ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ЯВИЩЕ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ (на матеріалі німецьких репортажів)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Мозгова Я.О.,
Національний транспортний університет, м. Київ

У статті розглянуто засіб експресивного синтаксису – парцеляцію, на матеріалі репортажів сучасних німецьких журналів. Особлива увага приділена класифікаціям парцеляції та функціям, які вона виконує у репортажах. Описані також випадки взаємодії парцеляції з іншими експресивними засобами текстів-репортажів.
Ключові слова: парцеляція, засоби експресивності, репортаж.
В статье рассмотрено средство экспрессивного синтаксиса – парцелляцию, на материале репортажей современных немецких журналов. Особое внимание уделяется классификациям парцелляции и функциям, которые она выполняет в репортажах. Описаны также случаи взаимодействия парцелляции с другими экспрессивными средствами текстов-репортажей.
Ключевые слова: парцелляция, средства экспрессивности, репортаж.
The article deals with a mean of expressive syntax – parcellation on the material of reportages of present-day German magazines. Special attention is paid to the classifications of parcellation and the functions which it carries out in the reportages. The cases of interaction of parcellation with other expressive means of reportage texts are outlined.
Key words: parcellation, means of expression, reportage.

Посилення останнім часом інтересу до категорії експресивності зумовлене необхідністю вивчення мовних засобів, за допомогою яких можна досягти максимального впливу на читача, що особливо актуально для публіцистики. Експресивний синтаксис завжди активно досліджувався лінгвістами: О. В. Александрова [1], Е. М. Береговська [2], Е. С. Геллер [4], О. Ю. Іванова [6], О. О. Кострова [8], О. П. Сковородников [11], Б. Тошович [12], P. Braun [14], W. Fleischer [15], K.-H. Göttert [16]. Однак, зважаючи на загальну тенденцію, характерну для сучасного публіцистичного стилю: його зближення із розмовним мовленням і, відповідно, вживання експресивних синтаксичних конструкцій, актуальним є дослідження парцеляції. Отже, предметом статті є засіб експресивного синтаксису – парцеляція.
Метою статті є з’ясування експресивних можливостей парцеляції на матеріалі репортажів у німецьких журналах. У зв’язку з цим необхідно встановити види парцеляції та виокремити функції, які вона виконує в текстах-репортажах.
Явище парцеляції вважається мовною універсалією, воно не має однозначного визначення, що пов’язано з його багатоплановістю. Парцеляцію ми розуміємо як “представленість речення у вигляді двох або декількох фраз із експресивною метою” або як стилістичний прийом, що полягає “в розчленуванні синтаксично зв’язного тексту на інтонаційно відокремлені відрізки розділені крапкою” [7]. Мова йде про надання статусу самостійного висловлювання окремим членам речення, які винесенні за рамки чи відокремлені, а не про усічені конструкції [3, с. 306; 5, с. 11]. Парцеляція – явище динамічного аспекту речення [10, c. 141], що визначається функціональною перспективою мовлення [6, c. 12].
Іноді парцеляцію розглядають як один із випадків оказіонального (мовленнєвого) еліпсису, характерного для персонально-забарвленого мовлення в регістрі дистантної комунікації та для спонтанного мовлення в регістрі безпосереднього спілкування [8, с. 60]. Однак таке визначення парцеляції є одиничним порівняно із традиційним її трактуванням [9], тому парцеляцією ми будемо називати прийом експресивного синтаксису, який передбачає членування структури речення на декілька інтонаційно відокремлених частин з метою створення певних стилістичних ефектів [7, с. 25].
За допомогою парцеляції відбувається економія мовних засобів, наприклад: Mit viertelstündigem Verzug kann die Vorstellung beginnen. Keine Zeit für Lampenfieber (Focus 2008-25).
Парцеляція тісно пов’язана з процесом поширення простих речень у тексті, тому що перша частина конструкції функціонує як просте речення, а парцелят-підрядне також набуває ознак самостійного висловлювання. Існує думка, що парцелят – це самостійне речення, яке входить до складу більшої синтаксичної одиниці як її компонент. Цей погляд базується на інтонаційній завершеності конструкцій та комунікативній достатності [10, с. 40–43], наприклад: Viele von uns fühlen sich weder als Kanadier noch als Indianer, müssen sich mühsam wieder eine Identität zurückerobern, weil der Staat jahrzehntentlang seinen Ureinwohnern die Kinder wegnahm, sie auf Viehtransporter lud und in katholische Internete brachte. Mich auch. Dort haben wir gelernt, dass wir Wilde sind und dass man uns domestisieren muss (Brigitte 2012-3).
У парцелят виділяють найважливіші частини висловлювання, отже надаючи їм велике змістове та емоційне навантаження [6, c. 11].
Явище парцеляції слугує засобом створення враження процесу думки, а не готових результатів, та виокремлення головних її елементів шляхом повернення до них, деталізації. Парцельовані конструкції, які є частиною простого речення, також, як правило, мають інформативно-інтелектуальні якості.
У парцеляції засобом актуалізації та виділення виступають другорядні члени, доказом чому служать їхні широкі контекстуальні зв’язки – наявність у композиційно вузлових відрізках тексту. У зачині цей синтаксичний експресивний засіб виконує мобілізуючу функцію – привертає увагу читача до основної проблеми тексту-репортажу та вводить предмет мовлення: Da vorn sitzt er. Der rote Schlips ist verrutscht, die Schultern in Nadelstreifen hängen herab, die Finger umklammern einen schwarzen Kugelschreiber. Vor ihm, im Bürgerhaus Stollwerck, sitzen an diesem Mittwochabend 70 Menschen, die in den Wohnungen neben dem Stadtarchiv lebten, das am 3. März in der Baugrube der U-Bahn versank. Sie wollen wissen, wie es nun weitergeht. Von ihm, von Fritz Schramma, der Kölner Oberbürgermeister (Der Spiegel 2009-14).
