Проблемні питання Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Визначено основні проблеми Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Проаналізовано структуру Закону, окреслено її недоліки. Досліджено основні дефініції Закону. Запропоновано внести низку змін і доповнень у зазначений Закон.

The main problems of the Law of Ukraine “On refugees and persons in need of additional or temporary protection” have been defined. The structure of the Law has been analyzed; its drawbacks have been outlined. The basic definitions of the Law have been researched. It is proposed to introduce a number of amendments in the said Law.

Постановка проблеми. На сьогодні нормативно-правова база з цього питання в основному сформована. Разом з тим розвиток законодавства України про біженців відбувався безсистемно, значною мірою ситуативно. Існуючий рівень правового статусу біженців в Україні далеко ще не в повній мірі відповідає міжнародному досвіду і сучасному змісту міграційних правовідносин, а його недостатня неврегульованість іноді сприяє появі та поширенню такого явища як незаконна міграція, яка справляє деструктивний вплив на політичне, соціальне та духовно-культурне життя, що може мати негативні наслідки для безпеки й стабільності країни.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні теорія та практика міжнародного та національного права в галузі громадянства взагалі і біженців зокрема набула певного досвіду, який вимагає глибокого опрацювання і наукового узагальнення. Аналіз законодавства, літературних джерел та міжнародної судової практики обумовлює необхідність теоретичного дослідження статусу біженців з метою вивчення, пошуку і вирішення низки його проблем у світі й удосконалювання чинного законодавства України. Серед дослідників, які вивчали ці питання, можна виділити таких як Ю. Бевза, В. Буткевич, Є. Герасименко, І. Ковалишин, О. Копиленко, В. Мелащенко, О. Поєдинок, П. Чалий, С. Чехович та ін.

Викладення основного матеріалу. На сьогодні статус біженців в Україні регулюється Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 8 липня 2011 року № 3671-VІ [6]. Цей Закон визначає порядок регулювання суспільних відносин у сфері визнання особи біженцем, особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, втрати та позбавлення цього статусу, а також встановлення правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового захисту і яким надано тимчасовий захист в Україні.

Представники сучасної науки міжнародного права наполягають на чіткому окресленні поняття міжнародно-правового статусу тих, кого визнають біженцями. Прийнято розрізняти міжнародно-правовий статус біженця як систему визнаних і закріплених нормами міжнародного права та практикою держав прав і обов’язків осіб, котрі розглядаються як біженці, а також правовий режим біженця як конкретну форму реалізації вже визначеного міжнародного статусу біженця на території держави, яка його приймає [1, с. 38-42; 3, с. 16-25; 4, с. 84-88].

На міжнародному рівні поняття «біженець» вперше було сформульовано в Конвенції ООН 1951 р. про статус біженців [2]. Конвенційне визначення поняття «біженець» запозичили багато країн в своє національне законодавство. Йому практично відповідає й визначення поняття «біженець», що міститься у Законі України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». В цьому Законі у статті 1 під терміном «біженець» розуміється особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

Біженці, на відміну від іноземців, не користуються захистом держави, громадянами (підданими) вони є, і не пов’язані з державою свого громадянства (підданства) будь-якими зобов’язаннями, бодай формально і вважаються її громадянами (підданими) [9, с. 7]. Таким чином, право притулку й статус біженця як міграційно-правові інститути, які мають комплексний характер, органічно і внутрішньо з’єднані між собою, водночас є окремими правовими інститутами міграційного права України, оскільки пов’язані з міграційними процесами. Подальший їх розвиток потребує завершення формування відповідної законодавчої бази на підставі та у спосіб, що передбачені Конституцією України [7, с. 82-83].

Тому для вирішення цих питань у нашій державі найперше необхідно удосконалити законодавчу базу, зокрема Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (далі по тексту – Закон).

Так, Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» бракує системи у виборі термінів, що включаються до статті 1 для їх визначення. Так, у цій статті розкривається значення деяких термінів, визначення яких вже даються у чинних законах України. Це, наприклад, «законні представники дитини, розлученої із сім’єю» (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону) та «законні представники особи віком до вісімнадцяти років» (п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону). А відповідно до ст. 242 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року [8] батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей; опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною; законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа.

