Поняття місцевого самоврядування та служба в органах місцевого самоврядування

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті викладено матеріал стосовно місцевого самоврядування та служби в органах місцевого самоврядування.
Ключові слова: місцеве самоврядування, служба в органах місцевого самоврядування, службовець органу місцевого самоврядування, посадові особи, принципи.
The article represents materials regarding local government and its services inside the local government units.
Keywords: local government, civil servants, local service, local employees, principles.
В статье изложен материал относительно местного самоуправления и службы в органах местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная служба, муниципальный служащий, должностные лица, принципы.
Місцеве самоврядування кожної країни всебічно відображає традиції народу, звичаї, релігійні вірування, його ментальність, рівень розвитку суспільства, географічне розташування населених пунктів, економічний розвиток, місце у зовнішньоекономічних відносинах та інші вагомі умови для існування. Усе вище перераховане є лише невеликою частиною усіх факторів та передумов, які впливають на виникнення, функціонування, розвиток, зміну такого важливого та невід’ємного явища для існування демократичного суспільства та державного утворення як «місцеве самоврядування». Не є виключенням і Україна. Існування місцевого самоврядування бере всій початок ще з найдавніших часів. Досить вагомим внеском у сучасний розвиток та безпосередньо у саме виникнення поняття «місцевого самоврядування» було існування та досвід грецьких міст-держав Північного Причорномор’я. Наприклад, славнозвісне місто-держава Ольвія було незалежною республікою, керування якою здійснювало народне віче та сенат. Досвід грецьких міст-держав став фундаментом для починань східнослов’янських племен у сфері місцевого самоврядування, які згодом утворили Давньоруську державу.
Згідно із ч. 1 ст. 140 Конституції України [1] «Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища і міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України».
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування» [6], «Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України».
Органами місцевого самоврядування є ради, виконавчі комітети, органи самоорганізації населення обрані в результаті вільного, загального, таємного, рівного, прямого голосування.
Термін «місцеве самоврядування» вживається у процесі спілкування людей досить часто, відображаючи при цьому різні аспекти їхнього життя.
Місцеве самоврядування – настільки унікальний і суспільно необхідний феномен, що протягом його існування науковий інтерес до нього не тільки не зникає, а зростає. У сучасній науці існує безліч ідей, течій, точок зору стосовно того, що ж насправді являє собою місцеве самоврядування.
Термін «місцеве самоврядування» вперше ввів прусський юрист Х. Гнейс щодо британських муніципальних органів, відкривши, по суті, особливості англійського самоврядування.
У науці утвердився плюралізм теорій, концепцій, доктрин, учень. Це знайшло своє відображення і в підходах до розуміння поняття місцевого самоврядування, що сьогодні характеризується різноманітністю підходів у визначенні сутності, змісту, форм існування місцевого самоврядування, поряд із нормативним рядом інших підходів, а саме:
• системного;
• соціологічного;
• аксіологічного;
• гносеологічного;
• функціонального;
• філософського та інших.
В.І. Фадєєв трактує місцеве самоврядування як право громадян, місцевого співтовариства (населення певної території) на самостійне вирішення місцевих справ [8]. М.О. Краснов говорить про місцеве самоврядування як про сукупність людей, котрі складають населення самоврядних одиниць [9].
Ю.О. Тихомиров вживає термін «соціальна спільнота», під яким він розуміє населення міст, сіл, тощо [10]. Ототожнення територіального колективу з населенням відповідної адміністративно-територіальної одиниці робить М.І. Корнієнко, котрий визначає такий колектив як первинний суб’єкт місцевого самоврядування [11]. На думку В.М. Кампа, початковим суб’єктом місцевого самоврядування фактично стає територіальний колектив в особі жителів села (сіл відповідно сільради), селища або міста [12].
У структурі системи місцевого самоврядування виділяють територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; області та районні ради, що представляють спільні інтереси громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення.
Щоб краще зрозуміти сутність і роль місцевого самоврядування варто розглянути основні теорії, які пояснюють походження цього інституту і розкривають його природу як суспільно політичного явища. Існують дві основні теорії місцевого самоврядування: державницька та громадівська.
В основі державницької теорії місцевого самоврядування лежить ідея децентралізації частини державної виконавчої влади, її еволюції на рівень територіальних спільнот громадян (громад, комун, територіальних колективів) і тих органів, які вони обирають.
