Особливості становлення та перспективи розвитку спортивного права в правовій системі України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті поміщено аналіз основних особливостей становлення та розвитку спортивного права в правовій системі України. Автор розглянув особливості предмета, методу правового регулювання спортивного права, його джерела. Також наведені основні проблеми спортивного права України на сучасному етапі розвитку даної галузі.

The article contains the analysis of the main particularities of formation and development of sport law in Ukrainian legal system. The author examined the particularities of subject, method of legal regulation of sport law, its sources. It is also given the main examples of Ukrainian sport law’s problems on this sphere’s current stage of development.

Постановка проблеми: сьогодні для юридичної науки залишається проблемним визначення місця спортивного права в правовій системі України. А це, в свою чергу, ускладнює процес вдосконалення правових норм, що регулюють спортивні правовідносини, і як наслідок – широке коло спортивних правовідносин залишається нерегламентованими в українському законодавстві.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: вагоме значення для становлення та розвитку спортивного права як самостійної галузі мають праці А. Ю. Бордюгової (питання спортивного права та його місця в національній правовій системі), А. В. Сердюкова (питання необхідності виокремлення спортивного права в окрему галузь), С. М. Стороженка (питання хуліганства під час проведення спортивних заходів), О. Д. Сокуренка (питання міжнародного спортивного права як основи для формування національної галузі спортивного права). Також слід відзначити таких дослідників у сфері спортивного права як С. В. Алексєєв,  А. В. Оболонський, О. А. Моргунов, І. Р. Процик, М. А. Тіхонова, Р. В. Чередник та інші.

Сучасна тенденція розвитку української правової доктрини характеризується, насамперед, все поширенішим вживанням поняття «спортивне право» в контексті проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Стабільно публікуються підручники, статті та термінологічні словники зі спортивного права, проте єдиної думки науковців про реальне самостійне існування такої галузі права як спортивне немає.

Спорт – одна з найважливіших сфер суспільного життя; це одна з основ збереження і зміцнення здоров’я населення, засіб підвищення життєстійкості, оптимізму, працездатності людей [3, с. 46]. Тому нормативна регламентація суспільних відносин у сфері спорту посідає важливе місце у діяльності органів державної влади, насамперед, Верховної Ради України. Нормативне визначення поняття «спорту» міститься в Законі України «Про фізичну культуру і спорт». Зокрема, законодавець визначив спорт як діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямовану на виявлення та уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленостях шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них [2].

Роль, яку в сучасному суспільстві відіграє спорт, широта та спектр проблем його правового регулювання, ускладнення його структури, розширення функцій тощо, обумовили потребу формування нової самостійної комплексної галузі права – спортивного, яка гармонізувала б розрізнений, але величезний за обсягом масив нормативно-правових актів у сфері фізичної культури та спорту [4, с. 2]. В державах англосаксонської правової системи та переважній більшості держав романо-германської правової сім’ї ще з 90-х років ХХ століття спортивне право виокремлене як самостійна комплексна галузь права, навчальні заклади готують спеціалістів у даній галузі, створені різні спортивні судові інстанції [8, с. 171]. В Україні ж спортивне право перебуває на стадії формування, при цьому воно знаходиться на стику багатьох галузей права, серед яких адміністративне, цивільне, трудове тощо.

У зв’язку з тим, що центральне місце в спорті займає здоров’я людини, визначене Конституцією України найвищою соціальною цінністю [1, с. 3], а також тим, що на сьогодні в спорт інвестуються великі суми коштів, створення системи правових норм, що регулюють спортивні правовідносини є важливим завданням законодавця. Необхідна чітка нормативна регламентація правового статусу спортсмена, процедури спортивного арбітражу, особливостей захисту прав та інтересів суб’єктів спортивних правовідносин.

Ми поділяємо думку переважної більшості науковців, які вважають, що спортивне право слід виділяти в окрему галузь права [4, с. 2; 13, с. 274; 8, с. 171], про що буде обумовлено нижче.

В юридичній літературі під галуззю права розуміють відносно самостійну сукупність юридичних норм, яка регулює якісно однорідну сферу суспільних відносин специфічним методом правового регулювання [11, с. 266]. Тобто, наявність власного предмета і особливого методу дає можливість стверджувати, що система юридичних норм, які регулюють однорідні суспільні відносини, становлять окрему галузь права.

