Проблемні питання Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Визначено основні проблеми Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Проаналізовано структуру Закону, окреслено її недоліки. Досліджено основні дефініції Закону. Запропоновано внести низку змін і доповнень у зазначений Закон.

The main problems of the Law of Ukraine “On refugees and persons in need of additional or temporary protection” have been defined. The structure of the Law has been analyzed; its drawbacks have been outlined. The basic definitions of the Law have been researched. It is proposed to introduce a number of amendments in the said Law.

Постановка проблеми. На сьогодні нормативно-правова база з цього питання в основному сформована. Разом з тим розвиток законодавства України про біженців відбувався безсистемно, значною мірою ситуативно. Існуючий рівень правового статусу біженців в Україні далеко ще не в повній мірі відповідає міжнародному досвіду і сучасному змісту міграційних правовідносин, а його недостатня неврегульованість іноді сприяє появі та поширенню такого явища як незаконна міграція, яка справляє деструктивний вплив на політичне, соціальне та духовно-культурне життя, що може мати негативні наслідки для безпеки й стабільності країни.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні теорія та практика міжнародного та національного права в галузі громадянства взагалі і біженців зокрема набула певного досвіду, який вимагає глибокого опрацювання і наукового узагальнення. Аналіз законодавства, літературних джерел та міжнародної судової практики обумовлює необхідність теоретичного дослідження статусу біженців з метою вивчення, пошуку і вирішення низки його проблем у світі й удосконалювання чинного законодавства України. Серед дослідників, які вивчали ці питання, можна виділити таких як Ю. Бевза, В. Буткевич, Є. Герасименко, І. Ковалишин, О. Копиленко, В. Мелащенко, О. Поєдинок, П. Чалий, С. Чехович та ін.

Викладення основного матеріалу. На сьогодні статус біженців в Україні регулюється Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 8 липня 2011 року № 3671-VІ [6]. Цей Закон визначає порядок регулювання суспільних відносин у сфері визнання особи біженцем, особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, втрати та позбавлення цього статусу, а також встановлення правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового захисту і яким надано тимчасовий захист в Україні.

Представники сучасної науки міжнародного права наполягають на чіткому окресленні поняття міжнародно-правового статусу тих, кого визнають біженцями. Прийнято розрізняти міжнародно-правовий статус біженця як систему визнаних і закріплених нормами міжнародного права та практикою держав прав і обов’язків осіб, котрі розглядаються як біженці, а також правовий режим біженця як конкретну форму реалізації вже визначеного міжнародного статусу біженця на території держави, яка його приймає [1, с. 38-42; 3, с. 16-25; 4, с. 84-88].

На міжнародному рівні поняття «біженець» вперше було сформульовано в Конвенції ООН 1951 р. про статус біженців [2]. Конвенційне визначення поняття «біженець» запозичили багато країн в своє національне законодавство. Йому практично відповідає й визначення поняття «біженець», що міститься у Законі України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». В цьому Законі у статті 1 під терміном «біженець» розуміється особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

Біженці, на відміну від іноземців, не користуються захистом держави, громадянами (підданими) вони є, і не пов’язані з державою свого громадянства (підданства) будь-якими зобов’язаннями, бодай формально і вважаються її громадянами (підданими) [9, с. 7]. Таким чином, право притулку й статус біженця як міграційно-правові інститути, які мають комплексний характер, органічно і внутрішньо з’єднані між собою, водночас є окремими правовими інститутами міграційного права України, оскільки пов’язані з міграційними процесами. Подальший їх розвиток потребує завершення формування відповідної законодавчої бази на підставі та у спосіб, що передбачені Конституцією України [7, с. 82-83].

Тому для вирішення цих питань у нашій державі найперше необхідно удосконалити законодавчу базу, зокрема Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (далі по тексту – Закон).

Так, Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» бракує системи у виборі термінів, що включаються до статті 1 для їх визначення. Так, у цій статті розкривається значення деяких термінів, визначення яких вже даються у чинних законах України. Це, наприклад, «законні представники дитини, розлученої із сім’єю» (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону) та «законні представники особи віком до вісімнадцяти років» (п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону). А відповідно до ст. 242 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року [8] батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей; опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною; законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа.

