ПОТРЕБИ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР В ЦІЛЕПОКЛАДАННІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Гільман А. Ю.
Факультет політико-інформаційного менеджменту
Спеціальність «Психологія»
Пс-41
Науковий керівник:
канд. психол. наук, доцент
Шугай Марія Анатоліївна

Анотація: В статті здійснюється теоретичний та емпіричний аналіз процесу та особливостей цілепокладання, досліджено вплив потреб особистості на цілепокладання в юнацькому віці.
Abstract: The paper is theoretical and empirical analysis of process and goal-setting characteristics, influence the individual needs of goal-setting at a young age.


Актуальність дослідження. Важливою умовою, що забезпечує самореалізацію в юнацькому віці, виступає цілепокладання. Процес цілепокладання лежить в основі будь-якої цілеспрямованої діяльності людини.
Проблема життєвого цілепокладання в юнацькому віці полягає в тому, що саме в юності відбувається, з одного боку, активне усвідомлення свого життєвого шляху, визначаються орієнтири в майбутньому, а з іншого – майбутнє викликає проблемні переживання і тривогу, молода особа переживає найгострішу невпевненість у собі, тяжкий стан загальної невизначеності [38].
Значення цілепокладання неодноразово підкреслювали провідні російські психологи П.К. Анохін (1974), Н.А. Бернштейн (1966), А.В. Брушлинский (1979). В.В. Давидов (1975), Б.В. Зейгарник, А.Н. Леонтьєв (1975), Б.Ф. Ломів і Е.Н. Сурков (1990), С.Л. Рубінштейн (1946), O.K. Тихомиров (1977) та ін.
О.М.Леонтьєв визначав процес цілепокладання як підструктуру особистості, породжену переходом мотиву в ціль. У сучасній психології доводиться констатувати певний розрив між широким філософсько-методологічним осмисленням феномена цілепокладання та його конкретно-експериментальним дослідженням [22].
На сучасному етапі цілепокладання визнається констатувальною ознакою людської діяльності, яка займає одне з центральних місць у її структурі та процесі становлення, а також у розвитку свідомості і особистості в цілому. Цим пояснюється увага до цілепокладання з боку провідних вчених психологів (А. Н. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн та ін) [22].
Об’єкт дослідження: цілепокладання особистості.
Предмет дослідження: вплив потреб на цілепокладання особистості юнацького віку.
Гіпотеза: потреби впливають на особливості цілепокладання в юнацькому віці.
Мета дослідження: виявити й емпірично обгрунтувати вплив потреб на цілепокладання особистості в юнацькому віці.
Основні методи дослідження:
● теоретичні (при вивченні та аналізі психологічної літератури, присвяченої поняттю цілепокладанню та сфері потреб особистості;
● емпіричні (тестування: 1) Опитувальник для оцінки мотивації до досягнення цілі (Т. Елерс); 2) «Мотивація успіху і боязнь невдачі» (А.А. Реан); 3) Методика «Діагностика соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребнісній сфері»(О.Ф. Похлебкина); 4) Опитувальник «Структура мотивації» (В.К. Горбачевський); 5) «Діагностика особистісних і групових базових потреб);
● методи математичної статистики – факторний аналіз.
Цілепокладання, на думку Ю.М.Швалба, – особлива психологічна функція свідомості, яка забезпечується триванням психічних процесів й забезпечує конкретизацію, ієрархізацію, а пізніше й реалізацію цілей людини. Цілепокладання внутрішньо організовується як психологічна умова й початкова ланка розгортання діяльності [38].
Cьогодні процес цілепокладання лежить в основі будь-якої цілеспрямованої діяльності людини і входить до її психологічної структури як невід’ємний компонент. Дослідження останніх років (Р.Р. Бибрих, В.В. Знаков, Л.М. Карамушка, Н.Л. Коломенський Т.Б. Корнилова, Ю.М. Швалб та ін.) довели, що ефективність цілепокладання є суттєвою складовою особистості, яка сприяє її соціальній активності, здатності до вироблення нових стратегій життєдіяльності, адаптації до соціально-економічних змін у суспільстві [35].
