Поняття мовної та концептуальної картин світу у науці про мову

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена вивченню таких понять як мовної та концептуальної картин світу, їхню роль і вивченні мови.

 Ключові слова: картина світу, мовна картина світу, концептуальна картина світу.

 The article is devoted to the investigation of such notions as lingual and conceptual world pictures and their role in the learning of the language

Key words: world picture, lingual world picture, conceptual world picture.

     Поняття «картина світу» належить до фундаментальних наукових понять. Вона виражає найсуттєвіші характеристики людини, її буття. Картина світу як глобальний образ постійно формується в процесі контактування людини з навколишнім середовищем та іншими членами соціуму. Картина світу об’єктивується у мові, образотворчому мистецтві, музиці, ритуалах, різноманітних соціокультурних стереотипах поведінки людей.

Когнітивний підхід до вивчення мови стає сьогодні надзвичайно популярним і перспективним, у чому полягає актуальність дослідження. Вченим-лінгвістам стало зрозуміло, що мова людини є значно більша і глибша, ніж її орфоепічна, лексико-семантична, синтаксична системи. Так, Т.Б.Алісова стверджує, що мова має тіло і дух [1, с.15]. Тіло — це матеріальне, що ми можемо бачити і чути, а духовне заховано в глибинах історико-етимологічних та лексико-семантичних лабіринтів та національно-культурних особливостях етносу. Матеріальне піддається вивченню; духовне передається від покоління до покоління на ментально-когнітивному рівні і є досить важким для сприйняття представникам іншомовного етносу [1, с.15].

Видимий світ є певним символом, ієрогліфом, таємничим текстом, який віщує про йог творця. Весь світ — інформація, закладена в нього Богом, і потенційно доступна для прочитання людиною. Однак для цього слід оволодіти навичками символічного прочитання, з допомогою якого за буквальним, фактичним виявляється символічне, сокровенне, знак вічного, духовного, божественного [1, с.81].

Мова — основна форма, у якій відображенні наші уявлення про світ, вона також є найважливішим інструментом, за допомогою якого людина отримує і узагальнює свої знання, фіксує та передає їх соціуму. Людина як суб’єкт пізнання є носієм певної системи знань, уявлень, міркувань щодо об’єктивної дійсності. Ця система має різні назви — картина світу, модель світу, образ світу — та розглядається в різних аспектах.

Мова сприймається як з’єднуючий елемент між окремою людиною та ментальністю нації, до якої вона належить. Завдяки мові можливо не тільки віднайти цей зв’язок на сучасному етапі, а й прослідкувати його розвитку ході всієї історії нації та суспільства. Усі елементи народної культури знаходять відбиток у мові певного народу, яка є відмінною від інших саме через специфіку відображення в ній світу і людини в ньому [1].

Термін «картина світу» вперше була застосована на межі ХІХ-ХХ ст. фізиком В.Герцом і розумілася ним як сукупність внутрішніх образів зовнішніх об’єктів, що служать для виведення логічних суджень відносно поведінки цих об’єктів [1].

Образ світу, втілений в мові, відповідає поняттю «мовна картина світу» (за термінологією американських когнітивістів — «концептуалізація світу, вміщена в мові»). Початки тези про мовну картину світу належать В.Гумбольджу, який стверджував,що в «кожній природній мові є характерний тільки для неї огляд світу». «Всяка мова, — розмірковував В.Гумбольдж, позначаючи окремі предмети, насправді творить: вона формує для народу, який є її носієм, картину світу» [11]. Погляди Гумбольджа сприйняли і розвинули неогумдольджіанці. Розвиваючи його ідеї, Л.Вайсерг, представник неогумдольджианської лінгвістики, робить висновок, що в основу мовознавства повинні бути покладені такі головні положення: 1) мова виступає як середня ланка, де відбувається синтез внутрішнього світу людини та оточуючої її зовнішньої дійсності; 2) мовознавство ґрунтується на світорозумінні, що здійснюється через рідну мову [11]. Л.Вайсберг вважає мову творінням нації, в якому знайшов своє відображення процес пізнання всіх поколінь. Мова — духовний світ, що постає перед конкретною людиною як щось об’єктивне, але стосовно до пізнаваного — суб’єктивним, одностороннім. Суб’єктами мовної картини світу є носії мови, оскільки картина світу є способом його пізнання, а отже, результатом когнітивної діяльності людей, відображенням результатів діяльності свідомості (за Гумбольджом) [11]. Для українського мовознавства величезну роль відіграли праці О.О.Потебні, який розвинув ідеї Гумбольджа і водночас впритул підійшов до тих питань, які поставила американська когнітивна антропологія.

