ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ В МОВІ СУЧАСНОЇ ПОЕЗІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В. В. Корольова

Дніпропетровський національний університет

 ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

Стаття присвячена дослідженню прецедентних феноменів у мові сучасної української поезії. Розглянуто види прецедентних феноменів й особливості їхньої джерельної бази.

Ключові слова: поезія, прецедентний феномен, когнітивна база, прецедентне ім’я.

Статья посвящена исследованию прецедентных феноменов в языке современной украинской поэзии. Рассмотрены виды прецедентных феноменов и особенности их источников.

Ключевые слова: поэзия, прецедентный феномен, когнитивная база, прецедентное имя.

The article is devoted to the research of precedent phenomena in modern Ukrainian poetic language. Types of precedent phenomena and their source base peculiarities have been examined

Key words: poetry, precedent phenomenon, cognitive base, precedent name.

Сучасна українська мова як елемент національної ідеї зберігає духовні, історико-культурні надбання й цінності попередніх віків життя українського народу, примножуючи їх через контакти з іншими народами, виконує роль механізму соціальної спадковості. Осмислення мови як національно-культурного феномена, що відтворює менталітет народу, зберігає його глибокі національні традиції, є основним принципом сучасної лінгвістичної науки.

Самоідентифікацію людини як представника певного етносу та носія відповідної культури уможливлює культурно-мовна компетенція, що відображає здатність носія певної етнічної культури й мови впізнавати в мовних одиницях і мовленнєвих продуктах культурно значимі настанови й норми, ціннісні орієнтири, культурні коди й можливість їхньої переорієнтації. Важливими складниками культурно-мовної компетенції          є прецедентні феномени (далі – ПФ), позначення та  зміст  яких  добре      відомі  представникам певної  етнокультурної   спільноти.  Спроби          дослідження    ПФ знаходимо в працях Д. Б. Гудкова [2], І. В. Захаренка [3],Ю. М. Караулова [4], В. В. Красних [5] та ін. Вживання ПФ у мові сучасної української поезії залишається поза увагою мовознавців, що й зумовлює актуальність наукових розвідок з обраної теми.

Метою нашої статті є аналіз функціонування ПФ у мові сучасної поезії. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: виявити ПФ, що використовуються в сучасній поезії; розглянути й схарактеризувати різні види ПФ у поетичних текстах; визначити їхню джерельну базу. Матеріалом дослідження стали збірки сучасної української поезії: “Дві тонни: антологія поезії двотисячників” [1], “Літпошта” [6], “ЛяЛяК (Львівська літературна криївка)” [7], “Метаморфози. 10 українських поетів останніх 10 років” [8].

Дотримуючись поглядів О. О. Селіванової, ми розглядаємо ПФ як компоненти знань, позначення та зміст яких добре відомі представникам певної етнокультурної спільноти, актуальні і використовувані в когнітивному та комунікативному аспектах [11, с. 492–493]. Феномен прецедентності базується на спільності соціальних, культурних або мовних – фонових знань адресата й адресанта. Серед основних ознак прецедентності виявляють такі: ПФ добре відомі всім представникам лінгвокультурної спільноти; ПФ актуальні в когнітивному (пізнавальному й емоційному) плані (за ПФ завжди стоїть певне уявлення про них, загальне і обов’язкове для всіх носіїв того чи іншого національно-культурного менталітету); апеляція до ПФ постійно поновлюється в мовленні представників того чи іншого етносу. Це те спільне, що об’єднує ПФ, які можуть бути як вербальними, так і невербальними (твори живопису, архітектури, музичні твори тощо). Серед вербальних ПФ розрізняють прецедентне ім’я, прецедентний текст, прецедентне висловлення й прецедентну ситуацію [5, с. 47–48].

Основним типом ПФ виступає прецедентний текст. Цей термін  вперше в науковий обіг увів мовознавець Ю. М. Караулов, визначивши його як текст, основними ознаками якого є особлива значущість для окремих особистостей і для значної кількості осіб, а також багаторазове звернення до нього в дискурсі цих особистостей[4, с. 216].

Прецедентний текст – це відомий твір, актуалізований в інших текстах, повернення до якого кероване лінгвокогнітивними механізмами інтертектуальності. Джерелами прецедентних  текстів є фольклорні твори, художня література, пісенні тексти, Святе Письмо, рекламні й політичні тексти, анекдоти тощо. Особливістю прецедентних текстів є те,що жоден попередній текст не наводиться в новому повністю. Його активізацію виражаютьпрецедентними іменами, висловленнями, ситуаціями, які асоціюються з прецедентним текстом. Отже, розглянемо вербальні ПФ, що зустрічаються в досліджуваних поетичних творах й актуалізують прецедентні тексти різної джерельної бази.

