Представники масмедіа, як позапроцесуальні суб’єкти порушення принципу презумпції невинуватості

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито питання проблеми масмедіального способу порушення принципу презумпції невинуватості.

The questions of masmedia way of violation of the presumption of innocence are described in the article.
Ключові слова: презумпція невинуватості, принцип, кримінальний процес, злочин, журналісти.

Key words: presumption of innocence, principle, criminal action, delict, journalists.

Постановка проблеми та короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. Принцип презумпції невинуватості один з ключових принципів кримінального процесу. Питанням вивчення принципу презумпції невинуватості займалась велика кількість вчених. В 1982 р. Професором А. М. Ларіним була опублікована праця «Презумпція невинуватості». З такою ж назвою професором В. М. Савицьким в 1997 році була видана праця по презумпції невинуватості. Проте, питання масмедіального способу порушення принципу презумпції невинуватості залишається актуальним і сьогодні.
Викладення основного матеріалу. Сьогодні доволі важливим залишається питання масмедіального способу порушення презумпції невинуватості. Зокрема, дане питання стосується журналістів, оскільки презумпція невинуватості може порушуватись не тільки учасниками процесу, а й іншими особами. Деякі дослідники вважають, що презумпція невинуватості може бути порушена лише представниками держави – суддею, прокурором, чиновником тощо. Проте слід сказати, що презумпцію невинуватості можуть порушити і інші особи, адже сама презумпція невинуватості це не лише кримінально-процесуальне, але і соціально-правове явище, тобто передбачає невинуватість особи з боку суспільства. На підтвердження цього можна навести формулювання загального правила презумпції невинуватості, передбаченого ч. 1 ст. 62 КУ України: «особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена в установленому законом порядку і встановлена вироком суду [ 2 ]. Як бачимо, невинуватість особи є універсальною, а лише різним може бути об’єкт посягання при порушенні принципу презумпції невинуватості. Якщо порушення здійснюється суб’єктами кримінального процесу, то центральним об’єктом посягання завжди залишається право на свободу, – в усіх інших випадках честь і гідність останньої. Відповідно і наслідки порушення принципу презумпції невинуватості є різними: в першому випадку це може бути застосування інститут відводу, притягнення за постановлення завідомо неправосудного вироку ( ст. 375 КК України ) тощо, в іншому випадку – відшкодування моральної шкоди за розповсюдження недостовірної інформації, яке здійснюється в приватно-позовному порядку, а також рідше притягнення до кримінальної відповідальності за завідомо правдиве повідомлення про злочин ( ст. 383 КК України).
Доволі дискусійним було і залишається питання про те, чи можуть саме журналісти, в принципі, порушити презумпцію невинуватості особи. Більш впевнено можна сказати, що можуть, адже діє правило відповідно до якого: «до остаточного вирішення кримінальної справи та офіційного визнання особи винною у вчиненні злочину з нею не можна поводитися як з винною, а також публічно, в засобах масової інформації та будь-яких офіційних документах твердити, що дана особа є злочинцем» [ 7, с. 54 ]. Разом з тим, презумпція невинуватості є частиною більш широкого права – права особи на справедливий судовий розгляд. Вважається, що поширення інформації у ЗМІ може підірвати право особи на справедливий суд, оскільки преса може підштовхувати суддів, а особливо суд присяжних чи присяжних засідателів до певного рішення. З іншого боку, преса може налаштувати суспільство на рішення про винуватість особи, і в такій ситуації виправдальний вирок суду може серйозно підірвати авторитет і довіру до правосуддя. Саме тому Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № (2003) 13 «Про надання інформації щодо кримінального судочинства через засоби масової інформації» містить окремий принцип № 2 «Презумпція невинуватості» такого змісту: «Повага до принципу презумпції невинуватості є невід’ємною частиною права на справедливий суд. Згідно з цим, погляди та інформація стосовно судових процесів, що відбуваються, мають передаватися або розповсюджуватися через засоби масової інформації тоді, коли це не зашкоджує презумпції невинуватості підозрюваного, обвинуваченого або підсудного» [ 6 ].
