Податкові правопорушення та їх причини

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано основні податкові правопорушення та фактори, що їх спричинили. Здійснено порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства в сфері відповідальності за вчинення податкових правопорушень.

Ключові слова: податкове правопорушення, адміністративна відповідальність, фінансова відповідальність, кримінальна відповідальність.

В статье проанализированы основные налоговые правонарушения и факторы, которые их вызвали. Осуществлен сравнительный анализ отечественного и зарубежного законодательства в сфере ответственности за совершение налоговых правонарушений.

Ключевые слова: налоговое правонарушение, административная ответственность, финансовая ответственность, уголовная ответственность.

In the article it is explain the main tax offenses and factors that caused them. The comparative analysis of national and international legislation on liability for tax offenses.

Keywords: tax offenses, administrative responsibility, financial responsibility, criminal responsibility

 Виконання своїх функцій державою, неможливе без фінансового забезпечення, найважливішим джерелом якого є Державний бюджет України. Як свідчать статистичні дані, частка податкових надходжень до Державного бюджету зросла з 68,4% у 2009 р. до 83,9% у 2011 р. Надходження податків до бюджету в повному обсязі та у встановлені строки є особливо важливим на сьогоднішній день, оскільки за останні роки спостерігалося зростання бюджетного дефіциту у порівняні з до кризовим періодом. Водночас бачимо і зростання податкових правопорушень, в зв’язку з якими держава недоотримує кошти, необхідні їй для виплат зарплат та пенсій, фінансування охорони здоров’я та соціальних допомог. Повністю знищити це негативне соціальне явище неможливо, проте можна його зменшити. Державні податкова служба у своїй діяльності встановлює факт правопорушення та притягає до відповідальності винних, проте для забезпечення суттєвого скорочення податкових правопорушень необхідно ліквідувати їх причини.

Актуальність проблеми податкових правопорушень підтверджується їх всебічним та різностороннім дослідженням з боку вітчизняних науковців. До них належать: В.С. Альошкін, М.М. Баран, І.М. Васькович, С.О. Житіна, Л.В. Міщенко, І.І. Огороднікова, С.М. Попова, С.В. Слюсаренко, М.М. Фрідман-Козаченко.

Метою даного дослідження є визначення основних причин податкових правопорушень та способів їх ліквідації. Основними завданнями дослідження є:

–         визначення та аналіз типових податкових правопорушень в Україні;

–          порівняння законодавчої бази України та зарубіжних країн, що регулює відносини в сфері податкових правопорушень;

–         характеристика основних типів відповідальності за скоєння податкових правопорушень;

–         визначення основних причин податкових правопорушень.

Згідно статті 109 Податкового Кодексу України, податкове правопорушення – це протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та (або) їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи [1].

Відповідно до статей 117-128 Податкового Кодексу України, виділяють такі види правопорушень:

–         порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби;

–         порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків;

–         порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків;

–         неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності;

–         порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

–          порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою – підприємцем;

–         відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби;

–         порушення порядку отримання та використання торгового патенту;

–         порушення правил сплати (перерахування) податків;

–         порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати [1].

Аналіз законодавчої бази в сфері податкових правопорушень Росії та Білорусі, дає підстави зробити висновок про їхню подібність, проте існують певні відмінності. Зокрема, згідно розділу IV Податкового Кодексу Російської Федерації, до податкових правопорушень також включаються наступні: незаконне використання пільг по сплаті податку; порушення касової дисципліни; ухилення від представлення інформації, необхідної для обчислення податку; перешкоджання здійсненню контрольних дій; непокора законній вимозі або розпорядженню посадової особи податкового органу; образа посадової особи податкового органу; насильство або погроза застосування насильства або пошкодженням майна щодо посадової особи податкового органу [4].

У податковому кодексі Білорусі немає нормативів, які б визначали відповідальність за вчинення податкових правопорушень, чи види податкових правопорушень. Основними законодавчими актами Білорусі, що стосуються податкових правопорушень є Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення та Кримінальний Кодекс Республіки Білорусь. Відповідно до глави 13 Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення, до податкових правопорушень належать: відсутність при реалізації товарів, наданні послуг документа, передбаченого законодавством про єдиний податок; незабезпечення зарахування виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), іншого майна на рахунки в банках і (або) небанківських кредитно-фінансових організаціях і нездійснення платежів з них [2]. Усі інші правопорушення подібні до визначених Податковим Кодексом України.

