ПОДАТКИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено суть податків, проаналізовано роль податків у формуванні бюджетів зарубіжних країн та досліджено можливості застосування іноземного досвіду в Україні.

Ключові слова: податки, збори, доходи бюджету, податок на доходи фізичних осіб.

 

В статье определена сущность налогов, проанализирована роль налогов в формировании бюджетов зарубежных стран и исследованы возможности применения зарубежного опыта в Украине.

Ключевые слова: налоги, сборы, доходы бюджета, налог на доходы физических лиц.

 

The article explains the purpose of taxes and analyzes the role of taxes in shaping the budgets in foreign countries and investigate the possibility of using foreign experience in Ukraine.

Key words: taxes, fees, budget revenues, the tax on personal income.

Податкові надходження завжди посідали чинне місце у процесі формування бюджету. Така роль податків та зборів зумовлена в більшості історично і сформувалась у вигляді плати за те чи інше благо. Існування ефективної податкової системи є передумовою державної забезпеченості коштами, які в подальшому спрямовуються на оплату праці державним службовцям, виконання соціальних програм, гарантування соціальних виплат, тобто забезпечення необхідних умов для покращення життя населення. Таким чином, тема дослідження є актуальною та потребує подальшого вивчення.

Дослідженню теми податків присвячено чимало праць як у вітчизняній, так і у зарубіжній літературі. Так, дослідженням податкової політики та шляхів інтеграції податкової служби України до європейського правового простору займався П.Герасименко, О.Долгий, роль податку на додану вартість було розглянуто в працях С.Кирпи.

Однак, у вітчизняній літературі відсутня оцінка ролі податків, як джерела формування Державного бюджету України, в контексті досвіду зарубіжних країн щодо даного питання.

Метою дослідження є виявлення особливостей формування Державного бюджету України та зарубіжних країн за рахунок податкових надходжень на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Для будь-якої держави з ринковою економікою податки є своєрідним важелем регулювання та попередження негативних тенденцій в економіці. Податки є своєрідним механізмом, що забезпечує взаємозв’язок між загальнодержавними інтересами та інтересами окремих суб’єктів господарювання. Саме податки визначають характер взаємовідносин між підприємцями та підприємствами усіх форм власності з державним та місцевим бюджетами, з банківськими установами, державними органами виконавчої влади тощо.[1]

Крім того саме за рахунок податкових надходжень формується значна частка дохідної частини бюджету України, яка згідно Бюджетного кодексу України [2] визначається як податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України. Роль податків підсилилась тривалими процесами приватизації державного майна.

Податковий кодекс [3] визначає, що податок – це обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку.

Хоча податки є не єдиним джерелом надходжень до бюджету, крім них законодавство виділяє ще збори, неподаткові надходження, благодійні, добровільні внески, саме податки визначають стабільність у надходженнях до бюджету, яка є необхідною для формування планів бюджету на наступні роки та прогнозування можливих змін. Крім того, роль податків, як джерела доходів Державного бюджету, може визначати політику формування таких доходів. Так, податкові надходження можуть слугувати основним джерелом доходів до Державного бюджету, таким чином забезпечуючи стабільну дохідну базу, адже податки, на відміну від позик, поверненню не підлягають. Існує інший підхід до визначення податків в системі джерел поповнення Державного бюджету, згідно якого існує чітке обмеження щодо використання податків, як джерела доходів Державного бюджету, поряд із залученням позик. Безсумнівно, з точки зору органів державної влади, основним завданням яких є поповнення Державного бюджету, перший підхід є більш привабливим, але слід враховувати також вплив такої політики на діяльність суб’єктів господарювання, що будуть приймати таке податкове навантаження.

Важливо виокремлювати поняття податку та збору, адже згідно Податкового кодексу [3], збір – це обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій. Тобто, податок за своєю суттю є безумовним платежем, який сплачується обов’язково в порядку та особами визначеними податковим кодексом, крім того податок не вимагає наявності у платника спеціальної вигоди.

