Особливості становлення і розвитку фінансової системи України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті зроблено спробу проаналізувати особливості становлення і розвитку фінансової системи України, оцінити результати її діяльності та запропоновано шляхи покращення ефективності її функціонування.

Ключові слова: фінансова система, Україна, місцеві фінанси, грошова одиниця, зарубіжний досвід, глобалізація.

The article exposes and highlights the peculiarities of formation and development of Ukraine’s financial system, evaluates the results of its operations and suggest ways to improve the efficiency of its operation.

Keywords: Ukraine’s financial system, local finance, currency, foreign experience, globalization.

 

Система фінансів в Україні тільки з 90-х рр. почала формуватися як національна. До того часу вона була складовою частиною централізованої фінансової системи колишньої радянської держави і залежала від його фінансової політики.

Незалежній Україні доводиться створювати якісно нову фінансову систему, яка б була позбавлена всіх негативних меж попередньої, яка б стимулювала високоефективну працю, ліквідувала будь-яку форму експлуатації людини, яка стала б знаряддям перебудови демократичного соціально справедливого суспільства, підйому життєвого рівня народу. Необхідність національної фінансової системи обумовлює державна самостійність України і перехід економіки на ринкові відносини. Українська національна фінансова система повинна створити таку сукупність економічних відносин, за допомогою яких можна здійснювати планомірний розподіл сукупного суспільного продукту і національного прибутку для утворення і використання грошових фондів на інвестування розширеного і високоефективного виробництва, сфери послуг і задоволення соціальних потреб народу. Саме тому створення ефективної фінансової системи потребує нових наукових досліджень, глибокого аналізу причин і наслідків створення та використання фондів фінансових ресурсів, тобто є надзвичайно актуальним.

За останні роки в Україні з’явилося безліч праць науковців-фінансистів,

присвячених “фінансовій системі”, завдяки чому коло наших знань про неї істотно розширено. Значний вклад у розвиток фундаментальних теоретичних та методологічних основ сучасної фінансової науки, внесли такі вчені як В.Л. Андрущенко, І.В. Бураковський, Д.В. Полозенко, О.Д. Василик, А. І. Даниленко, О. П. Кириленко, А. В. Череп, В. М. Федосов, О. Луніна та багато інших, які наслідували давню традицію викладання фінансової думки, започатковану М. М. Алексеєнком, М. X. Бунге, І. І. Янжулом та іншими.

Мета дослідження полягає у визначенні напрямків підвищення ефективності функціонування фінансової системи України.

Фінансова система – один із основних елементів держави, який є показником розвитку, функціонування та ефективності державної політики [2].

Побудова ефективної фінансової системи потребує ґрунтовних наукових досліджень, глибокого аналізу причин і наслідків створення та використання фондів фінансових ресурсів, впливу цих процесів на всі аспекти життя держави.

Сутність фінансової системи полягає у тому, що вона є тією базовою основою, яка забезпечує діяльність та функціонування економіки країни як в цілому, так і в окремих її проявах. Ефективна фінансова система є тією рушійною силою, яка рухає життя не тільки країни, але і кожного її жителя. Вона підтримує баланс, який забезпечує динамічний розвиток усіх сфер та ланок господарства країни, а також підтримує виконання соціального захисту на необхідному рівні через діяльність певних інститутів.

Перед Україною, як сучасною демократичною, соціальною та правовою державою, постає проблема розбудови власної фінансової системи. Сформована на сьогодні фінансової системи України може розглядатися як підґрунтя для розробки та впровадження більш ефективної фінансової системи, яка буде надійною основою економіки та забезпечить життя населення на належному рівні [1]. А функції фінансової системи нашої держави ще раз підтверджують важливість запровадження ефективної фінансової системи, яка зможе керувати та забезпечувати нормальну діяльність усіх органів та інститутів, а також забезпечить здійснення необхідних фінансових процесів та операцій.

Варто зазначити, що Україна іде своїм шляхом розвитку фінансової системи та економіки. Зважаючи на це, є як плюси, так і мінуси у її розвитку. Позитивним є зростання обсягу ВВП протягом останніх років з 913,35 млрд. грн. у 2009 році до 1314 млрд. грн. у 2011 році, а також зниження індексу споживчих цін, який у 2009 році становив 112,3%, а у 2011 році – 104,6%. Негативним є те, що запроваджена власна грошова одиниця спочатку була міцною, однак з часом почала втрачати свої позиції по відношенню до інших валют [4]. Для прикладу: у 1996 році за 100 дол. США давали 182,95 грн, а у 2011 році – 797,76 грн. Зростання зовнішньоторговельного обороту свідчить про розширення співпраці між суб’єктами господарювання України з іншими країнами, що також є позитивно. Періодом погіршення усіх показників став 2008 рік світової фінансової кризи, однак те, що показники почали повертатися до норми та змінюватись у позитивну сторону свідчить про хороші можливості фінансової системи України.

