ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОТИВУ САМОТНОСТІ В ПРОСТОРОВІЙ МОДЕЛІ РОМАНУ МАРҐЕРІТ ЮРСЕНАР «АЛЕКСІС, АБО ТРАКТАТ ПРО ДАРЕМНЕ ПРОТИБОРСТВО»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Г. С. Сатановська
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків

Стаття присв’ячена аналізу засобів художньої реалізації мотиву самотності в романі М. Юрсенар «Алексіс, або трактат про даремне протиборство». У просторовій моделі роману було виявлено домінантний образ дому та визначено змістові опозиції, які є засобами втілення протистояння головного героя та навколишнього світу.
Ключові слова: М. Юрсенар, «Алексіс», мотив самотності, структура простору, образ дому.
  Статья посвящена анализу средств художественной реализации мотива одиночества в романе М. Юрсенар «Алексис или трактат о напрасном противоборстве». В пространственной модели романа выявлен доминантный образ дома и обозначены смысловые оппозиции, которые являются средствами отображения противостояния героя и окружающего мира.
Ключевые слова: М. Юрсенар, «Алексис», мотив одиночества, структура пространства, образ дома.
  This article is dedicated to the analysis of means of artistic implementation of the motive of loneliness in the novel “Alexis” by M. Yourcenar. In the dimensional model of the novel the dominant image of home was identified and semantic oppositions that are means of incarnation of confrontation of the character and the environment were marked.
Key words: M.Yourcenar, “Alexis”, motive of loneliness, structure of dimension, image of home.


М. Юрсенар (1903-1987) – одна з ключових постатей французької інтелектуально-філософської прози ХХ століття. Перший роман письменниці «Алексіс, або трактат про даремне протиборство» (1929), на відміну від її повоєнних творів «Спогади Адріана» (1951) і «Філософський камінь» (1968) майже позбавлений літературознавчої рефлексії. Існуючі наукові розвідки спрямовано на вивчення етико-філософських аспектів проблематики роману.
Зокрема, у дисертаційній роботі С. Жиронкіної «Проблема самопізнання та формування особистості в творчості М. Юрсенар: «Алексіс», «Философський камінь», «Спогади Адріана»» [4], авторка відзначає гуманістичну спрямованість філософських переконань письменниці, її намір підкреслити ідеї свободи вибору та відповідальності. Соціально-психологічні аспекти цього твору М. Юрсенар досліджувала К. Годен [7], яка виокремлювала проблему відчуження головного героя від своєї родини та питання детермінації особистості у світі.
Поетологічні особливості дебютного роману М. Юрсенар дотепер залишалися поза увагою науковців. Між тим, саме в цьому ранньому творі формуються художні та концептуальні засади подальшої романної творчості французької письменниці. Відтак, дослідження роману «Алексіс, або трактат про даремне протиборство» в єдності змістовно-поетологічних ознак є актуальним літературознавчим завданням, вирішення якого сприятиме створенню цілісної літературознавчої концепції творчості М. Юрсенар.
Метою пропонованої статті є вивчення засобів утілення мотиву самотності в просторовій моделі роману М. Юрсенар «Алексіс».
Мотив у контексті цієї розвідки розумітимемо як «неподільну семантичну одиницю тексту» [2], «один із суттєвих факторів художнього враження, одиницю художньої семантики, органічну клітину художнього змісту» [6]. Б. Гаспаров указує на такі форми реалізації мотиву в літературному творі: « в ролі мотиву може виступати будь-який феномен, будь-яка смислова «пляма», подія, риса характеру, елемент ландшафту, будь-який предмет, вимовлене слово, барва, звук і т.д.; єдине, що визначає мотив – це його репродукція в тексті…» [3; 30-31].
Мова просторових відносин, на думку Ю. Лотмана [5], є головним засобом осмислення дійсності та моделювання картини світу. Згідно Н. Валгіної [1], просторові уявлення у творчому, художньому контексті можуть бути лише зовнішнім, словесним образом, але втілювати інший зміст, не просторовий.
За сюжетом твору, головний герой Алексіс у прощальному листі до дружини Монік розповідає історію свого життя та наводить головну причину розставання з нею – гріхопадіння, відмовитись від якого виявилось неможливим для нього.
