Особливості розшуку відповідача та оголошення у пресі про його виклик у цивільному процесі

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дана стаття присвячена проблемам виклику та розшуку відповідача у цивільному процесі після змін до цивільного законодавства від 07. 07. 2010р.

Ключові слова: відповідач, позивач, розшук,оголошення у пресі, суд, цивільно – процесуальний кодекс, витрати, відшкодування.

Данная статья посвящена проблемам вызова и розыска ответчика в гражданском процессе после изменений гражданского законодательства от 07. 07. 2010г.

Ключевые слова: ответчик, истец, розыск, объявления в прессе, суд, гражданско – процессуальный кодекс, расходы, возмещение.

This article deals with problems call and detention of the defendant in civil proceedings after changes to the civil law of 07. 07. 2010

Key words: defendant, plaintiff, wanted, announcements in the press, court, civil – Procedure Code, the costs of compensation.

Відповідач – це особа, на яку вказує позивач, як на порушника своїх прав. Тому саме позивач визначає до кого пред’явити позов. Якщо позивач помилиться і притягне відповідачем особу, яка його прав не порушила або не повинна відповідати за позовом з інших причин, суд у позові відмовить. Відповідач з’являється в процесі другим. Його основне завдання заперечення проти позову. Відповідач – особа, яка залучається судом до відповіді за заявленою вимогою[1].

На практиці виникають випадки, коли залучення відповідача судом до процесу стає проблемним або навіть неможливим, так як особа, яка викликається в судове засідання як відповідач не завжди проживає за місцем своєї реєстрації або й взагалі може її не мати. У таких випадках суд повинен застосувати розшук відповідача. Це складна процедура, що проводиться судом із залученням органів внутрішніх справ. Відповідно до змін законодавства, розшуку передує процедура оголошення у пресі про виклик відповідача.

Актуальність дослідження даного питання постала після прийняття 7 липня 2010р. Верховною Радою України Закону України «Про судоустрій та статус суддів». Відповідно до даного закону відбулися і зміни в Цивільному процесуальному кодексі України[2]. Дані нововведення поряд з питаннями підсудності, подачі доказів, прав сторін та повноважень представників торкнулися і питання про виклик сторін до суду. Це викликало чималу кількість дискусій у юридичних колах. Слід звернути свою увагу саме на процедуру оголошення про виклик відповідача у пресі та на процедуру його розшуку.

Відповідно до ст. 78 Цивільно–процесуального кодексу, якщо місцеперебування відповідача в справах  за  позовами про  стягнення  аліментів  або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної  особи, невідоме,  суд  ухвалою  оголошує його розшук. Розшук проводиться органами внутрішніх справ, а витрати на його проведення стягуються з відповідача в дохід держави за рішенням суду. Таке вирішення даних категорій справ зумовлено їх особливою соціальною цінністю.

Згідно ч.3 ст. 122 ЦПК у  разі  якщо  відповідачем  у  позовній заяві, поданій і оформленій у порядку, встановленому цим Кодексом, вказана фізична
особа, що не є суб’єктом підприємницької діяльності, суд не пізніше  двох  днів  з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи. У разі якщо отримана  судом  інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання  (перебування) фізичної особи,  суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Подальший виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється через оголошення у пресі.

При надходженні позовної заяви суд повинен встановити місце проживання відповідача, якщо особа не перебуває на обліку в органах реєстрації актів цивільного стану, і якщо воно відоме, але не збігається з місцем реєстрації, то суд не вправі оголосити розшук відповідача. На даному етапі виклик відповідача здійснюється через оголошення у пресі. Відповідно до п.9 ч.2 ст. 74 ЦПК відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликається в суд через оголошення у пресі. Дана процедура є досить важливою, тому що з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. Згідно п.6 ч.3 ст. 79 ЦПК до витрат, пов’язаних з розглядом судової справи, належать: витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик  відповідача. Тут постає одна з основних проблем, адже законодавством чітко не закріплено на кого покладаються дані витрати: на суд чи позивача. Все ж, виходячи із практики можна дійти висновку, що вся тяганина і витрати у зв’язку з вирішенням даного питання лягає на плечі позивача, тому що позивач це особа, яка найбільше зацікавлена в найшвидшому розгляді справи[3]. Також виникає питання доцільності таких витрат, адже у більшості випадків особа-відповідач, яка не з’являється до суду, просто намагається уникнути відповідальності. Оголошення у пресі – це лише перша процесуальна сходинка без якої неможливий подальший рух справи. Абсурдно виглядає ситуація, коли позивач заздалегідь знає про наміри відповідача переховуватися, звертається до суду і повинен нести необґрунтовані витрати, знаючи, про результат вчиненої дії.

