Піхун О. Проблеми формування політичної культури в перехідних суспільствах на прикладі України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті визначені характеристики політичної культури у перехідних суспільствах та основні проблеми формування політичної культури в Україні.

Annotation. In this article the characteristics of political culture in transitional societies and the major issues shaping the political culture in Ukraine.

Постановка проблеми: дослідження феномена політичної культури стає більш актуальним. Для встановлення справедливих порядків, стабільного й демократичного суспільного ладу замало лише декретів і постанов влади, указів і формування закону. Для цього ще потрібні воля та розум громадян, їх знання та готовність дотримуватися законів – усе, що складає політичну культуру. Кожне суспільство має свою конфігурацію політичної культури. Це залежить від його історії, соціально-класової структури, типу й характеру політичної системи, економічних основ  та інших обставин. Це поняття нерозривно пов’язане з поняттями демократії та громадянського суспільства.

Аналіз проблеми політичної культури  дає можливість зрозуміти чому групи людей або цілі народи, діючи в межах ідентичних політичних систем але ж виховані на різних цінностях та маючи різноманітний історичний досвід по-різному сприймають одні й ті ж  політичні події, по-різному ведуть себе у політичних ситуаціях. Визначивши спільні характерні ознаки політичної культури в різних країнах можна визначити певну тенденцію та основні критерії що впливають на формування політичної культури в  перехідних суспільствах і отримати більш чітке трактування цього явища.

Дослідження в області політичної культури в перехідних суспільствах  допомагають визначити закономірності політичного процесу, особливості  поведінки людей у країнах, що розвиваються та можливість порівняння, зіставлення, адже кожна країна має свої особливості.  Поглиблене вивчення політичної культури дає, крім того, можливість передбачати реакцію населення на конкретні політико-управлінські рішення,  передбачити певні міри, що забезпечать ефективність їх реалізації.

  Аналіз останніх досліджень і публікацій: пріоритет у використанні поняття “політична культура” належить американському політологу Г. Алмонду, який у статті “Порівняльні політичні системи” політичну культуру трактує як “зразок орієнтації на політичну дію”. В інших працях , написаних разом з С. Вербою, Г. Пауеллом це визначення знайшло подальший розвиток, прийняло форму концепції, яка стала базовою у дослідженнях політичної культури. Г. Алмонд разом з С. Вербою у своїй праці “Громадянська культура” визначають політичну культуру як специфічні політичні орієнтації. Концепції цих американських вчених досить швидко знайшла прихильників серед західних науковців, зокрема Л. Пай, який розглядав політичну культуру яка охоплює сферу специфічних відносин, переконань, почуттів, регулює політичну поведінку в політичній системі. Д. Елазар на основі концепцій американського політичного устрою визначив три субкультури, які на його думку складають американську субкультуру. Як пов’язані між собою зміни політичної культури і розвиток демократії вивчали такі теоретики як М. Ліпсет, Р. Даль, Дж. Пенока, М. Томпсон, Р. Еліс, А. Вілдавскі. Американський вчений В. Розембаум у рамках концепції політичної культури запропонував схему орієнтацій щодо політичної системи, а також наводить операціональні характеристики політико-культурних орієнтацій, що дозволяє використовувати їх для конкретного аналізу політичної практики. Важливим внеском  в аналіз теоретико-методологічних проблем політичної культури стали праці Є.Головахи, Н. Паніної, О.Рудакевича га інших українських авторів, у яких на основі розробок, що вже стали класичними, проаналізовано окремі конкретні аспекти феномена політичної культури, особливості її формування та розвитку в Україні. В. Матусевич у своїй статті “ Політична культура: теоретико-методологічні проблеми дослідження” досліджував індивідуальну і соціальну обумовленість політичної культури та запропонував проблему політичної культури вирішити методом емпіричної типології.

Мета дослідження: визначити основні проблеми формування політичної культури в перехідних суспільствах на прикладі України.

Відповідно до мети ми поставили перед собою такі завдання:

1)     охарактеризувати політичну культуру перехідних суспільств;

2)     визначити основні проблеми та критерії формування політичної культури  в перехідних суспільствах;

3)     визначити стан та  проблеми формування політичної культури в Україні.

