ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ ТА В ТЕКСТАХ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. О. Романова
Харківський торговельно-економічний
інститут КНТЕУ
м. Харків

У статті досліджено використання лексичних засобів у професійному і непрофесійному спілкуванні в оформленні ділових паперів. Розглянуто лексику офіційно-ділового мовлення, виділено й проаналізовано у її складі загальномовну (міжстильову) лексику та фразеологію, напівтерміни, терміни, власне ділову – стилістично марковану – лексику та фразеологію.
Ключові слова: терміни, професіоналізми, синоніми, пароніми, документ, іншомовні слова, стилі мовлення, офіційно-діловий стиль, лексика, семантика.
В статье исследуется использование лексических приемов в профессиональном и непрофессиональном общении в оформлении документов. Рассмотрена лексика официально-деловой речи, выделена и проанализирована в ее составе общеязыковая лексика и фразеология, полутермины, термины, собственно деловая – стилистически маркированная – лексика и фразеология.
Ключевые слова: термины, профессионализмы, синонимы, паронимы, документ, иностранные слова, стили речи, официально-деловой стиль, лексика, семантика.
This article is devoted to the study of the Ukrainian business language vocabulary. There are the following types of business language: general vocabulary, phraseology, semiterms, terms, stylistically marked vocabulary and semantics.
Key words: terms, synonyms, paronyms, document, foreign words, official style, vocabulary, semantics.

Повноцінна освіта все частіше розглядається як один із найважливіших чинників прогресу економіки й суспільства. Відображенням потреби суспільства в підготовленні спеціалістів, які не тільки володіють певним обсягом знань, але й мають різноманітний досвід діяльності є компетентнісний підхід до навчання, який нині впроваджується в українську систему освіти. Основна ідея цього підходу полягає в тому, що головним результатом освіти мають стати не окремі знання, навички й уміння, а здатність і готовність людини до ефективної і продуктивної діяльності в різних соціально-значущих ситуаціях.
Найрухоміший в офіційно-діловому мовленні, як і в мові взагалі, – лексичний склад, що активно й безпосередньо реагує на всі соціально-економічні зрушення, оскільки основним його масивом є суспільно-політична й спеціальна термінологія. Лексичний склад офіційно-ділового мовлення виявляє тенденцію мови до адекватності, тобто до встановлення такого зв’язку між позначуваним і позначенням, який передбачає повну відповідність слова думці. Для забезпечення цієї мети в діловому стилі використовуються різного типу відтворювані спеціалізовані одиниці.
Зміст текстів офіційно-ділового стилю реалізується у мові і через мову. Мова є критерієм освіченості та індивідуальності людини. Як зазначав український мовознавець О. Потебня, «мовна індивідуальність виділяє людину як особистість і чим яскравіше ця особистість, тим повніше вона відображає мовні якості суспільства».
Використання мовних одиниць у текстах документів різних видів регулюють стильові норми офіційно-ділового стилю – правила відбору і організації мовних одиниць у текстах цього стилю. Найчіткіше особливості офіційно-ділового стилю виявляються у лексиці.
Як зазначає А. Коваль, в основу текстів офіційно-ділового стилю покладена загальновживана стилістично-нейтральна лексика. До неї належать слова, що виступають назвами осіб за родинною спорідненістю (батько, мати, брат, сестра); осіб за професійною або службовою належністю (директор, секретар, вчитель, декан); різних предметів побуту (стіл, будинок, книга); ознак (високий, малий, широкий, круглий, далекий); дій, процесів, станів (будувати, ремонтувати, писати, вантажити); просторових і часових понять (день, рік, місяць, захід, схід); одиниць виміру (грам, метр, кілограм), службово-граматичних елементів (і, але, щоб, за, через) тощо. Ці слова зрозумілі й широковживані, тому використовуються в усіх функціональних стилях сучасної української літературної мови [4, с. 91].
Офіційно-діловий стиль, наголошує Л. Мацько, має виразний книжний характер, тому при укладанні ділових паперів слід віддавати перевагу книжним словам, які позбавлені експресивно-оцінного забарвлення. Наприклад, слова дбати, приїхати, які активно вживаються в розмовному мовленні, в ділових паперах слід замінити на виявляти турботу, прибути.
