ПОТРЕБИ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР В ЦІЛЕПОКЛАДАННІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Гільман А. Ю.
Факультет політико-інформаційного менеджменту
Спеціальність «Психологія»
Пс-41
Науковий керівник:
канд. психол. наук, доцент
Шугай Марія Анатоліївна

Анотація: В статті здійснюється теоретичний та емпіричний аналіз процесу та особливостей цілепокладання, досліджено вплив потреб особистості на цілепокладання в юнацькому віці.
Abstract: The paper is theoretical and empirical analysis of process and goal-setting characteristics, influence the individual needs of goal-setting at a young age.


Актуальність дослідження. Важливою умовою, що забезпечує самореалізацію в юнацькому віці, виступає цілепокладання. Процес цілепокладання лежить в основі будь-якої цілеспрямованої діяльності людини.
Проблема життєвого цілепокладання в юнацькому віці полягає в тому, що саме в юності відбувається, з одного боку, активне усвідомлення свого життєвого шляху, визначаються орієнтири в майбутньому, а з іншого – майбутнє викликає проблемні переживання і тривогу, молода особа переживає найгострішу невпевненість у собі, тяжкий стан загальної невизначеності [38].
Значення цілепокладання неодноразово підкреслювали провідні російські психологи П.К. Анохін (1974), Н.А. Бернштейн (1966), А.В. Брушлинский (1979). В.В. Давидов (1975), Б.В. Зейгарник, А.Н. Леонтьєв (1975), Б.Ф. Ломів і Е.Н. Сурков (1990), С.Л. Рубінштейн (1946), O.K. Тихомиров (1977) та ін.
О.М.Леонтьєв визначав процес цілепокладання як підструктуру особистості, породжену переходом мотиву в ціль. У сучасній психології доводиться констатувати певний розрив між широким філософсько-методологічним осмисленням феномена цілепокладання та його конкретно-експериментальним дослідженням [22].
На сучасному етапі цілепокладання визнається констатувальною ознакою людської діяльності, яка займає одне з центральних місць у її структурі та процесі становлення, а також у розвитку свідомості і особистості в цілому. Цим пояснюється увага до цілепокладання з боку провідних вчених психологів (А. Н. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн та ін) [22].
Об’єкт дослідження: цілепокладання особистості.
Предмет дослідження: вплив потреб на цілепокладання особистості юнацького віку.
Гіпотеза: потреби впливають на особливості цілепокладання в юнацькому віці.
Мета дослідження: виявити й емпірично обгрунтувати вплив потреб на цілепокладання особистості в юнацькому віці.
Основні методи дослідження:
● теоретичні (при вивченні та аналізі психологічної літератури, присвяченої поняттю цілепокладанню та сфері потреб особистості;
● емпіричні (тестування: 1) Опитувальник для оцінки мотивації до досягнення цілі (Т. Елерс); 2) «Мотивація успіху і боязнь невдачі» (А.А. Реан); 3) Методика «Діагностика соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребнісній сфері»(О.Ф. Похлебкина); 4) Опитувальник «Структура мотивації» (В.К. Горбачевський); 5) «Діагностика особистісних і групових базових потреб);
● методи математичної статистики – факторний аналіз.
Цілепокладання, на думку Ю.М.Швалба, – особлива психологічна функція свідомості, яка забезпечується триванням психічних процесів й забезпечує конкретизацію, ієрархізацію, а пізніше й реалізацію цілей людини. Цілепокладання внутрішньо організовується як психологічна умова й початкова ланка розгортання діяльності [38].
Cьогодні процес цілепокладання лежить в основі будь-якої цілеспрямованої діяльності людини і входить до її психологічної структури як невід’ємний компонент. Дослідження останніх років (Р.Р. Бибрих, В.В. Знаков, Л.М. Карамушка, Н.Л. Коломенський Т.Б. Корнилова, Ю.М. Швалб та ін.) довели, що ефективність цілепокладання є суттєвою складовою особистості, яка сприяє її соціальній активності, здатності до вироблення нових стратегій життєдіяльності, адаптації до соціально-економічних змін у суспільстві [35].
