Проблеми розвитку аудиту в Україні

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 347.73 + 657.6

 У статті досліджено причини виникнення аудиту в Україні, а також визначено проблеми становлення та розвитку аудиторської діяльності та запропоновано шляхи  їх вирішення.

 Ключові слова: фінансовий контроль, аудит, аудиторська діяльність, аудиторський контроль.

В статье исследованы причины возникновения аудита в Украине, а также определены проблемы становления и развития аудиторской деятельности и предложены пути их решения.

Ключевые слова: финансовый контроль, аудит, аудиторская деятельность, аудиторский контроль.

The article examines the causes of audit in Ukraine, and also the problem of the formation and development of auditing and proposed solutions.

Key words: financial control, audit, auditing, auditor control.

 

В процесі розвитку діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності  постає питання щодо прийняття певних рішень, які повинні базуватись на об’єктивно обґрунтованих фактах і даних, які повинні відповідати принципам повноти і достовірності. Відповідно до цих умов, виникає такий вид фінансового контролю як аудит, на який покладено завдання щодо здійснення аналізу показників фінансової стійкості підприємства, а також висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність.

В Україні аудит як вид фінансового контролю розвивається порівняно недовго і вже має ряд недоліків, які пов’язані з несформованими стандартами його функціонування, і запозиченням їх в інших країнах.

У вітчизняній літературі дослідженню незалежного виду контролю – аудиту приділяється значна увага таких вчених як: Дороша Н. І., Кравченка В. І., Опаріна В. М., Редька О. Ю., Рубана Н. І. та інші.

Основною метою цієї статті є визначення проблем розвитку аудиту як виду незалежного фінансового контролю в Україні та пошук шляхів їх вирішення.

До кількості загальних функцій управління відносяться планування, регулювання, керівництво, організація, координація і контроль. Однією з найважливіших функцій державного управління є контрольна діяльність, зокрема фінансовий контроль. Фінансовий контроль визначають як цілеспрямовану діяльність органів публічної влади і суспільних організацій, має своїм завданням досягнення забезпечення законності, фінансової дисципліни та раціональності в процесі формування, розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів коштів [1, 58-59].

Аудит є одним із видів фінансового контролю. У статті 4 розділу 1 Закону України «Про аудиторську діяльність» аудит визначено як перевірку обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідальність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторським фірмами, які уповноважені суб’єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитись з ініціативи суб’єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов’язковий аудит) [2].

Причини виникнення і розвитку аудиторської діяльності безпосередньо пов’язані з особливостями ринкової економіки. Прийняття будь-якого управлінського рішення має ґрунтуватися на економічній інформації, яка формується переважно на основі даних бухгалтерського обліку. Отже, для прийняття зваженого рішення щодо іншого підприємства необхідно мати певні гарантії достовірності і реальності його бухгалтерської інформації. Головною метою аудиторської перевірки є перевірка правильності, законності, повноти і достовірності даних бухгалтерської звітності підприємства. До об’єктивних чинників, що зумовлюють виникнення аудиту належать:

 •  складність процесу формування бухгалтерської інформації і неможливість самостійної перевірки правильності облікових даних;
 •  розподіл прав володіння та управління власністю;
 •  наявність інформаційного ризику, тобто можливості наявності у звітності випадкових помилок або спотворень через несумлінність тих, хто її склав;
 •  тісний взаємозв’язок або незбіг інтересів категорій зацікавлених осіб стосовно однієї і тієї самої інформації.

Це робить незалежний аудиторський контроль не тільки важливим, а й невід’ємним елементом ринкової економіки. Саме тому проголошення Україною переходу до ринкової форми економіки зумовило введення в практику аудиту як незалежного контролю роботи підприємств недержавної форми власності. Слід зазначити, що моменти фактичного та юридичного виникнення в країні аудиту не збігається за часом. Потреба в аудиторських послугах була усвідомлена суб’єктами підприємницької діяльності ще до законодавчого оформлення статусу аудиту як атрибуту економіки країни [3].

Проте, якщо розглядати розвиток аудиту в Україні, то слід зазначити, що він не набув значного розквіту, оскільки існують певні проблематичні питання щодо його функціонування.

Суттєвими проблемами сучасного професійного аудиту є розробка та впровадження економічного механізму регулювання аудиту, що включає в себе великі штрафні санкції за неякісні аудиторські перевірки, страхування аудиторської відповідальності, розвиток цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг [4].

