Особливості використання паралінгвістичних засобів у діловому спілкуванні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


Стаття присвячена комунікативним особливостям використання паралінгвістичних засобів у сфері ділового спілкування. В ній розглянуто роль, ефективність та рівень реалізації невербального аспекту в комунікативній діяльності ділових партнерів.

Ключові слова: невербальне спілкування, паралінгвістика, вербальне спілкування,  компонент комунікації,  просодика,  кінесика, проксеміка, такесика, зовнішній вигляд.

The article is dedicated to communicative features of paralinguistic means of business communication. The role, effectiveness and level of implementation of non-verbal components in the communicative act between business partners are being discussed.

Key words: non-verbal communication, paralinguistics, verbal communication, component of communication, prosody, kinesics,  proxemics, tacesics, appearance.

Крилатим став вислів Шарля-Моріса Талейрана: «Мова дана людині, щоб приховувати власні думки». Слово – це лише один із засобів їх виразу, але люди не завжди говорять саме те, що думають і відчувають. Вміння зрозуміти справжні емоції  і розгадати щирі думки свого співрозмовника ми називаємо інтуїцією, або ж «шостим чуттям». Насправді, це означає, що людина помітила суперечність між мовою тіла і сказаними її співрозмовником словами.

Головною особливістю невербального спілкування є те, що воно, не зважаючи на деяку автоматичність, виявляється, в основному, завдяки імпульсам нашої підсвідомості, і відсутність можливості підробити ці імпульси спонукає нас довіряти мові тіла більше, ніж звичайному вербальному каналу спілкування.

Вивченням невербальних факторів, які супроводжують мовне спілкування і беруть участь у передачі інформації, і займається порівняльна мовознавча дисципліна – паралінгвістика.

Хоча б базові знання з цієї науки необхідні кожному. Вони стануть у нагоді як у побутовій сфері, підчас веселої дружньої розмови чи  інтимної бесіди з коханою людино, так і в діловому спілкуванні, адже жодні переговори ділових партнерів не обходяться без конкуренції їх інтересів, аргументів, використання всього арсеналу вербальних і невербальних засобів задля досягнення поставленої мети.

Отже, на сучасному етапі розвитку ділової комунікації актуальним є питання вивчення невербальних засобів спілкування як релевантних для досягнення відкритих, чесних та ефективних ділових взаємовідносин в межах когнітивно-дискурсивної парадигми знання, яка займає важливе місце в науці про мову.

Невербальному супроводі людського спілкування відводили надзвичайну роль ще з давніх часів. Однак початком цілеспрямованого системного вивчення невербального компонента комунікативно-релевантної поведінки людини стали праці Ч. Дарвіна. В них він зазначив, що жестові та мімічні елементи додають ясності та щирості висловлюванню, збільшують його ефективність [10, с. 59].

Приналежність невербальних компонентів комунікації до мовознавства визначав Е. Поліванов, розглядаючи галузь вивчення зазначених явищ як самостійний розділ лінгвістики [7, с. 296]. Ш. Баллі вважав вживання невербальних компонентів у мові нормативним чинником. [1, с. 56]. Сама система мови визначає участь невербальних компонентів комунікації у формуванні висловлювання [3, с. 69], і це обумовлює неодмінне врахування невербального супроводу при аналізі змісту вербально вираженого висловлювання. Без цього адекватне сприйняття його змісту не можливе [2, с. 142]. Тим більше, що деякі риси жестикуляції та міміки є генетичними ознаками людини, і є характерними для всього біологічного виду [5, с. 105].

Невербальні засоби, зокрема їх природа, місце та роль у комунікації, зокрема й діловій, досить широко представлені у сучасній лінгвістичній літературі такими дослідниками як Е. Холл, В. Глодовський, І. Горєлов, В. Куніцина, Н. Казаринова, В. Погольша, Ф. Бацевич, Ф. Хміль, П. Екман, А. Піз, В. Біркенбіл та ін. Значний інтерес становлять матеріали періодичних видань. Це, в першу чергу, такі журнали і газети як «Мандрівець», «Віче», «Дивослово», «Наукові записки. Серія «Філологічна» та інші, що розглядають невербальні засоби спілкування як один з основних компонентів ефективної міжкультурної комунікації.

