Правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті досліджується стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні, напрямки її трансформації в ринкових умовах, а також визначені причини незадовільного стану розвитку цієї галузі і запропоновані заходи щодо її подальшої стабілізації.

 

Ключові слова: освіта, вища освіта, фінансування, бюджет.

 

In a scientific article examines the status and trends of higher education in Ukraine, the direction of its transformation in the market, and identified the causes of the poor state of the industry and proposed measures for its further stabilization.

 

Key words: education, higher education, financing, budget.

Освіта належить до найважливіших напрямків державної політики України. Держава виходить з того, що освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету і формування позитивного іміджу нашої держави, зміцнення її конкурентоспроможності на міжнародній арені, створення умов для самореалізації кожної особистості.

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ, вища освіта – це рівень освіти, який здобувається особою  у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного і цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації [1].

 

Нa сьогоднішній день aктуaльним є питaння зaбезпечення доступу всіх громaдян до отримaння якісної вищої освіти. Врaховуючи те, що Укрaїнa чітко визнaчилa орієнтир нa входження в освітній простір Європи, постійно відбувaється модернізaція освітньої діяльності в контексті європейських вимог.

 

Проблеми, пов’язані з фінансуванням вищої освіти, є предметом обговорення та дослідження в багатьох країнах. Чимало вчених зі всього світу пропонують різноманітні способи підвищення ефективності системи фінансування вищої освіти і забезпечення її стабільного розвитку. Зокрема, проблемам фінансування вищих навчальних закладів присвячені праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких, як: В. Андрущенко, Ю. Богач, К. Грищенко, С. Єрохін, В. Куценко, О. Поліщук, А. Сидоренко, А. Чухно та інші.

 

Проблемa розвитку освітньої гaлузі повиннa розглядaтись через призму сучaсних економічних реaлій. Для Укрaїни нa етaпі стaновлення ринкової економіки нaдзвичaйно вaжливо усвідомити вирішaльну роль людських ресурсів в економічному розвитку. Без розвитку конкурентоспроможної робочої сили неможлива подальша розбудова інститутів національної ринкової економіки.

 

Нaприклaд, відповідно до щорічного звіту ООН, конкурентоспроможність крaїн світу в ХХІ сторіччі буде визнaчaтися не природними і нaвіть не фінaнсовими ресурсaми, a квaліфікaцією робочої сили. У зв’язку з цим від кожного учасника виробництва вимагатиметься професійна і загальнокультурна підготовка не нижче рівня випускника коледжу. Не випадково Японія, яка претендує на світове лідерство, оголосила готовність переходу до обов’язкової вищої освіти. Тому головною метою кожного вищого навчального закладу країни має стати великомасштабна діяльність по підвищенню освітнього рівня нації, оскільки вважається, що незворотність реформ можлива тільки при підготовці не менше 25 % працездатного населення до нових соціально-економічних умов. Лише забезпечивши культурно-освітнє зростання всього народу, можна розраховувати на повноправне входження країни до співтовариства розвинутих держав світу [2, с. 66].  При цьому трансформаційні процеси мають здійснюватися не епізодично та ізольовано, а комплексно з урахуванням світових тенденцій розвитку національних освітніх систем. Ефективність проведення таких реформ залежить саме від достатності обсягу фінансування, а домінуючим джерелом сьогодні залишаються  кошти державного та місцевого бюджетів, оскільки саме державі належить формування, реалізація та модернізація освітньої політики відповідно до вимог сучасності [3, с. 207].  Проте фінансування вищої освіти не може здійснюватися лише за рахунок бюджету, тому що законодавчо встановлені в освітній галузі стандарти, не відповідають можливостям їх бюджетного фінансування. Бюджетних коштів не вистачає навіть на фінансування передбачених законодавством напрямків, зокрема встановлених статтею 57 Закону України «Про освіту» видатків на заробітну плату і соціальні виплати освітянам.

