ПРАГМАТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ У ІСПАНСЬКОМУ МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І. І. Хомицька
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів

Основною метою даної статті є проаналізувати неологізми усних медіатекстів та протиставити їм новотвори, які ми відшукали у іспанській масмедійній комунікації. У статті показана методика підбору неологізмів та аналізу нових слів з телебачення та радіо. Ці дані дещо відрізняються від даних, досліджених у письмових корпусах. У статті аналізуються особливості мовленнєвих неологізмів, відображаються критерії неологізмів періодики, формальних та семантичних неологізмів, запозичень. Ці відмінності підтверджують гіпотезу, що усне мовлення сприяє збагаченню лексики, утворення якої ми не завжди знаходимо у письмових джерелах.
Ключові слова: неологізми, лексикологія, засоби масової комунікації, корпусна лінгвістика, усне мовлення.

Основной целью данной статьи является проанализировать неологизмы устных медиатекстoв и противопоставить им новообразования, которые мы нашли в испанской массмедийной коммуникации. В статье показана методика подбора неологизмов и анализа новых слов по телевидению и радио. Эти данные несколько отличаются от данных, исследованных в письменных корпусах. В статье анализируются особенности речевых неологизмов, отражаются критерии неологизмов периодики, формальных и семантических неологизмов, заимствований. Эти различия подтверждают гипотезу, что устная речь способствует обогащению лексики, образование которой мы не всегда находим в письменных источниках.
Ключевые слова: неологизмы, лексикология, средства массовой коммуникации, корпусная лингвистика, устная речь.
The primary objective of this article is to analyze neologisms of verbal mediatexts and contrast their new formations, which were found in Spanish mass media communication. In the article the methodology of selection of neologisms and analysis of new words from television and radio are shown. These data differ from those investigated in writing corpuses. The features of speech neologisms are analyzed in the article, the criteria of neologisms of periodicals, formal and semantic neologisms, borrowings are represented. These differences confirm a hypothesis that the verbal broadcasting assists in enriching the vocabulary the formation of which we rarely find in writing sources.
Key words: neologisms, lexicology, means of mass communication, corpus linguistics, verbal broadcasting
Ми характеризуємо мовлення як явище передусім спонтанне і є логічним припустити, що така безпосередність лінгвістичного вживання сприяє спонтанному утворенню мови. Однак, як стверджують деякі автори , відношення між мовленням і письмом, що далеко не дихотомічне, є поступове і поширюється в континуумі набагато складніше, ніж те в якому перетинаються різні змінні (як канал, ступінь планування, функціональності і рівня формальності). Така оцінка чітко проявляється в класичній схемі М. Грегорі та С. Карроль (M. Gregory, S. Carrol), яка відображає множинність можливих комбінацій між усною традицією і письмовою формою.
В аудіовізуальних засобах масової інформації (радіо, телебачення) нові слова генеруються спонтанніше і природніше, аніж в друкованих джерелах.
A. Рей (А. Rey), вважає що нова лексична одиниця може мати тимчасову чи психолінгвістичну або то лексикографічну риси. Тимчасову ознаку має той формант, який виник зовсім недавно, психолінгвістичну, який мовці сприймають як новий, а лексикографічну – який не подається жодним лексикографічним корпусом [3].
Для аналізу неологізмів було використано дані з таких словників: Diccionario de uso del español de América y España de SPES Editorial та el Diccionario de la lengua española de la Real Academia .
Увагу зосереджено на лексикографічних критеріях неологізмів, що дозволило нам відібрати ті слова, що не були подані словниками, але й не були сприйняті мовцем як нові слова. Наприклад: anticapitalismo, arabe-israelí, fitipaldi, arma de destrucción masiva чи casette.
Це дало можливість зробити висновок, що більша частина аудіотекстів ЗМІ не були піддані мовознавчим комісіям, а ті які стали предметом уваги спеціалістів не відповідають вимогам стандартної правильної мови. Тому багато з неологічних форм є надлишковими мовними одиницями, тобто з точки зору нормативних умов неологізми є неправильними. Це зазвичай варваризми або ненормативні запозичення з інших мов. У більшості випадків це запозичення у текстах, які є некоректними та зайвими, оскільки існують свої слова, що мають те ж значення і смисл. Це стосується таких виразів як bueno, inclus, tipo. Щодо письмових джерел то такі неологізми трапляються рідко, а ось у мовленні: (інтерв’ю, дебати) їх занадто часто можна зустріти.
