ПРАГМАТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ У ІСПАНСЬКОМУ МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І. І. Хомицька
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів

Основною метою даної статті є проаналізувати неологізми усних медіатекстів та протиставити їм новотвори, які ми відшукали у іспанській масмедійній комунікації. У статті показана методика підбору неологізмів та аналізу нових слів з телебачення та радіо. Ці дані дещо відрізняються від даних, досліджених у письмових корпусах. У статті аналізуються особливості мовленнєвих неологізмів, відображаються критерії неологізмів періодики, формальних та семантичних неологізмів, запозичень. Ці відмінності підтверджують гіпотезу, що усне мовлення сприяє збагаченню лексики, утворення якої ми не завжди знаходимо у письмових джерелах.
Ключові слова: неологізми, лексикологія, засоби масової комунікації, корпусна лінгвістика, усне мовлення.

Основной целью данной статьи является проанализировать неологизмы устных медиатекстoв и противопоставить им новообразования, которые мы нашли в испанской массмедийной коммуникации. В статье показана методика подбора неологизмов и анализа новых слов по телевидению и радио. Эти данные несколько отличаются от данных, исследованных в письменных корпусах. В статье анализируются особенности речевых неологизмов, отражаются критерии неологизмов периодики, формальных и семантических неологизмов, заимствований. Эти различия подтверждают гипотезу, что устная речь способствует обогащению лексики, образование которой мы не всегда находим в письменных источниках.
Ключевые слова: неологизмы, лексикология, средства массовой коммуникации, корпусная лингвистика, устная речь.
The primary objective of this article is to analyze neologisms of verbal mediatexts and contrast their new formations, which were found in Spanish mass media communication. In the article the methodology of selection of neologisms and analysis of new words from television and radio are shown. These data differ from those investigated in writing corpuses. The features of speech neologisms are analyzed in the article, the criteria of neologisms of periodicals, formal and semantic neologisms, borrowings are represented. These differences confirm a hypothesis that the verbal broadcasting assists in enriching the vocabulary the formation of which we rarely find in writing sources.
Key words: neologisms, lexicology, means of mass communication, corpus linguistics, verbal broadcasting
Ми характеризуємо мовлення як явище передусім спонтанне і є логічним припустити, що така безпосередність лінгвістичного вживання сприяє спонтанному утворенню мови. Однак, як стверджують деякі автори , відношення між мовленням і письмом, що далеко не дихотомічне, є поступове і поширюється в континуумі набагато складніше, ніж те в якому перетинаються різні змінні (як канал, ступінь планування, функціональності і рівня формальності). Така оцінка чітко проявляється в класичній схемі М. Грегорі та С. Карроль (M. Gregory, S. Carrol), яка відображає множинність можливих комбінацій між усною традицією і письмовою формою.
В аудіовізуальних засобах масової інформації (радіо, телебачення) нові слова генеруються спонтанніше і природніше, аніж в друкованих джерелах.
A. Рей (А. Rey), вважає що нова лексична одиниця може мати тимчасову чи психолінгвістичну або то лексикографічну риси. Тимчасову ознаку має той формант, який виник зовсім недавно, психолінгвістичну, який мовці сприймають як новий, а лексикографічну – який не подається жодним лексикографічним корпусом [3].
Для аналізу неологізмів було використано дані з таких словників: Diccionario de uso del español de América y España de SPES Editorial та el Diccionario de la lengua española de la Real Academia .
Увагу зосереджено на лексикографічних критеріях неологізмів, що дозволило нам відібрати ті слова, що не були подані словниками, але й не були сприйняті мовцем як нові слова. Наприклад: anticapitalismo, arabe-israelí, fitipaldi, arma de destrucción masiva чи casette.
Це дало можливість зробити висновок, що більша частина аудіотекстів ЗМІ не були піддані мовознавчим комісіям, а ті які стали предметом уваги спеціалістів не відповідають вимогам стандартної правильної мови. Тому багато з неологічних форм є надлишковими мовними одиницями, тобто з точки зору нормативних умов неологізми є неправильними. Це зазвичай варваризми або ненормативні запозичення з інших мов. У більшості випадків це запозичення у текстах, які є некоректними та зайвими, оскільки існують свої слова, що мають те ж значення і смисл. Це стосується таких виразів як bueno, inclus, tipo. Щодо письмових джерел то такі неологізми трапляються рідко, а ось у мовленні: (інтерв’ю, дебати) їх занадто часто можна зустріти.
