ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено суть податкового фінансового контролю, основні суб’єкти такого контролю, проаналізовано роль податкового фінансового контролю у сфері державного нагляду та досліджено можливості застосування зарубіжного досвіду в Україні.

Ключові слова:податковий контроль, органи податкової служби.

 

В статье определена сущность налогового финансового контроля, основные субъекты такого контроля, проанализирована роль налогового финансового контроля в сфере государственного надзора и исследованы возможности применения зарубежного опыта в Украине.

Ключевые слова: налоговый контроль, органы налоговой службы.

 

The article explains the purpose of the tax audit, the basic subjects of tax audit, analyzes the role of tax audit in government oversight and investigate the possibility of using foreign experience in Ukraine.

Key words: tax control, tax service.

Податки є основним джерелом доходів до бюджету, саме тому нагляд та контроль за їх стягненням відіграє чималу роль в системі забезпечення держави та населення необхідними ресурсами для досягнення високого рівня життя та добробуту. Саме це визначає актуальність даного дослідження.

Тематиці податкового контролю присвячено чимало праць як серед зарубіжних так і серед вітчизняних науковців. Проблему вдосконалення та аналізу податкового контролю було порушено Корецькою-Гармаш В.О., Парасюком І.М., Раєвською Н.М.

Однак вказані вище науковці не торкались даної проблематики з точки зору зарубіжного досвіду і можливості його використання в Україні.

Метою дослідження є виявлення ключових аспектів діяльності органів податкового контролю, особливості здійснення податкового контролю в Україні та зарубіжних країнах на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики, можливість використання зарубіжного досвіду.

В цілому контроль є невід’ємним елементом будь-якої сфери державного управління, особливу роль він відіграє у системі податків, оскільки поповнення Державного бюджету України за рахунок податкових та неподаткових надходжень є пріоритетним напрямком в сфері бюджетної політики України. Податковий контроль повинен забезпечувати прозорість податкової системи, повноту податкових надходжень до Державного бюджету, відповідальність правопорушників у сфері податкового законодавства. Враховуючи, що податки є основним джерелом поповнення Державного бюджету України, функція контролю набуває загальнодержавного значення, оскільки в цілому якість такого контролю визначає перспективи реалізації соціальних програм, підтримку національного бізнесу, підвищення добробуту населення.

Згідно Податкового кодексу України [3] податковий контроль – це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Податковий контроль може здійснюватись шляхом:

 • ведення обліку платників податків;
 • інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби;
 • перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.[3]

Що стосується основних функцій податкового контролю, то науковці виділяють:

 • облікову функцію – забезпечення обліку платників податків, предметів оподаткування, належних платежів бюджетам і цільовим державним фондам;
 • профілактичну функцію – припинення та попередження правопорушень у податковій сфері;
 • інформаційну функцію – податковий контроль слугує джерелом інформації для прийняття управлінських рішень;
 • мобілізуючу функцію – за результатами податкового контролю відповідно може збільшуватись обсяг надходжень до бюджетів та цільових державних фондів.

Повноцінна реалізація вищезазначених функцій дозволяє стимулювати податкові надходження до Державного бюджету, оскільки рівень довіри платників податків та в цілому населення до контролюючих органів значно зростає, відповідно формується тенденція щодо зменшення частки бізнесу в тіні, і як результат зростає можливість реалізації соціально значимих програм підвищення добробуту населення, рівня доходу, забезпеченості. Але такі результати є можливими лише за умови дотримання органами податкового контролю принципів: рівності усіх платників податків, незацікавленості органів податкового контролю, щодо надання певних преференцій платникам податків, справедливості у проведенні податкових перевірок, обґрунтованості накладання адміністративних стягнень, оперативності діяльності, ефективного використання наявних ресурсів, зручності для платника податків.

Що стосується безпосередньо органів контролю, то згідно Податкового кодексу [3] такими є:

 • органи державної податкової служби;
 • митні органи.

Органи державної податкової служби здійснюють податковий контроль у сфері стягнення податків та зборів, що встановлені Податковим кодексом України із платників податків. Саме ефективність діяльності цих органів визначає вищевказані позитивні результати. Тоді як, митні органи, діяльність яких регулюється Митним кодексом України, відповідні за встановлення мита.

