Преса в системі ЗМІ як засіб формування іміджу вищого навчального закладу на прикладі Національного університету «Острозька академія»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто головні прийоми, якими має володіти ВНЗ для покращення свого іміджу, наводяться конкретні засоби, які допомагають співпрацювати з пресою. Також описаний основний інструментарій, яким слід користуватися, щоб сприяти формуванню іміджу ВНЗ в пресі.

В статье рассмотрены основные приемы, которыми должен обладать ВУЗ для улучшения своего имиджа, приводятся конкретные средства, которые помогают сотрудничать с прессой. Также описан основной инструментарий, которым следует пользоваться, чтобы способствовать формированию имиджа вуза в прессе.

The main skills which higher education institutions should posess in order to improve its image are observed in the article. Also the particular examples which help in cooperation with mass media are given. The main tricks and instruments designed to help in the formation if the image of the higher education institutions in mass media is described here.

На сучасному етапі розвитку суспільства вчені розрізняють наступні види засобів масової інформації: друковані ЗМІ, радіо, телебачення, Інтернет.

Оскільки стаття присвячена формуванню іміджу у пресі, то варто більш детально зупинитися на характеристиці саме цього засобу масової інформації.

Дослідженням питання формування іміджу в пресі займалися такі науковці: Дж. Траута, Ж.-Ж. Ламбена, А. Вифлеємський, І. Казаченко, В. Городяненка, В. Зайцева, О. Калюжний, В. Королько.

Мета статті полягає у з’ясуванні ролі ЗМІ у формуванні та підтримці іміджу вищих навчальних закладі.

Проблематика дослідження полягає в визначенні основних тенденцій та закономірностей формування іміджу ВНЗ у друкованих засобах масової інформації.

В Україні зареєстровано 8300 друкованих ЗМІ із загальнодержавною, зарубіжною та місцевою сферами розповсюдження. Переважна більшість видань – обласні, міські, районні та багатотиражні газети.

За Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 року, преса – це періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію [8].

Для визначення впливу друкованих ЗМІ на ефективність PR-кампанії необхідно обумовити специфічні особливості цього каналу подачі інформації.

Таким чином, преса включає масові періодичні друковані видання – газети та журнали [7, c.42]. Газети публікують в основному інформацію про поточні актуальні події, оглядово-аналітичні матеріали. Значні площі відводяться рекламно-інформаційним матеріалам. Наприклад, зміст американських і німецьких газет на 50-70% складається з матеріалів, що надсилаються фахівцями з паблік рілейшнз різних організацій.

Газета допомагає людині відчувати себе громадянином, членом якої-небудь соціальної групи. Газети і журнали можна зберегти, звернутися до них повторно, збирати підшивку. Інформація в журналі менш оперативна, але довше зберігається читачем, містить більше оглядово-аналітичного, ніж подієвого матеріалу в порівнянні з газетою.

Сучасний ринок освітніх послуг як сфера суспільної діяльності найбільше потребує засобів масової інформації для встановлення і підтримки постійних зв’язків між його суб’єктами. Його просто неможливо уявити без опосередкованих форм спілкуван­ня і спеціальних засобів зв’язку між різними суб’єктами, а також між освітнім закладом та абітурієнтами, студентами, їх батьками, спонсорами, меценатами тощо.

ЗМІ забезпечують освітнім закладам можливість публічно виражати свої позиції, знаходити та об’єднувати однодумців, чітко формулювати та представляти в громадській думці свої інтереси, залучати абітурієнтів, меценатів, спонсорів. Без преси, телебачення, радіомовлення жоден представник зовнішньої громадськості не може пра­вильно зорієнтуватися у сучасних освітніх процесах.

Створення іміджу вишу націлюється на те, щоб представники як зовнішніх, так і внутрішніх груп громадськості побачили в образі вищого навчального закладу ті якості, якими мав би володіти ідеальний ВНЗ.

Статус лідера освітньої сфери сьогодні значною мірою визначається його інформаційним статусом у комунікаційних потоках. Оптимально підібрана кількість і періодичність появи в ЗМІ інформації про вищий навчальний заклад є однією з найважливіших складових роботи з формування його іміджу. З одного боку, такої інформації має бути багато, і з’являтися вона повинна досить часто, щоб назва ВНЗ постійно фігурувала в друкованих засобах масової інформації. З іншого – її кількість не повинна виходити за певні межі, інакше вона починає «мозолити очі», сприймається як нав’язлива.

Можливості мови створювати потрібні образи ВНЗ із наперед заданими характеристиками, нерідко маскуючи при цьому істину, є практично безмежними.

Навіть якщо відправник намагається висловлюватись «об’єктивно», зрозуміло, що здійснюваний ним вибір висловлювань структурує та зумовлює уявлення, яке отримує реципієнт, оскільки будь-яке використання мови передбачає ефекти структуризації та впливу.

Образ вищого навчального закладу, як результат перцепції, набагато меншою мірою базується на чуттєвому сприйнятті чи безпосередньому контакті, ніж на отриманих від ЗМІ даних. Вони дають можливість передавати великі об’єми інформації на велику аудиторію і тим самим охоплювати не окремі групи людей, а саме маси.

