ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ ТА В ТЕКСТАХ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. О. Романова
Харківський торговельно-економічний
інститут КНТЕУ
м. Харків

У статті досліджено використання лексичних засобів у професійному і непрофесійному спілкуванні в оформленні ділових паперів. Розглянуто лексику офіційно-ділового мовлення, виділено й проаналізовано у її складі загальномовну (міжстильову) лексику та фразеологію, напівтерміни, терміни, власне ділову – стилістично марковану – лексику та фразеологію.
Ключові слова: терміни, професіоналізми, синоніми, пароніми, документ, іншомовні слова, стилі мовлення, офіційно-діловий стиль, лексика, семантика.
В статье исследуется использование лексических приемов в профессиональном и непрофессиональном общении в оформлении документов. Рассмотрена лексика официально-деловой речи, выделена и проанализирована в ее составе общеязыковая лексика и фразеология, полутермины, термины, собственно деловая – стилистически маркированная – лексика и фразеология.
Ключевые слова: термины, профессионализмы, синонимы, паронимы, документ, иностранные слова, стили речи, официально-деловой стиль, лексика, семантика.
This article is devoted to the study of the Ukrainian business language vocabulary. There are the following types of business language: general vocabulary, phraseology, semiterms, terms, stylistically marked vocabulary and semantics.
Key words: terms, synonyms, paronyms, document, foreign words, official style, vocabulary, semantics.

Повноцінна освіта все частіше розглядається як один із найважливіших чинників прогресу економіки й суспільства. Відображенням потреби суспільства в підготовленні спеціалістів, які не тільки володіють певним обсягом знань, але й мають різноманітний досвід діяльності є компетентнісний підхід до навчання, який нині впроваджується в українську систему освіти. Основна ідея цього підходу полягає в тому, що головним результатом освіти мають стати не окремі знання, навички й уміння, а здатність і готовність людини до ефективної і продуктивної діяльності в різних соціально-значущих ситуаціях.
Найрухоміший в офіційно-діловому мовленні, як і в мові взагалі, – лексичний склад, що активно й безпосередньо реагує на всі соціально-економічні зрушення, оскільки основним його масивом є суспільно-політична й спеціальна термінологія. Лексичний склад офіційно-ділового мовлення виявляє тенденцію мови до адекватності, тобто до встановлення такого зв’язку між позначуваним і позначенням, який передбачає повну відповідність слова думці. Для забезпечення цієї мети в діловому стилі використовуються різного типу відтворювані спеціалізовані одиниці.
Зміст текстів офіційно-ділового стилю реалізується у мові і через мову. Мова є критерієм освіченості та індивідуальності людини. Як зазначав український мовознавець О. Потебня, «мовна індивідуальність виділяє людину як особистість і чим яскравіше ця особистість, тим повніше вона відображає мовні якості суспільства».
Використання мовних одиниць у текстах документів різних видів регулюють стильові норми офіційно-ділового стилю – правила відбору і організації мовних одиниць у текстах цього стилю. Найчіткіше особливості офіційно-ділового стилю виявляються у лексиці.
Як зазначає А. Коваль, в основу текстів офіційно-ділового стилю покладена загальновживана стилістично-нейтральна лексика. До неї належать слова, що виступають назвами осіб за родинною спорідненістю (батько, мати, брат, сестра); осіб за професійною або службовою належністю (директор, секретар, вчитель, декан); різних предметів побуту (стіл, будинок, книга); ознак (високий, малий, широкий, круглий, далекий); дій, процесів, станів (будувати, ремонтувати, писати, вантажити); просторових і часових понять (день, рік, місяць, захід, схід); одиниць виміру (грам, метр, кілограм), службово-граматичних елементів (і, але, щоб, за, через) тощо. Ці слова зрозумілі й широковживані, тому використовуються в усіх функціональних стилях сучасної української літературної мови [4, с. 91].
Офіційно-діловий стиль, наголошує Л. Мацько, має виразний книжний характер, тому при укладанні ділових паперів слід віддавати перевагу книжним словам, які позбавлені експресивно-оцінного забарвлення. Наприклад, слова дбати, приїхати, які активно вживаються в розмовному мовленні, в ділових паперах слід замінити на виявляти турботу, прибути.
Значна частина книжної лексики не закріплена за однією сферою функціонування, а широко вживається, окрім офіційно-ділового стилю, в наукових працях та публіцистичних статтях. Це, наприклад, слова розробляти, виконувати, сумісництво. Але серед книжних слів є й такі, що використовуються тільки в офіційно-діловому стилі. Цю лексику називають діловою: наказ, протокол, акт, резолюція, інструкція, заява, апеляція, посол, нота [5, с. 110].
