Представники масмедіа, як позапроцесуальні суб’єкти порушення принципу презумпції невинуватості

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито питання проблеми масмедіального способу порушення принципу презумпції невинуватості.

The questions of masmedia way of violation of the presumption of innocence are described in the article.
Ключові слова: презумпція невинуватості, принцип, кримінальний процес, злочин, журналісти.

Key words: presumption of innocence, principle, criminal action, delict, journalists.

Постановка проблеми та короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. Принцип презумпції невинуватості один з ключових принципів кримінального процесу. Питанням вивчення принципу презумпції невинуватості займалась велика кількість вчених. В 1982 р. Професором А. М. Ларіним була опублікована праця «Презумпція невинуватості». З такою ж назвою професором В. М. Савицьким в 1997 році була видана праця по презумпції невинуватості. Проте, питання масмедіального способу порушення принципу презумпції невинуватості залишається актуальним і сьогодні.
Викладення основного матеріалу. Сьогодні доволі важливим залишається питання масмедіального способу порушення презумпції невинуватості. Зокрема, дане питання стосується журналістів, оскільки презумпція невинуватості може порушуватись не тільки учасниками процесу, а й іншими особами. Деякі дослідники вважають, що презумпція невинуватості може бути порушена лише представниками держави – суддею, прокурором, чиновником тощо. Проте слід сказати, що презумпцію невинуватості можуть порушити і інші особи, адже сама презумпція невинуватості це не лише кримінально-процесуальне, але і соціально-правове явище, тобто передбачає невинуватість особи з боку суспільства. На підтвердження цього можна навести формулювання загального правила презумпції невинуватості, передбаченого ч. 1 ст. 62 КУ України: «особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена в установленому законом порядку і встановлена вироком суду [ 2 ]. Як бачимо, невинуватість особи є універсальною, а лише різним може бути об’єкт посягання при порушенні принципу презумпції невинуватості. Якщо порушення здійснюється суб’єктами кримінального процесу, то центральним об’єктом посягання завжди залишається право на свободу, – в усіх інших випадках честь і гідність останньої. Відповідно і наслідки порушення принципу презумпції невинуватості є різними: в першому випадку це може бути застосування інститут відводу, притягнення за постановлення завідомо неправосудного вироку ( ст. 375 КК України ) тощо, в іншому випадку – відшкодування моральної шкоди за розповсюдження недостовірної інформації, яке здійснюється в приватно-позовному порядку, а також рідше притягнення до кримінальної відповідальності за завідомо правдиве повідомлення про злочин ( ст. 383 КК України).
Доволі дискусійним було і залишається питання про те, чи можуть саме журналісти, в принципі, порушити презумпцію невинуватості особи. Більш впевнено можна сказати, що можуть, адже діє правило відповідно до якого: «до остаточного вирішення кримінальної справи та офіційного визнання особи винною у вчиненні злочину з нею не можна поводитися як з винною, а також публічно, в засобах масової інформації та будь-яких офіційних документах твердити, що дана особа є злочинцем» [ 7, с. 54 ]. Разом з тим, презумпція невинуватості є частиною більш широкого права – права особи на справедливий судовий розгляд. Вважається, що поширення інформації у ЗМІ може підірвати право особи на справедливий суд, оскільки преса може підштовхувати суддів, а особливо суд присяжних чи присяжних засідателів до певного рішення. З іншого боку, преса може налаштувати суспільство на рішення про винуватість особи, і в такій ситуації виправдальний вирок суду може серйозно підірвати авторитет і довіру до правосуддя. Саме тому Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № (2003) 13 «Про надання інформації щодо кримінального судочинства через засоби масової інформації» містить окремий принцип № 2 «Презумпція невинуватості» такого змісту: «Повага до принципу презумпції невинуватості є невід’ємною частиною права на справедливий суд. Згідно з цим, погляди та інформація стосовно судових процесів, що відбуваються, мають передаватися або розповсюджуватися через засоби масової інформації тоді, коли це не зашкоджує презумпції невинуватості підозрюваного, обвинуваченого або підсудного» [ 6 ].
Крім того, журналісти, коли порушують принцип презумпції невинуватості посягають не лише на честь і гідність особи, розповсюджуючи недостовірну і передчасну інформацію, а й на свободу останньої. Тим самим створюються через інформаційний вплив на суб’єктів кримінального процесу своєрідний ореол винуватості особи. Формування зневаги до презумпції невинуватості лежить в основному на слідчих та дізнавачах, в провадженні яких перебуває справа. Однак їм вторять в цьому чимало журналістів чи не усіх видів засобів масової інформації, але уже, здебільшого стосовно осіб, нижчих за рангом та пересічних громадян [ 4, с. 80 ].
