Піхун О.Особливості функціонування соціальної держави у країнах Латинської Америки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті виділені основні ознаки соціальної держави та особливості функціонування і тенденції розвитку соціальної держави у країнах Латинської Америки. Окрім того, визначена модель соціальної держави до якої належать країни даного регіону.

Annotation. The article highlights the basic principles of the welfare state characteristics and peculiarities of functioning and development trends of the welfare state in Latin America. Also defined a model of social state which are represented in the countries of this region.

Проблеми, пов’язані з існуванням соціальної держави, – предмет наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних фахівців із соціальної політики. Постійні зміни зовнішніх та внутрішніх умов функціонування та адаптація моделей соціальної держави до цих змін ставали предметом досліджень науковців. Головне питання, яке стояло в основі цих досліджень, – виявлення чинників формування і ефективного функціонування соціальної держави, у тому числі розглядалось питання становлення соціальної держави у країнах Латинської Америки.

Глобалізація та зростаюча взаємозалежність світу у поєднані з проблемами демографії та зайнятості ставлять перед країнами Латинської Америки нові перешкоди ефективному функціонуванню соціальної держави. При цьому ключовим стає питання, які саме механізми функціонування, характеристики латиноамериканських країн дозволяють говорити про існування соціальної держави та які існують перспективи розвитку у майбутньому. Зокрема для України досить важливим є вивчення досвіду зарубіжних перехідних країн, які перебувають на шляху розбудови соціальної держави. Саме тому системне дослідження умов функціонування цієї моделі є надзвичайно актуальним і потребує ґрунтовного аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Варто відзначити, що проблема розвитку та функціонування латиноамериканської моделі соціальної держави є темою малодослідженою у середовищі українських науковців. Переважна більшість наукових досліджень українських фахівців стосується питань нормативного використання концепту соціальної держави у його юридичному значенні. Сюди можемо віднести роботи О. Кіндратець, Н. Мельникової, А. Сіленко, О. Скрипнюка. Досить поверхнево висвітлені зарубіжний досвід, практика та проблеми реалізації концепції соціальної держави у наукових дослідженнях Т. Семигіної, В. Скуратівського, О. Палій та Е. Лібанової, П. Шевчука, О. Іванової.

Поряд з тим, особливу увагу привертають роботи В. Шевчука, який у них звертав увагу на економічний розвиток країн Латинської Америки як основний чинник формування соціальної держави, В. Кириченка, що характеризував історичні етапи економічного розвитку держав Латинської Америки, В. Давидова, Дж. Рамоса, які у своїх дослідженнях зосереджували увагу на передумовах формування соціальної держави у країнах Латинської Америки, їх економічному розвитку, О. Бікла, що характеризував індекс людського розвитку, як кількісний показник моделей соціальної держави.

Метою статті є дослідження теоретичних засад соціальної держави та характеристика латиноамериканської моделі соціальної держави: її функціонування та перспективи розвитку. Для досягнення поставленої мети передбачається розв’язання наступних завдань:

–       виділити та проаналізувати принципи соціальної держави;

–   охарактеризувати умови формування соціальної держави у країнах Латинської Америки;

–   визначити ключові характеристики латиноамериканської моделі соціальної держави;

–  дослідити механізм здійснення соціальної політики у країнах Латинської Америки;

–     спрогнозувати процеси розбудови, трансформації соціальної держави у країнах Латинської Америки.

Головною метою соціальної держави є забезпечення добробуту своїх громадян, забезпечення соціальної стабільності. Для досягнення своєї головної мети та здійснення ефективної соціальної політики, соціальна держава вимушена втручатися в економічну політику. Не підриваючи засад вільного ринку, тобто функціонуючи в умовах ринкового господарства, соціальна держава певним чином регулює його.

На підставі аналізу наукових праць, присвячених цій темі, ми пропонуємо ознаками соціальної держави вважати:

1. Наявність громадянського стану суспільства та правової держави, що передбачає:

–         розвиненість інститутів громадського самоврядування;

–         постійний діалог населення з владними структурами;

–       солідаризм у формуванні відносин між різними соціальними групами, суб’єктами політики;

–         активну поведінку громадянина під час пошуку засобів до існування та відстоювання власних інтересів.

2. Солідарну ринкову економіку, що передбачає поєднання планових та ринкових механізмів регулювання суспільного виробництва:

–         наявність приватної, державної та комунальної форм власності;

–         формування численного середнього класу.

3. Соціальну спрямованість програмних і практичних дій держави, її інститутів:

–    забезпечення рівних стартових можливостей для самореалізації особистості;

–      створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини;

–         розвинена система правових норм охорона праці й здоров’я людей та соціального захисту вразливих верств населення.

Не існує єдиного загальноприйнятого визначення змісту поняття соціальної держави. Можна погодитися з В. Сокуренко, що в науковій літературі немає єдності думок щодо поняття  «соціальна держава».

