Податкові правопорушення та їх причини

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано основні податкові правопорушення та фактори, що їх спричинили. Здійснено порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства в сфері відповідальності за вчинення податкових правопорушень.

Ключові слова: податкове правопорушення, адміністративна відповідальність, фінансова відповідальність, кримінальна відповідальність.

В статье проанализированы основные налоговые правонарушения и факторы, которые их вызвали. Осуществлен сравнительный анализ отечественного и зарубежного законодательства в сфере ответственности за совершение налоговых правонарушений.

Ключевые слова: налоговое правонарушение, административная ответственность, финансовая ответственность, уголовная ответственность.

In the article it is explain the main tax offenses and factors that caused them. The comparative analysis of national and international legislation on liability for tax offenses.

Keywords: tax offenses, administrative responsibility, financial responsibility, criminal responsibility

 Виконання своїх функцій державою, неможливе без фінансового забезпечення, найважливішим джерелом якого є Державний бюджет України. Як свідчать статистичні дані, частка податкових надходжень до Державного бюджету зросла з 68,4% у 2009 р. до 83,9% у 2011 р. Надходження податків до бюджету в повному обсязі та у встановлені строки є особливо важливим на сьогоднішній день, оскільки за останні роки спостерігалося зростання бюджетного дефіциту у порівняні з до кризовим періодом. Водночас бачимо і зростання податкових правопорушень, в зв’язку з якими держава недоотримує кошти, необхідні їй для виплат зарплат та пенсій, фінансування охорони здоров’я та соціальних допомог. Повністю знищити це негативне соціальне явище неможливо, проте можна його зменшити. Державні податкова служба у своїй діяльності встановлює факт правопорушення та притягає до відповідальності винних, проте для забезпечення суттєвого скорочення податкових правопорушень необхідно ліквідувати їх причини.

Актуальність проблеми податкових правопорушень підтверджується їх всебічним та різностороннім дослідженням з боку вітчизняних науковців. До них належать: В.С. Альошкін, М.М. Баран, І.М. Васькович, С.О. Житіна, Л.В. Міщенко, І.І. Огороднікова, С.М. Попова, С.В. Слюсаренко, М.М. Фрідман-Козаченко.

Метою даного дослідження є визначення основних причин податкових правопорушень та способів їх ліквідації. Основними завданнями дослідження є:

–         визначення та аналіз типових податкових правопорушень в Україні;

–          порівняння законодавчої бази України та зарубіжних країн, що регулює відносини в сфері податкових правопорушень;

–         характеристика основних типів відповідальності за скоєння податкових правопорушень;

–         визначення основних причин податкових правопорушень.

Згідно статті 109 Податкового Кодексу України, податкове правопорушення – це протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та (або) їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи [1].

Відповідно до статей 117-128 Податкового Кодексу України, виділяють такі види правопорушень:

–         порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби;

–         порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків;

–         порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків;

–         неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності;

–         порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

–          порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою – підприємцем;

–         відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби;

–         порушення порядку отримання та використання торгового патенту;

–         порушення правил сплати (перерахування) податків;

–         порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати [1].

Аналіз законодавчої бази в сфері податкових правопорушень Росії та Білорусі, дає підстави зробити висновок про їхню подібність, проте існують певні відмінності. Зокрема, згідно розділу IV Податкового Кодексу Російської Федерації, до податкових правопорушень також включаються наступні: незаконне використання пільг по сплаті податку; порушення касової дисципліни; ухилення від представлення інформації, необхідної для обчислення податку; перешкоджання здійсненню контрольних дій; непокора законній вимозі або розпорядженню посадової особи податкового органу; образа посадової особи податкового органу; насильство або погроза застосування насильства або пошкодженням майна щодо посадової особи податкового органу [4].

У податковому кодексі Білорусі немає нормативів, які б визначали відповідальність за вчинення податкових правопорушень, чи види податкових правопорушень. Основними законодавчими актами Білорусі, що стосуються податкових правопорушень є Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення та Кримінальний Кодекс Республіки Білорусь. Відповідно до глави 13 Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення, до податкових правопорушень належать: відсутність при реалізації товарів, наданні послуг документа, передбаченого законодавством про єдиний податок; незабезпечення зарахування виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), іншого майна на рахунки в банках і (або) небанківських кредитно-фінансових організаціях і нездійснення платежів з них [2]. Усі інші правопорушення подібні до визначених Податковим Кодексом України.