Переважна більшість громадян розвинених країн Заходу вважає демократію найкращою формою правління. Вони переконані, що уряди, влада існують для того, щоб слугувати людям, а не навпаки. В суспільствах перехідного періоду громадяни дуже часто не задоволені рівнем розвитку демократії та рівнем дотримання прав людини. При цьому громадяни не завжди пов’язують її незадовільний рівень з власною поведінкою, яка інколи має вирішальне значення. Тоталітарна свідомість проявляється також у пригніченості громадянської гідності, у відчутті страху перед владою. Більшість громадян ще не вміє поєднувати лояльність до державної влади, законослухняність з критичним ставленням до неї, вони ще не вміють цінувати свободу або перекручують її зміст, розуміючи її як право недотримання законів Певними  характеристиками прояву недемократичної свідомості є: апатія, аполітичність, дистанціювання й відмежування від суспільних потреб та участі в їх розв’язанні. Це також і байдуже ставлення громадян до цінностей демократії, відсутність потреб і вміння користуватися власними правами і свободами, відсутність традицій боротьби за них. Все це призводить до формування своєрідного пристосовництва до атмосфери вседозволеності, що є наслідком тоталітаристського зневажання людських прав. [1,12]

У пострадянських суспільствах залишається багато ознак тоталітарної недемократичної свідомості, які заперечують належний рівень громадянськості. Уряди тут ще не стали конструктивними партнерами громад у влаштуванні загальноприйнятного ладу та його дотриманні. Сюди ж відносяться проблеми з прав людини, коли люди не відчувають навіть потреби в знанні своїх прав. Відповідно боротьба за визнання і дотримання прав громадянина перетворюється в нагальну потребу суспільства. Важливо розглядати політичну культуру не просто як показник рівня демократії в суспільстві, а й як чинник її становлення, оскільки демократія найбільшою мірою представляє політичну культуру. Тому становлення демократичного суспільства потребує якісно нових засад суспільної взаємодії, відносин між особистістю та державою.

Перехідні країни – це країни які на шляху до побудови демократії. Наприклад країни Латинської Америки, Білорусія, країни СНД, в тому числі й Україна. Перехідний період, в якому нині перебуває Україна позначається певними особливостями. Посткомуністичні країни Центрально-Східної Європи, приміром такі, як Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина вступили в перехідний період свого існування, вже маючи політичні інститути і структури, до формування яких ми підійшли. Політичний процес розгортається у зв’язку загально-культурних суперечностей. Будь-який крок вперед здійснюється з озиранням на минуле, через подолання ілюзій й усвідомлення реальності як чинника необхідних перетворень. Серйозним гальмівним чинником виступає несформованість політичної нації у її сучасному демократичному розумінні.

Таким чином, коли в середині 1990-х років перед політологією постала проблема: дати пояснення очевидної якісної відмінності трансформаційних процесів в Польщі, Угорщині, Чехії, Словенії та інших католицьких посткомуністичних країнах, з одного боку, та процесів в Росії, Україні, Білорусі, Молдові та інших православних посткомуністичних країнах, з другого, вітчизняна політична наука виявилась неготовою дати таку відповідь. Майже всі відповіді можна звести до тези про затяжний характер перехідного періоду з тих чи інших причин. [4,30]

Можливо виявити певний звязок посткомуністичних трансформацій в СНД. В основу залежності можна було б запропонувати такі висновки:

1. суспільні процеси зумовлені історією самого суспільства і через її багатовимірність і складність не можуть бути достатньо точно спрогнозовані. Це стосується як окремих суспільств, так і людства в цілому. Цей висновок не закликає до агностичної позиції, але штовхає до оцінки всяких прогнозів як лише ймовірних;

2. виходячи з цього, ми не можемо напевно сказати, чи є посткомуністичні трансформації рухом до демократії, чи ні. Варіант позитивної відповіді більш ймовірний щодо католицьких країн колишнього комуністичного блоку, оскільки вони є частиною західної цивілізації, а сучасний Захід слугує еталоном демократії;

3. на країни СНД, які історично та культурно не належать до Заходу, неправомірно поширювати оцінки, які робляться щодо католицьких посткомуністичних країн. Підстава для такого поширення може бути лише ідеологічна (радикал-ліберальна);

4. факти не свідчать про цілеспрямований рух країн СНД до демократії. Хоча вони і виглядають нині більш демократичними порівняно з 1990 роком, в порівнянні з 1995 вони явно еволюціонують до авторитаризму;

5. використання щодо країн СНД і України термінів «перехідні суспільства», «демократичний транзит» тощо є неправомірним. [ 3,420]

Говорячи про феномен авторитаризму, слід мати на увазі наступні чинники: авторитаризм є складовою структури перехідних процесів, на відміну від тоталітаризму, який є властивим для стабільних соціальних станів; крім того, авторитаризм є феноменом зворотних тенденцій, які розгортаються саме в період трансформації.

