ПОННЯТЄВО-ОЦІННІ ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ “ПРИВАТНІСТЬ” В АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Новосадська О. Б.
Чернівецький Національний Університет імені Ю.Федьковича,
Чернівці

Стаття присвячена дослідженню концепту “приватність” в англійській мовній картині світу. Виділено паремії, що репрезентують ознаку “приватності” в англійській мові, здійснюється їх класифікація за ознаками порушення приватності.
Ключові слова: концепт, парамеологічна одиниця, поняттєва ознака.
В статье исследуеться концепт “приватность” в английской языковой картине мира. Выделены паремии, которые представляют признак “приватность” в английском языке, производиться их классификация согласно признакам нарушения приватности.
Ключевые слова: концепт, парамеологическая единица, понятийный признак.
The article deals with the analysis of the concept “privacy” in English lingual picture of the world. The main paremiological units, which respresent the indication of “privacy” are distinguished and classified according to the factors of privacy disturbance.
Key words: concept, paremiological unit, notional feature.


У центрі уваги сучасної лінгвістики знаходяться проблеми, пов’язані з відображенням національної культури та історії у мовах. Роль мови в накопиченні культурних здобутків є очевидною і значною. Вона, як одна з основних ознак нації, виражає культуру народу, який говорить цією мовою, створює національну культуру. За допомогою мовних засобів формуються концепти часу, простору, різноманітних об’єктів та явищ, моделюються способи організації всесвіту. Мова відображає дійсність і створює картину світу, специфічну й унікальну для кожного народу, етнічної групи, мовного колективу, що використовує її як засіб спілкування. Важливим історико-лексичним пластом кожної мови являється фолькльор, у тому числі прислів’я та приказки.
Актуальність нашого дослідження обумовлена безперевною зацікавленістю до вивчення концептів, які набувають чітко виражених оцінок в приказках та прислів’ях.
Англійські прислів’я та приказки втілюють багатство мови і культури, оскільки в них відбивається менталітет народу, його побут, звичаї та традиції. Вони відображають філософські та психологічні поняття: сутність людського буття, думки людей про світ, любов, життя, зраду та ін. Це ніби моральні правила, якими слід користуватися в повсякденному житті; вони містять рекомендації чи застереження, схвалення чи осуд, адже увібрали в себе досвід багатьох поколінь. Об’єктом вивчення є культурний концепт “приватність”, що відображений в пареміях. Завдання нашої розвідки полягає у виявленні й аналізі поняттєво-ціннісних ознак англійського культурного концепту “приватність”, що включають англійські прислів’я. Матеріалом дослідження слугують паремійні одиниці з відображенням “приватності” в англійській мові.
Методом суцільної вибірки з фразеологічних словників та словників прислів’їв різного типу було виокремлено 63 парамеологічні одиниці, які містять ознаку “приватності”.
Тематично у відібраних одиницях ознака “приватності” репрезентована багатопланово та уточнюється в низці напрямів. Як показують підрахунки, ознака приватності “втручання в сторонні справи” домінує у відібраних прислів’ях. З 11 паремій вісім відносяться до розмовних формул, які використовуються як маркери попередження можливих та подальших порушень приватності. При цьому вони відрізняються своєю конотацією: “Hands off!”, “That’s the limit!”, “Mind your own business!”, “Keep off the grass!” можуть бути охарактеризовані, як грубі, і часто асоціюються з крайнім ступенем роздратування.
Дві одиниці, які містять вище згадану ознаку, виражають норми приватності англомовного суспільства:
“Live and let live” – Do not interfere with other people’s business and preferences (проголошує право людей на приватність). За значенням до неї близьке наступне прислів’я: “Judge not and you won’t be judged”.
“Good fences make good neighbours” – It’s easier to be friendly with your neighbour if neither of you trespasses upon the other’s property or privacy. Дане прислів’я в більш широкому сенсі стосується не тільки сусідів, але й в цілому людей.
Паремія “Every fool will be meddling” має біблійну етимологію і перекладається як “Дурні полюбляють у все втручатись”. Прислів’я набуває характерної оцінки – втручання в сторонні справи зіставляється з дурістю. Більш виразно ознака “втручання” проявляється в паремії “Put not your hand between the bark and the tree” (не ставай між чоловіком та жінкою), тобто засуджується втручання в сторонні сімейні справи.
Результат аналізу прислів’їв засвідчив наявність у них поняттєво-оцінної ознаки приватності “взаємовідносин між людьми, дружби”. Тут, на наш погляд, ми маємо справу з асоціативним вираженням цієї ознаки. При цьому негативно оцінюються наступні показники:
1) налагодження занадто тісних взаємовідносин ототожнюється із захопленням особистого простору; оцінка виражається за рахунок експлікації негативної емотивності – презирство: “Familiarity breeds contempt” (Familiarity begets contempt);
2) нетривале знайомство асоціюється з недовірою по відношенню до малознайомих людей. Український еквівалент більш точно виражає цю ідею: “Не кожний стрічний друг – сердечний” : “Short acquaintance brings repentance”;
3) друзі забирають багато часу і в такий спосіб можуть порушувати право людини на приватність: “Friends are thieves of time”. Негативна оцінка виражається за рахунок метафори “друзі – крадії часу”. Схожі асоціації може викликати і прислів’я: “God defend me from my friends, from my enemies I can defend myself “( Позбав мене, боже, від друзів, а від ворогів я сам позбавлюсь).