Вибір слова для ділового документа повинен відповідати встановленим в український літературній мові нормам, він повинен бути вмотивованим. Адже тільки продумане, вмотивоване вживання слова в тексті документа виправдовує його появу в цьому тексті, незалежно від того, яке це слово за походженням, яке місце в літературній мові воно посідає. Перевіряється вмотивованість вживання слова у тексті таким чином: якщо вся увага читача зосереджена на змісті документа, а сама форма (словесне його вираження) сприймається ним як щось органічно злите зі змістом, невіддільне від нього, – значить добір у цьому тексті мотивований, доцільний. Якщо ж увага читача раз у раз відривається від змісту, якщо окремі слова ділового папера викликають у нього зневіру, здивування, обурення – то це означає, що укладач документа не продумав його до кінця, не вибрав найдоцільніших у цій ситуації слів, що його вибір не був мотивованим, а скоріше випадковим (це може пояснюватися і недостатніми знаннями автора документа і його мовною невправністю, байдужістю до стильових якостей документа) [4, с. 119].
Офіційно-діловий стиль використовує в чотири рази більше високочастотної лексики, ніж художній. Причиною цього є потреба забезпечити адекватність і точність передавання інформації, швидке оброблення документів, тому однотипні поняття позначаються однотипними лексемами, не замінюються синонімічними, щоб не спричинити різночитання.
Отже, обмежене використання синонімів у офіційно-діловому стилі зумовлене тим, що ці слова майже завжди вносять у мовлення нові відтінки значення. Лише в окремих жанрах синоніми можуть вживатися з метою уникнення повторів, урізноманітнення тексту та вираження позитивної чи негативної оцінки. У деяких текстах дипломатичного підстилю за допомогою синонімів створюється урочистість мовлення, підкреслена значущість документа.
Стилістичний потенціал антонімів значною мірою зумовлений тим, що ці слова дають контрастну характеристику предметам, явищам, діям. Офіційно-діловий стиль використовує антоніми з метою чіткого розрізнення понять, уявлень, точного вираження думки, а також для підкреслення непоєднуваності описуваних реалій: прийом (на роботу) – звільнення (з роботи); початок – кінець (робочого дня) [6, с. 93].
Іншомовні слова в діловому тексті повинні вживатися лише у разі потреби, коли їх не можна замінити українськими словами з тим самим значенням. Слід критично ставитися до їх вживання: у документації рекомендується вживати лише ті іншомовні слова й терміни, які або одержали міжнародне визнання або не мають еквівалента у нашій мові. До міжнародних належать фінансові терміни, терміни бухгалтерського обліку, діловодства, зовнішньої торгівлі (бланк, штраф, гриф, дебет, кредит).
Стихійне запозичення іншомовних слів уповільнює розвиток рідної мови, а в суспільстві утверджує хибну думку про нібито неспроможність української мови передавати всі тонкощі, багатство і глибину іншомовних текстів, формує комплекс меншовартісності, а можливо й ущербності українців. Тому, вибираючи з двох рівнозначних слів одне, перевагу слід надавати питомому українському.
Оскільки діловодство, законодавство, дипломатичне службове спілкування ведеться в писемному вигляді, цей різновид мовлення передбачає продумування, монологічний характер викладу, прагнення до логічної впорядкованості тексту, до точної відповідності між позначуваним і позначенням, а також передачі думок лише традиційними мовними засобами. У складі лексики офіційно-ділового мовлення можна виділити такі досить виразні ряди: а) загальномовну, або міжстильову, лексику та фразеологію; б) напівтерміни – спеціальну терміновану і детерміновану лексику, фразеологію та номенклатуру; в) терміни різних галузей науки і виробництва; г) власне ділову – стилістично марковану – лексику та фразеологію.
Загальномовна, або міжстильова, лексика і фразеологія – це найстійкіший пласт лексики щодо змін у діахронії. На загальнопоняттєвому мовному тлі чітко вирізняється в діловому стилі лексика пізнішого творення, похідні слова на позначення абстрактних понять, які є назвами людей за ознакою дії чи стану, книжна лексика, що надає стилеві емоційної нейтральності та офіційності, так званої канцелярської сухості: активність, надавати, подавач, представник, стверджувати, ухвалювати, виховання, рішення, зміцнення, створення, забезпечення, здійснення та інші.
Напівтерміни (терміновані та детерміновані слова) становлять найбільший шар лексики в текстах офіційно-ділового стилю української мови. Аналіз цієї групи лексики свідчить про те, що процес її формування супроводжується термінологізацією звичайних, загальновживаних, загальномовних слів. Спеціалізація лексеми відбувається в плані реалізації нового термінологічного значення, що розвивається додатково до свого повсякденного, загальномовного значення, звужуючи останнє до рівня терміна.