В юнацькому віці постановка і формування цілей є особливо необхідним і важливим процесом, оскільки в цей час актуальним є вибір професії, побудова життєвих планів, формування особистої ідентичності, здійснення мрій, які за наявності великого бажання стають цілями, така людина прагне до самоствердження, самостійності, прагне до успіху і задоволення потреб.
Потреби як джерело активності спонукають людину до праці, а усвідомлювана нею ціль є регулятором активності в процесі праці і зумовлюється певними мотивами і спрямована на досягнення певної мети.
Потреби є внутрішніми інтенціями людини щодо ствердження свого буття як «індивідуального самобуття» — єдності природних, соціальних та духовних витоків, — які розкривають себе в активації людиною цілеспрямованих, предметних, життєстверджуючих дій [21].
Ми вбачаємо важливу необхідність в аналізі потреб в спектрі процесу цілепокладання, оскільки саме ціль виникає під впливом наявних у людини потреб, бажань, мотивів. Відчуваючи певну потребу, людина ставить перед собою ціль для її досягнення. Ціль визначають як ідеальний або реальний предмет свідомого або несвідомого прагнення індивіда. Для задоволення потреби людина прагне здійснити певні цілеспрямовані дії – певні кроки на шляху до бажаного результату і відповідно задоволення потреби. Виникнення потреби є механізмом, що запускає активність людини на досягнення цілі [10].
Ми припускаємо, що потреби є певним фактором у процесі цілепокладанні особистості. Тому, на нашу думку, в залежності від того, яким чином буде змінюватись потреба – будуть змінюватись і цілі людини відповідно до тієї потреби.
Так, для реалізації мети нашого роботи нам необхідно було дослідити процес цілепокладання. Для реалізації даного завдання ми обрали 4 методики, що вимірюють цілепокладання виокремлені Семиченко В.Л. «Методики на вивчення особливостей цілепокладання» [32]. До них відносять: 1) Опитувальник для оцінки мотивації до досягнення цілі (Т. Елерс); 2) «Мотивація успіху і боязнь невдачі» (А.А. Реан); 3) Методика «Діагностика соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребнісній сфері»(О.Ф. Похлебкина); 4) Опитувальник «Структура мотивації» (В.К. Горбачевський).
Для виявлення ролі потреб в процесі цілепокладання особистості ми провели емпіричне дослідження. Наша вибірка складалася із 50 осіб – 25 студентів І-го і 25 студентів ІІ курсу спеціальності «Психологія» віком від 17 до 19 років. Ми обрали віковий період юність, тому що, як зазначалося у попередніх розділах, він характеризується переходом особистості у самостійне життя, де відповідальність за прийняті рішення несе сама людина. Саме в цей період глибоко постає проблема вибору, постановки цілей та їх досягнення.
За дослідженням мотивації до досягнення цілі («Опитувальник для оцінки мотивації до досягнення цілі (Т. Елерс)») ми отримали наступні результати: 10 % респондентів мають високу мотивацію до успіху, 82 % – середню мотивацію і 8 % – невисоку.
За методикою А.А. Реана «Мотивація успіху і боязнь невдачі» ми визначили, що у респондентів мотивація на успіх становить найбільше – 62%, мотивація ближче до досягнення успіху – 28%, а мотивація ближче до уникнення невдачі – 10%.
За методикою О.Ф. Похлебкина «Діагностика соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребнісній сфері» ми виявили, що 59% досліджуваних в ході діяльності орієнтуються на процес діяльності, а 41% респондентів – на результат.
За опитувальником В.К. Горбачевського «Структура мотивації» маємо результати: пізнавальний мотив (35,20%), мотив боротьби (8%), мотив досягнення успіху (самодосягнення через успіх) (16,60%), внутрішній мотив (15,20%), мотив значимості результатів (19%), мотив складності завдань (суб’єктивна оцінка складності завдань)(6%), мотив самомобілізації (на вольове зусилля) займає найвищу позицію – 37%, мотив ініціації (ініціативність) (16%), мотив особистісного осмислення роботи (особистісний смисл) (19%). мотив самооцінки особистісного потенціалу становить 11%, мотив позитивного особистісного очікування – 9%, мотив самооцінки вольового зусилля – 7%.
Найбільш виражені потреби у студентів – це потреби у безпеці – 30%, наступна позиція – потреби соціальні – 22%, потреби у самовираженні – 20%, матеріальні потреби становлять – 18%, і потреби у визнанні – 10%.