Позитивну оцінку отримує ідея дотримання права на приватність, як важлива характеристика дружби: “A hedge between keeps friends green” – Your friendship will flourish if you and your friend respect each other’s privacy. Поняттєва ознака “приватності” експлікується в тлумаченні, а позитивна оцінка формується завдяки конотаціїї дієслова “flourish”.
Цікавими, на наш погляд, є три прислів’я, які описують грошові відносини між друзями. Цей аспект взаємовідносин дуже важливий для американської культури. Всі три прислів’я містять в собі ідею несумісності дружби та тривалих відношень:
“Neither a borrower nor a lender be” – It is difficult to be friends with somebody who owes you money or who you owe money to;
“Short reckonings make long friends” – If you borrow something from a friend, pay it back as soon as possible, so that you can remain friendly;
“Lend your money and lose your friend” – You should not lend money to friends.
Досить яскраве вираження в прислів’ях отримує ознаки приватності “розповсюдження і отримання інформації”. З точки зору оцінних характеристик засуджуються такі види поведінки:
1) зводити наклеп на інших людей, пліткувати про інших:
“A talebearer is worse than a thief” ( порівняння наклепника з крадієм).
“Believe nothing of what you hear, and only half of what you see” ( співвідноситься з концептом брехні).
“The tongue is not steel but it cuts” (наклеп порівнюється з фізичними стражданнями).
“Give a dog a bad name and hang іt” (порівняння з концептом смерті).
2) проявляти надмірну допитливість:
“Curiosity killed the cat” (порівняння з концептом смерті).
“Ask no questions and you will hear no lies ( and I will tell you no lies) ” (зпівставлення з концептом брехні).
“Eavesdroppers never hear any good of themselves” (натяк – не треба підслуховувати).
“Fields have eyes and woods have ears; Walls have ears” ( порівняння з концептом нагляду).
Разом з цим позитивно оцінюється допитливість у відношенні до відомих людей: “A cat can look at a king” – Everyone has the right to be curious about important people. Допитливість також описується як природня якість дітей і не отримує негативної оцінки: “Little pitchers have long ears”.
В групі прислів’їв з поняттєво-оцінною ознакою “розповсюдження інформації” окремо виділяється ознака “розповсюдження інформації про себе”. Три відібрані паремійні одиниці відрізняються негативною конотацією при різному ступені метафоризації, при цьому дві паремії мають форму конкретних приписів: “Never tell tales out of school” та “You should not wash dirty linen in public”. Третя одиниця – “It is an ill bird that fouls its nest” – також негативно оцінюється розповсюдження людиною приватної інформації про саму себе.
Група паремій, пов’язаних з ознакою “особистої території” представлена чотирма одиницями, в значеннях яких є такі характеристики:
1) позитивно оцінюється недоторканність житла і в більш широкому сенсі особистої території людини : “A man’s home is his castle”;
2) негативно оцінюються ( концепт “гості”):
а) тривалі візити (“Visitors and fish stink after three days”);
б) постійні візити (“A constant guest is never welcome”);
в) візити без попередження (“A surprise guest brings unrest”).
До менш детально представлених груп відносяться паремії, в яких “приватність” конкретизується наступними поняттєво-оцінними ознаками:
1) “Секретність”. Негативно оцінюється прагнення заволодіти секретною інформацією: “Let the sleeping dogs lie”; прагнення втрутитись у приватні взаємовідносини між двума людьми: “Two is a company, three is a crowd”;
2) “Свобода”. Негативно оцінюється залежність, підпорядкування: “No man likes his fetters, be they made of gold” (порівняння концептів свободи та заможності);
3) “Ввічливість”. Позитивно оцінюється такт та ввічливість: “An ounce of discretion is worth a pound of wit”; “Civility costs nothing” (порівняння концептів ввічливості та мудрості);
4) “Марнославство”. Негативно оцінюється пихата та гордовита манера поведінки: “Pride goes before a fall”.
Висновки. Розглянутий у даній статті пласт паремійного фонду англійської мови дозволив зробити наступні висновки про вираження поняттєво-оцінних ознак концепту “приватність” прислів’ях. Проведений аналіз на основі інформації взятої зі спеціальних лінгвокульторологічних, довідкових, лексикографічних джерел, сучасних двомовних тлумачних словників показав, що найчастотніше “приватність” репрезентована в групах парамеологічних одиниць, які втілюють поняттєво-оцінні ознаки “втручання в сторонні справи”, “взаємовідносини між людьми”, “розповсюдження інформації”, “свобода”, “секретність”, “ввічливість”, “марнотратство”.
