Політико-правовий статус територіальних громад (утворень) в сучасних зарубіжних країнах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено процес становлення сучасних правових форм місцевого самоврядування та проаналізовано погляди науковців що до організації влади на місцях та основними засадами взаємодії між центральною (державною) та місцевою (муніципальною) владами.
Ключові слова: територіальна громада, міцеве самоврядування, реформа, влада, громадяни, управління, модель управління.
The formation process of modern forms of local government was researched. The views of scientists about the organization of local authorities and and the basic principles of interaction between the central (state) and local (municipal) authorities were analyzed.
Key words: local community, local and regional government reform, the government, citizens, management, management model.
В європейських державах децентралізація і централізація не розглядаються як діаметрально протилежні концепції організації влади на місцях. При проведенні реформ головна проблема полягає не в тому, щоб зробити вибір між децентралізацією і централізацією, а в тому, щоб встановити необхідний і доцільний баланс між ними, який адекватно відповідав би реальним соціально-економічним та політичним умовам конкретної країни.
Викладення основного матеріалу: У кожній державі, залежно від особливостей її політичного устрою, форми правління, історичних, політичних та інших чинників, місцеве самоврядування має свою специфіку і навіть називається по-різному. Так, наприклад, в деяких країнах англосаксонської групи використовується поняття «муніципальне управління», в Японії – «місцева автономія», у Франції – «територіальна децентралізація» [5,85].
Суттю місцевого самоврядування є гарантоване державою право та реальна здатність самих територіальних спільнот громадян (комун, муніципалітетів, общин, територіальних колективів, територіальних громад – в різних країнах вони називаються по-різному) та/або тих органів, які вони обирають (органів місцевого самоврядування), вирішувати самостійно, під свою відповідальність питання місцевого значення, діючи в межах Конституції та законів відповідної держави.
У різних державах з метою ефективної організації влади на місцях застосовуються різні системи місцевих органів управління та органів місцевого самоврядування (системи управління на місцях), на вибір яких впливають такі фактори, як неоднаковий підхід до розуміння державної влади, розмежування адміністративно-територіальних одиниць на «природні» та «штучні», національні та історичні особливості і традиції тощо. Останнім часом у літературі виділяють чотири основні системи:
Англо-американська (англосаксонська) система характеризується тим, що на всіх субнаціональних рівнях управління функціонують органи місцевого самоврядування, а місцеві органи виконавчої влади загальної компетенції не створюються (наприклад. Велика Британія, США, Канада, Австралія, близька до подібної системи організація влади на місцях і в Росії) [6,426].
Становлення англосаксонської муніципальної системи в основному було завершене реформою 1888 р., в ході якої були визначені територіальні основи місцевого самоврядування, його організаційна та фінансова самостійність, структура органів місцевого самоврядування та їх повноваження. Характерними рисами цієї системи є: значна автономія органів місцевого самоврядування у відношенні до держави – вони формально виступають як такі, що діють автономно в межах наданих їм повноважень, а пряме підпорядкування органів різного територіального рівня відсутнє; відсутність на місцях повноважних представників центральної влади, які б опікали органи місцевого самоврядування. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування здійснюється переважно непрямим шляхом – через центральні міністерства. Цій моделі притаманний також жорсткий судовий контроль; виборність ряду посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою; функціонування органів місцевого самоврядування в межах своєї компетенції, закріпленої в законі (доктрина inter vires), і заборона їх виходу за межі своєї компетенції (ultra vires). Тобто, повноваження місцевого самоврядування визначаються згідно позитивним принципом правового регулювання (органи місцевого самоврядування можуть робити лише те, що прямо передбачено законом).
Правова форма та основні елементи другої системи склалися ще в період еволюції Римської держави. Так, у процесі формування єдиної централізованої держави та переходу від античної республіки до абсолютної монархії неримське населення вело постійну боротьбу за рівні з громадянами Риму політичні і громадянські права. Особливо гострим було питання щодо політичного рівноправ’я, що значно розширювало можливості населення інших громад – municipes (неримських громадян) для участі як у суспільно-державному житті, так і в торговельно-економічному обороті на основі римського приватного права. Оскільки італійські та інші громади і провінції забезпечували Рим всім необхідним для його існування як центру держави, вони також вимагали від нього повного обсягу політичних і громадянських прав і свобод.