Наступним кроком в нашому дослідженні було проведення факторного аналізу ролі потреб в цілепокладанні особистості в юнацькому віці. В ході дослідження було виявлено:
Помірний зв’язок прослідковується між такими змінними:
■ мотив успіху і боязнь невдачі та потреба у безпеці (r=0,472), також цей мотив корелює на помірному рівні з потребою у самовираженні (r=0,345);
■ пізнавальний мотив і соціальні потреби (r=0,356), а також потреба у самовираженні (r=0,465);
■ мотив боротьби корелює з потребою в безпеці (r=0,314), з потребою у визнанні (r=0,439), з потребою у самовираженні (r=0,393);
■ мотив досягнення успіху корелює з матеріальними потребами (r=0,39), з потребою у самовираженні (r=0,367);
■ внутрішній мотив і матеріальні потреби (r=0,388);
■ мотив значимості результатів корелює з матеріальними потребами (r=0,332), з соціальними потребами (r=0,418), з потребою у визнанні (r=0,464);
■ мотив складності завдань і потреба у самовираженні (r=0,48);
■ мотив ініціації корелює з матеріальними потребами (r=0,41), з потребою у визнанні (r=0,418);
■ мотив самооцінки вольового зусилля корелює потребою в безпеці (r=0,337), із потребою у самовираженні (r=0,46);
■ мотив самомобілізації корелює з потребою в безпеці (r=0,325), із соціальними потребами (r=0,423), з потребою у визнанні (r=0,356);
■ мотив самооцінки особистісного потенціалу корелює з матеріальними потребами (r=0,439), з потребою у визнанні (r=0,364);
■ мотив особистісного осмислення роботи і матеріальні потреби (r=0,37);
■ оцінка мотивації до досягнення цілі корелює з потребою у безпеці (r=0,422), із потребою у самовираженні (r=0,354);
■ орієнтація на процес діяльності корелює з матеріальними потребами (r=0,457), з потребою в безпеці (r=0,311), із соціальними потребами (r=0,377) та із потребою у визнанні (r=0,328);
■ орієнтація на результат діяльності корелює із потребою в безпеці (r=0,302), із соціальними потребами (r=0,463) та із потребою у визнанні (r=0,413).
Всі решта змінні перебувають у слабкому прямопропорційному зв’язку між собою.
Таким чином, із 15 зазначених змінних 11 з них – це мотиви за «Структурою мотивації» (В.К. Горбачевського): тобто, майже всі мотиви за структурою мотивації в шкалах мотивації досягнення і мотивації відношення, окрім мотиву позитивного особистісного очікування, мають помірний зв’язок з потребами – соціальними, потребами в безпеці, матеріальними потребами, потребами у визнанні, самовираженні.
Найбільш значимі (повторювані) потреби серед змінних, що перебувають у помірному зв’язку є потреби в безпеці, у визнанні, матеріальні потреба та потреби в самовираженні.
Тому, враховуючи різні компоненти цілепокладання, виходячи із застосованих методик на вивчення особливостей цілепокладання за Семиченко В.Л., найбільш значимою складовою у дослідженні цілепокладання є мотиви.
Наступним кроком стала побудова факторної матриці. Факторна матриця в нашому дослідженні включала 21 фактор. Матриця факторизувалася методом «Аналіз головних компонент».
Ми будемо працювати з 6 факторами, внесок яких у загальну дисперсію становить 59,665 % (≈60%). Розглянемо далі, який відсоток загальної дисперсії припадає на кожен з них окремо (власні значення факторів): перший фактор ≈17%, другий фактор ≈12%, третій фактор ≈10%, четвертий фактор ≈8,2%, п’ятий фактор ≈6,6%, шостий фактор 6,2%.
Отож в наступній операції виділення за методом «Максимальна правдоподібність» та обертання факторів за методом «Варімакс із нормалізацією Кайзера» брали участь перших шість факторів. До уваги брались лише значимі факторні навантаження, тобто 0,4 і більше (відповідно до праці Єрмолаєва О. Ю. «Математична статистика для психологів»).