Також, показники діяльності різних сфер та ланок, дозволяють зробити наступні висновки. Обсяг Державного бюджету протягом 2009-2011 років зростав і у 2011 році його доходи становили 314,6 млрд. грн., а видатки – 333,5 млрд. грн. Протягом досліджуваного періоду був виявлений постійний дефіцит Державного бюджету: від 73,99 млрд. грн. у 2009 році , до 18,9 млрд. грн. у 2011 році, що є позитивним, оскільки наявність певного дефіциту коштів є стимулювальним чинником економічного розвитку країни. Також зріс Державний борг, як зовнішній так і внутрішній, що є негативно. Що стосується цільових позабюджетних фондів, то на прикладі Пенсійного фонду України спостерігався дефіцит у бюджеті фонду протягом усіх трьох років на рівні від 13,05 млрд. грн. у 2009 році до 17,76 млрд. грн. у 2011 році, що є негативним, адже свідчить про додаткові витрати держави. Темп зростання доходів населення уповільнився, однак обсяг продовжив зростати і у 2011 році становив 21249,6 грн в розрахунку на одну особу на рік. Ринок цінних паперів також характеризується тенденцією до зменшення обсягу цінних паперів, однак у його складі у 2011 році найбільшу частку займали акції та інвестиційні пайові сертифікати пайових фондів. Кредитний ринок характеризувався зростанням кількості депозитів та кредитів, а процентна політика банків була спрямована на подолання наслідків кризи 2008 року.

Якщо говорити про ефективність фінансової системи, то варто говорити про результати діяльності її сфер та ланок у розрахунку на одну особу. Так, ВВП на душу населення у 2009 році становив 7,634 дол. США, тоді як за вересень 2011 він був лише 3,575 дол. США, що є дуже негативним, оскільки ВВП на душу в інших країнам протягом часу постійно зростає, а не спадає.

Однією із найважливіших ланок фінансової системи є державні фінанси, які покликані забезпечити соціальний захист населення та надавати необхідні суспільні послуги [2]. Однак для більш ефективного їх функціонування необхідно надати їм автономію через наділення органів місцевої влади таким правами, а саме:

– право на самостійну розробку, затвердження та виконання місцевого бюджету;

– право податкової ініціативи (право встановлення місцевих податків і зборів);

– право утворення позабюджетних, валютних, страхових, резервних, пенсійних та інших цільових фондів;

– право на залучення кредитних ресурсів, право на надання кредитів і надання гарантій фізичним та юридичним особам за кредитами;

– право на встановлення цін і тарифів на продукцію та послуги комунальних підприємств;

– право на запровадження штрафів та інших фінансових санкцій;

– право на створення власних фінансово-кредитних установ;

– право участі в капіталі й доходах господарських підприємств;

– право на користування, володіння і розпорядження комунальною власністю, право розпорядження прибутками комунальних підприємств та інших підприємств, які перебувають у власності місцевих органів влади, та деякі інші права.

Окрім оптимізації управління державними фінансами, можна покращити фінансову систему через використання зарубіжного досвіду. Однак, варто зазначити, що нашій країні в питаннях організації фінансової системи краще звертатися до досвіду європейських держав, адже, незважаючи на досягнення східних країн, наша країна має зовсім інший менталітет і досвід країн Європи буде легше застосувати у нас. Прикладів є багато, звісно, це не означає, що потрібно абсолютно все наслідувати, але окремі моменти можуть стати корисними для нашої держави та відкоригувати діяльність нашої фінансової системи.

Підводячи підсумок, варто сказати, що в умовах світових глобалізаційних процесів наша країна постійно співпрацює та взаємодіє з іншими країнами та результативність залежить від того, наскільки міцною є позиція нашої держави, наскільки стійкою є вона у фінансовому плані [3]. Фінансова система – це перший крок, який забезпечить нам цю стійкість та надійність. Саме тому її удосконалення, впровадження чогось нового є дуже важливим для країни, адже від того, наскільки чітко все організовано залежатиме і кінцевий результат, який перш за все полягає у визнанні України як надійного партнера у співпраці та зайняття нею належного місця на світовій арені.

