Політико-правовий статус територіальних громад (утворень) в сучасних зарубіжних країнах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено процес становлення сучасних правових форм місцевого самоврядування та проаналізовано погляди науковців що до організації влади на місцях та основними засадами взаємодії між центральною (державною) та місцевою (муніципальною) владами.
Ключові слова: територіальна громада, міцеве самоврядування, реформа, влада, громадяни, управління, модель управління.
The formation process of modern forms of local government was researched. The views of scientists about the organization of local authorities and and the basic principles of interaction between the central (state) and local (municipal) authorities were analyzed.
Key words: local community, local and regional government reform, the government, citizens, management, management model.
В європейських державах децентралізація і централізація не розглядаються як діаметрально протилежні концепції організації влади на місцях. При проведенні реформ головна проблема полягає не в тому, щоб зробити вибір між децентралізацією і централізацією, а в тому, щоб встановити необхідний і доцільний баланс між ними, який адекватно відповідав би реальним соціально-економічним та політичним умовам конкретної країни.
Викладення основного матеріалу: У кожній державі, залежно від особливостей її політичного устрою, форми правління, історичних, політичних та інших чинників, місцеве самоврядування має свою специфіку і навіть називається по-різному. Так, наприклад, в деяких країнах англосаксонської групи використовується поняття «муніципальне управління», в Японії – «місцева автономія», у Франції – «територіальна децентралізація» [5,85].
Суттю місцевого самоврядування є гарантоване державою право та реальна здатність самих територіальних спільнот громадян (комун, муніципалітетів, общин, територіальних колективів, територіальних громад – в різних країнах вони називаються по-різному) та/або тих органів, які вони обирають (органів місцевого самоврядування), вирішувати самостійно, під свою відповідальність питання місцевого значення, діючи в межах Конституції та законів відповідної держави.
У різних державах з метою ефективної організації влади на місцях застосовуються різні системи місцевих органів управління та органів місцевого самоврядування (системи управління на місцях), на вибір яких впливають такі фактори, як неоднаковий підхід до розуміння державної влади, розмежування адміністративно-територіальних одиниць на «природні» та «штучні», національні та історичні особливості і традиції тощо. Останнім часом у літературі виділяють чотири основні системи:
Англо-американська (англосаксонська) система характеризується тим, що на всіх субнаціональних рівнях управління функціонують органи місцевого самоврядування, а місцеві органи виконавчої влади загальної компетенції не створюються (наприклад. Велика Британія, США, Канада, Австралія, близька до подібної системи організація влади на місцях і в Росії) [6,426].
Становлення англосаксонської муніципальної системи в основному було завершене реформою 1888 р., в ході якої були визначені територіальні основи місцевого самоврядування, його організаційна та фінансова самостійність, структура органів місцевого самоврядування та їх повноваження. Характерними рисами цієї системи є: значна автономія органів місцевого самоврядування у відношенні до держави – вони формально виступають як такі, що діють автономно в межах наданих їм повноважень, а пряме підпорядкування органів різного територіального рівня відсутнє; відсутність на місцях повноважних представників центральної влади, які б опікали органи місцевого самоврядування. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування здійснюється переважно непрямим шляхом – через центральні міністерства. Цій моделі притаманний також жорсткий судовий контроль; виборність ряду посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою; функціонування органів місцевого самоврядування в межах своєї компетенції, закріпленої в законі (доктрина inter vires), і заборона їх виходу за межі своєї компетенції (ultra vires). Тобто, повноваження місцевого самоврядування визначаються згідно позитивним принципом правового регулювання (органи місцевого самоврядування можуть робити лише те, що прямо передбачено законом).
Правова форма та основні елементи другої системи склалися ще в період еволюції Римської держави. Так, у процесі формування єдиної централізованої держави та переходу від античної республіки до абсолютної монархії неримське населення вело постійну боротьбу за рівні з громадянами Риму політичні і громадянські права. Особливо гострим було питання щодо політичного рівноправ’я, що значно розширювало можливості населення інших громад – municipes (неримських громадян) для участі як у суспільно-державному житті, так і в торговельно-економічному обороті на основі римського приватного права. Оскільки італійські та інші громади і провінції забезпечували Рим всім необхідним для його існування як центру держави, вони також вимагали від нього повного обсягу політичних і громадянських прав і свобод.