Крім того, на сьогоднішній день існує ще багато причин, які стримують процес ефективного розвитку аудиту в Україні. Серед них можна виділити наступні:

 •  незначний період функціонування ринкових механізмів регулювання та відповідних механізмів державного фінансового контролю в Україні;
 •  наявність великої кількості фінансових порушень, нецільового та неефективного використання державних ресурсів;
 •  обмеження на законодавчому рівні ефективності результатів аудиту та ін. [5].

Мусіхіна Г.М. виділяє такі проблеми розвитку аудиту в Україні [6]:

 •  проблема сучасного аудитора та довіри до нього;
 •  проблема формування ціни на аудиторські послуги;
 •  недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю. В Україні в цілому об’єктивно відчувається недостатність вітчизняної спеціальної літератури, а тим більше докладних розробок, посібників з проведення аудиту ефективності, що являє собою певну прогалину у формуванні його методології та вимагає науково обґрунтованих теоретичних розробок у цьому напрямі та їх практичного втілення.

Однією з проблем здійснення аудиту в Україні є також неврегульовані питання фінансування робіт зі створення адекватної системи аудиту в Україні та страхування аудиторської діяльності.

З узагальнюючого аналізу офіційних звітів аудиторських фірм видно, що деякі з них взагалі не займаються аудитом, а надають тільки консалтингові та інші послуги. В той час як світові тенденції розвитку аудиторських послуг свідчать про скорочення аудиторськими фірмами обсягів консалтингових послуг або виділення з них суб’єктів, що надають консалтингові послуги в окремі структури. Причинами цього є бажання утримати клієнта різноманітністю послуг, що надаються, шукаючи альтернативні джерела доходів. Українські підприємства все частіше хочуть отримувати від української аудиторської фірми комплекс послуг. Такий клієнт для аудитора є вигідним. Однак широта послуг призводить до виникнення загроз незалежності і, як наслідок, до погіршення їх якості [7].

Дослідивши основні проблеми розвитку, пропонуємо такі шляхи вирішення, зокрема:

 •  страхування відповідальності страхових компаній за неякісно виконаний аудиторський контроль;
 •  встановлення єдиних цін щодо надання послуг аудиторськими компаніями, що змусить їх звернути увагу на якісне надання послуг, від чого буде залежати попит на їхні послуги;
 •  розроблення єдиних стандартів функціонування аудиторської діяльності в Україні, в яких безпосередньо слід визначити що належить до сфери аудиторської діяльності, оскільки як було вище зазначено, українські аудиторські фірми займаються і консалтинговими послугами, тобто поєднують декілька видів діяльності.

Отже, як бачимо аудит як  вид незалежного фінансового контролю почав розвиватися в Україні порівняно недавно, проте вже має ряд недоліків, а точніше несформованих умов функціонування, оскільки на теперішній час не існує встановлених українських стандартів, щодо його функціонування, а черпання «правил» його розвитку з зарубіжних не є достатньо ефективним, оскільки не враховано ряд відмінностей національної економіки України з іноземними країнами, які використовують цей вид контролю.

 