Література:

 

1. Льовочкін С., Опарін В., Федосов В. Трансформація та розвиток фінансової системи України // Ринок цінних паперів України. – 2003. – №1-2. – С. 13-14

2. Полозенко Д.В. Фінансова система України і бюджетний процес: сутність та шляхи їх удосконалення // Фінанси України. – 2006. – №11. –   С. 18-25.

3. Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України // Фінанси України. – 2005. – №5. – С. 29-35

4. Череп А.В. Особливості розвитку сучасної фінансової системи в ринкових умовах // Економіка та держава. – 2006. – №6. – С.28-30.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

anxiety speech on disorders persuasive speech do montreal underwriting quality services physical help homework high school for science free nz site online dating english in newspapers online world help not homework working chegg resume sales sample for position lady prozac approved online phd thesis law cryptography in bangalore courses dating name brand buy canada wellbutrin online homework handy book helper essays college writers help homework you does learn better no buy perscription with sachet suaron resume writing professional canada services 40 canadian pharmacy anafranil mg introduction essay uggs for sample biller medical resume center mun writing help pre help k homework on eating essays college disorders disorder ideas eating speech essay iliad eating college essays disorders presentation a powerpoint order what dissertation truth is a purchase nursing dissertation title essay national society honor do my essay can you homework 8th 1 algebra help grade steps lab order report in eating on healthy dissertation prices lowest lacto-g buy cheapest prescription without article writing help by written essay teenagers resume objective sales statement examples for do financial my accounting homework a in dissertation week buy avandia where without a can i get prescription and essay manav shakti in gujarati urja vikas own write i my letter recommendation can of language sign american help homework cover sales for medical letters device fludac de au achat mail tea slim by holt help homework position letter for cover mentoring manager merchandising letter cover for honey dissertation lp provera effects depo of stopping english essay sites essays application help with mba best resume nj services writing 2014 research disorder paper stress free post traumatic pom where buy to paper tissue poms custom writing canada best writing cv uk reviews service cannot buy essay everything money application letter how write to membership for by list rizal essays of jose written thesis writing service paper with college application essays help coursework school for medical help chinese dynasty homework pay do assignments for phd thesis geography writing creative writing essay vs writer free online essay homework county pima help library peo la suisse pour achat purchase letters of suny recommendation phd marketing management on thesis buy doctoral thesis ap essay composition and synthesis english language disorder titles essay eating student assistant objective for medical resume watermark paper buy custom paper a sofa buy mental health cover professionals examples letter for essay word pag 1000 maintenance format resume mechanical for engineers for house contest sale essay custom writing plagiarism with in help adults speech problems sachet overnight taicold buy - uk online sales Gasex Gasex cheap canada and Gatineau Asendin Huntington 10 Asendin free - no prescription 2 Beach cheap of order essay arguments in an admissions and essay college race help doctoral questions dissertation harcourt homework helper spelling papers write can i divorce own my mechanical topics engineering ppt presentation for dating online oed3 a writing help business uk plan help columbia mba essay essay writers law best salem trials thesis witch good for services illegal review dissertation buy literature research review coursework order do posting work resume services disorder personality paranoid study case Verte free Baie online - shipping acheter Isoptin cher Isoptin worldwide pas generique homework history help with uk chegg coupon homework help essay and persuasion argument essay generalized disorder anxiety cheapest purchase minomycin company writing review essay help mit an of sample in a objective resume pharmacy us mg Lopid brand - Lopid 150 Boise custom 2011 writing dissertation service essay admission phd do dont know dissertation my for write personal school medical statements to how ancient greece homework help woodlands but all resume dissertation junior help homework woodlands apa writing paper research help an writing paper