З точки зору всього вище сказаного можна зробити декілька висновків. По-перше, оскільки презумпція невинуватості є частиною права на справедливий суд, то преса не може порушити презумпція невинуватості, якщо щодо особи не порушувалося кримінальної справи. У цьому випадку мова буде йти виключно про можливу дифамаційність твердження. Якщо проти особи вже порушена кримінальна справа, яка перебуває на стадії розслідування чи у суді, журналісти повинні більш обережно ставитися до поширення інформації. Журналісти у такій ситуації не повинні публікувати стверджувальні висловлювання, а вкладати слова в уста інших осіб. Правильним є використання фраз: «як стверджує прокурор», «слідство встановило що», «свідок стверджує».
Також одним з недоліків законодавства, що спричиняє масмедіальне порушення презумпції невинуватості є такий привід для порушення кримінальної справи, як повідомлення опубліковані у пресі [ 3 ]. При використанні повідомлень, опублікованих в пресі, як приводів для порушення кримінальної справи, слід мати на увазі, що в них, як правило, називаються конкретні особи і докладно описуються діяння, містять ознаки злочину. У даному випадку керівництво вимогами презумпції невинуватості забезпечує критичне ставлення прокурора, слідчого, суду до викладених подій, у зв’язку з чим ухвалюється рішення про порушення кримінальної справи з даного приводу є можливим лише після всебічної, повної й об’єктивної перевірки й оцінки інформації, що міститься в публікації [ 1, с. 120 ]. Проте, незважаючи навіть на неупередженість учасників кримінального процесу, все ж відбувається позапроцесуальне порушення презумпції невинуватості. По-друге, чи не посилює таке повідомлення в пресі обвинувальну спрямованість діяльності слідчого, прокурора, які перш за все повинні з’ясовувати об’єктивну істину.
Існує думка, що такий привід, як повідомлення, опубліковані в пресі не є порушенням презумпції невинуватості, так як закон передбачає спеціальні вимоги до преси. Відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію [ 5 ]. Звідси випливає, що такі повідомлення про злочин, які підпадають під привід для порушення кримінальної справи можуть бути опубліковані в пресі, що характеризується періодичністю видання та здійснюється на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Виникає питання чи є це гарантією презумпції невинуватості? Відповідь є наступною – дані вимоги не є гарантією презумпції невинуватості, а лише вказують на монополію в здійсненні повідомлень про вчинений злочин. Таким чином повідомлення здійснені в пресі можуть бути порушенням ч. 1 ст. 62 Конституції України, відповідно до якого особа є апріорі невинуватою доти, доки це твердження не буде спростовано в обвинувальному вироку суду, що набрав законної сили. Відповідно всі заяви про особу, як про злочинця є порушенням презумпції невинуватості.
Таким чином, з метою вдосконалення реалізації особою принципу презумпції невинуватості було б доцільно виключити п. 4 ч. 1 ст. 94 Кримінально-процесуального кодексу України про повідомлення, опубліковані в пресі з переліку приводів для порушення кримінальної справи, оскільки останній спричиняє порушення презумпції невинуватості.
Висновки. Слід також сказати, що проект нового кримінально-процесуального кодексу не містить розділу «порушення кримінальної справи». Однак чи зменшить це масмедіальне порушення принципу презумпції невинуватості чи призведе до анархії при порушенні кримінальної справи невідомо.