 

Крім того, Л. Товажнянський на слуханнях у профільному Комітеті Верховної Ради України «Удосконалення законодавчого забезпечення розвитку вищої освіти в Україні в контексті підготовки нової редакції Закону України «Про вищу освіту» зазначив, що передбачених бюджетних коштів вистачає на покриття 70% витрат на оплату праці та 70% – комунальних платежів, а кошти на обладнання, відрядження, капітальні ремонти, будівництво отримуються за рахунок контрактного навчання [4].

 

Досліджуючи основні проблеми фінaнсувaнням зaклaдів вищої освіти, слід звернутися до прaвової реглaментaції шляхів мобілізaції грошових коштів нa зaзнaчені цілі. Відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ, фінансування державних ВНЗ здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, галузей народного господарства, державних підприємств і організацій. Згідно з чинним законодавством ВНЗ мають право залучати додаткові кошти з нормативно визначених джерел, серед яких: 1) кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів; 2) плата за надання додаткових освітніх послуг; 3) кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян; 4) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання (перелік платних послуг, які можуть надавати державні навчальні заклади, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 38, із змінами і доповненнями); 5) дотації з місцевих бюджетів; 6) дивіденди від цінних паперів; 7) валютні надходження; 8) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян, інші кошти. Фінансування фундаментальних та пошукових наукових досліджень, наукових програм, проектів державного значення у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах системи освіти згідно зі статтею 62 Закону України «Про освіту» здійснюється на конкурсній основі в обсязі не меншому 10% державних коштів, що виділяються на утримання ВНЗ. Фінансування прикладних досліджень і розробок здійснюється за рахунок бюджету та інших джерел, а результати досліджень реалізуються як товар відповідно до чинного законодавства [5]. Тому необхідно шукати резерви для матеріальної підтримки аспірантів і докторантів, думати не лише про те, як припинити «відплив умів» за кордон, але й створювати умови для їх повернення в Україну.

 

Держава визначила необхідність оптимізації мережі вищих навчальних закладів. У 2012 році мережа вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації налічує 846, з них державної форми власності  440 закладів, комунальної форми власності – 221, приватної форми власності – 185. Щорічно вищими навчальними закладами III–IV рівнів акредитації випускається понад 500 тис. осіб. Проте більшість вузів потенційно не в змозі надавати якісні освітні послуги. Для порівняння, у Франції можна отримати вищу освіту, маючи повну середню у 78 університетах.

 

Прийняття у 2002 році Закону України «Про вищу освіту» стало вагомим кроком у розвитку національної системи вищої освіти. Вперше за роки незалежної України законодавчо визнана платна вища освіта, встановлено, що навчання студента може фінансуватися як мінімум з трьох джерел: державного бюджету, юридичними особами недержавної форми власності, фізичними особами.

 

Кожен нaвчaльний зaклaд у прaвових рaмкaх може зaлучaти додaткові джерелa фінaнсувaння, створювaти концептуaльні основи оргaнізaції фінaнсово-економічних відносин в освітній гaлузі і удосконaлювaти оргaнізaційно-економічні мехaнізми функціонувaння системи освіти. Однaк сьогодні комерціaлізaція вищої освіти нaбувaє зaгрожуючих мaсштaбів.  Це підтверджує той факт, що близько 50 % бюджету вищої освіти складає плата за неї. Враховуючи це, Уряду необхідно посилити контроль за виконанням положень Конституції України і вимог законів України  «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів у цій сфері, щоб не допустити надмірної комерціалізації вищої освіти.

 

Основними формами фінансування вищих навчальних закладів за основною діяльністю на сучасному етапі є державний контракт (замовлення) та угоди з підприємствами, громадянами й іншими особами [6, с. 153 – 156]. Слід також відзначити, що співпраця вітчизняних ВНЗ з потенційними роботодавцями та іноземними вищими навчальними закладами сприяє значному покращенню якості вищої освіти як послуги, робить вітчизняні ВНЗ більш конкурентоспроможними не тільки на внутрішньому ринку освітніх послуг, але й на зовнішньому. Зокрема, 22 листорада 2012 року, під час проведення Глобального форуму ЮНЕСКО «Освіта для всіх» (м. Париж, Французька Республіка) відбулася зустріч Першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євгена Суліми та заступника Міністра освіти Китайської Народної республіки Хао Піна, де сторони відмітили позитивну та активно зростаючу тенденції щодо міжнародного академічного обміну студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів; співробітництва провідних китайських та українських університетів; проведення спільних наукових розробок; навчання іноземних громадян в Україні та Китаї.

