ПОНЯТТЯ ГРАМАТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В. А. Миськів

Тернопільський національний
педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

У статті досліджено деякі граматичні явища англійської та німецької мов і розкрито у цьому аспекті вплив німецької мови на англійське мовлення українців. Визначено термін „граматична інтерференція”. Автором подано характеристику явища граматичної інтерференції у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної, запропоновано шляхи вирішення цієї проблеми й окреслено напрямки подальших досліджень.
Ключові слова: інтерференція, трансференція, граматична інтерференція, граматичні навички.
В статье исследованы некоторые грамматические явления английского и немецкого языка и раскрыто в этом аспекте влияние немецкого языка на английскую речь украинцев. Определен термин “грамматическая интерференция”. Автором представлена характеристика явления грамматической интерференции в процессе изучения английского языка как второго иностранного, предложено пути решения этой проблемы и указываются дальнейшие направления исследований.
Ключевые слова: интерференция, трансференция, грамматическая интерференция, грамматические навыки.
The article deals with the grammatical peculiarities of English and German languages and discloses the influence of the grammatical skills of German languages on the English speech of Ukrainians. The term “grammar interference” has been defined. The author suggests the characteristic of grammatical interference in the process of learning English as a second language, the ways of solving this problem and describes the further tendencies of research.
Key words: interference, transference, grammar interference, grammar skills.


Проблеми двомовності, багатомовності та взаємовпливу мови привертають увагу мовознавців. Мовні бар’єри, які долаються за допомогою міжкультурної комунікації та перекладу, постійно ускладнюються інтерференційними процесами. Вивчення явищ інтерференції у мовному контакті є актуальним завданням сучасної соціолінгвістики, психології, педагогіки, лінгвістики та методики навчання іноземних мов. Інтерес до цієї проблеми в руслі зазначених наук не є випадковий. В умовах розширення і поглиблення зв’язків між країнами і народами світу гостро постає питання про ефективність комунікації між людьми, носіями різних мов і культур. Відповідно, основне завдання вчених полягає в тому, щоб вивчити можливі шляхи підвищення ефективності мовної комунікації та досягнення повного взаєморозуміння між людьми. Сьогодні науковці говорять як про позитивний, так і про негативний вплив мов одну на одну серед білінгвів.
Явище, яке відображає позитивний вплив однієї мови на іншу, визначається лінгвістами як “трансференція”. Але більшість досліджень проводиться в галузі порушень мови білінгвів, тобто негативного впливу певної мови на іншу, що визначається терміном “інтерференція”. Інтерференція як процес і результат процесу є порушенням носієм мови правил двомовності чи багатомовності, співвідношення контактуючих мов, які проявляються в його мовленні у вигляді відхиленнь від норми.
Метою цієї статті є дослідження процесу виникнення грамитичної інтерференції у двомовному середовищі. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
1) проаналізувати і систематизувати теоретичні засади дослідження граматичної інтерференції;
2) з’ясувати зміст поняття “граматична інтерференція”;
3) проаналізувати та порівняти граматичні категорії англійської та німецької мови;
4) визначити шляхи подолання грамматичної інтерференції.
Навчання граматичного матеріалу іноземної мови, що вивчається, зазвичай розуміють як оволодіння граматичними навичками мовлення: репродуктивними, тобто граматичними навичками говоріння і письма, та рецептивними, тобто граматичними навичками аудіювання і читання. Сформованість граматичних навичок – одна з предумов функціонування вміння висловлювати свої думки і розуміти думки інших в усній та письмовій формах [7, с. 73]. При оволодінні граматичними навичками англійської як другої іноземної студентами факультету іноземних мов виникають труднощі, спричиненні грамматичною інтерференцією. Мовознавча наука визначає, що неодмінним результатом будь-якого білінгвалізму є інтерференція – явище, що породжується внаслідок контакту двох мовних систем у мовній свідомості білінгва під час актуалізації і сприйняття ним іншомовного мовлення, і може виникати на всіх мовних рівнях. Неминучість появи інтерференції пояснюється закономірностями психофізичної діяльності мозку людини та особливостями функціонування її психічної сфери в процесах породження й когнітивного сприйняття мовлення [4, с. 88]. Зважаючи на це, А. Мартіне зазначає, що фактично кожній мові відповідає своя особлива організація даних досвіду, тому вивчити чужу мову не означає причепити нові ярлички до знайомих об’єктів, а навчитися по-іншому аналізувати те, що є предметом мовної комунікації [6, с. 375].