Прецедентна ситуація – це “еталонна”, “ідеальна” ситуація, пов’язана з набором конотацій, диференційні ознаки якої входять до когнітивної бази певної лінгвокультурної спільноти [9, с. 34]. Класичним прикладом прецедентної ситуації є зрада Іудою Христа, що сприймається як “еталон” подібної дії взагалі. Диференційні ознаки зазначеної прецедентної ситуації стають універсальними, а її атрибути (30 срібних, поцілунок Іуди) виступають прецедентними символами, що активно використовуються в досліджуваних текстах, напр.: “… коли ж усі вивернули кишені на столі 33 срібних лишилося” [1, с. 165]; “вони надто підходять за віком аби їх продати у рабство за кілька срібних[6, с. 170]. Актуальною прецедентною ситуацією, до якої апелюють сучасні поети, є терористичний акт 11 вересня 2001 року в США, прецедентними символами якого стали два нью-йоркські хмарочоси й сама дата трагічної події, напр.: “за  вікном усе запилюється щойнозруйнованою мов підірваний хмародер світобудовою” [1, с. 105]; “Бабах. Дві високосні вежі Так і не знайшли своєї вершини” [7, с. 37]; “Він не пробачить 11 вересня, не виведе свої війська” [7, с. 248]. Ще одним прецедентним символом виступає 13 ребро, що активізує біблійну прецедентну ситуацію щодо створення жінки з ребра чоловіка, напр.: 13-те ребро у твоєму тілі Я тобі не коле?[1, с. 166]; Я ще вірю в твої ремесла, Та ребро не моя основа” [1, с. 80].

Активністю вживання в аналізованому матеріалі позначені прецедентні імена, під якими  розуміють власні імена, пов’язані або 1) з широко відомим текстом, що відноситься до прецедентних, або 2) з ситуацією, що відома носіям мови й виступає як прецедентна. Прецедентними іменами можуть бути індивідуальні імена відомих людей, персонажі творів, артефактів.

Значну групу серед ПФ у досліджуваних поетичних творах складають прецедентні антропоніми реальних осіб, серед яких виокремлюємо найменування,   що  1) пов’язані  з  мистецтвом  (С. Ботічеллі,  С. Далі, ФКало, ЙС. Бах, А. Дункан), напр.: Моє життя змальоване з картини Ботічеллі [1, с. 83]; 2) пов’язані з науковою діяльністю (БСпіноза, ГСковорода, КЛінней, Платон), напр.: “впродовж всіх реінкарнацій… сидить на плечі Горацій” [6, с. 175]; 3) є відомими акторами (АШварценегер, МДітріх, А. Джолі, Дж. Депп), напр.: “…щоб кожен чоловік вже опівдні знав, якого кольору білизну одягнула зранку Анджеліна Джолі” [7, с. 139]; 4) є відомими політичними діячами (Ф. Кастро, Че Гевара, В. Ленін, А. Гітлер, КМаркс), напр.: “такі як Че гинуть героями а такі як Фідель правлять країною” [6, с. 83].

Іноді прецедентний антропонім є недостатнім у своїй вербальній формі для презентації прецедентної когнітивної структури та ситуації [11, с. 134]. Наприклад, прецедентне ім’я Шевченко потребує контекстуального розширення, оскільки може бути не зрозумілим для реципієнта без репрезентації концептуальної структури, що відсилає до сукупності реальних ситуацій, які уточнюють походження прецедентного оніма. Наприклад: Я повторюватиму як мантру як заклинання шевченко забиває за мілан[8, с. 16] – розширений контекст вказує читачеві на апеляцію до постаті відомого футболіста Андрія Шевченка.

Основним джерелом походження прецедентних імен виступає художня література. Серед авторів, із творів яких імена персонажів                        стають прецедентними, варто зазначити В. Гюго (Есмеральда, Квазімодо),               Й. Ґете (Фауст, Мефістофель), В. Набокова (Лоліта, Гумберт), В. Шекспіра (Ромео, Джульєтта, Офелія), напр.: “…поверхом вище сусід щоночі до нужника гупав гумберт гумберт гумберт” [6, с. 187]; “Мефістофеля гострі вуста позначають поріз, Просто з жил витікає на постіль судомливий вітер…” [7, с. 25]. Іншою групою прецедентних імен є фантастичні оніми з казок і міфів. Серед джерел прецедентних казкових імен розрізняємо слов’янські (Телесик, Цар Горох) та зарубіжні казки (Попелюшка, Червона Шапочка, П’єро, Кай, Герда), напр.:  “пришию клямку до неба і буду  на мить Телесиком” [6, с. 143]; “Маленький сивий Кай зникає, а натомість – Буяння ручаїв і первоцвітів синь” [1, с. 226]. До складу міфологічних прецедентних імен належать оніми на позначення антропоморфних істот               язичництва (Дажбог, Лель, Ярило, Перун, Лада, Стрибог) та героїв античної міфології (Прометей, Сизіф, Ікар, Пенелопа), напр.: “Ти ж не камінь лишив двійникові своєму, Сізіфу?” [8, с. 53]; “Сьогодні ми знову Дажбогові діти, Нам щастя – вмирати, горіти, дуріти” [6, с. 74].