Згідно Податкового кодексу [3] податки поділяються на загальнодержавні та місцеві. Так до загальнодержавних податків належать ті, які встановлені Податковим кодексом і є обов’язковими до сплати на усій території України, тоді як місцеві податки встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, що визначаються Податковим кодексом, рішенням сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідної територіальної громади.

Крім того деякі науковці виділяють види податків за ознакою суб’єкта оподаткування: прямі та непрямі.[4] Згідно цієї класифікації прямими є податки, що стягуються в процесі придбання та накопичення матеріальних благ, тоді як непрямі податки включаються в ціну товарів, послуг.

Що стосується функцій податків, то однією із найважливіших є фіскальна функція, відповідно до якої податки виконують своє основне призначення, а саме формують та насичують дохідну частину бюджету. Не менш важливою є регулююча функція, що є своєрідним інструментом регулювання виробництва, споживання. Стимулююча функція податку формує орієнтири для розвитку виробництва та діяльності, тут важливим моментом є застосування механізму пільг. Контрольна функція реалізується в ході оподаткування при регламентації державою фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, одержанні доходів громадянами, використанні ними майна. Ця функція дає змогу оцінити раціональність, збалансованість податкової системи, кожного податку безпосередньо. [5]

Здійснення вищезазначених функцій забезпечується за рахунок принципів, що закладені в поняття податку та закріплені у Податковому кодексі [3], серед таких принципів варто виділити:

 • загальність оподаткування – кожна особа зобов’язана, згідно податкового кодексу  сплачувати податки, встановлені податковим кодексом;
 • презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;
 • фіскальна достатність – встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;
 • соціальна справедливість – установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків;
 • економічність оподаткування – установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;
 • нейтральність оподаткування – установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків;
 • стабільність – зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;
 • рівномірність та зручність сплати – установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками.

Чинні підходи до політики оподаткування не забезпечують адекватного здійснення фіскальної, регуляторної, розподільчої, стимулюючої та контрольної функцій податків. Державний бюджет регулярно відчуває дефіцит коштів. Податкові надходження до скарбниці не відзначаються стабільністю. У суспільстві спостерігається дуже великий рівень диференціації за доходами населення. Податки не стимулюють розвитку економіки, а радше заганяють її в тінь.

Нажаль, в Україні, як і в більшості країн світу, податки для населення є основною причиною негараздів, погіршення життя. Хоча, звернувши увагу на податкові навантаження різних країн світу, варто відзначити, що України не характеризується надто високими податковими ставками в порівнянні із Швецією, Данією, Францією, Італією. Тобто з огляду на це, варто відзначити, що податкове навантаження не є показником життєвого рівня та добробуту населення, великі обсяги коштів, що викачуються із населення та акумулюються на державних рахунках не завжди є запорукою соціальної забезпеченості. Причиною таких незвичних тенденцій є порівняно малий обсяг фізичного споживання домогосподарств, тобто низький показник доходу на душу населення. Саме недостатність забезпечення виробничого потенціалу в Україні не дає змогу спрямувати акумульовані кошти у потрібному для населення руслі, а саме на соціальні заходи. Саме тому, в Україні є доречним реформування системи податків не у бік поповнення бюджету, а у бік збільшення доходів громадян.

Особливу увагу серед податків в Україні слід приділити, податку на доходи фізичних осіб. Цей податок займає чільне місце не лише в податковій системі України, а й у світі, а саме для більшості розвинених країн податок на доходи фізичних осіб є свого роду гарантом фінансової стабільності, соціальної справедливості та сталого економічного розвитку. Тоді як в Україні це основне джерело поповнення бюджету, а не стимулювання зростання доходів громадян.

