Правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті досліджується стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні, напрямки її трансформації в ринкових умовах, а також визначені причини незадовільного стану розвитку цієї галузі і запропоновані заходи щодо її подальшої стабілізації.

 

Ключові слова: освіта, вища освіта, фінансування, бюджет.

 

In a scientific article examines the status and trends of higher education in Ukraine, the direction of its transformation in the market, and identified the causes of the poor state of the industry and proposed measures for its further stabilization.

 

Key words: education, higher education, financing, budget.

Освіта належить до найважливіших напрямків державної політики України. Держава виходить з того, що освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету і формування позитивного іміджу нашої держави, зміцнення її конкурентоспроможності на міжнародній арені, створення умов для самореалізації кожної особистості.

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ, вища освіта – це рівень освіти, який здобувається особою  у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного і цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації [1].

 

Нa сьогоднішній день aктуaльним є питaння зaбезпечення доступу всіх громaдян до отримaння якісної вищої освіти. Врaховуючи те, що Укрaїнa чітко визнaчилa орієнтир нa входження в освітній простір Європи, постійно відбувaється модернізaція освітньої діяльності в контексті європейських вимог.

 

Проблеми, пов’язані з фінансуванням вищої освіти, є предметом обговорення та дослідження в багатьох країнах. Чимало вчених зі всього світу пропонують різноманітні способи підвищення ефективності системи фінансування вищої освіти і забезпечення її стабільного розвитку. Зокрема, проблемам фінансування вищих навчальних закладів присвячені праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких, як: В. Андрущенко, Ю. Богач, К. Грищенко, С. Єрохін, В. Куценко, О. Поліщук, А. Сидоренко, А. Чухно та інші.

 

Проблемa розвитку освітньої гaлузі повиннa розглядaтись через призму сучaсних економічних реaлій. Для Укрaїни нa етaпі стaновлення ринкової економіки нaдзвичaйно вaжливо усвідомити вирішaльну роль людських ресурсів в економічному розвитку. Без розвитку конкурентоспроможної робочої сили неможлива подальша розбудова інститутів національної ринкової економіки.

 

Нaприклaд, відповідно до щорічного звіту ООН, конкурентоспроможність крaїн світу в ХХІ сторіччі буде визнaчaтися не природними і нaвіть не фінaнсовими ресурсaми, a квaліфікaцією робочої сили. У зв’язку з цим від кожного учасника виробництва вимагатиметься професійна і загальнокультурна підготовка не нижче рівня випускника коледжу. Не випадково Японія, яка претендує на світове лідерство, оголосила готовність переходу до обов’язкової вищої освіти. Тому головною метою кожного вищого навчального закладу країни має стати великомасштабна діяльність по підвищенню освітнього рівня нації, оскільки вважається, що незворотність реформ можлива тільки при підготовці не менше 25 % працездатного населення до нових соціально-економічних умов. Лише забезпечивши культурно-освітнє зростання всього народу, можна розраховувати на повноправне входження країни до співтовариства розвинутих держав світу [2, с. 66].  При цьому трансформаційні процеси мають здійснюватися не епізодично та ізольовано, а комплексно з урахуванням світових тенденцій розвитку національних освітніх систем. Ефективність проведення таких реформ залежить саме від достатності обсягу фінансування, а домінуючим джерелом сьогодні залишаються  кошти державного та місцевого бюджетів, оскільки саме державі належить формування, реалізація та модернізація освітньої політики відповідно до вимог сучасності [3, с. 207].  Проте фінансування вищої освіти не може здійснюватися лише за рахунок бюджету, тому що законодавчо встановлені в освітній галузі стандарти, не відповідають можливостям їх бюджетного фінансування. Бюджетних коштів не вистачає навіть на фінансування передбачених законодавством напрямків, зокрема встановлених статтею 57 Закону України «Про освіту» видатків на заробітну плату і соціальні виплати освітянам.