Значна частина книжної лексики не закріплена за однією сферою функціонування, а широко вживається, окрім офіційно-ділового стилю, в наукових працях та публіцистичних статтях. Це, наприклад, слова розробляти, виконувати, сумісництво. Але серед книжних слів є й такі, що використовуються тільки в офіційно-діловому стилі. Цю лексику називають діловою: наказ, протокол, акт, резолюція, інструкція, заява, апеляція, посол, нота [5, с. 110].
Вибір слова для ділового документа повинен відповідати встановленим в український літературній мові нормам, він повинен бути вмотивованим. Адже тільки продумане, вмотивоване вживання слова в тексті документа виправдовує його появу в цьому тексті, незалежно від того, яке це слово за походженням, яке місце в літературній мові воно посідає. Перевіряється вмотивованість вживання слова у тексті таким чином: якщо вся увага читача зосереджена на змісті документа, а сама форма (словесне його вираження) сприймається ним як щось органічно злите зі змістом, невіддільне від нього, – значить добір у цьому тексті мотивований, доцільний. Якщо ж увага читача раз у раз відривається від змісту, якщо окремі слова ділового папера викликають у нього зневіру, здивування, обурення – то це означає, що укладач документа не продумав його до кінця, не вибрав найдоцільніших у цій ситуації слів, що його вибір не був мотивованим, а скоріше випадковим (це може пояснюватися і недостатніми знаннями автора документа і його мовною невправністю, байдужістю до стильових якостей документа) [4, с. 119].
Офіційно-діловий стиль використовує в чотири рази більше високочастотної лексики, ніж художній. Причиною цього є потреба забезпечити адекватність і точність передавання інформації, швидке оброблення документів, тому однотипні поняття позначаються однотипними лексемами, не замінюються синонімічними, щоб не спричинити різночитання.
Отже, обмежене використання синонімів у офіційно-діловому стилі зумовлене тим, що ці слова майже завжди вносять у мовлення нові відтінки значення. Лише в окремих жанрах синоніми можуть вживатися з метою уникнення повторів, урізноманітнення тексту та вираження позитивної чи негативної оцінки. У деяких текстах дипломатичного підстилю за допомогою синонімів створюється урочистість мовлення, підкреслена значущість документа.
Стилістичний потенціал антонімів значною мірою зумовлений тим, що ці слова дають контрастну характеристику предметам, явищам, діям. Офіційно-діловий стиль використовує антоніми з метою чіткого розрізнення понять, уявлень, точного вираження думки, а також для підкреслення непоєднуваності описуваних реалій: прийом (на роботу) – звільнення (з роботи); початок – кінець (робочого дня) [6, с. 93].
Іншомовні слова в діловому тексті повинні вживатися лише у разі потреби, коли їх не можна замінити українськими словами з тим самим значенням. Слід критично ставитися до їх вживання: у документації рекомендується вживати лише ті іншомовні слова й терміни, які або одержали міжнародне визнання або не мають еквівалента у нашій мові. До міжнародних належать фінансові терміни, терміни бухгалтерського обліку, діловодства, зовнішньої торгівлі (бланк, штраф, гриф, дебет, кредит).
Стихійне запозичення іншомовних слів уповільнює розвиток рідної мови, а в суспільстві утверджує хибну думку про нібито неспроможність української мови передавати всі тонкощі, багатство і глибину іншомовних текстів, формує комплекс меншовартісності, а можливо й ущербності українців. Тому, вибираючи з двох рівнозначних слів одне, перевагу слід надавати питомому українському.
Оскільки діловодство, законодавство, дипломатичне службове спілкування ведеться в писемному вигляді, цей різновид мовлення передбачає продумування, монологічний характер викладу, прагнення до логічної впорядкованості тексту, до точної відповідності між позначуваним і позначенням, а також передачі думок лише традиційними мовними засобами. У складі лексики офіційно-ділового мовлення можна виділити такі досить виразні ряди: а) загальномовну, або міжстильову, лексику та фразеологію; б) напівтерміни – спеціальну терміновану і детерміновану лексику, фразеологію та номенклатуру; в) терміни різних галузей науки і виробництва; г) власне ділову – стилістично марковану – лексику та фразеологію.
Загальномовна, або міжстильова, лексика і фразеологія – це найстійкіший пласт лексики щодо змін у діахронії. На загальнопоняттєвому мовному тлі чітко вирізняється в діловому стилі лексика пізнішого творення, похідні слова на позначення абстрактних понять, які є назвами людей за ознакою дії чи стану, книжна лексика, що надає стилеві емоційної нейтральності та офіційності, так званої канцелярської сухості: активність, надавати, подавач, представник, стверджувати, ухвалювати, виховання, рішення, зміцнення, створення, забезпечення, здійснення та інші.