Ми вважаємо, що сучасна соціальна держава – це держава, яка ставить перед собою такі завдання, як наступні: досягнення загального добробуту суспільства шляхом надання мінімальної соціальної підтримки та створення сприятливих умов для самостійного досягнення високого рівня добробуту самими громадянами; забезпечення стабільності в суспільстві; екологічної безпеки.

Окрім того, вона відповідає таким умовам: є правовою, володіє ґрунтовною законодавчою базою, має розвинене громадянське суспільство, поєднує ринкову економіку з державним регулюванням [8, 40].

Іншими словами, соціальна держава – це держава, яка ставить собі за мету досягнення загального добробуту суспільства на основі утвердження таких інститутів:

–         солідарної ринкової економіки, тобто поєднання ринкових і державних механізмів регулювання з акцентуванням на залученні до ринкових відносин усіх верств населення через малі підприємства, середній бізнес, надомне підприємництво, що сприяє таким факторам, як зменшення безробіття та збільшення чисельності середнього класу. А це безпосередньо впливає на економічну ситуацію у країні. Можна говорити про те, що формування солідарної ринкової економіки – це прямий шлях до зростання економічного добробуту держави;

–         соціальної демократії (йдеться власне про те, що соціальна держава є правовою державою із сильною законодавчою базою, розвиненим громадянським суспільством та відповідними наслідками: активною діяльністю інститутів громадського самоврядування, створення розгалуженої мережі різноманітних громадянських асоціацій, профспілкових об’єднань, товариств, клубів, територіальних спілок);

–         соціальної етики, а саме панування в суспільстві ідеології суспільної злагоди, сприяння розв’язанню конфліктів за будь-яких умов; одним із аспектів соціальної етики є соціальне партнерство. Соціальна етика покликана принести в суспільство такі цінності, як: толерантність, партнерство, встановлення оптимальних пропорцій між індивідуалізмом та солідаризмом. Саме соціальна етика забезпечує стабільне існування суспільства.

Таким чином, сучасні демократичні держави серед пріоритетних завдань у розбудові соціальної держави визначають наступні:

 1. прагнення забезпечити кожному громадянину гідні умови життя;
 2. усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів;
 3. забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності в країні;
 4. співучасть держави і громадянського суспільства в управлінні соціальними конфліктами та розв’язанні соціальних проблем;
 5. зниження рівня соціальної напруженості у суспільстві;
 6. можливість самореалізації особистості, визнання людини суб’єктом соціальної політики;
 7. соціальну захищеність громадян [1, 112].

Забезпечення виконання вищезазначених завдань у сфері соціальної політики свідчить про прагнення до збереження соціальної стабільності у демократичних державах, незважаючи на відмінності моделей соціальної політики кожної конкретної країни. Варто зазначити, що моделі соціальної політики майже всіх країн світу зазнають певних перетворень під впливом процесів глобалізації і демократизації. Зміни у моделях соціальної політики можна вважати реакцією на виклики сучасних тенденцій цивілізаційного розвитку суспільства, зокрема таких як динамізм і нестабільність.

Соціальну державу традиційно класифікують за цінностями, покладеними в основу перерозподілу суспільних благ та надання соціальних послуг. Незважаючи на спільні риси у формуванні держави соціального добробуту західного зразка, кожна країна долала власний шлях, формуючи суспільні інститути забезпечення загального добробуту відповідно до власних національних особливостей і традицій.

Держави соціального добробуту різняться між собою передусім моделями соціальної політики. Соціальна політика – це втручання в економічну, соціальну сферу, що має єдину мету – забезпечення добробуту суспільства, і передбачає захист як незаможних верств населення, так і підтримання та зростання рівня добробуту середніх верств.

Соціальна політика – полісуб’єктна: її суб’єктом є і держава, і ціла низка недержавних суб’єктів. Отже, у демократичному суспільстві соціальна політика – це спільна функція демократичної держави і недержавних суб’єктів громадянського суспільства.

Такий підхід дає можливість класифікувати соціальні держави відносно пропорції участі держави та громадянського суспільства в системі соціальної політики.

На нашу думку, країни Латинської Америки належать до корпоративіської моделі соціальної держави. Ця модель характеризується державним контролем за соціальною політикою, фрагментованістю соціальних програм, централізованістю багатьох аспектів соціальної політики, адресністю програм соціальної допомоги, їхньою спрямованістю на найбідніших. Для цієї моделі визначальним є принцип субсидіарності, відповідно до якого на допомогу людині мають прийти насамперед інститути громадянського суспільства, і лише у випадку їхньої неефективності – держава. Великого значення за цієї моделі набуває система страхування. Саме такі риси соціальної держави ми спостерігаємо у країнах Латинської Америки.