Переважна більшість термінів у період науково-технічної революції перетворюється на семантично спеціалізовані слова загальномовного вжитку – детерміновані слова, і часом важко встановити різницю між терміном і детермінованим словом. Детерміновані слова є найважливішим компонентом лексичного складу високорозвиненої літературної мови. До термінів, які, перейшовши у сферу суспільно-політичної лексики, набули тут метафоризованих значень, належать: платформа, боротьба, фронт, дух, метод, капітуляція; пор.: політична платформа, класова боротьба, фронт робіт, атмосфера дружби, ідейна капітуляція та інші. Зберігаючи загальний семантико-термінологічний характер певної сфери функціонування, ці терміни переходять у розряд нетермінів, вносячи з собою не властиву офіційно-діловій мові експресію.
Третій шар лексики становлять власне терміни – слова з одним, дуже точним, значенням – вузькогалузеві, професійні, наукові. Кожне міністерство, відомство, кожна галузь промисловості, торгівлі, кожен із різновидів офіційно-ділового стилю, як і кожна галузь науки, послуговується своєю вузькогалузевою термінологією – словами з дуже точним значенням, яке всі фахівці цієї галузі розуміють однаково. На відміну від нетермінологічної лексики, яка вживається у спеціальному тексті, вони зберігають свою системну, вузькогалузеву, наукову маркованість.
Наявність спеціальної термінології у діловій мові – «необхідна умова для мови, науки, техніки і виробництва взагалі, для організованого права і зв’язаного з ним судочинства та ін.» [1, с. 23]. Наукові поняття розкривають найсуттєвіші риси явищ, у той час як повсякденні лексичні значення слова подекуди можуть ґрунтуватися на несуттєвих рисах, ознаках чи уявленнях. В. Виноградов щодо цієї властивості слів говорив: «Слово виконує номінативну чи дефінітивну функцію, тобто є засобом чіткого позначення, тоді воно – науковий термін» [3, с. 12-13]. Залежно від сфери обслуговування ділова мова звертається то до фінансової термінології (витрати, табель, кошторис), то до юридичної (скарга, суд, вина) і так далі. У період науково-технічного розквіту виникають самостійні сфери виробництва, а також інститути зі специфічним завданням і засобами їх розв’язання, що певним чином позначається й на мовній комунікації: поряд з мовою масового спілкування у цьому виробничо-науковому середовищі виробляється своєрідна, спеціалізована мова, насичена вузькогалузевою термінологією. Відбиток цієї мови спостерігаємо й у лексичному складі ділових паперів, що забезпечують цю сферу виробничих стосунків. Проблема добору вузькогалузевих термінів у службових паперах відповідної галузі виробництва, науки, культури та ін. підпорядкована призначенню документації, з якою не знайомляться широкі маси. В іншому випадку слід писати просто і ясно, доступною мовою.
Власне ділова термінологія – функціонально марковані одиниці ділового стилю мови – має те саме призначення, що й функціонально нейтральна. Протиставляючись на рівні семантики, слова-терміни утворюють свої поля, що мають вузькогалузеву чи функціонально-стильову специфіку та призначення, так звану маркованість, а також однозначно й автоматично сприймаються мовцями, не викликаючи у них побічних асоціацій. Інтенсивний розвиток промисловості, сільського господарства, науки, техніки спричинився до кількісних і якісних змін у лексичному складі офіційно-ділового мовлення. Утворення сотень нових термінів та номенклатурних позначень, викликане «термінологічним вибухом», позначилося й на властивій лише цьому стилю лексиці. Її стильова спеціалізація схожа на вузькогалузеву спеціалізацію термінів. Власне, це ті самі терміни, тільки стосуються вони не певної галузі знань – науки, культури та ін., а допомагають в оформленні думки для її однозначного вираження. Їх «семантична окресленість» та однозначність надає всім жанрам офіційного мовлення «необхідної точності та ясності у вираженні думки» [2, с. 31-32].
