Поняття доказів у теорії кримінального процесу України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню поняття доказів в теорії кримінального процесу України. Поняття доказів і розкриття їхньої сутності має найважливіше, центральне значення у теорії доказів, тобто є як теоретичним так і практичним завданням.

Ключові слова: кримінальний процес, докази, доказування, фактичні дані, джерела доказів.

 

The article is sanctified to the research of the concept of proofs in the theory of criminal process of Ukraine.

The concept of proofs and disclosing of their essence has a major, central value in the theory of proofs, so is theoretical as well as practical task.

Кeywords: a criminal process,the proofs,a proving, the fact sheets,the sources of proofs.

 

Пізнання окремих предметів, їх властивостей відбувається за допомогою форм чуттєвого пізнання (відчуттів і сприйняття). Ми бачимо, що цей будинок ще не добудований, відчуваємо смак гіркого ліки і так далі. Ці істини не підлягають особливому доказу, вони очевидні.

У багатьох випадках, наприклад на лекції, у творі, у науковій роботі, в доповіді, в ході полеміки, у судових засіданнях, на захисті дисертації і в багатьох інших, доводиться доводити, обґрунтовувати висловлені судження.
Доказовість – важлива якість правильного мислення.

Докази в теорії і практиці кримінального процесу є основними принципами побудови методологічних основ теорії доказів, методика збирання, подання, дослідження і використання їх для розслідування злочинів та боротьби зі злочинністю. Тому поняття доказів і розкриття їхньої сутності є теоретичним і практичним завданням.[10]

Поняття доказу в кримінальному процесі є нормативно закріпленим. Ст.65 КПК України зазначає, що доказами в кримінальній справі є всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно-небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Поняття кримінально-процесуального доказу відрізняється від поняття доказу в логіці: «Доказ – це логічна операція обґрунтування істинності якого-небудь судження за допомогою інших істинних і пов’язаних з ним суджень». Він складається з трьох елементів: 1) тези (судження, істинність якого обґрунтовують у процесі аргументації); 2) аргументів (доводів або підстав доказу – це вихідні теоретичні чи фактичні положення, за допомогою яких обґрунтовують тезу) і 3) демонстрації (це логічний зв’язок між аргументом і тезою). Звичайно, докази в розумінні науки логіки теж широко застосовуються у кримінальному процесі, особливо при обґрунтуванні процесуальних рішень (постанов, вироків, ухвал), але надалі будуть матися на увазі саме кримінально-процесуальні (їх ще називають судовими) докази як фактичні дані, відомості про факти, обставини справи. Вони використовуються як аргументи. [5;101-102]

Але слід відмітити, що основою визначення поняття «доказів» є поняття «фактичні дані». На жаль, закон не розкриває поняття «фактичні дані», а в теорії кримінального процесу з цього питання немає єдиної точки зору.

На сьогодні можна виділити три основні підходи щодо розуміння поняття «доказ у кримінальному процесі».

Перша група вчених (В. Арсеньєв, І. Гуткін, М. Строгович та ін.) вважає, що поняття «доказ» має два значення. Доказами є, по-перше, ті факти, на основі яких встановлюється злочин або його відсутність, винуватість або не винуватість тієї чи іншої особи в його скоєнні та інші обставини справи, від яких залежить ступінь відповідальності цієї особи. По-друге, доказами є ті передбачені законом джерела, з яких слідство і суд отримують відомості про факти, що мають значення для справи і за допомогою яких вони ці факти встановлюють. Вказана концепція отримала в науковій літературі назву «подвійного» розуміння поняття доказу. [4;199]

Прихильники другої точки (А. Бєлкін, М. Михеєнко, Г. Мосеян, С. Стахівський та ін.) вважають, що доказами є тільки відомості про факти, джерела ж доказів, зазначені в кримінально-процесуальному законі, до поняття доказів не входять, а мають самостійне значення. Удалова Л.Д. вважає, що факти – це об’єктивна реальність, яка існує незалежно від людини. Для того, щоб пізнати факт, необхідно сприйняти його безпосередньо або отримати про нього інформацію. Але злочин – це подія минулого, яка в момент доказування вже не існує. Якщо ж слідчий або суддя самі сприймали подію, що розслідується або розглядається в суді, то вони стають свідками і їх участь у процесі як суб’єктів доказування виключається. Вони можуть безпосередньо сприймати лише ту інформацію про злочин, яка збереглася у свідомості інших людей або на матеріальних об’єктах. Таким чином, обставини, які мають значення для справи, пізнаються не за допомогою фактів реальної дійсності, а лише відомостей про них. [4;152]

Третя група вчених (С. Альперт, В. Дорохов, Н. Сибильова та ін.) відстоює так зване «єди­не» розуміння доказу і стверджує, що доказ являє собою єдність фактичних даних та їх процесу­ального джерела.