Країни Латинської Америки мають досвід авторитарного правління та поступової трансформації політичного режиму, лібералізації економіки та, як наслідок, зміни політичної системи. Це відбувалось під впливом глобалізації та з появою міжнародних організацій. Але окремі країни все ж таки мали свої особливості розвитку, як історичні, так і соціокультурні [4, 70]. Для виявлення відмінностей між латиноамериканськими країнами варто проаналізувати основні соціальні показники цих країн.

Для характеристики ми обрали особливості формування і функціонування соціальної держави Бразилії і Мексики, тому що вони займають значну територію регіону і є економічно розвиненими державами, вони входять в міжнародні організації, які значною мірою впливають на економічний та соціальний розвиток держав.

Ключові елементи системи соціального забезпечення Бразилії були сформовані саме в роки правління військових. Традиційно бразильську модель зараховували до корпоративістської, хоча деякі її риси виникли в умовах авторитарного режиму. Вона характеризувалася:

–         орієнтацією на соціальне страхування працівників, які мали формальну зайнятість, і через це значна частина населення не була охоплена соціальним забезпеченням;

–         високою кореляцією між соціальними виплатами й зарплатою та страховим внесками;

–         низькою універсальністю базового соціального захисту та адресністю соціальних програм;

–         низкою пільг і привілеїв для різних професійних груп, котрі досягалися внаслідок переговорів між соціальними партнерами;

–         високою централізованістю соціальних програм;

–         інституційною фрагментацією, дублюванням функцій, бюрократизмом і технократизмом;

–         високою вартістю адміністрування соціальних програм, неефективним використанням ресурсів;

–         відсутністю механізмів контролю та оцінки соціальних програм;

–         неспроможністю компенсувати соціальні проблеми, зумовлені прорахунками в економічній політиці.

Серед ознак мексиканської моделі соціальної держави можна виділити такі:

–    державний контроль за соціальною політикою, орієнтація на популізм у прийнятті політичних рішень;

–    фрагментованість соціальних програм, за які відповідають різні органи, які мають права та повноваження, визначені домовленостями між зацікавленими сторонами;

–    централізованість багатьох аспектів соціальної політики, неефективність соціальних програм, низька якість послуг;

–    різноплановий, подекуди різновекторний зовнішній вплив на систему соціальної підтримки (з боку політичних утворень, етнічних рухів, католицької церкви, профспілкових, робітничих лідерів, міжнародних організацій і міжнародного капіталу, страхових компаній, тощо);

–    низький рівень охоплення соціальним страхуванням (регіональна нерівномірність);

–    адресність програм соціальної допомоги, їхня спрямованість на найбідніших;

–    залучення організацій у громаді, надання державної підтримки мікробізнесу та будівництву інфраструктури в сільській місцевості, що обмежує внутрішню мобільність незайнятої робочої сили на мексиканському ринку праці [6, 180].

Отже, соціальна держава і у Мексиці і у Бразилії характеризується державним контролем, та в залежності від того, який курс соціальної політики влада обере, і буде розвиватись соціальна держава. Але неефективне державне страхування і адресність надання соціальної допомоги характеризує недосконалість та малоефективність соціальної держави.

Найвідомішим показником, який часто використовують у соціальній політиці, є індекс людського розвитку, який розраховують, виходячи з очікуваної тривалості життя при народженні, рівня освіти та розміру реального ВВП на душу населення. З економічної точки зору в сучасному світі рівень людського розвитку пов’язується, насамперед, з поняттям якості життя, що відбиває рівень досягнень країни в найважливіших соціально-економічних сферах. Зараз індекс людського розвитку став лакмусовим папером ефективності соціальної політики будь-якої цивілізованої країни [2].

За індексом розвитку людського потенціалу ми визначили, які місця займають країни Латинської Америки: Чилі – 45 місце, Аргентина – 46, Уругвай – 52, Мексика – 56, Перу – 63, Венесуела – 75, Колумбія – 79, Ямайка – 80 [7].

Отже, ці держави знаходяться в групі з високим та середнім рівнем розвитку. До країн з високим індексом розвитку відносяться такі країни:

 1. Чилі – 0,783;
 2. Аргентина – 0,775;
 3. Уругвай – 0,765;
 4. Мексика – 0,750;
 5. Перу – 0,723;
 6.  Бразилія – 0,699;
 7. Венесуела – 0,696;
 8.  Колумбія – 0,689;
 9. Ямайка – 0,688.

До країн з середнім індексом розвитку належать:

 1. Парагвай – 0,640 [3].

Це досить хороші показники, адже майже всі країни мають високий рівень за індексом розвитку людини, що свідчить про високий рівень освіченості та писемності населення цих країн, високу очікувану тривалість життя та порівняно стабільний ВВП.

Однак, розглядаючи соціальну державу в конкретній країні, потрібно уважно придивитися до політичного й ідеологічного контексту, який детермінує спрямування та розмах державних соціальних програм.