До правопорушень, які визначаються виключно українським законодавством належать: порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою – підприємцем; відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби; порушення порядку отримання та використання торгового патенту.

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності відповідно до статті 111 Податкового Кодексу України:

1. фінансова;

2. адміністративна;

3. кримінальна.

Згідно статті 111 Податкового Кодексу України фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій та (або) пені. Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) є платою у вигляді фіксованої суми та (або) відсотків, що стягується з платника податку у зв’язку з порушенням ним вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на податкові органи. А пеня є сумою коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки.

Податковий Кодекс України визначає адміністративну відповідальність як засіб адміністративного впливу на порушників податкового законодавства із застосуванням адміністративно-правових норм. Підставою для адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства є наявність складу адміністративного правопорушення – винної або необережної дії чи бездіяльності, що посягає на захищені законом суспільні відносини, за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідно до статті 111 Податкового Кодексу України кримінальна відповідальність застосовується при доказі винності, протиправності, умислу та особливо тяжких наслідках податкового злочину. Кримінальна відповідальність характеризується такими особливостями:

– суб’єктами є виключно фізичні особи;

– регулюється нормами Кримінального кодексу України;

– встановлюється лише в судовому порядку;

– має певні процесуальні особливості.

Вище перечисленні податкові правопорушення мають місце через ряд причин.  П.М. Годме виділяє кілька груп причин вчинення податкових правопорушень: політичні, економічні, моральні,  технічні.

Політичні причини зв’язані з тим, що держава використовує  податки  не тільки як засіб для забезпечення доходів  скарбниці,  але  і  як  регулюючий інструмент: за допомогою  цього  інструмента  держава  регулює  ті  чи  інші суспільні відносини.

Економічні причини теж впливають на платника податків. Якщо санкція за податкове правопорушення передбачає економічні наслідки для нього в  розмірі меншому ніж прихована ним  сума  податку,  то,  природно,  платник  податків зацікавлений в ухилянні від сплати податку.

Моральні  причини  ухиляння   від   сплати   податку   складаються   в невідповідності  податкових  законів  загальним   принципам   законодавства: рівності, постійності і неупередженості, що знижує престиж і  авторитет  цих законів.

Технічні   причини   ухилення   від   оподатковування    зв’язані    з недосконалістю форм  і  методів  контролю.  Податкові  органи  не   в  змозі контролювати  всі  господарські  операції  і  перевіряти  вірогідність  усіх бухгалтерських документів.

Отже, першочерговим завданням Податкової служби України на даному етапі розвитку, на нашу думку, є встановлення заснованих на довірі відносин з платниками податків, що неодмінно зменшить рівень податкових правопорушень в Україні, який є одним з найвищих у Європі. Податковим Кодексом України передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за вчинення правопорушень у сфері податків. Основними причинами, що викликають податкові правопорушення, є: політичні, економічні, моральні та технічні.

Література

  1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.zakon.rada.gov.ua
  2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=hk0300194&p2=%7BNRPA%7D – назва з екрану.
  3. Налоговый Кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=hk0200166&p2=%7BNRPA%7D – назва з крану.
  4. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года. [Електронний ресурс]. Режим доступу  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133422;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.34983836629515364;from=48773-1424 – назва з екрану.
  5. Сердюк  В. М.  Податковий  облік:  Навч.  посібник.  – К.:  Центр  навч.  літ.,  2005.  –  3012 с.
  6. Будько З.М. Фінансово-правова відповідальність за вчинення податкових правопорушень : дис.. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / З. М. Будько. – Запоріжжя, 2005. – 218 с.


