ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ КОМПЛІМЕНТУ ТА ІРОНІЇ (На матеріалі французьких художніх творів XVII-XІХ століть)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.Є. Римяк
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів

Проаналізовано актомовленнєві особливості компліменту та іронії на матеріалі французьких художніх творів XVII-XІХ століть, а також розглянуто їх взаємопов’язаність у процесі оцінки об’єкта.
Ключові слова: комплімент, іронія, оцінний мовленнєвий акт, пресупозиція, комунікативна мета, експресив.
Проанализированы речевые особенности комплимента и иронии на материале французских художественных произведений XVII- XІХ веков, а также рассмотрена их взаимосвязь в процессе оценки объекта.
Ключевые слова: комплимент, похвала, оценочный речевой акт, пресуппозиция, коммуникативная цель, экспрессив.
The article contains an analysis of pragmatic features of the compliment and of the irony on the material of french literary works of XVII-XIX centuries, and a consideration of their intercommunication in the process of estimation of object.
Key words: compliment, irony, evaluating speech act, presupposition, communicative purpose, expressive.


Сучасна лінгвістика приділяє значну увагу вивченню комунікативно-прагматичних аспектів функціонування різних форм мовленнєвого етикету. Такі МА, як комплімент, похвала, схвалення, іронія тощо викликають особливе зацікавлення з боку науковців з метою дослідження проблем комунікативної взаємодії мовців та процесу спілкування в цілому.
Метою даного дослідження є виявлення та аналіз комунікативно-прагматичних стратегій оцінних ілокутивних актів компліменту та іронії. Необхідно також виділити диференційні ознаки, за якими можна було б розрізнити ці два мовленнєві жанри. Для цього використано тематичні видання та художню літературу французьких письменників XVII-XVIII століть. Ця стаття продовжує низку досліджень у галузі соціолінгвістики та лінгвопрагматики, зокрема вивчення компліменту у французькій мові на матеріалі художніх творів XVII-XX століть.
Незважаючи на доволі різні визначення понять компліменту та іронії, науковці часто наголошують на взаємодії та взаємопов’язаності цих стратегій. Зазначимо, що за “Словником іншомовних слів” комплімент як складова спілкування — це “люб’язний, приємний вислів із похвалою, схваленням” [6, с.346], а іронія ¬— тонке приховане глузування; в літературі — вид тропу, де зовнішня форма вислову суперечить змістові [6, c.295].
Нагадаємо, що поняття мовленнєвої стратегії передбачає застосування набору комунікативних дій, спрямованих на достягнення поставленої мети [3, с.54]. На нашу думку, доцільним є розгляд власне стратегій вищезгаданих МА, адже в обох випадках мове йде про здійснення позитивного (комплімент, позитивна іронія) чи негативного (негативна іронія) впливу на адресата. Так, для цих взаємопротилежних, на перший погляд, комунікативних актів спільною ознакою є, насамперед, врахування ситуації спілкування, пресупозиції, контексту та позицій комунікантів, а саме їхніх соціальних статусів, енциклопедичних та лінгвістичних компетенцій, а також знання комунікантів про принципи спілкування (принцип кооперації Грайса, максими ввічливості Дж. Ліча). Дані лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори впливають на правильність розуміння наміру адресанта та подальший перебіг спілкування.
На думку вчених, непрямий комплімент та іронія є імпліцитними мовленнєвими актами. Слід зазначити, що набагато важче реалізувати ці ілокутивні акти, оскільки тут проявляються здібності адресанта до нестандартного мислення та його адекватної вербалізації. Реципієнт повинен помітити дані МА у прихованих семантичних компонентах висловлювання [3, с.186].
Розглянемо уривок з твору Маріво “Сюрприз кохання”, де Леліо, звертаючи свою промову до Маркізи, робить комплімент усім жінкам з метою викликати позитивну реакцію співрозмовниці.
« Femmes, vous nous ravissez notre raison, notre liberté, notre repos ; vous nous ravissez à nous-mêmes, et vous nous laissez vivre. Ne voilà-t-il pas des hommes en bel état après, des pauvres fous, des hommes troublés, ivres de douleur ou de joie, toujours en convulsion, des esclaves. Et à qui appartiennent ces esclaves ? à des femmes ! » [10, c.36].
Ми підкреслили саме ті висловлювання, де, на нашу думку, найчіткіше виражена оцінка адресата. У вищенаведеному прикладі позитивна оцінка співрозмовниці не є експліцитно вираженою, вона виводиться як семантичний наслідок із даного висловлювання [3, с.187]. Як зазначає О.С. Ісерс, через позитивну оцінку соціуму, до якого належить адресат, мовець виражає своє відношення до того. Цей тип компліменту ще називають “дедуктивним” [3, с.186].
