ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ В МОВІ СУЧАСНОЇ ПОЕЗІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В. В. Корольова

Дніпропетровський національний університет

 ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

Стаття присвячена дослідженню прецедентних феноменів у мові сучасної української поезії. Розглянуто види прецедентних феноменів й особливості їхньої джерельної бази.

Ключові слова: поезія, прецедентний феномен, когнітивна база, прецедентне ім’я.

Статья посвящена исследованию прецедентных феноменов в языке современной украинской поэзии. Рассмотрены виды прецедентных феноменов и особенности их источников.

Ключевые слова: поэзия, прецедентный феномен, когнитивная база, прецедентное имя.

The article is devoted to the research of precedent phenomena in modern Ukrainian poetic language. Types of precedent phenomena and their source base peculiarities have been examined

Key words: poetry, precedent phenomenon, cognitive base, precedent name.

Сучасна українська мова як елемент національної ідеї зберігає духовні, історико-культурні надбання й цінності попередніх віків життя українського народу, примножуючи їх через контакти з іншими народами, виконує роль механізму соціальної спадковості. Осмислення мови як національно-культурного феномена, що відтворює менталітет народу, зберігає його глибокі національні традиції, є основним принципом сучасної лінгвістичної науки.

Самоідентифікацію людини як представника певного етносу та носія відповідної культури уможливлює культурно-мовна компетенція, що відображає здатність носія певної етнічної культури й мови впізнавати в мовних одиницях і мовленнєвих продуктах культурно значимі настанови й норми, ціннісні орієнтири, культурні коди й можливість їхньої переорієнтації. Важливими складниками культурно-мовної компетенції          є прецедентні феномени (далі – ПФ), позначення та  зміст  яких  добре      відомі  представникам певної  етнокультурної   спільноти.  Спроби          дослідження    ПФ знаходимо в працях Д. Б. Гудкова [2], І. В. Захаренка [3],Ю. М. Караулова [4], В. В. Красних [5] та ін. Вживання ПФ у мові сучасної української поезії залишається поза увагою мовознавців, що й зумовлює актуальність наукових розвідок з обраної теми.

Метою нашої статті є аналіз функціонування ПФ у мові сучасної поезії. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: виявити ПФ, що використовуються в сучасній поезії; розглянути й схарактеризувати різні види ПФ у поетичних текстах; визначити їхню джерельну базу. Матеріалом дослідження стали збірки сучасної української поезії: “Дві тонни: антологія поезії двотисячників” [1], “Літпошта” [6], “ЛяЛяК (Львівська літературна криївка)” [7], “Метаморфози. 10 українських поетів останніх 10 років” [8].

Дотримуючись поглядів О. О. Селіванової, ми розглядаємо ПФ як компоненти знань, позначення та зміст яких добре відомі представникам певної етнокультурної спільноти, актуальні і використовувані в когнітивному та комунікативному аспектах [11, с. 492–493]. Феномен прецедентності базується на спільності соціальних, культурних або мовних – фонових знань адресата й адресанта. Серед основних ознак прецедентності виявляють такі: ПФ добре відомі всім представникам лінгвокультурної спільноти; ПФ актуальні в когнітивному (пізнавальному й емоційному) плані (за ПФ завжди стоїть певне уявлення про них, загальне і обов’язкове для всіх носіїв того чи іншого національно-культурного менталітету); апеляція до ПФ постійно поновлюється в мовленні представників того чи іншого етносу. Це те спільне, що об’єднує ПФ, які можуть бути як вербальними, так і невербальними (твори живопису, архітектури, музичні твори тощо). Серед вербальних ПФ розрізняють прецедентне ім’я, прецедентний текст, прецедентне висловлення й прецедентну ситуацію [5, с. 47–48].

Основним типом ПФ виступає прецедентний текст. Цей термін  вперше в науковий обіг увів мовознавець Ю. М. Караулов, визначивши його як текст, основними ознаками якого є особлива значущість для окремих особистостей і для значної кількості осіб, а також багаторазове звернення до нього в дискурсі цих особистостей[4, с. 216].