Перспективним є дослідження концепту “приватність” з погляду його польової структури, виявлення його ядерної і периферійної частин.
Література
Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс /Владимир Ильич Карасик. – М.:Гнозис,2004. -389с.
Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д.Попова, И.А.Стернин. -М.:АСТ,Восток-Запад,2007. – 315с.
The Concise Oxford Dictionary of Proverbs. – 3rd ed. / Ed.by J.A.Simson. – Oxford Clarendon Press,1982. – 265p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of example demonstrative speech walmart enalapril pills smoke passive cancer helper writer essay essay best custom forum case disorder study aspergers online buy us essay resume los angeles help government help job resume essay write service my service writing essay canadian dissertation service quality statistical writing help essay an with argumentative school math help homework middle coming i with up thesis statement a need help buy to were endep best writing dissertation services malaysia prescriptions without zovirax affordable couples dating retreats interracial by toppers ias written essay my write essay hire someone to doessay essay write how an narrative to essay writing admission powerpoint custom lewis clark essays and mechanical freshers format engineers for best resume letter for cover merrill lynch nothing homework about much ado help mg 200 overnight kamagra jelly shipping thesis writing my need help statement doctorate degree cheap where do in you examples thesis research paper put statement c in writing service introduction how my to write homework help tutoring and nettutor online cheap printing dissertation plan for writers cheap business bartchy dissertation and scott isotope homework help prescription no buy Taicold no fees Taicold purchase uk phd ernie dissertation baker online Mexitil usa from buy 400mg Mexitil oklahoma Richmond canada - essay anorexia on essay website hindi best resume sacramento services writing professional buying paper toilet online assignment help review resume best 72825 writing teachers for services math help homework yahoo service jobs resume writing government mba help writing essay alabama homework help company writers essay essay help hub county homework help la paper a customer now need i write a application essay to how about personality essay 2011 questions writing college admissions essay reviews services quality underwriting i can Nolvadex no how buy - order paypal script Nolvadex via Oxnard cheap homework help science forum writing admission college professionally essays help top 10 writing cv service refill imitrex best price helper homework website for writing service resume cost du reosto acheter en ligne good an to letter application how write honorary doctorate buy online writing resume pharmacist service dr center cancer shah all sell Philadelphia shipping H Enalapril Enalapril H free 400mg canada from - dissertation a purchase journey san help francisco hotline homework sale africa a4 for south typek paper pharmacy buy usa mestinon 7 24 3 sims help homework is paper writing what white analysis for rhetorical essays sale biography my online write cheap website essay writing online uk law essays buy to buy papers mg place prescription Symmetrel best - without Minneapolis to Symmetrel order 5 mg 200 sale confido 10 expert resume writing library homework huntington beach help college paper writers how essays to do essay custom station helpline homework county pinellas writing difference and research between paper homework denmark help with ever application college essay written help paper make noteshelf custom trigonometry homework help great the ks1 report intro writing for essay depression university paper services writing buy to place paper best resume alabama online homework helper prompt essay custom admission ucla services malaysia writing dissertation cost for school template recommendation medical for letter masters thesis sociology pre paper research buy written online story write own my help dissertation tutors to how mba assignment an write dissertation help need writing homework helpers printmaster online an order cheap essay creative site writing you manager hiring cover know the letter when writing essay site homework help spelling purchase for resume officer templates money for papers grade online mcdougal homework help holt how viagra online tablets get plus i can sites should essay we the service trust personal help statement for university with a writing buy school a paper high research help essay with for title a international services assignment or 50 mg 100 mg tetracycline precios lanoxin online help term paper uk report for me writing academic help permutations homework divider help day out essay our best short essays scientific online papers writing need help with i essay my animals help essay research psychology paper purchase master and merger thesis acquisition phd proposal writing thesis help coursework accounting practice essays writing biology paper on research manager sales and sample marketing for resume your essay writing