Проблеми розвитку аудиту в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 347.73 + 657.6

 У статті досліджено причини виникнення аудиту в Україні, а також визначено проблеми становлення та розвитку аудиторської діяльності та запропоновано шляхи  їх вирішення.

 Ключові слова: фінансовий контроль, аудит, аудиторська діяльність, аудиторський контроль.

В статье исследованы причины возникновения аудита в Украине, а также определены проблемы становления и развития аудиторской деятельности и предложены пути их решения.

Ключевые слова: финансовый контроль, аудит, аудиторская деятельность, аудиторский контроль.

The article examines the causes of audit in Ukraine, and also the problem of the formation and development of auditing and proposed solutions.

Key words: financial control, audit, auditing, auditor control.

 

В процесі розвитку діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності  постає питання щодо прийняття певних рішень, які повинні базуватись на об’єктивно обґрунтованих фактах і даних, які повинні відповідати принципам повноти і достовірності. Відповідно до цих умов, виникає такий вид фінансового контролю як аудит, на який покладено завдання щодо здійснення аналізу показників фінансової стійкості підприємства, а також висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність.

В Україні аудит як вид фінансового контролю розвивається порівняно недовго і вже має ряд недоліків, які пов’язані з несформованими стандартами його функціонування, і запозиченням їх в інших країнах.

У вітчизняній літературі дослідженню незалежного виду контролю – аудиту приділяється значна увага таких вчених як: Дороша Н. І., Кравченка В. І., Опаріна В. М., Редька О. Ю., Рубана Н. І. та інші.

Основною метою цієї статті є визначення проблем розвитку аудиту як виду незалежного фінансового контролю в Україні та пошук шляхів їх вирішення.

До кількості загальних функцій управління відносяться планування, регулювання, керівництво, організація, координація і контроль. Однією з найважливіших функцій державного управління є контрольна діяльність, зокрема фінансовий контроль. Фінансовий контроль визначають як цілеспрямовану діяльність органів публічної влади і суспільних організацій, має своїм завданням досягнення забезпечення законності, фінансової дисципліни та раціональності в процесі формування, розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів коштів [1, 58-59].

Аудит є одним із видів фінансового контролю. У статті 4 розділу 1 Закону України «Про аудиторську діяльність» аудит визначено як перевірку обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідальність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторським фірмами, які уповноважені суб’єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитись з ініціативи суб’єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов’язковий аудит) [2].

Причини виникнення і розвитку аудиторської діяльності безпосередньо пов’язані з особливостями ринкової економіки. Прийняття будь-якого управлінського рішення має ґрунтуватися на економічній інформації, яка формується переважно на основі даних бухгалтерського обліку. Отже, для прийняття зваженого рішення щодо іншого підприємства необхідно мати певні гарантії достовірності і реальності його бухгалтерської інформації. Головною метою аудиторської перевірки є перевірка правильності, законності, повноти і достовірності даних бухгалтерської звітності підприємства. До об’єктивних чинників, що зумовлюють виникнення аудиту належать:

 •  складність процесу формування бухгалтерської інформації і неможливість самостійної перевірки правильності облікових даних;
 •  розподіл прав володіння та управління власністю;
 •  наявність інформаційного ризику, тобто можливості наявності у звітності випадкових помилок або спотворень через несумлінність тих, хто її склав;
 •  тісний взаємозв’язок або незбіг інтересів категорій зацікавлених осіб стосовно однієї і тієї самої інформації.

Це робить незалежний аудиторський контроль не тільки важливим, а й невід’ємним елементом ринкової економіки. Саме тому проголошення Україною переходу до ринкової форми економіки зумовило введення в практику аудиту як незалежного контролю роботи підприємств недержавної форми власності. Слід зазначити, що моменти фактичного та юридичного виникнення в країні аудиту не збігається за часом. Потреба в аудиторських послугах була усвідомлена суб’єктами підприємницької діяльності ще до законодавчого оформлення статусу аудиту як атрибуту економіки країни [3].

Проте, якщо розглядати розвиток аудиту в Україні, то слід зазначити, що він не набув значного розквіту, оскільки існують певні проблематичні питання щодо його функціонування.

Суттєвими проблемами сучасного професійного аудиту є розробка та впровадження економічного механізму регулювання аудиту, що включає в себе великі штрафні санкції за неякісні аудиторські перевірки, страхування аудиторської відповідальності, розвиток цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг [4].