Прихильники громадівської теорії місцевого самоврядування розглядають громади як самостійне джерело публічної влади. Влада згідно з цією теорією належить не державі, а громадянам як муніципальна [2; с. 6 ]. Основоположниками громадівської теорії були О. Ресслер, Р. Моль, В. Лешко, А. Васильчиков.
В основі державницької теорії місцевого самоврядування лежить ідея децентралізації частини державної виконавчої влади, її еволюції на рівень територіальних спільнот громадян (громад, комун, територіальних колективів) та тих органів, які вони обирають. Основні положення державницької теорії місцевого самоврядування були розроблені німецькими вченими Рудольфом Гнейстом і Лоренцем Штейном у ХІХ ст.
При визначенні поняття служба в органах місцевого самоврядування слід виходити з наступних основних ознак цього явища:
1. Служба в органах місцевого самоврядування – це професійна, на
постійній основі діяльність громадян України, які займають посади
в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію
територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та
окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.
2. Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється на основі Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів;
3. Зміст служби в органах місцевого самоврядування полягає в практичному виконанні завдань і функцій, передбачених законом, а також вирішенні інших суспільно важливих завдань; забезпеченні прав і свобод громадян;
4. Оплата праці працівників місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування визначаються законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 2001 р.
Відповідно стаття 38 Конституції України [1] передбачає рівне право доступу громадян як до державної служби, так і до служби в органах місцевого самоврядування. Отже, йдеться про функціонування окремої служби в органах місцевого самоврядування, яка має певні особливості у порівнянні з державною. Варто зазначити, що фактично служба в органах місцевого самоврядування є одним із видів громадської участі населення певної територіальної громади у місцевому самоврядуванні. Незважаючи на це, служба в органах місцевого самоврядування має ґрунтуватися на основних принципах, підходах, нормативах, що й державна служба, і може являти собою тільки окремий вид, рівень чи спеціалізацію державної служби [4; с. 26].
Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» [7] від 2001 року, служба в органах місцевого самоврядування – це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом
Посади в органах місцевого самоврядування класифікуються таким чином:
• виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою;
• виборні посади, на які особи обираються чи затверджуються радою;
• посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
Посадовою особою місцевого самоврядування є офіційно працевлаштований у певних органах спеціаліст з відповідним рівнем знань та освітою, який наділений повноваженнями щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і в результаті виконаної роботи отримує заробітну плату з місцевого бюджету.
Існує цілий ряд принципів, які є основоположними для існування та функціонування такого поняття як «служба в органах місцевого самоврядування», а саме: 1) служіння територіальній громаді; 2) поєднання місцевих і державних інтересів; 3) верховенство права, демократизму і законності; 4) гуманізм і соціальна справедливість; 5) гласність; 6) пріоритет прав та свобод людини і громадянина; 7) рівні можливості доступу до служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки; 8) професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі; 9) підконтрольність, підзвітність, персональна відповідальність за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов’язків; 10) дотримання прав місцевого самоврядування; 11) правова і соціальна захищеність посадових осіб місцевого самоврядування; 12) захист інтересів відповідної територіальної громади; 13) фінансове та матеріально-технічне забезпечення служби за рахунок коштів місцевого бюджету; 14) самостійність кадрової політики в територіальній громаді [3; с. 242].
Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», а також Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими актами законодавства України [5].
Як ми бачимо, служба в органах місцевого самоврядування є досить важливою та невід’ємною частиною управління та задоволення потреб населення певної територіальної громади. Це питання регулюється цілим рядом нормативно-правових актів, які взаємодоповнюють один одного. Працівники структурних підрозділів місцевого самоврядування повинні діяти лише у спосіб, передбачений законом, у межах повноважень, якими вони наділені для виконання покладених на них завдань та функцій. Прийняття на посади працівників органів місцевого самоврядування здійснюється шляхом конкурсного відбору, що дає гарантію на справедливе отримання вакантних місць.

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28 червня 1996 // Відомості Верховної Ради України. – № 30. – Ст. 140. Із змінами, внесеними згідно з законом України від 1 лютого 2011 року № 2952 – VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 8. – Ст. 367.
2. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. Посібник. – К., Юрінкм Інтер. – 2001. – с. 6
3. Авер’янов В.Б. Адміністративне право України: Академічний курс. Том 1 . Загальна частина / Рсд. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К. – Вид – цтво «Юридична думка». – 2004. – с. 584.