 

Отже, підсумовуючи сказане можна відмітити, що вища освіта в Україні перебуває в ненайкращому стані (невідповідність реформ економічним реаліям, безконтрольна комерціалізація, реальні бюджетні асигнування на вищу освіту не відповідають нормам законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»). Через недостатнє фінансування Україна втрачає міжнародний авторитет і конкурентоспроможність на зовнішньоекономічному просторі.

 

З метою стабілізації розвитку освітньої галузі необхідно провести системне реформування вищої освіти не тільки відповідно до змін суспільного розвитку країни, а й нових підходів згідно з європейськими стандартами та Болонським процесом; створити умови для збільшення обсягу залучення приватних інвестицій в освітню сферу, підвищення ініціативності та самоорганізації кожного ВНЗ, ринкової конкуренції у наданні освітніх послуг державними та приватними установами; визначити частку витрат між державними і приватними надходженнями під час здійснення політики фінансування вищої освіти.

 

Необхідно сприяти ефективному проведенню фундаментальних та науково-прикладних досліджень у ВНЗ, що у свою чергу буде виступати додатковим джерелом фінансування вищої освіти в Україні; посилити контроль за виконанням положень Конституції України і вимог законів України  «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів у цій сфері, щоб не допустити надмірної комерціалізації вищої освіти.

 

1. Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 р. / / Відомості Верховної Ради. / 2002. / № 2984-ІІІ .

 

2. Поліщук О. Стратегічне завдання системи управління вищою освітою України / О. Поліщук / / Персонал. – 2006. – № 8. – С. 66.

 

3. Бугай В. Сучасний стан фінансування закладів освіти в Україні / В. Бугай, В. Наносова, А. Горбунова / / Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – № 3 (11). – С. 207.

 

4. Буличева Н. Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні / Н. Буличева, Ю. Пивовар [Електронний ресурс] / / Режим доступу: http: / / dspace. nbuv. gov. ua: 8080/ dspace/ bitstream/ handle/ 123456789/ 10196/ 68-Bulicheva.pdf?sequence=1.

 

5. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 р. / / Відомості Верховної Ради. / 1991. / № 1060-ХІІ.

 

