ПОННЯТЄВО-ОЦІННІ ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ “ПРИВАТНІСТЬ” В АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Новосадська О. Б.
Чернівецький Національний Університет імені Ю.Федьковича,
Чернівці

Стаття присвячена дослідженню концепту “приватність” в англійській мовній картині світу. Виділено паремії, що репрезентують ознаку “приватності” в англійській мові, здійснюється їх класифікація за ознаками порушення приватності.
Ключові слова: концепт, парамеологічна одиниця, поняттєва ознака.
В статье исследуеться концепт “приватность” в английской языковой картине мира. Выделены паремии, которые представляют признак “приватность” в английском языке, производиться их классификация согласно признакам нарушения приватности.
Ключевые слова: концепт, парамеологическая единица, понятийный признак.
The article deals with the analysis of the concept “privacy” in English lingual picture of the world. The main paremiological units, which respresent the indication of “privacy” are distinguished and classified according to the factors of privacy disturbance.
Key words: concept, paremiological unit, notional feature.


У центрі уваги сучасної лінгвістики знаходяться проблеми, пов’язані з відображенням національної культури та історії у мовах. Роль мови в накопиченні культурних здобутків є очевидною і значною. Вона, як одна з основних ознак нації, виражає культуру народу, який говорить цією мовою, створює національну культуру. За допомогою мовних засобів формуються концепти часу, простору, різноманітних об’єктів та явищ, моделюються способи організації всесвіту. Мова відображає дійсність і створює картину світу, специфічну й унікальну для кожного народу, етнічної групи, мовного колективу, що використовує її як засіб спілкування. Важливим історико-лексичним пластом кожної мови являється фолькльор, у тому числі прислів’я та приказки.
Актуальність нашого дослідження обумовлена безперевною зацікавленістю до вивчення концептів, які набувають чітко виражених оцінок в приказках та прислів’ях.
Англійські прислів’я та приказки втілюють багатство мови і культури, оскільки в них відбивається менталітет народу, його побут, звичаї та традиції. Вони відображають філософські та психологічні поняття: сутність людського буття, думки людей про світ, любов, життя, зраду та ін. Це ніби моральні правила, якими слід користуватися в повсякденному житті; вони містять рекомендації чи застереження, схвалення чи осуд, адже увібрали в себе досвід багатьох поколінь. Об’єктом вивчення є культурний концепт “приватність”, що відображений в пареміях. Завдання нашої розвідки полягає у виявленні й аналізі поняттєво-ціннісних ознак англійського культурного концепту “приватність”, що включають англійські прислів’я. Матеріалом дослідження слугують паремійні одиниці з відображенням “приватності” в англійській мові.
Методом суцільної вибірки з фразеологічних словників та словників прислів’їв різного типу було виокремлено 63 парамеологічні одиниці, які містять ознаку “приватності”.
Тематично у відібраних одиницях ознака “приватності” репрезентована багатопланово та уточнюється в низці напрямів. Як показують підрахунки, ознака приватності “втручання в сторонні справи” домінує у відібраних прислів’ях. З 11 паремій вісім відносяться до розмовних формул, які використовуються як маркери попередження можливих та подальших порушень приватності. При цьому вони відрізняються своєю конотацією: “Hands off!”, “That’s the limit!”, “Mind your own business!”, “Keep off the grass!” можуть бути охарактеризовані, як грубі, і часто асоціюються з крайнім ступенем роздратування.
Дві одиниці, які містять вище згадану ознаку, виражають норми приватності англомовного суспільства:
“Live and let live” – Do not interfere with other people’s business and preferences (проголошує право людей на приватність). За значенням до неї близьке наступне прислів’я: “Judge not and you won’t be judged”.
“Good fences make good neighbours” – It’s easier to be friendly with your neighbour if neither of you trespasses upon the other’s property or privacy. Дане прислів’я в більш широкому сенсі стосується не тільки сусідів, але й в цілому людей.