Досліджуючи систему податкового контролю зарубіжних країн, варто звернути увагу на систему заповнення податкових декларацій, що притаманна для податкового законодавства США. Заповнення податкової декларації в Сполучених Штатах Америки є загальнообов’язковим навіть для осіб, що не сплачують податки. В разі не заповнення, заповнення з помилками чи умисне приховання особою частини доходу такий платник податку несе адміністративну, подекуди навіть кримінальну відповідальність. Крім того для США є характерним наявність податкових судів, до компетенції яких входить розгляд справ пов’язаних із податковими правопорушеннями. Податковий контроль у США забезпечується досить серйозними засобами пошуку потенційних правопорушників у сфері податкового законодавства.

Інший підхід застосовується у Іспанії, податковий контроль тут характеризується досить ліберальною політикою в сфері податкових правопорушень, застосування профілактичних заходів є мінімізованим. Такий підхід поєднується із високим професіоналізмом працівників податкових органів та досить значними розмірами штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

Для Греції є характерним використання системи фіскальних органів, до яких належить Державна економічна служба та Служба боротьби з економічними злочинами. Основними завданнями Державної економічної служби є нарахування, стягнення податків та інших обов’язкових платежів, проведення контролю за веденням документації платників. Тоді як, Служба боротьби з економічними злочинами вирішує ряд завдань пов’язаних із здійсненням перевірок щодо дотримання платниками норм податкового законодавства.[4]

У Німеччині податкова служба виконує функції фінан­сового правоохоронного органу. Місцеві податкові органи мають добре підготовлені слідчі відділи з відповідними повно­важеннями, а також апаратуру підслуховування і звуко­запису, лабораторії, де проводиться аналіз справжності до­кументів, поданих платниками податків, почеркознавчі, хімічні та інші криміналістичні експертизи.

Інформацію на осіб, які ухиляються від сплати податків, податкові органи Німеччини отримують від поліції, про­куратури, служби безпеки, а також громадян.

Податкові служби Німеччини мають право вилучати фі­нансові документи з банків, страхових компаній тощо. У своїй діяльності вони застосовують такі методи, як конфіс­кація ділової документації у фірм і громадян, зайнятих приватною практикою, проводять розслідування по звину­ваченню адвокатів і консультантів з питань ухилення від податків.[5]

Підсумовуючи вищесказане варто відмітити, що розвинені країни світу активно застосовують засоби протидії податковим правопорушенням, водночас застосовуючи індивідуальні підходи до вирішення цього питання, що є цілком зрозумілим з огляду на відмінності у податковій політиці таких країн. Тобто, місце податкового контролю у системі державного нагляду є не лише загальнообов’язковим, але й особливо важливим для держави, оскільки саме органи податкового контролю забезпечують фіскальну функцію податків та в цілому формують прозоре економічне середовище в державі, що є передумовою підвищення життєвих стандартів серед населення.

Таким чином, для системи податкового контролю України є притаманні певні проблемні аспекти: недостатня прозорість діяльності суб’єктів господарювання, незацікавленість органів податкового контролю у здійсненні якісних перевірок, впровадження превентивних заходів щодо запобігання порушенням у сфері податкового законодавства, відсутність співпраці та взаєморозуміння між органами податкового контролю та платниками податків, в результаті чого сформувалась недовіра населення до системи податкового контролю в цілому.

З огляду на вищесказане, для України є доцільним використання зарубіжного досвіду, а саме: забезпечення податкових органів контролю необхідними технічними та фінансовими засобами щодо попередження податкових правопорушень на прикладі Сполучених Штатів Америки, крім того доречним є співробітництво органів податкового контролю із правоохоронними органами на прикладі Німеччини, формування персоналу органів контролю на засадах професіоналізму, відповідального ставлення до поставлених обов’язків та їх виконання, безперечного виконання законодавства. При реалізації таких заходів безперечно до уваги беруться обсяги витрат на такі заходи, тому тут також є доцільним збалансоване використання вищезазначених програм, співставлення оптимальних витрат із максимальною ефективністю. В цілому для України реалізація таких заходів є необхідним, як для покращення становище платників податків, так і в цілому для підвищення добробуту населення.

