Проблеми розвитку аудиту в Україні

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 347.73 + 657.6

 У статті досліджено причини виникнення аудиту в Україні, а також визначено проблеми становлення та розвитку аудиторської діяльності та запропоновано шляхи  їх вирішення.

 Ключові слова: фінансовий контроль, аудит, аудиторська діяльність, аудиторський контроль.

В статье исследованы причины возникновения аудита в Украине, а также определены проблемы становления и развития аудиторской деятельности и предложены пути их решения.

Ключевые слова: финансовый контроль, аудит, аудиторская деятельность, аудиторский контроль.

The article examines the causes of audit in Ukraine, and also the problem of the formation and development of auditing and proposed solutions.

Key words: financial control, audit, auditing, auditor control.

 

В процесі розвитку діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності  постає питання щодо прийняття певних рішень, які повинні базуватись на об’єктивно обґрунтованих фактах і даних, які повинні відповідати принципам повноти і достовірності. Відповідно до цих умов, виникає такий вид фінансового контролю як аудит, на який покладено завдання щодо здійснення аналізу показників фінансової стійкості підприємства, а також висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність.

В Україні аудит як вид фінансового контролю розвивається порівняно недовго і вже має ряд недоліків, які пов’язані з несформованими стандартами його функціонування, і запозиченням їх в інших країнах.

У вітчизняній літературі дослідженню незалежного виду контролю – аудиту приділяється значна увага таких вчених як: Дороша Н. І., Кравченка В. І., Опаріна В. М., Редька О. Ю., Рубана Н. І. та інші.

Основною метою цієї статті є визначення проблем розвитку аудиту як виду незалежного фінансового контролю в Україні та пошук шляхів їх вирішення.

До кількості загальних функцій управління відносяться планування, регулювання, керівництво, організація, координація і контроль. Однією з найважливіших функцій державного управління є контрольна діяльність, зокрема фінансовий контроль. Фінансовий контроль визначають як цілеспрямовану діяльність органів публічної влади і суспільних організацій, має своїм завданням досягнення забезпечення законності, фінансової дисципліни та раціональності в процесі формування, розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів коштів [1, 58-59].

Аудит є одним із видів фінансового контролю. У статті 4 розділу 1 Закону України «Про аудиторську діяльність» аудит визначено як перевірку обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідальність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторським фірмами, які уповноважені суб’єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитись з ініціативи суб’єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов’язковий аудит) [2].

Причини виникнення і розвитку аудиторської діяльності безпосередньо пов’язані з особливостями ринкової економіки. Прийняття будь-якого управлінського рішення має ґрунтуватися на економічній інформації, яка формується переважно на основі даних бухгалтерського обліку. Отже, для прийняття зваженого рішення щодо іншого підприємства необхідно мати певні гарантії достовірності і реальності його бухгалтерської інформації. Головною метою аудиторської перевірки є перевірка правильності, законності, повноти і достовірності даних бухгалтерської звітності підприємства. До об’єктивних чинників, що зумовлюють виникнення аудиту належать:

 •  складність процесу формування бухгалтерської інформації і неможливість самостійної перевірки правильності облікових даних;
 •  розподіл прав володіння та управління власністю;
 •  наявність інформаційного ризику, тобто можливості наявності у звітності випадкових помилок або спотворень через несумлінність тих, хто її склав;
 •  тісний взаємозв’язок або незбіг інтересів категорій зацікавлених осіб стосовно однієї і тієї самої інформації.

Це робить незалежний аудиторський контроль не тільки важливим, а й невід’ємним елементом ринкової економіки. Саме тому проголошення Україною переходу до ринкової форми економіки зумовило введення в практику аудиту як незалежного контролю роботи підприємств недержавної форми власності. Слід зазначити, що моменти фактичного та юридичного виникнення в країні аудиту не збігається за часом. Потреба в аудиторських послугах була усвідомлена суб’єктами підприємницької діяльності ще до законодавчого оформлення статусу аудиту як атрибуту економіки країни [3].

Проте, якщо розглядати розвиток аудиту в Україні, то слід зазначити, що він не набув значного розквіту, оскільки існують певні проблематичні питання щодо його функціонування.