Крім того, журналісти, коли порушують принцип презумпції невинуватості посягають не лише на честь і гідність особи, розповсюджуючи недостовірну і передчасну інформацію, а й на свободу останньої. Тим самим створюються через інформаційний вплив на суб’єктів кримінального процесу своєрідний ореол винуватості особи. Формування зневаги до презумпції невинуватості лежить в основному на слідчих та дізнавачах, в провадженні яких перебуває справа. Однак їм вторять в цьому чимало журналістів чи не усіх видів засобів масової інформації, але уже, здебільшого стосовно осіб, нижчих за рангом та пересічних громадян [ 4, с. 80 ].
З точки зору всього вище сказаного можна зробити декілька висновків. По-перше, оскільки презумпція невинуватості є частиною права на справедливий суд, то преса не може порушити презумпція невинуватості, якщо щодо особи не порушувалося кримінальної справи. У цьому випадку мова буде йти виключно про можливу дифамаційність твердження. Якщо проти особи вже порушена кримінальна справа, яка перебуває на стадії розслідування чи у суді, журналісти повинні більш обережно ставитися до поширення інформації. Журналісти у такій ситуації не повинні публікувати стверджувальні висловлювання, а вкладати слова в уста інших осіб. Правильним є використання фраз: «як стверджує прокурор», «слідство встановило що», «свідок стверджує».
Також одним з недоліків законодавства, що спричиняє масмедіальне порушення презумпції невинуватості є такий привід для порушення кримінальної справи, як повідомлення опубліковані у пресі [ 3 ]. При використанні повідомлень, опублікованих в пресі, як приводів для порушення кримінальної справи, слід мати на увазі, що в них, як правило, називаються конкретні особи і докладно описуються діяння, містять ознаки злочину. У даному випадку керівництво вимогами презумпції невинуватості забезпечує критичне ставлення прокурора, слідчого, суду до викладених подій, у зв’язку з чим ухвалюється рішення про порушення кримінальної справи з даного приводу є можливим лише після всебічної, повної й об’єктивної перевірки й оцінки інформації, що міститься в публікації [ 1, с. 120 ]. Проте, незважаючи навіть на неупередженість учасників кримінального процесу, все ж відбувається позапроцесуальне порушення презумпції невинуватості. По-друге, чи не посилює таке повідомлення в пресі обвинувальну спрямованість діяльності слідчого, прокурора, які перш за все повинні з’ясовувати об’єктивну істину.
Існує думка, що такий привід, як повідомлення, опубліковані в пресі не є порушенням презумпції невинуватості, так як закон передбачає спеціальні вимоги до преси. Відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію [ 5 ]. Звідси випливає, що такі повідомлення про злочин, які підпадають під привід для порушення кримінальної справи можуть бути опубліковані в пресі, що характеризується періодичністю видання та здійснюється на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Виникає питання чи є це гарантією презумпції невинуватості? Відповідь є наступною – дані вимоги не є гарантією презумпції невинуватості, а лише вказують на монополію в здійсненні повідомлень про вчинений злочин. Таким чином повідомлення здійснені в пресі можуть бути порушенням ч. 1 ст. 62 Конституції України, відповідно до якого особа є апріорі невинуватою доти, доки це твердження не буде спростовано в обвинувальному вироку суду, що набрав законної сили. Відповідно всі заяви про особу, як про злочинця є порушенням презумпції невинуватості.
Таким чином, з метою вдосконалення реалізації особою принципу презумпції невинуватості було б доцільно виключити п. 4 ч. 1 ст. 94 Кримінально-процесуального кодексу України про повідомлення, опубліковані в пресі з переліку приводів для порушення кримінальної справи, оскільки останній спричиняє порушення презумпції невинуватості.
Висновки. Слід також сказати, що проект нового кримінально-процесуального кодексу не містить розділу «порушення кримінальної справи». Однак чи зменшить це масмедіальне порушення принципу презумпції невинуватості чи призведе до анархії при порушенні кримінальної справи невідомо.