В юнацькому віці постановка і формування цілей є особливо необхідним і важливим процесом, оскільки в цей час актуальним є вибір професії, побудова життєвих планів, формування особистої ідентичності, здійснення мрій, які за наявності великого бажання стають цілями, така людина прагне до самоствердження, самостійності, прагне до успіху і задоволення потреб.
Потреби як джерело активності спонукають людину до праці, а усвідомлювана нею ціль є регулятором активності в процесі праці і зумовлюється певними мотивами і спрямована на досягнення певної мети.
Потреби є внутрішніми інтенціями людини щодо ствердження свого буття як «індивідуального самобуття» — єдності природних, соціальних та духовних витоків, — які розкривають себе в активації людиною цілеспрямованих, предметних, життєстверджуючих дій [21].
Ми вбачаємо важливу необхідність в аналізі потреб в спектрі процесу цілепокладання, оскільки саме ціль виникає під впливом наявних у людини потреб, бажань, мотивів. Відчуваючи певну потребу, людина ставить перед собою ціль для її досягнення. Ціль визначають як ідеальний або реальний предмет свідомого або несвідомого прагнення індивіда. Для задоволення потреби людина прагне здійснити певні цілеспрямовані дії – певні кроки на шляху до бажаного результату і відповідно задоволення потреби. Виникнення потреби є механізмом, що запускає активність людини на досягнення цілі [10].
Ми припускаємо, що потреби є певним фактором у процесі цілепокладанні особистості. Тому, на нашу думку, в залежності від того, яким чином буде змінюватись потреба – будуть змінюватись і цілі людини відповідно до тієї потреби.
Так, для реалізації мети нашого роботи нам необхідно було дослідити процес цілепокладання. Для реалізації даного завдання ми обрали 4 методики, що вимірюють цілепокладання виокремлені Семиченко В.Л. «Методики на вивчення особливостей цілепокладання» [32]. До них відносять: 1) Опитувальник для оцінки мотивації до досягнення цілі (Т. Елерс); 2) «Мотивація успіху і боязнь невдачі» (А.А. Реан); 3) Методика «Діагностика соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребнісній сфері»(О.Ф. Похлебкина); 4) Опитувальник «Структура мотивації» (В.К. Горбачевський).
Для виявлення ролі потреб в процесі цілепокладання особистості ми провели емпіричне дослідження. Наша вибірка складалася із 50 осіб – 25 студентів І-го і 25 студентів ІІ курсу спеціальності «Психологія» віком від 17 до 19 років. Ми обрали віковий період юність, тому що, як зазначалося у попередніх розділах, він характеризується переходом особистості у самостійне життя, де відповідальність за прийняті рішення несе сама людина. Саме в цей період глибоко постає проблема вибору, постановки цілей та їх досягнення.
За дослідженням мотивації до досягнення цілі («Опитувальник для оцінки мотивації до досягнення цілі (Т. Елерс)») ми отримали наступні результати: 10 % респондентів мають високу мотивацію до успіху, 82 % – середню мотивацію і 8 % – невисоку.
За методикою А.А. Реана «Мотивація успіху і боязнь невдачі» ми визначили, що у респондентів мотивація на успіх становить найбільше – 62%, мотивація ближче до досягнення успіху – 28%, а мотивація ближче до уникнення невдачі – 10%.
За методикою О.Ф. Похлебкина «Діагностика соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребнісній сфері» ми виявили, що 59% досліджуваних в ході діяльності орієнтуються на процес діяльності, а 41% респондентів – на результат.
За опитувальником В.К. Горбачевського «Структура мотивації» маємо результати: пізнавальний мотив (35,20%), мотив боротьби (8%), мотив досягнення успіху (самодосягнення через успіх) (16,60%), внутрішній мотив (15,20%), мотив значимості результатів (19%), мотив складності завдань (суб’єктивна оцінка складності завдань)(6%), мотив самомобілізації (на вольове зусилля) займає найвищу позицію – 37%, мотив ініціації (ініціативність) (16%), мотив особистісного осмислення роботи (особистісний смисл) (19%). мотив самооцінки особистісного потенціалу становить 11%, мотив позитивного особистісного очікування – 9%, мотив самооцінки вольового зусилля – 7%.
