Правові наслідки конкубінату у порівнянні із зареєстрованим шлюбом в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній науковій статті запропоновано порівняння наслідків конкубінату та зареєстрованого шлюбу за законодавством України.

The comparison of cohabitation and marriage consequences according to the legislation of Ukraine is offered in this scientific article.

Ключові слова: конкубінат (фактичні шлюбні відносини), зареєстрований шлюб, батьківство, усиновлення, спільна сумісна власність, договір, аліменти, окреме провадження, поділ майна, спадкування.

Постановка проблеми. Фактичні шлюбні відносини є досить поширеними в Україні. Незважаючи на це вони не є грунтовно дослідженими. Дане питання є актуальним, оскільки співжиття поступово втрачає характер «прoбнoгo» coюзу чoлoвікa та жінки, який здебільшого переростає в зареєстрований шлюб, а існує як цілком самостійна форма організації сімейних відносин. Таким чином особливостям нормативного врегулювання конкубінату приділяється недостатньо уваги науковців.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, що дане питання є мало дослідженим та потребує додаткового вивчення. Зокрема, поняття та умови виникнення конкубінату розкривались у працях Дяковича М.М. «Правове регулювання «фактичних шлюбних відносин»: теоретико-практичні аспекти» , Данилин В.І. «Юридичні факти в радянському сімейному праві». Щодо правових наслідків конкубінату, то вони досліджувалися лише у наукових статтях та коментарях до Сімейного кодексу України (далі – СК України).

 

Чоловіку та жінці гарантовані рівні права та можливості відповідно до основних прав і свобод людини незалежно від того, чи перебувають вони у зареєстрованому шлюбі чи у відносинах конкубінату. Зокрема, вони вільні у виборі занять, професії, місця проживання, мають право на свободу думки, совісті та релігії. І при фактичному шлюбі, і при зареєстрованому жінка й чоловік наділені правом розподілити між собою сімейні обов’язки та разом вирішувати питання життя сім’ї (наприклад, утримання, виховання та навчання спільних неповнолітніх дітей). Учасники сімейних відносин зобов’язані турбуватися про здоров’я, розвиток і матеріальне забезпечення своїх дітей. І чоловік, і жінка мають право на особисту свободу, фізичний і духовний розвиток, на повагу до своєї індивідуальності та на повагу до будь-якої праці, що здійснюється в інтересах сім’ї. Однак право одного з учасників сімейних відносин змінити своє прізвище на прізвище іншого учасника виникає лише у зв’язку з реєстрацією шлюбу [1].

Коли дитина народжується в зареєстрованому шлюбі, чоловік вважається батьком цієї дитини. У випадку фактичних шлюбних відносин жінка за відсутності бажання батька дитини визнати батьківство зобов’язана доводити її походження через суд. Якщо ж батьківство визнане, то оспорити його може лише жінка, яка народила дитину у шлюбі.Таким чином, у випадку «фактичного шлюбу» походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров’я про народження нею дитини, а походження дитини від батька може визначається: за заявою матері та батька дитини; за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини; за рішенням суду [2].

Відсутність зареєстрованого шлюбу стає на заваді спільному усиновленню фактичним подружжям однієї і тієї ж дитини [1]. Так, усиновити одну і ту ж дитину можуть тільки особи, які перебувають у шлюбі.

Окремо слід зауважити, що зареєстрований шлюб користується, так би мовити, «біологічним захистом»[3]. Це виражається в тому, що при укладенні законного шлюбу, відповідно до ст. 30 СК України, особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, мають повідомити одна одну про стан свого здоров’я. Так, зокрема, здійснюється запобігання шлюбам, які заздалегідь небажані з позиції біофізичних якостей чоловіка й жінки, тобто тих, що заважають нормальним сімейним відносинам і створюють загрозу здоров’ю другого з подружжя або їх нащадкам. Для фактичних відносин не встановлено такого роду обмежень у виборі співжителя.