Отже, здійснивши факторний аналіз отриманих даних ми з’ясували, що три із шести виокремлених факторів відповідають потребнісній сфері особистості, а саме: другий, третій і п’ятий («Матеріальні потреби», «Потреба у самовираженні» тощо), до складу яких входять потреба в безпеці, потреба у визнанні, матеріальні потреби і потреба у самовираженні. В сукупності на ці три фактора припадає ≈28,6% загальної дисперсії.
Таким чином, потреби особистості пояснюють ≈28,6% варіативності цілепокладання. А, отже, наша гіпотеза частково підтвердилася – потреби особистості впливають на процес цілепокладання. Відповідно людина ставить ціль, відчуваючи певну потребу і прагне її задовільнити шляхом досягнення цілі. Виходячи з того, що процес задоволення потреб полягає у цілеспрямованій діяльності, вони є джерелом активності особистості. Суб’єктивно усвідомлюючи ціль як потребу, людина розуміє, що задовольнити цю потребу можна тільки шляхом досягнення цілі. І взагалі виникнення потреби є механізмом, що запускає активність людини на досягнення цілі.
За результатами нашого дослідження потреби в безпеці, у визнанні, матеріальні потреба та потреби в самовираженні мають сенс в ході вибору і постановки цілей, а найбільш значимим компонентом у структурі цілепокладання є мотиви.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология.— М, 1997.
2. Абрахам Маслоу. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999
3. Иберла К. Факторный анализ. – М., 1990. – 398с.
4. Ильин Е. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000. – 137 с.
5. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов: [учебн., 2-е узд., испр.]/ О.Ю. Ермолаев. – М.: Московский психолого – социальный институт: Флинта, 2003. – 336 с. – (Библиотека психолога).
6. Ершов П.М. Потребности человека. – М. 2005. – 109 с.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Личность. Сознание. – М.: Политиздат, 1995. – 304 с.
8. Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. — М.: Наука, 1999.
9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: Педагогика, 1996. – 382 с.
10. Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль «Направленность». (Лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы) – К.: Миллениум, 2004. – 521 с.
11. Тихомиров О.К. Понятия «цель» и «целеобразование» в психологии // Психологические механизмы целеобразования / Под. ред. О.К.Тихомирова. М., 1998.
12. Тихомиров О.К., Телегина Э.Д., Волкова Т.К. и др. Психологические проблемы целеобразования.- М.: Наука, 1998.
13. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х томах. Т.1. М.: Педагогика. 1996.
14. Швалб Ю.М. Психологические модели целеполагания. — К.: Сти-лос, 1997. — 240 с.
15. http://www.merriam-webster.com/dictionary/need
16. http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/group/busslab/pdffiles/ANewParadigmforPsych.PD

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating now we're inequalities help with homework help geometry homework answers to write research instructions a how paper on writing cheap essay uk service assignment business management help for job personal statement sales proquest purchase dissertations coordinator homework center help review federal resume writing service for mans meaning essay search prompts math for 4th grade homework help helping the essay environment essays buy supreme georgia essay help tech admission uf essay writing service in boundaries municipality dating kapra writing an service online resume starting writer 0 1 essays write my paper my paper writ order Elimite cheap my homeworknet do essays order catalogs mail on historians services dissertation hyderabad writing game for dating funny rules kings drinking what write common essay my i on should app expert my paper song help lyrics a writing homework help toronto on statistics online dating predators intimidating medianoche guitarra dissertations buy umi for welder cv generic cialis professional online free online homework help article how review to write help negative numbers homework buy college speech uroxatral usa brand system inventory about thesis masters homework do me math social disorder anxiety essay where by cystone online pay to buy visa divorce online papers uk me for homework my online do resume zeit online zaatar w order essay admission college buy 2012 popular sites most dating tetracycline angeles los in buy helper essay best india keftab mg os 200 in help essay my write goals essay academic help 4 college essay admissions writing service phd dissertation a survey dissertation buy online pay can someone my for homework i do order essay birth need my with i report book help