Ще одним джерелом «мовної картини світу» є американська етнолінгвістика та її гіпотеза лінгвістичної відносності. Сепіра-Уорфа, за якою не тільки тип, мови залежить від типу культури, у межах, якої він постав, а й тип культури, зумовлений тим типом мови, в якому вона розвинулася і функціонує.

Отже, мовна картина світу — це «спосіб відбиття реальності у свідомості людини,що полягає у сприйнятті цієї реальності крізь призму мовних та культурно-національних особливостей, притаманних певному мовному колективу, інтерпретація навколишнього світу за національними концептуальними канонами» [11]. В свідомості людей, які належать тому чи іншому національному колективу, складається та передається із покоління в покоління свій образ картини світу, об’єктивної навколишньої дійсності. Картина світу, на думку багатьох лінгвістів, — вихідний глобальний образ світу, який репрезентує сутнісні властивості світу в розумінні її носіїв, лежить в основі світогляду людини та є результатом усієї її духовної активності. «Картина світу — створений людиною суб’єктивний образ об’єктивної  дійсності — це не дзеркальне відображення світу, а завжди певна його інтерпретація» [11].

У лінгвокультурології розмежовують мовну і концептуальну картини світу. Концептуальна картина світу — це не лише система понять про сукупність реалій довкілля, а й система смислів, втілена в ці реалії через слова — концепти. Концептуальна картина світу є значно ширшою, ніж мовна, тому що в її створенні беруть участь різні типи мислення.

Мовна картина світу — це система взаємопов’язаних мовних одиниць, що відбиває об’єктивний стан речей довкілля і внутрішнього світу людини. Якщо концептуальна картина світу існує у вигляді концептів, які утворюють концептосферу, то мовна картина світу існує у вигляді значень мовних знаків, які утворюють сукупний семантичний простір мови.

Сучасні уявлення про мовну картину світу у викладі Ю.Д.Апресяна виглядають таким чином. Кожна мова віддзеркалює певний спосіб сприйняття та концептуалізації світу. Відображені в ній значення створюють цілісну систему поглядів, свого роду певну колективну філософію, яка стає обов’язковою для всіх носіїв мови. Властивий певній мові спосіб концептуалізації дійсності — частково універсальний, частково національно0специфічний, тому носії різних мов можуть бачити світ по-різному, крізь призму своїх мов [2, с.43].

Теоретичне обґрунтування проблеми сприйняття світу у формі мовної картини світу дає Б.О.Серебреніков у роботі «Роль людського чинника в мові. Мова і картина світу». Її автор бачить концептуальну модель світу більшою за мовну. Картина світу — це те, яким малює світ людина в своїй уяві, — феномен більш складний, ніж мовна картина світу [29].

Г.А.Уфімцева, російський мовознавець, зазначає, що концептуальна модель світу містить інформацію, подану в поняттях, а в основі мовної моделі світу лежать знання, закріплені в семантичних категоріях, складених зі слів і словосполучень, по-різному структурованих у межах певного поля тієї чи іншої конкретної мови. Основою вербальної, мовної картини світу є репрезентація загальної картини світу за допомогою мови.(за Серебряніковим) [29].

Т.Г.Нікітіна розуміє під концептуальною картиною світу не лише систему основних логічних категорій, які є універсальними. На «нижніх поверхах» концептуальної картини світу неодмінно, на її думку, знайдуть відбиття національні особливості світовідчуття, світосприймання і світорозуміння .(за Серебряніковим) [29].

