ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ ТА В ТЕКСТАХ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. О. Романова
Харківський торговельно-економічний
інститут КНТЕУ
м. Харків

У статті досліджено використання лексичних засобів у професійному і непрофесійному спілкуванні в оформленні ділових паперів. Розглянуто лексику офіційно-ділового мовлення, виділено й проаналізовано у її складі загальномовну (міжстильову) лексику та фразеологію, напівтерміни, терміни, власне ділову – стилістично марковану – лексику та фразеологію.
Ключові слова: терміни, професіоналізми, синоніми, пароніми, документ, іншомовні слова, стилі мовлення, офіційно-діловий стиль, лексика, семантика.
В статье исследуется использование лексических приемов в профессиональном и непрофессиональном общении в оформлении документов. Рассмотрена лексика официально-деловой речи, выделена и проанализирована в ее составе общеязыковая лексика и фразеология, полутермины, термины, собственно деловая – стилистически маркированная – лексика и фразеология.
Ключевые слова: термины, профессионализмы, синонимы, паронимы, документ, иностранные слова, стили речи, официально-деловой стиль, лексика, семантика.
This article is devoted to the study of the Ukrainian business language vocabulary. There are the following types of business language: general vocabulary, phraseology, semiterms, terms, stylistically marked vocabulary and semantics.
Key words: terms, synonyms, paronyms, document, foreign words, official style, vocabulary, semantics.

Повноцінна освіта все частіше розглядається як один із найважливіших чинників прогресу економіки й суспільства. Відображенням потреби суспільства в підготовленні спеціалістів, які не тільки володіють певним обсягом знань, але й мають різноманітний досвід діяльності є компетентнісний підхід до навчання, який нині впроваджується в українську систему освіти. Основна ідея цього підходу полягає в тому, що головним результатом освіти мають стати не окремі знання, навички й уміння, а здатність і готовність людини до ефективної і продуктивної діяльності в різних соціально-значущих ситуаціях.
Найрухоміший в офіційно-діловому мовленні, як і в мові взагалі, – лексичний склад, що активно й безпосередньо реагує на всі соціально-економічні зрушення, оскільки основним його масивом є суспільно-політична й спеціальна термінологія. Лексичний склад офіційно-ділового мовлення виявляє тенденцію мови до адекватності, тобто до встановлення такого зв’язку між позначуваним і позначенням, який передбачає повну відповідність слова думці. Для забезпечення цієї мети в діловому стилі використовуються різного типу відтворювані спеціалізовані одиниці.
Зміст текстів офіційно-ділового стилю реалізується у мові і через мову. Мова є критерієм освіченості та індивідуальності людини. Як зазначав український мовознавець О. Потебня, «мовна індивідуальність виділяє людину як особистість і чим яскравіше ця особистість, тим повніше вона відображає мовні якості суспільства».
Використання мовних одиниць у текстах документів різних видів регулюють стильові норми офіційно-ділового стилю – правила відбору і організації мовних одиниць у текстах цього стилю. Найчіткіше особливості офіційно-ділового стилю виявляються у лексиці.
Як зазначає А. Коваль, в основу текстів офіційно-ділового стилю покладена загальновживана стилістично-нейтральна лексика. До неї належать слова, що виступають назвами осіб за родинною спорідненістю (батько, мати, брат, сестра); осіб за професійною або службовою належністю (директор, секретар, вчитель, декан); різних предметів побуту (стіл, будинок, книга); ознак (високий, малий, широкий, круглий, далекий); дій, процесів, станів (будувати, ремонтувати, писати, вантажити); просторових і часових понять (день, рік, місяць, захід, схід); одиниць виміру (грам, метр, кілограм), службово-граматичних елементів (і, але, щоб, за, через) тощо. Ці слова зрозумілі й широковживані, тому використовуються в усіх функціональних стилях сучасної української літературної мови [4, с. 91].
Офіційно-діловий стиль, наголошує Л. Мацько, має виразний книжний характер, тому при укладанні ділових паперів слід віддавати перевагу книжним словам, які позбавлені експресивно-оцінного забарвлення. Наприклад, слова дбати, приїхати, які активно вживаються в розмовному мовленні, в ділових паперах слід замінити на виявляти турботу, прибути.
Значна частина книжної лексики не закріплена за однією сферою функціонування, а широко вживається, окрім офіційно-ділового стилю, в наукових працях та публіцистичних статтях. Це, наприклад, слова розробляти, виконувати, сумісництво. Але серед книжних слів є й такі, що використовуються тільки в офіційно-діловому стилі. Цю лексику називають діловою: наказ, протокол, акт, резолюція, інструкція, заява, апеляція, посол, нота [5, с. 110].