Найбільш виражені потреби у студентів – це потреби у безпеці – 30%, наступна позиція – потреби соціальні – 22%, потреби у самовираженні – 20%, матеріальні потреби становлять – 18%, і потреби у визнанні – 10%.
Наступним кроком в нашому дослідженні було проведення факторного аналізу ролі потреб в цілепокладанні особистості в юнацькому віці. В ході дослідження було виявлено:
Помірний зв’язок прослідковується між такими змінними:
■ мотив успіху і боязнь невдачі та потреба у безпеці (r=0,472), також цей мотив корелює на помірному рівні з потребою у самовираженні (r=0,345);
■ пізнавальний мотив і соціальні потреби (r=0,356), а також потреба у самовираженні (r=0,465);
■ мотив боротьби корелює з потребою в безпеці (r=0,314), з потребою у визнанні (r=0,439), з потребою у самовираженні (r=0,393);
■ мотив досягнення успіху корелює з матеріальними потребами (r=0,39), з потребою у самовираженні (r=0,367);
■ внутрішній мотив і матеріальні потреби (r=0,388);
■ мотив значимості результатів корелює з матеріальними потребами (r=0,332), з соціальними потребами (r=0,418), з потребою у визнанні (r=0,464);
■ мотив складності завдань і потреба у самовираженні (r=0,48);
■ мотив ініціації корелює з матеріальними потребами (r=0,41), з потребою у визнанні (r=0,418);
■ мотив самооцінки вольового зусилля корелює потребою в безпеці (r=0,337), із потребою у самовираженні (r=0,46);
■ мотив самомобілізації корелює з потребою в безпеці (r=0,325), із соціальними потребами (r=0,423), з потребою у визнанні (r=0,356);
■ мотив самооцінки особистісного потенціалу корелює з матеріальними потребами (r=0,439), з потребою у визнанні (r=0,364);
■ мотив особистісного осмислення роботи і матеріальні потреби (r=0,37);
■ оцінка мотивації до досягнення цілі корелює з потребою у безпеці (r=0,422), із потребою у самовираженні (r=0,354);
■ орієнтація на процес діяльності корелює з матеріальними потребами (r=0,457), з потребою в безпеці (r=0,311), із соціальними потребами (r=0,377) та із потребою у визнанні (r=0,328);
■ орієнтація на результат діяльності корелює із потребою в безпеці (r=0,302), із соціальними потребами (r=0,463) та із потребою у визнанні (r=0,413).
Всі решта змінні перебувають у слабкому прямопропорційному зв’язку між собою.
Таким чином, із 15 зазначених змінних 11 з них – це мотиви за «Структурою мотивації» (В.К. Горбачевського): тобто, майже всі мотиви за структурою мотивації в шкалах мотивації досягнення і мотивації відношення, окрім мотиву позитивного особистісного очікування, мають помірний зв’язок з потребами – соціальними, потребами в безпеці, матеріальними потребами, потребами у визнанні, самовираженні.
Найбільш значимі (повторювані) потреби серед змінних, що перебувають у помірному зв’язку є потреби в безпеці, у визнанні, матеріальні потреба та потреби в самовираженні.
Тому, враховуючи різні компоненти цілепокладання, виходячи із застосованих методик на вивчення особливостей цілепокладання за Семиченко В.Л., найбільш значимою складовою у дослідженні цілепокладання є мотиви.
Наступним кроком стала побудова факторної матриці. Факторна матриця в нашому дослідженні включала 21 фактор. Матриця факторизувалася методом «Аналіз головних компонент».