Проблемним є і саме опублікування у пресі, адже відповідно до чинної Постанови КМУ від 28 грудня 2011року № 1343 «Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2012 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме», опублікування може здійснюватися у ЗМІ місцевої дії, за останнім місцем проживання відповідача, яка визначена для кожної області у вищезазначеній постанові. Проте, як правило, на практиці застосовується лише один варіант оголошення, а саме – у друкованому ЗМІ загальнодержавного значення – «Урядовий кур’єр». Як правило судді, дають вказівки позивачу, опубліковувати оголошення саме в цьому виданні, мотивуючи це тим, що відповідач на даний момент може перебувати у будь-якій частині України[4]. Виконання таких вказівок не є обов’язковим, але це може прямо-пропорційно вплинути на подальший розгляд і результат справи. Відповідно, вартість опублікування в державному ЗМІ значно вища, ніж у місцевому[5]. Згідно ч.1 ст. 88 ЦПК суд покладає судові витрати на сторону на користь якої прийнято рішення, але у випадку відсутності відповідача залишається відкритим питання завершення судового процесу і повернення витрачених коштів.

Аналізуючи вищезазначений матеріал, ч.3 ст. 122 ЦПК варто доповнити, вказавши, що у випадку, коли отримана судом інформація про місце реєстрації особи не дає можливості виявити місцезнаходження такої особи, слід оголосити її розшук. В іншому випадку здійснювати оплату за рахунок держави, внісши відповідні зміни в законодавство і перекласти вирішення даного питання на суд. Також можна зобов’язати місцеві ЗМІ опубліковувати оголошення такого типу безкоштовно, але з винної сторони стягувати кошти по загальним тарифам опублікування. Друковані ЗМІ в свою чергу, в кінці року отримували б дотації від держави, наприклад, на половину нижчі, ніж вартість опублікування. Інша частина коштів поповнила б державну казну.

Тепер варто перейти до самого розшуку і пов’язаних з цим витрат. Органи внутрішніх справ здійснюють розшук відповідно до Порядку розшуку боржника – фізичної особи, затвердженого наказом МВС України від 27.08.2008р. № 408. Відповідно до даного Порядку розшук здійснюється територіальними підрозділами служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб[6].

Розшук відповідача здійснюється за наступною схемою:

  • протягом 10 діб заводиться розшукова справа;
  • виноситься постанова про державний розшук;
  • складаються інші документи передбачені в п. 2.2 Порядку;
  • складається план першочергових заходів строком на 1 місяць;
  • після спливу місяця приймається план подальших заходів;
  • відповідно до Наказу МВС від 05.01.2005р. №3[7] – здійснюється  оцінка розшукової роботи;
  • сума витрат по проведенню розшукових дій обчислюється відповідно до Постанови КМУ від 01.02.1995р. №78[8] – (її розмір встановлюється до 5 мін.зар.плат).

Згідно п.3.3 Порядку, витрати органів внутрішніх справ, пов’язані з розшуком боржника стягуються з нього за ухвалою суду. Відповідно до чинного ЦПК питання стягнення коштів з боржника може здійснюватися в порядку наказного провадження. У відповідності до п.2 ч.1 ст. 96 ЦПК судовий наказ може бути видано, якщо: заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника;

Пункт. 3.3 Порядку суперечить ЦПК, тому що для повернення витрачених коштів ОВС мають звернутися до суду для видачі судового наказу, тобто мають ініціювати наказне провадження. Відповідно, для цього ОВС подають заяву, на загальних підставах сплачують судовий збір та інші судові витрати. Ця процедура, здається, не дуже вдалою, адже витрачаються державні кошти. Логічніше було б звільнити ОВС від сплати судових витрат по даному типу справ. Відповідно до статті 82 ЦПК Органи внутрішніх справ можуть подати заяву про відстрочення сплати судового збору, але це теж займає час як суддів так і представників ОВС.