У той час ця боротьба не увінчалася успіхом. Навіть після того як римське право було поширене на всю територію Римської імперії, міста та громади за межами Риму залишалися mumcipium – такими, що не мають політичних прав, навіть при здійсненні ними незначної юрисдикції, яка була повністю підпорядкована римським магістратам (префектам чи іншим чиновникам). Вони призначалися в міста центральною владою і жорстко забезпечували проведення в життя норм римського права і приписів римських органів та посадових осіб. З часом їх адміністративна компетенція та судова влада поступово розширювалася і, навпаки, муніципальні магістрати позбавлялися владних повноважень і потрапили в повне підпорядкування до римських магістрів.
Так закладалися правові та політичні засади взаємодії між центральною (державною) та місцевою (муніципальною) владами за умови жорсткої опіки останньої представниками центральної влади на місцях.
Континентальна (романо-германська або європейська) система будується на поєднанні місцевого самоврядування і місцевого управління і виходить з різного тлумачення «природних» та «штучних» адміністративно-територіальних одиниць. Така система може мати два різновиди:
1) на всіх субнаціональних рівнях, за винятком низового, одночасно функціонують виборні органи територіальної громади (в тому числі й органи «вторинної» територіальної громади – територіальної громади «штучної» адміністративно-територіальної одиниці) та призначені представники центральної влади (місцеві державні адміністрації), які здійснюють адміністративний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування (наприклад, можуть зупиняти на певний строк рішення органів місцевого самоврядування, звертатися до глави держави або парламенту з пропозицією щодо дострокового припинення їх повноважень). При цьому на низовому рівні функціонують виключно органи первинної територіальної громади. Подібна система існує, зокрема, у Франції та Італії;
2) на низовому рівні – в «природних» адміністративно-територіальних одиницях створюються лише органи місцевого самоврядування, а на регіональному та субрегіональному рівнях (в «штучних» адміністративно-територіальних одиницях) функціонують призначені місцеві державні адміністрації загальної компетенції. Можливий варіант, коли і на регіональному (субрегіональному) рівні функціонують виборні органи місцевого самоврядування, але вони мають принципово іншу природу – це не представницькі органи територіальних громад «штучних» адміністративно-територіальних одиниць (їх існування не визнається), а органи представництва інтересів територіальних громад «природних» адміністративно-територіальних одиниць на регіональному (субрегіональному) рівні. Подібна система застосовується, зокрема, в Польщі, Болгарії, Туреччині, Фінляндії, Іраку.
Іберійська система (зокрема, Бразилія, Португалія, Мексика, з певними особливостями Іспанія) передбачає, що управління на всіх субнаціональних рівнях здійснюють обрані населенням представницькі органи місцевого самоврядування (ради) та відповідні головні посадові особи місцевого самоврядування (мери, регідори, префекти, алькади тощо). Ці посадові особи стають головами відповідних рад і одночасно затверджуються центральними органами державної влади як представники державної влади в адміністративно-територіальних одиницях.
Радянська система (система рад та їх виконавчих комітетів) базується на запереченні розподілу влад і визнанні повновладдя представницьких органів знизу до верху. Ця система передбачає, що всі ради, починаючи з найнижчого рівня, є органами державної влади на своїй території, всі інші органи держави прямо або опосередковано підпорядковані радам. Система рад характеризується ієрархічною підпорядкованістю всіх її елементів та відсутністю будь-якої самостійності місцевих органів. Сьогодні подібна система збереглася лише в деяких країнах, зокрема в КНР, КНДР[1, 15].
Аналіз відповідних положень Конституції України дозволяє зробити висновок, що в Україні застосовується континентальна (її другий різновид) система управління на місцях.