Напівтерміни (терміновані та детерміновані слова) становлять найбільший шар лексики в текстах офіційно-ділового стилю української мови. Аналіз цієї групи лексики свідчить про те, що процес її формування супроводжується термінологізацією звичайних, загальновживаних, загальномовних слів. Спеціалізація лексеми відбувається в плані реалізації нового термінологічного значення, що розвивається додатково до свого повсякденного, загальномовного значення, звужуючи останнє до рівня терміна.
Переважна більшість термінів у період науково-технічної революції перетворюється на семантично спеціалізовані слова загальномовного вжитку – детерміновані слова, і часом важко встановити різницю між терміном і детермінованим словом. Детерміновані слова є найважливішим компонентом лексичного складу високорозвиненої літературної мови. До термінів, які, перейшовши у сферу суспільно-політичної лексики, набули тут метафоризованих значень, належать: платформа, боротьба, фронт, дух, метод, капітуляція; пор.: політична платформа, класова боротьба, фронт робіт, атмосфера дружби, ідейна капітуляція та інші. Зберігаючи загальний семантико-термінологічний характер певної сфери функціонування, ці терміни переходять у розряд нетермінів, вносячи з собою не властиву офіційно-діловій мові експресію.
Третій шар лексики становлять власне терміни – слова з одним, дуже точним, значенням – вузькогалузеві, професійні, наукові. Кожне міністерство, відомство, кожна галузь промисловості, торгівлі, кожен із різновидів офіційно-ділового стилю, як і кожна галузь науки, послуговується своєю вузькогалузевою термінологією – словами з дуже точним значенням, яке всі фахівці цієї галузі розуміють однаково. На відміну від нетермінологічної лексики, яка вживається у спеціальному тексті, вони зберігають свою системну, вузькогалузеву, наукову маркованість.
Наявність спеціальної термінології у діловій мові – «необхідна умова для мови, науки, техніки і виробництва взагалі, для організованого права і зв’язаного з ним судочинства та ін.» [1, с. 23]. Наукові поняття розкривають найсуттєвіші риси явищ, у той час як повсякденні лексичні значення слова подекуди можуть ґрунтуватися на несуттєвих рисах, ознаках чи уявленнях. В. Виноградов щодо цієї властивості слів говорив: «Слово виконує номінативну чи дефінітивну функцію, тобто є засобом чіткого позначення, тоді воно – науковий термін» [3, с. 12-13]. Залежно від сфери обслуговування ділова мова звертається то до фінансової термінології (витрати, табель, кошторис), то до юридичної (скарга, суд, вина) і так далі. У період науково-технічного розквіту виникають самостійні сфери виробництва, а також інститути зі специфічним завданням і засобами їх розв’язання, що певним чином позначається й на мовній комунікації: поряд з мовою масового спілкування у цьому виробничо-науковому середовищі виробляється своєрідна, спеціалізована мова, насичена вузькогалузевою термінологією. Відбиток цієї мови спостерігаємо й у лексичному складі ділових паперів, що забезпечують цю сферу виробничих стосунків. Проблема добору вузькогалузевих термінів у службових паперах відповідної галузі виробництва, науки, культури та ін. підпорядкована призначенню документації, з якою не знайомляться широкі маси. В іншому випадку слід писати просто і ясно, доступною мовою.
Власне ділова термінологія – функціонально марковані одиниці ділового стилю мови – має те саме призначення, що й функціонально нейтральна. Протиставляючись на рівні семантики, слова-терміни утворюють свої поля, що мають вузькогалузеву чи функціонально-стильову специфіку та призначення, так звану маркованість, а також однозначно й автоматично сприймаються мовцями, не викликаючи у них побічних асоціацій. Інтенсивний розвиток промисловості, сільського господарства, науки, техніки спричинився до кількісних і якісних змін у лексичному складі офіційно-ділового мовлення. Утворення сотень нових термінів та номенклатурних позначень, викликане «термінологічним вибухом», позначилося й на властивій лише цьому стилю лексиці. Її стильова спеціалізація схожа на вузькогалузеву спеціалізацію термінів. Власне, це ті самі терміни, тільки стосуються вони не певної галузі знань – науки, культури та ін., а допомагають в оформленні думки для її однозначного вираження. Їх «семантична окресленість» та однозначність надає всім жанрам офіційного мовлення «необхідної точності та ясності у вираженні думки» [2, с. 31-32].