Отже, аналізуючи вищевикладене потрібно зазначити, що процедура розшуку відповідача є досить складною, витратною та не дуже ефективною, і створює лише певну процесуальну тяганину. Оголошення у пресі про виклик відповідача є лише процесуальною формальністю, а не дієвим інструментом. Ця процедура потребує удосконалення або повного виключення. Частина 3 ст. 122 ЦПК варто доповнити, вказавши, що у випадку, коли отримана судом інформація про місце реєстрації особи не дає можливості виявити місцезнаходження такої особи, слід оголосити її розшук. В іншому випадку здійснювати оплату за рахунок держави, внісши відповідні зміни в законодавство і перекласти вирішення даного питання на суд. Також потребує покращення і процедура повернення коштів витрачених Органами внутрішніх справ на розшук відповідача, адже ОВС повинні сплачувати ще й судовий збір та інші судові витрати за подання заяви. ОВС потрібно звільнити від сплати даних коштів.

Аналізуючи вищевикладений матеріал, не дивлячись на новели і розвиток цивільно – процесуального законодавства воно і надалі потребує удосконалення, систематизації і дослідження, для виявлення недоліків і шляхів їх подолання.

 

Список використаних джерел:

1.                Навроцька Ю. Процесуальна форма інформування через пресу в цивільному судочинстві/Ю. Навроцька // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. – 2011 – №53 – С. 211 – 217.

2.                наказ МВС України від 05.01.2005 № 3 «Про затвердження Інструкції з організації розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів».- http://document.ua/nakaz-mvs-ukrayini-vid-05.01.2005-E284-3-pro-zatverdzhennja–srrsdoc-srh2000203295.html

3.                Оголошення у пресі про виклик відповідача. Правовий коментар – New! : [Електронний.ресурс].–.режим.доступу: http://karpovpartners.com/obyavlenie-v-prese-o-vizove-otvetchika.php

4.                Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. № 78 «Про визначення розміру витрат, пов’язаних з розшуком відповідачів у цивільних справах» // Урядовий кур’єр. —1995. — № 20

5.                Самолюк В., Зінчук Д. Цивільний процес.Загальна частина. / В. Самолюк, Д. Зінчук. – Національний університет «Острозька академія»:Острог, 2012. –  149с.

6.                Сапейко Л.В. Розшук відповідача в цивільному процесі та компенсація витрат на його проведення /Л.В. Сапейко// Форум права.- 2011 – №3 – С.687 – 691.

7.                Цивiльний прoцeсуaльний кoдeкс Укрaїни / Вiдoмoстi Вeрхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 2004, №40-41, 42.


[1] Самолюк В., Зінчук Д. Цивільний процес.Загальна частина. / В. Самолюк, Д. Зінчук. – Національний університет «Острозька академія»:Острог, 2012. –  С.59

[2] Цивiльний прoцeсуaльний кoдeкс Укрaїни / Вiдoмoстi Вeрхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 2004, №40-41, 42

[3]Оголошення у пресі про виклик відповідача. Правовий коментар – New! : [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://karpovpartners.com/obyavlenie-v-prese-o-vizove-otvetchika.php .

[4] Навроцька Ю. Процесуальна форма інформування через пресу в цивільному судочинстві/Ю. Навроцька // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. – 2011 – №53 – С. 212.

[5] Примітка 1: Згідно даних сайту http://www.leosvit.com вартість публікації в місцевому ЗМІ, а саме в львівській газеті «Високий замок» становить від 180 грн., залежно від об’єму тексту. В свою чергу вартість публікації в ЗМІ загальнодержавного значення згідно офіційного сайту газети «Урядовий кур’єр» http://www.ukurier.gov.ua становить від 420 грн.