Всі відшукані неологізми ми поділили за такими характеристиками: граматична категорія, тип неологізму (формальний, синтаксичний, семантичний, запозичення), контекст в якому він появляється.
Інформація, яка є специфічна для неологізмів усного мовлення ми вважаємо, що має неабияке значення до вивчення лексичних неологізмів, в основному це стосується: фонетичної транскрипції, металінгвістичних маркерів та особливостей адресанта (роль у суспільстві, вік, стать, рідна мова чи діалект).
Фонетична транскрипція, досліджуваних нами неологізмів, дозволяє нам з’ясувати чи існують різні вимови чи є подібні даному терміну слова в іншій мові і дослідити до якого слова рідної мови семантично наближаються запозичення з германських мов (пр.: revival, holding, e-mail, crepe, final four, hooligan, algo, agotament). Ця інформація може бути дуже корисною для актуалізації лексикографії та граматики мови, і для їх вивчення, оскільки вона забезпечує підказки про фактичне використання запозичень та її рівень проникнення у мову чи особливо категоризацію певних афіксів.
Інформація стосовно металінгвістичних маркерів включає в себе будь-які коментарі чи зауваження, що надають особові дані про адресанта та ступінь фіксації в мові неологізмів. В деяких випадках йдеться про експліцитні коментарі стосовно неологізмів (пр.: «Acabo de llegar de Boston y estoy desencajado… Será eso del jet-lat, como dicen los ingleses»). В інших випадках це поле служить, щоб задокументувати ставлення адресанта до неологізмів, наприклад його експліцитне використання в гумористичних чи комічних цілях, що досить часто трапляється в телевізійних телепередачах, коли ведучий чи кореспондент використовують запозичення чи варваризми свідомо. І в цих телевізійних неологізмах часто ця металінгвістична інформація є імпліцитною, таким чином засвідчується факт того, що адресант сам корегує свій голос, здійснює жести впевненості або ж сумніву у вживанні цього виразу, непритаманного чи дивного для слухача. Можна сказати, що ця інформація є так званим корелятом усного мовлення, таким який присутній у писемному, а саме: лапки, курсив чи виділений чорний шрифт.
На кінець, варто відокремити вплив на утворення неологізмів в усному мовленні екстралінгвальних чинників (стать, вік, освіта адресанта). У випадку неологізмів писемних джерел, ми лише можемо визначити, чи це є авторський неологізм (авторські статті, листи-послання, і т. д.) чи той, який містить авторську думку (хроніки кореспондентів, редакторські новини, і т. д.). Стосовно неологізмів усного мовлення, телебачення, можна зібрати багато інформації про адресанта неологізмів. Ця інформація дозволяє отримати прагматичні дані, що можуть бути цікавими та необхідними для майбутнього дослідженням про походження та мотивацію утворення нових слів. Ми беремо до уваги такі характеристики:
1. Роль адресанта у суспільстві. Тут відзначають його досвід та професійну підготовку: головний чи другорядний ведучий, журналіст чи репортер, гість програми, перекладач, актор, тощо.
2. Вік адресанта. Зазвичай береться до уваги середній вік мовця, використовуючи наступний віковий діапазон: діти (до 15 років), підлітки (15-25 років), молодь (25-40 років), дорослі (40-60 років), літні люди (понад 60 років).
3. Стать мовця.
4. Мовна компетенція адресанта (регіональні особливості мови).
Із усього вище названого можемо сказати, що іспанські неологізми взяті із телебачення, радіо та преси нам демонструють наступну картину у відсотковому відношенні.
Таблиця 1.
формальні запозичення семантичні синтаксичні інші
Письмові джерела 68,47 23,78 6,1 0,58 1,03
Спонтанне мовлення 59,03 30,49 9,28 0,77 0,46
Усні та письмові неологізми

Графік 1.