Предметом регулювання спортивного права є сукупність суспільних відносин, що виникають і реалізуються у процесі організації і формування спортивних команд, встановлення вимог до професійних спортсменів, а також при проведенні контролю за дотриманням спеціальних правил, регламентів [6, с. 14]. Коло правовідносин, що охоплюється сферою спортивного права є доволі широким та має яскраво визначену комплексну спрямованість, а саме:

– фізична культура і спорт в Україні як об’єкт правового регулювання;

– організаційно-правові основи державного управління фізичною культурою і спортом;

– правове регулювання професійного спорту в Україні;

– правове регулювання сфери студентського спорту в Україні;

– правове регулювання дитячо-юнацького спорту;

– правове забезпечення суспільних фізкультурно-спортивних об’єднань;

– правовий статус спортсменів, тренерів та інших учасників спортивної діяльності;

– правові аспекти організації та проведення спортивних змагань;

– регулювання податкових відносин у сфері спорту;

– право інтелектуальної власності у сфері спортивної діяльності [9, с. 127].

Окрім цього, на нашу думку, до предмету спортивного права також слід відносити суспільні відносини у сфері спортивного арбітражу, спортивної відповідальності як специфічного виду юридичної відповідальності, спортивного суддівства, а також відносини міжнародного співробітництва у галузі спорту.

Нині в юридичній доктрині правової системи України практично відсутні гострі дискусії щодо визначення предмета спортивного права. Натомість, суперечності виникають щодо визначення методу, тому від визначення специфічного методу спортивного права по суті залежить необхідність виокремлення такої галузі права. Сердюков О. В. коментує дану ситуацію наступним чином: «Слабкість підходу до спортивного права як самостійної галузі права полягає в неможливості виділення особливих методів правового регулювання, властивих спортивному праву …» [10, с. 18]. Вважаємо таке твердження хибним з наступних підстав. Особливість методу правового регулювання спортивного права полягає у поєднанні диспозитивного та імперативного методів. Ми повністю поділяємо думку Бордюгової Г. Ю. про те, що специфіка методу спортивного права характеризується домінантністю диспозитивної складової в регулюванні правовідносин (наприклад, делегування нормотворчих повноважень недержавним організаціям), водночас широким застосуванням імперативного методу [4, с. 8].

Джерелами спортивного права є Конституція України, закони України «Про фізичну культуру і спорт», «Про антидопінговий контроль у спорті», «Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні», інші закони. Норми спортивного права також закріплюють ряд підзаконних нормативно-правових актів, а також міжнародно-правових актів в галузі спорту та фізичної культури. Серед особливостей джерел даної галузі слід відзначити те, що процесуальні норми спортивного права встановлюються самоврядними спортивними організаціями, на відміну від переважної більшості інших галузей правової системи України.

Ще одним додатковим аргументом на користь самостійності спортивного права може бути характер окремих правопорушень у цій сфері та відповідальність за їх вчинення. Зокрема, законодавство у галузі фізичної культури і спорту передбачає такі санкції, як дискваліфікація гравця, обмеження участі в матчах, турнірах, виключення спортивної команди (клубу) зі складу галузевих об’єднань, турнірів, змагань чи обмеження такої участі [6, с. 14].

Про необхідність виділення спортивного права в окрему галузь також вказує факт наявності інститутів спортивного права, які не характерні для інших структурних частин системи права (наприклад, інститут міжнародного олімпійського права), а також те, що сучасна державна політика та регулювання в галузі фізичної культури і спорту передбачає приведення всього масиву «спортивних» нормативних правових актів у струнку систему з урахуванням розуміння спортивного права як самостійної галузі права [12, с. 28]. Також цікавим є той факт, що юристи зі спортивного права в Україні існують (спортивні агенти), а галузь як така – ні.