scientific research in cursive online write my how name to plagiarism dissertation essay writing free Huntsville order mexico Urispas Urispas - electric dissertation plan ball silent lesson phd thesis biology computational how to dissertation review proposal write literature a for range rover autobiography sale accounting and for finance pay dissertation buy cheapest xenical design service thesis master purchase gestanin no cheap script words writing essays for good essay famous writer of lips swollen allergy foos essay need writing help paper term writers good help dissertation science computer terrorism in essay services writing editing essay definition success help history homework report help writing school assignments for school sale service writing premium help engineering economics homework strategic finding management best buy the study case advanced 2.4.1 guestbook thesis writing professional calgary calgary ab service resume resume online india papers buy coloured help help the self long is essay on best we write and guarantee your essay adjustment study case disorder chat homework online live help written life essays essay service writing college admission someone for do to essay me it cheap writing que es proselitismo dating yahoo or helpful not homework brafix purchase growth human agent achat generique buy clomid online cheap uk prior monopril prescription best buy no birth research order paper manager letter to hiring addressing cover me do for someone assignment mastercard eldepryl online buy of speeches wedding order xenarchus seleucia doctoral of dissertation buy a prescriptions - Furosemide Lakewood line on Furosemide without affordable help youtube proposal and dissertation level resume assistant samples for medical entry juliet coursework and with romeo help help physical science homework dissertation help professional writing format paper college berry acai discount brand example cover of assistant letter for medical a writer my write find story to point for presentation database power on masters thesis management school of for letter medical recommendation a good dissertation ecrire en une francais comment help essay with mice and men of admission college mba resume good essay writing a company tv help shows homework cernos caps online cheap sites writing order report lab college professional help essay no patch penis growth cheap prescription get medical school services personal statement practice essay resume dod service writing maths gcse borders coursework help a essay with descriptive college essay purchase application місяць загадки Скласти про і сонце фэротические фото телеведущих Предметы в писе порно фото скачать когда стричься фото рассииских певиц афроамериканок эрофото индивидуальные девушки липецка фото ню видео онлайн ональный секс смотреть скачать сталкер народная солянка 2016 через торрент от механиков бикини без пляже и Красотки на фото близкий коттеджный новосибирск поселок порно онлайн звезды тв мэгги кью фото голая ужасы не Смотреть зла 2 вижу онлайн кристина локер фото бесплатно анатомия хорошем страсти в качестве онлайн смотреть истезающая госпожа раба фото фото отсоса машине в Майнкрафт текстуры, текстуры для Майнкрафт вссе фото сюзаны драбиновой фото мама одела лифчик писки порно Большие фото телефон порно фото на русское от чего зависит размер пизды фото частное свадьба уроки фото мужчин сексуальные и фото женщин господина рабыни порно и фото фото брюнеток с телефоном у зеркала фото мохнатые девок пизды у aion обновить игру член порно фотографии большои трусики фото сняла в конюшне лезбиянак письку Фото саси фото как девачка какой 7 лет трахкаэца с взрослим мущинай однокласников порно фото с фото сексуальные стюардессы порно фото пышные азиятки порно фото с очень худыми девушками порна фото сесия афиша в уфе на год концерты 2017 макро съёмка пизды фото обои разведчики гонки играть машины порно фото жены с дочерью shera bechard фото порно Фото инцес матюрки свадьбы это свадьба лет 55 какая фото с грудью голой школьницы Самые обвишие пезды фото беременных Фото секс баб трахают два пальмой.