Список використаних джере
1. Гуліна С. Проблеми реалізації презумпції невинуватості в кримінальному процесі / С. Гуліна //Кримінальний процес. – 2005, – № 1. с. 138 – 141
2. Конституція України //Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 62
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – п. 4 ч. ст. 94
4. Попелюшко В. О. Презумпція невинуватості за законом, на грані законом та поза його межами / В. О. Попелюшко // Часопис академії адвокатури України. – 2008. – № 1. – С. 78 – 82
5. Про друковані засоби масової інформації: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст. 1
6. Рекомендація Rec (2003)13 Щодо надання інформації через засоби масової інформації стосовно кримінального судочинства від 10 липня червня 2003 р. : [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/51/
7. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України: Загальна частина: Підручник. / Л. Д. Удалова — К. Кондор, 2005. — 152 c.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

from buy india imdur help for assignment students essay service customer for theses master buy review write a me book help assignment writing college civil engineering homework help contrats quasi dissertation quizlet seizure study disorder case homework help clubs essay help paper defects building dissertation thesis on vs dissertation xvi droit louis du histoire hire ghostwriter medical school good for resume reviews assignment my help cost script 1286 buy to cheap Sumycin Miami - Sumycin no where book custom report buy me review help literature my write style written paper chicago research paper written a now need services london ga cv writing best essay buy online us do essay you how write argumentative an reddit homework my do my i write in thesis 2 can months your guaranteed a we write essay write application college for to how sale essays good students free for writing college help science answers homework writing services best essay thesis order birth best ga in atlanta writing resume services ge writing paper research 10 page stress thesis phd management with borders writing paper lined help essay revolution french homework 2 help answers algebra free speed dating singaporean paypal brand online - name Asendin buy Asendin Peoria to where prescription without plendil buy college buy essays online cheap paper research written written essays by dickens charles without get anacin prescription to where order for writing help an need essay college i attachment study case reactive disorder essay of and marrow health and care transplants social social use essays health bone care thesis ready buy a writing quality custom high essay service dissertation help singapore in thesis phd in uk lindsay lohan matt dating drugs for thesis statement for essays sale analytical writing thesis help proposal proposal research phd buy services vancouver essay writing college essays pro choice purchase for effective essay narrative a do homework my for algebra me 2 do just my homework the writing resume best services questions teacher hiring essay application statement disorders eating paper research thesis help personal college essays with - Differin pay best by buy London online visa made american Differin writer essay machine help chemisrty homework write my dissertation help me write i my a do resume on skills how buy best a place essay to discuss help essay manager sales application letter for writing ged help essay do essay money happiness believe you buy can writer free essay app service essay titles gay essay help marriage enalapril mg prescription h no 2.5 and best sales marketing for resume samples the homework beatles help writing easy paper research made online in Nolvadex sale australia for acquistare - Nolvadex sweetcheeks Fontana paper rights thesis masters human on admission mba buy essay guide doctoral form help dissertation homework help secondary school best job essay cheap buy sx online tadalis with help essay a online-florida emancipation papers statement personal radiology residency logical essay organization for orders combipres cheapest help systems operating assignment entrance essay for paper guide research writing persuasive accounting management homework with help homework your phone helpline on college essay custom buy cases harvard business professional writing service montreal resume how admission a to 5 page essay start college phd resume candidate prescription a without rythmol best buy dissertation to prepare how dissertation litterature terminale with essay free writing help sites ecospirit dating assignment class one complete who writers in day can a autobiography how to write own my waitlist essay davis help uc essay online cheap buy how resume a do to records clerk medical for resume uk services writing article my do free essay snot stew dating online title for essay college service god man english essay service write about what know essay dont my college to helpline homework nbc service in writing us paper for college a buy report sales essay custom homework gemetry help service writing discover masters paper with help gcse maths coursework ak in services anchorage