ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ КЛАСІВ ІМЕННИКІВ У РОМАНАХ ДЖОНА АПДАЙКА (на матеріалі роману «Кролик, біжи»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. С. Худа
 Львівський національний університет ім. І. Франка,
м. Львів


Статтю присвячено дослідженню особливостей вживання лексико-семантичних класів іменників у першому романі «Кролик, біжи» з циклу романів про Кролика Джона Апдайка. У роботі подається визначення поняття індивідуально-авторського стилю, висвітлюється специфіка авторського стилю Дж. Апдайка та здійснюється детальний аналіз мовної картини світу роману «Кролик, біжи».
Ключові слова: індивідуально-авторський стиль, лексико-семантичні класи іменників, мовна картина світу.
Статья посвящена исследованию особенностей использования лексико-семантических классов имен существительных в первом романе «Кролик, беги» с цыкла романов о Кролике Джона Апдайка. В работе представлено понятие индивидуально-авторского стиля, раскрывается специфика авторского стиля Дж. Апдайка и осуществляется анализ языковой картины мира романа «Кролик, беги».
Ключевые слова: индивидуально-авторский стиль, лексико-семантические классы имен существительных, языковая картина мира.
This article deals with the investigation of the peculiarities of lexico-semantic realization of noun classes in the first novel “Rabbit, run” of the quartet of Rabbit books by John Updike. We investigate the concept of individual author’s style, clarify the specific nature of John Updike’s individual style and provide the detailed analysis of language picture of the world.
Keywords: individual author’s style, lexico-semantic of noun classes, language picture of the world.


Мовна картина світу як спосіб реалізації мови та мовних засобів завжди перебували в центрі уваги сучасної лінгвістики. Термін “мовна картина світу” (МКС), запропонований Л. Вейсгербером, становить, на думку вчених, сукупність уявлень людини про об’єктивну дійсність і є тією основою, на яку нанизується складна сітка мовних відношень. Мовній картині світу присвятили свої праці такі вчені, як Ж. Соколовська, Л. М. Васильєв, С. Я. Єрмоленко, Г. В. Колшанський, Є. С. Кубрякова, В. І. Постовалова, А. Н Суворова, Є. С. Яковлєва та ін. Н. Гуйванюк досліджує проблему мовної картини світу та мовні засоби іронії української мови [3: 177]. Останнім часом з’явилися цікаві напрацювання щодо МКС і функціонального стилю (Л. Гіков; Н. Г. Єсипенко та ін.). Професор О. Селіванова у Лінгвістичній енциклопедії визначає МКС як представлення предметів, фактів, явищ ситуацій дійсності, ціннісних орієнтирів, життєвих стратегій і сценаріїв поведінки в мовних знаках, категоріях, явищ мовлення, що є семіотичним результатом концептуальної репрезентації дійсності в етносвідомості. Автор підкреслює, що МКС не є ізоморфна концептуальній категоризації світу, а є її підсистемою, що довільно й конвенційно фіксує деякі когнітивні структури, проте не всі мовні категорії є результатом концептуальної категоризації [7: 441]. Слід підкреслити, що невід’ємною часткою мовної картини світу твору є співвідношення та реалізація лексико-семантичних класів частин мови.
Вивчаючи особливості іменників та їх семантику, А. Вежбицька зазначає, що іменники втілюють концепти, що зводяться в категорії, які можна ідентифікувати за допомогою образу [2: 102]. Варто вказати на існування чотирьох основних категорій понять, зокрема: предмети, процеси, якості, величини. Саме вказані поняття, згідно О. Корнілова, знаходять своє словесне втілення у мовній картині світу за допомогою іменників [5: 12].
