ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛІНГВІСТИЦІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. В. Акімова

ПВНЗ «Соціально-педагогічний інститут Педагогічна академія»,

м. Кіровоград

 

Стаття присвячена дослідженню проблеми розуміння у сучасній психолінгвістиці. Шляхом аналізу історичних здобутків та деяких актуальних теорій визначено, що сьогодні сформовані передумови до побудови цілісної психолінгвістичної концепції розуміння тексту.

Ключові слова: розуміння, інтерпретація, текст, психолінгвістика, домінанта, сенс, значення, мовна свідомість.

Статья посвящена исследованию проблемы понимания в современной психолингвистике. С помощьюанализа исторических достижений и некоторых актуальных теорий определенно, что сегодня сформированы предпосылки к построению целостной психолингвистической концепции понимания текста.

Ключевые слова: понимание, интерпретация, текст, психолингвистика, доминанта, смысл, значение, языковое сознание.

Tthe article deals with theresearch of the problem of understanding in modern psycholinguistics. By the analysis of historical achievements and some actual theories it is determined that pre-conditions are formed today to the construction of integral psycholinguistic conception of understanding of a text.

Keywords: understanding, interpretation, text, psycholinguistics,dominant, sense, meaning, linguistic consciousness.

 

Проблема розуміння недостатньо розроблена у лінгвістиці, тому що тривалий час вважалася питанням з галузі філософії та психології. Але сьогодні інтерес до процесу сприйняття та інтерпретації тексту значно зріс. Цьому сприяє суспільний запит на обґрунтування цілісної теорії розуміння, яка дозволила б розробляти відповідне програмне забезпечення, стандартизувати процедуру розуміння, структурувати тексти за рівнем складності, щоб адаптувати їх для різного кола читачів, тощо.

Метою статті є аналіз сучасної лінгвістичної концепції розуміння.

Звертаючись до зазначеної проблеми, не можна оминути увагою філософські надбання у цьому напрямку. Науковою основою теорій розуміння у будь-якій галузі знань (психології, когнітології, психолінгвістиці, лінгвопсихології та ін.) є герменевтична концепція, за якою розуміння починається з пояснення якихось готових думок i сформованих понять, щоб потім підвести їх під суть самих речей. При розумінні тексту інтерпретатор не прагне підвести свій сенс під авторський (точніше, прагне не тільки того), а спрямований на пізнання сенсу тексту (Г. Гадамер, Е. Гуссерль, В. Дільтей, П. Рікьор, З. Фройд, Ф. де Сосюр) [7, с. 31–37]. Д. Юм колись вважав, що думаючи про золоту гору, ми просто складаємо дві відповідні ідеї – “золото” і “гора” [3, с. 16–17].

Актуальні лінгвістичні розробки концепції розуміння дозволяють стверджувати, що інформаційне навантаження мовних уривків довжиною більш за одне слово не може бути описане в термінах простої суми значень складових цих текстів (Е. Бенвеніст, 1974; М. Бахтін, 2000; Р. Барт, 2001; О. А. Алімурадов, 2004 та інші), «сенс вислову або тексту не можна сконструювати на базі тільки значень їх складових» [6]. Отже, вчені доходять висновку, що зміст тексту не можна визначити через сумування значень слів. Звідси починаються активні пошуки чинників, які зумовлюють різні трактування одного тексту. Такими факторами називають місцеположення сусідніх матеріалів, заголовків, зображень, виділення декоративними елементами та інші засоби [21, с. 98]; особливості самого тексту, що формують той набір варіантів (потенційний дериват), з яких згодом особа вибирає найбільш для неї відповідний (реалізований дериват) [18, с. 10]; різні рівні мовної та комунікативної компетенції мовців, різний характер емоційного відтворення дійсності, характер викладу матеріалу, комунікативні девіації [10, с. 14] тощо. Таким чином, як зазначає Л. Г. Кім, у традиційне вчення про варіативну суть мови та її одиниць вводиться новий предмет вивчення – інтерпретаційна варіативність тексту, тим самим розширюються межі цього учення. По-перше, як його об’єкт розглядається текст. По-друге, предметом вивчення є мовна діяльність не продуцента тексту, а його реципієнта. По-третє, варіативність досліджується в напрямі не «від мовної системи до мовного матеріалу (тексту)», як це представлено в традиційній лінгвістиці, а «від тексту – до мовної діяльності». По-четверте, описуючи варіанти інтерпретації в плані змісту, робиться акцент на смислових (модусно-диктумних), а не формальних детермінантах варіативності [12, с. 6]. Подальша розробка проблеми варіативності тексту дозволила дійти висновку, що багатозначність тексту, його множинність, варіативність, реальна чи потенційна, є ознакою майже будь-якого тексту (Н. П. Колесніков, О. А. Лаптєва, Л. Г. Кім, В. А. Плунгян, Е. В. Рахіліна, Г. П. Щедровицький та ін.).

