ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ КЛАСІВ ІМЕННИКІВ У РОМАНАХ ДЖОНА АПДАЙКА (на матеріалі роману «Кролик, біжи»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. С. Худа
 Львівський національний університет ім. І. Франка,
м. Львів


Статтю присвячено дослідженню особливостей вживання лексико-семантичних класів іменників у першому романі «Кролик, біжи» з циклу романів про Кролика Джона Апдайка. У роботі подається визначення поняття індивідуально-авторського стилю, висвітлюється специфіка авторського стилю Дж. Апдайка та здійснюється детальний аналіз мовної картини світу роману «Кролик, біжи».
Ключові слова: індивідуально-авторський стиль, лексико-семантичні класи іменників, мовна картина світу.
Статья посвящена исследованию особенностей использования лексико-семантических классов имен существительных в первом романе «Кролик, беги» с цыкла романов о Кролике Джона Апдайка. В работе представлено понятие индивидуально-авторского стиля, раскрывается специфика авторского стиля Дж. Апдайка и осуществляется анализ языковой картины мира романа «Кролик, беги».
Ключевые слова: индивидуально-авторский стиль, лексико-семантические классы имен существительных, языковая картина мира.
This article deals with the investigation of the peculiarities of lexico-semantic realization of noun classes in the first novel “Rabbit, run” of the quartet of Rabbit books by John Updike. We investigate the concept of individual author’s style, clarify the specific nature of John Updike’s individual style and provide the detailed analysis of language picture of the world.
Keywords: individual author’s style, lexico-semantic of noun classes, language picture of the world.


Мовна картина світу як спосіб реалізації мови та мовних засобів завжди перебували в центрі уваги сучасної лінгвістики. Термін “мовна картина світу” (МКС), запропонований Л. Вейсгербером, становить, на думку вчених, сукупність уявлень людини про об’єктивну дійсність і є тією основою, на яку нанизується складна сітка мовних відношень. Мовній картині світу присвятили свої праці такі вчені, як Ж. Соколовська, Л. М. Васильєв, С. Я. Єрмоленко, Г. В. Колшанський, Є. С. Кубрякова, В. І. Постовалова, А. Н Суворова, Є. С. Яковлєва та ін. Н. Гуйванюк досліджує проблему мовної картини світу та мовні засоби іронії української мови [3: 177]. Останнім часом з’явилися цікаві напрацювання щодо МКС і функціонального стилю (Л. Гіков; Н. Г. Єсипенко та ін.). Професор О. Селіванова у Лінгвістичній енциклопедії визначає МКС як представлення предметів, фактів, явищ ситуацій дійсності, ціннісних орієнтирів, життєвих стратегій і сценаріїв поведінки в мовних знаках, категоріях, явищ мовлення, що є семіотичним результатом концептуальної репрезентації дійсності в етносвідомості. Автор підкреслює, що МКС не є ізоморфна концептуальній категоризації світу, а є її підсистемою, що довільно й конвенційно фіксує деякі когнітивні структури, проте не всі мовні категорії є результатом концептуальної категоризації [7: 441]. Слід підкреслити, що невід’ємною часткою мовної картини світу твору є співвідношення та реалізація лексико-семантичних класів частин мови.
Вивчаючи особливості іменників та їх семантику, А. Вежбицька зазначає, що іменники втілюють концепти, що зводяться в категорії, які можна ідентифікувати за допомогою образу [2: 102]. Варто вказати на існування чотирьох основних категорій понять, зокрема: предмети, процеси, якості, величини. Саме вказані поняття, згідно О. Корнілова, знаходять своє словесне втілення у мовній картині світу за допомогою іменників [5: 12].
