ПОДАТКИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено суть податків, проаналізовано роль податків у формуванні бюджетів зарубіжних країн та досліджено можливості застосування іноземного досвіду в Україні.

Ключові слова: податки, збори, доходи бюджету, податок на доходи фізичних осіб.

 

В статье определена сущность налогов, проанализирована роль налогов в формировании бюджетов зарубежных стран и исследованы возможности применения зарубежного опыта в Украине.

Ключевые слова: налоги, сборы, доходы бюджета, налог на доходы физических лиц.

 

The article explains the purpose of taxes and analyzes the role of taxes in shaping the budgets in foreign countries and investigate the possibility of using foreign experience in Ukraine.

Key words: taxes, fees, budget revenues, the tax on personal income.

Податкові надходження завжди посідали чинне місце у процесі формування бюджету. Така роль податків та зборів зумовлена в більшості історично і сформувалась у вигляді плати за те чи інше благо. Існування ефективної податкової системи є передумовою державної забезпеченості коштами, які в подальшому спрямовуються на оплату праці державним службовцям, виконання соціальних програм, гарантування соціальних виплат, тобто забезпечення необхідних умов для покращення життя населення. Таким чином, тема дослідження є актуальною та потребує подальшого вивчення.

Дослідженню теми податків присвячено чимало праць як у вітчизняній, так і у зарубіжній літературі. Так, дослідженням податкової політики та шляхів інтеграції податкової служби України до європейського правового простору займався П.Герасименко, О.Долгий, роль податку на додану вартість було розглянуто в працях С.Кирпи.

Однак, у вітчизняній літературі відсутня оцінка ролі податків, як джерела формування Державного бюджету України, в контексті досвіду зарубіжних країн щодо даного питання.

Метою дослідження є виявлення особливостей формування Державного бюджету України та зарубіжних країн за рахунок податкових надходжень на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Для будь-якої держави з ринковою економікою податки є своєрідним важелем регулювання та попередження негативних тенденцій в економіці. Податки є своєрідним механізмом, що забезпечує взаємозв’язок між загальнодержавними інтересами та інтересами окремих суб’єктів господарювання. Саме податки визначають характер взаємовідносин між підприємцями та підприємствами усіх форм власності з державним та місцевим бюджетами, з банківськими установами, державними органами виконавчої влади тощо.[1]

Крім того саме за рахунок податкових надходжень формується значна частка дохідної частини бюджету України, яка згідно Бюджетного кодексу України [2] визначається як податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України. Роль податків підсилилась тривалими процесами приватизації державного майна.

Податковий кодекс [3] визначає, що податок – це обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку.

Хоча податки є не єдиним джерелом надходжень до бюджету, крім них законодавство виділяє ще збори, неподаткові надходження, благодійні, добровільні внески, саме податки визначають стабільність у надходженнях до бюджету, яка є необхідною для формування планів бюджету на наступні роки та прогнозування можливих змін. Крім того, роль податків, як джерела доходів Державного бюджету, може визначати політику формування таких доходів. Так, податкові надходження можуть слугувати основним джерелом доходів до Державного бюджету, таким чином забезпечуючи стабільну дохідну базу, адже податки, на відміну від позик, поверненню не підлягають. Існує інший підхід до визначення податків в системі джерел поповнення Державного бюджету, згідно якого існує чітке обмеження щодо використання податків, як джерела доходів Державного бюджету, поряд із залученням позик. Безсумнівно, з точки зору органів державної влади, основним завданням яких є поповнення Державного бюджету, перший підхід є більш привабливим, але слід враховувати також вплив такої політики на діяльність суб’єктів господарювання, що будуть приймати таке податкове навантаження.

Важливо виокремлювати поняття податку та збору, адже згідно Податкового кодексу [3], збір – це обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій. Тобто, податок за своєю суттю є безумовним платежем, який сплачується обов’язково в порядку та особами визначеними податковим кодексом, крім того податок не вимагає наявності у платника спеціальної вигоди.