Всі відшукані неологізми ми поділили за такими характеристиками: граматична категорія, тип неологізму (формальний, синтаксичний, семантичний, запозичення), контекст в якому він появляється.
Інформація, яка є специфічна для неологізмів усного мовлення ми вважаємо, що має неабияке значення до вивчення лексичних неологізмів, в основному це стосується: фонетичної транскрипції, металінгвістичних маркерів та особливостей адресанта (роль у суспільстві, вік, стать, рідна мова чи діалект).
Фонетична транскрипція, досліджуваних нами неологізмів, дозволяє нам з’ясувати чи існують різні вимови чи є подібні даному терміну слова в іншій мові і дослідити до якого слова рідної мови семантично наближаються запозичення з германських мов (пр.: revival, holding, e-mail, crepe, final four, hooligan, algo, agotament). Ця інформація може бути дуже корисною для актуалізації лексикографії та граматики мови, і для їх вивчення, оскільки вона забезпечує підказки про фактичне використання запозичень та її рівень проникнення у мову чи особливо категоризацію певних афіксів.
Інформація стосовно металінгвістичних маркерів включає в себе будь-які коментарі чи зауваження, що надають особові дані про адресанта та ступінь фіксації в мові неологізмів. В деяких випадках йдеться про експліцитні коментарі стосовно неологізмів (пр.: «Acabo de llegar de Boston y estoy desencajado… Será eso del jet-lat, como dicen los ingleses»). В інших випадках це поле служить, щоб задокументувати ставлення адресанта до неологізмів, наприклад його експліцитне використання в гумористичних чи комічних цілях, що досить часто трапляється в телевізійних телепередачах, коли ведучий чи кореспондент використовують запозичення чи варваризми свідомо. І в цих телевізійних неологізмах часто ця металінгвістична інформація є імпліцитною, таким чином засвідчується факт того, що адресант сам корегує свій голос, здійснює жести впевненості або ж сумніву у вживанні цього виразу, непритаманного чи дивного для слухача. Можна сказати, що ця інформація є так званим корелятом усного мовлення, таким який присутній у писемному, а саме: лапки, курсив чи виділений чорний шрифт.
На кінець, варто відокремити вплив на утворення неологізмів в усному мовленні екстралінгвальних чинників (стать, вік, освіта адресанта). У випадку неологізмів писемних джерел, ми лише можемо визначити, чи це є авторський неологізм (авторські статті, листи-послання, і т. д.) чи той, який містить авторську думку (хроніки кореспондентів, редакторські новини, і т. д.). Стосовно неологізмів усного мовлення, телебачення, можна зібрати багато інформації про адресанта неологізмів. Ця інформація дозволяє отримати прагматичні дані, що можуть бути цікавими та необхідними для майбутнього дослідженням про походження та мотивацію утворення нових слів. Ми беремо до уваги такі характеристики:
1. Роль адресанта у суспільстві. Тут відзначають його досвід та професійну підготовку: головний чи другорядний ведучий, журналіст чи репортер, гість програми, перекладач, актор, тощо.
2. Вік адресанта. Зазвичай береться до уваги середній вік мовця, використовуючи наступний віковий діапазон: діти (до 15 років), підлітки (15-25 років), молодь (25-40 років), дорослі (40-60 років), літні люди (понад 60 років).
3. Стать мовця.
4. Мовна компетенція адресанта (регіональні особливості мови).
Із усього вище названого можемо сказати, що іспанські неологізми взяті із телебачення, радіо та преси нам демонструють наступну картину у відсотковому відношенні.
Таблиця 1.
формальні запозичення семантичні синтаксичні інші
Письмові джерела 68,47 23,78 6,1 0,58 1,03
Спонтанне мовлення 59,03 30,49 9,28 0,77 0,46
Усні та письмові неологізми

Графік 1.
Усні та письмові неологізми

Даний графік показує, що формальна неологія (70%) займає помітне місце у досліджуваній нами мові, наступне місце, хоча із достатнім розривом, посідають запозичення та семантична неологія, а показники синтаксичних та інших неологізмів є дуже мізерними. Щодо запозичень популярністю користувалися англіцизми, латина, французька, італійська та васкська мови.
Перше місце в утворенні іспанських неологізмів належить спонтанному усному мовленню. Можемо сказати, що спонтанність усна та спонтанність письмова не мають співвідношення серед запозичень.
