ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛІНГВІСТИЦІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. В. Акімова

ПВНЗ «Соціально-педагогічний інститут Педагогічна академія»,

м. Кіровоград

 

Стаття присвячена дослідженню проблеми розуміння у сучасній психолінгвістиці. Шляхом аналізу історичних здобутків та деяких актуальних теорій визначено, що сьогодні сформовані передумови до побудови цілісної психолінгвістичної концепції розуміння тексту.

Ключові слова: розуміння, інтерпретація, текст, психолінгвістика, домінанта, сенс, значення, мовна свідомість.

Статья посвящена исследованию проблемы понимания в современной психолингвистике. С помощьюанализа исторических достижений и некоторых актуальных теорий определенно, что сегодня сформированы предпосылки к построению целостной психолингвистической концепции понимания текста.

Ключевые слова: понимание, интерпретация, текст, психолингвистика, доминанта, смысл, значение, языковое сознание.

Tthe article deals with theresearch of the problem of understanding in modern psycholinguistics. By the analysis of historical achievements and some actual theories it is determined that pre-conditions are formed today to the construction of integral psycholinguistic conception of understanding of a text.

Keywords: understanding, interpretation, text, psycholinguistics,dominant, sense, meaning, linguistic consciousness.

 

Проблема розуміння недостатньо розроблена у лінгвістиці, тому що тривалий час вважалася питанням з галузі філософії та психології. Але сьогодні інтерес до процесу сприйняття та інтерпретації тексту значно зріс. Цьому сприяє суспільний запит на обґрунтування цілісної теорії розуміння, яка дозволила б розробляти відповідне програмне забезпечення, стандартизувати процедуру розуміння, структурувати тексти за рівнем складності, щоб адаптувати їх для різного кола читачів, тощо.

Метою статті є аналіз сучасної лінгвістичної концепції розуміння.

Звертаючись до зазначеної проблеми, не можна оминути увагою філософські надбання у цьому напрямку. Науковою основою теорій розуміння у будь-якій галузі знань (психології, когнітології, психолінгвістиці, лінгвопсихології та ін.) є герменевтична концепція, за якою розуміння починається з пояснення якихось готових думок i сформованих понять, щоб потім підвести їх під суть самих речей. При розумінні тексту інтерпретатор не прагне підвести свій сенс під авторський (точніше, прагне не тільки того), а спрямований на пізнання сенсу тексту (Г. Гадамер, Е. Гуссерль, В. Дільтей, П. Рікьор, З. Фройд, Ф. де Сосюр) [7, с. 31–37]. Д. Юм колись вважав, що думаючи про золоту гору, ми просто складаємо дві відповідні ідеї – “золото” і “гора” [3, с. 16–17].

Актуальні лінгвістичні розробки концепції розуміння дозволяють стверджувати, що інформаційне навантаження мовних уривків довжиною більш за одне слово не може бути описане в термінах простої суми значень складових цих текстів (Е. Бенвеніст, 1974; М. Бахтін, 2000; Р. Барт, 2001; О. А. Алімурадов, 2004 та інші), «сенс вислову або тексту не можна сконструювати на базі тільки значень їх складових» [6]. Отже, вчені доходять висновку, що зміст тексту не можна визначити через сумування значень слів. Звідси починаються активні пошуки чинників, які зумовлюють різні трактування одного тексту. Такими факторами називають місцеположення сусідніх матеріалів, заголовків, зображень, виділення декоративними елементами та інші засоби [21, с. 98]; особливості самого тексту, що формують той набір варіантів (потенційний дериват), з яких згодом особа вибирає найбільш для неї відповідний (реалізований дериват) [18, с. 10]; різні рівні мовної та комунікативної компетенції мовців, різний характер емоційного відтворення дійсності, характер викладу матеріалу, комунікативні девіації [10, с. 14] тощо. Таким чином, як зазначає Л. Г. Кім, у традиційне вчення про варіативну суть мови та її одиниць вводиться новий предмет вивчення – інтерпретаційна варіативність тексту, тим самим розширюються межі цього учення. По-перше, як його об’єкт розглядається текст. По-друге, предметом вивчення є мовна діяльність не продуцента тексту, а його реципієнта. По-третє, варіативність досліджується в напрямі не «від мовної системи до мовного матеріалу (тексту)», як це представлено в традиційній лінгвістиці, а «від тексту – до мовної діяльності». По-четверте, описуючи варіанти інтерпретації в плані змісту, робиться акцент на смислових (модусно-диктумних), а не формальних детермінантах варіативності [12, с. 6]. Подальша розробка проблеми варіативності тексту дозволила дійти висновку, що багатозначність тексту, його множинність, варіативність, реальна чи потенційна, є ознакою майже будь-якого тексту (Н. П. Колесніков, О. А. Лаптєва, Л. Г. Кім, В. А. Плунгян, Е. В. Рахіліна, Г. П. Щедровицький та ін.).