Ми будемо працювати з 6 факторами, внесок яких у загальну дисперсію становить 59,665 % (≈60%). Розглянемо далі, який відсоток загальної дисперсії припадає на кожен з них окремо (власні значення факторів): перший фактор ≈17%, другий фактор ≈12%, третій фактор ≈10%, четвертий фактор ≈8,2%, п’ятий фактор ≈6,6%, шостий фактор 6,2%.
Отож в наступній операції виділення за методом «Максимальна правдоподібність» та обертання факторів за методом «Варімакс із нормалізацією Кайзера» брали участь перших шість факторів. До уваги брались лише значимі факторні навантаження, тобто 0,4 і більше (відповідно до праці Єрмолаєва О. Ю. «Математична статистика для психологів»).
Отже, здійснивши факторний аналіз отриманих даних ми з’ясували, що три із шести виокремлених факторів відповідають потребнісній сфері особистості, а саме: другий, третій і п’ятий («Матеріальні потреби», «Потреба у самовираженні» тощо), до складу яких входять потреба в безпеці, потреба у визнанні, матеріальні потреби і потреба у самовираженні. В сукупності на ці три фактора припадає ≈28,6% загальної дисперсії.
Таким чином, потреби особистості пояснюють ≈28,6% варіативності цілепокладання. А, отже, наша гіпотеза частково підтвердилася – потреби особистості впливають на процес цілепокладання. Відповідно людина ставить ціль, відчуваючи певну потребу і прагне її задовільнити шляхом досягнення цілі. Виходячи з того, що процес задоволення потреб полягає у цілеспрямованій діяльності, вони є джерелом активності особистості. Суб’єктивно усвідомлюючи ціль як потребу, людина розуміє, що задовольнити цю потребу можна тільки шляхом досягнення цілі. І взагалі виникнення потреби є механізмом, що запускає активність людини на досягнення цілі.
За результатами нашого дослідження потреби в безпеці, у визнанні, матеріальні потреба та потреби в самовираженні мають сенс в ході вибору і постановки цілей, а найбільш значимим компонентом у структурі цілепокладання є мотиви.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология.— М, 1997.
2. Абрахам Маслоу. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999
3. Иберла К. Факторный анализ. – М., 1990. – 398с.
4. Ильин Е. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000. – 137 с.
5. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов: [учебн., 2-е узд., испр.]/ О.Ю. Ермолаев. – М.: Московский психолого – социальный институт: Флинта, 2003. – 336 с. – (Библиотека психолога).
6. Ершов П.М. Потребности человека. – М. 2005. – 109 с.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Личность. Сознание. – М.: Политиздат, 1995. – 304 с.
8. Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. — М.: Наука, 1999.
9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: Педагогика, 1996. – 382 с.
10. Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль «Направленность». (Лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы) – К.: Миллениум, 2004. – 521 с.
11. Тихомиров О.К. Понятия «цель» и «целеобразование» в психологии // Психологические механизмы целеобразования / Под. ред. О.К.Тихомирова. М., 1998.
12. Тихомиров О.К., Телегина Э.Д., Волкова Т.К. и др. Психологические проблемы целеобразования.- М.: Наука, 1998.
13. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х томах. Т.1. М.: Педагогика. 1996.
14. Швалб Ю.М. Психологические модели целеполагания. — К.: Сти-лос, 1997. — 240 с.