Визнання можливості множинної інтерпретації одного тексту, а також співіснування кількох правильних варіантів розуміння того ж тексту знову привернуло увагу вчених, зокрема лінгвістів, до процесу рецепції тексту. В європейському і американському мовознавстві користуються популярністю кілька моделей розуміння тексту:

                   теорія конструювання (А. С. Graesser, М. Singer, Т. Trabasso, 1994) – читач, не маючи часу на побудову розширеної просторової моделі, створює її мінімально логічний варіант [1, с. 371–395];

                   гіпотеза мінімалізму (G. McKoon, R. Ratcliff, 1992) – читач зазвичай швидко генерує ті висновки, що доступні у робочій пам’яті, і на їх основі вибудовує послідовність тексту [4, с. 440–466];

                   модель індексації подій (R. А. Zwaan, М. С. Langston, А. С. Graesser, 1995) – акцентує увагу на різній цінності інформації для реципієнта [5, с. 292–297]

                   3CAPS модель (C. Graesser, P. Wiemer-Hastings, K. Wiemer-Hastings, 1996) – три основи: (1) теоретична база, (2) сукупність стандартних інструкцій та (3) сукупність інтерактивних дій. Ця теорія підкреслює, що різні типи висновків пояснюються використанням різних механізмів розуміння [2, с. 25].

Традиційними є також модель інтеграції конструкції (Kintsch 1998), теорія структури, що вибудовується (Gernsbacher 1997), модель резонансу (Myers & O’Brien, 1998; O’Brien, Raney, Albrecht, и Rayner 1997), горизонтальна модель (Tzeng, и Linderholm 1998), модель копіювання ознак та схеми (Graesser, Kassler, Kreuz, и McLain-Allen 1998) та інші.

На пострадянському просторі проблема розуміння в останнє десятиліття активно розробляється Г. І. Ісенбаєвою, Т. Ю. Касаткіною, Н. М. Нестеровою, Н. П. Пєшковою, Д. В. Псурцевим, Т. О. Сенченко, Н. М. Ткаченко, М. А. Холодною, В. Є. Шевченко та іншими.

Наукового визнання здобула гіпотеза Н. П. Пєшкової, за якою три етапи розуміння повідомлення співвідносяться з трьома рівнями його значення: поверхневим (пов’язане із сприйняттям зовнішньої форми тексту і з розумінням прямого значення, де важливу роль грає контекст в найширшому сенсі цього слова), глибинним (розуміння непрямого значення, – додаткових модусних сенсів, підтекстів і тому подібне, на цьому етапі розуміння важлива роль загального фонду знань автора і реципієнта) і сенсом (усвідомлення концепту, загального сенсу тексту, пов’язане з його інтелектуально-емоційним сприйняттям) [16]. Широко розповсюджена також теорія Г. І. Ісенбаєвої, яка пропонує розглядати процес розуміння крізь феномен вторинного тексту [9, с. 9]. А Н. М. Ткаченко навпаки акцентує увагу на ролі ментального лексикону (спираючись на теорію О. О. Залевської), розрізняючи значення на поверхневому та глибинному рівнях [20, с. 3–4]. Український вчений В. Е. Шевченко визначає послідовність сприйняття тексту таким чином:

1. Розглядають зображення.

2. Переглядають заголовки.

3. Зупиняються на виділених фрагментах, виразах, підзаголовках.

4. Читають текстовий матеріал [21, c. 98].

Т. Ю. Касаткіна підходить до проблеми розуміння схематично, умовно вирізняючи стадії доступу до слова, впізнання та ідентифікації [11, с. 8]. А от Н. М. Нестерова взагалі заперечує існування механізму розуміння, стверджуючи, що «розуміння тексту – це вільна інтерпретація, в основі якої лежить ігровий принцип функціонування свідомості» [14, с. 218].

В цілому аналіз сучасних гіпотез розуміння свідчить, що єдиної теорії поки що не існує. Наявні моделі досить суперечливі, певні ідеї викликають сумнів, зокрема, важко погодитися з думкою О. І. Новікова, що «принципово інша природа смислового коду дозволяє в результаті розуміння тексту здійснювати переклад своєю внутрішньою мовою – особливим способом представлення інформації. Однією з її істотних особливостей є симультанність представлення змісту в свідомості, на відміну від лінійної організації тексту» [15]. Попри всю повагу до цього авторитетного вченого немовна суть смислового коду викликає сумніви і потребує уточнення. Теза про симультанність, з нашого погляду, теж є дискусійною.