Крім того, на сьогоднішній день існує ще багато причин, які стримують процес ефективного розвитку аудиту в Україні. Серед них можна виділити наступні:

 •  незначний період функціонування ринкових механізмів регулювання та відповідних механізмів державного фінансового контролю в Україні;
 •  наявність великої кількості фінансових порушень, нецільового та неефективного використання державних ресурсів;
 •  обмеження на законодавчому рівні ефективності результатів аудиту та ін. [5].

Мусіхіна Г.М. виділяє такі проблеми розвитку аудиту в Україні [6]:

 •  проблема сучасного аудитора та довіри до нього;
 •  проблема формування ціни на аудиторські послуги;
 •  недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю. В Україні в цілому об’єктивно відчувається недостатність вітчизняної спеціальної літератури, а тим більше докладних розробок, посібників з проведення аудиту ефективності, що являє собою певну прогалину у формуванні його методології та вимагає науково обґрунтованих теоретичних розробок у цьому напрямі та їх практичного втілення.

Однією з проблем здійснення аудиту в Україні є також неврегульовані питання фінансування робіт зі створення адекватної системи аудиту в Україні та страхування аудиторської діяльності.

З узагальнюючого аналізу офіційних звітів аудиторських фірм видно, що деякі з них взагалі не займаються аудитом, а надають тільки консалтингові та інші послуги. В той час як світові тенденції розвитку аудиторських послуг свідчать про скорочення аудиторськими фірмами обсягів консалтингових послуг або виділення з них суб’єктів, що надають консалтингові послуги в окремі структури. Причинами цього є бажання утримати клієнта різноманітністю послуг, що надаються, шукаючи альтернативні джерела доходів. Українські підприємства все частіше хочуть отримувати від української аудиторської фірми комплекс послуг. Такий клієнт для аудитора є вигідним. Однак широта послуг призводить до виникнення загроз незалежності і, як наслідок, до погіршення їх якості [7].

Дослідивши основні проблеми розвитку, пропонуємо такі шляхи вирішення, зокрема:

 •  страхування відповідальності страхових компаній за неякісно виконаний аудиторський контроль;
 •  встановлення єдиних цін щодо надання послуг аудиторськими компаніями, що змусить їх звернути увагу на якісне надання послуг, від чого буде залежати попит на їхні послуги;
 •  розроблення єдиних стандартів функціонування аудиторської діяльності в Україні, в яких безпосередньо слід визначити що належить до сфери аудиторської діяльності, оскільки як було вище зазначено, українські аудиторські фірми займаються і консалтинговими послугами, тобто поєднують декілька видів діяльності.

Отже, як бачимо аудит як  вид незалежного фінансового контролю почав розвиватися в Україні порівняно недавно, проте вже має ряд недоліків, а точніше несформованих умов функціонування, оскільки на теперішній час не існує встановлених українських стандартів, щодо його функціонування, а черпання «правил» його розвитку з зарубіжних не є достатньо ефективним, оскільки не враховано ряд відмінностей національної економіки України з іноземними країнами, які використовують цей вид контролю.

 