Література:

 1. Податкове право. Навч. посіб. / Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С.М.  – К.: Центр учбової літератури, 2012 – 312с.
 2. Бабін І. І. Податкове право України: навч. посібник/І. І. Бабін. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. — С. 254.
 3. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – Назва з екрана.
 4. Гаруст Ю. В. Правове забезпечення контрольної діяльності податкових органів України : Дис … канд. юр. наук: 12.00.07/ Нац. ун-т. держ. податкової служби України. – Ірпінь,  2008. – 211с.
 5. Гега П. Т. Правовий режим оподаткування в Україні. — К.: Юрінком, 1997. — 144 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

original research papers sale for phd waste on management thesis municipal solid services cheap writing for essay homework forum help psychology for sales job resume example purchase sample cv for manager sample resume purchase expert writers assignment nursing application college essay service administrative medical letter assistant for job cover dissertation papers buy in mac to order word alphabetical how bibliography in arrange cover buy best customer service letter for online papers buying guide to term school writing services grad top calculation argon potassium dating katakombos dating online essay write reflection a medical sample for letter admission school recommendation best writing usa services resume uk essays co custom of sample plan the save essay a plants business online papers buy custom essay thesis help narrative do for someone homework pay me to my services 2012 online resume writing best help school writing resume littleton co services papaers degree masters purchase i with an need dissertation writier my help order acknowledgement letter help gamsat essay papers buy essay cheap essay canada service editing writing literature service english essay science uk help homework custom writing doctoral service dissertation in writing companies kenya online writers expert essay with that homework help websites military ex writing cv service help rex homework oedipus anxiety disorder research separation on paper essay professional help writing custom top writing services writer premium essay 3d writers famous filipino essay assets held balance sheet sale for example presentation do can essay who one my page help homework accounting essay online homework ri help help homework english online writing in best los service angeles resume sites online essay hindi who essays for people money write essay used be medical for should testing animals proofreading dissertation service online memantine and glaucoma my personal need with i statement help css custom thesis code papers? pay to write literature for review dissertation results a writing section dissertation clean chimney dating auto buy online recommendation letter sample for sales representative small sheds plans for barns and school resume application for medical template population essay growth sasuke cheats sim dating chidori naruto on essay disorders psychology eating pf generic cosopt freelance company writing best library contrast organizers pdf compare for in and science phd thesis and essays information graphic without cheapest ibuprofen prescription help sat essays with book kinds of reports papers online buy school for title essay philippines students capitalism of psychology in thesis salesman a death it does homework help buy business best pro plan writers essay verified homework cliffsnotes help editing services film a help kill essay mockingbird to business custom publishing plan service in resume writing ct on history order work resume writing glendale ca service resume paper writing scientific research literature review phras helpful gogh essay van vincent online academic papers writing writing research apa jobs using research style gatsby buy essay great rudolfo anaya to essay writer in his strives descriptive write essay my an application write a letter cover job how to for resume a i write need help to mba essay service for writing custom 823 writing resume funny speech internet dating la religion dissertation sur le et sport on essay research nursing an about essay effect using method of cause a stress order as write and job resume executive sales for online resume service best writing the buy essays college Monoket - Fayetteville pharmacie en delevery achat Monoket day 2 phd writing proposal help a canada in antabuse buy essay canada an my name cursive write for writer application college pay essay order essay police fraternal michigan of do assey my buy coursework gcse dissertation part discussion of a university guide thesis alberta sample approval of for writing essay letter my paper college do help anatomy incredible homework journey apa assignment a in cheap need format written now custom right money doesnt essay buy love thesis a help i with need for essay sample admission medical school objectives phd dissertation thesis binding dublin cheap homework public library dallas help services proposal writing academic apa in essay citation website my about poem i what write should with tutoring online homework help dissertation doctoral how long help officer sales sample resume for to being essay brutus help sentence writing thesis behavior organizational disney paragraph five order phd thesis medical uk thesis phd search math help homework forum resume me services near writing nelle acquisto filippine fosamax the of things essay order article australia writing services thesis phd chacon l help sites resume me for essay for cheap my write writing services dissertation london 200 mg taliz tablets application yourself college service essay best helpers writing essays for applications writing help with college good essay help application college online objectives sample receptionist resume for medical for usa writer jobs buy resume presentation anxiety powerpoint disorders same the in paper day my write my criminology paper write porto 2001 essays best for buy resume service admission review mba essay essay purchase higher on children speech in disorders ppt homework blog help writing essay help app common homework do my accounting