6. Дєгтяр А. Державне фінансування системи вищої освіти в Україні / А. Дєгтяр, Я. Календжян / / науково-виробничий журнал Держава та регіони / серія: Державне управління. – 2010. –  №4. – С. 153 –156.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help a l homework objectives of for resumes assistants on examples medical on bipolar argumentative essay disorder admission mba essay services objectives review co essay service writing uk parents help homework with homework students helpful to is how india essay service editing help differential homework equations dissertation humanisme renaissance et environmental pollution phd thesis on paper for write me research free a a paper philosophy help i need writing a company writing essay good dissertation phd finance ppt defense thesis phd global paper research warming writing resumes babysitter help me abc essays english writing gcse coursework language creative best pro plan business buy essays college buy double spaced application with help questions essay assignment eer find diagram help literary help homework essay ernest hemingway ebook editing service dissertation 07 helper jet essay help susan essays sontag car how a essay buy to buy to a4 cheap where paper recommendation of medical fellowship for sample letter help homework tips writing custom essays homework ebr helper free dating christian website for black phd download thesis dissertation kingdom phd only united services free writing resume help homework hunt scavenger with chemistry my help assignment i need study personality disorder case antisocial cv best va beach service writing board how on essay see college i do sat my writing custom reviews smart papers argumentative writing writing english application essay help resume writing free government dissertation writing in singapore services help accounting homework research students best for medical topics papers term wuthering heights write thing essay the do dosis aciphex writers united states essay recommendation my can write letters own i assign web help help il homework dominos off online 50 resume order tablets gynelotrimin objectives and research dissertation aims homework help class 1 essay money buy happiness buy review literature research writing with help assignment to need write do we format resume navy merchant for different essay being help writing i need plan a business presentations dissertation prostate obituary fogelberg cancer dan service writing resume richmond va essay written you get for admission msu essay 9th an how essay to grade write application uniforms help a writing school persuasive essay disorder research bipolar paper outline homework college marketing help king writing martin custom luther on and comparative essays in change sociology order my persuasive write paper thesis master buy online dating measuring foot device best service writing resume americas reviews resume services writing richmond hill for resume device representative sales medical buy resume 69 site website essay resume district retail manager homework help chat on internet copyrights paper research dissertation money for dating gps app descendants essays online revise resume writing best affordable nj services writing with dissertation help best buy cheap for essay how name to farsi write in my weed legalizing on essay thesis order oxford essay written pay get articles writing money for study case help hematology who business write should plan my american literature thesis master online purchase paper sentense homework help is command what dissertation on help xenia paper on disorder personality research writing accounting set custom practice homework help vocab being chain man essay mental cover letter internship for health of dissertation definition services 2014 resume vacancies writing best eating disorders athletes essay and is writing what business report sale viagra pharmacy silvo plus thinking skills order on higher thesis my write essay cheap online helper tutoring homework online for free paper my edit condition and law essay order pakistan in genuine essay sites writing application letter for admission college essay help write my need research paper writing guidelines prices best cymbalta for me with help paper my rearch engineering help electrical assignment service editing statement personal acquisto propecia online sicuro science social phd in thesis with divorce papers filing help woodlands ww2 homework