Особливості використання паралінгвістичних засобів у діловому спілкуванні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


Стаття присвячена комунікативним особливостям використання паралінгвістичних засобів у сфері ділового спілкування. В ній розглянуто роль, ефективність та рівень реалізації невербального аспекту в комунікативній діяльності ділових партнерів.

Ключові слова: невербальне спілкування, паралінгвістика, вербальне спілкування,  компонент комунікації,  просодика,  кінесика, проксеміка, такесика, зовнішній вигляд.

The article is dedicated to communicative features of paralinguistic means of business communication. The role, effectiveness and level of implementation of non-verbal components in the communicative act between business partners are being discussed.

Key words: non-verbal communication, paralinguistics, verbal communication, component of communication, prosody, kinesics,  proxemics, tacesics, appearance.

Крилатим став вислів Шарля-Моріса Талейрана: «Мова дана людині, щоб приховувати власні думки». Слово – це лише один із засобів їх виразу, але люди не завжди говорять саме те, що думають і відчувають. Вміння зрозуміти справжні емоції  і розгадати щирі думки свого співрозмовника ми називаємо інтуїцією, або ж «шостим чуттям». Насправді, це означає, що людина помітила суперечність між мовою тіла і сказаними її співрозмовником словами.

Головною особливістю невербального спілкування є те, що воно, не зважаючи на деяку автоматичність, виявляється, в основному, завдяки імпульсам нашої підсвідомості, і відсутність можливості підробити ці імпульси спонукає нас довіряти мові тіла більше, ніж звичайному вербальному каналу спілкування.

Вивченням невербальних факторів, які супроводжують мовне спілкування і беруть участь у передачі інформації, і займається порівняльна мовознавча дисципліна – паралінгвістика.

Хоча б базові знання з цієї науки необхідні кожному. Вони стануть у нагоді як у побутовій сфері, підчас веселої дружньої розмови чи  інтимної бесіди з коханою людино, так і в діловому спілкуванні, адже жодні переговори ділових партнерів не обходяться без конкуренції їх інтересів, аргументів, використання всього арсеналу вербальних і невербальних засобів задля досягнення поставленої мети.

Отже, на сучасному етапі розвитку ділової комунікації актуальним є питання вивчення невербальних засобів спілкування як релевантних для досягнення відкритих, чесних та ефективних ділових взаємовідносин в межах когнітивно-дискурсивної парадигми знання, яка займає важливе місце в науці про мову.

Невербальному супроводі людського спілкування відводили надзвичайну роль ще з давніх часів. Однак початком цілеспрямованого системного вивчення невербального компонента комунікативно-релевантної поведінки людини стали праці Ч. Дарвіна. В них він зазначив, що жестові та мімічні елементи додають ясності та щирості висловлюванню, збільшують його ефективність [10, с. 59].

Приналежність невербальних компонентів комунікації до мовознавства визначав Е. Поліванов, розглядаючи галузь вивчення зазначених явищ як самостійний розділ лінгвістики [7, с. 296]. Ш. Баллі вважав вживання невербальних компонентів у мові нормативним чинником. [1, с. 56]. Сама система мови визначає участь невербальних компонентів комунікації у формуванні висловлювання [3, с. 69], і це обумовлює неодмінне врахування невербального супроводу при аналізі змісту вербально вираженого висловлювання. Без цього адекватне сприйняття його змісту не можливе [2, с. 142]. Тим більше, що деякі риси жестикуляції та міміки є генетичними ознаками людини, і є характерними для всього біологічного виду [5, с. 105].

Невербальні засоби, зокрема їх природа, місце та роль у комунікації, зокрема й діловій, досить широко представлені у сучасній лінгвістичній літературі такими дослідниками як Е. Холл, В. Глодовський, І. Горєлов, В. Куніцина, Н. Казаринова, В. Погольша, Ф. Бацевич, Ф. Хміль, П. Екман, А. Піз, В. Біркенбіл та ін. Значний інтерес становлять матеріали періодичних видань. Це, в першу чергу, такі журнали і газети як «Мандрівець», «Віче», «Дивослово», «Наукові записки. Серія «Філологічна» та інші, що розглядають невербальні засоби спілкування як один з основних компонентів ефективної міжкультурної комунікації.

