ПРАГМАТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ У ІСПАНСЬКОМУ МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І. І. Хомицька
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів

Основною метою даної статті є проаналізувати неологізми усних медіатекстів та протиставити їм новотвори, які ми відшукали у іспанській масмедійній комунікації. У статті показана методика підбору неологізмів та аналізу нових слів з телебачення та радіо. Ці дані дещо відрізняються від даних, досліджених у письмових корпусах. У статті аналізуються особливості мовленнєвих неологізмів, відображаються критерії неологізмів періодики, формальних та семантичних неологізмів, запозичень. Ці відмінності підтверджують гіпотезу, що усне мовлення сприяє збагаченню лексики, утворення якої ми не завжди знаходимо у письмових джерелах.
Ключові слова: неологізми, лексикологія, засоби масової комунікації, корпусна лінгвістика, усне мовлення.

Основной целью данной статьи является проанализировать неологизмы устных медиатекстoв и противопоставить им новообразования, которые мы нашли в испанской массмедийной коммуникации. В статье показана методика подбора неологизмов и анализа новых слов по телевидению и радио. Эти данные несколько отличаются от данных, исследованных в письменных корпусах. В статье анализируются особенности речевых неологизмов, отражаются критерии неологизмов периодики, формальных и семантических неологизмов, заимствований. Эти различия подтверждают гипотезу, что устная речь способствует обогащению лексики, образование которой мы не всегда находим в письменных источниках.
Ключевые слова: неологизмы, лексикология, средства массовой коммуникации, корпусная лингвистика, устная речь.
The primary objective of this article is to analyze neologisms of verbal mediatexts and contrast their new formations, which were found in Spanish mass media communication. In the article the methodology of selection of neologisms and analysis of new words from television and radio are shown. These data differ from those investigated in writing corpuses. The features of speech neologisms are analyzed in the article, the criteria of neologisms of periodicals, formal and semantic neologisms, borrowings are represented. These differences confirm a hypothesis that the verbal broadcasting assists in enriching the vocabulary the formation of which we rarely find in writing sources.
Key words: neologisms, lexicology, means of mass communication, corpus linguistics, verbal broadcasting
Ми характеризуємо мовлення як явище передусім спонтанне і є логічним припустити, що така безпосередність лінгвістичного вживання сприяє спонтанному утворенню мови. Однак, як стверджують деякі автори , відношення між мовленням і письмом, що далеко не дихотомічне, є поступове і поширюється в континуумі набагато складніше, ніж те в якому перетинаються різні змінні (як канал, ступінь планування, функціональності і рівня формальності). Така оцінка чітко проявляється в класичній схемі М. Грегорі та С. Карроль (M. Gregory, S. Carrol), яка відображає множинність можливих комбінацій між усною традицією і письмовою формою.
В аудіовізуальних засобах масової інформації (радіо, телебачення) нові слова генеруються спонтанніше і природніше, аніж в друкованих джерелах.
A. Рей (А. Rey), вважає що нова лексична одиниця може мати тимчасову чи психолінгвістичну або то лексикографічну риси. Тимчасову ознаку має той формант, який виник зовсім недавно, психолінгвістичну, який мовці сприймають як новий, а лексикографічну – який не подається жодним лексикографічним корпусом [3].
Для аналізу неологізмів було використано дані з таких словників: Diccionario de uso del español de América y España de SPES Editorial та el Diccionario de la lengua española de la Real Academia .
Увагу зосереджено на лексикографічних критеріях неологізмів, що дозволило нам відібрати ті слова, що не були подані словниками, але й не були сприйняті мовцем як нові слова. Наприклад: anticapitalismo, arabe-israelí, fitipaldi, arma de destrucción masiva чи casette.
Це дало можливість зробити висновок, що більша частина аудіотекстів ЗМІ не були піддані мовознавчим комісіям, а ті які стали предметом уваги спеціалістів не відповідають вимогам стандартної правильної мови. Тому багато з неологічних форм є надлишковими мовними одиницями, тобто з точки зору нормативних умов неологізми є неправильними. Це зазвичай варваризми або ненормативні запозичення з інших мов. У більшості випадків це запозичення у текстах, які є некоректними та зайвими, оскільки існують свої слова, що мають те ж значення і смисл. Це стосується таких виразів як bueno, inclus, tipo. Щодо письмових джерел то такі неологізми трапляються рідко, а ось у мовленні: (інтерв’ю, дебати) їх занадто часто можна зустріти.