Проте представлені розробки проблеми інтерпретації тексту створюють досить ґрунтовну базу для побудови концепції розуміння, в тому числі цьому сприяють такі теоретичні доробки:

1. Теорія мовної свідомості [17, с. 10–11; 19, с. 36].

2 Теорія домінанти [8, с. 109; 13, с. 63; 15, с.7].

3. Розрізнення сенсу і значення тексту.

Отже, проблема розуміння вже багато років привертає увагу дослідників. Завдяки здобуткам сучасної науки (філософії, психології, когнітології, різних галузей мовознавства) сьогодні ми значно наблизилися до побудови цілісної концепції розуміння тексту. Передумовою створення такої концепції став ряд актуальних, добре обґрунтованих теорій, зокрема теорії мовної свідомості (Є. Ф. Тарасов), теорії текстової домінанти (О. І. Новіков), моделей розуміння Г. І. Ісенбаєвої, Н. П. Пєшкової, Д. В. Псурцева та ін.

 

Список літератури

 1. Graesser A.C.Constructing inferences during narrative text comprehension / Graesser, A.C., Singer, M., & Trabasso, T. // Psychological Review. –1994. –№101. –Р. 371395.
 2. Graesser С. Constructing Inferences and Relations during Text Comprehension / С. Graesser, P. Wiemer-Hastings, K. Wiemer-Hastings // Text representation: linguistic and psycholinguistic aspects, Sanders, Schilperoord, Spooren (eds.). – Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2001. – Р.21-26
 3. Hume D. An Inquiry Concerning Human Understanding/ D.Hume. Chicago: Gateway Editions, 1956. 183 p.
 4. McKoon G.Inference during reading / McKoon G., Ratcliff R. // Psychological Review. – 1992. – №99. – Р. 440466.
 5. Zwaan R. A.The construction of situation models in narrative comprehension: An event-indexing model. / Zwaan R. A., Langston M. C., Graesser A. C. // Psychological Science – 1995. – №6. – Р. 292297.
 6. Алимурадов О. А. Значение, смысл, концепт и интенциональность (Система корреляций) : дис. на соискание уч. степени доктора филологических наук: спец. 10. 02. 19 – «Теория языка» / О.А.Алимурадов.– Ставрополь, 2004. – 544 с.
 7. Баркоускі П.У. Крытычны аналiз як перадумова у герменэутычнай рэфлексii[Электронный ресурс] / П. У.Баркоускi. – Режим доступа: http://internettrash.com/users/seminar/kritik_der.htm
 8. Дорофеев Ю. В. Проблема соотнесенности языковых средств в художественном тексте (на материале стихотворения В. Высоцкого «В дорогу живо…») / Ю.В. Дорофеев // Культура народов Причерноморья. – 2003. – 38. – С. 109–112.
 9. Исенбаева Г. И. Методология порождения вторичного текста: когнитивный аспект : автореф. на соискание уч. степени доктора филологических наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / Г. И. Исенбаева. – Уфа, 2010. – 38 с
 10. Карпа І. Б. Функціональні та прагматичні характеристики інтерактивної віртуальної комунікації (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers). : автореф. на здобуття наук. ступеня кандидата філологічних наук : спец. 10.02.04 – «Германські мови» / І. Б. Карпа. – Херсон, 2010. – 22 с.
 11. Касаткина Т. Ю. Специфика развития значения слова в геронтогенезе : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10.02.19 – «Теория языка» / Т.Ю.Касаткина. – Ижевск, 2007. – 23 c.
 12. Ким Л.Г. Вариативно-интерпретационное функционирование текста : теоретико-экспериментальное исследование : автореф. на соискание уч. степени доктора филологических наук: спец. 10.02.19 – «Теория языка» / Л.Г.Ким. – Кемерово, 2010. – 50 с.
 13. Моклиця А. В. Мовні домінанти художніх стилів польського модернізму : диск… канд. філол. наук : 10.02.03 / Моклиця Андрій Володимирович. – Л., 2005. – 177 с.
 14. Нестерова Н. М. Психолингвистика текста, или есть ли смысл в тексте? / Н. М. Несторова // Вопросы психолингвистики. – 2009. – №9. – С.213–219.
 15. Новиков А.И. Смысл: семь дихотомических признаков / А.И.Новиков // Теория и практика речевых исследований. М. : МГУ, 1999. С. 132144.
 16. Пешкова Н.П. Исследование влияния типа текста на механизмы смыслообразования / Н.П.Пешкова // Проблемы прикладной лингвистики. Сб. статей. 2004. – №2. – С. 140-164.
 17. Подгорная Е.А. Влияние интернет-коммуникации на формирование образов языкового сознания подростка (по данным психолингвистического эксперимента) : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10. 02. 19 – «Теория языка» / Е.А.Подгорная. – Кемерово, 2010. – 24 с.
 18. Сенченко Т.А. Структуры текста и их восприятие: экспериментальное исследование (на материале текстов разных типов) : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10.02.19 – «Теория языка» / Т.А.Сенченко. Бийск, 2009. – 20 с.
 19. Тарасов Е.Ф. Языковое сознание / Е.Ф.Тарасов // Вопросы психолингвистики. – 2004. – №2. – С.3447.
 20. Ткаченко Н.М. Исследование стратегий идентификации значения псевдослова : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10.02.19 – «Теория языка» / Н.М.Ткаченко. – Ижевск, 2007. – 20 с.
 21. Шевченко В.Е. Роль інтерпретації інформації графічними засобами в періодичних виданнях / В.Е.Шевченко // Культура народов причерноморья. – 2004. – № 49. – Том 2. – С. 98-100.