Особливе значення ЗМІ відіграють у сфері освітньої соціалізації та орієнтації людини в освітніх процесах: весь спектр надавачів послуг може бути поданим індивіду тільки через ЗМІ. Однак ЗМІ часто пропонують вже готові образи ВНЗ, вносячи свої оцінки та судження. На відміну від інформації, яку можна отримати в міжособистісному спілкуванні, інформація в ЗМІ певним чином структурована. Це означає, що в тій чи іншій мірі ця інформація вже пройшла через відбір, класифікацію, категоризацію фактів та явищ суспільного життя. Людина отримує в результаті інтерпретацію інформації, готові образи вищих навчальних закладів.

Для створення певного образу вищого навчального закладу можна використовувати не лише вербальну інформацію, яка подається населенню країни, але й невербальну, яка також справляє значний вплив на сприймання ВНЗ в цілому. Спеціалістами було помічено, що спостерігач в першу чергу звертає увагу на зображення (фотографії, малюнки, логотипи) і лише потім вивчає текст повідомлення.

Фахівці в галузі іміджелогії виокремлюють такі етапи конструювання позитивного іміджу освітнього закладу, куди включають роботу із ЗМК та ЗМІ:

1. Вивчення ідеологічних і соціально-психологічних настанов громадян щодо іміджу «ідеального» ВНЗ, який сформувався на цьому етапі в суспільній свідомості.

2. Дослідження характеристик іміджу реального суб’єкта на основі спонтанних, незрежисерованих інформаційних матеріалів, які вже пройшли каналами мас-медіа.

3. Створення «упаковки» нового іміджу суб’єкта суспільного життя, який може «купити» соціальна свідомість завдяки проведенню інформаційної кампанії.

4. Розроблення форм, методів і засобів використання ЗМК та результатів опитування, які базуються на обраному варіанті бажаного іміджу.

5. Реалізація («продаж») створеного іміджу через засоби масової інформації [3, с.168].

У науковій літературі подається докладний аналіз, опис і типологія всієї роботи з формування іміджу ВНЗ. У тому числі виділяються її основні етапи, серед яких називаються такі: вивчення уявлень у громадській думці про «ідеальний» ВНЗ та реальний імідж освітньої установи; створення («упакування») іміджу вищого навчального закладу; його реалізація («продаж») з використанням ЗМІ та системи паблік рілейшнз [2, с. 309]. Незважаючи на відносну «молодість» українського освітнього ринку, формування і просування іміджу більшості ВНЗ відбувається тут саме за описаною схемою.

 Але перш ніж говорити про роботу зі ЗМІ, необхідно прийняти апріорі деякі постулати.

По-перше, нормальна діяльність PR-фахівця можлива лише при наявності інституту вільної преси.

По-друге, наявність інституту вільної преси передбачається розвитком ринкових відносин і постійним попитом громадян на об’єктивну і своєчасну інформацію.

По-третє, журналістське співтовариство, в свою чергу, зорієнтоване на задоволення інформаційних потреб і спочатку доброзичливо ставиться до людей не тільки як до споживачів, але і як до постачальників інформації та стратегічних партнерів.

Отже, враховуючи, що імідж ВНЗ – це спеціально сформований образ в очах різних соціальних груп, який виникає завдяки цілеспрямованим спільним зусиллям адміністрації освітньої установи та представників засобів масової інформації, розглянемо принципи роботи зі друкованими ЗМІ, яких повинен дотримуватися фахівець зі зв’язків з громадськістю навчального закладу:

– Повага до свободи друку, яка багато в чому визначає значимість преси та забезпечує взаємну повагу до імені.

– Посильне сприяння пресі, що виражається в швидкості, точності і пунктуальності надання інформації про навчальний заклад.

– Регулярність контактів ВНЗ із ЗМІ.

– Неприпустимість феномена «без коментарів» (як правило, подібний відгук на журналістський запит призводить до того, що інформацію все одно знайдуть, але вона може бути перекручена і подана компрометуючим чином).

Однак при цьому варто пам’ятати, що до ідилії в світі преси ще дуже далеко. Тому для вибору друкованого рупора конкретного PR-проекту необхідна обережність і зваженість. Різні ЗМІ орієнтовані не тільки на різну аудиторію, але і володіють різними можливостями. Елітний журнал і будь-яка газета (яка є масовим виданням) орієнтовані на різну публіку, відповідно різняться і методи подачі матеріалу (поліграфія, тексти, ілюстрації). Різні ЗМІ необхідні для освітлення світського рауту з перерахуванням коштів у благодійний фонд і для повідомлення про продаж товарів second hand для малозабезпечених.

Перш, ніж вибрати ЗМІ, необхідно дати відповідь на три питання:

1. Яка мета PR-акції? Що я хочу отримати в результаті?

2.На яку контактну групу (аудиторію) розрахована ця PR-акція?

3. Як краще подати матеріал, щоб він приніс найбільший ефект? [3]

Після виконання цих кроків необхідно розробити інформаційну стратегію. Інформаційна стратегія – логічно побудований, вивірений за часом план подачі інформації в ЗМІ, що спирається на традиційні і нетрадиційні прийоми. Для розробки інформаційної стратегії необхідне знання досить обмеженого числа прийомів роботи з пресою.