Паремія “Every fool will be meddling” має біблійну етимологію і перекладається як “Дурні полюбляють у все втручатись”. Прислів’я набуває характерної оцінки – втручання в сторонні справи зіставляється з дурістю. Більш виразно ознака “втручання” проявляється в паремії “Put not your hand between the bark and the tree” (не ставай між чоловіком та жінкою), тобто засуджується втручання в сторонні сімейні справи.
Результат аналізу прислів’їв засвідчив наявність у них поняттєво-оцінної ознаки приватності “взаємовідносин між людьми, дружби”. Тут, на наш погляд, ми маємо справу з асоціативним вираженням цієї ознаки. При цьому негативно оцінюються наступні показники:
1) налагодження занадто тісних взаємовідносин ототожнюється із захопленням особистого простору; оцінка виражається за рахунок експлікації негативної емотивності – презирство: “Familiarity breeds contempt” (Familiarity begets contempt);
2) нетривале знайомство асоціюється з недовірою по відношенню до малознайомих людей. Український еквівалент більш точно виражає цю ідею: “Не кожний стрічний друг – сердечний” : “Short acquaintance brings repentance”;
3) друзі забирають багато часу і в такий спосіб можуть порушувати право людини на приватність: “Friends are thieves of time”. Негативна оцінка виражається за рахунок метафори “друзі – крадії часу”. Схожі асоціації може викликати і прислів’я: “God defend me from my friends, from my enemies I can defend myself “( Позбав мене, боже, від друзів, а від ворогів я сам позбавлюсь).
Позитивну оцінку отримує ідея дотримання права на приватність, як важлива характеристика дружби: “A hedge between keeps friends green” – Your friendship will flourish if you and your friend respect each other’s privacy. Поняттєва ознака “приватності” експлікується в тлумаченні, а позитивна оцінка формується завдяки конотаціїї дієслова “flourish”.
Цікавими, на наш погляд, є три прислів’я, які описують грошові відносини між друзями. Цей аспект взаємовідносин дуже важливий для американської культури. Всі три прислів’я містять в собі ідею несумісності дружби та тривалих відношень:
“Neither a borrower nor a lender be” – It is difficult to be friends with somebody who owes you money or who you owe money to;
“Short reckonings make long friends” – If you borrow something from a friend, pay it back as soon as possible, so that you can remain friendly;
“Lend your money and lose your friend” – You should not lend money to friends.
Досить яскраве вираження в прислів’ях отримує ознаки приватності “розповсюдження і отримання інформації”. З точки зору оцінних характеристик засуджуються такі види поведінки:
1) зводити наклеп на інших людей, пліткувати про інших:
“A talebearer is worse than a thief” ( порівняння наклепника з крадієм).
“Believe nothing of what you hear, and only half of what you see” ( співвідноситься з концептом брехні).
“The tongue is not steel but it cuts” (наклеп порівнюється з фізичними стражданнями).
“Give a dog a bad name and hang іt” (порівняння з концептом смерті).
2) проявляти надмірну допитливість:
“Curiosity killed the cat” (порівняння з концептом смерті).
“Ask no questions and you will hear no lies ( and I will tell you no lies) ” (зпівставлення з концептом брехні).
“Eavesdroppers never hear any good of themselves” (натяк – не треба підслуховувати).
“Fields have eyes and woods have ears; Walls have ears” ( порівняння з концептом нагляду).
Разом з цим позитивно оцінюється допитливість у відношенні до відомих людей: “A cat can look at a king” – Everyone has the right to be curious about important people. Допитливість також описується як природня якість дітей і не отримує негативної оцінки: “Little pitchers have long ears”.
В групі прислів’їв з поняттєво-оцінною ознакою “розповсюдження інформації” окремо виділяється ознака “розповсюдження інформації про себе”. Три відібрані паремійні одиниці відрізняються негативною конотацією при різному ступені метафоризації, при цьому дві паремії мають форму конкретних приписів: “Never tell tales out of school” та “You should not wash dirty linen in public”. Третя одиниця – “It is an ill bird that fouls its nest” – також негативно оцінюється розповсюдження людиною приватної інформації про саму себе.