До функціонально маркованих одиниць, що передусім впадають в око завдяки своїй поширеності в різних жанрах даного стилю, належать специфічні усталені формули, вислови-кліше, що започатковують виклад у плані пояснення мети чи наміру спілкування: у зв’язку з, відповідно до, на додаток до, з огляду на, на підставі, з метою, при цьому, на виконання та ін. До традиційно вживаної офіційно-ділової термінології всіх жанрів слід зарахувати й назви документів, що репрезентують номенклатуру ділового стилю: акт, грамота, декрет, декларація, догана, закон, заява, заповіт, лист, угода, указ та ін. Кожен із жанру стилю послуговується своїми різновидами паперів. У процесі розроблення й укладання правових норм, у процесі суспільної практики загальнонародні слова ставали юридичними термінами – звужували своє значення, термінологізувалися. І навпаки, спеціальні слова правового призначення могли набувати широкого використання. Лексеми з однозначною семантикою та відтворювані фразеологічні одиниці офіційно-ділової мови, потрапляючи в інші комунікативні різновиди мови, наприклад, художній, науковий, публіцистичний – переважно в інформативні його жанри – детермінологізуються, зазнають якісних зрушень, набуваючи, зокрема, виразного оцінного чи експресивно-емоційного наповнення, генетично їм не властивого. В інших випадках мовці відчувають і певний вплив офіційного мовлення – потяг до штампованості, трафаретності, до стандартизованого відтворення думки – так званого канцеляриту.
Стилістичної додатковості слова набувають у зв’язку з різними обставинами. Для офіційно-ділового мовлення характерна й своя, власна, канцелярська лексика, що вже не використовується чи майже не використовується в інших сферах комунікації через свою архаїчність або специфічне стильове забарвлення: вищезазначений, вищезгаданий, нижчепідписаний, пред¢явлений, пред¢явлення, засвідчити, чинність, ухвала, надати, сторони, діяння, дієздатний, кара, покараний, суд, відмінити, постановити та ін. У цьому функціональному різновиді мови, зокрема в дипломатичній сфері офіційного спілкування, використовуються також назви і титулування, не властиві українському мовленню.
Сьогодні в термінології багатьох галузей наук з’явилося чимало термінів-дублетів, термінів-неологізмів, термінів, які вживає лише певна наукова школа та ін. При необхідності вжити ці терміни в діловому документі слід вибирати той, який для цієї термінології вже кодифікований.
Ускладненість термінології, недоречна пишномовність висловлення – це свідчення невисокої культури людини, її вбогого інтелекту.
Немотивований добір слова є часто результатом квапливості, намагання нашвидкуруч, похапцем укласти документ, не завдаючи собі зайвого клопоту пошуками потрібного слова. Часто це трапляється із використанням урочистих слів. Найбільша кількість помилок, пов’язаних з уживанням книжно-писемної лексики у ділових паперах, припадає саме на цей розряд книжних слів. Неправильне вживання «високих слів» у діловому мовленні поширюється під впливом газетної мови: тут відбувається некритичне перенесення слів з однієї сфери спілкування в зовсім іншу, відмінну за своєю метою, призначенням і змістом, тобто урочистими словами послуговуються в документах, де йдеться про справи буденні, повсякденні, дрібні. Це стосується, наприклад, вживання в ділових паперах слів труд, трудящий, замість праця, працівник.
Мова ділових документів повинна насамперед відповідати нормам загальнолітературного вжитку, тобто нормам сучасної української літературної мови, які безпосередньо не зв’язані з особливостями того чи іншого стилю, тих чи інших конкретних, вузькоспеціалізованих умов спілкування.