Модель простору роману «Алексіс або трактат про даремне протиборство» характеризується акцентованою замкненістю, оскільки образ дому виокремлюється як один із центральних образів аналізованого твору. На початку роману Алексіс розповідає про старий та мовчазний маєток у місті Вороїно, де він виріс: «Toutes les maisons du XVIII siècle sont ainsi: il semble qu’elles soient construites pour la réception des hôtes et nous n’y sommes jamais que des visiteurs mal à l’aise. celle-ci était toujours trop grande pour nous et il y faisait toujours froid… Woroїno était plein d’un silence qui paraissait toujours plus grand…». [8; 27, 29] «Усі будинки XVIII-го століття є такими: здається, що їх збудували для прийому гостей, а ми там тільки відвідувачі, що почувають себе ніяково. цей будинок був завжди занадто великим для нас, і там завжди було холодно… Вороїно був сповнений тиші, яка здавалась всеохоплюючою…». Тож, надаючи образу дому дитинства Алексіса таких якостей, як мовчазність, холодність, автор створює понятійну опозицію рідний дім – відчуження, що символізує загальну атмосферу дитинства головного героя, в якій чітко вимальовується тема самотності членів його родини. Роман є моноцентричним, наприклад, про свого батька Алексіс згадує лише один раз, декілька раз споминає про сестер, які, за його словами, були «très réservées» [8; 38] «дуже стриманими» та братів, лише мати була певним чином присутня в житті героя, він говорить про її доброту та готовність підтримати його у будь-якій ситуації, надає деталі її зовнішності та характеру.
Наявною є також опозиція родини та дому, яка є настільки підкресленою, що думка про втрату будинку не турбує Алексіса, більш того, він персоніфікує оселю і надає їй самій якостей індиферентності та байдужості: «Il se peut qu’elle aille un jour à des étrangers; cela lui serait indifférent, car les maisons vivent d’une vie particulière, à laquelle notre vie importe peu…» [8; 27] «Можливо, колись він перейде до чужих людей ; це йому було би байдуже, оскільки будинки живуть власним життям та наше життя мало їх турбує…»
У просторовій моделі роману предмети інтер’єру родинної оселі також акцентують відокремлення Алексіса від інших: «Il y avait dans le couloir qui menait à ma chambre, une gravure moderne que ne regardait personne. Elle n’était donc qu’à moi seul». [8; 30] «У коридорі, що вів до моєї кімнати, висіла сучасна гравюра, на яку ніхто не дивився. Тож, вона належала лише мені».
За сюжетом роману, коли Алексісу було шістнадцять років, батьки відправили його на навчання в інше місто, Пресбург. «Ce fut une époque pénible. je revois un grand mur grisâtre, le morne alignement des lits…» [8; 44] «Це були важкі часи. я знову бачу велику сіряву стіну, похмурий ряд ліжок…» Просторові елементи, деталі інтер’єру постають образними корелятами пригніченого стану героя. Епітети «сіряві» та «похмурий» увиразнюють цей ефект.
У віці дев’ятнадцяти років Алексіс поїхав працювати в Пресбург, де був змушений винаймати житло. Кімната була маленькою та бідно обставленою: « je m’étais logé dans une maison assez misérable… je souffrais de la maison où j’habitais; je souffrais des gens que j’y devais parfois rencontrer… Ma chambre m’avait d’abord répugné; elle était triste, avec une sorte de fausse élégance qui serrait le coeur…» [8; 67] « я влаштувався в доволі убогій оселі… я страждав з приводу оселі, де жив; я страждав з приводу людей, яких мені там доводилось іноді зустрічати… Спочатку моя кімната визвала в мене огиду; вона була сумною, із дещо вимушеною елегантністю, від якої стискалось серце…». У цьому прикладі наявним є паралелізм зовнішнього простору тексту (убогої та бідної кімнати) та внутрішнього простору (свідомості героя, його суму та почуттів щодо сусідів). Опозиції ‘Алексіс – кімната’ та ‘Алексіс – сусіди’ підкреслюють стан відгородження Алексіса від інших та загальну депресивну атмосферу його буття. Синтаксичні засоби передачі думок Алексіса – у цьому випадку це повторення членів складного речення, тобто прийом синтаксичного паралелізму, підтримують це враження.