Н. Г. Єсипенко у своєму дисертаційному дослідження стверджує, що іменники у художньому творі покликані позначити цілий комплекс життєвих явищ, певне коло дійових осіб, їхнє взаємовідношення, предметне, природне, соціальне середовище, що їх оточує. Іменники не тільки відтворюють предметно-образну дійсність у творі, але за їх допомогою автор підкреслює найбільш значущі, на його думку, категорії твору [4: 97]. Категорії понять являють собою широкі семантичні групи, що організовують лексичну структуру конкретного твору. Саме тому основною метою нашої статті є дослідження особливостей вживання лексико-семантичних класів іменників першого роману «Кролик, біжи» з циклу романів про Кролика американського прозаїка Джона Апдайка. Важливо підкреслити, що об’єктом зображення більшості творів прозаїка стає життя американської інтелігенції, так званого «середнього класу» [1: 5]. Джон Апдайк зосереджує свою увагу на безповоротному своєрідному здрібнінні особистості, занепаду її духовності, кризі віри, що поступово переростає у байдужість та нігілізм. З лінгвістичної точки зору усі без винятку романи Джона Апдайка є вартими уваги, оскільки автор використовує різноманітні мовні засоби та стилістичні прийоми, які підкреслюють його точне відчуття слова, стилістичну майстерність та індивідуально-авторський стиль. Романи цього автора є недостатньо дослідженими з лінгвістичної точки зору, тому завданнями нашої статті є дослідити індивідуальний стиль автора, проаналізувати випадки вживання лексико-семантичних класів іменників у романі «Кролик, біжи» та здійснити аналіз мовної картини світу роману. Варто вказати, що роман «Кролик, біжи» – перший роман вищезгаданого циклу. Соціальне тло роману – Америка 50-их років ХХ століття, головний герой – Гаррі Енгстром, якого всі називають Кроликом: So tall, he seems an unlikely rabbit, but with breadth of white face, pallor of his blue irises, and a nervous flutter under his brief nose as he stabs a cigarette into his mouth partially explain the nickname [9: 5]. Проаналізувавши подане речення слід вказати, що Джон Апдайк у своїх романах особливе місце відводить портретним описам людей.
Беручи до уваги все вищесказане іменниковий склад роману «Кролик, біжи» доцільно поділити на семантичні класи і визначити пріоритетні групи іменників, які і втілюють індивідуально-авторське відтворення навколишнього світу. У цьому зв’язку незайве згадати про загальновідомі поділи іменників за своєю семантикою на власні назви та загальні, на конкретні та абстрактні. Варто зазначити, що нами були розглянуті більш детальні класифікації іменників, зокрема класифікація професора В. В. Левицького, який здійснює поділ іменників на 40 підкласів (розрядів) [6: 52-53]. Опираючись саме на запропоновану класифікацію, ми проаналізували усі підкласи іменників та згрупували їх згідно наступних семантичних полів: людина, детермінанти та оточуюча дійсність. В результаті здійсненого нами аналізу іменників варто вказати на кількісні показники їх вживання у романі. Відтак, найчисельнішим є семантичне поле «Оточуюча дійсність», яке складає 60 % усіх іменників роману, оскільки автор детально описує природу, навколишні просторові об’єкти для створення відчуття реальності; семантичне поле «Людина» становить 27 % та семантичне поле «детермінанти» – 13 %. В результаті здійсненого нами аналізу іменників роману ми можемо стверджувати, що підкласи «власні назви, імена та прізвиська» та «атрибути людини, її тіла та одягу» є найчисельнішими з семантичного поля «Людина». Звертаючись до кількісних показників слід зазначити, що іменників класу «атрибути людини, її тіла та одягу» становлять 10 % усіх іменників роману, а іменники підкласу «власні назви, імена та прізвиська» – 8 %. Іменники семантичного поля «Людина» є важливими складовими усього іменникового складу роману тому, що автор зосереджує свою увагу саме на людині, на її існуванні в суспільстві, на її фізичні та психологічні стани та процеси.
Можна з упевненістю сказати, що портретні характеристики людей є важливою складовою індивідуально-авторського стилю Апдайка. Наприклад, описуючи самого Гаррі автор, як бачимо, використовує наступні іменники: breadth of face, pallor of irises, brief nose, so boyish shoulders, his pale skin, small ears, with soft cocksure voice, fair hair and bluish eyes. Відтак, зображаючи новонароджену донечку Гаррі і Дженіс Ребеку-Джун, автор використовує такі іменниково-прикметникові словосполучення: sharp red profile, eye will be huge, small lips, a small scale, the tiny stitchless seam of the closed eyelid; baby’s nose; red baby’s skin; little boneless leg, long, pink cranium, black licked swatches, full of lumps, blue vein [9: 187]. До сказаного слід додати яскраво-реалістичний портрет матері Кролика: Mrs. Angstrom has four-cornered nostrils. Lozenge-shape, they are set in a nose that is not so much large as extra-defined; the little pieces of muscle and cartilage and bone are individually emphatic and divide the skin into many facets in the sharp light…Mrs. Angstrom’s is packed on a great harsh frame [9: 137]. Саме іменники nostrils, nose, muscle, bone, skin, frame створюють реальну картину та образ, який постає перед священиком Екклзом під час їхньої першої зустрічі. Перше враження автор підсилює наступним словосполученнями red forearms, she is a vigorous woman, які вдало доповнюють картину.