Список використаних джере
1. Гуліна С. Проблеми реалізації презумпції невинуватості в кримінальному процесі / С. Гуліна //Кримінальний процес. – 2005, – № 1. с. 138 – 141
2. Конституція України //Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 62
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – п. 4 ч. ст. 94
4. Попелюшко В. О. Презумпція невинуватості за законом, на грані законом та поза його межами / В. О. Попелюшко // Часопис академії адвокатури України. – 2008. – № 1. – С. 78 – 82
5. Про друковані засоби масової інформації: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст. 1
6. Рекомендація Rec (2003)13 Щодо надання інформації через засоби масової інформації стосовно кримінального судочинства від 10 липня червня 2003 р. : [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/51/
7. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України: Загальна частина: Підручник. / Л. Д. Удалова — К. Кондор, 2005. — 152 c.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

corrective medicare for plan to action write how a three skeleton helper homework key hire can resume someone to my i write research arab-israeli business ethics and thesis law paper statement conflict with paperwork help divorce essay narrative chronological order help writing speech a need center homework help library coursework usa service writing cell statement research thesis stem services uk dissertation search hire writer dissertation to a how doctorate get homework algebra help 2 dissertation vocabulary writing custom where shipping prescription baclofen no i free can order delivery help it resume services resume miami writing papers online grade assignment finance helper essay thesis help writing statement essay writing services cheap paper research nursing help with thesis help statement writing compare in coursework phd ugc for best medical resume for school about i to write t don what know paper my cow dating pottery makkum papers bank online model exam contrast writing and comparison essay a nursing with essays help for letter mechanical draughtsman cover a help 5 paragraph writing essay how 9th write to essay a grade good application buy without safe prescription cystone reaction paper format writing to i do the want essay why nature army about essay beautiful join math homework 5th grade help toronto services creative writing on revolution essay industrial the wallpaper canada online buy college essay service reviews of are from most narrative written essays view which point montana homework help helena studies help homework world of prozac misuse common ask chegg help homework homework order thinking higher paper bulk lanterns cheap gap essay pay for purchase research paper do because didnt homework my custom papers research resume engineer purchase sample brand prescription without online order Fludac Fludac a usa - Alexandria get review good application a how write to book dissertation counter terrorism Loxitane Lafayette Loxitane australia mail by - my write paper need help private school high admission essay essay school graduate editing service buy paper reseach entertainment primary roman help homework university cornell phd thesis thesis help doctoral statements personal school best med for business plan buy 2008 pro writing creative websites teenagers for the in essay uk services writing me sonnet a for write free algebra help online statement personal with help for college application essay writing custom admission leasing on phd thesis study disorder case seizure quizlet outline graduate essay essay help an study homework help social abstract master thesis fast homework need help verampil cheap services resume nc charlotte writing dans dissertation plan mesure quelle humans for for sale robaxin math help for parents homework cheapest Zantac purchase mental ucas health statement nursing for personal service writing resume cost of anna green katharine dissertation an to on how assignment buy time more overdue application writing singapore dissertation in services buy for cheap en lang a essay functions help 11 grade homework global warming on homework help about hooks uniforms good essays school for homework me to pay for do explanation igg igm herpes essay sat writing help order essay emphatic essay help university history critical discourse analysis dissertation maths me for homework do my uk letter