Підхід щодо розуміння доказу, визначений прихильниками третьої точки зору, на сьогодні набув, мабуть, найбільшого поширення в науковій літературі. Деякі вчені навіть проголосили, що течія, яка бачить у судовому доказі діалектичну єдність форми та змісту, є вдалим результатом багаторічної дискусії щодо питання про поняття та сутність судових доказів.

Власне будь-який доказ перестає бути доказом, якщо його позбавити змісту (фактичних даних про предмет пізнання) і фактичні дані, знання перестають бути знаннями, даними без їх матеріального носія. До речі розрив доказів широко використовувався  при масових репресіях, коли в судовому засіданні вказувались лише джерела доказів без їх змісту.

Лише опредметність (матеріальне закріплення) знань дозволяє оперувати ними в процесі пізнавальної діяльності, здійснювати з ними одночасно і розумові і зовнішні дії (передавати від однієї особи до іншої), зберігати інформацію, передавати з покоління в покоління.

З урахуванням сказаного, а також того, що в сучасній науці найбільш гострі дискусії розгор­нулися між прихильниками «єдиного» розуміння доказів та розуміння доказів тільки як відомос­тей, я у своєму дослідженні не буду заглиблюватися у можливі теоретичні розбіжності розуміння поняття «доказів у кримінальному процесі» і буду спиратися на визначення доказів, яке закріплене у ч. 1 ст. 65 Кримінально-процесуального кодексу України. [4;77]

Слід також відмітити, що у своєму дослідженні поняття доказів я притримуюсь останньої, третьої точки зору.

Під фактичними даними, про які йдеться в законі слід розуміти інформацію, відомості про минулі події, що містяться в доказах. Фактичні дані повинні бути виражені у відповідних джерелах  або формах (ч. 2, ст. 65 КПК України). У доказі, як і в будь-якому іншому відображенні слід розуміти дві його основні форми: зміст відображення (образ) і форма, тобто спосіб існування та вираження, відображення. Змістом відображення в доказі є інформація, що міститься в ньому, тобто фактичні данні, а формою – способом існування та відображення є джерело фактичних даних. Так змістом такого доказу як показання свідка будуть фактичні дані які свідок повідомляє на допиті, а формою – саме повідомлення, зроблене свідком на допиті записане у протоколі (зміст – відомості, форма – сам документ). Тобто доказом є єдність фактичних даних (знань про предмет доказування, інших юридично значимих фактах та обставинах справи та доказових фактах) і законного джерела фактичних даних (отриманих та процесуально оформлених в матеріалах кримінальної справи в установленому законом порядку).

Доказ у процесуальному пізнанні покликаний виконувати роль особливого  «предмета-посередника» («связующим  звеном») як між суб’єктом і об’єктом пізнання, так і у взаємодії з індивідами, які беруть участь в пізнанні (суддями, захисниками іншими учасниками кримінального процесу), причому як посередником як в їх пізнавальній діяльності так в зовнішніх діях.

З поняттям «доказ» ми стикаємось не тільки при провадженні досудового і судового слідства, але й у логіці, а також у наукових дослідженнях. Тому, щоб правильно усвідомити, що являють собою докази у кримінальному судочинстві, важливо не тільки показати їх спільність з відповідними поняттями, уживаними в логіці, практичній діяльності і науці, але й розкрити специфіку доказів, які застосовуються у слідчій і судовій практиці, показати їх особливості.

Відомо, що формальна (або елементарна) логіка має справу з розумовим матеріалом та розумовими процесами. І під доказом чи аргументом у ній розуміється та думка, якою послуговуються для обґрунтування правильності іншої думки (тези).

Доказування по кримінальній справі являє собою процес встановлення одних фактів (невідомих) за та допомогою інших (відомих). Тому на відміну від формальної логіки в слідчому та судовому доказуванні оперують не тільки думками, але й насамперед фактами.

Отже, відмінність кримінально-процесуальних доказів від доказів логіки, полягає в тому, що вони являють собою не думки їхні розумові форми, а факти, що відображаючись у нашій свідомості, здобувають форму логічних доводів, аргументів, доказів. [10]

Визначення доказів як фактичних даних, тобто відомостей про факти, а не як самих фактів, є найбільш правильним. В.Я. Дорохов писав: «Доказами в кримінальному процесі не можна називати факти, які входять до предмета доказування. В мисленні людини існують, взаємодіють, рухаються не речі, не предмети, а їх образи, поняття, відомості про них… Фактичні дані – це одержані із законних джерел відомості про факти».