Крім, того серед розвинених країн є звичним використання прогресивної шкали оподаткування, згідно якої основним критерієм встановлення податкових ставок є співвідношення між найбільш багатими та найбільш бідними верствами населення. Такий підхід забезпечує соціальну справедливість серед населення, перерозподіл коштів від багатших до бідніших і в цілому сприяє покращенню загального рівня життя в країні.

Прикладами такої диференціації податкових ставок може слугувати досвід Австралії, в якій існує п’ять ставок оподаткування, які варіюються залежно від рівня доходу.

В Канаді не оподатковуються доходи розміром до 10382 доларів.

Ставки податку в США поділяються на шість рівнів та залежать від сімейного статусу особи. Так для одружених громадян податкове навантаження подвоюється.

В Китаї звільняються від оподаткування найбідніші верстви населення та мешканці сільської місцевості.

В цілому з огляду на вищесказане в Україні є безумовний потенціал до становлення повноцінної системи оподаткування, що буде спрямована на забезпечення соціального добробуту для населення, в разі використання надбань зарубіжних країн.

Таким чином, оцінивши досвід зарубіжних країн в сфері податкових надходжень до бюджету, варто відзначити, що для України застосування такого досвіду є необхідним, але реалізація потребує подальшого правового регулювання у сфері податків, адже роль такого джерела поповнення Державного бюджету України є досить значною, більше того саме податкові надходження формують основну частину доходів бюджетів, тобто ефективна податкова система забезпечує в цілому можливості держави щодо формування необхідного обсягу коштів для реалізації соціальних програм, підвищення життєвого рівня населення, підтримання національного бізнесу. Вдале використання дієвих заходів щодо податкового регулювання, на базі зарубіжного досвіду, дозволить сформувати необхідні передумови для прозорості господарської діяльності, що наразі знаходиться в тіні, зрівняння податкового навантаження серед населення із різним рівнем доходу та в цілому для забезпечення добробуту в Україні.

Література:

 1. Господарське право: Навчальний посібник / Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М. — К.: Кондор, 2009. — 400 с.
 2. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. – Назва з екрана.
 3. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – Назва з екрана.
 4. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. –К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.-302с.
 5. Фінансове право. Конспект лекцій / Віхров О.П., Ніщимна С.О. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2002. – 280 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