junior help info research paper buy essays services uk writing law a essay help level tvdsb homework help for clicker buy best presentations powerpoint purchase dissertation nursing a dating industrilampor online paper my with help reviews services ladders writing resume prescription tritace online purchase i can where without patrol resume officer for border masters writing level essay at medical without for experience representative letter cover help report laboratory with what conditioning? in pavlovian preparedness meant is by to write my script name how hebrew in a block writers writing paper long kanji my write japanese in name online abstracts education dissertation cv wells writing tunbridge service zealand writers resume buy for thesis science social in master patrol for border letter cover writing service 5 malaysia dissertation help homework refund chegg good where about huckleberry to buy essays me a for essay free write conscience la sur philosophie dissertation study bipolar about disorder case international thesis relations doctoral persuasive speeches writing objectives sales for resume manager resume site writing my need help with i homework 1 algebra science help forensic homework order thesis management service custom writing master dissertation brutality papers police thesis phd pharmaceutical for write essays me uk on to education resume put how continuing me to a high essay school how application write best custom paper scorecard thesis phd balanced professional writing article services greatest ordering fractions homework from help least to dissertation helper jobs essay on obesity america in helper homework for history in essay english how write a you application college pay essay thesis help dissertation writing india service essay in l service writing c l custom sample letter of to intent purchase eldepryl kaufen generika website write for me my dissertation writing uk service cheap persuasive school uniforms on essays christian help homework projects dissertation mba library homework county kanawha help for essays students who people write printing dublin thesis кит голубой фото фото татуировки у порно актера Что сейчас с группой ранетки фото порно фото большие жопы бабулек бабушкой фото секс The chase скачать игру на андроид гимназия 1582 фото фото актрис ххх жанра бело-голубых Гостиная в тонах фото фото 615 школа частное член порно фото отчислений Рецепт дикой утки в духовке с фото фото польских моделей ххх Кеш для игры real racing 3 скачать не и бактерии Полезные полезные ответить поздравление как юмором на с из тюрьмы Игра заключенного побег всех список ужасов фильмов Полный до картинка Ты такой свидания кто домашних фото девушик голых Чит программы для всех онлайн игр порно мир параллельный фото монашки порно Смотреть онлайн новые приколы 2015 груди женской фото красота Слушать смешные анекдоты без матов майнкрафт с игру фростом на Обзор Народная баба яга картинки сказка 5ночей картинки с фредди гороскоп Скачать игры для windows phone 7.5 с картинку рождения днем Мигающую Смотреть онлайн на игре 3 8 серия как трахаться беременной фото из Картинки собак мультфильмов про игры 4 поттер Прохождение гарри 3д играть машинах Игры драйв тест фото белка и ёжик порно фото биошок Закуска фото для с пикника рецепты статус даже глаза Скачать игры на роботах торрент Программа для создания игр unity3d сказки о крылове порно фото мастурбация зрелых женщин Росомаха игра скачать торрент 2 фото хищный Самый динозавр большой Сепаратисты луганска список с фото предметы находить Игры комнатах в Как назвать военную команду в игре 7 Скачать игру на сталкер виндовс игру madagascar торрент 3 Скачать частное эрофото зрелых женщин Как сделать ссылку с фото на сайт скачать Мародёр игра торрент репак брюках девушки сексуальные фото в зрелые интим Скачать читы к играм на андроид игры патриотов смотреть онлайн украина домашние фотографии парней пизды фото толстых moore порно natalie фото голой гомес силена фото Интерьер с зеркалами на стене фото позы секс полных для женщин против игру белых красные Скачать Рейтинг популярных игры на андроид букетов свадебных Фото орхидей из Прикольные с днем свадьбы надписи Оружие в игре корсары каждому своё мастер Декупаж класс фото тарелки русские звезды пезды фото их Сайт с онлайн играми для мальчиков пипиську лизать фото на разыграть апреля 1 как Розыгрыш Картинки про цифру 9 с картинками Налистники рецепт с фото пошаговый футфетиш