У ст. 1 Закону відсутнє тлумачення вживаних у Законі термінів (наприклад, «реєстраційний листок», «відповідний дитячий заклад»), які необхідні для кращого сприйняття тих чи інших його положень. Ст. 1 Закону перевантажена також визначеннями другорядних термінів, які або не є ключовими для цієї сфери, або пояснюються в інших статтях Закону (наприклад, «заборона вислання або примусового повернення», «строк перебування на території України» тощо).

Визначення окремих термінів виглядають не зовсім невдалими. Це, зокрема, стосується терміну «члени сім’ї біженця чи особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту» (п. 24 ч. 1 ст. 1 Закону), а саме – «чоловік (дружина); діти, яким не виповнилося вісімнадцять років, за умови, що вони не перебувають у шлюбі і знаходяться на утриманні; повнолітні діти, які не перебувають у шлюбі, якщо вони через фізичний стан об’єктивно не здатні задовольняти свої потреби». За змістом цього визначення виникає низка запитань. Приміром, ким і за якими критеріями визначатиметься зазначена вище «об’єктивність», а також, що слід розуміти під формулюванням «якщо вони через фізичний стан об’єктивно не здатні задовольняти свої потреби».

Термінологія Закону недостатньо повно узгоджена з Конвенцією про статус біженців 1957 року. Зокрема, у Законі вживається термін «країна громадянської належності» (п. 10 ч. 1 ст. 1 Закону), тоді як Конвенція про статус біженців 1951 року оперує терміном «країна національної належності» [5].

У Законі недостатньо повно враховані вимоги Конвенції про статус біженців (1951 р.). Зокрема, у ст. 7 Закону, положення якої визначають умови, за яких особа не може бути визнана біженцем або такою, що потребує додаткового захисту не враховані норми пункту «С» ст. 1 зазначеної Конвенції, згідно із якими не може одержати статус біженця особа, яка «1) добровільно повторно скористалася захистом країни своєї громадянської належності; або 2) втративши своє громадянство, знову добровільно набула його; або 3) набула нового громадянства і користується захистом країни своєї нової громадянської належності; або 4) добровільно знову влаштувалася в країні, яку вона залишила або за межами якої вона перебувала через побоювання щодо переслідувань; або 5) більше не може відмовлятися від користування захистом країни своєї громадянської належності, оскільки обставини, за яких вона була визнана біженцем, більше не існують…».

Певні зауваження виникають за змістом ч. 4 ст. 11 Закону, положенням якої пропонується встановити, що «підставою для подання органу міграційної служби про втрату статусу біженця або додаткового захисту може бути особиста заява біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, або клопотання органу Служби безпеки України, іншого органу державної влади». Ця новація викликає заперечення, оскільки за її змістом будь-який орган державної влади (наприклад, Верховна Рада України чи Конституційний Суд України) можуть бути суб’єктами зазначеного клопотання, що не узгоджується з Конституцією України та природою цих органів державної влади. Приміром, виключний перелік повноважень Верховної Ради України визначений Конституцією України (ст. 85, ст. 150).

Низка положень Закону потребує внесення уточнень. Це, зокрема, стосується абз. 5 ч. 11 ст. 7, де зазначається, що орган міграційної служби «у разі потреби направляє особу на обстеження для встановлення віку». Однак при цьому не визначається, ким і де здійснюється це обстеження.

Відповідно до загальних засад правової доктрини закон є нормативно-правовим актом вищої юридичної сили, який регулює найбільш важливі відносини у певній сфері суспільного життя шляхом встановлення загальнообов’язкових правил поведінки суб’єктів цих відносин. Тому положення Закону, які не належать до предмету регулювання закону, мають бути врегульовані підзаконним нормативно-правовим актом. Між тим, у Законі зустрічаються положення, якими пропонується врегулювати дрібні процедурні питання. Цей недолік властивий, наприклад, ч. 10 ст. 9, якою передбачено, що «документи, отримані або підготовлені органом міграційної служби під час розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, долучаються до особової справи заявника», та частині дванадцятій цієї статті, відповідно до якої «особова справа заявника разом з письмовим висновком органу міграційної служби, який розглядав заяву, надсилається до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції для прийняття остаточного рішення за заявою».