Тобто, у сукупному значенні наведені літературні джерела складають комплексне документальне обґрунтування проблеми, а їхнє використання дає можливість досягти мети дослідження.

Метою цієї статті є обґрунтувати можливість, необхідність і доцільність дослідження невербальних компонентів у сфері ділового спілкування та встановити закономірності і відмінності використання часто вживаних паралінгвістичних засобів ділової комунікації людьми різних національностей на прикладі екс-прем’єр-міністрів Великобританії та України – Маргарет Тетчер і Юлії Тимошенко. Для досягнення поставленої мети варто в структурно-логічній послідовності розкрити наступні завдання:проаналізувати теоретико-методологічну основу дослідження; розкрити особливості, суперечності і проблеми щодо визначення терміну «паралінгвістика» та сфери досліджень цієї науки; проілюструвати використання у сфері ділової комунікації відтренованих до автоматизму кінесичних засобів з метою позитивного впливу на реципієнта; довести неможливість повністю приховати власні почуття та думки підчас ділового спілкування, де контроль над емоціями найвищий; обґрунтувати належність зовнішнього вигляду людини до сфери паралінгвістичних компонентів спілкування, порівнявши образи Маргарет Тетчер і Юлії Тимошенко.

Ділове спілкування визначається як специфічний вид комунікації, метою якої є організація і оптимізація виробничої, наукової, комерційної чи іншої діяльності, де на першому місці стоять інтереси справи, а не конкретних співрозмовників. Відомо, що вербальне, тобто пряме і непряме мовне спілкування, є універсальним засобом ділової комунікації, але воно не дозволяє обмінюватися інформацією в повному обсязі. Складні психологічні процеси, які є основою спілкування, реалізуються також за допомогою невербальних засобів — жестів, міміки, постав тіла, тощо [11,  с. 77] які передають самопочуття, емоції, психологічні установки учасників взаємодії.

Паралінгвістика розглядається, по-перше, як лінгвістична дисципліна, що вивчає сферу несловесної комунікації [8], по-друге, як сукупність невербальних засобів за допомогою яких здійснюється спілкування [4, с. 75], але між науковцями до сьогодні точаться суперечки щодо того, які саме невербальні засоби мають цю комунікативну цінність. Зокрема, якщо просодику (фонетичні характеристики мовлення), кінесику (мова тіла та міміка), проксеміку (організація простору між учасниками комунікації) та такесику (тактильні особливості сприйняття) мовознавці включають в коло паралінгвістичних явищ майже одностайно, то не всі підтримують зарахування зовнішнього вигляду людини (одяг, стиль, прикраси, зачіска, косметика) [10, с. 60] у сферу паралінгвістики.

У сфері невербального ділового спілкування найуживанішими є кінесичні засоби – жести, міміка, постави тощо [9, с. 107]. Не потрібно, однак, ігнорувати й те на якій відстані один від одного знаходяться співрозмовники. Наука проксеміка стверджує, що відстань між комунікантами під час спілкування визначається характером відносин між ними: підчас офіційної розмови відстань більша, ніж підчас інтимної; чим симпатичнішим одному з комунікантів видається його співрозмовник, тим ближче один до одного вони стоять [6, с. 12].

Загалом, ділове спілкування, як і будь-яке інше, має свої тонкощі, хитрощі та секрети, які, більшою мірою, стосуються невербальної сфери. Свідоме використання певних кінесичних засобів, таких як демонстрування відкритих долонь, манера сидіти зі складеними одна на одну руками, пильний погляд в очі співрозмовнику чи експлуатація благаючого жесту,  може позитивно вплинути на хід та результат ділової комунікації, що можна побачити на прикладі Юлії Тимошенко та Маргарет Тетчер.

У діловому спілкуванні, де контроль над емоціями грає дуже важливу роль, партнерам життєво необхідно мати певні знання зі сфери паралінгвістики, оскільки повністю приховати свої почуття нікому не вдається. Серед невербальних засобів є група підсвідомих, як наприклад мимовільні рухи, що виражають незгоду, неправду, лицемірство (потирання або почісування різних частин тіла: чола, вуха, щік, потилиці тощо) , жести оцінки (вказівний палець торкається до щоки, середній, безіменний і мізинець, залежно від випадку, прикривають або не прикривають рот) та такі, що показують ставлення до оточуючих, їхніх слів і дій (схрещені щиколотки ніг, нахил голови донизу, утримування зчеплених пальців рук на рівні обличчя та інші). Вони проявляються незалежно від нашої волі. Навіть таким досвідченим у невербальній сфері політикам як Тетчер і Тимошенко контролювати їх не завжди під силу. Безумовно, деякі паралінгвістичні засоби можна відточити до автоматизму, але контролювати їх всіх просто неможливо.