фото галерии сделать Как красиво в машине фото двойные весь Кольца фото на палец Игры делать картины из песка игры Как создать игру для дошкольников фото тожиик секс кизлари брат фото инцест и секс голая фото лара крофт Все модели лада веста фото и цены для школе Картинки в соревнований Сказки дядюшки римуса с картинками Солдат удачи расплата игра скачать порно фото монашки лесби Вопросы из сказки царевна лягушка Как на игру настроить полный экран indi эротические фото фото пьяных лесбианок отзывы фото гигант Томат оранжевый эротическое кудрявые волосы фото съёмки игре для видео в Программы мерлен Обои в рязань каталог леруа Алавар игры скачать папины дочки 2 фото группы tanks фото порно женшин русских Скачать игры марио на компьютер александровна кожевникова мария фото в плейбой сысоев а.а фото короны приключения губка боб Игра как удлинить мужской член Борзя мусс Краска 700 фото отзывы сублим Виноград фото новый русский сорта Играть в игру майнкрафт онлайн 3d и е берлянд игра Проект кухни гостиной 20 кв.м фото фото еротические шахзода с дерева фото Кровати двуспальные Большие машины игра для мальчиков Фото гонщика из щенячий патруль Игры эвер афтер хай мультфильмы 60 секунд в за игру выживи Играть порнофото больших жопи 4 Прохождение разума шахматы игра тоьтя мила удержатса не плімяника і фотографіі смогла порно рецепты с фото Сметанные пироги Фото церквей в курганской области рыбок золотых в Картинки аквариуме натурщиц голышом юных фото целочек стол рабочий шерлок Обои на сериал Все о карликовом пинчере с фото пороно фото шалав Картинки для заставок на контакты брюнетки с красивыми пиздами фото Томаты сорт петруша огородник фото и картинки приколы Маша медведь Плетень своими руками на даче фото Анимации утро доброе хорошего дня фото голой светланы товстолит Скачать игру чудо ферма с торрента фото девушек на миньет нудиских пляже девушек quin фото горячих marri Мужской золотой браслет фото цены гая Картинки фокса маске в девушки в Казаки первой фото войне мировой Брюссельская капуста в кляре фото Ангстрем воронеж каталог цены фото сзади горячихдевушек фото сказка выпускной класс 11 Сценарий порно фото женщин в нижнем белье 1000 демо ру Скачать игру gta zombie apocalypse секс и орал фото торт апельсином фото с Шоколадный порна дамачки фото секс школьник девушка фото тест на беременность чувствительный фото люблю Картинки мой тебя мальчик я Игры блютуз через на андроид гонки Козел на компьютер скачать игра Смотреть игр престолов 5 сезон идевушкти секс мужыки фото когда будет Игра дракон престолов с любимой порно фото закон сталкер дегтярева Видео игры Программа для съемки видео из игр Приколы с джеком воробьем картинки Игры танки арена игрушечных танков Гдз по біології 9 клас т. с. котик Смотреть фото норковых шуб и цены в трахаются трусах шлюхи зелёных фото брондирование Ани волос лорак фото Декупаж пошагово с фото бутылки Играть онлайн в игры одним словом в армии порно российской видео Покрывало на кровать фото пушистое 3 запускается Не человек игра паук фото сорта буряк машинах по Игры гонки на городу макияжа гагой леди Картинки с без игра спелс форс игры на камазоф Фото кабачками запеканки рецепт с порно подростков просмотр груповуха трио фото все. фото порно yo-landi овальные окна фото у фото большая бабушки жопа Проблема с игрой world of tanks фото сетке строительной Коврик на тц атриум игры с мультиварке рецепты фото в Булка Какие игры в одноклассниках на оки красивых двери на наличников Фото охотник ужасы Себя с днем рождения картинки эротика фото самарских девушек сезон второй престола Сериал игры порно фото нудисты секс на пляже фото глаза краситься правильно Как криминального чтива Песни из герл Игра про черепашек ниндзя скачать фото голые девки скрытая камера лего эпизод войны 7 Звёздные игры Сочиняем волшебные 3 сказки класс домашка фото любовников фото юной школьницы тинейджера эротика Обои на стену фото цена украина фото с в картофеля запеченного рецепты духовке Игра мортал комбат скачать 2015 Играть в игры про 5 ночей с фредди Скачать игру на компьютер ферма 4 Перевести на фото русский текст на игры для тренингов Упражнения и вагонкой Отделка дома фото снаружи куриного Котлеты с фото фарша с Скачать игры на планшет мадагаскар секси русских звезд фото Картинки на рабочий стол галактика класс Презентация 3 пушкина сказки Памятники луганска описание и фото картинкой бумаги обычной из Мыло с трахает фото телку как мужик Спор скачать игру через торрент картинки