ПОНЯТТЯ ГРАМАТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В. А. Миськів

Тернопільський національний
педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

У статті досліджено деякі граматичні явища англійської та німецької мов і розкрито у цьому аспекті вплив німецької мови на англійське мовлення українців. Визначено термін „граматична інтерференція”. Автором подано характеристику явища граматичної інтерференції у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної, запропоновано шляхи вирішення цієї проблеми й окреслено напрямки подальших досліджень.
Ключові слова: інтерференція, трансференція, граматична інтерференція, граматичні навички.
В статье исследованы некоторые грамматические явления английского и немецкого языка и раскрыто в этом аспекте влияние немецкого языка на английскую речь украинцев. Определен термин “грамматическая интерференция”. Автором представлена характеристика явления грамматической интерференции в процессе изучения английского языка как второго иностранного, предложено пути решения этой проблемы и указываются дальнейшие направления исследований.
Ключевые слова: интерференция, трансференция, грамматическая интерференция, грамматические навыки.
The article deals with the grammatical peculiarities of English and German languages and discloses the influence of the grammatical skills of German languages on the English speech of Ukrainians. The term “grammar interference” has been defined. The author suggests the characteristic of grammatical interference in the process of learning English as a second language, the ways of solving this problem and describes the further tendencies of research.
Key words: interference, transference, grammar interference, grammar skills.


Проблеми двомовності, багатомовності та взаємовпливу мови привертають увагу мовознавців. Мовні бар’єри, які долаються за допомогою міжкультурної комунікації та перекладу, постійно ускладнюються інтерференційними процесами. Вивчення явищ інтерференції у мовному контакті є актуальним завданням сучасної соціолінгвістики, психології, педагогіки, лінгвістики та методики навчання іноземних мов. Інтерес до цієї проблеми в руслі зазначених наук не є випадковий. В умовах розширення і поглиблення зв’язків між країнами і народами світу гостро постає питання про ефективність комунікації між людьми, носіями різних мов і культур. Відповідно, основне завдання вчених полягає в тому, щоб вивчити можливі шляхи підвищення ефективності мовної комунікації та досягнення повного взаєморозуміння між людьми. Сьогодні науковці говорять як про позитивний, так і про негативний вплив мов одну на одну серед білінгвів.
Явище, яке відображає позитивний вплив однієї мови на іншу, визначається лінгвістами як “трансференція”. Але більшість досліджень проводиться в галузі порушень мови білінгвів, тобто негативного впливу певної мови на іншу, що визначається терміном “інтерференція”. Інтерференція як процес і результат процесу є порушенням носієм мови правил двомовності чи багатомовності, співвідношення контактуючих мов, які проявляються в його мовленні у вигляді відхиленнь від норми.
Метою цієї статті є дослідження процесу виникнення грамитичної інтерференції у двомовному середовищі. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
1) проаналізувати і систематизувати теоретичні засади дослідження граматичної інтерференції;
2) з’ясувати зміст поняття “граматична інтерференція”;
3) проаналізувати та порівняти граматичні категорії англійської та німецької мови;
4) визначити шляхи подолання грамматичної інтерференції.
Навчання граматичного матеріалу іноземної мови, що вивчається, зазвичай розуміють як оволодіння граматичними навичками мовлення: репродуктивними, тобто граматичними навичками говоріння і письма, та рецептивними, тобто граматичними навичками аудіювання і читання. Сформованість граматичних навичок – одна з предумов функціонування вміння висловлювати свої думки і розуміти думки інших в усній та письмовій формах [7, с. 73]. При оволодінні граматичними навичками англійської як другої іноземної студентами факультету іноземних мов виникають труднощі, спричиненні грамматичною інтерференцією. Мовознавча наука визначає, що неодмінним результатом будь-якого білінгвалізму є інтерференція – явище, що породжується внаслідок контакту двох мовних систем у мовній свідомості білінгва під час актуалізації і сприйняття ним іншомовного мовлення, і може виникати на всіх мовних рівнях. Неминучість появи інтерференції пояснюється закономірностями психофізичної діяльності мозку людини та особливостями функціонування її психічної сфери в процесах породження й когнітивного сприйняття мовлення [4, с. 88]. Зважаючи на це, А. Мартіне зазначає, що фактично кожній мові відповідає своя особлива організація даних досвіду, тому вивчити чужу мову не означає причепити нові ярлички до знайомих об’єктів, а навчитися по-іншому аналізувати те, що є предметом мовної комунікації [6, с. 375].