Просторовий образ міста в романі також є засобом характеристики душевного стану героя. Перебуваючи в Пресбурзі, Алексіс ночами гуляє пустинними вулицями околиць міста, таким чином він лише зрідка зустрічає перехожих. Єдине, що, як він вважає, поєднує його з ними – безцільність тих нічних прогулянок, що є метафорою безцільності усього життя Алексіса.
Подальші події у житті героя ще більше підкреслили його відчуженість – він одружився, але щастя в подружньому житті не знайшов. Мотив самотності та відсутності взаєморозуміння втілюється в образі оселі – Алексіс і Монік переїхали до Відня, де влаштувались у новому домі: «Je vous laissai choisir les meubles et les tentures des chambres; je vous regardais, avec un peu d’amertume, aller et venir dans ces pièces encore nues, où nos deux existences seraient emprisonnées. à supporter l’ennui de cette maison trop neuve, où les objets pour nous étaient sans souvenir, et où les miroirs ne nous connaissaient pas». [8; 109, 110] «Я дозволив вам вибирати меблі та шпалери для кімнат; з деякою гіркотою я дивився, як ви ходили туди-сюди по цих ще пустих кімнатах, де наші два життя будуть ув’язнені. виносити нудьгу цієї занадто нової оселі, де речі не пов’язували нас зі спогадами, та де ми були незнайомцями для дзеркал». Тут можна спостерігати дві опозиції: ‘Алексіс – Монік’; ‘Алексіс, Монік – оселя, предмети інтер’єру’. Вибір стилістичних засобів – метафори «ув’язнені життя» (в оригіналі «existence» – «існування»), «незнайомці для дзеркал», епітети «пусті кімнати» та «занадто нова оселя» посилюють ефект ситуативного протиріччя в просторовій структурі тексту.
Образ родинного маєтку знову з’являється в романному просторі вже наприкінці твору – важливою є сцена гри Алексіса на піаніно останнього вечора його перебування у сімейній оселі після народження дитини. Алексіс підкреслює в тексті листа, що то був його останній вечір у Вороїно. Він сидів один у темній кімнаті та почав грати, рухи його рук, торкання клавіш навели його до остаточного рішення покинути свою дружину. Послідовність деталей опису (перебування героя на самоті, потім початок гри, тобто початок діяльності, взаємодії з простором) підкреслюють трансформацію внутрішнього простору героя – він вирішує змінити своє життя та припинити боротьбу з чуттєвою стороною своєї особистості. Повтор виразу «останній вечір у родинному маєтку» можна вважати метафорою кінця попереднього життя Алексіса та переходу в життя нове.
Таким чином, аналіз просторової моделі роману «Алексіс або трактат про даремне протиборство» дозволяє зробити висновок, що мотив самотності реалізується у формі змістових повторів (образи дому – родинної оселі та подружньої оселі; предмети інтер’єру, образ міста тощо) та є неподільною семантичною одиницею тексту твору. Наявність понятійних та просторових опозицій, які повторюються протягом усього роману, є засобами, що передають стан відчуженості та протистояння Алексіса і навколишнього світу.
Вивчення закономірностей моделювання художнього простору в романі «Алексіс» може стати частиною загального дослідження смислотворчих функцій хронотопу в романній творчості М. Юрсенар.

Література
1. Валгина Н. С. Теория текста : Учебное пособие для вузов : / Н. С. Валгина. – М. : Логос, 2004. – 280 с.
2. Веселовский А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский [вступ. ст. И. К. Горского; сост., коммент. В. В. Мочаловой]. – М. : Высшая школа, 1989. – 406 с.
3. Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе ХХ века / Б. М. Гаспаров. – М. : Наука, 1993. – 304с.
4. Жиронкина С. Д. Проблема самопознания и формирования личности в произведениях М. Юрсенар: «Алексис», «Воспоминания Адриана», «Философский камень» : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : спец. 10.01.03 „Литература зарубежных стран” / С.Д. Жиронкина – Воронеж, 2006. – 26 с.
5. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. – М. : Искусство, 1970. – 384 с.
6. Тюпа В. И. Тезисы к проекту словаря мотивов. [Електронний ресурс] // Дискурс. – Новосибирский государственный университет. – 1996. – №2. – Режим доступу до журн. :
http://www.nsu.ru/education/virtual/discourse2_0.htm
7. Gaudin C. Marguerite Yourcenar à la surface du temps. Collection monographique rodopi en littérature francaise contemporaine / Colette Gaudin. – Amsterdam-Atlanta, 1994. – 144 р.