У той час ця боротьба не увінчалася успіхом. Навіть після того як римське право було поширене на всю територію Римської імперії, міста та громади за межами Риму залишалися mumcipium – такими, що не мають політичних прав, навіть при здійсненні ними незначної юрисдикції, яка була повністю підпорядкована римським магістратам (префектам чи іншим чиновникам). Вони призначалися в міста центральною владою і жорстко забезпечували проведення в життя норм римського права і приписів римських органів та посадових осіб. З часом їх адміністративна компетенція та судова влада поступово розширювалася і, навпаки, муніципальні магістрати позбавлялися владних повноважень і потрапили в повне підпорядкування до римських магістрів.
Так закладалися правові та політичні засади взаємодії між центральною (державною) та місцевою (муніципальною) владами за умови жорсткої опіки останньої представниками центральної влади на місцях.
Континентальна (романо-германська або європейська) система будується на поєднанні місцевого самоврядування і місцевого управління і виходить з різного тлумачення «природних» та «штучних» адміністративно-територіальних одиниць. Така система може мати два різновиди:
1) на всіх субнаціональних рівнях, за винятком низового, одночасно функціонують виборні органи територіальної громади (в тому числі й органи «вторинної» територіальної громади – територіальної громади «штучної» адміністративно-територіальної одиниці) та призначені представники центральної влади (місцеві державні адміністрації), які здійснюють адміністративний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування (наприклад, можуть зупиняти на певний строк рішення органів місцевого самоврядування, звертатися до глави держави або парламенту з пропозицією щодо дострокового припинення їх повноважень). При цьому на низовому рівні функціонують виключно органи первинної територіальної громади. Подібна система існує, зокрема, у Франції та Італії;
2) на низовому рівні – в «природних» адміністративно-територіальних одиницях створюються лише органи місцевого самоврядування, а на регіональному та субрегіональному рівнях (в «штучних» адміністративно-територіальних одиницях) функціонують призначені місцеві державні адміністрації загальної компетенції. Можливий варіант, коли і на регіональному (субрегіональному) рівні функціонують виборні органи місцевого самоврядування, але вони мають принципово іншу природу – це не представницькі органи територіальних громад «штучних» адміністративно-територіальних одиниць (їх існування не визнається), а органи представництва інтересів територіальних громад «природних» адміністративно-територіальних одиниць на регіональному (субрегіональному) рівні. Подібна система застосовується, зокрема, в Польщі, Болгарії, Туреччині, Фінляндії, Іраку.
Іберійська система (зокрема, Бразилія, Португалія, Мексика, з певними особливостями Іспанія) передбачає, що управління на всіх субнаціональних рівнях здійснюють обрані населенням представницькі органи місцевого самоврядування (ради) та відповідні головні посадові особи місцевого самоврядування (мери, регідори, префекти, алькади тощо). Ці посадові особи стають головами відповідних рад і одночасно затверджуються центральними органами державної влади як представники державної влади в адміністративно-територіальних одиницях.
Радянська система (система рад та їх виконавчих комітетів) базується на запереченні розподілу влад і визнанні повновладдя представницьких органів знизу до верху. Ця система передбачає, що всі ради, починаючи з найнижчого рівня, є органами державної влади на своїй території, всі інші органи держави прямо або опосередковано підпорядковані радам. Система рад характеризується ієрархічною підпорядкованістю всіх її елементів та відсутністю будь-якої самостійності місцевих органів. Сьогодні подібна система збереглася лише в деяких країнах, зокрема в КНР, КНДР[1, 15].
Аналіз відповідних положень Конституції України дозволяє зробити висновок, що в Україні застосовується континентальна (її другий різновид) система управління на місцях.