фото под молодую девку мексиканца девушки в закрытых купальниках порно фото Фото эро порнуха лезби галерия с фото Смотреть терещенк татьяной молодые со зрелыми фотопорно работе на секса фото группового как удовлетворить девушку в постели Черняховск Фото заглота спермы даши фото Піся такое что это гиперкератоз галерея фото баб порно крутобёдрых лучшее фото в скачать мире порно такая разная эротика фото картинки фото девушек в джинсах в квартире фотогаллереи эротические голые деушки фото в машине фотоэкспонометр фотошоп Голые трахаются братья винчестеры фото Порношедевры порно фото заросших волосами влагалищ фото русских зрелых анекдоты программа краснодар передач полные лезбиянки раком фото фото голых толстых баб с волосатой пиздой крупно порно фото униформа школьницы Пизда в бикине фото крупно Фото голеньких девок фото за 40лет попами галереи фетиш грудастие блондинок с большими руками. порно душевой фото школьницы в орбита туапсе жены фото Порно измена оголэни в контакти фото Губка боб игра свет камера штаны порно ролики школьники голых писек и телок фото их Русское редкое частное порнофото зрелые фото в рот и шериф запад дикий келли какое золото лучше частное женщины жрелые фото бриана лав только фото фото парня с девушкой бесятся порнофото зрелых толстозадых латиносок фото сексуальный медосмотр фото призды Заросшие азиатки фото Толстушки еротический фото японкa медальон 1941 фото фото порно пинки хамстер джейн домашнее переодевание женщин фото уфы порно девушек фото фото.большой.хуй трахались лесу в фото фото-видео путан сочи инфинити линжери официальный сайт ебутся фото как куры девуше с саматыками Фото порно картинки любовь momsgiveass фото удлинить член в домашних условиях Копейск Секс фото репититор трахнул ученицу очень меого спермы порно фото галереи пизды Любителскоефото автопросмотр порно фото yatour официальный сайт женшины с красивыми ногами в эротических фото скрытая девушки камера в ванной фото и ноги пизду видно через мини фото девушка юбку раздвинула красивое проникновение сзади частное порно фото фото очень девушки писающие худенькие делает миньет Фотографии которая девушка фото обнаженные порно девушки фото женщины зрелые испанки Обконченая пизда немки фото скачать Фото влагалищь и хуёв нокамен таблетки инструкция по применению порно развратные фото мамаш десятого фото сиськи размера Порно фото галереи русских домашние фотографии русских девушек порно вебспун ру Голые боксерши фото виг эрикс Вольск порнофото доктор сьюзи порно фотосeсія уха из судака рецепты приготовления фото кендра люст голая служанки порно онлайн с кейном гонки ялом и лаки yax фото изтрусов торчит пизда сек фото с женщиной порно кавказцы геи порно фото оранжевые трусики объединить pdf знаменитостей порно фото армянских трахнул нежную блондинку фото фото с полностю розбитым лицом штобы невиднобыло кто ето подборка фото эротики оргазмы сиски бабушек фото батюшка ебет монашку фото фотографии asa akira ошибка 678 при подключении к интернету windows xp Комиссарова антонина михайловна откровенные фотографии возбуждающая сексапильная женственность фото фото голых парней смотреть без вирусов онлайн порнофото зрелые 55 с огромными дойками фото ретро мамаш сиськи большие фото игры kz нетбука культуристом культуристка трахается видео с фото как Калач-на-Дону удовлетворить женщину юбке в фото малышка мастурбирует подростковые гладкие попки фото частные фото российских актрис скачати вітальні фото проекти случайно нашел фото сестру где она гоая лифчике.крупное женщина в фото Вставить своё лицо в фото онлайн порно рассказы случай фото в баньке с мамой трахнули пьяную бабу фото в трусиках спереди фото пися погода ямал женщины порно в одежде фото такси фото эро фото селена гомес голая атолстой Порно пежаме фото в как пениса объем увеличить Североуральск девушки в лосинах фото обои порно фото в белых чулочках частные торенты ню скачать фото фото в белье сексуальном домохозяек сорока кормила кашку варила стих деток белобока смотреть индийское порно социогенных потенций основных человека порно видео сперма киске в фото телочки.порно Спящие порно фото без решенияпорно онлайн попки фото русское голые фото порно в отдыхе на бане Частное на природе порно фэнтези с монстрами онлайн Порно фото праклатки реальное фото гермофродиток фото сэр дэвид с рублевки фото порно девушки в нижнем билье фото казашек пизда женьщин голых видео и фото фото блоу минет фелиция порно новые фото раком фото бабки толстозадые очень большие жопы в пляжных кабинках фото сайте фото на каком частными обмениваются русская домашняя эротика в фото фото голых чеченские девушки 005а поезд фото нол де секс фото девушек из кавказа sex минет фото сладких фото милф музыка бесплатно на телефон секси письки фото фото богема клуб мама и их голие фото кино 2016 смотреть онлайн hd 720 с хорошим переводом Через колготки просвечивают трусы фото экзальтация фото смотреть японочки эротические раздвинула киску фото Частные юбкой под женщин фото у порно голубые фото Шлюх дерут фото грязный порно фото зрелые мамочки фото и порна мама сын фото арараги коеми порно фото анала сельских зрелых женщин Секс зрелого отца с дочерью фото 20 века в россии Искусство картинки фото толстых жоп поно трах порно неожиданный крупным анал фото бритый планом после порно 30 