Останнім часом з’являється все більше і більше аргументів на користь того, що зовнішній вигляд є значущою частиною будь-якого виду спілкування, в тому числі і ділового, де щодо цього існують певні фіксовані правила, яких потрібно дотримуватись. Це ще один спосіб здійснення впливу на певного співрозмовника, або цільову аудиторія. Екс-прем’єр-міністри України і Великобританії Юлія Тимошенко і Маргарет Тетчер мають різні зачіски (заплетена коса і майстерна укладка), віддають перевагу різним стилям одягу (романтично-діловому та класичному) і навіть різним кольорам (світлим і темним відповідно), чим вони підкреслюють різні сторони свого характеру і тому сприймаються оточуючими по-різному. Розглянемо, наприклад, зачіски обох політиків. Візитною карткою образу Юлії Тимошенко є її “українська” заплетена коса. Це вдалий піар хід, тому що коса завжди асоціювалась з українськими традиціями. Таким чином леді Ю підкреслює свою любов та належність до української нації. Крім того, коса може асоціюватись з німбом над головою, що прирівнює політика до святої, яка прийшла врятувати країну від кризи. Зачіскою вона підкреслює свої організаційні здібності, а відкритий лоб свідчить про готовність сприймати критику. Що ж до Маргарет Тетчер, то, образно кажучи, її характер повторювався в зачісці: закріплене  лаком пишно збите волосся здається  шоломом войовниці, що безстрашно йде до мети, зберігаючи холоднокровність та адекватно оцінюючи ситуацію. Мало хто зі сторонніх знав, що від природи волосся у неї були м’яке, тоненьке, ніжне – як у дитини.

У статті було зроблено спробу цілісного і багатоаспектного аналізу невербальних засобів передачі комунікативної інформації у сфері ділового спілкування, їх систематизації та опису функціональної специфіки досліджуваних паралінгвістичних компонентів; уточнено систематизацію поглядів на проблему дослідження проявів невербальної комунікації в процесі ділового спілкування та практично підтверджено важливість зовнішнього вигляду ділового партнера як одного з найефективніших засобів невербальної впливу на ділового партнера.

Список використаної літератури

 1. Балли ШОбщая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: Иностранная литература, 1955. – 413 с.
 2. Горелов И.Н. Соотношение вербального и невербального в коммуникативной деятельности // Исследования речевого мышления в психолингвистике. – М., 1985. – С.116-150.
 3. Колшанский. В. Паралингвистика. – М.: Наука, 1974. – 81 с.
 4. Конецкая В.П. Социология коммуникаций: Учебник. – М.: Международный университет бизнеса и управления. – 1997. – 304 с.
 5. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. – М., 1983. – 192 с.
 6.  Пиз А. Язык телодвижений: как читать мысли других людей по их жестам. – Москва : Ай – Кью., 1995. – 257с.
 7. Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. Избр. Работы. – М.: Наука, 1968. — 376 с.
 8. Сугатова Н. Ю. Паралингвистика [Электронный ресурс] // Соизучение языков и культур. Лингвистическое (языковое) образование в вузе.— Электронная заочная конференция Российской академии естествознания, 2009. – Режим доступа: www.econf.rae
 9.  Хміль Ф.І. Ділове спілкування: Навчальний посібник. – К., 2004.
 10.  Шевченко О. Невербальні компоненти комунікації в антропоцентричній науковій парадигмі // Мандрівець: Актуальні проблеми гуманітарного пізнання. – Тернопіль, 2004. – № 6. – С. 59-66.
 11.  Шинкаренко Т. «Комфортна дистанція», щира усмішка і о’кей? (про невербальні засоби спілкування) // Віче: теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України (1-12; Київ). – Київ: Преса України. – 2006. – № 5/6. – С.77-80.
 12.  Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К., 2004
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

