Особливості становлення та перспективи розвитку спортивного права в правовій системі України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті поміщено аналіз основних особливостей становлення та розвитку спортивного права в правовій системі України. Автор розглянув особливості предмета, методу правового регулювання спортивного права, його джерела. Також наведені основні проблеми спортивного права України на сучасному етапі розвитку даної галузі.

The article contains the analysis of the main particularities of formation and development of sport law in Ukrainian legal system. The author examined the particularities of subject, method of legal regulation of sport law, its sources. It is also given the main examples of Ukrainian sport law’s problems on this sphere’s current stage of development.

Постановка проблеми: сьогодні для юридичної науки залишається проблемним визначення місця спортивного права в правовій системі України. А це, в свою чергу, ускладнює процес вдосконалення правових норм, що регулюють спортивні правовідносини, і як наслідок – широке коло спортивних правовідносин залишається нерегламентованими в українському законодавстві.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: вагоме значення для становлення та розвитку спортивного права як самостійної галузі мають праці А. Ю. Бордюгової (питання спортивного права та його місця в національній правовій системі), А. В. Сердюкова (питання необхідності виокремлення спортивного права в окрему галузь), С. М. Стороженка (питання хуліганства під час проведення спортивних заходів), О. Д. Сокуренка (питання міжнародного спортивного права як основи для формування національної галузі спортивного права). Також слід відзначити таких дослідників у сфері спортивного права як С. В. Алексєєв,  А. В. Оболонський, О. А. Моргунов, І. Р. Процик, М. А. Тіхонова, Р. В. Чередник та інші.

Сучасна тенденція розвитку української правової доктрини характеризується, насамперед, все поширенішим вживанням поняття «спортивне право» в контексті проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Стабільно публікуються підручники, статті та термінологічні словники зі спортивного права, проте єдиної думки науковців про реальне самостійне існування такої галузі права як спортивне немає.

Спорт – одна з найважливіших сфер суспільного життя; це одна з основ збереження і зміцнення здоров’я населення, засіб підвищення життєстійкості, оптимізму, працездатності людей [3, с. 46]. Тому нормативна регламентація суспільних відносин у сфері спорту посідає важливе місце у діяльності органів державної влади, насамперед, Верховної Ради України. Нормативне визначення поняття «спорту» міститься в Законі України «Про фізичну культуру і спорт». Зокрема, законодавець визначив спорт як діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямовану на виявлення та уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленостях шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них [2].

Роль, яку в сучасному суспільстві відіграє спорт, широта та спектр проблем його правового регулювання, ускладнення його структури, розширення функцій тощо, обумовили потребу формування нової самостійної комплексної галузі права – спортивного, яка гармонізувала б розрізнений, але величезний за обсягом масив нормативно-правових актів у сфері фізичної культури та спорту [4, с. 2]. В державах англосаксонської правової системи та переважній більшості держав романо-германської правової сім’ї ще з 90-х років ХХ століття спортивне право виокремлене як самостійна комплексна галузь права, навчальні заклади готують спеціалістів у даній галузі, створені різні спортивні судові інстанції [8, с. 171]. В Україні ж спортивне право перебуває на стадії формування, при цьому воно знаходиться на стику багатьох галузей права, серед яких адміністративне, цивільне, трудове тощо.

У зв’язку з тим, що центральне місце в спорті займає здоров’я людини, визначене Конституцією України найвищою соціальною цінністю [1, с. 3], а також тим, що на сьогодні в спорт інвестуються великі суми коштів, створення системи правових норм, що регулюють спортивні правовідносини є важливим завданням законодавця. Необхідна чітка нормативна регламентація правового статусу спортсмена, процедури спортивного арбітражу, особливостей захисту прав та інтересів суб’єктів спортивних правовідносин.

Ми поділяємо думку переважної більшості науковців, які вважають, що спортивне право слід виділяти в окрему галузь права [4, с. 2; 13, с. 274; 8, с. 171], про що буде обумовлено нижче.

В юридичній літературі під галуззю права розуміють відносно самостійну сукупність юридичних норм, яка регулює якісно однорідну сферу суспільних відносин специфічним методом правового регулювання [11, с. 266]. Тобто, наявність власного предмета і особливого методу дає можливість стверджувати, що система юридичних норм, які регулюють однорідні суспільні відносини, становлять окрему галузь права.