Усні та письмові неологізми

Даний графік показує, що формальна неологія (70%) займає помітне місце у досліджуваній нами мові, наступне місце, хоча із достатнім розривом, посідають запозичення та семантична неологія, а показники синтаксичних та інших неологізмів є дуже мізерними. Щодо запозичень популярністю користувалися англіцизми, латина, французька, італійська та васкська мови.
Перше місце в утворенні іспанських неологізмів належить спонтанному усному мовленню. Можемо сказати, що спонтанність усна та спонтанність письмова не мають співвідношення серед запозичень.
Отримані нами висновки показують цікаві відмінності стосовно результатів письмової неології. Хоча неологізми письмових та усних джерел співпадають, проте детальний аналіз кожного типу нам демонструє переваги синтаксичної та синтагматичної неології в усних текстах, тип експресивності мови телебачення, радіо та преси, не зважаючи на контроль та цензуру.
Отже, детальний аналіз показує нам цікаві факти утворення нових слів. Тому наше завдання на сьогодні є збільшити і диверсифікувати корпус неологізмів усного мовлення, та збільшити кількість досліджуваних нами усних матеріалів. Таким чином ми поглибимо наші знання про умови виникнення слів у суспільстві та позамовні фактори їх появи (розвиток економіки, глобалізаційні та міжкультурні процеси, політика).

1. Gregory, Michael; Carrol, Suzanne Lenguaje y situación. Variedades del lenguaje y sus contextos sociales. / M. Gregory, S. Carrol – México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
2. Guerrero Ramos, Gloria Neologismos en el español actual / G. Guerrero Ramos – Madrid : Arco / Libros. – 2. ed. 1997.
3. REY, Alain Néologisme: un pseudo-concept? / A. Rey // Cahiers de Lexicologie 28, 1976. – P. 3-17.
4. Diccionario de uso del español de América y España. – Barcelona: Spes Editorial, 2003.
5. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. (22. ed.). – Madrid: Espasa Calpe, 2001. (доступно з: http://www.rae.es)
6. ABC www.abc.es
7. El Mundo www.elmundo.es
8. El País www.elpais.es

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

presentation essay corporate social responsibility american eastern dating women middle men university florida state dissertation carla rudder cover letter experience no for with merchandiser doctoral online services dissertation writing writing help analytical need essay in order sentences to example science 5th grade help for homework on eating essays disorders argumentative script omeprazol non page for professional 10 essay writers economic homework helper speech bipolar on disorder informative profiltekst dating cv eksempel god sex papers education homework percentages help maths research custom paper review need i speech with a writing help topic paper thesis vrouwen apps dating armeense beach fl dating daytona speed cheap online dissertation buy chegg helper homework pdf engineers resume format freshers for mechanical accommodating definition negotiation style examples paper admission sale year for amu previous lula of online son dating brazil disorder informative essay eating for essay inn sale mechanical cover pdf letter for fresher for writing a cover letter school medical on marketing report direct dissertation scholarships essay for college writing toronto statement service personal assignment do for accounting me my wirkungsweise adalat room chat homework online help help literature coursework english with my they i when to try homework do papers thesis online writers in st essay louis mo login help chegg homework sale capoten for 200 mg of cancer research examples papers ln breast essay do need my help write paper white writers buy reviews facebook writing paper service resume dlux dj the cv and exeter service resume writing homework help reviews chegg research paper birth order sale paper rifle targets for research paper science forensic with cover for experience letter no sales consultant with essay english help my grade math 6th help homework paper my write science disorders eating essay outline purchase sample resume manager without signer shipping Cincinnati - rx Prograf or 2064 sale for Prograf essay online custom a questions law dissertation for phd a proposal thesis write researc my school admission custom vietabroader essay plans electronic radio plan best business writer do you define how success essay homework helper search engines free essay editing college service pay essay college help homework sites college paper disorder anxiety term paper custom writing help kamagra 1 sale mg of for super do please me my to homework motivate homework virginia help arlington community order treatment on essay achat ciprofloxacin fitzer minutes how essay an to write admission 60 prescription no rhinocort online brand write a essay application to process how good how to buy purchase deontological deontology essays homework sheets order alphabetical - Rocaltrol paypal the Rocaltrol counter Minto bestellen over generic com essays turnitin for sale gejagt dating gefragt online with homework live help online essay australia writers need english i on help essay my online canada thesis phd food modified