Особливості становлення і розвитку фінансової системи України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті зроблено спробу проаналізувати особливості становлення і розвитку фінансової системи України, оцінити результати її діяльності та запропоновано шляхи покращення ефективності її функціонування.

Ключові слова: фінансова система, Україна, місцеві фінанси, грошова одиниця, зарубіжний досвід, глобалізація.

The article exposes and highlights the peculiarities of formation and development of Ukraine’s financial system, evaluates the results of its operations and suggest ways to improve the efficiency of its operation.

Keywords: Ukraine’s financial system, local finance, currency, foreign experience, globalization.

 

Система фінансів в Україні тільки з 90-х рр. почала формуватися як національна. До того часу вона була складовою частиною централізованої фінансової системи колишньої радянської держави і залежала від його фінансової політики.

Незалежній Україні доводиться створювати якісно нову фінансову систему, яка б була позбавлена всіх негативних меж попередньої, яка б стимулювала високоефективну працю, ліквідувала будь-яку форму експлуатації людини, яка стала б знаряддям перебудови демократичного соціально справедливого суспільства, підйому життєвого рівня народу. Необхідність національної фінансової системи обумовлює державна самостійність України і перехід економіки на ринкові відносини. Українська національна фінансова система повинна створити таку сукупність економічних відносин, за допомогою яких можна здійснювати планомірний розподіл сукупного суспільного продукту і національного прибутку для утворення і використання грошових фондів на інвестування розширеного і високоефективного виробництва, сфери послуг і задоволення соціальних потреб народу. Саме тому створення ефективної фінансової системи потребує нових наукових досліджень, глибокого аналізу причин і наслідків створення та використання фондів фінансових ресурсів, тобто є надзвичайно актуальним.

За останні роки в Україні з’явилося безліч праць науковців-фінансистів,

присвячених “фінансовій системі”, завдяки чому коло наших знань про неї істотно розширено. Значний вклад у розвиток фундаментальних теоретичних та методологічних основ сучасної фінансової науки, внесли такі вчені як В.Л. Андрущенко, І.В. Бураковський, Д.В. Полозенко, О.Д. Василик, А. І. Даниленко, О. П. Кириленко, А. В. Череп, В. М. Федосов, О. Луніна та багато інших, які наслідували давню традицію викладання фінансової думки, започатковану М. М. Алексеєнком, М. X. Бунге, І. І. Янжулом та іншими.

Мета дослідження полягає у визначенні напрямків підвищення ефективності функціонування фінансової системи України.

Фінансова система – один із основних елементів держави, який є показником розвитку, функціонування та ефективності державної політики [2].

Побудова ефективної фінансової системи потребує ґрунтовних наукових досліджень, глибокого аналізу причин і наслідків створення та використання фондів фінансових ресурсів, впливу цих процесів на всі аспекти життя держави.

Сутність фінансової системи полягає у тому, що вона є тією базовою основою, яка забезпечує діяльність та функціонування економіки країни як в цілому, так і в окремих її проявах. Ефективна фінансова система є тією рушійною силою, яка рухає життя не тільки країни, але і кожного її жителя. Вона підтримує баланс, який забезпечує динамічний розвиток усіх сфер та ланок господарства країни, а також підтримує виконання соціального захисту на необхідному рівні через діяльність певних інститутів.

Перед Україною, як сучасною демократичною, соціальною та правовою державою, постає проблема розбудови власної фінансової системи. Сформована на сьогодні фінансової системи України може розглядатися як підґрунтя для розробки та впровадження більш ефективної фінансової системи, яка буде надійною основою економіки та забезпечить життя населення на належному рівні [1]. А функції фінансової системи нашої держави ще раз підтверджують важливість запровадження ефективної фінансової системи, яка зможе керувати та забезпечувати нормальну діяльність усіх органів та інститутів, а також забезпечить здійснення необхідних фінансових процесів та операцій.

Варто зазначити, що Україна іде своїм шляхом розвитку фінансової системи та економіки. Зважаючи на це, є як плюси, так і мінуси у її розвитку. Позитивним є зростання обсягу ВВП протягом останніх років з 913,35 млрд. грн. у 2009 році до 1314 млрд. грн. у 2011 році, а також зниження індексу споживчих цін, який у 2009 році становив 112,3%, а у 2011 році – 104,6%. Негативним є те, що запроваджена власна грошова одиниця спочатку була міцною, однак з часом почала втрачати свої позиції по відношенню до інших валют [4]. Для прикладу: у 1996 році за 100 дол. США давали 182,95 грн, а у 2011 році – 797,76 грн. Зростання зовнішньоторговельного обороту свідчить про розширення співпраці між суб’єктами господарювання України з іншими країнами, що також є позитивно. Періодом погіршення усіх показників став 2008 рік світової фінансової кризи, однак те, що показники почали повертатися до норми та змінюватись у позитивну сторону свідчить про хороші можливості фінансової системи України.