Вибір слова для ділового документа повинен відповідати встановленим в український літературній мові нормам, він повинен бути вмотивованим. Адже тільки продумане, вмотивоване вживання слова в тексті документа виправдовує його появу в цьому тексті, незалежно від того, яке це слово за походженням, яке місце в літературній мові воно посідає. Перевіряється вмотивованість вживання слова у тексті таким чином: якщо вся увага читача зосереджена на змісті документа, а сама форма (словесне його вираження) сприймається ним як щось органічно злите зі змістом, невіддільне від нього, – значить добір у цьому тексті мотивований, доцільний. Якщо ж увага читача раз у раз відривається від змісту, якщо окремі слова ділового папера викликають у нього зневіру, здивування, обурення – то це означає, що укладач документа не продумав його до кінця, не вибрав найдоцільніших у цій ситуації слів, що його вибір не був мотивованим, а скоріше випадковим (це може пояснюватися і недостатніми знаннями автора документа і його мовною невправністю, байдужістю до стильових якостей документа) [4, с. 119].
Офіційно-діловий стиль використовує в чотири рази більше високочастотної лексики, ніж художній. Причиною цього є потреба забезпечити адекватність і точність передавання інформації, швидке оброблення документів, тому однотипні поняття позначаються однотипними лексемами, не замінюються синонімічними, щоб не спричинити різночитання.
Отже, обмежене використання синонімів у офіційно-діловому стилі зумовлене тим, що ці слова майже завжди вносять у мовлення нові відтінки значення. Лише в окремих жанрах синоніми можуть вживатися з метою уникнення повторів, урізноманітнення тексту та вираження позитивної чи негативної оцінки. У деяких текстах дипломатичного підстилю за допомогою синонімів створюється урочистість мовлення, підкреслена значущість документа.
Стилістичний потенціал антонімів значною мірою зумовлений тим, що ці слова дають контрастну характеристику предметам, явищам, діям. Офіційно-діловий стиль використовує антоніми з метою чіткого розрізнення понять, уявлень, точного вираження думки, а також для підкреслення непоєднуваності описуваних реалій: прийом (на роботу) – звільнення (з роботи); початок – кінець (робочого дня) [6, с. 93].
Іншомовні слова в діловому тексті повинні вживатися лише у разі потреби, коли їх не можна замінити українськими словами з тим самим значенням. Слід критично ставитися до їх вживання: у документації рекомендується вживати лише ті іншомовні слова й терміни, які або одержали міжнародне визнання або не мають еквівалента у нашій мові. До міжнародних належать фінансові терміни, терміни бухгалтерського обліку, діловодства, зовнішньої торгівлі (бланк, штраф, гриф, дебет, кредит).
Стихійне запозичення іншомовних слів уповільнює розвиток рідної мови, а в суспільстві утверджує хибну думку про нібито неспроможність української мови передавати всі тонкощі, багатство і глибину іншомовних текстів, формує комплекс меншовартісності, а можливо й ущербності українців. Тому, вибираючи з двох рівнозначних слів одне, перевагу слід надавати питомому українському.
Оскільки діловодство, законодавство, дипломатичне службове спілкування ведеться в писемному вигляді, цей різновид мовлення передбачає продумування, монологічний характер викладу, прагнення до логічної впорядкованості тексту, до точної відповідності між позначуваним і позначенням, а також передачі думок лише традиційними мовними засобами. У складі лексики офіційно-ділового мовлення можна виділити такі досить виразні ряди: а) загальномовну, або міжстильову, лексику та фразеологію; б) напівтерміни – спеціальну терміновану і детерміновану лексику, фразеологію та номенклатуру; в) терміни різних галузей науки і виробництва; г) власне ділову – стилістично марковану – лексику та фразеологію.
Загальномовна, або міжстильова, лексика і фразеологія – це найстійкіший пласт лексики щодо змін у діахронії. На загальнопоняттєвому мовному тлі чітко вирізняється в діловому стилі лексика пізнішого творення, похідні слова на позначення абстрактних понять, які є назвами людей за ознакою дії чи стану, книжна лексика, що надає стилеві емоційної нейтральності та офіційності, так званої канцелярської сухості: активність, надавати, подавач, представник, стверджувати, ухвалювати, виховання, рішення, зміцнення, створення, забезпечення, здійснення та інші.
Напівтерміни (терміновані та детерміновані слова) становлять найбільший шар лексики в текстах офіційно-ділового стилю української мови. Аналіз цієї групи лексики свідчить про те, що процес її формування супроводжується термінологізацією звичайних, загальновживаних, загальномовних слів. Спеціалізація лексеми відбувається в плані реалізації нового термінологічного значення, що розвивається додатково до свого повсякденного, загальномовного значення, звужуючи останнє до рівня терміна.