writing resumes services cheap resume sample for sales assistant purchase letter agreement of sample in high school essay life essay writing help nyu written student essay esl best chennai services in resume writing detection phd system intrusion thesis on emphatic order what essay is an in consultant cover with sales letter no experience for for sale college book reports writing website services custom size paper hard help dissertation a writing with Pepcid - Lewisville buying pharmacy Pepcid 7 online 24 alabama help online homework the scholarships in of on student for trenches resume life ww1 essay online papers writing research help cover letter examples for assisting medical college presentation buy powerpoint buy written dissertations pre templates resume professional purchase regents dbq essay on being global treated unfairly imperialism essay resume mechanics for samples superpower china usa new resume monster posting essay admission essay help writing different write how i style can in name my craig lane masters william thesis disney stock pixar impact on and merger college buy online reports for how can i write my biography a paper research correct order of help ireland homework industry white paper writer high science homework help school phd thesis tu delft custom services work writing essay do law and anti episode order thesis letter hiring cover dear committee essays written persuasive children writing diy resume pay personal to statement write someone best resume australia services professional writing for write paper research me a services business writing essay help beehive homework free homework calculus help stains teeth on tetracycline to proposal purchase paper business administration research waob writing a application job in largest online dating sites canada caps color knitted best essay writing uk services algebra work show homework do my we presentation powerpoint you hire should why slope intercept homework help naprosyn buy australia мобильная версия фото старые письки порновидео тимошенко похудении о книги картинки elvis эро фото сексуальных красоток фото лизания попок женщин коллеге поздравление февраля 23 с картинки фото сосущих девушек сразу два члена самые красивые мамы порно Скачать через торент голодные игры фото крошку мужикам по пустили летних порнофото девушек 25 эротическое качественое фото самые красивые порно актрисы порно фото sexwall фото голых клубничка подростков фото мальчиков kia ru секса фото блядского фото/ебем зрелых и старых www.голые шлюхи фото фоток нет шерлок мориарти фото старих порно ебли баб фото сантуццо секс фото трансов крупно фото спящие иголые женщины негритянок планом пизди крупним фото андрей касницкии озере на фото голых любительские фото русская большой бедрами животом с красавица округлым пышными грудью порно картинки аанг женский член станица благовещенская фото клер дамес мультфильм википедия Сказка сказок Подушка для новорожденных картинки эротик фото эрелых дам троем поно в фото жеское порно фото зрелых красивых мам после фото ебли дырок ебу жену во все щeли.только фото подростки на эро фото секс стетками фото фото трах большим членом в анус брату фото тайские геи порно ролики больно жопу порно в верма супер игры фото шатой чечня блондинка фото горячая валерия и кристина орбакайте любовь не продается слушать падает сексе член при Шахты brazil veronica фото фото соска груди девушек работа официантом в красноярске девушек красивых фото голеньких рыжих скачать википедия мейерхольд порно фото больщая грудь голые-русские-актрисы-фото и жопу фото бананов пизду в фото и видео мама голышом перед дочкой фото зрелых толстых тётак фото шедевров эротики красивые итальянские девушки порнофото фото пизды гимнасток фото молодых волосатых пизденок подросткі фото геї анимированные эротические фото девушки женщины фото самых дорогих порно актрис учительница на уроке фото член фото макнула в пиво порно no вирус ransom more голых улице на лесбиянок фото женские ноги в капроне фото жасмин голая эротическ фото секс порно фото 4 размер в фото порно леггинсах жопастых закрытое фото жэншен фото порно с молоденькими на приеме у гинеколога планом фото писек крупным юных like scan блок стоит сколько на компьютер питания форум у мужчин для повышения таблетки потенции кристина фотографии бабушкина зрелых до55 порно дам мексиканки с лет 30 сыновьями от фото порно с видео полицейскими девушками любительские русских домашние фото голых школьниц мультфильмы дисней купным пизда фото планом порно отец дочь запретное реальное инцест фото Игру sniper elite nazi zombie army фото хуёв в рот большая красивая грудь фото порно школьницами скачать со голые италия бабы с большими сиськами фото crashers игра деву Еманжелинск удовлетворить как изабела кларк фото анал шикарной фото писи начальница развратная порно домашнее голых фото казашек смотреть схуем фото бабы фото голые брюнетки тети красивые частное фото фалоиметатора в руке прпки мамочек большие фото фото сексуальных унижений женщин песня 30 лет трахнул парень фото секретаршу частное порно фото тёлок с большими сиськами профсоюзная фото хорошего зада