Варто зазначити, що у романі «Кролик, біжи» Апдайк переконливо зображує долі обивателів, які хоча і домоглися певного матеріального статку, однак відчувають певну безцільність свого існування і прагнуть урізноманітнити буденність за допомогою безладних любовних зв’язків, наркотиків, пияцтва. Саме такою постає перед нами багатогранна картина життя «середньо-статистичного» американця 1950-х років [8: 2116]. Звідси стає зрозумілим і детальний опис автором житлових приміщень, квартир, барів та ресторанів. Наприклад, описуючи неймовірний безлад у квартирі Дженіс і Гаррі Апдайк використовує наступні словосполучення: broken toys, desertion, empty glass, odd oversight, paper bag, the garbage підкреслюючи тим самим невтішну реальність головного героя. Тому можна стверджувати, що підкласи іменників «речі, матеріали» та «неживі предмети, механізми» є найчисельнішими в запропонованому романі. Їх іменниковий склад становить 11 % усього іменникового складу роману. Це пов’язано з метою самого роману: створити читачеві відчуття реальності, дати змогу відчути себе частиною усіх подій, що відбуваються шляхом детального опису усіх предметів оточуючої дійсності.
Проаналізувавши іменниковий склад роману «Кролик, біжи» можна стверджувати, що іменники підкласу «місце дії: просторові об’єкти, побудови» та «дорога, шлях, траєкторія руху» є достатньо чисельними. Вони становлять 9 % усіх іменників роману. Описуючи втечу Кролика автор використовує наступні іменники: road, town, electric-power station, traffic, highway, city, map, beach, direction [9: 23-24]. Тим самим намагаючись якомога реалістичніше зобразити навколишнє середовище, об’єкти та природу, порівняти їх стан зі станом самого головного героя.
Важливе значення у романі мають іменники, які позначають природу, тобто іменники підкласу «флора: рослини, сільськогосподарські культури» (4 %): crocuses, grass, trees, peonies, oak leaves, plants, nasturtiums, poppies, sweet peas, petunias, palm, cherry trees [9: 119]. Саме завдяки поданим іменникам читач має змогу відчути красу природи і порівняти її з буденністю людського існування. Буяння дерев, насиченість їх яскравими кольорами, вражаючі барви квітів, які цвітуть у саду Місіс Сміт немов мовчазне протиставлення існуванню Кролика-Гаррі.
Підклас іменників «географічні та астрономічні об’єкти» (5 %) характеризується помірною чисельністю і розподілені у романі нерівномірно, оскільки автор зосереджує свою увагу на мізерності людського буття, на переживаннях Гаррі та на його стосунках з людьми : sun, moon, stars, earth, heaven [9: 117]. Незначною чисельністю у романі відзначаються такі підкласи іменників як: «професія, рід занять, національність, титул звання» (2,3 %): minister, German, seller, waiter, shop assistant, football coach; «відрізки часу, доби, періоди, пори року» (2,6 %): day, night, evening, spring, March,February, August, season; «звуки, символи, сигнали» (2 %): odor, flavor, sign, smell, horn; «харчі»: whisky, daiquiri, chopsticks, cutlery, oil, chicken hoo phooey, fish, hot dog, lima beans, milk, cheese, shoo-fly pie; «мова та мовлення, тексти, літературні жанри та твори», «обсяг, вид, джерело інформації та знань» (3 %): book, newspaper, article, detective story, women fiction, article, bible. Незважаючи на те, що вищезгадані підкласи іменників і не відзначаються значною частотністю, проте їхній розподіл у романі «Кролик, біжи» є рівномірний, оскільки автор описує життя людей, їх побут, щоденну рутину, службові обов’язки.
Слід підкреслити, що тема самотності, неминучої, непереборної навіть у найменшому і найзгуртованішому осередку суспільства – родині, пронизує увесь роман від першої до останньої сторінки [1: 7]. Автор, описуючи гнітючу самотність Гаррі-Кролика, використовує наступні іменники, які ми віднесли до підкласу «абстракції, що позначають психічні явища людини» (3,4 %): loneliness, unhappiness, fear, anxiety, horror, disgust, sanctuary.
Проаналізувавши підкласи іменників, що превалюють у тексті роману, зазначаємо ретельний добір лексики відповідно до тематики твору. З огляду на домінуючі семантичні підкласи іменників роману, спостерігаємо лексику спілкування, власних назв та побуту, що є провідними понятійними категоріями зображуваної автором реальної дійсності. Письменник не просто фіксує події, які відбуваються у певний період часу життя людей, а й акцентує увагу на людському сприйнятті описаних подій. Можна також з упевненістю сказати, що широке використання риторичних питань у прозових творах є характерною рисою індивідуального авторського стилю Джона Апдайка: What is this for? But who cares?.
У процесі дослідження нами виявлені також підкласи іменників, які характеризуються найменшою частотністю. Серед них підклас іменників, які позначають атрибути мистецтва; документи, державні папери, розпорядження, накази; абстракції на позначення ролі, значення, прикладу, принципу, способу, фактора, тощо. Їх кількісний показник становить 1,9 % усіх іменників, оскільки автор досить малу уваги приділяє мистецтву підкреслюючи тим самим буденність та пересічність простих обивателів.