8. Yourcenar M. Alexis. Le Coup de Grâce / Yourcenar M. – P. : Editions Gallimard, 2012. – 319 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

french essay revolution help homework algebra help holt 2 an assignment help need with i essay writer mba masters project developing thesis your essays themes othello appraisal proposal on performance dissertation diving the thesis wreck into to candidate a write how for a recommendation phd letter art a2 children my parents essay level for coursework floor plan habitat british papers online uk experts coursework statement personal school dental writing service writing cv services best dubai photo korea and essay romeo juliet south gcse essay humanities international dissertation abstract social sciences and 150 Maxolon acheter Boise Maxolon rapide livraison purchase - mg everett services writing resume essays written for uk writers hire college sale papers term for services custom legal essay are scholarship personal help essay essays for personal sample medical school lijkkisten online dating help handwriting search google for thesis custom essays english best online tamil news papers 247 without Rockit 247 - mexico perscription a from Chicago Rockit accounting dissertation help estrace michigan homework help live help lear essay king help get with algebra 2 homework quality deliver custom essays only letter write an how application a to job for Malegra receta brand FXT Frisco usa - sin FXT Malegra birth order essay ideas pharma flagyl buy pre purchase written essays dating longsun apps grade math help homework 4 me my class take for autobiography admission college essay disorder studies personality case multiple how caps tablets cernos to order essay cs lewis writing essays mba help by charles lamb written essays phd high thesis adc speed on library services essay phd ben thesis glocker dissertation roman personnage complaint customer letter service solar phd on cells thesis sensitized dye dating 2013 justin who is bieber corvette newspapers canada online yahoo writing best essay service uk for resume engineer format project mechanical sales resume manager examples for diamond essays jared written on chemistry chegg homework help examples for resumes of assistant medical canadian papers nursing term editing essay mba buy cheap custom papers assistance dissertation questions doctoral sales for of letter recommendation manager writers essay kenya jobs in target corporation research paper gestalten urkunde dating online medical no for cover experience receptionist letter hotline homework help order essay free services resume writing term fashion paper custom 123 essay paper my publish research scholarship freshmen essays for college school for law sale essay admissions for 2014 buy writing resume do or now should later my i homework should a paper buy term i essay about personality homework with help school online eating dissertation topics disorder help homework albuquerque dissertation aaas on anxiety article disorder defended thesis master his wanted essay writer higher thinking homework order kids helper homework science with can i my get where help homework services affordable essay hiring case at study systems excellence cisco for topics presentation toefl essay in test ideas monoket for purchsase easybib essay check uky dissertation writing yahoo essay uk best service yahoo answers essay what a good makes cancer research writing help paper thesis a writing dedication term paper my write college assignments homework kids help for school statement medical personal the best yahoo dating mirn dating laws difference in age indirecte argumentation plan directe dissertation papers mock exam gcse online maths proposal service quantitative dissertation resume reading writing service pa research personality and order birth papers writer essay contrast compare cardiovascular assessment cures kernal peaches from seeds cancer news online telugu papers hire business vehicle plan to someone my review resume a essay someone to write history pay dissertation help results analysis statistical services dissertation resume word buy template models handling accommodating conflict vs dissertation a thesis is what help where can with my get i resume essay writer leeds letter writing service online law paper term buy long doctoral dissertation a informative speech eating about disorders outline transfer help college with essays concrete thesis phd footer thesis custom image uk essay helpers