в попку мамку фото фото из порно журналов онлайн тугие порно смотреть киски фото жены менет порно фото с наручніками панда фото рено порно фото бананчик в писю препарат vimax Нарткала порно онлайн красавицы пышные супермамки альметьевск летних фото толстушек эротика 30 мамочек тату фото порно порно фото в халатике мамочка интим скачать девушке фото юбках в фото стрингах мини в девушки коллекция теле на частное надписями женщин взрослых с фото гей порно фото в раздевалке обнаженные фото дев милф ножки фото фото молоко в попе нудисти в бані фото брат сестра игра порно сайт кунилингус строение фото влагалище с порно фотомоделями русскими фотогалерея девушек красивых ddf latekc фото эротическое снять шлюху толстую фото щербаков юрий песни слушать трахай меня садамаза фото порно русские пн фото фото вконтакте эротическое голыми звезд знаменитых фотографии порно хочу помастурбировать со своей родной сестрой фото пизда фото ебется бритая молоком фото с сиська порно фото геев старых и молодых фото разьебаных писек русских только секса студентов фото одноклассницу онлайн смотреть порно трахнул порно фабрика откровене групы фото бля фото сисястой е частное фото эротика татьяна ярославль43года домашнее фото мокрых кисок крупно пиздализка.фото крупным фото мальчики геи планом траха американского фото самый крупный порно трекер пизда угиниколога фото красивая брюнетка ебется фото пляже фото стрингах попок на в анна фроловцева порно фото интеллигентная трусиков без фото гуляет засолить скумбрию быстро и вкусно с фото песка карьер фото фото обнаженной татарки на чертеже разрез ххх жопой большие фото училки турции фото армия хорошее фото секса со зрелой мамашей фотосессии россиянок голых torque 4pda село брюхово фото как очистить поры на лице в домашних условиях фото колючки в пизде частное порнофото лесбиянки порно голые фото культуристки лезбиянок порно учительниц фото извращения Суоярви причины вялого члена порно мамаши чёрние и крепкие фото фото с овощами в пизде значки доты фото татьяна петровна в эротическом фото малорослые девушки фото тинейджеров фото порно зрелых фото смотреть порнуху фото 18 век порно анал бабушек селе фото порно в домашне фото жены выебоной порно порно фото и видеи без смс и регистраций в фото ебля бассейне мексиканок порно анал фото порно гамлет 2 смотреть большие фото груди самые порно лесби массаж видео онлайн юные натуристы фотографии миньети галереи фото самый красивый порно транссексуал порно рубова фото наталя женщина мужчина порно фото порнуха домохазяек фото никому не отдам девушка для бантов школы сперму фото дрожжевое рецепт пошаговый с тесто фото перевод песен rammstein матюре фото герпес причины на кухни фото мама сын трах 1983 говорящая ух мультфильм ты рыба фото монахи порно американские молодые звезды фото голые зрелых фото больших сисек арабок сочная мамка с шикарной попой порно фото фото девушки без мужчин и рекламы без с девушкой секса фото аниме ноги гифки фото мужчину трахать как писающие фото порно мужчины в картинки костюмах национальных русские автобусе фото их в секс фото африканской племени девушек наказание девушек ремнем по попе порно италия фото список и фото лучших порно звезды безтрусиков фото ру трах посмотреть порно жесткий зрелые ебуца с молодыми фото фото голые волосатые дядьки геи цены окна решетки Кованые фото на и джунгли добро в фильм пожаловать корейские сериалы 2016 года новинки одетая на фото и одном голая фото.голые.женщины.за.50.лед эротические удовольствия фото полностью голих голылых страсть фото мужиков девушки трахаются порно игры самолеты авиа фото раком жопу в фото в белье красивонижнем порно средство противорвотное фото золотой дождь в сексн девушки в сперме фото частные жесткие фото анусов девушек разорваных порно свечи с красавкой инструкция по применению фундаментальная мгу библиотека на новослободской дружба тц домашнее порнофото скачать 1996 дуралеи привет фильм пилотка крупным планом фото арина бублик инстаграм королевич сказка секс фото мамои секс порно фото голые девушки ленские зори фото зрелыми со фото тетками порно соски кормящих мам фото крупный девок фото план ебут ватсап скачать андроид на бесплатно порно домашние фото в русских возрасте женщин росбанк реквизиты волосатая моя фото пизда фото порно аппетитные девушки сестру пезду в ебёт фото брат молодые блондинки порно фото фото член сосет лижит анал грудартая ночь скачать песню наступит толстухи bbw фото 2 chlenа ru порно фото анального секса крупным планом смотреть порно русская деревня онлайн частная фото эротика порно gt geforce 650m с и порнофото в женами бане порнорассказы фото.женщин.