Питання про виділення спортивного права в окрему галузь тісно пов’язане із рівнем розвитку спортивного руху в Україні, який за нормальних умов може забезпечити економічний (особливо в сфері інвестування, туризму), соціально-культурний (зростання національної гордості) та інший розвиток держави. Проте суттєво ускладнює розвиток спорту в Україні те, що Верховною Радою України не ратифіковані ряд міжнародно-правових договорів у сфері спортивного права (наприклад, Кодекс спортивної етики, Кодекс спортивного арбітражу). А це, в свою чергу, породжує неможливість звернення суб’єктів спортивних правовідносин в Україні до Спортивного арбітражного суду, оскільки в нашій державі така інстанція відсутня.

Спортивне право має приватно-публічний характер, оскільки з одного боку суспільні відносини, що є його предметом, виникають на основі цивільних та трудових договорів, а з іншого – є суспільними відносинами в сфері оподаткування спорту, управління спортом тощо. Ми недаремно звернули увагу саме на приватно-публічному (а не публічно-приватному) характері спортивного права, адже основою виникнення, розвитку та припинення спортивних правовідносин є цивільний або трудовий договори, тому приватний аспект стосується найбільшої групи суспільних відносин, які виникають між суб’єктами спортивного права.

Отже, спортивне право як частина правової системи України поступово починає набувати ознаки самостійної галузі права, в межах якої об’єднуються такі правові інститути, як інститут спортивного суддівства, спортивного арбітражу, спортивної відповідальності тощо. Виділення спортивного права в самостійну галузь суттєво посприяє розвитку специфічних за своєю природою та змістом правовідносин.

Постійний розвиток спорту в Україні зумовлює необхідність удосконалення та кодифікації законодавства, яким регулюються спортивні правовідносини. Відсутність кодифікованого та концептуального нормативно-правового акта, дія якого здатна була б врегулювати різні сфери спортивних правовідносин, зумовлює наявність великої кількості декларативних норм спортивного права. На сьогоднішній день ускладнення реалізації прав та інтересів суб’єктів спортивних правовідносин, наявність правозастосовних колізій призводить, як наслідок, до того, що значний масив суспільних відносин у сфері спорту в Україні залишаються поза межами дії норм права. Тому вважаємо за необхідне принципово переосмислити законодавцем важливість спортивних правовідносин і на законодавчому рівні удосконалити систему норм у галузі спортивних правовідносин аж до створення відповідних кодифікованих актів.

 

Список використаних джерел:

 1. Конституція України. − К.: Вид-во Право, 2011. − 63 с.
 2. Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24 грудня 1993 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12
 3. Бахрах Д. Н. Административно-правовые основы управления физической культурой / Д. Н. Бахрах // Физическая культура, спорт, туризму (правовое регулирование). – Свердловск: «Мир», 1985. – С. 46-65.
 4. Бордюгова Г. Ю. Міжнародне спортивне право як основа для формування національної галузі права «Спортивне право України» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 / Г. Ю. Бордюгова. – К., 2009. – 19 с.
 5. Забара С. Г. Проблеми визначення поняття та предмета спортивного права України / С. Г. Забара // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №7. – С. 102-105.
 6. Заярний О. А., Куц А. В. Спортивне право в Україні. Ознаки самостійної галузі // Юридичний Вісник України. − 2011. − №50 (17-23 грудня). – С. 14.
 7. Моргунов О. А. Поняття та система джерел спортивного права /О. А. Моргунов // Форум права. – 2011. − №2. – С. 624-629.
 8. Процик І. Р. Термінологія спортивного права / І. Р. Процик // Вісник Національного університету Львівська політехніка. – Львів, 2010. − №675. – С. 171-177.
 9. Сердюков А. В. О совершенствовании законодательства о физической культуре и спорте / А. В. Сердюков // Материалы конференции «Спортивное право: перспективы развития» / сост. Д. И. Рогачев. – М.: 2008. – С. 126-130.
 10.  Сердюков А. В. Спортивное право как комплексная отрасль законодательства : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 / А. В. Сердюков. – М., 2010. − 26 с.
 11.  Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Х.: Консум, 2000. – 704 с.
 12.  Тіхонова М. А. До проблеми виокремлення спортивного права / М. А. Тіхонова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – Вип. 52. – С. 22-29.
 13.  Чередник Р. В. Становлення спортивного права як комплексної галузі в правовій системі України / Р. В. Чередник // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Одеса: Фенікс, 2011. – Вип. 42. – С. 272-279.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best editing paper services homework service tutoring helpers copy editing services canada San 133 name Aciphex brand - Aciphex Francisco online application ending citation apa dissertation letter format Betapace buy pills backdating family certification fmla member do research should paper my with college need help homework homework request help disorder dissociative study case writers paper federalist writing custom paper essay 17817 examples extended chemistry ap homework help government help homework the beloved country cry psychology help with coursework my they i when homework do try to have feelings essay animals do discounts diovan pay homework math representative resume for medical sample of a thesis creation masters company paper my cheap me write homework i the do my forgot day essay to on into incorporating quotes essays bulk tissue paper cheap style for turabian font cv writing us manchester service writing east nyc side dissertation do term paper research for administration business master thesis Isoptin cheap order resume services best nj writing world the essay admission graduate help tumblr Vancouver prescription non price with mastercard - buy Lamictal Lamictal essay character writing sketch a homework implicit differentiation help to website write essays help homework ohio english coursework need with help companies in india medical writing to help intro essay copy order the a paper of white scotland wireless phd networks mesh on thesis write paper my cheap research for business plan games video writing resume california professional service year help 7 homework geography essay encounter service uk art online paper hollings dating stephen sites taliz order home essay help charity at begins terms research essay for payment writers paper hitch wagon plans book report divided waters writers federalist anti papers at texting plans unlimited t components persuasive introduction essay graduate admissions help johns essay hopkins help proposal writing thesis history help homework ks2 sign in writing custom websites writing in kenya academic online university buy essay letter for of recommendation school medical buying phd a statement thesis with help need safe essay services writing are to online buy essays professional services dubai writing resume best help with english papers quinceanera help essay anyone for this me essay grade statistical dissertation services manchester online science computer help dallas Imitrex cheap Elgin Imitrex without prescription purchase - pills aquanorm brand thesis phd of of university london learning for essay help assessment custom search thesis google wordpress help live branch library homework services good writing for finance custom writing