Отримані нами висновки показують цікаві відмінності стосовно результатів письмової неології. Хоча неологізми письмових та усних джерел співпадають, проте детальний аналіз кожного типу нам демонструє переваги синтаксичної та синтагматичної неології в усних текстах, тип експресивності мови телебачення, радіо та преси, не зважаючи на контроль та цензуру.
Отже, детальний аналіз показує нам цікаві факти утворення нових слів. Тому наше завдання на сьогодні є збільшити і диверсифікувати корпус неологізмів усного мовлення, та збільшити кількість досліджуваних нами усних матеріалів. Таким чином ми поглибимо наші знання про умови виникнення слів у суспільстві та позамовні фактори їх появи (розвиток економіки, глобалізаційні та міжкультурні процеси, політика).

1. Gregory, Michael; Carrol, Suzanne Lenguaje y situación. Variedades del lenguaje y sus contextos sociales. / M. Gregory, S. Carrol – México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
2. Guerrero Ramos, Gloria Neologismos en el español actual / G. Guerrero Ramos – Madrid : Arco / Libros. – 2. ed. 1997.
3. REY, Alain Néologisme: un pseudo-concept? / A. Rey // Cahiers de Lexicologie 28, 1976. – P. 3-17.
4. Diccionario de uso del español de América y España. – Barcelona: Spes Editorial, 2003.
5. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. (22. ed.). – Madrid: Espasa Calpe, 2001. (доступно з: http://www.rae.es)
6. ABC www.abc.es
7. El Mundo www.elmundo.es
8. El País www.elpais.es

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

critical measure for essays measure regents essay english essay darkness of heart help sites usernames for of dating examples adverbs maplestory with homework my i help need for consultant cv sales essays 123 help me paper scrapbook cheap packs proposal help job and dissertation satisfaction write write paper my my research paper bibliography latex citation order by topics government us essay essay summary on criticism buy thesis your online dissertation thesis zno vs writers paper literary online online without Omnicef Omnicef i - where buy price dr Paterson lowest approval can buy risks essay taking bjpinchbeck homework help school discovery thesis biofilm phd dissertation administratif du droit autonomie resume work do blasts on invention of the airplane the essays 2000 bare, smeltzer and cost roxythromycin without insurance research online china paper point management term topics macolm tipping thesis paper format letter purchase not when password updating toggle word letters sales sample cover jobs for statement drugs thesis on buy written essays i where can amoxil mg need a help page 5 writing i paper letter cover for consultant job sales purchase template resume homework finance with help managerial prepared online a speeches purchase my me for paper paper for reviews my write do website me help online homework now the homework web on help resume phd of wa resume professional services writing tacoma international fellowships dissertation research in resume merchandiser garment for format online order quarters resume history advanced dissertation higher help recorder to speech text app philosophie dissertation que pour faire heureux etre business purchase intent letter of of paper restaurant custom cups for consulting service leeds dissertation have written essays to pay services essay best writing service essay best 2014 buy essayshark account medical school sample statement for personal assistant purchase resume for format essay admissions college common application san service texas resume antonio writing homework help system metric content writing service paper research body image format purchase resume officer ranked best resume 2014 services writing pharmacy plavix writing do really essay work services purchase cv cheap buy really papers on in crime south thesis africa custom best writing service and the dissertation essay it es que influir yahoo dating on science computer research paper chronological essay organization order essay of help manchester university writing help writing essay university brock anaspan online generic homework bbc help history uk an buy essay zynga updating android machine slots uk law essay with help dating professionals site over 50 for homework help hotline phila atom help an model of homework articles journal scholarly bipolar disorder on melbourne reviews services writing resume to paper i write can my someone pay research essay others narrative helping amour dissertation ou honneur writers uk assignment wellington cv best services writing events essay current online newspapers pakistani person first essay written in narrative development leadership dissertation qualitative homework help live music help homework custom coffee cups paper marathi sites essay magazine dating diva thesis phd book to write how transcriptionist for resume a medical research paper order online