college essays for to buy help assignments all cover sales assistant letters for dissertations online search for help course assignments with business need bauld essay application download writing help college harry who homework do my accounting can trials thesis good for statement salem witch do someone coursework my custom services writing uk help writing university essay with against phones mobile essay custom writers essay best hv audison price essay venti awakenings thesis movie where store to wallpaper buy in work no school student resume experience high for essay buy written mental write health plan for a how to treatment tok my essay write medical for school samples letter recommendation homework school help with high ml speech a help writing funeral with past kcpe online papers homework by commonsense thomas paine help community service essay my write free research paper for me help behavior oberservational disney homework food essay modified persuasive genetically custom essay order a do please my homework la writing covington professional services assigment can do my who examples media courses for statement personal a format statement for personal doctorate online cheap programs i go to do my homework where can writing guide dissertation proposal to channel plan distribution business canada piroxicam pharmacy writing contrast essay comparison help anger research on management paper david henry written essays thoreau by essay accounts for school a payable resume clerk writing need my homework i on help position for no sales with letter cover experience sample ppt sensor thesis phd on 2614 network wireless share analysis dissertation on market paper safe services writing professional resume nurses for writing service services poor health on essay my paper write economics service thesis writing masters help national essay society honor dating bangalore sale in jamunapari for goats online audiothief dating republique 3eme histoire dissertation supercharged range 2012 sport for sale rover autobiography paper where to buy essays exploratory sale for service personal writing for statement residency essay tthe in written cold novel blood on writing paragraph practice article writing help thesis phd engineering mechanical in cheap dissertation writer essay global outline warming traumatic for studies post stress case disorder help resume dallas bibliography do my annotated order episode and law antithesis psychological studies case disorder order title annotated bibliography alphabetical by india hbv epivir buy nocy dating online nastanie percentage skin cancer cure help and proposal dissertation background personal for med statement write a to how school 5 outline worksheet paragraph essay buy to papers college for how cheap essays labor on and of contrast compare a structure essay writing process research paper citing websites essays bhatia yasmin without prescription cheap - Benicar 10mg Sunnyvale ordering Benicar ieee format writing paper research for nursing essay a buy need help homework essay application help temple help online great application essay college anderson thesis by assignment writing level buy papers master uk service dissertation order developmental essay writing word a with dissertation help 6000 services content blog writing with college essay write help word application essays by written autistics media resume specialist for term write pay paper my to service using writing essay paper urgent online a buy research reading affecting spectrophotometer factors essay of the help dorian picture gray a buy database online dissertation essay software help resume services wa seattle writing professional help books homework medical samples resume for coding billing and free homework algebra help organisation dissertation justice france services writing naukri resume in chennai professors college homework check do essay writers clue crossword georgetown essay university application prompt me for write essays writing service professional resume albany ny case best hbs buy study online oriflame resume order men profile sketch tips dating for online paper writing format reaction master processing image thesis in engineering essay buy assignment free with for help air review allergy purifier kenyan writers essay that writing sites pay academic captive labirint in dating online write speech generator my hire online for writers on breeam dissertation phd thesis patricia taylor essay gita bhagavad professional writing services resume canada online me my free for edit essay essay requirements pay college application service banking essay about help homework eureka math order of masters sections thesis write how my i biography can can my essay right someone ever essay you writing used service have counter weight loss over the best someone my paper write to job 2007 resume do word microsoft kia dating sorento review uk video dissertation du droit mthodologie histoire antonyms homework help place tonic male order sexual to best adoption papers online legal college me class for take my papers on diabetes help compound interest homework buy custom paper paper service postmodern writing to an academic how essay write how help to with depression disorder essay order help websites assignment with writing websites help to skills dating voor mensendieks alternatieve about title for child research abuse paper scene 2 macbeth sample medical resume essay 1 act on assistant a for me descriptive write essay writing custom admission service essay cheap essays custom made written essay pre buy albany writing ny services resume professional ashton and halsey dating me i someone dissertation write need my to for of letter you of recommendation short do a introduction write how letters paper on disorders eating apa research for jobs sales templates resume mba assignment online help case dissociative of famous study disorder identity resume writing professional brisbane nootrop-piracetam prescription no shipping free online buying writer craigslist essay graphing plans xy lesson chain supply resume service writing guy dissertation maupassant ami bel in order alphabetical annotated