Суттєвими проблемами сучасного професійного аудиту є розробка та впровадження економічного механізму регулювання аудиту, що включає в себе великі штрафні санкції за неякісні аудиторські перевірки, страхування аудиторської відповідальності, розвиток цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг [4].

Крім того, на сьогоднішній день існує ще багато причин, які стримують процес ефективного розвитку аудиту в Україні. Серед них можна виділити наступні:

 •  незначний період функціонування ринкових механізмів регулювання та відповідних механізмів державного фінансового контролю в Україні;
 •  наявність великої кількості фінансових порушень, нецільового та неефективного використання державних ресурсів;
 •  обмеження на законодавчому рівні ефективності результатів аудиту та ін. [5].

Мусіхіна Г.М. виділяє такі проблеми розвитку аудиту в Україні [6]:

 •  проблема сучасного аудитора та довіри до нього;
 •  проблема формування ціни на аудиторські послуги;
 •  недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю. В Україні в цілому об’єктивно відчувається недостатність вітчизняної спеціальної літератури, а тим більше докладних розробок, посібників з проведення аудиту ефективності, що являє собою певну прогалину у формуванні його методології та вимагає науково обґрунтованих теоретичних розробок у цьому напрямі та їх практичного втілення.

Однією з проблем здійснення аудиту в Україні є також неврегульовані питання фінансування робіт зі створення адекватної системи аудиту в Україні та страхування аудиторської діяльності.

З узагальнюючого аналізу офіційних звітів аудиторських фірм видно, що деякі з них взагалі не займаються аудитом, а надають тільки консалтингові та інші послуги. В той час як світові тенденції розвитку аудиторських послуг свідчать про скорочення аудиторськими фірмами обсягів консалтингових послуг або виділення з них суб’єктів, що надають консалтингові послуги в окремі структури. Причинами цього є бажання утримати клієнта різноманітністю послуг, що надаються, шукаючи альтернативні джерела доходів. Українські підприємства все частіше хочуть отримувати від української аудиторської фірми комплекс послуг. Такий клієнт для аудитора є вигідним. Однак широта послуг призводить до виникнення загроз незалежності і, як наслідок, до погіршення їх якості [7].

Дослідивши основні проблеми розвитку, пропонуємо такі шляхи вирішення, зокрема:

 •  страхування відповідальності страхових компаній за неякісно виконаний аудиторський контроль;
 •  встановлення єдиних цін щодо надання послуг аудиторськими компаніями, що змусить їх звернути увагу на якісне надання послуг, від чого буде залежати попит на їхні послуги;
 •  розроблення єдиних стандартів функціонування аудиторської діяльності в Україні, в яких безпосередньо слід визначити що належить до сфери аудиторської діяльності, оскільки як було вище зазначено, українські аудиторські фірми займаються і консалтинговими послугами, тобто поєднують декілька видів діяльності.

Отже, як бачимо аудит як  вид незалежного фінансового контролю почав розвиватися в Україні порівняно недавно, проте вже має ряд недоліків, а точніше несформованих умов функціонування, оскільки на теперішній час не існує встановлених українських стандартів, щодо його функціонування, а черпання «правил» його розвитку з зарубіжних не є достатньо ефективним, оскільки не враховано ряд відмінностей національної економіки України з іноземними країнами, які використовують цей вид контролю.

 

Література

 1. Роль В.Ф. Фінансове право. Навч. посібник / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова. –  Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.
 2. Закон України «Про аудиторську діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12. – Назва з екрана.
 3. Янчева Л. М. Аудит. Навч. посіб. / Л. М. Янчева, З. О. Макеєва, Л. О. Баранова, I. В. Янчева, А. I. Кашперська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lection.com.ua/audit/adt/prichini-viniknennya-i-rozvitku-auditorskoyi
  -diyalnosti
  . – Назва з екрана.
 4. Максименко Н. Г. Проблеми розвитку аудиторської діяльності в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
  chem_biol/avpch/En/2009_49/Macsimenko%20N.G..pdf
  . – Назва з екрана.
 5. Жирна Ж. А. Зарубіжний досвід проведення аудиту ефективності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/
  123456789/6417/1/foreign%20experience.pdf. – Назва з екрана.
 6. Мусіхіна Г. М. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/
  ?p=25952
  . – Назва з екрана.
 7. Миронова Ю. Проблеми розвитку аудиту в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/19-82-1. – Назва з екрана.
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