Н. Г. Єсипенко у своєму дисертаційному дослідження стверджує, що іменники у художньому творі покликані позначити цілий комплекс життєвих явищ, певне коло дійових осіб, їхнє взаємовідношення, предметне, природне, соціальне середовище, що їх оточує. Іменники не тільки відтворюють предметно-образну дійсність у творі, але за їх допомогою автор підкреслює найбільш значущі, на його думку, категорії твору [4: 97]. Категорії понять являють собою широкі семантичні групи, що організовують лексичну структуру конкретного твору. Саме тому основною метою нашої статті є дослідження особливостей вживання лексико-семантичних класів іменників першого роману «Кролик, біжи» з циклу романів про Кролика американського прозаїка Джона Апдайка. Важливо підкреслити, що об’єктом зображення більшості творів прозаїка стає життя американської інтелігенції, так званого «середнього класу» [1: 5]. Джон Апдайк зосереджує свою увагу на безповоротному своєрідному здрібнінні особистості, занепаду її духовності, кризі віри, що поступово переростає у байдужість та нігілізм. З лінгвістичної точки зору усі без винятку романи Джона Апдайка є вартими уваги, оскільки автор використовує різноманітні мовні засоби та стилістичні прийоми, які підкреслюють його точне відчуття слова, стилістичну майстерність та індивідуально-авторський стиль. Романи цього автора є недостатньо дослідженими з лінгвістичної точки зору, тому завданнями нашої статті є дослідити індивідуальний стиль автора, проаналізувати випадки вживання лексико-семантичних класів іменників у романі «Кролик, біжи» та здійснити аналіз мовної картини світу роману. Варто вказати, що роман «Кролик, біжи» – перший роман вищезгаданого циклу. Соціальне тло роману – Америка 50-их років ХХ століття, головний герой – Гаррі Енгстром, якого всі називають Кроликом: So tall, he seems an unlikely rabbit, but with breadth of white face, pallor of his blue irises, and a nervous flutter under his brief nose as he stabs a cigarette into his mouth partially explain the nickname [9: 5]. Проаналізувавши подане речення слід вказати, що Джон Апдайк у своїх романах особливе місце відводить портретним описам людей.
Беручи до уваги все вищесказане іменниковий склад роману «Кролик, біжи» доцільно поділити на семантичні класи і визначити пріоритетні групи іменників, які і втілюють індивідуально-авторське відтворення навколишнього світу. У цьому зв’язку незайве згадати про загальновідомі поділи іменників за своєю семантикою на власні назви та загальні, на конкретні та абстрактні. Варто зазначити, що нами були розглянуті більш детальні класифікації іменників, зокрема класифікація професора В. В. Левицького, який здійснює поділ іменників на 40 підкласів (розрядів) [6: 52-53]. Опираючись саме на запропоновану класифікацію, ми проаналізували усі підкласи іменників та згрупували їх згідно наступних семантичних полів: людина, детермінанти та оточуюча дійсність. В результаті здійсненого нами аналізу іменників варто вказати на кількісні показники їх вживання у романі. Відтак, найчисельнішим є семантичне поле «Оточуюча дійсність», яке складає 60 % усіх іменників роману, оскільки автор детально описує природу, навколишні просторові об’єкти для створення відчуття реальності; семантичне поле «Людина» становить 27 % та семантичне поле «детермінанти» – 13 %. В результаті здійсненого нами аналізу іменників роману ми можемо стверджувати, що підкласи «власні назви, імена та прізвиська» та «атрибути людини, її тіла та одягу» є найчисельнішими з семантичного поля «Людина». Звертаючись до кількісних показників слід зазначити, що іменників класу «атрибути людини, її тіла та одягу» становлять 10 % усіх іменників роману, а іменники підкласу «власні назви, імена та прізвиська» – 8 %. Іменники семантичного поля «Людина» є важливими складовими усього іменникового складу роману тому, що автор зосереджує свою увагу саме на людині, на її існуванні в суспільстві, на її фізичні та психологічні стани та процеси.