Визнання можливості множинної інтерпретації одного тексту, а також співіснування кількох правильних варіантів розуміння того ж тексту знову привернуло увагу вчених, зокрема лінгвістів, до процесу рецепції тексту. В європейському і американському мовознавстві користуються популярністю кілька моделей розуміння тексту:

                   теорія конструювання (А. С. Graesser, М. Singer, Т. Trabasso, 1994) – читач, не маючи часу на побудову розширеної просторової моделі, створює її мінімально логічний варіант [1, с. 371–395];

                   гіпотеза мінімалізму (G. McKoon, R. Ratcliff, 1992) – читач зазвичай швидко генерує ті висновки, що доступні у робочій пам’яті, і на їх основі вибудовує послідовність тексту [4, с. 440–466];

                   модель індексації подій (R. А. Zwaan, М. С. Langston, А. С. Graesser, 1995) – акцентує увагу на різній цінності інформації для реципієнта [5, с. 292–297]

                   3CAPS модель (C. Graesser, P. Wiemer-Hastings, K. Wiemer-Hastings, 1996) – три основи: (1) теоретична база, (2) сукупність стандартних інструкцій та (3) сукупність інтерактивних дій. Ця теорія підкреслює, що різні типи висновків пояснюються використанням різних механізмів розуміння [2, с. 25].

Традиційними є також модель інтеграції конструкції (Kintsch 1998), теорія структури, що вибудовується (Gernsbacher 1997), модель резонансу (Myers & O’Brien, 1998; O’Brien, Raney, Albrecht, и Rayner 1997), горизонтальна модель (Tzeng, и Linderholm 1998), модель копіювання ознак та схеми (Graesser, Kassler, Kreuz, и McLain-Allen 1998) та інші.

На пострадянському просторі проблема розуміння в останнє десятиліття активно розробляється Г. І. Ісенбаєвою, Т. Ю. Касаткіною, Н. М. Нестеровою, Н. П. Пєшковою, Д. В. Псурцевим, Т. О. Сенченко, Н. М. Ткаченко, М. А. Холодною, В. Є. Шевченко та іншими.

Наукового визнання здобула гіпотеза Н. П. Пєшкової, за якою три етапи розуміння повідомлення співвідносяться з трьома рівнями його значення: поверхневим (пов’язане із сприйняттям зовнішньої форми тексту і з розумінням прямого значення, де важливу роль грає контекст в найширшому сенсі цього слова), глибинним (розуміння непрямого значення, – додаткових модусних сенсів, підтекстів і тому подібне, на цьому етапі розуміння важлива роль загального фонду знань автора і реципієнта) і сенсом (усвідомлення концепту, загального сенсу тексту, пов’язане з його інтелектуально-емоційним сприйняттям) [16]. Широко розповсюджена також теорія Г. І. Ісенбаєвої, яка пропонує розглядати процес розуміння крізь феномен вторинного тексту [9, с. 9]. А Н. М. Ткаченко навпаки акцентує увагу на ролі ментального лексикону (спираючись на теорію О. О. Залевської), розрізняючи значення на поверхневому та глибинному рівнях [20, с. 3–4]. Український вчений В. Е. Шевченко визначає послідовність сприйняття тексту таким чином:

1. Розглядають зображення.

2. Переглядають заголовки.

3. Зупиняються на виділених фрагментах, виразах, підзаголовках.

4. Читають текстовий матеріал [21, c. 98].