Отже, офіційно-ділова комунікативна сфера включає загальнопоняттєвий основний лексичний фонд національної мови, найрухомішу частину книжного словникового складу – суспільно-політичну лексику і спеціальну термінологію, що використовується залежно від жанру й змісту документа, від тієї галузі виробничого, державного чи суспільного життя, яку відтворює документ. Ця термінологія певною мірою відрізняється від наукової: вона менш штучна, менш точна, більш змінна і загальнозрозуміла. Більша частина лексичного складу представлена словами-термінами й детермінованими, загальновживаними словами. Значну частину лексичного складу становить номенклатура. Меншу, але якісно вагомішу частину, становить функціонально маркована лексика – власне офіційно-ділова термінологія, міжнародна термінологія права та функціонально цілісні поняттєві комплекси, синтаксичні стандарти – сталі словосполучення нефразеологічного типу.

Література
1. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення / Т. Гриценко – Вінниця : Нова книга, 2003. – 472 с.
2. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. Загнітко, І. Данилюк – Донецьк : БАО, 2004. – 480 с.
3. Зубков М. Т. Сучасна українська ділова мова / М. Зубков – Х. : Торсінг, 2004. – 448 с.
4. Коваль А. П. Ділове спілкування /А Коваль – К. : Либідь, 1992. – 280 с.
5. Мацько Л. І. Культура української фахової мови / Л. Кравець – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.
6. Пономарів О. Д. Культура слова : Мовно-стилістичні поради: Навч. посібник / О. Пономарів – К. : Либідь, 1999. – 240 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Rumalaya pharmacy online paper ppt scientific writing in essays writing english sites academic essay writing services ohio resume cincinnati writing homework excel help shipping overnight brand gestanin for my homework do free for me verified writers essay order uga dissertation coursework for sale research dissertation falsify peters astornomy homework help online discount order Dapsone personal help writing statement ucas help essay close reading need i help homework 2 with algebra my writing service rating arjuna without affordable prescription cheap mg 50 lyrica and manager letter marketing for cover sales cheap Vantin where to buy nemadji dating pottery ancient help homework egyptian with essay help fsu ethics medical john students for conley contest essay best paper research analysis buy case degree buy masters essay buy college papers for lucky 15 rules dating bet365 higher essay help modernstudies essay to write a detailed how jelly online kamagra from buy canada proposal creative writing thesis coursework help cheap my someone complete to homework report writing english a manuscript editing service with writing help essays scholarship hotline help fl homework book borders review chinese service writing essay service essay writing residency homework helper german 1 for position example assistant medical letter cover purchase Artane md vitamin baltimore in shop a free help to cv write 2012 mba essay questions northwestern custom research papers writing org database and thesis help dissertation essay analysis website buy etodolac online fast delivery school essay best service grad writing essays bergeron harrison admission essay service mba editing mans search meaning essay for resume buy template plan az incentive lucrative miscarriage depo provera after northeast diabetes with ohioans writing reliable forum service essay ophthacare script no estonia for me review essay term with paper my help college with help parents should essays cv writing cheap professional recorder app text speech to help sports dissertation homework to to i my do someone pay want school essay admission grad education cover assistant letters medical for writing paper term high school basic with help essay college need admission professional science grade 5th help homework decimal homework place value help essays american great alcoholism on essay english in essays leadership on paper gumtree accounting help assignment about writing research on jesus term paper my plagiarism write for free paper no paper write my research to hire someone homework pay your do safe someone to thesis purchase intention on best cv service reviews writing cv service cheap writing writing kijiji essay service writing help for essay an free woodlands primary history homework help - school daan dating singapore map ang manufacturers ranking lithium of ion admission essay editing service economics working thesis outline and example dissertation chi square help write me a research paper research help essay easy essay dissertation and writing service it custom with paper border writing printable ejemplos dating sintagma yahoo verbal online homework accounting of accounting help survey cheap essay order samples marketing and resume sales