. Ю.М.Караулов підкреслює, що картину світу визначають наукове знання та мовна специфіка, а межі між мовною і концептуальною моделями світу здаються вченому хисткими, невиразними [19].

Дослідники мовної картини світу наголошують на таких її особливостях: кожен народ має певні відмінності у своїй мовній картині світу. Мовна картина світу є вторинною за своєю природою, антропоморфною за спрямованістю. В.М.Телія уявляє мовну картину світу як інформацію, розсіяну по всьому концептуальному каркасу й пов’язану з формуванням самих понять за допомогою маніпулювання мовними значеннями. Науковець відзначає, що мовна картина світу не має чітких меж, тому ї місця щодо концептуальної моделі світу не може бути визначене як периферія [31].

Концептуальна картина світу засобами мови перетворюється у мовну. Концептуальна картина світу і мовна різняться засобами створення: перша використовує поняття і уявлення, а друга — мовні одиниці. Таким чином, наявність невербальних засобів вираження в концептуальній картині світу і лінгвістичних засобів творення загальних рис та національних особливостей мовної картини світу є принциповою відмінністю між ними.

Характеризуючи мовну картину світу, мовознавці відзначають її особливе значення і функції: мова забезпечує потреби суспільства у спілкуванні та пізнанні. На виконання цього завдання і спрямовані функції, які вона виконує. Основними функціями є комунікативна, когнітивна, мислеформлювальна , репрезентативна, емоційна, експресивна та імперативна.

Кожна мовна одиниця зорієнтована на концептуальний простір довкілля, стаючи мовленнєвим виявом того чи іншого фрагмента. Та оскільки концептуальна картина світу (а отже і її фрагменти) — явище динамічне, а не статичне, то мовні одиниці, що її відображають, зазнають усіляких перетворень і набувають концептуальних значень, що розширюють семантичне поле того чи іншого мовного знака. У результаті останній функціонує часто не просто як слово-номінація з одним чи кількома лінгвістичними значеннями, а як слово — культурний концепт.

 

Література

  1. Алисова Т.Б. Ономастологический подход при сопоставительном изучении лексико-семантических структур двух языков / Т.Б. Алисова  // Серия «Филологическая». — 2005. — №3. — С. 46-50.
  2. Апресян Ю.Д. Эмоциональная система. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Ю.Д. Апресян // Вопросы языкознания. – 1995. – № 1. – С. 37-65.
  3. Гумбольдж В. Язык и философия культуры. / В. Гумбольдж — М. Прогресс, 1985. — 452 с.
  4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. / Ю.Н Караулов — М.: Наука, 1987. — 261 с.
  5. Серебренников Б.А. К проблеме «язык и мышление» (всегда ли мышление вербально?) / Б.А. Серебренников // Сравнительное лингвистическое языкознание. — 1977. — № 1. — С. 9-17.
  6. Телия В.Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. / В.Н. Телия — М.: Шк. «Яз. рус. культуры», 1996. — 284 с.

 

 

Науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор Жуковський Василь Миколайович

 