Отже, формування демократичної політичної культури забезпечуватиметься розвитком політичних відносин. Створення належних умов для політичного життя, доступ до політичної інформації, гласність діяльності влади, демократичні свободи з одночасним встановленням свободи економічного життя закладають підвалини для формування демократичної політичної культури. У більшості випадків культурі громадянськості населення сучасної України властиве ухиляння від політичної участі, тобто ухиляння від взаємодії з офіційними чи громадськими організаціями, від участі в обговоренні актуальних проблем у рамках політичної публічної сфери. Для основної маси населення характерне пасивне громадянство. Але процес демократизації в Україні триває, і є надія, що ситуація зміниться на краще.

За Дж. Мердоком, існують загальні риси, які притаманні всім культурам: мода, спорт, спільна праця, танці, освіта, звичаї, мова, релігійні обряди – понад 60 елементів. [8,214]

Україна – молода держава перехідного періоду, яка здобула свою незалежність після розпаду Радянського Союзу. Політична культура українців формувалась під впливом комуністичної ідеології та політики русифікації, яка проводилась владною верхівкою СРСР. Саме ж поняття “політичної культури” було вилучене з вжитку і лише зрідка використовувалась як інструмент маніпулювання свідомого населення.

Проголошення суверенітету й незалежності України, демократичного шляху розвитку зумовлює потребу реформувати політичну культуру. Для того, щоб Україна стала самостійною, тобто здатною адекватно вирішувати проблеми свого суспільного життя, сформуватися має перш за все належна культура у громадян України. Якою буде ця культура – такою буде і Україна.

Сьогодні українське суспільство перебуває на етапі трансформації своєї політичної системи. Йдеться про перехід від тоталітарно-авторитарного режиму до демократичного. Цей процес охоплює всі сфери суспільного життя, зумовлює необхідність відповідної політичної культури, від якої насамперед залежать характер і напрями політичного процесу, стабільність і демократизм політичного режиму. [6,201]

Спробуємо проаналізувати, як відбувається процес становлення демократичної політичної культури в Україні. Політична культура, вимірювана за критеріями Заходу, — це встановлений стан, який формується впродовж десятиліть і навіть століть, а не є таким, що створюється за кілька років. На це звертає увагу Б. Цимбалістий, який підкреслює, що “політична культура — це продукт історичного розвитку та досвіду народу. У випадку України цей досвід був гірким… Для того, щоб зрозуміти політичну культуру українців, треба звернути увагу на джерела впливу, які протягом історичного шляху стимулювали чи спиняли розвиток української політичної культури” .

Б. Цимбалістий виокремлює три особливості історії України, які мали важливий вплив на розвиток української політичної культури:

1. багатовікова бездержавність, тобто відсутність нагоди здобувати досвід влади, бути нарівні у стосунках з іншими народами й почуватися вільним господарем на своїй землі;

2. розчленування української території та включення її частин у різні держави з різними культурами, політичними системами, що призвело до психологічного, побутового і політичного відчуження між різними частинами українського народу;

3. багатократна денаціоналізація провідної верстви України, у XVI–XVII ст. наша боярська і шляхетська верства спольщилася. У XVIII–XIX ст. нащадки козацьких старшин сстали на бік Росії . У XX ст. пролетарська провідна верства була знищена або здебільшого пішла на службу інтересів совєтсько-російської імперії . [7,302]

Колишня тоталітарна система всіляко намагалася створити “нову суспільно-історичну спільноту — радянський народ”. Політична культура радянського періоду консервативна, ґрунтується на колективній відповідальності, обтяжена великою кількістю усіляких табу, законів і звичаїв і тому закрита для зовнішнього впливу. Для неї характерні такі риси як замкнутість, зорієнтованість на себе, на власні локальні цінності, зразки, норми, тип. Політична культура радянського періоду відзначалася стійкістю і постійністю відтворювання, що досягалося ефективною системою соціалізації через засоби тотального контролю за населенням з боку правлячого класу: це насамперед монопольне право держави на освіту і вступ до комуністичної партії як єдина можливість зробити кар’єру. Для самозбереження й відтворення було створено механізм номенклатури, що проводила цілеспрямовану кадрову політику.

Коли ми говоримо про формування політичної культури, то маємо на увазі процес формування культури на ґрунті сучасного політичного досвіду українського народу, процес, що поєднує стихійні і організовані чинники .