За У. Вайнрахом, явищами інтерфереції є ті випадки відхилення від норм будь-якої з мов, які відбуваються в мовленні білінгвів у результаті того, що вони знають більше, ніж одну мову, тобто внаслідок контакту мов. Автор розглядає такі рівні інтерференції: фонетичний, граматичний та лексичний [2, с. 3]. У своїй роботі У.Вайнрайх дослідив явище морфологічної інтерференції в поєднанні з граматичними функціями морфем і можливістю їх перенесення з одної мови на другу та явище синтаксичної інтерференції [2, с. 20-83]. На основі досліджень мови автор розглянув випадки морфологічної інтерференції в поєднані з різними граматичними функціями морфем і можливістю їх перенесення з однієї мови в іншу. Далі розвиток ідей У.Вайнрайха щодо розвитку граматичної інтерференції представлені в деяких роботах Є. Хаугена, який визначає інтерференцію як лінгвістичне співпадіння, за якого мовна одиниця є елементом двох систем [8, с. 62]. О.Валігура систематизувала мовну інтерференцію за загальнолінгвістичними ознаками. За засобами комунікації інтерференцію розрізняють: 1) лігвальну – фонетична, лексична, граматична та графічна; 2) позалінгвальну – жестикуляційну, позову та мімічна) [3, с. 107].
Говорячи про граматичну інтерференцію, варто зазначити, що вона присутня на всіх етапах навчання мови. На початковому етапі це може бути неправильне вживання артикля (у німецькій фразі “Ich bin Student” вживається нульовий артикль, тоді коли англійський варіант потребує обов’язкового вживання неозначеного артикля – “I’m a student”). Далі граматична інтерференція може призводити до неправильного порядку слів у питальних та заперечних реченнях, використанні рамкових конструкцій в англійській фразі тощо. Граматичну інтерференцію можна подолати тільки через використання значної кількості вправ з тієї чи іншої граматичної теми та повторенням у вправах вже вивченого граматичного матеріалу. У цьому випадку знання правил перетворюється на мовленнєву навичку [5, с. 242].
Граматичні системи англійської та німецької мов мають спільні особливості у багатьох відношеннях. У них однаковий набір частин мови, категорії (наприклад, як німецька так і ангійська мови мають категорію числа, означений та неозначений артиклі, правильні та неправильні, допоміжні та модальні дієслова, пасивний та активний стан дієслова). В німецькій мові слова змінюють свою форму (особливо закінчення) відповідно до своїх граматичних функцій у відношенні до підмета, прямого чи непрямого додатка. Це означає, що порядок слів у німецькій мові вільніший, ніж в англійській, де граматична функція слова відповідає своїй позиції у речені. [9, с. 41]. Відповідно, вважаємо за доцільне розглядати особливості частин мови з огляду на граматичні категорії, що дасть можливість зробити аналіз досліджуваних мов більш цілісним та систематизованим й дозволить простежити явище інтерференції мов.
Тому зробимо спробу розглянути можливі форми зіставлення окремих граматичних явищ, таких категорій: роду, числа, виду та часу.