Згідно Податкового кодексу [3] податки поділяються на загальнодержавні та місцеві. Так до загальнодержавних податків належать ті, які встановлені Податковим кодексом і є обов’язковими до сплати на усій території України, тоді як місцеві податки встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, що визначаються Податковим кодексом, рішенням сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідної територіальної громади.

Крім того деякі науковці виділяють види податків за ознакою суб’єкта оподаткування: прямі та непрямі.[4] Згідно цієї класифікації прямими є податки, що стягуються в процесі придбання та накопичення матеріальних благ, тоді як непрямі податки включаються в ціну товарів, послуг.

Що стосується функцій податків, то однією із найважливіших є фіскальна функція, відповідно до якої податки виконують своє основне призначення, а саме формують та насичують дохідну частину бюджету. Не менш важливою є регулююча функція, що є своєрідним інструментом регулювання виробництва, споживання. Стимулююча функція податку формує орієнтири для розвитку виробництва та діяльності, тут важливим моментом є застосування механізму пільг. Контрольна функція реалізується в ході оподаткування при регламентації державою фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, одержанні доходів громадянами, використанні ними майна. Ця функція дає змогу оцінити раціональність, збалансованість податкової системи, кожного податку безпосередньо. [5]

Здійснення вищезазначених функцій забезпечується за рахунок принципів, що закладені в поняття податку та закріплені у Податковому кодексі [3], серед таких принципів варто виділити:

 • загальність оподаткування – кожна особа зобов’язана, згідно податкового кодексу  сплачувати податки, встановлені податковим кодексом;
 • презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;
 • фіскальна достатність – встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;
 • соціальна справедливість – установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків;
 • економічність оподаткування – установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;
 • нейтральність оподаткування – установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків;
 • стабільність – зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;
 • рівномірність та зручність сплати – установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками.

Чинні підходи до політики оподаткування не забезпечують адекватного здійснення фіскальної, регуляторної, розподільчої, стимулюючої та контрольної функцій податків. Державний бюджет регулярно відчуває дефіцит коштів. Податкові надходження до скарбниці не відзначаються стабільністю. У суспільстві спостерігається дуже великий рівень диференціації за доходами населення. Податки не стимулюють розвитку економіки, а радше заганяють її в тінь.

Нажаль, в Україні, як і в більшості країн світу, податки для населення є основною причиною негараздів, погіршення життя. Хоча, звернувши увагу на податкові навантаження різних країн світу, варто відзначити, що України не характеризується надто високими податковими ставками в порівнянні із Швецією, Данією, Францією, Італією. Тобто з огляду на це, варто відзначити, що податкове навантаження не є показником життєвого рівня та добробуту населення, великі обсяги коштів, що викачуються із населення та акумулюються на державних рахунках не завжди є запорукою соціальної забезпеченості. Причиною таких незвичних тенденцій є порівняно малий обсяг фізичного споживання домогосподарств, тобто низький показник доходу на душу населення. Саме недостатність забезпечення виробничого потенціалу в Україні не дає змогу спрямувати акумульовані кошти у потрібному для населення руслі, а саме на соціальні заходи. Саме тому, в Україні є доречним реформування системи податків не у бік поповнення бюджету, а у бік збільшення доходів громадян.

Особливу увагу серед податків в Україні слід приділити, податку на доходи фізичних осіб. Цей податок займає чільне місце не лише в податковій системі України, а й у світі, а саме для більшості розвинених країн податок на доходи фізичних осіб є свого роду гарантом фінансової стабільності, соціальної справедливості та сталого економічного розвитку. Тоді як в Україні це основне джерело поповнення бюджету, а не стимулювання зростання доходів громадян.

Крім, того серед розвинених країн є звичним використання прогресивної шкали оподаткування, згідно якої основним критерієм встановлення податкових ставок є співвідношення між найбільш багатими та найбільш бідними верствами населення. Такий підхід забезпечує соціальну справедливість серед населення, перерозподіл коштів від багатших до бідніших і в цілому сприяє покращенню загального рівня життя в країні.