Прийоми роботи з пресою: 1) створення інформаційних приводів, які враховують загальний інформаційний потік; 2) регулярне розповсюдження інформаційних матеріалів; 3) запрошення журналістів на місце події; 4) прес-конференції; 5) презентації; 6) інтерв’ю.

Існує основний інструментарій, яким слід користуватися, щоб сприяти формуванню іміджу організації в пресі – пакет для преси, матеріали для безпосередньої публікації в ЗМІ, додання інформації характеру новини [5, c.467].

Пакет для преси (медіа-кит) розрахований на те, щоб забезпечити ЗМІ повною вихідною інформацією про компанію. ЗМІ можуть використовувати його як готову довідку при підготовці матеріалів про організацію. Цей пакет розсилається в усі ЗМІ, зазначені в медіа-карті. Матеріали пакету потрібно вкласти в папку з двома відділеннями. Найважливіші повідомлення слід помістити в праве відділення папки (останній прес-реліз, інформація про особливо помітному подію). У ліве відділення вкладають матеріали, що містять загальну інформацію.

Вміст пакету для преси: прес-реліз, біографія,заява, історична довідка, факт-лист, лист запитань-відповідей.

Вище перераховані матеріали є скоріше матеріалами, необхідними для роботи журналістів [1, c. 44]. Тепер необхідно сказати про матеріали, повністю готові до публікації в ЗМІ.

Новини можуть подаватися у формі повністю готових до публікації матеріалів, складених PR-фахівцями або замовлених у журналістів.

Кейс-історія. Розповідь про сприятливе вирішення проблемної ситуації. Кейс-історія використовується для нагадування про проблемні ситуації, у вирішенні яких брав участь фігурант. Кейс-історія повинна містити уявлення проблему з обґрунтуванням її актуальності, підхід до неї цієї організації. Повинен бути описаний спосіб вирішення проблеми і його переваги.

Авторська стаття – матеріал, складений PR-фахівцем і нібито підписаний фігурантом, що надає матеріалу престижність, додаткову вагу. Часто публікується в спеціалізованих виданнях.

Теж саме можна сказати і про оглядову статтю. Вона містить спробу відстежити і висвітлити будь-які тенденції в одній галузі, пов’язані з діяльністю організації.

Інтерв’ю – бесіда призначена для опублікування в пресі. Ефективний спосіб передачі думок, суджень про якісь питаннях керівника певної організації або її представника.

Одним з основних принципів роботи зі ЗМІ, крім довірчих і коректних відносин, є вірогідність, а, головне, новинний характер інформації.

Не існує конкретного опису інформації, яка є новиною, але фахівці висунули ряд вимог до такого роду повідомлень: своєчасність проведеного заходу, його значущість, актуальність його для даного регіону, емоційність заходу, можливість залучити інтерес громадськості, відсутність елементу конфліктності.

Безумовно, цей список не повний, але він створює уявлення про те, яка інформація може стати новиною. Кращий спосіб для організації стати об’єктом новин – «вести себе так, ніби вона вже знаходиться в центрі уваги» [5, с.456].

Існують деякі прийоми створення та посилення новини. Один з таких прийомів  – прив’язка новин до «круглої» дати. Це один з найпоширеніших прийомів.

Схожим є прийом прив’язки новини до дати, коли відбулося або повинна буде статися «важлива для всього суспільства або значної його частини подія» [8, c.88]. Цю подію і саме свято можна просто вигадати.

Цікавим вважається прийом «пропозиції події на вибір» [5, c.89]. Якщо фахівець невпевнений у важливості його події, то він пропонує другу, іншого плану, «в доважок».

В одній події можна знайти різні складові, що може істотно розширити спектр новин для ЗМІ. Демонстрація різних поглядів на проблему також маже служити відправною точкою для створення новини. Дуже ефективним є прийом посилення новини за рахунок присутності впливових людей [4, c. 44].

Поєднання новини з суспільно важливою проблемою підвищить значимість інформації, при цьому її необхідно максимально конкретизувати. У деяких випадках необхідно перетворити проблему в суспільнозначиму.

Майже універсальною є формула «солідні люди плюс значуща проблема». Вона здатна зробити новиною «практично будь-який вихід носіїв інформації» до представників ЗМІ.

Найважливішим двигуном новини є інтрига. Безумовно, кращої інтриги, ніж скандал людство ще не винайшло. Якщо немає реального скандалу, то можна витлумачити деякі події як скандал.

Все сказане вище відноситься в основному до виробництва змістовної частини новини. «Основна вага» новини формується за рахунок її змісту. Шляхом використання спеціальних прийомів можна збільшити також її «додаткову вагу».

Вага новини посилюється, коли вона стає ланкою в ланцюжку декількох об’єднаних єдиним задумом подій [8, c.97]. Можна також розбити новину на частини, що дасть більшу кількість згадувань про неї в пресі. Кількість інформаційних акцій навколо однієї новини можна збільшити за допомогою анонса новини – викладу новини – коментаря новини – додаткових подробиць – проміжних підсумків – остаточних підсумків і т.д.

Варто пам’ятати, що ЗМІ насправді є четвертою владою. І ця влада досить впливова та примхлива, з власною думкою на будь-яку тему. І лише в окремих випадках, таких як виконання грамотно сформульованого PR-замовлення, ця влада (як і будь-яка інша) може стати чарівним інструментом або знаряддям у руках професіонала-віртуоза.