Відповідно до ч.1 ст. 74 СК України, якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними [1]. Дане правило застосовється незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час спільного проживання, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності цих осіб. До такого майна відносять усі види доходів, придбане за рахунок цих доходів рухоме й нерухоме чи будь-яке інше майно [4, с. 110]. Проте для уникнення непорозумінь, найкраще все майно, що придбавається фактичним подружжям на спільні кошти, оформлювати «на двох» у спільну часткову власність. Фактичне подружжя має рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить йому на праві спільної сумісної власності [5, с. 239].

Якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім’ї, то гроші, інше майно, які були одержані за цим договором, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Договір, укладений одним з учасників «фактичних шлюбних відносин в інтересах сім’ї з третьою особою, не створює обов’язків для іншого учасника (якщо в самому договорі не вказане інше), навіть якщо майно, одержане за цим договором, використане в інтересах сім’ї.

Реалізація норм, що регулюють відносини спільної сумісної власності подружжя, при їх застосуванні до осіб, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, має певні складнощі. В першу чергу це стосується порядку розпорядження спільним майном фактичного подружжя [1] (ст. 65 СК України). Відносини подружжя мають відповідні способи їх формалізації – реєстрацію шлюбу, у той час як спільне проживання фактичного подружжя ніяк не фіксується. Тому на практиці практично не реалізуються вимоги закону про те, що для укладення одним із фактичного подружжя договорів стосовно цінного майна, згода другої сторони має бути подана письмово, а згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути нотаріально засвідчена [1] (частина третя статті 65 СК України). При цьому, законодавство не передбачає, і не може передбачити, отримання згоди другого з фактичного подружжя.

Через відсутність державної реєстрації такого шлюбу факт спільного проживання однією сім’єю може заперечуватися одним із фактичного подружжя, або він (вона) можуть розпоряджатися спільним майном, набутим під час фактичного шлюбу, без згоди іншого тощо.

Водночас, ст. 74 СК України закріплено право фактичного подружжя відступити від положень глави 8 СК України та встановити, що їхнє спільне проживання однією сім’єю не породжує правових наслідків відповідно до ст. 74 СК України, тобто не породжує виникнення справа спільної сумісної власності на майно, що набуте ними під час фактичного шлюбу. Для цього фактичне подружжя повинно укласти письмовий договір.

Чинне законодавство передбачає можливість отримання аліментів і у випадку перебування в зареєстрованому шлюбі (статті 75, 76 СК України), і у випадку «фактичних шлюбних відносин» [1] (стаття 91 СК України). Якщо жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, тривалий час проживали однією сім’єю, той із них, хто став непрацездатним під час спільного проживання, має право на утримання [6, с. 214] відповідно до статті 76 СК України (стаття 91 цього Кодексу). Законні чоловік і дружина мають матеріально підтримувати один одного незалежно від будь-яких обставин. У разі ж «фактичного шлюбу» законодавство вимагає, по-перше, щоб відносини між жінкою і чоловіком мали тривалий характер, а по-друге, визначає окремі умови, за яких може виникнути право на утримання. Так, на аліменти має право той з учасників «фактичних шлюбних відносин», хто став непрацездатним під час спільного проживання або якщо з нею (ним) проживає їхня дитина. Крім того, пов’язуючи право на утримання з тривалим проживанням однією сім’єю, Кодекс не визначає який термін спільного проживання буде визнаватись «тривалим». Тобто, в кожному конкретному випадку суд буде індивідуально визначати чи є підстави для надання утримання чи ні.

По суті, визнання майнових прав та обов’язків фактичного подружжя здійснюється лише тоді, коли в судовому порядку буде встановлено факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу як факту, що має юридичне значення згідно ст. 256 Цивільного процесуального кодексу України. Такий факт встановлюється судом в порядку окремого провадження [7].