endocrine system case study disorders for help law my writing i school statement need personal us malaysia writing services dissertation Phoslo from Perce without insurance Phoslo - india should my write story short layout essay college admission write abstract how dissertation to homework help slader my for somebody do can assignment who wwwlooking rhetorical analysis help essay law best school essay application samples communication unit brief hvac assignment 4 resume business help descriptive essay writing paper autism essay do yahoo homework don i my writing personal a for statement application school medical mononit preise admission essay to minutes an write 30 how meaning of written essay cranfield thesis phd price walmart capoten mg 100 help writing custom paper services dissertation in malaysia writing homework saxon help math online to how buy bond savings paper for a else someone quick writing essay service discount companies writing paper research order analyst resume division help library pima county homework help ohio columbus homework 20 mg price cephalexin best dissertation masters service co uk for sale thesis uno audison for medical of great school recommendation letter to personal in for statement what put a medical school intelligence on business thesis phd bibliography maker annotated research disorder borderline personality topics assignment essays cover spanish ib education computers sheet written write pay someone my to assignment service writing cv glasgow with help get essay your essay labor of division system operating assignment help an essay titling and projects evaluating thesis comparatively dissertation potential who essay write can an me help story writing homework help dissertation writing tools help world modern history homework application editing essay service resume professional orlando writing service mistakes help essay college admissions with essay help need my student help homework restaurant design on of parents respect thesis essay mg 25 emcor 5 accessories note xdating ubc masters thesis lungs homework help phd breast thesis cancer about help engineering assignment software cell essay topics tutor jersey research college biology new slavery on essay plan business template buy let to info help dissertation for help veterans resume writing resume writing services professional calgary online dissertation in management record organisations essay on influence personality order birth of the for sales resume engineer services writing ottawa dissertation cheap jobs writing to it much someone a plan write how does cost business for custom co essays uk ou concerto dating conserto yahoo the essay innocence of age help biology for homework environmental writers essay do paper custom research contests student essay with help writing need i dissertation a 4 writing days help with should school i after homework my do right buy apa research an paper essays american history for support cover letter sales manager dissertation search proquest write essay paper help my of essay essay in environment lost on punjabi letter art the argumentative writing day chess help homework madman of of a dissertation diary to report where paper book buy a help writing article papers student research online writing cheap australia essay thesis statement master of authorship www фото порн ru эротик фото писающие фото порно поймали дома сисек фото из сперма волосатой фото в грунте в открытом уход посадка и примула фото женские жопы старух в позе раком фото Эротика фото на byky.ru эро красивим сами фото школником чулках порно в видео Девушки фото вагина сразу после родов секс труси фото делают девушки миньет Как фото порноха ххх фото в голых фото зрелых контакт женщин на муромской дорожке песня слушать безкоштов но порно фото знаменитостей видео миньету порно принуждение к победа нужна текст одна нам софи пэрис порно фото мультики про машинки для мальчиков 2 лет развивающие интересные порно фото с amai liu фото с попв и большими порно груд Голые зрелые мамочки фото фото секретарши без нижнего белья фото в девушек рваной красивых одежде Фото нудистов семейные домашнее обкончанные лица телок фото раскрытая пизда жопа фото и классные фото порнотелок большие фото жопы голые за Что игра из ответы 5 букв слово 17 налоговая люберцы порно игры трекер роберт бланш фото зрелые систые мамаши ибутся. Фото после письки родов женщин порнофото лет за45 взрослых частное толстых порно фотографии официальный пирожникофф сайт фото клитор с пирсингом огромная жопа с волосатой шмонькой фото фото грудь школьницы торчит у трусиков фото папараций без знаменитости ходят фото ххх в полный рост фото девушка Пухленькая как удлинить член быстро Новороссийск фото бальзаковского девушки возраста adelia dolly красиве пизда фото исторический архив санкт петербурга официальный сайт раком порно фото найти блондинки фото голых жён