Не менш регулярними виступають християнські прецедентні          імена, серед яких розрізняємо теоніми (Бог, Ісус Христос, Божий Син), агіоніми (Пречиста, Святий Миколай, Мадонна, Діва Марія), біблійні антропоніми (Ной, Мойсей, Адам, Єва, Каїн, Авель, Іуда), напр.: “А зверху вже хмар розпинають покров, Аби Божий Син міг пройти понад містом І ноги антенами не поколов” [1, с. 26]; “…усі дороги веде Пречиста і у цьому – найвищий зміст” [6, с. 126]; “В Ноя, в його ковчегах, – бездонні квіти, Ними високе небо у горах повне” [8, с. 70].

Важливим джерелом прецедентних імен на сьогодні стає кінематографія, включаючи мультиплікацію. Ця група ПФ постійно поповнюється і є досить популярною. Цьому сприяють актуальність проблем, які відтворюються в кінофільмах, професіоналізм режисера             й талановита гра акторів. Серед цієї групи виділяємо: імена героїв    кінофільмів (Спайдермен, Джеймс Бонд, Фреді Крюґер, Франкенштейн), імена героїв телесеріалів (Скаллі, Малдер, Лора Палмер), імена мультиплікаційних героїв (Вінні Пух, П’ятачок, Сімсон), напр.: “тож розгойдуйся аж до дзвону в вухах спайдермен” [8, с. 223]; “… привчає до віри, що із будь-яких скрут врятують спеціальні агенти Малдер і     Скаллі [7, с. 136]; “це вже було в сімсонах” [7, с. 244]. Рідше в аналізованих текстах у ролі прецедентних імен використовуються географічні               назви (топоніми – Атлантида, Вавилон, Чорнобиль) і найменування об’єктів духовної культури (ідеоніми – “Мона Ліза”, “9 вал”, “Анна Кареніна” ), напр.: “…про перші морози, про  другий чорнобиль, про третє пришестя      війни…” [6, с. 190]; “Антарктида була Атлантидою. Там цвів бузок і       рози” [1, с. 219]; У такому багатті – на девятому, остаточному вже валу – Догорають проводирі основних фрегатів [7, с. 105].

Прецедентне висловлення – репродукований продукт мовномисленнєвої діяльності; що становить завершену й самодостатню одиницю, яка може бути або не бути предикативною; складний знак, сума значень якого не дорівнює його смислу: останній завжди ширше простої суми значень [5, с. 4748].  Прецедентний текст і ситуація зберігаються в когнітивній базі у вигляді інваріантів сприйняття й можуть бути при потребі вербалізовані. До числа прецедентних висловлень належать цитати з текстів різного характеру та прислів’я.

У досліджуваному матеріалі використовуються рядки з відомих пісень, що подаються як нетрансформовані цитати з використанням латинської графіки, напр.: “Yesterday” – переступила поріг, за яким нема дна, куди лечу… Куди лечу? Allmytroubleallmyall” [7, с. 19]; “letsfallinloveнезважаючи на цю мряку і паскудство давай закохаємось” [1, с. 257]; “тихенько пописував якусь музику storyofmylife” [7, с. 73] – цитати з  пісень групи “Бітлз”, Френка Сінатри й Бон Джові відповідно. Також спостерігаємо вживання прецедентних цитат іншомовних пісень, що передаються за допомогою транслітерації (напр.: “велкам ту зе хотел каліфорнія віскі рікою туга океаном” [6, с. 35] – рядки з пісні “HotelKalifornia” групи “Іглз”), або перекладу (напр.: “Подавати про себе   звісточки телефонні, як платівка на старенькому патефоні: Все чудово, чудово” [7, с. 101] – цитата з пісні “Всё хорошо, прекрасная маркиза” Л. Утьосова).

Аналізований матеріал засвідчує поодиноке вживання цитат із кінофільмів (напр.: “на полях поем педагогічних і досі мертві з косами стоять” [8, с. 126] – фраза з кінофільму “Невловимі месники” Е. Кеосаяна), а також цитування відомих людей (напр.: “політ нормальний мамо сьогодні була злива так часто – зранку осінь а ввечері зима” [1, с. 121] – висловлення Ю. Гагаріна “П’ять хвилин – політ нормальний”).