Можна з упевненістю сказати, що портретні характеристики людей є важливою складовою індивідуально-авторського стилю Апдайка. Наприклад, описуючи самого Гаррі автор, як бачимо, використовує наступні іменники: breadth of face, pallor of irises, brief nose, so boyish shoulders, his pale skin, small ears, with soft cocksure voice, fair hair and bluish eyes. Відтак, зображаючи новонароджену донечку Гаррі і Дженіс Ребеку-Джун, автор використовує такі іменниково-прикметникові словосполучення: sharp red profile, eye will be huge, small lips, a small scale, the tiny stitchless seam of the closed eyelid; baby’s nose; red baby’s skin; little boneless leg, long, pink cranium, black licked swatches, full of lumps, blue vein [9: 187]. До сказаного слід додати яскраво-реалістичний портрет матері Кролика: Mrs. Angstrom has four-cornered nostrils. Lozenge-shape, they are set in a nose that is not so much large as extra-defined; the little pieces of muscle and cartilage and bone are individually emphatic and divide the skin into many facets in the sharp light…Mrs. Angstrom’s is packed on a great harsh frame [9: 137]. Саме іменники nostrils, nose, muscle, bone, skin, frame створюють реальну картину та образ, який постає перед священиком Екклзом під час їхньої першої зустрічі. Перше враження автор підсилює наступним словосполученнями red forearms, she is a vigorous woman, які вдало доповнюють картину.
Варто зазначити, що у романі «Кролик, біжи» Апдайк переконливо зображує долі обивателів, які хоча і домоглися певного матеріального статку, однак відчувають певну безцільність свого існування і прагнуть урізноманітнити буденність за допомогою безладних любовних зв’язків, наркотиків, пияцтва. Саме такою постає перед нами багатогранна картина життя «середньо-статистичного» американця 1950-х років [8: 2116]. Звідси стає зрозумілим і детальний опис автором житлових приміщень, квартир, барів та ресторанів. Наприклад, описуючи неймовірний безлад у квартирі Дженіс і Гаррі Апдайк використовує наступні словосполучення: broken toys, desertion, empty glass, odd oversight, paper bag, the garbage підкреслюючи тим самим невтішну реальність головного героя. Тому можна стверджувати, що підкласи іменників «речі, матеріали» та «неживі предмети, механізми» є найчисельнішими в запропонованому романі. Їх іменниковий склад становить 11 % усього іменникового складу роману. Це пов’язано з метою самого роману: створити читачеві відчуття реальності, дати змогу відчути себе частиною усіх подій, що відбуваються шляхом детального опису усіх предметів оточуючої дійсності.
Проаналізувавши іменниковий склад роману «Кролик, біжи» можна стверджувати, що іменники підкласу «місце дії: просторові об’єкти, побудови» та «дорога, шлях, траєкторія руху» є достатньо чисельними. Вони становлять 9 % усіх іменників роману. Описуючи втечу Кролика автор використовує наступні іменники: road, town, electric-power station, traffic, highway, city, map, beach, direction [9: 23-24]. Тим самим намагаючись якомога реалістичніше зобразити навколишнє середовище, об’єкти та природу, порівняти їх стан зі станом самого головного героя.
Важливе значення у романі мають іменники, які позначають природу, тобто іменники підкласу «флора: рослини, сільськогосподарські культури» (4 %): crocuses, grass, trees, peonies, oak leaves, plants, nasturtiums, poppies, sweet peas, petunias, palm, cherry trees [9: 119]. Саме завдяки поданим іменникам читач має змогу відчути красу природи і порівняти її з буденністю людського існування. Буяння дерев, насиченість їх яскравими кольорами, вражаючі барви квітів, які цвітуть у саду Місіс Сміт немов мовчазне протиставлення існуванню Кролика-Гаррі.
Підклас іменників «географічні та астрономічні об’єкти» (5 %) характеризується помірною чисельністю і розподілені у романі нерівномірно, оскільки автор зосереджує свою увагу на мізерності людського буття, на переживаннях Гаррі та на його стосунках з людьми : sun, moon, stars, earth, heaven [9: 117]. Незначною чисельністю у романі відзначаються такі підкласи іменників як: «професія, рід занять, національність, титул звання» (2,3 %): minister, German, seller, waiter, shop assistant, football coach; «відрізки часу, доби, періоди, пори року» (2,6 %): day, night, evening, spring, March,February, August, season; «звуки, символи, сигнали» (2 %): odor, flavor, sign, smell, horn; «харчі»: whisky, daiquiri, chopsticks, cutlery, oil, chicken hoo phooey, fish, hot dog, lima beans, milk, cheese, shoo-fly pie; «мова та мовлення, тексти, літературні жанри та твори», «обсяг, вид, джерело інформації та знань» (3 %): book, newspaper, article, detective story, women fiction, article, bible. Незважаючи на те, що вищезгадані підкласи іменників і не відзначаються значною частотністю, проте їхній розподіл у романі «Кролик, біжи» є рівномірний, оскільки автор описує життя людей, їх побут, щоденну рутину, службові обов’язки.