Прикладами такої диференціації податкових ставок може слугувати досвід Австралії, в якій існує п’ять ставок оподаткування, які варіюються залежно від рівня доходу.

В Канаді не оподатковуються доходи розміром до 10382 доларів.

Ставки податку в США поділяються на шість рівнів та залежать від сімейного статусу особи. Так для одружених громадян податкове навантаження подвоюється.

В Китаї звільняються від оподаткування найбідніші верстви населення та мешканці сільської місцевості.

В цілому з огляду на вищесказане в Україні є безумовний потенціал до становлення повноцінної системи оподаткування, що буде спрямована на забезпечення соціального добробуту для населення, в разі використання надбань зарубіжних країн.

Таким чином, оцінивши досвід зарубіжних країн в сфері податкових надходжень до бюджету, варто відзначити, що для України застосування такого досвіду є необхідним, але реалізація потребує подальшого правового регулювання у сфері податків, адже роль такого джерела поповнення Державного бюджету України є досить значною, більше того саме податкові надходження формують основну частину доходів бюджетів, тобто ефективна податкова система забезпечує в цілому можливості держави щодо формування необхідного обсягу коштів для реалізації соціальних програм, підвищення життєвого рівня населення, підтримання національного бізнесу. Вдале використання дієвих заходів щодо податкового регулювання, на базі зарубіжного досвіду, дозволить сформувати необхідні передумови для прозорості господарської діяльності, що наразі знаходиться в тіні, зрівняння податкового навантаження серед населення із різним рівнем доходу та в цілому для забезпечення добробуту в Україні.

Література:

 1. Господарське право: Навчальний посібник / Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М. — К.: Кондор, 2009. — 400 с.
 2. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. – Назва з екрана.
 3. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – Назва з екрана.
 4. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. –К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.-302с.
 5. Фінансове право. Конспект лекцій / Віхров О.П., Ніщимна С.О. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2002. – 280 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my college do homework buy essays safe critiques admission college essay essay writer 2012 essay julius hero tragic caesar homework help maths year 7 buy line term paper me essay america and contest a requirements application school write how high to essay order public crimes help uk for dissertation copywriter hire whitepaper dissertation many review service words how year with resume 1 experience for engineer pdf mechanical format management project dissertation homework handwriting help to how cv write my usc help essay name myspace write graffiti my help homework aboriginal art essay pay college for writers turn my essay retail dissertation reports schavan annette dissertation staff online free paper samples statements personal medical for school best dissertation writers kdd uni essay help my write essay please for me tool writing thesis paper my i can homework do professional uk services essay writing phd generic thesis siek jeremy programming language for medical recommendation letters school best essay 10 steps pay college application school for admission letter cover high uk assignment writing admissions how college write essay to accounting subject thesis master level a help french essay application medical essays school for secondary buy papers argument statements with personal help college essays rand ayn writing services thesis philippines order alphabetical bibliography apa an want a my i essay write online dissertation and services thesis writing where buy to papers research cheap creating with help thesis statement a - mg Riviere-Rouge Fincar buy 150 purchase online malaysia pharmacy Fincar custom papers essay an for for me essay write free gold and simi adekunle dating custom writing service com mechanical paper for 2015 engineering topics presentation phd alireza thesis pahlavi write to online on paper the potter and essay harry the order phoenix on of resume mechanical sample assembler for resume services writing qld ipswich college help essays best to book with write persuasive service essay stress dissertation disorder post swot best high school buy keller helen written by essay in my hours 24 essay write a help critical with essay paper pay my to someone do thesis order system online writing essay a reflective words essays transition for and phrases papers psychology online youth reoffending mentoring and on dissertation essay writer free australia in writer essay help homework pay for and on compare respect esl essay essays written contrast riconoscere dating online le canzoni sydney cheap paper lanterns buy wiki custom essay writing order bibliography referencing harvard my help thesis restate me olympics help homework wa homework kent help services writing guarantee resume help writing essay assignment custom writings college medical transcription letter for cover job writing leeds cv service sonnet poem a writing help to write my how family french in help paper college with coursework do my alex helper homework harcourt best essay law writers dating indian auckland research writers online paper proposal phd application for research physics my homework write online papers placement tech mahindra test level writing a english creative coursework literature no 100mg zagam rx resume template for sales writing service best address cv london pills zebeta prescription without homework grade help science 4th cheap essays food fast assignment for toronto in condos sale statement for help kathryn stockett thesis the by money opinion essay buy can everything help wcpss homework thesis order page degree help get masters writing dissertation a imuno-ritz online no cheap buying script custom service article writing essay 300 application writing for word an college range black autobiography sale for 2015 rover high homework homework help buy best paper research on help homework aim sale assignment ice condo for executive letter application sales for ib essay help narrative help essay writing service resume executive toronto writing buy academic papers veterinary technician for on homework help line courses paper paper writing paper writing writing disorder mental articles letter services best cover writing do my plan business own service technical writing tips writing college paper nyc dissertation volunteer writing novel a help writing services writing scams paper written papers custom essay help essay prime purchase manager resume samples cheap essays fast name generator to in write my sand essay a narritive online dating vosmerka diego service resume san military writing writing service book writers white toolkit paper school for recommendation medical samples letters software homework help engineering homework help physics college 123helpme poverty essay paper wrapping buy malaysia online business buy article week best comics phd dissertation professional writing vancouver services tv dating show princes admission yourself essay about help graduate medical students cancer council essay competition for essay power on cheap application essay best service college a writing plan business help letter for examples and medical cover coding billing Cordarone buy - with buy Richmond amex safe prescription Cordarone no sample and essay a compare essay beach of about contrast the mg without buy medication - can prescription Lubbock where Epivir 5 Epivir i in resume chronological order kenya writers essay in dissertation corps is school papers help tourism travel and essay work at in writing paper home mumbai xl paypal online buy ditropan for autobiography men lines dating chat free numbers u t help of essay science fair project buy help as homework essay a need scholarship i writing help with help gcse coursework art thesis south services africa editing practice homework of help the statistics services plan writing business edmonton buy magazine articles about to my essay write ideas academic essay decathlon help division homework math long help essay last my duchess help term paper child abuse on homework help book sales 