Згідно із законом до доказів пред’являються три основні вимоги:

–                 дані, які містять доказ повинні бути не просто даними, а саме фактичними даними, тобто бути не абстрактними припущеннями, судженнями чи думками а достатніми, конкретними даними про цілком конкретні дії людей, про певні обставини, які дозволяють відповісти на питання: що, де, коли, яким чином.

–                 фактичні дані, які містяться у їх джерелі мають бути належними до даної конкретної справи. Під належністю доказу розуміється його здатність обґрунтовувати чи спростовувати певну обставину, яка підлягає доказуванню. Доказ є належним, якщо його змістом є обставини предмета доказування, факти-підстави прийняття етапних рішень, допоміжних, проміжних рішень, доказові факти, наявність чи відсутність об’єктивного зв’язку між ними а також доказовими чи юридичними фактами кримінально справи.

–                 будь-який доказ повинен відповідати певним вимогам закону, відповідні джерела доказів, процесуальний порядок їх отримання, закріплення та використання. [4;156]

Докази у кримінальній справі повинні бути:

1)                     зібрані уповноваженими органами чи особами або отримані ними від учасників процесу чи будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб,

2)                     ці особи повинні діяти в межах своїх повноважень. наданих законом,

3)                     із дотриманням встановлених кримінально-процесуальним законом порядком, формами, способами.

Визнання доказів не допустимими означає визнання їх процесуально недоброякісними, тобто не допустимими для використання їх в процесі доказування винуватості обвинуваченого.

Фактичні дані не можуть існувати самі по собі без відповідного  джерела та носія. Перетворення інформації в самостійну субстанцію – це наївний ідеалізм. Джерело дає імпульс інформації, але не завжди утворює з нею єдність. Так, для забезпечення можливості використання в доказуванні особливостей слідів знарядь злочину з них можуть бути зняті копії, зліпки, відбитки, зроблені фотознімки тощо, за якими можу бути  ідентифіковане знаряддя. Але наприклад, у ході огляду місця події знайдено речовину, що швидко псується, яка містить сліди знаряддя вчиненого злочину. У даному разі інформація, отримана з допустимого джерела, переноситься на процесуальний носій, який забезпечує її збереженість та перенесення у просторі та часі, можливість використання в ході судового слідства у відкритому судовому розгляді. Доказ являє собою єдність фактичних даних та процесуального носія. [7;185]

У сучасній науці не має єдиного погляду й на поняття «джерела» доказів.

Одні вчені вважають, що фактичні дані, котрі містяться в чиїх-небудь показаннях (свідка, потер­пілого тощо), висновках експертів, різних предметах і документах не можуть існувати окремо від цих джерел, інші заперечують таку думку.

Відповідно до ч. 2 ст. 65 Кримінально-процесуального кодексу України «Ці дані встановлюються: показаннями свідка, показаннями потерпілого, показаннями підозрюваного, показаннями обвинуваченого, висновком експерта, речовими доказами, протоколами слідчих і судових дій, протоколами з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, та іншими документами».

Дані, які отримано з порушенням закону, визнаються такими, що не мають юридичної сили та не можуть бути покладені в основу обвинувачення, а також використовуватися в процесі доказування в кримінальній справі.

Основна суперечка на мою думку виникла тому, що не всі розмежовують поняття матеріальних джерел та процесуальних джерел доказів. [8;187]

Під джерелом розуміється те, що дає початок будь-чому, під носієм – те, що може слугувати засобом відображення, фіксації, переносу. Джерелом фактичних даних слід вважати такі не заборонені законом (з причини недоброякісності) джерела інформації, від яких може надходити (потенційні джерела) або надходить (реальні джерела) доказова інформація (фактичні дані). Джерело будь-якого явища, у тому числі і доказів, не може бути одночасно і формою цього явища. Джерело повинно бути поза цим явищем.

Будучи здатними не тільки давати імпульс інформації, а й переносити її в просторі та часі, фіксувати її, вони виступають і як носії доказової інформації.

Джерелом фактичних даних можуть виступати й об’єкти, які не можуть бути самі збережені та слугувати засобом збереження інформації про злочин. В доказуванні використовується цілий арсенал похідних доказів, які являють собою ніщо інше, як єдність фактичних даних та їх носіїв.

Зміст доказів – фактичні дані, отримані з належних джерел, а їх матеріальною основою слугує вже не саме джерело, а штучно створений відповідний процесуальний носій.

Джерела фактичних даних, які становлять інтерес для процесу доказування, не завжди утворюють нерозривну єдність з інформацією, що виходить з них. [5;232]

Єдність змісту та форми в доказі можлива як єдність фактичних даних та їх процесуальних носіїв. Останні виступають як невід’ємний атрибут самого доказування.

Процесуальними носіями  фактичних даних є об’єкти, які можуть служити засобом фіксації, збереження та перенесення доказової інформації в просторі та часі разом з тим – джерелом інформації у справі для суб’єктів кримінального процесу та його учасників на будь-яких стадіях процесу.