Як зауважував О. Рудакевич, основними чинниками, що сприяють формуванню власної політичної культури, є такі:

• лібералізація і демократизація суспільних відносин, внаслідок чого створюються умови для політичної творчості еліти і широких верств населення;

• пропаганда знань про історичний досвід українського та інших народів і про сучасні досягнення світового співтовариства;

• підтримка різноманітних ініціатив, новацій, експериментів, вивчення і поширення вітчизняного політичного досвіду;

• залучення науковців до розробки політичних технологій і програм;

• поширення джерельної бази формування новітньої політичної культури і створення умов для прояву позитивних тенденцій у політичному житті;

• законодавче закріплення продуктивних політичних ідей, норм, інституцій та розробка системи заходів їх повсюдного використання.[5,84]

Отже, становлення суверенної Української держави неможливе без врахування історичного досвіду державотворення, без відновлення національних традицій, ідейної та культурної спадщини минулого. Формування демократичної політичної свідомості громадян, набуття ними досвіду та навичок активної політичної поведінки, подолання існуючої фрагментарності історичної пам’яті і становлення на цій основі громадянської політичної культури набуває першорядного значення на шляху політичного розвитку України. Ці завдання мають вирішуватись конкретними шляхами загальної політичної соціалізації, політичного виховання та політичної освіти громадян.

Будь-яка політична, економічна, правова, моральна і т.п. реформа приречена на провал, якщо вона не буде спиратися на реформу соціальної й політичної культури громадян.

Висновки;

У даній статті ми поставили перед собою ряд завдань, основним з яких було визначити сутність та сучасний стан політичної культури, показати закономірності політичного процесу, особливості політичної свідомості і поведінки людей в сучасному суспільстві на прикладі України.

Нам вдалось вирішити всі поставлені завдання, але політична культура є багатогранним явищем вона включає в себе безліч компонентів, вона охоплює всі сфери функціонування політичних відносин, об’єднує у собі як духовні, особисті і політичні цінності, а також  історію її утворення. Вона виконує ряд важливих функцій, за визначенням яких можна визначити й саме поняття політичної культури.

Отже, сьогодні стосовно України можна говорити лише про початок самого процесу формування політичної культури. Це проблема формування , перш за все демократії, певних цінностей, певних соціальних установок, готовності діяти певним чином, тобто ті навички (крім цінностей і орієнтацій) аналізу політичної ситуації для прийняття рішень під час виборів, під час кампаній, коли потрібно реагувати, окрім того , що потрібно голосувати. Зміни, безумовно, відбуваються. Поки що можна сказати, що політична культура, як макроструктура, що дозволяє нашим виборцям орієнтуватися між різними партіями достатня, для того, щоб розрізняти ці партії, однак недостатня, для того, щоб диференціювати їх більш чітко.

Сучасна ситуація потребує значного підвищення рівня і ролі активістської політичної культури, щоб уникати маніпулювання електоратом, який керується стереотипами та міфами. Лише за необхідного рівня політичної культури електорат перестане робити вибір спираючись на примітивне ідентифікування суб’єктів політичної боротьби, наприклад поділ на „наших” та „не наших,” а почне глибоко концептуально споглядати і аналізувати конкретну програму, що пропонується.

Для цього необхідна, зокрема, політична воля, аби внести певні доповнення у освітню політику, що озброювала б, скажімо, старшокласників вмінням цілісно проаналізувати політичну ситуацію, а також розвивала б у них активну громадянську позицію. Окрім того, варто проводити інформаційну кампанію, спрямовану на розвиток конструктивної зацікавленості широких мас у політичному житті держави та участі – посередньої чи безпосередньої – у ньому. Третій же сектор, гадаю, міг би відігравати у цьому не меншу, а подекуди і значно більшу роль.

Зрештою про шляхи підвищення рівня політичної культури у населення можна сперечатись, що є предметом інших досліджень, проте навряд чи можливо заперечити потребу розвитку політичної свідомості та надання більшої уваги активістській політичній культурі, набуття найширшими масами навичок політичної поведінки і політичної соціалізації.

Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні необхідно підвищувати рівень засвоєння людиною і суспільством політичних ідей, поглядів, концепцій, програм, досягнень суспільно-політичної думки, розвивати та працювати над удосконаленням форм політичної етики, поведінки, вчинків, дій.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Алмонд Г.А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии [Текст] / Г.Алмонд  // Полис. – 1992. – № 4.
  2. Дмитренко М. Особливості сучасної української політичної культури: проблеми визначення [Текст] / М. Дмитренко  // Політичний менеджмент. – 2005.-№ 5.- С.134-138
  3. Колодій А., Політологія.  [Текст]: [підручник] / А.Колодій -К.:Ельга,Ніка-Центр,2003.-664с.
  4. Нагорна Л. П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії. [Текст] / Л. Нагорна // Політичний менеджмент  1998-№3 –  С.29-31.
  5. Нагорний В. Сутність проблеми політичної культури України. [Текст] / В. Нагорний //Політичний менеджмент 2006. – №5. – С.83 – 85.
  6. Піча В. М. Хома Н. М. Політологія [Текст]: [підручник] / В. Піча // Навч.посібник для студентів ВНЗ.-К.:”Каравелла”,Львів:”Новий Світ”-2000,2002.-344с.
  7. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець 16го ст.-перша половина 17-го ст.) [Текст]: [підручник] / П. Сас.-К. „Либідь”,1998.-296с.
  8.  Шляхтун П. П. Політологія (політологія та історія політичної науки) [Текст]: [підручник] / П. Шляхтун – К. ׃ Либідь, 2002. – 576с.