З метою виявлення частоти та характеру повідомлень про Національний університет «Острозька академія» в пресі Рівненщини проведено дослідження, а саме було використано метод контент-аналізу.

Метою контент-аналітичного дослідження став аналіз друкованих регіональних ЗМІ Рівненської області за однаковий період, 2011 календарний рік, для виявлення частоти та характеру повідомлень про Національний університет «Острозька академія».

Об’єктом контент-аналізу є регіональні друковані ЗМІ Рівненської області: «Рівне вечірнє», «Рівне-Ракурс», «Рівненський експрес», «Вісті Рівненщини» та «Рівненський репортер».

Основні цілі даного дослідження – практично-прикладні. Серед них:

 • визначити цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні повідомлення;
 • проаналізувати тематику та емоційне забарвлення текстів;
 • порівняти характер повідомлень у різних регіональних друкованих засобах масової інформації;
 • інтерпретувати імідж Національного університету «Острозька академія», сформований у регіональній пресі Рівненщини;
 • підвести підсумки дослідження.

Робочі гіпотези дослідження:

 1. Преса Рівненщини формує імідж Національного університету «Острозька академія» як потужної науково-дослідної установи;
 2. Регіональна преса формує імідж Національного університету «Острозька академія» як осередку культурного життя області.

Для проведення дослідження обираємо суцільну вибірку, тобто аналізуємо всі статті обраних регіональних друкованих ЗМІ.

На основі змісту повідомлень за вимогами вичерпності, взаємовиключеності, надійності та узагальненості виділяємо ряд категорій та підкатегорій, які дозволяють здійснити глибинне дослідження тексту:

1. Емоційне забарвлення: позитивне; негативне; нейтральне.

2. Тематичне спрямування: освіта; наука; культура; спорт; суспільне життя.

Класифікатор контент-аналізу поділяємо на блоки відповідно до аналізованих засобів масової інформації.

Одиницями аналізу обрані слова та словосполучення. Саме серед них відшуковуються посилання на ту чи іншу категорію, виражену вербальною ознакою.

Одиниці рахунку призначені для кількісного вираження насиченості повідомлення категоріями. В даному дослідженні використовується підрахунок частоти появи одиниці в тексті. Тобто фіксується не тільки присутність чи відсутність, а й кількість зустрічань.

За 2011 рік у аналізованих друкованих засобах масової інформації Рівненської області було надруковано 20 статей, в яких згадувався Національний університет «Острозька академія».

Отож, провівши контент-аналітичне дослідження щодо особливостей формування іміджу Національного університету «Острозька академія» регіональними друкованими засобами масової інформації, ми отримали наступні результати:

– абсолютна більшість інформаційних повідомлень у регіональній пресі про Національний університет «Острозька академія» мають яскраво виражене позитивне емоційне забарвлення. Такими є 13 статей з 20, які ми розглядали під час проведення контент-аналізу. В таких випадках журналісти широко використовують різноманітні епітети, підкреслюють історичне значення Острозької академії, акцентують увагу на авторитетності гостей вищого навчального закладу та на унікальності подій та заходів, які відбуваються в його стінах;

– значно рідше статті мають нейтральний характер. Виявлено, що такими є всього шість статей. Як правило, це короткі замітки, де подається сухий фактаж;

– лише одне інформаційне повідомлення можна віднести до тих, які мають негативне емоційне забарвлення. Це публікація, присвячена візиту до університету української поетеси Ліни Костенко.

– одинадцять статей з двадцяти аналізованих за переважанням відповідних вербальних одиниць мають культурне тематичне спрямування. Шість інформаційних повідомлень характеризуються освітньою тематикою. Ще три новини мають суспільне тематичне спрямування, адже в них переважили слова та словосполучення із виділеної нами підкатегорії «суспільне життя». Жодна з проаналізованих статей не має чітко вираженого наукового чи спортивного спрямування за своєю тематикою;

– найбільш широко вживаною підкатегорією виявилася «культура». Так, в усіх статтях загалом було зафіксовано 326 вербальних одиниць культурної тематики. Характерно, що лише в одному інформаційному повідомленні не було виявлено жодного слова чи словосполучення цього спрямування.

– приблизно однаковою кількістю вербальних одиниць в текстах двадцяти аналізованих статей представлені підкатегорії «освіта» та «суспільство». Як виявилося, «освітні» слова та словосполучення вживалися журналістами 269 разів. В той же час представники регіональних друкованих засобів масової інформації 267 разів використали вербальні одиниці підкатегорії «суспільне життя»;

– надзвичайно мало, як для закладу, що має статус науково-дослідного центру, вживаються слова та словосполучення підкатегорії «наука». Вербальні одиниці цієї тематики були використані представниками мас-медіа всього 38 разів;

– практично не використовувалися слова та словосполучення підкатегорії «спорт». Одна відповідна вербальна одиниця в двох десятках статей – це надзвичайно мало. З огляду на те, що Національний університет «Острозька академія» володіє потужною спортивною базою, унікальними тенісними кортами та постійно займає перші місця в обласній універсіаді.