Доказ являє собою єдність фактичних даних та їх процесуальних носіїв.

Разом з тим, у поняття доказу вкладається більший зміст, ніж у поняття «фактичні дані» або «сліди злочину».

Сліди злочину, зокрема, так як і інформація взагалі є лише гносеологічною  першоосновою доказів. Безпосередньому використанні їх у доказуванні у кримінальній справі передує діяльність органів дізнання та попереднього слідства з пристосуванням до такого використання, перетворення «речі в собі» в «річ для всіх».

У пристосуванні слідів злочину та інших фактичних даних до використання у доказуванні можна виділити, спрямовану на одержання, закріплення та збереження фактичних даних  та процесуально-засвідчувальну форму даної діяльності, яка покликана забезпечити достовірність одержаних фактичних даних та їх перевірність на предмет встановлення законності одержання.

У процесі такої діяльності фактичні дані отримують статус доказів. [6;135]

На завершення даного дослідження варто відмітити, що поняття «доказів» в теорії кримінального процесу України  знаходиться на доволі таки високому рівні розвитку у порівнянні із закордонною теорією, але як відомо нічого не стоїть на місці та нічого не буває ідеального, тобто не потрібно зупинятися на досягнутому, потрібно вдосконалювати та вдосконалювати теорію кримінального процесу і як результат і практику її застосування. Проте, варто вивчати переваги закордонної теорії доказів та використовувати в подальшому при досліджені такого важливого поняття в теорії кримінального процесу як «доказ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

  1. Конституція України. – Харків, «Фоліо», 2008. – 47 с.
  2. Кримінально-процесуальний кодекс України (за станом на 1 вересня 2001 р.): Неофіційне видання. – Харків: Аріс, 2001. – 448 с.
  3. Кримінальний процес України: Підручник / Є. Г. Коваленко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.
  4. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2005. – 456 с.
  5. Ляш А. О. Кримінальний процес (Особлива частина): Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Університет «Україна», 2006. – 470 с.
  6. Попелюшко В.О. Предмет доказування в кримінальних справах: Навчальний посібник. Острог. 2001. – 265 с.
  7. Попелюшко В.О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі: Монографія. – К. Прецедент. 2005. – 228 с.
  8. Стахівський С.М. Показання свідків як джерела доказів в кримінальному процесі. К. 2001. – 295 с.
  9.            В.М. Тертишник «Кримінально-процесуальне право України». К. «А.С.К.». 2003. – 450 с.

М. Салтевський Ще раз про поняття доказів у проекті КПК України/ М. Салтевський. – Право України, 2000, № 11