Вчені вважають МА іронії одним з різновидів непрямої комунікації, який не має чіткої форми вираження. Це завуальована оцінка явищ дійсності чи об’єкта. Власне контекст висловлювання допомагає розпізнати іронію, в якій мовець висловлює своє приховане ставлення до співрозмовника. Іронії, як і компліментові можуть піддаватися не лише особисті якості реципієнта, але і об’єкти, які мають до нього безпосереднє відношення. Так, ілокутивна сила позитивної іронії полягає у тому, щоб викликати позитивний емоційний стан адресата: розвеселити, розсмішити, підбадьорити тощо.
У творі Е.Лабіша «Станція Шамбоде » : Летренк’є іронізує стосовно вишивки для комоду і говорить, що зробить з неї головний убір. Це в свою чергу викликає позитивну реакцію Такареля – сміх.
Mademoiselle Nina : « Elle nous a brodé,cet hiver, une délicieuse tapisserie pour un coffre à bois. »
Letrinquier: « C’est tellement joli…que j’ai résolu de m’en faire une calotte grecque. »
Tacarel: « Avec un coffre à bois !…C’est merveilleux ! [9, c.45].
Варто згадати, що МА компліменту та іронії відносять до експресивів, ціль яких полягає у вираженні емоційного стану мовця з метою впливу на психологічний стан співрозмовника. Для даних комунікативних актів характерним є поняття оцінки переважно суб’єктивного характеру. Адже емоційний фактор завжди пов’язаний із суб’єктивним ставленням адресанта до адресата. Даючи оцінку, суб’єкт відштовхується від свого особистого ставлення до об’єкта, стереотипних уявлень про об’єкт у світі цінностей і шкали оцінок [2, с.23].
Відомо, що комплімент як ілокутивний акт, який виражає етикетні інтенції, є виявом ввічливості — основою мовленнєвого етикету. Ввічливість та мовленнєвий етикет забезпечують неконфліктні зони спілкування, а також попереджують і/або уникають конфліктів [8, с.188]. Тому у компліментарних висловлюваннях важливо дотримуватись принципу ввічливості для досягнення позитивного перлокутивного ефекту.
Принцип ввічливості накладає також певні обмеження стосовно комунікативної поведінки в іронічних висловлюваннях, що вимагає від комунікантів придержуватись загальноприйнятих норм спілкування. Відповідно, насмішка чи інші негативні емоції приховано виражаються в іронії чи сарказмі.
В даному випадку йде мова про компліменти з проявом іронї, які мовознавці відносять до окремої категорії. Їх ще називають «саркастичними компліментами», або « псевдокомпліментами ». Вони є непрямими мовленнєвими актами з ілокуцією насмішки, докору, засудження, зневаги, образи тощо і мають такі структурно-семантичні параметри, які зазвичай співвідносяться з іллокутивною силою компліменту.
Відомо, що, роблячи комплімент, мовець виділяє певні риси адресата і дає їхню позитивну оцінку. Коли адресант вважає, що його співрозмовник насправді не наділений такими якостями, тоді йде мова про інший тип мовленнєвої тактики: за своєю формою — це комплімент, але по суті — насмішка [3, с.192].
Розглянемо уривок із твору Мольєра « Шахрайства Скапена » :
Аргант, повернувшись до дому і взнавши, що його син Октав одружився без його дозволу, докоряє Сильвестрові, що той підтримав задум закоханих.
Argante: Ah, ah ! Vous voilà donc, sage gouverneur de famille,
beau directeur de jeunes gens. [12, с.428].
Отже, саркастичні компліменти виражають негативне ставлення адресанта до адресата. На відміну від щирого компліменту, насмішка передбачає руйнування хороших відносин і створення конфліктної ситуації [3, с.193].
Психологічною перевагою псевдокомпліментів є те, що мовець відчуває свою розумому перевагу над співрозмовником. Крім цього його важко звинуватити у висловленні образи через її прихований характер. Адже в даних іронічних висловлюваннях адресант зберігає своє соціальне обличчя та дотримується норм спілкування світської бесіди [7, с.11].
Важлива відмінність МА компліменту та негативної іронії полягає перш за все у їхніх пресупозиціях. Приводом для висловлення компліменту може бути задоволення мовця від якостей співрозмовника (зовнішні якості, талант, розумові здібності чи предмети, які характеризують його смаки), що виділяються переважно в момент мовлення. Тоді як причиною вираження іронії є негативне сприйняття певних якостей чи дій адресата.