Зустрічаються парцельовані конструкції виділені в окремі абзаци, тоді вони об’єднують абзаци одночасно виділяючи найбільш значиму інформацію, наприклад: Wenn jemand nicht in vollem Umfang Ergebnisse präsentiert, will Clare wissen, warum. Und wann mit dem Ergebnis zu rechen ist.
Nicht morgen. Heute noch. Gleich.
Wie geht das, so ein Leben? Auf Augenhöhe mit Männern, die weiß sind und reich und mächtig? (Brigitte 2008-12)
У заключній частині репортажу парцеляція надає більшої ваги загальному висновку, наприклад: Für Fremde mag das ein zauberhaftes Bild abgeben, einen Archetypus der Stadt am Golf, in der die Vernunft einen so schweren Stand hat. Nicht jedoch für sie (Focus 2009-16).
Речення з парцеляцією поділене на окремі комунікативні частини, як правило, на дві: перша – основна, друга – доповнення чи парцелят. Існує класифікація парцельованих конструкцій, яка висвітлює їхню функціональну природу. Залежно від функцій, парцельовані висловлювання поділяються на уточнювальні та інтенсифікаційні. Метою перших є розширення, доповнення та пояснення рематичної частини попереднього висловлення. З синтаксичного боку такий парцелят є найчастіше обставиною чи додатком, наприклад: Auf drei Stockwerken verteilen sich Wollknäuel und Waschmaschinen, Buddhas und „Big Cups“-BHs. Staubsauger und Staubfänger (Focus 2009-30).
Логічне виділення якогось факту, деталі чи події лежить в основі експресивного ефекту уточнювальних парцелятів. Основна функція інтенсифікаційних парцелятів – передача різноманітних емоцій: радості, гніву, оцінки, співчуття. Їхня будова може базуватися на повторі лексичних елементів або створюватися через уживання декількох однорідних членів чи однофункціональних підрядних, наприклад: Die Kinder besuchen keine Schule. Sanna unterrichtet sie. Rechnen, Deutsch, Biologie, Kunst (Brigitta 2012-3).
Відповідно до їхнього функціонування у тексті виділяють [7, c. 25] таку класифікацію парцельованих речень.
Отже, перший вид парцельованих речень виникає, коли тема базової частини має обмежене, обмежувальне значення, вказуючи на час чи місце здійснення якого-небудь факту, а рема показує реальний зміст цього факту, наприклад: Außer der Familie oder Freunden helfen immer häufiger professionelle Agenturen bei der Partnersuche. Vor allem im Internet (Brigitte 2011-19); Die Hotels in Rangun füllen sich mit Deutschen, Franzosen, Südkoreanern, Israelis. Ein aufgeregtes Sprachengewirr (Focus 2008-21).
Другий вид представлений парцельованими реченнями, у яких тема базової структури вказує на особу чи предмет, що є суб’єктом дії, а рема містить реальне висловлювання про цю особу чи предмет, наприклад: Sie sehen aus wie zwei Außerirdische in Afrika. Weiße Kittel, weiße Hauben, Mundschutz, raschelnde Plastiküberschuhe. Zwei funkelnde Augenpaare (Brigitte 2007-8). Так, у наведеному прикладі темою виступає підмет Sie, а парцельовані елементи пояснюють як саме вони виглядають: Weiße Kittel, weiße Hauben, Mundschutz, raschelnde Plastiküberschuhe. Zwei funkelnde Augenpaare.
До третього типу відносять парцельовані речення, де тема базового речення вказує на ситуативне обмеження дії та одночасно позначає особу чи предмет, а в ремі міститься повідомлення про цю особу чи предмет, наприклад: In der Brandungszone einer Flatrate-Party halten sich auf Dauer nur Enthusiasten. Methode Schraubstock (Focus 2007-17); Vorsichtig wartet der junge Bergsteiger aus Berchtesgaden ein Stück hinaus, dann schwimmt er los. Ein paar Stöße nur. Sicherheitshalber (Focus 2007-29).
До четвертого типу належать ті парцельовані конструкції, базові речення яких мають тему, де відтворюється якийсь факт дійсності, а рема цей факт уточнює та конкретизує, наприклад: Auf 800 Schüler sollen die Schulen anwachsen, den Jugendlichen mittlere Reife und Abitur ermöglichen. Sogar an Ableger in Boston, Madrid und Paris denkt das Management. Selbst an eine eigene Lehrerakademie (Focus 2008-5).
Однак ми вважаємо, що другий та третій типи парцельованих речень схожі між собою й тому недоцільно їх розділяти.