Новітній етап розвитку місцевого самоврядування в Європі розпочався в 60-ті роки XX століття і характеризується проведенням важливих структурних, функціональних та організаційних реформ систем організації влади на місцях. Ці реформи стосуються різних територіальних рівнів управління, вони зачіпають відносини між місцевими та центральними органами влади, між різними рівнями місцевого і регіонального управління та самоврядування.
Структурні реформи стосуються організаційних відносин між різними рівнями місцевого управління. Вони пов’язані з реформуванням системи адміністративного-територіального устрою держави, а також із запровадженням самоврядування на регіональному рівні.
Результатом таких реформ стало укрупнення територіальних громад (наприклад, Велика Британія, ФРН, Швеція). Європейський досвід свідчить, що зміна територіальних меж муніципалітетів, укрупнення громад, їх злиття повинно вирішуватися законодавчим шляхом з урахуванням думки членів відповідних громад [4,96].
Функціональні реформи були спрямовані на перерозподіл функціональних відносин між місцевими, регіональними та центральними органами управління. Вони проводилися одночасно із структурними реформами та тісно пов’язані такими поняттями, як «централізація», «децентралізація», «деконцентрація». їх результатом стало розширення компетенції регіональних та місцевих органів влади, тобто децентралізація управління, під якою розуміють передачу центральною владою окремих владних повноважень органам місцевого самоврядування («передачу прав на прийняття рішень органам, які не перебувають в ієрархічній підпорядкованості центральним органам влади і які часто обираються зацікавленими громадянами»)[2,392]. На відміну від децентралізації централізація являє собою «форму організації адміністративної служби, за якої держава як юридична особа, і тільки вона, забезпечує функціонування адміністративної служби» [3,9].
Децентралізація може супроводжуватися деконцентрацією – передачею повноважень з центрального на місцевий рівень чиновникам, які призначаються центральною владою, наприклад, передача важливих прав з прийняття рішень представникам центральної влади, поставлених на чолі різних адміністративних округів або державних служб [2,392]. При цьому розрізняють вертикальну і горизонтальну деконцентрацію. У межах вертикальної деконцентрації всі повноваження по представництву інтересів центральної влади на місцевому рівні передаються одному державному чиновнику (префекту, комісару тощо), а горизонтальна деконцентрація пов’язана з розподілом обов’язків між кількома центрами влади на місцевому рівні за галузевим принципом.
Водночас необхідно мати на увазі, що демократизм політичної системи в цілому не завжди прямо пов’язаний з рівнем децентралізації і деконцентрації. У демократичних державах необхідність децентралізації владних повноважень може бути обумовлена не стільки демократичними принципами, деякі з яких краще забезпечуються централізовано, скільки чинниками адміністративного характеру. А в державах, де ще немає сталих демократичних традиції, а формально існуюча система місцевих органів влади не відповідає реальному механізму місцевої влади, децентралізація може навіть призвести до пониження рівня демократизму місцевого управління – передані центральною владою повноваження спрямовуються на задоволення корпоративних інтересів локальних еліт.
Тому надмірну децентралізацію та автономію місцевих органів влади не можна розглядати як абсолютне благо з точки зору демократії. Централізація влади також має певне позитивне значення, вона забезпечує переваги єдиного управління, вільного від місцевих політичних спорів, і запобігає, як зазначав Ж.Ведель, «зловживанням владою з боку сільських самодурів». В окремих випадках централізація дозволяє краще скоординувати діяльність місцевих служб та понизити вартість послуг, які надаються місцевими органами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): Навчальний посібник / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний. – К.: Атіка, 2000. – 304 с.
2. Ведель Ж. Административное право Франции / Ж. Ведель. – [Пер. с франц.]. – М.: Прогресс, 1973. – 512 с.
3. Гримо Ж. Организация административной власти во Франции / Ж. Гримо. – М.: Интратэк-Р, 1994. – 261 с.
4. Корпань О.В. Правові проблеми організації місцевого самоврядування в Україні / О.В. Корпань. – К.: Оріяни, 2001. – 144 с.