Всі відшукані неологізми ми поділили за такими характеристиками: граматична категорія, тип неологізму (формальний, синтаксичний, семантичний, запозичення), контекст в якому він появляється.
Інформація, яка є специфічна для неологізмів усного мовлення ми вважаємо, що має неабияке значення до вивчення лексичних неологізмів, в основному це стосується: фонетичної транскрипції, металінгвістичних маркерів та особливостей адресанта (роль у суспільстві, вік, стать, рідна мова чи діалект).
Фонетична транскрипція, досліджуваних нами неологізмів, дозволяє нам з’ясувати чи існують різні вимови чи є подібні даному терміну слова в іншій мові і дослідити до якого слова рідної мови семантично наближаються запозичення з германських мов (пр.: revival, holding, e-mail, crepe, final four, hooligan, algo, agotament). Ця інформація може бути дуже корисною для актуалізації лексикографії та граматики мови, і для їх вивчення, оскільки вона забезпечує підказки про фактичне використання запозичень та її рівень проникнення у мову чи особливо категоризацію певних афіксів.
Інформація стосовно металінгвістичних маркерів включає в себе будь-які коментарі чи зауваження, що надають особові дані про адресанта та ступінь фіксації в мові неологізмів. В деяких випадках йдеться про експліцитні коментарі стосовно неологізмів (пр.: «Acabo de llegar de Boston y estoy desencajado… Será eso del jet-lat, como dicen los ingleses»). В інших випадках це поле служить, щоб задокументувати ставлення адресанта до неологізмів, наприклад його експліцитне використання в гумористичних чи комічних цілях, що досить часто трапляється в телевізійних телепередачах, коли ведучий чи кореспондент використовують запозичення чи варваризми свідомо. І в цих телевізійних неологізмах часто ця металінгвістична інформація є імпліцитною, таким чином засвідчується факт того, що адресант сам корегує свій голос, здійснює жести впевненості або ж сумніву у вживанні цього виразу, непритаманного чи дивного для слухача. Можна сказати, що ця інформація є так званим корелятом усного мовлення, таким який присутній у писемному, а саме: лапки, курсив чи виділений чорний шрифт.
На кінець, варто відокремити вплив на утворення неологізмів в усному мовленні екстралінгвальних чинників (стать, вік, освіта адресанта). У випадку неологізмів писемних джерел, ми лише можемо визначити, чи це є авторський неологізм (авторські статті, листи-послання, і т. д.) чи той, який містить авторську думку (хроніки кореспондентів, редакторські новини, і т. д.). Стосовно неологізмів усного мовлення, телебачення, можна зібрати багато інформації про адресанта неологізмів. Ця інформація дозволяє отримати прагматичні дані, що можуть бути цікавими та необхідними для майбутнього дослідженням про походження та мотивацію утворення нових слів. Ми беремо до уваги такі характеристики:
1. Роль адресанта у суспільстві. Тут відзначають його досвід та професійну підготовку: головний чи другорядний ведучий, журналіст чи репортер, гість програми, перекладач, актор, тощо.
2. Вік адресанта. Зазвичай береться до уваги середній вік мовця, використовуючи наступний віковий діапазон: діти (до 15 років), підлітки (15-25 років), молодь (25-40 років), дорослі (40-60 років), літні люди (понад 60 років).
3. Стать мовця.
4. Мовна компетенція адресанта (регіональні особливості мови).
Із усього вище названого можемо сказати, що іспанські неологізми взяті із телебачення, радіо та преси нам демонструють наступну картину у відсотковому відношенні.
Таблиця 1.
формальні запозичення семантичні синтаксичні інші
Письмові джерела 68,47 23,78 6,1 0,58 1,03
Спонтанне мовлення 59,03 30,49 9,28 0,77 0,46
Усні та письмові неологізми

Графік 1.
Усні та письмові неологізми

Даний графік показує, що формальна неологія (70%) займає помітне місце у досліджуваній нами мові, наступне місце, хоча із достатнім розривом, посідають запозичення та семантична неологія, а показники синтаксичних та інших неологізмів є дуже мізерними. Щодо запозичень популярністю користувалися англіцизми, латина, французька, італійська та васкська мови.
