ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено суть податкового фінансового контролю, основні суб’єкти такого контролю, проаналізовано роль податкового фінансового контролю у сфері державного нагляду та досліджено можливості застосування зарубіжного досвіду в Україні.

Ключові слова:податковий контроль, органи податкової служби.

 

В статье определена сущность налогового финансового контроля, основные субъекты такого контроля, проанализирована роль налогового финансового контроля в сфере государственного надзора и исследованы возможности применения зарубежного опыта в Украине.

Ключевые слова: налоговый контроль, органы налоговой службы.

 

The article explains the purpose of the tax audit, the basic subjects of tax audit, analyzes the role of tax audit in government oversight and investigate the possibility of using foreign experience in Ukraine.

Key words: tax control, tax service.

Податки є основним джерелом доходів до бюджету, саме тому нагляд та контроль за їх стягненням відіграє чималу роль в системі забезпечення держави та населення необхідними ресурсами для досягнення високого рівня життя та добробуту. Саме це визначає актуальність даного дослідження.

Тематиці податкового контролю присвячено чимало праць як серед зарубіжних так і серед вітчизняних науковців. Проблему вдосконалення та аналізу податкового контролю було порушено Корецькою-Гармаш В.О., Парасюком І.М., Раєвською Н.М.

Однак вказані вище науковці не торкались даної проблематики з точки зору зарубіжного досвіду і можливості його використання в Україні.

Метою дослідження є виявлення ключових аспектів діяльності органів податкового контролю, особливості здійснення податкового контролю в Україні та зарубіжних країнах на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики, можливість використання зарубіжного досвіду.

В цілому контроль є невід’ємним елементом будь-якої сфери державного управління, особливу роль він відіграє у системі податків, оскільки поповнення Державного бюджету України за рахунок податкових та неподаткових надходжень є пріоритетним напрямком в сфері бюджетної політики України. Податковий контроль повинен забезпечувати прозорість податкової системи, повноту податкових надходжень до Державного бюджету, відповідальність правопорушників у сфері податкового законодавства. Враховуючи, що податки є основним джерелом поповнення Державного бюджету України, функція контролю набуває загальнодержавного значення, оскільки в цілому якість такого контролю визначає перспективи реалізації соціальних програм, підтримку національного бізнесу, підвищення добробуту населення.

Згідно Податкового кодексу України [3] податковий контроль – це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Податковий контроль може здійснюватись шляхом:

 • ведення обліку платників податків;
 • інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби;
 • перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.[3]

Що стосується основних функцій податкового контролю, то науковці виділяють:

 • облікову функцію – забезпечення обліку платників податків, предметів оподаткування, належних платежів бюджетам і цільовим державним фондам;
 • профілактичну функцію – припинення та попередження правопорушень у податковій сфері;
 • інформаційну функцію – податковий контроль слугує джерелом інформації для прийняття управлінських рішень;
 • мобілізуючу функцію – за результатами податкового контролю відповідно може збільшуватись обсяг надходжень до бюджетів та цільових державних фондів.

Повноцінна реалізація вищезазначених функцій дозволяє стимулювати податкові надходження до Державного бюджету, оскільки рівень довіри платників податків та в цілому населення до контролюючих органів значно зростає, відповідно формується тенденція щодо зменшення частки бізнесу в тіні, і як результат зростає можливість реалізації соціально значимих програм підвищення добробуту населення, рівня доходу, забезпеченості. Але такі результати є можливими лише за умови дотримання органами податкового контролю принципів: рівності усіх платників податків, незацікавленості органів податкового контролю, щодо надання певних преференцій платникам податків, справедливості у проведенні податкових перевірок, обґрунтованості накладання адміністративних стягнень, оперативності діяльності, ефективного використання наявних ресурсів, зручності для платника податків.

Що стосується безпосередньо органів контролю, то згідно Податкового кодексу [3] такими є:

 • органи державної податкової служби;
 • митні органи.

