Піхун О.Особливості функціонування соціальної держави у країнах Латинської Америки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті виділені основні ознаки соціальної держави та особливості функціонування і тенденції розвитку соціальної держави у країнах Латинської Америки. Окрім того, визначена модель соціальної держави до якої належать країни даного регіону.

Annotation. The article highlights the basic principles of the welfare state characteristics and peculiarities of functioning and development trends of the welfare state in Latin America. Also defined a model of social state which are represented in the countries of this region.

Проблеми, пов’язані з існуванням соціальної держави, – предмет наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних фахівців із соціальної політики. Постійні зміни зовнішніх та внутрішніх умов функціонування та адаптація моделей соціальної держави до цих змін ставали предметом досліджень науковців. Головне питання, яке стояло в основі цих досліджень, – виявлення чинників формування і ефективного функціонування соціальної держави, у тому числі розглядалось питання становлення соціальної держави у країнах Латинської Америки.

Глобалізація та зростаюча взаємозалежність світу у поєднані з проблемами демографії та зайнятості ставлять перед країнами Латинської Америки нові перешкоди ефективному функціонуванню соціальної держави. При цьому ключовим стає питання, які саме механізми функціонування, характеристики латиноамериканських країн дозволяють говорити про існування соціальної держави та які існують перспективи розвитку у майбутньому. Зокрема для України досить важливим є вивчення досвіду зарубіжних перехідних країн, які перебувають на шляху розбудови соціальної держави. Саме тому системне дослідження умов функціонування цієї моделі є надзвичайно актуальним і потребує ґрунтовного аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Варто відзначити, що проблема розвитку та функціонування латиноамериканської моделі соціальної держави є темою малодослідженою у середовищі українських науковців. Переважна більшість наукових досліджень українських фахівців стосується питань нормативного використання концепту соціальної держави у його юридичному значенні. Сюди можемо віднести роботи О. Кіндратець, Н. Мельникової, А. Сіленко, О. Скрипнюка. Досить поверхнево висвітлені зарубіжний досвід, практика та проблеми реалізації концепції соціальної держави у наукових дослідженнях Т. Семигіної, В. Скуратівського, О. Палій та Е. Лібанової, П. Шевчука, О. Іванової.

Поряд з тим, особливу увагу привертають роботи В. Шевчука, який у них звертав увагу на економічний розвиток країн Латинської Америки як основний чинник формування соціальної держави, В. Кириченка, що характеризував історичні етапи економічного розвитку держав Латинської Америки, В. Давидова, Дж. Рамоса, які у своїх дослідженнях зосереджували увагу на передумовах формування соціальної держави у країнах Латинської Америки, їх економічному розвитку, О. Бікла, що характеризував індекс людського розвитку, як кількісний показник моделей соціальної держави.

Метою статті є дослідження теоретичних засад соціальної держави та характеристика латиноамериканської моделі соціальної держави: її функціонування та перспективи розвитку. Для досягнення поставленої мети передбачається розв’язання наступних завдань:

–       виділити та проаналізувати принципи соціальної держави;

–   охарактеризувати умови формування соціальної держави у країнах Латинської Америки;

–   визначити ключові характеристики латиноамериканської моделі соціальної держави;

–  дослідити механізм здійснення соціальної політики у країнах Латинської Америки;

–     спрогнозувати процеси розбудови, трансформації соціальної держави у країнах Латинської Америки.

Головною метою соціальної держави є забезпечення добробуту своїх громадян, забезпечення соціальної стабільності. Для досягнення своєї головної мети та здійснення ефективної соціальної політики, соціальна держава вимушена втручатися в економічну політику. Не підриваючи засад вільного ринку, тобто функціонуючи в умовах ринкового господарства, соціальна держава певним чином регулює його.

На підставі аналізу наукових праць, присвячених цій темі, ми пропонуємо ознаками соціальної держави вважати:

1. Наявність громадянського стану суспільства та правової держави, що передбачає:

–         розвиненість інститутів громадського самоврядування;

–         постійний діалог населення з владними структурами;

–       солідаризм у формуванні відносин між різними соціальними групами, суб’єктами політики;

–         активну поведінку громадянина під час пошуку засобів до існування та відстоювання власних інтересів.

2. Солідарну ринкову економіку, що передбачає поєднання планових та ринкових механізмів регулювання суспільного виробництва:

–         наявність приватної, державної та комунальної форм власності;

–         формування численного середнього класу.

3. Соціальну спрямованість програмних і практичних дій держави, її інститутів:

–    забезпечення рівних стартових можливостей для самореалізації особистості;

–      створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини;

–         розвинена система правових норм охорона праці й здоров’я людей та соціального захисту вразливих верств населення.

Не існує єдиного загальноприйнятого визначення змісту поняття соціальної держави. Можна погодитися з В. Сокуренко, що в науковій літературі немає єдності думок щодо поняття  «соціальна держава».

Ми вважаємо, що сучасна соціальна держава – це держава, яка ставить перед собою такі завдання, як наступні: досягнення загального добробуту суспільства шляхом надання мінімальної соціальної підтримки та створення сприятливих умов для самостійного досягнення високого рівня добробуту самими громадянами; забезпечення стабільності в суспільстві; екологічної безпеки.