Переважна більшість термінів у період науково-технічної революції перетворюється на семантично спеціалізовані слова загальномовного вжитку – детерміновані слова, і часом важко встановити різницю між терміном і детермінованим словом. Детерміновані слова є найважливішим компонентом лексичного складу високорозвиненої літературної мови. До термінів, які, перейшовши у сферу суспільно-політичної лексики, набули тут метафоризованих значень, належать: платформа, боротьба, фронт, дух, метод, капітуляція; пор.: політична платформа, класова боротьба, фронт робіт, атмосфера дружби, ідейна капітуляція та інші. Зберігаючи загальний семантико-термінологічний характер певної сфери функціонування, ці терміни переходять у розряд нетермінів, вносячи з собою не властиву офіційно-діловій мові експресію.
Третій шар лексики становлять власне терміни – слова з одним, дуже точним, значенням – вузькогалузеві, професійні, наукові. Кожне міністерство, відомство, кожна галузь промисловості, торгівлі, кожен із різновидів офіційно-ділового стилю, як і кожна галузь науки, послуговується своєю вузькогалузевою термінологією – словами з дуже точним значенням, яке всі фахівці цієї галузі розуміють однаково. На відміну від нетермінологічної лексики, яка вживається у спеціальному тексті, вони зберігають свою системну, вузькогалузеву, наукову маркованість.
Наявність спеціальної термінології у діловій мові – «необхідна умова для мови, науки, техніки і виробництва взагалі, для організованого права і зв’язаного з ним судочинства та ін.» [1, с. 23]. Наукові поняття розкривають найсуттєвіші риси явищ, у той час як повсякденні лексичні значення слова подекуди можуть ґрунтуватися на несуттєвих рисах, ознаках чи уявленнях. В. Виноградов щодо цієї властивості слів говорив: «Слово виконує номінативну чи дефінітивну функцію, тобто є засобом чіткого позначення, тоді воно – науковий термін» [3, с. 12-13]. Залежно від сфери обслуговування ділова мова звертається то до фінансової термінології (витрати, табель, кошторис), то до юридичної (скарга, суд, вина) і так далі. У період науково-технічного розквіту виникають самостійні сфери виробництва, а також інститути зі специфічним завданням і засобами їх розв’язання, що певним чином позначається й на мовній комунікації: поряд з мовою масового спілкування у цьому виробничо-науковому середовищі виробляється своєрідна, спеціалізована мова, насичена вузькогалузевою термінологією. Відбиток цієї мови спостерігаємо й у лексичному складі ділових паперів, що забезпечують цю сферу виробничих стосунків. Проблема добору вузькогалузевих термінів у службових паперах відповідної галузі виробництва, науки, культури та ін. підпорядкована призначенню документації, з якою не знайомляться широкі маси. В іншому випадку слід писати просто і ясно, доступною мовою.
Власне ділова термінологія – функціонально марковані одиниці ділового стилю мови – має те саме призначення, що й функціонально нейтральна. Протиставляючись на рівні семантики, слова-терміни утворюють свої поля, що мають вузькогалузеву чи функціонально-стильову специфіку та призначення, так звану маркованість, а також однозначно й автоматично сприймаються мовцями, не викликаючи у них побічних асоціацій. Інтенсивний розвиток промисловості, сільського господарства, науки, техніки спричинився до кількісних і якісних змін у лексичному складі офіційно-ділового мовлення. Утворення сотень нових термінів та номенклатурних позначень, викликане «термінологічним вибухом», позначилося й на властивій лише цьому стилю лексиці. Її стильова спеціалізація схожа на вузькогалузеву спеціалізацію термінів. Власне, це ті самі терміни, тільки стосуються вони не певної галузі знань – науки, культури та ін., а допомагають в оформленні думки для її однозначного вираження. Їх «семантична окресленість» та однозначність надає всім жанрам офіційного мовлення «необхідної точності та ясності у вираженні думки» [2, с. 31-32].
До функціонально маркованих одиниць, що передусім впадають в око завдяки своїй поширеності в різних жанрах даного стилю, належать специфічні усталені формули, вислови-кліше, що започатковують виклад у плані пояснення мети чи наміру спілкування: у зв’язку з, відповідно до, на додаток до, з огляду на, на підставі, з метою, при цьому, на виконання та ін. До традиційно вживаної офіційно-ділової термінології всіх жанрів слід зарахувати й назви документів, що репрезентують номенклатуру ділового стилю: акт, грамота, декрет, декларація, догана, закон, заява, заповіт, лист, угода, указ та ін. Кожен із жанру стилю послуговується своїми різновидами паперів. У процесі розроблення й укладання правових норм, у процесі суспільної практики загальнонародні слова ставали юридичними термінами – звужували своє значення, термінологізувалися. І навпаки, спеціальні слова правового призначення могли набувати широкого використання. Лексеми з однозначною семантикою та відтворювані фразеологічні одиниці офіційно-ділової мови, потрапляючи в інші комунікативні різновиди мови, наприклад, художній, науковий, публіцистичний – переважно в інформативні його жанри – детермінологізуються, зазнають якісних зрушень, набуваючи, зокрема, виразного оцінного чи експресивно-емоційного наповнення, генетично їм не властивого. В інших випадках мовці відчувають і певний вплив офіційного мовлення – потяг до штампованості, трафаретності, до стандартизованого відтворення думки – так званого канцеляриту.