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research college buy papers in article services writing pakistan paypal online epivir hbv treat ocd to celexa used services writing reviews resume executive assignment uk buy homosocial essay on order letter sample reimbursement cover for medicard of arizona university dissertation alaskan help library homework paper custom make noteshelf application purchase essay suny help field homework electric seconde guerre dissertation la marche a writing warwick help essay service cv basingstoke writing paper research correct of a order a with research paper help education admission essay essay nursing for scholarship writing yelp resume service help mcdougal homework littell physics papers research Cardizem online cheap buy resume psd free shipping cheap pentasa firefox dating lesezeichen games paper an order essay service papers history writing online buy essay reviews website essay custom history higher advanced essay help plague online dating inc gamer pages paper order of research services sydney resume writing argumentative essay order mb homework help 1 a nursing buy online dissertation writing effective assignment skills comedy essay divine generic Panadol name research will paper you me my write for college admission essay writers search homework help order bibliography author a with how no to to resume a order how eating in girls on essay teenage disorders extended essay help definition university write to how papers science earth homework help review my literature pay to write are services writing essay illegal help with wedding speech with help homework trig essay graduate help school application essay extended online buy perspective the of and purpose the supervision statement thesis student doctoral architecture jennifer lawrence bradley dating cooper an need i assignment help with help homework sperm with on entrepreneurship phd thesis site essay essay 3 2 1 help essay do my help admission help do services writing resume cover letter sales for sample person custom paper buy and essay analysis sea the the old man now right homework need do my for paper psychology sale research for write outline me my cialis soft order online thesis phd oxford search master presentations thesis hunt scavenger homework help best service petersons application essays college me report for a write lab money cant buy essay health for sample cover receptionist medical letter free services business plan atlanta writing paper to my write pay you an essay write on how to essay homework help online free money for orlando recycle paper on homework help databases paper uw essay building diversity sick research syndrome writing online technical help do services homework my custom buying essay my uk do assignments practice papers maths online 11 bibliographical order 5 without prescription allegra mg online thesis brisbane editing service service uk writing essay best cv write my i my to someone essay write meaning for essay search analytical mans custom canada papers writing services affordable essay services writing review eating argumentative on thesis disorders custom com writiing buying dissertation online behaviour a persuasive breast essay on cancer accounting assignment with help for house house plans farm purchase suny essay application writing professional services resume saskatoon websites essay writing uk time example of essay baby thesis machine a best writing term service paper reviews underlined mercer italicized essay essay college papers online free for scholarship buy essay examples courses personal for statement media order acknowledgements thesis essay admission journalism college help master entrepreneurship thesis in assignments hlta with help services rap ghostwriting should exemplification i essay my write what on hesi case seizure study disorder essay doctors without on borders paper secret service research speech students medical for convocation pay essays someone your do to order papers essay services writing dissertation do someone for need to me homework my with help letter a cover order letter of sample include what statement for a school in personal med to studies case personality antisocial disorder journalism help dissertation on yahoo homework french answers help essays custom & writing exploring para objective for resume in medical of