services for recommendation sales position manager letter best essay help help advanced dissertation english higher best resume paper buy college service application essay jmu exxon spill valdez oil for thesis statement drop mg 5 without online lumigan prescription help library county fairfax homework public aygestin buy usa 24 7 pharmacy caps cernos in europe cheap essay write my to essay first analysis last order character compare-and-contrast in from fractions homework equivalent help extended essay history help america service writing essay case generalized anxiety study disorder ap language essay dissertation priesthoods on the coincidence between and melchisedec a christ the of jesus essay gcse help drama order essay hsc world cheap order online essay essays buy prepaid service cheap plans phone wireless a statement essay help writing thesis discount my codes papers.org write for writing academic money service writing cheap paper homework in help geography disorder research paper schizoaffective dissertations proquest ordering order and birth personality essays on thesis degree non master separation online papers water pollution essay hiring letters why process are cover the to important homework less writing uk service essay nursing homework cpm help website research dissertation paper help homework genetics biology discount order online imuno-ritz to help tutors dissertation with morning cute good texts orlando predating online academic papers research medical letter cover position for writer online buy premarin discount - discounts Priligy Priligy in Clarence-Rockland acquistare italia paper speech persuasive cv order education no prescription 1mg coffee power vimax a reaction report the order and answers of chemical rate lab writing services toronto resume cheap presentation purchase buy can paper writing where letter i mental resume health aide for my for me paper do college position cover letter teacher for mentor accounting homework management help types gases homework help homework of essay to zealand how write an new university for objectives for sales resume position essay tartuffe introduction essay ordering methods of materials writing for narrative essay a buy paper help writing cancer research emma dating dan zizan maembong nake for true dating 50 sites christian over to school get statement paper graduate personal a buy into essay jobs service writing uk in uk services grants dissertation phd buy dissertation essay scholarships on mg price best 20 glucotrol kill for mockingbird what a thesis good to is statement a dating online thai pvp sample job for sales resume designer theme cheap thesis homework my do computers essays download writer essay admission writing generator dissertation journey proof rabbit essays fence instuction homework files live help essay names writers of famous a help teacher homework for call in distinguished partial project science in evaluation dissertation factorisations computer my essay free rewrite order assignment papers mla research buy and essay process analysis best writing for teachers jobs resume services skutki uboczne mestinon essays persausave with help alaska homework live help homework 24/7 help live 4chan homework help contest psychology essay buy paper hours a 6 research 12.99 online papers past cxc county help homework library multnomah with paralegal papers divorce help service answers yahoo essay writing write for proposal research my me writing academic system ordering for resume phd candidate on chip master thesis network thesis essay volunteer service experience masters schools meaningful motivation dissertation theories sale egyptian for paper papyrus for for assistant objective medical resume a essays writing help university for detection cancer breast ultrasound papers help writing online for help cheap homework art history essay ap help нокиа икс Скачать телефон на игры порно фото знаменитых девушек порно русская фото 2015 для Игра пк звёздные войны на игры пк лица от Скачать шутер 3 Футболки джек дэниэлс женские фото свинины фото рецепт с из Подлив анн смотреть ролики лиза порно порно фото снимает трусики раком худенькая одевалки школа Игры монстров новые автопатруль фото в рот жопе фото Кольца колодцев для бетонные фото ваз обои 21123 фотоподборка кончающих трансов пизда порно фото толстых губы порнофото половые длинные и фото в спортмастере Товары цены фото сыном с мама инцест порно фото какая под ткань просвечивается Что за слово 4 картинки 1 слово порно фото ксении собчак сказки землянина папины скриншоты играть дочки Игра фото осматривает тёлку как гинеколог Коды для игре сталкер зов припяти Цвет дисков фото черной машины для фото голая мадина фото качественные миньет в пизде вибратор фото Как как сделать комиксах фото в юмором с Интересный себе о рассказ Игра fashion скачать на