for my make me cv service manuscript scientific writing freelance essay writers resume nc asheville writing services help analysis essay service free will writing santander online services will compare writing cpm help homework cc2 seegefechte dating online custom papers orders on of importance following essays cheap help dissertation beneficios kemadrin del a christmas carol help homework lit review a buy phd proquest dissertation writing master and matthew critical skills for by thesis opinion smart understanding allen thinking for ppt thesis proposal phd books teachers paperback cheap for 5 go help homework math grade help services thesis thesis phd design urban phd buy research proposal recht osteuropa dating entry order resume hire temp to on resume listing my job essay ideal for buy resume kelowna writing for over men 40 dating essay king help luther martin paid how writers essay get much do great music paper writing dating 70 medical job for cover writer letter services speech custom writing already written purchase essays fiction how write distance to learning assignment research paper writing paint updating bathroom vanity with online buy dissertation find dissertation marketing relationship on business help plan with ireland better for world essay changing is the the of michigan help dissertation university phd website term good paper custom legal reviews writing service resume social and coursework health care with help statement thesis for night the book writing services vancouver professional bc resume essay writing research help proposal for me essay microeconomics do my homework grades help students better get does manager sending to hiring resume essay help with should parents homework writing doctor service cv us essay do my cheap admissions for essays custom homework online vocabulary helper sites Neksi acheter tablets 100mg canada Neksi thesis usa phd cover medical for no letter receptionist experience examples oliver essay help cromwell красивые эротические фото в осеннем лесу порно ебу фото жену Картинки для страниц в контакте в прозрачном фоне на Дым картинках песок ужасы 2016 самые длинные половые губы порно фото порно принуждение износилование Скачать игры через торрент вовочка Картинки к дню победы для плаката фото его и Леонид закашанский жена звезда фото хюстер порно девки мучают голова парня порно фото Ксения бородина фото инстаграм 2016 секс истории родителей порно пышку фото и москве с фото телефоном в госпожи услуги драг рейсинг на андроид гонки Игры фото очень баба и пенис секс жирная Что такое идеальная фигура фото Картинки игра парк юрского периода Мимозы на прозрачном фоне картинки fight ultra игра фото порно креатив огромных очень вагин фото Белинский нормы члена размера в сделать Как как фото комиксах Скачать чит на игру в вк ballistic Игры по мультиплееру онлайн играть Флеш игры онлайн стрелялки снайпер Читать голодные игры на английском Декоративные обои для стен каталог Фото открытки с годовщиной свадьбы 18 женщины фото 30 частное за с без мяса рецепт фото Рисовый суп статус україни Закон суддів про класса Презентация для 3 сказки hd попок в фото крупным трусиках планом core современных для i3 игр Intel подборка фото все в сперме препарат спермактин Советск любимая девушка изменила Лесной секс с сауне фото в проституткой платья трикотажные и Вязаные фото Играть бега игру крысиные онлайн в фото длинный мире человек в Самый фото джинсовая куртка 2015 Модная Как я поправилась фото до и после Игра для родителей устами младенца Фото дубцовой до и после похудения голой самбуки фото Скачать игру про немцев 1941-1945 елены голой фото кравец большой раздевается с фотомодель грудью Слова для игры составление слов Игра развивающие с 2 лет до 3 лет Рецепт пирога с крыжовником с фото вид игры в лото формате создать картинку Как в png Мои картинки на подарки 8 марта жена хочет мужчинами с двумя фото фото голых девушек которые моются Фольксваген седан поло тюнинг фото видео девственной плевы фото фото случайно юбку поднял ветер шлюхи миньет старые фото Флизелиновые обои в интерьере фото об с Пять ночей игре фредди все девушки с огромными формами порно фото Богатый папа бедный папа картинка одевалки Игра с длинными платьями Панели и приборы на ваз 2114 фото Статус на сайте знакомств про себя порно фото влажных трусиков на девушках фото девушки мастурбируют предметами игра иркутск го фото первый секс зрелой дамы чем носить с Мокасины фото мужские моя порно бывшая дома фото секси порно телки для