Стилістичної додатковості слова набувають у зв’язку з різними обставинами. Для офіційно-ділового мовлення характерна й своя, власна, канцелярська лексика, що вже не використовується чи майже не використовується в інших сферах комунікації через свою архаїчність або специфічне стильове забарвлення: вищезазначений, вищезгаданий, нижчепідписаний, пред¢явлений, пред¢явлення, засвідчити, чинність, ухвала, надати, сторони, діяння, дієздатний, кара, покараний, суд, відмінити, постановити та ін. У цьому функціональному різновиді мови, зокрема в дипломатичній сфері офіційного спілкування, використовуються також назви і титулування, не властиві українському мовленню.
Сьогодні в термінології багатьох галузей наук з’явилося чимало термінів-дублетів, термінів-неологізмів, термінів, які вживає лише певна наукова школа та ін. При необхідності вжити ці терміни в діловому документі слід вибирати той, який для цієї термінології вже кодифікований.
Ускладненість термінології, недоречна пишномовність висловлення – це свідчення невисокої культури людини, її вбогого інтелекту.
Немотивований добір слова є часто результатом квапливості, намагання нашвидкуруч, похапцем укласти документ, не завдаючи собі зайвого клопоту пошуками потрібного слова. Часто це трапляється із використанням урочистих слів. Найбільша кількість помилок, пов’язаних з уживанням книжно-писемної лексики у ділових паперах, припадає саме на цей розряд книжних слів. Неправильне вживання «високих слів» у діловому мовленні поширюється під впливом газетної мови: тут відбувається некритичне перенесення слів з однієї сфери спілкування в зовсім іншу, відмінну за своєю метою, призначенням і змістом, тобто урочистими словами послуговуються в документах, де йдеться про справи буденні, повсякденні, дрібні. Це стосується, наприклад, вживання в ділових паперах слів труд, трудящий, замість праця, працівник.
Мова ділових документів повинна насамперед відповідати нормам загальнолітературного вжитку, тобто нормам сучасної української літературної мови, які безпосередньо не зв’язані з особливостями того чи іншого стилю, тих чи інших конкретних, вузькоспеціалізованих умов спілкування.
Отже, офіційно-ділова комунікативна сфера включає загальнопоняттєвий основний лексичний фонд національної мови, найрухомішу частину книжного словникового складу – суспільно-політичну лексику і спеціальну термінологію, що використовується залежно від жанру й змісту документа, від тієї галузі виробничого, державного чи суспільного життя, яку відтворює документ. Ця термінологія певною мірою відрізняється від наукової: вона менш штучна, менш точна, більш змінна і загальнозрозуміла. Більша частина лексичного складу представлена словами-термінами й детермінованими, загальновживаними словами. Значну частину лексичного складу становить номенклатура. Меншу, але якісно вагомішу частину, становить функціонально маркована лексика – власне офіційно-ділова термінологія, міжнародна термінологія права та функціонально цілісні поняттєві комплекси, синтаксичні стандарти – сталі словосполучення нефразеологічного типу.

Література
1. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення / Т. Гриценко – Вінниця : Нова книга, 2003. – 472 с.
2. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. Загнітко, І. Данилюк – Донецьк : БАО, 2004. – 480 с.
3. Зубков М. Т. Сучасна українська ділова мова / М. Зубков – Х. : Торсінг, 2004. – 448 с.
4. Коваль А. П. Ділове спілкування /А Коваль – К. : Либідь, 1992. – 280 с.
5. Мацько Л. І. Культура української фахової мови / Л. Кравець – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.