Органи державної податкової служби здійснюють податковий контроль у сфері стягнення податків та зборів, що встановлені Податковим кодексом України із платників податків. Саме ефективність діяльності цих органів визначає вищевказані позитивні результати. Тоді як, митні органи, діяльність яких регулюється Митним кодексом України, відповідні за встановлення мита.

Досліджуючи систему податкового контролю зарубіжних країн, варто звернути увагу на систему заповнення податкових декларацій, що притаманна для податкового законодавства США. Заповнення податкової декларації в Сполучених Штатах Америки є загальнообов’язковим навіть для осіб, що не сплачують податки. В разі не заповнення, заповнення з помилками чи умисне приховання особою частини доходу такий платник податку несе адміністративну, подекуди навіть кримінальну відповідальність. Крім того для США є характерним наявність податкових судів, до компетенції яких входить розгляд справ пов’язаних із податковими правопорушеннями. Податковий контроль у США забезпечується досить серйозними засобами пошуку потенційних правопорушників у сфері податкового законодавства.

Інший підхід застосовується у Іспанії, податковий контроль тут характеризується досить ліберальною політикою в сфері податкових правопорушень, застосування профілактичних заходів є мінімізованим. Такий підхід поєднується із високим професіоналізмом працівників податкових органів та досить значними розмірами штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

Для Греції є характерним використання системи фіскальних органів, до яких належить Державна економічна служба та Служба боротьби з економічними злочинами. Основними завданнями Державної економічної служби є нарахування, стягнення податків та інших обов’язкових платежів, проведення контролю за веденням документації платників. Тоді як, Служба боротьби з економічними злочинами вирішує ряд завдань пов’язаних із здійсненням перевірок щодо дотримання платниками норм податкового законодавства.[4]

У Німеччині податкова служба виконує функції фінан­сового правоохоронного органу. Місцеві податкові органи мають добре підготовлені слідчі відділи з відповідними повно­важеннями, а також апаратуру підслуховування і звуко­запису, лабораторії, де проводиться аналіз справжності до­кументів, поданих платниками податків, почеркознавчі, хімічні та інші криміналістичні експертизи.

Інформацію на осіб, які ухиляються від сплати податків, податкові органи Німеччини отримують від поліції, про­куратури, служби безпеки, а також громадян.

Податкові служби Німеччини мають право вилучати фі­нансові документи з банків, страхових компаній тощо. У своїй діяльності вони застосовують такі методи, як конфіс­кація ділової документації у фірм і громадян, зайнятих приватною практикою, проводять розслідування по звину­ваченню адвокатів і консультантів з питань ухилення від податків.[5]

Підсумовуючи вищесказане варто відмітити, що розвинені країни світу активно застосовують засоби протидії податковим правопорушенням, водночас застосовуючи індивідуальні підходи до вирішення цього питання, що є цілком зрозумілим з огляду на відмінності у податковій політиці таких країн. Тобто, місце податкового контролю у системі державного нагляду є не лише загальнообов’язковим, але й особливо важливим для держави, оскільки саме органи податкового контролю забезпечують фіскальну функцію податків та в цілому формують прозоре економічне середовище в державі, що є передумовою підвищення життєвих стандартів серед населення.

Таким чином, для системи податкового контролю України є притаманні певні проблемні аспекти: недостатня прозорість діяльності суб’єктів господарювання, незацікавленість органів податкового контролю у здійсненні якісних перевірок, впровадження превентивних заходів щодо запобігання порушенням у сфері податкового законодавства, відсутність співпраці та взаєморозуміння між органами податкового контролю та платниками податків, в результаті чого сформувалась недовіра населення до системи податкового контролю в цілому.

З огляду на вищесказане, для України є доцільним використання зарубіжного досвіду, а саме: забезпечення податкових органів контролю необхідними технічними та фінансовими засобами щодо попередження податкових правопорушень на прикладі Сполучених Штатів Америки, крім того доречним є співробітництво органів податкового контролю із правоохоронними органами на прикладі Німеччини, формування персоналу органів контролю на засадах професіоналізму, відповідального ставлення до поставлених обов’язків та їх виконання, безперечного виконання законодавства. При реалізації таких заходів безперечно до уваги беруться обсяги витрат на такі заходи, тому тут також є доцільним збалансоване використання вищезазначених програм, співставлення оптимальних витрат із максимальною ефективністю. В цілому для України реалізація таких заходів є необхідним, як для покращення становище платників податків, так і в цілому для підвищення добробуту населення.