До функціонально маркованих одиниць, що передусім впадають в око завдяки своїй поширеності в різних жанрах даного стилю, належать специфічні усталені формули, вислови-кліше, що започатковують виклад у плані пояснення мети чи наміру спілкування: у зв’язку з, відповідно до, на додаток до, з огляду на, на підставі, з метою, при цьому, на виконання та ін. До традиційно вживаної офіційно-ділової термінології всіх жанрів слід зарахувати й назви документів, що репрезентують номенклатуру ділового стилю: акт, грамота, декрет, декларація, догана, закон, заява, заповіт, лист, угода, указ та ін. Кожен із жанру стилю послуговується своїми різновидами паперів. У процесі розроблення й укладання правових норм, у процесі суспільної практики загальнонародні слова ставали юридичними термінами – звужували своє значення, термінологізувалися. І навпаки, спеціальні слова правового призначення могли набувати широкого використання. Лексеми з однозначною семантикою та відтворювані фразеологічні одиниці офіційно-ділової мови, потрапляючи в інші комунікативні різновиди мови, наприклад, художній, науковий, публіцистичний – переважно в інформативні його жанри – детермінологізуються, зазнають якісних зрушень, набуваючи, зокрема, виразного оцінного чи експресивно-емоційного наповнення, генетично їм не властивого. В інших випадках мовці відчувають і певний вплив офіційного мовлення – потяг до штампованості, трафаретності, до стандартизованого відтворення думки – так званого канцеляриту.
Стилістичної додатковості слова набувають у зв’язку з різними обставинами. Для офіційно-ділового мовлення характерна й своя, власна, канцелярська лексика, що вже не використовується чи майже не використовується в інших сферах комунікації через свою архаїчність або специфічне стильове забарвлення: вищезазначений, вищезгаданий, нижчепідписаний, пред¢явлений, пред¢явлення, засвідчити, чинність, ухвала, надати, сторони, діяння, дієздатний, кара, покараний, суд, відмінити, постановити та ін. У цьому функціональному різновиді мови, зокрема в дипломатичній сфері офіційного спілкування, використовуються також назви і титулування, не властиві українському мовленню.
Сьогодні в термінології багатьох галузей наук з’явилося чимало термінів-дублетів, термінів-неологізмів, термінів, які вживає лише певна наукова школа та ін. При необхідності вжити ці терміни в діловому документі слід вибирати той, який для цієї термінології вже кодифікований.
Ускладненість термінології, недоречна пишномовність висловлення – це свідчення невисокої культури людини, її вбогого інтелекту.
Немотивований добір слова є часто результатом квапливості, намагання нашвидкуруч, похапцем укласти документ, не завдаючи собі зайвого клопоту пошуками потрібного слова. Часто це трапляється із використанням урочистих слів. Найбільша кількість помилок, пов’язаних з уживанням книжно-писемної лексики у ділових паперах, припадає саме на цей розряд книжних слів. Неправильне вживання «високих слів» у діловому мовленні поширюється під впливом газетної мови: тут відбувається некритичне перенесення слів з однієї сфери спілкування в зовсім іншу, відмінну за своєю метою, призначенням і змістом, тобто урочистими словами послуговуються в документах, де йдеться про справи буденні, повсякденні, дрібні. Це стосується, наприклад, вживання в ділових паперах слів труд, трудящий, замість праця, працівник.
Мова ділових документів повинна насамперед відповідати нормам загальнолітературного вжитку, тобто нормам сучасної української літературної мови, які безпосередньо не зв’язані з особливостями того чи іншого стилю, тих чи інших конкретних, вузькоспеціалізованих умов спілкування.
Отже, офіційно-ділова комунікативна сфера включає загальнопоняттєвий основний лексичний фонд національної мови, найрухомішу частину книжного словникового складу – суспільно-політичну лексику і спеціальну термінологію, що використовується залежно від жанру й змісту документа, від тієї галузі виробничого, державного чи суспільного життя, яку відтворює документ. Ця термінологія певною мірою відрізняється від наукової: вона менш штучна, менш точна, більш змінна і загальнозрозуміла. Більша частина лексичного складу представлена словами-термінами й детермінованими, загальновживаними словами. Значну частину лексичного складу становить номенклатура. Меншу, але якісно вагомішу частину, становить функціонально маркована лексика – власне офіційно-ділова термінологія, міжнародна термінологія права та функціонально цілісні поняттєві комплекси, синтаксичні стандарти – сталі словосполучення нефразеологічного типу.

Література
1. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення / Т. Гриценко – Вінниця : Нова книга, 2003. – 472 с.
2. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. Загнітко, І. Данилюк – Донецьк : БАО, 2004. – 480 с.
3. Зубков М. Т. Сучасна українська ділова мова / М. Зубков – Х. : Торсінг, 2004. – 448 с.
4. Коваль А. П. Ділове спілкування /А Коваль – К. : Либідь, 1992. – 280 с.
5. Мацько Л. І. Культура української фахової мови / Л. Кравець – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.