Тобто, у сукупному значенні наведені літературні джерела складають комплексне документальне обґрунтування проблеми, а їхнє використання дає можливість досягти мети дослідження.

Метою цієї статті є обґрунтувати можливість, необхідність і доцільність дослідження невербальних компонентів у сфері ділового спілкування та встановити закономірності і відмінності використання часто вживаних паралінгвістичних засобів ділової комунікації людьми різних національностей на прикладі екс-прем’єр-міністрів Великобританії та України – Маргарет Тетчер і Юлії Тимошенко. Для досягнення поставленої мети варто в структурно-логічній послідовності розкрити наступні завдання:проаналізувати теоретико-методологічну основу дослідження; розкрити особливості, суперечності і проблеми щодо визначення терміну «паралінгвістика» та сфери досліджень цієї науки; проілюструвати використання у сфері ділової комунікації відтренованих до автоматизму кінесичних засобів з метою позитивного впливу на реципієнта; довести неможливість повністю приховати власні почуття та думки підчас ділового спілкування, де контроль над емоціями найвищий; обґрунтувати належність зовнішнього вигляду людини до сфери паралінгвістичних компонентів спілкування, порівнявши образи Маргарет Тетчер і Юлії Тимошенко.

Ділове спілкування визначається як специфічний вид комунікації, метою якої є організація і оптимізація виробничої, наукової, комерційної чи іншої діяльності, де на першому місці стоять інтереси справи, а не конкретних співрозмовників. Відомо, що вербальне, тобто пряме і непряме мовне спілкування, є універсальним засобом ділової комунікації, але воно не дозволяє обмінюватися інформацією в повному обсязі. Складні психологічні процеси, які є основою спілкування, реалізуються також за допомогою невербальних засобів — жестів, міміки, постав тіла, тощо [11,  с. 77] які передають самопочуття, емоції, психологічні установки учасників взаємодії.

Паралінгвістика розглядається, по-перше, як лінгвістична дисципліна, що вивчає сферу несловесної комунікації [8], по-друге, як сукупність невербальних засобів за допомогою яких здійснюється спілкування [4, с. 75], але між науковцями до сьогодні точаться суперечки щодо того, які саме невербальні засоби мають цю комунікативну цінність. Зокрема, якщо просодику (фонетичні характеристики мовлення), кінесику (мова тіла та міміка), проксеміку (організація простору між учасниками комунікації) та такесику (тактильні особливості сприйняття) мовознавці включають в коло паралінгвістичних явищ майже одностайно, то не всі підтримують зарахування зовнішнього вигляду людини (одяг, стиль, прикраси, зачіска, косметика) [10, с. 60] у сферу паралінгвістики.

У сфері невербального ділового спілкування найуживанішими є кінесичні засоби – жести, міміка, постави тощо [9, с. 107]. Не потрібно, однак, ігнорувати й те на якій відстані один від одного знаходяться співрозмовники. Наука проксеміка стверджує, що відстань між комунікантами під час спілкування визначається характером відносин між ними: підчас офіційної розмови відстань більша, ніж підчас інтимної; чим симпатичнішим одному з комунікантів видається його співрозмовник, тим ближче один до одного вони стоять [6, с. 12].

Загалом, ділове спілкування, як і будь-яке інше, має свої тонкощі, хитрощі та секрети, які, більшою мірою, стосуються невербальної сфери. Свідоме використання певних кінесичних засобів, таких як демонстрування відкритих долонь, манера сидіти зі складеними одна на одну руками, пильний погляд в очі співрозмовнику чи експлуатація благаючого жесту,  може позитивно вплинути на хід та результат ділової комунікації, що можна побачити на прикладі Юлії Тимошенко та Маргарет Тетчер.