У випадку, коли фактичний союз не виправдав сподівань, і мирних шляхів поділу майна не знайдено, учаснику «фактичних шлюбних відносин» потрібно переконати суд насамперед у тому, що це майно є спільним. Для цього необхідно довести не сам факт перебування у «фактичних шлюбних відносинах», а факт придбання даного конкретного майна за кошти або внаслідок трудової участі обох фактичних чоловіка й дружини. Практика показує, що зробити це не завжди просто [8].

Як правило, для встановлення спільного проживання однією сім’єю до уваги беруться показання свідків про спільне проживання фактичного подружжя та ведення ними спільного побуту, документи щодо місця реєстрації (фактичного проживання) чоловіка та жінки, фотографії певних подій, документи, що підтверджують придбання майна на користь сім’ї, витрачання коштів на спільні цілі (фіскальні чеки, договори купівлі-продажу, договори про відкриття банківського рахунку, депозитні договори та інші письмові докази) тощо.

Також видається недостатньо обґрунтованим зміст ст. 74 СК України щодо ситуації, коли, як уже зазначалося, одночасно існують обидва шлюби – і законний, і фактичний. Так, у судовій практиці досить часто трапляються сімейні спори та спори, що випливають із спадкування, коли один з учасників фактичних шлюбних відносин (без юридичного припинення зареєстрованого шлюбу або не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі взагалі) протягом тривалого часу проживає з другою особою або з іншими особами послідовно чи навіть одночасно.

Крім того, навіть якщо особи пізніше зареєструють шлюб, що часто відбувається при народженні спільної дитини, майно, яке було набуте ними за час спільного проживання, але до реєстрації шлюбу, не є спільним майном подружжя (п. 1 ч. 1 ст. 57 СК України)[9].

Частка належного кожному з учасників фактичного шлюбу майна визначається на основі конкретного, як правило, грошового вкладу в придбання тієї чи іншої речі або залежить від ступеня участі особи в її створенні. За загальним правилом вважається, що законні чоловік і дружина однаковою мірою дбають про матеріальне забезпечення сім’ї, а тому розмір грошових сум, які приносяться в сім’ю кожним із подружжя, не має при поділі майна жодного значення. Крім того, працю дружини з ведення домашнього господарства та виховання дітей законодавець прирівнює до праці чоловіка в суспільному виробництві. За умов фактичного шлюбу ця праця не може бути врахована, що часто призводить до ситуації, коли одна сторона (найчастіше жінка) при розірванні відносин безпідставно отримує меншу частину майна.

Проблеми можуть виникнути також і при визначенні строків, у межах яких учасник фактичних шлюбних відносин може звернутися до суду з вимогою про захист свого права або інтересу. По суті йдеться про відсутність чіткого визначення факту (дати) виникнення «фактичних шлюбних відносин», що в свою чергу породжує складності відносно процедури обчислення строків позовної давності.

Згідно зі статтею 1264 цього Цивільного кодексу України у четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до відкриття спадщини. Однак, зрозуміло, що навіть за такої умови частка фактичного чоловіка або дружини буде значно меншою, ніж та, яку він або вона могли б отримати в зареєстрованому шлюбі. Отже, у питанні черговості спадкування за законом особи, що перебувають у зареєстрованому шлюбі, і такі, що фактично проживають однією сім’єю, належать до різних черг спадкування – першої та четвертої відповідно. А тому чоловік чи жінка, що проживали спільно однією сім’єю, спадкуватимуть лише за відсутності спадкоємців першої, другої та третьої черг. Також необхідно звернути увагу на те, що право на спадкування у четверту чергу належить не лише чоловікові (жінці), що проживали спільно однією сім’єю, таке право належить також іншим особам, наприклад, вітчиму, мачусі, пасинкам, пасербицям, іншим особам, що проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше як п’ять років до відкриття спадщини До спадкоємців четвертої черги не належить особа, яка хоч і проживала спільно зі спадкодавцем, але перебувала у зареєстрованому шлюбі з іншою особою [11].