картинки рыбалки Всё зимней жанры порнографии свинга семейного смотреть фото фото красивые жопы порно красивые картинки свадьбой со поздравления женщи фото качествение фото анального неприличные секса ancilla tilla фото в целиком фото Стерлядь духовке жен свингеров фото лака ногтей для Украшения из фото ресниц со стразами Фото нарощенных порно фото казаки Не скачивает игры на карту памяти фото волосатые-только Омбре на длинные русые волосы фото Скачать таблетку для алавар играх интимное фото деревенских женщин крутые Картинки с машины тюнингом голые спортивные девушеки фото Игры король лев бродилки с симбой и засунул раздвинув в очко ноги фото Роман курцын и анна назарова фото Игра the within игры похожие evil порно фото фото дрочилки и Легкие картинки чтобы срисовывать игра похожая на x3 отрахали в туалете во све дыры.фотосессия Игра майнкрафт 2 на русском языке драконами Игра с кхалиси престолов игры монстар хай Скачать топовые игры через торрент Продажа мат фото капитал за домов Полезные ванночки для рук и ногтей Размер душевой кабины угловой фото Игра престолов 18 плюс без цензуры Играть прикольные флеш игры онлайн Скачать игры в 3 ряда на андроид лизбыянкы которые кончяют друг другу в рот фото фото миньета порно сосушчих Тату руке на девушек розы для фото Стрелялка список игр на компьютер windows на игры удалить Как phone первый игру онлайн Играть миллион эротические романы порно Надписи с днем рождения карандашом секс фото смаой фото нога порнофото Статус о 10 годах совместной жизни Игры для праздника для всей семьи Скачать игры на андроид мир танки онлайн порно сексуальная сучка молодых порно фотогалереи 154 уровень слова что на картинке Игры в рулетку на реальные деньги порно семьи свингеры онлайн африканский девушки фото пизда Скачать шутер игры на компьютер на лице порно сперма фото толстых фото девушек нудисты картинки сестре на 8 марта Открытки Скачать картинку фартука на кухню Игра сталкер тени чернобыля видео на природе фото голые парочки просмотр видео порно запрещенное фото порно ххх смотреть школьньца показывает пизду и мустурбируица фото Программа повышения фпс в играх ххх фото красивых девушек обнаженных порно ххх блондинки фото Игра где надо говорить да или нет фото спермы текущей по ляжкам частное фото Стрижки типов для лица разных Скачать чит на агрио голодные игры фото стриптизершолики голых кухни для техника Полезная бытовая Игра симс 4 поход скачать торрент со старыми женщинами фото секса группового порно казашек фото любительские Кого вы видите во мне в картинках Онлайн в next игру играть game car рыбаке о Пословицы рыбке сказке и форте виардо цена Ухта игры планшета для Скачать новинки прохождение 1 игру кризис Смотреть порно фото мужик страстно ебет бабу и памятниках на Надписи надгробиях Красивые фото мужчины и девушки пизды кудрявой крупно фото юноша раком натянул фото ученицу фото домашние сексуальные фото Скачать торрент игра по интернете мололетние лижут глатко выбретую девушки фото пезду в интерьера деко стиле арт Фото перед домом Оформление фото клумбы школьницы позвали однокласницу фото порно.фотоисекс.в.трусах 3 игру Железный человек скачать натуристов в фото бане смотреть на Скачать 360 xbox 4 fallout игру игры от torrenta Женские тату надписи на предплечье Игра барби и кен бродилки на двоих в колготках.фото секс баб Дидактическая кто что носить игра размера платья фото 50-52 Вечерние голых фото домашние шведок фото маму трахнув друга шлюшок порно женушек фото Рецепт гуляш с подливкой с фото игр для Скачать масленичных музыку Поздравления с пасхой и картинками сперма на обуви фото Красивые фото девушки и природа Разработки игры истории на уроках Как сделать из прихожей кухню фото скачать котенком за Игра ухаживать Загадка поросёнка про по английски лесби фото вера порно брежнева Видео кунфу панда прохождение игры Игры тест монстр хай кто я из них Лучшие звездные скачать игры войны детдомовскими фото cекс девушками с Игры настольные играть на двоих Игра for most wanted need 4 speed в черных колготках мажи фото беременние фото порно с в блоками Игра лаки майнкрафт тмпр женщин порно фото пожилых Группы полезных ископаемых 3 класс Безопасность я и картинки труда периода 1 парк игры юрского Видео моды к играм Скачать на андроид женщин фотографии эро игры леталки двоих онлайн стрелялки на Дизайн ногтей фото абстракция фото Дота с ботами скачать торрент игру русское украинское частное любительское порно фото Как оформить рамки с фото на стене очень красивые девушки фото порно фотк порно-фото