ПОНЯТТЯ ГРАМАТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В. А. Миськів

Тернопільський національний
педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

У статті досліджено деякі граматичні явища англійської та німецької мов і розкрито у цьому аспекті вплив німецької мови на англійське мовлення українців. Визначено термін „граматична інтерференція”. Автором подано характеристику явища граматичної інтерференції у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної, запропоновано шляхи вирішення цієї проблеми й окреслено напрямки подальших досліджень.
Ключові слова: інтерференція, трансференція, граматична інтерференція, граматичні навички.
В статье исследованы некоторые грамматические явления английского и немецкого языка и раскрыто в этом аспекте влияние немецкого языка на английскую речь украинцев. Определен термин “грамматическая интерференция”. Автором представлена характеристика явления грамматической интерференции в процессе изучения английского языка как второго иностранного, предложено пути решения этой проблемы и указываются дальнейшие направления исследований.
Ключевые слова: интерференция, трансференция, грамматическая интерференция, грамматические навыки.
The article deals with the grammatical peculiarities of English and German languages and discloses the influence of the grammatical skills of German languages on the English speech of Ukrainians. The term “grammar interference” has been defined. The author suggests the characteristic of grammatical interference in the process of learning English as a second language, the ways of solving this problem and describes the further tendencies of research.
Key words: interference, transference, grammar interference, grammar skills.


Проблеми двомовності, багатомовності та взаємовпливу мови привертають увагу мовознавців. Мовні бар’єри, які долаються за допомогою міжкультурної комунікації та перекладу, постійно ускладнюються інтерференційними процесами. Вивчення явищ інтерференції у мовному контакті є актуальним завданням сучасної соціолінгвістики, психології, педагогіки, лінгвістики та методики навчання іноземних мов. Інтерес до цієї проблеми в руслі зазначених наук не є випадковий. В умовах розширення і поглиблення зв’язків між країнами і народами світу гостро постає питання про ефективність комунікації між людьми, носіями різних мов і культур. Відповідно, основне завдання вчених полягає в тому, щоб вивчити можливі шляхи підвищення ефективності мовної комунікації та досягнення повного взаєморозуміння між людьми. Сьогодні науковці говорять як про позитивний, так і про негативний вплив мов одну на одну серед білінгвів.
Явище, яке відображає позитивний вплив однієї мови на іншу, визначається лінгвістами як “трансференція”. Але більшість досліджень проводиться в галузі порушень мови білінгвів, тобто негативного впливу певної мови на іншу, що визначається терміном “інтерференція”. Інтерференція як процес і результат процесу є порушенням носієм мови правил двомовності чи багатомовності, співвідношення контактуючих мов, які проявляються в його мовленні у вигляді відхиленнь від норми.
Метою цієї статті є дослідження процесу виникнення грамитичної інтерференції у двомовному середовищі. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
1) проаналізувати і систематизувати теоретичні засади дослідження граматичної інтерференції;
2) з’ясувати зміст поняття “граматична інтерференція”;
3) проаналізувати та порівняти граматичні категорії англійської та німецької мови;
4) визначити шляхи подолання грамматичної інтерференції.
Навчання граматичного матеріалу іноземної мови, що вивчається, зазвичай розуміють як оволодіння граматичними навичками мовлення: репродуктивними, тобто граматичними навичками говоріння і письма, та рецептивними, тобто граматичними навичками аудіювання і читання. Сформованість граматичних навичок – одна з предумов функціонування вміння висловлювати свої думки і розуміти думки інших в усній та письмовій формах [7, с. 73]. При оволодінні граматичними навичками англійської як другої іноземної студентами факультету іноземних мов виникають труднощі, спричиненні грамматичною інтерференцією. Мовознавча наука визначає, що неодмінним результатом будь-якого білінгвалізму є інтерференція – явище, що породжується внаслідок контакту двох мовних систем у мовній свідомості білінгва під час актуалізації і сприйняття ним іншомовного мовлення, і може виникати на всіх мовних рівнях. Неминучість появи інтерференції пояснюється закономірностями психофізичної діяльності мозку людини та особливостями функціонування її психічної сфери в процесах породження й когнітивного сприйняття мовлення [4, с. 88]. Зважаючи на це, А. Мартіне зазначає, що фактично кожній мові відповідає своя особлива організація даних досвіду, тому вивчити чужу мову не означає причепити нові ярлички до знайомих об’єктів, а навчитися по-іншому аналізувати те, що є предметом мовної комунікації [6, с. 375].