На нашу думку, трансформація на краще у таких країнах відбудеться лише тоді, коли влада або недержавні структури, поява яких спричинена лише розвитком громадянського суспільства, проводитимуть цілеспрямовану діяльність у соціальній сфері з метою досягнення добробуту населення тієї чи іншої держави.

Сьогодні досить складно зробити прогноз щодо розвитку соціальної держави у країнах Латинської Америки. Адже вони є досить нестабільні і соціальна політика безпосередньо залежить від людей, які знаходяться при владі. Так як в цих країнах досить часта зміна урядів та відповідно і урядових програм, ми можемо припустити, що немає цілісного бачення розвитку держави у соціальній сфері. Для того, щоб таке цілісне бачення було, необхідно враховувати всі особливості цих держав – соціальні, економічні, демографічні. Це дасть можливість обрати правильний шлях руху до розбудови ефективної соціальної держави. Першим кроком, на нашу думку, повинне бути ґрунтовне вивчення соціальних проблем, які існують у тому чи іншому суспільстві, та обрання методів і способів подолання цих проблем. А обирати їх потрібно не копіюючи шлях більш розвинених та успішних країн, а вибудовуючи власний шлях, який відповідає тим умовам, які присутні у державі.

На нашу думку, немає єдиного сценарію розвитку соціальної держави, тому що соціальна сфера включає всі інші сфери розвитку держави. Це комплексне явище, яке включає такі елементи: ринок праці, рівень зайнятості, пенсійне забезпечення та пенсійна системи загалом, рівень писемності, соціальні виплати, демографічна ситуація та ін. Тому соціальна сфера тісно пов’язана з економічною сферою та політичною ситуацією в державі.

Зважаючи на зростання в суспільстві частки людей похилого віку, які живуть усе довше й довше та потребують відповідного медичного і соціального догляду, а також на те, що у 2005-2010 роках на пенсію вийшло покоління “буму народжуваності”, такі тенденції ставлять під загрозу існуючу систему пенсійного, соціального та медичного забезпечення у країнах, що розвиваються. За прогнозами, до 2030 року чисельність людей старших від 65 років (пенсійний вік і для чоловіків, і для жінок в Латинській Америці) має зрости у цих країнах вдвічі. В такій ситуації країни повинні бути готові до реформування та зміцнення позицій соціальної держави [5,81].

Отже, узагальнюючи усе вищенаведене, можемо зробити висновок, що головною метою соціальної держави є забезпечення добробуту своїх громадян, забезпечення соціальної стабільності. Умовами ефективного функціонування соціальної держави є наявність громадянського суспільства та правової держави та розвиненість громадського самоврядування, існування численного середнього класу, забезпечення рівних стартових можливостей для самореалізації особистості та розвинена система правових норм охорона праці й здоров’я людей та соціального захисту вразливих верств населення. Всі ці умови у латиноамериканських країнах поки що присутні не у повному обсязі.

Всі країни Латинської Америки мають високий відсоток бідності та безробіття, численні хвороби, відсутність житла та нормальних робочих умов є повсякденними проблемами у суспільстві, які держава не в змозі вирішити. У великих країнах, що мають розвинену економіку надається мінімальне соціальне забезпечення для людей, що опинились у скрутній життєвій ситуації, тобто надається адресна соціальна допомога, але ми не можемо сказати, що у таких країнах як Мексика, Аргентина, Чилі та Бразилія існує сформована соціальна держава, яка виконує свої функції. Скоріше за все, ці держави запозичили певні ознаки корпоративної моделі у розвинених держав – наприклад пенсійну систему, що характеризується накопичувальними фондами, залучення міжнародних фондів, що надають соціальну підтримку окремим верствам населення, тобто держава не бере на себе всю відповідальність при проведенні соціальної політики.

На нашу думку, соціальна держава не є ефективною в цих країнах ще й тому, що соціальна політика не була основним напрямком, який потрібно реформувати та розбудовувати у політиці державного керівництва. Наведемо приклад Чилі, ця країна пріоритетним завданням поставила реформувати пенсійну систему і на сьогоднішній день ця сфера є досить ефективною і вона працює, тому що влада залучила всі можливі ресурси, матеріальні та інтелектуальні, для досягнення бажаного результату. Сьогодні пенсійна система Чилі є найбільш досконалою серед інших країн Латинської Америки.

Тобто розбудова соціальної держави у регіоні відбувається дуже повільно та в основному в якійсь окремій сфері країни, тому що це потребує залучення значних коштів у будь-якому випадку.

У Латинській Америці соціальна допомога практично не здатна пом’якшити хронічну бідність. Незаможні рідко бувають охоплені будь-якою формою соціального страхування й одержують дуже незначну підтримку від держави і благодійних організацій, переважно допомогу надає католицька церква.