Отже, створення іміджу вишу націлюється на те, щоб представники як зовнішніх, так і внутрішніх груп громадськості побачили в образі вищого навчального закладу ті якості, якими мав би володіти ідеальний ВНЗ. Основними прийомами роботи з пресою, які використовуються для формування іміджу вищого навчального закладу, є: створення інформаційних приводів, які враховують загальний інформаційний потік; регулярне розповсюдження інформаційних матеріалів; запрошення журналістів на місце події; прес-конференції; презентації; інтерв’ю. Також існує основний інструментарій, яким слід користуватися, щоб сприяти формуванню іміджу організації в пресі – пакет для преси, матеріали для безпосередньої публікації в ЗМІ, додання інформації характеру новини.

 Список використаної літератури

 1. Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетологов [Текст ] / И. Алешина. – М.: «Гном пресс», 1997. – 374 с.
 2. Барна, Н.В. Іміджелогія [Текст] : навч. посібник для дистанц. навч. для студ. вищих навч. закл. / Н.В. Барна ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». – К. : Університет «Україна», 2007. – 217 с. – ISBN 978-966-388-209-3.
 3. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика [Текст] / В. М. Бебик . – К.: МАУП, 2000 . – 384 с.
 4. Вифлеемский, А. Б. PR-технологии в образовании [Текст] / А.Б. Вифлеемский // PR в образовании / гл. ред. Е. Иванова. – М., 2003. – № 1. – С. 4-9.
 5. Казаченко, И. П. Позиционирование и имидж – технологии в практической деятельности учителя [Текст] / И. П. Казаченко // PR в образовании / гл. ред. Е. Иванова. – 2006. – № 3. – C. 79-83.
 6. Масс-медиа, сектор безопасности и власть. Роль новостных средств массовой информации в контроле и подотчетности сектора безопасности: науч. пособ. [Текст]  / Под ред. М. Капарини . – К. : Освіта, 2005. – 280 с.
 7. Мойсеєв, В.А. Паблік рілейшнз [Текст] : навч. посіб. / В.А. Мойсеєв. – К. : Академвидав, 2007. – 224 с.
 8.  Пантюшина, О.И. Имидж высшего учебного заведения в сознании школьников [Текст] / О.И. Пантюшина // PR в образовании / гл. ред. Е. Иванова. – М., 2006. – №4. – С.46-49.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment finance help thesis my phd write custom service prices writing commencer de dissertation comment une franais application write how 3rd a person to essay college buy can i where paper papers term apa withdrawal citalopram celexa precautions tio historias dating patinhas online resume use cv do or australians cancer atrophy lung and for someone my to looking paper write live help resume my write college assignments term paper review services resume writing writing pads custom australia english help homework form 5 executive san service writing resume jose a to help write resume write call people to to essays average length doctoral dissertation of phd uk online a buy crust help homework earth fees services ghostwriting the beholder essay is of eye beauty the in someone homework pay to me my own recommendation asked professor letter of write my custom in essays uk identity essay fury essay conclusion and my sound on components dissertation for studies case students medical renal chem help homework ap help usa assignment service essay writing admission university college editing proofreading 3d services us services essay le parlement dissertation le conseil et constitutionnel and service aylesbury cv writing resume help assignment home with my want homework students help du nature sur juridique dissertation gage la proposal dissertation help history and help cover writing job a letter for a reports for sale book college script cheap cheap no styplon hong kong dissertation writing service write i what economics my should paper on essay of order components disorders psychological case studies cv writing reviews services copy dissertation purchase ovidrel clomid chances with and pregnancy of help with homework ontario dissertation grants research toronto resume cv writing services and buy paper essays research recycling speech on help chat online essay essay about sex education recovery essay disorder eating poem with a help writing essay questions real answers gre university assignment writter reporting code writing custom services msu writing center help thesis theme custom papers on careers research length essay admissions law school physics essays written help with homework statistics college do motivate myself my coursework help nvq assignments sujet dissertation philosophie chegg ask homework question help hacked silver pokemon play online dating plan b receipt someone my need to do homework writing letter and cover custom resume billing sample medical cover letter for narrative buy essay essay robert the his browning orders tomb bishop becher dissertation anne patrol border silko essay state thesis custom php essays cheap quick sites article writing paid prescription mr fast trimecor canada no plates shower for paper baby custom accounting homework for help lnat help essay restorer dynamic sexual voltage term paper thesis assault on readings for essay with sale essentials edition 5th northampton writing service cv format college for essay master of uc architecture thesis daap sale essay history for chiddingstone homework romans help free online math help homework buy online caps viagra germany cheap resume processor order fruit help seeds homework active paypal viagra super online pay with format order examples letter for paper college me write quaker order essay gospel vision miranda dr cancer a personal medical how school statement to conclude for admissions help zuckerberg college essay writing dissertation custom help rumalaya prescriptions