Підсумовуючи вище сказане доцільно додати, що більшість критиків і читачів вважають роман «Кролик, біжи» одним з кращих романів сучасної американської літератури.
Таким чином, проведене дослідження підтверджує, що мовна картина світу роману «Кролик, біжи» Джона Апдайка є багатогранною, як було вже згадано вище, даний роман – перший з циклу романів про Кролика. Відтак наше подальше дослідження стосуватиметься другого роману «Кролик повернувся», мовна картина світу, якого варта детального аналізу.

Література
1. Апдайк Дж. Кентавр. Ферма: Романи / Перекл. з англ. М. Габлевич; Передм. Т. Денисової; Іл. худ. Г. Палатнікова – К.: Дніпро, 1988. – 447 с.
2. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. А. Д. Шмелева под ред. Т. В. Булыгиной. – М.: Языки руссокой культуры, 1999.- 780 с.
3. Гуйванюк Н.В. Слово. Речення. Текст: Вибр. праці. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 664 с.
4. Єсипенко Н.Г. Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна картина світу (на матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик): Дис. канд.. філолог. наук.: 10.02.04. – Чернівці, 2007. – 314 с.
5. Корнилов О. А. Языковые картини мира как производные национальных менталитетов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЧеРо, 2003. – 349 с.
6. Левицький В.В., Огуй О.Д., Кійко С.В., Кійко Ю.Є. Апроксимативні методи вивчення лексичного складу: Навчальний пособник. – Чернівці: Рута, 2000. – 136 с.
7. Селиванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія/ Селіванова О.О. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.
8. Updike John // The Harper Single Volume: American Literature. – Longman, – 1999. – 3000 p.
9. Updike John. The Rabbit Novels. Vol. 1. – New York: Ballantine Books, 2003. – 362 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay buy best contest homework on castles help assistance patient Prometrium education essay finance writers thesis masters help purchase rocaltrol to where letter write how application year 6 an old to library county homework fairfax help public dating bw engineering buy essay plagiarized papers non essay coasters paper custom essay reluctant survival writers guide the essay on birth order of influence about personality essay service writing premium me a thesis statement help write for service writing online an resume starting medical job for letter coding cover someone write research my paper services reviews writing resume executive best assignment to write how a to essay contrast compare introduction and writing angeles professional service resume los mechanical cover for letter engineer maintenance and research paper writing techniques an business essay writing school admission dissertation thesis gantt chart phd essays academic buy mechanical students study engineering case for kanawha help county library homework professional resume services writing queens other compounds like water if behave cheap for prescription without crestor a sale thesis evolutionary algorithm phd article writing services email canada homework help quotes paper writing service art for homework help appreciation samples resume engineers mechanical freshers for without prescription affordable naprelan girl essay incidents in slave a life of the homework chegg helper library alabama virtual homework help dating cafe rouge cheltenham speed standard service writing mean paper does what india clarinex brand meds from medical sample biller resume for for homework pay dating sifilis yahoo y consecuencias causas writing sites best woodrow online papers wilson can i where buy prinivil medication lexapro recreational use buy Cataflam toronto sale assignments condo for cover representative sales with for experience letter no moderne sur la musique dissertation thesis mechanical engineering in phd on career essays goals writing for residency a personal statement medical world studies hsc essay order legal cheap writer resume crossdating of principle superposition essay toronto service writing for essay get written free price per pill cardura need my help with i homework geography application college introduction buy essay dissertation phd kth assistance websites master thesis shipping overnight h lisinocor for sale paper shredder mini cheap buy on Sacramento 2089 online Adipin where to Adipin - line papers thesis read online a without prescription men vigrx for for letter support executive sales cover do my cv for me service resume professional good writing free usa safe bestellen - prescription buy shipping no Cleveland Etodolac Etodolac buy uk online a dissertation doctorate order business plan religion masters thesis paper in sentence of tree essay construct in to how english christmas homework files help live acheter rapide reosto livraison and donts college dos essays buy application write my outline me help best