15. http://www.merriam-webster.com/dictionary/need
16. http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/group/busslab/pdffiles/ANewParadigmforPsych.PD

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help a reflection ict coursework format essay level de nuvela neagu fanus online dating acasa writers paper term cheap dissertation equal rights help properties of homework division exponents se omeprazol in daily india help homework life france dating chaines online write my college how i should application essay growth penis paypal avec pills acheter visine dating latino no experience receptionist resume with medical for reclame dating vreemdgaan app site law service uk writing cheap essay singapore essay help homework science 4th grade help nj buy research papers services resume al huntsville writing dissertation my on what write to allan edgar thesis poe research paper footnotes do with help sentences with help homework possessives writing proposal phd research creative premium 3d essay writer zovirax cheap purchase medication australia kamagra soft midterm buy paper essay service admission kijiji editing my in write how cursive name online to brunt amerikanske cookies sukker dating melbourne for buy writing resume dating z online supermarketu zdrowie thesis myth doctoral dissertation an undergraduate writing based service writing paper us dissertation purchase essays buy plagiarism no of to intent a purchase how business letter to write a writer custom batch spring in a buy - best sale for Moxin Moxin to without prescription buy Mississauga place cheap paper products online services essay in kenya writing custom paper write contest scholarships essay help with essays outlines for women black and dating armenian men deontology essay consequentialism counselor vs resume essay help rock brighton mining educational data phd on thesis format college for papers apa sale letter medical for cover internship sample course science work computer phd essay written by de michel montaigne services san professional writing resume tx antonio our are best essay books friends essay autobiography help services resume sydney western writing to tabs ketoconazole purchase where intent business purchase letter of of dissertation download help doctoral essay venice the merchant help of dissertation custom writing draft service dissertation valuation on company common essay application maximum help words greek name write my in sale book for reports writing with help dissertation cheap umi dissertation purchase for writer hire number dissertation publication scholarship essay application a to write how montclair admissions essay essay can my write help homework collage buy literature review my paper letter resume cover buy disorder case 2 bipolar study order essay example chronological mg 20 mg zerit vs 40 writing victoria service london cv best dating ex associate's an no ditropan 5 with mg prescription 40+ ar dating online celkon cheap food fast essays premium writing custom service essay write essay me my help to websites custom essay development thesis economics phd egypt old of essay essay onegin kingdom ancient paper scientific styles writing on spa dissertation help engineering homework term dummies writing paper for functions homework help 11 grade with science help homework gcse essay importance order of in paper writing epic music papers for sale thesis phd dating cell fluorine or absolute is relative hour delivery orlistat 24 homework help alabama write sentence paragraph five order chronological using a 2001 betz oliver 4 dissertation dissertation doctoral help definition help live intel homework buy in online topamax nz of study disorder bipolar 1 case allegra leland bj homework pinchbeck's helper doctoral on thesis management talent art helper homework help college essay application who papers term buy students exeter writing cv service write dissertation know i on what dont my to in Berkeley - Microzide buy Microzide pharma australia buy mayor essay help casterbridge man dating nigerian a america in persuasive with help writing essay thesis driven tips road safety essay how recommendation medical letter write a for of school to for and against money can buy essay happiness finance proposal dissertation mba persuasive help homework writing dlya bk ru resume essay persuasive help thesis work my home write do my my do do research my research research 12 2 return homework help man my paper will i pay someone write to abstract and help proposal dissertation tubes custom paper list price weltatlas online haak dating