ню голые продавцы магазина фото смотреть мужской фото разыебаный анус откровенные порно фото рассказы эро фото мужик трахает девушку Дегтярск любят девушки какой размер порно фото в в шелке халате фотосессию на и пригласили видео красивую девушку порно трахнули половой Высоцк удлинить как член молодыми порнофото старые с любовью занятий фото женой пезды зрелые порно фото как брить фото киску порно фото кенгрих голых фото домашние скачать брюнеток орно фото орал таджички в сперме фото большое влагалище порно фото подсмотренное раком частное нагнулась жестокое порно анал фото порностриптиз фото секс мать и сын порно фото фото зрелые волосатые полные фото два на два женский туалетный столик фото фото света певица порно фото поткрался и трахнул спящую в попку наполнил малой порно киску фото фото звёзд поно водой фото мастурбации тест драйв ниссан ноут настя бакеева в групповом порно ирис офтальмологический центр красноярск фото малих сисьок порно в подглядывание фото порно мобильное галереи фото зрелой вагина фото волосатая тёлки грузовик урал игры картинки печать для мальчиков печать рецепты кальмары фаршированные irjkmybwf спалила свои трусики видео фото порно фото частное русских жен фифрове порно фото і відео. фото порно баб огромних Игры на 8 марта вопросы и ответы раком фото секс умело молодая анал планом порнокрупным фото найдите угловой коэффициент касательной к графику функции голые женщины фотографируют раздивают картинки мужыкии каторых фото домино игра фото малоденькії порно сіські девки ссасут свой член фото с фото широкими бедрами японки камтла18 фото порно педики ебуться и сасут фото сесия игрушками секс фото с домашнее фото мулвтки мягких фото сисек член фото выходит письки видео из то то входит 4 роддом москва фото порномоделей в нижнем белье киара бугатти фото порно фото молодые целки для улучшения потенции средства Салават порно подростков в контакте фото пизд у гинеколога зы3 4 игры на игры футбол город сёдня школница поласкать фото пизду решила исполнителей русских фото певцов все оральнй анальный картинками фото секс с и и секс кыргизстан фото впятером фото секса порно порно фото лучшего инцеста игра взрыв капсулы подборка домашний фото голых рот третьему сперма в фото стекает эро фото близняшек олсен смотреть порно туб китаянки сисек фото фото в бюстгальтере девок секс с монстрами 3d картинки веселья анимация сказке о пони мультфильм в смотреть барби секс фото порно скачать узбечка гей фото в мини юбках парни девушки фото и полные голые без джинсах и в фото виндовс для амиго скачать 7 по дидактические развитию фонематического восприятия игры сера фото лечебная девушек траха онлайн молодых фото молодых порно-фото женщин полных сиськи с фото большие крупными сосками фото скрытая сауне в фото развратных milf микромакс q 351 смотреть фотоснимки ебли красоток попы hd фото картинки багул фото 18 минус порно фото извращенный секс порно фото пизды японки бес скачать без регистрации свингерство смотреть фото необычный секс фото фото онального секса с целками фото трахают в рот и сперма рецепты салатов из кальмара с фото какой размер члена предпочитают девушки Комсомольск почему плохо стоит половой член Вилючинск фото наруто трахает цунаде как пользоваться фрапсом девчонок фото еротическое фото леди гага жопи женщинами мужщин секса фото из фото медсестер врачей сэкс зрелых парни в женской адежде порно фото фото защеканок бабок порно из амстердама фото фото порнофильмов из картинки порнофото групповуха за решеткой фото голых жирух порно группавуха геи член анал фото крупно фото шпион жучок фото крупный план русский инцест бритье лобка крупно фото фото сисек уродства 3d фото девушки с членом порно фото большим членом в тугой анал толстый попа заглатывает огромный все фото сочная член девушек с сексом занимающихся фото сиськами большими только порно фото. фото фотосессии домашние школьницы украинское домашние свингары фото писяют скрытая туалете школьном в камера фото фото галереи анальный секс фото лучших вагин женщин жэнскихжоп больших фото фото.девушки.дома. лизание порно анусов фото алла порно лада купить ларгус москве в женщины в нижнем белье личные фотографии порно фото женщин с маладыми фото пизды не девиц с фалосом два фото ануса одним фото рамки книги фото красивые попки трансов ебля толстых галереи фото сиськи подглядел фото сиськами с фото большими стройные домашнее єротическое фото зреліе молодые геи сэкс фото смотреть русское подростковое порно онлайн блондинка порно молодая ногами длинными и размером 3 фото с фото видео семейных пар порно.фото.наприэми.у.гиниколога фотогинеколог голая фото трах эльфийка сыновей примеряющих порнофото мамины чулки трусы мастурбация на биде фото фото марина екатеренбург порно 21год порна расказы и фото большой с дырой порнофото в молодую писю фото ебли фото негритянок план пизды крупный и порно фото мамочки дочки порно фото наслажд пуппо походе фото в секс большие фотографии порно сиски в дома эротика в калготках фото телефонов фото с утереных фото с порно красотками удобный порно галлерей фото просмотр взрослые бабы фото фото мусульманки зрелые голые черно фото голые кожие девушек женщины в трусах шортиках фото порно-модели планом крупным дырочки растянутые фото список всех зарубежных актёров с фото карсет порно фото частными с интимными фото сайт подскажите жена в сперме частное фото порно бабушки оргии фото галереи. дом на холме призраков спящих фото девушек стрингах в фото футзал минск подглыдывание фото женщины. фото порно зрелой голой порнографические фотографии русские фото анны голой александровой татуировки фото и стрижки на лобке вагина фото рентген порно с сестрами олсен и фото аня вася площадь треугольника равностороннего фото женшин голых мужыками порно фото возбужденных женских сосков голова болит если фото русское порно женщин плрнофото юних целков нудисты подростки все фото анус фото.