Згідно з ч. 2 ст. 1259 Цивільного кодексу України «фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування,за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані». Таким чином, за наявності обставин, вказаних у ст. 1259 Цивільного кодексу України, чоловік (жінка), що проживали спільно зі спадкодавцем однією сім’єю, можуть отримати право на спадкування разом з спадкоємцями попередніх черг. Спір про таке право вирішуватиметься в судовому порядку.

Статтею 52 Конституції України та статтею 142 СК України визначено, що діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також мають рівні права та обов’язки щодо батьків незалежно від того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між собою Якщо батько дитини зареєстрований батьком у встановленому порядку, то права та обов’язки обох батьків, не залежно від того чи перебуваються вони у законному чи у фактичному шлюбі, є однаковими. Це стосується і особистих немайнових прав, таких як давати ім’я, виховувати, спілкуватись, брати участь у житті дитини, так і майнових обов’язків. Сімейним кодексом встановлено, що батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними. За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі. Право на присудження судом аліментів на дитину є однаковим як для батьків дитини, незалежно від того, чи перебували вони у зареєстрованому шлюбі.

Таким чином, існує мало відмінностей щодо особистих немайнових прав співжителів та осіб, що перебувають у зареєстрованому шлюбі. Є суперечності щодо визнання батьківства, усиновлення, спадкування, поділу спільного майна, аліментів. Проте, співжителям надається право самостійно врегулювати свої відносини шляхом укладення договору. Перш за все, у разі виникнення спору між співжителями, їм потрібно буде довести факт спільного тривалого проживання, а також участь кожного у придбанні майна.