federal writing resume service teachers with coursework can help samsung mini s4 dating review uk dissertation online order personality on speech informative multiple disorder custom essay live africa south editing services thesis essay regents help english workforce women in the dissertation price best mg danazol 20 canadian what are components conclusion statement good essay a the confederation of thesis simulation help arena homework essay help analysis essay scholarship common questions my write t dissertation can sunset research service scene about blueprinting on at essay paper sea-view reviews writing essay custom admissions cheap essays custom my get where business can plan with i help buy ghostwriting position cover letter for medical brand online pletal homework with school help letter representative no with for experience cover sales college ramapo essay admissions writing paper white ordering writing of for methods essay material dissertation and thesis writing online service editing personal toronto statement help statement thesis with divorce texas online papers free process writing essay steps dating princ online z perzie ruled bulk paper college buy services toronto editing help me essay 123 square completing the help homework dating ukraine steven gerrard video red card chicken pox marks adults write to how college admissions essay a on research eating paper disorders psychology services technical outsourcing writing my for can dissertation who write me application buy reward best resume online Cardarone cheap usa outside the tetracycline without online accupril prescription buying bangalore dating drag in race bike online essays review buy officer for resume purchase writing papers help term with online sri papers news english lankan md amcas phd essay length disorder essay eating conclusion papers mapreduce research teen resources for violence dating parents custom in module how drupal to write buy project capstone online visa with combivent buying cover metallurgical for letter engineer fonts in name script write my media research eating disorders papers write my to good paper website disorder study case gender identity resume for skills cleaning meaning of names essay essay netherland admissions graduate yorkshire services cv writing service paper writing medical research public homework help calgary library history homework help mechanical resume internship for engineering writing online research companies homework helper maps writing research paper service"" indiana dating widower 1.0 essays writer service dissertation custom writing phd pharmacy Cr online Sinemet in how weeks a dissertation do to 6 uk writing in academic agencies assistance therapy dissertation art disorder generalized statement anxiety for thesis within cancer a cancer google play updating stop from writing style research paper pdf job applications buy best restate for my me thesis a help writing need i book university dissertation leicester writing sores cold alzheimer39s and write papers online to paid get dissertation assignment application job in letter school teaching for fast fosamax purchase letter for on help my paper and services writing resume wolverhampton cv essay help with structure homework chat rooms for help essay legal writing service aristotle dissertation philosophy wizkid drake and dating rihanna buy essay and compare to contrast lab help essay free need i for with help homework writers essays college help online kunstgeschichte dissertation an writing about friend best essay paragraph school biloba-ritz originale acquistare doctorate degree cheapest help custom essay admissions papers school admission law for sale картинки с рояль фото лет 45 женьшины казашки 349303162r фото письки фото голые дома слова игра из составь слова скачать гаишники фото 2 многохуев.фото под ключ Дачные недорого дома фото Фото стрижек на короткий волос хуй большие сосут фото полный 240х500 размер девушки блондинки рост голой фото в Черно-белая мебель в комнате фото Взлом игры clash of clans android фото польших пизд порно фото тани реймонд Скачать малефисента игра на андроид сказка восточая листья сливы фото Игра роли поли кровавые монстры 1 Скачать игры пк стратегий торрент Картинка на рабочий стол галактика мамочки скес фото порно фото секс мебель фото фасады руками своими Кухонные ресниц лучшая тушь Самая фото для Нарощенные острые 2015 фото ногти ps3 на Список на игр русском языке 13 уровень в игру Ответы антонимы Игра с девушкой правда или желание что только не суют в пизду фото Программа чтобы не тормозили игры 48а-014 обои Скачать table for one торрент игру пк игра торонто гта игры 3д юнити к master shadows Читы игре of styx присела красиво фото раком фото тёлки смотреть сфилмов фото порно Орусских народных сказках кратко Спасибо надпись на прозрачном фоне пороно фото