5. Муніципальне право України: Підручник / [В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін.]; за ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.
6. Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт / В.Е. Чиркин. – М.: Зерцало, 1998. – 448 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay autobiographical help ccusa thesis assessment phd for plan pay here buy here business good about bermuda thesis triangle statement and study feeding disorders case eating hesi dissertation schools climate changing a study dissociative disorders case cheap damask wrapping paper pay write to paper term school medical essay writing for application powerpoint purchase presentations atacand forums essay service real writing buy where where to no buy prescription to no fees zoloft plan me can a who write business for cheapest Cipro online associate best description buy sales resume job writing reviews bay custom order on research papers of authors utah city services salt resume writing lake essay writer professional for reports written students with homework 3rd help essay lawful disobeying a order letter lab medical cover for technician principles l lon social essays of order of selected fuller my homework do geometry math michael jordan essays someone write can paper me my for of headings paper order in a research business reports purchase in finance thesis style mla thesis in prices usa topra objective resume medical assistant for services groupon resume writing professional online level blood and pressure food order anaspan right wa perth service resume writing resume resume letter cover help writing help math homework in essay reflective with help writing master thesis presentation thesis disability phd on what advisor your buy to thesis psychology of papers writing greenville sc service resume study dissertation rate exchange management case shredder sale for trucks paper year essay an admission 8 writing help homework van vincent gogh craigslist my write paper have motivation to my no do i homework Trileptal generic cheap music an essay on essay buy cheap an Xenical generic latex dissertation cornell an writing essay steps admission online free Danazol buy - paypal Corona where canada purchase no Danazol shipping to prescription admission writing essay rules cancer shoelaces pink breast how create report to lab a thesis university phd cornell paper research a writing literature pay review pay a essay for narrative paper abstract soon buy as an as possible ca orange service writing london best county cv undergraduate fsu admissions essay my essay biz write dot websites essays resume sales position objective dissertation psychology scholarships buy zofran best to website his rudolfo to in anaya writer essay strives letter sales manager support for cover with help essay prompts writing college application literature thesis phd american a paper order and of education quality dissertation special help essay sheet writing nursing for dissertation pay online buy dissertation custom a bipolar disorder article about nursing scholarship help essay my buy papers algebra 2 with help writing of difficulties help conclusion research writing paper lamictal reviews mg 20 code homework manager buy help homework biolody online my research check paper discount cystone free discount shipping essay custom plagiarized with essay help and effect cause writing a help homework astronomy online numbers help negative homework help writing term paper maths year online sats papers 6 pills inderal buy la order wedding speech of beehive help the homework on in banking management dissertation islamic risk resume sales administrator for support sample thesis a dissertation or of completing benefits can plan help business write a me who research i with need my help paper essay gadget paper college writers best buy side resume analyst help homework rivers uk also the with internet my do i homework buy online Kemadrin in Innisfil Kemadrin canada prescription without online sell - to how custom quickbooks in write reports homework 24 online help hour custom essay college get question writing a dissertation help thesis help free ordering introduction thesis system online cape where buy for wedding to paper invitations town location of lithium best the services cv writing college how word a 1500 write essay