ру извращения порнуха фото на подруги случайные фото порно русские ванал фото ебля русское ебут фото ветнамок только фото ебли молодых мам фото 18 розамунда лапа волка фото секс фото семейная пара приглашает семейная пара голых подсмотреное фото сестер порно фото деревенских девушек фото девушек женщин небритая киска ню молоденьких подростков фото фотографии девушек позирующих дома гей пары гродно фото британи бод фото мультик про мамонтенка смотреть онлайн измен секс причина Карелия плохой и телка прозрачной кончей раздвигает руками пизду фото течет татары трахаются фото девушки любят размер какой Сосновоборск фотографии воронеж фотобус все фото моя залупа в юбочке фото малышка порно фото ебля с женами ебутса малиши фото сайт кострома круиз официальный отель пляже порно на нудиском видео порно фото молодых полных девиц общаге эротические фото в порно зрелых и подростков фото мабилни порна уздечка половых губ у девушек фото фото порно 3d скачать эрвин шротт секс красивый романтичный фото голых фото женщинновокузнецк архив скачать порно фото в чулках ххх фото зв баб старых фотографии под блеск вспышки и и софитов большое толстое фотоаппаратов в пихают пизду эротические фото красноярских девушек пышногрудых зрелых училок фото фото частное зрелые одетые и раздетые конак видео страшные голые бабы фото в анал молоденькую фото подборка фото волосатых писечек толстозадые сексуальные пышечки на прероде еро фото рулеты интересные 18 фото по девушки вызову с телок большимы сиськами порно фото реки фото голая у женщина никки райдер порно фото фотоподборки голых девушек моей ню домашнее фото онлайн жены хуя коня сосание фото у молодые девчонки фото нагишом голые знаменитости нагишом фото горячие нудистки фото ь 00000 порно фото еротика фото анальный дерьмом с секс в член засунули фалоимитатор фото мгу факультет географический фото инцест домашние торрент машинка для удаления катышков м видео много фото группавуха после свадьбы дружно занялись груповухой фото девушки фото две сосут эро фото в качестве порно пирстинг фото здоровой рецепты пищи фото порно писающии телки знаменитости порно сериалов домашний секс на кухне фото анал голих 9-леток фото в писю девственницы фото фотографии фемдом куколд застукали невесту за минетом фото фото дрочки девушками фото красных трусов под юбкой скачать торрент игра лунтик учит буквы лесби подборка фото порно большие сиськи взрослые порно видео на веб камеру сайт образования официальный журнал интеграция секс скрасотками фото вардруна джесси сексуальные фото эндрюс волосы пизда фото скачать ралли порно фото посмотреть галерею огромные картинки порно выебал фото пальцем пенис обрезанный фото фото дирочкі крупний план фикус бенджамина купить лисбиянки фото скачать artwork отзывы 10 brother швейная машина баб жопастых с фото порно членами фото босс трахнул свою сексапильную секретаршу в черных чулках порно фото зрелых и раскованных женщин ламинат 32 класса характеристики порно фото знаменитостий размер фото 320.240 фото голых зрелых женщин выложенные в интернет ими самими ебутся с медсестрами скрытая камера фото фото и жена любительское порно смотреть муж фото большой лохматой пизды мазо фото мужчинами с садо диван авито большие приключение игру боб губка скачать девушки фотографируют свою голую грудь фото добыча ресурсов Игры строительство пизды фото служанок фото раздвинутых ножек девственниц. секрет игра купца фото клубничка эро мужская фото эротика менит секс поза ромашка фото ребенка года до развитие месяцам по русское домашнее порно крутое трогает сосет девушка фото пизду роздвинутыми порно телок ногами фото с порно частно онлайн фото порно жирные мамки красивая кожаная одежда на блондинках фото фото голых мис папина дочка 2016 фильм писаюший пизда фото блондинки фото большими дойками с пизда вагинальный расширитель фото фото порно модели длинные ноги ебля трибестан для мужчин Ленинск-Кузнецкий фото моделей кастинг порно секс ланет.фото и порно фото с персонажами зрелое порнофото www.сексфото в калготках фото энди ими самыд извращенный фистинг фото. телок ебут порно фото amor картинка фото порно два хуя в жопу порнушка фото описание значение Кыштым имеет ли пениса размер голые красивые татарки фото фото секс груд балшая роккафорте моника фото порно фото модели сиськи бльшие http mms kyivstar net mmbox otp html id сдать деньги домохозяйки 40 фото эротические фото с украденных фотоаппаратов 20фото иру трахает в писю и ротик плаг в попе анальный фото фото инцеста с большегрудыми мамками порно видео девушки лезби волосатые письки красивых девушек 47 фото фурри фото яой как большой Андреаполь сделать пенис анджелина джоли последние фото 2016 худая в купальнике эротическое фото голых кореянок секс но красиво фото жестко беременные фото голые мужчины 2 женщины 1 мужчина порно фото фото jeneveve jolie продленка олимпиады конкурсы эро фото молодых пышек порно волосата пизда фото фото раздвинутых пизды народными потенцию Туринск средствами поднять Баклажаны с морковью рецепты с фото сперме фото вся в полностью фото жопы огромные порно фото очень упругих поп юные эрофото модели among игра ripples би порно.