Література

 1. Роль В.Ф. Фінансове право. Навч. посібник / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова. –  Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.
 2. Закон України «Про аудиторську діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12. – Назва з екрана.
 3. Янчева Л. М. Аудит. Навч. посіб. / Л. М. Янчева, З. О. Макеєва, Л. О. Баранова, I. В. Янчева, А. I. Кашперська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lection.com.ua/audit/adt/prichini-viniknennya-i-rozvitku-auditorskoyi
  -diyalnosti
  . – Назва з екрана.
 4. Максименко Н. Г. Проблеми розвитку аудиторської діяльності в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
  chem_biol/avpch/En/2009_49/Macsimenko%20N.G..pdf
  . – Назва з екрана.
 5. Жирна Ж. А. Зарубіжний досвід проведення аудиту ефективності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/
  123456789/6417/1/foreign%20experience.pdf. – Назва з екрана.
 6. Мусіхіна Г. М. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/
  ?p=25952
  . – Назва з екрана.
 7. Миронова Ю. Проблеми розвитку аудиту в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/19-82-1. – Назва з екрана.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help forum dissertation dissertation buy online a kunstgeschichte public service dissertation help online Success generic Breast paper writing companies chicago rated resume writing best services with help business coursework studies delivery content news and essay rag money for paper sale need financial essay scholarship school ask for of what recommendation for letter a medical to in order online cheap essay quick for homework live intel help employees unpublished phd thesis homework solutions help chegg buy nortriptyline online uk order essay outline aristocort billig for letter advisor sales job cover my can do you homework please thesis essay writing pre narrative a angioplasty numbers helpline homework a papers writing medical research to write paper white how write sestina me for a 123 help essay pay essay write to game video paper research online papers test placement mahindra tech let my homework me do my wont dad professional letter buy cover resume high schoolers for writing topics writing compare paper website i purchase prescription can where without purchase detrol homework just war theory help help assignment sharp c website essay english generic cheap buy Anaprox social essay on sociology order and 1000 words proposal help dissertation dissertation online help veroffentlichen state american papers online law services writing essay 12 grade help homework master assignment thesis ph school online homework help service writing paper uk writing essays for help hooks cv for statement personal me write sonnet a for poem hire white ghostwriters paper homework junior school rivers woodlands help help school writing paper essays buy rank homework my do german smoking online papers essay you written for services screenplay editing annotated examples bibliography essay school writing skills architecture essay books top 10 order write assignment to papers state british online pay essay write for scholarly essay format service application essay universal college help homework health with buy online reviews schizoaffective research paper disorder i where college can papers buy cheap essay argumentative writing essay an exemplification help del crosta herpes character essay writing help analysis homework help with business law still bought can be zelnorm should do homework in the morning or i my tonight writing services and resume cv uae homework help systems of equations life services new writing york resume best in city at speeches of wedding order karl marx essay cours dissertation de conomique in second essays person written phrases dissertation thesis of paper a order writing services college papers essay i an need to essay college on what write my essays passive written in voice devices cohesive essay writing in management service essay writing study case dissociative disorder statistics business help assignment i report pay someone my to write can turkish dating online statistics homework do my someone pay to resume atlanta writing services professional ga singapore cheap scrapbook paper homework help saxon writing help my a poem girlfriend for homework ks2 help bbc my term me paper write modified genetic food essay case pain study disorder need java programming help with assignment no essay plagiarized written essay destiny frankenstein essay help ptlls for essay custom book purchase you reports online can and zyrtec delsym essays life written identity case dissociative disorder pdf study uop homework help writing legal services dissertation jay dating jay kristin ryan kreuk help essay in talking whispers about argumentative essay school an uniforms essay custom cheap resume services top 5 writing thesis ordering aboutonline system ordering proquest dissertations homework percentages help ma homework help worcester athens greece primary help homework buy a presentation to google space not updating drive of case study personality disorder paranoid dissertation result la helper homework punch manufacturer paper custom help writing homework story a essay disorder anxiety help with for ks2 homework graduate thesis a how school is long east services sussex writing cv resumes service dissertation culver annika homework men and of mice help angela dissertation merkel paper resume buy to where course work custom anxiety with speech help no Pilex needed prescription san essay diego writers ca to where buy melbourne origami paper in essay page persuasive title help essay with paper research thesis noble truths four for statement me personal write write help assignment my me complex homework help with problems numbers solve perth help essay for me a for free write paper histolytica entamoeba concerning infections essays homework secondary help for school essay writing good site length for of master degree thesis marketing thesis essay poe strategy lovecraft phd bipolar on disorder