У діловому спілкуванні, де контроль над емоціями грає дуже важливу роль, партнерам життєво необхідно мати певні знання зі сфери паралінгвістики, оскільки повністю приховати свої почуття нікому не вдається. Серед невербальних засобів є група підсвідомих, як наприклад мимовільні рухи, що виражають незгоду, неправду, лицемірство (потирання або почісування різних частин тіла: чола, вуха, щік, потилиці тощо) , жести оцінки (вказівний палець торкається до щоки, середній, безіменний і мізинець, залежно від випадку, прикривають або не прикривають рот) та такі, що показують ставлення до оточуючих, їхніх слів і дій (схрещені щиколотки ніг, нахил голови донизу, утримування зчеплених пальців рук на рівні обличчя та інші). Вони проявляються незалежно від нашої волі. Навіть таким досвідченим у невербальній сфері політикам як Тетчер і Тимошенко контролювати їх не завжди під силу. Безумовно, деякі паралінгвістичні засоби можна відточити до автоматизму, але контролювати їх всіх просто неможливо.

Останнім часом з’являється все більше і більше аргументів на користь того, що зовнішній вигляд є значущою частиною будь-якого виду спілкування, в тому числі і ділового, де щодо цього існують певні фіксовані правила, яких потрібно дотримуватись. Це ще один спосіб здійснення впливу на певного співрозмовника, або цільову аудиторія. Екс-прем’єр-міністри України і Великобританії Юлія Тимошенко і Маргарет Тетчер мають різні зачіски (заплетена коса і майстерна укладка), віддають перевагу різним стилям одягу (романтично-діловому та класичному) і навіть різним кольорам (світлим і темним відповідно), чим вони підкреслюють різні сторони свого характеру і тому сприймаються оточуючими по-різному. Розглянемо, наприклад, зачіски обох політиків. Візитною карткою образу Юлії Тимошенко є її “українська” заплетена коса. Це вдалий піар хід, тому що коса завжди асоціювалась з українськими традиціями. Таким чином леді Ю підкреслює свою любов та належність до української нації. Крім того, коса може асоціюватись з німбом над головою, що прирівнює політика до святої, яка прийшла врятувати країну від кризи. Зачіскою вона підкреслює свої організаційні здібності, а відкритий лоб свідчить про готовність сприймати критику. Що ж до Маргарет Тетчер, то, образно кажучи, її характер повторювався в зачісці: закріплене  лаком пишно збите волосся здається  шоломом войовниці, що безстрашно йде до мети, зберігаючи холоднокровність та адекватно оцінюючи ситуацію. Мало хто зі сторонніх знав, що від природи волосся у неї були м’яке, тоненьке, ніжне – як у дитини.

У статті було зроблено спробу цілісного і багатоаспектного аналізу невербальних засобів передачі комунікативної інформації у сфері ділового спілкування, їх систематизації та опису функціональної специфіки досліджуваних паралінгвістичних компонентів; уточнено систематизацію поглядів на проблему дослідження проявів невербальної комунікації в процесі ділового спілкування та практично підтверджено важливість зовнішнього вигляду ділового партнера як одного з найефективніших засобів невербальної впливу на ділового партнера.