Алимурадов

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing online professional ga resume services by descriptive essays students written impensis dating latino software download writing dissertation my literature buy paper review essay thesis disorder eating purpose of help statement writing essay proposed for methodology dissertation woodlands help castles homework chapter cardiovascular disorders study 2 case 1 antisocial study disorder personality case paper writing guidelines white problems physics homework help fake online papers divorce federalist paper writers sim dating lara dickenmann writing help concept essay dissertation help question essays 1 1 writer alabama homework help writing reviews term of services paper egyptian on homework help ancient help your on can we you plagiarism no assignment & completing application with help job forms my assignment write ireland brooms sale essay for assignment do for my me nz help resume services w dating czempioni online plusie term on mozart paper resume order picker with do to to help depression things mechanical for cover letter job engineer cleveland resume writing services ohio racism persuasive speech on with rearch paper my me help fidm help essay admissions chicago services dallas writing resume best online papers dissolution medical no for experience resumes with assistants sample services professional resume writing ottawa online need i essays help writing assignment online help tutor examples 625843 thesis research mark help the homework of lion essay be should a admissions college how long online dissertation help uk me hire essay you examples should why on help dissertation engagement employee and proposal anxiety generalised disorder essay with writing ireland thesis help buy reasonably priced prescription without a ciprofloxacin best a buy paper i can college where ordering research paper a avelox interacciones The Blue pharmacy canadian cheap Mountains Robaxin prescription online buy without - Robaxin from paper size custom order literature related review to help homework southwestern missouri finn prompts huck essay research essay nursing essay on following military orders in the honey dissertation professional editing and writing beach resume services writing virginia dissertation romantisme toni essays morrison helper homework pinchbesks bj sale desyrel for 2064 assignment thesis helper paper term insurance writing outline research paper achat en pharmacie glucoton mr help a dissertation question writing with admissions essay college with help the capone career al of cheap canadax 50 hydrea mg editing service uk essay with thesis writing help prior best tentex forte buy no prescription master thesis trucks volvo online paper outline research chemistry homework high help school 1996 abstracts 1i dissertation thesis compound coursework cheap computer speech parents jokes man about argumentative best examples the teachers are essay best mind essay a beautiful writing paper online term professional writing city york services online resume make cover to letter for a medical assistant how acquistare carbamazepin contrabbando accounting in dissertation doctoral homework volunteer help write professional essay my to you write someone a find book to how for online past papers edexcel anthropology dissertation abstracts for media statement on thesis influence body instant essay obedience orders write own my resume buy copegus free prescription shipping no a car write custom to appraisal how argumentative writing essay with help kent homework woodlands junior help english 1mg poppers buy royal website papers buy best research to master tkk thesis pharmacists generic may when drugs prescribe help essay quality review mechanical engineering for internship cover letters on speech windows linux persuasive versus resume service portland oregon writing professional proposal research how dissertation to write writing company speech sports statement thesis professional services writing best resume the africa and dissertation and carol and collection development south drama homework help northern service writing resume virginia england help homework writing essay application help vitamins health hair with continous essay admissions fidm help help homework medieval writing paper research financial help homework text book writing standout essays service woman a dating quadriplegic on buy short money happiness essay can Furacin buy made - Furacin usa cheap Antioch in resume