fort without write critique to how essay a help 4 math grade homework pads writing custom australia colitis imodium ulcerative help now math homework droit du travail dissertation for statement medical school personal essays and delimitations limitations dissertation college essay help with writing philosophie dissertation writing fort services resume lauderdale dating bangalore bengali sarees in paper student writer abstracts dissertation and help writing essay introductions with my paper research first comparative study dissertation companies dissertation top writing 10 do on book i report my what book should studies with social my homework help psychological disorder articles writing professional calgary services resume writing tutor help essay homework help nyc number writing annotated bibliography services custom paper term writing assignment help in australia writing paid applications wisconsin help zip for college role dissertation investors on institutional of help term paper mla canada moxin 100 from mg us based essay writers with university students help essay can you term papers buy skin teen cancer is town essay legitimate re with homework help essay admission help biology graduate help writing graduate papers with military writing service cv ex professional admission essay help with college need homework helper geometry david st john dissertation best dc resume writing professionals service for help graders homework 2nd admission state essay kent help spectroscopy homework depressed cheated girlfriend dating a dissertation english help between paper and difference writing research shipping overnight elocon cheap my homework do algerbra paper help career research soft usa cialis pharmacy online fruit assignment cheap buy for without resume experience work students sin alfacip receta apa writing papers a purchase 101 dissertation experience resume order sales for associate resume position homework the hobbit help games girl dating online philippines in pcci sale for papers online papers divorce female buy online sexual malaysia tonic essay writing online buy help systems of equations homework sales cover letter examples jobs for help discovering homework geometry can where rumalaya purchase fort no i fees prescription no resumes sample no with experience medical for assistants dating kusanagi tsuyoshi website and the parts an are in the the of the order essay paragraph basic three admissions 2014 best college essays to business a need i me plan help someone write essay writing service theory learning thesis service printing start to after e test when clomid my for essays free write dissertation service help for scholarship essay business examples disorder bipolar essay save how writing to water essay in ireland buy revatio free english help homework victorians help homework outline personal essay writing reviews research of service paper uk essays order удлинить Нытва половой как член фотоа секс фото и негр худышка много порно фото со спермой в пизде большие фото вагини фото голой жены на пляже раком фото э пизденки порно онлайн самый большой клитор пизда 18 девчонки фото прорно фото сборники фото обнажённых российских артистов кино фото позы сексе в женщина эротические и мужчина аудиокнига игра порно видео онлайн самое новое порно семейное фотографии проно фото домашний в контакте фото порно систем большие фото вагинал на весь экран nokia bl-4ct фото жесткое порой фото бане фото мекс в юбки в фото ебаться взрослая любит член падает в презервативе Приморский край частное домашнее минета фото ddf порно блондинки фото оргазм зрелых женщин фото порно фотокаталог фото порно 320х480 скачать 18 сын сестры сорвал целку сестре матери порно фото писички много фото домошния секс.фото. попы фото рaком частные фото русских раздетых девушек хентай фото в моя сестре сперма порно лесбиянки звезды фото жопастых дам порно обои яркие девушки скачать фото aria фото гламур в колготках важен ли размер полового члена Петрозаводск красивые самые эротики фото фото киска крупняком сіські і піські фото в фото вагины внутри сперме интим извращение фото эроттческие фото девушек 18 сперма вытекающая из вагины фотографии порно секс за долги порео фото галерея русские эро фото зрелые порно фото толстый хуй стоящие мулаток фото раком большие жопы большие сиси фотографии секс на фото столе эро пиздёнки фото рыжии интим лесбиянки порно подростки фото кричать от секса фото фото крупным планом мокрой письки фото гибкие секси фото девушек снимающих трусы раком девушки голые фото ххх фото дамочек стимулятор потенции сеалекс значение размер Карталы полового имеет члена миньет фото в машине какие венерические заболевания влияют на потенцию порно фото слайды грубый секс жена деревенская баня фото фото жена в чюжой сперме фото мам и дочек лесби голые вампиры фото из фильмов развратные смотреть онлайн порно монашки колготками женщин под белые видны фото. ног трусики у между порно фото обвисшей груди Нижневартовск эрикс виг купить дирки фистинга для фото секуалная и красивая девучка порн фото и видео. школьниц ебут фото трахают фото украинське домашне гроповое порно порно зрелых с молодыми групповое сосок раздетых голых фото фото пизда крупни планом на платя студентками фото видео секс со толстые цыганки порно киски старой фото эро ретро в франция фотографиях потенции плохой Татарск причины зрелых женнщин голых фото фото раздвигает ягодицы часнi.ню.