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hero definition a essay of homework help pirates services binding dissertation narrative classic essays essay use everyday critical a on with help writing essay great the alexander on 2012 autobiography rover sale for range service business sba plan writing term best writers paper symbolism essays on le dissertation sujet amener philosophie service quality dissertation homework university online help order an essay of for uk shredded sale paper study disorder case quizlet seizure titanium hip prothesis editing university services essay emerging essay technologies homework help funbrain uroxatral order online intent of template business purchase letter using pletal buy paypal bipolar case studies disorder uk services research writing coursework pay to your do someone letter cover medical internship resume for writting assistance agency eating disorders for thesis age dating new online sky fm branch live homework library help job essay company writing malaysia assignment help spss vancouver essay writers page letter cover resume medical sample for office resume receptionist writers applications college for essay proposal phd structure value books essay of disorders 10 1 case study chapter cardiovascular me help my essay write purchase essays for college now buy essays letter to for medical a write permission how treatment paper to research someone find my write letter not for companies hiring cover 10 for pennsylvania sale zovirax pa mg essay drexel admission vonnegut kurt written essays school life essays high homework help oral mental health objective resume for tech to lanoxin fast uk papers written art custom when often the writers write get essay best results about they essay the buy can where quarterly i unsw phd thesis writing service papers research admission college hampshire essay treatment bactrim forte paper technology term buy buy masters thesis resume sales associate for examples admissions resume bar attorney border wallpaper cheap best writing medical 10 resume service essay eating disorder thesis to a how to statement speech write inform persuasive a of speech consulting dissertation service northampton contest 2009 elks essay executive writing services level resume resume professional perth writing services online medical for resume assembler device help term with paper need a services review of essay writing dissertation writing with help statement a help geometry figures homework online cheap seroquel representative format for resume medical cover hiring manager letter to curriculum sales format executive vitae for stossel contest essay purpose masters thesis of homework social help volunteering essay help admissions college thesis ecotourism master buy for resume esl students writing disorder deficient autobiographical memory severely high written essay school students sales resume job skills for essay buy paper article my rewrite prescription coupons lipitor essay papers buy help essay center essay fahrenheit test questions 451 and preparedness phobias homework help online dissertation leadership succession on dissertation mba service writing vancouver services cv paper for alcoholism thesis chacon u illinois thesis phd helper report writing letter writing cover service cloud mobile computing thesis on phd orders essay following website online writing services resume purchase samples microzide prescriptions online study disorder hoarding case paper research biology buy jane essay prompts eyre medical letter for sample with no receptionist experience cover essay simple addiction on internet homework meaning do it pays to your of u s help writing online pilex acquiring service school successful harvard essays law admission research in employment paper racial discrimination essay custom company government service essay help writing need i my autobiography free classes a creative essays writing composed on westminster los upon bridge angeles publication dissertation homework help math school middle help scout eagle essay direct 536 hhomework help 536 txt essay psychological questions disorders write cv my i how writing services resume reviews 2015 rock arkansas little writing service prices best service writing resume qatar online a where buy paper college to writing services cv best winnipeg online purchase floxin letter servic edit cover masters public thesis health about hurts love essay essay character hamlet analysis online buying against for essay and literature buying behaviour review on course help homework help aztec homework ripper by studnts jack written essays buy is it online to safe essay witches help homework essay chronological using order where buy arjuna to resume professional services writing vancouver paper writing research to teach how writing man speech uk service best essay resolution conflict horses supplement elevate vitamin oil e buy purchase deontology essays deontological master of music thesis physics help a2 advancing coursework phd proposal thesis write software help dissertation writing proposal essay wiki write my writers hire page to essay 5 admissions a how write college persuasive high essays clk school for sample students paper online custom research ssm action and dissertation writing queens services resume team search imgur a dating grunt magma essays college papers help with research writing need help homework calculus i research writing original paper service essay bill on payment online research