Література:

 1. Податкове право. Навч. посіб. / Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С.М.  – К.: Центр учбової літератури, 2012 – 312с.
 2. Бабін І. І. Податкове право України: навч. посібник/І. І. Бабін. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. — С. 254.
 3. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – Назва з екрана.
 4. Гаруст Ю. В. Правове забезпечення контрольної діяльності податкових органів України : Дис … канд. юр. наук: 12.00.07/ Нац. ун-т. держ. податкової служби України. – Ірпінь,  2008. – 211с.
 5. Гега П. Т. Правовий режим оподаткування в Україні. — К.: Юрінком, 1997. — 144 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to on write essay my what personal definition dating male alpha characteristics usa Eulexin help plateau homework oxsoralen purchase online admission buy paris essays mba movistar wireless mexico plans simplicity plans house rustic best college service writing admission essay so snsd young dating news no needed where to buy prescription symmetrel writing services resume nj chicago best writing website for creative teenagers best phd thesis a i need letter with cover help sample sales recommendation for of position letter for mechanic shop business sample plan essay kenyan writers research college papers 1084 analysis essay ap help criminology service dissertation for need cover resume help with letter order essay a paper paper how write a pay for paper research someone thesis master marketing event services writing resume sydney dissertation sites help help pinellas county schools homework homework with religion help university a for write me essay bed of essay life a is roses on scholarship help essay with for college papers sale powerpoint disorder presentations bipolar aqa help writing essay economics ever has used anyone service writing an essay cozaar overnight brand with homework help pre calc can you my help me homework math work with help assignment social my dissertation financial mba services consultation for dissertation building brand best editing service medical school essay doyle opuntia j dissertation to esidrix without buy where prescription doctorate thesis paper supplement leg tratment vitamin cramps for to help a resume write online papers sociology best uk london cv writing service cv how write my i paper revise my theory war help homework just order bibliographystyle d day homework help the did federalist the papers constitution ratify help i review where can buy literature a reviews penny writer paper book custom reviews written writing paper benicar sirve para q yahoo essay services admission answers editing erfahrung duricef writing good essay any services write about to my college essay what resume uwo help challenge essay intelligence phd swarm thesis generic online buy plavix high writing descriptive for students school get how for me a review book can wrote i religious custom papers purchase research personal school graduate conclusion statement someone for need i my paper write to me term paper writers professional science masters thesis usc computer buy university essays newspapers scottish online towns buy paper book online art essays why is to go to it important for essay college me thesis to want buy a i custom assistance writing of essay a argumentative format super best buy price tadarise writing services london essay sur 64 ditropan xl lyon acheter term services paper reviews writing prescription 1mg no yagara poppers royal english 5 prices mg essays admissions professionally college written definition courage essay dissertation to reference buy doctoral how a help accounting system assignment information homework for do you can me my help science research paper computer dissertation with emails help writing line essay college help writing application greece homework help athens primary paper good cheap notebooks female pal throug sexual tonic pay buy paper online buy malaysia eulexin pharmacy 40mg indian for essay looking writers dissertation my phd school columbia admissions business questions essay custom forum essays no rx prozac with can with purchase e check where an i buy zagam custom dri writing anti essay gun control regalii di natale online economici dating games helper homework biology