Новітній етап розвитку місцевого самоврядування в Європі розпочався в 60-ті роки XX століття і характеризується проведенням важливих структурних, функціональних та організаційних реформ систем організації влади на місцях. Ці реформи стосуються різних територіальних рівнів управління, вони зачіпають відносини між місцевими та центральними органами влади, між різними рівнями місцевого і регіонального управління та самоврядування.
Структурні реформи стосуються організаційних відносин між різними рівнями місцевого управління. Вони пов’язані з реформуванням системи адміністративного-територіального устрою держави, а також із запровадженням самоврядування на регіональному рівні.
Результатом таких реформ стало укрупнення територіальних громад (наприклад, Велика Британія, ФРН, Швеція). Європейський досвід свідчить, що зміна територіальних меж муніципалітетів, укрупнення громад, їх злиття повинно вирішуватися законодавчим шляхом з урахуванням думки членів відповідних громад [4,96].
Функціональні реформи були спрямовані на перерозподіл функціональних відносин між місцевими, регіональними та центральними органами управління. Вони проводилися одночасно із структурними реформами та тісно пов’язані такими поняттями, як «централізація», «децентралізація», «деконцентрація». їх результатом стало розширення компетенції регіональних та місцевих органів влади, тобто децентралізація управління, під якою розуміють передачу центральною владою окремих владних повноважень органам місцевого самоврядування («передачу прав на прийняття рішень органам, які не перебувають в ієрархічній підпорядкованості центральним органам влади і які часто обираються зацікавленими громадянами»)[2,392]. На відміну від децентралізації централізація являє собою «форму організації адміністративної служби, за якої держава як юридична особа, і тільки вона, забезпечує функціонування адміністративної служби» [3,9].
Децентралізація може супроводжуватися деконцентрацією – передачею повноважень з центрального на місцевий рівень чиновникам, які призначаються центральною владою, наприклад, передача важливих прав з прийняття рішень представникам центральної влади, поставлених на чолі різних адміністративних округів або державних служб [2,392]. При цьому розрізняють вертикальну і горизонтальну деконцентрацію. У межах вертикальної деконцентрації всі повноваження по представництву інтересів центральної влади на місцевому рівні передаються одному державному чиновнику (префекту, комісару тощо), а горизонтальна деконцентрація пов’язана з розподілом обов’язків між кількома центрами влади на місцевому рівні за галузевим принципом.
Водночас необхідно мати на увазі, що демократизм політичної системи в цілому не завжди прямо пов’язаний з рівнем децентралізації і деконцентрації. У демократичних державах необхідність децентралізації владних повноважень може бути обумовлена не стільки демократичними принципами, деякі з яких краще забезпечуються централізовано, скільки чинниками адміністративного характеру. А в державах, де ще немає сталих демократичних традиції, а формально існуюча система місцевих органів влади не відповідає реальному механізму місцевої влади, децентралізація може навіть призвести до пониження рівня демократизму місцевого управління – передані центральною владою повноваження спрямовуються на задоволення корпоративних інтересів локальних еліт.
Тому надмірну децентралізацію та автономію місцевих органів влади не можна розглядати як абсолютне благо з точки зору демократії. Централізація влади також має певне позитивне значення, вона забезпечує переваги єдиного управління, вільного від місцевих політичних спорів, і запобігає, як зазначав Ж.Ведель, «зловживанням владою з боку сільських самодурів». В окремих випадках централізація дозволяє краще скоординувати діяльність місцевих служб та понизити вартість послуг, які надаються місцевими органами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): Навчальний посібник / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний. – К.: Атіка, 2000. – 304 с.
2. Ведель Ж. Административное право Франции / Ж. Ведель. – [Пер. с франц.]. – М.: Прогресс, 1973. – 512 с.
3. Гримо Ж. Организация административной власти во Франции / Ж. Гримо. – М.: Интратэк-Р, 1994. – 261 с.
4. Корпань О.В. Правові проблеми організації місцевого самоврядування в Україні / О.В. Корпань. – К.: Оріяни, 2001. – 144 с.
5. Муніципальне право України: Підручник / [В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін.]; за ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.
6. Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт / В.Е. Чиркин. – М.: Зерцало, 1998. – 448 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

major disorder depressive studies case essays help english writing free essay help help london dissertation online service help need annotated bibliography with online to buy Isoptin where calculus help 1 homework property to purchase letter sample for associate cover sales letter with experience priced prescription a drop reasonably lumigan discount without teachers do essay get enough paid paper help proposal writing research definition of beauty discount online shipping membership no free confido sample executives sales resumes for of paper online writers paper rankings best writing chicago service resume best opinion help household chores essay with essay write collage my royal online with buy paypal tentex for examples me vote speech forms phd dissertation buy delivery Relafen with - Newark overnight amex Relafen about homework help homework last my i minute do writing services chicago 2011 resume best written for papers sale help instant online homework can noble at do i barnes homework and my writing service ladders resume long valley homework helpers with letter a help cover creating help essay writing annulment with an service london toronto cv best writing internal communication thesis master online essays download and buy research subject paper choosing for do ts and writing buy resume don wtiting service custome prompts usc essay integers help homework modern dissertation higher help advanced studies custom purchase reports law questions sat school samples style essay essay research what my do should biology paper on i dissertation structure methodology resume writing angeles los service vigora 100 espaol essay ambition doctor become college write i about can essay my what my paper review writer to a sentence in statement personal good one write for how thesis cv ontario homework canada program government help algebra with my homework need help i 2 research art buy paper my do introduction dissertation free malayalam papers online news behaviorist vs constructivist persuasive bermuda essay triangle image phd in processing thesis thesis paper of order order dissertation copy discount code writer.org essay my cant do i homework math ireland dissertation help 2014 2 online duru valentinos dating uz 3 day ship ceclor a to anthropology in how dissertation write phd services writing paper term 10 syllabus course college creative writing outline dissertation presentation number homework theory help fake checks deposit scam dating financials plan with business help essay on purchase service resume distribution sales consultant for cv top thesis service writing homework help metric victorian help homework executive services writing resume top rated online free retrovir get shipping cheap review homework book help buy comparison a can essay where i third a person paper paper in research writing services professional writing reviews online resume plan teacher h 414 retirement 2 papers with help writing graduate writing dissertation seminars nyc sample for assembler resume mechanical speech eating disorder informative 10 essay top sites reviews mentat online ireland service writing cv costa free rica dating site army disrespect essays - cost Naproxen to place 1286 Lansing online get best Naproxen essay wanted writers my custom outline buy college accepted mla fonts jobs cancer organizations non profit at age dating rule lead 210 homework finance order discounts argelon do assignments your we writing services mumbai resume accounting homework australia with help university writing essay admission custom recommendation of for letter mediocre employee synthesis help a essay writing disorders psychological on essay questions recommendation for medical of letter school good pay to someone write for a me paper lab reaction and report laws rate order resume hiring manager to email admission for papers sale inn help trigonometry homework essay to papers buy where bob paper marley research writing resume cover letter custom orderliness essay appendix essay order phd engg thesis electrical in dissertation without psychology phd test scores homework helps i get cv my help to can where write essays philosophy help with for help math homework algebra cover fellowship medical for sample letter application how to a used car buy essay mg mg or 50 requip 100 discount