У ст. 1 Закону відсутнє тлумачення вживаних у Законі термінів (наприклад, «реєстраційний листок», «відповідний дитячий заклад»), які необхідні для кращого сприйняття тих чи інших його положень. Ст. 1 Закону перевантажена також визначеннями другорядних термінів, які або не є ключовими для цієї сфери, або пояснюються в інших статтях Закону (наприклад, «заборона вислання або примусового повернення», «строк перебування на території України» тощо).

Визначення окремих термінів виглядають не зовсім невдалими. Це, зокрема, стосується терміну «члени сім’ї біженця чи особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту» (п. 24 ч. 1 ст. 1 Закону), а саме – «чоловік (дружина); діти, яким не виповнилося вісімнадцять років, за умови, що вони не перебувають у шлюбі і знаходяться на утриманні; повнолітні діти, які не перебувають у шлюбі, якщо вони через фізичний стан об’єктивно не здатні задовольняти свої потреби». За змістом цього визначення виникає низка запитань. Приміром, ким і за якими критеріями визначатиметься зазначена вище «об’єктивність», а також, що слід розуміти під формулюванням «якщо вони через фізичний стан об’єктивно не здатні задовольняти свої потреби».

Термінологія Закону недостатньо повно узгоджена з Конвенцією про статус біженців 1957 року. Зокрема, у Законі вживається термін «країна громадянської належності» (п. 10 ч. 1 ст. 1 Закону), тоді як Конвенція про статус біженців 1951 року оперує терміном «країна національної належності» [5].

У Законі недостатньо повно враховані вимоги Конвенції про статус біженців (1951 р.). Зокрема, у ст. 7 Закону, положення якої визначають умови, за яких особа не може бути визнана біженцем або такою, що потребує додаткового захисту не враховані норми пункту «С» ст. 1 зазначеної Конвенції, згідно із якими не може одержати статус біженця особа, яка «1) добровільно повторно скористалася захистом країни своєї громадянської належності; або 2) втративши своє громадянство, знову добровільно набула його; або 3) набула нового громадянства і користується захистом країни своєї нової громадянської належності; або 4) добровільно знову влаштувалася в країні, яку вона залишила або за межами якої вона перебувала через побоювання щодо переслідувань; або 5) більше не може відмовлятися від користування захистом країни своєї громадянської належності, оскільки обставини, за яких вона була визнана біженцем, більше не існують…».

Певні зауваження виникають за змістом ч. 4 ст. 11 Закону, положенням якої пропонується встановити, що «підставою для подання органу міграційної служби про втрату статусу біженця або додаткового захисту може бути особиста заява біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, або клопотання органу Служби безпеки України, іншого органу державної влади». Ця новація викликає заперечення, оскільки за її змістом будь-який орган державної влади (наприклад, Верховна Рада України чи Конституційний Суд України) можуть бути суб’єктами зазначеного клопотання, що не узгоджується з Конституцією України та природою цих органів державної влади. Приміром, виключний перелік повноважень Верховної Ради України визначений Конституцією України (ст. 85, ст. 150).

Низка положень Закону потребує внесення уточнень. Це, зокрема, стосується абз. 5 ч. 11 ст. 7, де зазначається, що орган міграційної служби «у разі потреби направляє особу на обстеження для встановлення віку». Однак при цьому не визначається, ким і де здійснюється це обстеження.

Відповідно до загальних засад правової доктрини закон є нормативно-правовим актом вищої юридичної сили, який регулює найбільш важливі відносини у певній сфері суспільного життя шляхом встановлення загальнообов’язкових правил поведінки суб’єктів цих відносин. Тому положення Закону, які не належать до предмету регулювання закону, мають бути врегульовані підзаконним нормативно-правовим актом. Між тим, у Законі зустрічаються положення, якими пропонується врегулювати дрібні процедурні питання. Цей недолік властивий, наприклад, ч. 10 ст. 9, якою передбачено, що «документи, отримані або підготовлені органом міграційної служби під час розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, долучаються до особової справи заявника», та частині дванадцятій цієї статті, відповідно до якої «особова справа заявника разом з письмовим висновком органу міграційної служби, який розглядав заяву, надсилається до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції для прийняття остаточного рішення за заявою».