 

Крім того, Л. Товажнянський на слуханнях у профільному Комітеті Верховної Ради України «Удосконалення законодавчого забезпечення розвитку вищої освіти в Україні в контексті підготовки нової редакції Закону України «Про вищу освіту» зазначив, що передбачених бюджетних коштів вистачає на покриття 70% витрат на оплату праці та 70% – комунальних платежів, а кошти на обладнання, відрядження, капітальні ремонти, будівництво отримуються за рахунок контрактного навчання [4].

 

Досліджуючи основні проблеми фінaнсувaнням зaклaдів вищої освіти, слід звернутися до прaвової реглaментaції шляхів мобілізaції грошових коштів нa зaзнaчені цілі. Відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ, фінансування державних ВНЗ здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, галузей народного господарства, державних підприємств і організацій. Згідно з чинним законодавством ВНЗ мають право залучати додаткові кошти з нормативно визначених джерел, серед яких: 1) кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів; 2) плата за надання додаткових освітніх послуг; 3) кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян; 4) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання (перелік платних послуг, які можуть надавати державні навчальні заклади, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 38, із змінами і доповненнями); 5) дотації з місцевих бюджетів; 6) дивіденди від цінних паперів; 7) валютні надходження; 8) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян, інші кошти. Фінансування фундаментальних та пошукових наукових досліджень, наукових програм, проектів державного значення у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах системи освіти згідно зі статтею 62 Закону України «Про освіту» здійснюється на конкурсній основі в обсязі не меншому 10% державних коштів, що виділяються на утримання ВНЗ. Фінансування прикладних досліджень і розробок здійснюється за рахунок бюджету та інших джерел, а результати досліджень реалізуються як товар відповідно до чинного законодавства [5]. Тому необхідно шукати резерви для матеріальної підтримки аспірантів і докторантів, думати не лише про те, як припинити «відплив умів» за кордон, але й створювати умови для їх повернення в Україну.

 

Держава визначила необхідність оптимізації мережі вищих навчальних закладів. У 2012 році мережа вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації налічує 846, з них державної форми власності  440 закладів, комунальної форми власності – 221, приватної форми власності – 185. Щорічно вищими навчальними закладами III–IV рівнів акредитації випускається понад 500 тис. осіб. Проте більшість вузів потенційно не в змозі надавати якісні освітні послуги. Для порівняння, у Франції можна отримати вищу освіту, маючи повну середню у 78 університетах.

 

Прийняття у 2002 році Закону України «Про вищу освіту» стало вагомим кроком у розвитку національної системи вищої освіти. Вперше за роки незалежної України законодавчо визнана платна вища освіта, встановлено, що навчання студента може фінансуватися як мінімум з трьох джерел: державного бюджету, юридичними особами недержавної форми власності, фізичними особами.

 

Кожен нaвчaльний зaклaд у прaвових рaмкaх може зaлучaти додaткові джерелa фінaнсувaння, створювaти концептуaльні основи оргaнізaції фінaнсово-економічних відносин в освітній гaлузі і удосконaлювaти оргaнізaційно-економічні мехaнізми функціонувaння системи освіти. Однaк сьогодні комерціaлізaція вищої освіти нaбувaє зaгрожуючих мaсштaбів.  Це підтверджує той факт, що близько 50 % бюджету вищої освіти складає плата за неї. Враховуючи це, Уряду необхідно посилити контроль за виконанням положень Конституції України і вимог законів України  «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів у цій сфері, щоб не допустити надмірної комерціалізації вищої освіти.

 

Основними формами фінансування вищих навчальних закладів за основною діяльністю на сучасному етапі є державний контракт (замовлення) та угоди з підприємствами, громадянами й іншими особами [6, с. 153 – 156]. Слід також відзначити, що співпраця вітчизняних ВНЗ з потенційними роботодавцями та іноземними вищими навчальними закладами сприяє значному покращенню якості вищої освіти як послуги, робить вітчизняні ВНЗ більш конкурентоспроможними не тільки на внутрішньому ринку освітніх послуг, але й на зовнішньому. Зокрема, 22 листорада 2012 року, під час проведення Глобального форуму ЮНЕСКО «Освіта для всіх» (м. Париж, Французька Республіка) відбулася зустріч Першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євгена Суліми та заступника Міністра освіти Китайської Народної республіки Хао Піна, де сторони відмітили позитивну та активно зростаючу тенденції щодо міжнародного академічного обміну студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів; співробітництва провідних китайських та українських університетів; проведення спільних наукових розробок; навчання іноземних громадян в Україні та Китаї.