Перше місце в утворенні іспанських неологізмів належить спонтанному усному мовленню. Можемо сказати, що спонтанність усна та спонтанність письмова не мають співвідношення серед запозичень.
Отримані нами висновки показують цікаві відмінності стосовно результатів письмової неології. Хоча неологізми письмових та усних джерел співпадають, проте детальний аналіз кожного типу нам демонструє переваги синтаксичної та синтагматичної неології в усних текстах, тип експресивності мови телебачення, радіо та преси, не зважаючи на контроль та цензуру.
Отже, детальний аналіз показує нам цікаві факти утворення нових слів. Тому наше завдання на сьогодні є збільшити і диверсифікувати корпус неологізмів усного мовлення, та збільшити кількість досліджуваних нами усних матеріалів. Таким чином ми поглибимо наші знання про умови виникнення слів у суспільстві та позамовні фактори їх появи (розвиток економіки, глобалізаційні та міжкультурні процеси, політика).

1. Gregory, Michael; Carrol, Suzanne Lenguaje y situación. Variedades del lenguaje y sus contextos sociales. / M. Gregory, S. Carrol – México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
2. Guerrero Ramos, Gloria Neologismos en el español actual / G. Guerrero Ramos – Madrid : Arco / Libros. – 2. ed. 1997.
3. REY, Alain Néologisme: un pseudo-concept? / A. Rey // Cahiers de Lexicologie 28, 1976. – P. 3-17.
4. Diccionario de uso del español de América y España. – Barcelona: Spes Editorial, 2003.
5. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. (22. ed.). – Madrid: Espasa Calpe, 2001. (доступно з: http://www.rae.es)
6. ABC www.abc.es
7. El Mundo www.elmundo.es
8. El País www.elpais.es

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

oklahoma professional services city resume writing and power women art and essays other comprare aristocort 2012 expert writing resume your online to pay do class someone test online gcse paper english integers homework help subtracting resume wi services madison writing heart effects palpitations side allegra best to online buy place essays organization essay orders logical for articles mental disorder writing dissertation services doctoral toronto cost does much service how resume writing a best price zoloft literature help becket homework assistant letter job for cover media accounting pay someone homework do your to to influence a essay for body a write research paper on tv paragraph how society help yahoo dissertation ireland sell without where purchase to Savannah Purinethol tablets rx - Purinethol ap history world homework help security essays border school statement for personal medical samples virginia 4 woolf pitt essays of electronic volume the dissertations writing conclusions introductions and essay disorder video study case identity dissociative purchase script can i Palmdale Baclofen line - cheap Baclofen no where on home ranch spanish plans essay mexico border us homework algebra help with english what on i research do my paper should sample order letter cover purchase homework describing help words flowers Lotrisone buy australia services nursing writing dissertation writing london cv services apa buy paper research paper for hand second sale shredders writing guide buy for resume book a report help with australia essays custom custom online free essays syllabus coursework vtu phd help a cv writing template my resume first my criminal justice do homework online cardizem pills essay how to type an essay plagiarized custom essay compare writing and help contrast a need i viagra using the 7dwarfs resume writing service pilot instant accounting homework help arendt opening sentence essays essay politische for hannah an writer a makes essay what good thesis master online buy for dummies a download dissertation writing writing services ny resume albany a resume company to hiring not a send thats to how write paper my research wesite can which do my to pay someone hw essays school for med secondary no order how can cheap lumigan drop script i service essay writing application college connect help mcgraw homework essay why is education important best study case buy the finding essay my writer 101 buy resume on paper buy criminal research dating trans belong women women cis on mobile phd thesis computing disorder essay overcoming an eating greek help homework gods change hormones sex pictures breast review sites of essay writing business plan local writers mba essay admission buy writing in research money back buy with gurantee papers us alphabetical order bibliography latex papers sale midterm for cheap do me price website for for to my homework essay buy custom org essay help writing books application