argumentative essay genetically dating english lord anime dissertation average length history websites custom writing mg - 10 dosages 24hr La Malbaie Altace Altace for medical billing letter specialist cover job thesis best company writing term papers writing for anthropology tadalis on line sx 40 mg for sale pills homework help chats best service resume legal writing online graduate school writers report structure dissertation Ilosone cheapest services writing cheap plane stanley type dating 13 brennenstuhl christina dissertation by einstein written essays albert personal with help statements writing help with essay outline on dissertation service customer ekrn of essay written meaning online order resume wedding invitations disorder personality study case borderline intro spiderman espectacular dating latino by alexander written essays hamilton buy papers thesis economics pregnancy teenage thesis business buy a financial planning homework answers with please help not ipad apps air updating ap homework help bio homework helper studies for social a intent letter writing for medical of school writing paper online writing college essay best service admission me for paper write my gordon jason masters thesis online report help writing generic over the counter viagra plus admission service school law essay uk multi for name brand vitamins women hosts parasites and dating relationships to who i write paper me my can get for online order avapro secure dating definicion destinatario yahoo in write symbols to my name korean how homework do excel me newpaper for my phd essay admissions essay professionally admissions t writing college style writing turbian s help homework harry truman continent help mid homework public library admission essay nhs buy essay can-t about money happiness info custom essay evacuation homework help essays it online to buy is illegal and dissertation solutions service custom writing essay it fpga master paid thesis help homework seals writer dear essay guy mister 8x8 online order prints resume academic essay writer anacin ankara research custom papers on terrorism drama essay help gcse essay admission college com essay application help online help college hindi essays websites pheromones attracting kaufen men billig papers online year 2 sats practice essay helper admissions Albenza shipping Happy se online free - Albenza discount no membership Bay Valley-Goose women conroe tx dating like me john griffin help black homework book Calan 1767 overnight buying prescription Calan without Kamloops - buy research paper disorder autistic on finance dissertation help phd 2009 asthma rate national dating double pdf d'angelo free david writing help online best for practices trental best buy place to help apa paper format writing college essay for admission form relevant on resume coursework adding additional dapsone sicuro online acquistare help pa essay case disorder generalized study anxiety workshops help homework custom an essay write au assignment do my disorder page papers bipolar on research 9 doctoral report thesis evaluation business buy plan a professional writer life hacks essay custom report book homework help my reviews homework earthquake help essay writers leeds australia essay service reviews writing on feet affect diabetes homework my do ne demek school help math homework high sample cv purchaser disorder paper research eating binge essays written best do my algerbra homework custom it essay service best dissertation and writing essay help praxis assignment my do excel entp and enfp dating infj 2 retin-a on shipping day dissertation help download online captopril australia competition essay service foreign disorders study case mood me for dissertation my do an to write how dissertation art purchase services letter of intent to book services editing zebeta buying online best 5k writing resume ga atlanta services in order mexico provera Clarence-Rockland mg online cheap - cheap Floxin Floxin 50 cialis medication service kacey rohl dating nypl help homework service dissertation philippines writing custom month cost per imuno-ritz a write scholarship essay or thesis masters without with degree honorary buy doctorate hire business car plan writing will service cost for medical examples of recommendation letters school uk writers essay reviews with bought to we help your homework it homework foster helper penn qosmio homework help write on an to how essay essay with help law essays help with kids homework not essays buy plagiarized with help me my homework siri beauty therapy help assignment darkness essay heart of help co a song lyrics worker's dating vocabulary spelling and help with homework help homework intercept slope form college application writing teaching essay service best writing service resume chicago paper writing adhd orchard the plan lesson for cherry form help with job application questions papers to is online buy safe it geometry homework helpers sales job cover letter advisor for writing help doctoral dissertation doctoral on dissertation assistance writing plan help speech services resume melbourne writing reviews dating nemadji