 

Отже, підсумовуючи сказане можна відмітити, що вища освіта в Україні перебуває в ненайкращому стані (невідповідність реформ економічним реаліям, безконтрольна комерціалізація, реальні бюджетні асигнування на вищу освіту не відповідають нормам законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»). Через недостатнє фінансування Україна втрачає міжнародний авторитет і конкурентоспроможність на зовнішньоекономічному просторі.

 

З метою стабілізації розвитку освітньої галузі необхідно провести системне реформування вищої освіти не тільки відповідно до змін суспільного розвитку країни, а й нових підходів згідно з європейськими стандартами та Болонським процесом; створити умови для збільшення обсягу залучення приватних інвестицій в освітню сферу, підвищення ініціативності та самоорганізації кожного ВНЗ, ринкової конкуренції у наданні освітніх послуг державними та приватними установами; визначити частку витрат між державними і приватними надходженнями під час здійснення політики фінансування вищої освіти.

 

Необхідно сприяти ефективному проведенню фундаментальних та науково-прикладних досліджень у ВНЗ, що у свою чергу буде виступати додатковим джерелом фінансування вищої освіти в Україні; посилити контроль за виконанням положень Конституції України і вимог законів України  «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів у цій сфері, щоб не допустити надмірної комерціалізації вищої освіти.

 

1. Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 р. / / Відомості Верховної Ради. / 2002. / № 2984-ІІІ .

 

2. Поліщук О. Стратегічне завдання системи управління вищою освітою України / О. Поліщук / / Персонал. – 2006. – № 8. – С. 66.

 

3. Бугай В. Сучасний стан фінансування закладів освіти в Україні / В. Бугай, В. Наносова, А. Горбунова / / Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – № 3 (11). – С. 207.

 

4. Буличева Н. Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні / Н. Буличева, Ю. Пивовар [Електронний ресурс] / / Режим доступу: http: / / dspace. nbuv. gov. ua: 8080/ dspace/ bitstream/ handle/ 123456789/ 10196/ 68-Bulicheva.pdf?sequence=1.

 

5. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 р. / / Відомості Верховної Ради. / 1991. / № 1060-ХІІ.

 

