ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОТИВУ САМОТНОСТІ В ПРОСТОРОВІЙ МОДЕЛІ РОМАНУ МАРҐЕРІТ ЮРСЕНАР «АЛЕКСІС, АБО ТРАКТАТ ПРО ДАРЕМНЕ ПРОТИБОРСТВО»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Г. С. Сатановська
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків

Стаття присв’ячена аналізу засобів художньої реалізації мотиву самотності в романі М. Юрсенар «Алексіс, або трактат про даремне протиборство». У просторовій моделі роману було виявлено домінантний образ дому та визначено змістові опозиції, які є засобами втілення протистояння головного героя та навколишнього світу.
Ключові слова: М. Юрсенар, «Алексіс», мотив самотності, структура простору, образ дому.
  Статья посвящена анализу средств художественной реализации мотива одиночества в романе М. Юрсенар «Алексис или трактат о напрасном противоборстве». В пространственной модели романа выявлен доминантный образ дома и обозначены смысловые оппозиции, которые являются средствами отображения противостояния героя и окружающего мира.
Ключевые слова: М. Юрсенар, «Алексис», мотив одиночества, структура пространства, образ дома.
  This article is dedicated to the analysis of means of artistic implementation of the motive of loneliness in the novel “Alexis” by M. Yourcenar. In the dimensional model of the novel the dominant image of home was identified and semantic oppositions that are means of incarnation of confrontation of the character and the environment were marked.
Key words: M.Yourcenar, “Alexis”, motive of loneliness, structure of dimension, image of home.


М. Юрсенар (1903-1987) – одна з ключових постатей французької інтелектуально-філософської прози ХХ століття. Перший роман письменниці «Алексіс, або трактат про даремне протиборство» (1929), на відміну від її повоєнних творів «Спогади Адріана» (1951) і «Філософський камінь» (1968) майже позбавлений літературознавчої рефлексії. Існуючі наукові розвідки спрямовано на вивчення етико-філософських аспектів проблематики роману.
Зокрема, у дисертаційній роботі С. Жиронкіної «Проблема самопізнання та формування особистості в творчості М. Юрсенар: «Алексіс», «Философський камінь», «Спогади Адріана»» [4], авторка відзначає гуманістичну спрямованість філософських переконань письменниці, її намір підкреслити ідеї свободи вибору та відповідальності. Соціально-психологічні аспекти цього твору М. Юрсенар досліджувала К. Годен [7], яка виокремлювала проблему відчуження головного героя від своєї родини та питання детермінації особистості у світі.
Поетологічні особливості дебютного роману М. Юрсенар дотепер залишалися поза увагою науковців. Між тим, саме в цьому ранньому творі формуються художні та концептуальні засади подальшої романної творчості французької письменниці. Відтак, дослідження роману «Алексіс, або трактат про даремне протиборство» в єдності змістовно-поетологічних ознак є актуальним літературознавчим завданням, вирішення якого сприятиме створенню цілісної літературознавчої концепції творчості М. Юрсенар.
Метою пропонованої статті є вивчення засобів утілення мотиву самотності в просторовій моделі роману М. Юрсенар «Алексіс».
Мотив у контексті цієї розвідки розумітимемо як «неподільну семантичну одиницю тексту» [2], «один із суттєвих факторів художнього враження, одиницю художньої семантики, органічну клітину художнього змісту» [6]. Б. Гаспаров указує на такі форми реалізації мотиву в літературному творі: « в ролі мотиву може виступати будь-який феномен, будь-яка смислова «пляма», подія, риса характеру, елемент ландшафту, будь-який предмет, вимовлене слово, барва, звук і т.д.; єдине, що визначає мотив – це його репродукція в тексті…» [3; 30-31].
Мова просторових відносин, на думку Ю. Лотмана [5], є головним засобом осмислення дійсності та моделювання картини світу. Згідно Н. Валгіної [1], просторові уявлення у творчому, художньому контексті можуть бути лише зовнішнім, словесним образом, але втілювати інший зміст, не просторовий.
За сюжетом твору, головний герой Алексіс у прощальному листі до дружини Монік розповідає історію свого життя та наводить головну причину розставання з нею – гріхопадіння, відмовитись від якого виявилось неможливим для нього.