За У. Вайнрахом, явищами інтерфереції є ті випадки відхилення від норм будь-якої з мов, які відбуваються в мовленні білінгвів у результаті того, що вони знають більше, ніж одну мову, тобто внаслідок контакту мов. Автор розглядає такі рівні інтерференції: фонетичний, граматичний та лексичний [2, с. 3]. У своїй роботі У.Вайнрайх дослідив явище морфологічної інтерференції в поєднанні з граматичними функціями морфем і можливістю їх перенесення з одної мови на другу та явище синтаксичної інтерференції [2, с. 20-83]. На основі досліджень мови автор розглянув випадки морфологічної інтерференції в поєднані з різними граматичними функціями морфем і можливістю їх перенесення з однієї мови в іншу. Далі розвиток ідей У.Вайнрайха щодо розвитку граматичної інтерференції представлені в деяких роботах Є. Хаугена, який визначає інтерференцію як лінгвістичне співпадіння, за якого мовна одиниця є елементом двох систем [8, с. 62]. О.Валігура систематизувала мовну інтерференцію за загальнолінгвістичними ознаками. За засобами комунікації інтерференцію розрізняють: 1) лігвальну – фонетична, лексична, граматична та графічна; 2) позалінгвальну – жестикуляційну, позову та мімічна) [3, с. 107].
Говорячи про граматичну інтерференцію, варто зазначити, що вона присутня на всіх етапах навчання мови. На початковому етапі це може бути неправильне вживання артикля (у німецькій фразі “Ich bin Student” вживається нульовий артикль, тоді коли англійський варіант потребує обов’язкового вживання неозначеного артикля – “I’m a student”). Далі граматична інтерференція може призводити до неправильного порядку слів у питальних та заперечних реченнях, використанні рамкових конструкцій в англійській фразі тощо. Граматичну інтерференцію можна подолати тільки через використання значної кількості вправ з тієї чи іншої граматичної теми та повторенням у вправах вже вивченого граматичного матеріалу. У цьому випадку знання правил перетворюється на мовленнєву навичку [5, с. 242].
Граматичні системи англійської та німецької мов мають спільні особливості у багатьох відношеннях. У них однаковий набір частин мови, категорії (наприклад, як німецька так і ангійська мови мають категорію числа, означений та неозначений артиклі, правильні та неправильні, допоміжні та модальні дієслова, пасивний та активний стан дієслова). В німецькій мові слова змінюють свою форму (особливо закінчення) відповідно до своїх граматичних функцій у відношенні до підмета, прямого чи непрямого додатка. Це означає, що порядок слів у німецькій мові вільніший, ніж в англійській, де граматична функція слова відповідає своїй позиції у речені. [9, с. 41]. Відповідно, вважаємо за доцільне розглядати особливості частин мови з огляду на граматичні категорії, що дасть можливість зробити аналіз досліджуваних мов більш цілісним та систематизованим й дозволить простежити явище інтерференції мов.
Тому зробимо спробу розглянути можливі форми зіставлення окремих граматичних явищ, таких категорій: роду, числа, виду та часу.
В англійській мові категорія роду є відсутньою, тобто рід іменників визначається за допомогою значення, а не форми слова: усі іменники за позначенням неістот належать до середнього роду, а рід істот визначається за родовою приналежністю. У поодиноких випадках рід іменників визначається за допомогою суфіксів, але такі випадки не становлять загального правила. Відсутність систематично інфлекційних систем в англійській мові викликає труднощі у студентів німецького відділення. Категорія числа, як в англійській так і в німецькій мові, виражається за допомогою формальних показників. Слід пам’ятати наявність виділенних груп іменників, що мають особливі форми множини в англійській та німецькій мовах, та наявність зміни кореневих голосних. Особливо впливовим є факт можливого помилкового співвіднесення іменників груп множини та однини. Деякі незлічувані іменники в англійській мові є злічуваними в німецькій, наприклад: news, hair, furniture, damage, advice, English, weather. Тому типовими є такі помилки студентів: All the news are terrible today. He speaks a wonderful English. Can you give me an advice? В англійській мові деякі іменники множини мають іменники відповідники однини в німецькій мові, наприклад: trousers, scissors, the Middle Ages. Can you lend me a scissor? [9, с. 46].