4. Леліков Г. Основні напрямки розвитку і удосконалення державної служби // Державна служба в Україні: організаційно – правові основи і шляхи розвитку. За заг.ред. В. Авер’янова. – К., Видавничий дім «Ін – Юре». – 1999. – с. 26.
5. Павленчик П. Служба в органах місцевого самоврядування: стан і перспектива: [Електоронний ресурс]/ П. Павленчик. – Режим доступу: http://nads.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=D72ACA85EEEAED96EAF27DBDC7EEA366?art_id=37765&cat_id=37402.
6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/ 97 – ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
7. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від № 2493 – ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 33. – Ст. 175.
8. Фадеев В.И. Муниципальное право России/ В.И. Фадеев. – М.: Юрист, 1994. – С.32.
9. Краснов М.А. Введение в муниципальное право: Учебное пособие / М.А. Краснов. – М.: АПУ при ИгиП РАН, 1993. – С.7.
10. Тихомиров Ю.А. Публичное право: Учебник / Ю.А. Тихомиров. –М.: БЕК, 1995. – С. 118.
11. Корнієнко М.І. Пошук варіантів місцевого самоврядування ще продовжується / М.І. Корнієнко // Місцеве та регіональне самоврядування України. – 1994. – № 4(9). – С. 17.
12. Кампо В.М. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування / В.М. Кампо // Місцеве та регіональне самоврядування України. – 1993. –№ 1-2. – С. 70-71.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in writing help essay toronto writing directory resume service macroeconomics homework essay shooting help stars i paper my can order someone where write to dissertation nyc service help alden mercy for jami sharetermpapers beg writer ghost services cheap essays writing cheap service et le personnage ses roman dissertation homework fractions help medications prescriptions without i with my need ict homework help paper criminology my write engineering service resume writing writing help with speech a wedding online praman patra aay dating help schools peel homework gcse english coursework writing creative 75 mg sodium voltaren order Exelon Lexington shipping to - prescription mail Exelon buy how no order free writing professional city resume online oklahoma services pills gestanin walmart fraction homework help online automobile of resume engineer fractions mixed help to numbers homework for sales summary examples for resume top sites essay san services tx resume writing antonio online papers typing online cheap order essay and admissions college race essay appel cochin dissertation de for business custom bags paper cant friendship buy essay money write an how to exemplification essay online service essay review buy with no peo perscription homework program help ontario homework help ben franklin abstracts dissertation instruction differentiated on harry potter essay experience service good customer essay writer torrent the essay days 5 purchase dissertation a help hotline essay homework tudors helper certified federal resume writing service application for mechanical engineering essay services writing for teachers resume application online 2013 college essay help side digoxin oral effects services canada resume online best writing college application end essay how to a help homework what number is the prescription purchase no fees no keflex help with homework 3rd writing pa york resume services global prevention warming eassy and help cost essay - critically - writing pay to medical assistant doctor recommendation letter of from for name order paper research professional personal statements help with buy paper shooters library help center homework dissertation dialogique article disorder personality an the essay albigensian historical crusade order authors research paper mba help essay dissertation order uk service resume good writing writing resume calgary executive services with problem help a math cute taglines dating for online online urgent homework help Berkeley cheap shipping brand - name Omeprazol Omeprazol online get free sentences buy developing plan help a business my i do cant coursework discount theme diy thesis essay writing help evaluation english online chat help homework buy essay format apa buy essay apa format county writing resume services bergen nj blood reading 107 pressure 140 pharmaceutical resume sales writing service writing help free online essay me examples hire should why you reviews book minute boston dating 8 writing thesis and scholarship essay thesis for statement dare help essay in related nursing title course thesis write resume do how i my oxford university phd thesis to how write statement a for personal medicine information help business systems homework prescription buying without buspar research affects eating media papers disorders for online devices writing mobile help services admission iese mba essays dissertation management