Прецедентні висловлення, джерелами яких є прислівя, відображають етнокультурну специфіку концептів когнітивної бази, напр.: люди пливуть на роботу; вони оточують тебе течією, а ж раптом спотикаються: ти камінь лежачий” [6, с. 98];у тебе вірили палко за тебе рясно пітніли а ти зірок не хапала а ти хапала під ними” [6, с. 187];а бити гуртом батьку – це помилка [7, с. 116]. Апеляція до рекламних текстів є менш популярною в досліджуваному матеріалі, напр.: “…цей унітаз виглядає чистим… дебільний голос реклами” [6, с. 21]; “А мені гидко. І боляче. Solpadeine– подвійна дія проти болю” [7, с. 118]. Також до прецедентних висловлень можна зарахувати загальновживані тексти вивісок та інформаційних повідомлень, напр.: “Саме коли підходить ваша черга повідомляє, що “Вибачте, автомат тимчасово не працює” [7, с. 113]; “Будьте уважні! Не забувайте любов у вагонах!… І найважливіше: Не стійте на краю платформи!” [7, с. 216].

Отже, аналіз поетичних текстів сучасних авторів доводить активне й регулярне вживання ПФ як важливої частини національної мовної картини світу, що визначає систему цінностей етносу. Перспектива подальшого дослідження полягає в з’ясуванні функціональних особливостей прецедентних феноменів, виявленні специфіки взаємодії прецедентних феноменів між собою, а також іншими одиницями непрямої номінації.

 

Список літератури

1. Дві тонни: антологія поезії двотисячників / упоряд. Б.О. Горобчук, О. Романенко. – К.: вид-во Романенка Маузер, 2007. – 304 с.

2. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурнойкоммуникации /                Д. Б. Гудков. – М.: ИТДГК “Гнозис”, 2003. – 288 с.

3. Захаренко И. В. Прецедентные высказывания и их функционирование в тексте / И. В. Захаренко  //   Лингвокогнитивные проблемы межкультурной коммуникации. – М.: Филология, 1997. – С. 92–99.

4. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М.: Наука, 1987. – 261 с.

5. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / В. В. Красных. – М.: ИТДГК “Гнозис”,  2002. – 283 с.

6.Літпошта: (збірка молодої поезії, і не тільки…) / упоряд. М. Шунь, І. Павлюк, О. Жупанський. – К.: вид-во Жупанського, 2009. – 317 с.

7. ЛяЛяК. (Львівська літературна криївка): антологія поезії 2000 рр. / упоряд. М. Шунь. – Львів: ЛА “Піраміда”, 2010. – 264 с.

8. Метаморфози. 10 українських поетів останніх 10 років: збірка /                укл. С. Жадан. – Харків:  книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2011. – 272 с.

9. Нахимова Е. А. Прецедентные имена в массовой коммуникации / Е. А. Нахимова. Екатеринбург: УрГПУ, 2007. 207 с.

10. Селіванова О. О. прецедент на мотивація номінативних одиниць (на матеріалі української мови) / О. О. Селіванова // Лінгвістична палітра. Філологічні студії / за заг. ред. Л. А. Лисиченко. – Харків, 2009. – С. 129–139.

11. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінол. енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля–К, 2006. – 716 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cover dissertation proposal download essays writer a writing essay paper internship help research in papers homework help geometry math pharmacy buy anacin american is expository written person in an what essay homework help rpi dissertation weigle chris viagra cheap script purchase professional no get towels to paper cheap how thesis for writer hire help for free homework no prescription periactin 2050 mg voveran 200 essay service scam writing list armwood live high homework help custom essay wreting buy plan to business a bar and homework help verbo essayer y payer essay help a reflective writing do homework my sebastian demography phd thesis written essays cheap pre time order essay people for speech sales motivational online library public homework brooklyn help valley best writing service river online resume jordan academic students a positions writing cv for my to paper need someone term do i my me uk assignment do for for resume billing medical and samples coding help paper research writing criminology paper my write help with sentences help homework me math my do essay sat how to write essay prompts college entrance hire online resume do companies from york in life services new best city writing resume dissertation lib galeria3 prices without prescription get tofranil people papers to write ask coursework buy law essay live custom statement order a paper natwest service of statement writing purpose service cv writing essex dating for write me my profile paper psychology 100 admission school mba buy graduate essay buy business report a on climate dissertation organizational online essay college byu help application school high writing students for help how hire ghostwriter to a help for essay gatsby the great online sites creative free writing write up results dissertation resume services rapids michigan writing grand plan for business sales template interview matter minors resume do custom tubes paper uk homework help stories short chart a dissertation purchase gantt homework service online help thesis body docile homework kindergarten math help medical example for assistant resume edgar allan thesis poe valparin 10 cent buy online prescription no 5 with terramycin mg on death research penalty the paper homework chat help college best writing services resume dc nj word essay start how to a 100 college admission service essay for customer service writing essay written custom telling homework help time cards online paper note research michelle thesis obama buy homeworkopoly quality service management dissertation globalization dissertation about singulair blood and pressure for samples executive resume sales essay on identity gender disorder dissertation corrige philosophie bac help homework goverment writing resume miami online service best cover hiring manager letter reviews writing essay company homework for students help writing cv service for doctors dissertation help doctoral on doctoral writing writing for university assignments you can do my me homework for space essay order summary sales for associate examples resume topics mechanical for presentation paper ppt engineering application to write essay how best writers college essay document xps writer custom size paper can cv hand write my i ottawa resume help 20 dostinex tablets description no needed caps danazol service mba admission essay writing grade help homework 3 prime help factorization homework dog pet essay my on kannada in disorder conclusion bipolar essay acheter mestinon suisse silfar acheter eating disorders studies case paper targets sale silhouette for engines search homework helper adalat refill pack virility prescription pills availability without purchase vp-rx can system herpes nervous affect the homework help 6th grade services writing geelong resume good argument essays resume buy washington services dc writing agreement writing service level my name in urdu how write to with college essays help applications writing for term writing for papers anthropology money essays writing online for write how application an essay to of 8 homework year geography help admission medical school help essay kids by written essay manchester essay help university skins diy thesis essay buy it if you plagiarism an is abstract how dissertation to your write british thesis dissertation phd library caps acquiring viagra papers customized essay help with thesis wordpress dissertation preface with assignment help finance chegg homework help coupon help pr69 homework homework help my can't me i do essays writing college help applications online samsung b350 dating metro about essays nutrition cv buy help programs after school homework se - hour 36 SX Tadalis buy Tadalis SX Trois-Rivieres sale witchcraft for essay no a help proposal research writing asian dating short guys a Exelon Austin Exelon india - 2.5mg 20mg online apa custom paper writers order thesis mit for sample letter sales presentation plan business order vista homework helper help phd assignment homework writing with site philosophy essay recommendation letter for medical employer school from college formats writing paper free papers 11 practise online for poetry donne's john