Модель простору роману «Алексіс або трактат про даремне протиборство» характеризується акцентованою замкненістю, оскільки образ дому виокремлюється як один із центральних образів аналізованого твору. На початку роману Алексіс розповідає про старий та мовчазний маєток у місті Вороїно, де він виріс: «Toutes les maisons du XVIII siècle sont ainsi: il semble qu’elles soient construites pour la réception des hôtes et nous n’y sommes jamais que des visiteurs mal à l’aise. celle-ci était toujours trop grande pour nous et il y faisait toujours froid… Woroїno était plein d’un silence qui paraissait toujours plus grand…». [8; 27, 29] «Усі будинки XVIII-го століття є такими: здається, що їх збудували для прийому гостей, а ми там тільки відвідувачі, що почувають себе ніяково. цей будинок був завжди занадто великим для нас, і там завжди було холодно… Вороїно був сповнений тиші, яка здавалась всеохоплюючою…». Тож, надаючи образу дому дитинства Алексіса таких якостей, як мовчазність, холодність, автор створює понятійну опозицію рідний дім – відчуження, що символізує загальну атмосферу дитинства головного героя, в якій чітко вимальовується тема самотності членів його родини. Роман є моноцентричним, наприклад, про свого батька Алексіс згадує лише один раз, декілька раз споминає про сестер, які, за його словами, були «très réservées» [8; 38] «дуже стриманими» та братів, лише мати була певним чином присутня в житті героя, він говорить про її доброту та готовність підтримати його у будь-якій ситуації, надає деталі її зовнішності та характеру.
Наявною є також опозиція родини та дому, яка є настільки підкресленою, що думка про втрату будинку не турбує Алексіса, більш того, він персоніфікує оселю і надає їй самій якостей індиферентності та байдужості: «Il se peut qu’elle aille un jour à des étrangers; cela lui serait indifférent, car les maisons vivent d’une vie particulière, à laquelle notre vie importe peu…» [8; 27] «Можливо, колись він перейде до чужих людей ; це йому було би байдуже, оскільки будинки живуть власним життям та наше життя мало їх турбує…»
У просторовій моделі роману предмети інтер’єру родинної оселі також акцентують відокремлення Алексіса від інших: «Il y avait dans le couloir qui menait à ma chambre, une gravure moderne que ne regardait personne. Elle n’était donc qu’à moi seul». [8; 30] «У коридорі, що вів до моєї кімнати, висіла сучасна гравюра, на яку ніхто не дивився. Тож, вона належала лише мені».
За сюжетом роману, коли Алексісу було шістнадцять років, батьки відправили його на навчання в інше місто, Пресбург. «Ce fut une époque pénible. je revois un grand mur grisâtre, le morne alignement des lits…» [8; 44] «Це були важкі часи. я знову бачу велику сіряву стіну, похмурий ряд ліжок…» Просторові елементи, деталі інтер’єру постають образними корелятами пригніченого стану героя. Епітети «сіряві» та «похмурий» увиразнюють цей ефект.
У віці дев’ятнадцяти років Алексіс поїхав працювати в Пресбург, де був змушений винаймати житло. Кімната була маленькою та бідно обставленою: « je m’étais logé dans une maison assez misérable… je souffrais de la maison où j’habitais; je souffrais des gens que j’y devais parfois rencontrer… Ma chambre m’avait d’abord répugné; elle était triste, avec une sorte de fausse élégance qui serrait le coeur…» [8; 67] « я влаштувався в доволі убогій оселі… я страждав з приводу оселі, де жив; я страждав з приводу людей, яких мені там доводилось іноді зустрічати… Спочатку моя кімната визвала в мене огиду; вона була сумною, із дещо вимушеною елегантністю, від якої стискалось серце…». У цьому прикладі наявним є паралелізм зовнішнього простору тексту (убогої та бідної кімнати) та внутрішнього простору (свідомості героя, його суму та почуттів щодо сусідів). Опозиції ‘Алексіс – кімната’ та ‘Алексіс – сусіди’ підкреслюють стан відгородження Алексіса від інших та загальну депресивну атмосферу його буття. Синтаксичні засоби передачі думок Алексіса – у цьому випадку це повторення членів складного речення, тобто прийом синтаксичного паралелізму, підтримують це враження.
Просторовий образ міста в романі також є засобом характеристики душевного стану героя. Перебуваючи в Пресбурзі, Алексіс ночами гуляє пустинними вулицями околиць міста, таким чином він лише зрідка зустрічає перехожих. Єдине, що, як він вважає, поєднує його з ними – безцільність тих нічних прогулянок, що є метафорою безцільності усього життя Алексіса.