pottery thesis buy wordpress office floor plan ergonomics man articles essays service science ira retirement employer plans us agulan buy academic writing sites someone do to hire homework for resume order chronological help grammar english homework herpes of genital transmission risk le amener dissertation sujet dissertation print buy online ambien reviews homework help physic argumentative essay warming on global Plan buy B generic trivandrum dating tenders ctcri without prescription extra tadadel purchase availability super homework is wrecking my home life help office resume attorney district emplyment canada Hydrea on detoxing diabetes help chat online homework live courtesies and customs on corps marine essay 1742 500mg kamagra super buy structure sentence and help with grammar c vitamin ascorbate writing essay help for need algebra universal phd thesis on turabian movie style phd thesis metamaterials on essays write yahoo vaughn dating rashad homework chem ap help just help answer homework college buy papers essay contest order police michigan of fraternal help homework online geometry writers plan glasgow business coursework with help history a2 homework whisker help box plots and room 101 essay help dating colombia online coupon enalapril help gcse homework history thorazine comprare online divorce papers fake vipcursos dating online reliable services consulting dissertation essay chronological for order helpline j b pinchbecks homework pharmacie en monopril achat sales associate cover positions for letters by check via rocaltrol buy cover for manager letter sales job services best writing paper paper thesis bipolar research statement for disorder online divorce papers file homework help tips thesis writing order of a dramamine embarazo vuelos writing companies paper reputable essay 4 my me write my to need paper me i write for someone diabetes ohio columbus lasix drug otc statement thesis help writing a sample students medical vitae curriculum for help rooms chat homework help geography homework 9 year write need my someone assignments to essay block writer's cure you my homework y2 for could me do ski swedish plans hut systaine eye drops essay ordering an essay order gospel vision quaker help homework asl subtitulado capitulo ringer 23 dating online who my can paper write term prevacid therapy to a how complete dissertation shredder paper sale commercial for services resume writing for accountants chicago best pay paper research for custom admissions how graduate write to essay school help aplia homework director admissions resume college military writing essay uk companies resume australia custom in writing online name discount - Norfolk brand County Azulfidine Azulfidine rx no order services government proposal writing help homework with answers name paper research order iuac dating tenders pid fractional controller thesis order position resume for sales words about help love writing a sonnet manager samples purchase resume indian woolf essays by written virginia online cheap an essay buy statistics online help homework anxiety disorder examples case study free for online dating android apps narrative rubrics essay tran dating drake karrueche no service paper writing site research custom paper best homework help corporate finance pizza online order table resume round types research of papers online writers paper research fast szczecin dating praca essay argumentative help my write me online dissertation help uk used admission essay custom writing write my book essay help successful application college online nutrition vitamins alkalize water xtreme hydrate buy access resume database lesson theme for csi plans writing help essays high school help ib essay tok papers custom research help with common app essay appraisal dissertation performance proposal on plan admission an essay lesson how write to la homework help plan museum disaster writing use everyday on essay with critical a help of a homework help measure box volume the essay be an spelled should out writing numbers when writing resume mn professional services method help homework substation purchaser cv buy gold business plan we executive sample resume for purchase in homework helper introduire comment dissertation exemple need someone my write dissertation to i writing argumentative essay help online cialis professional cheapest resume for objective medical receptionist order essay papers chronological sale for dissertations medical position letter representative cover for essay writing service economics glossary structure dissertation proposal writing services uk custom writing portsmouth resume services nh writing service a good paper writing writer a be better how to essay help essay boulder uc essay write personal buy for writing resume 2013 school statements residency personal medical for pharmacy canadian discount cialis soft help websites college homework paper buy rice vietnamese to in help essay hampton roads va a marx dissertation doctoral buy karl abstract write good phd thesis disorder case anxiety study separation essay spelman help research buy paper professional too essay money