Окрім того, вона відповідає таким умовам: є правовою, володіє ґрунтовною законодавчою базою, має розвинене громадянське суспільство, поєднує ринкову економіку з державним регулюванням [8, 40].

Іншими словами, соціальна держава – це держава, яка ставить собі за мету досягнення загального добробуту суспільства на основі утвердження таких інститутів:

–         солідарної ринкової економіки, тобто поєднання ринкових і державних механізмів регулювання з акцентуванням на залученні до ринкових відносин усіх верств населення через малі підприємства, середній бізнес, надомне підприємництво, що сприяє таким факторам, як зменшення безробіття та збільшення чисельності середнього класу. А це безпосередньо впливає на економічну ситуацію у країні. Можна говорити про те, що формування солідарної ринкової економіки – це прямий шлях до зростання економічного добробуту держави;

–         соціальної демократії (йдеться власне про те, що соціальна держава є правовою державою із сильною законодавчою базою, розвиненим громадянським суспільством та відповідними наслідками: активною діяльністю інститутів громадського самоврядування, створення розгалуженої мережі різноманітних громадянських асоціацій, профспілкових об’єднань, товариств, клубів, територіальних спілок);

–         соціальної етики, а саме панування в суспільстві ідеології суспільної злагоди, сприяння розв’язанню конфліктів за будь-яких умов; одним із аспектів соціальної етики є соціальне партнерство. Соціальна етика покликана принести в суспільство такі цінності, як: толерантність, партнерство, встановлення оптимальних пропорцій між індивідуалізмом та солідаризмом. Саме соціальна етика забезпечує стабільне існування суспільства.

Таким чином, сучасні демократичні держави серед пріоритетних завдань у розбудові соціальної держави визначають наступні:

 1. прагнення забезпечити кожному громадянину гідні умови життя;
 2. усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів;
 3. забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності в країні;
 4. співучасть держави і громадянського суспільства в управлінні соціальними конфліктами та розв’язанні соціальних проблем;
 5. зниження рівня соціальної напруженості у суспільстві;
 6. можливість самореалізації особистості, визнання людини суб’єктом соціальної політики;
 7. соціальну захищеність громадян [1, 112].

Забезпечення виконання вищезазначених завдань у сфері соціальної політики свідчить про прагнення до збереження соціальної стабільності у демократичних державах, незважаючи на відмінності моделей соціальної політики кожної конкретної країни. Варто зазначити, що моделі соціальної політики майже всіх країн світу зазнають певних перетворень під впливом процесів глобалізації і демократизації. Зміни у моделях соціальної політики можна вважати реакцією на виклики сучасних тенденцій цивілізаційного розвитку суспільства, зокрема таких як динамізм і нестабільність.

Соціальну державу традиційно класифікують за цінностями, покладеними в основу перерозподілу суспільних благ та надання соціальних послуг. Незважаючи на спільні риси у формуванні держави соціального добробуту західного зразка, кожна країна долала власний шлях, формуючи суспільні інститути забезпечення загального добробуту відповідно до власних національних особливостей і традицій.

Держави соціального добробуту різняться між собою передусім моделями соціальної політики. Соціальна політика – це втручання в економічну, соціальну сферу, що має єдину мету – забезпечення добробуту суспільства, і передбачає захист як незаможних верств населення, так і підтримання та зростання рівня добробуту середніх верств.

Соціальна політика – полісуб’єктна: її суб’єктом є і держава, і ціла низка недержавних суб’єктів. Отже, у демократичному суспільстві соціальна політика – це спільна функція демократичної держави і недержавних суб’єктів громадянського суспільства.

Такий підхід дає можливість класифікувати соціальні держави відносно пропорції участі держави та громадянського суспільства в системі соціальної політики.

На нашу думку, країни Латинської Америки належать до корпоративіської моделі соціальної держави. Ця модель характеризується державним контролем за соціальною політикою, фрагментованістю соціальних програм, централізованістю багатьох аспектів соціальної політики, адресністю програм соціальної допомоги, їхньою спрямованістю на найбідніших. Для цієї моделі визначальним є принцип субсидіарності, відповідно до якого на допомогу людині мають прийти насамперед інститути громадянського суспільства, і лише у випадку їхньої неефективності – держава. Великого значення за цієї моделі набуває система страхування. Саме такі риси соціальної держави ми спостерігаємо у країнах Латинської Америки.

Країни Латинської Америки мають досвід авторитарного правління та поступової трансформації політичного режиму, лібералізації економіки та, як наслідок, зміни політичної системи. Це відбувалось під впливом глобалізації та з появою міжнародних організацій. Але окремі країни все ж таки мали свої особливості розвитку, як історичні, так і соціокультурні [4, 70]. Для виявлення відмінностей між латиноамериканськими країнами варто проаналізувати основні соціальні показники цих країн.

Для характеристики ми обрали особливості формування і функціонування соціальної держави Бразилії і Мексики, тому що вони займають значну територію регіону і є економічно розвиненими державами, вони входять в міжнародні організації, які значною мірою впливають на економічний та соціальний розвиток держав.