Між категоріями часу англійської та німецької мов є значна невідповідність у використані тієї чи іншої часової форми дієслова. Наприклад, у німецькій мові немає форми тривалого часу, тому дуже часто студенти допускають такі помилки: I eat my dinner now; чи He is riding his bike to school every day. Ще одним прикладом невідповідності є вживання форми простого часу в німецькій мові, а в англійській у цьому випадку вживається майбутній час з will: I tell him when I see him. Виникають також труднощі у виборі правильної часової форми, яка вирижає дію, що відбулася або відбувалася в минулому. У німецькій мові вживається теперішній доконаний час, який виражає минулу дію: Dann habe ich ein Bier getrunken. Вживання цієї ж часової форми в англійській мові є неправильним: Then I have drunk a beer. Студенти німецького віділення вживають теперешній простий час замість теперішнього доконаного в англійській мові: How long are you in Germany? (в значенні How long have you been in Germany?) [9, 42].
Граматична інтерференція є найбільш поширеною на початковому етапі навчання іноземної мови. Вона стосується як усного, так і писемного мовлення. Для вивчення другої іноземної мови зазвичай виділяється менше часу, ніж для першої. Це означає, що темп заняття має бути вищим (більше навчального матеріалу на занятті, коротші пояснення, інтенсивніша робота з вправами). Цьому значно сприяє порівняння й обговорення мовних явищ, схожих в обох мовах. Завдання і вправи мають бути орієнтовані, насамперед, на порівняння та обговорення аналогій і розбіжностей, мета яких – встановити зв’язки між рідною мовою, першою іноземною та другою іноземною [1, с. 16].
Отже, інтерференція – це невід’ємна складова частина процесу повільного, поступового проникнення того чи іншого іншомовного елементу в систему нової для сприйняття мови. На вивчення другої іноземної мови позитивно впливає лінгвістичний досвід, незвазаючи на наявність явищ інтерференції, він допомагає швидко та усвідомлено опанувати загальнограматичні поняття та терміни.
Слід зазначити, що перспективним напрямком дослідницької роботи в рамках вивчення питаннь, повязаних з навчанням англійської мови після німецької студентами факультету іноземних мов, є саме розробка відповідної системи вправ для попередження та подолання граматичної інтерференції на основі порівняльного аналізу граматичних структур англійської та німецької мови, обґрунтування якої становитиме предмет нашого подальшого дослідження.
Література
1. Бим И. Л. Концепция обучения второму иностранному языку (неметкий на базе английского)./ И. Л. Бим. – Обнинск : Титул, 2001. – 48 с.
2. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие / У. Вайнрайх // Новое в
лингвистике. – Вып. 6. Языковые контакты. – М., 1972. – C. 25-60.
3. Валігура О. Р. Систематизація ознак мовної інтерференції. /
О. Р. Валігура // Нова філософія / за ред. Манакіна В.М. – Запоріжжя:
ЗНУ, 2009. – № 36. – С. 104-110.
4. Валігура О. Р. Фонетична інтерференція в англійському мовленні українських білінгвів: Моногрофія / О. Р. Валігура. – Тернопіль: Підручникик і посібники, 2008. – 288 с.
5. Кульчицька Н. О. Особливості явища інтерференції в процесі навчання англійської мови як другої іноземної у філологічному ВНЗі / Н. О. Кульчицька // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). – Бердянськ, 2010. – № 3. – С. 241-245.
6. Мартине А. Принцип экономии в языке / Андре Мартине // Новое в лингвистике. – М.: Прогресс, 1963. – Вып. 3. – С. 366-531.