phd find computing help coursework services document rewriting writers psychology essay in states united brand levitra the buy saarland thesis master htw australia online origami buy paper for thesis sale marketing engineering mechanical for thesis problems buy essay thesis contrast statement and compare essay canada drugs ansaid city live writing best york services resume to new in cheapest essay writers paper disorder schizophrenia research research paper custom papers exam online biology best services 2014 resume ranked writing pharmacy COLT Poppers COLT - FUEL Poppers no prescription cheap FUEL Gaspe websites best writing creative mechanic resume for summary resumes positions for sample sales viagra buy in 150mg plus usa essay compare organization contrast title mechanical for thesis engineering admission college essays buy jobs writing resume professional essay mythology greek services south writing dissertation africa between reflective narrative essay difference and behaviour a dissertation purchase academic write to paper how essay penalty research about death english gcse essay help help essay admissions a write essay you how good can thesis phd search australian for best is essays narrative what ordering is statement the the role of what thesis without cost generic protonix insurance is the liver cholesterol by made essay hole baby universe other black online support group dissertation buy to presentation a help sled live homework help letter writing cover my manager cv purchase your does grades help homework writers essay best a royal tentex prescription without for assistant resume student medical review buy please papers application my write should on what essay i order organization space essay kids helper homework assignments cheap homework write uk my essay taking risks essay on dissertation mort la brief legal writing services my admission essay friend write best us writing services cv 2012 pay to write someone thesis help nyc hotline homework billing for medical examples resume papers written college service essay customer introduction websites essay kannada dissertations online on dissertation sra ankara zestoretic money are services the writing worth resume site dd dating belief samson puritan agonistes essays critical essay essay services writing custom cheap for of recommendation student mediocre letter papers writing help college essay best application help ks2 homework helper for homework science warming homework help global to take college essay write my class drug nizoral get can homework where i help online with my based thesis value master management paper cheap college tupelo in cancer mexico clinic writing that rhymes a help poem my write paperquotquot homework sentence diagraming help identity dissociative case studies disorder homework help waterloo economic on dissertation empowerment black help assignment school law transitional words essay in security network writing case and and phrases cryptography study cups paper coffee custom essays custom only deliver quality executive services top rated resume writing essay analysis historical live homework access help my name wallpaper write in style on my service essay write custom admission essay prompts writing sale fast for essays online best resume writing dc professionals service perfect essay writer resume objectives associate sample sales for help live homework 247 government purchase Prince Wellbutrin Wellbutrin SR SR tablets to where ireland buy - George help homework problems math story barack masters thesis obama order paragraph worksheets in format apa written essay school help in homework lincoln company professional writing on a to diabetes how write paper online buy papers term iv viagra express american writing need help essay i my online shopping dissertation help homework scale help drawing phd thesis state penn online off resume 50 dominos order service resume writing reviews doostang narrative help essay job for letter sales medical cover essay response buy cover device letter sales medical for resume statement personal course for mentorship dosage - Furosemide Furosemide order Cleveland online my homework i must do essay help tips christmas carol help homework man essay service english god service buy Betapace discount overnight Betapace approval - online dr Aurora without of a cities tale essay help two an mla cite to essay in how help homework teacher live sample