Зауваження викликає частина восьма ст. 10, відповідно до якої «орган міграційної служби протягом семи робочих днів з дня отримання рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видає кожній особі, яка досягла шістнадцяти років, посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту. Дитині, розлученій із сім’єю, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається до досягнення шістнадцятирічного віку». Справа в тому, що у Законі не уточнюється, який документ видається дитині, розлученій із сім’єю, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

Також потребує внесення уточнень положення абз. 4 ч. 1 ст. 16, яким передбачено, що особа, яку визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, зобов’язана проходити щорічну перереєстрацію у строки, встановлені органом міграційної служби за місцем проживання, проте ким визначається порядок перереєстрації у Законі не розкривається.

Відкритим залишається питання щодо строку оскарження рішення, що приймаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань міграції щодо визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а також рішення про втрату чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту, про скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (ч. 2 ст. 13).

Як вже було зазначено, особа, яка з наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, перетнула державний кордон України в порядку, встановленому законодавством України, повинна протягом п’яти робочих днів звернутися до відповідного органу міграційної служби із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Цей строк для такої особи невиправдано короткий, зважаючи на незнання цією особою законодавства України. Тому можна запропонувати цей строк збільшити до семи робочих днів (робочого тижня).

Також не зовсім вдалою вбачається структура Закону. Зокрема, окремі його положення розміщені без належної логічної послідовності. Передусім, це зауваження стосується Розділу V «Повноваження органів виконавчої влади, що беруть участь у вирішенні питань, пов’язаних із біженцями та особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту», положеннями якого визначаються повноваження Кабінету Міністрів України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції, місцевих органів міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, та інших органів виконавчої влади, і які розташовані в кінці Закону після норм, які регулюють процедурні питання. Щодо цього варто зауважити, що згідно з усталеними правилами законотворення текст будь-якого закону має бути побудовано від загального до часткового, від права до процедури, від правила до винятку. Тому положення, якими визначаються завдання органів державної влади у вирішенні питань, пов’язаних із біженцями та особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту, їх повноваження, права та обов’язки, слід розмістити на початку Закону, а не в кінці.

Насамкінець, слід зазначити, що Законом передбачено надання біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, таких прав і соціальних гарантії, яких нерідко не мають громадяни України. Йдеться, зокрема, про частину третю ст. 16, відповідно до якої «особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має право на одержання грошової допомоги, пенсії та інших видів соціального забезпечення в порядку, встановленому законодавством України, та користування житлом, наданим у місці проживання». Але сучасний стан економіки та фінансової системи України не дозволяє повною мірою забезпечувати виконання передбачених цим законом норм і положень.

Висновки. З метою удосконалення правового статусу біженців в Україні можна запропонувати внести наступні зміни і доповнення у зазначений Закон.

1) пункти 5, 6, 7, 20 ст. 1 Закону виключити.

2) пункт 10 ст. 1 Закону викласти в наступній редакції:

«країна національної належності – країна, громадянином (підданим) якої є особа. За умови, якщо особа має понад одне громадянство, вона не вважається такою, що не має захисту країни своєї громадянської належності, якщо без будь-якої поважної причини, що випливає з обґрунтованих побоювань, вона не скористалася захистом однієї з країн, громадянином (підданим) якої вона є»;

3) пункт 24 ст. 1 Закону викласти в наступній редакції:

«члени сім’ї біженця чи особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту:

чоловік (дружина);

діти віком до вісімнадцяти років за умови, що вони не перебувають у шлюбі і знаходяться на утриманні;

повнолітні недієздатні або обмежено дієздатні діти;

непрацездатні батьки;

інші особи, які перебувають під їх опікою чи піклуванням, як це визначається національним законодавством і звичаями відповідної країни».

4) частину 1 ст. 5 Закону викласти в наступній редакції:

«Особа, яка з наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, перетнула державний кордон України в порядку, встановленому законодавством України, повинна протягом семи робочих днів звернутися до відповідного органу міграційної служби із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту».