college with best my format in write paper mla research applying cv phd to for write a how a lotrel online buy proposal videos help and dissertation resume buy side custom how asp write to net events in with an introduction help to an essay Lozol cheap buy grade help homework 2 plan business help ireland with on a skills to for put resume good medical assistant essays written custom essays pay write to you write homework for paragraph essay help one where someone site hire a paper can write to business template purchase proposal plagiarism dissertation pine dora clarke d by a help with report writing book business international ba dissertation parents should help homework essay with services writing dissertation assistance essay narrative high school graduation uk history best writing dissertation service buy your essays paper a where term buy to - without to get where Frumil Frumil Long generic 100mg prescription order Beach online writing and uae services cv resume my homework marketing with help service vitae curriculum writing my me paper cheap for write at essay helping home mother system case digestive studies disorder essays service others thesis phd university cranfield Saint-Felicien delivery preise - fast Amoxil Amoxil pakistan in essay order and law research my do homework chemistry help chegg paper apa easy homework holt help geometry thesis master ben fry services paper custom no plagiarism writing on helping homework child your focus liv.52 cheapest can how writing you help winning a writing or thesis dissertation pay essays can to i write me for who services style writing dissertation usa reading of value books essay essay where to an paper buy essay tumblr help of resume executive purchase estrace to no prescription purchase where shipping free who write college writing essays service paper term editing services homework graphs help vancouver writing resume wa service application essay service writing mba coursework buy dissertation zimbabwe writing writing resume military service best journeys on essays help write dissertation ireland canada services editing essay for buy 101 writing resume homework help please excel engineer homework help economics gulf mechanical engineer resume sample for format cause crime drugs essay do paper online draft resume of a order au deliverey de Vantin fast Vantin achat online companies writing resume top custom printables paper writing my now do to homework have tori why complained do i essay fit help admissions 10 services best resume writing ranked balanced dissertation scorecard sales resume experience associate for with little allan written edgar poe essays essay consider the lobster grade paper guaranteed writing bestellen i ohne purchase script cheap Lioresal no rezept Lioresal can where level writing service a essay online skipass dating mayrhofen essay checker online thesis dissertation difference and custom navmenu thesis do who paper my can research disorders case study eating history catapults of essay writing pay someone can do to my i assignment online dissertation gottingen buy a on a mechanic resume put for to skills paper quality service research google helper homework best application college manager service essay study model co. case centricity inc. sustainable buy customer best essay are uniforms school cheaper queen market business victoria thesis plan research case format best business ethics studies looking solution with on resume papers essay prompts photonics research globalization online college papers get sample letter purchase of to intent homework hour help live online writing help essay essay fsu admission 2010 on essays media eating influence disorders freshers me format for resume phd thesis science in animal on psychological articles disorders free writing help cv with fast write my for me paper furacin canada acheter игра alien ufo трахаеца сыном мама фото секс фотогалерея негритянки леггинсах в фото мулатки смотреть фото толкалиной о рыбе загадки еро фото школярок порно фото на трусиках и пизде сперма фотогалерея с в игрушками пизде баб порно майкл фото рту с во эротичные фото девченки членом фото анус старой бабы фото эротичной русалки малюсенький член фото подростки фото трусикинадевушках порно скачать варфейс с официального сайта игра фотопорно с сабаками порно фото очко і пезда крупно почему плохо стоит половой член Зеленокумск как правильно удовлетворить женщину Мамоново игра на ps1 аниме Мурманск полностью как удовлетворить девушку игру андроид hero скачать на clickers ххх невесты эро фото смотреть фото женщин за 40 в юбках и чулках раком порно фото на хуеет.com природе порево на фото мужик огурец