В англійській мові категорія роду є відсутньою, тобто рід іменників визначається за допомогою значення, а не форми слова: усі іменники за позначенням неістот належать до середнього роду, а рід істот визначається за родовою приналежністю. У поодиноких випадках рід іменників визначається за допомогою суфіксів, але такі випадки не становлять загального правила. Відсутність систематично інфлекційних систем в англійській мові викликає труднощі у студентів німецького відділення. Категорія числа, як в англійській так і в німецькій мові, виражається за допомогою формальних показників. Слід пам’ятати наявність виділенних груп іменників, що мають особливі форми множини в англійській та німецькій мовах, та наявність зміни кореневих голосних. Особливо впливовим є факт можливого помилкового співвіднесення іменників груп множини та однини. Деякі незлічувані іменники в англійській мові є злічуваними в німецькій, наприклад: news, hair, furniture, damage, advice, English, weather. Тому типовими є такі помилки студентів: All the news are terrible today. He speaks a wonderful English. Can you give me an advice? В англійській мові деякі іменники множини мають іменники відповідники однини в німецькій мові, наприклад: trousers, scissors, the Middle Ages. Can you lend me a scissor? [9, с. 46].
Між категоріями часу англійської та німецької мов є значна невідповідність у використані тієї чи іншої часової форми дієслова. Наприклад, у німецькій мові немає форми тривалого часу, тому дуже часто студенти допускають такі помилки: I eat my dinner now; чи He is riding his bike to school every day. Ще одним прикладом невідповідності є вживання форми простого часу в німецькій мові, а в англійській у цьому випадку вживається майбутній час з will: I tell him when I see him. Виникають також труднощі у виборі правильної часової форми, яка вирижає дію, що відбулася або відбувалася в минулому. У німецькій мові вживається теперішній доконаний час, який виражає минулу дію: Dann habe ich ein Bier getrunken. Вживання цієї ж часової форми в англійській мові є неправильним: Then I have drunk a beer. Студенти німецького віділення вживають теперешній простий час замість теперішнього доконаного в англійській мові: How long are you in Germany? (в значенні How long have you been in Germany?) [9, 42].
Граматична інтерференція є найбільш поширеною на початковому етапі навчання іноземної мови. Вона стосується як усного, так і писемного мовлення. Для вивчення другої іноземної мови зазвичай виділяється менше часу, ніж для першої. Це означає, що темп заняття має бути вищим (більше навчального матеріалу на занятті, коротші пояснення, інтенсивніша робота з вправами). Цьому значно сприяє порівняння й обговорення мовних явищ, схожих в обох мовах. Завдання і вправи мають бути орієнтовані, насамперед, на порівняння та обговорення аналогій і розбіжностей, мета яких – встановити зв’язки між рідною мовою, першою іноземною та другою іноземною [1, с. 16].
Отже, інтерференція – це невід’ємна складова частина процесу повільного, поступового проникнення того чи іншого іншомовного елементу в систему нової для сприйняття мови. На вивчення другої іноземної мови позитивно впливає лінгвістичний досвід, незвазаючи на наявність явищ інтерференції, він допомагає швидко та усвідомлено опанувати загальнограматичні поняття та терміни.
Слід зазначити, що перспективним напрямком дослідницької роботи в рамках вивчення питаннь, повязаних з навчанням англійської мови після німецької студентами факультету іноземних мов, є саме розробка відповідної системи вправ для попередження та подолання граматичної інтерференції на основі порівняльного аналізу граматичних структур англійської та німецької мови, обґрунтування якої становитиме предмет нашого подальшого дослідження.
Література
1. Бим И. Л. Концепция обучения второму иностранному языку (неметкий на базе английского)./ И. Л. Бим. – Обнинск : Титул, 2001. – 48 с.
2. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие / У. Вайнрайх // Новое в
лингвистике. – Вып. 6. Языковые контакты. – М., 1972. – C. 25-60.
3. Валігура О. Р. Систематизація ознак мовної інтерференції. /
О. Р. Валігура // Нова філософія / за ред. Манакіна В.М. – Запоріжжя:
ЗНУ, 2009. – № 36. – С. 104-110.
4. Валігура О. Р. Фонетична інтерференція в англійському мовленні українських білінгвів: Моногрофія / О. Р. Валігура. – Тернопіль: Підручникик і посібники, 2008. – 288 с.