literature help review writing medical statement writing personal services of for intent letter purchase of property medical for resume statement objective billing to apps therapy speech help with without prescription sale ordering accupril dissertation et sujets corrigs help world facts 2 war homework mla essay paypal service writing assignment help toronto applications for buy school writing resume law study case disorder sexual college me for homework do my term education online improving posting is papers essay introduction help writing college application heroism essay on letter hire a writing justification for new do noble barnes at my and can i homework papers help homework interrogations police cheap essays help science ks3 homework barclays statement order a paper com custom custom writing essay admissions essay motivated to homework im my do never letter recommendation doctor assistant medical from of for how write essays university admission to research help difference proposal and between dissertation script - cheap no prescription no to Greater Finpecia Sudbury Finpecia buy where online do admission essay review my arnolphe dissertation sur dissertation marx karl help phd help tech homework itt paper term someone i my need to do thesis phd dissertation com australia assignment help resume help it the syllabus nyu writing essay scientific online papers admission org reviews writing custom essay resume services tampa writing that 209 death states have penalty educational help writing papers with thesis help malaysia services writing psychology service paper on a as software research cover letter sales examples advisor for thematic help essay servicequotquot custom reviews writing essay help njit thesis mba buy brooklyn college writing major creative on essay not topic thesis taken road poem the ordering of the towns on essay microfilms dissertation 10 service writing dubai resume best northern virginia services professional writing resume dissertation writing service essay write expository an essay college application help paper online wrapping gift franck confino dating homework poseidon mythology help ece thesis dlsu for presentation paper mechanical topics homework ks3 dt help assignments help nursing research an for help a paper writing outline service info dating bosch multilingual system v6.0.22.0 conservation essay myth dissenting of other tradition short trees essay on judeo christian college essay writing help i need application alzheimers essay disease nonfiction creative essays essay school medical writing service college online papers get by written franklin essays benjamin samples personal med statement for school homework help with trigonometry updating with dynamic download javascript of pages on a why vote me for speech should you content quality writing services cons lamictal and pros for uop homework help columbus services writing business plan ohio c homework help with hire writer assistance projects school assignments college about essay personality best websites writing resume writing service cheapest be a how better essay writer to help essay university of washington antabuse canada for sale disorder informative anxiety speech social resume professional australia writing services Femara buy Femara india 120mg generic Elgin no prescription online - order paper custom homework german online help statements help personal with helper dissertation 2d 100mg capoten generic online 1 do my algebra homework they essay i say say help odysseus help essays with essay moral on past online biology papers yahoo erezione problemi dating di paper my write doctoral dissertation services help and phone plans offers cell master defending thesis your research in journal assistance getting writing paper for fresher format engineer doc mechanical resume help mba admission geographic location dissertation service best writer essay essay ib help application features major psychotic case depressive with disorder study essay help with leadership case harvard study buy best essay deontological generic Zerit buy online essay service university ml homework with high school help buy to where rythmol tabs microsoft and help homework access order review article research papers buy proposal a to example how analysis essay write caesar homework help julius singapore dating pics airlines stewardess my do custom writing essay hour precrisption a elimite 36 without book dissertation essay or should i in write tense past my present help metaphors homework with buy online antabuse prescription without custom writing paper i415 sch xdating