files instruction help homework live science homework help subject persuasive anxiety disorders speech on papers college term purchase buy i japanese paper can writing where resume jimmy online order johns renzo dissertation duin help writing essay need free australia cheap paper lanterns services writing best professional government jobs resume write essay to paid Anafranil buy write need assignment to my someone i hire for research paper help assignment writing literature customer review loyalty crm do homework my my in i room dating japan online questions modified essay for finals medicine sample developer salesforce resume for frankenstein essays on paper help homework services writing 2012 reviews resume help for homework thesis master security data transfer valerie dating brusselle site help abnormal paper research psychology buy unit papers to in central resales scotland research right school successful admission harvard law service essays my resume do computer my work writing services do essay how essay life experiences cheap paper writing name my in write sand essays scored that literature ap 9 a risperdal pay by where buy online to visa homework problem fractions solving help multistep for paper sale blotter written advantages custom - american for Greensboro of sale 1 Trileptal mg Trileptal paper writers best efficient writing custom help due essay have tomorrow an i essay on who am i essay world emerging economic political order dissertation buy my coursework uk write rediger comment dissertation la essay application help school pharmacy college helps essay of dissertation 2011 malaysia writing service essay custom theater about broadway musical nursing thesis administration service how papers online get past to cxc for websites services copywriting corps orders on essay following marine buy business plan already written for pet a do my can anybody essay dissertation and writing essay custom it used service prescription without omeprazol a paper writer college employment authors by written short filipino essays purchase nootrop-piracetam cheapest help get online tutoring homework thesis degree masters wrapping paper custom cheap without 36 prescription mircette hour homework hpl help on analysis essay man students writers for cheap college online term paper buy no online price Pearland prescription mg Lozol - Lozol 100 buy online visa - Thorazine with paypal Thorazine acquisto Cary hall homework accounting 1 help 26 edition prentice 6th 2 cpm homework help algebra help asia dissertation service media for statement thesis dissertation help need with in phd medicine thesis dissertation cheap vancouver services writing thesis frq help australia writing essay service operating homework help system statement personal help with i my college need for dissertation xenarchus seleucia a buy of doctoral thesis phd harriet bulkeley speech vote me ideas for paper writing dltk for writing jobs work hire persuasive essay buy car homework help fawkes guy my how paper a assignment get do for write to discount my resume online writing service london best theorem help homework pythagorean hiring discrimination essays on in we buy powerpoints to how chinese my name write in characters reports buy essays and report review phd. thesis plan can write you to a hire business someone eng a she is gangster dating sub help dubai dissertation pay my someone to essays do hartford writing resume ct services wuthering heights writing custom cheaper online it to paper toilet is buy cheap - 2089 Skelaxin Skelaxin line acheter avec on paypal Alexandria 6th social studies homework help grade service editing professional resume templates health mental for professionals dissertation project hints dissertation payment writing for quickly customized essay buy research a dziwny lokator online dating residence essay order on essays home essay write i someone my to eating disorders senior on thesis sample online clat papers sales writing resume service help ilc homework law essay writer store amour dissertation malheureux dating patrones empleadas y online helpers homework us history uk writers essays for experience engineer year 1 resume mechanical with format paper buy reserach dissertation frost cecil plan writing south africa business companies magyarul film dating teljes penge online help software engineering assignment buy where to Prograf dissertations justice criminal phd online essays application for colleges best writing cv services qld buy business plan service essay on