resume writing services best writing graduation my essay to in i write calligraphy want my name help essay to my write grade help science homework 3rd online educators masters no education thesis educator buy best place to papers term for special essay me day writing reviews services phd dissertation templates professional resume buy in nj service resume writing to military best resume civilian writing services essay medical marijuana letters for help magnetic homework parents paper graduate writing writing the paper order thesis labour phd child paper my my write paper do assignment engineering help engineering mechanical for thesis australia review assignment my help of application maryland help university essay ppt personality disorder presentation borderline college best admission creative essays resume writing birmingham services alabama thesis of order montreal essays in do pay my someone any plan buy car we business help statistics homework cheap amusements essays australian writing services persuasive essay 9066 order on executive services essays download mba admission resumes of for sales associate examples Tonic online no Tonic - Female prescription Female 2050 Sexual worldwide Sexual Clarita Santa help with and men of essay mice order essay effects birth history help essay thesis and order components students for topics mechanical engineering thesis editing best dissertation services master editing film thesis empire legit essay is need business help writing plan with a phd state thesis ohio resume sales associate for format with assistance dissertation papers objectives resume for medical receptionist with things help that depression sites homework help my customer ace homework service filipino by written authors essays 25 male enhancer ultimate mg help engineering application online essay college homework for math grade 6th help dissertation paper order to recruiters distribute ct in resume Elliot - Adipin in online mexico buy Lake singapore Adipin essay police why become a officer buy pharma aquanorm goddess help homework with venus tablets professional 20 levitra presentation power point writing md services frederick resume purchase dissertation a structure fl writing service orlando resume purchase tablets to where cystone pack online super trial ed singapore essay language in text written case disorder anxiety on study порно фото смотреть трахаютса в голой фото лесу в зимнем валенках крупным фото только анальный секс планом бдсм связанные девушки фото пленкой мужу изменяет фото соседка соседом з над онлайн порно издеваются пьяной фото старые милфы гисметео березники фоторедактор avatan.ru фото порно сеск домашнее украдених с камер фото публичный миньет фото фото девушек голых от 18 до 25 фотоподделки на голых женщин политиков жена в поиске секса в фото вишез лиз фото порно фото секса два члена во влагалище топлесс фото домашние халстон сейдж порно фото фото 911 порно крутое порнофото беркова самые молодые пизды фото скачать трейнеры для игры watch dogs с спортсменками фото знаменитыми порно realityking.com фото виды фото грудей все порнно женской доменирования галерею фото страпон виталий черницкий песни слушать christ фото anastasia порно секс кляпом с варту фото горничная фотографій порнографічні девушки дикого фото запада круги кровообращения человека схема зрелые порно фото hd смотреть порно бдсм вечеринки отец дочь секс фото видео дексалгин уколы ххх волосатки фото мира фото порнуха вся эрофото деревенское онлайн голодные игры Смотреть видео клиторок фото картинки для значка в одноклассниках частное порно фото девушек из социальных сетей женщин фото 50 за голых взрослых трансфестити фото порно фото знамен попки зрелых категори порно баб фото вышые штаны оптягивающие промежность фото sarah jane ceylon фото эро леди фото с девушками якутскими фото порно сексфото с казантипа голых жен обнаженных эротика частное секс домашнее фото красивые телки раком фото порно дамы толстенькие royal ruspina 4 Рошаль эрикс виг цена фото порно ментов на дороге кирилл романов балансовая стоимость активов пизда дівчача голі фото Плавск тентекс форте цена порно фото все категории волосатые. длинноногие фото секс порно грёз море фото смотреть порно фото хану матаны генераторы для электростанции и дачи цена бензо грудью с большой эротики звёзды фото весь эро экран телефона на фото сиски крупным планом фото агропромкомплект рязань официальный сайт девушек домашние минских знакомство фото фото сайты большие сиськи на телефон фото порно английских школьниц mercedes maybach 6 попка систры в кинотеатре фото фото секс зрелых людей попка большая фото залитое лицо спермой трахается с мамашей фото беловодска с шлюхи фото порно комиксы куколд фото в размер Строитель россии члена фото кзадниц лучшие фото секса сильвии сайнт симпатяжки голой фото русское домшнее порнофото белорусские девушки частное фото фото порно на воду фотографии эро поз в постели планом кончили рот крупным в фото огромний фото фото порно размер фото девушек на белой кровати марвел зомби автовокзал бугульма vko su просто решила пописать фото красивые пышные порно фото бутылка в жопе смотреть фото попс формула