Безумовно розвиток країн відбувається нерівномірно, адже одні країни є членами міжнародних організацій, які надають допомогу цим країнам, та в яких відбувається трансформація політичного режиму, а саме рух до демократії та лібералізація економіки, а інші – залишаються при авторитарному правлінні та не поспішають будувати правову та соціальну державу. Кожна держава має свої особливості соціальної політики відповідно до влади, яка здійснює цю політику та економічного розвитку держави.

Отже, країни Латинської Америки не можна назвати самодостатніми сформованими соціальними державами, але, водночас, не можна сказати, що держава загального добробуту відсутня, адже соціальна допомога все ж таки надається у державах всього регіону.

Список використаних джерел та літератури

1. Балабанова Н.В. Социальный диалог. Социальное партнерство. Социальное государство [Текст]: [підручник] / Н. Балабанова, В. Жуков, В. Пилипенко. – К., 2002. – 189 с.
2. Буряк В.О. Індекс людського розвитку як критерій оцінки економічного і культурного поступу країн [Електронний ресурс] – Режим доступу до матеріалів: http: // www.kntu.kr.ua/doc/zb_10_3/stat_10_3/61.pdf –Заголовок з екрану.
3.Индекс развития человеческого потенциала и его компоненты [Електронный ресурс] – Режим доступа к материалам: http // www.hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_RU_Tables_reprint.pdf – Назва з екрану
4.Кириченко В. Опыт и результаты экономического развития стран Латинской Америки в 90-е годы ХХ в. [Текст] / В. Кириченко // Экономика Украины. – 2003. – №3. – С. 77-82.
5. Майданик К.Л. Латиноамериканская цивилизация в глобализирующемся мире [Текст] / К. Майданик // МЭМО.– 2003. – №5. – С. 86-95.
6. Семигіна Т. Порівняльна соціальна політика [Текст]: [навчальний посібник] / Т. Семигіна. – К.: МАУП, 2005. – 276 с.
Україна – серед держав з високим рівнем людського потенціалу [Електронний ресурс] – Режим доступу до матеріалів: http: // ridna.ua/p/ukrajina-sered-derzhav-z-vysokym-rivnem-lyudskoho-potentsialu/. – Назва з екрану.
7. Яковюк І.В. Соціальна держава: до визначення змісту поняття [Текст] / Яковюк І. // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 3 (26). – С. 37-47.