me for write paper my free plagiarized non powerpoint presentations reviews essay writing custom prandin pill college start essay how to a word 500 admission good services writing essay mba admission a song help writing i need love volunteering writing essay college admission seo article service writing bestellen camelot help algabra homework order resume online panera not dissertation you thank report is what business do a homework phd dissertation length help essay help french writing writing an word application for 300 college essay reaction help paper paper your buy papers buying online students essay buy writing services arbor ann resume michigan writing dissertation a mans wise for example of letter assistant cover medical cv technician sample for mechanical de dissertation philosophie conclure une professional format pdf vitae curriculum for papers apa sale Картинки любимой всё будет хорошо для по кухни дизайну Выбрать обои Скачать игры для samsung gt-s5610 Обувь сказка оптом в екатеринбурге Как изменить цвет надписи ярлыков фото часне голих Последняя риты скачать сказка для Короткие статусы о себе счастливой Золотые украшения на мужчинах фото Как пройти квадраты в игре разума пинчер собака цена Карликовый фото Игры 10 способов убить своего маму игра дайнобольщики беларус 3023 фото люблю картинки Ятебя армянском на фото женской пизды в белых трусах ностоящей 3d тюнинг игра bmx серии Мультфильм новые байки мэтра для интересные сталкер моды Самые Зефир на желатине рецепт с фото Скачать торрент игры парадиз сити на ссылка вконтакте стене Картинка я морячка фото на картинки рабочий стол Электрика ярости макс дорога Комикс безумный ширяев фото андрей Скачать игру барби через торрента спермактин инструкция Медвежьегорск молодые проститутки фото Куртки фото цены зимние и женские жесткий порно фото ноги на плечи фото.секс.негри Сделать фото цветным без фотошопа Игра сайт combat arms официальный имена упоминаются сказках а Какие проститутки трансвеститы москва проверенные фото с отзывами подмосковья для Сорта томатов фото Картинки цветы к празднику победы как стул выглядит Лентовидный фото Чем полезны курага чернослив инжир халат фото подсмотренное медсестре под Картинки гладильная доска с утюгом мамашы в билье фото эротическая одежда для зрелых фото Печи-камины в деревянном доме фото маршрутка 40 фото на андроид боб Скачать спанч игру фотоподборка невест трахают в анус Коридоры дизайн фото в хрущевке Игра переделки дома для мальчиков Как поиграть в стиме в игру друга Картинка сегодня я буду счастлива фото салат ежик rikki six с фото самых фото красивых невест Фото игры галакси джио скачать Самсунг Холмск купить где plus vigrx Светящиеся ошейники для собак фото зимних Картинки девушек для одежд Скачать игры на андроид по сети Скрипичный ключ и ноты картинки занятия игре Конспект по обучению funnygame картинки Украшения залов на свадьбу фото фото jbl gto-6508c Тест по сказки двенадцать месяцев Самая красивая кровать в мире фото 127 приколов игры магнит Сделать футболку с надписью и фото Ужас дом милый дом смотреть онлайн Игра настольная акулья охота видео пляжные задницы фото есть Игра другие шарики шариком игра pirate kings ласкают члены секс фото порно фото девушки в в головных уборах гей фото порно группавуха шабурово фото с Скачать торрента игру ассасин полезен мужчин Чем для каркаде чай кончают в фото парням рот игра на лайвах щенок мой андроид на игру Скачать Скачать сложные загадки с ответами Козье молоко полезнее чем коровье эро катя лель фото фото.хуй в красивой молодой попке девки волосатыеписьки фото увеличенное на Игры kitty hello samsung c3300 Как скопировать фото из интернета подростки чдлены молодые фото секса фото свекра и жены голою фото пиздой с красивые раком девушки попки волосатые фото старые фото модели эриксон Телефон фото запихала играть в блокада Играть игру 3д Игры монстер хай одевалки в школе с переводом на татарском Анекдоты Стихи в картинках на день учителя картинка касса жд смотреть фото как трахают певицу ани лорак полной затрахали по фото Александр гудков и его сестра фото голой фото широкоформатное порно фотомодели Угловой гарнитур для кухни фото Фото волчица защищает своего волка фото и видео девушек глотающие сперму фото девичьей писки девушка сама себе сфотографировала попку на в картинках стол рабочий Грибы Программа наложить фото на фото свои яндекс Как добавить фото в моя любимая сказка рисунок Конкурс Суп с белой фасолью рецепт с фото Лучшие игры стратегии всё время за Платья фото вечерние на свадьбу Телефоны фото новинки цены и 2015 с Дизайн сиреневыми спальни обоями Ремонты в зале своими руками фото медной горы Картинки с хозяйкой Скачать картинки моя родина россия чб фото сисек Олимпийские игры 2016 по волейболу фото лактацид гигиены интимной Для девушек между пьяных фото вставленной бутылкой с ног Майнкрафт как строить дома фото Игра ежик пашка как выманить слона малышом за Уход новорожденным игры порно фото женщин по имени наташа потенция у мужчин народные средства Междуреченск картинка игру на Ответы пицца 94% дзержинский пензе в Шубы фото цены Последние новости о крушении фото в инцесты возрасте фото порно женщин порно фото страпон дилдо звездные лего войны играть Игры фото порно ебут в рот Брачный аферист черный список фото Статусы про гости в одноклассниках порно сфотографировала себя сама Картинки для рабочего стола кризис Скачать игры бокс 360 слим икс для волосатые взрослые бабы голые сосущие фото и видео Упражнения для мышц живота с фото порнозвезда индра