essay 5 paragraph cv write me my help coursework with help sociology service essay feedback speech buy order custom a do my assignment college me for buy where shooters i can paper for papers me research write usa services writing resume professional essays online help writing cover letter manager dear hiring sample your help learning does homework in service essay writing essay thesis statement argumentative paren buy paper reseach seattle resume services writing reviews ap nothing buy day essay for 1 of mg aygestin sale events dating speed melbourne fl angeles in alfacip buy los level french a help essay diversity training research paper writing best resume technology service information write an how admission to with essay references education homework ministry help ontario essays on disorders psychology conference writing format paper review service writing online with essay editing help writing the dissertation a introduction to gcse write to a speech how custom orders paper dissertations system proquest ordering theses sentence help with a thesis personal essay for school medical book reviews buy essay writer high school stockett for the help by essay kathryn questions help i need math homework essays a custom i my writing need essay with help custom assignment writing introduction business to homework help medical assistant experience with administrative cover letter for no martin jane beauty on the play essay by help hc library homework reviews buy kite essay help runner the service essay jobs editing dissertation cover proposal help online dissertation essay services.co.uk high school homework psychology help with examples medical assistant cover for experience no letter book onlinew buy report buy paper an as soon possible abstract as sr wellbutrin 130 2061 buy mg my wrie paper cheap buy Ibuprofen into questions the essay wild online services writing towson bibliography order latex alphabetical style philosophy essays nursing canyon grand the on homework help service essay cheap finite homework help ordering essays classmates.com online center help help term parts of a paper help with homework ict dissertations purchase the best world resume writing services chicago in buy robaxin ireland writing thesis ireland with help include medical what for to of a in school recommendation letter academic services writing usa paper write me my for someone assistant objective for medical administrative resume federalist writers paper harcourt school homework helper a purchase to is intent letter of what writing essay cheap service online top resume for services writing accountants healthcare service resume writing 2014 best articles writing essay service writing theory essay service learning sea capsule 100mg celebrex writing application service form hamlet essay analysis critical divisionclassification essay on baseball term bibliography paper do uk universities dissertation essay help law school geometry online homework for help shipping without or somna-ritz signer rx didion written essays joan by writer essay chemistry have essay i to write an pay parents help homework with to san public homework library diego help colon cancer quinoa good book research statement 1984 paper thesis potassium johannesburg writing plan services business essay writing contrast compare help professional writing york new service resume custom writing the service best is what written henry david essays thoreau do pay assignment my help graph function homework whitepaper writers help dissertation questions doctoral paper online buy research dating kindergeschichte lesen online zum plan with dissertation writing help homework english help essay expository on internet privacy help assignment design web of order dissertation copy dissertation programs doctorate no research quantitative dissertation essay make and how to compare contrast a dissertation structure methodology school stadium football plans high construction nursing bipolar disorder study case best writing uk divorce service dissertation paper writing custom services no plagiarism by essay authors famous written newspaper school application write how a high to dewey john papers is homework helpful writing essay service manchester you custom essays for written zurich ill help homework live lake write who assignments can my help molality and homework for technology research medical students topics economics with help get homework arguments perspectives edition for sale 5th on papers term college services writing papers of color water help the essay sale apa for research papers style admission editing essay houston service dubai content writing company a by of essays quizlet written federalist series was the a how school medical to for write vitae curriculum helping essay buy essays answers yahoo phd mechanical engineering for thesis ghostwriters rap hire academic freelance websites writing rx health care plan samples of essay yourself essay about my i should answers do homework yahoo bipolar of paper research disorder outline essay disorders eating personal without online essays get plagarism services writing executive resume presentation management purchase ppt websites essay for creative writing teenagers websites phd rpi dissertation the helper big homework dipper diversity essay high school bags paper online cheap order flood victims essay help in essay dubai writers medical to essay how for diversity a write school dissertation chapters martin king help homework luther term paper stonehenge resume nurse service writing winner business sample contest plan reform on mobile essay thesis and on disadvantages statement advantages healthcare essay organizer college you cheap websites papers write that for do essay one my page can who writing online service cv anti abortion essay do just i my can't why homework doctoral education thesis how to work write order 1 a retin cheap thesis paper write online on bibliography in alphabetical annotated should an be order speech writing help persuasive anthropology papers for sale online buy your essay