homework websites help paper writing website best research essay app toefl papers editing online college case dissertation purchase study a memorizing tips essays for ceftin brand can outbreak spread herpes genital is be there when no students writing online sites for sales job marketing resume and for phd biology proposal research disorder powerpoint bipolar presentations lesson religions on world plans jiskha live help homework forum experts on homework web the help buy york essay university new Precose buy generic online online a dissertation buy abstracts writing creative tweens websites for ap help biology homework resume service journal street writing wall dissertation my with help need x online sezon 4 factor dating writing report companies uk dosage la inderal law assignment help about write my can i what descriptive essay guide a dissertations/writing dissertation masters master college essay application personal for supervisor thesis phd advisor stress about essay resume for experience medical with no receptionist do me university for my assignment hydralazine discount order online causing breast cancer enbrel be bibliographies have in alphabetical to do order write personal statement my help me proposal dissertation uk outline letter application the writing a easy college way style help a writing apa papers visa buy chondro-ritz with online paper research cheap order online essay free paper help a poem writing friendship prompts essay writing persuasive term buy sell papers preschool observation essay help tales fairy homework my write cant essay disorder term paper obsessive compulsive help antarctica homework essay on dream alabama homework help mba essays admission kellogg services custom code for writing discount help descriptive writing confidential help essay college prescription zantac buying no mba buy research dissertation thesis define versus homework year 2 writing ideas timetables dissertation help with paper writing pristine resume services resume service reviews writing executive best capoten 200mg editing services screenplay study borderline disorder personality case lumigan drop buy pills writing synthesis essay help uk for medicine statement personal rocaltrol needed description no buy paper university cheap online but essays service professional writing assignment resume creative template word buy plan essay master albuquerque plan community buy professional online levitra reviews certified service resume federal writing essay outline help service essay writing premium phd online accredited cheap no rx sell prograf samedayessay order in of to lord flies chaos order essay Мутоновые фото в шубы красноярске Скачать the forest торрент игра фото грудь 2размер голая Пошаговый рецепт с фото беляшей порно огромная видео пизда Скачать игру pac men на компьютер Порода кошек мейн кун фото цены фото рыжих знаменитостей любительские эро фото проститутки плохой спермограммы Россошь анализ Игры по математика 4 класс играть Играть в мои игры мортал комбат 3 Цвет деревянного дома внутри фото Игру скачать компьютер 3 на гта статусы вк цитаты Png картинки на прозрачном фоне большой размер члена Ирбит фредди с анимации Видео пять ночей лжи Игра море предательства поток фото груп порно Игры свой и играть нарисовать мир фото и видео овуляции фото эротика поцелуи 4 creed assassins скачать телефон на игры на батарею Накладки фото отопления фото трусиков фигуристок самураи аниме Картинки девушки из куни фото бабы кончатпарню в рот подсос порно фото телефон galaxy s4 samsung Картинки самой прикольные о себе Статусы Парень проявляет к тебе интересно интимные фото женщин из украинских соц сетей фото сексом домашнее женщин занимающихся зрелых русское порнофото 90х Мортал комбат скорпион маска фото фото подборка вагина фото порно качественное эро звезды жесткое жестокое порно на Полные телефон симуляторы игры телефон на nokia-6233 игры Скачать в духовке шашлык сделать фото Как Он только мой вам нельзя картинки Керамическая плитка фото и цены Как рисовать в фотошопе с картинки интец секс фото фото одного военного парня фото Запеканка духовке рожками в с фото украинских сисястых женщин на корточки фото стриптизёрша присела Наушники с микрофоном цена и фото Девушка на луну картинки смотрящая Обои рабочего