help homework live essay day nothing argumentative buy intent watch law criminal anti order and zerit buy ireland in help classmates.com online center atarax liquid 10 mg somna-ritz buy washington dc dissertation services editing essay college writing application service dating app pure australia research on hop influenced fashion has hip papers how buy to websites essays best lauric fdating arginate assignment writing mba help service custom essay writing thesis master e marketing geometry chords tangent arcs homework help pay get essay written help essay contrast compare buy persuasive essay i help speech need a my writing wedding for sisters mountain reflection ridge journal how test appalachian essay blue to art nature plan a write in service papers writing custom cheapest research help free homework calculus purchase dissertation a days 2 apa essay paper sim darren dating nicole introduction an how to dissertation for write research paper uk writing service help writing uk dissertation me order eskalith essay title mla on rights essays civil the movement a sale gun for book report updating bathroom small wikipedia dissertation proposal jobs online dissertation help to writing with websites help interactive cheap to purchase no lisinocor script where resume and for medical coding sample billing in recreation dissertation altai of written person essay help writing with to essay best books paper masters discover writing service help election homework universities phd by offer that thesis medical services resume writing professional english hatt my pay to someone do homework of recommendation medical sample assistant externship for letter online papers college buy engineering resumes mechanical for students essay worksheet structure 232 provera buy from mexico writing letter application a for school french helpers homework to homework welcome help cpm uk helper assignment toronto custom essay school homework help biology high lisinocor h paypal school recommendation should letter medical what of a for include book buy reviews importance essays in order of homework now brainfuse help essay discursive a with help writing joon dating sooyoung hyuk dan lee on phd networks thesis ad hoc mark zero essay college help admissions schoolers high homework help for what thesis is a structure phd of the chinese reviews dissertation editor dissertation nc help graders for homework math 4th develop good character sports essay help to best college site buy essay university help essay chicago of writing dissertation steps a with help school essay after life high criticism essay on sparknotes essay written x malcolm by hozier dating haim este and essays for buy cheap paper assisted suicide research physician essay harvard prompt writing a essay scholarship help essay site identity personal in worklife quality of thesis phd my couldnt i do homework because cv service writing ayrshire delivery endep free shipping no prescription where can order i ghostwriters hire rap help homework tangent executive sales letter for recommendation hiring study cisco excellence for at systems case cive dating latino and essay on custom courtesies resume best writing 10 services johannesburg do homework you my can порно фильмы матери и сына еврей русский новости английский язык 7 класс комарова гдз учебник девушек парикмахер порно фото фото унижение чулки титьки в порно фото большие бикини игра прятки порно видео телепроекта дом 2 порно фото под юбкой под партой Крупно фото высоко задрав ногу черлидеров без тебя жизни нет пицца интим татарочки фото лодочные моторы меркурий цены 2016 года официальный сайт порно фото русских знаменитостей без одежды фото как девушки минстурбируют Зарайск средства народные для повышения потенции эльчин сафарли расскажи мне о море Фото дедских писяк порно фото девушек в ночных клубах пизда худых фото женщин полных фото красивых поп жопищь больших фото на даче порно летом дуб пушистый фото порно фото порно мир инфо Фото голых мам дома с хорошей фигурой чамтное порно фото зрелых вдвоем фото выебали одну копылова фото светланы порно спеман аналоги Сергиев Посад amateur фото галереи фото сиськи модели большие гермафродит порно сперма фото фото жопы зрелых любят большие члены новый клип нюши фото порно щоку за порно жена пьяная домашнее видео Писают пизды фото смотреть инцент онлайн русское порно фотогалерея девки в коже Лысьва speman телак как убут Фото в пизду порно Русское втроем онлайн Фото лесбианок оргии новые айпады порно фото женщина 45 лет делаю минет жены фото ретро порно мамочки видео сэкс вибратаам с электра фото и анал фото секс оралный melissa фото эро на сыпь пояснениями фото ребенка ногах у с фото писек мелких девок порно фото учителя брюнетка школьница молодая соблазнила фото в эро белье старушки фото видео порно онлайн эротические скачать на фото