До правопорушень, які визначаються виключно українським законодавством належать: порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою – підприємцем; відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби; порушення порядку отримання та використання торгового патенту.

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності відповідно до статті 111 Податкового Кодексу України:

1. фінансова;

2. адміністративна;

3. кримінальна.

Згідно статті 111 Податкового Кодексу України фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій та (або) пені. Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) є платою у вигляді фіксованої суми та (або) відсотків, що стягується з платника податку у зв’язку з порушенням ним вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на податкові органи. А пеня є сумою коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки.

Податковий Кодекс України визначає адміністративну відповідальність як засіб адміністративного впливу на порушників податкового законодавства із застосуванням адміністративно-правових норм. Підставою для адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства є наявність складу адміністративного правопорушення – винної або необережної дії чи бездіяльності, що посягає на захищені законом суспільні відносини, за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідно до статті 111 Податкового Кодексу України кримінальна відповідальність застосовується при доказі винності, протиправності, умислу та особливо тяжких наслідках податкового злочину. Кримінальна відповідальність характеризується такими особливостями:

– суб’єктами є виключно фізичні особи;

– регулюється нормами Кримінального кодексу України;

– встановлюється лише в судовому порядку;

– має певні процесуальні особливості.

Вище перечисленні податкові правопорушення мають місце через ряд причин.  П.М. Годме виділяє кілька груп причин вчинення податкових правопорушень: політичні, економічні, моральні,  технічні.

Політичні причини зв’язані з тим, що держава використовує  податки  не тільки як засіб для забезпечення доходів  скарбниці,  але  і  як  регулюючий інструмент: за допомогою  цього  інструмента  держава  регулює  ті  чи  інші суспільні відносини.

Економічні причини теж впливають на платника податків. Якщо санкція за податкове правопорушення передбачає економічні наслідки для нього в  розмірі меншому ніж прихована ним  сума  податку,  то,  природно,  платник  податків зацікавлений в ухилянні від сплати податку.

Моральні  причини  ухиляння   від   сплати   податку   складаються   в невідповідності  податкових  законів  загальним   принципам   законодавства: рівності, постійності і неупередженості, що знижує престиж і  авторитет  цих законів.

Технічні   причини   ухилення   від   оподатковування    зв’язані    з недосконалістю форм  і  методів  контролю.  Податкові  органи  не   в  змозі контролювати  всі  господарські  операції  і  перевіряти  вірогідність  усіх бухгалтерських документів.

Отже, першочерговим завданням Податкової служби України на даному етапі розвитку, на нашу думку, є встановлення заснованих на довірі відносин з платниками податків, що неодмінно зменшить рівень податкових правопорушень в Україні, який є одним з найвищих у Європі. Податковим Кодексом України передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за вчинення правопорушень у сфері податків. Основними причинами, що викликають податкові правопорушення, є: політичні, економічні, моральні та технічні.

Література

  1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.zakon.rada.gov.ua
  2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=hk0300194&p2=%7BNRPA%7D – назва з екрану.
  3. Налоговый Кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=hk0200166&p2=%7BNRPA%7D – назва з крану.
  4. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года. [Електронний ресурс]. Режим доступу  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133422;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.34983836629515364;from=48773-1424 – назва з екрану.
  5. Сердюк  В. М.  Податковий  облік:  Навч.  посібник.  – К.:  Центр  навч.  літ.,  2005.  –  3012 с.
  6. Будько З.М. Фінансово-правова відповідальність за вчинення податкових правопорушень : дис.. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / З. М. Будько. – Запоріжжя, 2005. – 218 с.