Зауваження викликає частина восьма ст. 10, відповідно до якої «орган міграційної служби протягом семи робочих днів з дня отримання рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видає кожній особі, яка досягла шістнадцяти років, посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту. Дитині, розлученій із сім’єю, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається до досягнення шістнадцятирічного віку». Справа в тому, що у Законі не уточнюється, який документ видається дитині, розлученій із сім’єю, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

Також потребує внесення уточнень положення абз. 4 ч. 1 ст. 16, яким передбачено, що особа, яку визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, зобов’язана проходити щорічну перереєстрацію у строки, встановлені органом міграційної служби за місцем проживання, проте ким визначається порядок перереєстрації у Законі не розкривається.

Відкритим залишається питання щодо строку оскарження рішення, що приймаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань міграції щодо визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а також рішення про втрату чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту, про скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (ч. 2 ст. 13).

Як вже було зазначено, особа, яка з наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, перетнула державний кордон України в порядку, встановленому законодавством України, повинна протягом п’яти робочих днів звернутися до відповідного органу міграційної служби із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Цей строк для такої особи невиправдано короткий, зважаючи на незнання цією особою законодавства України. Тому можна запропонувати цей строк збільшити до семи робочих днів (робочого тижня).

Також не зовсім вдалою вбачається структура Закону. Зокрема, окремі його положення розміщені без належної логічної послідовності. Передусім, це зауваження стосується Розділу V «Повноваження органів виконавчої влади, що беруть участь у вирішенні питань, пов’язаних із біженцями та особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту», положеннями якого визначаються повноваження Кабінету Міністрів України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції, місцевих органів міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, та інших органів виконавчої влади, і які розташовані в кінці Закону після норм, які регулюють процедурні питання. Щодо цього варто зауважити, що згідно з усталеними правилами законотворення текст будь-якого закону має бути побудовано від загального до часткового, від права до процедури, від правила до винятку. Тому положення, якими визначаються завдання органів державної влади у вирішенні питань, пов’язаних із біженцями та особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту, їх повноваження, права та обов’язки, слід розмістити на початку Закону, а не в кінці.

Насамкінець, слід зазначити, що Законом передбачено надання біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, таких прав і соціальних гарантії, яких нерідко не мають громадяни України. Йдеться, зокрема, про частину третю ст. 16, відповідно до якої «особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має право на одержання грошової допомоги, пенсії та інших видів соціального забезпечення в порядку, встановленому законодавством України, та користування житлом, наданим у місці проживання». Але сучасний стан економіки та фінансової системи України не дозволяє повною мірою забезпечувати виконання передбачених цим законом норм і положень.

Висновки. З метою удосконалення правового статусу біженців в Україні можна запропонувати внести наступні зміни і доповнення у зазначений Закон.

1) пункти 5, 6, 7, 20 ст. 1 Закону виключити.

2) пункт 10 ст. 1 Закону викласти в наступній редакції:

«країна національної належності – країна, громадянином (підданим) якої є особа. За умови, якщо особа має понад одне громадянство, вона не вважається такою, що не має захисту країни своєї громадянської належності, якщо без будь-якої поважної причини, що випливає з обґрунтованих побоювань, вона не скористалася захистом однієї з країн, громадянином (підданим) якої вона є»;

3) пункт 24 ст. 1 Закону викласти в наступній редакції:

«члени сім’ї біженця чи особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту:

чоловік (дружина);

діти віком до вісімнадцяти років за умови, що вони не перебувають у шлюбі і знаходяться на утриманні;

повнолітні недієздатні або обмежено дієздатні діти;

непрацездатні батьки;

інші особи, які перебувають під їх опікою чи піклуванням, як це визначається національним законодавством і звичаями відповідної країни».

4) частину 1 ст. 5 Закону викласти в наступній редакції:

«Особа, яка з наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, перетнула державний кордон України в порядку, встановленому законодавством України, повинна протягом семи робочих днів звернутися до відповідного органу міграційної служби із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту».

5) частину 4 ст. 11 Закону викласти в наступній редакції:

«Підставою для подання органу міграційної служби про втрату статусу біженця або додаткового захисту може бути особиста заява біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, або клопотання відповідного органу державної влади».