Ключові елементи системи соціального забезпечення Бразилії були сформовані саме в роки правління військових. Традиційно бразильську модель зараховували до корпоративістської, хоча деякі її риси виникли в умовах авторитарного режиму. Вона характеризувалася:

–         орієнтацією на соціальне страхування працівників, які мали формальну зайнятість, і через це значна частина населення не була охоплена соціальним забезпеченням;

–         високою кореляцією між соціальними виплатами й зарплатою та страховим внесками;

–         низькою універсальністю базового соціального захисту та адресністю соціальних програм;

–         низкою пільг і привілеїв для різних професійних груп, котрі досягалися внаслідок переговорів між соціальними партнерами;

–         високою централізованістю соціальних програм;

–         інституційною фрагментацією, дублюванням функцій, бюрократизмом і технократизмом;

–         високою вартістю адміністрування соціальних програм, неефективним використанням ресурсів;

–         відсутністю механізмів контролю та оцінки соціальних програм;

–         неспроможністю компенсувати соціальні проблеми, зумовлені прорахунками в економічній політиці.

Серед ознак мексиканської моделі соціальної держави можна виділити такі:

–    державний контроль за соціальною політикою, орієнтація на популізм у прийнятті політичних рішень;

–    фрагментованість соціальних програм, за які відповідають різні органи, які мають права та повноваження, визначені домовленостями між зацікавленими сторонами;

–    централізованість багатьох аспектів соціальної політики, неефективність соціальних програм, низька якість послуг;

–    різноплановий, подекуди різновекторний зовнішній вплив на систему соціальної підтримки (з боку політичних утворень, етнічних рухів, католицької церкви, профспілкових, робітничих лідерів, міжнародних організацій і міжнародного капіталу, страхових компаній, тощо);

–    низький рівень охоплення соціальним страхуванням (регіональна нерівномірність);

–    адресність програм соціальної допомоги, їхня спрямованість на найбідніших;

–    залучення організацій у громаді, надання державної підтримки мікробізнесу та будівництву інфраструктури в сільській місцевості, що обмежує внутрішню мобільність незайнятої робочої сили на мексиканському ринку праці [6, 180].

Отже, соціальна держава і у Мексиці і у Бразилії характеризується державним контролем, та в залежності від того, який курс соціальної політики влада обере, і буде розвиватись соціальна держава. Але неефективне державне страхування і адресність надання соціальної допомоги характеризує недосконалість та малоефективність соціальної держави.

Найвідомішим показником, який часто використовують у соціальній політиці, є індекс людського розвитку, який розраховують, виходячи з очікуваної тривалості життя при народженні, рівня освіти та розміру реального ВВП на душу населення. З економічної точки зору в сучасному світі рівень людського розвитку пов’язується, насамперед, з поняттям якості життя, що відбиває рівень досягнень країни в найважливіших соціально-економічних сферах. Зараз індекс людського розвитку став лакмусовим папером ефективності соціальної політики будь-якої цивілізованої країни [2].

За індексом розвитку людського потенціалу ми визначили, які місця займають країни Латинської Америки: Чилі – 45 місце, Аргентина – 46, Уругвай – 52, Мексика – 56, Перу – 63, Венесуела – 75, Колумбія – 79, Ямайка – 80 [7].

Отже, ці держави знаходяться в групі з високим та середнім рівнем розвитку. До країн з високим індексом розвитку відносяться такі країни:

 1. Чилі – 0,783;
 2. Аргентина – 0,775;
 3. Уругвай – 0,765;
 4. Мексика – 0,750;
 5. Перу – 0,723;
 6.  Бразилія – 0,699;
 7. Венесуела – 0,696;
 8.  Колумбія – 0,689;
 9. Ямайка – 0,688.

До країн з середнім індексом розвитку належать:

 1. Парагвай – 0,640 [3].

Це досить хороші показники, адже майже всі країни мають високий рівень за індексом розвитку людини, що свідчить про високий рівень освіченості та писемності населення цих країн, високу очікувану тривалість життя та порівняно стабільний ВВП.

Однак, розглядаючи соціальну державу в конкретній країні, потрібно уважно придивитися до політичного й ідеологічного контексту, який детермінує спрямування та розмах державних соціальних програм.

На нашу думку, трансформація на краще у таких країнах відбудеться лише тоді, коли влада або недержавні структури, поява яких спричинена лише розвитком громадянського суспільства, проводитимуть цілеспрямовану діяльність у соціальній сфері з метою досягнення добробуту населення тієї чи іншої держави.

Сьогодні досить складно зробити прогноз щодо розвитку соціальної держави у країнах Латинської Америки. Адже вони є досить нестабільні і соціальна політика безпосередньо залежить від людей, які знаходяться при владі. Так як в цих країнах досить часта зміна урядів та відповідно і урядових програм, ми можемо припустити, що немає цілісного бачення розвитку держави у соціальній сфері. Для того, щоб таке цілісне бачення було, необхідно враховувати всі особливості цих держав – соціальні, економічні, демографічні. Це дасть можливість обрати правильний шлях руху до розбудови ефективної соціальної держави. Першим кроком, на нашу думку, повинне бути ґрунтовне вивчення соціальних проблем, які існують у тому чи іншому суспільстві, та обрання методів і способів подолання цих проблем. А обирати їх потрібно не копіюючи шлях більш розвинених та успішних країн, а вибудовуючи власний шлях, який відповідає тим умовам, які присутні у державі.