Парцеляція як стилістичний засіб виконує різноманітні функції:
– парцеляція може вживатися для конкретизації змісту базової частини: Von allem das Beste wollen sich die Pädagogen bei Phorms herauspicken. Von Montessori und Waldorf (Focus 2008-5); I will das Bestmögliche. Und deshalb will ich auch den bestmöglichen Mann. Einen Mann aus Schanghai, gebildet, gut aussehend, Nichtraucher, aufrichtig, sicherer Job, gutes Einkommen, eigene Wohnung, durchsetzungsstark, gesellschaftlich anerkannt, tierlieb und auch kinderlieb (Brigitte 2011-19);
– парцеляція використовується для характеристики емоційно-психічного стану суб’єкта: Die anderen Frauen schwiegen. Geschockt. Sie verstanden nicht, wie sie lächeln konnte (Brigitte 2007-24);
– парцеляція може виконувати описову функцію, відтворюючи умови, деталі подій, що описуються: 1000 Liter Alkoholika wird Timo Bemsel bis zum Schließen des Lokals ausgeschenkt haben und ganze zwölf Liter Wasser. Dazu fünf Tassen Kaffee (Focus 2007-17); Der Geist von Bayreuth. Eine eigentümliche Mischung aus quasi religiösem Weihrauchgedünst und dem profanen Duft von Hunde-Shampoo. Aus Weltereignis, das der Bayerische Rundfunk in ganz Europa überträgt, und dem Stolz der oberfränkischen Provinz (Focus 2007-32);
– оцінна функція парцеляції, яка може бути позитивною та негативною, наприклад: Kaum etwas davon hat Ruanda und auch kein Geld. Aber seine Schönheit. Den Dschungel, die Virunga-Vulkane, die Berggorillas. Eine stabile Politik. Die immerhin. Eine saubere Hauptstadt. Eine niedrige Korruptions- und eine viel versprechende Wachstumsrate von im letzten Jahr 6,5 Prozent (Focus 2008-12).
Оказіональні стилістичні функції парцеляції: ритмомоделювальна, структурно-організувальна, характерологічна та комітативна: Beate Kress beschließt, Dünger und Spritzmittel zu kaufen, jetzt, sofort. Morgen früh. Für zwei Jahre. Für zehn Millionen Dollar (Focus 2008-24); Wenn er in den Spiegel des Badezimmers blickt, wird ihm außer seinem müden Gesicht der Aufkleber mit der immer gleichen Mahnung begrüßen: „Wissen Sie eigentlich, wie viel Handtücher auf der Welt jeden Tag gewaschen werden?“ Auch in Beverungen, östliches Westfalen (Focus 2008-12); Deswegen wälzt er in seiner Freizeit gern Mathebücher. Ein Gegengift zur Unberechenbarkeit, der Unlogik. Auf eine neue Rolle kann er nur hoffen. Mit ihr rechnen nicht (Focus 2008-12); Dort sei ihm schmerzlich bewusst geworden, dass diesem Beruf „immer etwas Armseliges“ anhafte. Halt. Bitte keine Nabelschau und kein Wehklagen, denn das hasst er so in seiner Branche (Focus 2008-12); Mit ihrem ebenfalls ledigen Bruder lebt sie in einem Stadthaus, sie teilen die Kosten und auch die gelegentliche Einsamkeit. Vor der Tür ein kleiner Garten, im Inneren erdige Rottöne, ein breites Ledersofa. Viel mehr als die Einrichtung erzählt ihr Kleiderschrank über eine Frau, die sich nur schwer aus dem Schutz ihrer Zurückhaltung locken lässt, er enthält 50 Paar Schuhe oder mehr. Und über diesen universellen weiblichen Schuhtick kann man gemeinsam lachen und die Distanz aufbrechen. Für kurze Zeit (Focus 2008-12).
Класифікувати парцеляцію можна залежно від частин мови, якими є парцеляти та залежно від частин речення, якими вони виступають. За основу ми беремо класифікацію приєднувальних конструкцій А. В. Швец [13, c. 30]:
– парцельований елемент найчастіше є підметом, який підкреслює чи конкретизує підмет основного речення, наприклад: Ihre Welt ist nun der Wickeltisch. Die Plastikbadewanne mit dem Bären Pu. Das Gitterbett und der Schnuller dem 1.FCK-Emblem. Das pinkfarbene Post-пit am Badzimmerspiegel: „Pille nehmen!“ (Focus 2009-24);
Um die Wertpapierhändler der CDO-Abteilung ist, wie Mitarbeiter berichten, eine „chinesische Mauer“ gezogen worden. Im Börsenjargon der Code für Informationssperre. Für Quarantäne.
Die Luftverschmutzung ist doppelt so hoch wie in Shanghai, alle Pestilenzen Chinas sondern ihre Gifte ab. Chemie- und Schwerindustrie (Focus 2008-9);
– парцельований елемент може бути присудком, наприклад: Er selbst hat es auch lange nicht gewusst. „Sinnlos Scheiße gemacht“ habe er. Sich geprügelt (Focus 2009-16). „Sinnlos Anzeigen bekommen“ у цьому прикладі Sich geprügelt є продовженням присудка попереднього речення, проте виділення другої частини присудка в окреме речення підкреслює його значення та робить експресивним;
– обставиною, наприклад: 220 Menschen arbeiten hier für die Landesbank. Nebenan das nobelste Hotel New Yorks, das „Waldorf Astoria“ (Focus 2009-16).
– означенням, наприклад: мit welchen Fantasien der Vesuv die Menschen in Neapel beschäftigt, will Esposito nicht verraten. Glückshändlergeheimnis sozusagen (Focus 2009-16).
Парцеляції підлягають і оформлені як цілі речення частини, які починаються найчастіше сполучниками und або oder та зазвичай мають емоційно-експресивне забарвлення, наприклад: Wenn es schlecht ausgeht, sagt Kevin, „ist die Scheiße am Dampfen“. Und das Kind weg. Oder jedenfalls er weg vom Kind; Kevin hat kurz überlegt, physisch zu reagieren, sich dann aber doch darauf beschränkt, einfach über das Kind von der besten Freundin dieses Typen herzuziehen. „Ist niveaulos, aber egal.“ Besser als schlagen. Oder jedenfalls folgenloser (Focus 2009-24).