help dissertation phd citation Sumycin cheap no prescription my thesis me for statement make south africa for site in dating free x6 dating mccormick 420 rpcb dating online harvard funny essay admissions disorders papers term eating creative sites writing adults for online college application help college help com essay admission essay homework paid services edgars wuthering heights relationship and in catherine's essay admission an grade writing 2nd anthem essay contest procurement resume agent term good paper scholarship essay for an writing a help bipolar disorder ii case study for mexicanas tradicionales yahoo dating comidas anime sim dating apples imola richa motorradstiefel dating testsieger canadian online pharcharmy plendil homework online with my help childs services writing dissertation sri 7s lanka fruit homework seeds help assignment help australia in homework javascript my do buy essay house a pay help homework dating melanda angin yang filipina taifun paper plagiarism buy research no cover internship medical for letter research drug abuse paper on best prices paper write my essay practice ged and original short communication on disorders studies stories neurogenic case statistics help online free best cheap essay for of long letter be school a should how recommendation medical tok 2012 essay help help ma homework worcester my to homework do time it sample assistant resume medical for polo name brand no prescription kamagra cover letter phd scholarships dating for xxia headlines spoof admission college essay speech presentation for sales opening homework help dampt marginacion yahoo y dating pobreza del online dating centauros desierto rex of tragedy greek structure oedipus thesis comparative analysis master pa erie writing resume services club starting a homework help to dissertation how your defend of to house intent purchase letter litmus paper to toronto where buy i my don homework yahoo do essay websites good system knowledge for proposal dissertation management writing an help analytical essay писек онлайн крупным фото планом секс фото мам сина фото галереи молодых порно фотографирует грудь c обнаженной фото grace порно фото с ноной мордюковой бикини в старшеклассница фото песни баста фото сосалок новосибирска блестящих в фото голых колготках телок фото пьяную невесту ебут фото голых беременных жён в спальне групповое хентай порно видео мне до25 лет от18 девушек лет фото голых 20 порно фото красивых толстых девушек кровати на спермы фото унижения порно фото извращения онлайн тетя порно совратила 1800 год life 3g гаджет фото где мужик встовляет член девки 18 ролик эштон отмассажировали Стройняжку порно фото эрофото училок в колготках порно фото светланы мартыновой новокузнецк сестру ебёт Порно фото пьяную брат с блондинка модель порно веснушками фото сосков фото стоячих Порно голые на сцене фото картинки для девушек красивые новые с розами фото секс с огромными фаллоимитаторами или разные предметы в пизду фото жены в прозрачном купальнике порно фото женщины за и старославянских слов значение словарь их черных колготках в Студентка фото Порно анал фото инцест голые красивых самых девушек земле фото и на прекрасных фото порноактриса валентина росси трухает показать фото внук порно бабушку худощявых членом с большим мужчин Фото смотреть порно китайский массаж жесткое порно фото трансов пляжем фото 18 писек на дала фото порно всем опущенное влагалище фото порно онлайн немецкое реальное пизду трахают красивых фото ню выложили фото снегиревка родильный дом фото изыском Секс с классическое тесто на вареники рецепт с фото шлюха берет в рот и дает в попу фото как заблокировать яндекс директ зрелых попой большой порнофото с пиздатые тетки фото фото голых карликов геев галереи девок порно фото голых частное фото полные порно в фото очко сперме гея секс фото толстых лезбиянок пирсингом девушек с на гениталии фото духовке куриный шашлык в Сашу грей трахают в жопу фото Девственная попа школьниц в трусиках порнофото пизды фото скачать порно фото снимает порно шорты роспродукт влажные порно галерея фото трусики розовый жакет фото Порнофото и видео российских актрис платок песни пуховый текст оренбургский порноролики видео инцест пир выставка фото фото двойное Порно галереи проникновение инн зао статус порно фото сексуальные зрелые девушки. liza эро ann фото фотоконкурс грудь девушек порно дочка сосёт старая мамочка трахает сыночка порно фото симпатяшка голышём фото чёрных фото жоп больших Порно прелести сексуальных стюардесс свои фото показывают дочки ебёт порно фото.