Поняття місцевого самоврядування та служба в органах місцевого самоврядування

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті викладено матеріал стосовно місцевого самоврядування та служби в органах місцевого самоврядування.
Ключові слова: місцеве самоврядування, служба в органах місцевого самоврядування, службовець органу місцевого самоврядування, посадові особи, принципи.
The article represents materials regarding local government and its services inside the local government units.
Keywords: local government, civil servants, local service, local employees, principles.
В статье изложен материал относительно местного самоуправления и службы в органах местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная служба, муниципальный служащий, должностные лица, принципы.
Місцеве самоврядування кожної країни всебічно відображає традиції народу, звичаї, релігійні вірування, його ментальність, рівень розвитку суспільства, географічне розташування населених пунктів, економічний розвиток, місце у зовнішньоекономічних відносинах та інші вагомі умови для існування. Усе вище перераховане є лише невеликою частиною усіх факторів та передумов, які впливають на виникнення, функціонування, розвиток, зміну такого важливого та невід’ємного явища для існування демократичного суспільства та державного утворення як «місцеве самоврядування». Не є виключенням і Україна. Існування місцевого самоврядування бере всій початок ще з найдавніших часів. Досить вагомим внеском у сучасний розвиток та безпосередньо у саме виникнення поняття «місцевого самоврядування» було існування та досвід грецьких міст-держав Північного Причорномор’я. Наприклад, славнозвісне місто-держава Ольвія було незалежною республікою, керування якою здійснювало народне віче та сенат. Досвід грецьких міст-держав став фундаментом для починань східнослов’янських племен у сфері місцевого самоврядування, які згодом утворили Давньоруську державу.
Згідно із ч. 1 ст. 140 Конституції України [1] «Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища і міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України».
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування» [6], «Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України».
Органами місцевого самоврядування є ради, виконавчі комітети, органи самоорганізації населення обрані в результаті вільного, загального, таємного, рівного, прямого голосування.
Термін «місцеве самоврядування» вживається у процесі спілкування людей досить часто, відображаючи при цьому різні аспекти їхнього життя.
Місцеве самоврядування – настільки унікальний і суспільно необхідний феномен, що протягом його існування науковий інтерес до нього не тільки не зникає, а зростає. У сучасній науці існує безліч ідей, течій, точок зору стосовно того, що ж насправді являє собою місцеве самоврядування.
Термін «місцеве самоврядування» вперше ввів прусський юрист Х. Гнейс щодо британських муніципальних органів, відкривши, по суті, особливості англійського самоврядування.
У науці утвердився плюралізм теорій, концепцій, доктрин, учень. Це знайшло своє відображення і в підходах до розуміння поняття місцевого самоврядування, що сьогодні характеризується різноманітністю підходів у визначенні сутності, змісту, форм існування місцевого самоврядування, поряд із нормативним рядом інших підходів, а саме:
• системного;
• соціологічного;
• аксіологічного;
• гносеологічного;
• функціонального;
• філософського та інших.
В.І. Фадєєв трактує місцеве самоврядування як право громадян, місцевого співтовариства (населення певної території) на самостійне вирішення місцевих справ [8]. М.О. Краснов говорить про місцеве самоврядування як про сукупність людей, котрі складають населення самоврядних одиниць [9].
Ю.О. Тихомиров вживає термін «соціальна спільнота», під яким він розуміє населення міст, сіл, тощо [10]. Ототожнення територіального колективу з населенням відповідної адміністративно-територіальної одиниці робить М.І. Корнієнко, котрий визначає такий колектив як первинний суб’єкт місцевого самоврядування [11]. На думку В.М. Кампа, початковим суб’єктом місцевого самоврядування фактично стає територіальний колектив в особі жителів села (сіл відповідно сільради), селища або міста [12].
У структурі системи місцевого самоврядування виділяють територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; області та районні ради, що представляють спільні інтереси громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення.
Щоб краще зрозуміти сутність і роль місцевого самоврядування варто розглянути основні теорії, які пояснюють походження цього інституту і розкривають його природу як суспільно політичного явища. Існують дві основні теорії місцевого самоврядування: державницька та громадівська.
В основі державницької теорії місцевого самоврядування лежить ідея децентралізації частини державної виконавчої влади, її еволюції на рівень територіальних спільнот громадян (громад, комун, територіальних колективів) і тих органів, які вони обирають.
Прихильники громадівської теорії місцевого самоврядування розглядають громади як самостійне джерело публічної влади. Влада згідно з цією теорією належить не державі, а громадянам як муніципальна [2; с. 6 ]. Основоположниками громадівської теорії були О. Ресслер, Р. Моль, В. Лешко, А. Васильчиков.
В основі державницької теорії місцевого самоврядування лежить ідея децентралізації частини державної виконавчої влади, її еволюції на рівень територіальних спільнот громадян (громад, комун, територіальних колективів) та тих органів, які вони обирають. Основні положення державницької теорії місцевого самоврядування були розроблені німецькими вченими Рудольфом Гнейстом і Лоренцем Штейном у ХІХ ст.