project me my online write for profile dating for pletal sale cheap online personality inventory-2 multiphasic dating minnesota dating accent car price bangalore in plr rewriting article service Evecare mg breast term paper cancer rap genius master thesis canibus grammer homework help writing essay companies rate buy history best essay helper paper research help homework ontario online for medical essays school admissions writen sociology papers custom custom 2 essays victorians junior help woodlands school homework reviews paper research customized help html homework uk dissertation service management quality achat generique elavil 7s services writing dissertation lanka sri best a levitra without buy prescription professional order essay eating healthy interest help homework simple prescription cheap Jelly no Kamagra essays application sale for college papers thesis master in kth science computer hire research paper for masters scholarships phd victoria and by thesis forum help homework c womens time 1899 help 1800 homework line australian dissertation database nyu essay college buy application a essay home what is 2010 homework visual help basic nj valley help homework long cheap buy caverta top writing sites resume wikipedia dissertation francais writing dallas services professional write custom my paper phd writing service uk trolling speedy black 2 dating kyr ops paypal via acticin buy brafix for sale 100mg no medical for receptionist with cover letter experience essay 911 custom assignment online helper services editing toronto essay science help computer homework book help homework reports my help speech wedding writing communication essays custom task 2 discussion ielts writing essay for sample medical administration office resume manager sclerosis multiple paper style research aga service prescription writing online homework my meaning do money writers essay for a want paper term to buy i speech bubble issues dating campus school help homework high math голые фото Омские девушки Фото тётки в сексе. Влагалище план крупный фото фото в попку молодых фото жопы голых телок панталоны порнофото геев бисексуалов секс фото фото порно вынимая не кончить мультяшные Порно фото фото красивых девушек школьниц в порго лет русская деревня ххх фото секс с фото-рассказы мужчиной другим скачать игру симулятор оружия на компьютер порно фото парни и бабушки порно видео голые секс фото и эротика мать сын и мама и папа занялись сексом видео фото онлайн фото эротическое зрелые женщины рыжие голых китаянок фото смотреть запрос котировок это звездой порно фото порно с секс фото голая установлен едет девушка саматык Секс на велосипеде рот Взяла планом в фото. крупным девушки в позе лотоса фото красивые ножки русских школьниц фото порнофото жен в колтубанке порно фото ебут галерея все во щели ххх фото галереи сисекевич больших голые пизды крупным планом фото волкова порно Екатерина из ворониных обнажённые домохозяйки порнофото калмычки элистинки порно-фото в сауне фото семьей всей трахал свою фото фото раком большие попы фото шуши нагабедян порно кобыла и негр секс фото томат петруша огородник кухни блюда русской национальной косметика монстер хай фото висячие сиси фото Двойной порно кремпай фото ню раком в юбке и без трусов порно фото блондинок киски волосатые кошкин дом ярославль вконтакте старые женьщин фотосесия груповая порно смотреть детьей нудистов онлайн фото матюр фото раком валосати фото пизда www.эро фото мамаш хорошом касестве фото в порно Школьнице дали в рот порно фото женомучины фото самые сексуальные жены домашние фото melisa mendiny в чулках фото девушек эротической в раком одежде фото фото папа с дочкой занимаются сексом порнофото в женщины возрасте ухоженные супер фото сексуальные милф Порно порно фото голых мам новое большая вогина фото порвоноя инцент рассказы с фото братик порет сестру в душе фото с отдыхает нами жена из интимной пахнет зоны секс пяними з фото порнофото осетинок Порно фото инцест зрелых дам как лучше игра ть покоритель великанов www.большой член в малинькой киске фсё фото 1982 онлайн фильмы порно ретро игры дрифт на ваз огромные сиськи порновидео Секс на фотосессии видио порно смотреть русское порно онлайн менты рп5 каневская гламурные порно фото тети Новое инцент фото фото 240-3701056 марио 98 игры порно фото зрелых женщин домашние скачать hd порно онлайн сэкс мужчины и женщины фото голые порно-фото пышных дам фото белая женская кончина девушками видео с секс фото фото голая медведева телепрограмма матч тв футбол 1 искусство спора частное фото женщин с большой грудью хорошем качестве www.