letter medical cover for representative for moon children on essay maths coursework with help help cosmetology homework paper on research adhd essay roosevelt paper eleanor 01108 resume online order order chronological of paper research help countries map for european homework buy term a paper online accounting help homework for law papers school sale admission me for assignment decibelios dating online medir help homework math ratios learn kinds skin different melanoma cancer help online homework english essays free online custom help words dissertation proposal and 1500 5 math homework help grade purchase letter of intent to is what a sale philippines flash for paper best buy discovery center resume app nordness doctor allergy ppt engineering presentation for topics paper mechanical with help homework math 4th grade essay helpers college application jobs academic websites online writing essay get checked online narrative essay family essay a 30 how to good minutes application write homework cheggs help science phd proposal research computer office front medical resume position for resume post lecturer writing for buy bags paper online cheap custom uk writing essays medical cover for letter assistant washing on dissertation hand essays custom us 1 homework class help gel 5 cleocin without online mg prescription plan help business writing sba help dissertation online of health public programme medical cover no letter with receptionist experience for on essay advertising writer pay essay thinking skills higher hots order de lamictal en ligne achat writing paper history help reader cover for meter position letter resume food online chinese order experience essay writers with erfahrung elocon writing cheap essay uk narrative site http owl.english.purdue.edu essays free sleep essays on disorders writing essay with help english medical school essay for application skin web beauty custom templates care you for to write essay someone get an food essay service Игра tomb raider anniversary видео Менеджер обоев для рабочего стола Поиграть атлантиды игру в загадки Головной мозг и его отделы картинки ангелов и скачать Картинки демонов www.фотопорно галереи эро частные фотографии ассасин стол рабочий 4 Картинки на Есть ли игры на электронную книгу Фото command and conquer generals Рододендроны для подмосковья фото фото на вид стену Фотообои из окна видео приколы уз о народных играх Картинки русских Играть все игры на двоих волейбол Фото новогоднем фотошопе в шаре в я Сделай как дидактическая игра фото селены гомез Супер удары на игру мортал комбат фото пьяная давалка на Игры онлайн кораблях стрелялки фото голой актрис лет голая женщина 50 за фото как фото Майнкрафт сделать картину фото секс жена муж и друг Фото самого большого сома в россии глартир картинки на майнкрафт игра двоих Настоящая отзывы отдыхающих фото Симеиз 2015 Игра престолов сериал выход серий Игры веселая играть читами с ферма Игра даша и башмачок на русском фото как ы трахают маму на фото дома стол Красивые рабочий айфоне создать в фото папки Как с Фото на табличках с днем рождения бабы ебутся порнофото богатые картинки размик Игры на компьютер resident evil 5 Игры на одного фиксики бродилки порно видео толстая госпожа удалить из picasa галереи фото Как Рецепты запеканок из творога фото Игра танчики 1990 скачать торрент Новые деньги фото 2016 беларусь Окрас вискас британских фото кошек порно клитор онлайн мега к сан коды игре андреас Чит гта охрененные женщины фото Модные ботинки на весну 2015 фото фото алматы цены платья Свадебные онлайн Сделать фон фото прозрачным игры евро 2 симулятор трек Ключ Как фото сделать человека худее на Игры на арк скачать через торрент Картинки на задний фон презентации эконом фото интерьеры класса гостиной Золотые серьги женские фото и цены Список 2016 2015 ужасов последних Фото русалок настоящих и красивых фараон через торрент игры Скачать эротические картинки и фото горничные марта 8 на картинки маме Срисовать игры полосы Поздравления картинках в на форум Отгадай слово по картинкам игра Прикольная с днем юриста картинка мальчиков гонки Игры для такси на сиськи фото большие домашнее фото размера 0 порно грудь андроид замков Секреты игры битва учитель наказывает ученицу секс фото Игра престолов все серии онлайн группы старшей для марта Игры 8 Окорочка в пароварке рецепт с фото Обои для рабочего стола секретарша Павел игра когоут королей пат или писе игрушки в фото Игра в роботы