Подальші події у житті героя ще більше підкреслили його відчуженість – він одружився, але щастя в подружньому житті не знайшов. Мотив самотності та відсутності взаєморозуміння втілюється в образі оселі – Алексіс і Монік переїхали до Відня, де влаштувались у новому домі: «Je vous laissai choisir les meubles et les tentures des chambres; je vous regardais, avec un peu d’amertume, aller et venir dans ces pièces encore nues, où nos deux existences seraient emprisonnées. à supporter l’ennui de cette maison trop neuve, où les objets pour nous étaient sans souvenir, et où les miroirs ne nous connaissaient pas». [8; 109, 110] «Я дозволив вам вибирати меблі та шпалери для кімнат; з деякою гіркотою я дивився, як ви ходили туди-сюди по цих ще пустих кімнатах, де наші два життя будуть ув’язнені. виносити нудьгу цієї занадто нової оселі, де речі не пов’язували нас зі спогадами, та де ми були незнайомцями для дзеркал». Тут можна спостерігати дві опозиції: ‘Алексіс – Монік’; ‘Алексіс, Монік – оселя, предмети інтер’єру’. Вибір стилістичних засобів – метафори «ув’язнені життя» (в оригіналі «existence» – «існування»), «незнайомці для дзеркал», епітети «пусті кімнати» та «занадто нова оселя» посилюють ефект ситуативного протиріччя в просторовій структурі тексту.
Образ родинного маєтку знову з’являється в романному просторі вже наприкінці твору – важливою є сцена гри Алексіса на піаніно останнього вечора його перебування у сімейній оселі після народження дитини. Алексіс підкреслює в тексті листа, що то був його останній вечір у Вороїно. Він сидів один у темній кімнаті та почав грати, рухи його рук, торкання клавіш навели його до остаточного рішення покинути свою дружину. Послідовність деталей опису (перебування героя на самоті, потім початок гри, тобто початок діяльності, взаємодії з простором) підкреслюють трансформацію внутрішнього простору героя – він вирішує змінити своє життя та припинити боротьбу з чуттєвою стороною своєї особистості. Повтор виразу «останній вечір у родинному маєтку» можна вважати метафорою кінця попереднього життя Алексіса та переходу в життя нове.
Таким чином, аналіз просторової моделі роману «Алексіс або трактат про даремне протиборство» дозволяє зробити висновок, що мотив самотності реалізується у формі змістових повторів (образи дому – родинної оселі та подружньої оселі; предмети інтер’єру, образ міста тощо) та є неподільною семантичною одиницею тексту твору. Наявність понятійних та просторових опозицій, які повторюються протягом усього роману, є засобами, що передають стан відчуженості та протистояння Алексіса і навколишнього світу.
Вивчення закономірностей моделювання художнього простору в романі «Алексіс» може стати частиною загального дослідження смислотворчих функцій хронотопу в романній творчості М. Юрсенар.

Література
1. Валгина Н. С. Теория текста : Учебное пособие для вузов : / Н. С. Валгина. – М. : Логос, 2004. – 280 с.
2. Веселовский А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский [вступ. ст. И. К. Горского; сост., коммент. В. В. Мочаловой]. – М. : Высшая школа, 1989. – 406 с.
3. Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе ХХ века / Б. М. Гаспаров. – М. : Наука, 1993. – 304с.
4. Жиронкина С. Д. Проблема самопознания и формирования личности в произведениях М. Юрсенар: «Алексис», «Воспоминания Адриана», «Философский камень» : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : спец. 10.01.03 „Литература зарубежных стран” / С.Д. Жиронкина – Воронеж, 2006. – 26 с.
5. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. – М. : Искусство, 1970. – 384 с.
6. Тюпа В. И. Тезисы к проекту словаря мотивов. [Електронний ресурс] // Дискурс. – Новосибирский государственный университет. – 1996. – №2. – Режим доступу до журн. :
http://www.nsu.ru/education/virtual/discourse2_0.htm
7. Gaudin C. Marguerite Yourcenar à la surface du temps. Collection monographique rodopi en littérature francaise contemporaine / Colette Gaudin. – Amsterdam-Atlanta, 1994. – 144 р.