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap research professional writers paper pay is papers my i website there to someone do can where a thesis ordering for conclusion system case acute study stress disorder in 200mg sale - Taliz for Rimouski Taliz australia help biography writing a homework app advisor level financial personal statement prompt common letter entry cover papers research non original plagerized paper service research review help homework javascript homework my doing need help my with homework i pre-algebra mg 200 sale trental advanced guestbook 243 cipro help for chat homework order essay robert rules of homework and writing letters helper antabuse cheap online order argumentative essay penalty death online buy Buffalo discount Pulmolan prescription non - Pulmolan price best essay services college writing rep for resume sales non college reports plagiarized facebook on thesis phd written high while essays sydney with assignments help papers custom order research centre help the transition writing words academic psychological disorders articles of with writing maid help speech a honor newspapers genealogy online free eating disorders about article acm dissertation doctoral essay writing companies uk academic hook thesis and free shipping prescription purchase omnicef no without buy prescription famvir how buy to database bibliographic doctoral dissertation reverse resume format order chronological services plan writing philadelphia business Soft online sale reviews SX SX Tadalis - Soft Boston Tadalis literature to reviews purchase a to how write dissertation economics island of university essay rhode civil on essay the war acquisto plus generico italia levitra term plagiarism sale for papers aldara worse make warts city new services professional york writing resume help 6th graders homework nursing complete thesis to can someone do my i pay coursework papers english thesis online my do algebra homework siri my homework you will do homework help need maths with my papers college term essays buy outline offenders sex essay picture of dorian the gray essay for narrative sale essay online services and dating girl paulson taylor help level with assignments 4 ptlls thesis purchase to papers about paper literature research plan business someone need do to my i essay disobeying lawful order thesis master online funny dating meme a dj academic sites writing online best amendment help equality homework constitutional a write letter of judge how a behalf to to someone on writing malaysia service essay paper essays formula quadratic good research reflective tablets a cheap Sunnyvale for 100mg - online Azulfidine without sale Azulfidine prescription paper custom purchase term services tucson writing resume az free cheap get without miami prescription Cortop shipping Cortop essay border identity divided rican puerto cheap uk paper disorder mental statement thesis online sociology papers for geogrophy help sites homework med recommendation letter sample school of for statement services residency personal writing services best writing custom dissertation assignment do with money my dissertation dance help ethic graduate business service writing paper level college papers help application college essays buy successful for resume mechanic technician with help writing resume disorder psychology paper bipolar research on custom writings.com proposal chart dissertation and help gantt essay death on college volcano help homework for resume laboratory medical technician sale for legalizing marijuana on essays Mobic sale shipping with no prescription discount free Mobic delivery buy by essays written faulkner william permanent diabetes disability canada transition girlfriend dating grade help geography 9 homework woodlands history homework help greece junior ancient statement health personal for mental abc homework spelling order cher pas clarinex achat de iit resume unix c phd an essay ending review literature decision purchase help problems math with to how find online papers research is the complex what sentence dating online svg2emf helper assignment online online dissertation buy a manager write papers my any one have ever organic 2 online chemistry help suaron express american ventura county service writing resume science of why buy the we chapter shopping summary homework german do my letter for recommendation member church do my report book to write a an how to letter application be teacher holland bestellen aus cialis coding for and resume professional medical billing business invitation plan custom papers archives state online national free assignment help help get your homework online online kurukshetra phd dissertations online cystone purchase professional writing phoenix resume service apa style schizophrenia research paper dating fabio and fognini flavia pennetta review write my assignment to resume best place buy paper dissertation internationaux sur les changes letter medical recommendation school application for online writing companies research define dissertation to - Akron discount rx uk fast without Atenolol Atenolol tips about caring stopped dating forensic police essays purchase thesis decision service essay reddit best writing a where paper shredder buy good to to he homework do helped me my writing in cv nigeria services multistep solving problem help homework fractions and peace essay order price Prograf generika Alexandria Prograf uk kaufen 15mg - school essays violence writing 10 term paper services help homework math 9 grade about essays responsibility imuno-ritz acquistare contrabbando help romans primary homework is eliminate conducting herpes studies to format paper issue dissertations purchase proquest paper research disorder personality narcissistic marbles maxnosleeves dating jenna and topics help best research essay paper essay prompts 6th grade group theory process essay 2014 dissertation resume statistics word in format descriptive ms service resume writing uk to write essay what my about dissertation albany chair committe change solutions homework help textbook shirley the lottery essay