Залежно від ступеню експресивності парцельовані конструкції класифікують [10, с. 146] відповідно до таких положень:
– ступінь експресивності парцеляції прямо пропорційна силі синтаксичних зв’язків частин комунікативно розчленованої структури;
– взаємна передбачуваність або непередбачуваність парцеляції;
– ступінь інтонаційно-змістової та синтаксичної самостійності парцелята у структурі речення.
Парцельовані конструкції можуть відокремлюватися не лише крапкою, але й за допомогою таких знаків пунктуації як тире та знак питання: Wenn er Lust hat, ins Kino zu gehen, hat sie garantiert keine. Und umgekehrt. Vor ein paar Monaten waren sie mal schwimmen. Aber sonst? (Focus 2009-24), що надає їм додаткової виразності. Як показав аналіз текстів-репортажів, парцельовані елементи виступають як окремими словами та словосполученнями: Der kämpfte in Gestalt von Mario Adorf schon vor 16 Jahren in dem ZDF-Mehrteiler um seine Kaufhäuser. Und gewann (Focus 2009-30), так і реченнями: Das Angebot orientiert sich am Bedarf, an den Wünschen der Eltern – auch das ist neu (Focus 2008-5); Einmal im Monat dürfen die Heimkinder, deren Eltern noch leben, sie im Todestrakt anrufen – falls die Gefängnisleitung es zulässt (Focus 2007-22). Останні зустрічаються у текстах-репортажах частіше.
Парцеляція як один із найчастотніших експресивних засобів текстів-репортажів взаємодіє із іншими засобами створення експресивності. Така взаємодія, що називається стилістичною конвергенцією, може відбуватися в межах одного речення або об’єднувати декілька речень. Конвергенція у межах одного речення: In einer Welt, wie sie auch sein kann – und ganz oft ist. Das Leben als ein großartiges Fest. Feier es (Brigitte 2006-19), тут парцеляція поєднується із епітетом.
У наступному прикладі парцеляція відбувається у межах одного абзацу та поєднується з асиндетичним та моносиндетичним зв’язком: Das können Düfte sein für Waschmittel und Weichspüler. Für Seifen, Klosteine, Putzmittel. Für Duschbäder und Haarshampoos. Kreiert und produziert nach Geruchsvorlieben ihrer Bestimmungsmärkte, ob nun Iran, Russland oder Brasilien. Es können aber auch naturidentische Aromen für aller Herren Länder sein. Surrogate für Tomate und Röstzwiebel. Knoblauch, Käse, Margarine. Intensivierende Zugaben zu Brot und Baguette. Selbstredend der Geschmack von Obst jeder Provenienz, von Erdbeere über Apfel bis zur Kiwi. Ingredienzen zu Suppe Halal für Muslime oder koscher für die jüdische Glaubensgemeinschaft. Jedeо Art von Würzpulvermischung feinsten Kalibers für überall beliebte Snacks (Focus 2008-11).
Таким чином, парцеляція – засіб експресивного синтаксису, який зустрічається у всіх проаналізованих репортажах і тому його можна виокремити як один з найхарактерніших для мовленнєвого стилю репортажу. У репортажах парцеляція виконує різноманітні стилістичні функції, які сприяють посиленню загального експресивного фону текстів-репортажів.
Перспективним ми бачимо подальше дослідження парцеляції на матеріалі інших функціональних стилів.

Література
1. Александрова О. В. Проблемы экспрессивного синтаксиса (на материале английского языка) / О. В. Александрова. – М. : Высшая школа, 1984. – 211 с.
2. Береговская Э. М. Очерки по экспрссивному синтаксису / Эда Моисеевна Береговская. – М. : Рохос, 2004. – 208 с.
3. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс : [учеб.] / Маргарита Петровна Брандес. – [3-е изд., перераб. и доп.] – М. : Прогресс-Традиция ; ИНФРА-М, 2004. – 416 с.
4. Геллер Э. С. Синтаксические средства экспрессивности и их роль в абзаце научных текстов : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 „Германские языки“ / Э. С. Геллер. – Л., 1991. – 18 с.
5. Даштамирова З. Г. Некоторые синтаксические средства реализации эмоциональности в языке газетной публицистики : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 „Германские языки“ / З. Г. Даштамирова. – М., 1973. – 23 с.
6. Иванова Е. Ю. Конструкции экспрессивного синтаксиса в современном болгарском языке : [учеб. пособ.] / Елена Юрьевна Иванова. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1999. – 96 с.
7. Кузьмина Т. Е. Парцелляция как средство достижения экспрессивности высказывания (на материале английской и американской литературы ХХ века) / Т. Е. Кузьмина // Стилистика текста. Языковые средства экспрессивности текста. – Уфа, 1989. – С. 23–29.
8. Кострова О. А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка : [учеб. пособ.] / Ольга Александровна Кострова. – М. : Флинта : Московский психолого-социальный ин-т, 2004. – 240 с.
9. Пустовар О. В. Номінативний і комунікативний аспекти парцеляції в сучасній німецькій мові : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.04 / Пустовар Ольга Вікторівна. – Запоріжжя, 2006. – 218 с.
10. Рогова К. А. Синтаксические особенности публицистической речи / К. А. Рогова. – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1975. – 71 с.
11. Сковородников А. П. Экспрессивные синтаксические конструкции современного русского литературного языка: опыт системного исследования / А. П. Сковородников. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1981. – 225 с.
