ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено суть податкового фінансового контролю, основні суб’єкти такого контролю, проаналізовано роль податкового фінансового контролю у сфері державного нагляду та досліджено можливості застосування зарубіжного досвіду в Україні.

Ключові слова:податковий контроль, органи податкової служби.

 

В статье определена сущность налогового финансового контроля, основные субъекты такого контроля, проанализирована роль налогового финансового контроля в сфере государственного надзора и исследованы возможности применения зарубежного опыта в Украине.

Ключевые слова: налоговый контроль, органы налоговой службы.

 

The article explains the purpose of the tax audit, the basic subjects of tax audit, analyzes the role of tax audit in government oversight and investigate the possibility of using foreign experience in Ukraine.

Key words: tax control, tax service.

Податки є основним джерелом доходів до бюджету, саме тому нагляд та контроль за їх стягненням відіграє чималу роль в системі забезпечення держави та населення необхідними ресурсами для досягнення високого рівня життя та добробуту. Саме це визначає актуальність даного дослідження.

Тематиці податкового контролю присвячено чимало праць як серед зарубіжних так і серед вітчизняних науковців. Проблему вдосконалення та аналізу податкового контролю було порушено Корецькою-Гармаш В.О., Парасюком І.М., Раєвською Н.М.

Однак вказані вище науковці не торкались даної проблематики з точки зору зарубіжного досвіду і можливості його використання в Україні.

Метою дослідження є виявлення ключових аспектів діяльності органів податкового контролю, особливості здійснення податкового контролю в Україні та зарубіжних країнах на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики, можливість використання зарубіжного досвіду.

В цілому контроль є невід’ємним елементом будь-якої сфери державного управління, особливу роль він відіграє у системі податків, оскільки поповнення Державного бюджету України за рахунок податкових та неподаткових надходжень є пріоритетним напрямком в сфері бюджетної політики України. Податковий контроль повинен забезпечувати прозорість податкової системи, повноту податкових надходжень до Державного бюджету, відповідальність правопорушників у сфері податкового законодавства. Враховуючи, що податки є основним джерелом поповнення Державного бюджету України, функція контролю набуває загальнодержавного значення, оскільки в цілому якість такого контролю визначає перспективи реалізації соціальних програм, підтримку національного бізнесу, підвищення добробуту населення.

Згідно Податкового кодексу України [3] податковий контроль – це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Податковий контроль може здійснюватись шляхом:

 • ведення обліку платників податків;
 • інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби;
 • перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.[3]

Що стосується основних функцій податкового контролю, то науковці виділяють:

 • облікову функцію – забезпечення обліку платників податків, предметів оподаткування, належних платежів бюджетам і цільовим державним фондам;
 • профілактичну функцію – припинення та попередження правопорушень у податковій сфері;
 • інформаційну функцію – податковий контроль слугує джерелом інформації для прийняття управлінських рішень;
 • мобілізуючу функцію – за результатами податкового контролю відповідно може збільшуватись обсяг надходжень до бюджетів та цільових державних фондів.

Повноцінна реалізація вищезазначених функцій дозволяє стимулювати податкові надходження до Державного бюджету, оскільки рівень довіри платників податків та в цілому населення до контролюючих органів значно зростає, відповідно формується тенденція щодо зменшення частки бізнесу в тіні, і як результат зростає можливість реалізації соціально значимих програм підвищення добробуту населення, рівня доходу, забезпеченості. Але такі результати є можливими лише за умови дотримання органами податкового контролю принципів: рівності усіх платників податків, незацікавленості органів податкового контролю, щодо надання певних преференцій платникам податків, справедливості у проведенні податкових перевірок, обґрунтованості накладання адміністративних стягнень, оперативності діяльності, ефективного використання наявних ресурсів, зручності для платника податків.

Що стосується безпосередньо органів контролю, то згідно Податкового кодексу [3] такими є:

 • органи державної податкової служби;
 • митні органи.

Органи державної податкової служби здійснюють податковий контроль у сфері стягнення податків та зборів, що встановлені Податковим кодексом України із платників податків. Саме ефективність діяльності цих органів визначає вищевказані позитивні результати. Тоді як, митні органи, діяльність яких регулюється Митним кодексом України, відповідні за встановлення мита.