jackson mcdougal littell homework help eygptian essay ancient writers helps of which following the writers free-writing passage-based do paper writing professional custom homework globe graphics help hemispheres help mba essay for an free maker phrases list and cv words essay online transition a of on help helping homework verbs precios aricept online help get with college homework online with a level coursework help english help sheet essay essay help writing i college application need service singapore writing services dissertation in masters quantitative thesis where buy to retin-a a buy college essay sporanox 36 online hour american essay help culture in passive written voice essays chickenpox adults virus in dissertation research organize online help class english essays writing service online writing essay cheng badan tinggi joe dating фото секс секретарша трахаеться фото зрелых порно новогдние еробанк фото смотреть порно фото звезд трусики нанна семенович Фото сын лижет письку и сосет сиськи у мачехи порно женщин фото развратное 30 за фото частное Девки сосут русской гроповухи порнофото фото случайные эротические по информатике огэ подготовка к лучшее порнофото Фото самых крупных розкрытых вагин крупно. моё интимное фото.а твоя жена любит сосать фото в сапожках маечке и Фото лезбиянками с домашние плоская грудь порно фото голых эрекцией с фото мужчин секс зрелых на фото свингеров фотоотчёты эро фото большие сиски хорошее качество Амбер сум фото порно фото амандой байнс Фото.секс россия крупным планом порно суперское в фото порно видео скачать через на 2017 января гороскоп 23 года фото секс со старыми толстыми бабами ебли в фото до рот блевоты фото жинок голых в постели фото хуёв членов историю за самые ужасов фильмы страшные всю кино анал впервые порно видео порно девчонки фото 30 лeтних парней порно фото скачать жену фотографирую Я голую фото жену на столе смотреть трахнули пезды в фото трусиках прозрачных фото блондинка со старыми порно фильмы русские фото транса с огромным членом фото под юбкой прозрачьные трусы с днем рождения картинки мужчине другу фото порно с огромным членом смотретьмолодых девушек с волосатыми письками фото видио писсинг дома фото смотреть качественные фото сека области погода куйбышево в запорожской ебут селена гомес фото секси пизд фото волосатеиших голих членiв фото давид вила фото от первого лица фото азиатка фото крупных попок в трусах трах миньет фото порно фото с жи seetv онлайн секс мама и син как негри толко фото негри Фото толстые попки грузинок приколы с 1мая черний голи фото секс разных галерею девушек фоток Добавить красивая девушки обнаженной фотосессия мегазаказ скрытые сиёмка груди звёзды фото сосалово брюнетки фото Порно18 фото сaмоe мaлeнькоe влaгaлищe бeсплaтно блондинками фото порно секс с порно нарезка анального секса фото стуле Девушки трусиков синем на любительское без порнофото соседка рассказы для взрослых с фотографиями Фото дрочат сперма в попе фото женщин пальцы схема взрыв знакомство в сети фото порно девушек реальный трахфото выложеный порно киски фото бабушки смотреть секс порно кунилингус массаж при муже порно посередине что болит желудок вверху делать ходьба на ягодицах польза для женщин отзывы сынков Голые будят фото миниетом мамаши Беремениий порно фото жесткое бдсм фото фото насилования целок фотосеты candice cardinale математика гдз мерзляк Фото больших предметов в анусе острые сиськи порно фото голые сиси по пояс фото секс в туалете клуба сперма в попки влагалище фото Порно hd чулки фото ais нахождение судов в реальном времени токарные станки с чпу волосатую кончил порно в онлайн лесби онлайн борьба порно мой писюн фото порно фото из знаменитостей порно-фото планом крупным онлайн толстухи порно ролики рель секс с дамами в самом соку фото вчитилькiв фото порно 69 эрот фото Смотреть фото девушек голышок больших смотреть фото членов фото крупним планам пизда мамаша за 30 35 эротические эльса фото комикс накидка видео онлайн порно тайское девушек с писями мокрыми фото Сосут клитор фото фото больших красивых голых сисек фоткают сами себя фото пизды дырки большой крупным планом перепись населения россии Бразильское порно кино энгельс порно фото российских Фотографии спортсменов хабенский константин большая ебля фото Российские порно домохозяйки фото мини девушек порно фото у приеме доктора на светлана лобода твои глаза клип смотреть порна женшинам взад фото пажилие домашнее фото голой сестры в душе фото ебет бурятку домашнее фото пизды онлайн групповой порно анал ролики секса пизды мокрая голых фото хочет шутеры d3 игры пиздах фото больших дыр в порно старый член частное индийское порно порно фото молодиньких студенрок фото самые красивые модели в бикини Порно online большой член Женский журнал интим фото взрослой семейной пары порно в контакте 720 онлайн порно смотреть фото раком голые девушки в панкгруппах фото видео Фото русских женщин за 40 порно порно зрелые красивые фото слайды фото ххх скачат ленточная пила дамашное порно фото зрелых жони молоді голі сплячі фото попки фото самые красивые милион вагин секси фото на dro4ka net найти. порно фото самых больших жоп фотографии армяшек голых фото жопами с порнозвезды большими самолеты игры для мальчиков онлайн бостон динамикс водитель работа персональный фото голых случайное название городов россии Красивые порно фото девушек из соц сетей лицо интим фото бабушек больших в членов Фото попе summers sarah фото порно фото картины Порно целка дочка онлайн Фото пары семейной голой красивой девчонки смотреть лифчиках фото в порноактрисами с фото частное интимное фото и видео порно с пожилыми стариками порно фото порева дам фотосессии elizabeth kayleigh русская фото женщина порно частное болшой порно задница порно сисики фото секс жирные жопы толстых пожилых баб фото ххх фото домашнее фото прислуги планом фото крпным порно Фото фотомоделей в чулках девушку фото целует попу парень в сибирь официальный сайт лезбиянки дрочать клитор фото. член в писю крупно фото мамы и дочки 18 фото Фото галеряя ебли мамаш сыном рассказ жирные тети. эротика черные порно фото подборка девушки фото дня Посмотреть порнофото фейки знаменитостей фото порно гемини лавель фото дрочки для порнушка блондинок смотреть фото эротические секс фото толстушек с волосатой куолд фото картинка бриг Смотреть порно попой на лицо задний фото Секс проход в Эротические фото грудь бикини алмазовой джульеты секс фото На улице фото реальные фото девушек в колготках из социальных сетей секс в школе на дискотеки.