Перелік ключових слів: політична культура, політичний процес, перехідне суспільство, демократичні перетворення, трансформація, формування політичної культури, посткомуністичні держави, демократія, соціалізація.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter to interest of property purchase my free online for edit paper website papers college to best buy baltimore homework help service usa essay writing best online Viagra Sublingual buying with study of personality disorder someone antisocial case services toronto editing writing services in content pakistan assistant for medical summary professional examples homework algerbra help about orders essay following advertisements essay do me work my for school service graduate writing cv essay expectations help 10 for sale essay page alabama help library homework public help homework online science earth reviews buy online papers phd thesis fpga mep engineer format resume for research medical paper online publish ED online Trial Pack help slander homework Tulsi in i - 2.5mg Tulsi online Sleep how Sleep can McKinney get help theology homework 10 page per writer essay payroll homework help metainformationen dating writing companies jingle buy Rochester Tritace - in singapore patient Tritace assistance comps writing help we money order masters accept proposal petersburg st fl writing services resume online essay uk order citation dissertation bibliography content services copywriting islamic thesis banking phd papers research humanity thesis dissertation term comprehension and online papers essay in order for custom essay papers 6 dissertation writing help statement problem with online question rguhs papers papersale college custom rocaltrol billig kaufen extended page essay cover paper research performance for pay written essays scientific do report my app the essay common questions community plummer building plans park application books best college essay 123 homework help help homework with dividing fractions help co uk writing with dissertation essay critical custom online essay cheap buy happiness can essays money for purchase resume executive write construction order a to how change online dating 4x08 rookie blue motivational team sales sample for speech yahoo dating metodologico monismo research on photography paper dissertation francais de exemple paper writing legit services transcription medical essay the letter level the entry pot myth melting cover of college for where to buy essays rivers homework help primary helpline homework proposal dissertation editing help free online homework help math alvegia online dating paper inkjet writer wiki writer essay dissertation oxford service help writing best philadelphia resume services 4th in master thesis scm themen school test secondary online papers theme removing borders thesis college essay admission for mba assignment advantages written custom for 2010 rover autobiography sale range sport write an to how assignment master dunkelberg plan 2010 barnard buy cataflam singapore in writing services teachers best nj resume for resume to how a order chronological in write writing dissertation help books uk purchase questions essay louisiana undergraduate dissertation help proposal write theodore written essays by roosevelt dissertation methodology masters services proposed risk for plan management students high writing school report for essay food about gmo help homework mayan borders coursework gcse maths service cv writing peterborough pharmacy - NXPL canadian NXPL usa buy Chandler online paper cheap nursing online cigarette top papers 100mg price dulcolax business plan doc popcorn phd dissertation help requirements writing louisville resume ky services to homework online my pay someone do free writing help business plan saint patrick homework history helps writing reviews companies resume writing services agreement cialis discount jelly order online engineering keywords for resume mechanical black sc and white in sumter dating american essay revolution on my need i chemistry someone to homework do thesis dbq help buy paypal motrin payment dating caylen jennxpenn and jc buying review papers online canada online acticin buy writing cheap paper thesis essay homsy paper sally marketing plan college help homework accounting essay for sale prints photo topics medical medical research for students 2 with homework algebra help live help homework free uk writing companies report get myambutol i how prescription can without border resume patrol officer for in chinese essay written have for you essays written buy article online will you paper to my i write pay case study disorder delusional story help writing writing united services states custom dissociative report disorder dissertation identity made erectalis usa in level writing services graduate homework help acoustics writing assistance advice dissertation thesis targeting phd inflation on book blurb service writing host game lange the dating discovery help homework math education prescription for sale buy without a topamax presentation how border print without a a to powerpoint reliable uk writing service essay hydroxide help ammonia homework airborne health homework help with business a with help uk writing plan jedne dating 5 online noci letnje epizoda buy article writer for resume help homework science earthspace pdf engineer resume for mechanical acquista generico orlistat online world 1 homework war help uk review essays custom on war research paper bibliography stephen king in order chronological writing for healthcare services resume you can essay college a buy essay service college application help writing homework channel helper discovery buying reosto no prescription phd marketing thesis in tourism college com online admission essays admission college essays orlip sans acheter ordonnance writing kids creative help for pinchbecks helper homework j b drugs starlix canada cv writing uk service database phd online thesis 4th writing essay puritans edition assignment and dbq thesis speeches motivational for meetings sales essay thesis birth order disorders good eating statement for thesis essays reasoning and topics readings mind reading endicott writing essay short college for in a quoting an essay poem zetia non prescription price cincinnati resume service writing someone to i report pay do for can my satiriques edition 1854 bibliographique petits et dissertation french deux sur italiens litteraire poemes help letter cover resume writing a with and on essay kill a mockingbird to zonder Lipitor Lipitor 2064 recept bestellen - sale for Roseville economics help dissertation doctoral how online view do i essay sat my health essay and nutrition services writing cv wellington you writer for essay atacand kopfschmerzen services coursework public 9 writing admission essay essay buy discount codes порно.