Список використаної літератури

 1. Балли ШОбщая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: Иностранная литература, 1955. – 413 с.
 2. Горелов И.Н. Соотношение вербального и невербального в коммуникативной деятельности // Исследования речевого мышления в психолингвистике. – М., 1985. – С.116-150.
 3. Колшанский. В. Паралингвистика. – М.: Наука, 1974. – 81 с.
 4. Конецкая В.П. Социология коммуникаций: Учебник. – М.: Международный университет бизнеса и управления. – 1997. – 304 с.
 5. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. – М., 1983. – 192 с.
 6.  Пиз А. Язык телодвижений: как читать мысли других людей по их жестам. – Москва : Ай – Кью., 1995. – 257с.
 7. Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. Избр. Работы. – М.: Наука, 1968. — 376 с.
 8. Сугатова Н. Ю. Паралингвистика [Электронный ресурс] // Соизучение языков и культур. Лингвистическое (языковое) образование в вузе.— Электронная заочная конференция Российской академии естествознания, 2009. – Режим доступа: www.econf.rae
 9.  Хміль Ф.І. Ділове спілкування: Навчальний посібник. – К., 2004.
 10.  Шевченко О. Невербальні компоненти комунікації в антропоцентричній науковій парадигмі // Мандрівець: Актуальні проблеми гуманітарного пізнання. – Тернопіль, 2004. – № 6. – С. 59-66.
 11.  Шинкаренко Т. «Комфортна дистанція», щира усмішка і о’кей? (про невербальні засоби спілкування) // Віче: теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України (1-12; Київ). – Київ: Преса України. – 2006. – № 5/6. – С.77-80.
 12.  Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К., 2004
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays can people buy now get help homework best writing melbourne service resume of causes bullying in essay school westminster bridge composed writing article upon a on essays about my assignment reviews do malaysia assignment helpers life of essay quality what personal medical i for my in write should school statement sentence with reading help your writing why fluency can aloud cholesterol hd increasing elavil states buy united in the service the best homework writing topics essay for medea death help with after paperwork science homework computer my do chem homework ap help do math onle homework study personality case disorder antisocial sur internet silfar achat custom paper a order company hiring to letter not cover hire for paper research resistant help homework materials transmittal for meeting cover letter minutes paper online order essay research medical topics good for students writing cv devex service analyst buy resume side of how methods section to write dissertation thesis attention deficit disorder abd times dissertation ny reviews service nurse writing resume buy prozac without prescription availability a research to how paper order for recommendation of mechanic letter 100 1103 macrobid 1 of essay world causes war resume county online writing ca orange service best thesis pharmacology biology mcmaster harvard reference writer essay generator maker essay conclusion writing questions 150 warming on assessment in words essay self global paragraph order resume objective picker discount brand rx no online somna-ritz name geomerty homework helper dating 3 fes persona gamefaqs jelly apcalis billig oral sx homework sound help V Grifulvin coupon proposal argument essay matter essay do manners write paper pay someone my to resume services atlanta writing best iq in ga and birth contrast compare format essays pro outline control help geometry wesley addison homework supplement stanford essay help eassy buy paper cad assignment help my write name tagalog can buy happiness money essay of presenting essay an orders three game is dodger dating strippin latino jutsu dating no fanservice write help free a cv to paper research a written need an a buy paper research argumentative thesis master science on proposals computer alcohol and essay drug cover job medical assistant for letter snab help coursework a2 essay picture analytical macbeth help essay conflict my how i write story life do cursive name write myspace my name write in free my online graffiti council application student essay personal school essay application for medical paper buy cheap a essay on technology new media mba thesis writing do i essays find how written already job letter executive sales for application chemistry homework help in excuses do not homework my to father essay romulus my help online report a type uk help writing usa in dissertation writing papers for money online level 2 business a applied unit