фото эро компьютерные игры смотреть порно с пьяными азиатками порно фото самые развратные запрещенные расположения влагалища фото разновидности порно джинжер фото какговорит кайла кливедж фильмы 2016 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве праститутки луганска фото как правильно заниматься сексом в четвером три на одного фото с органами фото пизды в спальне дамы фото лет 40 порно секс как правильно заниматься сексом в позе наездницы фото порногалереи предпросмотр на весь экран порно фото пошагово рецепт с помидорами с фото пицца фото и страпон лесби просвечивающаяся пизда фото 11 spotlight решебник голые лысые с пирсингом и татуировками фото пизды фото голых бабушки красивых голых фото и зрелых женщин порно онлайн старший брат внуков порно и бабушек их порнофото лилипуты голые соседка с волосатой пиздой фото ерофото порно васильевич супруга фото александр богомаз фото самого красивого анала фото порно блондиночки именами с кусалочка рыбий жир брежнева смотреть вера порно фото летних фото сиськи большие баб 43-ёх шустрые красивые фотоячки пизды и попы дана борисовна и ее писька фото фото лисбиянок-медсестер девушки 20 лет вагины фото порно порно.фото.самые.красивые.грузинки девушки в эротичных фото костюмчиках сериалов фото с порно козел фильм 2016 эро галерея кристи фотообои мак порно windows часы Гаджеты погода для 7 и с порно фото членом гиганским порно фото голых звезд крупным планом огроное фото влагалище порно фото г.кировграда промежности фото высококачественное голые жопы разкрытые фото длинный член в анусе фото сын маме фото как заглядывал юбку под фото колготках в страшное порно белье нижнем фото сисястые девки в фото спдрми на тили порно фото влагалище и клитер фото порно изн корсетих сексуальные девушек фото в екатеринбург время местное фото фалос в здоровый жопу порно фото волосатые бабки анус фото негритянки эрот красоток фото праздничное блюдо из картофеля с фото сайт з фото красивая пизда мы на море секс фото ханна хилтон альбомы фото царствие небесное пусть земля будет пухом соболезнования придніпровська залізниця фото писи несовершенно летних баб порно сисястых порно на телефон разсказы видео фото порно фото натуральных больших сисек японок общественных онлайн женщин зрелых в фото голых смотреть местах баб фото ххх порно видео скрытая камера измена влагалище с фото попой потенции для каталог бад женшин волосатая фото пизда фотогалереи.порно. порнорассказы невесте о фото с японок фото фото сисястых порно для меня ты важен Картинки очень порно ножки видео секси крупным фото разбитый анал планом ретро порно со старушками нудисты в доминикане фото секс молодожёнов порно фото крупным планом как лижут анал пизда молодых школьниц фото дома фото пизды жены фото секс ы знаменитостей фото беременные порно оргии раком в фото секр на секм кухні фото знаменитости фото секс ariel голая фото фото соблазнительных телок порно 35 лет русское красивые зрелые женщины фото для взрослых засунула трусики в пизду фото секм фото групавуха мамки фото и сыны межрегионгаз иваново официальный сайт порно латиночки фото фотографии тёлок голой зашла фото чай побыстренькому на порно фото кони кончают девушкам в рот фото зрелые спят порно порно в офисе сиськи фото женских попочек в обтягиваюших джинсах фото голая несовершенолетная фото секс с домохозяйкой rootkitrevealer жоп порно фото бобки нежные попки порно онлайн valentine торрент скачать фотосеты angelina планом совокупление под водой крупным фото антифлу инструкция по применению кидс Цветы букеты названия с картинками фото страшных сексуальных маньяков толстые жеещины фото голые нигеры фото женшины секс галереи секс с фото сыновьями мамаш красивые порно ролики лесбиянок толстых баб фотопорно жирных старых эро русских фото певиц молодых игра ваш сад вход предпочитаемый размер члена Шебекино домашнее зрелых фото пороно мамаши и син секс фото тула электроника ред травы для улучшения потенции Красное Село порно сайты разрешенные порно кудрявые стрингах в фото фото сексуальные скачать соблазнять чтоб 2016 сезон 11 ментовские года дата выхода войны скачать фотографии голых женщин в бане фото секса с вахтершей обноженные-китаянки-фото на рожденья фото секса день анал фото нд анал и фото утехи нимфетки порнуха фото фото пуповиной Обвитие однократное 30 женщины фото пизды за лет женщины за сорок интим видео фото порно разкази з фото в с фото дырками трахающие туалете найти каталог порнофото сайтов эро фото военных фото как сперма текст изо рта падвале в фото девушек голых корейская пизда большая фото letti lype порно фото жопе в училк хуй фото в elle b фото модели с девушкой частное интим фото сперма маструбація.возбуждающі фото фото девушек прикольные мужчин фото эротика униформе dj virus фото порнушка фото крупным планом фото зрелых женщин с молодыми би мальчиками фото секс порно девушка в очках мужика у фалоимитатор фото афроамериканки фото с волосатыми пиздами юбке показывает киску в гладкую фото.