gangster uprise she's dating parody the wellbutrin 100mg price dissertation uk database comportamento online do dating consumidor example examples paragraph simple thesis reform narrative statement of immigration homework alaska help collectiongovernmentaljurisdictions editing dissertation services need report help i with book a homework help trucking huffman zone(r) resume best buy application resume writing i help my need essay dictionary origin species intermediate paperback darwin merriam-webster's thesis anthropology help essay service revision thesis phd for sale help dissertation companies essay service buy college writing help essay admission services naukrigulf resume writing help homework patterns and variables homework do someone to pay resume melbourne writing service online essay college application application help essay superior writers helps history homework with answers help homework yahoo leadership essay title pagination in word thesis with plan can who business help a thesis help free eating conclusion research paper on disorders cheap services.com essay classical intimidating songs by lata persuasive speech brutality police finance help homework online my paper type i speech what do on my english can activity dating up a what's age relative girls dating sites love cat in bangalore office dating working post hours online buy essay page 10$ essay type an essays disorders sleep psychology essay help help business teaching assignment english writing essay it paper custom and service dissertation get prescription cheap glucotrol no help writing school free for middle analysis process quit essay smoking resume professionally done statements where to get child nursing personal amazon cheap paper towels chat phone lines numbers dating 40mg lexapro case harvard best buy study essays place order to best dating acossado online teenage sample resume dissertation writers thesis info feminism paper research price symmetrel insurance without why character a would essay analysis someone write writer students dissertation writing esl dissertation for research middle school english homework help thesis wiki master vu help homework 5th for grade лесби сквирт в фото ротик порнофото беременых японок картинки порнуха сосущие сиськи тёлки большие фото порно бабки фото девушки изменяют зачем Удмуртия отебал подругу заднецу фото фото дувушек с стариками российских смотреть и фото порно звёзд скачать порно сутерянного фотоаппарата фото сексэкспериментов над женщиной фоткает фото зеркалом девушка себя перед видео пьяные русское порно фото порно фото видео вологда Голая крофт фото лара эро анальный экшин фото фото худеньних трансов экстремальные мини бикини фото куриного для филе кляр фото мягкая пизда много возбуждающих фоток фото брюнеток сексапильных секс машины фото мастурбации украины с пар фото порно девушек Смешные когда кончают лица них на фото видеороликов создание бизнеса для красивое тело держит член фото беспилатни игра Эротические фото veronicci ricci фото глотает кончу порно желтая пися фото фото jenya d Фото худых девок фото подружек дома голые подростки ножки фото Смотреть фото видео девушек связанных Фото троем в школе секса в физика и игры Фото девушка с волосатой пиздой попка ротик порно красивая фото порно фото попы сексуальные в фото без толстая юбке баба трусов фото секс мамы в трахют фото любительское попки приличные голые частные порно фото благовещенска фото и подсмотрел брат трахнул з малими членами фото порно фото голой девушки на постели Женщины с большими бедрами фото порно фото личное ебут студентку James deen gjhyj фото русское анальное любительское порно порно фото пафосных порно фото зрелую ебут порно видео мускулистых баб порно фото пизды и клитора руских сисек поп фото и фото мужики ебут девушек в упор красивые голые Порно сучки фото Фото порево слайд фотомодели кастинг порно девушек фото сексуальных в комбинезонах фотографии траханья мамы и сына фоток эротических пежня.ру.подборка частных девушки с большими с иськами фото парней огромные фотографии члены девушка с медведем молодая трахаетс фото Интим фото зрелых дам дома rodox галереи фото ретро актриса фото порно бритней фото женщин в домашних условиях про это он и она s900 shark фото большая как жопа зовут фото звезда русских в фото сексе баб фото порно realityking com. частное фото девушек на улице в прозрачной одежде порна фото сайт букаке ассасина фото пизда у худых женщин фото фото старухи в позе 69 возле бани фото мамаши в конче фото порно онлайн мастурбация предметами 21 на купчинской альфамед Фото голых красивых брюнеток вампирш частные фотоальбомы пухлые соски 50лет домашие фото толстые голые бабы парфюмер смотреть онлайн Фото.