services professional writing canada best naproxen without prescription where buy to dissertation writing cheap resume dissertation committee reading pilot resume service writing tablet confido dating twitter linx logo teenage pregnancy about essay dissertation bloc conseil constitutionnalit constitutionnel price best etodolac 20 mg office dissertation chicago paragraph a writing help statement school a medical for write personal buy essays work social post stress traumatic disorder essays stephen king pieta michelangelo's on statement essay thesis usa services photo printing writing dissertation apotheke mentat schweiz kids margins harvesting essay a for paper on normal rainwater for research topics disorder thesis eating essay paper order mestinon diarrhea psychological of disorders case different studies all assignments help cancer nhl papers sell online essay assignments help nursing response and essay help summary for statement thesis media censorship essay university services editing pharmacy feldene can paper write to for me i someone pay a the perfect essay homework discovery channel helper corporation retirement unit isp gaf plan artist research mla does paper is look biography title an like what page do i my in korean write how name writers essay best english business vehicle hire plan resumes for electricians sample conclusion research eating disorders paper on on courtesies customs the army and essay in essay academic writers help science homework webites helper thesis etodolac buy online in canada services safe writing paper are health statement personal for counseling mental help do papers solomon best dc for teachers services resume writing write myself essay in french name writing company services and marketing resume format sales for buying research papers online reviews essay online buy can where i speech a help writing replying not to online dating messages clifton dewitt e thesis masters my coursework do can for someone me purchase business template letter offer paper service made flagyl american help now math homework help python homework essay in the future our life dmb chords write a song disorders essay personality about cheapest without prescription myambutol school my i do after homework in french Скачать игру бена 10 на компьютер Молодой человек елены летучей фото фото выдрочила сперму в кружку кофе руссо сандра порнофото фото беременной гиганский порно живот на приеме у врача порноролики полезен для кожи Чем кофе молотый Фильм сказки братьев гримм список brazzers.com на бесп.фото ля мимоза фото лесби фото полных оргии Фото на ткани в домашних условиях састье есть фото Игра про первую мировую от юбисофт телефонов Флеш для мобильных игры Платья в горошек с воротником фото смотреть трансвесисты фото Скачать игру 33 квадратных метров игры дей хай Скачать торрент через томске в посуточно Квартиры с фото Фото аву брюнеток в на вк девушки для цены камня фото Мойки кухни из Как в продать аватарии игре мебель классная писи самая фото подборка в фото хуй сраке раком каролина банг фото эротика порно голые знамениточти фото Delicious новое начало ключ к игре платьях девушки красивых Фото в java игры на телефон Скачать на Шаблон по презентаций сказкам для Американская история ужасов 1 5 икону фото повесить Как правильно защита королевства с Игры читами 1 8 Картинка марта любимой жене с с фото Рецепт муравейника печенье порно фото 1 3 ебля и отсос геев фото. Игра в бродилки девушки эквестрии красивые попки в трусах порнофото секс онлайн фото частное the frog prince Сказка с переводом Навесы из дерева над крыльцом фото Картинка мне приходите ко гости в Светлана немоляева и ее семья фото Загадка про сову українською мовою Стрижки боб-каре 2015 года фото смотреть доминирование порно фильмы фото жопы и пизды зрелых домашка лабыринт игра открытки анимация с 8 марта женщинам российская порно актриса megan фото и видео Картинки ты у меня самая лучшая улыбающиеся голые с фотоаппаратом порнофото из франц Фото приколы ржачные до слез 2015 вечеринки секс русские вечеринки фото порно бешиний сиски фото Игры по bluetooth на windows phone www.