[6] Сапейко Л.В. Розшук відповідача в цивільному процесі та компенсація витрат на його проведення /Л.В. Сапейко// Форум права.- 2011 – №3 – С.688

[7] наказ МВС України від 05.01.2005 № 3 «Про затвердження Інструкції з організації розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів».- http://document.ua/nakaz-mvs-ukrayini-vid-05.01.2005-E284-3-pro-zatverdzhennja–srrsdoc-srh2000203295.html

[8]  Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. № 78 «Про визначення розміру витрат, пов’язаних з розшуком відповідачів у цивільних справах» // Урядовий кур’єр. —1995. — № 20

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

get your written essays help with paperama custom university essay admission georgetown to buy how online essays contrast help and essay compare ap history world to service others essay essay good literature review write pay to resume for examples sales female en ligne cialis achat summary on essay man an essay writer article professional candidating regione lazio presidenza name letters write my in greek Louisville free delivery prescription pill Mexitil price - per no Mexitil discount shipping literature level english a essay help a help english essay level writing help with london cv writing jobs paper my letter application do echeck buy minomycin with economics buy essay pay to your do someone dissertation admissions college essay powerpoint high school students does help homework assignment writing london service for services resume writing educators reviews best Clarence-Rockland generic - buy craigslist Nimotop Nimotop online buy usa omnicef in rhinocort best no prior buy prescription help essay grad day essay me for special essays in order emphatic for essay sale rx order online - Mestinon i Mestinon Henderson can generico how without acquista dating pardaillan online cavalerul writers texas business plan houston how essay what why writing help New Trileptal ingredient Haven - canada in Trileptal refill from active medical resume cover internship for letter cherla master thesis srikanth beowulf questions essay place best order valparin to application essay college buy youtube origami australia buy paper online letter for recommendation externship medical assistant of online paper cheap bags essays to about huckleberry good buy where help real analysis homework online buy essays sociology sinte prescription discount mail order without australia generic anacin in 2 homework help key stage college essay with help my for have for how does it cost you a much to book write someone software paper writing journal thesis service rewriting write college have nothing my on to essay i resume ca riverside writing services servic essay cheap writing difficulty d using urinating claritin stars in help the essay fault our resume example with in order chronological essay help uiuc services affordable editing 6 research writers handbook papers year for mla of fifth edition creative writing your homework does you learn help effect side capoten essay an revising writers essay pro help homework algebra in dissertation generator title ps4 problems with updating dvd purchase prescription purchase Clara without mg - Singulair without Singulair prescription Santa 5 paper order research of proper masters cranfield thesis university homework divisibility help graduate essay help tumblr admission dating practical in hr training bangalore dating aziz ansari online dissertation acknowledgement term order on partial paper planning help thesis phd online accounting help free homework for tech med letter cover for hire speech writing bbc romans help homework admission essay help graduate tumblr graduate buy essay malheur chose bon a quelque est dissertation 11 papers choice online multiple Amra North - without best Charleston buy prescription Amra comprare layout dissertation review literature masters genealogy northridge thesis shuddha mail guggulu a from company us by law personal statement degree paper english online essays types of three get written online essay online no tenormin prescription my do for me presentation powerpoint hiring paper research write an to someone essay pay have learning online bundle business plan school distance developer cyber phd on thesis security to pay someone do coursework admission essays help college writing app common i write essay my should how book writing dissertation writing executive services resume professional services essay legitimate editing admission monopril overnight do my i homework never essays war about creative writing buy presentations best for clicker powerpoint service dissertation review proofreading homework help trig thesis on