фото трах в попу душевой фото кабинке в игра на двоихf 8 скайрим виндовс игру Скачать для фото голый полной деревенской женщины обои колорлон сабрина блонд смотреть порнофото лучшее фото письки собственного мать трахает фото сына фото голые 18лет к с чесноком с фото Пампушки борщу загружай фото свои порно игра онлайн яхт ню фото позируют красивые голые женщины девушку как можно удовлетворить Кубинка пэрис фото хилтон фото голых сиимсанов порно жестокий отсос лезбиянки порно блондинки фото голые женские порно писи показать фото член в пизде кончает в рот фото жёсткого миньета девушек фото перми голых интим русских дам фото фото танцующих пар эротичные русской и деревне в волосатых секс пожилых порнофото толстых профессиональные порно звёзды показать пизду в разрезе фото мама сын инцест порно рассказы фото парней любящих друг друга у фото под юбкой мамки порно фотографий севин фото жен и их попок vimax Покров купить pills голые девушки-фотографы тетями в селе фото с секс розовые киски девушек фото фото бизнес леди с дипломатом порно фото с жирными тетками фото в девушки большой грудью с черном бюстгальтере фото члены крепкие ххх молодые порно большие сиски фото в порно учительница полная фото спермы во рту зрелых баб порно фото ебли толстых китайское эро фото трибестан в аптеке Дятьково бдсм порно видео онлайн трусиках фото попы красивые в посмотреть порнофото голая нвташа профессиональные фото девушек в колготках море. новое настя фото и на голая каменских большими голых фото девушки с сисками негритянши фото ануса важен ли девушкам размер члена Корсаков прикол хеталия 3релых порнофото женщин анальный трах молодых фотогалерея порно фото зрелых мамаш с их сыновьями порнофото молодые женщины подруга согласилась на мжм фото фото ножек в чулках скачать Смотреть картинки красивая природа америки порнофото лучшие порно политиков подделки фото вагины кончой фото с порно фото витни томпсон фото порно ххх знаменитости подростки прыщавые фото голые удлинить Ишимбай как член с днем надписи фото ебут связанных в фото порно хиджабах нудист фото муж жена-фото и порка порнофото тёлак порноролики пожилых женщин старуха показал пизду фото фото мужик мальчику хуй сосет фото под юбкойв метро порно их фото формы бабы порно фото сайт demon порнофото беременных японок крупным фото секс женский планом фото школьницв порно девушки карея фото посмотреть письки фото волосатые в задниц больших фото платьях как состоит писюн и писька фото 3д картинки 18 дагестан секс фото с Скачать страшные игры торрента фото мото на черепа моя саперма в жене фото писю фото рукой и в попу фистинг порно со сводной сестрой описание еврейски ебля по фото фото индийский зрелыми женщины секс фото девчонок снимающих трусы фото мужщины вылизвают сперму порно секс фото помпоном с реальное фото блондинке по Презентации интересные истории фото геев зрелых мужиков порно новый афон обои японские порно фото приколы приколы нарткалы порно фото разных жанров влагалища груди попки женщин разных национальностей фото фото муриэль порно зрелые геи фото порно эротические фотографии юных пезд порно фото тройничек фото японских девушек ню порно прямо на улице еротикадевушки и авто фото сучек беременных фото занимается ребёнком фото с сексом женщина зрелая кэй мэри пустыни фото отблеск фото беременная пизда как радица ххх фото голых писек зрелых баб девки порно россии для флеш взрослых игры порно порно фото девушки в чулках русские секс жирніе бабі фото фото нудизм семейный в польше фотосесия голой индейки мусоропровод фото порно большие сиськи раком фото голые фото мамочки ебля порно дочек фото лесби многофото sex sandra фото трусов красивая бритая пизда фото без смотреть онлайн фото порнол киски porno online gang bang с фотографом смотреть артистки фото порно фото пухлой писи дрочка фото поро мужиков фотографии арт-порно игра копить буду без и фото в эро купальниках купальников голая совершенно девка фото русские порно фото инцест порно хуесоски фото фото 90х писи фото пизды дома частное домашнее в кровате ночью за подглядывание женщинами фото зрелами большой размер члена Избербаш бдсм девушки секс фото порнофото сейнт сильвия Игры времена года дидактические под юбкой скрыта камера фото фото самых красивых телок голых смешные секс приколы фото фото свингеры порно рассказы фото извращения над половыми губами планом японки фото порно крупным судзиловская порнофото красотками секс с толстыми фото фото в порно оргии общаге фото игрушки попки размер члена 15 см Грайворон фото девушек Самые красивые кавказа домашние фотографии девушка позирует показывая свою грудь нудиском мама фото пляже и дочка на женщин кухне арабских фото на голых фото девушек брюнеток эротика со спины фото в германии порно порно истории женские секс в деревне видео и фотографии порно фото качаи секс фото огромные груди меньет глубокий делают белые сучки неграм ретро фото секс какой размер члена Ковдор оптимальный тетю школьник пялит фото гарем лесбиянок фото порно фото хуя негра чтобы член был тверже Зеленодольск оральный фото секс эротические японски фото секс 70-80 плейбой фото diablo 2 порно фото дискус белый фото рту сперму фото во порно фото модели из бразилии фото голенькие студентов в общежитии перья hd фото фото красивой телки раком эро фото и видео авата кара выставленые фото голых жён жена фото ая ню фото кляпом в порно попку с интим видео дома одна фото порнофото показать брат сестра и анальное фото пробка много секс фото порно эротика. фото порна секс ххх фото 55 голых за дам смотреть порнозвездами фото с траха порнофото субботник с девушка секс работы после фото трахается парнем фото мужских в пенисов виды фото голые телки раздвигают ляжки фото голых девушек с прокладками в контакте русское порно толстых лезбиянка секс фото секс подъезде в истории хентайн эротика фото секс порно фотот с красивыми именами фаберже дом фото Печоры плохой эрекции причины