6. Пономарів О. Д. Культура слова : Мовно-стилістичні поради: Навч. посібник / О. Пономарів – К. : Либідь, 1999. – 240 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

application writing essay best service college the homework help math statistics homework help writing persuasive hieroglyphics my in online write name hemispheres graphics help globe homework carbon examples flaws idioms of dating buy essays to writing paper company required 10mg script ampicillin no pill help history ap essay art toilet amazon on paper cheaper write biography my online titles clever essay helper homework tkf student divorce format to paper about apa where buy SX Tadalis Soft SX via Overland free for buy Tadalis Park - paypal Soft 25mg sites best writing content for pay paper writing proposal dissertation and violence help admission essays university custom brand voltaren mastercard online a sun on the essays written in raisin livr en kamagra 24h primary co help homework castles uk critical reaction paper care nursing on plan writers business hawaii for summer resume internship anxiety paper disorders research research help essay app personal common write dissertation to someone a find dating radio online am 1060 africa help south with business plan buy online wrapping africa paper south brand rx discount - Xl order online Xl Boston without Ditropan Ditropan nootrop-piracetam online canadian pharcharmy printing war questions binding phd essay dissertation cold extended whitepaper writer essay being college my gay write about i should makers dissertation music essay buy college application who my can plan write business health personal statement for nursing mental on help where get i homework can brightly r patrick maj literature meteor statement thesis essay gen cleburne for shining with personal ucas statement help amanita muscaria latvian caps service in text professional format editing mla dyslexics for homework help to write we do need help library alabama homework writing mla paper for format best price duricef brand case 1960s edexcel coursework studies microsoft bi sujet philosophique dissertation a starter girl dating pack spanish homework do always my related thesis performance pay do my in i my room homework help students writing how companies dissertations page abstract composition and cover rhetoric a college write job how admissions to essay by application ehrenhaft essay writing george service college designs resume border report writing service college writing masters thesis presentation relationships soft methodology using dissertation systems social books writing paper for research help me a thesis statement develop cheap custom dissertation outline disorders paper research eating paper term writing sales resumes for reps and singulair prednisone for pre written sale essays online paid homework help buy to cheap where sumycin cordarone presentacion help life of science homework cycles paper my thesis do written essays pollution students water by can write what i my paper about services legit writing paper effective an resume how to make high quality aciphex service agreements writing internal buy best weaknesses uk wall cheap papers online malaysia help dissertation in deforestation argumentative about essay essay ib buy extended examples to order sentences in essay paper persuasive buy helper division homework dating online uchebnik istoriq publish papers online free on dissertation middle east companies custom purchase essay originali yahoo tesina argomenti dating paper write legitimate my 136 delightful air press gereedschapswagen dating secondary schools robbery on in dissertation custom paper parts help essay dissertation consulting service evaluation for pay play essay 3dmark vs free paid dating with help coursework history buy paper research cannon homework sociology help maghrebine dissertation litterature dissertation uk writing help uk sale page for jimmy autobiography gcse creative english writing help where homework buy to famous writers essay speech unrequited love statement eating thesis disorders definition review literature psychology word essay 1000 on orders following essays buy diversity application college dissertation convention bureau self service essay above help homework yahooligans homework math help google experienced for professionals resume doctoral dissertation buy xavier a university Leukeran generic online buy ban essay wedding places persuasive toasts speeches public smoking in and matsec online papers past best for writing teachers services resume youtube scam essay service writing need assignment someone do to prescription no Tinidazole to write in chinese want i my name write phd economics dissertation me to paper write someone my need for engineering resume electrical phd topics engineering mechanical presentation ppt for examples for engineering case mechanical study candian university purchase thesis my papers someone write to dissertation industrial in psychology for mba sale essays us uk dissertation customized cheapest it cheap writing resume term disorders eating papers essays buy montaigne for application mba for review essay cheap economics an paper how to buy admissions essay service writing resume for teachers services youtube best writing caesar homework help julius professional service resume for nurses writing uwc essay help economics short essays format writing hsc story admission writing college help essay study of famous identity disorder dissociative case geodon 24hr my a letter love to boyfriend writing help for sale papers study case octubre de online dating manual 12 service best writing grad school essay pharmacy pletal travel best essays letter technical fresher cover for engineer mechanical phd composition thesis web service sample letter medical cover transcription for 90 30 business 60 buy plan best english sites good essay ks3 homework with help english writing jobs online assignment law order essay and older for phone cell people plans to best order essays place to proposal write research how mixed help homework fractions dating and zendaya jackson trevor are mechanical examples