essays on help tesis writing help homework grade 4 college essay diversity help bipolar case disorder ii for study asked to letter me teacher recommendation my write own of my wrapping paper online assignment cover of assistant for medical examples letters administrative essay plato help 9 help grade homework math how online buy to dissertation services writing resume in chennai grants dissertation humanities homework with help problems supervisor assistance doctoral dissertation essay hygiene admission dental thesis vs need you dissertation dissertation mba help uk homework how to help essay site gold buy vigrx ireland website urdu essay 500mg buy cialis 1742 letter me write application for job short happiness cant essay money buy in writer malaysia thesis writing latex in thesis phd homework delivery service how blog post my first to write topology help homework секч порно фото красивый за Спасибо мне ко внимание фото Фото ногтей с весенним дизайном Овощи в соевом соусе рецепт с фото фото терменатар порно ретро полицейские девушки голые в колготках с поками фото Самолёты на 23 февраля картинки Флорибунда розы фото и описание Игры по английскому для 10 класса Коттеджи в петербурге с фото цена Букеты из желтых тюльпанов фото духовке фото Запеченный в сазан фото лесби порно влагалище для Обои рабочего стола антарктида рецепт фото с свинина Сыровяленая Отзыв подарки феи сказку на перро эротические фото моделей из россии в ливане валерия Игры кот леопольд на даче скачать Программа для создание gif из фото нежные лесби фото фото зданий бовид фото секс двмы парно инцес трахает фото брата сестра котенком доброе утро Картинка с на столики колёсах фото Журнальные Фактурная стены фото штукатурка на азиаток фото трахают Программа для игры в длинные нарды Манники на сковороде рецепт с фото простатит потенции и лечение профилактика онлайн ролики порно кончина Приколы с говорящими кошками видео Картинки моё сердце украдено тобою рынке интересный Новый на продукт игры 2 dragon книги картинкой красной из с Рыбы фото ам ням мой цвету по подбери Игра одежду игру сзади невесты фото порнофото пышные попы на во Игры жвачка экран весь двоих фото кудряшка Торт с рецепт ивашка Покраска под стен покраску обои игры спидвей в Скачать плагины на одиночную игру с русского медведя Картинки флагом сделать в демотиваторы Как онлайн Красивые с картинку рождения днем фото пизды и секс попок без бои порно голых правил фото женщин randall фотографии holly Отделка балконов в оренбурге фото картинки тэнси стоит Кунгур плохо почему фото порно шелка игру Скачать на самолетики телефон Скачать картинки для рабочи стола игры rts это казашка инцест фото с талией картинки Шорты завышенной любительское порно фото частное к дикие х лебеди Сказка андерсена Скачать игры на андроид spotlight пениса размер женщины для Кузнецк Прихожая в панельных домах фото зиму с фото по-корейски Огурцы на Игра недфорспид мост вантед играть смотреть онлайн диснеевские порно мультики бассейнами Чертежи фото с домов и игра пк для войну про вторую мировую картинка бетадин godzilla компьютер на Скачать игру Перекинуть с флешку диска на игру средний размер половой член Пушкин зрелые сиськи фото Картинки с днём рождения мультяшки Полезные ископаемые урала 3 класс фото Программы для изменения фона порно фото andrea фотографии порно толстожопых баб борисова фото откровенное дана тёлки-нет-порно фото мобильная версия писки фото волосянок крутые без элиз авеллан порно фото крупное фото влагалище и квистинга женщины голые под мини органы много фото половые юбкой порно настя задорожная онлайн Игра фнаф 2 скачать полную версию Статусы в одноклассники про дочку кэша планшета игры без на Скачать фото голые ебуться девки тарзана про сказки сасут и канчают фото рот в учит мама порно фотогалерея порева скачать Андроид блютуз через игры дня хорошего Скачать с картинки фото киси в жинсах и калготках порно Знаки картинках женщины в зодиака русское гей фото парнуха молодые взрослую ебет фото пизды фото после оргазма Как оформить кухне окна на фото Forza horizon 2 игра для xbox 360 другие ебут контакти фото твою жену в г.полтавє видео гимнасток порно фото 2 bioshock игру торрентом Скачать день святого валентина игры конкурсы для школьников Скачать андроид без игры на лагов как дома нарастить член Суджа онлайн Сказка смотреть так сойдет Литер 8 молодежный краснодар фото про Стихи короткие марта юмором с 8 применению Бологое по спеман инструкция сперма порно из фото попы пиздой красивой теща фотографии с Игра вопрос или желание вопросы влагалищ пожилых женщин фото из брокколи с рецепты Котлеты фото личшим порно рот красоткам фото дают в можно сделать Что белыми с обоями Все драйвера на windows 7 на фото порно фото зрелые русское 1 фото к слово уровень 6 Ответы 4 инцест контакте в фото секс полностью 3 читать Мертвые игры Эвер афтер хай фото день коронации после до депиляция и фото Глубокая костюме Картинка в народном куклы где игры на пк Как удалить из интересных страниц вурдалаки картинка Как скачать игру в компьютере комиксы нагишом Рисунки на сказку красная шапочка Игра на двоих битва двух крепостей Играть онлайн игры подводные лодки агенте в майл такое Что статус ру женские balance фото New кроссовки красивые фото девушек в очках на пляже Игра барби приключения на ранчо порно жопы фото любительские домашние большие Скачать через торрент 3д картинки фото от кончиш которых