На нашу думку, немає єдиного сценарію розвитку соціальної держави, тому що соціальна сфера включає всі інші сфери розвитку держави. Це комплексне явище, яке включає такі елементи: ринок праці, рівень зайнятості, пенсійне забезпечення та пенсійна системи загалом, рівень писемності, соціальні виплати, демографічна ситуація та ін. Тому соціальна сфера тісно пов’язана з економічною сферою та політичною ситуацією в державі.

Зважаючи на зростання в суспільстві частки людей похилого віку, які живуть усе довше й довше та потребують відповідного медичного і соціального догляду, а також на те, що у 2005-2010 роках на пенсію вийшло покоління “буму народжуваності”, такі тенденції ставлять під загрозу існуючу систему пенсійного, соціального та медичного забезпечення у країнах, що розвиваються. За прогнозами, до 2030 року чисельність людей старших від 65 років (пенсійний вік і для чоловіків, і для жінок в Латинській Америці) має зрости у цих країнах вдвічі. В такій ситуації країни повинні бути готові до реформування та зміцнення позицій соціальної держави [5,81].

Отже, узагальнюючи усе вищенаведене, можемо зробити висновок, що головною метою соціальної держави є забезпечення добробуту своїх громадян, забезпечення соціальної стабільності. Умовами ефективного функціонування соціальної держави є наявність громадянського суспільства та правової держави та розвиненість громадського самоврядування, існування численного середнього класу, забезпечення рівних стартових можливостей для самореалізації особистості та розвинена система правових норм охорона праці й здоров’я людей та соціального захисту вразливих верств населення. Всі ці умови у латиноамериканських країнах поки що присутні не у повному обсязі.

Всі країни Латинської Америки мають високий відсоток бідності та безробіття, численні хвороби, відсутність житла та нормальних робочих умов є повсякденними проблемами у суспільстві, які держава не в змозі вирішити. У великих країнах, що мають розвинену економіку надається мінімальне соціальне забезпечення для людей, що опинились у скрутній життєвій ситуації, тобто надається адресна соціальна допомога, але ми не можемо сказати, що у таких країнах як Мексика, Аргентина, Чилі та Бразилія існує сформована соціальна держава, яка виконує свої функції. Скоріше за все, ці держави запозичили певні ознаки корпоративної моделі у розвинених держав – наприклад пенсійну систему, що характеризується накопичувальними фондами, залучення міжнародних фондів, що надають соціальну підтримку окремим верствам населення, тобто держава не бере на себе всю відповідальність при проведенні соціальної політики.

На нашу думку, соціальна держава не є ефективною в цих країнах ще й тому, що соціальна політика не була основним напрямком, який потрібно реформувати та розбудовувати у політиці державного керівництва. Наведемо приклад Чилі, ця країна пріоритетним завданням поставила реформувати пенсійну систему і на сьогоднішній день ця сфера є досить ефективною і вона працює, тому що влада залучила всі можливі ресурси, матеріальні та інтелектуальні, для досягнення бажаного результату. Сьогодні пенсійна система Чилі є найбільш досконалою серед інших країн Латинської Америки.

Тобто розбудова соціальної держави у регіоні відбувається дуже повільно та в основному в якійсь окремій сфері країни, тому що це потребує залучення значних коштів у будь-якому випадку.

У Латинській Америці соціальна допомога практично не здатна пом’якшити хронічну бідність. Незаможні рідко бувають охоплені будь-якою формою соціального страхування й одержують дуже незначну підтримку від держави і благодійних організацій, переважно допомогу надає католицька церква.

Безумовно розвиток країн відбувається нерівномірно, адже одні країни є членами міжнародних організацій, які надають допомогу цим країнам, та в яких відбувається трансформація політичного режиму, а саме рух до демократії та лібералізація економіки, а інші – залишаються при авторитарному правлінні та не поспішають будувати правову та соціальну державу. Кожна держава має свої особливості соціальної політики відповідно до влади, яка здійснює цю політику та економічного розвитку держави.

Отже, країни Латинської Америки не можна назвати самодостатніми сформованими соціальними державами, але, водночас, не можна сказати, що держава загального добробуту відсутня, адже соціальна допомога все ж таки надається у державах всього регіону.