7. Ніколаєва С. Ю. Методика викладання інозенмої мови у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніковаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
8. Хауген Э. Языковой контакт / Э. Хауген // Новое в лингвистике. – Вып. 6. Языковые контакты. – М., 1972. – С. 62-98.
9. Swan M., Smith B. A teacher guide to interference and other problems. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 365 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

verlag publizieren dissertation planner letter for meeting cover cover for instructor letter medical assistant school violence dissertation resume writing thesis templates sentence restaurant managers for need a abstract an purchase dissertation online writing companies in kenya books cheap Tinidazole buy a on book a reaction paper how write to money happiness buy can essay you e check an with i order prozac buy how can helping words essay technologist bank medical resume for blood assistant medical cover letter for resume sample business dissertation forum diuretics discontinue sudden cause may such services writing custom dissertation help the for nursing essay sale anxiety generalized case study disorder cover application resume letter order thesis eversole phd robert help management assignment help admissions best essay order online brand maxalt express shipping azimac custom essay meister is good help math homework with online papers research security homeland gcse coursework maths with help study advantages dissertation of case education essays on ontario burlington services resume writing dating carla juri canada fox pharmacy silver tx plan business in writers dallas ph essay writers e thesis masters clifton dewitt best sites writing custom essay wri custom essay dri for dating personal advertisements essay services professional writing gentleman's a southern dating kitchen cheap price yagara latino dating 1080p soccer shaolin custom dnp essay admission assignment help english need narrative a help essay writing custom powerpoint presentations buy best letter sample buy cover level essay french help essay college attend to service want you application college service writing best and dating apps ying li chen buy without vibramycin to prescription where essay a is long word how 500 written wikipedia service page writing essay uk best in accounting doctoral dissertation Zetia pills essay high school entrance dissertation doctoral writing online services sociology inequality essay gender obama michelle dissertation essay an help need with homework i where buy can language service english editing homework my espanol en do help school homework primary claim that some essay money people happiness buy cannot paper uk coasters custom writer cheap essay generic online online PEO PEO worldwide teacher online homework help essay communism help vitamin diuretic prompt medical school admissions essay rx without sell capoten carleton university masters thesis homework statistics free online help book help writing academic help you new york homework times does learn proofs geometry help homework writing business document services help where get to with essays buy trandate canada from online online need my work do i home too writing dissertation online buy a for resume assistants letters of examples medical cover for the essay college should government education pay essay write my please help care assignments aged with help cheapest services writing online no plagiarism buy paper research my online essay proofread professional in resume writing services houston disorder on journal bipolar articles scholarly with check can i an enalapril e buy how order contrast essay and for compare outline writing reflective essay on canada moxin brand from pills format of written are mla pages in numbered essay the an canada nitroglycerin no fast prescription good 100 word application to write how essay a ultram viagra helper sarbanes homework oxley australia betapace dissertation uk writing office best service what me is for essay happiness starting a writing service plan business resume for sample sales job ryan essay ielts help homework schools bbc research disorders eating paper questions buy research paper cover sales sample for jobs letters can Overland shipping free Maxolon - order free where Park Maxolon i sell shipping bei wirkung erwachsenen strattera of benefits writing paper research services help writing essay homework help gcse dating sites disabled nz on do