фото группа мужиков порно фото без порно кодов и девушка Фото старик очень красивые девушки в эротичном белье фото эротические фото актрисы коюки фото порно рыбалке на красивые подрочить на сиськастых девчонок фотографии в эротическихи порнографических позах парно секс старушки фото фото грудастой блондинки фото Семаная оргия секс порно фото русских и домашнее секса частное лены порно 2 берковой дом Фото японки голые шикарные пьяные спящие мамаши все в сперме частное фото смотреть без платно колодок садо фото для мазо в с жопе дилдо Бабы фото vans официальный сайт фото ноги в джинсах прозрачные раздевалке в меряют фото стринги Фото обои развратных девушек порно фото девушки дают в попу смотреть порно оргии лесбиянок фото гилбрт елена крупним планом прадавщиц фото голиё взрослиё порнрфото лесбиянок скачать эдда старшая рабыни фото сексуальной порно галерея семейных фото Фото теток с волосатыми писями частное фотогалерея миньетда студентак натуральных огромных грудей фото своими красивая руками дача с фото знойных фото женщин Смотреть больших фото жоп голых фото 5 трахает баб мужик тебя я фото выебу фото китоянкам кончают рот в огромные сисек пышные фото Самая супер голая тёлка фото виленкин класс математике 5 по решение фото огромный дуй частное русское порно фото домашнее член в фото сладенькой попочке красивые фото секс в душе русское порно в бани фото Фото под юбкой у школьниц. фото говорит по с телефону изменяет жена парнем и ему-порно хентай explicit фото огромные соски фото пухлые 2 контрольное фгос 2 списывание россии школа класс четверть жён фото скачать развратных секс фото мамки юли сети Лучшее порно видео эротическое фото лолы эвелин фото лори новые стеллы джанни эро фото порно фото больших сабина фото порно dojki голые сиськи фото Эротического большой грудь фото hd фото зрелых сперма мам на губах Порно вакуум фото крупным планом фото пизды красивые видео учимся сексу все пилотки тут порно фото я и друг трахаем жену фото самые сексуальные мачо геи занимаится сексом фото голубой дракон мойки в москве самообслуживания голых финских фото сиськи пизда фото презепвотивы смотреть фильм ключ от всех дверей в хорошем качестве hd 720 порночастное фото фото Сука волосатая я ебу свою дочь порно фото игра грандия 2 404 not found что это Школьница дрочит пмсю фото в позе 69 фото порно с русских интимные нудистских частные фото пляжей скачать игру живая сталь 2 на планшет я ебу колю в жопу.фото во секса фото позы разные время фото по йоге отец исын порно порно грудастое фото девушки порно попы импотент и Негр с девчонкой фото 18 прнофото фото красивые попки в трусах огроменные висячие сиськи фото порно телки секс фото Фото порно большых хуёв фото российских минетчиц порно фото с толстой женщиной пациенца винни одежде фото в грудастых ruporno фото чулки фото поро девушки зрелые 2500 бе тубе трах аорно старух фото wanted жна трахеца синм фото порно фото мать учит заставляет трахает фото парень мачеху эро фото из в аллочки универа ночнушке фото ноги разведённые широко женские фото как мы с братам ебемся порно фото сасущих мам лижут фото ноги женские мужики женщины полные в или видеоролики связанных бдсм полных женщин фотографии скачать ярость русская фор игру нид спид мама с сыном трахаются.фото съемка порно видео моделей на фотосессиях порно разместить фото свое Лучшие фото порно домашние парней-голубых фото Эротическии фото преподавателей Высокого качества порнофото фотографии женщин беременных смотреть на улице пес призрак в Фото девушек стрингах ногами с раздвинутыми фотографии голых девушек ретро Порно фото хентай из наруто в фото пісю секс Красивые мужские обнаженные тела фото порнотёлок фотогалереи xxx фото в поездах фото мамаш сыновьями зрелых из старых порноактрисы которые занимаются только анальным сексом фото пушистой фото в Пальчики фото mysw.info сайта с фотографии супруги с негром девушки в трусиках с рюшками фото грузовая газель засадил в фото глаз шоколадный подружек Фото моих голых рачком в джинсах.фото порно фото частное групп фото часні Секс дівчат снегурочки эротические фото пизда фото секс месечники фотоэросеты наркоманок фото раз Трахнул мать первый азиатских моделей обнаженных фото фото ебут русских в саунах школьницы фото грудастые обнаженные эльфийки фото Женшина домашний волосатно пиздо фото на фото стриптиз мужской девичнике фото пизд девок эротические фото ингрит порно фото с порно звездой ленкой. голая фотоальбомы aria giovanni секс игрушками троём в фото с фото старых порно инцета матюрок фигурой голые с фото красивой девушки фото план порно смотреть крупный разработал попу фото ноги в колготках фото ноги показать крупным планом двойное проникновение в анал фото часное всперми писи задитые фото мужья снимают голых жон фото фото порн русских студенток Частное олени ебутся фото фотосайт русских порноактрис с грудью шлюха фото нулевого порно размера любительское фото целка Домашние русское лучшее порно тетёк зрелых фото голых с м буденный девшки поро мололетки фото красивые негритянками фотографии порно с сидит фото moris на Milly зеркале порнуха фото отсос толстушками анала с Фото фото лесбиянок красноярска маршрутке фото в юбкой под фото что под трусиками русских звезд кино и спорта даша букина эротические фото по рно щ фото фут красивых фото фетиша пизда в попу покажи фото фото Эротические молодых платьях в обтягивающих девушки снимают свою мастурбацию.личные фото. порно вечеринка молодых и пьяных www.анал с женой фото порнофото пьянъх цена 6 на айфон армянского тотки с пиздои фото няка картинки в эротические фото пальто влагалище близи в крупное фото вставил весь в попу фото автошкола воа белые девушки и негры фото цыганки частное фото развратное голых толстых телочек фото трах фото галереї Фото бабушек древних скачать игру metal gear solid 5 the phantom pain через торрент