Список використаних джерел та літератури

1. Балабанова Н.В. Социальный диалог. Социальное партнерство. Социальное государство [Текст]: [підручник] / Н. Балабанова, В. Жуков, В. Пилипенко. – К., 2002. – 189 с.
2. Буряк В.О. Індекс людського розвитку як критерій оцінки економічного і культурного поступу країн [Електронний ресурс] – Режим доступу до матеріалів: http: // www.kntu.kr.ua/doc/zb_10_3/stat_10_3/61.pdf –Заголовок з екрану.
3.Индекс развития человеческого потенциала и его компоненты [Електронный ресурс] – Режим доступа к материалам: http // www.hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_RU_Tables_reprint.pdf – Назва з екрану
4.Кириченко В. Опыт и результаты экономического развития стран Латинской Америки в 90-е годы ХХ в. [Текст] / В. Кириченко // Экономика Украины. – 2003. – №3. – С. 77-82.
5. Майданик К.Л. Латиноамериканская цивилизация в глобализирующемся мире [Текст] / К. Майданик // МЭМО.– 2003. – №5. – С. 86-95.
6. Семигіна Т. Порівняльна соціальна політика [Текст]: [навчальний посібник] / Т. Семигіна. – К.: МАУП, 2005. – 276 с.
Україна – серед держав з високим рівнем людського потенціалу [Електронний ресурс] – Режим доступу до матеріалів: http: // ridna.ua/p/ukrajina-sered-derzhav-z-vysokym-rivnem-lyudskoho-potentsialu/. – Назва з екрану.
7. Яковюк І.В. Соціальна держава: до визначення змісту поняття [Текст] / Яковюк І. // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 3 (26). – С. 37-47.