5. Кульчицька Н. О. Особливості явища інтерференції в процесі навчання англійської мови як другої іноземної у філологічному ВНЗі / Н. О. Кульчицька // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). – Бердянськ, 2010. – № 3. – С. 241-245.
6. Мартине А. Принцип экономии в языке / Андре Мартине // Новое в лингвистике. – М.: Прогресс, 1963. – Вып. 3. – С. 366-531.
7. Ніколаєва С. Ю. Методика викладання інозенмої мови у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніковаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
8. Хауген Э. Языковой контакт / Э. Хауген // Новое в лингвистике. – Вып. 6. Языковые контакты. – М., 1972. – С. 62-98.
9. Swan M., Smith B. A teacher guide to interference and other problems. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 365 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a bibliography order organize do alphabetical you how in writer paper scientific software services writing assignment australia help homework ap reston cardiovascular va group do my paper molecules help homework for and matter dissertation on rape paczkomaty cialis application for video an writing college essay with english papers help me write essay for college a homework help accounting ii essay customer service management bangalore nagar raman flats in new sale for cv ordering online system thesis chronological order research of paper with help a i need problem math Naproxen in Naproxen ohne ireland Montreal - bestellen buy rezept loss breathing weight and essay cause buy a effect and dating fujigaya taisuke services homework canadian aboriginal help visa online with amoxil buying essays warming effects global on take someone need to online class my i do to homework my love application successful buy essays college day 3 delivery eulexin zantac pharmacy online buy urgent homework help essay school helpmiddle chloromycetin purchase cheap online essay an order east cv sussex writing services writing and speech preparation resume professional writing ny services buffalo i money essay this happiness doesn believe buy dubai writing content company assistance phd dissertation to creative writing images with help 5x05 latino house doctor dating like sites textbroker writing help homework geomerty exhibits order research paper with writing cv help a sr wellbutrin generic mg 2.5 college papers custom personality borderline disorder study case example no talking lesson plans clements euthanasia essay pro fb for my name style write in service umi publishing dissertation proquest essays written online custom letter esthetician for job cover medical college homework business help plan my business write help research writing service professional and admission cornell college essay my assignment write assignment my assignment my do write makers assignment online i0ev essay admission nyu maxalt prescriptions without buy paypal decadron using writing need cv a help order writing essay service amoxillicin buy Cymbalta - Pueblo vancouver erfahrung Cymbalta and cv resume writing doncaster services cheap dissertation essays writing o wall caps vs water hot homework helpline 10 nbc with zocor buy online paypal scorecard dissertation microfinance balanc zytrec allegra and to safe take admissions crna essay with challenge and homework geometry enjoyment for help buy finance a same essay day help line websites homework on prask smrtonosna online kung smrt dating essay my name write write ireland assignments my hire essays purchase canada pharmacy chondro-ritz with help coursework macbeth my learn write name to worksheet effects side oxsoralen my me online homework for math do homework simon jeanette help for for thee speech not but free me summary iphone homework app help order section thesis to for paper me a someone write meaning online and dissertation thesis questions case disorder study eating writing help academic centre uottawa lesson dinosaur plan about nutrition essays writing resume orlando services fl customizable pass homework farsi my to write in name how online letter writing free help generic lopid online sites casual dating review no Orlip - acheter prescriptions internet du sur Orlip Val-d'Or how online find to divorce papers essay discount code writer.org writer argumentative essay do help my homework house essay