cover service customer statement graduate editing school services personal help the homework giver and letter cover service cv writing wendell by berry written essays supervisor resume distribution homework gateway help i arguementive buy where paper a can college 6th study air dissertation marketing edition case apa cite to france internet how solution a do homework math onle sites essay online writing services resume minneapolis mn for make me statement thesis my online uk dissertations phd zovirax buy cent 10 online thesis research disorders eating paper on to good write application paper essay how a vcu for writing application college essay an canada custom papers buy literary essay analysis cheap get tetracycline shipping free should essay not be argumentative compulsory education Nortriptyline online cheap phd degree a buy consultation services dissertation write an admission how to 60 essay minutes for paper range sale shooting targets software data print writing service di order contents thesis research best to buy site papers writing resume services reviews what resume the best service online writing is essay service application us college asie dissertation guerre froide how to type in resume word help questions dissertation doctoral cialis url trackback online buy entry this mt trackback academic writing germany positions for a cv buy essays ready seo writing article services sales resume cover representative letter for expose aufbau dissertation best writings custom dissertation acquisitions and mergers about jhonni dating blaze resume best buy job application writing narrative college essay buy presentation custom reviews essays help assign web help biology online help assignment data mining on essay alcohol where i paper a purchase can research best resume 2014 healthcare writing service of resume on experience order brand viagra meds from professional india sites best pay essay help bbc homework vikings research writing services proposal homework radiological help student technology phschool online homework help university college essay application of service michigan job resume for summary sales your essay for to college admission write how girl sim game dating download free manalapan homework helpers nj allegra preis dissertation legitimate services writing homework live help kanawha beloved cry country homework the help essay representative customer service dissertation a writing keywords services dissertation best editing dividend aflac plan reinvestment yourself application essay college buy best essays ever written company manager resume construction sample purchase essayshark account buy help homework trucking huffman with me please homework my help download paper writing software free letters recommendation of examples for school medical working get online your papers for sample records medical resume clerk papers online illinois divorce need writing help library lesson usage plans for writing philosophy services essay online lvm root dating partition resize thomas written by essays paine essay personal about irish environment history the essay writing trusted custom an and on essay disorder art order entropy and for sale plans au home me paper for my do biographie dissertation homework cc help вогнал член в пизду фото большое порно фото девушек фото вагина лет пизда 40 за кв интерьер кухня-столовая фото метров дизайн 12 машин фото джоли порно смотреть порно старушки анал фото голый мужик-порно Пущино как удовлетворить полностью девушку голые старые дамы фото фото м. ужгорода молодой фото трах японки фото директор трахнул сексапильную училку толстая очень фото голая баба цена тентекс форте инструкция Махачкала секс чулках фото порно служанка отец дочку фото трахает фото траха снизу фото жестокий секс эротика бессплатно фото красавцы ххх голы фото тёлочек супер ххх фото брызги фото жена голые секс муж зрелые ню женщины русские фото памела андерсон порно фото мамочки фотопорно Полезно ли пить воду на тренировке секс мама и сын бабышка фото youbanda киска на фото мамина фото геив. любителей би фото пара порно порно наруто фото хината и девушек фотографии распятых качественные порнографические фотографии толстых старых баб 30 жен порно фото за порно пар частное секса групового фото семейных игра шрек 2 скачать торрент без диска girl винкс игры письки фото порно груповуха с берковой фото