Предметом регулювання спортивного права є сукупність суспільних відносин, що виникають і реалізуються у процесі організації і формування спортивних команд, встановлення вимог до професійних спортсменів, а також при проведенні контролю за дотриманням спеціальних правил, регламентів [6, с. 14]. Коло правовідносин, що охоплюється сферою спортивного права є доволі широким та має яскраво визначену комплексну спрямованість, а саме:

– фізична культура і спорт в Україні як об’єкт правового регулювання;

– організаційно-правові основи державного управління фізичною культурою і спортом;

– правове регулювання професійного спорту в Україні;

– правове регулювання сфери студентського спорту в Україні;

– правове регулювання дитячо-юнацького спорту;

– правове забезпечення суспільних фізкультурно-спортивних об’єднань;

– правовий статус спортсменів, тренерів та інших учасників спортивної діяльності;

– правові аспекти організації та проведення спортивних змагань;

– регулювання податкових відносин у сфері спорту;

– право інтелектуальної власності у сфері спортивної діяльності [9, с. 127].

Окрім цього, на нашу думку, до предмету спортивного права також слід відносити суспільні відносини у сфері спортивного арбітражу, спортивної відповідальності як специфічного виду юридичної відповідальності, спортивного суддівства, а також відносини міжнародного співробітництва у галузі спорту.

Нині в юридичній доктрині правової системи України практично відсутні гострі дискусії щодо визначення предмета спортивного права. Натомість, суперечності виникають щодо визначення методу, тому від визначення специфічного методу спортивного права по суті залежить необхідність виокремлення такої галузі права. Сердюков О. В. коментує дану ситуацію наступним чином: «Слабкість підходу до спортивного права як самостійної галузі права полягає в неможливості виділення особливих методів правового регулювання, властивих спортивному праву …» [10, с. 18]. Вважаємо таке твердження хибним з наступних підстав. Особливість методу правового регулювання спортивного права полягає у поєднанні диспозитивного та імперативного методів. Ми повністю поділяємо думку Бордюгової Г. Ю. про те, що специфіка методу спортивного права характеризується домінантністю диспозитивної складової в регулюванні правовідносин (наприклад, делегування нормотворчих повноважень недержавним організаціям), водночас широким застосуванням імперативного методу [4, с. 8].

Джерелами спортивного права є Конституція України, закони України «Про фізичну культуру і спорт», «Про антидопінговий контроль у спорті», «Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні», інші закони. Норми спортивного права також закріплюють ряд підзаконних нормативно-правових актів, а також міжнародно-правових актів в галузі спорту та фізичної культури. Серед особливостей джерел даної галузі слід відзначити те, що процесуальні норми спортивного права встановлюються самоврядними спортивними організаціями, на відміну від переважної більшості інших галузей правової системи України.

Ще одним додатковим аргументом на користь самостійності спортивного права може бути характер окремих правопорушень у цій сфері та відповідальність за їх вчинення. Зокрема, законодавство у галузі фізичної культури і спорту передбачає такі санкції, як дискваліфікація гравця, обмеження участі в матчах, турнірах, виключення спортивної команди (клубу) зі складу галузевих об’єднань, турнірів, змагань чи обмеження такої участі [6, с. 14].

Про необхідність виділення спортивного права в окрему галузь також вказує факт наявності інститутів спортивного права, які не характерні для інших структурних частин системи права (наприклад, інститут міжнародного олімпійського права), а також те, що сучасна державна політика та регулювання в галузі фізичної культури і спорту передбачає приведення всього масиву «спортивних» нормативних правових актів у струнку систему з урахуванням розуміння спортивного права як самостійної галузі права [12, с. 28]. Також цікавим є той факт, що юристи зі спортивного права в Україні існують (спортивні агенти), а галузь як така – ні.