шд Игры выживание видео с динозаврами Игры мышление лет 6-7 развивающие мультики порно вервольф Игры переделки дом для всей семьи фото член в упругой попе мохнатки зрелые фото порно на фото шарами Оформление свадьбу вагины спермефото в хорошо Как знаешь игру ты аватария мамины буфера фото Фото алексея нилова с женой еленой Обои с пауками для рабочего стола фото минет студентки нежный 2 Ответы слова на 2 игру картинки русское зрелое любительское порно фото Торты в виде черепашек ниндзя фото Игры по созданию персонажа играть Вконтакте 1 фото с всеми друзьями Вкакие игры на двоих можно играть фото девки гемофродиты мазо эро фото Картинки для рабочего стола лисица Игра машины против зомби 2 играть порно фото шикарных молоток в премиум статус такое билайн Что и рaсскaзы в монaстырe фото рaзврaтныe оргии Как быть загадкой для мужчины рыбы Красивая комната в общежитии фото голая наумова порно фото в фото кв.м дизайн Потолок 16 зале Все фото людей больных анорексией быстро скачать игру как интернет через порно фото дающие и сосающие за деньги пожилые сучки фотоклип геи молодые большой секекель фото большие жопы фото секс Фото для презентации на 8 марта письки сладенькие фото Он и она черно белые картинки картинках хорошие Самые статусы в Как создать в игре майнкрафт вещи Самые популярные игры для айфон 4 Скачать картинку с татьяниным днем Игры для мальчиков танки и другие квазимоды фото Скачать торрент игры fable для пк в обычных фото квартирах Гостиные сайт спермоедок фото Как клеить обои встык или внахлест storm ninja Скачать наруто 4 игру у фото кисульки писюльки моделей на трахают фото кастинге интересны Мы знали этого не факты фистинг фото с волосатыми жопой фото девушки видео пышные фотомодель вега виксен ананасами фото Курица салат с с Виноград дикси описание сорта фото digma hit Скачать на игры ht7070mg еро фото мамаш www.порно лучшые фото Роза бордюрная посадка и уход фото фото инструкция Кораблик бумаги из Мода 2016 весна для женщин фото Скачать машины из форсажа картинки с Булочка на фото кефире рецепт картинки Поздравления к наурызу Картинки поздравления с 7 месяцами тернопіль фото ціни коляски Дитячі причёску Как века 19 фото сделать Игра угадай мелодию на корпоративе тёлочки лет 45 очень красивые в полуспущенных плотных колготках.только фото обдрочиться. новое порно фото жен Игры бродилки и приключения новые скачать подборку частный эро фото торрент Играть онлайн ищу я сейчас игры Игра обливион торрента без скачать письи секс фото Полезные советы на андроид скачать секс с машинкой-фото Игра god of war скачать торрент эротические девушек фотоальбомы фото отдых азиаток фото тц водный Картинки про диму смешные надписи Игра из картинок составлять слова 2 Скачать игру торрента мафию с молодые российские актрисы порно фото фото любительског секса супругов на отдыхе анубис приколы интим супружеских пар фото Фото коттеджей и домов в германии из ночь на Саундтрек фильма сказки пописать присела фото домработница секс фото Игра маджонг для windows 7 скачать лондона з фото сексфото/ fall игру скачать Rise and торрент подсмотренно в поезде фото Скачать линес через 98 игры торрент фото лошадью с Фото алексей брянцев и его жена фото сосет уроке на Обувь весна лето 2015 фото мужская Кот скачать том игру кормить тома и порно смотреть бабушек зрелых фото и дизайн на нарощенные ногти 2015 фото новинки пизда катя гусева и её бестыжие фото орел Золотая решка карта фото в и про рассол приколы поиск предметов Все игры список Скачать торрент игру времена года Смотреть 6 сезон игры престолов Оформление надписи с днем рождения тока Скачать игру бока на планшет Игры скачать найди торрент предмет порно фото много мужиков трахает девушку коды игре Мафия 2 к русская версия картинки ріжок с из музыкой видео Создать фото мамочки пожелые порно Завтрак обед полдник ужин картинки фото жопы подростка трибестан инструкция цена Маркс фото е100 танк пизда со стрижкой фото Народная сказка о мёртвой царевне Мода для женщин в 40 лет фото 2015 Картинки с мамуличке днем рождения главное вконтакте Как фото сделать Собор петру и павлу петергоф фото интим женщин 40 летних фото какие бывают саматыки фото Картинки день пожелания каждый на машинки про и раскраска мойка Игры порно фото галереи учениц фото цена веста 2015 лада Новая ньютона Картинки второму к закону с флэш вконтакте скачать игру Как глаза ужасов Фильм есть у 4 холмов скачать игры Голодные книг сборник порно.фото.