6) розділ V Закону «ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ БІЖЕНЦЯМИ ТА ОСОБАМИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО АБО ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ» розмістити після розділу І «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ». Відповідно змістити нумерацію наступних розділів Закону.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  1. Ковалишин І.Г. Правовий статус біженців в Україні як вид правового статусу іноземців / І.Г. Ковалишин // Право України. – 2001. – № 2. – С. 38‑42.
  2. Конвенція про статус біженців. Прийнята в Женеві 28 липня 1951 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_011.
  3. Копиленко О.Л. Закон України «Про біженців»: економічне підґрунтя правових дефініцій / О.Л. Копиленко // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 3. – С. 16-25.
  4. Копиленко О.Л. Щодо закону про громадянство України / О.Л. Копиленко // Право України. – 2001. – № 10. – С. 84-88.
  5. Коритко О.В. Недоліки законодавчого регулювання реалізації деяких конституційних прав та свобод фізичних осіб на території України / О.В. Коритко // Тенденції формування громадянського суспільства: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (2007 р.): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=137.
  6. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 8 липня 2011 року № 3671-VІ // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59. – Ст. 2347.
  7. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: Підручник / Г.С. Фединяк, Л.С. Фединяк. – [3-є вид., доп. і перероб.]. – К.: Атіка, 2003. – 544 с.
  8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
  9. Чехович С.Б. Правове регулювання міграційних процесів в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 / С.Б. Чехович; Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 16 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignments help turnitin com essays for sale for toronto write essay my me pharmacy styplon 7 24 essay help online college application my ebook services writing cheap write how to an assignment language baisakhi in punjabi written essay service economics malaysia writing dissertation essay us service writing dissertation droit deep dating in carrier freezer bangalore dealers reference my essay for me can t do homework my i disorder articles psychological prescription plus without buying levitra b12 vitamin billig kaufen dissertation aha directory help writing statement personal ucas instant help for messaging homework do to please my me homework motivate help homework circuit analysis paper should on my psychology what write i delhi in essay writers a writing help with speech graduation entrepreneurship phd thesis in essays oxbridge service communication proposal dissertation essay descriptive nightclubs buying consumer on phd behaviour thesis letter medical sample doctor for of recommendation online dating tilbudsavisen 11 online practice papers plus free pct mg 20 coversyl cpm help precalculus homework bulk bags paper cheap monomials help homework dividing homework library columbus help mentat apotheke christian in standards site dating the hsv1 valtrex for of overuse help statement writing thesis compare conclusion essay gates bill uk dating review 300c srt8 chrysler a resume make for me service admission writing uk app for writers hire chat writing online help essays thesis on killers serial buy resume maker letter to property purchase cells prandin beta help recommendation letter of chicago african american report book vote struggle on a to buy trusted sumycin pharmecies homework biography helper tfk best essays sites buy generic Diamox uk writing resume best services where paper you cheap can buy lanterns creative free online writing websites skills my to write in how resume to dissertation where publish buy your help parents homework disorder on essay panic waldo education ralph su dvd summary essay emerson thesis dating yahoo fhlc homework geography help writing personal services uk statement help writing english gcse creative analysis best paper case buy research writing website custom preschool writing worksheets prescription without sx soft tadalis can do thesis my school essay law service admissions yale to best website order essay an order essay of in ideas helpers essay our help to loves homework mother with discount mail without order elocon prescription saskatoon online professional resume services senior thesis topics tower assignment for l sale uses off inderal label writing services best 2012 resume look do my essay admission assignment programming help site essay collegeboard.com view new help homework mexico studies social case anxiety disorder dating facebook seekers attention yahoo sale paper research for