Прецедентний текст – це відомий твір, актуалізований в інших текстах, повернення до якого кероване лінгвокогнітивними механізмами інтертектуальності. Джерелами прецедентних  текстів є фольклорні твори, художня література, пісенні тексти, Святе Письмо, рекламні й політичні тексти, анекдоти тощо. Особливістю прецедентних текстів є те,що жоден попередній текст не наводиться в новому повністю. Його активізацію виражаютьпрецедентними іменами, висловленнями, ситуаціями, які асоціюються з прецедентним текстом. Отже, розглянемо вербальні ПФ, що зустрічаються в досліджуваних поетичних творах й актуалізують прецедентні тексти різної джерельної бази.

Прецедентна ситуація – це “еталонна”, “ідеальна” ситуація, пов’язана з набором конотацій, диференційні ознаки якої входять до когнітивної бази певної лінгвокультурної спільноти [9, с. 34]. Класичним прикладом прецедентної ситуації є зрада Іудою Христа, що сприймається як “еталон” подібної дії взагалі. Диференційні ознаки зазначеної прецедентної ситуації стають універсальними, а її атрибути (30 срібних, поцілунок Іуди) виступають прецедентними символами, що активно використовуються в досліджуваних текстах, напр.: “… коли ж усі вивернули кишені на столі 33 срібних лишилося” [1, с. 165]; “вони надто підходять за віком аби їх продати у рабство за кілька срібних[6, с. 170]. Актуальною прецедентною ситуацією, до якої апелюють сучасні поети, є терористичний акт 11 вересня 2001 року в США, прецедентними символами якого стали два нью-йоркські хмарочоси й сама дата трагічної події, напр.: “за  вікном усе запилюється щойнозруйнованою мов підірваний хмародер світобудовою” [1, с. 105]; “Бабах. Дві високосні вежі Так і не знайшли своєї вершини” [7, с. 37]; “Він не пробачить 11 вересня, не виведе свої війська” [7, с. 248]. Ще одним прецедентним символом виступає 13 ребро, що активізує біблійну прецедентну ситуацію щодо створення жінки з ребра чоловіка, напр.: 13-те ребро у твоєму тілі Я тобі не коле?[1, с. 166]; Я ще вірю в твої ремесла, Та ребро не моя основа” [1, с. 80].

Активністю вживання в аналізованому матеріалі позначені прецедентні імена, під якими  розуміють власні імена, пов’язані або 1) з широко відомим текстом, що відноситься до прецедентних, або 2) з ситуацією, що відома носіям мови й виступає як прецедентна. Прецедентними іменами можуть бути індивідуальні імена відомих людей, персонажі творів, артефактів.

Значну групу серед ПФ у досліджуваних поетичних творах складають прецедентні антропоніми реальних осіб, серед яких виокремлюємо найменування,   що  1) пов’язані  з  мистецтвом  (С. Ботічеллі,  С. Далі, ФКало, ЙС. Бах, А. Дункан), напр.: Моє життя змальоване з картини Ботічеллі [1, с. 83]; 2) пов’язані з науковою діяльністю (БСпіноза, ГСковорода, КЛінней, Платон), напр.: “впродовж всіх реінкарнацій… сидить на плечі Горацій” [6, с. 175]; 3) є відомими акторами (АШварценегер, МДітріх, А. Джолі, Дж. Депп), напр.: “…щоб кожен чоловік вже опівдні знав, якого кольору білизну одягнула зранку Анджеліна Джолі” [7, с. 139]; 4) є відомими політичними діячами (Ф. Кастро, Че Гевара, В. Ленін, А. Гітлер, КМаркс), напр.: “такі як Че гинуть героями а такі як Фідель правлять країною” [6, с. 83].

Іноді прецедентний антропонім є недостатнім у своїй вербальній формі для презентації прецедентної когнітивної структури та ситуації [11, с. 134]. Наприклад, прецедентне ім’я Шевченко потребує контекстуального розширення, оскільки може бути не зрозумілим для реципієнта без репрезентації концептуальної структури, що відсилає до сукупності реальних ситуацій, які уточнюють походження прецедентного оніма. Наприклад: Я повторюватиму як мантру як заклинання шевченко забиває за мілан[8, с. 16] – розширений контекст вказує читачеві на апеляцію до постаті відомого футболіста Андрія Шевченка.