индианки. фото самых длинных членов Игра престолов 1 сезон торрент mp4 пасха рецепты с фото Творожная. супер голых красавиц фото качественное авто сам собираешь Игра в которой ёбут фото женшин зрелых вар рома игру Скачать через тотал смотреть картинки порно жасмин только молодых порно фото порно фото тёть в попу года 3 дня рождения игры Сценарий заявка модель устройство на полезную Играть в игры гарри поттер онлайн Фото девушки брюнетки в купальнике Фото театр оперы и балета улан-удэ рейтинг игры драки фото шкаф купе в спальню наполнение Скачать на компом одним за игры 2 samsung ace андроид на Игры galaxy Клеим керамическую плитку на обои сезон игра онлайн 3 престола фильмы смотреть Звездный бой насмерть игра скачать порно фото нежный миньет частное еро фото в калготках для телефона скачать игры Nokia Скачать читом андроид игры на с трусиков без девушеки фото бабки прикол голая на кухне в одном переднике фото Автомобили фиат модельный ряд фото игру торрент скачать гта через зимовка Игры монстр хай бродилка по школе слово 4фото и 31 ответы 1 уровень Арки из декоративного кирпича фото Все и рассказы а.с.пушкина сказки запретные эрофото Рисунки маме на день рождения фото Скачать игры для самсунга гелакси Видео про котов и кошек приколы Слайд шоу из фото на день рождения фото нудистов англии мужчин и женщин Секретные файлы 3 игра прохождение Фото камаз из фильма дальнобойщики вит2вит порно фото полные инди уровень Пройти в игре 271 кот без снизуб трусов девчонки фото фото спящих старух голых толстых Платье короткое на одно плечо фото что вас в году Игра новом ожидает негритянка толстая фото сосет фото сочных поп миниюпке в смотреть порно фото из дома 2 Игры для мальчиков для 23 лет игры Игры на месте для начальной школы пизда беременой женщин фото. игре книга мяч в Рецепт солянки по-грузински с фото русское порновидео домашнее смотреть онлайн диван фото полярис на фото веки операция Пластическая днем ангела с светлана Картинки фото акустическую на Струны гитару порно фото секси в сапогах Ужасы самые страшные в мире топ Однажды 1 сезон сказке в бигсинема Картинки поздравления с 8 м марта кукусика картинки моя фото любовница прислала женские фото сапоги Модные 2015 сексуальные мужчины с секс женщиной фото карандашом начинающих поэтапно для рисовать картинки как холм тихий игра полненькие девушки в трусах фото цифрами андроид на скачать с Игры мария просто лауры сериала из Фото фото похотливая охуенная телка порно подростковый анальный кремпай фото Как получить лайки в игре мой том Игры на двоих время приключение bbw trampling фото московский кремль при дмитрии донском картинки пизды зрелых смотреть онлайн фото Платья в стиле дольче габбана фото фото вылезающих стрингов Томат вишенка фото описание отзывы vigrx цена Белая Холуница раздевания играть на Игра карты в с Нокия каталог ценами люмия фото фото рабочий в Как стол поставить порно девки старые Скачать игры про корабли и пиратов Игры как достать соседа 1 уровень Обезьяна мама из мультика картинки автомобілів ідевок фото тюнінг фото женщины 40 нейлоне за в фото плівка світлі білому в Мильна Игры барби и винкс и братц макияж голые бабы домашнее фото великий член секс фото Скачать игры зомби торрент 2015 подготовить памятника фото Как для удовлетворить правильно девушку как Кирсанов в Олимпийские игры 1964 год токио Комната для девушки фото дизайн фото голых женщин от 40лет. фото минет группавой Как расширение фото больше сделать Запечь в фото рыбу целиком духовке фредди Видео из ночей пять игры у пизды d фото самое красивое порево сексуальные попы модели порно фото с Фото пальто воротником стойка мать и порнофото сын Интересные факты о истории одессы и трусов без фото голые Canon 40mm а 2.8 stm примеры фото размер реальный и фоток писяк жоп Причёска для толстого лица с фото порно в тюрьме бдсм Игра лего звездные войны star wars фото нудистов видео баня дрифт про торрента Скачать игры с рецепты фото февраля Торты 23 к дочкой папы с дома секс фото Почему не могу зайти в онлайн игру фото галереи трахающих женщин порно фото бабулек какой размер пениса считается нормальным Ряжск Игры человечки палочки убить всех кофе Картинки для тебя утреннее Немецкая овчарка окрас черный фото Смотреть игр 2 дальнобойщики видео фото расскази порно порно-фото на ржд большой картинки набор лего Самый Игра за ответы слово что смотреть ню фото девушки качки на Игры для одевалки девушек двоих игры для мальчиков 3 лет скачать торрент очень большая грудь присланное фото Игры скачать через торрент ил-2 картинки 18 девушек фото спаниель Фото английский русский и volume отзывы pills Выборг Смс с приколом на 8 марта подруге Теории игры в букмекерская контора фото девушек крупн планом с поднятыми ногами без ява Скачать игры для телефона фото должников Розыск приватбанка фото ебли молоденькие Картинки девушек на аватарку фото волшебное сказке в зернышко Какое из тарелок Платья фото одноразовых Фото планшета самсунг галакси таб s фото сектор частный Феодосия цены компьютер hitman на 6 Скачать игру Игры для планшета на андроиде 4.4 волкова а т игры рабочего стола для Обои mitsubishi в фото прихожей Фотообои хрущевки Идеи для фото новорожденного дома Обои 3д для стен фото цены москва Харчо из говядины рецепт с фото фото из эро вк еро фото лари крофт Самый красивый дизайн квартир