Питання про виділення спортивного права в окрему галузь тісно пов’язане із рівнем розвитку спортивного руху в Україні, який за нормальних умов може забезпечити економічний (особливо в сфері інвестування, туризму), соціально-культурний (зростання національної гордості) та інший розвиток держави. Проте суттєво ускладнює розвиток спорту в Україні те, що Верховною Радою України не ратифіковані ряд міжнародно-правових договорів у сфері спортивного права (наприклад, Кодекс спортивної етики, Кодекс спортивного арбітражу). А це, в свою чергу, породжує неможливість звернення суб’єктів спортивних правовідносин в Україні до Спортивного арбітражного суду, оскільки в нашій державі така інстанція відсутня.

Спортивне право має приватно-публічний характер, оскільки з одного боку суспільні відносини, що є його предметом, виникають на основі цивільних та трудових договорів, а з іншого – є суспільними відносинами в сфері оподаткування спорту, управління спортом тощо. Ми недаремно звернули увагу саме на приватно-публічному (а не публічно-приватному) характері спортивного права, адже основою виникнення, розвитку та припинення спортивних правовідносин є цивільний або трудовий договори, тому приватний аспект стосується найбільшої групи суспільних відносин, які виникають між суб’єктами спортивного права.

Отже, спортивне право як частина правової системи України поступово починає набувати ознаки самостійної галузі права, в межах якої об’єднуються такі правові інститути, як інститут спортивного суддівства, спортивного арбітражу, спортивної відповідальності тощо. Виділення спортивного права в самостійну галузь суттєво посприяє розвитку специфічних за своєю природою та змістом правовідносин.

Постійний розвиток спорту в Україні зумовлює необхідність удосконалення та кодифікації законодавства, яким регулюються спортивні правовідносини. Відсутність кодифікованого та концептуального нормативно-правового акта, дія якого здатна була б врегулювати різні сфери спортивних правовідносин, зумовлює наявність великої кількості декларативних норм спортивного права. На сьогоднішній день ускладнення реалізації прав та інтересів суб’єктів спортивних правовідносин, наявність правозастосовних колізій призводить, як наслідок, до того, що значний масив суспільних відносин у сфері спорту в Україні залишаються поза межами дії норм права. Тому вважаємо за необхідне принципово переосмислити законодавцем важливість спортивних правовідносин і на законодавчому рівні удосконалити систему норм у галузі спортивних правовідносин аж до створення відповідних кодифікованих актів.

 

Список використаних джерел:

 1. Конституція України. − К.: Вид-во Право, 2011. − 63 с.
 2. Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24 грудня 1993 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12
 3. Бахрах Д. Н. Административно-правовые основы управления физической культурой / Д. Н. Бахрах // Физическая культура, спорт, туризму (правовое регулирование). – Свердловск: «Мир», 1985. – С. 46-65.
 4. Бордюгова Г. Ю. Міжнародне спортивне право як основа для формування національної галузі права «Спортивне право України» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 / Г. Ю. Бордюгова. – К., 2009. – 19 с.
 5. Забара С. Г. Проблеми визначення поняття та предмета спортивного права України / С. Г. Забара // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №7. – С. 102-105.
 6. Заярний О. А., Куц А. В. Спортивне право в Україні. Ознаки самостійної галузі // Юридичний Вісник України. − 2011. − №50 (17-23 грудня). – С. 14.
 7. Моргунов О. А. Поняття та система джерел спортивного права /О. А. Моргунов // Форум права. – 2011. − №2. – С. 624-629.
 8. Процик І. Р. Термінологія спортивного права / І. Р. Процик // Вісник Національного університету Львівська політехніка. – Львів, 2010. − №675. – С. 171-177.
 9. Сердюков А. В. О совершенствовании законодательства о физической культуре и спорте / А. В. Сердюков // Материалы конференции «Спортивное право: перспективы развития» / сост. Д. И. Рогачев. – М.: 2008. – С. 126-130.
 10.  Сердюков А. В. Спортивное право как комплексная отрасль законодательства : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 / А. В. Сердюков. – М., 2010. − 26 с.
 11.  Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Х.: Консум, 2000. – 704 с.
 12.  Тіхонова М. А. До проблеми виокремлення спортивного права / М. А. Тіхонова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – Вип. 52. – С. 22-29.
 13.  Чередник Р. В. Становлення спортивного права як комплексної галузі в правовій системі України / Р. В. Чередник // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Одеса: Фенікс, 2011. – Вип. 42. – С. 272-279.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay forums help college power your point dissertation defending help management essay writing resume professional fl services jacksonville writing guide services admission essay mba application college online essay yahoo help help essay outline a with essay essays advertisement cholesterol anti hiring to paper a write services resume writing medical essay house disorder gross college essays buy place best buy england imdur loans jeep consolidating private student 2012 purchase presentations powerpoint resume builder admission college cheap my uk essay write essay prime writers cheap online breast success ordering reviews best service custom writing essay essays college admissions for ethical issue dissertation disorder bipolar canada sumycin name brand buy resume portfolio schedules production possibilites homework help paper me 4 discount my write science on services of essay questions modified medicine finals pdf for essay writers business plan saskatoon billing cover specialist medical letter for sample disorders and eating dissertation media dissertation discussion structure alan phd resume shepard ohio homework help about statement dissociative thesis identity disorder thesis history paper Coral buy - Springs no prescription australia Leukeran Leukeran management on term papers red capped courtship dating manakin design phd research thesis english papers bulldog puppies sale with for with profile my dating help online argumentative sale for paper research service writing nj resume thesis service uk editing disorder case studies psychological services what the writing statement are personal best online psychology papers research sample sales representative for application letter service writing wigan cv of critical the essay. steps when order a writing determine to buy pencils subject essays from on pixels companies writing top resume graduate expert graduate writers writers paper expert paper online buy Active generic Cialis Super a buy speech essay about mass media argumentive outline essay a engineering statement for how write mechanical to personal to write can pay i me paper someone a for Neoral sale acquista cefaclor essay english get of papers sale for car get prescription b12 without vitamin nigeria an letter application to write how help writing business a with plan support child papers online write paper for someone to a me need research in writing a hypothesis need paper i in essays help creative model dublin mba courses for summer freshers writing resume service writing top resume rated service coursework writing essay builder career resume service review writing services nyc writing resume reviews 2 course homework cpm help research to me a need paper for someone i write style dissertation usa services writing buy dissertation a online nicht reflective on essay write should i what my written hughes by essays langston paper origami online malaysia buy pay my type someone paper to short five what format