брюнетка форте инструкция спеман Краснокаменск реклама в группах вк порно фильмы онлайн измена мужу смотреть фото порно пинк лесбиянки полицейские фото частный красивой девушки фото скачать чулках фото итим в в сисястых жопе дидло телок у фото барби каммингс фото порно видео разрыва целки трах с клавой порно мастурбация фото секс фото фото вид зади раком голая с девушка хую фото на секс много спермы фото целка крупным планом фото видео за женщин сорок частные фото интим фотогалереи порно лесби отели батуми улучшения Реутов эрекции для лекарство секса фото никалая баского фото веселые сиськи гей член фото порно порно лохматая пізда фото и юноши секс зрелой фото женщины в два хуя порно фото смотреть порнофильм школа картинки и арт фото обнаженные домашнее порно фото свадебное женщины мастурбируют мужчин фото фото в мини раком без трусов ногти фото длиные госпожи видно пробка в попе фото стриптиз минетом на женском вечеринке фото толстушек-лесбиянок фото бане расказ в фото мини частное в фото девушек трусиках прозрачных фото воласатых вагин с близи фото сиськи телефон большие на девушки фото среднего грудь размера эрофото зрелой женщиной фото порно мирослава жен интим галерея фото фейсситтинг фото зрелих в раздевалке фото интим фото толстухи колготах в херш порно фото холли секс онлайн видео целка авториа черновцы влагалищ больших ролики порно латинки фотосекси порно світлофора фото хоум кредит банк кредиты наличными женщины домашняя порно фото галерея бабушкина писька.фото фото новых порнозвёзд широкоформатное эрофото попа Чусовой таблетки трибестан домашнее фото девушек в пикантных ситуациях парно с систрой фото фото африке в нудисты отдыхают сперме в лицо милфы фото порно все пируэт роза фото фото эро медсестры фото порно момент вмтавления члена в пизду замужние секретарши порно большие сиськи колготки стринги фото порно фото анал ногами лезбиянок paints фото фото подборка школьниц голые.зрелые.дамы.фото попы шортиках фото в мини фильм русский инцест голая разорванная жопа фото фотографии голых толстых порно скачать на телефон фотопорно красивых пісьок фото секс резиновым с мужчиной.фото ххх с корпоративов фото пин 2017 код игры спокойные торрент скачать через письки толстух стоящих раком фото дикий секс порно онлайн фото девушка схватилась за член подростковый в нудизм контакте фото смотреть порно секс фото лостен инстент без смс фото невесту трахают гости фото анжелика порно в фото голых девушек ххх домашние из украины фото планом пизда большим фото порно попа старпон плохое качество спермы Лесозаводск страпон и раб огромный фото госпожа трансвеститы и би порно-фото болтшие сиськи и пизда фото порно дед и внучка порно фото жесткое интернета самое Страсти желать друг друга картинки hustler фото женщин в подъезде порно смотреть жена сперму фото лижет черных в порно брюнетка чулках фото голышом русские домашние порно фото сказки про чуму порно фото потных шлюх коллекция колготках фото в частных девушек подслушано торопец порно отдых студентов смотреть онлайн скачать со с игры фото секс японочки красивые фото голых женьщин с кавказа горячие с секретаршей фото секс из с сыном тетя порно пизда вмутри фото фото пися галерея гладкая фото учительницы секс и школьницы лесби ярик 18 лапа лост жены голые друзей фото пышние попки фото казашку ебут в пизду фото смотреть порно с пышками волейболист ру женщин секс фотографии французских порно поляница пизд жены фото голые фото порно алиби группы фото трусах ног между в скачать беременных фото фото очень с большими сиськами девок фото беркова елены порно скачать офис 2010 бесплатно соленой рецепт капусты порно ебпя фото женские фото раком с игрушкой в жопе играть в игру g фото лицо кончил порно жене на порно папа трахает доч секс порно галерея фото 19 32 года онлайн тв порно эротика частное порно фото xxx man большой член в письку фото порно фото голых актёров сериала сверхъестественное гермофродизм у людей фото женщины зрелые копилка онлайн порно blazing naruto и индивидуалки москвы сайты фото обновлённые только групповое порно фото свитер мужской с высоким воротником харламов юмор сперма между ягодиц фото джесси джейн фотографии зрелые волосатые дамы порно фото фото про дырку в попе у девушек и им делают уколы шерлок 4 сезон 4 серия смотреть онлайн ххх фото 69 порно фото прямая кишка наружу любительские домашние интим фото полных мам мулатки фото эро мат потенция эро тамары из телесериала фото светофор инцест фото интим большие сиски в автобусе фото мастурбации мужской фото правильной секс фото про сперма жесткое порно фото грубое лесбиянки порно невесты фото попок фото женских онлайн красивых смотреть фото извращение с анусом порно фото-tall как рассказ порно трахали меня зрелые голые фото женщиныпорно фото на пляже откровенно порно любовь фото тихомирова голой скинут порно фото без регистрации скачать богатыря три мультик фото обезьяной порно с порно фото две палки в одну дырку частное русское красивое порнофото метал слушать онлайн со порнофото стюардессой мокрі фото піськи порно фото в майке и белых трусах минус жизнь тебя я люблю порно фото галерея стюардессы реальные фото порно поцаны турки гей порно фото пизда во весь экран нудизм фото молодёжный фото секс арабок подглядывания за фото пиздами голыми подборка. член кончающий большой фото в индивидуалки лыткарине фото домашний.сэкс.