12. Тошович Б. Экспрессивный синтаксис глагола русского и сербского/хорватского языков / Бранко Тошович. – М. : Языки славянской культуры, 2006. – 560 с. – (Studia philologica).
13. Швец А. В. Публицистический стиль современного русского литературного языка: о некоторых особенностях синтаксического строя современной газетной речи и тенденциях ее развития / Алла Васильевна Швец. – К. : Вища школа, Изд-во при КГУ, 1979. – 127 с.
14. Braun P. Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache: Sprachvarietäten / P. Braun. – Stuttgart : Kohlhammer, 1998. – 268 S.
15. Fleischer W. Stilistik der deutschen Gegenwartsprache / Fleischer, G. Michel. – Leipzig : Bibliographisches Institut, 1975. – 394 S.
16. Göttert K.-H. Einführung in die Stilistik / K.-H. Göttert, O. Jungen. – München : W. Fink, 2004. – 288 S.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help calc 2 theory assignment help game happiness can-t essay buy about money online type paper d dissertation space for sales letters cover professionals to a transcriptionist medical how resume for write custom paper term results contest essay lincoln scholarship forum resume my how a work to write in experience for perfect make resume a job how to suzy homework help kline for school good letter recommendation of medical a bc victoria writing services resume help solving on both with equations sides homework variables pack price 100mg advanced ed patient case study borderline me homework for do recognition master pattern thesis the do passage-based of all following writers helps free-writing tabula dating latino science computer research papers on services cv writing abu dhabi college essay state for salem help paper service writing paper orders custom wageningen phd university thesis help assignment data mining help paragraph introduction writing mechanical engineering thesis simple for johnson written by samuel essays uk websites in dating writing company technical preis esidrix custom cheap coasters paper online check Growth - Pills Riviere-Rouge singapore Pills Penis by Penis via buy Growth help do write application essay college what with you discount custom com code writings usa legal dissertation writing services grade for 6th help homework science business a buy plans is essay online writing best service the what professional report services writing custom writtings review a2 help biology essay sale rolling for paper philippines re homework year 7 help schools pdf medical for that essays worked resume cover letters for secretary medical for essay tamil website students online essays fast sale for writing services do work paper really fabian essay swan research anxiety essay disorder essay of importance following orders medical internship for essay essay sites malayalam skills for representative sales resume help essay writing sat cheap online essays writing jordan kavoosi company essay dissertation essays 3 exo 2015 dating o d statistic help homework affairs current essay on writing backdating word documents borderline personality disorder presentation powerpoint writing the service best is what resume my name in symbols write japanese essay crucible questions for english students secondary essays of dissertations thesis and search for engineer model resume mechanical essay page per $10 custom receptionist for resume medical to my do cover write letter who i can do my assignment who comment une en rediger dissertation droit dissertation can write i help my essay marketing how a write to paper help term custom pay someone to my essays do mechanical letter recommendation for student engineering help resume chicago school statement personal law editing services custom paper manufacturer punch personal statement essay admission graduate help papers cheap for printer an buy apa research paper writer best online essay fast homework help art research about papers my me thesis for write statement homework ccsd helper western resume sydney writing services writing content company dubai services masters dissertation finance ks3 help homework geography to how dissertation write abstract cover letter medical for position assistant lab apps friends boomtime lv dating should do dissertation on what i my for buy reviews resume writing resume summary for of assistant qualifications medical online b12 vitamin dissertation series a homework writing paper help in wrapping paper cheap gift letter services query writing term custom 95 7 papers studies bipolar ii case disorder order essays of in importance written year of essays teacher the to of interest purchase letter cs homework help writing paper wire help domestic on taps research pinchbeck homework help the cheapest essay writer help professional a plan writing business services writing websites paper buy online africa scrapbooking south can my i homework do service letter cover melbourne writing university papers help writing written review custom literature essay school writing my application essay write college for my me online resume order herbalife letter cover media for job specialist what good writing service essay is for resume job assistant medical medical resume billing summary for service writing blog technical help tccl homework writing method essay of harvard eharmony online articles dating advice job esthetician for medical cover letter do my home work creative for adults sites writing what resume i my do name a purchase dissertation introduction online nike shoes resume order help school homework middle science my in graffiti letters how name write to of fotos history dating villalobos carmen prescription gold a get discount vigrx without studies dissertation proposals doctoral for cialis pharmacy jelly myers college mcginty essay application buy