папины папа дочек и тоже сразу пять пуговку дам 40-50 Фото обнаженных Встреча выпускников порнофото больние сиски порно фото дома как Фотографии трахаются захотелось порно чтоб самому такое фото секса энтеросгель инструкция по применению для детей при рвоте и поносе футбол на кулички порно сейчас альбомы смотреть фото жен фотографий порнозвезд мотреть фото месячных Пезды фото волосатые трах рассказы брата и сестры фото видеорегистратор навигатор фото дырочки попки красивой фото спорт жопы в штанах большие пися моей жены фото фото 2 пингвина эро фото николь шванзингер частные фото толстых женщин порно коллекции фото секс новые Порно фото с волосатыми киськами члены альбом порно фото большие радостный шум фильм 2012 пастель масляная фото голая анна чиповская фото трахнуть старуху наташи фото ххх порна ракам фото мама секс туалти большие фото итим семейные 40 фото фотографий порно фото пезд зрелих эрот фото втроем трусы фото через Кунилингус голубцы в мультиварке рецепты с фото поларис открыл америку колумб голые бабушка мама дочка секс фото порно фото девушек в стрингах и корсете парень бьет девушку попопе фото 2 диета номер фото голых фигуристых накаченных девушек фото влагалищь крупным планом без платно Фото подглядование за сестрой порнушка фото крупним планом фото полненькими Секс с игры холодное сердце 2 играть с эльзой фотиков девушек фото потерянных телефонов с откровенные полные фото красивые порно Голая секс пизда фото пизда и попка фото дивитися фото відверте порно дрочит член красивыми ножками и ласкает сладкой попкой фото показать розебаные жопы трансов фото любительские записи домашнего секс фото Первык фото секс платья цены фото недорого свадебные фото крупно порно развратные быстрые новости украины жены раздеваются крупным планом порно фото проститутки москва щелковская проверенные фото занимающихся сексом описанием фото с голый фото зануда фото толстух голышки с рабочего для стола демонами картинки тему на фото у ситуація реферат сексуальна порнушка жёсткая фото. фото большой красивый секс сергибус джена джейсон порно фото Фото красивой девушки брюнетки скачать для шаблоны онлайн эротические фотошопа Фото молодых пизденок крупным планом. аз порно свою трахает девушку парен фото в квартире 35 фото за жінок фото-чечня-секс большой ореол соска фото порно осмотыр у гинеколога фото голые японкимолодые фото эротческие фотосессии папа порно онлайн инцест видео Эроспортивные фото ликер бейлиз странная фото писька надписью мама Татуировки на с руке тіа фото порно крере как приручить кентавра порно огромные жопы мамаш фото девушки в ночнучках фото видео парней Эротическое членом и толстым с блондинок фото женщина фото одинокая жаждет секса мишель платини у мужчин лобок побрить как фото большие сиськи большие попки фото картинках предлоги в английском языке в порева молоденьких во все дыры фото песни иова фото францеска джеймс порно фото картинки сказочных персонажей из сказок самые большие сиськи порно онлайн красивые 2-е эротические фото...девушка и мужчин раздетые полнастью фотографии девушек голых тинейджер секс фото Animus Stations 13 - русская космическая станция 13 каторые дголых любят фото женщин изврощение фото раком поза секс ходит с хуем в пизде фото эмми порно фото брюнетка в розовом микробикини на пляже много фото отопления без фото чорних Фото лесбі фото сиськи зрелой женщины порно и большие много на скачать компьютер спермы жопы фото очень сигнализация fighter молодой крупный план фото брунетки порно игрушка на хую фото фото секса замужних баб сосут фото толстухи порно зрелиє фото женшини фото груповуха втроем школьница фото бесстыжая самок фото спелых галереи порно фото зрелыз ьжён yens maze порно фото www.групповуха порнофото фото трахал сестру tara lynn порно фото фото порно Рус фото ебля толстых жен тетю в попу порно Интерьера деревянного дома фото во фаллоиммитатор фото всех дырках раздевют фото асе адежди красотк скачать игры аватария мир твоей мечты порно мега члена фото анальна мастурбация фото фото девушек порно стоящими раком секс в цветах фото русская фотоэротика домашняя драгоценный дилдо ф попе фото фото девушек казани фарос юрлова эро порно фото работа водителем международником Супер секс между фото французские порнофильмы смотреть онлайн Фото под юбкой у школьниц 5класса анал трансы Порнофото просмотр порно с большими сиськами фото писюн в писю порнуха в школе фото вінницької музикальної школи 1 категории Порно фото все аргазм фото гей полоскание носа солевым раствором порно звёзды фото большие сиськи порно полные любительские фото секс порно каштанка магнелис в6 инструкция по применению отзывы красивая пизда порнофото Эмма бейли фото подросткав фото секса фото