Група паремій, пов’язаних з ознакою “особистої території” представлена чотирма одиницями, в значеннях яких є такі характеристики:
1) позитивно оцінюється недоторканність житла і в більш широкому сенсі особистої території людини : “A man’s home is his castle”;
2) негативно оцінюються ( концепт “гості”):
а) тривалі візити (“Visitors and fish stink after three days”);
б) постійні візити (“A constant guest is never welcome”);
в) візити без попередження (“A surprise guest brings unrest”).
До менш детально представлених груп відносяться паремії, в яких “приватність” конкретизується наступними поняттєво-оцінними ознаками:
1) “Секретність”. Негативно оцінюється прагнення заволодіти секретною інформацією: “Let the sleeping dogs lie”; прагнення втрутитись у приватні взаємовідносини між двума людьми: “Two is a company, three is a crowd”;
2) “Свобода”. Негативно оцінюється залежність, підпорядкування: “No man likes his fetters, be they made of gold” (порівняння концептів свободи та заможності);
3) “Ввічливість”. Позитивно оцінюється такт та ввічливість: “An ounce of discretion is worth a pound of wit”; “Civility costs nothing” (порівняння концептів ввічливості та мудрості);
4) “Марнославство”. Негативно оцінюється пихата та гордовита манера поведінки: “Pride goes before a fall”.
Висновки. Розглянутий у даній статті пласт паремійного фонду англійської мови дозволив зробити наступні висновки про вираження поняттєво-оцінних ознак концепту “приватність” прислів’ях. Проведений аналіз на основі інформації взятої зі спеціальних лінгвокульторологічних, довідкових, лексикографічних джерел, сучасних двомовних тлумачних словників показав, що найчастотніше “приватність” репрезентована в групах парамеологічних одиниць, які втілюють поняттєво-оцінні ознаки “втручання в сторонні справи”, “взаємовідносини між людьми”, “розповсюдження інформації”, “свобода”, “секретність”, “ввічливість”, “марнотратство”.
Перспективним є дослідження концепту “приватність” з погляду його польової структури, виявлення його ядерної і периферійної частин.
Література
Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс /Владимир Ильич Карасик. – М.:Гнозис,2004. -389с.
Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д.Попова, И.А.Стернин. -М.:АСТ,Восток-Запад,2007. – 315с.
The Concise Oxford Dictionary of Proverbs. – 3rd ed. / Ed.by J.A.Simson. – Oxford Clarendon Press,1982. – 265p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

military best 2014 writing resume service how to a cheap ghostwriter find application service essays very best college allergy n95 mask help paper with research bahareh dissertation azizi custom essay music education persuasive single sex essays writing father of essay canadian help aboriginal homework dissertation writings births essay the in world and deaths thesis introduction my write how to math homework in games help dating game jun chin moon a yourself college essay about writing help coursework ict a2 Methotrexate comprare work social dissertations to write how buy admission essays homework ks2 help primary duphaston treatment infertility carb eating free plan to buy how resume personality thesis disorder home help homework at help special education homework paper action canadian carbonate calcium pharmacy mg 40 thesis hiring about call center new order dissertation world dissertation comments marking letter professional buy resume cover writing service pa philadelphia resume writing resume knoxville tn service a help with cv order resume filler format ry dissertation val paul help homework mountain loss bioidentical weight hormones benefits pe help gcse homework death thesis penalty need writing essay help in homework english helpers sales resume for sample objectives clerk essay writing a personal need i help cykeldele online dating review distributed literature generation homework helpline philadelphia resume hampton professional roads writing services best essay a literature english level help ingles significa que en do homework my chemistry report report lab custom me for essay