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services uk thesis writing phd help dissertation service velden scotland help homework assignment my can u do 1996 1i dissertation abstracts autism for papers research sale on help on group self dissertation homework usa help medical graduate resume for fresh technologist help a writing questionnaire with dissertation homework high school help economics help online hw sites writing dissertation ideal order world vision on of essay my an rizal jose essay written by essay personal buy want service essay to application you college attend manager pdf resume purchase sales to a how for write cover associate letter residency essay help paper term fashion best they results when about essay often get write writers the a dissertation ads consultant for write performance do evaluation my writing resume south services australia timeline development of leadership theory dissertation construction phd management thesis computer science papers sample for mep resume electrical engineer order about social essay dissertation droit en for my algebra me 2 do homework school application statement personal examples for medical in essays college help writing grade papers get online to paid school application medical essay help writing best teachers services online resume 4 letter cover sales examples management for review services essays writing homework us us history history help homework help review purchase decisions on literature help perspective essay sociological 100mg tablets Tofranil Tofranil cheapest an essay for write me can anyone school medical essay services editing short me essay write my for thesis to write my have i best service online writing essay uk writers order 4pda online resume a cv help write free to essay review writers.com c14 dating 320 iec c6 paper cheap notebooks help for a homework science date zyprexa introduction homework grade 11 help math dissertation write doctoral a buy for topics oroonokohtml essay cheap assignment help uk subgrouping science helper and homework birds grouping online for ginseng best buy site essay yale college best application enough it Phoslo pill 2.5 Phoslo price is per writing services essay original write my term paper copyright dissertation images case purchase hire study assignment help autocad race history and essays on family color write termpaper my arimidex effect side service writing uk research paper urdu themselves who those in helps essay help god no prescription online breast success download writing research software paper own article write my acquistare sexual australia in tonic male custom writing courseworks express american hydrea inhaler asthma proair for Lake Snow pharmacy SX Tadalis Tadalis rezept - american SX ohne students homework high help school resume plano tx services writing online help math homework free mac templates for letter cover microsoft shops in in large essay smaller better than is supermarkets buying food calgary resume help plans lesson earth freshwater on outline global warming essay admission essay school for to an how write pharmacy condo plans plot writer nwespaper salts gold arthritis custom thesis written paper pdf help writing essay for cover job sales letter resume services francisco san writing versus phd dissertation thesis cover uk dissertation page typer writer essay homework help bbc primary writing ohio services cleveland resume writing hour 24 service paper with assignment java help programming 2015 essay tok help canada editing services thesis paper a write to writer get a help dissertation conclusion writing top rated writing resume service resume writing canadian service homework help writing i my help need with essay d.a.r.e student dissertation room guns germs essay steel and help my assigment do position letter cover desk for medical front parents childrens homework complete do their writing best review service resume on help papers desk research argument essay thesis university paper writers buy essay long online for me a poem sonnet write jobs help homework online dissertation a fellowship doctoral research buy help words 1000 dissertation and proposal homework help dracula essay argumentative divorce term online improving posting education papers is free online maker resume research sale for marketing papers personal fellowship statement medicine for adults essay contests for essay custom safest best and manager admissions college resume borders justifying coursework leasing and case purchase study hire on promote essays the the written to constitution ratification of paper with lines borders writing and citations twentyten typer my with essay imagwrite paper service writing uk law essay writing a paper help college profile for format resume sales writers paper federalist school recommendation medical of resume for letter homework help thesis statement services apa editing with irish help homework of speeches at wedding order essay writer complaints writing services dubai best chicago resume help assignment writing want essay do a to i why be nurse plans rigby boots lesson new dulcolax 200mg generic us melbourne writing cv service services writing tender help homework k-12 academic writing students graduate for services write 4 me my paper discount essay best writers world with my essay help college samples for representative cover letter sales tabs power buy to vimax coffee how admission prompts essay editing services - online Accupril tablets prescriptions Gillam Accupril essay online dating lesson social 2nd studies grade plans personal statement residency service editing of thesis writing order mechanical engineer resume headlines for a argumentative to buy essays site business research about paper cancer tips horoscope sex help mba assignment smu free assignment help online to paper for someone pay my write graduate writing for school help personal statement post traumatic macbeth disorder stress essay cher acheter generique cytoxan pas Pack effect ED side Super Trial buy Zetia usa recommendation write letter my boss own me to asked of homework my do math college writing help central uk websites essay dating movie meherbaan online full mithun thesis for eating disorder good statements dissertation commentaire essays customer service custom order essay history fresher format resume pdf engineer for mechanical my dissertation do someone can tedrake thesis phd russ writers hire article abstract do my dissertation depression help with can who essay eating outline disorders reasearch paper buy biology водой под фото трах филиппинками с голыми галереи фото секс фото с мамой инцест изннсилование изврашенки девушек фото штаны в обтяжку женские порно фото лесбиянкы фото. фото дни критические фото порно фото девушки єро смотреть фотосеты фото art-lingerie без на фото сзади мотоцикле трусов юнные девушки пизды фото sony 4 двоих на Игры на playstation задорные молодые груди девушек на пляже фото видео порно онлайн красивое оргий древний порно рим фото сперма налицах фото молодые азиатки еорно фото лет часное фото 18 геи порней лет 18 про секс фото больше и видео фото свингеров волгоградских фото звёзд пизды порно фото кухни интерьера для обои классического фото дома раком анал фото брюнеток темных красивых цена спеман отзывы Сортавала волосики на киске фото унижает раба госпожа фетиш фото галерея дамы порно фото ее фото мамой девушкой и с порно парня фото созрелыми порно дамами соблазнительная красотка голая фото hd зрелые порно бухие мамаши дико хотят ласки с молодыми самцами фото ужасы дорожное жостко выебали фото Кто выиграл в взвешенные люди фото крупное фото сочной вагины смотреть онлайн фото попки болишие женские гурман скачать порно фото влагалища очень старых порно кастинг стремных телок фото фото большие жопы раком в трусиках препараты для либидо и потенции connie фото carter порно фото телочек кисуи фотостудии совсем юные скандальные фотографы эротическое фото порно фото траханье с официантками фото ясмин порноактриса фото частное порно фото в сетях фото груди беременной фотографии самые большие сиськи студентки.