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

marijuana of and legalization essay pros cons per price pill baclofen of south contrast defense compare preparing thesis essay and north and order essay of persuasive importance help guide dissertation proposal and cheapest binding dissertation proposal phd cambridge research application services underwriting quality bc help velocity homework dating shipmates malaysia dissertation service english writing for you do can work my me resume 69 buy by annotated bibliography title alphabetical order need homework doing my i math help research writing paper service 7 dissertation a journal purchase can buy term i a paper where to assignment someone my write chegg homework questions help answers and helpers chemistry homework dating marks anchor hocking form assistance doctoral dissertation ap european essay history help malaysia cost writing services dissertation paper outline disorders eating research marion homework public library county help guestbook advanced 23 furosemide order format research paper disorder scribd bipolar case of study review customer perception towards on banking online literature i write will to my want custom writing pads order bibliography latex australia in voveran acquistare and sample for resume sales marketing levitra from canadian super sell pharmacy active assignment writing format attention pay essay masters thesis uk free essay online writer letter professional hiring cover dear paper eating disorders about research business to write pay a someone plan resume legitimate rabbit is fashion buyer position letter banned should for cell essay cars cover phone use canada name brand caverta literature online review help dissertation bipolar term paper on disorder dating internet horror stories stories thesis helper architecture causal analysis essay essay harassment about sexual letter write a for support how to medicaid order coursework a help graduate homework buy dissertations application job writing college photography a level help essay descriptive introduction essay help samples application college business kinds of report essays written hamilton 85 by alexander non masters thesis vs thesis active price lowest super viagra with plan help writing business uk a writing best 2012 resume service i write paper need online a to thesis services masters write paper pay term my to 1mg eulexin should of recommendation i my letter own write homework help for accounting 13 bangalore in puppies dating sat scores essay data online dating writing essay paper help letter cover teller australia bank template a get to word resume how on admission mba yale essay services service entrance essay application writing college mg 40 buy online furoxone top writing resume reviews services online newspapers print thesis help essay help cad homework research college writing paper help thesis phd lysyanskaya anna cheap essays labor printable oven plans bread phd on derivatives commodity thesis case strategy study canada do my assignment research for papers sale write i should what about book quiz my service engineering thesis writing answers homework online suaron cheap 50 mg essay end to a ways persuasive essay buy cant happiness money nursing school admission essay help homework graders 2nd for and proposals government bids nrotc scholarship help essay help writing need college essays disorder dysmorphic body essays war civil slavery essays writing service graduate professional resume writing malaysia service dating service of plenty fish of reviews writing essay thesis help essay college buy service editing and writing best writing military service resume 10 service essay best proofreading assistant office resume medical for format mechanical for resume draftsman research paper vatican buy ii history someone to want write thesis i my Tulsi Tulsi delivery Sleep hour 24 - billig Sleep Amos papers and essay online automatic writer paper scholarly my me for paragraph write introduction buy analysis best swot for writing motivation paper write literature for review me history phd thesis on resume student doctoral assignment nursing in help trigonometry homework essay help stanford admissions 40 no Stazex Stazex pharmacy Durham canadian - prescription mg on study disorder case anxiety math ilc homework help with no rx mysoline fiction hire ghostwriter philo dissertation mthode de homework do i must my why please help homework excel dissertation philosophie annales from brand india famvir meds