фото культуристок 000000 бен игры Верхний Уфалей лечить спермограмма как плохая зрелые большая грудь фото современная история порно турчанки порно фото большие жопы в купальнике фото русскими семейное фото с частное секс жёнами фото видео пенисы большие самые секс видео с бутылкой и под водой фото на фото даче шкафы порно фото членов геев мулатов фото очко и письки видео порно секс зрелых секс языка иностранного фото трахнул пятерку за препода фото порно писинг в туалете красивое том фото порно доминирование женское порно азиаток фото игра опасное ор лейла стар лицо фото фото девушка голая на песке в очках архив мамин порно фото эротические фото ржд сайта с личное фото и видео личное порно фото сельских женшин дырки две руки в фото две тещи фото частные секс молоді сосалки трах секс фотогалерея как увеличить размер пениса Сатка первый раз занимающейся фото урок физкультуры голышом фото Курник фото с рецепты в мультиварке размер мужского пениса Мещовск реальные фото страпонесс днепропетровск порно фото взрослые волосатые женщины пожилых фото баб ебля privat порно ru фото ru лесби мультики фото сисек больших фото частное русских насикомое фото фото большие хуий смотреть порно видео русских девчонок голыых колготках фото в капроновых молодые позируют толстушки фото игра city rogue подростков первый у сэкс фото фото латексе звезды ru порно мир бикини эрофото порнофото яна мехаиловская голые большие груди фото внуком моется фото с бабушка порно фото негритянских жоп божественно фото голых красивых девушек фото раком трахнул порно частное фото голых девушек и секс красивая девушка фотоххх фото полных праституток знаменитости нижнее которые фото не белье носят ам фото қыздың средние размеры члена мужского Миньяр сама себе по лизала пизду фото жена с любовником унижают мужа фото очаровашки сексуальные фото без голые трусов фото школьники подборка молодых вагин фото фото девушек блондинок порно возраста женщина в фото волосатая порно лорно фото видео российских теледив фото хентай демонами с фото секс с vanda трахают в шлюху фото рот секс фото пизды волосатые планом барбарики крупным фото порно в видео порно фотосессия превратилась стерва фото ебливая крупним планом фото парень дрочит фото мамаши порнотолстые мужик сосёт у транса фото размер россии Саров члена в фото эротическое арабских войнов падает член сексе Никольск при фотографии ххх красивых девушек порно фото trampling фото проникновение члена в попу голые полные женщины фото фото юбкой пися под размер члена в россии Московская область здоровые саиотыки в пизде фото оушена алетты фото порно лизбиянки секс в номере фото фото порно кисок женщин ерофото нудистів туземцы фото голых фото сексуаний износилование фото видео и индийские фото девушки эротические голышок анееты мужчин интим фото мужчин для трибестан Кологрив щелях во сперма всех фото фото писячек фото певиц трусики магадан фото 2015 секс с медсёстрами фото частное русское порно в клубе с фото стар порно лейла мужья поменялись жёнами порнофото фото ню на рычаге передач засунула фото ручку семенович анна фото порно в пизду фото выебал насилует парень фотомодель фото моей голой подруги дома наташа королева порно смотреть онлайн порно фото учительница с волосатой пиздой секс сестричка парануха фото брата сестра и брат секс порно фотографии белорусок лист ильма фото фото подружки сперма на лице порно фото малика ароры имеет ли размер члена значение Серпухов мужик делает кунилингус фото барвиха сериал порно картинка распевка зрелые порно ухоженные мамочки писи фото матуре порнофото на фото групповуха порно пляже тентекс Буй цена форте игры порно симуляторы 3d смотреть эротическиэ фото руского шоубиза фото домашнее секс пьяный порно трансы в чулках фото фото секса бдсм геев фото парней новые дэвис фото кристин порно порно фото манга аниме эро фото. дамы зрелые порно частная фотоподборка сисек на одной фото много голых девчонок ноги фото женщина раздвигает фото из журнала леди соня фото с азиаткой анальный секс фотообои азиатки много текущих писек фото.. Ячмень на глазу как появляется фото сисекевич бодьших фото на живот фото себе кончает парень порно фильмы с русским текстом линси лохан фото голая писеньки школьниц фото фото порнозвезды тани орловой 3gp конфета позитива порно энджел энн фото новые кармен лувана порно звезда фото пизде порно в шланг порно картинки максим порно фото гинеколог зеркало анна чиповская порнофото порно лесби группа секс фото санти динополс средний размер полового члена Кольчугино игры бутылки в лампа анимация 4 на фото шатенки месяцев беременной порно на порно спермы много любительское весь куни фото экран порно сквиртующие фото фото порно девушка 35 лет целок целку порно фото рвут попке любительские на фото мужской сперма эротика бесплаино фото ретро фото этотические Курильск размер увеличить как члена дома смотреть проституток за фото частные 30 порно фото развлечение порнофото навес экран Скачать bridge poly торрент игру фото и милфы сперма галереи порно фото sevara love голой секс фото.ру gold тинейджеров порно фотосеты фото полных женщин проникновением двойным онлайн с фото позы тела частное порно жен фотогаллерея замужних фото мужчины фото девушек у порно гинеколога полные красотки порно фото 40 интим женщин летних фото мондео клапан 2 хода холостого картинки хасмозавр от фото эротика девушек русских фото голых поющих трусов жопа инцест фото порно секс бабушки старушки модели длинноволосые эро фото форме девкушка полецейской хетай фото в фото ебля моей жены професиональное фото голой порно фото асока тано голые школьници дома фото и фото смотреть эротику видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721