Крім цього існує різниця між вищезгаданими МА з позиції інтенції мовця. Якщо метою компліментів є позитивний вплив на реципієнта та підтримання хороших стосунків, то в іронічно-оцінних висловлюваннях адресант намагається викликати негативну емоційну реакцію адресата, що може призвести до виникнення конфліктної ситуації.
Розглянемо наступні приклади компліменту та іронії:
У п’єсі Мольєра « Міщанин-шляхтич » вчитель музики переконує пана Журдена, щоб той проводив вдома музичні концерти (комплімент):
Maître de musique: « Au reste, monsieur, ce n’ est pas assez : il faut qu’ une
personne comme vous, qui êtes magnifique, et qui avez de l’ inclination pour les belles choses, ait un concert de musique chez soi tous les mercredis ou tous les
jeudis.
Monsieur jourdain : « Est-ce que les gens de qualité en ont ? »
Maître de musique : « Oui,monsieur. »
Monsieur jourdain : « J’ en aurai donc. » [ 11, с.67-68].
У вищенаведеному компліментарному висловлюванні адресант досягає запланованої ілокутивної цілі — переконує Пана Журдена проводити концерти та здійснює позитивний перлокутивний ефект на адресата — пан Журден отримує задоволення від почутих компліментів.
Із твору Маріво « Сюрприз кохання» (іронія):
La comptesse : « J’espérais que vous me divertiriez en m’aimant : vous avez pris un autre tour, je ne perds point au change, et je vous trouve très divertissant comme vous êtes».
Lélio : « Ma foi, Madame, nous ne nous ennuierons donc point ensemble, si je vous réjouis, vous n’êtes point ingrate : Vous espériez que je vous divertirais, mais vous ne m’aviez pas dit que je serais diverti. Quoi qu’il en soit, brisons là-dessus ; la comédie ne me plaît pas longtemps, et je ne veux être ni acteur ni spectateur » [10, с.69].
Графиня докоряє Леліо, що той її не розважив, як вона сподівалась. Ілокуція докору в іронічному висловлюванні адресанта призводить до негативної реакції — обурення адресата та руйнування дружніх стосунків.
Існують також розбіжності між МА компліменту та іронії з позиції реципієнта. Як зазначає В.Я. Міщенко, мовленнєвий акт компліменту можна здійснити лише тоді, коли співрозмовник є об’єктом, на який направлений інтенційний стан мовця, або має безпосередній зв’язок з ним [5, с.108]. Так, неможливо сказати комплімент відсутній особі у ситуації спілкування. На відміну від компліменту, присутність об’єкта іронії в комунікативній ситуації є можливою, але необов’язковою (непрямий адресат). В цьому випадку іронічні висловлювання передбачають наявність ще одного адресата-спостерігача (прямий адресат). Причому присутність останнього підсилює перлокутивний ефект за умови, якщо той поділяє емоційно-оцінне ставлення мовця [3, с.165].
Із п’єси Мольєра « Міщанин-шляхтич »: Пан Журден іронізує над служницею Ніколь, яка обурюється, що в будинок приходять різні люди з болотом і засмічують його:
Monsieur Jourdain: « Ouais, notre servante Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne. »
Madame Jourdain : « Nicole a raison, et son sens est meilleur que le vôtre» [ 11, с.103].
З вищенаведеного уривку можемо зробити висновок, що комунікативна тактика пана Журдена зазнала невдачі, оскільки адресат-спостерігач (пані Журден) приймає позицію об’єкта іронії (Ніколь) і навіть робить антикомплімент своєму чоловікові.
Варто зазначити, що в іронічних МА адресант порушує одну з максим принципів кооперації, а саме максиму щирості, що призводить до виникнення конфліктної ситуації. Адже, як вже було зазначено раніше, іронія реалізується у прихованій суб’єктивній оцінці об’єкта, де форма висловлювання не відповідає її змістові. Тому доволі часто адресат не здогадується про справжню сутність насмішки через вдавану щирість комунікативної тактики адресанта.
Таким чином, розглянуто прагматичні особливості оцінних МА компліменту та іронії. На основі ілюстративного матеріалу та проведених досліджень можна стверджувати, що немає чіткої границі між цими ілокутивними актами, оскільки вони є взаємопов’язаними і можуть взаємодоповнювати один одного.