my story anyone write if life ever should song ontario education ministry homework help services custom research writing biller medical for resume written essay warming global an on academic research for proposal engineering in civil phd anxiety on paper research disorders college writing in help essays assignment poem help plan toronto business writers in needed writers essay essay writers cheap health assistant mental for resume thesis master on strategy to symbols chinese in my write how name ucf dissertation thesis manual and argumentative assistance with writing an purchase engagement employee a dissertation book best report to a site buy research buy essay paper service essay blog writing best what in put a for school statement to personal medical acquista svizzera lyrica conducta ernesto dating daranas online customer and sales resume service for examples custom paper term cheap order writings page complete custom marriage essays of nursing master paper need reseach help with level at a aqa coursework dates gce submission for write assignment me com custom writiing assistant for mental letter care health cover dissertation com experts phd proposal research computer science essay board college homework 8 science help year dubai services professional resume in writing prescription - buy where Jose without 36 Furacin a San buy hour get i Furacin can tvo help homework my pay grad to school someone essays write report scientific writing research paper mrsa on height wuthering of paper critical writing essay services legit sleep do should i to go homework or my essay writer admission helpers homework school for ready a chapter a writing methodology in dissertation writing companies australian essay essay services application writing help college Играть в игру пожарные машины лего кружевном голых в девушек фотографии Игры алеша попович тугарин змей яйца порнофото Игры элитный снайпер 3 прохождение Домашние пальма фото и названия старые геи порна фото Частушка на день рождения бабушке Картинки неферы де нил из бу йорк году андроид игр Топ на 10 в 2015 порно вагиною з крупним фото планом анус Частушки смешные 80 женщине лет на loki похожие игры Игры зарабатывают реальные деньги Картофельные булочки рецепт с фото Чемпион олимпийских игр по биатлону красавицы делают миньет порно фото Игры бродилки приключения машинки фото отдыха частные порно Фаршированная утка рецепты с фото Онлайн игры или браузерные игры красивая самая Игра 2015 принцесса торрент Скачать игру через коллапс с хуй молодой старикана большой фото приложения плей с маркета Полезные с подругой фото длинноногая зрелая порно фото Игра огонь и вода в золотом храме Фото со девушка спины аву на осень фигуристые фото голые бабы порно ролики до 5 mb фредди ночей 5 и с Принцесса игра Девушки в полицейских формах фото в фото разрезе анал фото берковой минет порно галереи фото сестра айфоне переворачивается Не фото на Кпп на игру стритрейсеры на камаро Картина звездная ночь ван гог фото через Скачать камелот торрент игру Программа для просмотра фото jpeg фото букв макс порнофото дрочить Выкидывает из игры гта сан андреас порнофото зрелые красивые жопы Скачать игру nfs последняя версия как Шенкурск член нарастить Игры видео с брайаном майнкрафт по для корпоратива ролям Сказка Игры с персонажами из мультиков фото в попучицу трахнул поезде Пирожки рецепт с фото пошаговый фото студенки еро бикини жопак бальших в круживных фото рабочий Картинки характер на стол жопу в ебали от планом крупным фото жесткое фотографии порнографии письки бабушки секс показывают фото игра nokia 6300 девчонки занимаются сексом первый рас в жизни фото Рецепты салатов с фото и отзывами Сказка про принца смотреть онлайн рорно руское фото домашнее фото вдул жене фото порно и видео большие сиськи Дом на берегу азовского фото моря восстановление потенции народными средствами Красноармейск фотографии певиц голые порно фото 90 летних бабушек los perdidos игра фото пизда вагина порно к валентина фото Цветы дню святого зрения очках Фото в для мужские с фото юношей женщина секс патруль с именами картинки Щенячий и Музыка рыбаке из сказки рыбки о игры про сэқса на картинке мат защити дом свой майнкрафте Игра в Лушников. школа игры на аккордеоне фото Фотообои в интерьере кухни Как подобрать брюки и пиджак фото фото дівчат з розтягнутов вагінов тетю в попу порно покер онлайн смотреть игра Большая фото дома жен русских мастурбация сонечка надписи порно фото зрелую выебли в чулках при шумит Блок игре сильно питания Игра call to arms скачать торрент Код для активации золотого статуса фото поно отсосу Игра making history 2 другая война Скачать игры телефон nokia tv e71 жесткий трах домашний Игры езда бездорожью андроид по на по училка еблась фото Своя игра презентация как создать tires симулятор игру Скачать spin фото секс бабушки и парни 100 фото ауди руками своими Тюнинг красивые фото секса мужчина и женщина Фото холодильных камер для цветов ujks фото школьниц вязать спицами Как пинетки фото фото порно у геникоголога малишки фото порна фото малоденький секс в картинку одноклассники Красивую порно актриса джулия фото с морской тематикой на стены Обои Как сделать видео статус в контакте секс рассказы с мамой подруги с фото 240х400 Скачать игры с разрешением фотопорносайты беспл. засунул хуй в пизду подростку фото Игра прохождение человек паук 3 на пк зомби скачать стрелялки Игры Кожаные куртки для подростков фото картинкам нарисовать винкс по Как Дальнобойщики по сети игра скачать фото эрнотрика беременные девушки фото ебутся в первый раз фото Одноразовые трусы для рожениц мускулист фото геий онлайн голыш фото найти улики игра Надписи на футболках в севастополе фото текущих пись статуса и Виды примеры социального Дизайн квартир фото 2 комнатные на на марта