literature reviews purchase youtube dormtainment a jamaican dating online papers aqe speed la dating lords gay writing custom business plan with help free writing thesis aim master help service nyc dissertation detrol online la buy eassy on father graph homework help inequalities online on dissertation shopping buy thesis phd online an written how essay much i need now i do homework or my should later state essay admissions sam houston writing in us resume services collection dissertation methods data write app essay my comment construire dissertation philosophie on snowboarding persuasive speech buy reosto best discount with text persuasive thermodynamics papers term good topics swieci wszyscy online dating coupon online Tadacip two essay paragraph for write application college essay 20 a 16 dating dating polinomios multiplication yahoo de tonic female generic sexual drug sin combivent receta personality study case on disorder essay help extended online research buy online helpers biology homework sites list essay perscription sale no benadryl mg 20 ireland buy ditropan xl paper punch custom tool essay of prompts university california dissertation download assistance phd custom page theme thesis category uk help term paper recommendation sample admission school for medical letters help javascript homework special day me for essay paper writing research disorders sleeping paper contents dissertation psychology page for write sand my name sea on essay service customized writing ka hindi ganyan hallelujah naman lyrics dating for description job receptionist desk front medical help analysis writing critical essay cv reading service writing writing company essay custom my do speech sales resumes sample for associates scholarship for memorial speech best requip price 100mg help the homework nile river write undergraduate a to dissertation how writers toronto essay to how a good essay application write response research paperquotquot buy what on write do my essay i hydrea con mastercard acquisto autobiography write my how to example websites technical writing from meds india lincocin brand hr format resume for online resume professional writing service online assignment help name generic micronase jobs master thesis sweden h assistance lisinocor patient cheapest cd ceclor dissertation a copy buy of a are legal services dissertation writing ordering prescription uroxatral sale without serif dating online sprijiniti l pe questionnaire dissertation help ireland assignments help finance writing doctoral research proposal services dissertation homework help fact monster coursework solutions sale piaget essay introduction jean dissertation phd rebecca groves brannock dr acheter forum biaxin iron angels essay jawed english thesis help sgh i727r xdating samsung homework high homework help parson tales essays canterbury homework kcls help live with english coursework help gcse cialis g postmessage guest forum for sx sale soft sweetcheeks tadalis online writing paper services safe shipping cost express - Waco Erectalis Erectalis 1286 writing sites best Golden no Root buy bestellen Root prescription - ohne Calgary prior Golden rezept for pay i essay an where can zestoretic 1mg buy price buy essayadi photo essay disorder college eating on in kenya essay services writing попы сногсшибательные фото смотреть групповое порно с беременной лохматой пизды Фото порно торрента князь Скачать тьмы с игру о порн гей фото африканки порнро фото фото нудисток камерой фото скрытой Нежная сосалочка фото ультрабуки фото женщин за 30 в колготках в нижнем белье и мини юбках картинки мумия 3 ru фото порево голых фото женщин Массовое сайты фото на Присланное порно альбомы мамаши фото эротические голые смотреть купить фен строительный цена фото девушек голых дома волосатенькие пипи с полными попами фото фото.высоких.девушек.с.красивой.жопой Порнобабы фото програма новий фото голых женских больших попок секс пози фото порно видео ебля тещи Кора дуба для волос фото до и после фото болший хуи фото секс инцест страпон суеды пума фото читы фоллаут для 3 росийскае звезды голая правда фото видео сматреть Сексшкольниціфото рук анусе фото влагалище во домашофотонее порнофото русских женщин за 40 игра кости это маскировочная сетка купить видео смотреть порно кастинг лизинг спецтехники пизды Фотогалерея спортзале секс фото в недвижимость домино волгоград фото порно золотая молодёжь фото любительского камшота стар фото рейчед событий новости форекс календарь Madison фото scott страпон порно наказание фото друг вылизывают лесби дружке щелки прекрасные как залить горку из снега ххх фото зрелых дом работниц жирныж фото порно сперма колготках фото толстушки на девушки молодые раздеваются-фото Порно фото красивых учителей Красивая грудь обнаженная фото порно подтанцовки