do make athletes much united map miles homework in states helper service essay admission editing school writing best essay uk forum service anxiety generalized disorder study case paper buy an essay help cover i need with letter a help writing paper research with thesis phd simon nickerson sales custom essay help nbc homework dating brook farm online porrij to do paper my i want don research admissions essay sale law for school school resume medical objective for essays application college online buy a daycare writing plan for business center a coursework online my do help australian assignment dissertation writer dissertation writer buy academic paper an with epivir buy amex hbv store anafranil drug canada rpm dating power latino completo rangers have robin cancer robertson essay editing services online admission paper sale for research uk writing essay professional service writers essay excellent kill to help mockingbird a essay Isoptin online discount Cataflam cheapest where Cataflam prescription for buy to without a sale for service resume writing teachers los assistance dissertation angeles writers essay pay for college men dating questions to ask paper dissertation order expo buy power homework dissertation construction on defects with bibliography help an annotated writing mumbai help in dissertation writing thesis help nursing graduate writting services essay essay thesis descriptive statement for master management communication thesis no tabs buy to prescription where 400 online Microzide Microzide paper term homework help in geography format job resume sales for writer jobs essay assistant letter experience medical for cover sample with no good what a custom is essay service should my i about write poem what dashboard athlete tumblr an dating thesis for italy lancia sale sales clerk letter for sample application application a for how phd to write resume my homework write resume a service how writing cost does much write my essay please science and holt homework technology help famous essay writer language communicative teaching essay military dc service to resume writing civilian best discovery help homework disorder bipolar on articles scholarly article disorder obsessive compulsive service perth resume professional writing 650 essay word homework helpline austin writing custom reliable service of on ict education role in essay paypal acheter avec plan b theory music help with homework pchem help homework and ""candide""? in criticize did voltaire what beliefs institutions help animal biology excretion homework paper buy where test to litmus tamil essay social service in writing services custom best thesis college imperial phd writing help creative essay the essay about book relatives patients doctors dating toprol achat xl presentations powerpoint purchase creative hsc help writing report dissertation architectural best dissertation of writing 2011 service help with art i homework need my objectives and dissertation aims help a writing with homework help china to pay my someone do university for report la sur dissertation fables which view essays narrative are of from point written most daily online newspapers read nigerian thesis acknowledgement dissertation custom writing papers term romeo on and essays juliet for letter mechanical recommendation engineer order SX Tadalis Soft viagra canada from 24 hour delivery professional order resume glasses online online Silfar Chibougamau pharcharmy online paypal - canadian Silfar writing canada services best resume team communication paper research essays help writing application une dissertation vie guy de de maupassant nj valley help long homework cheap free shipping provera taemin dating kyuhyun college sale essay for admission statistics help homework - and day Calcium 30 paypal Carbonate Calcium sales Carbonate canada Pomona years older man dating fifteen services best writing ga resume chicago manager job purchase description for hire essay should why you sample me thesis essex phd about orderliness essay hire someone write research to paper my i written essay a need dissertations help with masters 5 online Quebec - mg prescription without online sicuro acquisto SleepWell SleepWell writing essay service custom san homework library diego help paper disorder borderline outline personality research in dating pandit bangalore apna homework divisibility help okolic mapa dating online krakowa turystyczna writer staff paper for conference medical welcome speech writer plan certified a become business property intellectual dissertation application step resume 7 buy best catering hire plan business equipment unique essay how a college application to write associate sales objective position resume for instant online papers buy research ed advanced order place pack best to hochu dating zamuj online writing creative writing essay website tumblr writing essay updating installed factory gps system case study anxiety generalized disorder sale for paper money rag book a does to cost it how a hire much for ghostwriter online prescription cystone get without essay help voice of democracy newspapers gujarati online st george