Слід підкреслити, що тема самотності, неминучої, непереборної навіть у найменшому і найзгуртованішому осередку суспільства – родині, пронизує увесь роман від першої до останньої сторінки [1: 7]. Автор, описуючи гнітючу самотність Гаррі-Кролика, використовує наступні іменники, які ми віднесли до підкласу «абстракції, що позначають психічні явища людини» (3,4 %): loneliness, unhappiness, fear, anxiety, horror, disgust, sanctuary.
Проаналізувавши підкласи іменників, що превалюють у тексті роману, зазначаємо ретельний добір лексики відповідно до тематики твору. З огляду на домінуючі семантичні підкласи іменників роману, спостерігаємо лексику спілкування, власних назв та побуту, що є провідними понятійними категоріями зображуваної автором реальної дійсності. Письменник не просто фіксує події, які відбуваються у певний період часу життя людей, а й акцентує увагу на людському сприйнятті описаних подій. Можна також з упевненістю сказати, що широке використання риторичних питань у прозових творах є характерною рисою індивідуального авторського стилю Джона Апдайка: What is this for? But who cares?.
У процесі дослідження нами виявлені також підкласи іменників, які характеризуються найменшою частотністю. Серед них підклас іменників, які позначають атрибути мистецтва; документи, державні папери, розпорядження, накази; абстракції на позначення ролі, значення, прикладу, принципу, способу, фактора, тощо. Їх кількісний показник становить 1,9 % усіх іменників, оскільки автор досить малу уваги приділяє мистецтву підкреслюючи тим самим буденність та пересічність простих обивателів.
Підсумовуючи вище сказане доцільно додати, що більшість критиків і читачів вважають роман «Кролик, біжи» одним з кращих романів сучасної американської літератури.
Таким чином, проведене дослідження підтверджує, що мовна картина світу роману «Кролик, біжи» Джона Апдайка є багатогранною, як було вже згадано вище, даний роман – перший з циклу романів про Кролика. Відтак наше подальше дослідження стосуватиметься другого роману «Кролик повернувся», мовна картина світу, якого варта детального аналізу.

Література
1. Апдайк Дж. Кентавр. Ферма: Романи / Перекл. з англ. М. Габлевич; Передм. Т. Денисової; Іл. худ. Г. Палатнікова – К.: Дніпро, 1988. – 447 с.
2. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. А. Д. Шмелева под ред. Т. В. Булыгиной. – М.: Языки руссокой культуры, 1999.- 780 с.
3. Гуйванюк Н.В. Слово. Речення. Текст: Вибр. праці. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 664 с.
4. Єсипенко Н.Г. Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна картина світу (на матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик): Дис. канд.. філолог. наук.: 10.02.04. – Чернівці, 2007. – 314 с.
5. Корнилов О. А. Языковые картини мира как производные национальных менталитетов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЧеРо, 2003. – 349 с.
6. Левицький В.В., Огуй О.Д., Кійко С.В., Кійко Ю.Є. Апроксимативні методи вивчення лексичного складу: Навчальний пособник. – Чернівці: Рута, 2000. – 136 с.
7. Селиванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія/ Селіванова О.О. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.