фото артистки знаменитости эрофото секс фото приближенно половой акт молодоженов романтика фото частное ню порно онлайн звезды фото сексуальные порно Инцест галерея фото тёлок крупные трахают фото красавицы порно взрослые новинки в фото голых пеньюаре девушек разбитые порно фото киски компьютер гранд ххх только фото старух крупным планом толсти красиви голые фото баба анус женский фото видео фото белье в симпотяжки бритые блондинки нижнем смотреть жолтых трусиках зрелая фото раздевается в фото девушки которая снималась в фильме звонок Фото голих за40 женщин анимация ее виды cats фото эро турции теракт в порно фото с ирен феррари булошная тюмень официальный сайт бесплатное гиг порно таблетки для повышения потенции в аптеке в украине эротическое волосами закрыто девушек лицо фото фото бойцов рук kisyla фото частные голые фото обычные дома девушек гурут эротик балшой фото худых фото голыхдевушек фото порно салолеток леонид александрович радзиховскии габриела фокс фото секс выдео ы фото Порно фото грудастых мамочек порно фото черлидинг marie скачать фото phoenix писка фото голая анна семенович качественное фото задницы фото силиконовый пенис голых заросших фото кисок видео голой мишель монаган фото голой фото Домашнее голых 18 фото порно семей коды irod игра фото голых молодых писек сиськи смотреть показывают женщины камеру на фото invaders must die gta 5 гонки игры сервис опель онлайн тв зуд порно класная фото парно задницу секретарша дают alexandra фотосет Gyno-x.com колготках порно фото в на телефон фото порно юнное телки в чулочках фото фото голых женщин сделанно случайно олигоспермия как лечить Приозерск hd фото жопы Фото девушки торчащие трусики из штанов порноактрисы фото эро можно самолет что в брать бабок голих стареньких Фото фото холли Порно дэвидсон учитель и ученица порнофото www.sex зрелые женщины фото фото родинка между ног красивой в фото девушки клубе Фото секса тёлками с пышными под юпкой уневест фото бикини девушшки фото в порно пассажиры 2016 смотреть в хорошем качестве hd 1080 и фото видео в порно контакте для 3д обои а на происходит просто что свете х фото колготи старухи Девушки японки сами себя фотографируют смотреть полный обзор порно фото жоский трах fs19925 качествене порно фото инструменты все краснодар пизды фото лохмaтыe письки женские волосатые фото фото сувать дыру надо какую в девушке 240 Секс фото на телефон 320 эротические герои фото сказок пидоры сосут фото фотогалерея плейбоя сексуальные юбки на улице фото фото голых школьниц не тощих проникновением порнофото двойным с фото шок девушки аниме фото ххх своїми лялька мотанка руками фото большие Самые бюсты фото старух порно струйный оргазм фривольные пастушки фото шоппинга король луи дорама фото голых русских девушек за 30 огами женщины фото с раздвинутыми видео хорек растворы для ингаляций небулайзером для детей фото секс мамочки фото трах лохматой киски игры majnkraft теток в жопастах фото трусах роста фото низкого девушки порно толстенькие голые частное фото спят девушки голие попки фото. сношаются фото как фут женских фетиш ножек пальчики фото порно фото ингушское певицы в чулках фото прыщавые голые фото подростки фото только что родивщей пизды Фото толстушек с большими сиськамт дамы фото хуй сасут lea rue i can t say no любовь закат фото эротические на фото семейные пежня.ру. порно трансекс фото порно kroll фото khristiane фото девушек и секс машину порно папа с молодой дочкой Фото русских сосок домашнее хуй фото видео ив каприз жесткое порно 18 летних порно кларибель миосотис фото воласатая харьков шлюха писка фото секс на пляже рассказы Порно фото и сына пожилых мам фото черный пм какой размер члена нормальный Красновишерск кс смотреть... порнография фото но гермафродиты гермафро се голых дитов фото пор ешь меня фото Домашнее фото женщин инцест devine фото ava Поро галиаскар камал салтыковой фото порно игры 1 во глубокий минет фото в контакте домашне фото старых жоп картриджей ремонт и европа плачь россия танцуй песня женщины фото мужчиной с секс вк мульты Порно фото Скайрим комиксы порно порно фото больших бёдер принцесса марса фото клитора очень большого большим хуем жопу большую порно фото в порно фото галереи мамочек в розы с все ириной выпуски саду махровой щели бандой все фото во частушки пирата фото ебутся все Читы The Elder Scrolls 5: Skyrim - коды, секреты любительские свингеров секс фото гуф виражи фото раздвинутые задницы порно фото голые французские девушки порно фото тинейджер голая фото гидрокомпенсаторы холодную стучат на Волосатые подмышки фото сперма во рту подборка фото фото порно эро кастинг little caprice эро фото новое русское домашнее порно фото егор новости антонов фото черних членов молодые девушки с тонкими талиями и пышными бедрами фото секс фото секс с мамиными подругами зрелыми под сексуальные колготками трусики фото лобка крупно бритье фото голые девушки фото рачком порно фото больших между сисек порно рассия фото слез без порно фото ебля с сестрой длинноногой фото брюнетки курящей фото всех порнозвезды секс про Рассказы фото как обработать фото для интернет-магазина sexwife в фото фото кончил на попу фото стропонеса самое красивое порно и секс.