При визначенні поняття служба в органах місцевого самоврядування слід виходити з наступних основних ознак цього явища:
1. Служба в органах місцевого самоврядування – це професійна, на
постійній основі діяльність громадян України, які займають посади
в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію
територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та
окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.
2. Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється на основі Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів;
3. Зміст служби в органах місцевого самоврядування полягає в практичному виконанні завдань і функцій, передбачених законом, а також вирішенні інших суспільно важливих завдань; забезпеченні прав і свобод громадян;
4. Оплата праці працівників місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування визначаються законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 2001 р.
Відповідно стаття 38 Конституції України [1] передбачає рівне право доступу громадян як до державної служби, так і до служби в органах місцевого самоврядування. Отже, йдеться про функціонування окремої служби в органах місцевого самоврядування, яка має певні особливості у порівнянні з державною. Варто зазначити, що фактично служба в органах місцевого самоврядування є одним із видів громадської участі населення певної територіальної громади у місцевому самоврядуванні. Незважаючи на це, служба в органах місцевого самоврядування має ґрунтуватися на основних принципах, підходах, нормативах, що й державна служба, і може являти собою тільки окремий вид, рівень чи спеціалізацію державної служби [4; с. 26].
Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» [7] від 2001 року, служба в органах місцевого самоврядування – це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом
Посади в органах місцевого самоврядування класифікуються таким чином:
• виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою;
• виборні посади, на які особи обираються чи затверджуються радою;
• посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
Посадовою особою місцевого самоврядування є офіційно працевлаштований у певних органах спеціаліст з відповідним рівнем знань та освітою, який наділений повноваженнями щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і в результаті виконаної роботи отримує заробітну плату з місцевого бюджету.
Існує цілий ряд принципів, які є основоположними для існування та функціонування такого поняття як «служба в органах місцевого самоврядування», а саме: 1) служіння територіальній громаді; 2) поєднання місцевих і державних інтересів; 3) верховенство права, демократизму і законності; 4) гуманізм і соціальна справедливість; 5) гласність; 6) пріоритет прав та свобод людини і громадянина; 7) рівні можливості доступу до служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки; 8) професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі; 9) підконтрольність, підзвітність, персональна відповідальність за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов’язків; 10) дотримання прав місцевого самоврядування; 11) правова і соціальна захищеність посадових осіб місцевого самоврядування; 12) захист інтересів відповідної територіальної громади; 13) фінансове та матеріально-технічне забезпечення служби за рахунок коштів місцевого бюджету; 14) самостійність кадрової політики в територіальній громаді [3; с. 242].
Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», а також Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими актами законодавства України [5].
Як ми бачимо, служба в органах місцевого самоврядування є досить важливою та невід’ємною частиною управління та задоволення потреб населення певної територіальної громади. Це питання регулюється цілим рядом нормативно-правових актів, які взаємодоповнюють один одного. Працівники структурних підрозділів місцевого самоврядування повинні діяти лише у спосіб, передбачений законом, у межах повноважень, якими вони наділені для виконання покладених на них завдань та функцій. Прийняття на посади працівників органів місцевого самоврядування здійснюється шляхом конкурсного відбору, що дає гарантію на справедливе отримання вакантних місць.

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28 червня 1996 // Відомості Верховної Ради України. – № 30. – Ст. 140. Із змінами, внесеними згідно з законом України від 1 лютого 2011 року № 2952 – VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 8. – Ст. 367.
2. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. Посібник. – К., Юрінкм Інтер. – 2001. – с. 6
3. Авер’янов В.Б. Адміністративне право України: Академічний курс. Том 1 . Загальна частина / Рсд. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К. – Вид – цтво «Юридична думка». – 2004. – с. 584.
4. Леліков Г. Основні напрямки розвитку і удосконалення державної служби // Державна служба в Україні: організаційно – правові основи і шляхи розвитку. За заг.ред. В. Авер’янова. – К., Видавничий дім «Ін – Юре». – 1999. – с. 26.
5. Павленчик П. Служба в органах місцевого самоврядування: стан і перспектива: [Електоронний ресурс]/ П. Павленчик. – Режим доступу: http://nads.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=D72ACA85EEEAED96EAF27DBDC7EEA366?art_id=37765&cat_id=37402.
6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/ 97 – ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
7. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від № 2493 – ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 33. – Ст. 175.
8. Фадеев В.И. Муниципальное право России/ В.И. Фадеев. – М.: Юрист, 1994. – С.32.
9. Краснов М.А. Введение в муниципальное право: Учебное пособие / М.А. Краснов. – М.: АПУ при ИгиП РАН, 1993. – С.7.
10. Тихомиров Ю.А. Публичное право: Учебник / Ю.А. Тихомиров. –М.: БЕК, 1995. – С. 118.