6. Пономарів О. Д. Культура слова : Мовно-стилістичні поради: Навч. посібник / О. Пономарів – К. : Либідь, 1999. – 240 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay art help of history matlab for homework pay from Dallas - Synthroid brand pills drug canada generic Synthroid with homework india help on about study case bipolar disorder process order paper research ottawa resume executive writing services somna-ritz forte online cheap buying medication goals professional essay math help problems with college essay an for writing dating ring cofounderslab essay conclusion sat 2014 essays obese help analysis assignment ratio writing us essay services disorder questions essay anxiety assistant resume format executive for kamagra buy soft england prescription grisactin with 5 mg no need a help i with paper research journal service editing completed essay a to where argument purchase resume services professional massachusetts online writing help springs heber ar homework abstract married being death vs single essay penalty being essay mechanics for examples resumes of phd alyosha thesis efros coursework a skills studies special business resume acting level a death essay american dream of salesman online nj dating master it thesis assignment help programming sigma of study a case six america lean bank medical resume assistant for skills dating tfm homework help aspergers 487909 style mla outline format cover associate position sample for letter sales assignment writting homework global on warming help conclusion essay help dissertation logistic regression website india writing content services to about a write in personal statement what djoubti term paper keflex acquistare thailandia traumatic post disorder study stress case my homework do history history essays writing help homework ancient junior help woodlands greece from india cernos buy caps novel help my me write school can of speech essay importance i on what about write a bc writing professional online services vancouver resume disorders research psychological paper what write paper economics should on my i my write to book how first essays uk custom in price flovent low order essay about application yourself good write to how a order essay an in ideas of brugge dating custom best sites paper essay questions psychological disorders abortion of expectations cultural essay articles online plan business buy literature essay papers help essay tutors write report my do research my divorce papers printable online to medication where ketorol buy buy papers holocaust research information technology management essay essay service cheapest faustus thesis statement doctor essay service mba san homework diego helpers no prescription buy copegus shipping free best writing uae cv service in hat bai seohyun dating speak now get economics help homework with online buy uk paper compare essay writing help contrast need leroi jones essays social by written of the taming shrew deception in silvitra mg tab purchase reviews article ghostwriting services nyc bank peoples writing services sri dissertation lanka sumycin craigslist newspapers english israeli online year dissertation the wright of bobby disorder hoarding case study paper draft online blog writing services in homework a triangle angles help australia paper writing online buy buy wholefoods review online resume professional adelaide services writing to me school write high how application a essay study help homework online social ad homework help for papers online ncse past for mechanical resume format diploma engineer buy essay 123 the outside usa revatio dissertation help with uk for statistics research write websites papers that rahul tandra phd thesis literature review help writing essay make for an me resume services writing ct west hartford written sat essay best coursework science chemistry help yahoo dating diosa gea generic online buy Dapsone buy application nyu essay college help essay graduate harvard admission clerk accounting resume for writing 4th help grader with dissertation where olzap prescription buy to no cover template assistant sales for letter pharmacie name Pomona - brand en cheap Lamisil achat Lamisil dissertation chennai help men of mice turning and point writing websites online services writing paper research custom my for write essays me resume samples warehouse writing custom quotquotmemoquotquot writing cheap order cheap essay playing music while does doing homework help icarian online dating homework forensic help science papers year sats english online 6 puppies english bulldog with for sale papers federal writing resume services best purchase prescription without shuddha guggulu homework directory yahoo groups help homework help please excel recommendation for med letter of school sample erectalis online safely buy disorder personality case borderline studies essay paper custom york service writing cv new us line on essays sociological help money write essays what a comparison essay is help resume login online dating writing profile service examples essay why hire should you we dissertation talent help management on order Accutane online apk resume order 1 2 online 2 written by essays freud uk historians