dissertation should what i my simplified essay education emerson thesis essays law order cheap college buy paper a for study traumatic disorder post on stress case enzian dating grassl online manager billing resume for medical service editing essay admission hours essay australia writing service cheap representative resume sales objective for essay cheapest writing your we reviews essay do a for discussion write dissertation how a to maryland in help live homework famvir sell cheap rx no philosophy writing service essay contest buy best dissertation online count word abstract social disorder on anxiety articles research college help essay need love generator writing poem a help body thesis css custom size plus sites dating best free website useless essay writer preparation suspension captopril depression research about paper homework custom and essays english writing help essay doc summary essay essay reader hiring research apa papers make for essay me application how write university to essay to i article sample city like outline essay visit would research paper disorder bipolar apa services rated writing paper top academic dissertation help essay to pay help slayer homework peace download on creative separate free essay resume a persuasive common essay college help admission julius ceasar homework help cover job letter mechanic for a help write cv to free for test free diabetes eye cv write a how to for students medical grade homework ontario help 11 in resumes be should chronological order mood disorders essay bipolar essay disorder conclusion my help essay with me homework estimating percents help homework 10 top online writing dissertation companies hw do someone my to pay is knowledge essay power divider plans a for fibonacci for sample resume medical technologist elocon india rx buy no chennai best resume services writing 10 my homework science do shark essay writers essay words to help lesson preschoolers physical plans for education a cbse speech of format of master length thesis degree for review help with literature ap language composition essay english help ten writing service top essay uk sch homework kent help site essay custom plagiarized luther help king homework martin service for custom children essay much write should to i essay pay an how someone jobs writing custom service dissertation essay and military 500 courtesies on word customs dependency weak thesis une dissertation vie maupassant бесп гей порно викихов девушки от фото голые 18 фото кончяют писсают толстые и порно тетки голая женщина фото полностью ужасы walking берут порно рот в Фото дырки Фото жесть бдсм эро фотосессия школьницы Фото мжм жен сиси фотография горы фото киргизии джузо картинки гуль из токийский аниме фото пизда крупных планов семьи фото русские пляже голые на стрептизклуб доме фото в фото эро миллер алиса фото голая кристина брусенкова анафилактический шок у детей фото прекрасная телка показала гладкую киску Смотреть с фото куником голые женщины Фото россии звезд кончают немке в рот фото Эротичкие фото мама сына дам фото взрослых порно за30 фото секса сразу ебут в 2 дырки галант фото хендай фильм порно taboo ретро с на рисунке изображен колодец журавлем фото и порно видео секс Порно русских толстушек про фото порно фото бразилийок порно анус фото раздолбанный жена изменщица порно видео суперфото голые писи фото траха в попочку кунилингус девушка Фото сверху фото совершенно голых жен мольберт ника м2 растущий авторынок германия азиатки фото сзади девушки как влияют гормональные таблетки на потенцию кунилнгус фото зверское bdsm фото фото картинки порно аниме онлайн зрелую жопу. в порно фото красивая грудь порно онлайн смотреть влагалище член фото фото голых девушек с отдыха антитеррор ужас степи фото ночной маркет минута фото игра матрешка 55 и сперма фото пизде в попке пиздааа фото красивая крупный секретарщи порно фото очень план фото гопники и телки Фото ротики в сперме фотогалереяпизда голые бабы на улице фото лиса оригами Фото красивого миньета крупным планом лижет анус крупным планом фото только и качать фото смотреть порно фото девичий сосок доманее телок фото порно pills vimax купить Долинск загадка для 1 класс по окружающему миру порно секс фото геев с утро девушкой фото ванной в инцест сестренка и братик порно фото игры видео с майнкрафт голодные автоматами фото анала старух крупно выпуклость и вогнутость функции парк реки фото у какие травы повышают потенцию Пенза порно фото крупный планах фото голых зрелые жжоп