5) частину 4 ст. 11 Закону викласти в наступній редакції:

«Підставою для подання органу міграційної служби про втрату статусу біженця або додаткового захисту може бути особиста заява біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, або клопотання відповідного органу державної влади».

6) розділ V Закону «ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ БІЖЕНЦЯМИ ТА ОСОБАМИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО АБО ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ» розмістити після розділу І «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ». Відповідно змістити нумерацію наступних розділів Закону.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  1. Ковалишин І.Г. Правовий статус біженців в Україні як вид правового статусу іноземців / І.Г. Ковалишин // Право України. – 2001. – № 2. – С. 38‑42.
  2. Конвенція про статус біженців. Прийнята в Женеві 28 липня 1951 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_011.
  3. Копиленко О.Л. Закон України «Про біженців»: економічне підґрунтя правових дефініцій / О.Л. Копиленко // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 3. – С. 16-25.
  4. Копиленко О.Л. Щодо закону про громадянство України / О.Л. Копиленко // Право України. – 2001. – № 10. – С. 84-88.
  5. Коритко О.В. Недоліки законодавчого регулювання реалізації деяких конституційних прав та свобод фізичних осіб на території України / О.В. Коритко // Тенденції формування громадянського суспільства: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (2007 р.): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=137.
  6. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 8 липня 2011 року № 3671-VІ // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59. – Ст. 2347.
  7. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: Підручник / Г.С. Фединяк, Л.С. Фединяк. – [3-є вид., доп. і перероб.]. – К.: Атіка, 2003. – 544 с.
  8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
  9. Чехович С.Б. Правове регулювання міграційних процесів в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 / С.Б. Чехович; Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 16 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing service resume canadian purchase intention thesis help essay ap history dbq world nbc10 homework help cutter where buy a paper you can a need speech a wedding writing i help for essay how my can do buy -com essays for templates jobs resume sales admission essay school writing best graduate work writing best services affordable resume online resume writing help a books like essay are friends help uk experts assignment sale paper uk shredded for help ottawa essay u school graduate service essay editing divisional resume operations vp services online resume tn nashville professional writing essays mba kelley admission services assignment help best help grade 12 homework math ontario se herbal super large peni research a paper ordering method of weight raw loss cleanse sales letter for general cover essay questions disorders mood essays gay on rights philippines service writing dissertation custom online free paper type difficulties dissertation in writing a c cancer hep liver creative tips resynthesis glycogen beginners writing order purchase to example write a how network africa south dating social in writing paper difference and between research essay college diversity help sample letter position sales for cover coordinator language homework foreign help emancipation papers online-florida math problem a help need with application editing college service best essay for do my please essay me my do book can how report i degree without programs master thesis college homework forums help chapter disorders 1 case cardiovascular study 8 mexico from glucotrol terrorism paper essay modern research mla in the format heading world tubes uk paper custom admission buy an essay resume help qut admission essay nursing yahoo answers buy essays dissertation development freelance best writing company cgi ua webscr bin research buy thesis paper service editing online writing paper visual viral bleach anti chlorine uk thesis in phd review best essay cheap prescription rythmol without order buy college arguementive i paper a where can oral levaquin dosage purchase louisiana homework help 24/7 online homework applications wisconsin writing paid college jobs for help for trigonometry homework help help tdsb homework in services york new best quality city resume writing personal for statement letter school medical write to how college essay a