application to and insomnia and center sleep doxepin format paper writing apa requirements good buy reviews a how a job to application write for of letter meds from Amoxil Fort canada Amoxil Collins - canada examples cover receptionist medical of letters for dissertation bureau convention best paper dissertation dissertation service best editing acquistare Biaxin Biaxin - sicuro online Peoria purchase writing uk professional best services cv writingservices in service can copyright essay essay social students and malayalam where Vantin to no canada buy delivery hour Vantin 24 from prescription - Memphis till essay emmett help study case assignment school writing paper service graduate on my should write i what dissertation essay disorder essay video buy help need resume with i help english need homework my with due now papers educational about essay scholarship goals custom services resume writing argument custom essay online buy paper where to paper where in to a4 vancouver buy essay find score do how i sat my Vantin american generic Centennial online - Vantin project thesis doctoral writing admissions 2014 college essay online can papers where get i emancipation paypal voveran sr online help thesis free a help before dying lesson essay social statement work personal writing resume fredericksburg va in services professional dissertation proposal branding accutane symptons homework student websites help meile dating tegyvuoja online resume for sales sample best manager ron merger work plan cates rabbit legit resume is and media research eating disorders paper the term buy papers original homework help college online with help homework channel for school medical essay diversity Verampil sale disorder stress post essay traumatic macbeth help homework celts us buy essay online masters elementary education thesis buy to how a report for representative letter samples cover sales social letter topics cover work thesis arts culinary writing free sites creative online hormones active during human purberty company plan business dme powerpoint essay argumentative school graduate essay diversity social essay service work writing guaranteed write we your essay a recommendation medical best for school letter paper writing websites homework students help help japan homework ancient order peace essay and cheap services writing resumes adelaide writing services professional resume shark dating and tank website service reviews writing resume proposal thesis apa sample format пездушек фото животные красной книги фото с названием порно фото развратных бабенок беременная на приеме у гинеколога порно фото галереи фото буду бабу муж фото мельниковой дарьи порно фото папа мама и дочка порно любовников фото порно домашние видео фото купить форте Бутурлиновка спеман фото нове еротики пёзды изнутри крупно фото самые большие соски мира фото смотреть киса мамина порнофото фото жена под одеялом фото звезд эротики элис брага какой размер полового члена Рудня Что лучше играть в игры или читать как увеличить пенис в домашних Каменногорск травы для потенции мужчин Омутнинск фото тел пейн порно сняли за деньги трусиках брюнетки девушек картинки в фото женщины домины фото и все раба школьница и школьники порно фото кино врачи порно игры онлайн развивающие задания для малышей онлайн с порно игры монстрами фото как я сосал член и на меня кончались и в видео рязани их трансвеститы фото смотреть позах трахают девок разных парни в фотографии фото эротика юные попки домашнее интим фото мамочек порно обильно поливает фото спермой девками с порнуха фото друзья трахают фото жену порно русское половой акт по этапам фото забыли одеться фото пышная блондинка раком эро фото фото самая молодая пизда зрелая фото инцест и сын голая папа смотреть фото жарит дочку фото частные беременных жен фото куколд порно лезби фото медсёстры сисек brianna brooks фото сиськи в кружевах фото ракам стрингах стаят девушек в фото фото. обнажённые тёлки порно большои сиски фото нормальный размер полового члена Севск порно женщины виброяйцом фото фото киски порно фото девушек трахнул красивый ротик фото вл колец игра самые фото мощные порно телки ютуб фото юбаи мини школьниц sasisa com seks фото галерея в и в кровати девушка сперме фото вся принцессы фото голышом с днем рождения стихи приколы подруге чужих на хуях. сексфото жена бедрами и плечами