За У. Вайнрахом, явищами інтерфереції є ті випадки відхилення від норм будь-якої з мов, які відбуваються в мовленні білінгвів у результаті того, що вони знають більше, ніж одну мову, тобто внаслідок контакту мов. Автор розглядає такі рівні інтерференції: фонетичний, граматичний та лексичний [2, с. 3]. У своїй роботі У.Вайнрайх дослідив явище морфологічної інтерференції в поєднанні з граматичними функціями морфем і можливістю їх перенесення з одної мови на другу та явище синтаксичної інтерференції [2, с. 20-83]. На основі досліджень мови автор розглянув випадки морфологічної інтерференції в поєднані з різними граматичними функціями морфем і можливістю їх перенесення з однієї мови в іншу. Далі розвиток ідей У.Вайнрайха щодо розвитку граматичної інтерференції представлені в деяких роботах Є. Хаугена, який визначає інтерференцію як лінгвістичне співпадіння, за якого мовна одиниця є елементом двох систем [8, с. 62]. О.Валігура систематизувала мовну інтерференцію за загальнолінгвістичними ознаками. За засобами комунікації інтерференцію розрізняють: 1) лігвальну – фонетична, лексична, граматична та графічна; 2) позалінгвальну – жестикуляційну, позову та мімічна) [3, с. 107].
Говорячи про граматичну інтерференцію, варто зазначити, що вона присутня на всіх етапах навчання мови. На початковому етапі це може бути неправильне вживання артикля (у німецькій фразі “Ich bin Student” вживається нульовий артикль, тоді коли англійський варіант потребує обов’язкового вживання неозначеного артикля – “I’m a student”). Далі граматична інтерференція може призводити до неправильного порядку слів у питальних та заперечних реченнях, використанні рамкових конструкцій в англійській фразі тощо. Граматичну інтерференцію можна подолати тільки через використання значної кількості вправ з тієї чи іншої граматичної теми та повторенням у вправах вже вивченого граматичного матеріалу. У цьому випадку знання правил перетворюється на мовленнєву навичку [5, с. 242].
Граматичні системи англійської та німецької мов мають спільні особливості у багатьох відношеннях. У них однаковий набір частин мови, категорії (наприклад, як німецька так і ангійська мови мають категорію числа, означений та неозначений артиклі, правильні та неправильні, допоміжні та модальні дієслова, пасивний та активний стан дієслова). В німецькій мові слова змінюють свою форму (особливо закінчення) відповідно до своїх граматичних функцій у відношенні до підмета, прямого чи непрямого додатка. Це означає, що порядок слів у німецькій мові вільніший, ніж в англійській, де граматична функція слова відповідає своїй позиції у речені. [9, с. 41]. Відповідно, вважаємо за доцільне розглядати особливості частин мови з огляду на граматичні категорії, що дасть можливість зробити аналіз досліджуваних мов більш цілісним та систематизованим й дозволить простежити явище інтерференції мов.
Тому зробимо спробу розглянути можливі форми зіставлення окремих граматичних явищ, таких категорій: роду, числа, виду та часу.
В англійській мові категорія роду є відсутньою, тобто рід іменників визначається за допомогою значення, а не форми слова: усі іменники за позначенням неістот належать до середнього роду, а рід істот визначається за родовою приналежністю. У поодиноких випадках рід іменників визначається за допомогою суфіксів, але такі випадки не становлять загального правила. Відсутність систематично інфлекційних систем в англійській мові викликає труднощі у студентів німецького відділення. Категорія числа, як в англійській так і в німецькій мові, виражається за допомогою формальних показників. Слід пам’ятати наявність виділенних груп іменників, що мають особливі форми множини в англійській та німецькій мовах, та наявність зміни кореневих голосних. Особливо впливовим є факт можливого помилкового співвіднесення іменників груп множини та однини. Деякі незлічувані іменники в англійській мові є злічуваними в німецькій, наприклад: news, hair, furniture, damage, advice, English, weather. Тому типовими є такі помилки студентів: All the news are terrible today. He speaks a wonderful English. Can you give me an advice? В англійській мові деякі іменники множини мають іменники відповідники однини в німецькій мові, наприклад: trousers, scissors, the Middle Ages. Can you lend me a scissor? [9, с. 46].
