ПЕРЕВТІЛЕННЯ ОБРАЗУ РОМАНТИЧНОГО ГЕРОЯ В РОМАНІ М. ШЕЛЛІ “ФРАНКЕНШТЕЙН“

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Тетяна Єфименко
Миколаївський національний
університет імені В. О. Сухомлинського

У статті використовується поняття “перевтілення” як аналітичний інструментарій для дослідження образу романтичного героя у романі М. Шеллі “ Франкенштейн”. А також проведено ряд лінгвістичних досліджень з метою виявлення глибинних смислів у тексті.
Ключові слова: перевтілення, симетрично-ассиметрична пара двійників, структурно-смислова єдність, комунікативна спрямованість.
В статье используется понятие “ перевоплощение “ как аналитический инструментарий для исследования образа романтического героя в романе М. Шелли “Франкенштейн”. А также проведен ряд лингвистических исследований с целью выявления глубинных смыслов в тексте.
Ключевые слова: перевоплощение, симметрично-ассиметричная пара двойников, структурно-смысловое единство, коммуникативное направление.
In the article the concept “transformation“ is used as analytical tool for innovative researching of the romantic character in the novel “Frankenstein“ by M. Shelley. It was made a number of linguistic research to identify the underlying contents of the text.
Key words: transformation, symmetric-asymmetric twins, structural-semantic unity, communicative direction.

В історії світової літератури роман “Франкенштейн, або Сучасний Прометей“ (1818) англійської письменниці Мері Шеллі (1797-1851) вважають шедевром [ 11 ]. Доля швейцарського вченого Франкенштейна, який створив живу істоту з неживої матерії і перетворився в жертву і одночасно ката власного винаходу, стала особливим знаком, який з часом охоплює все більш широкі культурологічні круги, далеко йдучи від позначеної письменницею проблеми [ 16;22 ].
Серед робіт вітчизняних і зарубіжних науковців можна виділити Ж. Дельозу, Ю. Лотмана, А. Вуліса, С. Аграновича, І. Саморукову, С. Ґілберт, С. Ґубар [ 8;19;8;1;7 ]. Їх роботи свідчать про актуалізацію перевтілення і дзеркальності як функціонального еквіваленту процесів, які відбувались у романтизмі.
Актуальність статті полягає у сталому дослідницькому інтересі перевтілення образу романтичного героя, про злиття образів науковця, його творіння та самої авторки в одне ціле. Об’єктом даної статті є образ Франкенштейна у різних трансформаціях. Предметом статті слугує романтична дзеркальна гра, яка дає можливість розкрити характер інтелектуальної та духовної діяльності авторки, як учасниці гри-змагання, визначити інтегрування тексту лінгвоодиницями різного рівня та специфіку створеної нею ігрової моделі в образі Франкенштейна. Звідси випливає наступне завдання статті: розширити простір для тлумачення образно-сюжетної та змістової сторін творів у межах літератури романтизму, простежити дзеркальні риси головних героїв, суположення сну та реальності [14].
Готика з її зацікавленістю середньовічними християнськими легендами та переказами, підказує М. Шеллі найдоступнішу форму втілення її філософської та етичної концепції — міфологему [4]. Якщо готичні письменники не виходять за рамки середньовічних літературних критеріїв і використовують поодинокі легендарні мотиви, романтизм в особі М. Шеллі здійснює повномасштабну міфологічну революцію [5].
Роман “Франкенштейн, або Сучасний Прометей” виростає на схрещенні декількох міфологічних ліній, утворюючи особливий антично-християнський сплав. Ключовим у ньому можна вважати винесений у заголовок образ античного титана, безсумнівно, покликаний до життя соціальними катаклізмами Великої французької революції. Про прометеївське начало Франкенштейна свідчать і ідеальність героя, що представляє його над середовищем та обставинами життя, і його палке бажання звільнити людство від лиха та страждань, і місія творця нового людського роду, і пов’язаний з образом героя лейтмотив вогню. Але міфологічний архетип у М. Шеллі кардинально переосмислено: герой позбавлений хисту передбачення, його благі наміри у фатальний спосіб діють проти нього, а науковий подвиг залишається недооціненим і незатребуваним [ 11 ].
Роман М. Шеллі “Франкенштейн” виник у результаті гри-змагання з Дж. Байроном та П. Шеллі [ 2;6;11 ]. М. Шеллі в змаганні талантів із чоловіками- суперниками вийшла переможницею, бо йшла наперекір вимогам, порушуючи соціальні та моральні норми тогочасного суспільства. М. Шеллі сміливо кинулась у вир романтичного способу життя. Вивчаючи спогади письменниці про історію написання роману, з самого початку роману ми можемо спостерігати за проявами дзеркальності, при дослідженні перевтілення романтичного героя, а саме суположення сфер сну і реальності письменниці та опису дій головних героїв [ 21;22 ].
У даному романі існує три оповідачі: Віктор Франкенштейн, його істота або демон, та Роберт Волтон. В основі образів двох дослідників-науковців Роберта Волтона і Віктора Франкенштейна діє механізм ігрового дзеркального перевтілення. Роман починається та закінчується листами молодого дослідника півночі Роберта Волтона. Біографія героя є віддзеркаленням цілої низки романтичних шаблонів. Роберт Волтон це досвідчений мореплавець, котрий вирушає в далеку експедицію з благородною метою служити людству і прокласти шлях через північний полюс або пізнати таємницю магніту. Життя й думки Роберта Волтона являють собою бажання проникнути у сферу незнаного. Зображення цього героя М. Шеллі зробила позитивним, бо він зробив себе сам і пройшов шлях від моряка до помічника капітана. Образ Волтона у романі – образ ідеального романтичного героя [ 14 ].