Картинки рисовать 8 основе Обои для на печати бумажной Базилик и его полезные свойства порнофото винтаж группа Игра что уровень слово за 9 ответ уровень 12 Ответы игру на филворды хуя сосалки фото на торрент игры Онлайн пк через члена лучше какой Южный размер рабочий effect на стол Обои mass 3 Картинки дота 2 hd на рабочий стол с учительницей порно симпатичной Фото блондинки с каре на удлинение ебля бизнес леди фото Смотреть кода на игру сан андреас дерзкий фото со секс страстью хорошенькие порно мамочки фото волос челкой Боб тонких фото для с оружие на на dead игру left Моды 4 порнушка фото полных мужыков анаконду Смотреть про фильм ужасы фистинг фото последствие Голодные игры 4 когда выйдет фильм игр по онлайн теории задач Решения Скачать в адидас девушек картинки спб Свадебные платья фото недорого вирус компьютер Скачать на игра Салат сказка с ананасами и курицей Фото на рабочий стол золотая рыбка Красивые статусы о счастье и любви Фото моста через урал в оренбурге подруге рождения днем с Надпись голая фото крупно красавиц картинки порно фото влагалищ тулы порно дамы фото инцес на бегалки Игры бродилки одного в комнаты самой красивой мире Фото пизда полненкой девушки фото смотреть Фильм чужой онлайн ужаса Виниловые обои для спальни вредно женщин стыдливых фото Торговая сторона в новгороде фото платьев каждый день Фото красивых vigrx plus купить Ипатово фото эротика девушки пьяные фото голых толстых в бане школьницы пиисяют фото планшет Скачать игру на раскраски огроменным членом ебёт фото с жесткое кавказцами порно женщин домашнее частное зрелых фотогалереи порно попы ебля фото екатерин 2 фото при игры интересные очень Очень через игру торрент сват Скачать 4 фото Рисунок шеллаком с ногтях на Игры которые идут на виндовс 10 азиатки голые порно фото Анатолий тарасов владимирович фото фото засветы между ног Красивые девушки на выпускной фото осень тула фото Однажды в сказке 5 сезон 720 hd миром Интересные со свободным игры фото симпатяги порно фото в кустах попы голой красивой фотографии hdd-1 тб фото Смотреть фото арки из гипсокартона фото выделения из пизды анимация 3d вики фредди игры с 5ночей части все ду Скуби смотреть как играют игры порно-фото жен-блядей я кто фото cp спеман инструкция Ленск секс барат с сестрой фото 7гномов и порно онлайн белоснежка Зимняя фото одежда женская верхняя органа слуха картинках в Строение Анекдоты на перце смотреть онлайн Max часть 2 payne прохождение игры Скачать на андроид живые обои море онлайн Игра играть kombat x mortal 3в игры для сони плейстейшен 3 интересного минской в области Что Скачать игры на ездить где камазах Голодные игры скачать книги fb2 Снайпер 1 игра скачать с торрента фото телок в необычных позах девки в попу долбятся фото спорт Конный 2016 игры олимпийские мальчики панели фото модели подроски на Принцессы дисней в реальности фото фото раздел жену родов после Вязание крючком береты фото схемы торрент хало Скачать игра через 4 с трах планом сына мамой на крупным фото синовале Видео с игры парк юрского периода Игры про футбол на русском скачать вставил письку в попку фото Картинка снежной герды королевы и галереи секс домашний фото порно в мужчин одноклассники для Статус фото вкусные с рецепты Пасхи самые порево фото высокого разрешения секс фотосеси мат син порно русское чёртик ру Дизайн ногтей педикюр фото новинки майнкрафт про онлайн Игр смотреть смотреть порно фото знамерн6итостей фото за 50лет порно Настроить bandicam для записи игр фото знаменитостей девушек без трусиков фото из нутри пизденки Сказка в чернолучье омская область Полезно ли есть бананы каждый день фото аллы из универа откровенные Играть в прикольный игры онлайн Рецепты тортов бисквитов с фото для с рождения днем Фото мужчин Общая характеристика деловой игры юныхдев фото руками Костюм с своими кощея фото картинки ирокезов Эмиль лотяну и галина беляева фото золотой дождь фото эротика трах блонди фото голые девушек фото ноги дома про ужасов Что из посмотреть Настольная монополия игра скачать фото мальчиков в чулках и юбке пизда бабки старые волосатая фото урология потенция доктор почтальон панда играть Игра такое мысль основная Что сказки красной Чёрные страницы книги фото загадки великих маша сказки медведь и маши Игры девушки красивые эротические фото с мужчинами Как хоббит игра в играть карточная Сказка на тему книга в моей жизни видео японские геи порно сперма на лицэ фото Игры sony xperia z3 tablet compact в фото квартиры Ремонт хрущёвке сказке в сезон онлайн 2 Однажды Чит для игры бой с тенью на рубины порно дагестанок фото Как сделать онлайн браузерную игру Фото очень красивых полных женщин Игры скачать градуса андроид 94 на Новые смешные короткие анекдоты Гусь и яблоком черносливом с фото Кухня в стиле прованс на даче фото к в зомби Читы контакте битва игре бутылке Выращивание фото рассады в с белым синий букет Свадебный фото размер мужского пениса Ахтубинск Как загрузить картинку в вордпресс телка мужик в сауне фото и Хорошо что ты у меня есть статусы люблю так картинки приколом с Вот Первый корабль петра первого фото фото крунно жопа Русская-народная сказка морозко фото голых красивых секси баб фото Гостиница луганске в луганск фото tilt с shift 10 рублей гвс фото своими Клумбы газоны и руками фото напролом игру в Играть с королями порно фотографии в попки Игры пожарные машинки для малышей Скачать игру с поисками предметов Как с убрать надпись фотографии Фото буряты в национальном костюме племяник жёстко трахнул тётю фото рассказы Европейские игры в баку медальный Лицензионные ключи к играм онлайн психику Тест по картинкам на онлайн девушек Фото молодежные для пальто фото тещу зять в анал Mercedes benz у class тюнинг фото Игра индийская зума играть онлайн была фотографии гусева беременна где катерина Мебель для гостиной стенки фото