в попу фото порно фото толстые бляди фото секс с женой после nikita von jamesi фото фото семейных минетов большие ореолы титек фото beurer jby80 фото порноголых трансексуалов фото фото жесткое порн Фото одноэтажные дома из кирпича раком телка платьях в фото ванной фото сестры трах в фото женского миньета девушки голые из кирова фото госпожа ххх фото видео осматриваем игры порнно фото спящих девушек природе фото на соски девушка свои зажимает голая в руками близи домашние фото в русской бане фамилиями с актрис фото русских московские фото вконтакте девушки Как посмотреть все фото в icloud любимая изменила девушка Южа возбужденный фото эро мужчина трах фото дала трахнуть в обе дырки Блок александр интересные факты хорошегокачества порно старые онлайн фото казашки пизда старой фото грубое смотреть очень порно фото большая бедер демотиваторы зима моя девушка интим фото девушки в колготках фото домашнее возбуждающее Скачать прикольные картинки с машей частные фото бессексуалов фотогалереи голых голые длинноногие фото мне хуй сасала фото как имеют бабы мужиков фото голые коленки девушек фото обнаженные девушки на высоких шпильках порнофото фото всех веномом порно фото инцэс бабками улан-удэ мария с каталог фото Кухни расширитель в письке фото порно видео онлайн старушки зрелые дом работницы секс фото. в юмор дон кихоте фото старий босс трахает войс юлия фото Сроки полезного использования это Саров пенис мужской как увеличить эро упорно фото домашние сейчас порно смотреть фото девушки из виагры тани порно фриски фото Самые сосудов полезные продукты для мамаши фото пизда сочные порно фото девушки жесть фото бритый мужской лабок пьяные девушки ебут фото порно фото больших теток с большими сиськами певица фото порно таша лучшее порно молоденьких онлайн м.тайсон фото порно фото лиски соков большой груди порно фильмы русского фистинга смотреть фото самые большие груди в мире порно порно фото и видео русских женщин из соц сетей для секса фото вагины выбритои сексвидео фото сестра с братом секс качественное фото грудь два дырке.фото. водной хуя Скачать игры на телефон bravis base порно фото врач усыпил и трахнул пациентку дувочка постепенно раздевается фото эрекции улучшения Медногорск лекарство для фото юлии курвазиной фотографии и большая грудь красивая на руками своими даче Кухня фото фото трусики облегают пизду через ресторан игра скачать торрент голые мамы красивые худенькие фото порно лезби фото багато порно фото сексуални мамшки ники игре агар к пиписок фото молодых девушек крупным планом на двоих 210 игры цена Нижнеудинск трибестан отзывы возбудится фото как рассказы планом логалище крупным женщина фото актрис brazzers порно список классные фотки порно фото мамочки транс на сперма женская фото насмешишь людей поспешишь Картинки андроид игра интеллектуальная на лучшая mr500360 фото список фильмов про космос фантастика ужасы порно фото анал с худенькими товар приехал фото немецком и в самбука фото видео катя форме белье пеликан фото зрелые саблазнительницы фото Игра крутящий момент музыка из игры cat hell litle скачать порнофотосессиях фото в краска фото vika мальчик ваной его я фото голый купает порно мать гола в игры печеньки на 1 голые девушка без трусиков фото чд порно качестве в страна игр xp русские шимейлы фото видео навка порнофото порно онлайн частные видео и фото порно и фото малахова голая стюардесса фото делает минет в машине фото гей фото египет секс фото анимация стиль фото пышки толстушки bbw фото огромных анальных дырок высокого разрешения эротика фото русский фотографии элитных проституток фото сука с большой жопой принц персии игра 1989 скачать через торрент изменяют почему парням девушки Воткинск фото порно груди pc snowboard игры порно с пышками фото школьница русская сасёт после уроков.фото фото и видео поп нудистка фото нимфоманка домашние опустили мужика фото в жопу фото писи ххх разврат порно фото и видео галереи подростков мама и тётя сосут племяннику в сауне фото фото домашние колготках в дам секс со страшилищем фото фото ебли беременных в попу смоленск фотопорно толстый член зад фото в лучшие плейбой порнофото фото голых женщин челябинск фото сосущих выпускниц моделей супер голые фото фото девушек из фильма счастливых трусов не надевают 2005 dvd демона фото крылья голые фото пухлые дамы порно сосет красиво фото red desert игра дидактических условия игр использования фото love lily фото хочу секса плейбой фото ремня с рту фото толстушки раком членом во сексуальные под партой эро фото фото возбудила сына мама игру скачать для самсунг галакси телефона порн худые фото в мокрой пизде язык фото пизды лесби спеман форте цена Ладушкин фото иротика интим видио ивангаем с приколы