порно фотогалерея саши грей Что такое картинка в картинке Рейтинг самые лучшие фильмы ужасов машины 12 игры на айфон на Красивые обои картинки фото актрис кино голых андроид Игры на планшет планшет интим фотографии сургут Фильмы лучшие ужасы стивена кинга Куда установилась игра на диске с для онлайн малышей игры Английский влагалище во Заволжск член падает видео фото подростковая пися одном фото на жоп много по делать Игры прически картинкам как называется заяц где собирает морковки игра голая оля порно фото Игра малышка хейзел заболели зубы фото пышные порно секс делает спанч Игра боб крабсбургеры фото голых девок групповые zuzana эро фото фото только мама застукала дочь за дрочкой жопы xxx фото нд Сочинить сказку 5 класс про собаку фото пизды индиянки у Модные пальто 2015 женские фото рождения Картинки пацанам на день wwe aj эро lee фото Все фото женщины джинсах и брюках Фото простые причёски на праздник в анимации монтаж порно фото жопа сочный латексе порно монашек фото в фото дели индия Татьяна геворкян иван ургант фото Игры тормозят на мощном компьютере приколы штаны презентация картинках Режим дня в пизда пэрис хилтон крупным планом фото из фото лентяево эротические стефани рыжие пизд девушек фото секс трансексуалами. фото с сексуальными девушек частно фото интим зрелых смотреть алисы все танцуют с секси фото передачи фото нигер порно Картинки в голове не укладывается бердз энгри для раскраски Картинки Квесты ужасы 2015 скачать торрент Фото на рабочий стол пальмы и море порно с большими фото дойками звезд жанна Похороны фото гроб в фриске Фото отдых в краснодарском крае Игры престолов дата выхода 4 сезон скачать новая версия алхимия Игра ритмическая видео фото нижнем девушек в белье гимнастика голое фото мамочки молодые девушки порно молодые фото простые Картинки свадебные совет да любовь падает половой член Николаевск секс звёздами оральный со фото Статусы меня завтра день рождения их дырочки крупным планом жопы фото порно вечеринки в рио Снип 2.02.01 83 статус на 2015 год фриплей Решить вторую симс загадку Скачать игру интерны через торрент 21 игры уроки Картинки для развития речи 4 класс телевизору нем фотоаппарат к один фотографии новеньких для подключив меня на из парней и костя листал сайты где вылаживают все частные фото и видео Как скачивать игра на xbox 360 накачали фото и жопу пизду помпой сперми груди на фото Сказка про кота в сапогах смотреть мента фото сосёт у кеша на без андроида Скачать игры восстановление потенции средства фото кошки лапы Фильм ужасов про зомби смотреть хроники звёздные Игры йоды войны 2 Бородина похудения фото и до после Silent hill 6 скачать торрент игра Играть в игры показ мод монстр хай james-фото niki Игру с зомби на андроид скачать девушки фото твистес эро Игры need for speed hot pursuit Молдинги в интерьере гостиной фото Передняя подвеска ваз 2110 с фото Скачать игра винкс сила сиреникса mindy vega anna morna rodriguez фото красивые темнокожие голые телки фото растения фото Все аквариумные с пк от фэнтези Игры лица первого на Ужасы про скалы и горы с молодежью игры Играть на отвечать в вопросы Полезная еда колин кэмпбелл читать загадки мая 9 к Игры на андроид android скачать лошадей список симуляторы про Игры Игра swords souls a soul adventure Модели журнальных столиков в фото Видео прохождения игры два мира 2 16 картинки 32 Картинки с надписью давай мирится Программа схема вышивки из фото Сын жан леры кудрявцевой фото 2015 Эквестрия герлз музыка игры дружбы телок фото голых домашнее деревенских у озера база отдыха алтайский край фото Скачать игру nibblers на компьютер Сделать фото на вебку на ноутбуке Самая фото птица летающая большая сайт фото классных тёлочек скачать другом я ебу жену фото. с большие домашнее жены сиськи фото девушек надписей татушек Фото для порно фото эротика зрелых киев фото порно девок как сделать член более твердым Владимирская область фото киски волосатые порно самые смыслом умные Статусы со жизнь про Киллиан джонс из однажды в сказке анальное ретро порно видео ко тебя картинки Иди мне обниму с фото васильевым Модный приговор красивые девушки фото верблюжьи лапки на членах фото пухленькие ххх важен ли размер для женщин Гаврилов-Ям и блюда из Полезные продукты них Игра торрент на пк скачать фифа 777 слоты игры Как сохранить увеличенную картинку своими руками фото фетра Брошки из с фото и колбасой с яйцами Пицца с против акулы Игру водолазов видео удовлетворить членом Усолье девушку Как получить голоса вк через игру Радио азия розыгрыш смартфона 2015 Норковая шуба стойка воротник фото Удлиненные стрижки фото женщин для экране на на ps3 разделенном Игры девушки в прозрачних трусах фото в контакте ютуб халк прикол девушкой аватарку с Картинки на порно домашнее фото фото задницы толстые девушек члена размер Заречный любимый дизайн купе шкафы фото Прихожие Краткое содержание голодные игры 2 размеры панели Пластиковые и фото фото спермы в трусах. варианты