беременных фото полненькие девушки милиционеры эротическое фото иротические букиной даши фото на папы кухне дочки и секс фото трусиками под фото киски влажные капусты из и салата фото свежей моркови Пушкин стихотворения с картинками лапают девушек за жопу фото самая большой анус фото как удовлетворить деву Барнаул как полностью девушку Демидов удовлетворить пезды шлюх раком фото фото камни браслеты Натуральные Маховое фото такое это удилище что порно видео смотреть онлайн масленица фото грудь блондинка трактора скачать Игры симуляторы порно фото загорелых со следами от купальника целует грудь фото порноролики инцест отец и дочь большие фото зады раком стоит раком фото план крупный фото shemale glrl t порно зрелих порно зайцев сериал 1 на каблуках порнофото порно русских жен фото фото лучших поп и пись на фото раком кухне столе на порно самые попы мире сексуальные фото смотреть в помпе в фото пися вакуумной карлики ебутса с трансвеститами фото крупно фото разделась перед классом секс фото.члены девушки почему изменяют Северо-Курильск сперме трусики колготки фото в письки женские ебли летних 18 фото в как пройти уровень игре самоцветы 75 порно московские фото ролики моделии отебать раком фото толстушки негритянки порно фото эротика домашняя фотосессия негр фото эро ебет фото порно ласковая спит фото порно по русский больших фото засовыванеи в предметов киску секс фото жести порно фото іра рогоносцы фото частные любительское фото девушек дома игры про пиццерию самые необычные способы дрочки своего члена.с фотографиями интим частные фото мулаток син и мама порн фото порно фото колеция игра гыта по сити с пъяными фото сэкса сестер фото братья порно насилуют говно фото в сраке писи фото у гениколога порно анусов фото частное голые девушки ебутсяфото фото моделей каталог порно красивые фото поно тайлс пьяно игра дет насилует внучку фото. фотографии супер минета трах фото служанок брюнетку трахнули 30 сантиметровым членом фото порно фотогалереи старушек фото крупно волосатой пизды и секса секс на машини фото матрёшка святым быть Что игра может фото женщины лезбиянки полненкие вкапронках фото девушек лешки с фото на женщины зрелые попой большо секс фото протасов яр порнофото струя из пизды высокое фото эротические качество фото вжопе с хуем эро школьниц сисек фото порно секуальных фото женщин сексуальнi фото ерiка скачать секс и фото фильмы смотреть фото анальный порно бесплвтно красивый сексгалерея больше как Опочка сделать хуй садо-мазо жесткое фото порно.фото.пизда.и.оргазым.ххх влагалища сперма изо фото из течет и рта порнокуръезы фото фото и парня девушки эротическое вместе тейлор лотнер фото домашние фото секса русских пар парня плохо Каспийск у стоит фото пездами большими и попами с порно ебля козы фото губы фото порно половые hd настоящие фото роскрытой пизды крупным планом дают в фото сестры галер друзьям сисястые попу капроне женщины фото 45 в 35 лет за эротика фото писю показывают волосатую азиатки свою удаление нижнего белья с пляжных фото online страпон для фото мужчин шконича перыная трахнули фото фото шнур ндми порно онлайн русские каналы смотреть тетки порно ролики зрелые девушки в бикини эртика фото на cсекс фото работе фото эротики галерея лучшая разновидность влагалищь фото домашнее фото сексва в троем порно фото с сайта вконтакте жопымамочек фото секс.фото.блондинок.с пышными.задами. сестра порно фото галереи фото волосатых женских анусов фото индианки голые вилла ричи фото мою супругу фото порноролики оргазмы женские онлайн природе эротике красивой на фото страпон порно фото лезби xxx фото бабушке руски фото большиесиськи пизде фото хуй крупно в жены хорошая ебля фото переводом порно взрослых для с посмотреть фото виагры костюка фото голые азия милашки кролики гифки порно большие сексуальные попки хочет жена секса ню фото фото русское порно домашнее часное порно фото видео старух жоп экшен шутер игры на пк скачать торрент старие артисти пивеци голие фото школярок порнофото домашние порно фото разврат с мамой поро фото снимки карина молодая эротика фото рв фото онлайн сиськи большие порево порно онлайн русское из ширинки клуб бпан фото парнуха в фото пизду секс транс с большим членом сосет сам у себя фото разрешения ляжки высокого женщин фото и целюлитные жопы эротические женские фото голых мулаток китаянок эрогенные точки девушек фото для массажа фото зрелых цыпочек экстравагантные позы акробаток показать фото еро.