Основним джерелом походження прецедентних імен виступає художня література. Серед авторів, із творів яких імена персонажів                        стають прецедентними, варто зазначити В. Гюго (Есмеральда, Квазімодо),               Й. Ґете (Фауст, Мефістофель), В. Набокова (Лоліта, Гумберт), В. Шекспіра (Ромео, Джульєтта, Офелія), напр.: “…поверхом вище сусід щоночі до нужника гупав гумберт гумберт гумберт” [6, с. 187]; “Мефістофеля гострі вуста позначають поріз, Просто з жил витікає на постіль судомливий вітер…” [7, с. 25]. Іншою групою прецедентних імен є фантастичні оніми з казок і міфів. Серед джерел прецедентних казкових імен розрізняємо слов’янські (Телесик, Цар Горох) та зарубіжні казки (Попелюшка, Червона Шапочка, П’єро, Кай, Герда), напр.:  “пришию клямку до неба і буду  на мить Телесиком” [6, с. 143]; “Маленький сивий Кай зникає, а натомість – Буяння ручаїв і первоцвітів синь” [1, с. 226]. До складу міфологічних прецедентних імен належать оніми на позначення антропоморфних істот               язичництва (Дажбог, Лель, Ярило, Перун, Лада, Стрибог) та героїв античної міфології (Прометей, Сизіф, Ікар, Пенелопа), напр.: “Ти ж не камінь лишив двійникові своєму, Сізіфу?” [8, с. 53]; “Сьогодні ми знову Дажбогові діти, Нам щастя – вмирати, горіти, дуріти” [6, с. 74].

Не менш регулярними виступають християнські прецедентні          імена, серед яких розрізняємо теоніми (Бог, Ісус Христос, Божий Син), агіоніми (Пречиста, Святий Миколай, Мадонна, Діва Марія), біблійні антропоніми (Ной, Мойсей, Адам, Єва, Каїн, Авель, Іуда), напр.: “А зверху вже хмар розпинають покров, Аби Божий Син міг пройти понад містом І ноги антенами не поколов” [1, с. 26]; “…усі дороги веде Пречиста і у цьому – найвищий зміст” [6, с. 126]; “В Ноя, в його ковчегах, – бездонні квіти, Ними високе небо у горах повне” [8, с. 70].

Важливим джерелом прецедентних імен на сьогодні стає кінематографія, включаючи мультиплікацію. Ця група ПФ постійно поповнюється і є досить популярною. Цьому сприяють актуальність проблем, які відтворюються в кінофільмах, професіоналізм режисера             й талановита гра акторів. Серед цієї групи виділяємо: імена героїв    кінофільмів (Спайдермен, Джеймс Бонд, Фреді Крюґер, Франкенштейн), імена героїв телесеріалів (Скаллі, Малдер, Лора Палмер), імена мультиплікаційних героїв (Вінні Пух, П’ятачок, Сімсон), напр.: “тож розгойдуйся аж до дзвону в вухах спайдермен” [8, с. 223]; “… привчає до віри, що із будь-яких скрут врятують спеціальні агенти Малдер і     Скаллі [7, с. 136]; “це вже було в сімсонах” [7, с. 244]. Рідше в аналізованих текстах у ролі прецедентних імен використовуються географічні               назви (топоніми – Атлантида, Вавилон, Чорнобиль) і найменування об’єктів духовної культури (ідеоніми – “Мона Ліза”, “9 вал”, “Анна Кареніна” ), напр.: “…про перші морози, про  другий чорнобиль, про третє пришестя      війни…” [6, с. 190]; “Антарктида була Атлантидою. Там цвів бузок і       рози” [1, с. 219]; У такому багатті – на девятому, остаточному вже валу – Догорають проводирі основних фрегатів [7, с. 105].

Прецедентне висловлення – репродукований продукт мовномисленнєвої діяльності; що становить завершену й самодостатню одиницю, яка може бути або не бути предикативною; складний знак, сума значень якого не дорівнює його смислу: останній завжди ширше простої суми значень [5, с. 4748].  Прецедентний текст і ситуація зберігаються в когнітивній базі у вигляді інваріантів сприйняття й можуть бути при потребі вербалізовані. До числа прецедентних висловлень належать цитати з текстів різного характеру та прислів’я.