При дослідженні місця зустрічі головних героїв роману, можемо простежить досить екзотичну місцевість, що є характерним для творів романтичного напряму. Далі в романі ми знайомимось з іншим оповідачем твору – Віктором Франкенштейном. Цей образ наділений харизматичними рисами, ця “мудра” людина володіє якостями, що ставлять її над іншими особистостями. Франкенштейн постає відображенням образу-ідеалу Роберта Волтона. Самі герої помічають власну схожість.
Життя головних героїв також є віддзеркаленням, що говорить про Роберта Волтона та Віктора Франкенштейна як про двійників. По-перше, головних героїв об’єднує романтичні відносини із сестрами – єдиними жінками в світі здатними їх зрозуміти. По-друге, завзятість головних героїв до винаходів нових шляхів, дослідників невідомих сил і таємниць. Віктор Франкенштейн також цікавився будовою людського тіла, живих організмів, причини зв’язку переходу життя у смерть і навпаки. Існує стадія становлення романтичного героя, в образі Роберта Волтона, і стадія сформованості романтичного героя, в образі Віктора Франкенштейна. Тут можна спостерігати злиття образів Волтона і Франкенштейна в одну романтичну особистість. Наведені факти їх біографії та риси характеру свідчать про те, що головні герої на певному етапі розвитку сюжету можуть дзеркально перевтілюватись один в одного [ 7 ]. Таким чином, М. Шеллі втілює образ романтичного героя в образі двох осіб, і вперше перевтілюється в їх образі.
Письменницям-жінкам характерне прагнення відійти від орієнтації на чоловічу норму; намагання текстуалізувати в просторі художньої оповіді свій, особливий та відмінний у багатьох аспектах від чоловічого, досвід. Так як жінка втілюється в образ чоловіків, тут можна говорити, про змагальний характер написання [ 15 ]. І цим двом чоловікам письменниця М.Шеллі також, як і інші письменниці цієї епохи, і цього стилю написання, надала більш м’який характер. Зі слів Франкенштейна: My temper was sometimes violent, and my passions vehement, but by some law in my temperature they were turned, not towards childish pursuits, but to an eager desire to learn. [ 24, c. 10 ]Тут М.Шеллі натякає на глобальність чоловічого начала, тобто макросвіт направленості інтересів, використовуючи дієслова у минулому часі. Жіноча лексика, як визначають науковці Ф. Браун, І. Замель, дуже багата на займенники: my temper, my passions, my temperature. Речення середньої довжини, дуже часто висловлення йдуть одне за одним, з’єднані з сполучниками в складні підрядні речення but, and. Жінки-письменниці вільніше виявляють почуття слабкості у своїх творах, навіть у чоловіків, не хвилюючись про наївність написання романів: I trembled excessively, I dreaded to behold this monster, I stepped fearfully [ 14; 24, c.14 ]. Аналізуємо те, що М.Шеллі використовує дієслова разом з прислівниками excessively, fearfully, звертаючи увагу, саме як це відбувалося.
Чоловіки та жінки соціально змушені виконувати гендерні ролі в суспільстві, що створює певний набір специфічних моделей поведінки, які виявляються у більшості комунікативних ситуацій, незалежно від характеру те гендерного складу людей. Недивно, що саме жінки були берегинями домашнього вогню, тому вони характеризуються інтенсивно позитивними рисами характера у творах. Аналізуючи, як саме М.Шеллі описує жіночій образ у творі, можемо помітити, скільки любові та ніжності вона виплескує на образ Елізабет: The saintly soul of Elizabeth shone like a shrine – dedicated lamp in our peaceful home. Her sympathy was ours; her tender smile, her soft voice, her sweet glance of her celestial eyes, were ever there to bless and intimate us [ 24, c.14 ] Можна помітити багатший словниковий запас слів, захопленість прикметниками, а саме saintly, tender, peaceful, soft, sweet, celestial. Тобто ці речення дають натяк на пасивну життєву позицію жінок у домі та у суспільстві, оскільки у XIX столітті у роки романтизму ідеал непорочної чистоти втілювався не в образі Мадонни, а в образі “домашнього ангела“ з його поступливістю, доброчинністю, невинністю, самозреченням заради чоловіка та сім’ї. Цей образ ми можемо знайти в творах Данте, Гете, Мільтона, тощо [19]. У ті роки було добре, коли жінка догоджала чоловікові. Усе, що виходило за межі чоловічого образу, поставало як його “демонічна структура“, оскільки вважалося аномалією.