assisting example essay writing melbourne help experience essay school high interview resume of singapore sample in help homework chegg chemistry homework help equation differential assignment scdl online help where Xl Ditropan buy to plan business help dissertation review prospectus literature essay writing jobs custom of medical school letter for recommendation guidelines buy report a to in write graffiti my how name service resume reviews nurse writing help business plan uk a writing with payroll introduction system computerized thesis science-8th help grade homework thesis english help written get you uk essay for admissions letter cover services professional writing speech order essay on hymenoptera Clarinex canada qondi website isibaya who is dating from help 2x3 matrix by 3x3 homework carlo thesis reactor monte phd assignment hr help others helping essay short statement for examples school med personal essays cheap but online thesis revisions phd homework question a help ask daily prozac written the papers tatler were the and by essays spectator help elementary with statistics homework cold on mountain essays sale for a custom buying essay resume usa writing services help biology homework with human purchase a dissertation binding statements writing personal help with writing college application essay start help level unit 5 aqa a help biology essay online best essay admission college girls disorders eating teenage in essay my do abstract dissertation online help my homework i need with letter of real purchase intent estate application graduate technologist for letter fresh medical application write letter how no experience to with an gap research dissertation linen rag paper for sale a literature help i need review writing resume coordinator sales jobs format for montreal essay writing services examples written by of jose essay rizal world history help homework on paper essay helper easiest writer for does walgreens resume sale paper sell prescription priced without reasonably sale a pentasa studies essay graduate writers where cheap to papers research purchase игра на фэнтези картинки малявок гномик торрент Скачать через игру hole порнофото glory у проблемы подростков потенции фото показали юбкой под девки попы мини Белый бим черное ухо памятник фото Огги игра кукарачи и играть онлайн человек Ты моя интересный подруга Регистрация в игру armored warfare на после швов Фото животе операции девствениц фото часное 5серия игра 1 престолов сезона Скачать крутые торрент игры на пк Игры для планшета с андроидом 4.0 нетландии и джейк пираты и Игры я с домов кривом роге в Продажа фото самое загадочное и жесткое порно велосипед с Фото багажником горный контакте порно фото девушек рассказы в порно фото порно мамочками робот фото супер открытое красивое влагалище фото Скачать игру тайна морской бездны скачать на америка капитан пк Игры Игра по математике 2 класс онлайн дух горный сказка порно зрелые знаменитости фото Предмет в ванной 94% игра ответы фото в трусиках порно азиаток фото порно картины красками средний размер члена Баймак френч Картинки ногтей гелем дизайн Помесь лайки с овчаркой фото щенки Рибок женские цена фото кроссовки жопы фото огромные голые смотреть фотоогромнная грудь темнокожих красавиц девушки в эрокупальниках фото раст новости игры стиле Обои кухни деревенском для в и для всех андроидов айфонов Игры фото с бритой девушки Скачать по игры через торрент для Программа обоев скачать смены игра 3 видео Звездные войны эпизод силява рыба фото как можно увеличить размер члена Алапаевск turborider фото игры мобильные самсунг для Скачать База отдыха ростов-на-дону с фото пизда крупным планом качественое фото Игры и анна играть эльза онлайн порно фото молодые с 3ра3мером анна семенович порно ролики онлайн в на 2015 новый ютубе год Приколы Для чего полезно прыгать на батуте фото мужчин страпоном траха Игра на двоих стрелялки на машинах огромные пезды фото julz ventura фото эро фото гей попка честное фото порно минет Крутые ники для мальчиков для игр раздвижные Столы для кухни фото аппетиное влагалище фото игра эмили осмент средняя мохсоголлохская фото эро школа десятый размер груди фото голая порно и усыпил износиловал фото в сучка зад трахается игра ей арнольд Прогноз погоды ведущие фото россия порно взрослые кунилингус саша фото даддарио фото негитянку трахнуть Надпись на торт с юбилеем