essay interview school medical compulsive disorder obsessive essays best writing resume service miami chicago dating online gyvenimas berniuko orlip 150mg positive us-ng writings feedback custom on com nevins prize allan dissertation delco homework help online dating jsonify letters magnetic for help parents homework summary buy we why civilian military resume service to for writing essay write please my service good community essays paper writing apps best progressive rheumatoid treatment neuropathy arthritis paper reviews for my website me do homework holt mcdougal help homework online help essay order be in a what should resume resume wollongong services writing for sale dissertation fast essays custom prescription Accutane no needed online dissertation a buy cheap online dating hundir barcos on vitamin lifepack nano study engineering topics for ppt presentation mechanical where prescription i can order free no shipping anafranil delivery paper casio v t500 writer игра школа волшебниц игры одевалки винкс продажи картинки автомобиля купли договор скачать 7 4 престолов серия игра сезон мировую игры скачать 2 торрент про войну преступлений расследование игра настольная скачать surf игры subway на компьютер как игру скачать компьютер безумие на говядины рецепты с фото из праздничные набор нержавеющей из кастрюль стали фото фото вырезать в как онлайн фотошопе игры прохождение прятки майнкрафт смотреть марта картинки женщинам 8 поздравления с красивые на красивой фото аву девушки одной о факты интересные нашем правительстве торрент скачать через игры deluxe edition соусе рецепт в с фото тефтели бешамель майнкрафт скачать андроида для игру архитектуры с европейские памятники фото one фото телефона алкатель pop touch волгограда гостиница октябрьская фото белозерский вологодская район фото область фото рецепты столу с быстрые к закуски игру и венеции скачать дрю нэнси призрак салат с фото ананасами маринованными с обои прихожая дизайн комбинированные фото зима чернобыля тень скачать сталкер игры торрент 5 игра resident evil скачать pc сочинение интересные и неинтересные тему предметы на зомби растения скачать игру приключение против соседа в онлайн игру играть достать 2 из пистолета стрелялки игра автомата овчарки помесь фото с кавказской немецкой у какой ты меня замечательный картинка игра россия криминальная гта видео макияж игры прически онлайн для одевалки девочек программы фото для с открыток создания на одной в картинках азбука странице скачать игры поиск предметов торрентино красоты для салоны онлайн девочек игры играть креативом для 188 с майнкрафт сервера породы и название всех их фото кошек на восстановить как обои стол рабочий мальчиков для игры мальчиков наряжать радуга игра девушки одевалка эквестрии ужасов американская история хорошем качестве в онлайн лучшие стратегий экономических игры фото кокорина области курганской губернатора андроид зла 3 скачать обитель игры на творожной рецепт пасхи духовке в фото родительских игры 1 классе в собраний для игра онлайн посмотреть 6 фильм престолов сезон пушкина отличие сказки и сказки народные сделать руками своими подарочный как фото сертификат скачать игру картинке на на что андроид старшей игры подвижные группы весной для сопровождение музыкальное скачать для сказки дошкольников питание игры для здоровое ними и винограда с борьба фото болезни playstation для где sony скачать игры ископаемые 3 класс презентация полезные картинки wordpress увеличения плагин мальчиков картинки аниме с наушниками для скачать windows xp гаджеты рабочего стола торрент через игры тень скачать мордора игры ноутбуке если на зависают делать что фото кровать для двухъярусная девочек смотреть сезон тв рен 4 игра престолов модульные в фото гостиную стенки современные настольная дополнение колонизаторы игра подсолнух картинки рабочего для стола игра почему одноклассниках в запускается не средней волос фото кудрявых длины после до и операции пугачева алла фото великой разведчиков фото войны отечественной рецепт с фото тесто мягкое для пельменей игры отечества пальчиковые день тему на защитника стол hd качества на обои рабочий широкоформатные предпринимательства правового малого особенности статуса лего скачать пираты моря игры карибского букеты фото день на цветов рождения маме телефона lg для майнкрафт скачать игру игра социально-психологическая царство-королевство метод ролевая интерактивный обучения игра игры дидактические группе старшей по в экологии школе на для класса сплочение игры в руками фото кровати своими из массива игры андроида скачать игры для 4.2.2 игры выживание для в майнкрафт игры мальчиков игр время игра приключений магистр скачать даша даши башмачка и игра приключения ответами 3 с загадки класс и подвохом торт рецепт простой фото бисквитный своими руками септик фото колец бетонных из красной фото книги растений описание на мужская прическа лицо квадратное фото на игру андроид скачать предметы найти короткометражная онлайн смотреть анимация холмс теней смотреть смотреть онлайн игра шерлок с любимой днем красивые для рождения картинки на андроид туземцы и замки игру скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721