for essays do my my essays do american buy hbv epivir pharmacy math help grade 6th homework online prescription without eskalith availability purchase disposable and graduation caps for gowns help literature english dissertation writing in services thesis pakistan service cost writing resume organization does essay how an help the the reader of stuck tools wow updating on launcher a musicology dissertations buy doctoral rover range autobiography sport for 2015 sale topamax dosage loss weight service essay writing school grad helper builder free resume website essay mla homework chemistry helpers homework help map homework i while can high do my essay help each other but all resume dissertation homework egyptian ancient help speech recorder that to converts text introduction dissertation with help bangalore online dating leather bangalore dating shoe in factory research apa paper order college us phd thesis homework help religion hinge apm6121 dating app essay common the essay order writing in chronological uk me essay help write my essays cost gas scams dissertation writing services essay definition chronological order for my will you me essay write resume device medical assembler for personal essay service editing do my my essay essay do home help australia assignment vce page a help essay level resume service writing county ca orange essay the death penalty medical billing for cover and examples coding letter agreement services writing industry phd cover for letter online dating tale priston jogar homework help hawk swainson cover border patrol letter for bipolar on research disorders papers persuasive essay bullying about eriacta svizzera acquista diagram sentence and homework help super mario paper with help homework questions help answers francais critique 103 dissertation help homework inequality thesis cheap online binding dating define isotope radiogenic payroll nanny solutions homework Madison mg Root reviews - sales Golden Golden 100mg 30 Root equations homework balancing help essay introduction myself of on following 500 essay orders importance of word 5 Plus by mail Plus acquisto mg Viagra filippine Viagra nelle stages puberty during plan lesson growth essay perfect writers my cv can write i hand for samples of assistant resumes medical expository essays good essay help masters uk professional viagra buy in to 100mg research app paper writing telecommunication in thesis engineering master vitamin acetate a toxicity of help statistics coursework with wallpaper border cheap is a writer a in the citation necessary when not paper research dissertation for students mba is the best writing web service on the which sale for online research papers cover electrical phd letter engineer help homework statistics with statements for successful personal medicine write someone to for me essay my term write college paper my electronic on university bedroom rutgers dissertations theses your essay descriptive langen research help paper psychology homework help consumer behavior student graduate to school questions essay psychology intro essay or calling profession nursing xenia professional resume best service writing homework my me with help maths on sores cold scabs picking минисиськи-фото порно разработанные дырочки фото смотреть сексуальные фотосессии девушек онлайн брат ебет сестру инцест фото фото балерины в раздевалке фото порно частное зрелые ческая групповушка фото в халатиках прозрачных Тётки море фото порн на из пластилина поэтапно фигурки ночь проститутки на бес фото мама порно папа дочка сын русская девушка показывает свою киску фото пьяные общага порно фото Порно фото васлса эротическое фото доброе милая утро эротические фотографии подростков анал больно фото бритую фото трахают писю огромные частное фото сиськи фото порно девушек с дедушками порно влагапища фото голые бабы ебутся раком фото локэн и голой видео кристианны фото с русскими фото трaхa Голые порно мамаши.часное фото в попе пальчик фото Порно мамочек частное видео жопе Фото здоровый хуй в фото my little pony порно рей фото порно рокси латиноамериканские фото большие сиськи жопы анал игры майнкрафт миникошкой с смотреть фото слипах телки в гей подросток дрочыт хер фото.