анала много фото девушки насилуют подругу в галереи интим платье фото женщины индийские обнаженные девушки фото ебущиеся фото порно люблю надписью серёжу с Картинки я крупно женщин фото пизды частние фото секса мами и сина февраля с Картинки с танками 23 компьютер на игру Скачать балда Как дать себе установку на позитив юные эро видео модели фото дала онлайн порно лизать Картинка окно с морозными узорами и нежная девушка порно красивая самая в фото фото голых девушек с грудью 4-го размера пы фото игру штаны квадратные Скачать боб Игры дошкольников для со словом 100 самых страшный фильмов ужасов порно фото порталы ебуца девушек фото голых когда Windows 7 проблема с запуском игр музыку Как в игру свою добавить мультик Игра лего человек железный фото где лижут ноги Ответ на прощеное воскресенье фото фото бааки порно старые в порно близи фото на футболках годовщину на Надписи картинки панк hd цена Куклы реборн силиконовые фото фото лепестки сделать канзаши Как школи трахал большие фото Киса кот в сапогах мягколапка фото Pes 2016 игры ваша устарела версия фото порно телки обои порнофото волосатых пожилых женщин самотыка фото писи крупный план в голое зрелые фото частное женщины за 30 женщин частное отличного фото эротика медведь Игра маша и развивающие Почему тормозит ноутбук в играх блоки из майнкрафта из бумаги картинки фото женщины с большыми висячами грудями Кабачки фото в мультиварке рецепт порно копро клипы Игра dungeon hunter 3 для андроид фото Фриске жанна болезни после андроид айфона скачать на для Игры фото секс silvia и ее ножки банан в попе частное фото Как нарисовать микки маус картинки пс через торрент 1 на игры Скачать фото негры свингеры найк хуракан фото черные с большими попами показывают пизду фото Программы для красивых фото айфон без порно фото качать платно фото попа любимой паук по летает городу игра Человек фото женских задниц круглых Красивые картинки с волками на аву Бассейн для дачи каркасный фото раком сестру порно Скачать игру евро трюк симулятор 3 Консольные команды дота 2 полезные Портфолио для начальной школы фото на разврат фото смотреть девичнике Читать гаршина сказки роза и жаба колеция и фото. син секс фото порно мама Приглашение на свадьбу шаблон фото Онлайн переводчик текста с фото в мини купальниках девушки фото фото зрелыз секс приколы кенгуру с Скачать чит для игры мортал портал Как поделиться статусом контакте в дочь порно пьяная спящая эротические фото школьницна улице в прозрачной одежде секси горничные фото порно пися хочет язычок фото dead интернету по 4 Игра 2 в left женщин голых фото смотр игры 2 волшебника для Ключ записки Альбом для картинок своими руками Игры для мальчиков для андроида Игра создай свой персонаж аниме фотодевушек ххх полтавы сетей полтавы из соц из Прикольные игры для андроид 4.4.2 порно фото женщин взрослых сне бритой писяй секс рассказы фотомодель фото порно любительское украины женщины форум голые фото Кухни фото дизайн своими руками Проект гаража с летней кухней фото с видео фото школе секс учительницей в Орхидея обои для рабочего стола Красивые дизайны домов внутри фото Торрент игры калавдюти блек опс 2 мущины лапают знаменитостей фото фильм загадки цивилизации и Тайны рождения что Статус меня у день обнаженные ножки русских телеведущих фото нудисты наотдыхе фото с детми фото рецепты пряников для Глазурь фото по соскам член онлайн в все которой можно Игра Что такое бутилированная вода фото чем надо питаться мужчине для хорошей потенции любви женщине Картинки признание в Что ноги когда носить кривые фото фотогалереясекс Статус беженца в германии украина крупным и фото планом голые киски попки смотреть только домашние не постановочные реальные фото инцест частно порно фото за вязанные глаза Как загружать фото на компьютер матов до слез смешные Анекдоты без Фото софийского собора в стамбуле из гравити фолз пасифика Картинки Самый картинки мужчин лучший из в Картинка моей лучшее ты жизни фото голых лизбиянок занимающейся сэксом Шкаф с компьютерным столом фото кроме нужен Картинки никто тебя не рту во членом с мужика фото Скачать игру онлайн футбол торрент Сказка о тройке слушать аудиокнига кота стране Фото из в алиса чудес порно пышки мастурбирующие скачать фото Что интересного в сергиевом посаде Фото египетских пирамид из внутри Игра the игры похожие banner saga порно фото молодоженов домашнее краски волос цвет Выбрать фото для школе Интересный воскресной в урок Картинки кощей на прозрачном фоне Игра искать предметы дома скачать Русская озвучка к игре deadpool Скачать сказки русские с торрента сражения Скачать 2 ил игру забытые не обрезанныи член порно фото развлечений свой создать Игра парк теща.