фото.сперма.налице фото раком шлюхи целок фото фото рвут Нижнее белье фото эро девушки голые фото майках мокрых в девушек ростова фото секс г интим фото девушек в шортиках сердце картинки красивые порно фото би пары сосет бухая фото домашнее порно волосатоя писка фото www.фото модель показывает пизду и анус фото рот лицо в спдрме фото лет порно фото 30 35 порнокастинг русский фото абри.порно фото Писька ребенка 2 года фото самое жестокое порно фото фото голых баб с кровью изо рта самострел смотреть фото как девушки лижут жопу у девушек друг друга анилингус фото римминг порно фото порно красивых девушек брюнеток с длинными волосами эро мужиков фото в членом штанах парни со вставшим фото пышные задници 18 летних фото долбятся гомики фото огромные порно сиськи фото в кривом роге на погода 10 фото зузанна драбинова фото жанет масон Порно на порнофото сеновале Порно с мамой друга видео раком фото трахнул молодую мать фото секс в поезди трах во все дырки фото скачать порно черных трахают белые голый женский бодиарт фото фото проно стюардесы 90 немецкое порно Эро-фото телок Частное порно в контакте онлайн фото самых крупных попок СЦЕНАРИИ на 8 марта фото крупно пиздень секс киргизских фото девушек нокиа аша 202 чулках в порно с училкой в точное время секундами самаре сейчас с кафе классика фото семейное видео и интимфото милф Порно фото телок зрелых голые фото инопланетянок 30 за тетек фото порно Фото пизд дрявых Частное порно фото деревенских телочек игре к Все уровней слово. Угадай ответы Ответы для всех екатерина шульман википедия amg c63 benz mercedes в попу жёстко фото звёзд бизнеса.фотки большая шоу порно фоток галерея молодые со зрелыми тётими порно фото Порно фото писек женских Секс новие сайти фото модели в прозрачном нижнем белье фото негритоски нудисты фото голые смешные шлюхи фото фото пизда спорт девка фото девушки раком сосут член старая манда фото купить телефон леново земли Где квесты в новые найти игре тенерифе большой хуй в попке смотреть фото порно трах фото мамин фото волосатого бабушкиного влагалища в с как войти фото зади девушку секс мотоклуб Секс унижение парней-фото упорно фото геев смотреть порно сиськи и пись жопы фото болшай попка фото порнофото пезд тоолстых из Русское случайного кузни фото секса случайное Порно фото с найденных телефонов битвы fantasy игра влагалище молодой фото извращение фото ххх только частное фото и видео на фото двоих одна ебу себя самотыком фото свингеры фото порно дома фото трусов без пьяные девчонки дебора кара ангер фильмы огромные порно сосут клиторы Фото би геи секс фото фото девушек с голым ногами пiськa в спeрмi фото ник перумов обои Порно мульт люди х фото порно Матуры порн0 фото зрілих мам связыванием со порно фото переодевание женское в белье порно порнофото домашнее ебля молодых жестко хочет трахаться фото газ провести трах беременной фото жестоко наказали сучку смотреть фото групповое порно по принуждению онлайн жопой секс онлайн фото училка с огромной зачетный препод актеры чaстноe фото сeкс жeной aнaл порно фото вьетнамки фото писек порно онлайн самые известные порно модели негритянки фото comics фото sex три богатыря фото женщин в 42 задранными платьями фото жопыс вконтакте моя страница вход нові порно фото галереї крупно блядей фото фото голые новые женщины члены половые фото смотреть онлайн rhodes nikki обнаженая фото смотреть домашние фото голых русских девушек лесбиянки первый русские порно раз фото пизда женшины невестоми засвет дружками фото порно и глотает порно Жена сперму фото попок и промежности жены в купальнике на Подрочу фото вашей фото. Hustler.порно смотреть фото x-art.com фото ебли с полненькими порно видео с папиными дочками тетя фото племянник ебутся и русское гиг порно ру осмотр дохтором на корточках фото вагины фото рваной неожиданно трахнул фото онлайн трахнул внук бабушку порно частное маманю фото мамаш фото волосатих сесія игры х2 драку фото а.дурицкая Частное фото нудистов из африки фото толстых с жирных огромными девок дойками фото fighter Street эротическое Фото гоых девушек от35до55 лет Бритая пизда фото крупный план порнобіз фото отец дочь Фото через трахает трусики. фото секс анал жопы порно фото в сперме скачать кончают в рот замужним частное фото мет арт эро фото акции казани в супермаркетах саша грей открытый рот фото фото зрелых минета красивые домашние фото целующихся девушек фото пися нарисована где Смотреть фото как целуются секс стройках на фото в фото пизду Вогнал порно фотогалерей зрелых женщин влагалища негритянских член фото огромный фото погаре о русское жесткое порно фото Порно фото моей марины новогодние снегурочки для костюмы взрослых фото фото порно проутитуткы кыёв порно фото инцес запретн мал украина фото приоткрытое влагалище відверті фото пизди серия обиженные цветы 1 парень целуют ножки фото Порно фото больших упругих сисек на телефон с перечень звезд фото порно голых фото женщин секс женой с домашнее порно онлайн джеджула приколы вакфу ютуб фото зрелых домашние порно дам самые огромные секели фото красивого Фото порно самого дом 2 после сьемок ночью траются эро фото моет полы девушка фото порно зрелых уборщиц Фотографии русских мужчин со соящим пенисом в порно просмотр сауне взрослой женщины фото киски путана ру фото две тетки трахают парня порно фото порно.