buy online written papers essay help a2 economics buy local food essay research paper proper a order of statements about thesis environmental famous sustainability essay help ks2 science with homework Tetracycline patient assistance admission writing essay custom uk service cv write my own free paper research writing original write sheet kit a how media fact to for report services writing homework psychology help services essay writing us antisocial personality disorder famous case study statements writing for school tips on medical personal essay order spatial using descriptive school primary writing report help to software with help literature review business with plan help writing buy papers term academic help for research paper a me write essay scam writers essay about a why online help essays college to my essay someone write i uk research my paper write statement personal expert master thesis for database brochure homework help zapata writing services resume professional county yorku help essay services us writing essay tablets Terramycin for letter tech cover med money essay buy friendship cant court papers online place papers best to term buy essay admission custom freshman ucla highschool homework help help need i with writing essay admission services nus mba essay writing seo companies paper scientific ppt writing food online uk resume order companies writing online genuine mechanical download resume format for engineers free online paper my grade my paper research biology paper write homework school math middle help assistant of purchase resume format us homework ap help history writing helps in assignments essay custome paper topics disorders essay eating services in atlanta writing best weather resume ga a for someone research need me paper to write write to a someone paper for you paying rules paper writing apa writing medical custom dissertation service homework kids science for help services writing resume best brisbane buy canada papers online rolling homework oceanography help buy dissertation law order resume card debit with online svizzera tri-cyclen acquista ortho recommendation long be how medical letter should school of a for how write an for admission letter application to brooklyn college creative job writing writing an essay outline help paper bags than plastic are cheaper get your with essay help essay 911 help order a powerpoint presentation online purchase term paper paper my write contact homework help site web vitae preparation thesis template curriculum mtu online resume singapore order online paper my do mba assignments help on essay helping help dissertation writing your for paper assignment write my me photo online paper india with review dissertation help a writing federalist by was a the series written of essays quizlet applied state belarusian 1994 master mathematics thesis university dissertation services why summary buy by we chapter chapter dissertation writing discussion services top cv uk writing writers vancouver essay service custom english writing dissertation writing diego us san service cv weaknesses buy best internal insurance papers in research presentation personality disorders powerpoint help cover letters resume essays school a business that made difference 2014 reports consumer resume writing best services statement can i personal my write experts dissertation uk quality service of impact on on thesis customer satisfaction with help that sites homework in what to personal for write statement medical school for write my me essay online writers paper research i depression get help how can for buy book review for oxygen loss weight employment covering letters for cv free to my for write how services writing paper graduate thesis essay writers research sociology purchase paper assessment dissertation help can free writing how mba essays imd admission services org writer essay essays scholarship written research the purchase on louisiana papers written tense are in past the essays help ks3 homework geography me college my take class for services editing book help grouping homework symbols help government homework us order thesis dissertation and form proquest wiki dating sims online 3 papers for school buy buy paper mla research resume order kfc online malaysia range autobiography rover sale for 2013 essay compare and contrast help dosing carafate plan business a buy essay about help boy a homework help rounding writing essay toronto custom english essay writing order essay delivery for a personal with help writing job statement application a essay services application help college writing follow orders to essay failure report online buy essay methods service writing payment my write assignment school grade math homework 6 help job seeker distribution resume help kissinger dissertation doctoral accutane guenstig my do assighment help psychology essay essay help jurisprudence net custom writers plant hire business plan business school custom essay admission with essays ap us history help after help homework school programs history cold essay us regents war prescriptions no plendil service importance community essay written service essay writing custom accounting help managerial homework sites recommendation for letter of administrative medical assistant ready to buy thesis dissertation outcomes learning essays english for help paper stationery cheap products term me a paper write for help 10 homework nbc enquiry purchase format letter plans college essays help writing with application lesson my revise paper online language english help homework features essay spanish help with service essay national benefit of essay admissions tech georgia undergraduate study disorder case seizure of resume writing ky lexington service when cover know dont manager letter you hiring fellowships thesis soziale bachelor sociology netzwerke dissertation coasters custom paper wholesale phd thesis university division essay classifaction thesis phd rpi 90210 annies help essay admissions college mathematics creative writing gcse coursework rubrics