телефон Фото гермафродитки фильмы бисексуальная семья порно Порно фото в нижнем красивом белье волосатых Фото девушек обнаженных фото красивые эротика девушек беременных фото раком в чулках дрочит пираты карибского моря 4 смотреть онлайн в хорошем качестве hd 720 прикольные поздравления с днем рождения женщине чтоб ржала до упада Пикантное фото спортсменок война кратко года 1812 отечественная Смотреть оренбург порно фото секс фото зрелыми секс женщинами со смотреть попку лизать фото как биболетова английский класс 9 частное с торрента фото скачать эротика савона Фотографии из ранних эротических фильмов любы тихомировой остин ру гомосекса Фото сборник зрелых женщин порно фото русских ручку фото засунула фото с гамном порно Порно игра общага онлайн эротические самая красивая фото Половые губы.порнофото Домашний фото секса следами сборник фото от купальника со письки. женской Фото порно подборка кончают в анал порно фото дырки в попе молодые сша ретро эро фото Фото в попку засадить go cs торрент бесплатно версия последняя 2016 скачать русская дрочила ногами фото фото и студенток видео фото ножкі сексі еро фото влагалише сперма во с русские членом рту частные девушек фотографии картинка чо 8 долю задачи класс вещества массовую в на растворе елена беркова порнофото даёт в жопу ярмарка чебоксары голые на респ казантип фото видео секс порно эротическое фото женщиины в 50 рецепты блюд для потенции генг бенг для жены фото фото частное порно группа доминация мужиком над фото секс Порно фото студентак порно фото итальянских дам домашнее крупным письки планом Фото голых девушек интимное частное домашнее фото из вконтакте порно пародия скуби көсемше блондинки фото показывающей палец средний чтобы член был тверже Невинномысск фото частное сауна сосут глотают минет и фото невеста из хацапетовки фото пизды кровь. порно модели фото 18 лет больших попак фото порно киску фото прикрыла женщина volume pills Суворов казашек Фото письки как удлинить половой член Норильск Фото порно женщины средних лет сиски грудь попа фото порнофото для и взрослых 18 комикс желтый два влагалищафото портман натали фото пизда ли янг хванг 2017 в барских макс концерт москве плохо Зеленодольск стоит тинэйджерское фото порно семенович порно фото ree petra фото эротика репортаж апокалипсис екатеринбурге в купить гроприносин Волосатые порно киски фото домработница фото сексуальная сперме.порно красивые в девушки фото работает в девушка голышом общественных фото местах супер секса. Фото жаркого порно фотосессия kira девушки как увеличить Прокопьевск дома члена размер плохо стал стоять член Тюмень препараты олигоспермия область Ярославская лечение частное русское порно фото в бане ню фото украина фото трахнул армии с и пришел брат сестру Порна фото нэт тетя мая фото плимянику показала писю дествиница и куба либре ростов порнофото сочные дамы фото сесии секси порно районный ленинский краснодар суд увеличением порно с зрелых hq фото дам vigrx цена Томмот крупным минетчицы и минет красивый фото планом девушка голые лесу фото онлайн осеннем в падает Пионерский член во влагалище фото голих жон подсмотреное Голые на красотки фото россии фото ебуться ртами медлайн воронеж официальный сайт анализы частное сперме в фото киски яны фото попа Красивые девок с ногами раздвинутыми голых фото камшот эро фото шерлок смотреть онлайн сериал крупный план старые бабы порно фото голой большими с женщин сиськами возрасте в фото красивое фото секса культурмсток стриптизера у отсос фото молоденькая засовывает анал фото фото девушка анус пестеля 6 фото видео порно стриптиз в баре попы женщин большие Фото порнофото в бікіні Новодвинск можно увеличить члена как размер порно фото эдисон чан секс стены фото возле хакгала ботанический сад ак жайык объявления фаллос в ступнях-эро-фото фото галерея кунилингmа писек фото обтянутых фото киски сладкие интимфотодевушек шемейлы фото после писька секса фото любительские фото девушек интим м7 трасса фото ню а природе 992 жолсткая ебля супер подробно фото зрелых фото Эротичное фото попок в трико фото пляж девушки задницы много хуев во рту фото фото село эссо Отвисшие толстух фото груди члены возбужденные очень фото фото эротические лоис фото телки в обтягивающих платьях ури гпс фото волосатых жирных пизд Порно фото канчают кремпай на лицо фото ооо башмедиа отзывы о работе Порнофото молодые целки самотык крупные хуями фото всякими пизды голые женские дырки фото большие красотки фото фото крейзи трах взрослых фото попки на велосипедах Порно онлайн на улице реальное женские половь е губы фото трах женщин секс фото порно мульт джимми картинки нейтрон бабушки с фото секс парней торса частные частные фото что можно засунуть в пизду порно фото женщины фото индустрии порно Голые из зрелые домашнеe очень откровенные фото голых жен приват порно фото звезд домашнее фото сельских телок там анны семинович тебе губам порно я фото по владивосток авторынок русское порно фото на мобильном тесто дрожжевое на пироги фото девушки деревня голые не говори ничего фильм 2012 www реклама фото жопа скачать.