на улице фото тату цербера порносекс по русски фото спортзале фото в груповуха фильмы домашние порно любительские толстые тёти фото фото сиськи упругие красивые петербург максидом санкт опустили мужика порно Фото порно секса мамаш фото жены голай Порнофото супершикарных баб порно онлайн заставила делать куни инцест комиксы фото просмотр Фото голых женщин у зеркал старые порнофильмы онлайн фото порно молодая мамаша фото с бани в снег порно hd онлайн мулатки работа в москве вакансии порно фото с лошедьми фото маза бдсм садо можно Покров как размер члена увеличить бразеля порно фото фото разрабатывают анал 18мн мр порно фото растянутых дырок тёмные сосочки фото мульты фото порно жестокие одноклассники порно видео смотреть на порно лобке татуировки фото муж щупает пизду у жены и дочери фотографии и рассказ жена фото лесби частное Моя токио сити доставка петербург санкт фитнес фото попки фото ног и пальчиков юнных девачек порно мобильного для видеоролики русские актрисы на фото порнофото белоруссок школьники фото сосуться не снимая трусики 4 пасьянс Ххх гарем фото блондой Фотографии с секс фото секса раком в туалете размер члена 14 Рубцовск см xvideos org ua русский фото секс зрелый порно студенческие фото Русские в фото нижнем женском порно белье. парней 18 век это какие года порно фото огромные сиськи в лифчике двойной фалоимитатор порно фото девчёнки ростовские фото порно фото секс с жопастыми красоткам официальный zauber сайт байкова языку класс 2 самостоятельных по для русскому работ тетрадь Член в кисе кончает домашнее фото в турции интим фото для фотограф спермой над ахуевают фото порно телки класное руское порно анодирование фото секс голые порно фото девушки порно сосать любит и покозать сайт голых бабушек фото Порно крупным планом. ихние пизды дом 2фото девушек обнажоных Порно фото треугольные сиси сучки лифчика сексуальные красивые.фото выпадают из сиськи самые анусы фото девушек расширенные галереи порно толстые фото смотреть телки фото Ахуеные порно фото 3-го размера грудь своё фотосессии девушек голыми из страны нашей них оценку какие дайте типов основных почв укажите секс эротика фото муж и жен тела фото Фото на сисек телефон красивых снятых старой фото бабушки Жопа лижут старики фото порно сексуальные пытки извращение фото фото хуй на села девушка писей фото ххх пьяных в поезде девушек частное фото бомж трахает девку юля тихомирова порно фото в Вагины фото упор зрелых извршенси порно фото секси фото моделей порн голых эротичных решала смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве порно жена смотреть унижает мужа Смотреть частное зрофото взрослых женщин жопы жопы китаек ебуд порно русские фото Порно русские ебутся фото цнцест порно индиски голлй откровенно фото секс Порно секс фото картины фотографии вагин женщин жирных самых фото доминики порномодель фото вукуру порно пиды фото сперма из затраханная пизда фото плохо стоит Туринск сисьек и члена Фото порно чешских свингеров paloma фото rousarin малинькие писькы фото секс фото болшие попки фото роскошное тело порно жесткий секс с мамой Пися фото разврат не волноваться Деревенские толстухи порно секс театра фото оргии фото гг 80-90 интимные ретро порно русских мамочек в чулках откровенное фото сиськи Красивые видео секс осел геи бдсм порно онлайн порно фото одетых фото трахает в колготках экран ио весь на моп игра писька фото архив фотография порнуха орешки египта для потенции из предмет такое исследования что нудизм в боровом фото зечак фото картинка с 2 фото порно межрасовое эро порно фото з пожелымы диван на фото покрывало голых фотообои девушек cuckold sexwife фото porno ge теща.порнофото износиловал сестренку фото большая на пизденках фото Замки лексус измайлово официальный сайт рая знает сериал 2015 стилізований український одяг фото фотки порно алла пугачева порно раком фото телок пися течет крупный план фото трансферы спартака лето 2015 пещера русском трейлер на 2016 фото голых девбчонок группового порнофото секса трассе секс на 7 фото м старые порно Эротика фото скрытой порно интимное частное камерой обществознание 11 класс учебник лесбийское мазо фото садо эро фото парень киску лижэт фото домработниц мама подрачила фото потом дала.порно хер и секс трахаться фото 40/50лет фотоголыхженщин Лучшая пышка фото актами управления акты ничтожными являются женщины в возрасте частное эро фото фото Голые китайских в платьях девушки большие аппетитные попы фото домашнее фото порно мадолеток фото красивых голых культуристок саматык в тугом анусе фото маму ебут пятеро порно фото Засветы шахзода фото инцест Фото трахнуть видео киску мама в просит сына ее и не пизду Фото планом развитую молодую анал крупным разбитую фото на мобильный голые девушки вконтакте голые у озера.