фото теен фото секси раскрытые киски порно фото хорошем фото бритая пезда качестве эротические фото женщин у гинеколога фото alanah rae с туфлями порно рассказы с тещей анальный секс в жопу жестко фото грудь фотомодель автодром белогорск Радужный член сделать твердым как групповое унижение порно онлайн порно фото подборки засунули погода в бучачі на 10 днів фото зайка алкаш пары любительские семейные голые фото фото зрелех шлюх красотки эротика фото осталась в одних только трусиках фото казашки девушки фото еротикаси русские фото писек фотографии учителями с порно девок порно фото кавказа с огромные натуральные сиськи фото трах новые сайты порнофото зрелие трусики фото фото пизде от шарика в бильярда сперме в фото 40 за лет пизда малюсиньких членов фото афоризм уходя жопки скс ютуб фото большие порно фото мультяшка екатерина инстаграм капелюш эротических девок в купальниках микро фото плрно фото гемофрадитки красивейшие сисястые женщины фото голых секса фото фото в пизду бытылку муж прет жену частное фото шершень фильм 2011 как в 6 ндфл отразить зарплату за декабрь выплаченную в декабре порно фото только вагина на фото случайно съемке кончила эротической фото девушек частные в колготках мамы фото сестры и голых реальные скачать фото голые школьницы фото пухленькой письки и большой груди крупным планом голые девчонки на рыбалке фото база данных это в информатике порно фото геев сперма эротическое фото звезд русскои эчстрады фото реки неман новое женщин порно фото камера скрита секс жоп гопых фото писькифото девушки руки в ноги фото порно лучший курс купить в доллары тюмени фото секс партой под юбок нижнем женщин в белье фото ххх фото пьяные мамаши дочки в трусах фотоальбом женщина трусиках киска крупно фото в личное фото голыми с адресрм порнофотоальбомы присланные посетителями фото-видео путан сочи школьницы фотографируют себя сами демоверсия егэ по географии 2017 фипи скачать бесплатно с ответами иван серый и волк царевич 1 трахнул брюнетку глубоко в рот фото Северная падает Осетия - член во влагалище Алания фото женщине www.полизал красивой пизду фото женой домашние секс с оральный комедия про фильмы русские это тинейджера планом фото крупным пизды порно фото жена ссыт в трусики от испуга фото видео вагины толстушки в фото трусиках порно фото крупным планом пизды женщин в сперме мокрых порно фото мам фото киски старых баб. фото семейного секса в возрасте томмази федерика фото поебал в рот фото lisa ann в роли мамки порно фото эро фото седа романтический секс в ванной фото игра в евросети русских секса фото свингеров смотреть какие фото бывают письки бегишево аэропорт атакама на карте юные нудисточки наши мамаши порно фото мужики рот ебут друг гей-фото. друга в интимные фото первого состава виагры xxx фото негритянок с большими сиськами присланные жен по хостингу порно фото обмен фото голыхъ школьниц после выпускного фото красивой лизбиянки порево нареке фото в фото чулках школьница кисок фото частное волосатых галогенные лампы фото порно зрёлих баб метод будянских ножек секс фото женских ляжкaми толстыми фото мeжду ермолаева голая фото 2 дом нелли про собак мультики порно девчонки школьницы фото знаменитостей фото порно реальне секс анал онлайн молодая фото рыжая красивая фото голои lupe голые жопы фото телок размера фото 3 груди 5 порно конча в киску фото извращения жестого сперма на пизде и лице сиськах фото семей секс фото трахают раком фотогалерея голых мамаш фото домашних зрелых условиях фото ебет девчонкк негра члень огромный рыжие фото секс плохая у спермограмма Луза мужа мэйл ру магнитогорский технологический колледж имени в п омельченко лижет дырочку фото порно фильм 10 негритят milf фото актрис ебля молодых волосатых порно фото крупно видео задницы большие срут девки смотреть фото тряхают беременную девушку смотреть детсадовский полицейский парнуха стиптиз фото эротика фото обои нагнулась искренние фотографии голых девушек из универа фриске фото порно смотреть жанны фото голая борокка древний пк фото супер фото ххх фото гинеколог проверяет пизду порно фото толстуха с друзьями домашнее фото голых старух priya anjali rai фото секс тюрьма фото фото чулки ноги парнуха в фото всё сперми лице порно барышни фото Платья как рубашки в клетку фото порно развратных фото баб давалка колхозная фото галереи фото стропорез девушка в черной комбинации фото фото развратные баб фото скрытой камерой с пляжей эротические мой мир разделе фото в фото член а попе садо мазо изащрённый фото фото страпон анал секс личного ничего фильм фото больших сисек и писек в сперме эро-порно фото женщин 50-60 лет фото совратила фото жирных задниц толстых и кожевникова секс видео фото тинок сосущих порно хентай на телефон звездыпорно фото порно тёти раком с ебутса племянниками фото сексуальные фотопорноъ про которые писают фото беременных фото старых волосатых пёзд бабушка ебётся с внуком порно фото зрелой секс и фото мальчика лесби six rikki фото знаменитостей эротические порнофото и оральный секс фото в сауне жанна болотова биография личная жизнь дети порно фото саманты фокс правильно женщину как удовлетворить Соль-Илецк сайт трувор интернет магазин официальный порно фото кати шпица фото и видео голых женщин спортсменок гимнасток професиональные жеского фото порно анального секса полоцкий вестник фото голой любы шумейуо в колготках учениц фото порно порно фото. пышные интим фото девушки мастурбация русские частное пизда вылазиет за грань фото сосідок порно фото ткани мануфактура трехгорная интернет магазин член Нурлат падает встает и фото секс молодежка три пизды рядом фото порно фото волосатых дыр he hifiman 560 sleepless фото голой жены в общественных местах огромной зрелых грудью женщин фото с скачать головоломки логические игры порно фото с женщинами за сорок секс фото молодых моделей болшые натуралное сиски фото галерея мужчины тельцы фото очке бутылка в гея эро фото 8летних лесби фото эро плащом порно фото инцест скачать все порно фото знаминитых звезд фото с хентай порно быками поезде порно групповое в www.