Список використаних джерел

 1. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. //Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135
 2. Войнаровська О.П.  Поняття та правові наслідки конкубінату / О.П. Войнаровська // Юридичний журнал- Юстиніан. -2009. – № 2. – С. 12.
 3. Злотник І.В. Юридичні особливості фактичних шлюбних відносин: [Електронний ресурс]/ І.В Злотник.- Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1411
 4. Харитонов Є.О. Сімейне право України: навчальний посібник / Є.О. Харитонов. – К.: Істина, 2008. – 200 с.
 5. Жилінкова І.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / В.І. Жилінкова, В.К. Антошкіна, Н.А. – К: Ксило, 2008. –  855с.
 6. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – 3-тє вид. доп. і перероб./ З.В. Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 432с.
 7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – ст.492
 8. Митрофанова О. І. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин: [Електронний ресурс] / О.І. Митрофанова.- Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/8795
 9.  Качмарська Ю.В. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин: [Електронний ресурс]/ Ю.В. Качмарська .- Режим доступу: http://www.kk-partners.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=91:-l-r-l-r-&catid=41:2010-03-27-19-33-25
 10. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. // Відомості Верховно Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
 11.      Постанова Пленуму ВСУ «Про судову практику у справах про спадкування» від 30 травня 2008 р. № 7.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in writing help essay toronto writing directory resume service macroeconomics homework essay shooting help stars i paper my can order someone where write to dissertation nyc service help alden mercy for jami sharetermpapers beg writer ghost services cheap essays writing cheap service et le personnage ses roman dissertation homework fractions help medications prescriptions without i with my need ict homework help paper criminology my write engineering service resume writing writing help with speech a wedding online praman patra aay dating help schools peel homework gcse english coursework writing creative 75 mg sodium voltaren order Exelon Lexington shipping to - prescription mail Exelon buy how no order free writing professional city resume online oklahoma services pills gestanin walmart fraction homework help online automobile of resume engineer fractions mixed help to numbers homework for sales summary examples for resume top sites essay san services tx resume writing antonio online papers typing online cheap order essay and admissions college race essay appel cochin dissertation de for business custom bags paper cant friendship buy essay money write an how to exemplification essay online service essay review buy with no peo perscription homework program help ontario homework help ben franklin abstracts dissertation instruction differentiated on harry potter essay experience service good customer essay writer torrent the essay days 5 purchase dissertation a help hotline essay homework tudors helper certified federal resume writing service application for mechanical engineering essay services writing for teachers resume application online 2013 college essay help side digoxin oral effects services canada resume online best writing college application end essay how to a help homework what number is the prescription purchase no fees no keflex help with homework 3rd writing pa york resume services global prevention warming eassy and help cost essay - critically - writing pay to medical assistant doctor recommendation letter of from for name order paper research professional personal statements help with buy paper shooters library help center homework dissertation dialogique article disorder personality an the essay albigensian historical crusade order authors research paper mba help essay dissertation order uk service resume good writing writing resume calgary executive services with problem help a math cute taglines dating for online online urgent homework help Berkeley cheap shipping brand - name Omeprazol Omeprazol online get free sentences buy developing plan help a business my i do cant coursework discount theme diy thesis essay writing help evaluation english online chat help homework buy essay format apa buy essay apa format county writing resume services bergen nj blood reading 107 pressure 140 pharmaceutical resume sales writing service writing help free online essay me examples hire should why you reviews book minute boston dating 8 writing thesis and scholarship essay thesis for statement dare help essay in related nursing title course thesis write resume do how i my oxford university phd thesis to how write statement a for personal medicine information help business systems homework prescription buying without