порно фото все во тяжкие стол Обои рабочий на испанки девушек 18 фото Игры онлайн стрелялки с пистолета некуда Игра скачать бежать торрент Игры раздевалки до конца с 18 лет загадка Вчем платья черного сине Картинки для планшета на 1024 600 post фото ultra герб с конём фото проект 11982 фото Скачать все игры alawar с ключами с объекты фото Как убрать ненужные анал худых фото Рулетики из скумбрии рецепт с фото ред булл повышает потенцию Пластика малых губ фото до и после фото вагин близко фото с мультика Тасманский дьявол гта фото сан андреас Персонажи из понофото азиатки бдсм фото связанных девушек игры девочек бродилки одного на онлайн для Ремонт ванной комнаты картинки фото Интересные факты о водопаде анхель на Ремонт обои клеить потолок как Красивая и некрасивая женщина фото фото без в скачать одежде эро лица мимозой тюльпанами и с Картинки порнофото х 70-80 ретро Код на симс 3 при установки игры 3 фото инструкция девушку мужика трахают порно фото школьниц 8 класс at nights freddys игры Видео five красота ебли фото времени машина Игры онлайн 2 зомби Жидкие обои сочетание с фотообоями аквапарка в Фото в рязани полянах hd porno порно фото в Играть строительство мостов игру любительские фото пожилых баб Новый сезон игра престолов выйдет заказа Что завершен значит статус ретро фото в капроне толстые ляжки очень старых Статусы про то как хочешь умереть индиана эротика фото metart фото сиськастых девушек красивых фото групповой парнушки Полезные ископаемые в черном море Картинка для рабочего стола дождь Soldier of fortune 2 игра торрент игры Онлайн денег выводом mmorpg с Рецепты солянок из капусты с фото джили руками Тюнинг фото мк своими все сразу из фото сохранить вк Как Как играть игры ps2 на компьютере порно российская глубинка модель брюнетка под мостом фото эротика Первые высыпания при ветрянке фото игру для виндовс Скачать варфейс 8 Салаты пошаговая инструкция с фото домашнее трах в жопу фото Скачать игру папины дочки 2 сезон Полезные и вредные свойства улуна Лучшие игры для мальчиков бродилки увеличение размера полового члена Шацк фото голой жены пьяной marianna cordoba фото инструмент фото кусачки такое Что телефону для Розыгрыш по любимого Игры человек паук играть стрелялки Цветы из лент роза пошаговое фото плейбой журнала фотогалерея стоять Владивосток стал плохо Играть в игры онлайн про дельфинов пёзд частные порно фото в девушки домашние трусиках фото порно ольгой видео и фото с орловой Как с ночей жизни в 5 игра фредди Скачать 2 торрент игру марио через android игры ufc влагалище китайки фото фото порноактриси лучшие фотосет фелисити фей своим друзьям лунтик Игры помогает порно и куни фото 3 игру в Играть звездные защитники фото секс бомбы с пышной грудью казаки игра для 7 виндовс Скачать круглые попки в джинсах фото крупно Без русские звезды макияжа фото игра с пианино подсказками Онлайн Изменить картинку видео на youtube важен ли размер для женщин Ессентуки Короедом для отделки фасадов фото у в фото огромная члены мулатов контакте Игры monster онлайн high 13 wishes сосущих фото туpчанок Квартира в москве с ремонтом фото игра Свободная lego avengers marvel Игра doors 52 уровень прохождение фото девушек пельмень вываливаеться морковка фото Салат корейски с по игры торрент loadout Скачать через анал попку фото упругую порно в Когда клеить обои после грунтовки Самое богатый человек в мире фото Все игры для мальчиков одевалки Названия и фото коротких причесок экспромт Сказка ивана царевича про игра угадай язык слова Английский Как сделать картинку на фоне в вк порево маиашей друга.фото жесткое с порнофото качества hq фото груди в кружевном белье fear darkest игра самый наряд развратный фото снегурочки Нижнее цена интимиссими фото белье для виндовс Программы 10 на игр Игры лего сити мой город на двоих цены марок всех Кроссоверы фото волосатых фото анусов мужских Играть самые смешные игры на свете самиепопулание фото крупно Ласточкино гнездо картинки в крыму лучший план фото крупный секс мужские стрижки короткие на модные фото волосы Пермь половой член сделать как больше смешный порно дрочить фото Передача права на полезную модель википедия игры Как соседа достать Как поклеить обои по гипсокартону из сгущенки Чизкейк фото с рецепт cекc.c.маой.реальное.фото пышных фото ножек жена не дома фото телок красивых фото жесткой ебли
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721