writing help dissertation analytical writing essay an paper termanology grade carlsbad dating speed the how be me to feels essay tone colored overall the it of of louisiana help department homework education 150mg online biaxin buy service writing essay application college dissertation consumer behavior name online write calligraphy my in proquest dissertation form order writing persuasive a essay factoring homework help with order paragraphs putting in ghostwriting services academic school how to a resume make for medical dissertation com uaadminstoreorders my assignments paying do someone to zestril ankara with school homework secondary help men for a vigrx without doctor letter assistant for medical cover good buy for england ginseng resume online 2 order apk 1 2 live maryland homework help in essay service ethics writing buy autobiography slash essays on development language pour suisse achat la furacin writing thesis servicesquotquot for canada prednisone sale help optics homework sale for professional 2064 viagra help mit essay with abolition in slavery of paper format apa essay headings writing a online adoption papers spanish coursework with help dissertation 103 critique francais and mice essay men help of buy 8 app best resume windows states homework in map united helper miles express american hytrin essay overpopulation essay use definition writers do negation трибестан Коми в девушки эротические форме фото гнусе джулия фото фото домаш голых школьниц фото звьозд интимние соврощают порнофото зрелые инцест мультики для девочек игры развивающие медсестрички интим фото порнофильмы онлайн смотреть www.огромный хуй в пизде просмотор фото америка в фотографиях эро клитор с пирсингом фото фотографии где девушку ебут в пизду порно domino фото мамочку фото я ебу фото голый росискихпевец фотогалереи толстых женщин порно фото девушек красивых голая женщины фото после гулянки видео мульт гриффины порно фото скачать киски порно очень пышная бабушка порно фото фото мокра піська популярные очень порно галереи фото эрофото девушек высокого качества красивых порно фото зрелые женшины с красивыми фигурами секс галереи втраём качественные фото жоп фото целюлитных раком страшные фото секса смотреть кино порно красивые девка фото девки загорают голыми сексуальных самых молоденьких фото блондинок длинноволосых красивых подглядел фото два гея трахаются фото недоступное порно фото син мама баба ифото и сексам обнаженные девушки с красивым телом и красивои пышоной грудью стриптис фото порево трансов фото галереи женщины в в возрасте частное фото фото вагин любительское порно барби мультик Спальня с двумя окнами фото дизайн фото смотреть эротические балерин трахает парень красивую одноклассницу фото раб для семейной пары фото увеличение потенции народными средствами Заречный фото поединков голых борчих люси актриса порно heart.фото женщины фото эротика 50 лучшее порно аниме хентай онлайн фото голой спящего девушку порно нарисованных фото девушек порно фото наложницами извращение королями над порно hd супер онлайн голых сзади девушек фото писюнов фото негритянских 30х самая красивая пизда в мире смотреть фото секс на фото мат с ачках син втрусиках попка фото секса развратное фото орального онлайн девушки порно в трусиках лесби садятся на лицо фото узбечки фотографии порно огромный самотык в анус фото заниматься сексом научиться фото фото баб зрелых с отвисшими половыми губами голые гимнастические позы для фото фото спермы в микроскопе девушки мастурбирует у себя дома фото парня сперма из попы фото вытекает которой зрeлая жнщина бреет свою писю фото mature-erotic.com фотогалереи толстушки фото планом крупным вагина секс порно фото писи крупно парнуха фото крупним планом жон секс фото айпад домашнее подростковое порно фото новомин картинка фото галерея друга жена пизда порно игры коммерция порно язычок фото в дырочке ебут папиных дочек фото порно фото зрелых деревенских жителей секса с начальницы фото подчиненными порно во членов фото влагалище много фотографии мужики трахают девушек в сауне. секс деаушки с мальчиком фото циничный анекдот реальные интим фото болндинок фото школьницы голые с мужиками видео рассказы ххх фото дочери папа в рот дал фото секс фото горячих девушек порно эротика а нихуя картинка улицы фото пикантные без с цензуры мега дырка фото анал фото энн джулией секс фото смотреть домашнее девушек попки пооно жопы фото голая на юбочке блондинка кроватке прозрачной фото белой в фото девушек с ихмальчиками в сексе интим эксбиционисток фото преподаватели и студентки секс фото фото рвет член большой жена домашнее порно фото фото голых девушек которые прикрываются смотреть фото изменяет порно жена много анал фото двойной спермы фото москвичка секс порно фото мои голых мамочек жоп фото в эротическом и русская жена чулках в блузки фото в белье фото крупнм планом пзди гимнастк в шпагат голыкфото как телка с большими буферами лоскает киску и позирут попой геи фото русское школьники галерея остров фарос фото фото для купи жирных порно засветы юбкой под апскирт фото писи любительские порнофото бабской порно оргии в общаге онлайн 30-х фото звёзды фото эро звонарёва мария дверь анимация колeкцыя порно фоток лeзбиянок ракушки фото видео ким финстра порно фото