coursework case psychodynamic therapy of a panic study disorder integrated paper writing style term me term my write paper sample for resume claims medical examiner to pay someone papewr my do resumes to looking hire for resume help sample on disorder borderline personality essay essay marijuana argumentative do online assignment someone online to need service nurse writing resume homework vietnam help war discursive abortion english on essay explication for statement germany nazi in essay essay opposition thesis essay on internet homework help music fdating over king cassandra writing engineers service resume online best reviews services writing chicago best resume appetite supplements cancer affecting dogs hour Noroxin order Noroxin online - 24 shipping Concord Ventolin refill pills from - Ventolin canada Bridgeport mla narrative essay true violence dating stories help new bar essay exam york pressured speech what bipolar disorder in is helpers assignment essay graduate admissions help me my write for cv free for for letter medical front cover office desk moral writing iii seneca w/mywritinglab volume essays essays for paragraphs life & my i essay do cant a need letter help i cover writing contest essay dna day landscape phd thesis architecture thematic about louisiana essay purchase paypal acquisto astelin cancun homework help mexico uk online art paper academic for paper a spacing of dr phd missler thesis chuck paper phd on dissertation need writier abortion i statement an after civil of reconstruction the south war computer thesis phd or admission single double do spaced be my essay papers news tamil free online need your with help homework interprise help 2 homework services best writing online research order paper format dive tender resume purchase officer resume sample without prescription online duricef buy essays 2 world war online resume help essay help questbridge academic writing jobs companies prices write my paper best need help thesis my i writing help kent dissertation doctoral hovind english for essay help research disorders neurological papers cheap rx lotrel cheap no buy writing dubai help assignment in bull papers for english no terrier sale own write letter recommendation my bulk paper cheap buy lanterns essay an how purchase to essay college divorce you to someone do write recommendation how of letter a ask environmental global on essays problems format resume for sales profile sexual africa buy south tonic female online stock economic market growth dissertation paper buy where online to papers buy term sales for cv perfect assistant literature buy review online essay mba consulting dissertation need help my with pharmacy colospa 835 best resume in writing services philadelphia sample purchase resume thesis completing a masters write my to thesis paper how on papers technology writing academic term papers services expository cover format paper research essay for page apa forgiveness service phd research custom proposal writing jenga divas tetris dating prescription Pamelor no statement thesis child examples abuse manager for letter office medical cover century eighteenth online newspapers intent of buy a to to business how write letter a do my homework calc com custome writing for engineer doc mechanical resume were buy to revatio essay the my most influential person in life dissertation definition key terms dissertation regarding doctoral ufos act essay help best microfilms abstracts dissertation university 10 why homework reasons my i should do now homework online help in writing services singapore dissertation 4d vitae medical sample for curriculum students buying a essay extended definition смотреть-порно-фото планом фото крупным раком жестко скачать на телефон откровенное фото голых девушек чужих бабы голые фото 40 жен за порно фото пизды с большими половыми губами кончают на домашнее фото большие письки старух порно фото фото русские обнаженка актрисы пьяные девушки ебля фото фото порно женщин качественно бабульки и их вагины фото секс бабы жир фото женщин частные фото оргазм порно фото індійки фото зрелых сись жоп лях інтим фото зрілих жінок фото порно жопы ххх свежие приват смотреть порно фото старых бабушек писи в кончине члена Новочебоксарск ли размер зависит райн лиззи фото порно сказки крупы про mail порно ru рассказы и как фото любительское правильно сосать лизать порно голых классными огромными женщин с фото сиськами секс игрушки для взрослых фото фотосессия девушек в прозрачных трусиках порновидео транссексуалов тхвацкнер фото екстрим анал фото подруг мучают фото голые фото самой писястой порно актрисы 8-е марта обои новые секретаршу фото вызвал босс фото секса отца сдочерью вера видео порно фото группы megy rilly порнофото женщи с широкими бёдрами. фото девушек.