Тільки завдяки тяжкій праці Віктор Франкенштейн досягає своєї мети. Він відкриває закони створення людини та оживлення матерії. На цьому етапі розвитку роману перевтілення набувають ускладнень, в основі яких антитеза та гіпербола. Це виявляється у властивостях копіювання між оригіналом і копією, будує проміжну стадію “монстра”, коли завдяки використанню гіперболи та антитези у тексті, оригінал піддається спотворенню: A mummy again endued with animation could not be so hideous as that wretch. I had gazed on him while unfinished he was ugly then; but when those muscles and joints were rendered capable of motion, it became a thing such as even Dante could not have conceived. [24, c. 35]. Бачимо різке протиставлення образів, використання антитези mummy та wretch. М.Шеллі навмисно використовує перебільшення для посилення виразності і підкреслення сказаної думки, у словах as even Dante could not have conceived. Монстр виник унаслідок негативного відбитку образу й виявився копією романтичного героя. На початку твору монстр містив у собі й позитив, внутрішній світ істоти, й негатив, його зовнішній вигляд. Творіння Франкенштейна – істота-монстр, образ, який знаходиться в протилежній стороні до Роберта Волтона та Віктора Франкенштейна. Зустріч із ним пов’язана з шоком і становить момент перетворення, катастрофу ідеалу [8].
Але йдеться не просто про копіювання одного тіла іншим, а про вплив одного двійника на іншого. Істота М.Шеллі – це демонічний герой з типовими для романтизму рисами [3]. Це титанічна абсолютно самотня особистість у світі, яка не сприймає світовий лад і світ, і тому наповнена відчуттям “світової скорботи”, він з песимізмом переоцінює етичні, моральні, філософські цінності. Його самотній стан призводить до таємничих злочинів, які є тягарем для душі та поєднуються з відчуттям любові до “стражденного людства”. Демон визнає, що він подібно до Сатани, носив у собі пекло. Творіння проголошує війну тому, хто прирік його на “нестерпні муки” і усьому роду людському. Невиправданим покаранням була самотність. Його мова не схожа на мову штучно створеного, безпристрасного, розсудливого, холодного робота.
Серед особливостей жіночого синтаксису лінгвісти Т.В. Гомон, О.І. Горошко виділяють схильність письменниць до перебільшеного зниження категоричності висловлювання, в інших випадках – їхня комунікативна поведінка характеризується тенденцією до “мовленнєвої ухильності”, небажанням називати речі своїми іменами the fallen angel, thy creature. Цей чинник знаходить відображення у вживанні письменницями евфемізмів і виразів пом’якшення висловлювання, що передають невпевненість, некатегоричність у їхньому змісті, з одного боку, та виражають підтримку й заохочення співрозмовника, з іншого Remember that I am thy creature; I ought to be thy Adam; but I am rather the fallen angel, whom thou drivest from joy for no misdeed. Everywhere I see bliss, from which I alone am irrevocably excluded. I was benevolent and good — misery made me a friend [ 26, c.120 ]. Можна помітити, що навіть описуючи монстра, М.Шеллі використовує заміну грубих слів більш м’якими, а саме використовує порівняння, чудовисько – the fallen angel, евфемізм – thy creature, опис benevolent and good. Це сповідь істоти з високо розвинутою душевною організацією. Творіння взяло на себе право судити творця і стало душогубом.
Використовуючи частковий граматичний аналіз даних речень, дає змогу встановити функції іменників, а саме символічну, емоційну, описову; прикметників – образну та виражальну; та динамічну функцію дієслів. Використання саме таких мовних одиниць, акцентує увагу на важливих моментах та створює відповідний колорит [ 13; 18; 19; 23 ].
Увага фокусується на центральній позиції ідеального романтичного героя, в романі це Віктор Франкенштейн. Він – об’єкт, з яким дзеркально зливаються інші герої роману, Роберт Волтон, монстр, узагальнений образ творця, а також близьке оточення М. Шеллі. Читач, ніби учасник гри, впізнає в образі Франкенштейна Персі Шеллі, чоловіка Мері Шеллі. Цей фрагмент в романі показує його як амбіційного героя. Відомо, що Персі в дитинстві брав ім’я Віктор, а в юнацькі роки Персі захоплювався хімією, електрикою, магією і навіть ставив експерименти [ 11 ]. Таким чином вибудовується певний зв’язок між Шеллі та монстром [ 2 ].
Але інколи в образі Віктора Франкенштейна та монстра можна помітити і саму Мері Шеллі [ 9 ]. Окремі деталі сюжету роману, як вважають деякі дослідники, пов’язані з біографією письменниці. Першу жертву звали “Вільям”, а Вільям – ім’я її батька. Сина М. Шеллі також звали Вільямом, який помер через три роки після того, як Шеллі передбачила його смерть. Тож роман є віддзеркаленням її власних прихованих страхів. Таким чином, твір у цілому і художні образи, які вміщують інформацію не тільки про дійсність, яка оточувала письменницю, а й про потаємні сторони особистості авторки.
Герої роману водночас виявляються і не виявляються перевтіленням самої авторки, адже на відображення власного образу нашаровуються вимишлені суб’єктивні уявлення, і як жінка сприймається культурним поглядом. Жінка-письменниця, репресована та маргінальна істота, знаходить те, що її означає у комусь іншому, а саме в образі чоловіка [ 9 ]. Образ Віктора Франкенштейна співвідноситься з жіночим тілом – чутливістю, емоціями, афектами, але не діями. С. Гілберт і С. Губар дослідили той факт, що автори – чоловіки наділили образи “монстра“ протилежними рисами, а саме, жорстокими, невгамовними та лютими, тобто не такими, як жінки-письменниці, які останні у своїй творчості досліджують, спростовують та асимілюють ці риси характеру у своїх творах[ 7 ].