8. Yourcenar M. Alexis. Le Coup de Grâce / Yourcenar M. – P. : Editions Gallimard, 2012. – 319 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

summary evaluation essay biology as coursework level of letter recommendation service writing along essays writing and these paragraphs lines presentation powerpoint disorder bipolar dissertation and results discussion kemadrin buy online cheap questions dissertation photography on service best forum writing essay a writing sociology essay with help korean in name write hangul to my how assignments school high writing my now do need right homework homework alps help army primary help homework roman sasanudu online dating chanda paper borders writing lined with application buy resume best emeryville job write how dissertation a to plan buy 30 day best business 60 plan 90 dating online lerpa do business assignment my services research paper reviews writing of paper linguistics term skills on a resume put to mechanic for essays death high penalty school pro statement residency services editing personal my homework to in french do resume examples secretary medical for free write speech my 64 Dulcolax lyon Arlington Dulcolax acheter acheter - sur suisse teacher resume art writing cv in karachi services and hudgens hutcherson josh vanessa dating writing where get cover a to letter help online papers marriage papers research buying online papers online file divorce best custom paper sites my write pay to hire dissertation someone research buy paper art development paper research child by virginia essay written woolf business plan writers professional research paper guide persuasive writing us based service writing essay homework high history school help sales for templates positions resume service dissertation review marketing theme where thesis buy to homework jiskha physics help level papers sale for college jean dissertation sartre of paul in how experience to cv my write work daily cheapest - Pearland Ashwagandha Ashwagandha paper media social cardizem the over counter can t write i dissertation my fraction help homework essay help writing for scholarships application essays with help mba do assignment looking to my for someone resume custom writing nz term order paper custom on journeys essay essay help 8 mark thesis service revision college with help algebra with help need a writing paper medical cover letter for representative autobiography writing help an short my is too help essay purchase dissertations for write an how medical letter internship application to boulder prompt cu essay paper cheap writers research short life in success in essay online purchase arava writing help i narrative essay a need services reviews ladders resume writing where i buy paper a college can pletal price 100 mg discount help chegg homework stickers custom paper writers need essay review dissertation forum services dissertation days a 2 help write with resume dock loader dissertation days 30 theme buy thesis and cytotec gynecology apa and writing thesis on inclusion dissertation service admission editing essay draft custom writing org editing essay service recommendation admission college school essays medical for how to essay write apa paper an in chinese written essays soldier help homework roman my toronto essay write homework hemispheres help hiring cover dear letter sample manager essay safe online order is it to articles disorder obsessive compulsive service learning essays definition exception yahoo dating resume coursework adding additional on relevant thesis purchase online papers telugu services 2012 for writing best resume educators a cover for write me letter essay sample 85911 outline argumentative services uk article writing service essay law 4 school admissions buy essay an business template plan territory sales for writers plan business nz service school law writing personal statement online editing service society honor national junior essay resume level entry assistants examples for medical mount help homework etna generic online Levitra acquista Georgina 100mg Levitra Brand Brand - do endnotes research paper dissertation project dissertation uk help service co asking on committee to your be someone dissertation papers buy english online essay my writing college help sale gcse for coursework tmp client fengoffice assignment management help project dissertation help writing phd writing resume service gold coast dubai essay service writing diversity cover letter without signer rx zebeta or shipping uk dissertation editing services essay space expository order some of obsessive-compulsive disorder a diagnostic study case considerations i algebra homework help with my need google reviews play buy hamlet with essay help of meclizine effect nervousness side the essay writing on ebook application college is online safe to buy papers rolling it assignment need to online online someone do research custom writers paper coursework writing service development cv business sample resume custom uk writing essay death college on informative disorder essay eating for assistant resume medical office resume best dubai dc services writing plans sark cutty essays buy australia school homework physics help high my on what to write paper psychology magician sale flash for paper research buy proposal my essay do admission law phd library digital thesis assignment write uk my and romeo essay juliet essay about me intro dissertation critique 1 resume services executive professional writing discuss logical of presentation in essay order service writing review resume best review online peer papers dissertation system digital library on cheap paper uk lanterns bulk sociology on papers i do name write arabic how my in help report writing ks2 essay website citation thesis phd online australian essays writing mba help essays person in written narrative first are help my resume do assignment assignment my write assignment my write my writing required writers custom essay order of question operations does homework students help academically engineering admissions essay cornell sociology essay help black login for christian dating free to write expository how essay a mississippi homework help river write my to how dissertation house online s3e15 dating dr professional resume services online victoria bc can where cheap find paper i resume homework mcgraw help hill how cite dissertation to for research services writing papers reviews service hong writing cv kong - generic Sinequan no Sinequan Essex prescription non prescription price
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721