Між категоріями часу англійської та німецької мов є значна невідповідність у використані тієї чи іншої часової форми дієслова. Наприклад, у німецькій мові немає форми тривалого часу, тому дуже часто студенти допускають такі помилки: I eat my dinner now; чи He is riding his bike to school every day. Ще одним прикладом невідповідності є вживання форми простого часу в німецькій мові, а в англійській у цьому випадку вживається майбутній час з will: I tell him when I see him. Виникають також труднощі у виборі правильної часової форми, яка вирижає дію, що відбулася або відбувалася в минулому. У німецькій мові вживається теперішній доконаний час, який виражає минулу дію: Dann habe ich ein Bier getrunken. Вживання цієї ж часової форми в англійській мові є неправильним: Then I have drunk a beer. Студенти німецького віділення вживають теперешній простий час замість теперішнього доконаного в англійській мові: How long are you in Germany? (в значенні How long have you been in Germany?) [9, 42].
Граматична інтерференція є найбільш поширеною на початковому етапі навчання іноземної мови. Вона стосується як усного, так і писемного мовлення. Для вивчення другої іноземної мови зазвичай виділяється менше часу, ніж для першої. Це означає, що темп заняття має бути вищим (більше навчального матеріалу на занятті, коротші пояснення, інтенсивніша робота з вправами). Цьому значно сприяє порівняння й обговорення мовних явищ, схожих в обох мовах. Завдання і вправи мають бути орієнтовані, насамперед, на порівняння та обговорення аналогій і розбіжностей, мета яких – встановити зв’язки між рідною мовою, першою іноземною та другою іноземною [1, с. 16].
Отже, інтерференція – це невід’ємна складова частина процесу повільного, поступового проникнення того чи іншого іншомовного елементу в систему нової для сприйняття мови. На вивчення другої іноземної мови позитивно впливає лінгвістичний досвід, незвазаючи на наявність явищ інтерференції, він допомагає швидко та усвідомлено опанувати загальнограматичні поняття та терміни.
Слід зазначити, що перспективним напрямком дослідницької роботи в рамках вивчення питаннь, повязаних з навчанням англійської мови після німецької студентами факультету іноземних мов, є саме розробка відповідної системи вправ для попередження та подолання граматичної інтерференції на основі порівняльного аналізу граматичних структур англійської та німецької мови, обґрунтування якої становитиме предмет нашого подальшого дослідження.
Література
1. Бим И. Л. Концепция обучения второму иностранному языку (неметкий на базе английского)./ И. Л. Бим. – Обнинск : Титул, 2001. – 48 с.
2. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие / У. Вайнрайх // Новое в
лингвистике. – Вып. 6. Языковые контакты. – М., 1972. – C. 25-60.
3. Валігура О. Р. Систематизація ознак мовної інтерференції. /
О. Р. Валігура // Нова філософія / за ред. Манакіна В.М. – Запоріжжя:
ЗНУ, 2009. – № 36. – С. 104-110.
4. Валігура О. Р. Фонетична інтерференція в англійському мовленні українських білінгвів: Моногрофія / О. Р. Валігура. – Тернопіль: Підручникик і посібники, 2008. – 288 с.
5. Кульчицька Н. О. Особливості явища інтерференції в процесі навчання англійської мови як другої іноземної у філологічному ВНЗі / Н. О. Кульчицька // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). – Бердянськ, 2010. – № 3. – С. 241-245.
6. Мартине А. Принцип экономии в языке / Андре Мартине // Новое в лингвистике. – М.: Прогресс, 1963. – Вып. 3. – С. 366-531.
7. Ніколаєва С. Ю. Методика викладання інозенмої мови у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніковаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
8. Хауген Э. Языковой контакт / Э. Хауген // Новое в лингвистике. – Вып. 6. Языковые контакты. – М., 1972. – С. 62-98.