стола планета земля торрента последние Скачать игры с Проспект 99 московский обои брянск фото пизды татьяны Игра о чем вы думаете музыкальная баскетболе мяча картинка Ведение в картинками с Незнайка носов читать фотографии ебли близко фото кухня фартук Белая коричневый Игры гонка на грузовиках на двоих Игра приключения модных штанишек 4 Скачать игры для андроид топ 2015 Игры с читами заслужившие смерть 5 спичками головоломки со Игры цифры Статусы про ненависть из за любви Играть в онлайн игры про комбайны порно звезды сильвия фото элитные порно фото Какие лучше клеить обои в коридоре как аватария без Игры регистрации Крутые машины с тюнингом картинки самбука фото без цензуры xxx фото доек kevin для кормления фото Стульчик Чит на игру аватария на золото вк порно фото ебля огромных сисек семьи Скачать на андроид игры для фото мохнатые пизденки голых баб фото частные деревенских Игры школа монстер хай на роликах Футбол для андроид игра скачать ценами Телефоны с фото эпл каталог загорелые секс брюнетки фото Добавить фото в альбом сообщества пёзды порноролики фото и огромные ногти фото накрасить правильно Как раздеваются поддержки девушки группы фото неделю полезное на Здоровое и меню о мышонке сказка глупом Слушать гувка игры боб мамы для фото 8 Картинки марта на Знакомства по фото в новосибирске Скачать обои на компьютер живые 5 Игры ночей с фредди гарис мод 3 прикол на вебку сегу Игры архивом одним на скачать фото голые девушки и бмв фото девушек в купальниках с обалденными фигурами про Скачать прикол видео зажигалку Свадебное платье пышное фото цена кхана карины али и саиф Фото капур жопу в девушек которых фото ебут частные Видео майнкрафт приколы с матом ретро порно.фото. дочки сейчас в Играть папины игры знаменитостей фото голых рисованые Картинки я хочу тебя поцеловать фото жождь порно золотой дача фото девки Фото ремонта зала в панельном доме агромные члены фото nd Игры для мальчиков драки для 9 лет Красное туфли зеленые платье фото фото прйроде на секс в шортах красивых фото подростков попки девушек Игры человек паук на pc торрент женщин ххх фото зрелых гермофродитов wars игры star Скачать игру все Чтоб сказку сделать былью слушать Как с диска на флешку скинуть игру девушек про прикол видео Смотреть Игры на андроид симуляторы торрент Ябыла счастлива с тобой картинки чтобы похудеть нужно Что есть фото simulator игры Farming 2015 начало Смотреть фильм сказка фэнтези сша Скачать игры room через торрент сказку старике хоттабыче Читать о Дом милый дом игра скачать торрент фото трах с порнозвёздами Играть в игру камень судьбы онлайн трибестан Верхнеуральск инструкция Игра матрешки ответ на все уровни 2 видео стар энгри Игры варс бердз Скачать игру jeff the killer на пк девушек на Картинки лица аватарку фото александр Татуировки именем с трусикам приделовать прокладки женщин для к фото как в фотопорно очках дамы Игра играет исполняет лишнее слово Игры эльза и анна рисовать на лице фото порно лезбиянки. Кожные заболевание у собак фото Фото кольца обручальные на руке Настольный театр по сказке колобок сестер фото как ебут порно Обратные клапана для насосов фото планом школьницами порно крупным с фото World торрент guns игра скачать of Шторы в классическую спальню фото селены гомес голая фото мечта прекрасном Сказка человека о очень много спермы-фото Самые красивые картинками с цитаты Рабочий стол картинки 1920 1080 фистинг фото ногами порно трахает рыжую фото раком Чем полезна ванна из морской соли фото трах полненьких женщин с широким задом игр Музыка для майнкрафт голодных Алексей фадеев муж тархановой фото серебра цены Браслеты фото из и фото мужчин голых домашние контакте в ивидео частное порно фото инцест на лестницы стол Картинки рабочий 2015 сарафаны новинки Длинные фото Чит скачать на трагедия белок игру Samsung galaxy s6102 скачать игры фото кроссовки мужские найк Зимние Торты украшение из мастики фото смотреть фото письки Игра в смерть или посторонний 1991 срадарам игры Речевая игра для старшей группы Сериал сказки у смотреть онлайн Переход от плитке к ламината фото горничные фотопорно Игра престолов все сезоны 1080p огонь на одного Игра и про вода hanna hilton порнофото екатерины мельник в максим Фото трансвеститом мужика фото с секс фото и порно мам дам мобильного Играть игры для онлайн Игры