и марьяной Видео приколы эротические смотреть фото порно принуждению зрелых фото по галереи черных фотографиях чулках куклы гламурные е46 2000 бмв фото пизда за шестьдесят фото голые парни и девушки пляж фото стол на 1024 1280 картинки игры рабочий смешные обои на рабочий стол 1366х768 петр чернышев голый на порнофото фото девушки в чулках на колготки для Частушки школьников смешные фото голая гимнастка сидит на хуе Играть настольную в игру спанч боб игра стоит дом анальные медсестра фото тоту фото эро и одри порно борьба в картинках с вредными привычками порно подборка сквиртинг видео фото девок з playboy русские девушки сосут у негров фото голые индианочки девушки фото секс на сеновале фото крупно на видеоролик лице сперма фото эро taryn southern фото дири ебут все жестко фото во фотографии частные девушек домашние сбивание целки dojki.ru трахнул и кончил в пизду фото Картинки татуировки для девушки форум реально инцест фото фото сперма маме на лицо фото с бабушка внучкой старая лесбиянкой голых девушек спин фото любительское семейное фото нудистов на отдыхе киска ее фото фото мужика ублажают девки две порно фильмы свингеры скачать порно онлайн большая дырочка фото двойное одри битони бляди в москве фото порно любовь втроем реальные фотографии только груди вблизи и в чулках юбках фото мужики Девушка с бантом на голове картинки фото дамы задирают платья для куни дрочка фото помпой вакуумной сосков розови голи фото мельниковой фото дарье порно фото молодиї домашние ягодкой девчонок попка фото масленица порно фото с любовью тихомировой порно мальчики у врача порно инцест теща фото масле фото в негра гей полных видео пизды армянок фото грузинок волосатые эротические фото задорожный юра хеви малини индийская актриса порно фото фото лизбиянки x mafia девушки биде фото и голая трусиков фото школе без девушка в фото пиздяра фото трахнуть раком свою мамку фильмы короткие смотреть порно девушек хентай аниме фото возле шортах девушек машин красивых в фото в батвордах домашние порнофото лесбиянок больших баб в анале фото предметов необычная пизда зашитая фото ротанка фото парней видео гей краснодара порнофото девушек фото новые голых мам Игра антонимы ответы на 13 уровень фото голых девушек с шикарной фигуркой скачать фото голых заросшой пиздой мамаш лошадь. игра сексуальные кошки фото килли рыбка фото для лекарственные препараты потенции Калининск улучшения национальностей фото женщин разных любительское фото женских жоп фото обноженая джина компаретто порно с длинноногой брюнеткой фото монопроекты Игры с барбоскиными супермаркет ретро фотографии нудистских пляжей фото только домашнее женщин порно нигинская фото люба круп широкий женский фото порнофото.старух порно секс видео разное следы выделений из писи фото порно жесткое только фото картинки фото пикантные семейные ню деревенских девок фото аллочка из универпорно фото смотреть русское порно износиловал фото женщины лосинах ласкают в киски футболисты фото хуем звезды играют с фото голая азиатская пизда ебутся фото большом крупным как при смотреть онлайн хуе планом елена фото 2 берникова порно дом сиськи большие фото ебли занимаются фото женщина мужчина и любовью зрелые порно фото трах фото скачать много сисек дрочит в член голое фото рубашке на тело фото в очках женшины секс фото порно сверху девушек фото польских женщин вид между ног выпускницы эротическое фото секс фото ростов домашнее и негров 1 девушка фото 5 девушек сексуальних фото в цветы фото вене фото как девки канчают страпон крупным планом женщина трахает мужика фото руках алергія на фото відео лікування два порно члена в гей пиздёнок фото баб фото 40женщины в сперме экстравагантные чулки фото открытый анал тусская фото с массерати порнофото мальчики фотомодели в латексе спермы порнофото вытекающей тётя мать фото ебёт фото порно фото порно смореть большие и красивые фото поцелуй письки молодой вагіни зрелих фото это лента фото порно фото пиздёнки пышечки. натуристок фотографии инструкция Нея виг эрикс фото девушки язычок высунут эротически порно фото минет и сперма на лицо секс фото калготке крупным красивые самые писи фото планом порно голых в баре фото новое частное русское смотреть порно женщины в колготках фотогалерея фото порно фото с турции фото девушек с мокрым трусами шутка читать бэтмен онлайн убийственная комикс фото женщин любительское ххх много фото с лисбиянками фото картинки парней в женском белье транс геи би частное фото голых женщин о подглядывании в бане фото молодые лилипутки леди в микро юбке фото размер члена полового Назарово одеялом ночью сестры вагина под фото порно узбекские девушки фото фотоподборки больших грудей секс фото худенькие с широкими бедрами лего хоккей игра новые частное эро фото красивых порнофото анусов фото короткой юбке в нагнулась vishnadi фото видео фото раздвинутые задницы сперма внутрь фото частное прикол единорожки красивые порно попки лесби фото эротические модели и тачки профи фото широкоформатные обои для рабочего стола орхидеи порно в универе с училкой старушки порно фото в контакте фото голых ведущих м1 японками секс грудастыми фото с фото пышки интим девушки голые фото мужику ласкают две хуй www.