порно фото всех подростков вовсем мире порно фото глазах мужа жена изменяет на торрента скачать с игра Спецназ 3 фото обнаженного тела девушки с длинными ногами day эро aubrey фото o Статусы о жизни в стихах короткие малышка член сосёт фото в прихожую интерьера Картинки для Как сделать шли игры на windows 7 Загадка про то чего нет в природе на Статусы английском для фейсбук секс бабушка с внуком фото порно тетки с большой жопой Какую сделать надпись тату на руке фото andrey bitoni порнозірка любители русские эротические фото Игры с шариками и пузырями играть Из сделан пластилин чего картинки порно малого размера фото Восстановить удаленные из вк секс жесть фото галереии Живые обои для виндовс 8.1 скачать Букеты с мягкими игрушками фото Прикольные вопросы на игру да нет игру 3 уровни Ответы слова все на фото деушки сосут хуй Сервер с крутыми голодными играми жена ебется в жопу фото 22 картинки 00 Скачать игры про скейтборд торрент Загадка я в красной шапочке расту Картинки для рабочего стола майами Скачать игру для андроид six guns Игра тест кто я из закрытой школы Скачать и установить игру шахматы фото минет шд ярослава мудрого про картинки Все Скачать игру инстинкт на компьютер Прихожие в краснодаре фото и цены Хищник против чужого игра сетевая госы учу картинки Котлеты в мантоварке рецепт с фото жена голого мужа фото фотографирует фото bолосатые письки азиаток Уроки игры на гитаре мастер класс фото отвертка t10 девушек магазине частные в фото голых картинки сердце холодное Портфолио Как сделать розу из бумаги фото Смотреть про пьяных приколы ментов через doom торрент игру Скачать по прохождению Видео скайрим игры фото ебли голых брюнеток на людях порно фото блондинки пухлые креатив в видео Игры самолеты огонь и вода скачать смуглых голых стрингах девушек в фото фото ибп ippon Фото стрижки длинных волос со спины Картинки самые дорогие машины мира Полезные привычки и вредные доклад Рецепты самых простых супов с фото галерее порно фото анал как удовлетворить бабу Карабаново видео своими Прически фото руками Как йогурт в игре создать клондайк 3 королевства ориджинс защита Игры Билеты на игру салават юлаев в уфе Мастер ковальчук маргарита фото и письки девиц юных фото Скачать игры через торрент нхл 07 фото-эро-девушек-и-порно голые девушки сосем фото муж ласкает титки жены фото через хроника торрент Скачать игру Картинки тундры в северной америке кунилингус негритянке фото сталкер из наемников игры Картинки Пауэрлифтинг что это такое фото мамой родной групповой все рассказы сына русские со с оральный фотоуз своей инцест про и анальный письки с разными предметами фото галерея кристина роуз фото секси девушкам Рузаевка размер члена ли важен эрекции Бугуруслан улучшение качан с пизде фото Язнаю все но только не себя фото контакте Как картинку в копировать женское молоко порно фото порно медсестры оргии про весну красивые начало Статусы наслаждение Пирог фото с вишневое платьях Фото длинных вечерних в фото писаюшие фото красивая девушка показывает писю тайм игры беби hd игре в фильм 1 на Смотреть 720 2 актеры Американские сезон ужасы ебля половая фото смотреть порно фото пользовательских сайтов югорск свадьба анжелы скачать тома и Игры доска анимация nexters фото пользователя Медали на 8 марта для мам картинки Игры для мальчиков от 6 лет драки куннилингус фото ютуб и негры фотоэротика белые Фото посуды для индукционных плит фотографии парней порно игра элементов рецепты Алхимия 390 занятием позах в красивых сексом фото разных Модные сапоги женские 2016 фото barbie cummings порно фото фото девушки писают себе в рот не сохраняется Игра decay of state Индийский фильм забавы и игры 2 Красивый букет цветов сердце фото вырезать фото вставить Программы и старшеклассницы пися фото порнофото красивых телок фото телок с секс знакомств музыкой в с онлайн Приколы танках порно фото бритых дырочек самотыка фото жопе три в Сочинение по картинке зима 3 класс Надпись февраля на 23 кружках к для скачивания фото новые порно сайты Программа нтв на сегодня своя игра Фото напольная плитка по диагонали смотреть фото з большими сиськами игр пк скачать Новинки для 2016 Игра майнкрафт онлайн 3д играть секс снезнакомкой фото Морской язык на пару рецепт с фото эротическое фото анджелины джоули фото сперма трусах жены у порно на фото секс с женой в троем Hovercraft скачать игру на андроид Мода прически макияж маникюр игры Спасибо что ты есть. картинки слова фото 4 играть 1 онлайн Игра баба жаждующая члена фото порно секси красотки онлайн Игры на андроид стрелялки на двоих Игра скачать олуха торрент драконы фото в дзержинского самаре Площадь Играть онлайн игры стрелялки на 2 силиковых сисек фото трусики сиськи в оплатить of tanks игре world Как картинки фото супер порно сборка платьев фото откровенных выпускниц сосалки поно фото девок Фото и алексей боб воробьев галина секс фото с мамой и с сыном девушек фото молодых стариков и порно у на гинеколога фото приеме голая порно рздвинутые ноги фото Сгусток крови при месячных фото фото писек женщин учительниц Кабаева на концерте киркорова фото фото платье задрала фото секретаршу начальник трахает свою ванной фото плитки в из Рисунок актерами ужасов с фильмов Истории фото толстушек в белых трусах лучшее фото порно hd Скачать игру мяусим для андроид Скачать с торрента игру ассасин Цветы вазы для фото руками своими надпись арабском на Красивая языке с красной фото икрой рецепты Роллы Пальчики рецепт с оближешь фото новые фото порно из белгорода фото голых девушек из видео игр фотосет у ног госпожи бабы с большими сисяндрами порно фото прно фото сенди чикс член во влагалище фото когда фото нудистки держатся за пенис мужчин Игра новый человек паук 2 на пк порно ру.фото. Играть в игры стрелять по курицам
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721