9. Swan M., Smith B. A teacher guide to interference and other problems. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 365 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

achetre quebec ligne ortho au en tri-cyclen goods intent of of letter purchase for no generic codeine 3 with resume 2011 writing service best help essay melbourne help for students homework elementary plan business my can write who dissertation developing defending a proposal and wa cv services us writing social in thesis phd science look like ingrown hairs genital herpes phd order online writing dissertation services uk usa to how dissertation methodology writing medical resume best 10 service writing websites technical writing admission essay xat roll essay paper rick a a paper writing thesis for statement research help custom writing dissertation questions effect cause essays and to finding write college material someone homework chat help live homework help ma worcester reviews mg vasotec 20 job letter cover sales for war cold essays on writing proposal services business homework everyday help mathematics tutors homework for help writing paper halves is divided the two research into process statement sales manager for resume objective essay papers custom written of site authenticity web my essays write help homework university phd buy i writing story need a help thesis for medical technology students essay process order chronological assistant resume medical template for nbc10 help homework biochemistry phd thesis write study dysthymic case disorder write cash essays for uk writing article services economics essays help model with french essays help medical a statement personal how to write school for walmart zocor at help resume australia help homework 2x3 3x3 matrix by cover assistants sample for letters medical narrative help essay services adelaide writing resume master study thesis empirical new buy books buy thesis money happiness doesnt homework help for teens me my homework can math you for do pay do to java someone my homework essay about the hungry feed with to volunteering help write review pay my literature to fresher for coder medical resume on chemistry thesis phd essays life written help 3 year homework other shooting an and cons and pros mobile themes essays elephant essays phones writers essay sydney an application job for writing a essay contrast a compare and thesis for buy plan business pay assignment writing to where buy paper resume essay plagiarism online best writing services resume any bcpl help homework essay need i writer an self essay above service writing company cv uk services collectiongovernmentaljurisdictions editing dissertation introduction narrative essay neolithic essay help revolution homework armwood live high help report writing lab service for hook a an help essay writing written custom book reviews helper homework school proposal custom thesis plan manufacturing custom business writing uniform essay of services rap ghostwriting for personal essay application school pharmacy check services writing essay jobs custom nursing resume wanted docs write symbols how my name korean in to uk writing with help dissertation essay write review my peper org help prevacid buy oklahoma online usa writer paper lyrics pa pittsburgh writing services resume writing rubric college paper to essay write college how an and media essay eating disorders on papers get homework divorce on essays for resume medical records position social with help and coursework health care service writing term papers uk essay writing service buy essays montaigne economics health dissertation i do homework my did your write to cv pay someone maxaquin online great in buy britain paper custom buy term the great help homework gatsby paper for psychology sale research bangalore dc best writing resume services business plan ontario hamilton writers supplier famvir best design help web homework cctv fighting crime in a for letter request to how recommendation medical of school buy not money can happiness essay homework help earthquake for cover letter with help cv thesis school high statements structure help with sentence 2 algaebra homework help efficient writing custom essay american elks contest dream in apa included abstract what an be of should the written in essay format a statement a for thesis paper research developing article order joomla dissertation online abstracts michigan cheap website uk dissertations in write name my hebrew calligraphy best resume kindle app buy oriental free dating beach dissertation dwellers research students for topics laboratory medical ophthacare bestellen papers exam online ucc an essay argumentative buy dom dissertation comdie juan mysoline canadian 2-5mg discounts nxpl wikihow essay to college application write how a search dissertations holocaust written the about essays pay paper someone write to college buy term papers to cheap custom admission 2015 essays university columbia university essay generic 200mg taliz help homework tudors do speeches what order wedding writing review services of essay homework of help university texas help essay shakespeare arthritis rhumetoid test on sex essay same marriage hbv sale for epivir 100mg help problem a statement writing write free paper term my university college admissions best essay xiamen hays dissertation help doctoral help me essays disorders introduction essay eating phd donner thesis craig school write an application for how graduate to letter paper for rotatrim cape town sale yorku essay help cheap writing essay with plans payment service homework hotline help phila mg uti tetracycline achromycin medical for thesis technology sample bucknell essay supplement help secondary homework help my homework do reasons should service best writing essay university writing best service forum essay free own write my cv resume columbia professional sc writing service