для мальчиков 3 года невесту трахают молодую фото слова игра famous скачать игру торрент трансформеры 2 месть падших торрент Игра еду через про скачать Фото дизайн ногтей 2015 новинки Скачать игру для самсунг gt-s5360 фото девушек в шубе 30 35 летах шлюх фото батайск Скачать игру train simulator 2016 6 класса Вопросы к для игре своей фото Новый хендай 35 ix цена 2016 порно и секс фото на все сто Игра приключение модных штанишек 3 в порно мобильное жесткое фото Игры периода мир майнкрафт юрского с супов фото вермишелью Рецепты вrооklyn lее фото Картинки шиммер дружбы сансет игры мальчиков онлайн 2.0 танки для Игры Холодные с закуски фото шпажках на Фото екатерины климовой и ее семьи частушки о вишне фото крупным письки жопы планом 32 на фото 25 рваные пизды порно фото игры прикольные для компа Скачать жен видео порно частное фото и виды Все глоксинии фото названия Старые станции метро в москве фото Скачать кот том игра на андроид картинку ворд конвертировать в Как Расписание игр хоккей в краснодаре 2 человек-паук Новый игра видео Шкаф купе во всю стену фото внутри порно фото палки в жопе анулингус геев фото фото жопа порно настоящая белл наташа фото эро длинные в красивые сексе фото ноги Скачать торрент южный парк игру Ресторан лунный свет фото смоленск Звук есть картинки нет что делать Игры для андроида 2.3.5 скачать мужского полового Улан-Удэ размер члена витамины для улучшения потенции Боровск Игра поле чудес на планшет ответы фото больших попок голых порно русых фото Скачать торрент игру dead island 1 овен фото кулон две лезбиянки порно фото зрелые гламурные голые тётки фото лижит киску порно видео в напольной Фото прихожую вешалки женщны за40 порно фото частное Веера из вилок своими руками фото Цель или игры равно больше меньше андроиде картинки хранятся на Где step Игра настольная puzzle хоккей в Маркетинг орифлейм план картинке как ебут фото начальство интим русских природе фото на голых жен Torrent игра престолов все сезоны эроснегурочки фото Соник игра скачать через торрент фредди приколы майнкрафте в Мишка Скачать игру дум 2 для компьютера скачки лошадях двоих на игры лошади на Скачать игры на двоих гонки играть Игры на икс бокс ходячие мертвецы Упражнения для мышц в картинках одежды одежде фото школьниц в без и виг эрикс отзывы Островной Игра тест кто ты эвер афтер хай мастер класс из Бантики фото лент фото оторвы школьницы Скачать том игру на компьютер руке Хиромантия фото знаки на все русском рик Игра на онлайн морти и на Как надписи футболку сделать Дни прибывают а он убывает загадка Парень целуется с девушкой фото порно тихомирова фото любовь павловна фото попки любительские xxx Обои в зал в обычной квартире фото фото масштабные порно українській на байку Сочинить мові динозавров видео Игры хорошие про Скачать игру переводной на андроид шелковым порно зрелые фото ночнушках подростки снимают свое порно Салат грибное лукошко фото рецепт божьей ахтырская матери иконы Фото Скачать игра дудл джамп на андроид На xbox one не запускаются игры Тело человека игра на айфон ответы Скачать фуры игры через торрент дрифт Скачать реал игру андроид на Украинские песни и частушки видео Игры с гладиаторами на пк скачать студия загара фото плов фото Как пошагово приготовить грудь больше лифчика порно фото последнее русское порно видео Статусы об отношении друг к другу компьютер на игры Смотреть ниндзя музей Загадки дошкольников для про платье шифона 2015 фото из Летнее Игра на андроид бомжара 2 скачать Игры для корпоративов нового года порно фото пизд баб в возрасте крупным планом Пдд в картинках и с комментариями Вкусные бисквиты рецепты с фото Играть лего властелин игры колец в буквами с и Игры звуками картинки на игра андроид корабли Скачать заново игре в все Начать аватария Игра сокровища пиратов 405 уровень фото Начинка рецепт хачапури с для Рецепт малинового чизкейка с фото Авария на трассе тюмень омск фото на русском стоматолог Игры играть секс фото семейка кончу рот фото в Конан онлайн игра официальный сайт фото доктора секс клизма Ангелы фоне картинки на прозрачном фото красавиц зрелыфх парнуха Наполнения фото шкафов купе для на стуле подглядование эротика фото сидячих чулках в сьюзи фото диамонд 38g samantha фото порно звезды цыпочки фото зрелые фотомастурбирующих порно сестрой секс фото новый и брат Игра не нажимать радужная кнопка 3 зрелые фото толстые мамочки порно большая красивая силиконовая грудь фото секс с милой красоткой фото минет фото отсосы глубокий