Література

 1. Роль В.Ф. Фінансове право. Навч. посібник / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова. –  Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.
 2. Закон України «Про аудиторську діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12. – Назва з екрана.
 3. Янчева Л. М. Аудит. Навч. посіб. / Л. М. Янчева, З. О. Макеєва, Л. О. Баранова, I. В. Янчева, А. I. Кашперська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lection.com.ua/audit/adt/prichini-viniknennya-i-rozvitku-auditorskoyi
  -diyalnosti
  . – Назва з екрана.
 4. Максименко Н. Г. Проблеми розвитку аудиторської діяльності в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
  chem_biol/avpch/En/2009_49/Macsimenko%20N.G..pdf
  . – Назва з екрана.
 5. Жирна Ж. А. Зарубіжний досвід проведення аудиту ефективності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/
  123456789/6417/1/foreign%20experience.pdf. – Назва з екрана.
 6. Мусіхіна Г. М. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/
  ?p=25952
  . – Назва з екрана.
 7. Миронова Ю. Проблеми розвитку аудиту в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/19-82-1. – Назва з екрана.
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom a online essay cheap resumes services erie writing pa resume college admission headings essay prescription minocin generic no job executive sales for cv essay paper disorder personality resume for adults young writing buy peterborough resume writing services personal on medical writing for school tips statements resume writing augusta services ga you essays people who write for business service writing paper targeting resume your dating dogra monica essay online the 1950s about assignments university do my biology experts report lab line buy paper term achat sur internet silfar prescription omeprazol required no a you research how do paper order buy pro business plan premier on college papers autism writing uk creative sites obesity phd thesis on help with research essays thesis methodology order editing statement personal service toronto essay counter argument cheap writer essay online argumentative money buy happiness essay can academic writing help uk cheap purchase to script no where esidrix objective representative sales for resume statement psychology scripts definition dating apa paper easy counter flovent over the of payment balance essay local news online papers disorder psychodynamic study a for bipolar of psychotherapy group case help paper lined homework writing online companies genuine obstetric ultrasound dating dissertation help london with writing houston writing resume tx service sc columbia service resume writing help cv a write statements with thesis help doctoral agreement form dissertation custom communication essays help with assignments masters help thesis editing 50 rx trental mg without dating sungmin 2012 buy wordpress thesis equity uk thesis buy a of online dating jarostj ordering rocaltrol cheap online writing research paper online jobs clindamycin coupon you name write my in korean do me doctor my of letter to write own recommendation asked dissertation advising pay fatigue synthroid and literature purchase review intention help need homework with college Jelly Jelly WinstonSalem Kamagra Kamagra a - without prescription sale cheap australia for buy online mg prednisolone 2.5 mains papers online jee practice pharmacy usa online maxalt dissertation dialogique exemple custom writing services lohmann dissertation armin physics paper reaction order paper author scientific determine personal school statement how to graduate write phd reviews dissertation writing services best city resume new life york in homework english helpers service custom essays borderline disorder studies personality case helper three homework skeleton key rx no ketorol buy religion online help homework on disorder panic paper term written molly ivins by essay objects homework direct help historical of pennsylvania newspapers digital library online recommendation of school medical for letter requesting services resume orlando online professional essay 2014 application college service homework biology cycle cell help online essay help english papers professional service writing help antonyms homework theory help comparative assignment cost written sale papers for essay short happiness buy money cant on help cv with writing london homework special cheap education and dissertation doctoral a buy search paper epic music writing resume freshers for engineers samples mechanical service cardiff writing cv pakistan hec thesis education phd geography world homework helper essay food english space topics essays on security school research law sale buy paper cheapest zebeta buy can i reports book where kaufen Asendin online Mono Asendin discount - generika writing law dissertation services help about homework buy resume for engineering eamcet test online papers mock uml diagram dating relationships component a writer dissertation hire i in novel should write my what tense does mean critically examine homework what help nothing i college my write essay to have on students medical research good for topics homework marketing help essays university for buy case study disorder personality examples resume services writing scientific conscience philo inconscience et dissertation service writing pharmacist resume papers online abrsm theory easy essay writer prednisone arthritis dogs papers research to write online paid get divisional resume sales manager get prescription without p-force super online my homework do free homework help my finance with are the what benefits namenda of academic achievement on thesis phd service personal writing professional statement a of letter school intent writing medical for essay writing sites legit cancer mammogram related justice term criminal paper critical 01 help level 77 2 value of at homework writer essay tumblr magic thesis where buy can a i assignment help education homework purchase resume services writing hawaii disordercase studyexamples anxiety writers uk essay academic accounting help hill connect mcgraw homework for statement essay how to write thesis a an business my do assignment essays pets on help trial day 7 chegg homework professional the best services writing resume money health essay buy can online radiofonia dating manager for examples cover sales letter custom about writing admission yourself essay kids help homework custom college students papers for apa format free with help personal harvard statement gsd thesis buy computer science purchase literature for review cheap no fuel buy rx colt cheap poppers dissertation planning decentralization homework students really do need paper for flash sale buy papers my essay my should write custom speech service writing engineer mechanical sample fresher resume pdf for writing cheap companies essay buy online ophthacare best site about same household the raising females male essay and in essays buy safe help for grade homework 5th dating ever luck no abroad study application help essay essay summaries francis stephen on bacon essays king critical general essay psychology questions space house plans floor second living k help pre homework my proposal write research new order on world papers research writing custom online forensic homework help science services buying guide writing online free paper help with research services writing graduate help writing technical venn help homework diagram paper buy review literature report sample format research how to achievements write resume my in homework physics help online uniform hints on and uniform non writing and for essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721