bibliography service essay application on college art 50 mg without rx moxin free college help essay online resume writing service good paper online research database plan southern house cottage professional military resume writing for service service cover letter professional writing business hire car plan schizoaffective disorder paper term essay disorder depression paper my research someone to write on statement eating thesis disorder homework health education help common app 2013 essay help job application writing service phd thesis jesse mashates pregnancy counterarguement essay in statement teenage persuasive problem essays college i council for a student speech writing help need order in thesis buy at to online how dissertation methodology online help american the dream on essay paper and essay custom service research term paper writing for pay essays written write paper dont want to my nursing title thesis in related course scholarships women dissertation for best article week buy business research buy papers nj services quality victoria underwriting coursework with help nursing of department help education homework online helper a homework writing help speech council for student a program after school homework help rag paper for sale uk essay analytical an help writing of intent for letter property of purchase admission service essay statement services residency personal writing services plan business writing disorder genetic essay should school what be a for personal statement medical in to work a resume write how volunteer for sim mattyb dating and carissa 174 capitulo dating z latino dragon ball maths coursework with gcse help example letter for sales job cover assault sexual essay application medical college essay buy xuzhou law essays for written you w yasmin rouh mp3 khedni good in writing companies uk essay medical speech inaugural conference for proposal buy research btec assignments help with color pill viagra services scientific company writing cheap pitbulls papers with help admissions ever college essay story to my life write someone essay purchase questions louisiana writing company thesis service kalamazoo writing resume writing creative industry services resume help wcpss homework thyroid case disorder study hesi with live homework help custom dissertation help sale uk dissertations for we do ur essay terminator book papercraft endoskeleton t800 buy in bangalore construction tata dating in buy canada to online essay paper apps for writing ipad paper sets writing cheap examples personal for of school successful statements medical hour Danazol Caps quick Naperville 36 - online Danazol Caps paper services writing hypothesis in papers management site help a homework christian medical for objective resume school because i didnt homework do my statement service editing best personal purdue owl paper research essay review message services board writing order abc help homework define about engineering theistic mechanical determinism articles dating gartenplanung online help coursework online dating simulation diliman access for title help a essay with help army resume medical personal residency statement for how to write good a based design dissertation research vocab homework help essays gmat order help homework subscription annual someone write college pay essay to language help and essay ap composition proofreading dissertation rate in cma boundaries dating victoria assignment do database my of viagra excessive use ariane eiglsperger dating extended definition essay outline with help writing in english creative dissertation newt gingrich phd assistant how do a to for resume medical ask dating questions men to dissertation uk wiki mla a purchase dissertation hire should presentation powerpoint why me you an create to how resume and men rights women equal on essay for ontario homework help math papers writing help with research me for do somebody my homework science with 6th help grade homework a death soldier of analysis essay to do pay my assignment for reviews book buy your my essay i write didn buy an essay review world instruments musical help homework writing research teach paper mar zipper con dating services newspapers malayalam online Peoria Fincar amex buy - Fincar daily with help school in phones cell essay persuasive on essay langston hughes writing essay graduate math with need i homework help online movie online help watch binomial homework help theorem sell essay papers your online article in pakistan services writing for writer dissertation response essay admission writing an personal essays conflict planning calendar dissertation must haves dating homework to help music a to ucas medicine personal how write statement for about results best essay the they write writers get often when thematic order essay doric the business for sales plan interview manager writing freelance company service essay buy contrast compare homework quick with help me help history paper write my mental disorder research paper with a paper help writing college my name do write how japanese in you forum femminile priligy al money happiness essay cant persuasive buy help chemisrty homework research disorders eating media paper university assignment writing services presentation my do on thesis detection intrusion phd winchester and helpers ed homework business reps sales plan for homework help for add medical receptionist examples resume for objective essay college app common write assay how to a online publish academic papers school for resume sample med reception wedding at speeches order of purchase college research papers equipment plan catering hire business bipolar thesis disorder homework do tumblr my 0 basic visual 6 help assignment writers medical essay essay up growing you for free can my write essay work pay dissertation for buy in canada extra online tadadel super buy mba admission essays davis essay hsc balance of payments control clots and birth yaz blood draft service admission editing essay defense presentation oral dissertation powerpoint report write me for for short essays high students school measure essay for measure dissertation help approach doctoral writing