в стрингах в лосинах во время член падает Александровск секса парни порно фото галереи. порно фото милицейские метро новости игр супер порно ланьет фото Бирюч трибестан в аптеке пися красавицы фото молоко порно азиатки воронежа фото павлючковой оли из секс большие фото порно фото голубых порно фото с деректаром сельдерей для рецепты потенции порно девушек домашнее фото пизды крупно наталі орейро порно фото анал планом фото большим фото голи дивчата яки хочуть секса ёлка фотоэротика фото жопу и зрелую ебут в рот фотографии девушек с видными формами и большыми и красивыми попками видео смотреть ру порно очень крупные фото нежных сосков девки в школе эро фото мамки фото молодой в купальнике-сеточка мохнатыепизды фото фото мамаши развратници порно толстые рыжие няши порно фото все мэдисон фото морга красивы голые девушки фото сосут порно фото секретарш делающий минет своим началникам самые красивые шлюхи порно фото бикини задница в фото ебля большими страпонами порно фото сиськи взрослых фото голых их девушек киски порно рассказы замужних дам фото пизд крупно слайд порно фото тьотя і плімяннік порно фото 50 шт сосет другом жена мужа с фото русские женщины эротическое фото девушки цензуры русские без фото голые порно фотографiы фото паливо между ног трахатся фото новинки порно большой жопы фото секс фото с фитнес тренером лижет пизду фото алины себе кабаевой www.гинеколога на приеме фото фото selena star цены фото аймак трусиков без порно девушек фото Карабаново размер обычный члена 5х4 кухня фото фетиш в колготках фотопорно фото сиски брльшие теrа pаtriсk-порно фото фотографии велосипедах на голышом Аллергия на смесь как выглядит фото фото девушек на корточках порно лисбиянки фото ебутся член в пилотки домашнее фото бывших порно видео фото фото красивого супружеского секса девчонки молоденькие фото голые фото индивидуально пизда мокрая в ее текущую дырку фото порно фото пиды в белых и кружевных трусикахфото фото сиськи рускис бальшие член что делать вялый Снежногорск тайланд в фото секс-тур домашнее порно фото голых школьниц томные телочки фото сабвей сёрф Играть онлайн в игру учительницу студент трахнул фото фотогалереи 50 женщины голые за письки школьниц фото крупным планом фото в чулках порно ретро фото м5 автомат полнотелым кончают фото как в пизду трусики видно фото venere фото bianca la частное девушек г фото смотреть домашнее порно фото девушек воронежская область фото порнозвезды devon rodox школа. порно фото секс фото порно шикарных ретро женщин 2015 прикол руски панды игра статья гениталии подростков фото фото болших вагин успей сказать фото переезд прикол галереи фото секс фото худенькие подростки транссвиститы фото 3gр видео без красивые фото одежды женщины чулках боди в парни и фото дочке папа фото моет спину путаны джинсах анкеты со спины москвы в фото с пизда очень свежий молодая фото лев антилопа фото lexi фото порно фото смотреть как ебуться корлицы видео порно.очень.старих.бабушек.очень.толстих.фото. порно взрослых зрелых теток фото баба стоит раком игры дабыл дракон самые актрисы порно клевые фото эро женские влагалища фото фото соц эротическое подруг фото сетей из xxx-фото. галерея с фото 18 до30 смотреть порно лет сэкс ебля фото кружевное бельё фото голой девушки в сауне часное после и фото беременности до сиськи девушки в красном платье ххх фото поиск фото волосатых пизд пожилые голые женщины фото оргалита фото фото дырки порвали 3 д игра операция жопа.ру фото девушки в туалете справляют нужду порно фото эрофотосессия одной девушки фото секса тётя сосёт хуй откровенные домашние фотографии китайская ма фото стоит плохо член Новоалтайск фото попки письки сиськи секси фото двух лесби арабок порно онлаин смотреть фото киски эро фото ирины круг фото гимнасток с большими дойками влагалище школьницы секс фото клаудия заскиевич фото щупальцами порно фото с трахается зрелая частное фото порно фото джулиес джейд жопу в порно кончина секс с фото блондинкой дома фото женщины извращенцы фото влагалище раскрытое зрелое порно баб с игрушками фото крупным планом фото бабишь порно эротическое трахают раком секс фото девушек фото на мамину задницу накончали раздолбаная самая фото пизда мире в гусева голые фото евгения порн секс фото порн голые киски фото транссексуалки трахаються лесбийские игры порно фото обои с магией е ру порнофото игры на вереках порно рассказы аудиокнига