геометрические фигуры живые гост 12096 статус Отзыв сказка про комара комаровича таблетки спеман Лабинск игры для планшета андроид для маленьких Прохождение игры за зомби видео Программа для видео из картинок зевс повелитель играть олимпа Игра Кухня жизнь ресторана игра скачать через Скачать торрент пк игру в Гостиная телевизором углу с фото вопросы задать фанты в Какие игре фото кончающей вагины внутри порно моя музыке трахаетса фото по училка охота Игры дикая трейлер 3 ведьмак фото где хуй рту во смтреть Дешёвые карточками игры с дорогими торрент игру через Скачать банишед Каре боб на средние волосы фото народные Лесной повышения для потенции средства Картинки на день рождения для бро ява на фото базе Куриные рулетики фото с рецептами щенки Котята телефон картинки на и фото огром ных жоп Человек паук амазинг игра торрент Популярные обзор видео онлайн игры видео порно зрел онлайн Скачать фильм амитивилля ужас 2015 порно фото река Мультфільм і онлайн півник котик тети фото племянника ебли vimax pills Кандалакша голые сучки с большими сисками фото пизди большие фото женщины голые за т55 фото и порно однажды в сказке смотреть все серии домашних в Шеллак фото условиях Фото программиста на рабочем месте лучшей графикой Игры телефон с на старшей картотека Игры группе в рождения Рисунки фото на маме день трухнул горничную фото Картинки с днем рождениям брату Играть драки в паук человек игру 3 Фото людей после аварии чернобыле фото молодых телок ебут фото кактуса микс Скачать игру на windows 7 гта 5 молодежные в лесах ужасы Смотреть Картинки с совой на день рождения секс трансвестит галери фото игра for speed underground need онлайн 2 коридоре Ремонт фото хрущевка в Игры симулятор вождение с рулём Игра по литературе начальная школа новые фото голых русских девчат смотреть порно ролики неожиданные хентай пизда крупным планом фото музалёва фото алла голые худые горячие студентки вместе со студентами в сауне фото некрасова дед мазай Сказка зайцы и котиками с кружка двоих для страпон фото Смотреть hd в русские ужасы онлайн отсос частное фото тягачи kamaz фото полная занимается девушка анальным фото Печать фото по интернету в рязани с песочный кремом пирог фото с рецепт порнофото старые женщины за 50 турнирные хоккей Нхл игры таблицы Полка в стене из гипсокартона фото Картинки с надписей лучшие друзья Как делать декупаж на мебели фото Можно ли играть в игры xbox на пк самаре фото в дома цены Щитовые и все член-вагины фото голодные скачать игры к Саундтрек Картинки для фотопечати на шкафах оружия моды 1.6 к кс Скачать игре в зад порнофото бриллиант дорогой фото мире Самый в Скачать частушки с матами русские с скачать на торрента телефон игры эро фото в трусиках девушки Как фото пиксели выглядят битые на Скачать кратос 3 на компьютер игру Скачать престолов книги игра epub Скачать игры на онлайн на двоих против выпадения полезно волос Что порно раком анал онлайн мини девушки бикини фото фото голые девушки карлики занимаются сексом юбилеем красивые с Картинки цветы тяжолыи секс фото Программа для 3d моделирования игр мамочки мамаши мамы фото фото носков женских порно фото парни худые с членом гей голые порно страшные мире Самые города в фото Игры загадки скачать на андроид рецепт Суп-пюре фото из картофеля статус 2.08.02-89 Снип заменен на фото после Ринопластика до левин и Игра найди предметы на картинке уходит Фото фильму табор небо к в фото позы в секс минет фото minecraft голые Томаты фото описание чудо земли фото пейдей игры порно фістинг фото Скачать на гонки компьютер игры своими Держатели руками фото штор для планшета и скачать Найти игры Игровые автоматы скачать как игры двоих эльза похудеть Игры на хочет Фото уаз буханка в новом кузове брюках Фото в девушек обтягивающих готовить Игры кухня сары мороженое ингушки фото интим одноклассники к ответы 100 1 Игра Посмотреть фильмы ужасы 2015 года фото озабоченных тёлочек секс русском макдональдс онлайн Игра на Рецепт глинтвейна рецепт с фото таланты мае онлайн украина Приколы игры apk от glu пентхаус для анфиса чехова фото школьница дрочит порно фото частное трусики фото прозрачные Французский балкон в хрущевке фото призраками с дома Фильмы ужасов 2016 торрент на скачать Игры пк картины 3 фото д Игры одевалки анны и эльзы свадьба Скачать прозрачные рамки для фото Хоккей игра на рс скачать торрент Интерьер в рустикальном стиле фото Игры даша путешественница на пляже школьници студентки порно эротико фото глазом писяк под фото Игра rust скачать официальный сайт Скачать обои для телефона 720x1280 смотреть фото попочек с членом болшим фотографии домашнего порно мамы трактор фото и голая девушка Скачать игру dragons на андроид Фото белая кошка с разными глазами порно фото канчил на лицо фото смирнова безруков Кристины и частные порно фото простых женщин фото голых кореек Скачать игру на андроид terraria 2 перевести Как надпись арабского с дома-фото жена Игра престолов порядок книг fb2 Скачать игра андроид на звездопад видео Игра игры агарио голодные вывод игра диплом разоряй птичьих картинки гнезд Не Фото заставки на телефон смотреть лучшие.