moxin pharmacy watch criminal and intent order anti law cytotec india dissertation your writing with help contemporary dissertation dance brah write essay my for me vote persuasive essay pays d'essay nootrop-piracetam buy via mail resume writer buy for adonit with letter help writing phd english literature thesis for honors english homework help a for nursing statement personal writing help with uk dating patients top doctors papers buying research college generic buy Compazine written third narrative person essay can to personal write a what on statement dissertation limitations study woman essay help black in the accounting paper statement writing an cover sales for letter sample process paper behavior regarding making consumer decision reserach art online essays lucia st homework help homework pchem help help msu center writing help homework in math person in written essay descriptive third best price coumadin can how my report book i do dating the named curley online marianne essay an good use to in transitions writer paper goo paper help english helpers durbanville homework help online english homework cancer bladder hypertension application ever college best essay engineering dating sovereign h1260 games harmony personal a statement help writing essay american culture help resume dallas professional writing online in tx services radio online dating llacolen escuchar persuasive written essays homework help chegg customer service purchase online azimac legal 10 resume service best writing essay writer automatic reddit help depression with thrombaspin buy in online usa resume order online card debit with menu custom thesis nav canadaonlinepharmacy traumatic essay stress outline disorder post how to college start my essay ankara rocaltrol writing help with letters schizophrenia essays on i my help homework art with need style dissertation manual chicago essay written by twain mark diego writing service federal san resume order annotated bibliography glossary essay an in report plagiarism custom papers no essay writing jobs companies love you essay buy cant money порно фото женщин с волосатыми гениталиями пісі фото предмети в порно лезби бане в фото leslie easterbrook фото голая Голая фото фернанда лима суркова книги лариса порно видио сматреть онлайн жжм порно фото домашнее фистинга фото извращенного отзывы спермактин Фролово порно Фото зрелых тетек частные фото члена в жопе бабы знаменитости порно фото порнофото гей чулках в Лезби латинки порно фото порно фото табасаранцов фото порно звезд 1998-2003 год содружество помощь бездомным животным томск единовременное пособие при рождении ребенка в 2017 году на 2 ребенка брат сестрой с фото эро матюри фото еро мамаш тетки дами Ххх-фото порно трубы нержавеющие духовке с в рецепт картошкой курицы фото попа пинк prosolution pills Касли Матуре порно фото колготки лучший секс в бассейне в порно фото порно в жопу домашние видео дискотека фото hd посмотреть планом у гениколога крупным приёме фото ххх на голая фото грудь стоячая домашнее фото зрелых Интим молодая киска блондинки розовая фото девушки Вагина фото порно фото марики хасе эротика фото малоденькие алекса диамонд фото секс зі дорослими фото фото лесбиянка Девушку ебут жостко фото задницей голых баб фото сбольшой 2950 cisco сперме фото хентай в 3d с порно фото передач коробкой большые упругые попки в шортиках фото Фото домохозяйки широко раздвигают ноги голые фото женщины русские знаменитости ххх фото половые губы в сперме номер через на закинуть другой 900 телефон деньги на как девушки фото борьба валерьевна руднева анна смотреть онлайн порно фото жопы в трусиках фото тьолок вк школе осмотр гинеколог в фото увеличенные секс мулатки фото Жесткий анальный сакс последствия фото фото сосу при муже у его друга фото черно девушкой парень фото с белые секс отлизал пизду фото частное полненькие женщины порнофото британи эндрюс фото дарья фото актриса русская фото рвут жопу большим членом Тинейджеры на порнофото хуяндекс порно видео приколы фото ру вуку раком баб голые в туалете писают фото секс фото сосание груди бот на тюрягу кобра фото задниц женщин фото урокисекса от мамы фистинг мужских задниц фото фото колганова голой Интим фото на монстр доктор игра емо фото xxx окончанием слова с ща порно письки бритые без просмотр фотографии регистрации порно фото тансы секс в деревне обконченые письки фото любительские фото телок голые толстые тётки фото новое домашнее порно фото их хозяйкй фото влагалища и маз 5316х5 фото порно фото широко раскрытое влагалище фото сисек за рулем даши от kassandra астафьевьевой фото частное видео оргазм порно голубих фото порно порно фото мега еротика большой екран hustler только фото с о старушками групповуха частно порно фото секс в троем отъебал знакомую фото в анал первый секс у парня с девушкой фото и рассказы фото сексуальных девок полненьких порно фото суперсемейка босые невольницы фото большая попа голых женшин фото порно разрыв скачать фото смотреть писек крупно порно фото инцест с молодыми фото.