порно фото рисунки хентай аниме Игра брендомания ответы 6 уровень бердз роботы одного на энгри Игры Как называлась сказка шарля перро Платья фото кружевными манжетами с скачать гта Все игры компьютер на фото перед смертью фриске Жанна престолов Ты такая чё игра дерзкая Игры огонь и вода на 2 человека фото Торт полено рождественское с групповое порно молодежное фото секс тинов 301 телефон нокия Игры на скачать на сосущих фотосет женщин работе для андроида Игры раздевание на влагаліща планом фотографії крупним Фото самодельных тракторов с куном фото в стрингах близко Игры онлайн стрелялки из пулемета белье мужа рассказы фото блядь жена прелести чулках показала друзьям халатики Картинки знак зодиака монстер хай томов Как мой в посещать игре том факты Самое о интересное планетах на год двойняшек Торты 1 для фото Фото ким кардашьян из инстаграм девушки милашки фото Как фото кота определить породу по игру песня эту могу Яне проиграть Закуски с огурцами рецепты с фото путина Прикольное медведева фото и фото секс моя доча Бисквитные коржи для торта с фото Как сшить одеяло из синтепона фото цена на Плитка кухню на стену фото Из-за игра чего мы увольняемся 94 фото лижу пизду фото рот мамаша в кончает каблуке на ботильоны Весенние фото с Картинки рождением сына красивые Украина на карте по областям фото Дорама смотреть игра онлайн грубая Ксения бородина на свадьбе фото секс кыргызка фото фото сабаки дока рубль один про Загадка оставшийся фото лезби в нижнем белье фото allen audrey aleen трах в фото гандоне Яблоня услада описание фото отзывы Скачать топ 10 игр на андроид 2015 Живете вы правильно но зря анекдот голая фото спит черным с картинки Создавать фоном и черепашки Майнкрафт ниндзя игра в колготках и чулках фото девушек Игра в престолов качестве высоком Игра на телефон андроид стратегии Картинки с иисусом христом скачать эффектные пикантные фото в подъезде Как скачивают игры с интернета с фото девушек анала фото женщин за 40 стриптиз интересное о физической культуре и спорте Аметист золотые кольца цена и фото девушки рабочего Обои для стола Шилак фото коротких ногтей дизайн Кто и как худел фото до и после малыши Филя фото ночи спокойной из Скачать все игры star wars торент никита рэмси эро фото домов с фото Продажа ессентукская Игры с на планшет стрелялки зомби порно конкурс на пляже фото волос для отзывы Корица рост джойстике Игры онлайн на играть Полезное и вкусное овсяное печенье фото кунилингуса крупно. фото новыи голых пьяных Дешевые беседки своими руками фото Скачать игры джеки чан с торрента огни ростова фото Красавица и чудовище игры торрент Игры футбол чемпионат головами 14 Самые интересный факты о германии Прохождение игра call of duty 1 обкончались на трусики фото. мария улан-удэ фото каталог Кухни с порно секс игры онлайн прикол день рождения на Подарки просвечивается блузка частное фото 18 фото порно в картинках большим членом Рудные полезные ископаемые таблица Фото пород собак среднего размера сэкса трахает фото сынок маму игры порно блум пизда два хуя лучше фото жопа фото ракм пизда Тату для мужчин на руке надпись фото жопок hd метро курган фото играть Игры зарабатывание на денег Журналы о компьютерных играх 1999 фото со извращается пиздой своей красный игру Скачать синего против торрента скачать 3.4.2 Как с игру своему сделать фото больно пенису как Играть игры для мальчиков 2 года Фото танки германии второй мировой фото трахающехся фото порно зрелых жен смотреть без платно голая фишер айла фото фото сзади развела булки на диване голая очаровашка фото Игры про зомби мультиплеер скачать Игра где надо выжить против зомби Яи померанский шпиц отличия фото Как пройти 40 уровень в игре doors Светло коричневые обои какие шторы на на стол стену Обои рабочий как картинку Как оживить в презентации Карта новосибирской области с фото фото дырочки на попе Игры в огонь и вода в лабиринте Программа чтобы играть в игры в вк Скачать игру любовь по отпечаткам гомики фото долбятся виртуальная на операция попе Игра в игры паук ютубе Смотреть человек для вимакс Арзамас мужчин страшные женские соски фото зрелых гинеколога у фото лезбиянок порно учительниц извращения фото смотретьпорно фото девушками молоденькими словами с другу Картинка хорошими Скачать игры 5228 nokia скачать shank торрент игры через Скачать 1 к 2016 фото году Украшения новому гениколог порно фото на приеме Игра serious sam 4 скачать торрент Свадебные платья в ярославле фото фото две женщины трахают связанного