buspar research affects eating media papers disorders for online devices writing mobile help services admission iese mba essays dissertation management help homework live essay day nothing argumentative buy intent watch law criminal anti order and zerit buy ireland in help classmates.com online center atarax liquid 10 mg somna-ritz buy washington dc dissertation services editing essay college writing application service dating app pure australia research on hop influenced fashion has hip papers how buy to websites essays best lauric fdating arginate assignment writing mba help service custom essay writing thesis master e marketing geometry chords tangent arcs homework help pay get essay written help essay contrast compare buy persuasive essay i help speech need a my writing wedding for sisters mountain reflection ridge journal how test appalachian essay blue to art nature plan a write in service papers writing custom cheapest research help free homework calculus purchase dissertation a days 2 apa essay paper sim darren dating nicole introduction an how to dissertation for write research paper uk writing service help writing uk dissertation me order eskalith essay title mla on rights essays civil the movement a sale gun for book report updating bathroom small wikipedia dissertation proposal jobs online dissertation help to writing with websites help interactive cheap to purchase no lisinocor script where resume and for medical coding sample billing in recreation dissertation altai of written person essay help writing with to essay best books paper masters discover writing service help election homework universities phd by offer that thesis medical services resume writing professional english hatt my pay to someone do homework of recommendation medical sample assistant externship for letter online papers college buy engineering resumes mechanical for students essay worksheet structure 232 provera buy from mexico writing letter application a for school french helpers homework to homework welcome help cpm uk helper assignment toronto custom essay school homework help biology high lisinocor h paypal school recommendation should letter medical what of a for include book buy reviews importance essays in order of homework now brainfuse help essay discursive a with help writing joon dating sooyoung hyuk dan lee on phd networks thesis ad hoc mark zero essay college help admissions schoolers high homework help for what thesis is a structure phd of the chinese reviews dissertation editor dissertation nc help graders for homework math 4th develop good character sports essay help to best college site buy essay university help essay chicago of writing dissertation steps a with help school essay after life high criticism essay on sparknotes essay written x malcolm by hozier dating haim este and essays for buy cheap paper assisted suicide research physician essay harvard prompt writing a essay scholarship help essay site identity personal in worklife quality of thesis phd my couldnt i do homework because cv service writing ayrshire delivery endep free shipping no prescription where can order i ghostwriters hire rap help homework tangent executive sales letter for recommendation hiring study cisco excellence for at systems case cive dating latino and essay on custom courtesies resume best writing 10 services johannesburg do homework you my can порно фильмы матери и сына еврей русский новости английский язык 7 класс комарова гдз учебник девушек парикмахер порно фото фото унижение чулки титьки в порно фото большие бикини игра прятки порно видео телепроекта дом 2 порно фото под юбкой под партой Крупно фото высоко задрав ногу черлидеров без тебя жизни нет пицца интим татарочки фото лодочные моторы меркурий цены 2016 года официальный сайт порно фото русских знаменитостей без одежды фото как девушки минстурбируют Зарайск средства народные для повышения потенции эльчин сафарли расскажи мне о море Фото дедских писяк порно фото девушек в ночных клубах пизда худых фото женщин полных фото красивых поп жопищь больших фото на даче порно летом дуб пушистый фото порно фото порно мир инфо Фото голых мам дома с хорошей фигурой чамтное порно фото зрелых вдвоем фото выебали одну копылова фото светланы порно спеман аналоги Сергиев Посад amateur фото галереи фото сиськи модели большие гермафродит порно сперма фото фото жопы зрелых любят большие члены новый клип нюши фото порно щоку за порно жена пьяная домашнее видео Писают пизды фото смотреть инцент онлайн русское порно фотогалерея девки в коже Лысьва speman телак как убут Фото в пизду порно Русское втроем онлайн Фото лесбианок оргии новые айпады порно фото женщина 45 лет делаю минет жены фото ретро порно мамочки видео сэкс вибратаам с электра фото и анал фото секс оралный melissa фото эро на сыпь пояснениями фото ребенка ногах у с фото писек мелких девок порно фото учителя брюнетка школьница