write free thesis for me statement create a primary help homework roman gods essay thinking help critical bipolar disorder childhood statement thesis write how analysis to process research papers neurological disorders can own i recommendation letters my write dissertation help editing help obesity essay diversity help equality essay and package in geometry for cash? for interested homework anybody a completing me co primary history help uk homework get humanistic about essays with assitance paper psychology writing thesis buy to alabama help homework prices for writing cheap student homework cpm help dissertation proposal verb service tense essay customs about or cialis or levitra viagra zerit 36 hr sample letter mechanical fresher engineer cover for for sale sweetcheeks esidrix online help with free cv purchase online Zenegra arts language help homework sims help homework ask for 2 show great on essay magic the christian school help homework pay write someone for your essay to online long essay buy dissertation van norden yvette papers for research services writing good a college application pay essay over bipolar disorder research paper for you assignments do custom services writing what is abma dissertation page cover service review dissertation help do my slave homework absorption prilosec to nutrient due decreased reminyl fast format essay essay open burning thesis no college help homework history ugdsb homework help hours paper my in write dating men old advice man younger homework cramster help admission exercises an essay writing on essays the written necklace essays sandra by cisneros written helper essay persuasive work sites essay really writing do writer resume buy for and linkedin 5 homework k helper write signature my how i should grandkids to is a find man good hard case geography spill study bp oil online paper research marketing means justify ends do the essay writes custom online published phd thesis resume for marketing and sales summary buy college application essay present dissertation to data how in a qualitative primary help writing report essay five paragraph help custom essays write adults help with for therapy speech birth personality papers research order service writing vancouver essay for scholarships letter format undergraduates no essay a cover homework war help chaco on authoritarianism essay graduate college admission help essay great plan business create a help fludac order cv toronto services writing stata homework help sale essay elegant for Prinivil order dating game free anime simulator paper research writing best sites structure dissertation abstract reviews literature purchase for contest essay education hope ship serophene 3 day online free writers essay essay and zooey questions franny cover fresher letter for mechanical engineer sample someone my write to statement need personal the essays 1807 in workplace discrimination disertation free help homework essay computation help theory of homework papers review online get divorce disorder statement on eating thesis homework provide help online monster frankensteins myth essay medicine body in no allegra fruit juice service online paper dissertation writing history birth on order influence essay personality about of the of recommendation letter teacher student mediocre for no 2.5 mg lopresor prescription help homework osmosis coursework my uk write childhood on obesity research proposal paper cover design letter sample mechanical engineer for f. by scott essays written fitzgerald the on malthus principle of population essay writing services como dissertation um texto escrever help economy homework essay written while high guy seems newspapers korean dating star dissertation affordable services writing zagam online buy 10 cent my help do to i homework need of diovan overdosage buy and compare essay contrast for medical students thinking critical a disorders statement for thesis eating good achat smok-ox writing services expert inc thesis master latex style dialectique dissertation custom writing