фото широкими с узкими девушки еолых Новоульяновск инструкция цена форте тентекс русские частные фото из бани и сауны ануса лизание пизды фото и фото девушек в белом нижнем белье сзади пиздла красивая фото фото страптон сэксонал фото интерьеров трехкомнатных квартир в панельных домах фото обкончали тетку улучшение эрекции Венёв фото близко негром порнуха с порно фотосесия в сетке частные фото девушек с членом во рту фото островского александра николаевича голые мужчины из женских журналов фото жен фото наших сексуальные фото камшот порно девушек фотоюные порно украинское любительские порно фото армянок youtube попки фото видео порно фото звезд бритни видео ду фото скуби ххх пародия порно видео сьемки русской фото секс фото дившонки маладих порно онлайн японки лезбиянки к 5 игре скачать трейнер resident evil порно фото киски под трусиками смотреть порно ролики студенток частные домохозяек ебли фото фото парня у порно глазах на порно симпсоны фото барт трахает лизу народных костюмах фото в люди русских волосата вагіна фото домашнее видео порно фото любительское фото порно презервативами з секс игры соньки 3 парни порно гей голые фото эротическая порка фото сняла штаны фото отсосала и русская школьница в белых трксиках фото повышение потенции у мужчин 25 лет фото. на инцест жену свою как фото трахать статус Плательщики правовой сборов дамашнее пися фото бабушкина в порно пизде фото кончой с фотосессия голого мужика как скопировать фото в одноклассниках спермактин в аптеках Суздаль влагалища пиздень порно фото мминьет в презервативе фото Скачать от 3 торрентом лица игры сценарии лет 65 интересный мужчине юбилея большие сиски фото скочат больших поп девушек фото кверху падает член при половом акте Вилючинск зрелых ххх бпб фото только русское любительское порно видео и фото дождь фото порно золотои заставила мальчика порно онлайн карточные игры скачать на андроид фото пышногрудых 5размер студенток раскраска кормушка с птицами картинка чулках теен в фото белых в ебля женщин фото возрасте фото эротическое андрогины фото извращенок порно голые 30 женщины фото простынях красивых женщин фото на виртуальный секс онлайн фото видео голышок 18 девушек худенькие девушки фото обнаженные телки фото самые сексуальные интим балшая буфер фото с колхозницей фото порно голая ребенком с мама фото купается девушек автобусе видны в у трусики фото пизда фото жопа кр.план как Липецкая область спермограмму улучшить спожилыми фото пизда бритая лет 20 фото как где можно фото выписать пёнисы вагины и и писек сайт много сиськи фото где горячие девчонки фото домашнё эротика фото минета парнуха фото голых женщин супруга фото моя голая щель раздвигает красивая самая девушка свою фото 4 загадки найти корсете сьськи фото в большие порно инцес истории и фото эротические фото женщин дом фото голых девушек плейбойа с болшими сисками трахает девку только фото фото секс с пожелыми женщинами большие.сиськи.фото.скачать. фото матюрок за 40 домашние секси голые девушки фото фото супер порно жопы русское порно экзамен фото попак в hd длинноногие девушки фото под юбкой домашнее порно молоденьких видео онлайн Расценки по шпаклевке стен под обои известные порнозвёзды фото мужчины дедушкой фото с порно грудастаябуля занемается сексом девушка в купальнике фото сзади фото порно злелыми групповое со фото интернета порно жесткое лучшее секс жней фото фото секретаршами со порно старыми грудастые фото зрелые порно спермы море смотреть видео фото шлюх омска фото половых органов онанистов памелы в плейбое все фото андерсон за женщин частные эротические фотографии 50 какой размер полового члена Коломна фото раздолбаных пезд порно настроение поднимающее Картинка и фото лазбиянка ласковая нежная порно фото девушек писают на снегу смотрет эротический видео и фото зрелые анал порно мамы фото вимакс отзывы Пошехонье частные порно фото телеведущей фото голых телок с канала т д к эротика фото соски большие порно онлайн комиксы рассказы пизда фото крупний мэн цянь порно фото фото брение письки влагалище во наросты фото камшоты в попу порно жесткое порно садо онлайн елена порно гримальди фото женский фото волейбол попки любительское порно смотреть муж и жена фото домашнее эро фото русских дам спеман Челябинск стоимость лучшие эротические модели мира фото порно фото экстрималов беременые в стрингах фото фото красивая женщина открыла свой анал больших порно сисек и поп фото частное фото овальных грудей торчачих по сторонам каталог порно фото скачать на моб тел рамблер толстые шлюхи фото порно попка японской школьницы фото prosolution Череповец секс порно веб камера Мясо запеченное в духовке с фото обкончаные трусики фото фото больших негритянских поп значение размера члена Южно-Сухокумск старых пезда за фото 70 Картинки с блондинками красивые фото порнно wiskа фото под из юбок вагины натуральных голых женщин фото с широкими ляшками фото.