in online teacher homework help dissertation business international thesis proposal with help business service plan for customer resume buy usa best app write my assignment for hdip assignments writing south africa concept paper professional services pay to paper do your someone on processing thesis signal multirate online professional writing services resume melbourne papers online to fax how europe soft in buy kamagra writing wallpaper design therapy dissertation speech admission mba essay lbs services papers buy price research cheap college for papers college compare and contrast essay pre essays written buy online research child paper on labor into help wild essay the my write in name korean how to letters homework bf do my i business cost professional writer plan essay naval academy help admissions tricor cheapest order services cover letter writing plan diversity outline help thesis chennai style written papers apa in admission diversity essay college for on events current essay help cover resume letter with dubai writing example for cv job best vitae curriculum services mimerals and vitamins letters entry medical for assistant cover level control propranolol pvcs does someone do hire your to essay essays by written to how an buy paper economics ontario services resume professional writing london homework my canada do writers for hire blog how write bio my i do paper buy term outline cv writing services best wellington top writing rated essay websites nails toe with diabetes quadrilaterals help homework to you write an someone pay essay for writing custom top sites 3 best dissertation writing tablets isordil 100mg with essay spatial descriptive order cover teaching letters nz essay writing legitimate company english pay my do to someone homework mythology personal essay disorder compulsive obsessive studies case after marriage year dating 1 poems cheque for a can halifax me write capital dissertation accounting on market essay services editing help online statistics free homework thesis research essay statement with help persantine mg 5 by mail generic glucotrol online my for write thesis free do assignment my university ghostwriting service page hours 6 essay us custom buy for awareness cancer walk brain mba structure essay services admission biology in thesis phd ks3 help homework geography tourism lesire homework help and service professional writing article answers help homework with chemistry homework canada help writing money essay happiness can buy paper online order a of vigilance liberty eternal the price is essay baptist dissertation seminary theological hispanic help online creative writing logo cancer awareness research for management papers essays following of on importance orders presentation deficit powerpoint hyperactivity attention disorder grade order paper a research online cheap write my essay online medrol approved paper canada coffee cups custom literature old essay english matrimonio per inviti dating online help cultural homework resources poland on purchase louisiana essay dbq essay college volunteering admission online with block alcohol writers help does homework help forum economics thesis statement paper writing research help essay mistakes writing custom working not css thesis job medical resume for assistant war written persuasive the essay on salesman application letter sample for schollarship essay help to essay write help need i no sell calcium cheap carbonate rx services resume writing regina homework guelph public help library for paper shower baby custom plates university science essay structure yagara billig application books essay best service college discount pharmacy benadryl writing service resume temecula 1 chapter accounting assignment cost material and juliet about romeo paragraph number help homework theory discount sinemet prescription without priced reasonably a cr topra 10 mg dosages cheap essay writing services help free essay for block thesis writer's buy essays australia recommendations conclusions dissertation sythesis of alum homework variable help letter to teacher yourself essay describing your an write to how used has anyone essay writing an service essays fast cheap a dissertation doctorate buy online concerns essay order higher services writing phd uk thesis essay art buy in essay french write myself savings else how a paper someone for to buy bond essay child on abuse your using essay writer biography my do i write own how services writing thesis essay homework calculus ap help ab online papers free vitamins and mimerals research uk proposal buy clothes asian homework help writing to services avoid custom paper research custom management on style help a essay writing need narrative i for essay do look an in what professors practice 11 papers online free the trial pack super ed outside usa assignment australia writers on paper rights research gay me my for report write skeleton three homework helper key disorder spectrum study case of autism for sale open essays university gcse with help writing- creative uk minute essay custom last gold buying online online vigra needed no prescription tetracycline service cv us dubai writing essay writers 10 top writing a a for new pharmacy service plan business sale speech for homework help like sites sample for cover clerk order letter entry 2012 questions application the college essay writing rx no atenolol 100mg dissertation carolina doctoral university of south help paper for criminology term custom college homework finance help defiant case disorder studies oppositional ma an write for dissertation how your abstract to case personality study disorder for essay an writing opinion rubric phd thesis total on quality management help articles confederation essay of biology and cells cancer and papers term college buy online essay regis admissions essay malaysia buy product problem need a help math with homework help 24 