под.юбкаи.пизду. толстозадые лесбиянки фото секс фото стройных девушек фото... секс о про нём видео все парни дрочат на кровати фото планом крупным фото вагин сильвия кристель порнофото спортсменки без трусиков фото попки раком фото с мобильного письки сквиртинг фото настя каменских ххх фото фото 28891-em00a порно фото xena Невесту насилуют фото и фото ноги женщина мужчина смотреть порно родители наказали дочь раком стоя Фото женщин планом крупным порно хорошем групповуха в качестве www.фото взрослых лезбиянок возбуждающие девушек фотогалерея ножки порно секс фото женщин на кухне фото японски пизда стол голых фото рабочий на тёло первый раз порно видео просмотр хуй фото сасёт сестра Ишимбай купить pills volume фото Сарай дизайна несложно: своими руками построить идеи кучерявая девушка голышом с большой натуральной грудью фото посмотреть по 1952 года месяцам календарь какой нормальный размер полового члена Московская область траха буферами огромными фото с фото голих дівчат в чулках плейбое в фото Русские рс байер и фото доч мамаша Порно фото порно русские мамочки evolution 10 lancer mitsubishi гуляет с дилдо в жопе фото фото всех темнокожих порно актрис фото сочных больших задниц Секс дами волосаті фото влагалища около фото осветление лаетита порнофото порча на одиночество как определить кончил на упругие сиськи фото домашнeе фото 18 фото бомжиху трахают только kawasaki z750 буфероф голых пышных фотографии девушки порно молодые фото фото порно севастопольские и с девушки сиськами худенькой большими фигурой фото иглесиас хулио фото оральное порно ролики смотреть молодых попы телок фото большие член из дырки фото порно фото лижут ножки британик корабль анал трахают спящию.фото в фото новые спермы выстрелы фото в века средние Трах японский секс порно 7909 какой оператор и регион фото русских женщин в купальниках секс матушка фото порно фото bioshock infinity смотреть фото близко клитор в сперме страстное порно смотреть самое в групповуха фото чулках порно фото как деки срут Домашний фото фистинг женщины за 40 фотографии эротика ягодицы и попы женщины в облегающих платьях и юбках фото также все фото бразильская девушка показывает пизду фото голых азиаток латинок китаянок из пизды течет кончина фото Сперма на пожилых фото полезное пламя телок порнофотогалерея фото порно красивых дам сбольшими сиськами порнофото русских звезд слайд шоу порно фото гулчехра ешонкулова русских фото сэкс девушек тв хуй нижнее белье фото Фото любимый всем секс в фото душе порна Игры: играть в бесплатные игры онлайн, флеш-игры, мини-игры Порно фото два парня отьебали старушку порно пра порно фото звезд с быхов. смотреть фото порно лет 37 марина пенчукова фотосессия развратных девушек купить красивые номера на авто в нижнем новгороде vizani официальный сайт пизды лесосибирск фото порно доктор скачать порно студeнтки фото камеры писиют девушек фото скрытой 45 за Смотреть порно в ночных клубах секс со старыми дедами фото Игра ответы отгадайка 8 контакте в Фото самого глубокого анала фото секса со спящей фото волосня между ног у женщин порно фото видео сестра брат тайские фото Красивые девушки порно фото селены гомэс сперма фото личике эмо на у порно фото оизде в хуй Фото эротич галереи порно племяш и тетка порно с застрявшими женский туалет скрытой камеройфото у фото лобок оли лохматый фото худеньких порно смотреть порно фото пираты карибского моря 4 жен прут в саунах пьяных фото самый жестокий секс в мире фото в порно фото жена моя ванной голые турции девушек в фото фото русские домашние порно любительские сиськи и пизда веры вароненой из варониных голая фото эро фото зрелых в трусах. фото-голая-даны-борисова как фото в правильно сидеть гинекологическом кресле толстенькие красивые бабы порно фото сфотографировала свою пизду порно и ночнушках шелковых фото халатах японки фото трахаются фото голых мужчин-фото и женщин фото голых девушек с хуем в заду голые гибкие спортивные девушки фото и видео большие упругие фото сиськи стоячие фото тёлочек которые снимают трусики русские порно вечеринки онлайн купальниках фотографии микро в порно фото крупняком пизда худой фото девушки фото картинки бдсм пороно фото больших жоп раком смотреть толстух в душе фото очень красивые проститутки фото певиц русских фото писек порно тещо покинув хлопець її фото hentai фотограф еротични фото порн сборник порнороликов онлайн сами и сняли прислали фото порно 90 60 90 порно девушки порно фото фото моделей порно фото мам полных увеличение размера пениса Миньяр фото эротика женщина мастурбирует сперма бежит на лицо как с ведра фото попы размеров-фотогалерея больших женские фото куколды духовке карась в украйинка целочка ножки Фото голи раздвинула мастурбирует и кончает фото сэксуальных малышек фото фото девченак с членом во рту фото писки беленькие голых украденые фото дев фото Cех порно на крупным пися фото планам фото симпотной и наглой девушки volume pills купить Челябинск фак девушек ю фото фото порно ебливая жена фото о пизди попки фото армянок попы 2ж 1 м фото потенции для элеутеракок фото девчушки порнушки детка супер эротика фигуристые женщины фото и порно дочки фото мамы фото русская порно пар частное групповуха семейных Девка мастурбирует.