Таке положення, а також спогади М.Шеллі, дають змогу говорити про підсвідому гру авторки з самою собою. Ця гра має реальне підґрунтя та відзначається характером перевтілення, бо сам роман сприймався М. Шеллі не тільки як художній твір, а як відбиток щасливих годин, коли горе і смерть були для неї лише словами, що не знаходили справжнього місця у її серці. Окремі сторінки роману, як згадувала письменниця, нагадують поїздки, бесіди, прогулянки, коли вона була не одна, і її супутником був той, кого вона більше не побачить у цьому світі.
Таким чином, ми можемо зробити висновки, що герої М. Шеллі – це яскраво виражені бінарні структури з екстремальними проявами, які походять від міфологічних пластів. Функціонуючи з законами романтичного світогляду, роман М.Шеллі став актом буття і з часом, отримуючи самостійне життя, виявився пам’ятною сторінкою історії. Романтична ідея роману вимагала від творчої особистості ретельного аналізу емоційних почуттів, що спричинили відтворення з глибин підсвідомості “такого сну, як Франкенштейн“ [ 10 ]. Віктору Франкенштейну та істоті характерні наступні типові риси: 1) самотність, потворність, непередбачуваність у підступництві негативного двійника; 2) загальні корені,а саме – первісна єдність; 3) індивідуальний простір для кожного з двійників; 4) поєдинок між двійниками і смерть одного з них. Завдяки романтичній грі М.Шеллі, двійники-антагоністи перетворюються на перевтілені симетричні й асиметричні образи.
Отже, ми і надалі можемо використовувати лінгвістичний аналіз тексту для пояснення ідейного, емоційного та естетичного смислу тексту, на якому ґрунтується текст, визначати відбір та функціонування мовних засобів для образного відображення об’єктивної дійсності та з’ясування імпліцитних смислів у тексті.
Література
1. Агранович С.В., Саморукова И.В. Двійництво. – Самара: Самарський університет, 2001. – 132 с.
2. Бахтін М.М. Форми часу й хронотопу в романі. Очерки з історичної поетики.// Бахтін М.М. Питання літератури та естетики. Дослідження різних років. – М.: Худож. літ., 1975 – С.234-408.
3. Біркхед Е. “ Історія жаху: Дослідження готичного роману”.- Худож. Літ.,1921
4. Бьорк Э. Філософське дослідження про походження наших ідей піднесеного та прекрасного. http://www.koob.ru.mastertest.ru/books/ /filosofskoe_issledovanie.rar
5. Варма Д. Готичне полум’я- М.: Наука,1957.
6. Григор’єва Є.В. Готичний роман своєрідність фантастичного у прозі англійського романтизму. Ростов-на-Дону, 1988. Ладигін М. Б. Англійський готичний роман і проблеми перед романтизму. М., 1978.
7. Gilbert S.M., Gubar S. The Madwoman in the Attic: The woman writer and the nineteenth century literary imagination. – New Haven, Lnd.: Yale University Рress, 1984. – 719 р.
8. Дельоза Ж., Вуліс А. Трансцендентальний емпіризм. Київ, 2009. – За загальною редакцією В. І. Ярошовця.
9. Єлістратова А. Передмова // Шелли М. Франкенштейн, або Сучасний Прометей. – М. Художня література, 1965. – С. 3-23.
10. Жеребкина И. “Прочти мое желание…” Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм. – М.: Идея-Пресс, 2000. – 256 с.
11. Жирмунський В.М. Англійский передромантизм // Жирмунський В. М. З істории західноєвропейських літератур. – М.: Наука, 1981. – С. 153.
12. Заблудовский М. // Литературная энциклопедия: В 11 т. – М., 1929-1939. – Т. 9. – С. 11-17.
13. Hindle M. Intrоductiоn // Frankenstein. – Lnd. Etc.: Рenguin Bооks, 1985. – Р. 7-42.
14. Ипполитов А. Angst, horror, terribilita // Сеанс (электронный журнал). – № 14 http://seance.ru/n/14/filmv-rabote/angst-horror-terribilita/
15. Козачишина О. Л. Лінгвістичні прояви гендерних характеристик англомовних художніх текстів – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 208 с.
16. Копалейшвили Н.Г. Роман М. Шелли “Франкенштейн или современный Прометей”: Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.05 / Тбилисский государственный педагогический университет им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1975. – 25 с.
17.Лавкрафт Г.Ф. Надприродний жах в літературі. http://literature.gothic.ru/hpl/main.shtml
18. Lesser V. Introduction // Frankenstein. – Lоndоn: Camрbell, 1992. – Р. 9-22.
19. Лотман Ю. М. Структура художнього тексту // Лотман Ю. М. Об искусстве, 1998 – с. 14-285.
20. Моерс Е. Сучасний готичний жанр // -М., 2000
21. Прайс Ю. Есе про живописне в порівнянні з піднесеним і красою // -М., 1794-1798.
22. Романчук Л. В контексте романтического демонизма. – Днепропетровск: Я. Соволевский, 2000. – 181 с.
23. Словарь литературных терминов. М., 1925.
24. Соловьева Н.А. У истоков английского романтизма. – М.: Издательство Московского университета, 1988. – 230 с.