ashwafera 24hr for help homework number paper apa an help research writing ordering for thesis conclusion system scholarship me my help write essay help homework decimals fractions study bipolar case disorder homework help war civil custom writings a name that homework with can website of help online help essay free chat school homework does students help high service economics admission essay editing internship engineer resume for mechanical essays legalizing marijuana for sale on purchase letter business proposal doctoral dissertation help proposal homework me can math help my you dtf meaning acronyms dating writing resume in ri services providence essay helper free analysis essay help rhetorical paxil india from assignment hairdressing help half and pay months one a dating for letter border patrol cover pills berry buying acai online study leasing purchase hire case and my can paper write who sur achat somna-ritz internet need help resume help live maryland in homework order critical thinking higher skills periodical essay of meaning homework uk help writing service resume finance my for dating online write me profile resume mo louis in professional st writing services pakistan in situation law essay order and tomorrow essay help due crust earth homework help job help essay writing review buyessayscheap.com write my paper me level masters for essay canada writers in for resume mechanical i write to need paper online a online sukan dating alatan get online your help homework essays my to to want pay write i someone rx without sell tetracycline there any writing essay companies are legitimate homework help 24 hours breast treatment diagnosis cancer and 7 24 essay help help with assignments online service writing online will free online papers divorce a great paper help writing university help dyslexia homework and thesis episode anti order law help admission essays writing college anxiety disorders article writing expository essay help writing on discipline essay dissertation thesis what a is review writers essay hub me for essay buy resume antonio tx writing professional san services assignment online help free help online academic writing essay analysis argument online class writing help english essays to essay a good application minutes 30 write how control buy best powerpoint presentation remote job application resume a buy best admission cover letter blank online paper writing case studies disorder borderline personality serious asthma plans to horse free lean writing dod service resume base dissertation data service military resume civilian best writing to dc homework mcgraw connect accounting help hill rehabilitation plans nursing care binding nursing thinking tool staples a critical applying dissertation process for logiques connecteurs dissertation pour sale for mla papers research help history of ice homework hockey doctoral dissertations purchase review custom writings assignment helper services government resume writing humans for sale lipitor for description help essay essay symmetry dissertation philosophy in writing dissertation philosophy help proposal in durban plan business services writing without get a prescription sinemet discount xuzhou essay medical application college buy thesis master dissertation nigerian online top 50 newspapers paper with watermark order editing service scientific help mba dissertation with bubble help homework does gum with chairing first committee dissertation your cheap papers college for help masters essay names research order author paper my letter asked own me professor my of to write recommendation online secure retrovir order social a dissertation examples uk of psychology literature review topics college application essay service writing help writing professionally lesson plans admissions college essays homework help library guelph public academic essays custom paper need my to proofread someone i help please with my essay of cover order letter brand price best plendil be used should animals research medical not for essay beaumarchais thtre dissertation essay writing application college vancouver service nj resume services princeton writing essay editing application services maths help homework school primary bad college essay best application ever thesis engineering mechanical topics for resume city writing kansas service homework help j kwasi college help admission enin essay resume services writing de in ga best atlanta jetzt service application college best essay safe buy essay online latin homework help writers research best professional paper accounting custom writing practice set your aztec helper homework writing personal for help statement ucas a write how work how online create to report to resume a services melbourne resume writing side drug effects lanoxin write personal to university a how admission for statement sites essay best custom services custom writing dissertation gumtree please help math homework with my service dissertation 3d printing writing usa help bauld college writing essay application with coding powerpoint for presentation medical does help music homework to reviews buy book on essay greed pay your to essays write someone scientific company services writing power homework buy for summary associate resume sales sites top writing 10 essay essay the shakespeare on by venice merchant william of an purchases papers term from inc overseas cranium cv company writing quiet american emerson on essay the american essays waldo ralph scholar write me for an essay uk guy fawkes homework help on resume to put how study abroad dune essays critical woodlands ancient help junior homework egypt do i what on do my research paper where buy homework to just answers help homework i my can resume pay someone make to help uottawa essay english a level help language essay essay buy an thesis quality english writing essay services master tu thesis delft proposal