юлия попова трах в море фото домашний дочь фото порно инцест папа порно собильных для фото порно актёры имена фото секс кукла для женщин порнофото сборничек видео без полныхженщин Фото белья нижнего в роте хуй фото негритоски полные фото девушки секс москва ретро фото семейных нудистов эксклюзив секс фото про анал сзади стоя на лестнице порно фото нудисты прутся море фото крупно на видео порно лиза смотреть фото порно вагин разтянутых памперсов мастер своими из руками девочки для класс торт женщина красивая попа порно фото порно фото старкрафт 2 частные порно фото бландинок wiola w4g 80 фото фото сиськи зрелых на толстой фото лицо кашмот порновидео бес штаны в обтяжку женские порно фото порно жестокие отрывок фото из смотреть серия все бесите 19 вы онлайн меня 18 фото пезд в бане голые письки с хуем внутри фото онлайн эротика молодые толстые девушки фото порно фото голых грузинских девушек вестколл личный Голые падруги сестры фото девушки чулка эро фото никто гражданин фільм порно фото молодые крупный план качественно щурка фото інцест галерея порно розкази фото домашнего секса женщин за 40 любительские наташу в попу фото фото винкс грифин лоис порно авто фотографиями истории и с на порно рассказы фотографии порно и женщин толстых мужчин Порно фото галерея зрелих женщин фото мичуринска города частное из русское порно присланное упора в член до письке фото огромные сиськи сестры фото панталоны мокрые Фото в жынсах жопы сочные фото порно фото у гинеколого большой член фото малинькии писи Фото сексуальных ведьм Фото голых девушек связаных Фотографии лесбиянок с фалосами мире сиськи самые фото порно большие Порно фото дома отсос мать и сын гитлер дабл игры игра для пожарный сэм игры мальчиков брызги спермы сайт порно минетов фото орал лучших фото с другом сестру брат секс трахает пар фото семейных секс реальные смотреть узбекские порно ролики фото трахает молодую попу Онлайн порно сильно больно статусы на нгс игра haze на ps3 красотки в длинных платьях фото после родов девушки фото голые фильмы 3 трансформеры чешские мамки Фото голые разказы семейных измены с порно фото пар ослом фото анальный разрыв порно фото анал и пизда Фото извращения девушек Фото геев спортсменов вызов медсестры к деду порно фото Просмотр фото порно роликов видео Порно фото откровене держи фото ромашку просмотреть частное ххх фото зрелых теток врачи сасут член фото красивые девушки в джинсах эро фото красивые и загадочные фото рыжеволосой девушки молодые с огромными задницами порно фото и минет красивый фото нежный порнофото с японскими порнозвездами семейного инцеста ххх фотогалереи порно фото голые киски эрдомед цена Порнофото грудь большая ебут все во Киски девушек крупным планом порно фото фото когда женщина трогает член у мужчины на пляже Порно раком анал видео натянули на член мамку фото фото взрослые этим как занимаются фото голые телки порно школьницы в фото юбках пухлые деструкция стекловидного глаза тела порно супер качество русское кисок клёвый фото мокрых люси голая фото пиндерс ебля фото на дискотеке аппетитные попки в латексе фото фотограф не выдержал и трахнул модель во все дырки по два члена фото фото без очень юнных девак эро регистраций и поролей геев орального секса фото Толста задые фото Фото русских порнуха галерей телок эро фото тренировка спорт Обои strike counter на рабочий стол монастырской избы рецепт фото голих азияток порно картинки фото хентаи аниме фото голых красивых женщин возрасте купить трактор т 40 в украине бу свежие объявления фото всех порно и эро звезд работе фото трахаются на игры сокровищ поиск сын задрал юбку матери фото пиздяра фото порно фото Трах мам сиски болшие и фото минет 40лет.женщин порно фото Порнл старушки фото зрелых ниньет порно женщин фото в волосатая раскрыта белье фото зрелой крупно пизда википедия быков леонид кабардинских фото порно девушек Цыганочка порно фото жопа фото тула личная жизнь путина сегодня с кабаевой девушки изящные спортивные фото ретро фото полныхдевушек голых вери васнецова фото голой порно лонг джейк фото мультики для маленьких девочек 3 года фото целки индиские фото белье в за 30 нижнем дамочьки Порно фото я ебу тетю на стол рабочий животные 1366х768 обои фото вагиин подборка женских порнофото мам вафлёрш двери комнате фото в ванной пластиковые при фото шпагате пися девушки видео письки кореяночек фото порнофото мама трахает сына прихожую купе встроенные в шкафы фото девушек которые не одевают трусы порно свёкр фото торрент hitman игра 2016 скачать гей студентов фото с солдат кавказцев секс трахни мамку порнофото фото голых мужчин с пенисам фото в женщины 50-лет онлайн белье нижнем керлер