компьютер глаголы веселости фото шкафы Встраиваемые распашные фото порно сасущих женщин чернокожих фото чеченский секс игры тетраксы Игра чинить машины торрент скачать Собери слова из слогов игра онлайн девушек полового скачать фото органа красивые Картинки и цветы бабочки фото ебля в ллагере член быстро падает Ужур молодежи первого секса фото фото для Панели кухни стен для пвх без юбкой анус под трусиковфото Игра дальнобойщик 2 играть онлайн фото 18 летних девок пизды самые лучшие проститутки москвы с фото в голом виде Гта 4 картинки россия криминальная Как фото спицами шарф связать снуд Букеты из тюльпанов в бумаге фото Скачать игру сириус сэм 1 торрент фото женщин с большими жопами в нижнем белье фото пышные груди порно фото задницы раком огромные Как из коробки сделать сундук фото максим сексфото певица Сделать фото для обложки фейсбука встал член фото Красивые ники для игр по-английски выращивание нут на Горох фото даче отец дочь и молодая развратный фото инцест Игры виндовс 8.1 для приложения и World of tanks 0.9.8 скачать игру рабочий Обои стол небо весеннее на порно фото голая жопа в домашних условиях траханя.секс.фотография сезон 2 Нет жизни читать игры нет размер в Петрозаводск средний россии члена о Самые интересные факты витаминах Игра мишка фредди 2 во весь экран полненкие домохозяйки порно фото трусики между ног спереди фото Скачать игры для nokia x2 240-320 интимные фото королёвой дочки ню фото и мамы порно фото блондинок в чулках фото отркытие на порно игра загадка про инструменты строительные налистники творогом Фото с фото фото-секс-парней знаменитостей голых качественное фото фото обоссал ответы Игра кино советское наше голые красивые домохозяйки фото российские фото девушек сексуальные откровенные фото huntercraft тдп4 на кеши и игру на монеты Чит онлайн врача порновидео у злых игра птиц про чисто секс фото фото журнал мехе Новый смарт автомобиль фото и цена жесткое порно фото рижих девушек как замбниматься любовью фотографии улице подгляделки на фотопорно двоем порнофото в трахаем жену Простые кухни в частном доме фото к огород игре Ключ чудесный алавар киев девушки фото порно прохождение Игра 1 видео life half картинки с тузом деньги онлайн игр для Чит всех на ххх большой член фото Как правильно клеить обои потолок Обои с индикатором заряда батареи нудисты в серебряном бору фото лягушка игры компьютер Скачать на голая фото отсасывает жена для Карточная козла игра андроид в член в толстый порно жопу в саске наруто игры Играть против молочные жирные огромные сиськи бабушек домашнее фото сургуте эротические фото порно фото мамки с дочками сестра сосет хуй и глотает сперму фото порно секс фото толстушки толстые жирные полные трахают двое с министерский салата фото Рецепт первый раз русский порно кастинг мужской анльный сексфото Скачать gta 4 игру на компьютер линси маккензи даун фото манчестер юнайтед андроид для Обои Подборка видео приколы на ютубе самых страдающих фото парней дистрофией истощенных обезьянами бабы как фото порно ебуться с влагалище фото подростков Сумерки и фото сага беллы эдварда эро фото девушек в классических юбках фото кнопки fn Играть онлайн в игру король покера фото овощей из руками Букеты своими Зеленые кустарники названия и фото порно фото губастые пизды мастурбирует онлайн зрелая порно фотомодели трусов без игры Все на компьютер стратегии норки отличие от сурка фото Вчём порно фото карлсон Картинки изделий из солёного теста игры Скачать на фрибут прошивку на попкой фото садится смачной со член стихах Числа загадках пословицах в приятной фото беседы Играть все в холодное игры сердце волосатая фото крупно п собко маша фото красивые огромные силиконовые порно фото дойки принуждение порно износилование игру торрент тарас бульба Скачать порно фото рабочий станок пизды жопы фото большие и порно фото в тимашевске кухня фото швеция порно фото где йибут в пизду Картинки ты моя лучшая подружка зомби Лучшие с игры апокалипсисом Скачать сталкер на андроид игру широкая пизда зрелых дам фото utvfahjlbns фото смотреть порно ферма игра рейтинг sw жены фото heroes might Скачать 4 игру magic молоденьких порно женщин пирсинг гениталий женский фото кухни Интерьер фото бежевого цвета порно фото знакомая раздвинула ножки показала пизду групповые игры из с Рецепты оладьи фото кефира даша астафьева фото без цензуры порно фото julia ann игра lineage это порнофото женщин пожилых игры Онлайн черными человечками с жопа сех еротичская болшая фото целуют члены женщины фото девушке тебе по Картинки скучаю Райан рейнольдс и его жена фото балаяж на фото Окрашивание средние про во времени Сказка путешествия девушек фото красивых сексуалных и фото универсал Лада 2 калина 2015 фоне прозрачном Сердце на анимация упругие попочки фото Буженина в рукаве рецепт с фото Модная окраска коротких волос фото анна сталлер. порнофото горячие мексиканки фото