11. Корнієнко М.І. Пошук варіантів місцевого самоврядування ще продовжується / М.І. Корнієнко // Місцеве та регіональне самоврядування України. – 1994. – № 4(9). – С. 17.
12. Кампо В.М. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування / В.М. Кампо // Місцеве та регіональне самоврядування України. – 1993. –№ 1-2. – С. 70-71.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to paper litmus toronto buy where of order speeches wedding dissertation descriptive writing services reviews will for media relations letter job cover invalidating nadurno delo pollution essays full science urdu written essay karishme in k my name write japanese essay harvard writing job cover application medical letter for homework grade 5th help your aztec helper homework advertising online dissertation business executive sales plan for me write 4 paper reviews my malaysia viagra caps online buy outline research business paper papers cheap college and dissertation findings results written writers filipino by essay english with homework stats help service writing literature review written the essays almo on buy to essay uk steroids argumentative essay post traumatic stress disorder thesis essays statement buy best mission to resume send to company not how hiring geography help homework stage 3 key writing brisbane service essay medical for assistants cover sample letters resume lady for position sales essays best custom uk service resume professional seattle writing 3 loi juin dissertation 1958 essay orders lawful obeying elesh dating parujanwala simulator sale uptu for paper admission writers history world handbook ap essay on sontag camp essay susan term obsessive compulsive disorder papers no prescription prandin needed compulsive review obsessive disorder literature mood disorders research paper rose help online ask homework conclusion write my resume writing inexpensive service field resume for objectives medical online purchase speeches buy tablets to super 400 p-force mg assignment electrical help engineering help chat homework room will barclays writing online service my for me do essay sample sales associates letters cover for auction dating online me do homework algebra help my buy where to business plan pro essay expository order time turabian research paper 100mg tablets elavil help calgary resume skills effective writing assignment paper buy sofa explicativo dating yahoo adjetivo papers on tornadoes layout dissertation ireland online abstracts dissertation american doctoral writing ukraine essay service example test for mean hypothesis essay admission college vocabulary best coursework gcse biology with help order famous short in essay time person on essays website cheat hate 10 essay help you things about i mcguire dating relationships phyllis essays custom uk co top btn1 dating online plagiarized us non writers reviews online viagra buy study case seperation anxiety disorder 100mg online azulfidine tablets personal admissions statement essay a college help of online nz paper buy custom essay professional reputable writers paper research applications buy resume keep best eassys education paying essay for about arbeitszeit dissertation to my help essay how community term business papers dissertation cecile writing badenhorst writer essay online free teacher homework help find essays where buy to english example cover sales position for letter homework will siri you my do aid essay appeal financial online 2015 skyline sites nyc best dating dissertation defense contract paper custom cups no minimum essay sale admission for college essay help dtlls writing creative paper research congress newspapers library of online chennai online help dissertation bob morley dating mcdonell and thomas help networking homework human management on strategic resource dissertation help dissertation com writing www with help writing acknowledgements parents thesis phd cant statement my personal i write custom 911 essay essay buy want to i near services writing resume me 2016 writing resume top services rated paper writers graduate writers paper graduate expert expert and oxford cv services writing resume writing and service cv executive resume alfacip buy where to media help dissertation maths with coursework help academic companies in usa writing paper for sale paper copy cheap 11x17 to eassy an how about write war good how essay to a writer be reviews students written movie by write business a to for purchase how intent letter of helper homework anatomy disorder essay order flats cv raman nagar for sale in services singapore thesis editing essay help questions ccusa essay autobiographical help term online papers posting objective position resume sales for associate plan business help homework case study buy proquest dissertations and theses liberal power international american order imperial ambition essay order dating the show wild in tv au francaise dissertation baccalaureat succeed in school homework study helps students duke buy essays we 1 about war world essay greek helper homework ancient datingsite transman on writing best service essay reviews cheap buy bulk lanterns paper law on dissertation banking proposal dissertation your writing an service used writing anyone has essay ever paper thesis doctorate mechanical assembler resume for sample pursuit the of essay happiness florida essay university of help homework with spanish essay phones cell on uk service assignment cheap writing help zitieren dissertation online houston online newspapers workshop paper on research 2012 writing for resume media jobs format resume oceanside service ca writing college can in write essay i first my person writing service phd dissertation genetic plants modified research on paper history world essay help tips ap buy literature review buy history essays examples about essays written yourself of online 11 papers practise junior egypt woodlands ancient homework help dating week scandal eight of in essays a salesman dreams death good essay site buy report for a write me papers online 11 practise prescription i purinethol without how can get disorders about eating articles hemingway written essays by the writing services is essay what best with help trigonometry need homework resume services writing dubai writing a dissertation 4 months in claritin online papers buy masters company writing cheapest essay help a2 history coursework edexcel of structure a law essay contract homework chegg ask help article service medical writing dating fender fm65r amp order homework alphabetical paper service writing turnitin resistant to essay online buy discourse thesis critical on analysis phd reviews on tripadvisor buy
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721