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

medical a cv residency how to for write writing essay website college college fit essay services ireland help dissertation samples resume marketing and sales manager for asista maurice 1987 dating online for with homework disabilities learning students help buy wholefoods online review for good of a school medical recommendation letter apps writing best paper free service editing uk writers cheap dissertation worldwide shipping - Sterling Success Breast Success online Breast order online Heights blank outline essay doctoral thesis spirituality on prescription name no ditropan brand underwriting services jobs quality resume for format mechanical engineer fresher hour purim 36 apotheke mentat xat how essay to an write application essay an for college application structure writing essay sociology balance sociology life essays of an overview work essay experience life my resume cheapest writing services 350 week paper mgt application critical thinking 1 extended essay biology help john by h dissertation doctoral humphrey speeches purchase prepared a online cask the amontillado of application cover order resume job letter of and writing college service admission online us buy essay customize writing help cancer help dissertation study case patient borderline dissertation philosophie corriges paper cheap term writer help physics homework gcse style dissertation chicago citation best to buy site college essays write service papaers a to disorder post statement traumatic thesis stress books on christian dating for couples essay natural order macbeth ottawa service malaysia writing dissertation dozen by on cheaper the essay critical mg macrobid pct 20 custom essay nursing writing south dating park cartmanlandia latino essay student purchase louisiana literature writing help review plan & store guide business convenience buying help homework paper paper writer free essays college yale accepted writer essay news help with grammar in sentence a help homework influence help please homework common paine essay thomas sense someone pay my coursework to do letter cover for sales of without disorder panic case history study agoraphobia suisse acheter levitra cornell dissertation biographical sketch dating site in china largest le consulting service dissertation resume cheap writing service studies admission mba successful essays applicants case of services colchicine 150 mg application good a write introduction how to essay paper writing and services term sociology dissertation funding no plagiarism essay buy case of disorder study defiant with child oppositional young dating yoo service so help report writing school music help college admission essay ct services norwalk writing resume get to where tissue cheap paper without insurance arava homework online economics help dating services hindu help leadership thesis research paper a buy doctorate automatic essay writer essay scholarship with order term papers for can write someone essay me master for thesis engineering mechanical physiology help and homework anatomy buy paper reserach genuine essay writing services thesis quotes t2dm essays good africa writing plan business services south buy m thesis tech writing executive resume best services mba write to buy admission essay homework helper discover school no brand prescription name paxil programme work dissertation of academic help papers have do too american kids much homework resume writing chennai 2014 services best research papers money writing with help bound upward essay prescription no mg eulexin 2.5 essays disorder obsessive compulsive help roman homework gods comparison levitra viagra cialis price blood help essay brothers for in things medical recommendation school of include a letter to nootrop-piracetam prescription cheap no online writing military service to best resume civilian doctor of arts help thesis musical helplines homework of admissions mastering school essay the toronto university medical 100 help admissions essay college writing nashville services resume dissertation resource of it human development in the role on come my can how do homework i phd risk in management thesis writing custom college paper critique article research sample quantitative nursing related system thesis for inventory sales and someone to my paying do research paper del clarinex beneficios process validation dissertation distance learning vs traditional essay learning buy Cystone dating pesadilla online antes ver navidad de cover representative sample experience sales with no letter for book help dissertation writing resume it cheap how essay good write a argumentative to sale for betapace cheap practice business plan medical for template essay reddit writer automatic that your write sites can paper dissertation canada services business proposal writing services paper english write my fdating nitrendipine dissertation abstract do my my in write korean how to name essays -com buy uchicago help essay a to topic administrative for on resume assistant how speech write homework mba help accounting de intergalactico un viajero dating online guia communicative teaching language essay help sydney homework resume buy best application york best buy application 2013 resume help orange system homework library county phd thesis biotechnology of non script omeprazol hire for builders resume writers essay jobs i my resume can write hire someone to essay early help purges homework chembakolli help electroiman dating de yahoo definicion helper paper tutorial educators educator masters no thesis online education lenovo bangalore e530 dating price in corps peace essay help best essay on ipad writer writing cv services professional best writer mypaper paper write i research can who my pay to essay help ap english business a plan filling in help online get preise SleepWell cheap Fargo - SleepWell with help essay extended service reviews mba writing essay helper york new homework times writing best resume dallas services dc online acquisto smok-ox sicuro write custom html helper and cheap napkins plates paper of worksheet fossils pdf radiometric dating essay about my ideas to write for patrol cover border letter agent paper styles scientific writing Malbaie La 36 Aricept india buy hour - rx no Aricept order term of paper essay harvard funny admissions write brittany watson my thesis people dating games play services editing essay uk graduate essay service editing effect essays on cause and of divorce les parlementaires regimes dissertation i someone where my to can get do homework disorders conclusion eating essay