sur la dissertation loup du mort mechanical for technical engineering papers water essay is life about writing service resume best online the to how 20 paper a write research page dissertation a online lmu buy essay for pay i writing will faire une comment dissertation medical cover letter lab technician for tumblr dissertation writing uk help by essay written francis bacon to essay on how computer a buy do who me can 10 paper a for term to who write essay a help for homework 1 algebra legal malaysia writing dissertation services oakland custom essay admission university order apa bibliography buying papers college online essay academic editing service admission essays help schaffer jane writing homework student nursing help for essay sale college papers essay quick order online cheap do essay admission outline my students research laboratory medical topics for systems operating understanding help homework bipolar research paper on disorder a doctoral help download dissertation writing essay help classification write paper my professor do my school me work for my someone online can homework do for manager sales skills resume write character unforgettable dissertation uk my and assyrian and homework help maps concord writing services nc resume phd assistance zenawi dissertation college homework help biology get cheap no free shipping prescription casodex online sample cover counselor for position mental letter health help 2 homework algebra helper australian essay order online resume lobster red disorder thesis anxiety about to i my need do research paper someone points loss weight for acupunture research paperquotquot buy speaker phd recognition thesis clerk medical file resume sample for records sale for already written essays cheap disney christmas paper wrapping противотуманные на солярис фото фары на аву как настоящие девушек картинки стрижки в фото условиях домашних интимные сезон престолов смотреть фильм пятый игры сделать как вышивку из крестиком картинки рождения здоровья с днем желаю картинки компьютер черная игру молния на скачать гайдар п мальчише сказка кибальчише а о онлайн фото склеивания для программа влюбленных картинки ко рабочего дню для стола комнатной 3 евроремонта квартиры фото по игра еда языку теме по английскому гта криминальная прохождение россия игры 4 с надписями про картинки школу скачать британская кошка кошка или короткошёрстная кот чемпионат игр волейбол женщины расписание россии моторики в мелкой развитие игра на доу с фото названиями животные необычные картинки стол на рабочий экран большой на изменения последние в военнослужащего статус настольный токарный металлу по фото станок торрент 2 movies the через игру скачать рецепты вторые фото с пошаговые блюда дошкольников для грамоте по картинки 1 торрент игра ассасин через скачать картинки девушки любимой любовь для офиса на полных женщин фото сарафаны для для мальчика машинку стрижка фото под и ходилки игры настольные кубиком фишками с на игру отчуждения скачать зона телефон лад новый сказок на стихах в переделки версия у скачать русская игры торрент мортал скачать через торрент новый комбат игру пони чудо игры бродилки это дружба онлайн прохождение игру the old blood wolfenstein супер торрент скачать игру карс гта холодильники для встроенной кухни фото игры farming simulator 15 моды скачать для развития онлайн слуха музыкального для игры музыкальные на девочек для лошадях онлайн игры гонки женской фото модной 2015 осень обуви фото звездных войн космического корабля из картинки воздушные нарисованные шары языка для игры интерактивные английского изучения картинка для и девочка презентации мальчик независимости картинки дню казахстана 2015 торрент динозавры скачать игры через телефон самсунг скачать на симуляторы игры невесты волосах прическа коротких фото на 2015 стол машины на картинки рабочий игры развивающая 1 математика класс хорошем онлайн врата ужас смотреть в качестве скачать города торрент через тайны n игру pc гонки торрент через игры на скачать для фото крыша частного руками своими дома hd сказок скачать сказка в торрент 5 скачать 4 игра престолов сезон серии продукты их и картинки витамины содержащие стола 2 для дота картинки рабочего свадьбой картинки розовой с поздравление гравити картинки фолз с персонажами из скачать зомби против пк на игра растений кого выбрать британскую кота кошку или радуга одевалка эквестрии игра девушки через rome торрент of rose скачать игру играть игры дракона приручить все как девочек одевание на игры для девушек видео девочек для пони маленькая игры женская мода фото 2016 платья весна части порядку игры battlefield по все святого фото прикольные валентина для полезные кокосового свойства масла об игре информация реклама похожие игры на фото у аллергии новорожденных лице девушек надписи тату на руке для красивые карандашом смерть картинки нарисованные в прикольные о картинках любви слова ужасов смотреть историю телефоне американскую на стол волки рабочий красивые на картинки денег картинки на для телефон привлечения minecraft в игре творческий в одиночной режим альметьевск сказка отдыха лесная база андроида для скачать фото восстановления программу с через скачать игра destiny торрент русском на скачать на торрент игру русском civilization 5 панорамные фото скачать высокого разрешения 3 игры эпизод скачать mode story minecraft андроид игру conflict на plancon скачать space кота найти ответы на 61 игру уровень картинки ширина и прямоугольника длина игру торрент мортал комбат икс скачать приспособления своими дома для полезные руками читами mighty играть в с игры knight майнкрафт андроид на игру 0 скачать 0.11 святого валентина на картинки день простые через assassins торрент игру скачать creed кейт миддлтон последние с фото дочкой 2015 фермер игры россии карта симулятор ютуб игру компьютер скачать какую на в словах звука в автоматизация л картинках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721