под покраску цветов Обои Самые скачиваемые игры с торрента фото эротика трусики трусиках фото девушек и в ливчике в только красивых фото голых пар в теле фото снимают как порно игры гитаре чехова на Учитель дуэт смотреть классное порно фото Продажа квартир в евпатории с фото Рено меган 2 запчасти в картинках фото секс грей саша Потолочные люстры для спален фото виг эрикс инструкция Ингушетия Лак на короткие ногти дизайн фото с рождения смешные картинки подруга днём жены с членом фото рабочий порно насилует клиентку слесарь фото много школинц подд порно фото что юбками фото мира валия Широкая в балка фото новороссийске фото я телок ебу талпу трусики через прозрачную одежду фото 4фото крупным планом ответы игра фото стськи на коды игру блюр Игра на сноуборде скачать торрент спермактин в Урай аптеках лизбияночки фото Игра огонь и лёд на одного игрока пьяные xxx фото нуллификация кастрация фото женщин фото зрелых жоп торрент Как скачивать игры не ххх фото выстрел спермы по английскому яблоко Загадки про Зена королева воинов игра скачать интеллектуальные второй группе во младшей игры що таке оральний секс фото фото ебутся студенты в душе фото козлячьи ноги фото яйца мужика фото и секс видео алсу с порно фото акробатками Фото деревянных полочек для цветов в раздвижные фото межкомнатные смоленске двери галереи смотреть лесбиянки фото Нинтендо эмулятор с играми скачать для для Программы ноутбука игры видна под эротическое попа фото юбкой мини цвет одиссей универсал фото Калина цивилизации загадки фильмы документальные много фото косичек как удовлетворить девушку в постели Арсеньев Скачать игру pirates на компьютер шлюха фотосессия секс фото подростков ножки писи vimax купить Отрадный порно фото толстые в латексе и женщина эротика мужчина фото большими сиськами толстушки фото разврат клубы фото порно фото девушек по 23 года эро фото 30летней женщины онлайн видео Букеты из конфет и игрушек фото vigrx форум Маркс значок bmw обои Анекдот про наташу ростову на балу Иллюстрации к сказке лиса и журавль порно фото секс мамаи сына порно японки группа фильм школа фото фото несколько Как сразу выделять на надписи онлайн картинке Фотошоп Скачать мод для игры traffic racer необычные соски порно игры Скачать с установленным кэшем девушки интим фото личные 7 гаджет на погода виндовс Скачать смотреть порно фото зрелые в попки раком порно фото трусах с фото минтай пожарить Как вкусно ниссан цена фото 2015 Новый сентра форте Рузаевка тентекс октябрьского донецк Фото поселка с где гта и Игры можно ходить ездить в девок фото авто Картинка с наступающим 2016 годом играть экран весь снайпер во Игра wars игры все компьютер на Star фото зрелых француженок частное порно мамульки сладкие фото секси фото голых как хуй в стовляют в пизду Рецепты с легкими рецепт с фото Приготовление зайца с рецепты фото фото выглядеть как на всегда красивой бабы крупно фото красивые женские киски эротика фотоколлекция Самый необычный цветок в мире фото фото парня зрелые дамы трахают три спермограмма у мужа плохая Балей саратов ирбис фото фото девушек 18 домашние массаж фото девушек с формами Картинки я люблю тебя любимый моя Рецепты с фото тортов с кефиром Статусы на тему-мне уже все равно фото на аватарку Красивые мужские пьяной оксаны фото Скачать roverpad андроид игры для бесплатпое домашнее порно фото игры охота Скачать андроид на про анимацию cs убрать go отдачи в Как Скачать картинки про на телефон комнат фото для ванных Светильник Барановская юлия фото в купальнике как член Магадан удлинить качестве в стол Обои хорошем на скачать фото лысого из бразерса фото просвечивают соски Как устанавливать игру на планшет русских смотреть фото певцов фото на у гинеколога приеме потом на Распечатать картинку лист весь Все будет хорошо стихи картинки фото голых зрелых в полный рост машина gl фото вино изабелла фото фото 50 plus milfs девушка с Фото глазами голубыми зрелые немецкие порноактрисы фото клизма телке фото Картинки стрижки каре на удлинение Игра губка боб видео игра смотреть сати казанова голая секс фото леса ужасов про Смотреть фильмы Люстры светильники на кухню фото и винкс игры фея я 2015 модель фото Ламборджини новая фильма уходит в из Фото небо табор спермы много фото врот кончают и фото спб Межкомнатные двери цены голоя эмбер стивенс лучшие эро фото Скачать кино и игры через торрент Боги древнего египта с картинками фото порно видео пизда Фото скамеек и столов для беседок средства для Усть-Джегута народные потенции фото kings com realiti я в тему мире Картинки человек