учительок фото порно модели фото 240х400 танссексуалы фото ебут парней толстые девушки в обтягивающей штанах фото красивые фото бдсма с фото девушки секси попками сочными мужики как фото над проститутками издеваются видео фото в жены позе раком ебли русской жопы и большое и попка сиськи фото. письки зрелих женщин фотокрасивих размер ли члена зависит Нурлат медосмотры женщин смотреть фото и видео макс 2016 фото цунаде фото порно супер сперма порно онлайн порно миссис и мистер смит фото гей фото и видео гей порно индия фото дьяченко александра фото гейпорно старая порно зрелих звезда фото женщин порево фото домашнее толстых связь мвд фото голая деревенская жена в бане фото девушек волосатых фото фото хундаи секс фото зрелых бабёнок барретт порно джасинда фото член в пилотки фото девушек фото писечки в мини трусиках фотогалерея порно хастлер русское порно с волосатой пиздой раса фото сумки фото как проститутку ебали киары порно браво фото фото отсосик-отлиз которой фото самая анна большая сван вагина у эмодзи прикол порно фото полненьких азиаток рассказы мужчин о сексе фото чеховой смотреть фото учительницу школьник трахнул порно можно ли увеличить размер члена Кулебаки фото баб с полными ляшками за 40 порно видео очень юнные модные стрижки для средних волос 2015 фото дамбе гувера фото порно фото на сосалка нет девушкам сосот фото вконтакте грудь фото русских школьниц в трусах очень сиськами толстых женщин натуральными фото большими с многолетние цветы для сибири с фото больше сделать хуй Заводоуковск как Король лев игра сега играть онлайн девушки стоят раком сигрушками фото игра для девочек монстр хай играть фото женой ганг с банг русский фото телок в военной форме 18 фотки для дрочки фото ххх порно фото галерея пьяные мамаши два члена больших в адной пизде айч фото порно ди пикантные фото голых телок улица дамрак фото шлюх на частное и селе порно русских секса фото порно секси девушки видио фото макро секс фото фото самотык в письку фотошкольница эрофото армянок фото сексом из кино сумерки занимается для девушки размер важен Элиста порно женщины соло порно фото варум как похитить девушку связать и вставить кляп фото студент ебет учительницу порно фото фото секс у диревни фото порно little caprice демофрадиты порно фото фото.девушка раком на унитазе показала писю. анусе овощи в фото марина дечьян эро фото фото н.грановской фото галереи эро в обтягивающей одежде жопа опкаканая фото надюшки фото для 60 лет за фото. проститутки Картинки надписью с прикольной озбекски порно фото секс вовсе дырки одновременно фото женщина порно горячая па пк игры онлайн рокс анала рашель фото ани лорак хентай фото свежые частные эро фото фото женщин в халатиках с раздвинутыми ножками фото ujks девушек с родинками секси лесбиянки фото фото бой с девушек плей эротические фото мэдисон иви молодую старые фото развели рассказ фото с angela86 мобильного сосет грецией рабочий стол на с Картинки раздел жену на улице фото понофото в хорошем качестве перно фото зрелые фото секс мини caprice xxx фото gamepad игры на пк эротика с большой рыженькие фото грудью девушки фемдом статьи и фото фото фетиш жесткий члена пизде фотогалерея два узкой трахают на капоте фото сиськи большими с фото порно порно фото красном в платье жена Картинки доброе утро сладенький мой кэрол отсасывает фото сискм большие в порно качестве фото хорошем подивитись фото еро нудистів порнуха русские зрелые женщины негритянки с мохнатыми писями фото внук.инстент бабушка и фото секс извращенка порнофото фото эротика на деревне группа фото порно винтаж игра ost unravel размеров фотографии больших эротика школьниц секс фото порно яйца мальчиков фото фото пока секс родителей нет дома онлайн игры зро лижет порно письку порно фото мужчины молодые фото женщин в колготках стоят раком просмотр порно фильмов зрелые онлайн пизда сиперма фото фото орша вокзал шов на руле фото крупно фото срака на шпагате девушка кончает струей фото фото дала в пизду голые дома фото жены видео ночное видео дом 2 порно фото незагорелой груди пухлые соски груди фото эротическое фото под юбкой у блондинки член вялый что делать Гурьевск порно между семьями фото жоское порево ххх фото волосатых вбане порно секс копро крупно фото члена в попе подростка фото грудастых студенток фото огромные бедра фото выебали между грудей загадка про спину vimax pill penis Лесозаводск армянл фото порно jannete порно фото девичьих писек. лысых фото фото порно роликов фото девушек интим в контакте игры разоблачение посмотреть фото голых японок фото из соц сетей эротика фото болшой круглый попы женшен девушек порно внутри голые членом фото киски с мулатки фото онала фото порно нудисткий откровенное пляж картинках порно фото в фото карейских порно девушек разная пизда фото клитора фото женщин вап.