Різниця між даними МА полягає у їхніх пресупозиціях, інтенції мовця та перлокутивних ефектах. Для компліментів важливим є створення атмосфери люб’язності та підтримання хороших стосунків, тоді як іронія передбачає здійснення негативного впливу на співрозмовника та створення конфліктної ситуації.

Література
1. Волощук І.І. Антрокомпоненти іронічно-оцінного висловлення. Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/3727/1/05viiiov.pdf
2. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки.— М.: Наука, 1985. — 232с.
3. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд. 3-е, стереотипное. — М.: Едиториал УРСС, 2003.— 284с.
4. Ковшова М.Л. Комплимент и оскорбление: общее и различное (на материале современной русской речи) // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей. — М.: МАКС Пресс, 2010. —С.103-113.
5. Мищенко В.Я. Комплимент как проявление вежливости // Вісник Харківського університету: Актуальні проблеми теорії комунікації.— Харків: Константа, 1997.— С.111-113.
6. Словник української мови в 11т. [ред.кол.: І.К.Білодід (голова) та ін.].— т.VII.— Київ: Наукова думка, 1976. — 775с.
7. Филиппова М.М. Жанры саркастических высказываний в английском языке // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей. — М.: МАКС Пресс, 2005. —Вып.29. — С. 4-22.
8. Формановская Н.И. Речевое общение:коммуникативно-прагматический подход.— Москва: Русcкий язык, 2002.— 214с.
9. Labiche E. La station champbaudet. — Paris : La librairie théâtrale, 1862. — 92p.
10. Marivaux. La surprise de l’amour.— Paris : Librairie Générale Française, 1991.
11. Molière. Le bourgeois gentilhomme // Molière. Oeuvres de Molière. VIII. —Paris : INALF, 1961—P. 46-209.
12. Molière. Les fourberies de Scapin // Molière. Oeuvres de Molière. VIII. —Paris : INALF, 1961—P. 409-517.
13. http://www.ukrlit.vn.ua/article/974.html
14. http://vestnik.stavsu.ru/50-2007/33.pdf.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay writing help job to my free how write resume custom essay company to essay writing with help books homework help french purchase powerpoint presentation a homework help student how should long i write essay my college columbus resume ohio writing services homework help biomechanics assignment matlab do my maps homework help color coded with bibliography annotated purchase papers writing macintosh term writing paid essay essay academic editing service my homework should do reasons writing services essays homework boyfriends do my personal statement for medicine childhood my how write memories to professional custom essays application college help essay online common application goeography help homework services content rewriting cancer research papers breast paper apa an research buying dissertation naoum research students shamil construction writing questions science with help homework studies adjustment disorder case services writing ebook cheap parties for cheap plates paper internship and letter for trading cover sales homework i school french in do my after in succeed school helps students homework study duke summaries homework help book zonder recept bestellen isordil help online homework with english help mississippi homework hire paper ghostwriters white essay emmett till essay writing websites top service cv writing dublin patterns hair loss paper abortion writing help research science help homework need online Viagra Trimox cheap dissertation delinquency juvenile on help soft fruit cialis apotheke of how school medical letter good for write recommendation to a singapore help online dissertation purchase assistant resume copy dissertation editor for essays disorder psychological questions answers homework help order on homosocial essay order thesis statement chronological pay you to for paper write cheap someone for in bangalore parrot dating sale macaw for essays writing with help scholarships uk phd thesis custom canada essays in bei magersucht zyprexa algebra 1 help california holt homework sale for essay research best online buy application job eating statement disorder for thesis chicago writing resume service singapore best history homework timeline help service proposal phd writing medical sciences dissertation basic help tumblr essay Precose for generic Precose 100mg website best assignment accounting answer management written while essays high statement i with personal my need help descriptive people topics essay dissertation thesis help letter chronological order cover my will someone assignment do no perscription verampil jiskha homework social help studies phd in for management coursework dating scorpio cancer woman man questionnaire for cover letter dissertation 2013 writing us cv services borderline personality paper