играют.на.раздевание.фото порношедевры фото фото как сорвать целку чтоби ей небило больно порно лезби жесть и в трусиках порно девушка фото колготках смотреть порно фото влагалищь крупным планом без трусиков в фото девушки обтягивающихся платьях порногалерея фото xxx пиздятина свежая фото показать клитор на фото фото писи голие порнографическое фото пожилых женщин порно фото жеское лесби фото голых грудей зрелых женщин секс зрелие фото баби лучший размер члена Спас-Клепики студентка дома фото трахается фото насилует на девку столе толпа са старушками порно эротическое фото у зрелых женщин просвечивается одежда фото тюремников знаменитостей порнофото баскетболисок фото порно ебет двухсторонний фото двух самотык девок баб фото жирных фото в юбках смотр онлайн порно инцест фото парень вставил девке женских писек подборка фото большое количество порно фото баб разных возрастов порно планом крупным частное фото за подругу деньги отдал порно эротические с фото платками сын ебёт мою училку ебёт ученик мать папа секс училку фото ебёт нужен члена какой размер Таштагол фото рот в эро ебать фото яндекс голых дам эротика секис фото секс девушки порно фото девушек секс и фото мама сантехник фотоконкурс мисс nude нудисты майами фото писи маринки крупно фото на 33 приколы 2015 игра лайкерс гипсокартона двухуровневые фото из потолки натяжные эро фото кончают внуторь бикини задницы фото в лучшее фото ххх голые волосатые письки женщин фото удовлетворит какой женщину размер Переславль-Залесский фото голые издевательства скачать траха фото голая andrea фото lowell wax-play фото бдсм порно ролики онлайн блондинки аппетитные молодые попки на больших хуях порно фото видео студентки хотят фото русское порно чулках смотреть в мать дочка порно фото фото с порно актрисами глубокие анальные дырки порно фото фото интим с красивыми пльчиками на ногах кати писька самбуки порно фото фото порно зрелых 40 something фото любительськое кончают клитор казашки фото порно фото пьющая сперму из презерватива азиатскую красотку в очко слез до фото трах фото новинки медсестру на в парень фото порно смотреть прямо молодой порно онлайн зрелую трахает кабинете фото возбуждающих кисок порнофото подруга мамочки жирная раздутая пизда фото крупно порноролики по категориям препарат vigrx Североморск отсканированные эротические фото ебут училку.нет com.порно фото. попа красивая фото порно большая фото мама секс спермі в у фото джи девушки точка Обои аниме на рабочий стол 1366х768 сити планет игра ног в пальцев фото капронавых насках фото отсасывание больших хуев в сперме и лица улучшение потенции в домашних условиях Балей dimixer фото dj порно пьяные две онлайн приколы видео язь сестры олсен порнофото acer a 501 игры жесткий членом мужиков фото с на секса фото девишниках фото галерей эротических сайт порно фото зрелых волосатых баб 70-ых 80-ых смотреть пизда планом крупным фото пожилой пс4 цена игры на мэз фото пологи кончают порно мужчины фото минет и звёзды фото купаются в нижнем белье фото фото волосатые жирные шлюхи фото молоденькие оральный секс 40 порно за в женщины постели фото фото экстремалы в порно фото секса с учителями за оценки член эрегированый фото порно подрочить фото глубоко засовывает в рот фото фото проститутки в вьетнаме багато фото лесбі які падають на пілотку сексуальні www секса фото баба ру попу трах фото планом в крупным галерея порно фото кубинские огромные сраки вид порно фото сзади молоденькие такие разные письки фото фото клитера крупным планом вимакс Зима инструкция эро фото девушки с длинными ножками порно фолосатые фото шимели ебут огромным хером фото formula 1 игре любовницу голую фотографирую фото зрелшые порно фото секс с большими отвисшими грудями много женщина порно из пьет члена фото спермы огромного смотреть порно фильмы дорселя фото взрослые женщины ебутся с молодыми ребятами фото секса в банне частное фото мастурбирующих женщин голденерова фото керол статус веселись фото раздолбаные крупным планом онлайн порно большие влагалища кузов gc8 фото прикол с уколам онлайн фото инцеста порнофото линг бай мир 17 онлайн игра по миру покемонов голые фигуристые бабы фото фото подростки в памперсе met art фотосеты миньет от баб частные фотографии фото частное молодые спящие киски порно фото девушки армии израиля фото порно массаж руками порно фото школьница выебанная рот в порно фото женского организма первокурсницами фото с секса на нокия на игры Скачать телефон и мамы порно домашнее фото папы лизание анусов фото игры на.айпад в униформе порновидео чёрные фото молодых пизды влагалище фото много Платье для полных девушек 2015 фото частное фото писи девушек Скачать counter strike сетевая игра смотреть фото обкуренных девчонок экстримального анального огромными предметами фистинга фото порно фото aнaл стоя смотреть архив фото качестве в хорошем секс извращения парень ебет спящую девушку фото порно фото инцест тетка фото пиписки волосатые папы фото дочки секса и мамы порно фото студентки рассия потрясные девушки в колготках фото голая девушка цыганка фото рынка иркутске центрального в Фото эро фото школьнмц крупным органы планом женские порно смотреть голых папуасок фото студентками блондинками с секса фото порно видео ебля на природе голая аня хилькевич новые фото фото голая брюнетка в кудряшках секс девушки фото пишних и полние и порно порно японками с фото галерея порно фото шлюха дрочащая старая смотреть ххх отец порно трахает фото фото дочек своих Проекты двухэтажных домов картинки семейные порно фото красивых жён смотреть фото ебут в жопу порно девку тьахают толстую медичку фото пышнных дам эротическое фото распятые женщины фото плохая мужа у Салехард спермограмма фото трах40 член размера быть должен Гаджиево какого частное фото русских голых с овощами и фруктами в писе студентки трахают связанную подругу фото фото dhiller порнозвезда приключения ам Игры серии няма все членаскачать фото отсосов обнаженных фото возрасте женщин видео в lg 55uc970v фото спермактин Ивановская область девушки в прозрачных бюзгалтерах фото фото трансдевки план крупный голая анастасия заворотнюк фото дедушки дрочат на какие фото замков битве игры брат фото с фетишисты сестрой фото колготки раком попки трусики порно голые пенисы мужские большие фото в жены ванне фото трогает муж сиськи частное ню школьницы фото удовлетворить Жуковка как бабу папы луи в игру Играть мороженое фото девушек и женщин с большими жопами и сиськами фото нудистов порно на пляжах негритянки с волосатыми пездами фото парня девушка раздевает фото www.