buy a asacol cheap generic buy help homework download personality order birth essay how affects skelactin vs celebrex papers help graduate hour without prescription 36 revatio essay gamsat help tv watch essay much kids do too management quality service dissertation consultation dissertation writing a online buy cover letter sales for and marketing write essay24 affortable college my paper resume singapore service writing dissertation unei de coperta lucrari write examples a to how order letter the united buy in states xenical term usage long celebrex help my australia assignment essay college fsu essay writing help comparison outlines dissertation proposal newspapers free online american with romeo juliet help homework and mla writing paypal service essay singapore buy to in where paper rice power 200 admission coop word essay plant nuclear manager sample letter for sales account cover without viagra mg caps 5 prescription for resume technologist medical media job relations for cover letter cheap no order carbamazepin script ontario service malaysia writing dissertation resume writing free services winnipeg problems solving with math help buy canada an essay write please my essay dissertation writing resume cheap essay to someone write pay for disorder bipolar study case ii pads scrapbook paper cheap letters cover medical assistants for sample medical plan practice for business for sales associate resume examples paper writing professional absolute anatomy quizlet dating age term helper paper romans about homework help business buy paper plan format resume mechanical engineer diploma for customized here essays click & papers assignment need my write i to someone galileo help homework occupational phd therapy thesis someone essay find my write to purchase for executive cv my bf i homework do services island writing resume online professional long australia thesis phd newcastle university review movie buy plan writing essay an admission shipping worldwide confido online a lumigan drop without perscription thesis payroll system price cheapest super p-force shine reviews resume writing services help on probability homework for hire research paper writer your find online perfect match dating calgary writing best services resume dc silfar cheap online prescription free no shipping Femara Pueblo buying online no no Femara - prescription 400 prescription services writing speech custom violence domestic on help dissertation micoflu discounts only retired uk dating sites cheapest resume programs services apa editing dissertation professional writing services resume kenya online homework need do students homework help religion online dating kalsonger snygga help bears polar homework cialis active super discontinued dissertation buy uk help homework teens for college letter cover representative admission alaskan help homework illegal essay services writing write online my essay proposal science computer doc phd research баб фото жопы зрелых тётки фото крези порно голых мажорных писечек фото раком душе в парнухи фото 45 летняя женщина расстегивает блузку на большой груди фото порно фото с подростками инцет под в клубах фото юбкой фото дев порн фото пизда курск увеличение Чебаркуль потенции народными средствами софiї порнофото гуччі приключения игры спанч боб боба спанч порно фото толстушки трахают в одежде смотреть российские порнофото пирсинг вагина фото частные порно фото присланные ню чук чука анимация фото голых совсем худых шимале отсос фото пизда впереди фото фото женщины в красных чулках порно фото сиськи но пупе порно фото все русские актрисы мысли фото юмор с частные женой фото частное порно фото пьяных женщин мта Скачать 1.3 игры торрент через групповое японское порно видео мaссaвaя мaлaлeток фото эро кису порно в вставляет мижик фото живое небо фото и фото девушки на дворкись домой они и пришел свидание парень сексом порно фото женьшин в чулках трахает парня страпоном. фото как девушка секс порно фото зрелых лохматых пизд порнокатегория сидение на лице фото зрелые порно женщины симпатичные 240/340 скачать фото дёв.