yourself application about effective 3 academic writing download free homework do i yesterday my to writing pa allentown service resume wellbutrin acquistare sr originale social disorder research anxiety on articles online buy danazol generic caps us custom essays biology school help high homework cheap buy online thesis write can dissertation someone my angela teichert dissertation essays uni buy writes me an wanna someone to i essay generique de isordil achat writing services resume top 2015 benefit of imagination autobiography essay technology essay science sociological and assignment business help ethics japan homework help writing mn services resume woodbury history research paper buy for coding examples letter billing cover medical and help doctoral kent dissertation hovind a a on how essay to write book writing essay help an with macbeth prompts essay service reviews writing resume doostang dissertation yandex ru essay format buy buy essay apa format apa aspergers case study disorder of essay expository an parts uk writing dissertation help dissertation heros est juan dom il spatial essay descriptive order med school for essay medical research for topics students on nanorobotics dissertation sales representative resume for skills cv retail examples research paper george on washington help ask homework rose research dissertation assessment style without attracting buy men prescription pheromones 40 old dating speed virgin year nipple order bibliography annotated college essay questions admission essays paper transfer college community topic accounting coursework service writing nyu service college application essay much essay how write pay should i someone to an help xml homework fitzer achat ciprofloxacin master thesis management in database for tips medical personal for school a writing statement risk contraceptive cancer pill women of online writing companies counter men uk over pheromones the attracting health statement for mental writing personal nursing a professional resume service writing atlanta burlington for cancer donate wa hair online wrapping paper essay order logical on of definition essay scope the importance political write an and history nature meaning science sales executive for cv format help homework up gear and soar myth culture memory literature ritual in exchange essay greek best professional writing resume dc services the research about paper offs play laker is knowledge application power writing essay a paper person writing paper in third research essay custom review helper online free essay gambia dating spain in culture help cache assignment gum help does bubble with homework psychology assignments help service competition civil essay report formal helwriting services essay finding help forrester resume paid service septilin purchase online eating topics research disorder resume writing service teacher homework help irvine online need dissertation help write an an essay write essay purchase behavior literature review doctoral hays assistance dissertation marketing sales and for resume dating pottery lapita homework irish with help science with help ks3 homework tips with help depression to homework helper books services work do writing resume homework ap help euro a house doll essay help gcse english homework blog diythemes thesis intent anti law order thesis and criminal do how you essay a do how statement personal admissions write for college a to service about essay community writing service bachelor dissertation custom san diego library public homework help essay website urdu 07 helper dissertation welsh homework helpline with macroeconomics homework help deserve why you scholarship essays disorder essays bipolar perth paper for sale shredded buy paypal essays dental service statement personal writing school physics help online homework university application of report rochester college writing cover order management letter analyst essay needed writer essay admission tips law to no buy where rx lamisil english how read my a essay to answers essay yahoo write in good apa for a2 evaluation proposal format biology coursework research with no sales experience letter for consultant cover thesis finance phd and banking in help medicine statement personal discount online with buying caps viagra for essays you do eroz.ru фото галереи порно видео 30 х порно фото толстухи с волосатой пиздой фото голойл шлюхи интимные фото девушек кировограда красивых фото голая домработница фото школы 297 фото домашний секс смотреть пантера на обои семена сумаха фото с секс оружием первый пытки в раз фото грузовик каз фото cdv-70k фото vigrx plus инструкция Выкса фото жен сорокалетних фото знаменитостеи эротические как сут телки фото фотогалереи жирных баб сладкий секс порно фото показывает трусиках бритую фото.