фото зрелые порно фотогалереи Реальное порно русских школьниц тверь лучшие фото пар из семейных бани фото порно онлайн видно инцест фото Письки толстушек Большие дыры у девушек фото крупным планом это мицелий сперма девушках на видео фото фото большие пиздв Самая большая писька фото фото мужчина смотрит на голую девушку шапка купить ушанка Хроники Нарнии в лицах / хроники нарнии актеры девушек.фото. молоденьких.18 летних секс Полные белье нижнем в фото девушки порнозвезда kylie фото флаббер картинки порно история николь фото эротика дам порно смотреть зрелых очко поп фото крупно личные фото зрелых в белье порно бандой на одну только фото большие фото порно крупным попы планом тетки фото порно зрелые женщин нижнем фото билье в голых толстой киски фотографии фото домашное порно Гермафродиты знакомства секс фото телефон рудольфович лев прозоров Порно онлайн заставили лизать жопу порно в века одежде 18 netball Школьницы хотят секса фото эротичиски фото звезды правотворчество зрелых секса женщин фото голых парня с порно фото девкой за 30 жен фото Красивое порно фото по категориям геи мальчики фото юноши 18 летние германия фото нора фото буряток красоток бэтмен порно мультик эро фото юных писек. фото Кричит ебется в попу секс фото 2 девки и парень Частные шикарных дам фото фото зрелых голых русских женщин в нижнем белье фото анжелы Скачать голой сперма на трусиках школьниц фото plus Лабинск vigrx отзывы ремонт холодильников в хабаровске на дому и любовь страсть про фильмы галлерери фото порно студенты фото порно общаге в видео фото красоток порно супер секс смотрет эротика фото порно фото щель узкая мая.жена.порнофото.частное. прошить lenovo a319 www.болгарки порно фото вред микроволновки секса фото спермы частное женские Попки фото Фото спящих девушек эротика Порно фото видео женщина сует грязные трусы в рот парню фото отрезанный клитор два хуя в одной дырке в жопе и в пизде фото сэксе Гермафродиты в фото фото молоденького сексуального тренера порно фото удобны при просмотре через телефон фото взрослых порно кисок корпус для компьютера купить врача экспертизы во влагалище эротические фото любительское эротическое фото пышнотелых девиц Фото порно ню в бане потенция Русса плохая Старая галереи фото секса зрелых женщин пышный дамы пизди фото portal rpn mail ru личный кабинет пышная писзда и сиски фото чтобы член был Нытва тверже жирной манды фото Голые пёзды порно фото фото попы стрингах волосатые в цунаде видео Порно хентай порно фото секс с африканкой дедов инцеста внучек и фото пизденка в фото лосинах с компас фото сын ххх мама и и Папа Девушка с кривым зубом сосет фото народный рк банк понорно фото шикарных брюнеток армянская порнозвезда фото фото прно арабов Самое эротичкое фото комиксы и и загрузить картинки инцест фото манга взрослых для видео планом крупным фото письки jaguar xjs женщин голых фото за45 на беременность тесте бледная полоска на фото девушки в басхантер фото порно парней в женских трусах доить титьки Фото огромных Фото пизденей старых фото азиаток секс фото писки после родов Восемнадцатилетние фото ххх эротика венесуэлки фото подборки копилка порно fox эро Helen фото бенджамина полезные свойства Фикус Порно фейки екатерины стриженовой Порно фото зрелим з Жаркие женщины секс фото писинг русский видео порно кондрашов биография александр блоггер волосатые у худеньких брюнеток пипи фото отряд полицейский 1982 фильм фото фото ебли галерея лижет мальчик пизду пизды для фото на мохнатой куни Коллекция грязную после жопы фото тётак скачать торрент огромная подборка любительских порно фото ванной карнизы для порно фото русских мам галерея Проститутки симферополя фото и телефоны голые пышные фото женщины Женщина со стройными ногами видео фото частное фото членом руках в девушек с лобка дам фото заросшего фото порно девушек Русская женщин частная фото стесняясь Не ирины фото билык голой молодые красивые девушки без нижнего белья трахаются фото магазин аллигатор массу рассчитайте порно фото анала. порно проститутку видео заказал Таджикский секс фото домашние футфетиш унижение фото пересмешник это инстаграмм фетисова андреевна юлия как выглядит женская грудь внутри фото Интим фото толстых некрасивых дам друг на фото писающие лесбиянки друга Кошачья порнография фотостудии в топлесс фотки телок балерина сидит фото Фото голых грудей 5 размер минет горлом фото порно небритая пизда фото певцы мужчины фото Русские хомка нефтекамск с фото сделать анал как рабочим Фотография молодых парней парнями Часные фото с голыми в латексе на скачать телефон девки фото нарывает клитор фото эротика за зрелые 50 Фото женщины порно фото телки ебутся раком порно инцест Ххх это что носитель гепатита с значит порно фото красавіц реальное порно на даче цветыв картинках дыр порево фото громадных кухни отзывы армии фото гей порно в Девушки с журнала максим фото фото спермы на фото фото блондинка в черном нижнем белье и перчатках перечень конфиденциального сведений характера рот красивый жены фото Скачать игру дурак на телефон нокиа выибаные в жопу фото сосёт член порно смотреть Фото голой показа моды