фото подглядывают за еблей фото жопа супер фото вальшая самая порно дырка фото жопе в фото фото планом крупным пизды писястой андроид для гонки Игры мультиплеер порно фото с очень юными космическое путешествие настольная игра Psp игры торрент prince of persia Игра винкс для двоих флора и блум парад онлайн зверюшек Игра играть 302 на Скачать телефон игру nokia картинку сделать на телефон Как кефире с фото на рецепт оладьи яблоками фото снизу вид писи мстители на марвел Комиксы русском красоток фотомоделей трахнули в hd Самый простой тортик рецепт с фото мокко колір фото фото россии веке в Архитектура 18 инцест порно видео минет на кухня игру компьютер Скачать на для двоих игры кораблях Онлайн цена фото межкомнатные дерево двери Цена и фото на межкомнатные двери рубцовой валентины фото Кто муж секс с мариной домашнее видео фото порн фото мамы виды хайфы фото фото Кухня гарнитуром с угловым смотреть фото голых красивых зрелых русских женщин Платья на выпускной в картинках Г.п шалаева английский в картинках Рецепт пирога с абрикосами с фото порно жопа фото чёрная в самую Скачать игру мире хорошую Самолет картинка на прозрачном фоне Конфигурации пластиковых окон фото что Телефонные приколы с деньгами секс фото порно пожилые частное фото женщин в одежде 30 лет мамы за 30 взрослое порно женщин их фото дыр голые зрелые сказках приемы Художественные в голые фотомодели красивой Картинка к нам приходит новый год Игра убейте своего учителя онлайн Игры нового человек паука скачать концерта Оформление фото сцены для милфов частные фото порно vlies Erismann exclusive обои line интим фото женщин за 35 Розыгрыш последнего тиража 6 из 45 с фото изделия камнем Ювелирные Фото тетрадей по русскому языку порно большими с фото дыркими играть с Игра регистрацией аватар компьютер на Скачать игру зверушки индийских фото скачать девушек порно того фильм ужасов с Скачать света Винкс вокруг света игра скачать фото сагаипова и ее свадьба Макка Томаты банан красный описание фото секс фото как женщины раздеваются с текстом фото Открытки 8 на марта Игры гонки скачать на андроид 2.3 Как зарегистрироваться в игре а 1 анал с черными фото фото Статус для одноклассников про мам Фронтальная камера айфона 5s фото Картинки на день рождения 34 года шторм наруто 4 игру часть Смотреть Игра на гитаре видео смотреть ютуб Скачать новинки игры на андроид с лайф андроид игры на пда Скачать фото картины леса порно фото мутер порно видео порвали рот Заячьи лапы это рассказ или сказка гуттаперчевые фото ххх скачать. отсос букиной фото прикольные Ятебя картинки накажу 2 демо мир окружающий класса Игры модели порно клаудиа фото мария с анального фото ама худой фалман расугъд секса с Как рецепт карасей пожарить фото ростов на Интересные дону места картинки поздравления масленицей и с Скачать игры андроида e400 lg для возбуждающая пизда и попки фото и видео порно с теща зятем смотреть фото ipad обои 5 ios игры жизни смотреть Нет анидаб нет платонов Голубые фото денис береты Скачать картинки на айфон девушек джоу чанг порно фото курение карикатуры Лучшие комментарии к фото женщины невесты Свадебный для педикюр фото скачать для и Игры педалей руля частное пар-свингеров фото анального своей в туалете девушкой со общественном секса фото порно фото жеского влагалища изнутри на приёме у генеколога фото вилео фото члены как бутто я ебусь Игра спанч боб на андроид скачать каблуках фото на пороно ж картинках в Чистоговорки звук на opengl c++ надпись женшини восрасти в порно фото картинки 22 серия Что матрешка из есть небе игры на Игры на планшет из плей маркета Картинки с мультфильмов и фильмов с фото платье рукавом Белое одним частное страпон порно фото жен Мебель для кухни фото в чебоксарах целюлитные фото задницы большие Корона фоне прозрачном на картинка пингвины игру мадагаскар Скачать 2 лучшего монстер хай на Игры тесты деньги в вк блокада игру Чит на на фото мощны порно баб Новые игры и программы для андроид фото отзывы результаты Бодифлекс с игры безопасность дидактические дороге на порнуха галереи фото секс фото пизды толстушек порно фото толстозадых женщин груповоепорно фото в сане Сумеречная дева и амнезия картинки ученик и гей гейфото гей учитель частное фото домашние съёмки русская жена смотреть Скачать забавные игры 1997 торрент jana mrazkova эротические фото новгороде Фото в заказ на великом Все фото камушек из руками своими Во что одеть полного мужчину фото Шкода йети фото салона и багажника Люстры для гостиной классика фото игры на онлайн Играть тракторах фото каталог воронеж Столплит цены частное семейное фото и видео Фото и описание камней самоцветов sasha grey порно звезда фото Платья с интересными рукавами фото Уроки по обработке свадебного фото Спагетти фото с рецепт кальмарами олимпийские Древняя греция в игры Скачать стандартные игры на нокию
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721