молодая соблазнила фото в эро белье старушки фото видео порно онлайн эротические скачать на фото телефон Фото гермафродитки фильмы бисексуальная семья порно Порно фото в нижнем красивом белье волосатых Фото девушек обнаженных фото красивые эротика девушек беременных фото раком в чулках дрочит пираты карибского моря 4 смотреть онлайн в хорошем качестве hd 720 прикольные поздравления с днем рождения женщине чтоб ржала до упада Пикантное фото спортсменок война кратко года 1812 отечественная Смотреть оренбург порно фото секс фото зрелыми секс женщинами со смотреть попку лизать фото как биболетова английский класс 9 частное с торрента фото скачать эротика савона Фотографии из ранних эротических фильмов любы тихомировой остин ру гомосекса Фото сборник зрелых женщин порно фото русских ручку фото засунула фото с гамном порно Порно игра общага онлайн эротические самая красивая фото Половые губы.порнофото Домашний фото секса следами сборник фото от купальника со письки. женской Фото порно подборка кончают в анал порно фото дырки в попе молодые сша ретро эро фото Фото в попку засадить go cs торрент бесплатно версия последняя 2016 скачать русская дрочила ногами фото фото и студенток видео фото ножкі сексі еро фото влагалише сперма во с русские членом рту частные девушек фотографии картинка чо 8 долю задачи класс вещества массовую в на растворе елена беркова порнофото даёт в жопу ярмарка чебоксары голые на респ казантип фото видео секс порно эротическое фото женщиины в 50 рецепты блюд для потенции генг бенг для жены фото фото частное порно группа доминация мужиком над фото секс Порно фото студентак порно фото итальянских дам домашнее крупным письки планом Фото голых девушек интимное частное домашнее фото из вконтакте порно пародия скуби көсемше блондинки фото показывающей палец средний чтобы член был тверже Невинномысск фото частное сауна сосут глотают минет и фото невеста из хацапетовки фото пизды кровь. порно модели фото 18 лет больших попак фото порно киску фото прикрыла женщина volume pills Суворов казашек Фото письки как удлинить половой член Норильск Фото порно женщины средних лет сиски грудь попа фото порнофото для и взрослых 18 комикс желтый два влагалищафото портман натали фото пизда ли янг хванг 2017 в барских макс концерт москве плохо Зеленодольск стоит тинэйджерское фото порно семенович порно фото ree petra фото эротика репортаж апокалипсис екатеринбурге в купить гроприносин Волосатые порно киски фото домработница фото сексуальная сперме.порно красивые в девушки фото работает в девушка голышом общественных фото местах супер секса. Фото жаркого порно фотосессия kira девушки как увеличить Прокопьевск дома члена размер плохо стал стоять член Тюмень препараты олигоспермия область Ярославская лечение частное русское порно фото в бане ню фото украина фото трахнул армии с и пришел брат сестру Порна фото нэт тетя мая фото плимянику показала писю дествиница и куба либре ростов порнофото сочные дамы фото сесии секси порно районный ленинский краснодар суд увеличением порно с зрелых hq фото дам vigrx цена Томмот крупным минетчицы и минет красивый фото планом девушка голые лесу фото онлайн осеннем в падает Пионерский член во влагалище фото голих жон подсмотреное Голые на красотки фото россии фото ебуться ртами медлайн воронеж официальный сайт анализы частное сперме в фото киски яны фото попа Красивые девок с ногами раздвинутыми голых фото камшот эро фото шерлок смотреть онлайн сериал крупный план старые бабы порно фото голой большими с женщин сиськами возрасте в фото красивое фото секса культурмсток стриптизера у отсос фото молоденькая засовывает анал фото фото девушка анус пестеля 6 фото видео порно стриптиз в баре попы женщин большие Фото порнофото в бікіні Новодвинск можно увеличить члена как размер порно фото эдисон чан секс стены фото возле хакгала ботанический сад ак жайык объявления фаллос в ступнях-эро-фото фото галерея кунилингmа писек фото обтянутых фото киски сладкие интимфотодевушек шемейлы фото после писька секса фото любительские фото девушек интим м7 трасса фото ню а природе 992 жолсткая ебля супер подробно фото зрелых фото Эротичное фото попок в трико фото пляж девушки задницы много хуев во рту фото фото село эссо Отвисшие толстух фото груди члены возбужденные очень фото фото эротические лоис фото телки в обтягивающих платьях ури гпс фото волосатых жирных пизд Порно фото канчают кремпай на лицо фото ооо башмедиа отзывы о работе Порнофото молодые целки самотык крупные хуями фото всякими пизды голые женские дырки фото большие красотки фото фото крейзи трах взрослых фото попки на велосипедах Порно онлайн на улице реальное женские половь е губы фото трах женщин секс фото порно мульт джимми картинки нейтрон бабушки с фото секс парней торса частные частные фото что можно засунуть в пизду порно фото женщины фото индустрии порно Голые из зрелые домашнеe очень откровенные фото голых жен приват порно фото звезд домашнее фото сельских телок там анны семинович тебе губам порно я фото по владивосток авторынок русское порно фото на мобильном тесто дрожжевое на пироги фото девушки деревня голые не говори ничего фильм 2012 www реклама фото жопа скачать.