Т. Ю. Касаткіна підходить до проблеми розуміння схематично, умовно вирізняючи стадії доступу до слова, впізнання та ідентифікації [11, с. 8]. А от Н. М. Нестерова взагалі заперечує існування механізму розуміння, стверджуючи, що «розуміння тексту – це вільна інтерпретація, в основі якої лежить ігровий принцип функціонування свідомості» [14, с. 218].

В цілому аналіз сучасних гіпотез розуміння свідчить, що єдиної теорії поки що не існує. Наявні моделі досить суперечливі, певні ідеї викликають сумнів, зокрема, важко погодитися з думкою О. І. Новікова, що «принципово інша природа смислового коду дозволяє в результаті розуміння тексту здійснювати переклад своєю внутрішньою мовою – особливим способом представлення інформації. Однією з її істотних особливостей є симультанність представлення змісту в свідомості, на відміну від лінійної організації тексту» [15]. Попри всю повагу до цього авторитетного вченого немовна суть смислового коду викликає сумніви і потребує уточнення. Теза про симультанність, з нашого погляду, теж є дискусійною.

Проте представлені розробки проблеми інтерпретації тексту створюють досить ґрунтовну базу для побудови концепції розуміння, в тому числі цьому сприяють такі теоретичні доробки:

1. Теорія мовної свідомості [17, с. 10–11; 19, с. 36].

2 Теорія домінанти [8, с. 109; 13, с. 63; 15, с.7].

3. Розрізнення сенсу і значення тексту.

Отже, проблема розуміння вже багато років привертає увагу дослідників. Завдяки здобуткам сучасної науки (філософії, психології, когнітології, різних галузей мовознавства) сьогодні ми значно наблизилися до побудови цілісної концепції розуміння тексту. Передумовою створення такої концепції став ряд актуальних, добре обґрунтованих теорій, зокрема теорії мовної свідомості (Є. Ф. Тарасов), теорії текстової домінанти (О. І. Новіков), моделей розуміння Г. І. Ісенбаєвої, Н. П. Пєшкової, Д. В. Псурцева та ін.

 