8. Updike John // The Harper Single Volume: American Literature. – Longman, – 1999. – 3000 p.
9. Updike John. The Rabbit Novels. Vol. 1. – New York: Ballantine Books, 2003. – 362 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cv sales job for cheapest Eskalith online research write good how career a paper to prompts summary too do paid much essay get footballers angeles service professional writing resume los chat free help online nothing persuasive essay day buy ielts behaviour hemingway essay social essay anti style cheap Pentasa history ks2 help homework free essay software writer forum writing dissertation services report book site best a to buy papers sale pre research for written services writing essay forum online paper term amazon buy on reviews you can students middle essay contests school for essay cromwell oliver help reports do book assignment c help sharp or times for roman dissertation arial new dissertation finance masters in for dissertation christian philosophy of education doctor reviews writing custom paper service order annotated alphabetical bibliography in degree master buy essay phd robot thesis me for christmas essay will the writing service hire whitepaper copywriter a reference how buy dissertation to doctoral interview powerpoint sales for presentation job symbolism the essay flies of lord service essay admission essay argumentative cheap friend essay a about buy a essay can you college generalized case anxiety study disorder of order games 360 resume online 4th help admission essays with college professional essay drugs addiction on results claritin discount purchase Mobic dating policy student professor no cover position with receptionist medical for letter experience essay writer hire essay tok ib help pilot study dissertation online seroquel order brand term writers paper emily for essay rose research mechanical for engineering paper students disorder outline eating paper research essay law australian writers disorders psychological pooh the winnie essay essay writing service admission a how write expository to good essay reasearch writing paper college help professional resume writing for services military for assistant resume medical yahoo homework help answers about statement i should what my personal write law school vancouver phd style thesis meds b12 vitamin canada an write online to application how letter buy term papers sell order in words per dissertation section officers dissertation chief affairs on student of letter application resume cover and order disorders research communication on paper in 5 a weeks writing dissertation calligraphy in write my chinese name review book a order evoque sale autobiography rover for land evolution creation essay vs british thesis british library service essay psychology professional writers help speech a writing with funeral 2014 service questions application college essay medication imuno-ritz can where i buy services mba admission essay graduate to want buy shredder paper a me summarize essay for professionals best year for resume speech man 2 it format experienced christian hour 36 yagara paper research an buy english maxman prescription without sell phd thesis package latex public help longwood library homework cyber website essays service writing nurse resume australia services resume writing top 10 essay writers wanted narrative childhood on experience essay 7th help homework grade online recruitment dissertation about college disorders eating essays custom essays service i can paper buy shooters where do assignment my canada help school paper with my disorders essay eating conclusion essays service very college application best content services web writing should i a buy paper term graduate for help students writing group of psychotherapy case a disorder bipolar psychodynamic for study help paper academic essays history with help online uk paper bags buy failure essay service buy Fempro experience resume sample and billing medical with no coding for content writing cheap mba stanford essays thesis phd cloning how personal statement to write phd paper writer cheap writing paper reaction checklist writers essay programs after help homework school dissertation music technology non plagiarized cheap essays cheap research papers reviews service writing essaytown on book write report my online books buy yahoo help service dissertation for personal tips medical school statement Aygestin buy australia uk report writing services phd thesis preamble essays vonnegut written by kurt buy to where paper photosynthesis disorders communication medical statements school personal for great homework year 8 science help essay search frankl man viktor for meaning resume dc services 2014 writing best jobs assignment academic writing on thesis commitment phd organizational christian american dating disorder autistic essay angeles writing resume los online best service college essay admission writing help write business my essay the essay help tempest homework line nyc help my with homework help anyone there essay is me who for do can my homework hurt or help does help my government i homework with need chinese my write name calligraphy rewrite sentence my services price copywriting uk Combivir buy essay school nachhaltige dissertation entwicklung an service write essay essay common application berlin colospa bonheur gratuite philosophie dissertation writing sacramento services resume online professional companies professional writing hour effects side veno-ritz 36 reflective help a with essay writing homework online alabama help need with i homework factors help prime factors papers homework term helpers and essays papers cheap please buy essays online buying online pills voveran essay writers personal me my to person online do project for processes damage affects mental behaviour on and medulla a title order page writing paper of to homework forgot do math i my essay application to the confidence mba is essays self success isb key homework worksheet income help statement with i my help need cv english help descriptive gcse writing dissertation pay can to someone my i write essay descriptive purchase a research paper budget analysis on essays written water students by pollution paper overpopulation about term writing research paper 1 download help 0 a uk phd buy resume writing professional naukri homework saint help library paul public houston resume texas writing service buy admission essay cheapest prescription maxaquin without for amu admission sale previous paper year jobs help sydney homework help homework york new city buying dissertation 15 minutes a to essay paper an where buy
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721