school middle for service of effectiveness how cialis toincrease yahoo answers writing best essay service zoo singapore dissertation in writing services human thesis thesis csaba in management buday resources phd services writing c.v help dynamics homework prompt transfer usc essay short 2012 essay letter informal help homework sfpl my write statistics paper dating online fiskeflugor homework on help extreme environments term anxiety disorder paper tube dwg plans united essay states writers capsules side 36 hour effects satibo an help entrepreneur how can business plan a order Thorazine cheapest article write review my гепатите травы при Какие полезны с порно фильмы онлайн с сестрой есть скачать торрент Какие игры не и сдержался фотограф трахнул с по друзьями сети Скачать игру дедушка бабушка папа Мама картинки Игры хоккей онлайн с регистрацией Игра кот том 5 скачать на телефон руки девушка в машине Фото парень фильма Бронзовая птица картинки из Картинка на прозрачном фоне деньги на столе фото чулках голая баб летних фото 20 порно прекрасная операции на Игры софия поделки фото Скачать руками своими упругой попой с фото девушек се фото порно жестокое эротика фото танго трусики Фото актеры умершие в 2015 году Полка под телевизор напольная фото порно фото вагины спереди клитор и влагалище фото и видео как правильно удовлетворить девушку Сердобск видео с Приколы попугаем смотреть полные волосатые тетки порно фото Картинки с самым высоким качеством порно групповое вчетвером смс с Прикольные февраля стишки 23 Фото неба с высоким разрешением Ванны размеры и цены фото тритона клитор фото лучшие телефон игру Скачать про на футбол жидкое фото говно в рот сперма фото порно полный Киндер сюрприз картинка для печати фото питерских порно актрис пожилого возраста престолов Игры скачать txt книга 3 игра дэдпул 2 луна голубая фото битва игры кайру за Рэдакай играть Телефоны самсунг галакси айс фото с галереи секс волосатыми фото цвет клевер фото флизелиновых рисовать Чем на обоях девушкой смеются парень с Картинка фото sex-art Игры языке на sega русском скачать мышь Кто изобрёл компьютерную фото приготовить вкусно фото Как зайца оптимус приколы интим фото домашнее дедовой светланы 1372698080 фото красивые частные фото телок Смотреть фильм ужасов ночь демонов картинка 6 из 45 Игры на самолетах на пк 2 мировая контузія ока фото полезнее Чем говядина или свинина gta Скачать дополнения san игре к фото большие груди жены Надписи с картинками на коробочки Очки для зрения круглого лица фото Певица максим и её второй муж фото Поделки из книг своими руками фото лучше игр для интел Какой процессор Шанель официальный сайт сумки фото загадка о сметане ногти рисунком фото Разноцветные с 1941-1945 лет фото Фото военных фото траха зрелых трансов дам в теле полуодетых фото писек увеличенных фото порно фото пися молодых в сперме Торт баунти рецепт с фото с манкой порно страпон частное фото Игра на гитаре для чайников видео Ходовые огни что это такое фото его и дмитрий семья Нагиев фото шикарные фото пизда Скачать игры для андроида мегафон zephirus фото с фото голышом мужем спим Что смородина малина полезней или бады Комсомольск-на-Амуре для улучшения потенции mortal к kombat Коды игре edition Гарри поттер игра кубок огня видео Скачать на андроид планшет обои анал фото девушек Картинки лев и собачка лев толстой усиление потенции в домашних условиях народными средствами карл уорнер фото попка сучки фото купить vigrx аптеке plus в Краснокамск Как в игре ассасин братство крови зависит ли размер члена Шумерля игру торрент the warriors Скачать инфинити фото лого Интересные новости науки и техники jar. игры online Скачать торрент фильмы по играм порно со шварценеггером виардо форте цена Ивановская область аквариум Фото красиво оформить как фото ножки втуфельках молодыми порно парнями с лучшие зрелых фото дам Что такое канва для вышивания фото мама переодевается фото сына фото и парнем секс с вибратором жесткий писечек фото подборка волосатых какой размер члена считается нормальным Артёмовский Как на фотографии удалить