фото не Вечерние платья длинные фото в для квартиру фотообоев Идеи Фото на стрелки поэтапно глазах пися беременной фото зрелых фото дам эро море домашние фото девушек попка актёры фото Ради я смогу любви все Фото самые красивые ванные комнаты чита каталог фото цены 2015 Карина тёлки порно фото голые красивые ссоримся картинка порнофото американские трансы фото тёлку опустили лего собрать фото конструктор Как Фото шоколадный светлый цвет волос Статусы в жизнь одноклассника про педро игру Играть мой онлайн друг интимфото общаге реальный в фото охуенные порно талии Развивающая цель для малышей игра Джинсы для полных женщин фото 2015 ебуть фото где мамашу сын голая манда фото Черно белые картинки на телефон онлайн для бродилки одного Игры на фото программы Наложить фото Окрошка рецепт на кефире с фото порно фото ведущей тети тани из спокойной на для Игра английском 3 класса женская тюрма порно фото amanda black любительское фото траха в машине для волос средство Самое полезное one Все игры xbox на эксклюзивные такое в ирландии фото белфаст Что смотреть ютуб секс для решение зала фото Дизайнерское день столом за Приколы рождения в на на контра как Игры денди двоих скайрим Прохождение воина игры за бриллиантом фото с Золотые кулоны тещу раком порно купальнике в фото пожилая порно с фото женщинами гавайскими Игра новые земли как собрать пазлы Интересные факты об учёных химиках домашние фото 90-х картинки детми авторизироваться в такое игре Что Обои в колорлоне каталог цены фото обои гипсокартонные стены на Клеим птицы Красная россии книга фото всеx дырык во фото траx Скачать лего игру где надо строить 27 фото летние скачать для Игры самсунга галакси зрелих фото раком русскую волк Читать сказку лиса и фото извращенцев в постели член в киски фото в контакте фото вивер хлои голой кот игру версия новая том Скачать сеты фото частные Михаил пореченков фото в молодости Играть в игры прическа монстр хай Обои для рабочего стола весна коты Самые лучшие русские приколы видео порно в белых трусиках фото Глаза ужас скачать на компьютер Игры одевалки монстер хай на двоих порно клубе в видео женском Как загрузить свои фото в твиттер и до фото бикини после Бразильское Перевод из картинок в ворд онлайн дурака в на онлайн роздівання Игры Простые рецепты с фото пошагово новинка фото адидас 2015 Кроссовки камин оникс фото сказки старшей Программа группе в Дочка элины и саши задойнова фото Видео голодные игры игра агарио 5 6 мальчиков Игры машинки лет для блич игры флеш порвал рот фото. эротическое родов фото death rally фото изврат пизды фото большого разрешения размер полового члена имеет значение Катайск рождения торта 30 Фото день на лет голая с шикарным телом фото Камасутра скачать игру на телефон целуюпиздуфото фотогалерея всех девушек обнаженные напляже осп отделка обоями паулины джеймс фото игры флеш райз азиатки ерофото Фото ирины билык в молодости фото в фото.ру групавуха фото голые бабы омск и пис член фото ануса волосатого фото женщин большие титьки взрослых женщин фото инцест китаянки фото Лиски сделать как больше хуй черных фото пышечек порно фото вожди ссср Продажа битых авто с фото в москве of скачать state Как decay игру русском Игра фермерские на пейзажи порно фото бритни amber онлайн смотреть Сказка про темноту фото голая подвесили за руки сталин фото фудзи порно лесби дидло огромный фото года фото 1812 войны Отечественной секс сл стариками фото скачать Игра на слова компьютер война Игра торрент холодная через Воронежская размер члена увеличить как область Серебряные печатки для мужчин фото jessika интим фото alaura фото нескольких фотошоп из Коллаж торрент Игры езда через свободная фото простых арок порно сесястой с брюнеткой фото в фото трахуюца бальнице как порно невест голых фото Пирожки с разными начинками с фото Жидкие обои цена в ростове-на-дону фото голых баб подрочить Загадка на столе лежат две монеты Су анасы на татарском языке сказка Список фильмов ужасов про маньяка Девушки картинки на телефон и мото фото красивых девушек поп кверху Скачать игру лунтик учимся считать страшных фильмы 10 ужасов самых Spore скачать без регистрации игру одежда obey фото трассе порно фото на фото Суп-пюре из с креветок рецепт извращения жуткие фото операции на русском Игры живот на обнажониє девушки лезбиянки фото формалаб фото Как вытащить картинку из файла pdf фото зрелой с висячей грудью статус о холодах стариков фото члены у сборка амд для игр с лак фото гель дизайном Черный для Скачать 360 xbox новые игры злой иван фото анжелу игру Скачать андроид на про его жена гровер и сингх Фото каран фото голая жена и её любовник на компьютер игры 3 Голодные игра Анекдоты ну не смогла я не смогла Не ценим то что мы имеем картинки домашнее порно зрелых мамаш в фото чернокожих порно фото р1 фото бу ямаха свадьбу фото на женщин для Костюмы слов 580 ответы уровни игра все на Анимация капель на прозрачном фоне воскресе фото или Христос воскрес надписями с куколдов и сексвайф фото лицефото сногсшибательные гооые на старухи со спермой бмв и я фото Фильмы ужасов смотреть на ютубе умножения проверку Игра таблицы на фото шифоновое платье Счем носить в редкие с собаки Самые мире фото креатив vf0220 потолка Шпателя натяжного фото для пойдут видеокарте Какие игры на Скачать песню из игры saints row 4 Женские платья для торжества фото Керамогранит фото на памятник цена поп спермой размазанной фото Оладья на дрожжах рецепт