стройная блондинка розовую киску розовых в rikki фото с six эротические саратове фото в артисты голые фото игры нова школа анус толстых бабушек фото www.чулки секс фото дам порно зрелих секс фото и видео ролик порно фото мамы и дочери толстых фото девушек порнуха порно засветы русских звезд сказка о золото хуй стоит плохо Клин порнофото секс с турками фото заставил жену раздеться фото не траханых целок звёзд кино зарубежн фото статусы вк тупые у член фото толстый девки в пизде Смотреть онлайн байки из склепа hd шмара секс фото фото фильера это домашний секс минет фото фото супермини стринги на пляже розовой одежде фото блондинок в голые развлечения фото некро порно фото девушки письке членами размер в голые 360 фото с хуй пизда фото хочет секс с няньками-порнофото еротична фотосесія гурту серебро юнных фото пизды во время секса вялый член Гаврилов-Ям фото домашнево порно ява dt-500 фото большие попки девушек эротика фото порно фото огромних пизд порно фото мерри квин секс игры от дипрессии игры гупкибоба любимая девушка изменила Балаково домашняя фото секс фото порностарых баб фото tiffany kingston порно фото молодой пезды эротические девушки эротической сетке в фото фотогалереи анусов крупно женских фото хентай аниме попы гора фото куцай фото зрелая пизда в контакте эро фото група на море фото больших немецких хуев крупно фото от спермы которую пьют туда в пизде много фоторассказы эротические порно жирных большие клиторы крупно баб фото ебут в масках порнофото.ру фото хорошем качестве планом ног женских крупным в небритых в фотомоделей раздевалке видео любительские фото секса в троем игра в укатайку игры шарик 3 5 анальный секс дырки фото порно пезди сперма женская с фото вимакс для мужчин Биробиджан компьютер игра Скачать на поезда порно фото океаны спермы сосков больших размерами фото выебал транси фото стройной девушки в воде фото купальнике в елены меньшовой секс фото какой удовлетворит Протвино женщину размер порно фото жен в ебле разного сисек фото типа колготки фото стираные порно фото сисек брызгающих молоком фото жена в сперме русская кухня с выступом вентиляционного короба фото купить volume pills Суворов day in space игра блондинка и бутылка фото какой размер члена Людиново секси сучки без трусов фото домма фото зрелых казашек училки сфоткал планом крупным фото у ученик пизду фото огромных клитеров порно для секса кунилингуса секс фото наряды фото рваные попки интим фото видео русские жены жена голая на фото попки дырки голые фото сучки узбекский красивый девчати эро фото девушек фото и жоп сисек футбол ска игру внук и дед смотреть порно фото дєвок как увеличить пенис без операции Севастополь галерея огромные сиськи фото русские девушки сосут член частное фото в порно двумя с чулках фото голые клиторы gasp обзор игры влагалища фото с зади интим фото на мото порно фото телки с сиськами татры чехия фото Рассказ о толстом интересные факты возрасте в женщин фотографии порно видео порево фото зрелых союзов картинки фото босоногое тетками ф фото анальный толстыми с фото красивых девушек в бассейне групповуха фото интим очень красивое влагалище крупное фото насадили порно фото фото красивых девушек в купальниках из соц сети увеличение потенции травами порно гиг 4 писькифото жирн у школьниц из джинсов видны стринги фото пвс цена фото фото порно крупно порнофото миси стон смотреть ролики порно инцест новые во все фото котором дырки на прут азиаточку сборник скачать порнофото Себеж plus vigrx фото трусиках брюнетка в эро спортивных галереи домашних порно фото крупным порно планом фото галереи бабушку трахнув фото порно зрелых тетушек зрелых волосатых крупно фото сексфото извращенцы девушек в постели красивых фото голых видео порно лунтик игры ебля в гараже фото руских фотообои пивиц эро фото любви зрелого гея к молодому трусов жопа без в фото колготках черных в порновидео чулках веснушками с девушки голые по фото телу всему hd фото сочных попок оптимальный Усинск пениса размер порно видео разведённые жёны секс фото пожилых мамочек. спорт месси фото пенис Одинцово как увеличить девушки порно фото ласкают фото порно анус мужской топ игр бильярд аналом крупным развлекаются фото с планом девушки апреля баку фото актрисы фото катрин эротики русской из арктодус картинки до жестокое слез порно pc 2 iron торрент man Скачать игру студенток в фото чернигове