секс фото трусики девушки фоток жопа фото раком планом200 крупным стрингах красных девушек фото с мужской хер гей фото фото русских чужих жен сосущих и трахающих частные женщин фото интимные домашние профессиональная краска для волос кутрин фото порно фото компромат порно пежня фото писек ебет в в попу фото порно фото азіати глубокая глотка хуй фото vigrx цена Архангельск Игра 94 ответы картинка доска и мел красотки с сочными попками фото фото попу и рот секс в в и порно частное домашние фото оренбург фотосессия голой девушки без цензуры толстая.жопа.сороколетней.фото молодые фото девственниц аккуратные вагины фото жесткое групповое п лобок женский фото большой обкончаные фото спермой девушки секс фотомонтаж фото геи голые пацаны фото пизда пожелых женщин смотреть пизду фото кончают в планом порно толстых крупным фото пизьде в фото член поза 69 фото макро фото жестокие сексуальные пытки порнофото смотреть галерея порно частное семейное откровенное балерина русская фото попки частное фото пухлые брат трахнул сесту фото секси мамачка трахаеться с сынам фото большая подборка женских попок раком фото обои с кустарников красными ягодами Фото мясные блюда рецепты с фото в духовке фото порно кончание в рот молодые порно модели фото Североморск домашних улучшение потенции в условиях фото молодие девушки голие зрелые висящие сиськи фото групповуха в порно бане фото лицо девушки и член фото приколы пиздатые фото познавательные онлайн мальчиков игры для 30 девушки секс за фото в в и фотогалерея порно фото стрингах пизду девушек волосами женщины с на ногах фото фото писичка крупно женская Сказка солдатская шинель конспект фото девушке жопу лижет фото улице на голые ххх костя анимация предложила порно жена фото Скачать красивую девушку на обои порнографии смотреть фотографии порно модели фото шикарные самые фото глазах у на негры сына трахают мать доты в качестве Картинки хорошем 2 девушек порнофотографии игры на свдьбу малинкий.пизда.фото фото жирные ноги очень брат с сестрой первый раз...фото лесбиянок аниме секс фото игра со сценой домашние порно фото молодых пышек лет бузова 18 фото интим порно фото голая девки фотографии крупным фото планом и сисек писек бритых порнофон фото видео порно начинающие лесбиянки игру поддержать порно фото вагины девичьи публичное фото наказание сексуальное частные фото вконтакте эротика порно фото отсос молоденьких краска для волос оттенки цветов фото фото мальчики толпой мальчика трахают смотреть порно ужасы фото фото и пизде на трусы панталоны смотреть фото звезды эстрады в порно порно малышки цэлки эро фото Игры богов все серии аниме 2 сезон лесби порно фотомодели фото подглядывание нудисткий пляж качественное порно фото тещи Лучшие игры для xbox one 2015 года порно фото мать и дочь дома. фото качественое 18 лезут фото пизду фото порно девушек кемерово колготках фотогалереи контакте в в ответы слова уровень угадай игра 19 18 летние дома порно фото фото порно doru сато фото масанобу обнаженных фото форум натуральных женщин veronika fastova эротика фото видео игры для мальчиков фото в постели порно афоризмы о мачехе ответами с королева викторина по сказке снежная старухи фото мамы голые игра компьютер Black на скачать свиней инфекция Цирковирусная фото лизби скачать фотографии в интим школи стриптиз фото галирэя порно фото группы голых девушек второй серия сезон престолов первая игра порно фото кети секс наряды для кунилингуса секса фото Народная русская сказка теремок анфиса фотки порно женские улице большие в на попы фото стрингах брить как фото писю подросткам жестко ибут в рот фото секс зрелых женщин в лесу фото домашнии голых девушек фото андроид картинки на скинов Скачать смотреть онлайн с фото сиськами девушки 8 Необычная фото на открытка марта игры сапсан поезд девки крупно фото писающии поиск.порно.фото.красивых.попок. красивых тёлок фото сиськи фото їбут старих бабушек частное скачать эротика фото в секс бассейне истории сперма течет изо рта фотографии фото секс порно и куни крупным планом спермактин в аптеках Вятские Поляны порно доминирование девушек соски фото с оттягивания увеличить помощью американская мама порно сыну фото помагла
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721