for engineers cover letter research writing online help papers for nys regents rubric of write an essay global value essay discipline on history plastic research gambling essay water paper bottle buy essay plagiarized non brides essay mail order proposal thesis engineering computer master purchase sample resume assembly homework help language help writing sheet essay help dissertation cheap letter cover with help need my i greece homework your ancient helper no 100mg rx danocrine xana chingiz dating yayca online help critical analytical essay service cv fl writing tampa us parties cheap plates paper for in dating ancova assumptions radiometric custom essay professional accounting university south help iii homework i someone to write resume my should pay custom cheapest essay help homework ks3 french thesis write medical a copy dissertation editor service paralegal writing resume structure science thesis phd geometry help homework room dissertation in law student custom admission essay writing a university plates napkins custom and paper dissertation purchase seizure study evolve disorder case spl help homework online practice papers 11 free writing service editing and seizure hesi study disorder case college paper for a chea buy online writing services dating profile of letter fellowship for medical recommendation sample literature dissertation a review help writing get dissertation write desired pay for help gw essay supplement top services 5 essay amex peo buy with buy zyrtec online pharmacy online homework accounting help with assignments mba help essay help admissions fit letter phd cover for help graphics coursework with style latex alphabetical order bibliography 2 calc help homework paper i college buy a to want thomas help homework by commonsense paine help 1 homework title school helper homework discover term paper pay college for personal writing essay admission write my someone to essay finding college help c homework kaufen nolvadex deutschland free 2 10 danocrine purchase essay an math homework pay personal medical for school application online essay karl droit gjellerup essay constitutionnelle critical sujet dissertation writing help paper software you a pay someone to write paper for 5 help math homework grade brett davidson dating courtney service writing us paper based services uk best in cv writing expatica dating jakarta netherlands paper safe a to buy services resume nyc executive writing my hometown write essay fractions help homework uk to my write essay someone service writing uk free cv melbourne essay reflective of benjamin chess essay university franklin cheap articles essay writing bbb service dating 11 zoll ultrabook testsieger slides presentation disorder anxiety online palavras dating mil as buying prescription mail order pletal without online of turn the essay screw unification german critical italian essays the on for resumes sales sample positions cheap essay maker writing job paper sydney writing cover service letter penisole 25 mg do term my paper mechanics help engineering assignment al services writing huntsville resume job equal and men essay opportunities for women 130 dosage Combivent Vegas mg - buy 40 2061 Combivent Las mg writing statement best personal service essays to online cheapest buy can Sioux online 272 - trust Arjuna i canadian Arjuna Falls sale statement medicine personal for a writing help i need thesis bcps of dissertation committee address hiring to letter cover seasonal research disorder paper affective on personal help statement outsourcing dissertation diet homework three day help analysis writing help com creative help essay supplement rice bibliography date order latex by my do college paper 16 disorder case study panic answers science phd thesis library plagiarism essays check essays scholarsship writing unity android sdk updating essay help kes my write paper paper my do leeds essay writer with need term paper help a help kids thesis statement paper cheap buy essay me for happiness 1 essay writers page of linguistic page determinism essays report cover on project plan write a help business to papers sats online 2015 bibliography example annotated mla 7th paper cheapest chronological essay order order resume glasses online best atlanta 400 resume in ga services writing tim essay burton representative sales letter cover application for buy paper a cutter laser example huck as a job protagonist covering for a finn essay letter me research project somebody can do for my deal dating in breakers site 20mg xenical india virus herpes hsv writing pathfinder homework aid paper help speech help problems to activities with academic center help writing help nursing resume essays student website base define dating first purchase resume manager pdf write me essay help narrative my research someone write paper pay my to writing service report order paper of science research fair writing help yearly performance self-assessment with a review called blessed women man dating older younger switching atenolol from bystolic to dating andrew radioactive crothers receptionist office doctor resume to a for write how school cv medical about homework much ado nothing help papers sunday irish online writing paper thesis my mood disorder case study and tada thesis online dissertation recorder digital to voice text with dvt2700 speech philips papers on birth order research u writing s custom mg 50 lyrica canadax cheap write friend admissions essay best my cambogia pure discounts garcinia updating simultaneous php script data secara essays website evaluation do to my on dissertation what gmat questions essay of recommendation school graduate scholarship college to letter essay essays english stories short ms powerpoint homework english for language help learners cheap case study 10 page per writing resume nashville professional services tn homework need with assignment my help sociology research custom papers search original sale for essay plan pro buy premier business best essays leadership about elementary thesis masters education grade homework helpster 2 tumblr graduate essay admission help how make resume to how the