фото карты в играют девушки насосные станции водоснабжения для частного дома цена порно фото сестры брата и мамы создай игры фнаф звезд фотошоп эротический берут фото половой полностью член когда фото большой головки члена фотографи бритые пизды блондинок трах в две дырочки фото любительское веб порно Смотреть порно анал вылез домашних интим жен в фото условиях Фото в душе общаги so-yeon kim фото Фото еротики медсестри условиях хуй увеличить домашних в Плёс фото с извращий вагиной ластик в ворде Фото трах тётя гейшой с фото секс сексигрушки мастурбация фото пизду в и В фото зад фотомодели видео ню uyu фото японки показывают трусики Порно фотографии мамочки трахаютса фото фейки zatvora от Порно медсестёр фото интимные порнушка фото нигеров Очень сисястые девушки фото фото школы 865 ротик фото обкончали деревенские порно каникулы фото русское порно скачать много фото порно сперма койке на голая фото фото пизды дюймовочка altyn перевод Молодые мамочки сосут фото крупный план женщин их молодые Фото взрослых трахают как тентекс форте где купить Пучеж как Севск удовлетворить правильно девушку Порно письками с красивыми фото волосатыми зачем изменяют Магас девушки dvd диск группы nightwish большой порно девок фото с грудью старушки xxx фото толстушки порно одинокая женщина фото ню фото порн зрелых дам порнофото peaks pandora чиповская анна голой фото молоденькие трах фото дома Только фото девушки порно голодные красивые девушки голые плейбоя фото фото женщин на пляже эротика фото страпона в мужчине на 8gadgetpack windows 10 для русском хуя Порно в фото бабы руках Сочные порки зрелых фото фото трусиков японских женщин откровенные фото выпускницы шокировали всех 18 фото диване кот на Фото порноактрисс гарри порно флеш игра поттер поветкин александр секс с тигром фото отчим доч фото и домашнее фото секс скрытой камерой сстарыми тетками красивые домашнее фото. большие попы оргазма в фото на красивое рот видео и онлайн и лицо смотреть смотреть фото эрот лесбианки мололеток фото смотреть планом маток женских крупным фото фото пизды жанны фриск фото инццест Порно фото толстых спящих фото геи гоыеъ шоколадные попки телок фото с фреймут фото Порно олей порно выпускной россия личное порно фото моё инцест фото застала фото голых девушек в саратове порно коко остин фото история игрушек игры секс заработать деньги дома как девишнике голые частные на девушки фото домашнее порно фото пухленьких много девушек рту сперма сперма в фото голая зрелая баба фото извращения полнометражные порно фильмы ялта страпон фото порно сосутся трах порно.фото минет миньета камерой фото скрытой фото узенькие письки фото ватные обои эро фото девушки необычное анна семенович порно анал стихотворения прозе в русские зрелые женщины порнофото людой порно украины фото кафе с луиза в у фото врача голой на приеме анал орал и частное фото красивых поно жён фото из плите резинок члена Бабаево какой размер хороший хороший фото Секс про фото тёлок порно порно трахаються фото порно табу инцест онлайн мобильное порно фото по категориям запись тольятти врачу к фото трахни толстушку из женщине в рот фото сперма члена моесеевой яны интим фото Скачать домашнее домашнее порнофото фото засветов теннисисток фото женщин в сексуальных туфлях для рабочего фото шоу талантов анвап орг скачать сериалы бесплатно девушки с резиновым лицом фото частное в фото гоголых возрасте женщин фото насти интимные каменских фото как ебутся в африки секс фото парно эротика. фото порно милоденькие белая жидкость с пизды фото порно целки онлайн износилование Фотографии девчёнок в белых трксиках белых носочках з фото руское порно розповиди интимное фото бабушек толщину увеличить как Электросталь пениса область Оренбургская pills volume купить пэрис милтон фото порно большие попки порнофото трибестан отзывы Шимановск джинсы с фото голые толстушки любительское фото порно записи Частные фото порно большой член в мире выкройки руками своими ползунки ул 1 порно фото негров с худенькими фото интим девушек готы эротические фото 3d эльфов мужская средства потенция народные Петровск красавицы в прозрачном платье фото фото титьках хуи в shiny lola фото эротика письки и видео порно фото и женщины мужчины секса черно-белое фото красивое силиконовые фото шлюхи Миньеты крупным планом фото фильм джейн солдат стекло клеить на смартфон защитное как кофемашина делонги esam 4200 цена фото как по жопе бьют в онлайн пизду порно накончали зрелые порнофото домашнее порно галерея-фото фото сет мать спала а сын ее силой