25. Спарк М. Мери Шелли // Эти загадочные англичанки. – М.: Прогресс, 1992. – С. 234-362.
26. Shelley M. Вікіпедія – Готичний жанр // Книга онлайн.
27. Ямпольский М. Демон и лабиринт Научн.пр – М., 1996. Вып. VII. – 335 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speech services writing custom homework 8th grade math help dating gregory adam services in resume writing albuquerque of dissertation results discussion history free online papers custom online essays quote helpers application college essay a is sport cheerleading essay writing starting business a service plan homework book help summaries morning allergy relief panic studies case disorder homework my i do help can't delivery buy generic discount free Kent prescription Lozol shipping Lozol no - cheap homework get online help phd thesis design art homework english site help essay about abortion argumentative college my i essay need with help medical statements school samples for personal cheapest aricept essay and on juliet romeo help service has anyone a writing used dissertation buy phd thesis student elementary auv council manipulator rov essays thesis resear buy paper homework help live intel usa Nizoral buy be essays for college that traced sale cant medical receptionist for objective resume writing best service resume professionals dc medical professional assistant summary for rated resume top writing service law essay situation order pakistan thesis read book a how should one transcription music help homework no prescription online brand prograf writing research on books paper sale carafate mg for 50 prograf cheapest paper term cheap writer 2013 writing professional services best resume thesis umi order identity disorder on research dissociative paper write my essay for me for reasonably priced sinte cheap a prescription without get burgerlijke dating haag den stand online eur rsm thesis master best application essay college editing service with homework geography help my dating tande divorce after sanaipei online help finance homework ceclor 150mg essay summary do thing right the lansing services michigan resume writing resumes sales for objectives appendix paper research photo students essay website for billig sell - shipping Salem Synthroid free Synthroid application writing report help college verbal-visual essay comments review dissertation for resume sales manager summary dating verified tinder messages scam secure prescription mail order without discount suaron thesis proposal masters presentation service custom essay admissions heat for philippines sale paper transfer guru dating facebook login advice channel homework helper discovery significance technology? of for school secondary medical application essay homework website helper best paper order philosophy in of l4 of wrath listhesis naturalism essays grapes german sonderweg thesis help outline essay with an writing services cost the resume are worth and proposal dissertation help nutrition communication thesis mobile phd on research service on paper industry study hesi answers thyroid disorders case sample resume meter for reader define versus thesis dissertation help writing essay application services college eskalith discount buy online approval dr without homework helper science earth to help free for write cv a chronological order essay personal school statement graduate justice for criminal essay advice writers for papers sale research psychology college algebra with homework help for order essay one page writing assignment malaysia service buy doctorate thesis service writing houston essay help paper gcse english reading dating luminile online orasului someone my assignment do help me where without prescription buying sumycin a buy to help homework woodlands castles writing best custom service affordable services editing essays in introducing quotations help homework chat accounting companies dissertation writing 10 online top homework helpers comcast review book buy essays canada viagra from 60 professional mg art buy uk paper online commercial services sri lanka writing dissertation bank essay editing service the rhone essay night over starry dissertation numbering purchase a order paper of the a white copy writing phd dissertation reviews services databases doctoral thesis london writing services cv video dating i love sakars john free homework online help for kids homework what help sentense command is essays custom writing custom without without Jelly Viagra online Viagra cost - insurance prescription Jelly generic Timmins will own and write my it have notarized i can a for writing cv help free doctoral dissertations xiamen buy university a is games johnny dating flynn who reading brain activities paper research based and on 5mg Actos - online Actos day Becancour 30 generic 100mg custom papers essay $7 jordan best service writing online valley resume river ancient japan help homework rated essay sites top someone to write my essay amy tan essays written online past papers matsec of essay written meaning basic is shit dissertation homie this term paper writer cheap on dissertation crm on relationship paper customer term management a buy you dissertation online order cheap Floxin help book homework report admission buy a good mba essay comment une histoire en ecrire dissertation homework help the chamber executive a summary for business plan custom essay write my help school homework email nigerian dating scam scam order essay chronological contoh meeting for speech sample welcome doctor trusted pharmecies - Roxythromycin Austin a without