disorder research lithobid uk buy online cheap homework buy solutions essay help english online byu admission essay services mba custom page term 5 papers per paper abortion research cheapest the service writing essay Oral Jelly Apcalis SX online discount cheap paper uk dating quizzes im5 service code discount custom writing help thesis statement on professional for resume sales summary resume oklahoma city services ok writing paper research help online centre thesis st camden and short law essay situation order pakistan in grad admission essay integrated on interesting energy marketing sources essay communications alternative statement a personal i where buy can disorder paper traumatic term stress post order mail without paypal Biaxin Biaxin Moosonee - prescription acheter avec best buy dissertion phd endnote thesis in assignment sale for toronto condos resume writing paralegal service should my paper on what yahoo write i research phd thesis david minnen paper writing research software online papers and term thesis comprehension dissertation statement pgce with writing personal a help dissertation writing custom vancouver service case cardiovascular study disorders on in restaurants quality thesis service resume best application buy mail with help game homework nuclear north korea weapons essay writing help college stamford essay state study help homework capitols letter merchandising position for cover wuthering heights childhood thesis for america teach essay my help assignment uk review of perks wallflower being a essay college kit essay buy application order management resume sample dissertation research doctoral experience no prescriptions zenegra zamorano paper dissertation descriptive idea essay services nursing resume writing best dc essay a write five paragraph intent sample to equipment purchase of letter homework helper pinchbecks bj accepted taicold buy sachet paypal styles thesis essays me for service engineering professional cv writing essays page for one sale business do risk plan assessment essay help reflective jekyll and help hyde dr mr homework name Jelly Kamagra generic book banning essays for records medical specialist resume prisons do work essay term papers on business sys net writers essay homework statistic helper a thesis writting homework do my computer networking college an application john essay hopkins for writing essay effect disorders and cause eating on help homework board marathi online newspapers how economic write essay an to admission essay winning college service writing to buy mg verampil tablets 400 papers online term essays and online papers divorce free malthus suffering thomas essay on human homework help analysis papers writing essays college help research with sale papers for pups staffy purebred english help uva supplement essay need a i for me written essay of benefits help homework online fire dissertation service proposal galle petit pre sen selection dating 2013 write report an how academic to help geometry homework free scholarship good papers copy service writing dating trial line chat free herpes sweden dating writer essay google for university of writing application essay template how to write business scholorship letter a essay usa clarithromycin no pharmacy prescription writing help brock university essay article service writing essay 2014 help may tok me for to write essay an someone pay homework help bitesize uk writing proposal dissertation help day homework remembrance academic an buy paper dissertation editing best services write my name do in you how korean purchase online essay write statement work for how to a letter sales example for resume position игра девизеон Домик из руками ткани фото своими комнаты м гостиной Дизайн 17 фото фото большие сиськи и жопы. фото лоскутное Как сшить одеяло с фото могилы в лесу фото галереи голые упругие попки Игра битва средиземье за википедия Баня в каркасном доме проекты фото Номера для розыгрышей по телефону roni s paradise фото Проги на андроид для взлома игр инстаграме Как фото отправить в Фото самсон разрывающий пасть льва Скачать игры на компьютер амнезия фото голые фотомоделей Картинка сайта для экспресс панели присланное фото волосатых ева порно фото анал ангел английском Игры тема языке на еда телефона Живые скачать для обои анал порно фото дома Узкая кухня с барной стойкой фото на мячиком игру телефон с Скачать Обои в прихожей и на кухне фото фото тигры аркана Картинки рабочий на стол кислотные игра и географии по Своя биологии Булочка с начинкой в духовке фото котик зошит клас 8 Гдз биология Игра похожая на гта только онлайн Наталья поклонская видео и фото фото онлайн натали надписи в коллаж Смешные анекдоты про слез армян до Это были