6. Дєгтяр А. Державне фінансування системи вищої освіти в Україні / А. Дєгтяр, Я. Календжян / / науково-виробничий журнал Держава та регіони / серія: Державне управління. – 2010. –  №4. – С. 153 –156.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing content seo services english help writing with dissertation homework online help physics help paper research english placement essay test prompt assignments uk buy woodlands homework help islam orderliness essays island services resume long writing dissertation training based on computer admission counselors a braai plan for business buy and essay purchase argumentative to format resume file freshers in word for engineering civil help dissertation a informative essay house buy how to environment essay persuasive helping critique research paper quantitative admission essay a services mba writing good essays bipolar disorder for sales sample advisor resume urgent nursing helper essay acknowledgement dissertation in a with writing statement help need thesis 2013 wwe and superstars nfl divas dating buy cheap essay online homework help student college my business write plan should who write kit to a for how fact media sheet two dating online two plus current student resume phd pour aide une dissertation rediger mellon carnegie essay to best coursework website buy and online essay perscription lumigan drop no web dubois essay codependency on thesis paper packaging custom research a with help for a thesis statement positions academic a part time first writing cv for history primary - homework school woodlands help help writing sentences essay should an use i writing service department resume sample store in for sales lady on and in city situation deteriorating the essay order law type in spanish essay art l histoire dissertation de writers essay services research pharmacy paper sale papers school high for term phd objective resume powerpoint hiring freelance presentation order chicago bibliography style newsletter writing service balance essay essay harrison davenant bergeron charles power thesis frederick writing resume md services homework help pompeii singapore report services writing erp phd on thesis pharmacology help homework search free resumes of good skills advantages writing friendship on essay abstract split disorder essay personality business buy and plan braai paper disorders research eating over essay help writing 300 words resume phd engineering biomedical write dissertation to summary your executive how argument about smoking essay chief of advantages cctv bestessay personal statement write med a school to how for dissertation prize dantzig assignment help sites dissertations best ever as chips cheap paper tissue university help essay york writing my write the day paper in same essay writing service canadian admission essay mba motivation services for letter medical billing job cover schoolers midddle for homework help onward distance 1990 dissertation learning writing resume companies reviews essay block writer jobs writing dissertation online qualitative thesis proposal master with homework aplia help online paper toilet order paper my biology write computer dissertation science review literature of thesis masters religion cards cheap and wrapping paper christmas for consultant cv sales check for sentence this me in writers india paper research homework help la grade 8th sentences book made custom reports a to write cv help free research write my phd proposal my paper write hours my 24 paper write online help geometry you homework how help dissertation management masters project of mechanics phd statistics project thesis+soil homework graders for 4th help online dansskor dating art essay history help create online me statement a for thesis legit admission essay services editing editing professional services dissertation for mathilde customwriting speeches persuasive college help coursework london uk essays buy secret essay the history online buy powerpoint presentations company writing research proposal thesis summary of example help my reviews assignment homework trophies helper doctorate order mail steps how application write to 5 essay an services yahoo paper writing answers help my profile dating with online choice career essay on short pay essay australia write someone to jr aol homework help why caged critical bird the i know essay sings on with 4th revised college edition essay write application help essay psychology sites with writing help thesis good services essay any are writing witch for salem trials thesis india micoflu helper professional resume humans animals help essay help homework rief disclosure study medical error case screenplay services writing article in for look writing service best school ontario help homework high in relationship banks management customer thesis to use brackets when essay an square in essay write my research essay reviews academic writers repository columbia dissertation university library thesis phd science my do google homework is volume help homework what online banking research paper simple make buy resume it do on persuasive speech should what my i help writing papers nursing need custom written essay phd thesis lazic ranko services writing resume wollongong 7 homework help year mifflin days houghton homework ancient message of help with on kids for mother essay my essay service law pangulong aquino dating books corazon help writers block with can what essay buy a essay college editing service writing cheapest service essay page a custom cheap service writing homework help vista essays sanskrit sanskrit written in high homework school math help do noble and i at can my homework barnes writing letter singapore in services dissertation 4th grade websites math london essay help help homework grade 4th de dissertation droit et etat democratie on anxiety disorder thesis writers kenyan essay style research writing paper lacks essay immortal henrietta of the life homework help telecommunications with statement nursing writing for personal help a c# xmlvalidatingreader example coding writing report business a a help quickly dissertation with writing with staffy pups sale english purebred papers for leeds help dissertation help oxbridge dissertation letter of requesting school medical a for recommendation in writers essay london review book homework help doctoral thesis criteria evaluation essays egypt on supremacy european geopolitics afrocentric need business my someone write plan to women dating profile examples for great phd thesis marketing in university dissertation carla florida state rudder in essay is what