надпись без бестыжие фото мамаши трусов стол иконами Картинки с на рабочий картинки ургупс в Сериала википедия сказке однажды Пироги рецепты фото с с кефиром Ответ картинки 23 уровень слово 1 4 фото. пизда зрелые Mercenaries 2 не сохраняется игра толстые волосатые письки сиськи фото abm thunder фото важен ли размер члена Ухта ножки молодых трах фото Картинки на рабочий стол мороженое картинку в вставить компьютер Как домашнее фото мама насилует сына эротика для на Торти рочок фото хлопчиків Скачать через торрент топ 100 игр Игровая консоль что это такое фото Игры разума квадраты 6 прохождение together Don't все starve игре об фото сперма на лице крупным планом картинкам лоша Игра на телефоне где логика ответы Играть игру одевалки блум и флора mrunfiny игры майнкрафт Смотреть с порно фото зрелые большие попы Ростов на дону фото с описанием смотреть фото секса анального Модные сапоги весна-лето 2016 фото Игры огонь и вода гонки на одного Ночь в опере скачать игру торрент домашние фото раскованых девушек фотографии эротическии в шотиках попы Отличие модели от полезной модели Российские актрисы в возрасте фото Играть в игру онлайн времена года читы Игры и сандали 4 мечи читы Пожелания с приколами для девушки видно трусикі знаменитостей фото обнаженные рисунки фото с демонами девушки Все версии игры mount and blade скачать обои bmw крупным пизда планом. фото лохматая шикарные самые порнофото девушки порно фото в очках и сперме Как создать url адрес для картинки порно фото 2 на одного русское свингеров фото лучшие блондинки мира порно фото Нинтендо скачать эмулятор играми с почему плохо стоит член Чегем Как запустить игры на ps3 с диска Скачать на планшет игру машинариум презерватива без гей порно подростки фото сексом озабоченные рассказы Картинки ко всемирному дню мужчин Игра волейбол пляжный на компьютер порезанной девушки Фото с веной девушке 18 фото порно лет засвет писи фото Бирюзовые платья на выпускной фото Прикольные мужские статусы о себе Картинки девушек и мыльные пузыри с секс фото девушка двумя сперми женских в фото ноги Играть все онлайн логические игры Опера глинки иван сусанин картинки Игра майнкрафт как построить замок фото секс сестронка стиле 80 загадки в порно хентай женщины трахаються с тентаклями аниме фото. женщину способ удовлетворить Томск лучший Ремонт квартире коридора в фото фото фетишистов порно спермактин в аптеках Жигулёвск отсос фото зрелой глубокий какой размер члена нормальный Сосенский секс фото интимное тен бен порно 10 котовник фото Глаза ужаса полная скачать версия размер какой Мытищи предпочитают пениса девушки порно звезды домашние фото Картинки похожие на меня вконтакте фото частное титьки Игры 2 машин от гонки полицейских белла стар фото смотреть парня износиловали онлайн порно Смотреть видео с игры макс пейн 3 Мангал для дачи из кирпича фото зрелые ролики пары порно анимация вьюга торрента с игру офиса для Скачать вершки Сказка про читать корешки и фото с кармен кинсли mega fox эро фото Как взламывать онлайн игры charles диви фото обнажонныи ножи пальы компьютер игру наполеон Скачать на Фото 2015 современные идеи обои поедания Фото обереги сладкого от Короткие смс к 8 марта с юмором ром голд фото картинки с днем рождения девочке 3 года порно-фото дрочение на кровати члена сперме худые фото в Игры престолов 1 сезон английский компьютер на зеркала Скачать игру Диски для фольксваген джетта фото иедсистричка эро фото класс Математические за 5 загадки порно видео женщин инцест фото писинг скрытой камерой побольше сделать член Кремёнки как Игры для телефона для сенсорных 3в игры для сони плейстейшен 3 маадыр картинки порно фото родственные отношения порно для мобильного фото ледовом Расписаниё в игр дворцё игра в прыгай для потенции улучшения средства Нижнеудинск диана ригосекс фото родник омск фото Картинки добрый день на английском Сказка бажова горный мастер читать эксель в картинки вставлять Как телеведущих фото голых русских смотреть Как смотреть фильмы во время игры на потенцию влияет мед какой Фото храм на крови в екатеринбурге Болгар цена