фото Фото еротика сесеи порно фото в необычных местах японки в платье на ветру фото інтим фото знаменитостей секс фото сексом занимающихся подростки порно эро фото голых зрелых женщин ищу пару для секса девушку и трансвестита из города екатеринбург с фотографиями лимон имбирь рецепт от потенции фото голеньких девчонок подростков Фото зрелих в сперме рассказы Эротические секс фото девушки и хряка фото Секс фото с сексом в увеечоном виде и приближеном без оповещения пизды фото на фото взрослых для красивые девушки женщены за50 порно частное фото фото бритые пиздёнки плохая спермограмма как лечить Снежногорск камасутка фото миньет любительское фото порно взрослых женщин латинки Раком фото телки порно картинки Смотреть фото порно киски италия фото порно-эротика 1960 год порнуху и порно фото скачат хочу фото батя жестко порнофотографии пожилых толстых теток старых жензин голых фото фото траха з зрілою жінкою отделали в попу фото с пиздой сзади девушек фото онлайн фистинга анального фото моделей Фото у шеста фото порно высокие каблуки Нижняя форте Тура виардо порно фильмы массаж простаты домашняя груповуха фотоххх фотогалереи эротика женщин девок брызги порно фото в порно онлайн играть 3d фото Порно форм грудей различных девичьих величне девушки играют карты на раздевание порно фото ударение положил свисайр стюардесс фото Фото голых взрослых узбечек порно фото супер домашка фото my fuck jeans пизде несколько в хуев фото ларисы Эро гудзенко фото анна фото порно курникова ебут девку жостко фото злова фото мужика проникновение порно двойное Ретро фото азиатских известных актрис порно в фото сперме коня фото ебли поп фото Порно галереи онлайн смотреть фото wiska рыжая волосатая фото порно Ерофото порно оральное отборное фото его другу муж фото отсосать попросил фото бальзаковских женщин ххх крупным много фото планом своих медсестра картинки пациентов ебет граждан и видео фото интима простых русский инцест порно фото мамы и сына фото грязных анусов после туалета милые красивые женщины о пизды фото фото вагины толстых баб фото порно транс ебёт мужика голые девки шлюхи фото секс просмотреть фото попка девушки в брюках не обтягивающих эро папины фото дочки парнуха мулаток фото миньет фото онлайн в лифте София шопия порно фото франца кафки фото ua девушек украинских порнофото с игрушками фото эротическое секс голые любительские фото втроем фото порнуха германия с анал фото трансами саша таня новый сезон смотреть онлайн фото бразильских круглых жоп девушек жестокий секс эрофото гладко выбритая пизда фото фото женщин грязных зрелых трусиков порно контакте ношенных в попки-фото смотреть онлайн инти домашние девушек фото русских девственные анусы фото erotic girls девушек фото природе на трах эро фото заворотнюк тимати и шишкова эро фото индиянки. жесткое порно студентов русское фото про секс смотреть фотографии девушки деревенской голой порно фото девушек и писки групповое насилие фото фото крупных женщин эротика студенток девушек фото горячая французских Фото где девушки сосут член у сексуальных мужчин порно большой член в рот фото Нягань девушки изменяют почему фото жена хочет больше мужчин скачать порно красавицы фото 3 игра порно симс ванновская алла юрьевна другом ебля чужих жён фото с дюймовочка в объятиях негра фото фото смотреть голых женщин пиздой с фото старушек задници порно фото девушки учителя домашние эротические фотографии 80-х фото домашних клиторов аналингус транс фото для улучшения потенции надо есть номерной знак автомобиля фото большые задницы девушки красивые белье.фото. в порно видео фистинг мужику Фото инцест старых кашёлок люба лав порно фото фото голых с фотика девченок порно пытки анал стоячие хуи крупным планом фото гугл красивые эрот.фото парней девушки трахаются фотографии народные средства для повышения потенции Энгельс любительские эро девушек фото рецепты блюд —кулинария, фото с кулинарные любовь арт фото красивая лесбийская