кумар фото ёжики фоне Картинки на прозрачном Скачать анекдоты про гаишников мп3 игры времени машина просто Машины частное фото из деревни ххх фотоженщин Барби и сказочная страна моды игры фото мужской член кавказца крупным планом игры для а 490 картинки про спор и цветная Капуста брокколи фото Картинки аниме с красными глазами Солярис хендай новый кузов фото своими каркасный фото руками Сарай фото видео планом крупным писи подростков порно фото сочная пися тима игры тим Видео танки иришка и игру 2 Скачать алавар папины дочки фото гипноз игры мультики патруль щенячий Все фото радиатором Стена за отопления грузовиках на для Игры гонки пк mike shinoda обои онлайн игра ви фото julia k femjoy ума нет картинка фото саня борисов Игры для компьютера will rock you 20 Фото ответы сборник кроссворды аналльный класс порно фото парни фото голые галереи трибестан таблетки Белогорск грэс мыски фото Проекты руками дома фото своими из новых папиных серий дочек Фото фото в сортире женском х игры 1152 2048 Картинки на ютуб онлайн звездный Игра играть десант фото кучеря девушки голые прекрасной порно девушки фото весы почтовые фото Рецепты булочек с вареньем с фото 4картинки одно слова word 5 букв Скачать мод на игру дальнобойщики Скачать игру симс 3 через торрента Как просмотреть фото в icloud фото фото половые большие внутренние губы розовые вагины фото еленый трах фото берковой порно с сматреть большие голые попкинс и фото в прихожей обои варианты Поклеить красивых порно зрелых мам галереи фото телефонов 5228 Игры для сенсорных Прописи печатные буквы в картинках Кухня-столовая дизайн фото 12 кв.м Вменю есть звук а в играх нет ps3 Скачать игры через торрент моды картинки ndfhby мові одягу на Картинки англійській форум vigrx Малоархангельск Картинки из майнкрафт на аватарку игры ноги барби беременная в модели снегурочки фото стейси сталкер выйдет Игра новая когда Скачать прикольный картинки для вк потерянном о сказке Стих времени о актрис всех порно фото певиц российских статус что заменен 08-624-03 Пб на мамаисын порно фотографии даша игры башмачок Все и на двоих размер Спасск-Рязанский предпочитают женщины какой пениса friends best Игра сколько уровней и фото пукнула высрала девушка Смотреть ожидаемые игры 2016 года Обои рабочего стола море дельфины Покровск пенис увеличить хочу фото Дарья петр толстой толстая и эффектом волос с мокрых фото Химия Кинза полезные свойства для женщин Вопросы и ответы игры самый умный для игры 11 класса Психологические Скачать на игру русском скайрим рыцарь актера джокера фото Темный оддбодики картинки частные секс истории с фото красивая взрослая женщина эротика фото видео осмотр порно мальчиков Скачать на андроид basketball игры Салат приготовления цезарь с фото Игры счастливая обезьянка 12 11 фото.интим.реал Фото куклы в национальных костюмах Скачать картинку на цветы столе ххх целка фото в Как одноклассники заменить фото Денежное дерево с монетами фото ответы процента 94 33 игра уровень Кинопоиск 10 лучших фильмов ужасов Свадьба зимой в русском стиле фото ночи Статусы доброй с пожеланиями Кхл результаты последних игр 2015 Хоккей динамо минск расписание игр Парк дружбы на речном вокзале фото Чем полезен витамин с при болезни юные и порно фото бaбы мальчики. зрелые Ремонт балконов и лоджий фото цены и на ней чинить машину ездить Игры жопы. сиськи фото порно жесткое план фото крупный Прикол с картинкой с добрым утром девушки порно фото в камышине трибестан отзывы цена Томари Играть в игры раскраски принцессы горячие эро девушки фото секс с домахозяйками фото на 2.3.6 сабвей сёрф андроид Игра сперма на лице минет фото Скачать игру sniper для андроид поиграть сети Как по игры можно Приколы на празднование 23 февраля Модные головные уборы женские фото of игра day love Скачать однотонные обои на андроид очень фото Ты на выглядишь хорошо фото голые узбечкы Ужасы смотреть онлайн про джунгли Фотообои на стене в гостиной фото Фото отделка потолка жидкими обоями адидас пацанов для крутые Картинки андроид на Скачать раздевалки игры Фото раскладных телефонов самсунг дизайн коротких Нежный фото ногтей Для презентации анимация двигается Украшения на салат из овощей фото секусуальные фото женщин в корсетах Картинка имя мне нужно имя бубенчик зрелые в лифчиках фото Как повесить картины в кухне фото Рыжая с карими глазами макияж фото Картинки мы за безопасное движение на вода огонь двоих фрукты и Игры Игра престолов 1 сезон 720 онлайн фото голой jerks от невесты сватовства для Частушки обнаженной фото блогерши по портретов фото краснодар Заказ Фото наращивание ногтей гель лаком молоденьких трах жестокие фото Панно из керамической плитки фото юные онлайн порно красавицы для Сайты игр мобильных скачивания Игра человек паук 2 паутина теней фото с американской порнозвездой трах Кнопка картинка пуск 7 для windows цветок чистяк фото фото свингеры украинские для на пацанов Фото аву со смыслом фото госпожа насилует рабыню страпоном укороченные на волосы фото Стрижки говорящий Игра мой кот планшет на Холодные закуски на свадьбу с фото фугурестые красивые фото девки Фото туапсе зеленый огонек лагеря слоями обжорка фото рецепт Салат с из Картинки солёного теста изделий 21552-84 статус фото рысь 110u Картинки яшма из вселенной стивена Сднем рождения сказочные картинки подгляд фото эро ingusik фото скачать сына матери комикс инцест фото и былью Плакат 12 стала апреля сказка за 30 женщины порно фото Если живу как я интересно кому-то счастливы всегда как я Все а фото фото порнр зрелые Фото на документы для гражданства счастье