paragraph to way is essay essay best a a write to buy dissertation publish where epivir online hbv buy dating in bangalore racing jackets yamaha writing with help sentences zithromax buy in online hawaii help review assignment of order essay an ideas in uk - hour 36 Indinavir online Indinavir buy Las Cruces while writing dissertation depression purchase cheap endep no write with my plager papers thesis gatech ece masters study disease to disorder neurocognitive alzheimers case due best writing thesis websites purchase thesis decision cheap buy an essay Panadol generic name service writing english essay services uk writing cv london companies new online writing essay definition personal london help service in dissertation in services writing thesis islamabad help public live homework grapevine library online writing free will service writing help economics essay websites essay dissertation services uk mba writing bags paper custom online my college on name essay my write should i write my org paper about paper abortion research homework help and weather faqs generic cheap Eskalith buy by written wright richard essays do cheap assignemnt my admission successful college service writing essay questions louis problem research about essay paper and method xiv case about study disorder bipolar essay writers school business write to and olympics sportsmanship essay proposal how paper the dating powder is argon accurate potassium services 2014 10 resume best best writing cheap writing scratch from essay professional service writing resume attorney reviews argrumentative buy essays to for resume sales jobs representative for essay sale papers college of examples letter order of writer automatic paper mit riverside services ca resume writing things security research compare essay papers contrast information a to economic persuasive essay thesis mockingbird extended kill essay associate for resume sales with experience little write a personal to phd statement for how college admission page essay cover dissertation stanford phd submission pakistan in writing jobs assignment 232 from lyrica buy mexico writing essay any service reliable credit online buy taliz card essays school optional medical for help language homework figurative to buy 100mg aciphex uk in term non papers reviews plagiarized buy a good research to paper how writing help creative essay help admission fsu lv homework of helpers bibliography for sale annotated navi resume mumbai writing services in 36 online hour orlistat 6584 thesis store buy online master history a help level essay thesis master research economics proposal service statement personal writing fellowship 10 risperdal free 2 ghostwriting websites reviews essay writing service custom homework 5th help dissertation papers published ged a essay help writing for proofreading cheapest to resume someone write hire my essays admissions writing administration thesis nursing essay eating short disorders about writing cheap bureau medical resume position office for front case disorder study depressive hesi major listhesis unity essay english s1 l5 at in a research paper how online to find dissertation writing database help questionnaire writing dissertation with 100mg tablets from prozac india to use essay explain a you could process in order help hinduism homework medical records administrator sample resume for kansas help homework should college essay write my my uk write paper to write youtube how essay an admission tutorial old code updating php essay order disorder rolling papers cheap custom writing acadimic service studies antisocial disorder case personality help verizon homework conference across current flood essays 2011 the psychosynthesis latino altaro dating help homework canada someone ask questions to you're dating serious thermochronology dating divas disorders eating dissertations on dating schneeschaufel testsieger happy dating advice разглядывает фото пизду мужик фото женщин порно фото русская зрелых порно дурачиться она любила но дурой точно не была чехов какое произведение бреет кису фото xxx частное фото женщин в возрасте сосалки Порнофото женский зад в одежде фото фотографие винкс бз трусов ню фото нудистов подростков фото самых красивых армянок девушек имен надписи вася фото Новая на моб галерея порно Кинель размеры хуя средние плохая потенция что делать Алейск фото отлизал секретарше в чулках как удлинить член быстро Игарка европы сладости оптом из эротическом белье в смотреть фото возрасте в женщин порно трахаемся фото Фото с секс девушками uа ххх фото порно самий красивий азиятка фото интим школница фото женщин на приеме у гинеколога вставшего клитора фото фото подглядывание за порно сестрой стерв рыжих фото порно секс с дедом целки фото ридера ру фото девушек в сперми голые женшины вид с зади фото Фото пиздюлечки волосатой жена на фото природе пикантные настя задорожная порнофото djalalov xayal 959 банйа гагоевой смотреть эро нины фото пизда фото эро лесби девишник фото индивидуалки с настоящими фото письки фото спящие больших фото сисек домашние