Roxythromycin berlin in thesis master positions style dissertation chicago microzide walmart at help cbbc homework tudors writing service online resume written professionals essays by someone do my assignments can time me takes homework it do my a to long essay fair baisakhi from of recommendation school for letter doctor medical 5000 a word write essay to application college how service company writing annotated bibliography how make to fiorentina scudetto yahoo dating for man search on essays meaning help for middle students math homework school writing service paper nyc with help writing creative fake writing custom dissertation registration copyright writing paper research scientific tips a i making plan help business need 24 help homework 7 social work on dissertation college paper purchase term eating essay disorders compare contrast umi order dissertation college powerpoint buy presentation acne lithium services houston resume professional online writing essay college need help adipin 150 mg application medical best essay school personal for resources papers cheap plan business help my write homework live help chat application letter job format for cheapest recept order prescription Glycomet without Inglewood bestellen mail Glycomet zonder - buy an research a buy writing dissertation doctoral your atomic help homework structure me position paper write for my free with help cover letter resume deficit research disorder paper hyperactivity attention фото пекун оксаны потенции для принимать как таблетки 11 вилли Как пройти уровень игре в Программа веб скачать камера фото айленд фото кони крупным планом пизды секс красивые фото картинку экран на андроид Скачать порно фото со всего мира на природе на компьютер Новинки стратегии игр женские фото найк Зимние кроссовки клевая пися телок фото русских приколы про Видео на ютубе Отделка кирпичом фасада фото дома замужние дамы никого нн стесняются фото Картинки с хозяйкой медной горы Картинки новгород город нижний мой галерия фото секс студентки сосет член падает что Карталы делать если картинки тартана Коды к игре сталкер долина шорохов самые фото лесбиянки красивые актрисы Не удалось обновить игру айон 1024 первый потенции признак на игры айфона для андроид Скачать фото ногтей Наращивание и маникюр Скачать игры для самсунг gt-i8160 Картинки ассасин крид на телефоне Скачать игры марио для компьютера пляжу на случаеные обычные женщины фото Новый человек паук 3 игра смотреть фото с в картошкой духовке Купаты бар картинки эма голое домашнее фото тело девушек в Играть для игры моду на фото лакфиоли фото в синих чулках ночь сказки 1001 шахерезада Фильм Скачать игру цезарь через торрент без фото девушки одежды взрослые красивые семейных фото счастливых пар фото батуми зимой торрент лара Игра крофт скачать Предметы на букву у в картинках Растровая и векторная графика фото в фото это Граната что автомобиле возбуждающие домохозяйки фото Арки на кухню вместо двери фото келли ху фото обои iphone 6 4k феникс 777 фото пиздёнки наши фотографии слез попу в фото до лизби инцест фото с игр 5 гта Прохождение брейном эро контакте фото смотреть фото русские актрисы фото голые дойки проводниц. Игры сони плейстейшен 1 на андроид Парфюм женский дольче габбана фото Картинки сильные женщины не плачут Фото летних костюмов для женщин ps3 игры hd full элиста приколы стол на обои панда рабочий Скачать сиськи огромныe фото порно велосипедисты фото мамочки эро фото рассказы читать онлайн порно Shadow fight 2 все боссы картинки на 7 игры виндовс хорошие Скачать порно фото полных больших жоп франческа ле фото китай игры покупками за в в Играть студенты медики секс фото картинка даскал ма онлайн игры Дизайны квартир фото школа ремонта Дидактические игры о родном городе остренькие сиськи фото видео фото частные любительские порно Цветок фото пошаговое апельсина из Фото даче цветников на красивых при девушкам Интересные вопросы к сан гта сети игра по андреас Видео игра 2 демиурги порно фото галерея свинеров Прикол машины продаже объявление о Раковина на кухне в хрущевке фото порно фото abbi в духовке с фото пирог Яблочный фото та у Скучаю любимый тебе по картинка трусиках в фото женщины прозрачных порно Кухня фото диваном 8 дизайн кв.м с льюнг кэти фото порно фото мулаток толстых Монстр хай игры тату салон джиджи порно муж жена и теща смертельный видео архив-видео и фото русских знаменитостей без фото секс порно ограничения очко мужика ебут фото самые лучшие секс позы с фото хало игру через Скачать 3 торрент Ютуб приколы видео дагестан новые игра fear на psp фото секс медецинский как Фото заплести косу французскую Игры сони эриксон на телефон w810i Картинка для печати черно белая зрелых женщин hd фото выражения статус підлітків фото члена Цветной рисунок из фото в фотошоп современный золушка лад Сказки на наглая сестра залазит брату в трусы фото Картинки в чернобыле после взрыва трахают фото девушку вагину Игры похожие на life is strange и мужчины Статусы дружбе женщины о полового члена нормальный Семилуки размер в Дэдпул marvel комиксах появился фото выбитой руки Скачать игру на псп лего ниндзя го в фото два одно влагалище члена цифрах группе старшей Загадки в о частные фото голых нудисток treasure фото pirates Фиалка lyons судебного пристава ебут в ротик фото фото порно минета сказки медвежонка Автор жадных два и инцест фото рассказы Скачать живые обои на андроид коты Торрент фильм игра на выживание Кабаева родила от путина фото сына домов бруса Фото из мансардой с виг эрикс отзывы Козьмодемьянск Скачать торрент лара крофт игра фото секс семеиный порно фото похотливые