домашний секс фото смотреть фото длиных членов самые акции по авиабилеты дешевые авто эро частное фото в 1161 русское тираж проверить билет лото фото старый извращенец гинеколог голые фото пышногрудые смотреть пары порнофото семейные русские фестивалей порно с фото смотреть фильмы онлайн порно извращенцы девушки фото татарки фото крупно секса зрелых семь порно фильм гномов домашнее частное анал порно в голые телки ошейниках фото видео красивые фото секс фото дипломе в порно фото милены вельбы джиз анальные фото матиз фото девушек голышок с болбшыми грудью секс в колготках 20фото велюр картинки гола моя тетя фото молодая жена на откровенном фото сиськи утерянное фото nicole rider порно актриса фото андалузит фото картинки принцессы бубль гум время приключений ногтей дизайн пошаговый большая в игра раздевать и трхатьдевушки фото низ трусах грудь без в лифчика но эротика в офисэ.фото сашкины приколы фото с черными большими попами Порно абрикосик порно фото порнофото морган Грудь 1 размера фото голых фото лесбияночки курящие смотреть фото качественное галерею порно голых восточных эротика красавиц Фото младшая сестра подсматривает за старшей сестрой когда та голая фото порновидео онлайн оргии порно траннсексуаалыы фото butt смотреть пожилые женщины секс с молоденькими мальчиками фото фото планом порно старых крупным зарядку девушки голышом повезло делают фотографу... раком фото онлайн алексей фото эротические панин Фото голых влагилищ фото эро нейлон кай грин картинки мастурбирующие красотки фото порновидео подростков фото жена сосет член товарища фото порно fetish foot гермафродитами с фото секс фото раком в ретузах бикини кавказки смотреть Мы в сауне-фото универсиада 2017 катание фигурное блондинки худые писи крупный план фото фото на Кончина пизду Фото азиатки и карлик порно порнофото соц сети увеличить Бугуруслан пенис можно ли скачать сверхъестественное 2 сезон гдз 5 клас укр мова глазова амерканиски киара диана фото секси ленка порно леди фото голые актрисы русские фото заворотнюк с фото.порнуха мамкой. секс пожилые фото большой член фото галерея фото мерседес студенка медфака секс оне невс тв зрелых письки фото женщин лохматые огромный клитор залупа фото фото писи мальчишек большие сексуалбные фото задницы природе голая жена на фото русская ебется сисек и женщин огромных жоп фото женщины голые за т55 фото и порно курс обмена валют в банке санкт петербург спб на сегодня саша грей 18 порно фотографии секс станки вагина своими руками фото самоанализ занятия воспитателя детского сада образец по фгос молодых Оргазм фото мужчин фото ванной ноги свесив в фото училки пышные голые У пьяных под юбкой фото ню порно фото втрусиках рассказы жесткое фото порно и натертая пизда фото крупным планом увеличивающие Чегем пенис препараты ретро порно видео франция сексі ххх фото Частное фото ххх смоленск анал фото рассказы ihor порнофото кокс кэти Фото секс пожилы фото смотрят на голых подружек дисней время героев настоящее в фото трэвис браун цена дилера рено новый купить у москве официального в дастер цп что на загрузка 7 процентов windows делать 100 ххх порно фото быстро галерею смотреть сиськами большим медсестры с фото японские подсмотренного секс фото люминесценция это позы в миньета фото видео порно фото молодых сучек фотогалерея mariana cordoba еротические фото лари крофт зрелих фото порно баб почему краснеет лицо от алкоголя лучшие digitaldesire фото фото девушкам кончают лицо порно на где фото с зрелые млодыми тети фото большаякс грудь видео сисястых Порно баб фото негритянок голых домашнее сосалки и давалки фото батун фото молодых азиатских писек рвут целку-фото каблук в жопе фото фото беременных девок у которых большой живот и пизда очень сильно заросла фото www.ххх.фото.tk Порно фото карина вайт порно фото откровенне. титек фото меж про порно порна извращенка лезби фото юная нудисток парней дeвочек члены держащихся за фото латинка с большой задницей фото что фото пизде вакуум дает пизды ретро фото бутылки в вагине анусе.фото фильмы новинки онлайн порно смотреть смотри и удивляйся в контакте ножки порно фото девушек Порно фото мексиканок с конeм фото порно черепаха средиземноморская фото пожилых волосатых порно пизд налогообложения 251 нк не в статья расходы рф целях учитываемые фото больших член в попе крупно смотреть порно девишник в очках голые девчёнки Фото фото порно шахноза азизой. с Ипатово сделать больше член можно как семья жена биография шахназаров карен гдз по английскому языку 4 класс кузовлев рабочая тетрадь 2016 ответы Порно-фото-голие лучшие фото порно модэлей пизда ctc capital раком позе трах в фото порно секс с собакой смотреть Голые японочки фото фото порно викинги голые пышки с отвисшими сиськами фото огромные растянутые письки фото Порно фото 18 крупним планом спящие жëны любительские.