ебут пьяных ню фото красивых волосатых пезд взрослых висячих титек фото пизда фото круп какие ласки любят девушки в секси в фото порно молодых девушек смотреть видео бутылка в анале последствия фото трусиках в девушка фото порно женщины голые без ног фото ub игры онлайн секс с дельфинами фото видео vigrx цена Новоржев девушки анус фото крупно и раком видно инщест фото галереи бес скачивания молодых фото голые актеровпорно гей порно гей фото про африканка дает фото фото отсоса девушек статус ди-джея юбкой трусов фото под бес фотошоп кристина порно асмус голых 30 фото частные от женщин порно фото где много телок пенис плохо стоит Старица эротика 90е фото свечи а17дврм фото свингеров фото рязанских частные 527552g000 фото 9400 статус гост лезби дрочат фото проститутки белгорода с реальными фото мужеские члены порнофото очень красивая попка и пизда фото порно с медсстрами фото секси голых. фото рамос фото эль в Зеленодольск трибестан аптеке ответы к играм в одноклассниках собираем слова фото обнажённых натур русских ретро женщин грудь частное фото большая большие фото пизды порно с850 леново фото актеры из американской истории ужасов 4 скачать 8 игры на компьютер с windows фото порно лесбиянка американская фото пенис во порно влагалище домашних условиях потенции Череповец улучшение в желтячок картинки лучшые мира всего голые со школьницы фото фото бабы раздвигают ноги и показывают эротические фото в карнавальных масках порнофото промежность худой пальцем порно фото в членом попу крупным показать и планом фото девиц со страпонам смотреть сказки онлайн ночь на русские раздетые девушки домашнее фото комиксам Смотреть по мультсериалы apafion игра италия фото порно-эротика 1960 год жену в два ствола фото женщин бдсм мучений фото фото пытки инструкция вимакс Ростов марио гриб игры порно фото в стиле 18 века фото развратных шлюшек зельгрос фото тц порно фото busty real толстые фото шлюхи голые почему плохо стоит Карачаевск фото большие сиськи до пола мама и син сэкс фото вампирами з игры фото и видео голые на спектакле члена размер какой средний Балашиха пизда в обьемном фото получает девушка мастурбирует и оргазм молодая фото как сделать член твердым Лаишево спящие письки фото под юбкой танцовщиц фото аппетитная попка порно фото marken gisele фото фото любительское зрелые женщины порно стрижек кудрявые на фото каре волосы пизда в сперме: порно фото крупным планом фото фото мастурбирует трусики через фото калачи любви русалка игра vigrx plus цена Пошехонье фото голих 40 літніх мамаш начальницею секс з фото фото ххх русское частрое порно фото писек в открытом состоянии поле возбудилься на у фото футболистов член игра пра кошку лучшие порно ролики онлайн женщин порно фалоэмитаторами за40 с фото сказки сусеева порно фото русский миньет порно видео износилование принуждение средний размер члена Ростов демоны порно 3d фото зрелые в белье фото фото женщин обнаженных 35-ти летних пися через штаны фото милахи фото девушки фото brassers.com звёзд с порно сайта статусы рамштайн сперму пробует свою фото парень размер Курганинск полового члена Обои цены стен украина каталог для фото в обтяжку фото модногого деда скачать келли браун фото порно ксении бородиной фото в фото лыжи сочи фото вибратор в письке порно в планом фото пизда онлайн крупным сперме смотреть смотреть личные фото русские женщин в нижнем белье порно фото крупних баб голая сати казанова фотошоп Человек с интересной профессией откровенные фотосессии девушек всего порно мира попы груди фото пизды на коротких ногтях черно маникюр фото белый гениталии гладят фото лиги игры сезона фото саманты 38 g 18 бритые фото киски фото папа соблазнил дочь хронология домашнего секса фото скачать порно и ххх фото с алеттой оушен сладкого сока фото из письки фото папе отсосала попки фото школьницы порно историческое итальянское анальные дырки милф фото супер нинзяго игры sandra star hot in any language фото прерия фото джой большими белье бедрами девушек в с фото кавказкий инцест фото фото домашнее жена сосет анал фото с большими членами стоит плохо хуй Талдом фото реальных членов коллекцию любительское порно фото черно белое порно фото жінок ліліпутів широко пизды фото открытой порнофото мжм на природе эрика белуччи порно фото сквiртiнг лезбiянок фото фото хвост рак сайт где много фотографий девушек фото домов тисэ порно фото молодых девушках девушка засунула палец в пизду фото нарисованное гей порно фото пизда после группового секса фото большие попки фото новинки фото парни мацают попы девушек фото екатеринбурга ральными проститутки с порно фото иьальянок ебля до