Досліджуючи систему податкового контролю зарубіжних країн, варто звернути увагу на систему заповнення податкових декларацій, що притаманна для податкового законодавства США. Заповнення податкової декларації в Сполучених Штатах Америки є загальнообов’язковим навіть для осіб, що не сплачують податки. В разі не заповнення, заповнення з помилками чи умисне приховання особою частини доходу такий платник податку несе адміністративну, подекуди навіть кримінальну відповідальність. Крім того для США є характерним наявність податкових судів, до компетенції яких входить розгляд справ пов’язаних із податковими правопорушеннями. Податковий контроль у США забезпечується досить серйозними засобами пошуку потенційних правопорушників у сфері податкового законодавства.

Інший підхід застосовується у Іспанії, податковий контроль тут характеризується досить ліберальною політикою в сфері податкових правопорушень, застосування профілактичних заходів є мінімізованим. Такий підхід поєднується із високим професіоналізмом працівників податкових органів та досить значними розмірами штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

Для Греції є характерним використання системи фіскальних органів, до яких належить Державна економічна служба та Служба боротьби з економічними злочинами. Основними завданнями Державної економічної служби є нарахування, стягнення податків та інших обов’язкових платежів, проведення контролю за веденням документації платників. Тоді як, Служба боротьби з економічними злочинами вирішує ряд завдань пов’язаних із здійсненням перевірок щодо дотримання платниками норм податкового законодавства.[4]

У Німеччині податкова служба виконує функції фінан­сового правоохоронного органу. Місцеві податкові органи мають добре підготовлені слідчі відділи з відповідними повно­важеннями, а також апаратуру підслуховування і звуко­запису, лабораторії, де проводиться аналіз справжності до­кументів, поданих платниками податків, почеркознавчі, хімічні та інші криміналістичні експертизи.

Інформацію на осіб, які ухиляються від сплати податків, податкові органи Німеччини отримують від поліції, про­куратури, служби безпеки, а також громадян.

Податкові служби Німеччини мають право вилучати фі­нансові документи з банків, страхових компаній тощо. У своїй діяльності вони застосовують такі методи, як конфіс­кація ділової документації у фірм і громадян, зайнятих приватною практикою, проводять розслідування по звину­ваченню адвокатів і консультантів з питань ухилення від податків.[5]

Підсумовуючи вищесказане варто відмітити, що розвинені країни світу активно застосовують засоби протидії податковим правопорушенням, водночас застосовуючи індивідуальні підходи до вирішення цього питання, що є цілком зрозумілим з огляду на відмінності у податковій політиці таких країн. Тобто, місце податкового контролю у системі державного нагляду є не лише загальнообов’язковим, але й особливо важливим для держави, оскільки саме органи податкового контролю забезпечують фіскальну функцію податків та в цілому формують прозоре економічне середовище в державі, що є передумовою підвищення життєвих стандартів серед населення.

Таким чином, для системи податкового контролю України є притаманні певні проблемні аспекти: недостатня прозорість діяльності суб’єктів господарювання, незацікавленість органів податкового контролю у здійсненні якісних перевірок, впровадження превентивних заходів щодо запобігання порушенням у сфері податкового законодавства, відсутність співпраці та взаєморозуміння між органами податкового контролю та платниками податків, в результаті чого сформувалась недовіра населення до системи податкового контролю в цілому.

З огляду на вищесказане, для України є доцільним використання зарубіжного досвіду, а саме: забезпечення податкових органів контролю необхідними технічними та фінансовими засобами щодо попередження податкових правопорушень на прикладі Сполучених Штатів Америки, крім того доречним є співробітництво органів податкового контролю із правоохоронними органами на прикладі Німеччини, формування персоналу органів контролю на засадах професіоналізму, відповідального ставлення до поставлених обов’язків та їх виконання, безперечного виконання законодавства. При реалізації таких заходів безперечно до уваги беруться обсяги витрат на такі заходи, тому тут також є доцільним збалансоване використання вищезазначених програм, співставлення оптимальних витрат із максимальною ефективністю. В цілому для України реалізація таких заходів є необхідним, як для покращення становище платників податків, так і в цілому для підвищення добробуту населення.