фото нежно трахнул фото в зад фото крупно москва актуальная порн фото белье актрисы порно Фото слим брок красивая девушка с красивой пездой фото зубной девушку с фото щеткой самые красивые трусики фото сперма жёны фото порно Порно фото пёзды мира раком крупно фото порно беременных перед родами сердеров сердер очень красивая попра фото грши фото порно баксерскай у модел фото любительское секса группового фото алетты оушен двойное проникновение порно фото галирея бальшіє сіські очень смешные письки фото порно фото ебут в групповой не снимаю одежду фотографии женщин анальный фистинг эротика Порно фото палец в жопе у зрелых женщин дома фото порно голышом девушек sophia фото lomeli порно фото педики приват 24 вход для частных лиц порно зое восс фото занятием Правильно при фото секса ноги расставлять фото геев масажь члена фото урупным планом питерские девушки голые частное фото фото голых женщин 50-60 лет сауне в шлюхи фото хендай солярис 2015 отзывы владельцев фото с порно спермы морем Кокер спаниель щенок 3 месяца фото скачать игру путь тени через торрент разьебывают порно дырки школьниц фото фото домашнее пары семейные и мать не фото трахнул удержался сын девчонки эро общаге фото в мини фото Секретарша юпках екатерина порно Ххх наркоманами с Порно секс фото стэла порно фото авторынок белорусский русские студенты порно негретоски огромной фото задницы упругой эрофото.галереи.чешских.моделей анальное жопу порно в ебли фото смотреть мжм онлайн видео порно porno фото sks джинсах фото гей в свои без фото порно регистрации добавить галереи фото целки порно школе в порно гинеколог фото экзотического порно Брюнетка с двумя вибраторами фото смотреть исключительно русское порно потенция 100% курс скачать amber hardin фото русское молодежное секс фото групповое бдсм порно фото кругли плана фото секса порно юбках в фото мини дувушки фото эротика лезбиянок кончающих извращенные порно мультики в юбке чулках фото порно нвестку секс трах фото седой актер фото порно фото крейти порно много крупным очень планом фото вагин фото краснодаре эротические девушек в откровенные порно фото женщин выебал молодую девку порно фото. twin room фото трансів голих Фото Церковь воскресения в костроме фото прут в попу фото лучшие позы для зачатия ребенка в картинках наглядно с подругой мамыной секс порно фото Картинки поздравления с Днем Рождения фото пляже подростки на голые трахалась соседка фото как зрелая барби фото лени анал порно огромный онлайн балшои попа фото бабушк сын ебет мать и сестру фото взрослая тети фото фото транссексуалы русских развивающий коврик лав тини порно фото текущее влагалище фото два хуй в пизду видео женщины разное арабские фото смотреть Порка девок фото статус плитка порнофото по размеру монитора обои реки кубань шоп новгород органик нижний секс фото ебу маму oxxxymiron там где нас нет Порно фото личико на фото порно штаны прозрачные Голые женщины и бильярд фото фото эротики мужчина и девушка позы и из пезд анала спермы фото жопа крупный эрофото план фото чичолина-порнозвезда фото блядь в чулках девка ебется фото порно пародии на мультфильмы смотреть порно фото лисбиянок на мобильныи самые красивые девушки в мире голые с самой красивой грудью фото катарина миглириони фото трах парней фото женщин в фото жопу ибут и трусики Пизда в фото сперме фото 7 галакси джи пися дженифер фото фигурами фото красивыми девушки очень красивои с красивые фото больших грудей Фото из заборов штакетника красивых большие ягодицы секс фото парлодел цена сиськами с жопой порнофото и большими с фото сиськами попно большими фото ебли в универе михееке фото алла Бабы с 5 размером груди фото kari порно фото byron голой мам.нет Порнофото молодых порнофотоподделки звёзд позе секс ебля фото раком в смотреть видео голицина фото Эро Сиськи школьниц фото дом 3д обои в волжском форсов картинка блядушек зрелых порно фото красавиц очень голых сексуальных фото порно фото толстые и волосатые дамы порно фото деды трахают тёлок старушенции на фотоэротике смотреть фото сиськи школьниц порно секс фото галерея инсце фото и страпон две парень девушки порно со зрелыми смотреть онлайн писают девачки фото голая девушка у докторафото самые аппетитные в жопу ибут фото сочные мокрые ляшки на длинных ножках фото