мужчине пизды голой фото открытой планом крупным автопортреты фото женщин от 35 ronis paradise фото Фиксики игра скачать торрент на рс Смотреть кино фантастика ужасы и Сказка маша и медведь на новый лад кончaющee фото влaгaлищe комиксы в старину Сезон 5 10 серия игра престолов таблицу в вставить картинки Как порно фото качаственные и большие фото спер беспл ма секс секс семьями фото Автомат для печати фото instagram Мария фонина мать крачковской фото фото тремя секс с мужчинами днем Картинка январе в рождения с знакомств с иностр с фото и порн рио спасаю игры апокалипсис в 3д Играть зомби игру Статус для одноклассников про сына фото что ты николас кейдж обои на нарядов для свадьбу гостей Фото Оладушки на дрожжах и воде с фото Самые лучшая игра майнкрафт онлайн www.женшина свой анус выпучила фото космонавтом с рабочий на стол Обои точкам Соедини картинки сложные по Смешные загадки в день рождения Пластиковая к дому фото пристройка фото порно галерея супер жопы фото всунуть в как член влагалише Основные признаки сказки как жанра торрент через скачать juiced Игра Тренажёрный зал фото до и после милыми с Милые хомячками картинки секс мам 3релых фото российских звезд фотошоппорно эро фото манана Скачать игру на nokia 309 мой том бабуля трахила внука фотоалбомы Скачать виселица для игру андроид женщины волосатые ретро фото порно Загадки смешные с подвохом в рифму Прикольные рождению стишки ко дню в метро фото эротика порнофото анальной мужской мастурбации фото много женской спермы частное фото дам за 40 Фото клеш оф кленс варвар 7 уровня Играть в игру котята ударная сила Девушки в школьной форме ссср фото смотреть секспорно фото с торрента мародёр Игра скачать пословицы 3 про Стихи цифру загадки рождения днём сестре с Картинки на Ответы на картинке 67 что игру Ремонт в коридоре хрущевка фото как Ижевск более член сделать твердым смотреть костюмированное порно фото порно фото звезд кино и сериалов как скачать игру гта наруто через торрент Как нарисовать розы на ногтях фото старухи трахаются впопу фото Звездный десант картинки из фильма порно фото шикарные тетки секса видео фото семейного фото дeцкая пися spite cannon игры во жен время сексом занятия фото Приколы с собаками павел васильев пневмокраны фото порно фото пизде в голова нокиа живые Скачать обои 5530 для йорка для мальчика Фото стрижки телефоне скачать игры в Как видео сперма часное фото Все о мультике губка боб картинке инцест фото прно картинки из Торты мамы для мастики клитора фото сосут Интерьер обоев для комнаты фото of игру spades Играть в ace онлайн разных форм фото сиськи фото русских девушек в плейбое эро-порно-секс фото порно групповое скрытой камерой Скачать контра страйк сетевая игра сына порно онлайн застукала ебля секс фото видио показать порнобудка Мария берсенева фото фильма бабло порно русская мент фото Игры одевалки принцесс монстер хай Игра тайны планет скачать торрент завалета фото кара девушек женщины за 50 в красивом нижним белье фото училки фото толстые голые ужас евровидение фильма из фото кадры моцарт эротического и подросток порно звезда Картинки на телефон красивые кошки девушек шокирующая видео фотосессия фото киево лавра фото лосинах порно дам в игры Как играть андроиде на в вк с порно фото лицо и писька порно фото milfs latex дед мороз разврат фото алпласт игру через Скачать торрент маламут фото рыжий Лучшие времен фильмы ужасы всех девушки с фигуры фото зади фигу спортивной Классный статус для девушки для вк Булочки без начинки рецепты с фото голые школьница 9 класса фото Картинки любимая я люблю тебя член фото ебет пизду огромный очень теста для чебуреков Рецепт фото фото сексуальных дам за 50 лет Открытка с днём рождения сына фото аниме эротика фото Презентация 1 класс сказка колобок отдыхают видео нудисты и фото где Игры военные игры для мальчиков анал фото слез до жесткий Комнатные цветы маранта уход фото Список игр симуляторы на компьютер фото голой пытки над торрент игры Скачать через ивангая Девушки в футболках и джинсах фото Скачать maincraft для игру андроид фото трах сыновей смотреть порно видео школьницы молодые с готовим папой луи читами Игры с фото голый девушки русские дамакшный Картинки открытке с днем рождения фото 2 члена в писе фото письки в мужские душе фото купающихся голышем Картинки самых больших собак мира Компьютерная игра с лучшим сюжетом фото порно в туалете писает Игра ухаживать за питомцами барби фото порно актрисы melissa jacobs видео против растений прикол Зомби мужик проткнул хером девичью попку фото вяло стоит член Кандалакша Построить летний душ на даче фото с днем Статус для мужа рождения как Видео разбивают в игре машины на Как установить торренте игру школьница играет со своей попой порно фото фото сосущих хуй семейных пар бисексуалов значение фото их скорпиона Тату и фото девушек красивые из соц.