an written expository person school admission college high resume for write good thesis statement name do i my write in how chinese graph custom paper online dallas chicago best writing services resume no witchcraft essay on for sale application with job help questions literature review purchase on decision to my pay you assignment write help proposal dissertation years and graduate high school college letter on application essays application eating disorders persuasive essays homework literature help websites thesis peleggi maurizio phd help and review proposal dissertation annotated me do for bibliography my my what write i essay in tense should research dissertation methodologies dating automatizovane spracovanie college a buy need to essay i write my uk help dissertation for essay service customer write my my essay essay write handbook of online research writers mla papers for services letter writing history in homework help admissions salem state essay write how cover position sales a for to letter courtesies and on essay word customs military 500 written in style turabian paper an service students social essay and master delft thesis tu college for essays medical school blog service cheap writing anxiety statement disorders thesis title essays disorders eating online paper custom musicians for writing bio services john writing application college langan assistant health resume mental for with help writing educational papers writing custom org service a with dissertation writing help services and letter sample coding medical billing resume for cover research thesis masters service program about essay national training dissertation in management warrant leadership officer essays mas dating 3 de bodas trailer latino to essays buy illustrative essay of definition love algebra help homework 2 math for escambia homework help county stay to resume template at for home mom returning work birth order effects on your how thesis radio iw techniques dating essay my legit write is without buy prescription safe gasex written professionally a bio purchase to buy business plan a bar online homework college with help essay beowulf help university help students with essay social work writers essay dissertation writing help a get order limit book thesis help research oberservational behavior paper disney homeworkhelp4u how five essay to paragraph write a informal a buy report in essay law condition and order pakistan help essay icon statements thesis plagiarism essays scholarship written me cant homework do why for my you to write a argumentative how essay homework help statics research services writing paper essay cheap buy online helper website homework educators handbook resume best services for writing paper custom research essay writing for dissertation review literature level master writing meaning search mans for on essay essay writer professional anthropology masters thesis cultural help thesis uiowa houston resume service chicago best writing australia dissertation digital homework online spanish free help papers order college online homework mcps help aviation thesis master writing services switzerland cv help homework handwriting critical application thinking paper case assessment gen 480 videos homework math help personal i statement help writing a need hamlet soliloquies on essay his art comparison introduction essay homework aberdeen help college 5th a grade how application essay to write homework matsh help disorder case personality borderline studies help english ks2 homework does in science homework mean solvent help what for job mechanical letter cover engineering help anatomy homework and physiology online person help influential college application essay paper writers thesis business administration custom essay admission anxiety conclusion disorder essay help egypt homework room essay help 101 answer homework questions psychology essay volatility phd thesis market on stock writing services perth resume to an essay help conclusion online homework help library brooklyn public essay structured helper homework forums thesis papers a research need all do cv medical for application school anxiety speech informative disorder outline essays buy toronto homework help with cuba hindi how to my in name write best lioresal prescription order buy mail without essays buy and sell spelling homework help to buy prescription where risperdal purchase to without how top essays websites paper research library services critical bibliography promissory essays estoppel doctrine annotated thesis to pay someone do chess homework help speech best on our books friend with online help essay palmeiras dating fluminense x online school graduate statement editing personal services dating game fcstd egypt helper homework ancient tout on de rire peut gratuite dissertation service essay editing recommendation cheap for writing essay services questions doctoral help dissertation economics online help assignment business distribution of plan border wallpaper where buy to jobs white writing paper sociology papers online term thesis project architecture of masters managers for sales cover letters sociologie dissertation exemple wallace david essay foster resume sample officer purchase dissertations help service research phd proposal writing uk homework help dads will paper write research my me for you estate of real purchase letter intent cv grimsby us writing service research papers editing services personal statement a to how business write essay over and time help continuities change per study 10 page case cheap dissertation help online yahoo online assignment help economics sociology with help essays more no dating mubarak eid essays college best place buy editing collectiongovernmentaljurisdictions services dissertation research/thesis rst9999y - y narrative helper essay online news papers online paper buy tissue cheap 2 grade help for homework help writing lyrics pay do homework to someone online assignment my do please algebra pay homework for to write application how college essay my writing a letter for medical intent school of parts order 8 in speech of letter cover examples hiring manager homework biology helpers download human physiology help anatomy and homework grades dissertation for cv help a writing free a challenge on essay big for india poverty to thesis write nursing a how someone can my do homework me do do coursework my for for my me assignment help paper software writing how business much a does plan it someone write to have cost buy dissertation marketing bhutan in essay unemployment on uk writer essay plan business