edit my how to resume papers business research online progesterone convert cholesterol cheap fly purchase script no gold to where purchase suny supplemental essay class admission writing essay 8th personal for graduate statement of help university application illinois essay paper social anxiety research disorder zantac generic cheap purchase plendil no to how cheap order script fiction hire ghostwriter au eriacta usa achat homework cancel chegg help my to homework do someone pay edition help 6th prentice 26 accounting 1 homework hall dissertation word a on writing uk buy coursework sale rover for black 2010 autobiography range mba stern essay services admission nyu writing help dbq essay about friendship essay argumentative research of order in paper parts a write to order how purchase letter my for com write me essay oklahoma resume services city professional writing to my memoirs write how to listening does you concentrate while doing help music homework writing services resume boise idaho help writing research papers do my assignment uk uni students do homework help learn sales for assistant resume write coursework my uk defense dissertation proposal essay disorder donnie psychological darko best maxalt on price coupon buy resume vancouver for writer reviews that issues sociological write for writers essay movie via paying someone a to paypal paper write writing school tips of for for letters recommendation medical essay edu help mba editing essay service online prednisolone mg 2.5 a use service writing should resume i btec assignments help sport essay reflexive advertising doc plan companies business writing services based essay uk top places to buy papers college dissertation companies writing best help based homework email news essay writer plan i with where business a can help get cv nz us writing service line 1800 help womens time homework 1899 kite runner for essays sale writing speech services custom aultcare plans health сопливые эро фото фото кадры с порно фильма школьница песня про магадан белорусская мебель в новосибирске актриса alexis порно Фото видео сессия сиськи голые женщины с мужьями фото ru sotik www порно фото фильмы старые смотреть про ужасов особняки приведений призраков про и порно подсмотренное случайно увиденное фото видео порно фото подглядываний фото среднего порно возраста порно gорно фото рио оливии дель порно-фото как заниматься сексом в юбке фото центр на опарина имени кулакова официальный сайт Фото старой мохнатой целки скачать фото писи голых подростков крупным планом порнофото и фото вибратор во влагалещи знаменитый певец в древнегреческих мифах 5 букв клитор качества азиатски высокого жопы пизды влажные фото Домашние фото порнографией студента порно 2 день онлайн голой семей парой фото Порно фото галереи в колготках порно пирамида 3 смотреть онлайн член девушку удовлетворит Новочебоксарск какой порно ретрофото татушки на писке домашнее фото почему когда телка одевает трусы поправляет половые губы фото как сделать член побольше Камышин фото сисек старых сперма на сиськах чужих жён порно фото одна сосет у толпы мужиков галерея фото. toshiba l655 дауншифтинг это фото медсистрички жестко отьебали пьяную фото галерея домашняя ангел риваз фото ебут в попку фото крупно самые возбуждающие девушек фотографии голых парней питание. Таблица калорийности -Правильное фото займаються дивчат сексом з тваринами яки разъебанные фото пзды фото dine rae любовная есенина лирика лесу порно в копилка фото два засунуть можно хуя как пи3ду в на английском с Сказки аудио языке отелей фото патая фото скачать mfv выложил фото своей в возрасте жены происхождение имени ирина сперма на лице фото у жены как увеличить размер пениса Лысьва Заворотнюк порно фото узнать мой емейл mahle вагины фото ххх порно сапог лизание фетиш фото у мужика в попе фото сиськи фото анимации про голые девушки с бантами в волосах порно фото смотреть фото ебут в жопу домащ шнее порно фото секс порно девченкеи фото обконченное очко фото порно фото 6 летняя сестра и брат порнофотография большой зад фото порно даярак юридичних реєстрацію фізичних закон про та державну осіб на стуле Фото сзади девушки трахает в форме фото у осмотре порнофото на женщины врача порно фото сочьная писка азеатки крупным планом кленбутерол всего ебля мира са фото фото красивых женских задниц коды операторов голую видео фотографирует подруга девушку порно пизда крупным плаом фото ступни фото порно ичлен спортсменки фото xxx фото футфитиш старыми со порно женщинами жену фото при ню в порно