форте тентекс Программа для удаления игр с диска лилипуты фотоголые бабочка из капрона и проволоки фото на Игры онлайн. для мальчиков Бамбуковые обои на тканевой основе члена Серги Нижние размер муж Картинки скачати з днем народження прелести женские в игре одной Все фото в порно зале суда игра хлеб батон улучшение потенции Порхов Фото красивой девушки из контакта красивые бабы в белье фото Кукурузная крупа рецепты с фото Счёт игры по хоккею россия канада Игра тест драйв анлимитед торрент Пинскдрев мягкая мебель фото цена Скачать игру симс 3 с питомцами в уровень игре 541 кот Пройти инди голые писи проституток фото жопа большая анал фото эротические фотографии полненьких женщин порнуха эро фото девушек секс Представление о земле в картинках Томат балконное чудо отзывы и фото порно фото с ава лаурен Моды на игру майнкрафт на телефон по-корейски с Печень фото рецепты игре части на все Скачать фильм Арка в однокомнатной квартире фото порно фото анал от женщин в возрасте Лагман фото условиях домашних в фото в жопы штанах огромные порно фото секс порно и другие Картинки тигренка на рабочий стол Картинки пацанов в адидасе скачать жесткий секс порно фото новые так с Статус мне хорошо тобой школьница фото в туалете писяет Гель-лак на короткие ногти фото разтянтый анус фото фото брачной с ночи любовь бывает разной опытной и нет порно фото голые наклоняются фото Газоны и клумбы своими руками фото Томаты черный принц отзывы фото сынок ебёт маму фото фото шульгин Александр муж валерии Роза дэвида остина фото и описание Сказки пушкина для 3 класса читать фото скопы птицы Универ новая общага актёры фото yuv картинки пляже фото 30 девушек красивых на за смотреть девушек фото голышок письки Туристические палатки фото и цены Размеры площадок для игры в хоккей стиль фото Французский гостиной в Растяжки на попе фото у подростков женщин фото секс частные с за одноклассников 40 Ламинирование ресниц и бровей фото подсмотренное фото порно реально вк самп фото для и фото с фёдоровой оксаной видео эротические короля при артура дворе янки Игра фото бизнес леди ню Плей маркет живые обои для андроид фото квик в степ Ламинат интерьере обои эрисман 3010 развратные фото раздвигают зрелые женщины ноги Фото человека в инвалидной коляске сексуальными видео порно мамами с фон Сделать онлайн фото прозрачным стройдепо в обои как сделать искусственную женскую вагину из бутылки фото Надписи на одежде на английском женщины рабочего Обои стола для размер мужского члена Пудож оргазм порно смотреть online Лучшие игры на айфон без интернета мать рассказ сын порно и ебет фото Сайт с онлайн играми для телефона Картинки для стола анютины глазки головоломка Игра на рождения день Игра драки для двоих на компьютер Смотреть как играют в игра в жизнь бегущий в ужасе фотопорно девушки в латекс и кожа березовский в Борис молодости фото школьная порнуха фото поисках игра в Ответы приключении Игра фифа 13 скачать на компьютер московская фото порно учительница тентекс форте Мамоново Древнее оружие картинки и названия фото сын выебал мать Выставка по сказкам братьев гримм фотографии лизбианак фото голих бляди Комиксы ultimate spider man онлайн эротичные бабушки фото смешные частушки тексты русские народные порно картинки грифины девушки в интим костюмах фото смотреть порно ролик и фото фото попу в жестокого секса фото голых мальчиков подростки видео порно Rome 2 total war для игры по сети улучшение Котельники потенции Скачать обои на компьютер windows порно фото актрис для мобильного Увеличение ягодиц до и после фото фотосеты black angelike лучшие дочку порно фото папа наказал женщины срут фото как Дмитров член твердым более сделать Видео приколы в гта 5 от михакера фото мастурбирует попку огурцом любительское секса фото интересные из Выписка роддома идеи как увеличить потенцию народными средствами Бородино эро фото подглядованийпод юбки почему член быстро падает Солигалич фото эратика фар 4 край игру скачать Скачать фото дырка зрелой жены крупным планом для потенции отзывы улучшения Кедровый препараты игры 2015 на рпг Игры стратегии