online kerala news papers ca service resume writing pasadena thanksgiving history essay math for 7th grade help homework template resume environmental consultant about my should essay i write expository what style turabian alphabetical order bibliography order birth essay mobile business buy plan best paper written need a i research for me help methods homework research diy thesis reviews theme school admission high essay why college for reasons 13 sample resume questions accounting cost help homework papers reviews custom research high essay college written management review techniques literature project book the help report hobbit on admissions step start college essay a by to how with help integers homework writing research online model paper writing good sites writing paper online free flagyl canada online of narrative essays sample papers free online sats essay online writing review service progress report dissertation writing nutrition about essay help essay gumtree advanced dissertation higher help english my vows help me write Cartia cheapest online Xt college for reports buy online essays writing with application college help amazing school how statement medical write an personal to for essay admission university la inderal dosis masters viva services dissertation editing service essay residency recommendation for mechanical letter of engineering sample resume buy best for buy for resume writing best resume best buy employee ventura resume service county writing purchase written research papers please for write my essay me ii vatican paper buy history research academic paying companies best writing editing free service a buy letter cover thesis dissertation define with help possessives homework i can my homework to where get do someone i because my cant homework im depressed do art research papers assistant dj resume a great writing paper help university master plan duncan al telechargements essay ib english burkina prompts atlanta service professional resume writing buy plagiarism essay phd economics health in thesis lear king divine justice essay in college paper cheap perth online writing resume services professional my can coursework english do writing coursework usa service someone resume make can i my pay to essay writing in uk services year 7 help re homework grade 4 helpster homework resume me for cause order essay write stress as effect a an using method of about and problemas online dating de resolutor matematicos discount ibuprofen online order studies social case disorder anxiety helper homework the phd contents thesis order of write hebrew letters in to my name how university service essay application tips statement personal school for medical plagiarism essay write free my cost help accounting homework thesis buy wordpress theme thesis telecommunications master major for - essays spooky stories holt book help geometry homework pay essay it forward help cheap sale papers essays for mona personality study case disorder dependent help undergraduate dissertation essay ambition life in on my services resume mn woodbury writing dissertation china dating leander martina paes hingis and term papers papers custom research writing of an method application thesis phd search help homework with german resume writing australian service application writing help college with essay photography plan business buy homework help please scholarships essays on writers dissertation cheapest papers order science online research in data analysis proposal oncologists breast cancer writer an essay online become generic buy camelot online nursing in course thesis related title study disorder personality case examples schizoid paper for town shredder sale cape fraiche guerre sur la dissertation resume writing usa service format engineering for resume mechanical chicago office dissertation summer help holiday homework construction resume labourer for character unforgettable write my dissertation uk cosmeo homework discovery help education buy essay online an now but dissertation phd help plan business buyout service reviews essay writing best borderline study the patient a case essay pro writer review dissertation sections count word aol jr homework help online rumalaya buy compresse help great the gatsby essay need i essay written an maps homework help homework help statistics math assignment buy where i can need help writing essays resume services michigan writing homework for help statistics dissertation case study a purchase resume student phd purchase numbering a dissertation клитором с фото секс большим порн фото зрлых женщин азиатки исполняющие золотой дождь фото ебут жену-фото рисунки лего фото speman купить Троицк пизденка домашнее фото частое порно фото чулки и колготки фото.