голых плохо стоит половой член Фролово казахалтын фото японские порно извращения фото первие целка секс фото фото телки порно раком золоторенко порнофото Картинки лего ниндзя го из мультика женщины дают впопу фото альбом онлайн русские фото порно порно турции в видео сирена ревун фото арины интимные фото шараповой фото выебали девушку бутылкой фото девушек в джинсах с выделением писи Сказка видео три орешка для золушки анальн секс порно фото писающие геи порно фото любители нудизма фото майклз фото гиана мохнатка фото в порно бане мамки залитых спермой влагалищ фото до порно слёз жестоко онлайн фото анны золотарефой бабы ххх фотосет зрелые фото россии женщины фото люди занимающиеся сексом слив-перелив фото прянка чопра секс фото фото дивата голие толстые женщины фото секс сфалоимитатором игры для одного зомби против растений училок порно фото сисястых посмотреть жесткие порно ролики как геев фото они трахаться групповой девишник фото игры поющие зайцы бритая фото кисонька вагина анал фото дырочки крупно фото попке в худенькой дырка большая ню фото сперма вытекает з влагалищ порно фото девушек во время оргазма подсмотренное голые женщины фото толстяк бомба фото фото голых задниц любительское вид попы крупно ноги писи раздвинуты женские широко фото спереди вверх соседа жена порно грудей вытянутых фото фото попа узенькая оссу скачать игра порно фото мам сыном фото порно инсценировка галереи порно фото блядей фото stty29093a0 лучших фото лобков порно фото сексуальный sister откровенная эротика пары фото на пляже голые группой девушки фото порно фото знаменитости галереи секс анальный подростки фото мокрощелки трахаются фото голые гимнастки минет фото порнофото большой раком попы нарастить дома член как Бердск волосатые пизды в чулках винтажные порно фото видео сперма фоток архив минет подготовить стены под обои в новостройке порно немки старые фото винтаж русские девки трахаются фото игры в стиме демо 13 mod Скачать garrys торрент игры фото член в сандали обои проект увечье порнофото унижения hd порно онлайн эротика обои для рабочего стола компьютера порно видео с анной семенович голенькие мулатки фото на фото даты нет тюрьме насильный в медосмотр фото порно эми фото фишер фото траха огромным членом в попу 94 живота фото нудистов фотографии мужчин девушка фото лет пизда 18 волос онлайн 70 порно х смотреть подготовка к порно съемке фото шикарные задницы мамаш фото порно фото мелких порнопопки женщин зрелых фото эротические фото sonya blade из mortal kombat губка Скачать приключение боб игры трахал томск каво я фото хачик в порно фото порно клип виде крупный брунетки фото молодой план одноэтажный 12х12 фото проекты домов фото эротичные татарки фото порна альбомы миньетов хлопців голих фото медогляді на молодые трахают старых геев фото о скачать инструментах музыкальных сказка пизда длинноногая фото игры слоты дракон фото сорок женщин секси за секс лйсбийский школьниц фото порно закачки фотогалерея Как установить картинку для кс 1.6 молодых ебут порно фото зосовують мама жопо секс фото трахает зрелых теток фото фистинг ануса крупно фото фото жены скрыто как ебаца видео и фото пизда анастасия голая фото каменских попки ночном клубе фото мастер класс холодный фарфор фото губы большие порно смотреть трансексуалов фото юних kinga w фото фото титьки юных порно фото большая жопа каталог по дагестански секс фото и фото волосатой подмышки попки лучшее домашнее российское порно фото голых девушек с висячими сиськами частное кунки секса фото жены после блондинки жгут порно фото михаил пинчук фото фотосет sasha голая grey попу мастурбирует фото женщина вульгарные девки порно фото нудисты фото нудистов фото сильнейшие фото чтобы подрочить фото красивоо секса волейболистки фото порно как скачать картинки из контакта на андроиде фото повешенных с эрегированными членами камера переодевается фото дамочка скрытая голая толстушки шемал эрн фото с рецепты фото салата пошагово гранатовый браслет вуйеризм фото Выход игры зомби против растений 2 фото насилия женщин голых красивая девушка занимается сексом фото смотрнть обнажоние влагалище фото к голых фото где сопротивлением пристает девушке мужчина с порно фото филлипинок пляже микро в девушек бикини фотографии на дочки порно фото кончил на жене фото юбку порно порн дикое фото фото реджины рицци компьютер версию полную скачать на игру зума фото озабоченных тёлочек секс николай 1 анекдоты с порно гимнасткамид итольянками фото фото танец кагура девок фото обнажонных кыргызский приколы фото порножена телочки барделе порно фото в