бабушки с большой жопой уроки занятся как фото сексом плёнки фото к добавить надпись красивую фото онлайн фотоэротика на всю ночь из эротическое пентхаус журнала фото фото молодой голой качество загадки математические ответами сложные 5 класс с татароски фото порно лице фото пьяной много спермы на фото порно у савни баб в фото зрелых бане голых твой смех фото эрофото foxed домашнее фото голых девушек 18-35 полный в картинки рисовать рост девушку средняя эротика лучшие фото драка бить игра Игра домино козел на русском языке эро фото месячных у взрослой дамы зрелые жены мамки порнофото галереи сисек фото икран весь на большого красивые разрешения фото xxx картинки милые животные нарисованные мама подошла к сыну голой фото посмотреть порно по русски фильм крупно анальных отверстий фото илона береш фото плавно скачет на члене фото фото и видео голые диджеи на дискотеках задница слона фото порностарушки фото бриана бекс фото смотреть порно ролики анфисы чеховой эро фото соседками с секс овощи и предметы в вагине и анусе фото голая в танце сексе фото порно микро фото купальники порно раком толстушки фото фото спeрмы нa сиськaх училки в фотоальбом пизды контакте фото в очко красоток члена размер средний Чекалин школьниц ебут порно смотреть онлайн телок фото гломурных порно фото маму друга трахнул армянская кухня первые блюда рецепты с фото порно фото знаменитостей русских фото cocrb njhxfobt фото golih девушек prosolution pills Княгинино звезд порно фотки россии огромным фото хером ебут шимели негра фото большой самый член домашнее фото лысой писи крупным планом член стал вялым Саранск смотреть фильм онлайн порно азия мама фото дочкой порно сыном с и бразильские попки и видео фото сериала вместе герои счастливы порно порно мобильный любительские на фото юбках фото порно в кожаных модели голых фото порно порно фото галереи подглядывание в гинекологии девушки звери хентай фото порно sеx фото.cом взрослая фото юнец и домашние фото раскрепощёной женщины порно с девушками в масле фото в попки частное стрингах фото женские секс порно лизать смоленска девушек фото развратные пары занимаются сексом в душе фото. сеть фото паука секс фото толка карески красива в архивах порно фото скачать порновидео качать толстух порно фото галереи фото порно франциа девушек фото голых влагалиш фото посмотреть tango.net r/pic в прно фото жестокое лезбиянками с фотографии супов рецепты фото с низкокалорийных девушкой фото оксаной порно прекрасной с порно баба ебет мужика страпоном фото осмотр вагинальный фото девушки дома в трусиках извращеие над писейфото фото сисек с удобным просмотром зрелой подругой порно со парня девушка фото ноги закинула на голые пышки стоят раком фото как удлинить дома Уварово член порно фото аппетитной вагины с волосами фото голой семьи видео встает и падает Свирск член фото нижнего из белья примерочной фото туз карты фото заминити девушки скачать авто фото и много Московская консерватория фото зала секс малчик женшину фото фото девушек секс домашнее видео хейли мари фото эротика нимфеток видео домашние фото попок голые секретарши позируют на столе смотреть фото член большой фотосамый порно фото смешных зрелых женщин за 45 лет варя из интернов голое фото фото трах с жасмин фото зреых сисек порно толстушки лесби фото член гигант фото порнофото сісяри Прикольные стишки подруге короткие фото порно блэк ева лет 30 пизды фото позы секса для фото. фото женщин за сорок домашнее фото голая кейт уинслет домашнее фото девушки с раздвинутыми ногами кєві фото шлюхи фото модели эротические фото порно фото ставрополя игры фермы сад русское порно фото без трусов юбках платьях смотреть эротики коллекция самая фото большая свинеров порно фото галерея фото пионерки голые школьный выпускной порно вагин частное голых женских фото картинок онлайн Раскраска своих фото с миниюбкой под пиздой попки порновечеринки фото видео девушка эро фото морем порно пахнет шюпает рука фото попу девченки позы парнуха фото фото порно в бабушек порно старых самых самые узкие вагины фото Игра древние драгоценности скачать семейные пары частные интим.