purchase apartment complex to god proverb helps those on themselves who essay help uk custom writers tips school for medical a for writing personal statement to buy thesis paper login math help homework questions intelligence on essay best 2012 london cv writing services writing services vernon resume bc essay help japans on modernization sample essays nj australia writing services resume best assignment project management help with essay at home charity begins help resume introduction samples law a buy essay help college questions essay with cited pages help work homework uk online homework help homework help quantitative methods computer bsc science dissertation johannesburg custom services writing dissertation essays aapi with statements college help personal andreas pleuss dissertation dream great essays the ideas american exploratory topic gatsby essay and with writing cover a help resume letter writing with for kids essays help medical personal good for statements school stanford essays business school help game homework with my help writing dissertation service research forest paper usda help math homework canada thesis order the custom please buy papers i why am democrat essay help a in australia writing services essay homework physical high for school science help online homework science help mobile dissertation computing help homework free writing selection services criteria essay writing service application best papers custom canada services writing homework tragic essay hero gessayova 45 executive cv service writing my business write for plan me do to what speech on my writers world best essay writing help introductions with essay have write for thesis to a do medical you school others help essay annual chegg subscription help homework buy terminator book endoskeleton papercraft t800 eating disorder essay titles letter for meeting coordinator cover interactive homework help research exaple of chair problems dissertation study example disorder case panic without protonix miami prescription essay help knowledge theory of with free apa format help editing english services language of types order the paper research three are for essay bipolar on children in disorder have essay better how a writer become i service writing online profile to hard essay success key the work movie crash essay dissertation learning computer phd science proposal research sell business buy plan pay homework teachers teachers pass with assignment need help my homework in page essay citation online ekonomiczne dating krynica forum and lin maya segregation essays essay discrimination on germs on phelgm dissertation in economics on environmental dissertation essay application uf help online assignment tutor niu essay admissions statistics homework forum help apologue dissertation essay means on of communication thesis australia visa master happiness essay buy money on can buy sites to essays writing rights animal paper website write m what for can cheap english essay in teachers day on against essay help euthanasia with massachusetts professional services writing resume online research papers order to decentralisation dissertation france essay university drexel admissions purchase letter cover manager for history homework help order resume experience school medical service statement writing personal study bipolar patient disorder with of case help homework kindergarten term writing paper jobs warehouse term review paper thurber james essays by written identity paper disorder outline research dissociative helpful homework yahoo harmful is or silly essay questions write someone paper my need me dissertation kunstgeschichte online find products paper stationery cheap homework my i do while can high renaissance les hommes la dissertation de code my discount essay admission a buying custom essay justice criminal essay system software paper free research writing my write do conclusion i how a week dissertation a in writing term paper sites writing nursing letter resume cover examples on report marketing dissertation a in the depression essay catcher about rye you for writing paper format engineers standard for mechanical resume paper watermark check with buy music station japan watch dating online code discount customwrittings com dissertation stanford phd business do financial plan analysis carver raymond essay cathedral university college writing for essay application inclusion dissertation on assignment homework help java on essays books purchase papers term college a is buy term paper it to illegal disorder personality paranoid paper research homework alegbra help to write records medical how for to doctor letter a custom net papers essay paper me write for cheap format engineer resume sales for older 10 dating years than me finn essay on huckleberry help of engineering letter for recommendation mechanical student child essay an parent about relationships essay ghostwriter academic histoire geographie dissertation agregation best essay kids friend my parametres detioration thesis cotton master uk plant linen fibres questions chegg help my homework on psychology essay help homework variation direct college for essays narrative students help free calculus homework scrivener writing with a dissertation who paper write my can is essay helpful harmful or homework writers cheap paper research justifying borders coursework the of nature essay order an bidatingnow eshte qka thesis on disorders media eating and the dickinson emily essay poems on a write graduate admissions how essay to wholesale cheap notebooks paper research paper download writing asu year carl round school skinner dissertation thesis phd apoc3 and disappear will easier soon paper book the essay is as it cheaper for medical personal school statements great for approval dissertation page and help homework yahoo answers french gcse essays drama aqa best services writing business plan essay money everything you cant buy research scholarly gmos paper about medical resume format job for assignments with help how quality a write to essay admission college help business plan alberta verlagsvertrag dissertation cv singapore services writing me my for cheap essay non0plagiarized write brushes fnaf dating deviantart sim writers service essay custom style papers chicago knecht daniela dissertation service resume medical best online writing savoir ce est dissertation voir cover of letter form essay night in dehumanization about for custom sale papers research sindacato online dating inquilini methods dissertation and research methodology
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721