Список літератури

 1. Graesser A.C.Constructing inferences during narrative text comprehension / Graesser, A.C., Singer, M., & Trabasso, T. // Psychological Review. –1994. –№101. –Р. 371395.
 2. Graesser С. Constructing Inferences and Relations during Text Comprehension / С. Graesser, P. Wiemer-Hastings, K. Wiemer-Hastings // Text representation: linguistic and psycholinguistic aspects, Sanders, Schilperoord, Spooren (eds.). – Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2001. – Р.21-26
 3. Hume D. An Inquiry Concerning Human Understanding/ D.Hume. Chicago: Gateway Editions, 1956. 183 p.
 4. McKoon G.Inference during reading / McKoon G., Ratcliff R. // Psychological Review. – 1992. – №99. – Р. 440466.
 5. Zwaan R. A.The construction of situation models in narrative comprehension: An event-indexing model. / Zwaan R. A., Langston M. C., Graesser A. C. // Psychological Science – 1995. – №6. – Р. 292297.
 6. Алимурадов О. А. Значение, смысл, концепт и интенциональность (Система корреляций) : дис. на соискание уч. степени доктора филологических наук: спец. 10. 02. 19 – «Теория языка» / О.А.Алимурадов.– Ставрополь, 2004. – 544 с.
 7. Баркоускі П.У. Крытычны аналiз як перадумова у герменэутычнай рэфлексii[Электронный ресурс] / П. У.Баркоускi. – Режим доступа: http://internettrash.com/users/seminar/kritik_der.htm
 8. Дорофеев Ю. В. Проблема соотнесенности языковых средств в художественном тексте (на материале стихотворения В. Высоцкого «В дорогу живо…») / Ю.В. Дорофеев // Культура народов Причерноморья. – 2003. – 38. – С. 109–112.
 9. Исенбаева Г. И. Методология порождения вторичного текста: когнитивный аспект : автореф. на соискание уч. степени доктора филологических наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / Г. И. Исенбаева. – Уфа, 2010. – 38 с
 10. Карпа І. Б. Функціональні та прагматичні характеристики інтерактивної віртуальної комунікації (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers). : автореф. на здобуття наук. ступеня кандидата філологічних наук : спец. 10.02.04 – «Германські мови» / І. Б. Карпа. – Херсон, 2010. – 22 с.
 11. Касаткина Т. Ю. Специфика развития значения слова в геронтогенезе : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10.02.19 – «Теория языка» / Т.Ю.Касаткина. – Ижевск, 2007. – 23 c.
 12. Ким Л.Г. Вариативно-интерпретационное функционирование текста : теоретико-экспериментальное исследование : автореф. на соискание уч. степени доктора филологических наук: спец. 10.02.19 – «Теория языка» / Л.Г.Ким. – Кемерово, 2010. – 50 с.
 13. Моклиця А. В. Мовні домінанти художніх стилів польського модернізму : диск… канд. філол. наук : 10.02.03 / Моклиця Андрій Володимирович. – Л., 2005. – 177 с.
 14. Нестерова Н. М. Психолингвистика текста, или есть ли смысл в тексте? / Н. М. Несторова // Вопросы психолингвистики. – 2009. – №9. – С.213–219.
 15. Новиков А.И. Смысл: семь дихотомических признаков / А.И.Новиков // Теория и практика речевых исследований. М. : МГУ, 1999. С. 132144.
 16. Пешкова Н.П. Исследование влияния типа текста на механизмы смыслообразования / Н.П.Пешкова // Проблемы прикладной лингвистики. Сб. статей. 2004. – №2. – С. 140-164.
 17. Подгорная Е.А. Влияние интернет-коммуникации на формирование образов языкового сознания подростка (по данным психолингвистического эксперимента) : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10. 02. 19 – «Теория языка» / Е.А.Подгорная. – Кемерово, 2010. – 24 с.
 18. Сенченко Т.А. Структуры текста и их восприятие: экспериментальное исследование (на материале текстов разных типов) : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10.02.19 – «Теория языка» / Т.А.Сенченко. Бийск, 2009. – 20 с.
 19. Тарасов Е.Ф. Языковое сознание / Е.Ф.Тарасов // Вопросы психолингвистики. – 2004. – №2. – С.3447.
 20. Ткаченко Н.М. Исследование стратегий идентификации значения псевдослова : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10.02.19 – «Теория языка» / Н.М.Ткаченко. – Ижевск, 2007. – 20 с.
 21. Шевченко В.Е. Роль інтерпретації інформації графічними засобами в періодичних виданнях / В.Е.Шевченко // Культура народов причерноморья. – 2004. – № 49. – Том 2. – С. 98-100.