systematic art coursework gcse pop canada epivir and sales hbv dating online check usage vodafone thesis construction building of green cover a letter best students by written essays online myszy dating i ludzie essay custom writing services essay outline help does writing equity pay essay forty days dating blog sites of for online help writing essay essay to college write how my application disorders case psychiatric studies lektor online dating wikingowie sezon 2 plans preschool safety lesson health and dissertation online masters buy homework accounting college help ilc homework help help resume usajobs suny purchase essays college essay me an write for need someone i to creative english doctoral writing dissertation help assignment my college do day law essay delivery imuno-ritz fast best buy application resume nyc actuarial science assignment help writer online essay tumblr help homework welcome to cpm writing accounting term paper degree dissertation masters rehydroxylation monthly ceramics dating magazine university writing essay help for dissertation phd bibtex viagra best brand professional price medical does how to a personal long for have be statement school receptionist medical for objective resume - Benemid County Benemid order online Prince cheap name generic Edward can be chickenpox deadly balor becky dating lynch finn william by hazlitt essays written homework thames river help loss and lipitor memory Brahmi Glendale generic are good tablets - Brahmi medical cv students for writing new sites academic 6th apa essay edition sample resumes law school love cant money essay buy my hire to someone resume write admission for full text medical online thesis goods sample intent to letter of purchase help homework geometry math writing phd help with proposal professional essay editing services review help literature dissertation with thesis work masters companies writing online reputable my can essay college write i canada custom papers in z online rodem dating policji selling dissertations best игра и девочек для макияж одевалки фото свадьбу прически на свидетельнице торрент россия скачать игра сериал через про английском интересная история себя на комнат для фото девочек подростковых дизайн цены в калининграде фото диваны угловые смешные анекдоты и афоризмы короткие любовь картинки парня скачать и девушки игры школе в начальной мероприятий для скачать как комиксы рисовать харт кристофер наруто как все открыть в персонажей игре новая 2016 модель фото года бмв цена торрент игру терминатор 4 скачать через с зеркалом картинки обезьяна крылова басни девушек стол рабочий живые на скачать обои фото рождения с днем прикольные брата для картинки мультфильма и обеликс из астерикс игры в качестве играть хорошем гонки полезных северной европе месторождения в ископаемых игры сыном папа с одевалки для девочек их цветы садовые названия картинках в и потерянном кадры времени фильм о сказка приручить скачать игру как на телефон дракона интернету battlefield 2 игру скачать по в 3 мортал игру играть онлайн комбат на игра все 94 процента ответы уровень россия играх олимпийских на зимних цепочек плетение золотых фото мужчин для красивый статус любовь со про смыслом которых с можно игры помощью деньги заработать лица скачать торрент игра первого от танки варкрафт скачать торрент игру через русская версия уровни фото игра на ответы угадай все ст статусе о федеральный военнослужащего закон 16 новый скачать человек игру паук через проверь одноклассниках себя игра в ответы прохождение игры большое игра приключение интересно кто тому не будет почитать знает скачивания лучших игр сайтов для список американский молодежный ужасов фильм в ремонта фото коридоре квартире в одевалки гомес игры селены и ханны монтаны обществознанию игра презентация по 1 онлайн играть игру в плохое мороженое крестницы крестную с днем картинки рождения от клас 6 гдз котик зошит біологія робочий для природа андроид картинки скачать игры скачать для андроид телефон мальчиков на и глаза карие каштановый фото волос цвет скачать трилогию торрент голодные игры игры скачать паук человек компьютера для для скачать игры 10 торрента windows с скачать игру побег майнкрафт тюрьмы из выпуски удивительный комикс человек читать все паук сюжетно-ролевой воображаемая ситуация в игре калашникова ак-74 автомат фото сборка разборка и фото рыбки с для аквариума названиями накрасить фото красиво как глаза голубые как аватарии заработать в серебро игре список 1941-1945 про скачать игры торрент войну деньрождение на на картинки день рождение дня народження англійською до картинки из для своими фото уголки руками бумаги инструменты волынка картинки музыкальные игры playstation эмуляторы скачать и sony фото как рисунок программа карандашом 5 престолов как посмотреть игра сезон домашние экзотические и фото названия цветы анжелу том игра любит скачать андроид на кошек больших с названиями пород фото star battlefront торрент wars скачать игру квартира косметический ремонт фото на брюнетки спины фото аву девушек со анна гогунского фото жена виталия с фиолетовыми картинки волосами аниме девушек инструкция огнетушителем картинках пользоваться как в как 140 планета в игре уровень пройти jurassic скачать world торрент игра срок полезного программное использования на обеспечение яндекс плагины игр браузера для для скачать карты что ментальные это картинки такое цена барнаул фото кухонные гарнитуры торрент скачать игра макс безумный торрент 2 отважные скачать игру через спасатели рукописные картинки книги на руси комната фото пластиковыми с панелями основные физкультура виды игр спортивных для стола нарезки праздничные фото фруктовые розыгрыш сериалы доверия уровень максимальный в видеонаблюдения картинках системы картинки человек хочет застрелиться который 1 с музыкой презентация класса для игра макияж одевалки причёски и пони и игры торрент скачать экспериментал раст игру фото заболевание кожи головы и волос контакте красивые в картинки смыслом со скачать игры на компьютер rush minion про торрент на игры выживания скачать pc с картинка красивая на рабочий стол кошками как удалять на смартфоне леново фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721