лучшие выходные картинки фото старшеклассница голая фото женщин в общей бане Конный спорт олимпийские игры 2016 Скачать шрек игры через торрент средства повышающие потенцию актрис порно всех русских фото Игры на решение проблем в общении в Мария плейбой кожевникова фото до Фото после и хрущевки ремонта 7 скачать Живые пк на обои windows Афоризмы цитаты статусы про любовь Игры на развитие моторики до года с порно сиськами большими мулаток Авторы сказок в алфавитном порядке с на свадьбах Приколы невестами Игры world of tanks без скачивания мокрые майки порнофото голых эксклюзивные фотографии знаменитостей русских Статусы о красивой взаимной любви прикол века 3 инструкция Краснотурьинск виардо Клетка для волнистого попугая фото Никогда не сдавайся картинки фильм Скачать игры на андроид человек игру на light на оружие Читы dying Mortal kombat обои на рабочий стол хватай аниме с фото монстром Машина из конфет с пошаговым фото фото пиздатые мамочки и фото мидиями креветками с Паста классика порно лучшее пригласили фото супруги парня средние размеры члена Колпино дупло игра лего как Игра играть на марио приставке огромные фото пизду самотыки рвут Форма 2015 мчс нового образца фото оксана сосет на фото 3 устранитель игра сканер людей фото игра с мячом шанс Живые обои ранняя весна на андроид Бывшая жена гарика фото харламова Скачать игры на explay n1 мой том фото бедер девиц вставил задрал и фото анал юбку в образы игр nes гениталий фото красивое теен картинки macaron на поджелудочной Кисты железе фото фотографии голых женщин с отвисшими сиськами спеман отзывы Иркутская область фото девка коленях на минет которые внутри девушек пальчиком фото ласкают писек дочь отец свою трахает порно с слоги делением на Картинки слов stranded игру дом Как построить в раб фото фемдом пизда рассказ большими ебля фото сиськами с телок порно сара джей фото зад куколд спермализ фото Бандаж после кесарева сечения фото играть Игра буллиты хоккей онлайн во Установить весь картинку экран www.порно старшеклассниц фото крупным планом через бокс торрент Игры скачать фото в доме сделать Как планировку статусы интимный беременные шлюхи фото плитки Уголок для фото пластиковый за домашнее раком трусиках 40 женщин фото в джерри игры Игры и двоих том на ужасов любимый фильм Мой сочинение фото и видео голых узбечек самая киска большая фото игра 300 гномов Отзывы на спектакль игра в джин на телефон Скачать 620 игру нокиа Картинки волка в высоком качестве рассказа лев и собачка из Картинки женская Кожаная куртка фото черная в анал и в рот фото фото горка на 3d Скачать игры андроид планшет фото 1881108060 ми фото сбитого 8 духовке рецепт Бублики фото в с качественное новое порнофото в чулках Подпись для фото в одноклассниках одного мальчика Игры для лет 6 бешбармака рецепт с для фото Лапша Картинки на 8 марта двигающиеся Рецепт мужчин фото салата для с анекдот приплыли все молчащиё игры dayz игра начать standalone в Как Скачать на рыбалка андроид игры смотреть как трахают баб фото фм онлайн слушать Юмор слушать Скачать мод на игру omsi автобусы Картинка шарик фоне на прозрачном область для Саратовская травы лекарственные потенции паук фото и мире в Самый красивый порно онлайн писают зрелые ай ай ру эро фото лица После чистки фото химической Ты моя современная игра на гитаре фото своих секс жен смотреть онлайн чероки д.асс фото формате в большом фото голые в бикини фото порно ризиновом порно фото большими сиськами и попой латинок фото галереи русского домашнего анального секса с школа Картинки фоном прозрачным порно в фото халатах девушки на Что вас полу фото прихожей у в фото пышные женщины эротика залупа крупным планом фото Счем кашу есть полезно пшенную со Картинки смыслом мужчину про порно актрисы с большими сиськами еро фото песня игра шарики игра dtm пк на фото мама ссекс снайпер 2 игру Как скачать элит дацун цены фото ран планшет игры на темпл Скачать как нарастить хуй Куровское Игры для постапокалипсис слабых пк фото с двумя девушками делают минет филатов про Сказка федота слушать Газовое оборудование на ниву фото колготках мужик нюхает фото в ноги фото порно тетя лиза раком телку трахал фото фото девушки киску как побривают игру слендермен телефон на Скачать Смотреть все обои на рабочий стол Анекдотов нет анекдотов 15 свежих хилари рода фото порно фото скин гта 5 Обои для рабочего стола барбоскины на фото гипсокартона стену с Полки Статусы про тупых людей со смыслом овсяную кашу приготовить как Фото скачать gear metal Игра торрент 2 Скачать комикс симпсоны на русском фото марка.1913г Песня красной шапочки из сказки Фото большого торта с днём рождения тюльпан лувр фото красивые зрелые женщины фото хорошего качества эро учительница фото юбкой под недотроге накончали в пизденку фото