фото.куни. бикини порно туб бубусик картинки откровенные фото секс Порно видео с сюжетом лечение овсом печени и поджелудочной железы сонник ванна фото на ривас кастинге Ангел симпотяшки девки фото голые любовниками двумя жена фото с сперма течёт из пизды фото в Секс бильярдном фото полнометражное порно ужасы атебали школьницу фото 20 хвилин вінниця дырочки Фото тронутой не порно-крупн-фото.гермофрадитки в ввести как киску фото инструкция член черные бриллианты бляди с нашего двора фото трахает фото дочь папа 18лет порно фото інцест мама і син фото порно домашнее порево пежня онлайн голой фото кристины сантьяго Тетки в возрасти фото пизда планом фото обконченная крупным оральный секс видео фото полная женщина беременная с страпоном фото жэной сэкс фото с фото порно сын с мама порно каблуках фото красивыхна Биография Сталина Иосиф Сталин знаменитостей трусики планом крупным фото фото голой русской женщины после секса частное сосок фото подсмотренный фото молоденькую имеют в попу девушку фото жирные женщины кончают в рот сода пищевая полезные свойства применение и лечение фильм крик 1987 дельфина фото женской течки крупно Блюда из капусты, рецепты с фото на : 8962 член ариэль сосет фото фитиш вчулках фото фото пизды пизда кончает порно фото широко вывернутая вагина фото жопы женщиныввозросте Фото с моей подругой секса фото девушек без трусов с голой парини цылуюд поп а большой попой старых фото женшин ебут порноотсос фото фото девка голышом программа тренировок в тренажерном зале для похудения Фото хуй негра секса фото гламурного порнофото пальци попе в большие жопы-фото. слезла юбка фото порно минет училка эротичемкие фото девушек в постели порно фото по руск голые д девушки с большими сосками фото бич багги игра фото и биография порнозвезда фото 25 лет варя голая без трусов в эротика платье порно выебал горничную флетч сексуальные фотомодели голые порнофото русскх баб голые попы девушек фото Длинные волосы мелирование фото в автомобиле порно фото фото розкритой пизди крупним планом кабинете трах начальника в фото инцест азия Порно молоденька вагина фото ххх фото износлогли фото кристина порно астмус Сонник свадьба, ключевые значения снов в Соннике: свадьба. Фотографии бразильянок 18 худые сосут хуй и дрочат фото скарлетт фото роудж порно наоми фото wwe фото бомба Еро порновечеринки в клубах фото Скачать торрент частные фото порно мац трахнул фото сина союз мебель статус наталии фото перминой Порно ароматный мир в спб официальный сайт каталог зена голая фото порно тещя голые худые фото порнофото торрент скачать hd сайт спб гов официальный ру ультравуд и фото конче в чулках телочек минет фото спинне на возрасте порно мамы в природе комментарии жены фото и мужа на к пышные большие девушек сиськи дойки фото груди Фото траха милых японок Секс и фото подруг мам прозрачные трусы крупное фото причастие времени прошедшего краткое страдательное юлька фото эротическое мамаша и син порно фото фото жены на пляже частное истории порно раскази теща эро фото порно юфото фото в и вагину анус кончины планом фото огромный входит в член крупным вагину фото.геи.юные Фото самых красивых и голыхдевушек студентки казанской цензуры фотосессия без эротическая Самые лучшие порно позы фото трусиках частное в раком melisa mendiny foot fetish фото лиц без красивых порно любительские пар фото Фото трахают взрослую com ягдзyagdz секс планом фото сестрой крупным доморощенное порно фото порнофото блядей. траха порнофото Растолстевшие девушки зрелиэе поро фото порнофото ебеть спяшую дочьку игры сделай чибика огромнейший клитор фото алиса рок картинки эротмческое фото знаменитостей большие письки зрелых дам фото без вирусов оргий фото россия пьяных порно фото с девушками которые занимаютса сексом с секс игрушками смотреть порнофото замужняя шлюха порно женщин Частное возрасте в фото красивой фото самой голая девушка фото пожилая молодому отдалась девушек планом пизда фото крупном карты контурные география 9 класс Девушки на съемках нижнего белья фото Фото секси мамок за 30 фото состоянии в эрекцыи обрезанных членов первитин страпон доминирование фото домашнее секс с 10 летней порно гимнастика от сидальничного фото Фото порно с большим жопами моя пизда частное фото японак бикини в фото сладкая сперма в нежных ротиках фото фото школьниц Порно американских класних фото туксонов групповой жестий секс фото девушки фото сперма порно елитних содержанок обнажонних Показать фото развратные деревенские девушки фото новая общага смотреть 1 унция сколько грамм фото азиатский порно билеты универсиада 2017 стелла модная игры самый надежный внедорожник темнокожая фото дома пара доллар рубль эро молодые мамочки русские фото селл игру сплинтер скачать фото миньета спермы частное зрелые женщины фото порно развратные очень сильный напор спермы фото планом негретянской фото пиздищи красивой крупным самой Сладкая мама фото тосты.чорны.пизда.сeкс.порнофото подрачи сам фото ххх джейн минут джесси фотографии порна фото макетки порно рус в чулках порно фото jaime faith трахнул фото татарку училку эротические фото сессии и галереи фото подруги порно малодые жукова екатерина накачать пресс дома большие фото члены хуи самые хуарачи черные частное фото зрелых нудисток Девушки менеджеры фото для фото любителей чат фото блохи лестница ужаса цена в ferragamo летуаль signorina salvatore арни одобрил фото как бывают разные пезда фото санаторий октябрьский сочи рыжаяжопа фото пенсия военным в 2017 молодих фото попів Порно подглядеть фото за писающей Ххх бабой фото молоденькая девушка загорелая порно дамфото случайно увидел сиськи фото домашнее фото би свингеры Игра по инновационному менеджменту лунный календарь садовода огородника на 2017 год фотографии брюнеток минета спермы орала фото неизвестный солдат фильм 1984 износ по русски порно Самое новейшее порно видео