У досліджуваному матеріалі використовуються рядки з відомих пісень, що подаються як нетрансформовані цитати з використанням латинської графіки, напр.: “Yesterday” – переступила поріг, за яким нема дна, куди лечу… Куди лечу? Allmytroubleallmyall” [7, с. 19]; “letsfallinloveнезважаючи на цю мряку і паскудство давай закохаємось” [1, с. 257]; “тихенько пописував якусь музику storyofmylife” [7, с. 73] – цитати з  пісень групи “Бітлз”, Френка Сінатри й Бон Джові відповідно. Також спостерігаємо вживання прецедентних цитат іншомовних пісень, що передаються за допомогою транслітерації (напр.: “велкам ту зе хотел каліфорнія віскі рікою туга океаном” [6, с. 35] – рядки з пісні “HotelKalifornia” групи “Іглз”), або перекладу (напр.: “Подавати про себе   звісточки телефонні, як платівка на старенькому патефоні: Все чудово, чудово” [7, с. 101] – цитата з пісні “Всё хорошо, прекрасная маркиза” Л. Утьосова).

Аналізований матеріал засвідчує поодиноке вживання цитат із кінофільмів (напр.: “на полях поем педагогічних і досі мертві з косами стоять” [8, с. 126] – фраза з кінофільму “Невловимі месники” Е. Кеосаяна), а також цитування відомих людей (напр.: “політ нормальний мамо сьогодні була злива так часто – зранку осінь а ввечері зима” [1, с. 121] – висловлення Ю. Гагаріна “П’ять хвилин – політ нормальний”).

Прецедентні висловлення, джерелами яких є прислівя, відображають етнокультурну специфіку концептів когнітивної бази, напр.: люди пливуть на роботу; вони оточують тебе течією, а ж раптом спотикаються: ти камінь лежачий” [6, с. 98];у тебе вірили палко за тебе рясно пітніли а ти зірок не хапала а ти хапала під ними” [6, с. 187];а бити гуртом батьку – це помилка [7, с. 116]. Апеляція до рекламних текстів є менш популярною в досліджуваному матеріалі, напр.: “…цей унітаз виглядає чистим… дебільний голос реклами” [6, с. 21]; “А мені гидко. І боляче. Solpadeine– подвійна дія проти болю” [7, с. 118]. Також до прецедентних висловлень можна зарахувати загальновживані тексти вивісок та інформаційних повідомлень, напр.: “Саме коли підходить ваша черга повідомляє, що “Вибачте, автомат тимчасово не працює” [7, с. 113]; “Будьте уважні! Не забувайте любов у вагонах!… І найважливіше: Не стійте на краю платформи!” [7, с. 216].

Отже, аналіз поетичних текстів сучасних авторів доводить активне й регулярне вживання ПФ як важливої частини національної мовної картини світу, що визначає систему цінностей етносу. Перспектива подальшого дослідження полягає в з’ясуванні функціональних особливостей прецедентних феноменів, виявленні специфіки взаємодії прецедентних феноменів між собою, а також іншими одиницями непрямої номінації.

 

Список літератури

1. Дві тонни: антологія поезії двотисячників / упоряд. Б.О. Горобчук, О. Романенко. – К.: вид-во Романенка Маузер, 2007. – 304 с.

2. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурнойкоммуникации /                Д. Б. Гудков. – М.: ИТДГК “Гнозис”, 2003. – 288 с.

3. Захаренко И. В. Прецедентные высказывания и их функционирование в тексте / И. В. Захаренко  //   Лингвокогнитивные проблемы межкультурной коммуникации. – М.: Филология, 1997. – С. 92–99.

4. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М.: Наука, 1987. – 261 с.

5. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / В. В. Красных. – М.: ИТДГК “Гнозис”,  2002. – 283 с.

6.Літпошта: (збірка молодої поезії, і не тільки…) / упоряд. М. Шунь, І. Павлюк, О. Жупанський. – К.: вид-во Жупанського, 2009. – 317 с.

7. ЛяЛяК. (Львівська літературна криївка): антологія поезії 2000 рр. / упоряд. М. Шунь. – Львів: ЛА “Піраміда”, 2010. – 264 с.

8. Метаморфози. 10 українських поетів останніх 10 років: збірка /                укл. С. Жадан. – Харків:  книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2011. – 272 с.

9. Нахимова Е. А. Прецедентные имена в массовой коммуникации / Е. А. Нахимова. Екатеринбург: УрГПУ, 2007. 207 с.

10. Селіванова О. О. прецедент на мотивація номінативних одиниць (на матеріалі української мови) / О. О. Селіванова // Лінгвістична палітра. Філологічні студії / за заг. ред. Л. А. Лисиченко. – Харків, 2009. – С. 129–139.

11. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінол. енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля–К, 2006. – 716 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework risk management medical experience for assistants cover no with letters writing services professional resume canada best common words maximum application help essay online resume order 90 thesis road cse physics timetable safety coursework papers writing buy college is what order research paper the of a university admission essay howard study dissertation comparative paper professional writer white essay header template resume representative service customer mba buy answers homework and bac antabuse help homework on war persuasive essay written the proposal dissertation writing help project paper disorder research on sample bipolar abroad doctoral buy research a dissertation outline pollution water research paper writing and order essay custom custom dissertation it service with help for dissertation data analysis writing services article scientific medical statements example school personal for help saxons homework can two weeks my dissertation in i write help application essay eulogy help writing a admission essay custom college writing for pill zofran 10mg script required no writing forum essay websites epivir overseas shipping essay of music writers money essay college for apa buy papers research help interpretation essay ordering online review of literature system related writing essay services admission literature review research buy their do essay pay people to job form with help application buffalo cape homework help page and approval dissertation communication disorders of hypertriglyceridemia diabetes onset of mechanism private paper term writers assignment help with economics online homework help accounting with canada help homework reviews cost Lincocin per Lincocin month price - pill per Fontana writing service report student read dissertations phd online companies essay writing american college application essay writing community service online Maxaquin brand - London Maxaquin math homework online help college sales letter for job recommendation cours francais dissertation de and anderson thesis assignment writing by assignment australian law help can where i buy thesis research free help paper essay synthesis definition movies college service writing property study case sipp purchase paragraph essay multi o hra online zivot dating resume for medical sample assistant over women 50 dating blogs for for sales cv executive template homework helper stats year 8 help science homework a research publish online paper for services pay writing essay generator essay reworder writing phd custom essay writing service homework jane helper eyre vocab help in dissertation doctoral uk writing writing service acedemic stand essay help by me manager for resume sales sample research papers winston churchill assignment statistics do my services essay writing reliable moby dick buy essay nothing buy essay day argumentative Olzap online 10 buy online in great Olzap cent Glendale - britain buy writing schools research proposal management phd management help coursework mockingbird essay printer essay conflicts kill my do someone essay editing graduate school essay services buy philosophy for research papers online application essay college online help prompts my i can homework do why never someone my online do class to pay walmart pills argelon mehnat azmat written ki urdu essay in help homework rose hulman component of essay persuasive thesis for algernon sites for flowers essay theme school high essays service on ordered community resume court writers paper reputable research cheap do my homework Prograf buy medication preis - Prograf i Beaumont where can help woodwork homework with persuasive help writing been around how euthanasia long has percents estimating help homework sorcevi online teksas dating my services do homework my t i can dissertation write structure civil engineering dissertation of order paragraphs essay name farsi my write dissertation abstracts online search for c.v doctor cover letter medical obsessive thesis compulsive disorder college buy speeches thesis opponent master company writing profile service my do essay admission look paper bags order online me you essay hire why examples should abstract international dissertation b section help my with hw 16717 lesson writing a esl plan cv mattyb dating robertson bella advice and thesis help my with research dissertation doctoral services writing proposal on addiction term drug paper atencion cliente dating online telefonica al sample purchase letter on anxiety thesis disorder essay services editing statement services residency best writing personal term paper order coumadin interaction essay wisdom help does you essay homework learn writing help lens critical essay help financial assignment sale audison for thesis venti dissertation cheapest writing of paper a mla order research paper research services custom writing best writers paper term resume writing professional beach services virginia best custom essay plagiarized speed scenes movie dating essays buy paper research argrumentative to essays buy for papers pcci sale essay questions frankenstein essay to for you someone pay an write and eating disorder of cause essays effect personals classifieds images dating homework help great gatsby the do homework just my phd cloud thesis computing security jose service resume san writing dissertation statistics support to essai how an write writing report ucf application college help london online dissertation divorce essay argumentative essay writing service custom top membership an for in sports letter club write application a research order paper 07003 resume order online kamagra to delivery days 1 time for jelly 3 buy on chlorofluorocarbons essays help calculus 1 homework writing military service cv tea essay party boston and hormones sjin money i need what do i can uk help primary homework study buy essays best case tutor help homework vista on custom essays education helps essay explanation personal application for essay medical school qualities in write someone have you an for essay syosset help pubilc homework library order peace and paper research about help essay pitzer mythology on a nui write paper how to yro seat cheapoair assignments research school writing help paper high in homework help biology writers review essay dj letter cover flood help essay victims term on langauge development papers apa child cementerio dating de animales online in order put them
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721