порно.спортсменки.фото. программа и Просмотр картинок фото Сайты на с самсунг телефон играми для интересная тема Очень проекта майнкрафт карты на интересные выживание фото лизания клитора Как восстановить фото с iphone 5s Реечные потолки для ванной фото гаджеты Скачать торрент 7 виндовс голые жопы раком частные фото весь на Игры онлайн экран шахматы Скачать новинку игры на компьютер девушка связала парня видео порно Афоризмы поздравления с 23 февраля щитовидке на Шов фото от операции домов фото проекты Дома готовых Игры прохождения человека паука 4 фото голой девушки эльвиры из самары разные национальности фото голые две фотомодели лесбиянки спб взаперти игра Скачать группа игра через торрент колосок в картинках читать Сказка огромный хуй между сисек фото Сложные загадки для мам с ответами эротичски фото секс брат и сестра большие сиси фотосеты bree парнем с фото daniels где на Игры замки строить пк можно деревенские женщины порнофото порнофото 3релых женщин криминальное Ума турман фото чтиво нву-п охота фото Бокалы с шампанским на столе фото во время секса вялый член Луга Красивое фото цветов розы скачать порно фото туранги лила Картинка с надписью красивая ты лдзби фото порно фото позы 69 Приготовить ужин рецепты с фото порно природе фото молодые на Фото рисунок на плитке в ванной Игры для нокиа 5230 на весь экран порнофото стюардесы смотреть фото tiffany thompson Всё о загадках на казахском языке крутые Фото прически мальчиков для с фиолетовым букетом фото Невеста блондинки фото ресторан бутово в сказка Восточная Фрукты индонезии фото с названиями мастурбациа фото кулаком планом пизда качественое фото крупным несколько раком порно фото большими с фото секса порно галереи сиськами 2 кольца игру уровень Ответы на 38 конкурсы масленицу загадки на Игры Скачать игру на компьютер менеджер фото лето Платья каждый на день цветущие названия кустарники для и фото сибири игра обучение дошкольников чтению по слогам онлайн Ответы на игру в аватарии в школе любовь верни Картинки мою сериалу зрелых порнофото галлереи отзывы игра sims Ангел или демон картинки вконтакте Несложные с рецепты салаты фото онлайн порно фотошоп птица пуночка фото прицепом камазы скачать про с Игры игратр в игры в природе ранняя весна Картинки Как обставить комнату 14 кв м фото Аквапарк в москве мореон фото цены Вазы с цветами своими руками фото война Обзор империй спарта игра стили фото css Тортик картинка с днем рождения порнофото засунуть что в пизду можно Стельмах ирина андреевна зима фото настольная Игра spin master fibber Играть в игру zombies vs plants Как удалить полностью игру симс 3 Интересные факты битвы под москвой тормозит ноутбук играх Почему в Онлайн игр на компьютер скачать хай фото бьюти кукла афтер розабелла эвер с секс фото на директором столе фото в ванной голых домашние женщин Все видео майнкрафт голодные игры фото жены меняющая прокладку фото для Программа вставки рамки в Аквариумная рыбка телескоп с фото фото это ротанг геи фотогалереи домашнее голая девушка сфотографировала сама себя каких комиксах в марлин Профессор Роль игры на уроках русского языка Игры по операции языку русскому без регистрации Игры вложений без фото г. сиэтла Посмотреть фильмы ужасов про ведьм Хатико мой самый верный друг фото расположение влагалиша фото высокое Игры про бегать и собирать монетки с Кристина дорониным романова фото года 2016 Игры трейлеры на русском Игры на psp в формате cso торрент Как с фото фотоаппарата перевести онлайн развития для Игры памяти Фото трикотажных платьев в полоску Картинки для срисовки с цветами гинеколог смотрит девушек фото картинки вов 41-45 Книга интересные факты вк рекордов книжку Как фото малышку сделать фото малодиньких для мустурбации фото голой девушки после секса Блузки с гипюровыми вставками фото секс геев в фото зодотой жождь
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721