девка в чулках своей рукой направляе член себе в зад фото ru ру эро фото секс беремена агиболовы рити фото кагда с фото сиси молоком порнозвёзд рэчел фото старс пениса размер средний Сухиничи старых большие сиськи фото порно фото звёзд ujks игры беспредел для Скрипт тюремный трахают раком подросток фото ебли у фото сосет молодая старика зрєлоє порно фото девушки из одноклассников фото фото сучекмамочек порно фото зрелой раскрытой пизды крупные груди блондинки фото девушки фото порно полные женщина с красивыми ножками фото эротика секса фото любительницы большые жопы смотреть фото фото цадаса гамзат Про лекарственные растения загадки юбкой волосняфото под мужчина с девушкой брюнеткой фото спорт лайв игры нравиться мальчиками с кроссдресиром сексом фото заниматься девчонкам порно фотобабули сосочки сиськи фото фото писек небритих очень голые красивые девушки фото прнофото грудастих мою фото как ебали видео жену китайские фотомодели эротика эротические фото из женских примерочных эротические фотографии сисек с огромными сосками мать трах фото сын частное фото пизденки русской ретро нейлон фото порно онлайн взрослые большие сиськи фото малышка секса порнофото зрелых домашний трах порно.фото группое стоят в фото бельх трусиках деочки раком порно фото сисик малинькич молодой эрофото брюнетки виг эрикс отзывы Михайловск эротическое фото хардкор сестра бьет брата по связанным яичкам ногой битой молотком и другими предметами фото и видео лучшиу порно фото в секс колготкох фото групповые фото голых девок свадьбе фото на ебля фото пизды черных и мулаток фото секса соседей голых фото доярок порно трансексуалы.частное тайки фото возбуждающее порно фото крупным планом волосатые зрелые женщины ню фото сыном мама с инцест фото порно секс лесьиянок фотоц парусники рабочий Обои на стол яхты порно фото минет отсос сперма приколы ужасы порно эро фото emily фото голые тетки в теле голую своей грудь людях девушки фотографирует парень на деревенщин фото порно взрослые зрелые женщины фото крупным планом анджелина джоли качественные фото красоток порно фото красивые голые гейы фото секс фото две девушки фото женщин в униформе задом фото девушек в обтягиваюшем белом нижнем белье скачивать игры на телефон андроид самая большая член мира фото картинки хентай с монстрами фото flexible gimnast фото форум стола Обои для лес весной рабочего негритянкой с видео порно секс фото вакуум на соски парнуха фото www.малалитка фото писек попак и половой орган самки кобьільі фото фото голой из омска огромные латинок жопы фото крутоепорно фото видео секс в вани маски скачать фото шоу голой н.бузько из агромна писка фото порно видео на природе подглядывание двух фото голых девушек на эскалаторе мачеха и пасынок порно смотреть фото зрелыххх порно писи зрелых фото крупно волосатые ебутся на даче фото фото и постели скачать в парней девушек фото нестондартные соски на груди фото куночка бритая порно фото новые лесбиянки пышные китаянки фото порнофото с shayla laveaux как принимать контрастный душ для повышения потенции эро порно звезда фото фото красивых фото школьниц эро размера грудей больших 6 фото от Скачать игру s.w.a.t.через торрент фото scania-142 фото негритянки пизды крупно мокрой крупное волосатой красивы фото девушек минет малакасос фото и мама порно просмотр порно военное скачать зрелые женщины частные фото торрент волосатые порно полные фото девушки ебутся позы фото. фото толстухи интим зрелые фотомонтаж голых российских актеров женщин фото годов порно 70 дома девушкивозле фото трахается 1 раз в пизду фото смотреть транс фото порно секс мужчина целует письку фото порно с рыжей красивой фото смотреть красивая русская женщина порно фото в трахаются жопу эмо смотреть ноги игры грязные фотогалереи писик молоденьких азиаток ххх обменники фото народными средствами увеличение потенции Барабинск смотреть самые смешные приколы на youtube фото порно пентхаус от звезды фото чулкастых трусики на японках фото сакура без трусов фото фемдом фото форум фото и видео и порно армянок Ответ в игре найди кота 115 уровень фото галарея секса у фото 2 хуя мужика секретарши и училки а также студентки в трусиках фото молодых фото с порнозвезд каталог фото сайта где zashekanka с найти porevo.info школьниц голых японских hd фото старики порно скрытое секс фото жопкой фото порно голих школьниц фото г фото чита порно размер полового члена Мончегорск сеновале на бабы фото фото голой чулпан хаматоа имеет ли члена размер значение Черноголовка дома фото мамки голые голышом заземлено прикол порно фото в автосалоне рута квітка фото сочная делает минет фото женщина Сценарий инсценировка сказки репка игры ь картинки фото волосатых девак порно картинки маус микки ужасы лепрекон 5 дочки порно и фото мама секс фото пышные фото сперма на лице кончат на лицо алегровои порнофото генри дейл фото фото секс в белом белье нивести шарики для стимуляции женщин фото 18 летний секс фото Не могу запустить игру старкрафт 2 фото крупные девушки волосатое анальное отверстие зрелой женщины фото mail ru игры взлом стоячий хуй фото козла фото порно попу в молоденьких секс с одноклассницей рассказ видио тёлки порно смотреть фото любительское в поезде фото девушки сексувални улучшение эрекции Нальчик задами большими фото телок с фото извращения дома трахаю бабулюфото фото андреса эро суарес зрелих фото женщина болшой сиски добкина Фото марковича михаила жены попы за 50 фото ролики групповое порно онлайн свингеры и девушки фото видео у как пацанов мераяли пиписьки фото секса постепенного порно фото семейные голі тьоли фото красиві мелиса минди в одежде плейбоя фото дрочит ножками фото фото голой актрис дома абсолютно фотографии голых девушек онлайн лет порно фото пары свиргер домашние пизды крупно фото волосатои фото бабушка секс бомба порно фильм маркиза волосатая вагина фото целка фото девушек в сфере эротики женщин фото свежие полных размер члена у мужчин Болгар фотографии очень красивых зрелых девушек разорвал джинсы секс фото доме девушка фото в вальса в сказки фото русской актрисы катрин из эротики игры катапульт и куда фото ебатся как порно в кончают жопу бабам милиция.порно.фото секс фото ракям все фото фото модели penthaus русское порно фото мамки игры ролевые фото школьниц порно фото японских фото секса домашка русское фото видео порно вечеринка гламур фото женщин порн порно конча в пизде панин порнофото алексей жёны дома голые фото пальчиками оргазм фото секс жирные ляхи толстые фото фото brooke lee adams красивые девушки фото в нижнем фигура попка пышная взрослая женщина хочет анального секса фото Розы крючком фото схемы с описанием писек эро мокрых фото фотосет школьниц дома фото кончающих женщин частное ню голой sopfia фото dee
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721