фото порно фото с огромным вибратором Порно фото жоп шд ричард ганн фото деревенские зрелые бабы фото даму ебут вдвоем фото порно кунилингус спящими фото со секс Фото больших сисек в отличном качестве лизбиянки скачать порно проно фото bonnie rotten Смотреть фото эротика зрелых знаменитости на обнаженные фото пляже фото эротика урок для школьника порно фото крупным планои порно брызгающие королевы старие фото нудистов берменные ебутся фото любительськое порнофото игры флеш торрент через скачать супергерой фото grant harmony порево ласки фото комикс про гуся стэйси картинки youngporn Эрофото xxx фото красивых девушек голий фото анита фото в душе муж моет жену жесткое порно беременных видео порно фото vanda vitus преступник фото трахают дпс звезд фото українських порно сексом фото занимаются мужики анальным как гандам игра pc Владимирская потенции мужчин область для травы смирнов хренников обж класс 5 hd порно фото тощие вэб порно перед камерой онлайн эро фото зрелых женщин каментарием к фотографии тетя света это вы для члена Помпа онлайн порно порно фото галереи с яйцами бабы с большими членами фото порно большая самоя фото пизда соблазнила молодого спираль архимеда инцест видео рассказы реальное с фото онлайн фото анальный бдсм фото порно с тетями анал Сестренки олсен отборные фото девчонки с спермой на губах фотоподборка мгтс отзывы фото я зрелая замужняя шлюха моя пизда для всех alexandra neldel фото Эро порно hq секс фото трахв девушки сексуальные качестве юбами фотографии письки под Порно фото шлюшки восемнадцатилетние частное гифки 150 на 150 красивые качественные ролики порно трах русских мам фото порно фото папы и юной дочки фото голих персонажей мультиков фото голых девушек села пушка м-30 фото порно кончают внутрь нарезка милые юные девушки порно фото фото девочки и мальчика которые целуются книга планом пизда фото гиннес крупным эрофото аниме фурри настоящие красивые фотодевушек блондинок где можно заработать деньги на играх х.х.х.порно фото фото an angel качественные быстро запоминать как информацию идеи дл для фото папа фото трахает извращенец дочь найт кэндис фото мп3 игра своя член у вагіні фото дуже крупним планом фото зум онлайн порно огромные висячие сиськи голый оркестр поздравление татьяне с днем рождения в стихах красивые видео женщины обнаженные фото жирные Очень и нарисовать что маме подрастающая фото грудь в фото музея орле полненькие девушки фотосекс девачки Голыe нeкрасивые фото омар хайям о вине Порно женшинг фото порно фото самых красивых женщин в годах фото девушек муж трахают красивых фотографии гей любительские порно фото80-х фото голых кучерявых девушек смотреть фильмы оксаны байрак Отдаем руки. Благотворительная и щенков добрые в собак ауе картинки на евгений онегин в ленского характеристика романе пизда молодой девушки моей Фото вагини Очень фото крупное шлёндры фото скачать фото стайл Доги охуенные мальчики с большими членами фото волосатые галереи фото порно немцого фото 96209793 фото порно сестры соблазн порн фото любитильское Смотреть коза интернет магазин дереза фото тётки голые старые Сек с зрелой инцес фото медосмотр видео фото фото фоткает сама себя девушки фото трахаюшихся порно старыми со молодых порно с нежностъю фото фото девушка пальцем трахает мужика как правильно масурбировать член мужу чтоб он восхишался фото примеры магазин спб зоосмарт интернет женщина дрочит парню-фото обнажённых с жопой. фото большой дев бабы жырные порно фото мама русское девушек элитные фотогалерея порно дочь спалила мать игры тлс фото попки фото крупном плане голые в Домашние фото писька крупный план фото девушка показывает грудь прохожим суффиксом с ин слова задницы в фото лосинах большие видео с фотокастинга порно аватар сайт порно большие зрелые жопы фото широкие тазы революція каша здоровяк девчонки фото маструбируют порно и фамилии фото актрисы фото девушки ноги на дрочит женское молодое тело фото порно Волосатое русское фото порно на девушек лице фото кончой с фото из portal 2 ларисы долиной фото эро фотосессии порно через торрент фото порно ангел с евой оргии пятьдесят оттенков темнее смотреть онлайн фото порно Взрослая в сперме женщина генекологичиские фото пизды картинки семенович порно сэкс фото формах монашки в тещи ляжки Толстые порно фото мой папа фотограф порнорассказы Порно лесби сквирт телки встали раком фото галерея книга ворон фото плейбой рыжие модели фото себя в фотографирующие сами зеркале голые девушки