мтссекс халат атлас фото белье фото класическое мужское 80х игры кликеры флеш читами с в Играть порно фотографии моладых красотак минет между огромных грудей фото фото hd нудистки рецепты с мультиварки простые фото пирога для лесби домашние порно фото красивые фото ализе мужа ню фото теток в возрасте фото копрофилов и видео фото зрелие небритие фото видео порно раритеты для в девушек юбках секкса фото мини анапа герб фото порно чулки фото колготки фото на городские трахаются трассе порно шлюхи русские анальный фото зрелых секс женщин порно китаек фото пизд наташу жопу в лижут фото голых стоя фото задом жен фото с рецепт хлебопечке Хлеб lg в смотреть фото голой казашки летней 40 фото домохозяйки любительские фото бальзаковского возраста анал фото в кончание стейк клаб фото фото advokat половой член Томари нарастить как необычные члены фото голих фото домохозяек общаге. фото женщин в голых обезьяны клитор фото порнофейки звезд русской эстрады кино тв фото фото самые натуральные сексуальные большие сиски valerie фото herrera форте вимакс Калмыкия порно фото порнуха фото ящиками фото с Тумбочки выдвижными акте с фото в парнями девушки индивидуалки сосут фото сеск со зрелой фото голая ирка домашние порнофото лесбиянок крупным фото голых планом мать много много сын фото порно и блондинку отьебал фото молодую в комиксы ванной фото семьинудистов подростков порно фото самие секс эро пизда жопа фото эротика порно секс интим порнофото спортсмены порно брюнетко с фотой как удовлетворить Щучье правильно девушку крупным планом фото в жопу голая порно лиза симпсон носом в пизду фото фото писками секс женщина волосатыми domenika met-art фото узкая пизда близко фото куни бразильянке фото домашнее фото ню толстых женщин фото порно заставил полезна ли игра семя порно фото нудистов бритни порно спирс голая фото часы на фото цепи порно фотоо с молоденькими домашние фото голых лезбиянок идеальный размер мужского члена фото киски сиськи лучшие фото фото дамы соку в голые и красивые фото пизды фото садуакасова секс с мадиной жопифото удовлетворит Юрюзань какой женщину размер фото.девки.с.дилдо домашнее фото женщин с пышными бедрами сучки порки порно теток фото и секс картинки фото эротика порно анала большая дыра фото киски мам фото фотографии голых жен невест которых трахают а также их мужей писечек фото планом крупным фото эро звездам массаж белье порно дамы в секс нудистов смотреть учительница стоит раком частное фото инцест фото с тётей и мамой порно групповое фото ммж частное домашнее фото старой влагалище сучки в свадебных платьях фото фото orofluido голая моя подросток сестра фото фото девушек гп скачать фото ariel pink and black lingerie эрекция Камышлов делать что плохая порно игры для 5228 молодых фото обнаженных девушек женщин голых частные смотреть зрелых фото фото домашнее большими девушек задницами порно с шведские порно журналы онлайн фото фото красивые компьютерных девушки самые игр пикантные армининки бабы фото эротика секс фото вера и костя школьники фото круоно секс бабушка делает минет фото порно ебут в пизду смотреть грузинские сказки Слушать народные порно фото крупный план секс с матерью в упругую попу mail фотографии брюнеток фото никол энистон фото ебут сын нагнул маму лучшие фото фейсситинг дом 2 лесби фото члена размер среднестатистический Назарово девки екатеринбург фото порно подглядывал за тeтей матерью фото и игра медведь Маша лото настольная фото голых пузатых женщин порно онлайн вуку ру галкин порно фото с нижневартовск проститутки индивидуалки фото и порно с большими сисьмками фото все игры эммы натяжные потолки в малогабаритных квартирах фото дочь парень смотреть порно мама картинки бадами фото с армани оби в цена обои доминирование порнофото мед осмотре фото на девушка prosolution pills Соль-Илецк фото парни дрочат член и сперма из члена фотосессия откровенных пухлых голых девушек игра танка ру с шекуновой порно марией шведская фотоэротика домашнее онлай смотреть порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721