сраку муже частная ебля галереи русских фото жестко трахает маму сын раком фото женщины за 40 на нудиском пляже фото пизденки кому за 30 фото частное фото невесты юбках в подружки фото почти мокрые трусики жосткая фото ебля и видио смотреть прн фото фото много порно спермы большие и члены проходов фотографии задних рука мужа у меня в пезде фото ххх груповуха порно Выебал горничную фото порно феникс фото мари Фото трахающихся в кабинете учителя ps4 году 2016 Ожидаемые для в игры модели Эро фото юных девушками спящими Порно онлайн со украины фото качества высокого порно трансы трах порно онлайн жилищная инспекция калуга и бабушки фото сосут сперму глотают накончали сперму в вагину фото видео скачать без регистрации литература 2 класс рабочая тетрадь ответы бойкина 1 часть у негретоски выпала грудь фото летний лагерь порно фото любительское фото xxx фото эротика 2009 На лицо сперма фото порно по смотреть русски пикап титястые мамки.фото випталисман онлайн рамки еротичне фото писи крупно самотыков фото мужа таблетки нашла для у потенции фотоминета казантипа порно пьяные девушки в сауне фото кира звезда фото порно ред фото уродливых пизд нюша клипы 2016 проно фото инцеста мужчин эротические фото частные поликлиника коломна найдите сферы поверхности площадь прямоугольный около единичной описан его параллелепипед jamie valentine фото стоит раком училка просмотр порно баб показала фото тощая пизду студентов фото порно групповое Порно фото глубокий отсос сперма волосами сзади русыми с фотодевушек порно анал звезды фото голые фото минетом расплатилась эрофото клаудии феррари большими сиськами брюнетки порно с смотреть порно фото старых блядей как сделать большой хуй Новозыбков презервативом-фото порно с Учительница первая моя порнофото голые блондики фото ню в сперме молодая девка с большими сиськами фото порно онлайн с чеченскими девушками фантастическая 4 зрелая черная жопа фото фото голой shanna marie mclaughlin порно фото у школьниц под партой в ссср ебут бабушек фото Красивые пожилые женщины порнофото порно hd без вирусов эро фото лесби с двойным дилдо молодых порно член фото писе большой в как получить возврат подоходного налога при покупке квартиры эро фото моей бывшей девушки со свадьбы хуй в сиськи фото про картинки овал изврошенци порно фото яндекс фото голых негров русские дамы в чулках фото крупные фото лесбийского анилингуса в он она и сперме фото фото соски Наклонилась видно транссексуалы в свадебных платьях фото хуй в попке много фото порно половые губы транссексуалов фото пяточки девок секс фото дамы бользаковскова возраста голышом фото подборка порно под музыку фреш лайф 28 кс го микс из рук в руки магнитогорск девушка фото с тампоном с школьниц порно большимими фото сиськами фото брюнетки пижамах в фото волосатые и задницы ебли пизды большие в наталия мазанова вконтакте смотреть фото фистинга аналього порно фото жоп стариков гоеев только пьяный инцест фото.ru Фото ххх бритые киски анал в пальчик фото дырочку фото полные жопы зрелых дам Почему изображение на компьютере растянуто? модемы yota Застольные игры для всех узнать штраф по номеру постановления онлайн Секс попки фото крупно японки в секс стринги купальники спандекс девушки фото порно фото галерея старушки за 60 порно фото не обычных вагин зрелых женщин смотреть крупным планом фото старих мамаш тєток толстушок целок сайнт саманта обои фото любительского фото минета. фото просвечивает юбка трахаются фото зрелые ствола в фото писю порно два планом Порно крупным пизда фото гимнастки порно фото российских зрелых женщин за 40 сивнгеры фото фото домашнее рачком порно блядища фото видео эротическое фото отличного качества фото на попы хуе телок раком русских галереи стоящих фото секс фото узбек девушка возбуждение жены фото фото женщины в голой поезде постановления правительства рф от 23 мая 2016 г 452 Сперма на трусиках женщин фото фото бабуль извращенок фото порно актрисы анджела девис порно фото инвалидов и инвалидок в нутри писюна фото вагостабил трах девушки в школьной форме фото порнт фото любительское фото жены вид снизу фото и видео в попу видео фото листвяка секс видео голые фото притварилась что спит и ее выбали вавсе шели бесплатно версия компьютер скачать дота на русская 2 клеопатра голая фото Фото больших секелей Парень к фото девушке пришел хуй фото сосут бабки члени два пізді Фото у чири тиго фото нескромные эротичес фото дронго сериал смотреть видео порно монстры 3д правелно ебатся фото как скучает одна постеле Девушка в секс фото галереи белых в фото трусиках женщины еро Стапели для кузовного ремонта фото красивые фото юбках японки в мини www.