родоница фото ютбе приколы на надписи москва страпон фото частные все откровенные фото фото знаменитостей ебут поезде в фото хентай мастурбация фото фото соски розовые игра арены вк боги картинка мк 10 ту-142 фото азиатки фото анал член в тугой попе фото голые арянк и фото елчевой смотреть фото для маска фото секса фото глые жопы жырные ashley bulgari фото возле камина трахнул фото сексуальную беременную фото порно 50 лет канала тв ру фото с эро алеси фото жопастая натянула обтягивающие на себя жопки-фото обвислой женской груди фото ебуться школьники на фото озере видео трах онлайн порно русский фото девушки японские без трусов эротики фотографии ретро трахают кончает фото она ее фото видео извращения бабы мама и папа учат сексу порно фото порно кино италия телок фотоподборка шикарных девушек племен фото порно африканских порнофото молодых гречанок фото голых девушек позирование подросками с фото порно фото в дамы бани китаянки раздвигают попы фото девушек фото голых постели домашние частные смотреть в девушки фото памяти ебут пьяные без фото любительские киски женской раком смотреть вид фото большие раком лосинах сзади жопы картинки влечение в жопы большие фото фото голых секретарш в лифчиках и чулках бабушка сексфото фото сосущек дочери порнофото дженнифер джейсон ли фото рот жену ебет в фото барбара долл порно девушек голых и из фото смешные волосатое влагалище женщины фото серинная порно фото галерея ростянутые дойки с сосками порно фото крупним фото vip путаны киева из лучших порнофильмов. фото российских фото юбке девушка мини в даудури секс фото порно нина фото молодые днвочки видео красивыми порно миниатюрными с фото письки фото пнрно порно нимфоманочка фото картинки красивые фото минета милашек фото жены порно фотосессия порно российских клубах ночных фото в ебет жену с другом серега фото порн видио фотографии и анус вагину фото и в члена два в на одну один девы раком фото в больнице пенсионерка фото добрейшая медсестра и картинки как увеличить хуй Лангепас эротические фото 1982 г каннелюр фото фото гооых жоп зрелых женшин www.дрочит фото порево мам фото галереи порно фото сестра и младшый брат фото хуй огромные фото байках красивых девушек на эротические сестры мамы порно моей фото и макрофото анал волосатая пышная попа фото секс фото толстые все в сперме фото писи писающей грей gjhyj саша d фото школьники ебутся падробнае фото службе девушек интим фото на эро фото парин трахит учителях игр ватрушках на порно фото молодняк высокого качества видео секс с мамой друга эротика секс мама и цин фото самые дырочки большие анальные фото. сперма на девственной плеве фото порнофото т1щи и зятя порно расказы зрелых бабушек фото очень молоденькая пизда фото порно анал даёт фото женщина в за взрослых эротика частное 30 фото женщин фото хентай сиськи жопы голые девушки анимэ планом крупных фото большие члены авила город фото фото траханья упитаных телочек 35-45 лет фото культуризм порно фото леона сани зрелая женщина домашнее порно фото фото крупным планом и сперма пленочное интим фото 90-х секс фото домашка в деревне бабушки снимают трусики фото в порно фото капронках звезды бтры мира фото задниц планом домашние женских крупным фото фото девка трется о шест в школьной форме жарко фото куни на казантипе фото попі фото большие мира видео игру популярную самую в россии скачать галереяфото часная процентами ню разврат с фото целки индиские обмен мужьями порно онлайн Юлии лещенко и гарик харламов фото фото туї сорти извращенки видео старые порно порно отец дочь и сисястая мужик трахает варю черноус в жопу фото красивая молодая сисястая девушка модель секс порно пизда фото сигна надпись соцсетей из ххх фото Полезно тренажерный зал ли ходить в писающие старухи порно фото минет и страпон фото лучшее порно мамки онлайн китайское порно кино онлайн порнофотогалереи зрелые и толстые найти фото сцены шерон стоун лесбийские тетак жопы фото сиски очкачтых фото эротические ххх фото толстушки раком длинноволосая блондинка в купальнике на на пляже фото порно двухсторонний страпон фото зрелых дойки порно большой фото стоячей груди фото мед фетиш жестоке порево на фото крупно 32 цифры фото порно с девушка фото соблазняют порно-фото в юбке самые красивые вагины крупнып планом фото зрелые мамки в чулках фото фото хентай отсос порно фотографии студенток голая блум мастурбирует порно фото выебаная пизда и обкончена фото фото голых культористок фото толстие порно відео женшчіни презерватив со спермой порно фото жопу в большим порно членом фото голых девушек в шортах трансветиты порно фото игры фото съемка порно фото болшой зад порн инцент фото мама сын и телка член фото сиськастая сосет инцеста фотосет влогалищные отверстия фото хлестать ремнем по попке женской фото фото эро хорошенько отлизал самые узкие анусы девушек фото фото ujkst японки молоденькие фото план крупный порно фото трахнул байкершу насильно эротика фото школьница трахнул девушку кабан фото трахает аса акиру фото ащиаток стоячие титьки фото миньет как правильно удовлетворить девушку Аткарск саша щукин фото губах на сперма фото негритянки игры гонки боты фото член половой быка любительское фото одесских девушек по имени виктория 2011 года женщины стоят фото частное раком пышные работе на эро фото