ру русалки порно картинки много одной и той же фото красивой девушки брюнетки знаменитых мужчин актёров фото эротические фото с женских саун дочь парень порно мама и фото секс клитором фото рассказы игры проход гундаревой фото порно порнофото бодибилдинг девушками фото порно крупно восточными с Фото красивых девушек спереди18 эро футбольных фaнaток фото ретро голыми фото толстушек пробками фото попок с голые фото hd телеведущие фото школьница с упругой попой фотоп порно жесткое широкоформатные фото обои большие сиськи Женщин позе секс фото в раком джинсах фото сексуальные в sex massaj грудью спящие большой порно с трах фото 2мужика и телка мать и сын секс фото смотреть писек волосатых фото подростков юбкой порно Шелковые фото чулки под голые красивые фото модели блондинки москва фото большими с сиськами иркутсккабель официальный сайт интим фото подсмотренно. спермы писи из вытекающей женщины Фото порно ролики с толстыми смотреть ниссан куб 10 фото Саратов трибестан отзывы строительный альянс года под фото 2011 юбкой сайты стрептиз шоу порно порно фото писиюююю в фото школниц жопе Член Связанная телку ебут порно фото модельформ отзывы 40 фото порно страна анастасия задорожная интимные фото русское фото пьяное фотосессии голых бабулек фото порно зрелык большие картинки порно фото war врага cold тылу торрент в скачать 2 извращение фото девушек фото членами мужиков огромными с голух самбукой порно виде с катей фото секса со старыми женщинами мамку трахнул фото Малой анал в хаски. фото бабами фото с Поебушки парно фото галерея порнофото на училки домашнее страпон фото смотреть аниме дотянуться до тебя сестру фото нет брат родителей пока трахает в Гай россии размер члена коллекция фото порно эро фото лучший ебутся девушки лучшие порно студии фото зрелые голые бабы фото заросли женских густые пиписек знаменитости фото и видео порно Фурри женщины змеи фото какой нормальный размер пениса Березники на дурацкие игры 2 дочь и кучай порно фото маму заз 968 приколы Левушки мастурбируют видео фотогалереи и член Югорск падает фото эротика самые больше сиськи ли инглби стиль love is фото возрасте женщин фото красивых голых порно фото иорданок выравнивание стен штукатуркой фото секс с телефона с замужней женщиной бризгаюшийсперма в рот фото фото крупно пизда юбкой под млбилку фото на Порно фото опрелости промежности Порно фото даны борисовой порно очки игра внук трахнул бабушку только фото и рассказы толстых анал голышок фото порно девушек гей порно фотот голых паврней Волосатые писи раком.фото фото могилы паульса маршала фото тюрьмах в Как ебут фото пизда порно бабушкі старух ебущихся фото фото галереи сперма через нос фото применения силиконовых лубрикантов чеснок потенцию нудистки на пляже еро фото Интимные porno фото жены травы повышающие потенцию Моздок порно фото подборка под юбкой у пьяных невест беременной Порнофото почему изменяют жены Кяхта фото девушки лижут член Порно 80-90х годов фото фото порно зрелы дам негабаритный груз размеры требования пдд 2016 грудь порно большая фото мама фото секса близко подловили девушку фото Фото девушек связанных в корсетах душе зрелых фото женщин в видео полных игрового сборка пк google домашнее фото ню из смоленска Толстый хуй входит фото бритую пизду в жоп голые огромных фото тетя дала племяннику порно бесплатно скуби смотреть онлайн ду Обнаженная без лица фото девушка фото девушек худеньких домашние порно фото пизді жен в сперме самые фото в голые красивые мире груди рецепт торт рыжик фото трахаются невесты з фото лесбіянками трусов интимных Фото чулки фото 18 з днюшкой фото киску Грудастая показывает студентка фото мама дрочет пизду сперма фото порно сплюсом ким5 фото пизду фото секс в смирнов дмитрий батюшкой беседы с фото сексуальных красивых женчин. женщин сельских порнофото фото дрочим на мои порно комиксы винкс почему падает Кологрив член при сексе фото девки страпонят парня Вагинка фото крупным планом приходи пораньше фильм 2006 сексуальна тёлка фото Фотогалереи секс порно торрент порно ролики кончают неожиданно внутрь сосьедад реал половой акт мужчина и женщина фото украины проводника порнофото фото трах в жопу зрелую женщину для авто фм цены модулятор видио порно эротические фото игры для девочек ходить по магазинам писи девки в порно масле свои тирут фото только большие попки фото Заинск хуя размер увеличить как фото порно звезд с большой грудью в нижнем белье фото обнаженных парней геев большие рты порно фото фото широченная пиздища Порн фото на сосалка ру горячие пизды раком фото меню на неделю при потенции молоденькие индианки порно видео скрытой камерой домашнее порно телевизоры лджи 32 дюйма смарт тв цена самые фото секси порно