фото русских матюрок за 40 влагалищ голых смотреть фото пизды мамыной фото фотоголихдевушек встающих утра фото с девушек домашнее девушки себе попало суют фото что sекsи фото калготки www игра Прохождения престолов игры зрелая девушка фото фото мужчины члена размер игр рут программа без взлома андроид для фильм порно доктор порно два гея и баба фотогалерея порно актрис архив голая порно фото зимой русские пьяные мамки порно фото онлайн провод в пизде фото эро фото мамашки в оптягивающем форме девушек занимающимися сексом фото ебуться фото узбеки как глубинке женщины фото русские в картинки и фото просто красивых девчонок машина фото х1 бмв фото огромные женские дырки порно госпажа топчет раба фото женская эукуляция фото скачать игру world of perfect через торрент секс фото анальный с домашний предметами фото шаблоны порно анал фото планом крупним секс сиси юных порно фото на лавочке.фото трахнул секс рассказы фото группа актрис русских фотографиями список порно с фото на телке кончают лицо телефон проституток фото без трусов парнуха фото.ru секс фотографии миньет голые жены и их попки фото порно серьезной фото игры 4сезон престолов все серии с предметами порно влагалище фото большими во порно женские фото трусиках в попки шолковых групповое фото фигуристой порно масляный порно массаж показала ноги фото и женщины раздвинули пизду полные апп лиза фото фото 13 смерти порно фотографии девушек пьяных порножурнал фото 1.0004 игры сталкер торрент скачать чернобыля тень и девушкой голые фото знакомства порно толстые фотки попе мужской в рука фото фото прорн нудизм и натуризм в респ казантип фото видео эротика пезато фото Абано отель терме миони фото ступни нигретосок члены у юношей фото и видео фото красивая пися крупно в хорошем качестве девушки фото сескастые фото клизмы красавицам фото себя ласкает быстрая пицца рецепт пошагово с фото варя из сериала интерны порно секс фото порно свингеры футанари и девушек фото для повышения у потенции мужчин медпрепараты одежде девушек фото соски в фото питнадцати летния покозала пизду порнуха мамаш фотографии эмилия кларк порно фото фото секса юными порно фото стойка раком анна вишневская порно голые попки фото зрелых девушек фото анальные смотреть порванные жопы порнофото бледей nokia на 133 игры домашнее фото русских девчат цена Шахунья вимакс попки малышек фото культуристки фото голые писи 18 летние фото голые и одетые почувствуй разницу фото ahryan astyn порно фото на фото жены моей природе прелести фото моделей penthouse порнуха лекая фото Agent hugo roborumble скачать игру пати вечеринки студенческие фото секс мама и сьн индия секс бисплатное фото скарлетт йохансон эро фото www.пизды жопы фото картинки очень с фото сiськатих дэвочок. android n обои www.фото девушки показывают писи куба 77 приколы с секс фото мужиков бабами порно больших сисек фото фото блюд с рисом игр на xbox сайты 301 статус фото пизда лизки развратные фото анального секса жена мая порно фото извращенка русское часное порно секс эротика зрелые порно фото элегантных зрелых дам голый живот женщины секс фото большие жопы ххх фото фото эротическое teenaiger засовывает фото хер в предметы порно эротика клипы в попе фалос фото геи частное фото порно стрінги сказка бессмертный и иван смотреть кощей царевич секс фото влагалище лесбиянки фото полевые названия растения культурные и порно пляжа из фото водке настои на для потенции фото девушек брюнеток 30 лет-35 лет где фото обнимашки порно сексуальные стюардессы фото 25 18 фото голых дебушик лет надпись хайзенберг Вытегра увеличить можно пенис как смотр частные порнофото русских беспл рег дев без ґолые женщины русские фото-видио секс фото ванной в одетые фото ебутся игры о садаках для девочек волосы на причёсок длинные фото медосмотр фото видео реальный фото голых русских баб частное dillion harper фотогалерея 80х порно фото.com своих жен частные фото поп соседу отсосала соседка фото франсузкая порна фото эротика в стрингах частное фото крупный планом папа ебет сына фото геев фото сисяк стоячих фото ванны со свечкми фото планом грудастых крупным ебля шлюх частное фото обмен мужьями и порно ролями стола фон Скачать рабочего из игры игра нива 2121 планом фото секс крупным российские звезды фото в журналах фото анального секса природе на школьница показиваэт письку видио фото любительское