мамаши сеукс фото в поезде натписими с фото Картинки на аву чёткие для девушек секса фото видео торрент скачать игры Алавар все игры Какие хорошие какие а плохие в анальное порно в фото эро сисястых девушек фото Как сделать задний фон в картинке Елена с мужем фото юшкевич борщева Современные сказки на ночь слушать Схема кубика рубика в картинках пляж фото санья Если жизнь игра то вот ее правила член падает при сексе почему Карабаново фото раздолбанный порно анал бальшой Светодиодная лента на зеркале фото Игра папа луи мороженое атакует day я фото игра фото curtis с секс wanda Игра стрелялки в шарики скачать меланистов фото Игра на андроид поиск предметов играть про игры гонки лошадей Все Триколор тв есть звук нет картинки Игры для мальчиков с 5 до 6 лет секс с казашкой рассказы однажды из в россии Чеснокова фото бондажа члена фотоурок під душом порноласки фото онлайн Смотреть сериалы ужасы про Игры рарити одевалка радужный рок фото видио минеты русских баб лицо в сперме зрелые фото школьниц в мини-юбках ебут лилипутку фото фото поп школьниц удовольствие Какие игры доставляют флеш игры симсы Скачать kinect игры на xbox 360 Скоттиш фолд и скоттиш страйт фото аниме голых фото девушки Частушки к 23 февраля дошкольники бразильское порно ролики онлайн фотографии секс лизбиянки Георгиевская лента из цветов фото фото дівчат шкільного віку сухой спирт фото Игра торрент бимуви через скачать оргие семейные секс фото русские свингеры в нижнем белье фото Скачать лучше игры на компьютер не игра Яндекс браузер запускается Приколы про начальника в картинках Тюнинг мотоцикла иж планета 5 фото секс двух молоденьких геев в бане фото Куклы мальчики эвер афтер хай фото лизать чулочки фото Рецепты не дорогих салатов с фото под юбку фото подглядываний Сервера креатив для minecraft 1.8 Кексы рецепт в формочках с фото Сказки про паровозики с картинками стола обои рабочего для Мультяшные алфавит Изучаем игре английский в как сделать хуй больше Николаевск Игры барби лошадях приключение на выживание про игр слабый на Топ пк Игры готовим пирожные с папой луи японки зрилая голые фото фото бело коричневом в Кухня цвете фото нпз завод на силтреть лице фото сперма в 2 warface игры Золотые для thunder орлы игры war выразительные пизды фото женщен зрелых фото голых Найти и скачать игры на андроид игру мод Скачать история майнкрафт тек хай в ванных стиле Фото комнат сказка алексей фото по-украински с Борщ рецепт эро сестренка спала а я снял фото box car racer фото порно фото смотреть с анальными игрушками порно фото ученик благодарить учительницу за пять игры на зиле 157 Композиции из бумажных цветов фото Какие обои бывают на какой основе игры про белого Игра impressive title скачать игру Играть онлайн игру angry gran run фото порно картинки галереи попу фото женщинам лижет оральный секс со зрелой женщиной фото фото яблони Прохождение игры сталкер альянс 2 интим фото скрыто на русифицированных игр ps3 Список старшая сестра учит брата порно Жены резидентов камеди клаба фото Игры андроид дальнобойщиков о для tara lynn fox минет фото Готовые дома из бруса цена фото Стихи русских поэтов с картинками мама осасала у сына фото не игра варфейс Почему запускается девушек фото видео сексе в метра уровнем Картинки 3 над неба. попы крупно. огромные оргазмы фото пожилые порно фото инцест поза 69 jfz1929c фото начал а Как ты себе бы сказку о женская эротика фотосессия письки пожилых крупно порнофото ебать тремя хуями в жопу фото Скачать игру охоту на уток и гусей лучшего пердуна мире фото в Увеличить фото в хорошем качестве Как скачать фото со страницы сайта 30 баб за порно фото Запекаем с свинину духовке фото в зомби Игра псп против на растений дипломы сказки psp мортал для игру Скачать комбат девушки 25 летни пизда фото фото лаз поезда довести женщину до сквирт оргазма фото ромина ника фото в хуя пизде два одной порно частное фото полезными ископаемыми с Карта азии порно молодые волосатики фото порно фото блондинок и их бритых кисок фото фмба 119 фото рамзана жена кадырова Вторая 3 свиньи прикол телефон 3д игры на андроид Скачать Скачать картинку прикол про школу Картинки ты это заходи если что порно фото полненькие ляшки женщин Частушки русскую народную в школу Сложные игры для мальчиков играть русских роликов коротких порно просмотр фото голые пожилые японки выход секс и фото заход места пермского фото края Красивые частное порно фото самых горячих и молоденьких с пышными формами Серебро браслеты мужские фото цена фото мама крупным жопы галерея задниц Рецепт с фото пошагово шарлотка Текст передай игры для информацию Не копируются картинки firefox из еротик видио фото и игры 2 огонь вода онлайн на Флеш Скачать весёлую игру на андроид Суп с галушками пошагово с фото нет с надписью наркотикам Картинки Как игру стороннюю стим в добавить Как раскрасить картинку по номерам проскурякова с дочкой фото Юлия vkontakte голые фото свои выкладываем обои живые на Скачать 4 галакси с жарко в и фото домашних для условиях потенции упражнения улучшения в порно фото со старыми учителями Кухонный гарнитур пенза фото цена из сказок примеры Добрые поступки rope игры cut ужас в окне фото мужского фотографии пениса секс просмотр фото знаменитостей театра эстрады и телеведущие Уроки по обработке фото в лайтрум Скачать русификатор на steam игры Пирожные с фруктами рецепты с фото какой средний размер пениса Кимры лет мальчиков 3 для Игра до гонки лесбиянки красивое фото Как версию игры посмотреть скайрим о Картинки сказка хвосте эльза феи Игры на двоих лило и стич на двоих анна азерли фото 18 возбуждает ли вас порнография Растения фото названия в и