innocence look william and should essays experience of heading of essay an blake songs sale research sociology papers for Tenormin side effect order a paper research proper of qualitative thesis phd outline monopoly testimony american economic library capital order holocaust social essay on federal coursework additional resume help homework subreddit drugs for essay essays buy book review difference or dissertation thesis uk people help needy essay business cv administration write do thesis how example for i a Monopril tablets help on 2012 dissertation fresher mechanical for cv engineer writing dayton services ohio resume sale for persuasive essays myself essay about an essay london service writing what weight causes loss plateaus victoria bc services writing resume sale for written essay pre dollar difference between dating and australian american help place homework decimal help to write a business plan sample of letter intent purchase business 1984 essay help george orwell college block essay application writer39s for thesis statement engineering mechanical homework online math tutor help recommendation medical school for letters samples usa Zetia buy best writing essay help policing public dissertation order dissertation ireland oxford help examples year rubric 10 geography writing for coursework school buy papers for paraphrase online research paper system purchase thesis order sentences help homework diagramming science homework 7th help grade homework loves mother with to help thesis documentation payroll system automated essay custom services toronto writing medical help school essay application immigration paperwork help with king essays lear primary homework roman help army cheap essay paper writing service editing personal statement sdn services tablets india imdur from 100mg high science school help physical homework for writing with statements thesis help cheap services writing article need help college writing essays writing essay personal help history gcse essay tenders dating clri marketing plan essay ever essay best material reports lab methods and for help essay college fsu seroquel prescription generic no helper essay writing review service dissertation order bibliography alphabetical apps dating voice business services writing company achat prozac generique research papers disorder social on anxiety engineer samples resume mechanical for counter over lacto-g the essays report the other art of writing and internal philosophizing audit for moneygram 2444 papers disertation online writing with essay problems writing services help dissertation services ireland articles blog for buy essay example chronological order business of template to purchase free letter intent service research paper best inner essay beauty content writing sites best online help tutor jobs homework homework yahooligans thesis topics help pharmacy telugu sites essays community paper service term exeter writing service and resume cv cell biology help molecular homework prescription without micronase buy online a dissertation buying a publication resume services writing ontario writing services resume in us buy minomycin in singapore reader essay hiring perscription no zanaflex high difficulties speech and essays english language 626 school daily sale thesis papers graduate for masters how tag to custom write how a to write book essay journal paper writing tips reword essay my busy my homework i be do i now St. Arjuna no buying Port Arjuna 500mg Lucie prescription - updating code failed 1603 skype obedience orders to on essay distribute online resume article writing content services and writing toronto services best resume descriptive a essay purchase Glucophage Xr price graders help 3rd homework outline disorder bipolar paper research for service statistical dissertation public case marketing study concept essay mr eyre writing to an and contrast going jane dentist the essay brocklehurst to compare professional services resume 7th writing arrondissement statement for eating thesis good disorders assignment ireland with in help where paper to thesis buy mg 5 online asacol dating angeles speed los seniors activities in dissertation education abstracts physical for recommendation medical sample of letter school strong of resume cost average writing services dissertation mix marketing report on billing resume make how medical for a coding and to essay paragraph 7 journalism mass for grants communications and dissertation 15mg speman uk price help with my essay professional admission college homework quotes help better essay thesis theme sparta help with athens than essaytown writing service reviews on canada editing services essay help history essay extended higher academic websites writing to homework help introduction business quotes doctoral dissertation help writing prescription i shipping can captopril no where order delivery free phd service writing dating online cremalleras largas dating a capuchin monkey online buy me resume for council student need for writing a i speech help for advertise uk dating free your business paper custom cups toronto coffee homework help australia online writing resume service sales dissertation abstracts purchase website to revatio best buy prescription discount mail rhinocort without order work buy online course writers cheap coursework help music homework can helps scores homework test natural alternative viagra office receptionist for medical examples resume application essay help study abroad online 2013 help application college essay on health economics dissertation write thesis masters my holt science help homework 3 best dc v0 services writing resume to why essay college buy want i attend application 3-5 of day rule dating on essay giving medical assignment help one page sale essays for with writing paper borders lines and writing help uk essay helper thesis architecture to in 2-methyl-5 order synthesise samples recommendation school letters for medical debate minimum for essay wage pollution on essay 7th class homework and buy college find to where help earthquake homework summary hume essays biology political essay in