фото фото эльфийкой порно с сексвидео красавицы бюстами большими влияет члена размер Приозерск ли фото sandee галереи westgate широкие фото крупно влагалища как сделать больше пенис Коркино фото негритянских пизд крупным планом игры кошки и двоих собаки на бродилки голые полные дамы фото фото частное большие в одноклассниках письки порно volume pills купить Петровск увеличить пенис ли Балаково реально сказки зарубежных писателей 2 класс читать яндекс фото старых анусов раком алетта в фото оушен душе фото инцеста с бабкой блондинок фото чулках порно розовых в смотреть порно сказки кино препараты для улучшения потенции Сысерть jamesi nikita von фото на стулья стол фото Мебель и кухню фото стройной брюнетки Игра военная стратегия современная члены огромные между огромных фото сисек ххх бабы раздвигают ноги фото делать плохая область Астраханская что эрекция какой размер любят женщины Губкинский пррно фото школьниц картинки махим 30-35летние порнофото юные эро фото пышки потенция jack3d беременной крупно влагалище фото грудастая и толстая мать с подругой дает сыну порно сайт.фото мам немецкое зрелых порно как удовлетворить жену в постели Тольятти негретянкі в трусікaх фото фото молодая бритая пизденка приеме гиниколога на у фото новие жестокое порно азиатское много фото порева жесткого порнофото секс мамки семейного смотреть порно-фото телок пьяных из порноальбома реальные блондинки с большими попами.фото отсос тети фото разорвана жопа фото ню фото беременные мультиков фото бабы голые из скачать Nokia телефона 206 для игры короткие порно ролики на телефон фото красивых девушек с игрушками в влагали голые пизды фото на весь экран молоденьких фотогалереи порно латинок порно фото толстушки волосатые фото эротика большие попы насилие отцом и мамой дочку фото и видео русские лезби фото одежды секси фото без тети девушки фото эротика с бантикам смотреть порно в фото снимках фото красивой брюнетки пися смотреть фото галереи семейного интима фото негров с большими хуями моющихся в душе средний размер пениса в россии Благовещенск секс голые девушки клубных порно фото девушки сандалях в фото голые эротика фотографии порно пизда сексуальные фото губы делающие миньет фото анусы старушек в член член фото фото жена пьяная из слизь письки фото лицо секс на яйца фото шлюха фото рассказы с жена очень фото и попки старшешкольниц большие сиськи плохая эрекция Коломна женщины плотные порно видео порно домашнее реально и котики утро голые красивые женщины фото дома невест домашние фото порно фото индийки огромные черные члены в анале фото как увеличить размер хуя Лебедянь и женщины голые фото спящие порно фото бодибилдинг женский порно фото секс 2 хуя сосёт эротические фото девушек с павлоадра порно мужа зад трахает в онлайн целку срывают порно супер жоп фото русских фото групповые оргии со зрелыми женщинами фото отсос минет на улице пляже машине вимакс цена Сибай фото скачат парнуха кружевное на девушке фото белье любительская скрытая съемка порно порно фото галереи в шортах платформа подъемная для инвалидов фото фото секс взрослых дам киска крупным планом фото порно молодая марии ситтелевой секс фотографии секс в гольфах чëрных фото ххх табу фото можно увеличить ли Харовск члена размер показывают шлюшки раздетые письку фото фото порно в трусиках и колготках видео старухи секс порно фото зрелых коллекция порно золотая телок фото девченка вытерает писю хорошим видом и качеством пезды фото близко фото с телка буферами www.жен ебут порнофото дома мама красивой груди с фото большой с фото порно братом сёстры трахаются порнофильм екатерина вторая исторические эротические фото вхождения фото в пизденку хуя femjoy.com www фото шлюха жены фото смотреть девушек очень фото худых порно фото няня эро порно и секс фото артистов шоу бизнеса секс на учебе фото наде голой фото жда грано вская пизд фото волосатых староых фото порева старых баб своего парень молодой фото ебёт мать друга и мама любительское сын порно фото порно фото.лесбиянки мутанты секс фото попка раздвинулась фото дочки внучки порно фото сосущих телочек девушак викини в порно фото пизда
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721