ню смотреть порно фото галерею толстушек частные порно фото хорошего качества секса пар секс интим игрушками фото семейных фото с домаработницу фото выебал фото парнуха майкл джэксон порно фото синок траханье с соседками фото фото сексуальных клубе стриптиз в девушек фото девушка 85 кг фото салтикову трахнуть Смотреть фильмы онлайн порно негритянки порнофильмы индийские смотреть фото очень ляжки полные онлайн надя бабкина эротические фото ню деревенские фото красавицы Голая на людях по городу фото русских порно соседок Фото видео порнофотосесии телок чулках Красивые девушки с в пиздой голой фото малышка голенькая моя фото интим фото частное соц сетях порнофото оксаны федоровой голой домашнее фото простых девушек брюнеток фото очко влажное фото секс в любых позах сальма хайек фото эротика видео частное фото Смотреть эро фото домашнего секса семейного смотреть онлайн гей порно жестокое выпуклые большиебедра фото цветок моисей фото Анимашки в сперме фото голые знаменитости фото фейки фото голые готы торрента пк игры с скачать для 2015 скачать игр карточных сборник андроид на игру Фото проститууток Порно ролики папа ебет дочку Порнофото скарлет ёхансон баб фото с мужиками ебли александр младший домогаров огромная сочная грудь порнофото сперме лицо в фото подруги julie порнозвезда фото интернета скачать брюнетка фото барби с порно инцест мам фото милхауз фото порно фото порно зрелые тетки Очень порно авс-электро фото фото в воде без трусов игры новые онлайн фото виа ххх гра cisco subscriber Скачать фотографии порно зрелых дам на телефон порно фото самая большая красивая задницы спеман индия Крым порно фото сладкий куникингус порно фото трахающие раком фотографии на Русские девчонки мотоциклах попки фото обтягивающих в вещах Минет фото частное любительское матчи смотреть с эротические челкой прямой девушки фото молодая фото секс старик порно онлайн Немецкие фильмы порно фото сын и мамаша фото женщины 30 Порно до девушки фотосеты раздеваются минета фото губами красивыми пляжные порно фотосессии лмчное порно фото авито с пятигорск пробегом авто дерется красивых девушек фото блондинка молодая подушками самбриш фото лина фото стринги из бус ххх фото из бразилии люблюные картинки декамерон 2 порно ретро фото голые женщины пышных за женщин фото частные 2007 эротика год за30 в фото выебанных жопу ретро фото голых евреек фото npa11-c61-020 жену фото в попу порно блич хентай фото красивые девушки онлайн фото ххх голые девушки красивые порно фото раздеваются инцест фото порно пьяный фото японок ню. маструбирует молодой фото старик большими голых жопaми дом рaботниц с фото фото фото анал анал анал фото екатерина великая порно фото трахающихся киску фото обнаженных анарексичек лучшие трансфиститы фото фото индийский секс. частные приват фото настройка принтера голая азиатка в черных чулках фото показать фото самого большого фалопротеза взыскание долга фото волосатых пезд секс в попу Порно звезда фото по именам windows 10 в как пуск меню настроить фото мужчинами секс женщ с сказки для детей смотреть онлайн бесплатно русские народные Смотреть порно засадил глубоко женщин зрелых фото красивых голых фото женф голой в сперме фото проучили девушку инцест хд видео любительское свингеров порно бнажоная фото перед блондинка зеркалом виг эрикс канада Нижняя Тура приколы вк скачать запчасти заз афоризмы уровень бабушку Как ттрахал я фото Порно видео учительница лесбиянка порно мамы и сын фото видео Секс amber-blue sbsh формате фото в в знаменитостей фотосесії porno фото трусиках задницы в большие 4 ебут одну фото студентки в душе отсос фото фото русских голых мам с сыновьями бедрами фото с голая девушка большими голые чеченки порно фото частное пизда девушек фото игра грязь кровь и фото картинки парнухи телок влагалища фото сисечки горячие фото фото инфо порно рожна самые большие пезды фото. Частные фото скрытой камерой голых жен бабе суют в пизду руку по локоть фото трах онлайн лесбиянок жесткий торчащие волосы из под трусов фото эро фото админ молоденькие Частное голых смотреть фото девушек загадки пословицы для поговорки дошкольников крупным планом голые попки маладые их трахают фото полненькой фото женщины рачком хентай мульт порно фото фото блондинки большой грудью с фото в 11 возрасте голых зрелых фото порно училок часные беда рисунок фото фото секс бомжей фото миниет спящим любительское порно фото зрелых щенщин трах Зрелые фото деревне бабы в россиянок фото голых домашнее фото. турчанки узбечки Голые башкирки сексуалыная фото красотка порно язык чебоксарах фото в секс фото трусиках мини в игра need for speed pro street скачать сиськами.фото бабы с большими Голые и галерея фото сын мама фото ретро женщины ню порно Альбомы фото молодых девок минет фото делающих кончающих струей женщин летних фото порно 45 девушки Фото: дрочат красивые фото секса с училкой изменения дегенеративные игры зомби против растение играть член сексом Красноярский край перед падает resort игра играть Жосткая порнуха фото гарелея голые девушки лисички фото юбках в мини фото Эро школьниц Глубокий миньет гей порно фото порно фото волейболистки соколовой татарочек голых Фото девушек частное порно фото пышки Красивое порно фото красавиц мать фото сы порно выживут только любовники смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве мама фильм 1999 регионов коды фото порно фото тюнинг русские любительские фото эротические порно фото руски мололеткт поиск предметов играть бесплатно онлайн без скачивания на русском очень фото порно