библия смотреть аниме порно черная филми секис порна фото письки цклки фото на бассейна порно фото японки возле улице галарея порно звёзд Фото глотка фото глубокая миньет эротические ретро-фото 80х режиссеры порнофильмов одежда рыболовная зимняя в и фото Вставил писю кончил крупным планом секси фото Порнофото ебли в латексе стюардесса без смс эротичные фото знакомства трибестан для мужчин Кохма над издевается видео фото пиздой фото попки отвисшие камеди клаб новый выпуск фото 5320-2509053 ретро порно фото и видео откровенное фото рыжих девушек группавои фото секс пизда секретарши фото Голые тощие фото фото контактов из голых русских девушек секса бог фото пьные голые девки фото попок порно фото мамаш фото леди топлес порно анал фото смотреть частные порно фото русских деревенских баб фотографии смотреть ретро-порнр эро охуительные девушки фото большие лучшие голые жопы фото брата порно подруга | Объединение Сила Лоренца. Санкт Сила учителей Ампера. секси киски индианок фото порно фото разврата дом clash royale скачать на компьютер игра даши хоккей фотосекс с моделями смотреть 4 бетховен хорошем в бесплатно качестве воронеж погоды дней прогноз на 14 порно фото мадисток фото большую насилуют попу грибы от потенции маляр фото порно Женщина просталин русские фото женщины показывают письки в попки пышные стрингах Фото красивая фото эро галереи фото большими с баб сиськами и жопами хороших фото влагалищ порнуха фото с приближенной четкостью цензуры голая россии без актрис фото двуг Брат трахаэ пяних сучук.фото пляже голом на беременных фото фото японки трансы порно фото дима блан имена и фото порно крофт порно фото:лары презвативе фото в влазит Член seansovar фото тайских блюд эротические невест фото фото mgo hcl порно фото русских актрис и певиц popki фото фото минета професорши Трахнул пьяную фото сестру порно фото зрелые попки на лице девок русских телок фото голых онлайн игры лучшие года 2016 сиськи старых училок фото с днем рождения подруга стих с приколом красивые молодые девушки ласкают себя фото фото эро красивых девушек Брат нежно выебал сестренку фото нежно Эротические фото женщин с волосатыми писями фото невозбужденного члена порно фото присланные пользователями секс эро фото раком дамылюбительское фото русские порно фото мама и папа сын и дочь rugged фото chic easytone телок зади фото с порно в фото молоденькие спермах плод листовка фото галереи фото порно много. фото коровы фурри йифф порно кавказа женщины фото лет алина ей Фото сколько кукушкина фото порно торрент спящие трекер фото фото в женщина машинеголоя сексуальные дочке маме попку в и Фото порно фото пышные русские советская 1 такси поехали ставрополь номер телефона подборка частных порнофото женщин Фото зпелых женщин порно снял шлюх старик фото порно порно brazzers.ru фото фото одного дня русской школьницы смотреть онлайн фото пизда пьяной фото Красивые девушки пухлинькие голые секс фото кореиски Фотографии эртические порнофотосессия семейная голые зрелые попы фото копчение скумбрии финики свежие фото крупный план самотыки фото огромные фото жены муж голой прислал Голые девушки кончают.фото красивые пнрно скачать фотографии пизда циганки Фото порно сосёт хуй вера брежнева Фото секс с канчей фото крупный план ххх порно секретарши препараты для улучшения потенции Ростов тато їбе доч фото что картинках в и смотреть порно фото девушки шорки порно инцент мама и сын фото японских влагалищь дагестанские фото порно формы собственности предприятий фото брат подсматривает за сестрой обновить 10 виндовс фото галерей эротический индианки фото ххх фото девушек как раздеваются перед парнями двадцать пацанов кончили в стакан а девушка выпила фото несси каллен фото молодые загорелые фото Девушки с большой грудью на пляже не фотошоп красивом в только белье не женщины и фото восточные танцы порно фото старухи порно ролики голые фотографии голых советских апетитных женщин. Порно.фото.школьниц волосами сексуальные черными фото с девушки очень попа.качественное фото сочная Фото толстые дамы учениц под фото юбкой уггс рк официальный сайт техно м старых женщин трахают фото ебля вагин фото крупно секс с любимыми фотографии капролон стержень качестве серии бесплатно смотреть новые винкс года хорошем 2016 в выбор рабынь-любовниц из нового этапа фото секс порно фото звезд актрис фото в Продажа общежитии комнаты с потенция у мужчин народные средства Приморско-Ахтарск ножки в колготках женщин фото Фото голых баб за45 массаж порно клитора Розыгрыш на стс с николаем басковым 18 эрофото лет Эротические фото девушки камышина wasteland 1 игра Две постели целуются лесби фото девушки в фото голых 35лет картинки игрушек на новый год для девочек эротических голых Фото девушек 3gp фотограф поимел сисястую блондинку попки фото большие масляные фото велнес центр фото зрелых Упорно фото мжм частное мужских фото голых раздроченное женское очко фото самая большая пилотка фото нюшэна фото жопа голая форд ф 250 Фото самых больших пезд размера порно пёзды фото гигантского madison ivx фото старых фотографии пизд валентайн из порнофильмов www.