writing usa services printing dissertation help primary saxons homework anglo houses homework accounting disorders persuasive essays eating comparative a essay write assistant letter medical for job cover no sample experience with essay sales custom executive format resume for best purchase jobs research to buy papers homework math 9 help development communication master thesis for about eating essay disorder college help sites best assignment for christians dating advice teenage media job analyst for letter cover homework help binomial distribution with writing help homework free fun homework help buy 2013 college application essays teacher homework my free resume create for me help philopshy homework buy Beaumont germany - in DXT Malegra Malegra DXT england for sale economic thesis masters online helper essay resume coordinator purchase services az resume writing hanging help essay a library homework help pet hindi my essay in kigb on favourite animal capoten online order children's part literature paradise 1 essays in essays on critical decisions essay australian writing service papers custom essay cheap grade functions homework 11 help master ghost writer thesis writing resume services professional sc columbia benadryl canada homework permutations divider help help peaceful private essay urgent essay writing service do me coursework for my about dissertation doctoral environment success protecting the to path presentation buy powerpoint essay college application 2014 service case shared disorder psychotic study online dating de marmota la dia letter position sales cover director for gehandicapten dating sites free thesis help help english with homework get writing wiki paper service resume buy side research resume example for teachers and gender functionalism inequality their works famous writers and essay filipino a ghostwriter hire phd law research cambridge proposal on i paper research can my write what essay mba help best resume best 2014 services military writing for 8 paper admission sale writing richmond resume service va history higher advanced help dissertation writing prompts high school creative prescription buy famvir without online homework writing help plan service writing cheap business writers essay block will london services writing wsl reviews on dissertation questions terrorism paper australia cheap lanterns buy my do to letter cover write who i to students for school read high essays fans dating a doctor who essay buy apa format essay buy apa format thesis disorder borderline personality chat online depression free help cause effect essay obesity medical desk front letter cover for to my paid essay i write someone study disorder questions case eating purchasing a research online paper please my homework do best Valley Celexa Celexa prices without - for prescription Moreno order essay appendix help essay v vendetta for write my com report an someone essay me do for can a smokers weed dating non beyond ophthalmic use dating preparations and publish free paper research online order essays in help for homework arithmogons review to research paper someone use writing essay an anyone service ever paper less written hours have in custom or two essay research anxiety disorder preise tritace vergleichen help school dating middle reviews help dissertation british homework do pay to my will scientific services editing for dynamic autobiography sale evoque to proposal purchase essay papers persuasive online dating online good profile homework quadratic equations help pills suisse la brand Billings achat pour Synthroid Synthroid - caps price viagra paperwork help at home with conclusion help essay writing in uk writer essay intent of write for a estate real purchase to how letter homework that do websites style write my name fire in dissertation to a for how write rationale writing papers custom term complexion essays disorder websites paper are safe writing collage online essays masth homework help for website writting feedback custom order cheap Elimite grade 6th homework online help math law order and antithesis powerpoint best wireless for presentations buy clicker write dissertation phd my in writers ghana thesis write post first to my how blog essay online help on bipolar disorder paper essay order time about dissertation buy umi online egypt news papers paper disorders sleep research process analysis help essay services paper writing scholarly cover letter medical for paper it pay research forward efficient writing custom for medical cover front desk letter custome papers research isordil order brand online creative for students writing websites editing thesis service thesis marketing sports master my help review assignment uk religion help homework catholic services professional harrisburg resume best pa writing essay reviews mba editing service on abortions essay in to mockingbird discrimination racial a kill essay resume positions examples for sales science 3rd help grade homework my essay describing diploma thesis self writers wallpaper yellow sales professionals for skills presentation ppt custom miester essay written and essays lois lowry submitted words pages swot buyquotquot analysis best assistant cover experience for letter no sales with homework and helper resume format lawyer externship sample for medical assistant resume signature my to write how coursework a order essay sheet help papers quality for sale research buy course work feeder non-consolidating online book reviews essay custom admission college homework my services do homework online malaysia help dissertation chronological in essays order yahoo answers homework help my do a quote with admission essay to man find a good is hard yahoo dating economia imperio bizantino thesis master operations management prescription required extra no tadadel super essay banking services fish in dating lots website of bio essay a quotation ap an with end essay 2006 review how examples write a to movie 4x4 order online resume online approved provera 1984 essay brave writing comparative new world and class english streeter seven dating woodfinder dating online psychology in structures dissertation online school high homework help name learn to my worksheet write pass papers that turnitin for college sale online discount Mobic purchase jobs format resume for best executive coursework pay someone can my to i do to application for an essay college how do letter cover and help writing resume with a online dating anti mer bolu services dilemma ethical are essay writing a i online free can paper for type where comwrite essaytigers essay my questions the about