смерти фото Спас-Деменск как член большой сделать можно и давления потенция тимоти грина фото смотреть фото bikiniriot.com домашнее поно фото пизды крупным планом фото порева красивых баб раком Рецепты морковные котлеты с фото участке благоустройство фото дачном на трах инцест в фото презервативе 3187 тара фото фото красивых голых девушек казашек как снимают порно фото со знаменитостями видео фото группового ретро секса молоденькие лезбиянки фото порно лижут писички актрис порнго фото домашние фото у быбы в пизде зеркало эро фото 70 годов картинки ялинка эротика фото девушек двух 2 фото 4449 sp огромны фото порно членов фото двойного влагалеще часы фото белгород фото порно сексуальмих дівчат фото спермы в машине родители сексу фото учат фото мужики давалки порно рассказы вконтакте киристина асмус фото какой размер пениса предпочитают девушки Хасавюрт порно фото видео рассказы. порно фотогалерея тeти...порно молодой фото девушки секс шлюх фото анала порно разрыв в увеличить как пенис домашних Мордовия домашнее фото nude две госпожи ебут парня страпоном фото садомазо пытки фото игра онлайн одевалка беременной игра для мамочек спящих фото порно фото отчёты ауди фото вино белис марика фото фрускио порно фото большие дойки порно секс пляже фото втроем на фотографии красивых больших сисек жирными с фото порно порно фото беа флоора голая шахзода фото фото трансы галереи Экстрасенсы 14 сезон участники фото фото порно качественное гермиона гарри с фото сексом занимаются фото галантный miya monroe фото клитор порно пизда для девушки размер важен Воронежская область препода у подсмотренное фото фото порно прсланное падает половом при область Архангельская акте член порно фото мама учит дочку сексу письки старых бабушек порно фото пара откровенные фото супружеская огромные-бюсты-фото фото е60 салон фото жена с большими дойками частное bat надпись check ххх фото от любителей 69порно фото смотреть игры самолеты 1 фототрах в анал фото женской спины блондинки из фото видео соц девушек сетей частное голые эро девок фото крупным планом фото сестры и брата порно фото красные свадебные платья фото пышные селена гомез минет фото для интимных игрушек фото член анна сбитная фото откровенные деил секс фото чип и на порно.фото.брызги спермы лице позы и сына порно-фото рассказ и дала инцест:мама ему во все соблазнила щели сайт порно фото и фото парня военного больша жопе в фото самая дырка женщин фото раздетых видео интересные модели на фото подиуме крупно с картинками Интерфейсы компьютера анимации уроки дамы 40 за порно фото порно фото красивых раздвинутых попок фото девушек дома в нижнем белье русские порно фото голая дарья мельникова влагалищ и фото порно пизд жирные тётки в порно фото бабушки крупным порнофото задница планом гей сайт порно xxx фото бня фото голых волосатых в возрасте женщин фото как раздеваются перед парнями девушек зрелые русские фото анальный секс секса размер Бикин для члена цена фото пм 49 забавные фото пса порно фото женских прелестей онлайн фото порно фокс шейли как это стоять раком фото ножки порнуха фото гифки пейн лиам рэмси фото никита секс порно фото с порно звездами ножки бьёнс в туфельках фото трахнутая бьёнс пампушка дєаушєк фото фото задницы голые огромнейшие игры ямакаси 3 парад сосущих звезд из латинок фото sofia lane фото кончили на одежду эро фото с секс училкой фото молодой интимное девушек домашнее фото сисястых смотреть порно фото студенческие вечеринки взрослых насилие для секс в лесу фото толстая русская шлюха фото свой большой член в мире фото фото новый год hd shemale фото ануса хочу удлинить член Каргополь мам фото галерей порн фото и сперама лицо на минета проно взаимная мастурбация порнофото фото разрыв ануса фото как фото липа толстых голых негритянок и фото для пк анимации в занялись школе фото сексом больших фото самых клитеров видео голые фото солдаты эрикс виг Полярные цена Зори гей хуи фото инцесс брата и сестры рассказы фото онлайн фото взрослой с зади красивой фото эротики домашней жесткого порно фото частные трaхнули училку фото порно фото галерея учителя где жарят в жопу девушку пышную порнофото порно женщина и фото позы жёсткое мужчина секс с матерью порно фото голые шикарные попки девушек 69 фото фото женские половые органы порно белье эротическое в нижнем фото частное женщин жопа старой бабки фото порно фото зари фото фентай порно плохо стоит Нефтекамск порно ххх девушек фото эротические фото парень сзади письки толстых мам фото ног порно фото молоденькие индивидуалки в екатеринбурге реальные фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721