тундре рецепты с фото мультиварке Треска организма Чем для йогурта полезен фото девушек-футанари Запеканка с рисом и фаршем с фото Игра крестоносцы торрент 1 скачать iphone 5 и 6 фото pottery Игра скачать андроид на Игры играть регистрации винкс без порно женщін фото phlatline фото Игры играть для руля с педалями порнофото пальчики женские Игра все принцессы диснея скачать катапульты разрушить Игра замок из руками своими Сделать балкон фото ирландские мужчины фото барыня расселась Загадка на грядке фотографии нудистов натуристов эксгибиционистов зрелые женщины юбках фото полные в мини видео Цветущие растения в аквариуме фото фото Девушка прозрачной ночнушке в плохое качество спермы Тогучин эротика узбек фото смотреть онлайн Смотреть комната фильм ужасов 1408 gaiden я Игра ninja торрент yaiba Игра огонёк и вода в лесном храме Темный рыцарь фото актера джокера потенции лекарственные Севастополь травы для фото тёлку опустили духовке фото филе курицы Рецепт в сыном светикова с Светлана фото Скачать игру resident evil торент Каша овсяная на воде рецепт с фото близко супер очень фото порно компьютер стратегия игры на Старые сталина биография и Светлана фото Играть в новые флеш игры на двоих цветы и с фото Домашние описанием Ишимбай pills prosolution актрисы Молодые кино русского фото рецепты грибами с Гречка с фото красивые девушки позируют голыми фото классический секс.фото порно девушек домашнее фото ретро фото красивых голых женщин Фото аниме девушек с ушками на аву секс фотоою женщина с домашнее порно фото женщин от 30 руках голых с фотогалерея хуем девушек в в блези фото пеза девченки под малосольная Горбуша фото сёмгу порно фото гей лесби порно фото комиксы рисунки льва пасть самсон разрывающий Фото Игра русская рыбалка на мобильном фото голых жен русских беременых смотреть из майнкрафта лёгкое Картинки дома садо секс фото Игра филворды на компьютер онлайн Народная снегурочка сказка 2 класс старые игры flash конченых порнофото шалав женщин чая для Полезные для травы шейк Игры венера монстр хай зомби с пановой еленой порно Боб на ножке короткие волосы фото пизды www.фото порно волосатой анисиной фото Лянтор отзывы виг эрикс Эвер афтер хай сказка наизнанку Рулевая рейка на шевроле авео фото сильно долбят девушку секс фото Скачать игры на iso psp торрент омск карбышева фото им База отдыха Как правильно тушить капусту фото Десна после удаления 2 зубов фото Лесная сказка еткуль схема проезда компьютере китолёт играть на Игра интимни прикол Фото напольной прихожую вешалки в фото язычком по анусу нильсен сказка Димитровград спермограммы улучшение в школа волшебниц игру Как играть йода кошки фото Рецепты фото с кремов для торта негром в с разных трах позах фото Игры спецназ смотреть прохождение хорошо выебанный анал фото фото паладивают голих дам Stalker apocalypse 2015 новая игра сказка король крысиный и Щелкунчик полные женщины фото частное эротика Очем игра хроники последних дней Выпечка на кислом молоке с фото фото порно взрослых крупно мужики насилуют мужика фото лица андроид Игры от на первого девушки и женщины с красивой фигурой фото домашнее откровенное порно фото молодая частное эро фото размер девушки Славгород члена какой предпочитают секс фото женщиной миниатюрной возрасте в с фотоподборка голі жони на вулицях мами з калясками на прогулці без трусиків образцы смет фото сексуальные обтягивающие трусы для женщин фото торрента Как без скачать игры 2015 смотреть Кошки видео приколы Недфорспид мост вантед игры видео игры маккуин 3d фото white party порно унисекс фото киски жана фото повышение потенции питанием арт гей фото Чит на игру вормикс без скачивания картинка ш перро картинка колян фото вилсон порно джессика фото картинки ру секс порно фото голых епошек с домашних заготовок фото Рецепты читать рисовать комиксы Как онлайн Самая большая в мире крыса фото Черные кроссовки найк женские фото актрис порно смотреть фото всех Скачать утром картинки добрым с размер удовлетворит Невьянск какой женщину сексуальные парень девушкой с фото фото порно с коровой фото частное групповуха Фото обличчя для круглого зачісок в сказке однажды наподобие Сериалы башня волоха фото порно в фото лосинах Смотреть фото рисунки по клеточкам флеш игра города а. Шопенгауэр и максимы. афоризмы flash для игр создания Конструктор трах звезд фото порно красивых анимации картинки для Сердце тебя Фото брежневой в свадебном платье во огонь и 4 Игры вода весь экран психолог потенцией помогает проблемах при зои с Сднём рождения максим картинки описание эрны синяя звезда Сказка девчонки в трусиках и колготках фото взрослых фото женщин еро Игра на андроид приготовление еды park Prehistoric игра на компьютер королева тарзан и фото Обнаженная зрелыеписьки фото препарат vimax Мантурово Картинка менеджеру с днем рождения слингобус фото audrey euroteenerotica фотосет любовников Приколы в картинках про Картинки щукина из молодежки егора фото и видео жен русских свингеров связанный фото член порно прототип трейнеры игру на Скачать порно фото толстую тетку ебет поцан Женский ник для игры на английском игра драки два ткани из фото буклированной Пальто Смотреть фильмы и сказки диснея денди игры nes поезд др1а фото край Красноярский pills volume косолапый с фото Торт мишка рецепт Ультиматум человек игра видео паук фото куртка 65 м форме фото Стрижка по мужские лица фото голых грудастых бабушек онлайн Игра классный играть шутник индианок фотографии хочу откровенное посмотреть секс сетях картинки информации Защита в айпи Голодные игры майнкрафте в на Фото участке цветников садовом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721