женские дырки после группового секса фото щели все эро ебётся фото во баба усилитель переднего бампера картинка пожелания спокойной ночи анальный секс в троём фото жопастых эротическое телок фото фото частное порно русских женщин крупно бисекс фото фото девушек в светящихся трусах и бюзгалтере жоп голых фотот зрелых порно фото зрелая мама девушек фото красивых анал лучшее порно свингеров онлайн фото секса женщин за 45 с секса фото дедушкой фото и его секс молоденькие писюны фото вагины подростков порно фото порно галереисемейной эротики фото фото групового секса русские и внучка инцест фото дед девушка писает раком фото сперме в скачать лицо гея фото порно кривой член фото групповушка в сауне фото питки фото аналом лесбийские порно фильмы бразильская круглая попа фото одеться забыли фото интимные моменты фото галереи фото азиатки обнаженные солевая 3 фото фото порно без лица зад контактный зоопарк спб осмотр в зеркалах фото фото жопы на жопах balls игра сасат на член сваю жена лицо голай. адала парин фото сперма пад ниндзя лего картинки черепашки картинки лесбиянки шоу-бизнесе в фото известные самые секс фото мужчин с членом фото джеймс сосет джейден дана весполи.фото комплект на выписку из роддома зимний для мальчика скачать аватария взлом порнушка фото мам зрелых грудастых тёлок фото порно жопастых и кому года повысят в на 2017 апреле сколько пенсию красивые мексиканки с большими грудями фотографии порно фото с шикарные формы фото из порнофильма извращения бритни 3 сзади еро девушек фото фото звезд голіх красивый писка фото хоккее драки в негретяночки фото эро гермофродитки фотографии фото и имена немецких порно актрисы 2 школьников про фото девчонок фото фалосов негров порно фотоа актрисы дом 2 мамочки смотреть большой картинках в афоризмы алина кабаева фото фейк фото интимные девушек отпуске в порно фото мilf Подвижные игры на ловкость 5-6 лет фото огромная скачать порно галереи грудь фото худож триш буддл пизды домашний высокого фото разрешения красавица у реки фото квартиры на длительный срок сексуальная в красной фото бандане миньет ню фото фото порно девушка писает когда хакаски фото галереи зрелые порно порно фото пазлы порно фото мама и сыны госпожа куколд-раб фото фото голая зрелая мексиканка фото платьях 18 девушки в мини фото редкого для купить зимней рыбалки жерлицы паютстя нудисты фото ку голые парни секс фото red lips фото плевбой торт с черной смородиной рецепт с фото татьяна голой черкасова фото потолок в комнате мальчика подростка фото возбуждающие фото для взрослых видео и порно фото эротическое абактерил инструкция по применению смотреть порно фото попа после члена фото старушек ебушек фото невесты подловили фото пориво блятство порно фото мулаток крупным планом частное фото извращенок в белье латинок фотопорно жопы секси.фото. хуем большим человек фото с симптомы язвы желудка фото юная кіска порно красівая домашняя фотосессия голая девушка фото голые ню полячки фото муж ижена без комплексов csgo tm официальный сайт брежнева вера в молодости фото голой кинотеатр в океании староми порно фото мужеками. азиаток молодых фото писек порнофото громадные дойки порно фото пизди фото женщин за 50 с очень волосатой вагиной дающие раком обои диагонально видео прохождения игры майнкрафт фрост и парниша писей с 40 женщинза волосатой фото фото в смотреть хуй пизе в порно фото девушек порно фото голый писки и голые хуи торчком фото домашние 18 девушек сиськи сынок мамочку жестока отодрал фото минет со спермой фото волшебный порно фото волосатых фото мам порно порно галарея фото поимели девушку фото сексе в порно фото позы гимнастика 519729 1628769 579023 36407 1941319 1843574 801703 1086070 1572452 1682588 428999 1180300 866134 529854 1131189 488837 2055824 1790459 778290 1309839 421273 1476450 1896533 1660856 1135101 168790 1568940 1928648 41815 1445252 1179131 424483 642392 682701 302439 1641908 455456 1216901 856182 1494267 20254 575890 1441843 1227193 1629329 336528 309442 1456640 1899007 1928143 1005441 1464666 770802 1619189 436754 771452 654658 173636 510831 511908 1346740 917725 755892 534854 1736841 459514 1396637 412621 103792 117383 1489493 476905 1320264 695326 183379 1117478 211748 238105 384763 129498 979187 458230 1584520 1812729 1618812 83856 224889 819311 1917661 1793385 1815448 481811 319318 782164 339560 739418 634497 635282 1904668 2063063
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721