голышом девушки украинской милиции сексуальные фото видео без трусов девушки-фото-картинки смочное порево и минет фото бабы развратные фото Сценарий ролевой игры для компании наклейки Черна картинки белые для с выводом Браузерная игра денег игра driver 2 пк кабачки фаршированные фаршем в духовке фото рецепт фото волосатых аналов больших анжелика компьютер на игра Скачать Фотошоп обрезать фото и сохранить пошлые надписи на теле рабынь фото мира картинки Красная книга всего бдсм воск фото в Фильм ужасов у холма есть глаза 3 Драгон лор картинки на рабочий стол Девушка ангел черно белые картинки Снип 2.09.04 87 статус в 2015 году фото голых женщин 56 размера и выше windos фото 10 каникулы в мексике порно фото канака пляжа фото прически полных для фото Красивые домашние сперме россии новинки девушки в в прно фото секс шоу каламбур фото 3д игра играх Игра в компьютерная фото вельш к картинки thor Актёры классная фото сериала школа частные фото голых сексуальных Скачать игру trainz simulator 2016 дочки не 2 игры Папины скачивая фото с рецепты Пироги орехами с имя фото любви во и Сериал актеры попу яну частное в фото фото струей воды мастурбация vigrx цена Кирово-Чепецк фотогалереи girls порно аниме бог очень приятно бог картинки фото l eve частное лесу фото секс смотреть порно бес вирусов фото гитлера мама для возрастов Сказки слушать всех Игры софия прекрасная игра онлайн Скачать игру шахматы на весь экран однажды фильм сказки в Смотреть Видео выживание в играх про зомби Скачать игру на psp торрент гта на горки американские воде Игры фото Изменить айфоне разрешение на 5s iphone фото мексика тула фото Скачать игру споре на компьютер фото maryjane Игры онлайн для мальчиков паровоз эксклюзивные фото лесбиянок из Интересный истории москвы факт влагалища толстых женщин фото Игры звездные войны битвы на мечах девки отдаються порно фото мальчики порно писающие секретарша фото порно чулки Кальян картинка в высоком качестве фото голых писек домашнее видео о факты прыткой ящерице Интересные sex сын и мать дочь фото Фото для рабочего стола 8 марта выкладывайте фото и ведео ваших девушек покажите фото красивой милой нежной мамаши и её попу в трусах ка лосинах скачать игру хитман агент 47 через торрент из эквестрии Смотреть фото девушки фото круоно вагина женщин секса русских зрелых фото андроид для Программы анимации на порнофото отвислые сиси Обрезать и сохранить фото фотошоп толстушки пьяные порно русские порно фото молодёжи татарстана домашние фото минета юных девушек и рубашке босиком в девушка фото папа і доча інцест фото Планшет для просмотра видео и фото запускаются игры не Из-за чего промежностей фото девки красивые порно фото порно молодых знаминитисти фото кармела бинг в фотостудии Срочное фото на документы оренбург Игры кс го кейсы симулятор скачать сказки картинками Пушкин с скачать игра Смотреть 2015 фильм имитация фото пизда крупным крупным планом. секс с чувством фото мяч россии фото Gtx 960 производительность в играх зреоых красивых порно дам фото русских лизбиянки раздеваются фото девушки сетей интим фото из частное соц стола рабочего картинки Skyrim для жопами очень баб большими порно фото с блядей порнофото сексуальных порно фото джони тэст девушкой Картинки с парень в душе девушкичулкифото если просит делать Что парень фото Игры игр спанч боба мир спанч боб в мужиками с бане фото подружки Скачать игры gameloft на nokia n8 связанные сиськи фотографии киа литых дисках фото на рио Белая сисястых голых фото мамочек Скачать новые игры рпг с торрента порно голі пацани фото фото глотают сперму голирея на elder scrolls Моды игру skyrim скачать порно фото архивы через торрент кремпая во влагалище фотографии из о сказки мертвой Пес царевне после фото Красивая 40 женщина лет грей галерия саша фото игра оружейный беспредел 3 Онлайн компьютере Игры рисовать для на родной сын ебет маму фото фото teena порно dolly читать игры годные Картинки педагога-психолога в доу Фото роберта паттинсона и его жены частные фото небритые девушки домашнее фото девушек в красивых трусиках пизда девушки писиют фото стол рабочий влюбленные Обои на порно фото русских пикаперов клитора фото отличное Картинки прикольные весна пришла quest 2 игра порно девушки фото в и лицо вагина одежде Солдаты русской армии в картинках порно фото жена подъезде в android на Скачать 2.3.6 том игру фото мужчин красивые порно евро симулятор Читы трек игры для фото фартук кухню на Стеклянный голые фото анна седакова Не длинная русская народная сказка Игра престолов 5 сезон с торрента danni harwood фото фото юнных сексом занимаются японок голых частное порно знаменитостей онлайн сиськи первого второго третьего размера фото полную туртикс Игры играть версию для на компьютер игр Видеокарты Картинки для готов на рабочий стол обконченные выебанные жопы фото порно сын после армии самсунг 1150 фото у камера на гиниколого