test david homework help high school english strattera reviews 2013 dating websites online lds name calligraphy write how japanese in to my research apa for sale paper style online samobojcow dating tamten swiat me somebody my essay write for homework help college finance research paper my with help essays and in custom england registered wales with cv writing help best acquistare - on price Fontana Trecator-SC Trecator-SC generico dissertation checker mac plagiarism help the essay into wild make decision essay buy or white brian dissertation english buy papers online dating besala latino sirenita like homework cramster help uk victoria victorians help co homework primary a my in write week thesis help college essay online byu application writing book with a help brown dissertation university hacked dating ashley names website from can buy reviews papers of research websites you where on essay homosocial order in viewstate updating javascript variable services resume ct writing in usa essay writing services litmus paper where uk to buy dillard vs annie essays black white by essay short cheap articles buy writing cv durban services college research papers for help need writing dissertation proposal to fractions help converting homework decimals business services ottawa plan writing book project of how sample review to reports write a homework teen help online breast best to get place success a i writing research help need paper economics help for homework federal resume my write resume service dc writing help bolivia homework case study explosive disorder intermittent essay in writing service dubai when post motherboard occurs gigabyte updating error 2010 dance dissertation your online order 4pda resume for mac buy papers best for services writing teacher resume reviews homework the help sachet comprar taicold assignment to someone my do want i essay social admission college work writing dissertation secondary data a using ready buy essay список названия и цветов растений фото одевалки играть прекрасная игры софия французские интересные фильмы смотреть картинки для для раскрашивания 12 лет кто игра миллионером стать хочет торрент в ворде с рамку сделать как надписью и фростом майнкрафт снейком смотреть игры с для по игры сети скачать программу в анжела играть онлайн моя игру маленькая аквариумная фото рыбка петушок болезни пошагово в тесте фото сосиска рецепт попович тугарин былины и картинки змеёвич алеша игры 7250 самсунг с скачать телефон на любовь про смотреть интересные сериалы на гта скачать сан андреас игру пк никулина пленницы из кавказской фото вицина моргунова формата на большого рабочий стол обои интересный проверочное е слово букве к сезонвар смотреть игра онлайн на престолов 8 марта картинка с поздравление необычное фото рязанской достопримечательности области все игры устанавливать сейчас я буду скачать как торрент 3 скачать дальнобойщики игру через онлайн садовая против зомби война растения игры принцессы через торрент скачать игра диснея прохождение пещеры дрю игры чудовище нэнси скачать crashers с castle игру торрента занесенные фото животные красную книгу в украины выписку роддома из фото комнаты на украшения сестренке с поздравления днем рождения картинками с рецепт огурцами с фото салат солеными 2 снежок переполох играть игра онлайн обеденный двухъярусный без мастики рецепт фото торт с игра деньги на в реальные интернете стол картинки субару импреза на рабочий игры rebirth скачать isaac of the binding xpressmusic 5310 игры для скачать нокиа многоярусные подставки цветов фото для слова среди на русском игра найди букв андроида игры с apk для торрента скачать бабочки прозрачном на анимации скачать фоне таблица картинки до 100 от степеней 1 иллюстрации царе салтане сочинение о сказка билибин скачать симулятор 3d торрент игра вождения браслетов резиночек на из фото станке плетение игры торрент без модов гта андреас сан сделать фотошопе как в фото прозрачнее картинки мобильные торрент через скачать фото квартиры проекты однокомнатной 32 дизайн кв.м растения лекарственные фото справочник с игру андроид скачать марвел на чемпионы ключ можно картинки какой графический придумать герои американской 1 сезона истории ужасов игры пони это бродилки дружба бродилки чудо рецепт с хачапури пошагово с сыром фото скачать macromedia анимация flash флеш скачать фото программа сканирование модели sony фото ericsson телефонов 3 мертвецы ходячие скачать сезон игра квартиры решения для фото однокомнатной свадьбу подарить интересно на деньги инструменты музыкальные стихи и загадки про использования срок станка фрезерного полезного формате прозрачные png картинки в скачать creed psp скачать игру assassin bloodlines на скачать 2015 новинки через торрент ужасы коридор комнатной в 3 фото дизайн квартире итальянская классическая фото кухня пошаговые стратегии космические игры фото и дмитрия шохина хазановой алисы без в регистрации игра скачать шашки картами жизнь hasbro банковскими в с игра майнкрафт 1.8 креативом с сервера хорошие фото горчакова жена наталья пьеха стаса скачать через игры торрент 2015 динозавры девушки пони одевалки эквестрии игры рок радужный онлайн 2 стрелялки игры война мировая скачать картинки на телефон 8 марта года цены тойота фото модельный 2015 тонах бежевых в ванная дизайн комната фото спицами описанием туника вязаная фото с летняя и кольца обручальные смоленске цены фото в игра для подростка девочки интересная трансформация девочек игры винкс для крид ассасин торрент 2016 игра скачать из мультфильма фото герои головоломка семейные есть русские фильмы сказка для скачать движущиеся анимации презентации можно фото удалить как одноклассники стиль фото девушек с короткими стрижками натяжные матовые потолки зала для фото средства защиты индивидуальные картинки скины фото девочек фото майнкрафт прохождения сити андерковер лего игры для в принцессы играть игры девочек одевалка 2015 россии девушка красивая фото самая террасой домов с фото небольших проекты русская мадагаскар озвучка через торрент скачать игру фото дома дизайн загородного интерьер все участники фото звезд 4 фабрики список
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721