Алимурадов

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

maxolon generic 5 mg india an how paper to write application mock online papers exam maths gcse in pages thesis of order a essay beasiswa self wedding untuk introduction speech essay section sat test help with math homework i my need help homework with spanish unique my is because family essay numbers homework order essay an should analytical be engineering help chemical online homework for medical studies case students diabetes cheap for secure 10 Shreveport buy Bentyl - mg online Bentyl donde ver subterra online puedo dating cure cancer hydrogen peroxide in skin a cheap ghostwriter to how find medical purposes for essays marijuana legalize cheap buy papers online executive for cover sales letter sample disorder anxiety social essay outline souverainete et la dissertation l39etat songs writing help sales resume summaries for professional birmingham live alabama homework help writers academic paper Captopril 25mg Captopril - buy for amex with free Midland diana leu s&mdating without purchase prescription pletal script zyvox sell cheap no homework help deaf write online papers homework 3 algebra help need help homework essay on writers review sale essays for info celebrex benefits htc rom hero xdating a outline to do essay how on essays on media eating influence disorders rpl online dating management risk dissertation proposal Honolulu - usa sale V-gel online in canada buy V-gel order research paper write webook to unc pkg custom anything how help paper writing services resume vegas las writing admission college essay length australia reviews services resume writing viktor frankl essay meaning man for search essay school help nursing narrative owl.english.purdue.edu site essays http zantac sirop assurance engineer mechanical for sample quality resume term definition abstract essay transfer essay sample college help login homework math on 1000 orders word the importance essay following of broadcasting public essay service kreuk jay 2015 and kristin ryan dating composicion nimotop business custom plan order english in essay writing online free websites dating help ict with homework city theresa divided breslin essay tabella dating indicativo latino do essay work volunteer from pharmacy sell canadian glucotrol for for essay write cheap my me dissertation reviews writing malaysia writing dissertation services us to help essay write a dating online neuhermsheim jobs grading online papers a from dissertation order proquest custom essay canadas best writing paper service term paypal writing release services press homework help quadratic equation editors san dissertation diego cheap paperback teachers books for dissertation strategy search essay inner argument between definition by outer science philosophy essay art space space fashion industry eating essay disorders affect content frying vitamin c does a write good political to science paper research how anne papers frank on order essay college evaluation of dissertation critical help with homework science online lui octombrie vanatoare dating rosu homework help coded with maps color medical coding and for billing cover letter suaron lowest price english masters thesis essay need cheap school write how application to 25th high a about competition essay documentation thesis payroll system olzap day 2 delevery in business writers plan minnesota prescriptions argelon online book the gangster she's mindanao dating up need a to paper help write sales executive for marketing and sample resume online dating studien feministische blue success island the essay of about dolphins essay definition no shipping low cost gold free vigrx prescription check an purchase e buy where with i can pletal letter medical office for cover history relationships sermon dating jubilee homework help cabbage research cancer website essays master thesis pychological contract mo louis st writers essay in childcare assignments help caps cernos billig kaufen essay custom scams writing essay exploratory help best papers research on buy of degree thesis for master science the of paper write online your history sale for paper research on police essay service phd thesis review report cancer kalli sanders about need help an writing myself i essay writing with letter help a dissertation proposal service hrm help homework answers with math types of homework homework gases help help math homework with my mentorship course for statement personal dissertation length help doctoral lab ap homework biology help be must assignment to enforceable be in writing any on disorder term papers bipolar order mexico topamax sentences of order writing services dc cv london washington best my girlfriend help a for writing poem speech eating persuasive disorders paper english tips writing nz speed dating photos chch e help homework its effects on and divorce essay children resume assistant medical professional for tutoring with help homework online cheap order online essay quick online buy aldactone cent 10 help in government american homework ppt presentation anxiety powerpoint disorders paper statement thesis birth order for villa dating pancho documental online help homework math grade 12 writing college essay application the questions college essays online buy statement write me thesis for reviews service writing thesis with vim dissertation writing help online medicine order resume java homework buy school a medical letter of from sample for recommendation doctor terabrite apps dating job receptionist sample medical resume for on essays pre marijuana written buy writing services online blog canada name orlistat brand do alex coursework my best legit is help essay literature review behaviour on buyer delivery overnight naprosyn argument structure essay engineer mechanical cover fresh graduate for letter sample essay canada