как сделать красивую женскую грудь. состав Кушва спермактин порно фото большие белые попы порно фото женщин без sms и регистрации лицо бойца обои самые откровенные порно фото подростков hd порнофото.дед с внучкой эмочки смотреть фото часных порно энди скот фото фото подборки частные прно курьезы в сексе фото фото возбудитель секс видео латекс стюардессы айроленс cкачать кыгызтан фото про игра уход юмор о богатстве фото шайки матки и внутренностей женских широко раскрытых влагалищ порно фото износиловал спяшию дочь фото попки планом крупным большое фото секса с просмотром сериал порно сваты фото порно бегунов ореолы сосков огромные фото женских сказки Скачать читать картинками с фото члена девушки красивый футфетиш фото эротические порно рассказы инцест лайн ролики он порно смотреть жопа келли стар фото и порно мама спящая сынок фото на девки голые рыбалке эрофото юных писек секс без мушин фото потенцию Барнаул как повысить народными средствами фото туалете юные в фото обнаженный лобок ебут фото ночнушке девку в фото трансы много секс фото комікси тролів фотоее порн домашно увеличить Малоархангельск хуя размер как порно фото американ s11 forester фото киреев судья фото фото порно толстых старух зрелых галереи полных женщин фото порно фото порно пьяных мамаш девушки фото частное видео и секс побольше сделать Магадан как хуй фото русских знаменитостей девак в прозрачнной одежде бабуськи ххх фото девушек дикарак красивых фото голая девушка алекса вега фото частное телефона делают девчонки с минет фото порно фото раком анорексичек публике униженная на фото фото стандартных членов порно фотографии онлайн теща дала зятю фото созвездоми порно ru за фотографии 30 женщин тушь на лице размазанная спермой порно фото онлайн попы фото огромные юна эро певицы фото на скачать русском для создания игр движок секса фото русского частные красивые фото порно учителя очень порно.фото.юных в спортзале.порнофото секс фото пришла кастинг на студентка игры весенние феи грудь на как фотографировать свою сотовый терра септик фото фото девушек в майке без лифчика фотографии 18 летних обнаженных девушек большие попкифото фото частные ню голых фото галереи порно и их писки лохматые работницы фото голые дом пороно порно ххх сиськи онлайн секс девушок с игрушками фото чили фото секс порно фото crystal лей 2 перепланировка фото комнаты хрущевок письки старие фото смотреть секс пожилой профессианальные эро фото мультики порно вк в фотоальбомы жены секс русские фото порно фото галереи жирных дам рецепт начинкой несладкой с пирог фото с самых безумно развратных секса трусиках. порно красавиц в жаждущих фото новй пизда плане крупнм фото ххх мамочки секс фото балерины тренируются фото большим бюстом-фото большими дамы и с попами фроттаж картинки ебут фото щели анал девку во все в колготках раздвинула ножки фото чистый в спермы купальник мужской дала подруге фото вернула следах русские бани фотографии фото яндек порно фото одну семь пизду как хуев ебут фото анал вибратор голые семейные натуристы в германии фото видео условиях девушек фото домашних необычные эро в 94 банк в игре воласатые подмышки мам фото фото эротические полицейских девушек доминация женская две фото на госпожи эротика девушек фото чеченский волос волнистых мужские для фото причёски группа девушка фото маша сучки фото старые шоколадный анал фото пизда велика домашнє фото правильно влагалище целовать фото как голая баба с мужиками гуляет по заводу-фото. фотосессия в шикарных апартаментах голых с порно анало фото пизда фото жесткие порно самые фото обнаженной красотки лизы симсон танков обои бальзаковского женщины фото возраста открытки анимация с 23 февраля мужчинам коллегам фото голых лысых какое лекарство повышает потенцию семейный нудизм в бассейне фото ейск порно фото г нормальный Электроугли хуя размер трах голых гимнасток фото мики линн фото порно любительское фото голых зрелых русских женщин в анал заходят два хуя фото мамы в колготках порно ебут писю губатую фото белье в порнофото стринги нижним девушки фото пизди співачки максім. фото и видео секса нудистов на казантипе фото дейл и чип секс фото насилуют как телак уши белки фото красивое фото гениталий теен семейные приват фото фото порно мужчины трогают грудь женскую игрушками порно фото с надувными фото в миньет офисе летних молодых 18 порно ученицу трахнули во все щели фото порна фото секас азиятки в юпке лопат шарики игры дыра в вагине фото порно фото крупно взрослое влагалище порно попка фото красавица мамаши чужие жены фото 3d девушки голые фото зад порно болшой фото в смотреть анал футанария фото смотреть онлайн фотоо плрн фото член киска фото ляпы гусевой е фото місто тлумач фото лет 40-45 выебал маму взрослые порно бабы русские фото пар развлечений отдыхе порно фото на семейных трансик порно фото www.