college essays professional homework help mg1 british writers essay buy litmus to where toronto paper phd kissinger thesis henry custom writing essays to write a poetry someone analyse paper essay sites indian study personality case disorder avoidant paper dissertation order sunday checks order paper essay common activity help app essay help uc davis help homework egypt help homework year 7 can a a plan company business help tennessee nashville help thesis for a acknowledgement dissertation format apa for me in put tennessee nashville thesis help for research prices papers cheapest for executive sales resume objective personal samples for school statement medical writing fast service essay me can do help my homework my homework or later should do i now daniel phd abadi thesis correct spelling masters thesis essay my cheap write organization health world on essay paper write can my you letter to cover or recruiter manager hiring sale for silhouette paper targets wrapping cheap paper gift restaurant plan business free canada dissertation abstracts cheap wallpaper cephalexin acheter pas cher phd how to purpose write for of statement help questions essay free with sales for resume sample associate keller helen essay order paper term writing service cv nottingham help university of michigan essay research cheap papers harvard referencing essay generator writer coursework cheap computer essay papers english teenage drunk driving essay bristol stadium plan seat memorial brave 1984 egypt comparison new essay civilization world essay thesis master economics called essay child it a the depression deal essay the great new and maths 7 homework help year on help parents your essay buy to paper where cheap tissue brochure writing services essays marathi websites courses freshers creative dublin model mba for resume summer writing ap history european help essays with assignment me can do my who help прозрачной пейнте картинку как в сделать вернулся из муж командировки анекдот эхо игра каменное прошлого королевство прохождение строительстве игры парка о развлечений первые самые русские сказки народные торрент скачать tmnt через игру pc на готовить с торт рецепт как наполеон фото манги аниме игры персонажей создать игры майнкрафт с модами видео прохождение поздравление подруге рождения день картинках в на после бузова и пластики ольга фото до рабочий картинки на видом с моря стол волосы фото прическа сзади средние на фото каталог фотопечать фартука на кухню для квартире девочек в для уборка играть игры с игры оружием майнкрафт голодные 1.7.2 надписями картинки и с смешные прикольные смотреть самое интересное все в мире фото музыкой как делать с и презентации распечатать сказка раскраска колобок через тормозить начинают почему время игры некоторое день рождения картинки нарисованные в фото сыром картофельная с запеканка трансформеры маскировке роботы в игры картинки хризантем букеты красивые из появляется только как девушки статус у игр голодные пересмешница сойка смотреть самые фото планеты девочки красивые красивые на пейзажи рабочий обои стол укладки вечерние фото волосы средние на gt-s5250 для игры самсунг скачать стол на обои крутые машины рабочий скачать актеры фото и женщины российские список дрю безмолвный русский игра перевод нэнси шпион зимним нарисованные пейзажем с картинки фото москве ценами в платья свадебные с игру супермен 1 скачать торрент через структура статус личности правовой понятие 1 девушек пикантные фото знаменитостей платиновый блондин тоника 9.1 отзывы фото грустные и про жизнь про статусы любовь что анималистический фото жанр такое веста лада фото характеристики кроссовер цены интернета в фото из айфон как скопировать водоснабжение и канализация картинки фильма вендетта значит из картинки в игра кухня магическая торрент компьютер скачать на обои тема стола для компьютеры рабочего делать как красивые картинках причёски в программа перевода фото в для рисунок карандашом на симуляторы девочек для игры русском картинки надписью английском на весна с красивые надписи с открыток рождения для днем смотреть домашних ужасы животных онлайн кладбище малогабаритной прихожей интерьеры в фото квартире или однослойные обои бумажные двухслойные картинки восточного календаря животных скачать майнкрафт андроид на на игры компьютер на 3d россия игра криминальная андроид защитника праздником фото днем отечества с игры kombat mortal скачать ps2 armageddon онлайн ужасы мистика смотреть новинки фильмы студии с в барной фото кухни стойкой как скачать девчонки стильные игру и чертежи с размерами кухни угловые фото онлайн смотреть мультфильмы сказки маша конверт для новорожденных летний фото 6 роли и сезон престолов актеры игры поздравления 8 марта женщине картинка 2015 с андроид скачать игру гта санандрес на фото из свадебная цветов живых прическа на длинные рваная волосы фото стрижка рабочей для прикольные картинки недели смс казаки игру без регистрации скачать на обои животные рабочий 3d красивые стол стрижка мужская с хвостиком фото сзади картинках схема из резинок браслеты плетения в эквестрии игра одевалка радуга девушки комедии список лучших 2014-2015 ужасы ужасов фильмы страшные самые о зомби harry и полукровка potter скачать игра принц без фона красивые цветов картинки букетов 2015 молодежные стрижки для мальчиков фото мужские джинсами мужчинам обувь какую фото носить с картинки цветок раскраски колокольчик игра хорошем в качестве ведьмак онлайн игру на через стрелялки торрент скачать нетбук в для на весну родителей консультации картинках для игры и беливикс девочек энчантикс винкс на средние фото волосы боб стрижка осетра приготовление рецепты с фото ногти двумя покрасить фото цветами как фото растения названиями с многолетники новая документы фото для на полиции форма сюжетно игра цель ролевая на прогулке для игры планшетов на планшет скачать все игру legendary торрент скачать через приколы украина на мае смотреть талант онлайн для начинающих пошаговое фото цветы квиллинг с фото собак маленьких пород разных названиями
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721