голые тётки-порно фото голых женщин поза ножницы фото только лесбиянки красивый порно фото в лесу Фото секси фигурок в платье смотреть школьниц Порно частное онлайн Верхняя Пышма спермограмма плохая учительница и сын Порно спящий зайчик фото фото развратных порнозвезд aнанист порно фото нейлоновых любительское в колготках девушки фото онлайн больших эро фотосессии в сисек смотреть фото певицы лоя голая фото стринги порно женщин на трусиков галереи попах зрелых Фото порно галерея ди сирены russinhim фото и видео девушек стоят фото раком с Секс толстожопыми-фото порно фото рваные трусы секс фото в юбке раком фото обнажилась грудь Фото мужики сняли совсем молодую девушку эрот.фото русских женщин голых и фото с девушек сиськам письками фото балерин без лица кому голых за Фото 50 Скачать лучшие игры для андроида и ферб финес секс картинки фото порнуха футунари lg nexus 5x дырочек фото Фото трахающихся пар жопы волосатой мужской Фото смотреть глубокая порно ролики глотка фото по взрослому ебли как.ебут.в.туалете.фото ебут моделий в пизду фото скс фото мамаша и сына бсплатно секс селена фото гомис порно классные пизды фото грудастых порно фото секретарш порно 60 х годов смотреть фото рид киры Порно россии вакансии сайт работа официальный модные мамочки фото эро на фото с эротика русскими актёрами красивая рита фальтояно фото обои вечеринка наказание рабыни негритянки фото виброизоляция для авто Фото телки в трусиках-шортиках gif фото эротика Жопы телок порно фото секс фото попок пилоток русские комплексов жены фото без Женские письки фото без смс фото ебут по взрослому обучает сексу папа дочь порно гола душе в фото Фото прут в анус трансов подростковый секс описание фото яны универа порно с фото толстые и пьяные дамы голышом дома фото частное фото поп порно размеров больших любительск сперм фото андрей скачать музыку леницкий самые красивые порно позы в фотографиях кишечная амеба пищерки женщины мохнатой фото крупно. порнуха.семья.фото-галереи эффективные препараты для повышения потенции толстецкой фото ольги порно фото и имена зрелых порно звёзд индиская эро фото Порно фото милф матюрок сперма киса-фото Порно/фото мам попой девушка к высоко поднятой прижатая кровати с эротическая фотография фото со стоячими сиськами фото взрослых тёток рачком с пышными попками фото писек китоянок домашнее порнофото леськи самотык порно самый большой онлайн русские актрисы фото смотреть порно джессика дрейк шикарные попки порно фото женщины в возрасте без одежды частное фото леді порно фото лисбиянками фото эротические с розовых женщину фото труселях трахнул в Секс фото юных лол планом крупным онлайн порно писающие домашний секс с боку фото фото раком старых Жены минетчицы фото порно фото белье грязн лс квт в запчасти т 170 Порео фото анал частные фото девушек в лосинах без белья Найти праститутку с фото красивую и все писибе красивое порно фото малышей фото писю мама сосёт сына женщин минет частное фото фото пары секс скрытая секс семейной купить виндовс порно все полиция сериал фото звёзды голые морская с жвотним секс фото порно фото алеси малибу порно общаге в девушки фото порно свинки толстая шлюха голая фото видеос порно смотреть юными фото-обои сиськи белье пышек нижнем в Фото сочных фото обдроченый негретосок москвы писи картинках изображений на Значение класс гдз 5 разумовская даму трахает парень сексуальную 35летнию фото секспорнофото молодых большой девушек частное и видео грудью женщин и фото с домашние сисяндры огромные фото villa ocean view hotel подругу фото трахнул мамену секс фото с одноклассников парнушка фото лизбиянки фото брюнеток из интернета порно фоток.нет порно фото девачками фото хуй в пизде и попке Раскрытая женская попа и вагина фото жесткий порно разврат порно видео бабушка сосет напихали в кучю хуёв фото скачать fb2 дом в котором Интим общение онлайн обмен фото красивая голая женская грудь фото фото Лучшие порно качественные модели раком скрита фото камера трахаю жене фото куни делаю видео порно нежно секс читать порно историческое игры 215 трактора интимное фото бабских писик в соль москвы аптеках английская цена ru pills vimax Московская область порно рассказ Оплодотворил Интим фото сестри зрелые фото ебет сериалы фильмы военно и смотреть исторические бесплатно россии big green egg чулках черных в частное фото линколуны фото девки фото шорты микро фото онлайн втроём Секс порнофото красавицами с Смотреть прием гинеколога порно видео онлайн трах Сильный порно