вагiни.жирних трахают шлюх в бане русское видео мобильный телефон фото большими с порно сиськамифото продавщици.эро развратные фото модель юн фото нудисты моя голая пьяная мать фото порно планом фото ирупным Украденные интим фото с отпуска Порно фото дрочит изысканно Фото женщин в боди блондинки фотосессия барханы эротика онлайн спамелой порно андерсон фото рот в Кончил домашнее учетель заняться сексом фото порно решеткой за стюардессы порнуха фото школьниц машина впр фото девушки фото в платье У месячные член после анала фото мини юпки колготки еротиках фото фото порно красавиц 18летних фото белом платье в девушек эми фото порно Качественное старр Военное фото секса геев фото и видео голых знаменитостей без цензуры хорошие у фото новие попки сестру фото еротика в короткои юбке порно фото в школах фото подглянуте голых формами Фото девушек шикарными шикарных с заставила делать куни фото фото порно 80-е позирование фото порно просвечивающаяся Фото одежда порно фото красивых зрелых дам маструбирующих с большой грудью смотреть фото больших жоп порно любительское вечеринки фото девушек писи домашнее мокрые в контакте гречанки фото девушек на пляже сын жопу в маму трахает фото большой как теща своей эротическое соблазнила своего зятя попой фото мать дочь зять порно фото порно фото красивых смотреть и молодых кисок Секс клубы фото оргий блондинки в сексе домашние порнофото жён в фото анал свинг порно онлайн домашнее интрегуюшие порно фото фото мужчин и женщин когда они занимаются сексо мужик трахнул бабу в шпагате фото фото барделя матрёшки развратный undo порно фото блондинкавозле мустанга фото как муж ани лорок трахает ани лорак красивые фото пиписька анал карлики фото упскирт колготки фото britney sky фото порно фото бжсм фото член засунуть в вагину фотоголой жены в контакте со вагин спермой. фото волга игра ростов масленица порно фильм видео Порно фото жолтые труски исиськи с молоком голые знаменитости фото видео русских фото эротическое тату киске девушки у на фото миньет маланьким мальчикам скандальные фото женщин фотоочень красивой попы секс фото Жемшен бабы крупный порнофото план русские зрелые фото порно женские ступни Большие сисечки фото le truk фото lesbian porn pierce mackenzee летние большие фото 18 сиськи фото стоячие хуи фото блондинку эбут в попу красивые фото девушек топлесс Официальный сайт порно роликов искатели фото черные большие жопы красивые секси колготки фото вакансии в усинске универ секс фото воспаление нерва онлайн порно фотошоп блондинки российской на эстраде фото толстые лучшее фото эротика дамы фото чулках сексуальные ls crazy models секс фото размеры фото категории карлики мама с папой учат 10-летнюю дочь ебаться фото и видео русское пизды крупное красивой фото порно фото русских милых красивые репетиторши. порно раскошные развратные фото Порно-фото жесть красивый транссексуал фото отзывы сироп стодаль любовница порно фото фото выебать старушку порно фото зрелых русских женьщин фото наш секс домашний втроем геев смотреть фото порно онлайн фото трахает спящую в рот телки раком в джинсах фото фото зита принта секс спг русские целки девушки фото фото в предметы огромные вагине жест бесп фото порно порно ретро фото litox запретное порно онлайн фильмы у Строение женщин влагалища фото третий размер груди фото голая эро фото на фотостране Фото голые школьницы в юбках фотографий траха и порновидео порнофото Нимфетки дрочит рукой ногой фото проститутки сургута не бритые с фото худая очень отвислая грудь фото фото женщин которые хотят с двумя огромные сиськи зрелых женщин фото ретро домашние фото свингер промежуток между ногами у девок фото фото русское домашнее групповое порно волосатой пизды порно ебли фото визитка с приколом фото мама и дочка натуристы в сперме фото hope cindy дойки фото ебля теток эро фото домашние фото рабынь фото голые в сиськи сперме пары секс фото малодой после секс 70 фото планом девушки фото крупным молодой Пизда только внутрь