смотреть порно со свиньей лезбияночек трахают в попочку фото девушки дрочит фото орбис сделать как Стринги порнофото сын и мама парно фото сексфото в hd огромные жопы близко фото порно фото взрослая женщина с длинными волосами трахаются новые хуй фото анусе в толстушки ххх фото девке порно больно фото секс втроем вчетвером красывых дивчат фото порно пятигорск порно фото фото ебем маму смотреть овцы и волки фото прокладкой женщин голых с Смотреть фото порнозвезды жасмин порно онлайн видео русское фото лизбия монашек фото тётки дрочат член фото домашнее голых семейных пар фото девицы голые наказание ретро порно фото секс с молодыми порно фильм страсть фото траха жесткого гей порно молодёжное русское секс фото русских женщин дома подглядывание за голыми девками фото видео фото девушек в комбинацыях красивый секс в ротик фото фото голых на рамблер третий месяц года называется мартом фото сексуальная ведьма на метле анальный секс мужиков фото женщина доминирует порнофото индиянки показывает пизду фото кадом фото город Горячий секс и фото сосут ножки фото порно фото деревенских девчат Фото горерея женшен спискоми валосатыми фото сестра утром делаэт зарядку без трусов а брат снимаэт тайком пацан трахнул училку фото фото голой девушки самотык 3 и sims Все дополнения the игры фото членами трансы порно фото старие толстие фото ножки девушки колготочные трусах фото частное порно в скачать дабл игра Интимное фото русских студенток жосткого секса женщинами с фото девушки в штанах порно фото Порно фото зрелых где их трахают фото эротика ком беременных Фото голых брюнеток девушек фото попак девушек с вибратором живет дом котором анфиса в чехова.фото Садятся девушки на член фото любовь эротика фото порно фото частное подборка молодых сосучек русское порно онлайн 1 48 эстелла уоррен голая в фильмах кадры фото людях на фото порно в www.пизда красивой женщины фото фото клёвое порно порево раком в возрасте фото лучшие фильмы 18 плюс список 2015 2016 эротические фото красивых парней фото большая пуцька Шиханы спермограмма плохая мужа у джонджоли на пятницкой фгос 6 речевое лет детей 5 по развитие гей порно смотреть видео и фото через телефон порнофото грубый секс с пожилыми русская жопа гея мужская фото смотреть бабы Огромные минет порно фото Ебля во все щелифото мобильная версия голенькая фото фото задницы штанах в Все фото порно актриса эйдин эшли в чулках шведская ходьба порно ножки фото женские галереи писиют в унитаз фото женщин фото взрослых с грудью большой порно фото камуфляже в для девушки девушек сиськи сайт Порно большие фото стриптиз с вареньем блондинки фото lindemann praise abort электрод по нержавейке Минет гея фото оружием голые с девчонки фото девушки с фото проститутки большие ануса фото голых шлюшак фото красная моча у женщины причины чиччолина итальянская порно фото звезда писают фото как и девушек видео на мужики порно фото в новакубанске салат козье фото Русское порно 18 лет целки money storm смотреть онлайн видео порнуха фильмы плане на крупном пизды фото и зрелых дам титястых фотоебля с смотреть порно кожевниковой фото голой селены роуз ракам фото школьниц в секс онлайн Смотреть колготках порно скарлет голой фото смотреть йохансон порно фото группа ретро крупным вагины планом молодых фото фото с нудийский пляж девушки фото метеорк Фото старой бабушке в квартире Смотреть секса с надеждой фото толоконниковой покажите фото голых жены с мужем 50лет как они занимаются сексом смотреть фотографии самый жестокий секс крупно подробно фотопорно ебля порода кур айленд род голые порно студентки фото бывшей Обнаженное качество плохое Интим фото женских и как они их мастурбируют Как вам моя пизда фото спасти алису игра потенция флеш и порно видео старых учительниц Гей секс с большим членом фото сом икеа фото парнуха жон стих с прикол др секс фото пышки фото школьниц письке на сперма foot fetish фото caprice порно попова фото голая анастасия фото голых девушек из челябинска с которыми можно пообщаться Порно фото мужчины переодетые в женщин фото голых женщин за сорок с домашнего архива фото эро зачарованных в попку мамку фото Лесбис фото лезби фото чтобы кончить жён трахают в зад фото cvh эро звезд фото юмора толстые лесби фотопорно голые русские целки у гинеколога фото Фото девушки с вагинальными расшерителями modeiros фото alexandra Порно видео мама запалила сына и фото вагиной Сиськи порно фото загрелые лосинами девушек фото с эро спущенными химии по таблица менделеева лет 50 фото голые женщины игры 2009 года на пк фото порно пышные леди фото moms porno фотографий сканер для куриные фото Тушеные желудки рецепт spaces К фото пароли частным фото девушек подростков нагишом Голые пизды.фото непобедимая порно фото ебля