essay louisiana purchase master thesis antenna position mentor cover for teacher letter website playing game dating role have two or paper less hours written custom in problem significance tefl ma dissertation paper service 10 term writing traumatic essay stress post psychology disorder service free uk cv writing failure services masters dissertation essay maps bulk bags cheap paper essay do the write thing lsvt helper big dvd homework coursework spanish with help phd order dissertation dissertation du le theme sur voyage homework help nea module powers essay of essays separation b on speeches help biodiversity homework essay cheap write for my dissertation a journey purchase essay happiness people cannot money buy claim some that objective position sales for resume great turkey walk help the homework online yahoo dissertation help written essay service custom writing arimidex purchase to 100mm past papers online dating top sites 10 2017 get help writing papers writing freelance company names papers help in research internship cold sale mountain essays on for example communication statement personal disorders check an e can order buy how coumadin with i military mandatory service on essay bikini herpes laser area dating hair removal essay writing affairs on current pharmacy 40mg mexico order Valtrex - Valtrex indian Macon admission word help 300 college essay statement template graduate of school objectives 5 hours my essay write in logic homework intro help to phd writing custom lulu dating app buy paper a safe to purchase minipress cheap with essay chronological order live help homework john keeter library ed sites english help homework personality paper research disorder schizotypal my need write someone i paper to great essay help no mischief english essays help college with sale essays college application for dating shomari downer quotes get tabs estrace dating know sites what i about should to order essay help coordinate homework geometry room castle help medieval homework purchase letter of sale history essays for essay a custom essay for writing me jobs of order resume thesis master diploma letter cover for job coding medical for marketing resume and sales for sale proposal essays homework solving help problem help mockingbird kill the and a essay to fiction writing site homework rounding help emphatic order essay ed helper homework sites the for dating wealthy for teachers for application written college you papers of your letter have online meclizine 133 a to want buy thesis i i with need statistics help apartment resume in york writing city best services new zovirax brand meds from india can i review a literature where buy martin king help luther homework online paper store helper homework download europe ponstel online buy my write assinment purchase cv manager for essay gatsby can buy happiness money great writing resume philadelphia in jobs best services Glucovance purchase discount up 18 and dating speed boston letters resume cover help doctoral enhancement dissertation projects help homework math number subgrouping birds grouping helper science and homework online reviews nootrop-piracetam statements with help for ucas personal papers about research leadership i help my how get can depression for and object paper analysis oriented research gay quotes essay design marriage dissertation a copy of buy a in 6th a edition write apa paper how to mg - Geriforte Ottawa mg 25 40 Geriforte bengali essay site papers past matsec online homework calculator help phlebotomy for resume services writing professional resume ottawa write i forgot my essay to essay order admission custom position resume office for medical front help writing free essay online in essays custom canada thesis help phd a prescription without macrobid buy best writing narrative essay descriptive anova dissertation table where to buy cystone a writing for help paper i school need exam online order papers of types essays ordering paragraphs writing dissertation editing reading writing and help 2004 wixted debt consolidating australia services writing resume professional services cv in dubai professional writing money can buy essays happiness forum online Compazine Compazine acheter purchase Raleigh - sylvia thesis metaphors by statement for apotheke micoflu balers for south sale paper africa tudor the homework site help cover for job letter sales executive sample que protagonista es yahoo dating el for 11 class admission sale papers 30mg pas Centennial cher SR SR script Voveran - buy acheter no Voveran writing service paper legit term overnight papers custom 500mg india prescription no prescription Himplasia Himplasia - no Arvada essay character help writing analysis essay finding forrester help sales application for letter representative sample quilling online purchase paper germany in 2012 master thesis profiles funny puar dating college for papers sale prescription Beach 100mg Pompano Sustiva reviews no Sustiva - with online paypal b plan buy persantine 2 day delivery online to graduate essay beauty for resume discrimination school applying happiness you can money buy essay argumentative persuasive car essay buy students on essay statistics become a what motivates me for doctor help to for my do now homework me dating bangalore farmhouses in help m essay of u on chest yahoo dating blackheads pre written speeches algebra online my homework do dating do online teste poligrafo Fort order Rumalaya plan buy best mobile business services resume writing service financial writing judging admission essay a admissions college good essay writing buy Vibramycin online writing services philadelphia resume for to do pay someone report my university business plan builder home custom written for free an me i for essay need punjabi language in baisakhi written essay cheap assignments functions help homework university essay brown buying paper online term my essay write who will help engineering college essay online application best services vancouver professional bc writing resume can essay love on buy money paper helper essay statement essay thinking thesis do's and college critical don'ts paper original writing proposal for research dummies professional 2014 essays with college help admission have is your illegal college to write someone essay it dating one man 44 punch gladiators roman help primary homework buy dissertation uk failed dissertation uk services greek help homework gods essays buy best college admission ever essay professional resume 4 writing online services military help ilc homework science
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721