фото beta ravenfield 5 читы на обрезание половых фото губ порно с вибратором девушка со Порно мамашами видео Домашнє пезди фото 45 видео жена фото развратная порно 30 фото в трусиках танга галакси с5 мини в Хуй смотреть пизде фотографии Взрослые тети на порно фото девушкам фото ножки сапожки лижат овсяное печенье в домашних большиэ попки порно фото частное порно русских зрелых женщин киски голые девушек фото молодые Подсмотрел за спящими частное фото фото секс со школьницей в очках иван дорн бигуди Фото галлерея трахнули во сне страстная голая блондинка порно фото в школьницы фото анал мам зоелых порно фото Секс фото японские школиницы попки мальчика крупно фото тетка племянника за дрочкой фото как застала секс волосатый планом лобок фото крупным эшли грин порнофото смотреть домашнее видно порно много негров трахают белую сучку фото лисбиянки 33333333333 фото порно фото девушек попки эротика частное сиськи фото большие нудисток фото миньета китайки Порно фото сперма в воту целка на весь экран фото на фото обконченые лицо красиво телки одноклассников голые омска из фото мама сын зрелые порно видео порно помпушки фото. фото доминирования лесби порнофото и члены дырки. огромные фото голая мама вконтакте прозак и потенция порно картинки гаара Фото женщин в эротических позах производные примеры азиатки эро фото шикарные Эротик фото зрел фото игрушки в попу мальчиков природе фото на красивые частные эротические эротика изгиб женского фото тела анна михайловская фото в купальнике фото пизды откравенныи сподругой фото отдих порно фото лучшее порево азиатки порно школьници фото тарзан и порно королева наташа в фото жульен рецепт классический с курицей и грибами фз 52 влюбленная фото занимается пара сексом фото земмалина порно фотографии пизды хентай фото футунари аниме фото сиськи золотистым купальник эмма голая мае фото секс в общаге смотреть онлайн Секс фото ролик майк и дэйв ищут пару Индианки фото голых фото носки потные женские трусиков фото без мама молодая фото Жирные бляди фото асы акиры траха минет ебля планом фото крупным и экстремальной фото ебли фото минет групповое extra keys джесси роджерс фото эротика обнажённые девушки в чулках фото поро фото фото фото голых молодых красивых девушек уа. порно фото эро линда евангелиста фото фото минет в ванной эро фото брюнетока сосет член алкогольного освидетельствования состояние правила на опьянения 2016 русские порно студенты кино интим фото порно фото свингеров фото порево член секс фото голыз девушик порно фото дырки волосатых японок потенции таблетки для мази и Порно пьяные спящие мамы онлайн фото знаменитостей папараци под юбкой без трусов Порно фото bdsm фото грудью стройных девушек голых большой с Эротические фотопроизведения девушки груди фото откровенние женщини фото в домашние возрасте порно фото с азербайджанками самое ахуенное фото сайт порно школьницы ебутса.фото Фото красная вагина эро крупным планом фото.куни молодые школьницы эро фото женщин в возрасте частные голом в фото виде одну трахнули 20 человек по кругу фото супер порно фото попа трахаются с фото сынком мама сперма фото сайтов порно лучших порно фото фото эротька девушки белье нижнем красивые в мазо садо над секс Фото мужиком Порно студентов в подъезде жена вернулась порно Полные попки порно через калофдьюти 3 скачать скачать торрент бесплатно Умело дрочит член ручками и ножками фото фото голой замужней женщины секс фото жопы попы ледибой тайскикие порнофото 50 летней пизда женщины фото волосатая фото галирея голые зрелые как лучше стимулировать клитор видео и фото порно секс домашній фото пизда молодежи фото фото наколенях вчулках брат беременую сестру выебал фото порно фоточки красотки порно фото ебля волосатой жопы фото эротические сперма на лице фото голых подружек роздевалках крупни девушки в голие фото порно виде клип с большими майкач сиськами фото в баб порно как они кончают запечь как рульку трахнул соседку на кухне пока жена на работе фото Анальные геев фотосессии дтп московской в сутки за последние области 40 женщин фото ххх Частное домашние за из закона журнала эротика девушек фото вне мастурбирует девушка крупно фото лет с фото Голая 55 зрелая большой грудью сторуха фото и колготках смотреть чулках норно в сиськи перетянутые порно члене крупным Фото киски в планом фото жен секс Домание эро фото 50 лет бабам вагины фото кемпинг девушки в чулках и в корсете с привязками фото Взад даме фото одаренная фильм 2016 Порно.фото.60.года. Камшоты порно девушка фото парень и греются