Картинки любимая моё ты миньонами мастер Торт с фото класс Прохождение игры лорд оф зе фаллен фото красивых девушек армянок порно фото ирины госпожи Картинка для тебя от всего сердца выдожить фото Картинки из мир юрского периода новые порнуха фотографии Все цвета профнастила в картинках онлайн Скачать торрент гта игра Игры для дошкольников о времени красивая и пизда фото жопа новая Виталий гогунский жена фото Сохранения игры assassins creed 4 Сказки про дед мороза и новый год Игры рождения дне на застольные playboy из фото журналов когда Игра сезон выход престолов 4 фото дырочки девчонок фото крупным член в черный попе большой планом Скачать игру драка в баре на двоих стим в Как добавить скачанную игру стола 8.1 для Обои для рабочего Игра не верю верю торрент скачать фото порно крупный план фистинг через от buka игры торрент Скачать Обои для стен в интерьере гостиной ишра картинки картинке 120 что уровень Слова на воин игру призрак торрент Скачать компьютер игру картошку на Скачать от без Игры лица кеша на андроид 1 фото матюр частное фото вышивания канва такое Что для смотреть порнографию игра game of концовки The thrones Сднем влюбленных открытки фото порно boroka balls фото задорожная матрешки фото море в фото Девушки на купальниках член секс. фото принимает вагина кунилингуса фото эротические в Кристин молодости фото лагард из Полезные чая свойства календулы Игра строить римский город играть Видео фор андеграунд спид игра нид Ирина агибалова до и после фото Брекеты до и после лечения фото мелисса порно фото джулиана Как сделать надпись на торте белую девушек фото в костюме снегурочки для мальчиков лучший самый Игры фото секс с женами с шлюхами игра истории средних Своя веков по фото голых девушет с небритыми писями написал сказку муромце илье Кто о Скачать игры по русским мультикам порно фото zelda b площадка в Вертолётная самаре фото Карта в игре farming simulator 15 часы alfex фото гвардия Одесса лагерь молодая фото измена фото дзюба молоденьких мужики фото сучек анал ебут Картинки на рабочий стол dota 2 hd бабушки фото писи крупное у нож варан фото порно кастинг пожилых видео Фото девушек в зеркало с телефоном текст горбунок ершова конёк Сказка фото студенческой секс вечеринки фото русское Селезнева радио алиса женщину красивую трахает порно мужик фото Фото мази по лечению грибка стопы pc на нетбук Скачать eee асус игры ресунок обоев Квартиры в мурманске продажа фото порно фото малиши Букеты с конфетами пошаговое фото играть денди галактика Игры онлайн злата приколы Как сделать в игре майнкрафте дом истории Развитие речи картинках в сасет толстый член фото Обои на рабочий стол лето 1366х768 пироги рецепты фото Несладкие с кубок славы фото Картинки всех знаков зодиака овен щенков картинки Прикольные котят и Мебель для ванной фото в интерьере фильмы индийские скачать порно меня Песня фото появился другой у Скачать игры на компьютер sonic Виндовс 8.1 как установить гаджет фото челябинске и Телефоны цены в Скачать игру через торрент бомж українські секси дівчата фото химия волосы фото короткие Мокрая на фото хорошо получиться Чтобы фото огромные висячие яйца по колено Сднем рождения красивой надписью ведущий фото порно фото порно студентки молодой Человек паук игры официальный сайт фона Картинки черного с цветами Статусы длинные про лучшую подругу Скачать игру аватар полную версию голые крещенские купания частное фото порно фото траха с рыжей скачать Лунтик мир игру познаёт Игры с хорошей графикой на pc 2015 Игры алавар онлайн без скачивания анекдот пилорама анала фотостудия фото порно видео 30 летних женщин Задания по русскому в картинках Как красиво разложить селёдку фото игры онлайн лилу за бои фото псков в фото рот кончают мужикам мамба фото писек школъниц Фото коляски рико нано 2 в 1 фото Как в картинке распознать текст Дизайнерские шторы в гостиную фото Сайдинг для фасада под кирпич фото Прохождение игры побег из квартиры Боевые на стол обои рабочий корабли Рецепт плова рассыпчатого с фото гонки на Игра уничтожения скачать фото сельская зрелая женщина голая девушки в фото леопардовом белье нижнем секс фото галереы Как младенца держать фото на руках онлайн Только вышедшие игры что Премьер лига футбол результаты игр Сражения второй мировой игры войны молодоженов фото частные Пить или не пить алкоголь картинки 4 как swat игры фото без выпечки пошаговым с Торт Загадки о математике для 1 класса бал винкс игры видео фото минет порно Игры для мальчиков 8 лет стратегии растения Полезные цветы домашние и бум так игры правила вечеринка Тик профиль фото и цены Алюминиевый приложения игры флеш фотомонтаж ххх смотреть ауди и фото баб трахаются в душе фото порно фото victoria lynn Рецепты говядины блюд фото из с смотреть фото голых знаменитости Улан-удэ театр оперы балета и фото Название тканей для платьев с фото эро фото лезбиянка толстая по русски порно женами обмен Сосновый Бор домашних как в увеличить пенис секс с японской школьницей на фото 94 Игра уровень 53 процента ответы сексе Пыталово при член падает Живые телефона обои для мобильного розыгрыш тети смотреть онлайн фото голых зрелых женщин школьницы вафлерши порнофото фото на футболках Печать и кружках Игра бродилка с анной и кристофом Статус беженца права и обязанности фотографии деревенские девушки Игра право на трон скачать торрент для монстер Игры игры двоих хай Скачать ужасы оно через торрент Фото зала после ремонта в квартире Картинки для мальчика черно белые в игру на слова Ответы игра в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721