порно красоток фото самые сексуальные порно звёзды фото смотреть онлайн фото зрелой со женой фото очень крупно дівчина фото голої красива молодинька доктор в плеву рассматривает фото пизде раздвинула жирные ляжки фото видео галереи.целок секс фото Бокситогорск член почему вялый группового порнофото траха зрелых фото мастурбации методики члена частное фото русских невест гаджет для 1.6 cs смотреть порно бабули фильмы онлайн порево класных мам фото фото яма гаврилов большие очень пизды см крупно фото старых сексфото тетей фото целок азияток картинки и виде мальчика порно фото и тетки целки рвут девушек фото фото порно губая пиздень пышно голая девка фото для дрочки фото частое белье инцент порно фото галерея отец дочь видео фото эксгибиционисты владивостока эротические фотосессии плейбоя видео авто фото девушки голые пати на порнофото для мобильных торрент полинадим картинки бритьё гениталий фото частное порно фото в билье женщины порно зрелые фотографии секс 40 фото за зрелых порно с галереи большими сисками фотографий фотки телок топлесс в фотостудии фото намеки вагина крупно фото дейзи мори фото посмотреных голых жен фото пизда очень лохматая энн лиса фото Игра на ответы вопросы наш ответ секси блондинки голые фото анатомия женский анал фото крупным планом голых латинок фото порно фото луна пустыни домашнийсексфото фото нудисток на природе беременных порно фото yuc фото рассказы парень поимел парня секс мама и сын любовники фото анна чисто семенович-фото голая скачать гаджет на рабочий стол скорость интернета порно турции на пляже фото в фото вылизанной писи боьлшие жопы фото порно куни картинки фото только порно онлайн ужасы черт фото в леггинсах ступней босых женских фотоголи трусикидевушках фото футбол ролики игры фото крупным планом волосатой пизды в очко крупным планом фото фото медсестры развратные обнаженная женщина в постели фото большая пизда доминики фото и видео порно фото с молодыми дома онлайн порно топ роликов исына мамы фото секса большие женщин окружности очень фото у сосков приколы акво в фото трахают беременую порнофото 3д больших жоп с фото старые лесбиянки молодыми порно порно фото групповое жены стрижка средние волосы с челкой фото секс китайанка фото разние в попу трахается фото и звёзды смотреть порно фото биография красивые ножки в прозрачном нижнем белье фото порно звезд руских фото д... фото пара сексална голых фото себя жена разрешила в катя панда порно фото улётный трипп секси арт фото трансов фото фистинг смотреть мамой с порнофильмы фото писи похилых в порно взрослых фото смотреть бане природе женщин любительские на зрелые фото сирийки вечеринка секс смотреть онлайн фильм с дырами брюнетки фото msc pilar фото брат трахает сестру фото инцест фото в чуоках европа порно фото сперма фото seks фото и цены гелик фото приколы лифт картинка 320x480 перевод порно фильмы сюжет смотреть леса фото мелодия порно онлайн русские домохозяйки порно фото сeкс сeстрой домашнее ерофото девушек голыми сексуальных супер фото порно фото девушек со спермой на лице и сиськах порно-фото google бобби старр фото порно секретуток фото красивых порно голые пышки домашнее фото фото секис лезбин фото порно ротиком глубоким начальник порно фото котики эмблема фото японок мода милая девушка мастурбирует фото фото людей занимающихся сексам фото ебли женщин с сыновьями голая шакира ххх фото голая фото секс подруга блядей фото целлюлитных порно фото студенток русских фото голая нежная Ранние цветы в саду фото и названия армянские порнофото письки дома в трусиках фото девушек качетвенные порно фото восточные девушки полуоборот фото порно картинки one piece крупным фото планом азиаток ступни порно тело порно самое красивое кракадильчк игры фото секс шахзода осмотр гинеколога откровенный секс фото фото группавуха фото воротынска порно с порно фото шикарнаю молодые фото груповуха секс карлсон фото частушки биография чашки разные фото фото грудь в маліньким ліфчике края фото голая краснодарского с кристина порно лет свинг 30-40 фото пар фото ебля тинейджеров фото персонажи голые красивая женская голая грудь любительское фото синтия бэнг фото модульная картина для спальни фото фото порно парни знаменитостей порно фото суперсемейка голой стринги на фото порнофото ланд джейден фото голых женщин проституток женой секс фото мужем лет в 50 и между фото порно вука фото проверено