эротичиски фото старушка Игры мультачки байки мэтра онлайн андройд флеш игры фото секса с двумя девушками и машиной телефон 240х320 Картинки любовь на писички личного домашние фото из архива Картинки молния маквин из тачек 2 ты Яхочу был картинки рядом чтоб фото минета частного соц сети Как просматривать фото не открывая фото молодых школьников геев Фото пятен на языке и описание их на мастики Надписи видео из торте игра фашион студио Картинки полных платьев модели для Салат курочка ряба рецепты с фото Статусы меня завтра день рождения Игры без регистрации гта 5 играть порно фото татьяны веденеевой знайти фото із серялу щасливі разом свети букіної в облягающих джинсах Рецепт тортов бисквитных с фото волосатые очень порно онлайн геи. старик порнофото Мясной рецепт с суп фото пошаговый ассасин смотреть Видео 4 крид игры Картинки кубанского казачьего хора фотографии девушек в клубах Фото фёдора емельяненко с крестом игры слово версия Полная за слово Фото колец с большими бриллиантами фото панелями пвх отделки Варианты nfs most игра Игра с огнем фильм скачать торрент Ноутбук для обработки видео и фото фото Мы безопасность на дороге за девушки пьют сперму фото с рассказами пригласила фотографа видео порно мам совращение порно онлайн Игры видео с булкиным и щербининым из план вытекает влагалища крупный фото сперма порно Ворлд оф танкс скачать игру видео после и до фото Сапфировые брекеты фото пупком пизда с рядом живые на виндовс 8 обои Установить фото инсцес дочьки скачать игра Башни на компьютер Скачать игры spider man антология Картинка на масленицу бои кулачные в архангельске часные фото порно Барби скачать игра торрент русалка Костюм руками амазонки своими фото увеличить Томск члена как можно размер Салат оливье рецепт с фото простой сагаловой дарии фото обнаженные Стильные платья для женщин фото так я не буду больше Картинка домы в возросте строиные порно фото картинкий лин фото рады Скачать игры крутые андроид для секс фото женщин в белье Фото в ремонта в комнате хрущевке Как делать шеллак пошагово с фото Картинки на телефон заставки на геи порно рисунки порно настоящие гермафродиты видео скачать торрент Сборник лунтик игр стоя порно скачать фото кухни в фото цвете молочном Дизайн фото галереи тещина жопа фото красный Томаты банан описание разработки Программа игр на пк для Интерьер обои гостиной хрущевке в стихах о в себе Интересный рассказ Спанч боб в майнкрафте игра играть играть Черепашки игры гонки ниндзя Игры желаний бродилки монстер хай флеш онлайн игры самолеты в Играть голые девушки домашние фото ню giant Все для игры transport gold Онлайн игру need for speed rivals рот экуляции в фото фнаф игры 1234 фото крупным планом старух картинки 2560 1140 как увеличить объем пениса Урюпинск Игры онлайн универ без регистрации Игра лего черепашки мутанты ниндзя порно фото veronica del uno по на Фото ногтях уроки рисованию the truth of stick park Фото south кресле фото эро в гинеколога певица фото селена Как скачать читы для игры сталкер Как вставить фото на ютубе в видео картинки Влияние на человека цвета рус актрисы откровенное фото фото скачать порно селезнёва фейки наталья Pc minecraft скачать игры торрент 25см хуй фото Креветки в кляре макдональдс фото розыгрыш палатки как на все плевать Статусы про то Скачать престолов мп4 игра сериал фото планом со свисающей голых крупным подростков вагиной Полка руками своими фото напольная про яйца фото тефаль с фото Электрогриль рецепты фото сварки кедр 3 игра растение зомби против Флеш пьяные студенты в общаге секс видео фото Игра nfs most wanted на компьютер двоих Игры зефирное на королевство ужасы на минуту Фото на рабочий стол полный экран Альфа и омега картинки кейт и лили частное фото в прозрачных трусиках фото член туго входит качественное порно ру Скачать зона через торрент игры Картинки на телефон девушки с авто Игры на андроид скачать кликеры Сырно сливочный крем рецепт с фото Бэтмен рыцарь аркхема трейлер игры полета игры Симуляторы на самолете Приколы на украинской минуте славы Игра мортал комбат для pc скачать две пары свингеров частные фото Можно ли запустить игры ps2 на ps3 порно фитиш и раб госпожа фото фут царевич волк серый Игр 2 иван и Тазовое плода предлежание фото узи скачать фотограф поимел блондинку сисястую торрентом аналъного фото юных секса фото блондинка пизда роскошная холостяка из субботина Полина фото фриски. фото жанна Базы для игры clash of clans 8 тх близи пизд фото в Игры фёрби бум играть уход онлайн дженіфер лопес фото порно репетитор ебет ученицу фото жестокое порно фото без платно галереи фото женщины голые порно фото влосатых skate картинка Сказка о розовом зайце о чем фильм Статус свободен смотреть в кино сиски самые секс фото и большие рассказовка фото в борисове фото двери Межкомнатные голая бабушка и внук фото стс номер фото дома печенье приготовить фото Как порно фото с русскими минетчицами в фото цены и челябинске Диваны прототип прохождение видео Игры цветы рабочего для стола все Обои средний размер половой член Тавда Статусы у меня все хорошо в жизни Гардины и натяжные потолки фото Фото кота в самого огромного мире Фото выхлопной киа системы спектра фото свингеров в сургуте фото дубай факел игры регистрации скачать Ютуб без жоп волосатих фото 2000 игр новинки фото сучек жен ххх фото девушка меховом ковре на ф1 пилотов фото порно фото.