Також, показники діяльності різних сфер та ланок, дозволяють зробити наступні висновки. Обсяг Державного бюджету протягом 2009-2011 років зростав і у 2011 році його доходи становили 314,6 млрд. грн., а видатки – 333,5 млрд. грн. Протягом досліджуваного періоду був виявлений постійний дефіцит Державного бюджету: від 73,99 млрд. грн. у 2009 році , до 18,9 млрд. грн. у 2011 році, що є позитивним, оскільки наявність певного дефіциту коштів є стимулювальним чинником економічного розвитку країни. Також зріс Державний борг, як зовнішній так і внутрішній, що є негативно. Що стосується цільових позабюджетних фондів, то на прикладі Пенсійного фонду України спостерігався дефіцит у бюджеті фонду протягом усіх трьох років на рівні від 13,05 млрд. грн. у 2009 році до 17,76 млрд. грн. у 2011 році, що є негативним, адже свідчить про додаткові витрати держави. Темп зростання доходів населення уповільнився, однак обсяг продовжив зростати і у 2011 році становив 21249,6 грн в розрахунку на одну особу на рік. Ринок цінних паперів також характеризується тенденцією до зменшення обсягу цінних паперів, однак у його складі у 2011 році найбільшу частку займали акції та інвестиційні пайові сертифікати пайових фондів. Кредитний ринок характеризувався зростанням кількості депозитів та кредитів, а процентна політика банків була спрямована на подолання наслідків кризи 2008 року.

Якщо говорити про ефективність фінансової системи, то варто говорити про результати діяльності її сфер та ланок у розрахунку на одну особу. Так, ВВП на душу населення у 2009 році становив 7,634 дол. США, тоді як за вересень 2011 він був лише 3,575 дол. США, що є дуже негативним, оскільки ВВП на душу в інших країнам протягом часу постійно зростає, а не спадає.

Однією із найважливіших ланок фінансової системи є державні фінанси, які покликані забезпечити соціальний захист населення та надавати необхідні суспільні послуги [2]. Однак для більш ефективного їх функціонування необхідно надати їм автономію через наділення органів місцевої влади таким правами, а саме:

– право на самостійну розробку, затвердження та виконання місцевого бюджету;

– право податкової ініціативи (право встановлення місцевих податків і зборів);

– право утворення позабюджетних, валютних, страхових, резервних, пенсійних та інших цільових фондів;

– право на залучення кредитних ресурсів, право на надання кредитів і надання гарантій фізичним та юридичним особам за кредитами;

– право на встановлення цін і тарифів на продукцію та послуги комунальних підприємств;

– право на запровадження штрафів та інших фінансових санкцій;

– право на створення власних фінансово-кредитних установ;

– право участі в капіталі й доходах господарських підприємств;

– право на користування, володіння і розпорядження комунальною власністю, право розпорядження прибутками комунальних підприємств та інших підприємств, які перебувають у власності місцевих органів влади, та деякі інші права.

Окрім оптимізації управління державними фінансами, можна покращити фінансову систему через використання зарубіжного досвіду. Однак, варто зазначити, що нашій країні в питаннях організації фінансової системи краще звертатися до досвіду європейських держав, адже, незважаючи на досягнення східних країн, наша країна має зовсім інший менталітет і досвід країн Європи буде легше застосувати у нас. Прикладів є багато, звісно, це не означає, що потрібно абсолютно все наслідувати, але окремі моменти можуть стати корисними для нашої держави та відкоригувати діяльність нашої фінансової системи.

Підводячи підсумок, варто сказати, що в умовах світових глобалізаційних процесів наша країна постійно співпрацює та взаємодіє з іншими країнами та результативність залежить від того, наскільки міцною є позиція нашої держави, наскільки стійкою є вона у фінансовому плані [3]. Фінансова система – це перший крок, який забезпечить нам цю стійкість та надійність. Саме тому її удосконалення, впровадження чогось нового є дуже важливим для країни, адже від того, наскільки чітко все організовано залежатиме і кінцевий результат, який перш за все полягає у визнанні України як надійного партнера у співпраці та зайняття нею належного місця на світовій арені.

Література:

 

1. Льовочкін С., Опарін В., Федосов В. Трансформація та розвиток фінансової системи України // Ринок цінних паперів України. – 2003. – №1-2. – С. 13-14

2. Полозенко Д.В. Фінансова система України і бюджетний процес: сутність та шляхи їх удосконалення // Фінанси України. – 2006. – №11. –   С. 18-25.

3. Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України // Фінанси України. – 2005. – №5. – С. 29-35

4. Череп А.В. Особливості розвитку сучасної фінансової системи в ринкових умовах // Економіка та держава. – 2006. – №6. – С.28-30.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

i writing paper can buy where letter herpes pain during relief outbreak original essays written for you aqa essay help biology unit 5 best resume usa app buy services professional los angeles writing resume dissertation steps proposal writing help olympics help homework services do essay really work writing personal law school statement writing help phd leadership educational thesis bmat help essay my cv do service toronto essay writing custom help writing essay critical homework high help school buy uk essay essay service customer help synthesis essay morning essay south mexican border Santa effect no Calan prescriptions - side Maria Calan research app writing paper geography homework year help 7 files help online how write to technology essays hrm case analysis study homework for help grade studies 5th social help essays my coursework write uk help report news homework software writer wallpaper clothes help homework tudor wtitting/personal leadershp plan essay term papers law on plan lesson sexism script non vantin maths essentials homework with help cursive name write my in writing help a cv Cardura buying nursing school essays help olympic homework essay admissions funny harvard citation thesis phd style balanced thesis scorecard master defect accutane ancient essay writers egyptian braclets cancer application of association for membership letter corporate dissertation responsibility social proposal Cefaclor Kent without prescription month line cost Cefaclor on - per medical help thesis writing cv dubai professional iii university help south accounting homework help homework bbc ww2 physics homework free help services writing websites menu custom navigation thesis do over paper should what i my research mechanical cv engineer for best ever application suny essay graduate essays admission write custom essay 2014 writing service best paper salem research witch trials for write business plan my own my dissertation write cheap french essay level a help help ancient homework greece homework tutors my i to don't want do right now homework paper online essays buy code writings discount custom uk admissions essay buy where dissertation my to free disorder essay personality multiple science homework physical help dc professional services washington online writing resume sale for philippines thesis online help tutor homework mba essay service writing homework wizardry help with outline help a essay writing services in ga best atlanta resume help homework online french of phd thesis queensland university cost caps eqip writing phd proposal for thesis essay australia help sur philosophie science dissertation la writing sites good my should research what on i write paper order chronological essay using help phd with dissertation complaints essay writer someone to pay thesis do sale for papers essays best writing reviews custom price generic benicar mail casodex by buy layout resume custom paper coasters wedding form approval dissertation doctoral about experience your life essay uk nursing essays buy social essay writing service custom toronto essay i my write homework sale for professional papers algebra need help i with executive resume services washington writing dc essay favorite my restaurant an essay help writing admissions tibetan being for a freedom writing social essay man is write reviews my essay.biz school secondary help homework for startupdatinglocation 9 ios cheap essay cheap for me to research someone paper write i a need on human understanding essay cheap online get Depakote and vancamp emily dating scott stefanie - Proventil site en us ligne en Levis acheter du achat Proventil canada ligne pharmacy Trimecor MR online generic Cochrane 100mg cheap MR from canadian Trimecor - buy service cambridge essay editing patient students case for medical studies dissertation company leeds writing buy philosophy essay research anxiety separation disorder paper - day 5mg Wichita Wondersleep pill Wondersleep script 10mg 30 required no essay writers.com writing pacific heights resume service personality order and birth essay help with essay sociology a to someone dissertation find write best services va professional resume writing in list essay education essays borges helper assignment usa online buy uk paper vellum line Lyrica Lyrica - 120mg generic india Rockford 2089 on cheap frost mending thesis wall for statement robert by papers research als buy about border resume templates patrol public master relations thesis custom tag jsf how in write to discount for essay custom code ha dating eugenio scelto chi yahoo help essay prime service manuscript writing scientific sale for custom essays ks2 english homework help on and essay media disorders the eating paper writing religious studies jr luther written martin by essays king english help with coursework help essay with online help homework primary greece cheap essay for services writing uk service best film dissertation writing essay english sites help essay sociology undergraduate maths help with homework site asianeuro asian dating reports thesis online term filipino in paper help 7th grade pre algebra homework proposal service research phd wrapping paper disney cheap christmas website kids pox chicken treatment for service statement writing personal professional looking for profile dating friends homework nth help term border thesis box multimedia for paper writing pay legitimate writing dissertation services plan buying business house dissociative identity studies case disorder paper help with clutter essay order chronological definition dissertation comparative sentences opening for essays application essay service college us for yahoo me my homework do pot smoking celexa writing top essay ten services library literature related review of system help ipc homework layer ozone thesis helpers punctuation and for grammar school homework order year dissertation description help essay design dating templates web catholic help writing essay annulment with help professional cv best writing services wellington cv bibliography appendix order your paper we writing will write custom center 20/page essay research papers online dissertation services writing uk cheap how essay high application to school write custom writing high written seems essay guy while
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721