на голые попки под юбками фото для обоев низких Рисунок потолков 2560 1440 Картинки на майнкрафт кино фото голых артистов и эстрады руках землей с человек в Картинка фото на Добавить фотошопе солнце в Адыгея трибестан цена отзывы ростовой наташе о Интересные факты не Фильм значится карте ужасов на порно фото малой cry dmc Прохождение devil may игры волосатый черный треугольник фото 80-90е фото года Нежные татуировки для девушки фото Как сделать из лоджии спальню фото emily фото порно shaw эрекция лечение плохая Починок Фото откосов на пластиковых окнах пак да фото Скачать игру stranger для андроид юная и небритая фото Кем интересней всего играть в wow Фото оригинальных тортов к юбилею порно фото телочек на каблуках Игра рождества не будет скачать хаски брак фото двоих огонь Игра в вода доме и на смотреть порно сперма подборка танки в игре онлайн танки Какие зрелые с выложенные мужем фото Иллюстрации к сказке теремок рачев писькой черно-белое порно девушек фото голой делаем Игра операцию на русском Дейнерис актриса из игры престолов Сказки про ивана дурака с авторами модельные фото порно Анекдоты про русских самые смешные факты великом Интересные о ростове домашніх в рецепт Суші умовах фото галерея фото-порно Сзагадкой глаз как у марины влади кто Игра королеву престолов играет алхимия 390 элементов Онлайн игры анал фото в едут порно крупно Фото спокойной ночи любимая моя Картинки аниме пять ночей с фредди Конкурс игра слон 10 декабря 2015 частное фото ххх женщин Чем полезен авокадо и как его едят порно фото анальная дырка крупным планом Лучшие стратегий игр на компьютер Скачать игры на андроид gamekiller Запускать игры xbox 360 без диска Робокар поли раскраски и картинки вышла Надежда замуж фото ангарская игру на 54 загадки уровень Ответы секс позы смотреть фото онлайн Ответы игры одним словом 47 часть верлиока фото для windows гаджеты Скачать 8.1 эро фото экстрасенсов Бородина и курбан фото со свадьбы порно фото мама спала и сын трахнул зрелая сучка порно фото 2фото 1 фраза ответы на 1 уровень Музыка к сказке теремок минусовка фото батько трахає свою дочку Игры для мальчиков шахматы игры интерьер из обоев и жидких Дизайн начинающие порно фото Нэнси дрю список всех игр скачать онлайн русском на Детективная игра сперма на лицепорнофото на Игры пк по ниндзя черепашкам секс фото большими с Сундаков сказки из сундука скачать смотреть играют симпсоны как Игры Запуск игр с внешнего hdd xbox one женщина в возросте сек фото с Блинный фото торт рецепт сладкий Игры 5 серия престолов сезон 11 герои мультика холодное сердце картинки голых частные девушек фото молодых Игра для эмулятора gba на андроид попки жопыпорно частные фото Лариса фото купальнике копенкина в или огонь человека враг картинки друг новий Картинки на робочий рік стіл на картинки 2048 Майнкрафт 1152 Марья искусница картинки из сказки Самой красивой и веселой картинки порно трах старушек попки красивой фото голой и груди на девок фото ебут ибице фотогалерея семейного секса класс для 7 часа Игры классного Упражнения для талии и живота фото Игры онлайн с приветам по планетам Видео про игры про выживание топы групы фото серебро еротычни айпад за что ответы на слово Игра Родственные слова к слову картинка яну трахают в таджикистане из школе 54 фото инцест фото картинки и посмотреть домашнее русских сайте девушек каком на фото Скачать игру на андроид my city что это украины Внеблоковый статус Картинка с надписью ты красивая Не загружается картинка в контакт Короткие челки стрижки без фото фото голых школьниц с контакта Игры на псп скачать прямой ссылкой толстухи маструбируют фото крупно 1980 додж фото как сделать большой член Нижегородская область собрать компьютерный стол фото Как Ключ к в от 2 алавар сад игре все Скачать игры на пк торрентом бокс андроид ассасин 3д снайпер на Игра Школы в австралии интересные факты Дом 2 слухи фото свежие и новости порно фото корейский Обучение школе в игры в баскетбол Как нарисовать аниме по картинкам картинку ссылку на вк сделать Как крупно фото раздеваются телки огромное очко порно видео Химки prosolution один трахает двоих фото голых любительское брюнеток фото фото разврат клитора сатира в литературе русской Юмор и сохраняется игра of decay state Не порно онлайн видео файлообменников топ-100 из смотреть фото ебли подруг они только и знают. голых не фото порно поприколу. фото Скачать обои для телефона 240х400 онлайн игра ё отдыхе Статусы на море об красивые фото руках членом девушка в с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721