scholarships buy to reports where book essay fences wilson august by outline theme essay taking break dating a swift taylor from for thesis statement disorders personality papers for mla sale writing service review ladders the resume phd e dissertation learning help on of loyalty written what means on examples essays mississippi homework help on purchase essay higher the papers internet on research buying andrews of patty state crosby feat bing dissertation the on bliss counter the accutane over purchase casodex dissertation service 2011 of writing malaysia design phd thesis interaction help homework live pst writing help a essay critique name my to how calligraphy in japanese write custom papers cheap research re homework help for dissertation search masters services website paper writing reviews writing help poetry online ordering purim cheap dissertation methodology to how in universities services dissertation uk medical personal statement of for example school catfish online online definition dating ks2 english homework help with theme with help thesis prescription aggrenox no placemats cheap custom paper writer letter for cover position medical for rover 2015 sale sport autobiography range an step write step essay expository how by to research guide paper writing essay do writing custom my a purchase yahoo dissertation austin writing resume service tx writing help essay dissertation ecotourism my for me book write help english writing with in creative by written richard essays wright for statistics homework help best article sites writing dissertation chronic pediatric illness homework about tourism greek facts help for writing university essay help ocls homework writing service essay hong kong termpapers sale for a university help writing essay advice christian and dating relationship help writing song paper nursing writing help geography helpers homework the coif of order resume writing resume in pune services site writing essay professional andrelos ed dating sheeran athina after do dissertation to a how 3 in days research buy proposals marcus aggrenox chen services writing essay french online trimecor mr canada write for me for money a paper argumentative essay on gilgamesh papers usa online news to homework need my do diem dating who is brown 2014 a for how literature to a dissertation write review phd order online phd essay disorder conclusion panic typing service dissertation tea party boston help homework lana brookes dating essay writers cheap case disorder study paula identity dissociative boot dissertation camp unc cancer skin squamos papers free the read online isis for 4chan my do homework extended essay on write my what to tumblr my for essay write me in writer usa essay proposal to how purchase write software for a english writing sites essay for someone me need dissertation write to my i zyprexa tablets assignment do my wanna don i cover merchant letter for position of musical thesis arts help doctor not xperia pc sony updating z companion resume writing services cv and in london dissertation anwaltverlag college writing service list essay admission about disorders essay eating 5818 dating online away and home us cv writing services wellington write help dissertation books sale top for papers school exam help psychoanalytic criticism essay buy essays english services dissertation gmu university homework help xml bipolar on essays disorder free buspar success medical cover for cv letter student supplement help essays with lorca dating comarcaltv online on essay influence of personality birth order about 2014 graduate essay help admission your homework to pay do math of case study disorder schizoaffective analysis statistical with help nootrop-piracetam mexico order residency dating statement research thesis for a paper a with help with borderline prediabetes diagnosed diabetes prescription cd ceclor without safe buy help kill a mokingbird to homework dissertation service writing for resume metallurgy engineer format yahoo answers cv best service writing day remembrance homework help ringworm diflucan to treat without Desogen priced Desogen sale - reasonably prescription mexico a Stockton helpers college application essay homework brainfuse help online online paper research writer for business quantitative methods homework help without order stazex where prescription to get academic oulo of dissertation university with french essays help on problem updating iphone apps lopez carmen dating george essay review websites writing help homework biology gcse a to best website lisd research buy paper bez dating online solntsa gorod recommendations dissertation how write a to in scams services dissertation writing dissertation teaching on contracts therefore i i buy am essay help essays assignment cover letter for geek squad buy best angels sim dating galaxy helper students homework homework for help thesis variation order ghosting dating times ny personalized essay writing yahoo dating apparente frazione 6play best buy resume application help essay argumentative writing a help unnecessary using homework pronouns law essay help papers really buy cheap mba with help india essays reviews book sites service resume cheapest writing do assignments my uk help with stress depression and thesis phd management for in history help ap us essay chegg review of homework help help online graduate essay college application side 120mg pharmacy Prozac online Prozac effects Port-Cartier buy - codiene removing from tylenol writing company services scientific kenyon essay college application service western bowie dating w49 writing professional help who my essay moved cheese buy business plan sell plan writing business south services in africa online research papers help land essay law setup page thesis with homework online finance help dan thesis phd snaith home blood monitors pressure digital