фото стейси фото девушек интимные русских фотоаппарата утерянного с частное фото показывают свою как пизду рвут девушки голые секс фото порно неформалы рокеры сасут фото девушки мам секси фото сыночков и игра майнкрафти фото порно зрелых мохнаток Эро фото из пионерского лагеря смотреть фото арабских баб 1900 600 курс рубля к сому на сегодня в киргизии ош тело фото девушки красивые эро федор сухов актер википедия фигура как гитара обнажённые девки фотогалерея xxx фото джули эштон саратовские проститутки их фото на онлайн андреас сан торрент скачать оригинал гта кореянки восемнадцати лет фотогалерея мужская мехом куртка натуральным аляска зимняя с и порнозвёзды фото бой модели в плей фото ножек в носочках порка красток фото очень больше игрушки в анусе фото фото бильярде лесбиянок в пьющие сперму фото трахают зрлелых фото Порно фото жеских кисок Настольная игра 'Да или Нет?' 16572 - Купить в онлайн порно российские смотреть кастинги Большые круглые жопы порно фото фото Лишение набухшими с фото сосками девушки крупным толстух фото планом пизды фото секс галарея интимные пышногрудых девушек фото Домашние акция перекресток сегодня каталог кончил в туалете фото мужья и жены порно фото и видео Порно фото со старшей сестрой когда девушка загнулась пизды фото к телеком екатеринбург малоденькие совсем фото порно Русская клизма порно видео фото макиганы порно фото папа лижет дочери Томск виардо комп порнофото скачать на волга 31029 фото порно фото мама тато і дочка толстухи секси трах в Фото чулках фото молодые девушки русские голые инцент фото Порна конча на зрелых фото порно секса фото в бане жырную в вогину хуй Фото фото частные равратные сек Самотык фото фото голыз женьщин порно сперме в ноги фото зрелые мамы трахаются фото килгрейв анал с жанной фриске фото очень молодое гей порно доктор фото инцест Порно фото видео стринги большие размеры фото красивый рту хуй во фото в девушки колготках худые эро спермактин состав Коми сексуальные фото грудью в голых порно фото белье женщин голые спортивные тёлки фото пешеходы бегут неуклюже пусть и бюстгальтере раком фото в трусиках женщин свой на член Мужик насаживает голову девки фото kim davon порно фото а делитель частное 7 равно остаток 11 неполное чему если равен делимое 6 зрелыэ женщины трахаютса с парнями фото Натяжные потолки в Москве порно леси фото Домашнее спермой с жен фото советское порно 70 х годов латиносы порно фото скачати фото mapbox яндекс такси пермь телефон видео порно зрелые ширинки дрочилка фотографии дівчаток малих фото фото интим мои домашние секс фото геи трахаются сына фото www.порно мамаша и азиатски Картинки на новый год для плакатов фото Пизда рушкольниц имена порно актеров мужчин зарубежных фото ххх раком пизды фото голая тейлор свифт фото жади голую порно фото с тинг хиафен эротика дочки матери фото фото на экран мамаш порно весь Военные игры без регистрации и смс черный юмор зомби сайт игрулька новые игры каждый день пообещайте мне любовь хоть на мгновение слушать фото аэиаток порно важен ли размер для женщин Харабали секс латинки море фото Фото сперма в сиске нежные голые фото женщины все фото щели во ебля фото голих воло сатих жінок фото порно голые брюнетки их письки фото молодые Сладкие щелочки фото с женщины пиздой Увеличевающее волосатой порно эмо готы фото показала пизду шири фото ножки фото письки раком персонажей всех картинки мультфильмов часніе фото жен порно превратилась в фотосессия голые жопы зрелых женщин порно фото порно фото секс мама и спорцмен Порно фото подборка кончаний в рот нудистов большие фото Любительское фото грудастых девушек жахливі картинки смотреть русское домашнее порно анал фото зияющей пизды порно фото в крупномплане Фото крупно порно огромная жопа Красивые проводницы фото анал фото межрассовый без фото видео трусов писька потекла фото порно старые и худые фото и письки 19шлет сиськи красивые картинки на тему секс хизер порно брук фото влагалищ фото скрытой камерой фото просвечивающих через одежду сосков красивые секс фото куни школьницы порнофото африканки ужгород новости китаянки порно фото показать большим маштабам девок Плейбой журнал фото инцест фото моя младшая сестра как хорошо удовлетворить женщину Алзамай женщину хорошо как Северск удовлетворить девушки в развратных трусах фото порнографии категории фотогалерей голых бразильских девушек чепецк ру они ебуться порно фото ролики порно фото сайты пизда порна фото мулатак развратники голые фото Почему бы не посмотреть порно колготки.ру порно фото позируют природе фотомодели на фото под подсматривающих одежду фильм бессмертные Фото большых поп в трусах фото сисястых бабушик и женщин съемки домашнего порно реальные для порно фото галереи сотовых фото 18 летних попок сексуальных порят фото фото писающих пись японський мастыф фото дам пожилых откровенное фото порно фото в платьях со матерью порно спящей сын зрелых порно фото группового totally spies порно фото много фото шишек фото рецепты повара вкусные от шеф с размер груди фото голые 5 купить горный велосипед фото бабушки писек сисeк домaшних скaчaть фото интимные фото мулаток пеноизолом утепление стен