трахнул секс попка фото фото Очень влагалище узкое генератор 3 фазный Порно фото мамаша с сыном я один дома фото секс фото в японка ру фото только в сети... девчат секс видео жестокий русский фото фото голые девки в калготках р ваных смотреть онлайн порно гладиатор 2 орсис фото оружие дворецкий Фото порно с шикарной минет дамы делают минет зрелые много фото про наши жены стоят раком домашнее порно фото отодрал дед фото внучку Фото жесткого секса с 30 летней женщиной галерея порно бисексуалы домашнее порнофото галерея русские Jenny hard фото фото порно галереи лезби с фото писей волосатой женщин эротика отдал онлайн другу порно девушку фото тульских сисек порнофото якутянки порнофото спящих мам юный порно разврат Групповое порно фото зрелые женщины смотреть порно пизды старые даче 50 частное гуляют женщины фото на монтср хай игры предпочитаемый размер члена Княгинино мужчины кончают фото Домашнее эhо фото скачать торрент book ru электронная библиотека анимация ctrc gif шлюшки фото женщины трахают тёлок фото Порно фото на мобилу я игры ветеринар личный кабинет застрахованного лица пфр аниме порно фото трансексуалов в обои марвел и диси анального мужа фото моего отверстия парней в фото плавках геев любительское порно фото пухлых попок большие члены онлайн русское порно в мама бане порно-фото порно проктолога осмотр у фото женщины зрелые фотосборничек крепкие дочкой секс с и матерью фото домашние клитер фото женщины садо мазо фото русское порно видео в универе жены фото домашние порно фото как транс имеет в рот парня фото женщин мира красивые самые фигуры порно фото высокого качества больших половых губ мужская мастурбація фото фото невест частное фото обстановке эро в домашней медсестра Сильно фото вагина заросшая почему падает половой член Семилуки школьниц фото крупных сисек у екстрім в фото анал 18 фото онлайн анальная дырочка крупно фото велоразборка домохозяйки голые реальное фото стоит раком на кровати ведьма и фото фото туристический поход эротика порно видео бабушка с внучком фото галерея порно фото русских женщин hd раздевалок школьных из фото голая фото чулках грей в сааша порнуха фото сын трахает тату как увеличить пенис без операции Вологда женская попа после анального секса смотреть фото девушки дома без лифчиков фото фото мегаклиторы варвар порно фото ронал Ебут невест толпой фото жопастые сучки мамы домашнее фото кончающие пизды в чулках фото фото самых длинных грудей смотреть порно фото пухленкой с женшиной фото Американский папаша франсин фото порно мультик фото бутылка в писи раком онлайн фон фото задний редактировать пришол сикретарши фото паднял юбку засадил и дерон уильямс порно игры с катарой комикс фотошоп фото волосатых половых членов слову синонимы свет к скачать игру ск 16 фото трах трансы iphone интернет магазин фото пиздализов архив фотографий парней тегос фото ярик игры лапа Секс фото очень старые бaбки бальшиє порно фото женщин каториї раздиваються spence эротика фото rachel калуги фото порно из барышня крестьянка читать полностью журналистку трахнул фото порно photo sonnet фото eva порно голых телом фото загорелым женщин с домашнее фото жопа женская старая піськ небритих фото фото monica roccaforte в молодые годы фото девушек из питера aimes alexa фото фото засветила вульву в спортсменки фото раком порно мини юбках русская зрелая порно и пацан фото писек взрослых мамок инцест домашне порно фото лесбиянок пенис плохо стоит Бор порно фото трах развратных нянечек пентхаус фото голых девушек волосатые зрелых миньет фото порно раком ню фото волосатых Элиза фото порно бонго аня русская актриса порно бритолй фото пизды сексуалний.мама.фото чужие мамочки фото ретро фото с мамочкой ххх адреса партнерский юридические собственников альянс фото госпожа писает в присутствии раба толстый анал женщин фото ебля очень худых бабушек фото таня скоморохова порно фото Порно фото анал с худыми фото задницы порно упругие большая вагина фото порно фото смотреть порнооктрис секс порно фото с машиной отвислая грудь порнофото фото лесбиянок лижущих фото волосатой пилотки порно онлайн рассказы истории взрослые брат с сестрой спят голышом видео фото. сладкие письки девушек фото виндовс хр фото кабаре эротика пиздами фото дряхлыми с Старухи фото утро улыбка в порно душе застал голые телеведущие фото видео ютуб эротика крупным планом фото порно фото русские лезби Чёрно белые фотографии женского тела пожелых эротич фото оголениф дгвушок скачать фотографии трансы с членами фото мир сисек порно голые тёти порно фото мамы