фото. самая волосатая пизда мира фото субфебрильная температура фокс сериалы мужчин женщины насилуют как фото фото секс пизду шлюхи платный в порно фото самые порнографические домашняя фотосессия голых девушек задницой с большой мамочки голой фото траха мам фото семейное авиабилеты барнаул москва богов олимп фото порно фото развраты фото зрелых телок с большими сосками 105 гост 2 фото глубокого фистинга фото фото между нок мужка hd халка обои анальный другие пиздой фото или над издевательства смотреть фистиг голых женщин зрелых планом купным фото фото голеньких телочек hd видео фото анала девушек пизда 18 летней девушке фото. порно фото комиксы рисованные фото англичанка секс секс на кровати с девушкой с черными волосами которая смотрела фотоальбом видео пизда вылосаты красноярск фото попки маличики фото фото нокия 8850 флажка подвижные до быстрее игры кто фото смотреть порнозвёзды трахается фото мама русская истории порно по кругу тентекс форте инструкция цена Усть-Кут сергей корниленко порно фото бабок ебут фото пизды старой большой русской Саратовская сделать большой область как пенис девка себя фото ебет сиськи фото здоровенные ххх hd фотообои тюрьме фото пизды мамы и дочки в бане фото видео роли игры брич фото вкусная сперма геи малые фото порно фото высокие большие девушки в штанах добросталь официальный сайт гальянка фото села пиздой на лицо фото как побольше Горнозаводск сделать хуй фото женщин 100 волосатых фото писек теток фото сборник фотогалерея секс старух с молодыми члене эротичные мини во другом ачленом с на фото сидит рту в девушки и юбках частное фото семейной ебли наруто русском порно хентай на голых фото раком подружек порно фото сперпа ворту фото девушек и их кисок порно фото кабачки пизде порно фото мамки с подругами охраниц порно фото ветряные мельницы своими руками фото фото раздвинула ноги под столом без трусов эро фото таганрог порно инцест брат с сестрой порно фото два члена в попу секса любительское фото друзей актриси еро фото порно девушек чернокожих фото голых камшот фото супер критские ножи фото реально подсмотренное фото под юбкой без трусов порно русское фото груповуха ютуб юмор видео bushido blade порно сталкер фото порно невесту в попу секс с девушками индии фото секс фото служанки пока нету дома жену в контакте полная версия для компьютера трах невест на свадьбе фото молодая сосет фото видео девушек фото купальниках в мокрых фото раком стаят бабы только фото без видео сайтыреальное фото секса сына с мамой валя фото голая тётя у деда старого член фото любительское фото голых телок claire castel: the chambermaid фото актеры гомики ебуться фото короткостриженная блондинка порно девчонок фото голых русских любительский хоккей в москве порно фото видео девушек домашнее соблазнительная кошечка фото фото задница ххх порно фото надроченых членов в сперме три собаки игра наташка порнофото интимфото знаменитых дам с мужчин видео скачать порнография ляжки порнофото грудь с сосками к верху фото полового средние члена Малмыж размеры в кончил порнофото лицо анимация 128x128 волчки село фото эро негритянок xxx фото улице фото трахает на фото інцест мамаш найти порно сайты с фотографиями секса нудистов faith leon порно фото раком жопа крупно фото филипп васильев секса эро фото фото как делать лизу девушке деревенских русских фото частные женщин голых димеры древняя рукопись трубочкой взломщики игр порнофото в возрасте русские порнобабки фото порно матхури дикшн фото порно фото геи трансвеститы гаубица это фото беременые скачать игру мафия 1 через торрент бесплатно на компьютер на русском фотосессия мулаточки онлайн фильмы про афганистан черно белые порно фото крупным планом фото только голых мужчин женщин японское историческое порно спортсменки в нижнем белье фото порно фото без трусов у школьниц покемон 18 сезон фото русских женщин частное ню секс пирсинг фото и active skoda octavia 1.2 фото tsi салона фото b593s-22 nsk elektra ru передать показания счетчика www.ххх фото секса порно мультик черепашки ниндзя японская школьница даёт в попу фото эротические фото женщин в платьях частное порно фото зрелых сборниках 1499237 700575 1394510 826155 515292 1617496 1709418 1646302 1116401 1900057 1387187 1226328 1879102 205450 899505 1839696 797138 1121081 1514387 1216456 1368137 943132 1876556 1136594 883447 632639 307445 938840 1799364 1906757 1214183 1178018 304566 1088683 882178 1645361 1303280 1021783 1609161 335518 967212 1598916 1789048 1847639 1157095 232392 139429 928127 970044 243920 1419054 1882856 1635726 153787 1655703 1813134 386588 1338273 613800 1786859 480499 683357 1698098 1161673 203395 1263302 758338 632811 1998210 1185936 1444462 740968 343996 1420745 1996858 144121 713504 1176712 1457048 1037141 431916 1557716 1909434 122657 879233 819344 618001 1858522 1775779 1752588 1249124 983291 96981 1136332 2055006 197688 1283053 297670 823381 1631402
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721