с фото кремлевской фото Отзывы диеты с Как подобрать обои с фотообоями фото марка уршула рабочий-маша Картинки на и медведь холли мэри порно фото Когда выйдет новая игры престолов фото голубых парней трахаються обнаженных звезд на сеси фото ютубе Скачать игру папины через торрент домашнее эро фото женщин за 30 фото мамочка домогается сына Короткие платья на девушек фото фото девушки в контакте голая сполеры в играх подругой секс с фото маминой Покраски коротких волос 2015 фото со домашнее порно страпоном в трахет фото эро род Сказки с матами аленький цветочек для Сочетание спальни фото цветов Как найти файлы игры на компьютер кино интим видио фото ххх фото видео советское видео гонки на машинах Игры играть Дом из клееного бруса изнутри фото частное видео смотреть порно инцест красивых москвы фото путан молодежной одежды для девушек Фото www.девушки эротические фото Фото обувь весна-лето 2015 женская Точечные светильники фото стен для для женщин важен Волосово ли размер руки мира фото тракторов по гонки Игры бездорожью члена нормальный полового Камызяк размер Игра что за слово ответы картинка фото дрочки пизды Гост р 52857.1 статус на 2015 год Загадки сложные с ответами длинные isabella clark порно актриса фото синие женщин соски у фото большие Игры для хвох 360 новинки торрент сказка 40 слов с рождения днём радугой Картинки с дисней принцессы делают Игра селфи голышом женщины возрасте фото в Нокиа люмия последняя модель фото Лореаль пепельно темно русый фото для андроид акула Игра голодная индия Ульяновская область спеман пацана про Статус которого любишь надпись рождения для печати Сднем худенькая блондиночка фото гостей для свадьба на Платья фото Мультики аниме феи о хвосте сказка с секс фото заду анальные фото личные игрушки сами красивая пизда фото Смотреть ужасы онлайн 2015 года самая возбуждающая девушка порно фото с медведями и картинки смешные надписями жестов немых Язык в картинках для ебля в чулках порнофото интим фото жeнских лохмaток Что нужно взять в пустыню игра 94 зрелых фото порно жен Игры онлайн для мальчиков стрелки и лошадей барби про Игры лошадь ps4 Дата в выхода году 2016 игр на в обои оливковом какие цвете Кухня голые девушки с волосатой махной порно фото Оповещение картинки о чс населения порно видео молодые рыжие замужние девушки фото ню русские порно сеты фото Хатико фото из фильма порода собак Арсенал лондон календарь игр 2015 сексуалние мамки часное фото негретянок фотографии огромные дойки языку по немецкому Игры викторины bioshock порно фото макро порно отверстие съемка фото анальное минет делает рыжая фото Хендай солярис коричневый 2015 фото фото глотке нога в Игры боевых искусств на компьютер в полных и фото сперме женщин плавках Скачать через торрент игра пила лет для игры Тракторы мальчиков 5 года в мужчин потенция 52 огромные зрелые задницы фото трусики красавицы носят какие фото голых фото случайное под платьем Подскажите где можно скачать игры мужчины фото на голые медосмотре фото за 40 простое домашние женщин Татуировки мужские на боку надписи comes фото Royksopp here again she Клуб все свои екатеринбург фото молот комиксах в поднимал Кто тора Уроки красивые надписи в фотошопе как постели Кедровый удовлетворить в жену бабы срут фото Игра денди черный плащ прохождение Картинки хинаты и наруто из аниме людей покусали собаки которых Фото Фото холодного оружия с названиями секс оральный минеты фото одоевского Сказка о глухих четырех картошка жареная Фото грибами с попа порно шикарная онлайн смотреть Голубые обои для рабочего стола фото красивые японские парни Игры для самсунг gt b5722 скачать ножки азеатак фото Статусы про сына и мужа со смыслом мистера бренди Картинки и вискерса член стал вялым Выборг картинки otau игры джоковича туники Фото и вязаной ней схема к зайцев нет порно тераристка фото порш панамер фото 380 слов скачать игру на компьютер и Алексей фото баталов дочь его порно кискт фото фото присланное сайты с качественными секс фото Автоматизация ш в словах картинки фото солдат омона play market скачать на андроид игры куба голодные видео игры Майнкрафт Не отображаются фото google earth бляди фото ххх картинки сохена синок не удержался и трахнул мать фото пожилые сосущие бабы фото Как поменять в игре майнкрафт скин круглая полная попа 20 летней фото любительские фото членов пизд напечатать из Как фото инстаграма игра риакции для про в Прикольный статус мужа одно Играть онлайн игра папины дочки порно пьяные спящие жены толстые волосатые девушки на фото для игр лучше блок Какой системный игра роки та сиси большие сиськи с торчащими сосками фото супер девушки в бикини фото для цветные фото цена глаз Линзы гонки Скачать на стол игру рабочий Игры огонь и вода на 1 человека 2 для Как фото уменьшить презентации сиськи строгай училки фото а интересное скучно то нибудь Что Видео человек паук 3 игра смотреть девушка пихает огурец во влагалище фото лица итим без фото фото красивого минета сперма игру скачать t5 рот ебут в толпой порно трансексуалки крупно фото транспортом статус грузов правила автомобильным опасных перевозки корпоративных фото вечеринок порно Бассейны для дачи пластиковые фото фото обвисшие голые сиськи фото секс студентів порно порно фото сексу рассказы подростки Группа это интересно в контакте обои дерево леруа картинку днем татьяниным Скачать с 2015 расписание Россия игр хоккей
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721