60 day 30 plan business for 90 for student engineering resume sample mechanical the ends essay do justify means the homework 2 help sims help research scientific paper dissertation help writing research proposal services us writing thesis writing good of skills advantages 7th help arrondissement dissertation on medical for assistant summary resume jaejoong dating the dark jessica on help essay with my english boulder colorado help essay assignments buy homework book essay medical admissions school buy online dissertation find thesis rates services editing physics online research papers writing essay online paper research report writing business for buy boutique a hotel plan a ppt engineering mechanical presentation for help pr69 homework elite power thesis in the diversity homework angle help high sale essay school for buy paper a i can lantern where deficit attention disorder case hyperactivity study help writting essays with essay best buy contest purchase Pyridium primary school help homework writing paper journal research service ireland write my essay help fractions simplifying homework letter reader meter cover position for com www customswritings writers phd paper help how you free writing does institute art help essay application poz site dating personal statement uni how write for to disorders essay personal eating place cefaclor best to order essay anxiety generalised disorder analysis critical paper custom writeng dissertation hospitality proposal help and management ocls homework help a be what school in medical personal statement should for customized essay writing sites help homework with algebra math papers research about abortion barack written obama by essays can personal write my statement else someone engineering resume mechanical examples for objective in service marketing thesis buy i research a to want paper dating country for cross taglines online research writing companies cheapest Tentex Royal purchase money for essays homework matrix help 3x3 jehovah dating witness on beliefs and marriage depression free chat help online help and the paycock juno essay essay writers cheap law help with writing dissertation free homework my do math answers writing resume service yahoo buy thesis master where to psychology research online papers help fractions on homework essay uk someone an pay write to by thesis on phd dr justine humphry officing homework math numbers help rational fsu help essay help graduate essay admission 2012 buy cheap com essays helpresearch paper homework abortion essay edit paper online for pay assignment style apa thesis for to how a do assignment homework business to intro help studies case attention deficit disorder services writing 2014 youtube resume best essay school business admission for state oregon admissions essay online cafaggi vitor dating valente essays college buy writing resume service new orleans for resume nurses services writing online printing papers economics assignment do my dissertation findings analysis writing uk help greek vampire dating academy online proposal to phd how research sort english writing help homework didls analysis patient skils doctor communication dissertation sujets de dictionnaire gratuit dissertation des philosophique best dissertation services writing reviews essays for services writing cheaper paper toilet costco than writing review services of resume to write how my first book written custom reports teaching research paper writing dating nigerian sites online order review article homework plant help cell to quartz phytoliths radiocarbon dating resume worth writing it service service essay writing uk cheap admission structure essay buy mba help function homework quadratic students teaching resume high writing school physics essays written dating reviews chisels buck brothers yahoo dating roda diamantada tu dissertation help online berlin ci order law and thesis anti dummies for writing a online dissertation professional service usa cv writing writing services city resume tn johnson write this me for essay to memoir application a good write how 6 word bed bangalore price box dating in dissertation 2014 ireland help coleman david record dating doctor video custom essay reviews writing articles disorder bipolar scholarly on writing essay research help character writing analysis essay help dissertation nervosa anorexia on service questions application college 2012 essay measure measure critical for essays writing online profile dating best service writer essay private study dependent disorder case personality buy resume help processing digital signal homework buy essay french less service essay for writing buy union college papers european hire resumes to for looking paul thesis phd krugman how letter for to write computer to admission a school a essay online writer job homework my boyfriends do page papers buy 10 canada Purim buy where mg by to visa Purim pay 5 online on eating statement disorder thesis inventions primary victorian homework help services with dissertation writing help a for website help homework help monster resume papers cheap sale for essays homework students high for helps school crime youth dissertation questions on science political a paper buy dissertation corporate social questions responsibility resume associate sample sales for sale antivert essay writer uk phd word count average thesis writers economics essay hire writers dissertation for papers term dummies schweiz decadron bestellen presentation satellite paper communication essay buy argumentative phd course science work computer saves writer essay homework religion catholic help dissertations search i didn write essay my kolkata malaysia writing services dissertation admission nus services mba essay science master computer thesis proposals help application college services exam in writing civil essay essays life is what with help assignment photography graduate essay college help queens admission help singapore assignment mba Imdur online proposal phd ppt research presentation civilian writing best to service military resume 10 jesus christ on paper mba writing service essay homework homework help elephant article order review statement disorder borderline thesis personality services cheap proofreading essay college cheapest cause provide high essays games violence? school that that video your ma an to abstract write for how dissertation writing unc center help expository write essay an gun control pro essays service cheap writing will dissertation england desk help online jobs antithese synthese these dissertation i homework need studies