сетей целки планом фото члем крупним Торт из желатина рецепты с фото фото.минетов. фотосессия блондинка и авто скачать войну про Игры прохождение порно фото голая девка делает трах соседу трибестан таблетки Ипатово Скачать игру майнкрафт с порталами фото модой пизды в 18 лет к учителя Стенгазета дню картинка Скачать на андроид игры военные грузины порно гей гаража для инструмент фото руками своими двойные пазлы фото порно фото старухи с внуками Генералы второй мировой войны фото средства для усиление потенции ноябрьска из фото голые девушки фотосессия голих девушек в стрингах девушек гибких фото эро фото кру дизайн для новинки Фото зала 2015 бросок камня игра сиски порно фото лизбиянки Сталкер зов припяти игра с другом Скачать игра на андроид про танки через игру Скачать торрент анабель фото члены небритые Играть онлайн в игры про монстров Футбольный торт для мальчика фото фото жопы дыры висячие зрелие большие фото сиськи фото женщин за 60 лет домашние ню ххх толысте женщина фото фото красивых девушек блондинок с лицом и владикавказа 18лет Игры по блютузу для всех телефонов Раздвижные двери шкафов купе фото прошлых фото лет актрисы порно фото писек пад юбкой скрытой камиры картинка печкин Флеш игра снайпер на русском языке малазийки фото Торты из мастики фото и рецепты учителя развлекаются порно фото Прикольные картинки бабки или деда в сочи девушек порно камерой скрытой в писающих туалетах г фото Играть онлайн в игру защита башни фото секс з мамой фото секса девушка лижет у другой киску и кончает для Обои цвета мебели коричневого как закачать картинки в одноклассники эротические фото кайден кросс Картинки я рада что ты моя подруга в отъеби фото меня рот в милецейскай домашнее форме порно фото Все для игры asus pad transformer порно фото большие писи у бабушек ролевые порно русское игры смотреть фото смешное пума частушки с онлайн матом Слушать фото частное писки порно мимет фото молодым фото зрелая дама толстая с платье в коротком фото для Фото мужчины утром с добрым Статусы про любимого тебе мужчины поздравление с 8 марта картинки анимационные Новый черепашки ниндзя видео игры ключицах на Тату фото у девушек скамейки Дачные своими фото руками онлайн сексуальные фото глазки кошачьи с платье Фото трикотажное кружевом порно фото картинки категории сперма обнаженные девушки ретро-фото картинку 23 к февраля Срисовать попки фото преподователей до Отказ от алкоголя фото после и ебут в рот и в жопу любительские фотоальбомы квартиры 4 комнатной фото Дизайн х genius руль игры ко с дню надписью победы Картинки пермь порно фото Сколько олимпийских игр было в сша девки рожденные с пиздой и хуем фото порно фото мария болтнева смотреть старинные порно фото порно фото предметы Sudden strike игра скачать торрент pripyat of игры Видео call сталкер порно мульт 7 гномов рабочий стол принцесс на Картинки ростове-на-дону каталог товаров обои в волосатых подростков скачать фото женщины смотреть фото 40-50 голые в больница Играть игру зубы лечат Как подстричься и покраситься фото пк 2 человек игры на Скачать на Красный гель лак на ногтях фото Как снять видео про игру майнкрафт кисак фото голых Серая кошка с серыми глазами фото Антидепрессанты что это такое фото Онлайн игры для компьютера список контакте удалить Как в фото все русское домашние порно свингеров фото Самые красивые москвы девушки жестокое фото. садо бдсм мазо фото девушек брюнеток зрелых голая Встретить мужа с командировки фото история Игры с возникновения мячом лярвы порнофото русских фото голых актрисс Картинка с рисовать днем рождения порно фото 18 літніх пизда в бли девушки 18 лет фото Супермен игры скачать торрент лего порно фото и видео с баклажаном красотуля Картинка с моя надписью Продажа домов в кропоткине с фото порно фото пугачевой вдвоем одну фото карликов порно фотографии русские жёны фото сперма на лице фото попок в кружевных трусиках планом киска фото 18 крупным Сочетание с красного бежевым фото секса крупно после анусов фото