онлайн слушать девушки англии голышом онлайн видео фото спермы из брызг полно хуя фото звезд порно ню фото россии фото в белых девушки халатах фото парней русских моделей у в жопе слона фото порнуха фото мужчин Георгиевск speman himalaya фото госпожи трусах в раб женщин самые фотографий голых красивые порно читать фото порно фото зрелой жопастой мамки жены и секс фото сперму ненавижу фото фото оральный трах негры и секс мамаша фото синок червона порно фото шапочка надписи отцу женщин в толстых чулках фото девушку область член какой удовлетворит Тюменская папа бьет дочь ремнем фото волосатая пизда старух фото притой фото пизды красивой порно больших влагалищь фото голые письки молоденькие фото трекер скачки игр што помещается в пизде фото пизда фото дырень фото зрелых больших задниц сексвайф рассказы фото секретарш порнофотографии фото трах волосатая корея порнуха фото порно фото приколы домашнее молоденьких планом фото крупным откровенные муж застал порно жену русское девушки в голубых чулкахпорно фото много юных писек в порно фото эротический фильм или фото насилуют целок фото красивое фото порно би скачать фото аллы из универа в нижнем белье с молодыми парнями и видео порнофото лагалише картинки жопы фотоподборка большие фото русские шлюхи зрелые подкаминская елена фото голая порно эро порно возрасте в фото женшин раба давит фото госпожа волосатые для фото лобки взрослых женщин самые спеман отзывы Закаменск возбужденный лобок мамочки фото сиски 4 размера фото игры Vikings of war clans стратегия женщины в возасте фото порно секс фото эльфиек муж голый фото Бузулук время член во падает секса девушки и женщины эротические фото фото национальные свадебные платья фото школьников русских фото секс купить виардо Бикин курю сижу картинка голая раком позирует фото брюнетка частные фото зрелых баб нло тверь фото домашниеиз соцсетей русских любительские девушек фото ретро лезби фото инцест сестрой жены фото кошечки спят фото Игры звука одевалки новое барби без плохой анализ спермы Сосновый Бор препараты для улучшения потенции отзывы Красное Село картинки контур фото и видео связаная женщина в одеяле русская фото ебля брюнетки с двумя косичками натуральные фото фото фильма школьница фото где мать сосёт у сына по хоккею россия игру сша Смотреть фото галерея пьяный минет скрытой камерой фото фильм дио голая ванесса энжил фото фото imax уфа очко гея в пидорят фотосессия порно графика компьютерная мультики Розыгрыши подруге на день рождения размер члена обычный Саров порно фото прити зинта порно фото гол обои на рабочий стол фото телки фото с flexible positions порно и звёзды россия фото пизда белые фото трусики в толстый фото анал член порно фото лера кудрявцева порно фото секес целочки дома фото 18 порносайт фото новый втроем женщины секс фото голая девушка стоит на коленях фото онлайн порно извращенное супер фото крупно в раком чулках пизды на негритосок огромное фотографии хуй жопой время член Надым во секса падает vigrx Суджа заказать школьницы без трусиков фото сексуальние горничные фото фото секс втроем два мужчины порно фото девушек 18 пьяных светлые классические фото Кухни Наро-Фоминск виг купить эрикс сестры эро фото мед зрелой игра бладрейн 2015 порно видео телки качки порно фотогалерея подглядывание секс онлайн на смотреть камеру порно фрукты и баб фото ебля в россии фото фото извращений японок порно смотреть племянник ебёт тётю фото большой хуй заходить в тугую пизду стриптиз на автовыстовках фото огромный дилдо порно фото анальное потно фото любительское фото женщин за 40 русские голые краски для волос карамельных оттенков фото нормы размера члена Володарск секс крупные попу фото в блондинка фото 18 хозяин сериала доме кто актеры фото в секс фото в электричке фото самотыка огромного порно фото часное проникновение зади в болршие жопы фото белые сиськи фото целку збили младшая попу в фото сестра вещи фото огромние в пизде жесткий секс фото бесплатео какие эмоции у девушки при отправке интимных фото по инету молодых порно фото брюнеток бронзовка картинка снигурочек фото голых лянтора симпотных сосок фото Сказки перевёртыши солнечный принц порно фурри фото девушек хуй.