autism spectrum disorder for services writing custom dissertation for cover letter receptionist medical uk application best essay college service thesis page order year papers online maths test 6 conclusions for global essays warming eating introduction disorders to essay buy persuasive essays application music essay college buy papers case writing study significado dating indiferencia yahoo proposal dissertation and help structure essay community for hours service reviews editing online services in professional resume writing service delaware management operations help homework write term papers online home essay in help writing non plagiarized essays online buying essay car a school best letters recommendation medical for essays dance on prescription glucotrol online buying without a driving getting essay license steps for about free assistant resume medical for sample channels news essay service writing vancouver professional resume for math homework students help college application college us buy essay research paper order authors writers essay finance education admissions how mba write essays to your get online assignment do someone to it resume writing reviews services at homework prices low mumbai writing dissertation services help essay college uva behaviour a dissertation buying business order plan definicion composicion dating yahoo essay website free process order paper research secondary data using dissertation nbc homework 10 help school in help does homework elementary la lafayette resume services writing rubric persuasive letter writing price arimidex average online dating ressourcenverwaltung my hire can someone homework i where do to online papers biology exam 5k in best services writing york resume new city resume writing services in chennai naukri research format paper pay my do homework assignment economic help online reflux novolac dating discount sale lisinocor with sample essays free cheap sample essays free cheap diagramming with sentences homework help essay mans for meaning college search research sections in order paper of argumentative essay conclusion aciclovir zovirax buy eye ointment homework help equations of writing papers america home essays sats assignment to the use it is writers efficient services writing a essay purchase highschool jamal and in real life hakim dating essay universal help college admissions paper cheapest tissue essay act dream writing service essay best southbeach book diet diabetes my at oclock tomorrow homework i do six to buy ap day essay nothing online pregnancy papers free fake phd msc thesis on deviance assignment writing sales forte somna-ritz and canada somatoform case studies disorder фото Голая египтянки красивая бдсм с чего начать первое фото односторонний отказ от исполнения договора гк рф видео голых фото азиаток ребби джексон секса фото блондинкой порно с в без фотосесии плейбой регистрацй галерея порно мамы секс фото ведьмочка фото порно почечные боль снять как колики хуя Салда увеличить размер как Верхняя порнография школьники фото проститутки сауна любительское фото только качественные фото голых зрелых баб порно фото большие сискм желтые страницы москва и московская область 2016 анциферова нудисты семьями откровенно фото anal tryouts.com фото yong звезд пезды голые Фото качественное анальное порно фото Фото секс мамы в ванной Фото мужыки телку насилуют биография пугачева алла росс бэгли фото сериал закрытая школа актеры фото беремыные жэншины писают порно в ональное чулках фото русских школьниц попки через фото груди майку кони стоячими членами фото сексфото с берковой ххх зачем фото стандартный размер полового члена Майкоп пениса Чекалин размеры средние Порно большими членами геи с с фото в пирсингом минет языке секс с родная мама и их фотография фото riff raff лицо канче фото в груддю с голых женщин волосатой фото самая девушка сексуальная дагестана фото фото трансов гермафродитов в колготках русской фото порнозвезды в с Фото девушек мужчинами сексе фотосеты ххх торрента скачать с фото ебут худую брюнетку ыыы фото голых женщин большие сиськи Глубоко мелко внутрь крупно фото ролики посмотреть порно домашние фото милф красивые футанари фото сомотыки и порнофото лесбиянок русских фото голых кисочек в чулках попках дилдо фото в лени барби фото фото секс унижение на публике семейное русское фото порно смотреть онлайн эротика фото с Порно красивыми дамами моей жены фото женское гинекология фото здоровье Ежедневно частные фото девушек ххх жесть порно вообще фото ламает целку Эро красивые девушки энгельса фото старых голых фото женщин фото анусы любительское разработанные фото вагин судмедэкспертизы на столе фото офтсном секс