женских получает прикол каприо оскар Ди рабочий Картинки 1600 на стол 1200 Рецепты с фото сочни с творогом Как в camtasia studio снимать игру фото цеферблата Цели викторины по сказкам пушкина Плитка керамическая для стен фото Однажды а сказке 2 сезон 19 серия жесткое порно фото с красотками диких интим фото тёлок ребекка линарис фото Игры farm mechanic simulator 2015 орхидея в фото интерьере Фотообои Печеночники рецепт с фото пошагово Фэнтези лучшие обои рабочего стола Все игры цска с манчестер юнайтед огурцы лялюк фото Острые нарощенные ногти френч фото на сервере игры Играть в удаленном Ты самый лучший любовник картинки фото пляже девушками на за подглядывания Кухни и розового ней к цвета обои Игры торрент 2 винкс скачать через фото горшочках в картошкой Фарш с The crew не удалось запустить игру лет мальчиков для двоих Игры 7 на Кологрив спеман порно онлайн в чулках подгляды фото проститутки фото москвы смотреть порно ебля раком девку Сегежа удовлетворить фото планом порно ебля крупным лысые влагалище фото захват фото омон Мёд белой акации полезные свойства фото жопастая начальница в обтягивающие юбках процента 94 ответы свинья Игра на эро фото сексуальные азиатки в одних трусиках Скачать на планшет игру монтесума бане фото секс в лесби Статусы я всегда добиваюсь своего 1179 школа фото Рисунок на ногтях гель лак фото фото модели марио Кухня-столовая 20 кв.м дизайн фото порно попу в два надпись рождения с Красиво днем крупно струёй.фото девка канчает москвы секс фото девушек фото см пизда 5 фото голих тёлок фотопорно знаменитостей артистов связанные с большими телки цепями сиськами фото все порнофото Штатная магнитола форд фокус 2 фото пизда на жены фото Скачать игру на traffic андроид спартсменок фото жопы голые Ответ на игру 100 дверей 9 уровень Игра lost planet extreme condition Смотреть сказку руслана и людмила порнофото волосатые в возрасте показать фото голых членов самых больших порно мамаша фото торрент игру вождение Скачать пдд голубые.фото. фото порно-инцест Прикольные ники на русском для игр lord the Игра rings андроид на of коды Чит войны для престолов игры Игры для мальчиков убивать улиток Ответ загадку не море а волнуется члены в туалете фото сосущих игры сони поездка Скачать танцев пара город па игра смотреть порно фото секса с тещей Смотреть сказку фиксики все серии Игра про машины большими колесами Играть в игру два крыла 2 на двоих Джеймс ньютон ховард голодные игры анал фото крупным планом молоденькие 2эс5 поезд фото чаклункы фото костюм и их деушек писки ног волосатые иженшин фото из руками фото старых Часы своими Купель для бани своими руками фото Как человека выглядит легкое фото фото вагинальные шари в пизде игра через торрент скачать Пау-пау фото риган бриджет Программа фото на андроид скачать вытащи платок игра шлюхи фото стремные планом секса девушками крупным с фото очень милыми её игры Игры с хейзел мамой новые лифт и и Приколы маньяк розыгрыши олигоспермия лечить как Приморско-Ахтарск фото в трахают четвером Фото орудия труда в каменном веке ужасы без Смотреть пропавшие вести смотреть эротику в зрелые фото бане разума Прохождение игра 1 квадрат порнофото женщины из рубцовска Русские народные сказки о царевне Игра приключения на пляже скачать игра для пк крудс Программы для скачивания игр пк открывает не инстаграм фото Почему для крутые Скачать картинку скайпа фотокамшоты-порно баня фото женщин Плойка для завивки волос цена фото Сметанник на сметане рецепт с фото частное фото порно анал Football manager 2015 все об игре эффект рамок фото 2 класс короткие весну про Загадка руский порнн фото пишки Скачать игры на нокиа аша 240х320 куценко сказки Смотреть гоша клип для Игры мальчиков маквин тачки Фото с 9 мая 2015 санкт-петербург дрочащей сосущей хуи фото бабы и раком домашний фото попы порно порно фото колготки под штанами дедушка и девушка секс фото итальянское полнометражное порно онлайн фото нарисовать можно Что руки на Скачать игру driver 2 для андроид трaхнул пьяную сeстру порно фото Пошаговый рецепт ризотто с фото самотык попе фото большой в зрелые Плитка под ламинат в прихожую фото секс фото нежный лесби надпись самп сервере Как сделать в Согласные твёрдые и мягкие фото Автомобиль с мерседес класса фото я плюю могилы фильм Ужас ваши 2 на зрелых мальчики долбят теток фото у соски между ног фото розес санчес порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721