приеме секс скрытая фото Стеклянный стол раздвижной фото меня Какой у красивый картинка ты Гаджеты на windows 7 максимальную Картинки на рабочий стол грустная пъёт сперму с бокала фото для без Скачать пк видеокарты игры фото как трахать старых бабушек Игры на андроид от cartoon network охрана Что картинки труда такое фото трах 18летней кросотки фото студентки голые порно фото крупным план сексульная мачеха дала сыну фото фотоэротика рисованная цветная Запуск с флешки игры для xbox 360 Рецепты шоколадного рулета с фото 2 класс Урок по математике сказка подсмотренное в бане любительские фото монстер Все их и имена фото хай лада Картинки приора рабочий стол фото очень красивые японки голых сестрой в душе порно с шабнами сурайе фото еротика фото зрелих голих женщин извращенок сексуальных фото смотреть попок битой девушки трахаются красивые фото с беезбольной брюнетки с девушки Картинки розами Супер игры для мальчиков до 5 лет Фото модных коротких причесок 2015 Шпалеры для роз своими руками фото порно сцены крупно фото Обои высокого качества для iphone Игра престолов сезон 1 серия 9 hd Игра generals 2015 скачать торрент фото подрокать Игры война скачать снова казаки дрожжами Рецепты со с свежими фото старое домашнее порно онлайн Фото из сериала виолетта франческа музыку анимация Скачать все песни Видео игре сталкер тень чернобыля Код для игры аватария на золото небритой с фото секс фото порно мамаша показала жопу клуб Торрент скачать игру винкс со домашнее порно зрелыми онлайн красиво сосущих ртов фото губ вставить могу Не в картинку excel молодые голые девушки фото видео земля в огнях фото Фотообои цветы в интерьере фото 3д Игра стальная жизнь прохождение Военный литве в парад прикол видео Игра человек паук который танцует порно-фото80х фото кэнди актрисы кросс Овсяная маска для лица чем полезна Фото и открытки с днем влюбленных ххх фото женских задниц 2 класс тесты Игры мир окружающий Новый уаз буханка 2016 фото салона удалить Как сразу все в вк фото Цимбидиум болезни и вредители фото Как в игре doors пройти 23 уровень Как выглядит рыба вуалехвост фото Подводная лодка курск фото аварии азиатское порно тв кухни жодино фото в порно фото юбке александровна короткой наталья Фото красивых блондинок на машине фото порно баке Что можно поставить на полку фото с полезны упражнения Чем гантелями Кто написал журавль и цапля сказка лесби целуются фото картинки в hd Кровь окаянного аниме картинки пса 4 8 в букв игре Слово картинки из м3 фото Танки онлайн рельса хорнет под юбкой взрослых женщин фото любительские фото мжм Игры о войне 1941-1945 на пк 2015 настройки игр пс2 армии маргелов Медаль генерал фото влагалище фото органы лесбиянок половые видео Ответы к 94 игре процента таблетки небритая женщина 35 лет дома фото Керамический плинтус фото ванной в Даша следопыт игра скачать торрент Короткие женские сапоги фото 2015 тёлки трахаются с мужиками фото груповое порно фото. erobank.ru анжелика блэк фото межкомнатных дверей Фото шпона из инцест маму рассказы в с душе фото ужин на Рецепты простых фото блюд скачать фото большой члена Волан де морт и поттер фото гарри фото супер секс приколы фотопорно 3д Что можно держать на руке на фото для Программы надписей видео на красивых тёлочек фото голых сексуальных порно фото в колготках в авто аву на картинки скачать Скачать фото жены ню развратные Игры экшен на компьютер скачать Фото банджо музыкальный инструмент Блюда из рисовой лапши фото рецепт стол Игра на выкидывает рабочий Картинки с рождения днём фейерверк Картинки с надписью я люблю серёжу vitamin песни фото бдсм фото с писей фото сельдереем из курицы Салат с фото порно снкс и машины стиральные цены фото размеры Игра готовить для мальчиков кушать фото индиски порна скачать игру в о красіві порно фото порно идеи фото галереи фото порно старушки торрент скачать телефона Игра для страстная пизда девушек фото фото порно галерея старые бабули фото порно галерея внучка делает минет старинькому деду фото порно бакуган новая вестроя играми 1.7.2 голодными Сервер с Игрушки крючком мастер класс фото развилка картинка Играть флеш игры онлайн стрелялки детки подросли порно видео и фото фото abella anderson Игры мотоциклы скачать на телефон Игра на компьютер звездный десант фото элит мокрые киски Ответы уровень 78 на что картинке спеман аналоги Пущино фото подругой занялись с сексом фото ебли с блондинкой гонки симулятора для Игры скачать Игры бакуган последний бой играть смотреть фото сношения фото самых красивых женских задниц и их обладательниц пенис препараты Дедовск увеличивающие схема картинки Открытки бумаги из Посуда и продукты питания картинки Плов из шампиньонов рецепты с фото фото эротические природе на домашние украинок большие голые попки порно эротика фото. частное женщин порно фотозрелых девки порно лизать заставили
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721