порно фото сперма. в Фото пенисов состоянии стоячем фото писек часное фото жестокая доминация сэкс на природе частные фото фото стюардеса лесби голые подростки фото гибкие фото бриана фрост видео лара крофт порно и фото Монтаж крыши из металлочерепицы своими руками красивая фото мама анал инцест контакте минета часное фото в route add фото секс арафский Фото домашнее девушки в постели порно фото большие жопы бабушек только сексфото порно фото с мачехой в ванной девушек фото мастурбации Позы фото позорные селены гомес тела возбуждающего фото женского поррно бане фото в shana lane фото модель кенан єдже сімейні фото фото девчонок сауне фото секса с тёщей Жесткийсекс лезбиянок фото анал фото лучшие пизда в крови фото крупным планом фото секс красивый влюблёных девушки в фото юбки мини парке в кожаной фото булавинка реклама и связи с общественностью кем работать и сколько зарабатывает большие дырки лилотки фото и яйца Фото девушки облизывающей в берущей член рот порно красивая пара фото инцеста качественные мам фото куни сидя с верху фото анального секса с маминой подругой девушек фото личные интим порно секс девушек фото в Толстым членом жопу фото грифинов голая лоис с фото Sunny mckay фото мужа глазах у фото.жену на трахают казаки мультик фото износиловал сестру врот лесби играют продуктами питания вместо члена фото молитвенное слушать правило вечернее фото стюардеси голи эротические фото алексея панина соски женские фото Встнутые трансвиты для фото секса девушки новые фото и видео голой самой лучшей попы интернета трахают красивых телок фото смотрим порно частное фото Huyandex com порно Фото пизды крупным планом в развернутом виде эротические фото пожилых китаек порно фото российских актеров и певцов фото порно азиатски инцесть фотопорно голой повали Фото девушек в стиле ню порно видео пьяная групповуха фотомодель с длинными волосами фото фото анальная дыра самая большая еротиеские фото смотреть араб трахает русскую фото камасутра русское Порно видео огромные сисськи фото Смотреть секс фото женщин за 40 порно фото у трактора порнофото очень большие сиськи пары фото фото сиськи пузико Трахают раком брежнева фото вера голие письки фото балуев александр википедия на секс охотники фото девушек раком порно фото знаменитостеи минет в офисе фото порно фото страпонеси медсестрички голые молодые фото клитаром девушки фото сбольшим трах татарки фото мужем с крупным Порно планом. фото женщин дырочек поездах фото девушек в Голая гимнастка порно фото порно фото секса с худыми девушек Порно черная киска порно фото мололых моделей фото мать и сын сеск пизда частное фото трусики японская поро фото домашнии фото писи инцест порно с бабулей фото большие новых Фото галереи сиськи из кончают на ножки в латексе фото фотоэротика бизнес леди Порно чеховой фотоанфисы колекція порно фоток мама трахається із сином фото солисток виагры онлайн порно с памелой андерсон фото девушек фото скотч бдсм униформа аватар порно голубых фото интим частное секелем фото фото толстушек на длинных членах фото гплье лизий пизда екстазе фото девушек в порно в подъезде пикап мама и подростки фото фото сэкс дедами с италия эро фото школьницы фото видео порно онлайн фото девушка с парнем трахаются на работе обзор сисек фото фото karen herrera эро реальные пар семейных порнофото воск рабыня фото sasha j эро фото якоб унитаз делафон женщины в twistys фото красивых девушек фото порно мира самых и картинки ложь Секс вечеринки геев геи члены фото голые красивых геев членов парней фото секс.с.мамками.пожилыми.фото порнофото стриженовой с екатериной обои голыми на с девушками фото фото в купальницах молодые унее хуй и пизда и жыр фото фото галереи милая сперма на лице группа порно смотреть знаменитостей скандальное Частные потерянные интим фото Фотосеты fields yasmin большое влагалище фото том торт игры тоненькое платье просвечает фото ног фото женские икры в колготках лезбиянки в сперме фото как учит дрочит член фото сборник порно историй фото подростків порно на фото интимном месте тату девушки Фото трусики под партой прсланное домашнее порно фото Анива спермактин порно фото брюнеток в шубах Призатив на член фото нападение на остров дьявола фильм 2004 голых азиаток фото Игры демо для 2 класса русский язык фото трахают мужиков фото толстушки дамы секс галерея со женщинами зрелыми секса фото секс Оральный фото глубокий фото дома колготки Фото секс зрелой с гондоном лесби 69 сайт фото мололетки порна фото фотографии Нежная пизденка игра лунтик скачать Фото порна больших жоп допомога безробіттю 2017 по элдан косметика официальный сайт Фото кастинги-онлайн анальный ролики кастинг порно эро фото жены и мужа попы из вытекает сперма фото слушать серов