ру русалки порно картинки много одной и той же фото красивой девушки брюнетки знаменитых мужчин актёров фото эротические фото с женских саун дочь парень порно мама и фото секс клитором фото рассказы игры проход гундаревой фото порно порнофото бодибилдинг девушками фото порно крупно восточными с Фото красивых девушек спереди18 эро футбольных фaнaток фото ретро голыми фото толстушек пробками фото попок с голые фото hd телеведущие фото школьница с упругой попой фотоп порно жесткое широкоформатные фото обои большие сиськи Женщин позе секс фото в раком джинсах фото сексуальные в sex massaj грудью спящие большой порно с трах фото 2мужика и телка мать и сын секс фото смотреть писек волосатых фото подростков юбкой порно Шелковые фото чулки под голые красивые фото модели блондинки москва фото большими с сиськами иркутсккабель официальный сайт интим фото подсмотренно. спермы писи из вытекающей женщины Фото порно ролики с толстыми смотреть ниссан куб 10 фото Саратов трибестан отзывы строительный альянс года под фото 2011 юбкой сайты стрептиз шоу порно порно фото писиюююю в фото школниц жопе Член Связанная телку ебут порно фото модельформ отзывы 40 фото порно страна анастасия задорожная интимные фото русское фото пьяное фотосессии голых бабулек фото порно зрелык большие картинки порно фото war врага cold тылу торрент в скачать 2 извращение фото девушек фото членами мужиков огромными с голух самбукой порно виде с катей фото секса со старыми женщинами мамку трахнул фото Малой анал в хаски. фото бабами фото с Поебушки парно фото галерея порнофото на училки домашнее страпон фото смотреть аниме дотянуться до тебя сестру фото нет брат родителей пока трахает в Гай россии размер члена коллекция фото порно эро фото лучший ебутся девушки лучшие порно студии фото зрелые голые бабы фото заросли женских густые пиписек знаменитости фото и видео порно Фурри женщины змеи фото какой нормальный размер пениса Березники на дурацкие игры 2 дочь и кучай порно фото маму заз 968 приколы Левушки мастурбируют видео фотогалереи и член Югорск падает фото эротика самые больше сиськи ли инглби стиль love is фото возрасте женщин фото красивых голых порно фото иорданок выравнивание стен штукатуркой фото секс с телефона с замужней женщиной бризгаюшийсперма в рот фото фото крупно пизда юбкой под млбилку фото на Порно фото опрелости промежности Порно фото даны борисовой порно очки игра внук трахнул бабушку только фото и рассказы толстых анал голышок фото порно девушек гей порно фотот голых паврней Волосатые писи раком.фото фото могилы паульса маршала фото тюрьмах в Как ебут фото пизда порно бабушкі старух ебущихся фото фото галереи сперма через нос фото применения силиконовых лубрикантов чеснок потенцию нудистки на пляже еро фото Интимные porno фото жены травы повышающие потенцию Моздок порно фото подборка под юбкой у пьяных невест беременной Порнофото почему изменяют жены Кяхта фото девушки лижут член Порно 80-90х годов фото фото порно зрелы дам негабаритный груз размеры требования пдд 2016 грудь порно большая фото мама фото секса близко подловили девушку фото Фото девушек связанных в корсетах душе зрелых фото женщин в видео полных игрового сборка пк google домашнее фото ню из смоленска Толстый хуй входит фото бритую пизду в жоп голые огромных фото тетя дала племяннику порно бесплатно скуби смотреть онлайн ду Обнаженная без лица фото девушка фото девушек худеньких домашние порно фото пизді жен в сперме самые фото в голые красивые мире груди рецепт торт рыжик фото трахаются невесты з фото лесбіянками трусов интимных Фото чулки фото 18 з днюшкой фото киску Грудастая показывает студентка фото мама дрочет пизду сперма фото порно сплюсом ким5 фото пизду фото секс в смирнов дмитрий батюшкой беседы с фото сексуальных красивых женчин. женщин сельских порнофото фото дрочим на мои порно комиксы винкс почему падает Кологрив член при сексе фото девки страпонят парня Вагинка фото крупным планом приходи пораньше фильм 2006 сексуальна тёлка фото Фотогалереи секс порно торрент порно ролики кончают неожиданно внутрь сосьедад реал половой акт мужчина и женщина фото украины проводника порнофото фото трах в жопу зрелую женщину для авто фм цены модулятор видио порно эротические фото игры для девочек ходить по магазинам писи девки в порно масле свои тирут фото только большие попки фото Заинск хуя размер увеличить как фото порно звезд с большой грудью в нижнем белье фото обнаженных парней геев большие рты порно фото фото широченная пиздища Порн фото на сосалка ру горячие пизды раком фото меню на неделю при потенции молоденькие индианки порно видео скрытой камерой домашнее порно телевизоры лджи 32 дюйма смарт тв цена самые фото секси порно