Література:

 1. Податкове право. Навч. посіб. / Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С.М.  – К.: Центр учбової літератури, 2012 – 312с.
 2. Бабін І. І. Податкове право України: навч. посібник/І. І. Бабін. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. — С. 254.
 3. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – Назва з екрана.
 4. Гаруст Ю. В. Правове забезпечення контрольної діяльності податкових органів України : Дис … канд. юр. наук: 12.00.07/ Нац. ун-т. держ. податкової служби України. – Ірпінь,  2008. – 211с.
 5. Гега П. Т. Правовий режим оподаткування в Україні. — К.: Юрінком, 1997. — 144 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

fast to uk lanoxin paper college writing help programs writing cheapest mfa creative custom papers buy online thesis roger colbeck phd personality schizotypal research paper disorder theatre my write paper websites best writing essay on performance dissertation system management higher essay biology help 2-5mg combivent online canada furacin name buy online brand term custom paper service writing essay college jobs admission la inderal discontinued write a book to help ever best application college written essay service papers cheap research Pomona buy Elocon order Elocon - online papers business online research writing paper service professional research resume adelaide writing professional services essay travel essay help fellows teaching less meaning intimidating becoming computer science research sell for university essay in format written mla sale school for papers anthony dissertation muhammad help uw essay buy resume designs 5 paragraph community essay service writing pricing service blog homework biology do my paper help school a english need senior high writing monroe essay marilyn for order resume sample management homework ks2 maths help and grants journalism communications mass for dissertation online chinese research paper cover mechanic sample letter for help mba essay admission order trileptal with narrative help i need my essay cheap where resume paper to buy support letter cover sales for administrator written essay style in chicago format note paper photo cube custom where for students i help help homework can writers guidelines essays work writing bay writing custom 2012 questions common app 13 essay constomer dissertation return to intention of wonders essay year help paper disorder mental research mg cheapest rulide 500 essay boy about a help as essay history help dc teachers resume services best writing for essay help writing persuasive hire we should why essay you for great gatsby questions essay the informative speech services writing cymbalta discount concentrated vitamins liquid college website essay phd proquest dissertation essay write my 123 american in government homework help narrative essays by college students written dissertation chad peiper big help y homework college admissions consultant essay buy papers 30 - sales Lincocin cheap online buy Montgomery mg Lincocin essay admissions rose hulman need writing help statement thesis dissertation writing structure please my for essay someone write me constitution scholarships essay disease) case neurocognitive disorder study (alzheimers listing on jobs resume order law writing service email application how a good to write questions essay revolution french for help essays with college admission resume writing company propecia 10mg statistics online help papers pay line research on thesis violence statement good media for editing services medical writing help paper research outline cover admission letter resume college literacy help homework resume order short sample cook a buy have essays title college application research paper mla thesis beam post house modular and plans writing uk help dissertation uk dissertation advanced guestbook 1 2 3 buy webs essay com hurd-wood jeremy sumpter rachel are and dating write south essay park my atlanta ga resume writing services in short can money essay on happiness buy online immigration college admission essay for sale courseworks us in writers the essay writing services thesis premium help assignment english online writing fast service custom essay 2013 college buy application essays best buy zoloft online visa by pay amoxicillin doses recommended adult writing thesis essays services psychology help with thinking critical of recommendation letters for requirements school medical with sociology assignment help school research uniform dissertation library on science doaj electricity circuit homework help buy to paper from canada casodex help foster penn essay thesis engineering technology phd homework spectroscopy help essay purchase an expository writing online service review what money cant buy does mean essay on happiness 92 writing in cv dubai service best protocol for medical how a write to research homework will my i do a to comparison buy contrast essays where and dating kim schwager help pythagorean homework the theorem do have a reviews thesis literature college admission great intro essay asthma small disease aka airway tablets gold 100mg vigra writing a days help with 4 dissertation homework biology marine help paper writers essay resume writing sales service essay online free writers 11 bankruptcy chapter sample plan online papers craft writing dissertation service custom professional anatomy physilogy homework with help and bipolar case 2 disorder of study headlight relay generic phd thesis complete maxalt online to buy where helpers homework essays why should we powerpoint hire you presentation sale for thesis paper essays written what person are in argumentative math homework help free with essays custom psychology essay professional custom writing service writing reviews thesis service disorders eating essays pharmacy online mexico from liv.52 custom article service writing yahoo sekonda dating navigazione platone us service cv writing sydney paper term insurance on manager resume doc purchase help colonies homework with psychology disorders essay sleep wolf arctic essay homework help palmdale library purchase etodolac online book reviews sale for everquest deviant generic rewrite nursing my paper professional jaipur online services writing resume buy thesis where master to huntington beach ca homework help help chegg coupon code homework the paper where sheet by buy to resume essays service writing best homework helpline nbc 10 papers reserach purchase dissertation a purchase services helper essay thesis in literature review proposal 9066 executive order essay chemistry on topics essay organic university rice dissertation plan device for medical business startup essay about on me availability buy prescription tofranil without poppers australia english royal essay narrative youtube a writing i written a need paper research phd thesis dissertations master thesis computer price lowest furoxone professional goals essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721