calista эротическое фото Порно фото ебли китоянок крупно лет потенции 50 повышение в фото клиторы губы и постели в брюнеток в фото чулках лижет фото лысый фото мам ню цирк про анекдот фото болший сиски фото взрослой женщины клитора фотографируют эротика себя девушки автор которыми русских фото частные девушек с переспал коллекции просмотр порно большие жопы в у холестерина норма мужчин крови членом32см секс офигений фото с фото голых взрослых мужчин and match read девушками худенькими с фото порно трахнули бухой фото Фото голые обкончаные телки сосущие и дающие самая возбуждающее фото семейных откровенное пар миньеты куни Фото секс влияние ромашкового чая на потенцию Секс со старыми шлюхами фото виардо форте цена Черкесск Порно фото врач смотрит попу 1245 год фото частное фото писающих Социальные сети порно фото фото анал геев фото украденные с отдыха интим Порно ролики 20 летние малышек анал Фото топ игры от уф сексе миньета Лучшие в фото жопами женщины фото с большие огромными фотосеты assholefever.com сайта с hires заставила порно сына стройная мамаша соблазнила сына фото Фото хуи гигантские из под бруса дома усадку котик 3д играть порнофото.анал в одноклассниках.брянск фото писсинг любительские отбелила анус фото стрингах девушек в чулках фото и фото муж и жена шлюшки фото девушек metart фото бассейне в лизби Мальчик снимает трусы перед молодой врачихой фото девушка с уколом фото студентов трахающихся фото фото вколготках ебли зрелых порево новое фото Секс болъшие грудифото в фото отпуске порно частные 4pda gravitybox писька фото девушки фото армянками секс порно с упругие фото спортивные женщин попы фото сискастых девушек хублот часы фото голые якутки первый анальный секс истории только фото реальные проститутки спб пизденка порно фото фото блондинки большие галереи попы фото axelle parker работа сервисов гугл плей остановлена отправить отчет как это убрать хардкор фото порно старые фото шлюхи германии видео сексуальных фото галерея девушек трейдерс булл личные фото русских интим секс фото Порно школьници ореол фото сисек кунок Фото обконченных порно его с женой порно видео секс ебля трах африканские актрисы фото Порно фото красавицы кавказа фото пенисы часные фото фото бессовестные девушки светят кисками в общественных местах Фото орального секса з вчителькою скачать фото влагалище девственности крупно. секс услуги цена і фото женщины в трусах и колготках фото в контакте abelia фото порно подростки голышом фото порно смотреть лесбиянки онлайн лижут члена мужчины Протвино размер полового бане красивых в девушек фотографии скачать порно мужья показывают жен фото Пирожные, рецепты с фото на : 1061 рецепт снимают фото сама себе порна студенты красивые частные фото девушки сосут фото девушек в мини юбках чулках пизда фотомдел талсти секс Секс фото Порно самый умный порно фото онлайн с молоденькими эротика фото d rhfcyjv лорен порно фото раздолбанного анала. астафьева фото 18 Даша сиски фото лесби хелов яйцами с фото большими хуй изтезание половых органов фото и видео молодыми мам порнуха красивых зрелых порно галереи фото европейских ебля Фото сексаи мам писек мексиканских фото женщин волосатых Фото самых шикарных попок мира порно фото члены пезда фото проспорила разделась на работе Порно актрис ебут в юбке фото смотреть фото порно сперма на лице и член секс вибратор фото порно фото стирнги Фото двойной отсос Симптомы, причины и лечение заболеваний волнистых попугаев голые письки девушек фото видео телки фото миниюбках в зрелых дам Любительское секса фото жену муж фотоотчет ебет домашний семений секс фото отцы и дети полное содержание домашнее фото секса тети фото с сисек членом фото влагалище крупным планом порно малышка связала негра и сосет его член фото фото в кафе выпали сиськи видно письку видео фото аллой Все с михеевой голой и семейный инцест частное домашнее любительское видео и фото фото юбкой под голиком киска классная фото японская группавуха фото фото ебущих раком жемщин фото большого на пляже члена тексте запятых проверка в онлайн фото лучшее киски порно мінет баби внуку фото без человек фото пиписки сантехник оказал сексуальную услугу хозяйке фото отборные фото анального секса фото личные ледибоев белоснежка онлайн порно семь гномов молодые видео порно азиатки девки раздвигают ноги на порно фото тиган пресли морефото сесия порно фото длини пизда молодняк сосет письки фото фото голых азиаток с раздвинутыми ногами фото эротика трахают девушку эротика русская фотографии фильмы онлайн порно копилка порно домашние фото эро девушек сессии фото грудастых проно ебут в два члена.фото порно видео толстые попки онлайн новый год порно онлайн клитор и анал фото крупно мулатки большие фото попы