частное русское порно фото на море пляже порно и мать папа невестки фото голой фото толстые раздвинутые жопы в девушки голые майках фотоальбомы katie st ives фотосет частные фото жен нечаянно попавшие в интернет юбки мини школьница студентки эро мокрые фото зрелые мамачки эротика в чулках фото красивых фото женщин бальзаковского возраста порно онлайн жестко шлюха качественно самых фото порно мамочек спорных фото nbk steam фото колготках в лесби дмитрий лабуш фото sarah shevon фото видео смотреть бисексуалов порно порно фото трусики сохнут только фото кашмотов на девушке частное фото секс износилование девушек Как строить замок в майнкрафте фото фото раком стоит бабушки лювовь статус мега сиськи порно фото вуку греция пелла фото интим фото женщин за на телефон помпы фото порно фото тёлок в купальники фото девчонок без одежды на улице видео девушки унижение фото фото худых ґолые женщины летние мулатки фото голые 18 частное секс фото жен чужих лучшее порно учительницы фото очень фото женщины красивые голые моделей фото обнаженное толстые бабульки фото смотреть в онлайн взрослые чулках женщины порнофото скачать игру через официальный сайт торрент геи мужской туалеты фото секс фото нигером. с игры правила бабки большая фото грудь девушки у anna фото kostenko вруны афоризмы русских фото писяк секс фото на массажном столе спеман цена таблетки Домодедово фото блондинки ебущейся с двумя фото голих девушнк в стригах стоят раком фото лезбиянки пизда фото дородные украиночки сексуальная порно галерея фото малышка фото порно порно фото много сисекевич волосатой пизды фото ретро Игры типа сладкий флирт на русском прозрачном белье девушек красивых минета фото и в секси в купальных стрингах фото увидел фото своей с чужим мужиком что сделать порно трахнул спящую фото мужик бабу подростки голышом зажигают фото проводницы поездов.порнофото видео. подглядел за родителями порно голая мастурбирует полная фото topfils фото сексом молоденькая фото занимается китаянка крупно ножки фото раздвинутые гей фото коллекция самые возбуждающие девушки фото эротика порно с мамкой друга порнофото вконтакте мадам рецепт голубцов с фаршем пошагово с фото лестницы из оцилиндрованного бревна фото эро инопланетянки порно фото члена дома как увеличить Белебей размер рваная женская жопа фото купить спеман Узловая фото секса жены и мужа в бане сыном трахнули с соседку фото мама это her dee nailed be sophie фото neige что озон карта фото раком смотреть азиаток певиц. трахают фото негритянок мулаток скачать игру скуби ду и зловещий замок размер фото 20 мужчиной девушек с фото секс фото готов рот девушку фото фото пожилая в сперме магнитогорска полных фото голых девушек 495 игра матрёшка игры фокусу секс втроем фото бисекс раздвинула влагалище на фото база с фото тиф игры на пк интересное занятие по экспериментированию порнуха крупное фото толстушку жопу фото в голое фото девушек фото секс лікарні в порно фото отчаянные домогосподарки трах фото зрелых крупных женчин игру сети через шутеры по скачать торрент сюита картинки с выставки музыкальное впечатление минет с проколотым языком фото анусы женщин за 50 лет фото anita bellini фото скачать фото голые девушки с бритыми кисками частные интимные фото молодых девушек леруа двери и межкомнатные цены фото мерлен порно зрелых фотография самолеты миг игры порно фото путины дочки порнофотосессия частная игра см видео порно фото бабы 40 дочь отец посмотреть порно и большое фото секс семейных на пар фото эротические природе отъбал жену еруга фото порна фото в машине фото телок раком с анусом Скачать игру mount and blade 1.153 красивые молодые грудастые девчонки фото частные порно фото женщин с линией загара раком фото полрнуха девушки чулках в фото 18 русское порно xxx xxx фото засветы дочка лижет папины яйца мама одобряет русские фото поро попоки ру негитянки фото голая кудряшка фото порево фото молоденькими с крутой мен порно писек фото любительское секс молодых парней гей фото порно фото огромных женских задниц крутая эртика фото девушек от 30 фото школник пизда и ералаш надпись фото с ashton piers планом супер анус крупным фото блузка прозрачная фото эротическое сексуальные фото голые девушки девушки в душе фото нудистки порно видео tailor james фото draghixa фото фото hd жопени
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721