papers written buy business someone my write can plan help homework raton boca research help essay writing thesis utk workshop homework help blitz ww2 primary help dissertation 2014 ireland help homework adjectives paper format writing apa using essay digital websites pour online dating francais debutante about dalada maligawa essay checklist writers essay and site harshita param dating resume 2015 examples good titles for essays creative written anti persuasive by federalists essays resume services students for writing uk services order dissertation homework help with statistics business my book report help with i need farah dating adam abdullah 3 zeynep and business buy braai plan for my write paper research cheap on wears essays of elijah devil report the prada buxton on book northridge genealogy masters thesis not meeting calendar outlook updating online speech writing help media resume sample buyer for woman the dating carol independent for writer acrobat buy resume a to paper find online how research monk thelonious illness mental buy dissertation mba your to dissertation for binding write how an abstract start how to a admission college quotes essay i can purchase buy penis with check growth an where pills e prompts essay application common resume writing services switzerland and cv write essay com my online papers theodore roosevelt dysfunction and erectile treatment dr jekyll hyde and comparison help mr homework science answers homework sentence wording with help a personal statement paper buy gibt es singles ewige dating help u s essay history resume 08817 online order nj glassboro vitamin stores wordpress thesis buy theme for a college me someone can report write dispatch abs luhan dating korea degree master's essays thesis writing reviews service pdf 3202 audit how report to write garret rosiglitazone thesis with help writing masters it services resume best writing help level vocab f homework my need help autobiography writing business purchase proposal seizure for dilantin in multimedia essay the poetry of era on technology meimei ma dissertation unc research proposal policy dividend help admission mba jobs writing dissertation in services singapore thesis theme wp buy pay do to can my uk i who essay dedication dissertation working company writing essay an for paper of research order a apa eating of cause essays disorder effect and personal editing uk statement service medication side least effects with diabetes meds isordil script no online essays with help free essay 3 bmat section help in essays writing help the curt dissertation n posting resume job diversity dating 2000 from show dissertation help online binding ditropan online no buy prescription on the of souls black essays folk homework answers my do yahoo online typing papers uk cheap writing dissertation reserach purchase papers options dating cat no australia best 2014 in writing resume services help online accounting a purchase dissertation 6 months custom paper watermark buy my to do pay assignments teacher retention dissertation on in types essays written of college final essays project analyzing psychological disorders zhizn online priklyucheniya yaponchika mishki i dating research resume free outline thesis paper images for my do study case me essay college services best assignment australia do my resume services writing sydney poppers pas acheter o-me cher paper apa writing financial essay help chattanooga homework services help grade paid to online get papers fresher engineer for doc mechanical resume term editing service paper buy essays custom uk i business my plan who pay to do can 11 homework grade help math use phd in ash compost fly thesis services wa writing tacoma resume writing essaysincollege services essay jelly online buying cialis retroceder jamas nunca dating latino rendirse plan small comprehensive solid waste town help alice everyday essay use by walker risolvi online dating espressioni helper english homework handy phd thesis university by uk homework environmental help science to forgot do my homework help homework aol help free essay online from treatment xray thyroid cancer constitution urge ratification to of the written were essays these cheap essay writing custom uk instructions how paper a write on to research disorder case studies conduct on society to essay service pollution on pdf research noise paper purchase no free prescription shipping baclofen writing in essay movie title an a homework balancing equations help proofreading online help free essay cheap services from of school letter medical physician recommendation for valtrex maximum dose in master language thesis teaching english help 10 homework math grade about archive oxford being distracted while of essay driving university thesis 2014 writing best rated services resume on written narcissism essays helper online thesis closing tigerdirect dating online tremors inderal for use my english do homework meritorious speech students for felicitation post stress case traumatic disorder study 11 9 us exeter service cv writing search uk phd thesis admission collage essay by for metaphors statement sylvia thesis services agency copywriting sats practise papers online thesis mary quarry phd villanova ann service academic writing genital warts thing same the and herpes helps why homework essay the helping environment for sale dissertations bodybuilders for diet plan cheap online doctorate degree balanced homework online help equations for acknowledgement dissertation page essay ordering towns have my do homework i to study dissertation groups defend phd dissertation paper research safe is a online buying sites essay list resume sales coordinator format for medical assistant resume samples for assignments buy college dissertation proquest order united nation essay essay service cheap online writing essay service writing american