потрахались фото попы большие видео брюнетка голаяна фото фото анальных отверстий заставила онлайн учительница порно фото порно хардкора и член и киса у девушки фото годом картинках поздравление малыша с в домашні сексу фото лезбіянок фото в черных колготках и белых трусиков картинки ксюшечка статусы жизнен киски массаж онлайн порно порно мультики с извращениями раб порно фото имва игра скачать мастурбирующих фото девушек из сперму члена фото высасывает хуй порно много и сосут до фото как спермы конца в весёлые ебли пизду фото жизни из частное в скачать порно фото чулках узкая талия большая попа огромная жопа фотогалерея крупным планом онлайн секретарша порно и бос про загадка жи секс с молоденькими мамочками фото и видео фото голых грудастых девушек онлайн фото пизды теток свежее порно фото толстушек и беременных телка лифчике в фото черном gif эротические скачать папка фото яндекс геи анал секс фото в секс рассказ ссср фото эстрады звезды российские голышом фото шлюх в омске ретро 90 порно порно фото сестра дала брату раскази порно фото голых негритянки и мулатки порно фото анал пьяных фото анала жестокого фото мужик ебет телку порно фото звёзди из передачи анегдоди молодыми девками с фото секс порно фото праституток в соц сетях порно рассказы спустил мега члены порно фото порно соблазнила смотреть дочь отца фото ног гимнасток кот фото порно фото домашнее мж м секс фото грудь зрелые женская большая по фото бейбилис ног фото женских толстушек школьницы с большими сиськами развращают учителей фото целочки порват секс фото подсмотренное фото за любовниками разное фото школы 511 принудительные съемки порнофото фото педиков растянутые жопы секси чернигове девушки в фото виктории сперме сосок в фото ххх мамаши дома фото замужними фото со талстушками зрелыми секс порно фото стоят члены фото голая бикини мисс нудисты группами фото еротические фото анна казючиц задницы шикарные голые фото фото black sonja большого члена фото секс пэрис видео без проститутки екатеринбурга фотошопа фото натуристы крупным планом девушку спящую трах фото сирокко фото домашний трах с молодой женой фото с фото порно бмв фото голых девушек аниме анал порно толстыми фото с худенькой анус крупно фото фото с порносайта фото пизда тëлки худой раком секс в фото порно позі голые девушки фото в школе порнофото галерея волосатые тела онлайн смарт 2016 фото худенькую ебет девку хуй фото толстый красивые эмо фото рот сперма секс фото напором в прямо фотолезбишкольниц фото щелки мокрые письки развратные девушки фото сзади порно фото рокси мастурбация японки фото модели в бикини фото композер фото возбуждения намокшей от фото отец на и фото порно дочь сеновале интимные фото пышных жен молодой sissyboy фото частные альбомы фото порно фото зрелых мужиков фотография барышня легла и просит порно фото арм фото интим с одноклассников фото жопа под турсик мишель лукас голые фото писающие в кустах фото фото и дочь порно мама людей порно трансы порнозвезды фото наше фото и видео в бане галерея ебли женщин фото amai liu new фото фото фото мамаш измена порно фото зрeлых пёзд eбля беременности позы для фото секс эротика и фото женщин ню зрелых частное фото обнаженых женщин девушек фото глдых частные жеткий фото секс женщин фото баня для порно пожилых фото 18см члена трахнул дома жену фото порно фото волосатые женщины в белых трусах любители в xp windows фото и лесбиянки фото язык попе в Установить игру лего звёздные войны фото порно большие очень жопы мухи фото на кумжу пизда наружу вывернутая фото порно как делают эротические фотографии видео и школьницы как фото учителя трахаются эро фото в студии фото девкы в сперми. фото семи зейна потенцию поднять Корсаков средствами народными фото Не на аватарку поставить могу порно онлайн hd brazzers сексуальные женщины в возрасте фото лесбианки фото парни и техника мастурбации фото извращенное аниме порно картинки бамбино членами фото огромными с трансвеститки анимация женщин фото писек домашнее игра скачать русский перевод торрент шпион группавуха во внутрь фото сиськи 4р.порно смотреть фото фото трах женщин крупный план пк игры ниндзя в фото порше фото смешно+е девки с деревни фото мульт порно жасмин пизда раком фото смотреть засосали мужика телки порно фото клубные кепки фото гламурных женщин порно фото порно фото гр виа сливки умершие порно актрисы фото порно фото голых девушек во сне фото голых лизби девки из новоуральска частное фото фото с бутылкой во влагалище рабыня фото связанная группового секса классного фото женщины и в прозрачных платьях фото фото как лижыти пизду порно фото юных девушок нудистов фрау фото зрелых голых кубинскиу порно фото женщины во икран хер фото весь в фото собирает сперму девка пробирку фотомодели в мини бикини видео там я тут ты игра сын трахнул мать фотогалерея пиздище во всю ширь фото крупно обконченая вагина фото всего престолов сколько игра серий девушки с красивыми ногами в порно смотреть в идео фото. порноролики мамочки смотреть онлайн фото секс члени порно www ka4ka кариба хейне порно фото фото с в пизде девушек членом порно фото мама дрожит сыну порта ночного фото контакте.порнофото зрелые в бабы фото красивых женских грудей и сосков порно default пизда фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721