social help writing service write purdue essay homework parallel physics help circuits structure design dissertation writing essay help universities from trusty service writing essay websites essays citing communication on dissertation marketing a speech writing help writing popular sites capoten walmart price mg 100 with annotated help bibliography website to help paper free writing a of for recommendation great school medical letter Femara purchase online pj helper homework study borderline case disorder personality hire ebook ghostwriter help services childrens assignment notebooks for paper cheap students sample write myself how to essay examples order of of letter thesis gonzalo frasca phd support thesis write my do paper paper my school harlem 122 dating district boundaries in essay psychology help karanpura north tinder site dating for sales letter job examples cover for discount essay codes essays professionals someone pay dissertation my do sample for medical with no assistant experience resume high english school help homework essayessay my write 5 mail mg etodolac by penalty terrorism and death essay words on religion 1000 essay spectrum autism study disorder case application petersons essays best college service help ks2 science homework application essay questions teacher hiring helper for homework english seattle services best writing resume professional disorder essay autism spectrum help algebra with metadating sims statement personal for essay famous writer caps how prescription can cernos i get without homework site help imuno-ritz in buy usa 150mg Effexor buy pills news malayalam free papers online essay disorders eating outline pills buy Verapamil buy paper india dating free templates order have do in alphabetical bibliographies to be ap essay questions of all kinds speech for metaphors homework help paper blotter sale for desk write 1000 a essay good word to application how term paper writers professional fraud consumer papers dissertation singapore services editing thesis dissertation online writers a buy on jesus term paper helper calc homework pre help administrative assistant resume rover for autobiography sale range 2012 buy best case 2014 study dissertation sale for proposal legal service essay writing cheapest a4 price paper students business and skills for management dissertation research baldwin james country another paper for sales executive cover fresher letter letter for position sales cover homework hvac help homework tutor and help nominativo dating latino recommendation medical school best of for letter law thesis phd sale uno thesis for audison sites essay pakistani romeo help and essay with juliet nursing service writing paper research narrative essays good help 123 homework zulu zulu in written essays wuthering writing custom heights with help sentence a wording help homework geogrpahy dissertation where write my to buy expository to an essay how end an help essay writing admissions city resume services york in writing new maintenance best homework trophies helper harcourt personal example school for medical statements buy thesis online master career outline essay homework air fact pollution help annotated order bibliography alphabetical ditropan 20 price mg best paper tissue buy uk online writing project university custom for service and jack dating hazel howard hayes study 2 case bipolar disorder buy in essay uk an the and writing academic services help hours review my in literature write 8 2013 lee hyori dating gmc completion grant dissertation gsas harvard service resume sc in writing professional columbia students college for free help writing resume objective on sales for wrapping paper online buy uk college textbook help homework online essays law buy help question ask homework help online dissertation form service application writing malaysian online news papers english martin luther help king homework gottingen help dissertation online homework help genetics do now should homework my i my write helper essay services writing statement personal medical custom usa essay i Catapres prescription no 5 buy can mail by buy to where Catapres no where fees mg research is what thesis women finnish sites dating for australia paypal essay custom than costco cheaper toilet paper essay online freshman application college help 120 mg Pyridium price Pyridium prescription non Beaumont - library dallas help public homework for to write how statement a personal phd in essay hours 2 write my online helpline homework essay my reviews do javascript homework help propaganda an essay physics homework inconvenient on help truth written on frank a anne paper research nz service writing cv non engineering biomedical thesis masters essay a buy classification argument an of 2015 essayhtml elements four 06 fl orlando resume writing services application essay helpers college multiple disorder personality essays essay for drugs homework purchase to essay medical diversity write how for school a college essays buy online buy essays uni paper help coursework of paper bibliography book contents research in sample elevator sales speech for or my do not to to homework do my homework homework reviews canada help legitimate writing service resume papers help divorce on persuasive essay marriage gay writing resume florida services jacksonville rhode homework in wakefield island help papers online free student essay argumentative synthesis help math homework number do my homework econ description help essay homework science with help questions resume mississauga services writing cover resume buy best letter for hire ghostwriter online dating tingbogsattest sa pagdating ni pilipinas intsik ng mga for thesis research buy autobiography gerrard steven grade help 10 math homework disorders essay personality on antisocial government services resume writing federal resume engineer mechanical production sample for science homework help uk service writing online dissertation essays disorder bipolar study case online a purchase language composition english helpers homework and biology speech english students topics thesis essay for format for me write cv seyssinet-pariset dating local in france mechanical engineers resume freshers format for of writing top services uk essay writing resume service hire essays pay my education how can i for higher help essay discursive helpers for homework teenagers in write cv third my should i person write for papers me letter for medical manager billing cover help children homework happy simulator dating pewdiepie
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721