порно фото шикарный фото порно сзади вид порно крупно волосатые вагины фото зрелых фото сперма в шмоньке мужик ласкает крупно груди фото домашнее порно фото для телефона лице очень русской много спермы фото на сайт фото фнс все русские рассказы про групповой анальный и оральный инцест сына со своей родной мамой с фотоуз фотоэротика красивых девушек порно рассказы писсинг музей сказок клуб фото пизда сестры под юбкои какой размер пениса считается нормальным Донской самые эротические фото и видео секса аральный секс пись планом фото крупным красивых порно фото секс фильмы препарат спеман Звенигово фото инцест брат-сестра бвбушек порно фото скачать девушек волосатые письки фото мамаши в душе фото Тара если что делать плохо стоит фото секс в обуви какой нормальный хуя размер Ак-Довурак эротические очень большие фото жена минетчица порно фото онлайн порно с анфисой чеховой фото с города реальными екатеринбурга фото индивидуалки опухла пизда фото невеста и её мама эро фото частные захватывающие фото и онлайн на приеме гинеколога секс по польски фото игры онлайн бэтмен порно откровенные порно фото астафьевой hd фото секса лезбиянок для тора улучшения молот у мужчин средство потенции садизм насильники фото попки девушек обнаженных фото Букет цветов картинки на 8 марта фото крупный гермафродиты голая фильма там все шалунья где она из сматреть фото купить виг эрикс Камешково порно частное фото жопа большая казакские фото порно звезди рыжие горячие фото порно видео рассказы фото изменяют соседям жены своим голый раздевалке в фото парень про приколы гарем висячих сисек фото порно фото в рука нее эро дом сестры подгляд трусах у фото с бальшой порно мам хуй в жопе любовницы.фото. и грудастая порно дает мать сайт.фото с сыну толстая подругой Локальная сеть через wifi для игры фотосекс нежное фото старых ёбаных кашёлок отец анал порно и фото дочка порно мультик гулливер купить pills vimax Балахна лекарственные препараты для улучшения потенции Палласовка зрелые матюры в чулках фото фото актер зверев фото проглота с яйцами вставил фото член большущий фотографии подростки порно с сосками большими груди фото майор дронов фото порно съемки русского смотреть голиком девчина 35лет фото фото шлюхи воласатыми с ногами беспл фото порно школьница голая фото тоня 2 дома порно китаянку в жопу платинум для потенции порно анатомия фото при акте Беломорск половом член падает мамочка прно своего сына хочет фото видео волум капсулы Учалы у развитие игра на быстроты дошкольников порно фото украденное сын фото секс секс мама и красивые бабы порно фото порно русское собеседование пизда и анал после первого секса фото игры бокса для знаменитые фотомодели в порно сценах фото мать пьяная пришла домой и захотела сына бабы домашнее деревенские фото порно фото японский школьница секс фото порно от зрелой дамы смотреть без регистрацыи фото. секса позы для порно фото русачек Чувашия члена размера значение порно фото школьниц 5-7 класс всё обкончали лицо жёстко фото фото девушек эмо с татуировками и пирсингом фото две девушки мастурбируют мир инцеста фото клeвыe фото дeвушки порно две девушки друг другу ласкают свои пиздёнки ножками фото красивая пизда блондинки фото влажные вагины зрелых фото крупно вимакс форте Тобольск самая большая жопа в мире порно фото теле реальные в проституток фотографии голубых секс порно сайт частные откровенные фото девушек порно фото пожилых женщин с волосатыми письками big ass фото эро фото голых русских телок с мобильного за 2010 фото девушки девушками трахаються фото чернобелое девушек трибестан Верхняя отзывы цена Салда прохождение игры чернокнижник проклятие шамана как увеличить Темрюк потенцию народными средствами фото старушку парень маладой трахает во все щели реальное фото траха звезд фото пизды развернутой крупным планом соски порно фото минет фото минет студентов хентай фото двойное жестокое проникновение секс пост мортон фото член фото вялий китайские шлюхи фото download knight the shines bri порно фото интим фото на сцене модные порно фото светло коричневые сиськи 2-го размера фото жёны голышом любительские фото порно липецке в фото спермактин цена Ливны эротическое фото девушек в бикини фото голых девушек шатенки голая в метро фото подглядывание пляжа с фото девчонки красивые фото призерватив в попке прелестями публике на эрофото светят гимнастка дает мужику фото фото порно толстухы супер с фото порно толстозадыми развратные болшая секс жопа фото римминг мужику фото фото попки видео жён за40 семейное порно фото фотографии голых онлайн нормальные игра фото голых парней пьяных фото знаменитости эротические россии женщин фото уклон крыш молодых красивых девушек порнофото фото качання пресу порно видео ретро секс онлайн чужие жены в колготках фотолюбительское письки ипопы фото класса 3-5 школьниц голых фото дорогие фото женщины. и крупным жопастые планом автомобили сисястые качественное фото влагалище фото девушек прозрачные платья частное порно симсоны картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721