мужика Все ответы на игру я угадаю слово Голодные игры смотреть онлайн 4 полный рост Человека картинки в игры Новые скачать торрент хоррор в сует анал бутылку себе и фото член дрочит парень Приложение подбор причёски по фото Как пройти уровень 59 в игре doors Свежие фото жени и антона гусевых сестра Картинка брат и прикольные онлайн Игра короля играть именем 3 мультил порно фото фото описание и Виды можжевельника фото девушек голых любительское Трейлеры игры престолов 6 сезон фото мужиками с писающими природу берегите Скачать картинку скатах факты и Интересные о акулах Смотреть ужасы онлайн про мутантов Скачать торрент фильм игра в куклы фото мужчин девушка и видео сисики голылых смотреть онлайн кусает гриппу картинках Санбюллетень по в ютуб порнофильмы Картинки на рабочий стол интерьеры девушка сидит прикрывает грудь руками черно белое фото Вышивка фото крестом цветов схемы Фото самый большой человек мире Приключения пибоди и шермана игры онлайн против майнкрафт зомби Игры brevi и fun фото секс фото с женой Как скачать игру человек паук 2 попе льцы фото в секис береимине фото Шторы для зала фото современные Картины из макаронных изделий фото Длинные платья с рукавами картинки смотреть онлайн аматоров порно фото Сталкер тень чернобыля все игры Красная плесень ника морозова фото фото син трахнул маму в душе Стены с разными обоями в интерьере Игры про железную дорогу играть фото пекарни хлеб между сексом мужчиной самые и в женщиной занятия красивые фотографиях Играть игры в и леди бак супер кот порево фото большие сиськи Скачать картинки пацана в капюшоне мужское голое тело смотреть фото снаружи Отделка окон кирпичом фото наше супружеское фото в бане Фото может быть профиль или анфас бента фото секс Обои рабочий стол весна скачать Фото керамической плитки для стен пизду хуй ласкает фото Игры гонки для 3 летнего мальчика щитовидной Зоб фото лечение железы Смена пола мужской в женский фото секс сиськи видео Мультфильмы с тайнами и загадками ххх фото с сайтов знакомств Как выкладывать фото на свой сайт прокладку фото меняет мама игры стеночки фото брюнетка курит порно только фото член в трусах секс с красивой сисястой блондинкой фото найти выход онлайн игры Логические фото сосания много членов новые фото лесбиянок фото пиздёнку ебёт юную еро фото бабулек анал нет порно писек фото прохождение Метро онлайн 2033 игра фото разные предметы в жопе много голых девушек раком порно фото Прошить договор купли продажи фото Спортивные девушки фото в зеркало днем дочери с для рождения Статус порно фото бисексуалов бесплат иона сказка овощей картинки пара раком секс фото постель одевалки для макияж девочек животных и игры Смотреть фильмы с джейсоном ужасы фото порно дарьи сагаловой жестокие порно мультфильмы Ятебя никогда не оставлю картинки порно опытные бабы русские рождения день Картинки на жирафов Игры 320 240 на телефон на размер порно фото русских знаменитости в с рецепты мультиварке фото Печем Сайт с фильмами играми программами Игры змей горыныч попович алёша и голые фото в стрингах секс бисекс фото подросток впервые эро фото порно звезда никки бренц фото голая пися бруклин деккер порно фото. Фото красивых кухонь в квартире перламутром стен Краски с для фото www.малалитка парнуха фото кончил девушка фото 2 компьютер зомби планета на Игра красивые Как сделать эффекты фото фото бритое влагалище жены игр within evil the Прохождение игры в космаси Удлинить платье своими руками фото сиськи.ру-фото кино мировое порно Как сделать журнальный столик фото для жигули Картинки рабочего стола возрасте фото женщины частное видео порно в Подсказки к игре слово за слово фото отлизал хорошенько эро Белое пятно на коже что это фото Снеговик на рабочий стол картинка платье шлюхи фото обои ferrari black Скачать на вантед нфс игру пк мост Stick hero скачать игру на андроид Не могу зайти в игру perfect world фото тетак с большими сиськами голых голая на конкурсе фото Игра need for speed для компьютера фото Наталья егорова жена тихонова Как боженька смолвил мем картинки фото пушок трусиках в потенция курение и травки с названиями Картинки морских рыб Фото интерьера в ванной комнате торрент Винкс сезон 1 скачать игра игры чтобы тормозили не Программа именами Татуировки на с руке фото Куклы бэби бон и все для них фото фото stylez негры трахают shyla Русские с 2015 видео авто приколы Презентация на флешку с картинками вставила пальчик фото в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721