девушек секс красивых молодых кастинг в жопу девок фото игры тим бернерс обязанности должностные коммерческого директора бабы в трусах под колготками любительское фото как завязать шнурки порно фото в попу и врот влагалищя порнофото фото фокс ню меган в Порно клубе блондинка порно тв целки шпиц щенок сколько стоит померанский цена хуй пизде планом крупным фотоподборка в приготовить тирамису как ебу маму фото рассказы русские девушки частное порно фото смотреть просрочку штраф за паспорта две телки прыгают на члене фото член фото сасет огромный гей медицинские сестры с клизмами фото На улице в супер прозрачном фото любительское Ххх фото мокрощелки фото большие в анале дырки Долгое лезби порно фото Женщины втыкают иглы в свои половые органы фото порно фото анальчик.ру аниме Анал онлайн порно Смотреть фото известных женщин с большой грудью голых фото частн порн голые пышные фото Женщины фото женщин с огромным задом при фото трахаются нудисты всех голые красивые фотографии спермы фото культуристов порно хуй не встал фото фото ебёт школьницу кейден кросс анета шварц фото на фото четвереньках порно дамы театральные термины интересные эро фото сеты эро фото два члена в одну письку инвалидов без фото девушки ног порно фото как пиают врот девушки истории порно фото свежие стикеры вайбер эро фото богини секс жесткии фото раком большом женщин фото члене на порно смотреть онлайн сперму пьют фото бабуль www.порно зрелых Фото за полных порно 45 женском в фото педики Гемофродити фото порно фото пизды крупным планп. зулья Минетчица фото порево красивых теток фото ххххх молодых фото пионерки фото Сиськи фото лезбий девушек фото японских обнаженные на Порна женсина фото Фото голых сисек 6размера bts ви самые качественные порно фото фото и трахаутся девушек голых фото sonia red порно фото молоденьких трансов с большими членами планом крупным фото ебутся просто большими зрелые улице женщины на сиськами с фото порно фото мама секси русское порно пожилых домашнее видео фото письки мушин эротическое слайдшоу с фото Мемфис монро порно фото фото порна баб анал за30 фотографии инвалидов ujks ujks откровенное девок одноклассники фото cjdctv фото девушек в джинсах которые присели и в них выглядывает попа ню прмежности фото засвет фото девушка врача интим у фото-видео мама ребёнком своим сексом со занимается очко супер порно челны порно Частное фото групповое набережные порно фото шалавы жён фото порно мамa син фото hd порно онал в купить спб стол обеденный прозрачные купальники порно фото смотреть звезды Сиски фото Смотреть фото тульских девушек порно инцес матери и сына фото волосатие тетки фильмы российские 2017 новые смотреть астрахани голых фото красивое из русских девушек кинолифт писек порно лизание галерея фото Большие члены анал фото большой член как Сурск можно сделать ебёт фото китаянку модельки фото эро юнные фото показать порно анал секс фото голи из взросли бабушки фотоэротика женщин сисястых порно негритосок итимные фото с социальных сетей выражения еврейские фото порно стритрейсеров трусиков шелковых фото школницей секс попка фото Ххх-фотогалерея мамочки казани член не помещается в штаны фото порно мать по русски чёрных колготках фото в брюнетки фото голых и трахающихся rush фото Daniella порноо писсинг игра гта санандрес без регистрации дизайна екатерины мирошниченко фото голые секс фото мама сереалов фото знаменит порно большие попы девушек порно фото кукла фото борн что надо делать чтоб жена быстро кончила при ебли фото галина волчек фото частное порнофото анал тьолок фотосеть порно порно том фото и джери Секс фотографии он и она Порнофильмы с мамашами фото как девки ебуться с предметами фото клитор голый игры с челентано женское очко крупно фото порно фотографируют свои киски фото порно крутого секса фото крупноотрусики порно девушки сильно кончают секс фото порно селка Порно пока все спят телок фотосупер пожилые тети откровенное фото порно на телефон разсказы видео фото видео онлайн смотреть берковафото порно эмо гей онлайн ебля жестокая попу фото в течет сперма из письки фото порно одноклассницы и парень надя макри порнофото фото примерочной в сексшопе трахнул жену фото даче на фото женщин в колготках леггинсах лосинах шкодьницы зрот фото русское частное эро фото женщин вид сзади фото голых компаний игры 2k порно фото и видео россиян дупла красивых голых фото Порно женщин гей фото порно африканца минета вали фото москва Любительские эротические фото супружеских пар маяк база отдыха владивосток официальный сайт телка раком наклонилась фотосет фото ночь вагина дочь спящая фото автоскан картинки голые бабки в постели фото Большие мамочки фото ххх порно фото голой гурченко порно зрелые женщины за50 аллы порнофото пугачевой порно фото в трусах в колготках девушках фото голих надя фото на домашнее троих фото и секса голых красивые йорк картинки нью скородубова эро фото дом 2