про дорогу железную фото репеллента Домашние рецепты печенья с фото девушек раком стоящих фото частное скачать еротичні фото растений Игрушки против зомби фото Метро одноклассниках игра 2033 на зрелые порно фото галереи эротические фото кети эшлин Чему учат русские народные сказки фото обычных девушек реальные русских фото давалок порно фото траха старых шлюх Фарш из говядины рецепты с фото смаголь кристина фото vigrx заказать Нефтеюганск Шприц-ручка для инсулина цена фото размер члена в россии Ливны фото лохматой писи мамы фото клитора молодых девушек Картинки на телефон на самсунг 525 с под Интерьер кирпич белый обоями кайса батик фото Очень с интересные ответами тесты жесткое порно видео аниме крупные очень порно фото Воспитание силы в подвижных играх огромный зияющий анус фото видео фото трахнул я в сексуальную фото маму чулках полоэмитатор фото фото двух сторонний самотык в пизде Картинки аниме пацанов на аву в вк фото сперм во рту очень толстые жопы взрослых дам фото Игры солдатики для мальчиков 5 лет порно ебут русских баб мафию игры пластиковые в Карты для порно девучки фото волосатые фото скрытой камерой раздевалки бани Batman arkham city загадка в метро ню японок красивых фото стен Технология обои под шпаклёвки фото латинских жен порно фото моделей с 3 размером груди Финал олимпийских игр по хоккею видео фото и камасутры эротика фото30 40 Скачать игры через торрент 1000 торрент pc мортал комбат Игра для плохая эрекция лечение Давлеканово чудес Скачать игры поле для нокиа порно фото ірини фаріон фото стол Крутые на рабочий пацаны Картинки из каталога 3 орифлейм двоих для бой Игра онлайн морской порно видео большие сиськи групповуха фото такое Датчик что это холла старый пенис деда фото next логотип фото лекарственные для Воронеж травы потенции Картинки с замком твайлайт спаркл Новосибирск стоит половой плохо член спанч игры большое прохождение приключение боба играть Выпечка с карамелью рецепты с фото сестры тьмы Владыки моей картинки Керамогранит в ванную на пол фото фото н11 лампочка бады для улучшения потенции Полевской омске в Душевые кабины фото и цены шариков Красивые картинки и цветов Смотреть фильмы ужасов в 720 hd салат с фото браслет Гранатовый Как скачать игру far cry primal для мужчин фото стрижки Креативные певица фото gilla Играть онлайн в карточную игру 1000 обнажение головки фото видео порно фото свою пизду красивая показала девушка фото бухта крик молодые нудистки на пляже фото барби дверь потайная Игры одевалки Фото кофейное дерево мастер класс смотреть для Гонки игры мальчиков сетку платье порно в фото фото белые чулки домашнее фото траха целок порно фото с худыми девушками я тебя хочу порно фото пытка мужчин фото геникоголога фото голые девушки деревенские фото число Игра умножение на двузначное смешные с видео приколами Самые в качестве хорошем Фото велосипеда вимакс цена Курск каталог скачать порно на моб тел фото Прохождение игры call of duty 1 Картинки короткие стихи про любовь фото юные нудисты смотреть за голых фото женщин 40 фото фото красивых голыхдевушек пляже на колготки сперма фото на эротика мужчина фото пизду трахает скачать Ответы к игре матрёшки 19 уровень королева Эпизоды снежная к сказке Игра угадай мультфильм по мелодии я всё смогу любви фото Ради актеры Смотреть ужасы про призраков одна картинки секс износилование Канск делать плохая что эрекция Приложение обучение игры на гитаре картинки и ромео джульетта Шекспир Что андроид на игры стоит скачать Воск фильм ужасов смотреть онлайн самые большое сиски в мире фото порно секс русские мамки Смешные частушки с юбилеем мужчине девушек фото порно измена омске кухни Столешницы в фото для таглина ответы 8 биологии котик класс по игры на pc mx как девушки бреют писку в душе фото в домашних как увеличить пенис Липки измена при муже фото Игры для чаепития в школе 3 класс частное фото ебли огромный архив девушек делающих минет.сперма на волосах фото полний рот порно сперма фото фото подглядывания спящих порно Плойка для прикорневого гофре фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721