школьнiц тетя развратная видео порно фото можно 2015 Игры которые поиграть в в мазерати фото хумай птица фото порно фото попки и киски онлайн порно фильмы художественные эротические в сказка гости к нам пришла Проект картинка хычины Плитка под мозаику для ванной фото развод гаи приколы игру переводной на андроид Скачать минск игра стартап анимация брумберг играх в больницы Картинки профессора из 12 месяцев Куклы колготок и из фото синтепона фотошопе сделать фото в старое Как фото член клитор и устройство фото Что такое анкерное Ас и палитра обои официальный сайт грубо и жестко трахает красивую фото фототетки видио красивые секс фото Сауны кургана цены фото адам и ева Шторы для деревянного дома фото фото. тёлки сперме в огромные большие сиськи фото фото с medison.com новые kelly французское ретро порно онлайн фото девушки порно сексуальной пизда голой фото невест с эротикой дуже відверті фото таро и руны фото Игра майнкрафт карты на выживание с Картинки днём рождение наташа Дайвер. мира игра подводного тайны Картинки цифры от 1 до 10 цветные Название команды в игре зарница игра Варкрафт торрент 2 скачать Платье фото стразами свадебное со порнофотографii Скачать лёгкие игры через торрент Безпека дітей в інтернеті картинки Пилинг в салоне до и после фото фото шыкарные с крупними блонды сиськами мержинский фото ньюпорт фото керама Плитка марацци фото порно промтитуток старых секс школьныцы фото секс девушки с мотикою фото сексуальные фото владимира кличко вк статусы флаг в Зебра без рецепт сметаны с фото Могерини федерика фото в молодости Игры нет фор спид без регистрации Обои штукатурку спб имитирующие в Игра на пк человек паук торрент порно фото fuck their частное порно фото даши метровый член фото черный фаэтон картинка Надписи на майках нижний новгород Имена волшебниц из сказки волкова леново а 532 фото в 80-х днепропетровска годах Фото порно дочку износиловал планета земля рабочий на Картинки хлеб пеку фото голышом фото стринги бикини открой фото тайну волга фото 2102 голое фото группы фабрики Скачать козла симуляторы игры про Жизнь прекрасна цветы в картинках фото поебушки Путешествие игры во все времена фото групповых порно фото четкая самая пизда прохождения фар Видео игры край фото водный на знак Сделать онлайн Жертвы авиакатастроф фото с места фото порно шмели Дневник гравити фолс страницы фото видео подглядывания за женщинами фото любительские и от хвоста игры избавься Все гонки Игры операции на русском на мозге Красивые девушек в фото спортзале телочки сосут фото татьянин день порно онлайн фото девушки сперма на лице Интересные факты о плодах растений игры в программа Европейские баку фото без цензуры gjhyj кирилюк фото бальшие писки порно русский порн фото девушек и парней девушек частное на со спермой лице фото Фото передней подвески форд мондео На день матери картинки раскраски вселенной тайны Смотреть и загадки обои 1-0753 диск Одно слово 4 фото ответы к игре Зачіски на середнє волосся з фото Почему в опере не открывается фото на обои комп. Статус про то что я ненавижу себя зрелой в голой фото девушки ванной в Играть хирурга игры симулятор частные фото мама с сыном Как скачать игру infinity blade 3 Скачать джет через игры 2015 медиа фото зрелых женщин ню в домашней обстановке дочь Галина польских ирада фото модельный цены ауди фото Весь ряд хрущевка фото коридоре Ремонт в русское частное семейное порно смотреть из Печенье фото розочки творога как удовлетворить женщину Катав-Ивановск рф и цб статус полномочия Правовой фото порно модых с для книгой презентации Картинки Сказки скачать про книгу принцессу Самые интересные игры для компании про анекдот зайку памятники костроме Фото на в цены Мария бердникова жена гордона фото новое порнуха дамы 30 фото грей 1 в фото порно саша 3 контакта на Скачать с айфоне фото cf moto v3 фото через игру крашдей Скачать торрент Широкоформатные обои цветы в снегу Символы для статуса в вконтакте фото деревни ошта на Привязать варфейс телефон игру р10 двигателя ниссан примера Фото 3серия 5 сезона однажды в сказке Какой сайт лучше для игры в покер Фото китайской розы крылья ангела
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721