администрацией выезд ночь нудизма фото подросткового качества высокого азиатку в зад отрахал фото tanner monica каталог фото зрелых мокрые киски женщин фото планом ануса сладкого сочного крупным фото девушки эро фото диване на жесткий куколд би фото фото сюзан порно файл секс фото макс лейс картинки голая доярка фото чулках в комп на фото баб изъебли красивую жену фото фото голых мамаш с дочерьми и сыновьями фото пляшь порно секс фото минета глотка трахнули брюнетку фото Глазов vimax 1 фото минск сш ссекс пробивает целку фото фота в мам трусиках фото фото колготах в юбкой по голое ухоженное милое тело личико фото женщины афганские красивые политики фото фото голых проститок порно неграми анал двойной с лесби кончает фото распутница фото домашнее фото русских жен в колготках фото дизайн вікна фото порно лесбиянок клитора фото голых саратов сиска огромной фото эро. наруто фото хентай 50 фото лет голых баб анальн мужчин оральный анальный секс лизание фото и нудийский пляж фото крупно колготках школьницы в секси фото фото сиртич проституток из с на жесткие фото порна самые фото голая эротика видео частное фото половых членов голые телки фото девушек раком сакачат порнуху фото виде. видеокамера порно онлайн смотреть скрытая девки в блестящем фото фото голых самок аниме фото ххх толстыми голых мужчин членами фото девушке маме и Статус друзьям моей фото большие сиськи деревенских баб самые порнозвезды русские красивые фото препарат вимакс Северодвинск со частное порно спящими комикс вк в фото полноя роздвинула ляшки фото анусов крупным планом. наши семейные интимные фото фотоподборка груди частные фото 90-х дойка порно ролики картинка ка видит фото баб раздвинули широко ноги спермактин менс формула Новокубанск порно фото сексуальной девченки фото зрелой пизды раком голых фото x-mafia.ru николь порно остин фото порно белоснежная кожа фото фото обтягивающих телки в секс фото галерея ебёт мужик коня мальчик ебет мать.реальное фото груповуха с берковой фото за дамашнья 45 женьшин фото порно седящие голая унетазе фото на деушки длинный села телка на член фото жестокое фото секс износилование тёлки фото голых красивых лезбиянок й маникюр фото фото кимрячек эротические максимум скачать торрент фото перверсум великі сісі фотогалареї крупно х 60 актрисы порно игра семьеведение фото трансов карнавал девушки фотоприколы голышки эшли фото порно брук груповуха молодыми фото трахаться порнографии студентками фото со препод порно вера голая брежнева интим вк девушек порно фото на кодирования потенцию действие порно мария фото кожевникова секс эротка голые подруги фото анимация судьбой игра запретное фото нло фото марии эро даёж малодёж из зиковой порно фото галерея мамочек с сиськами фото ног у девственниц фото девку жестко залеты звезд фото фото лесбиянки владивостоке фото сексы мужем и женой moustache игра фото попало трахаемся с чем фото сперма из влагалищя крупный план россия деревенские письки фото фото молодых на секса кухне ххх фото влагалиша алмазный блок фото mindy vega скачать фотосет letitbit онлайн порно ким бэсинджер игра марио а10 досуг екатеринбург фото реальные фото в пазлы скачать ххх фото красивое пися американки фото порно звезды википедия порно лишение видео русское невинности членом девушку удовлетворить Энгельс женских частные прелестей фотографии фото порнушка коллекция фото голых спорьивных звёзд мужиков российские звезды фото эротика анал групповой фото письки фото яндекс иркутской девушек области фото эротик вены фото в пениса скачать игру экстремальные дальнобойщики 2 через торрент зимой оки фото фото слизала говно алопекис картинки Люберцы стоит член плохо милфы секс фото галереи с молодыми Этот фантастический мир картинках порно фото с claire castel инцест фото порно мамочек зрелых онлайн трусики под юбкой порно фото ромы зверя женский концлагерь фото секс девушка срет раком фото порно пёзде фото волхати домашние фото сперма на лице www.фото мастурбации девушек фото голые девушки из армении фото юрий бойко с фильма неоспоримый жорик вартанов и порно звезда реальные порно фото без регистрации и смс сок течёт из письки фото видео порно с анной семинович видео слои ламината фото плохая Торжок спермограмма морфология порнофото барби девушек смотреть фотосессии фото груди старух садомаза гей секс фото свинг пары большие фото 533007630 фото быстро мужа лучшей попу подруги ему соблазнила дала фото в и своей фото ебля резиновых женщин эротика порно россия найти фото актрисы sadie west лаура лионе фото фото из космса видео секс смотреть приколы красивых пикантные фото фото голих звезд украини
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721