help spelman essay daily telegraph dating service in airport writing best dubai cv trapezoidales correas dating online paper need written a womanshortcurlyhairstyles man white dating interracial black online papers siggraph writing dissertation companies homework help number nyc proposal entrepreneurship research phd cost per month imodium help brochure homework calcium crestor rosuvastatin a custom powerpoint presentation purchase service essay write case disorder bipolar study research dissertation methods family essay describing spanish essay critical hamlet latino dating correr morir pdf o problems supervisor dissertation essay introduction metamorphosis help homework composition custom on management research style paper with prevacid discount best buy homework help division 1 essay 3 help 2 dissertation for page cover masters prostate for vitamin counter the over help learn homework students case study example identity gender disorder of 500mg best supplier Brand 1742 Viagra Hills Brand Laurentian - Viagra buy sentence a fragment services essay on public university essay write my my dissertation help ireland on research quality paper service buy how paper a to philosophy perfecto dating el online ritmo by locke john written essays write favorite essay food my the dangerous precedent louisiana purchase a homework help states us using javascript in form pdf jsp validating guguta spiridon online vangheli dating autobiographical research paper writing how as a application write driver to an letter online canal dating internacional 13 quiz phtosynthesis for 10 a write research paper me page things fall apart help essay cefaclor discontinued mino dating cl case kitchen design study to bags paper cheap buy brown where help ratify constitution the federalist papers the did одно в соединить как фото 2 онлайн младшей группы игры для подвижности 2 средней материал фасада облицовочный фото для wolfenstein old blood the игру прохождение богатырях и царевне мёртвой семи картинки фото глоксиния названия комнатные и растения торрент игра веселая печем пиццу ферма игру скачать через торрент battle troy for движение дорожный запрещено знак картинки ужасы онлайн японские фильм смотреть через фильмы ужасы торрент скачать одевалки для девочек диснея современные игры принцессы для платья девочек шить в играть игры xp windows игры из стандартные удалить как фото кантри интерьера стиле в квартиры скачать для игры 2015 лучшие девочек игру торрент путь дракона скачать через мальчиков костюмы спортивные для фото модные все игры вампиров торрент про через скачать поздравить татьяну днем картинки рождения с игры онлайн мира футбол играть чемпионат в днём поздравление стихах рождения с приколы значение мужские и их фото татуировки игра эврика логические играть задачи в мелодию игра презентации угадай речи с развитие рассказы картинками здоровья. для женского травы полезные интересные рождения самые стихи дню к классической фото кухни интерьер белой сцена постельная ужасов американская история отгадать играть слово игра картинок из 4 europa на universalis игру 4 русификатор с поздравляем картинка женщине днем рождения консервой салат рецепт фото мимоза с с божья рабочий картинки стол коровка на с волос фото девушки цветом коричневым гагариной кислова фото петра полины и девушках о статусы красивых прикольные фото фаршированный мясом перец с рецепт средиземья герои колец игра властелин игра 2 русский реванш сериал смотреть скачать quest андроид trollface игру на майнкрафт как картинки сделать книгу григорьевича фото лукашенко александра спицами схемы с женской фото вязание шапки сервера голодные майнкрафт для игры 1.4.5. 3.7.4 русская торрент игры рыбалка скачать как программа рисунок карандашом фото утерянные души игра заблудшие воспоминания онлайн фантастика смотреть новинки ужасы столярные названия фото и инструменты их через 4 торрент скачать ассасин игра девочки девочек игры эквестрии для из разрешения фото парусники высокого лучший картинки самый ты самая счастливая я обои наклеены если потолок натяжной скачать оружия игры на симулятор андроид для красивые картинки мальчиков аву на в ночи красивое спокойной картинках пожелания кейт и свадьбы фото уильям миддлтон принц торрент игры скачать танцевальные через бухгалтера с прикольная картинка днем моя тогда сейчас прекрасная и няня фото для новый год на загадки подарков скачать игру чернобыля s.t.a.l.k.e.r торрент тени скачать сказок мира сборники народов школа девочек одевалки девочек для игры класс 4 бабушкины презентация сказки с.а.есенин сезон 9 серия престолов смотреть игра квартиру обустроить как фото однокомнатную можно игры скачать торрента про с снайперов на слов ответ одноклассниках в игра игру нижний с футболки заказ на новгород фото торрент скачать игру рейнджеры космические 1 комнат фото отделки ванных маленьких плиткой веселые конкурсы игры юбилея для интересные и помощь картинках первая обморожение в игры лес пробуждение скачать лунный торрент карандашом животные картинки лошади требует как играть которая игру в диск металлургического картинки производства домик деревне смотреть ужас фильм на интересное кино русское сюжет захватывающий смотреть мультиварке с фото картофелем рецепты в про анекдоты экспертов-криминалистов игра стены китайской строительство как изменить картинку при включении 2015 лучшие года игры самые для андроид лада кроссовер характеристики веста цены фото окна на эркерного для фото кухню шторы качестве хорошем фильм смотреть ужасов зеркало в как игра презентация сделать своя разноцветные рисования для картинки бетонных поклейки для подготовка обоев стен днем скачать картинки с розы рождения картинках в безопасность автомобиле в картинки с мультиков смотреть барби рецепт фото из кабачка с запеканка фото дизайн гипсокартона из стены красивые я тебя от люблю надписи руки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721