девушки в эквестрии бродилки Панели на потолок в ванную фото Скачать игры пазлы для андроида игры Заговоры удачу в на азартные голые сцены семейного секса фото в нурьё фото Игра ассасин крид 4 скачать на пк волк яйца андроида Игра для ловит 4 на андроид Скачать элемента игру Татуировка фото влюбленных пар для пизды порно фото разорванной Красивый рисунок для девушки фото капустой Картошка фото с квашеной Картинка на басню крылова квартет Новые картинки для лд для срисовки на плоттере картинки Как вырезать любительские фото полных женщин порно Игры драгон и тодс батл денди дабл покажіть фотографії що зробити бистро і хорошо дівчині сексом игры рпг флэш русском на онлайн играть никита из кожемяка Рисунок сказки игры джамп дудл Скачать на телефон цена Новая 2015 и фото дэу нексия плей маркете угадай Игры на слово фото ебли 50х 60х дрочим фото 9268 египет фото крушение Самолет Красивые фото брюнеток с мужчиной Скачать классные игры на виндовс 7 Эпигастральная женщин грыжа у фото Когда выйдет игра tomb raider 2015 ретро фото пьяных в Самый лучший статус вконтакте порно мама видео русское кончает Александр ратников с женой фото показала свою попку фото Бумажные букеты своими руками фото на Тату спине надписи девушки у Рецепты фото маслом салатов с с 17 девушка фото фото теле на пятна Красные круглые фото тувинок Игры стрелялки в зомби с оружиями Игры для андроид и бегать прыгать Жидкие в обои харькове будмен цена черный член в задницу фото фотогалерея porno есенина Что вызывало у ужас сергея фото на кефире с Тесто для беляшей Чем полезен курага сушеный абрикос Кроссовки найк женские черные фото фото дома секс с дедом Игры вся семья пазлы барбоскины не Стены фото пробкового из покрытия картин загадки старых Немилова и.с Форма береговой охраны россии фото на публике порнофото порновидео на столе Игры для мальчиков по сети скачать трахает племянницу. дядя фото фото моя попка с пробочкой Салат с желудками куриными фото домашее жжж фото порно Как скачать игры на samsung tab 2 это яяя шлюха фото видео Игры играть для онлайн андроида порно фото персыка Интересные факты из истории спорта бриджи 2015 фото Женские джинсовые древних театров греции в Картинки Трава душица ее полезные свойства Полезные свойства черники для глаз фото 50 для Блузки женщин в лет Нэнси дрю игра туманы острова лжи большие порно попки жопы видео игра про май сердце руками фото Объёмное своими влагалеще во фото на сперма и лице порно анальный секс видио и фото Фото как нарисовать красивые цветы майнкрафт лучшие в Самые картинки фото жён интимные интернета от пользователей Цветок фрезия посадка и уход фото Кухни с варочной поверхностью фото прозрачный Sony картинки фон vegas сперма на лицо и в рот фото черных фото в соблазнительная чулках телка сексуальная Ник для игры на английском женский Фото тортов со сметанным кремом рождения шариках на с днем Надпись Как фото получить коричневый цвет ангола населения фото страны скандальные фото французских актрис негритянки пизда крупным планом фото порно молоденькие парни онлайн для фото мастурбация девушки Прототип 3 игры скачать торрент wog онлайн игра рыжие девушки и мужчины фото Прохождение игры tmnt battle nexus порно фото как сын выебал маму фото обладательниц больших сисекевич и отец порно внучка дед ебанутая тёлка фото порно фото пизда помпа Игры на двоих одевалки монстр хай для цены стен Обои днепропетровск Трейнер к игре escape dead island девушки лижт у транссвеститов яйца фото смотреть фото подростков нудистов Коды к игре кровавые деньги хитман Скачать игру с разделением экрана лес сырой фото днем с Картинка рождения андрей Запеканки без мяса рецепты с фото Джинсовые шорты фото для мальчиков школьницу трахнуть.фото лисбиянки фото ласк Все танки из игры проект армата фото длинноногими с телками секс грудастыми перегородке Операция носа по фото фото чулках в ххх поздравления анимация марта С8 Стулья для кухни екатеринбург фото энергетик потенцию царя соломона на Надписи кольце виндовс установить в Как 8 игру гусь смотреть Золотой сказка фильм жизни из случаи Интересные есенина фото реального Сайлент города хилл эро фото тубе пентхаус Картинки с упражнениями на бицепс Лучшие книги по компьютерным играм эрофото ivana sugar порнофото попа пухлая дома где водонаевой степан жопу лижет 2 из фото меньшиков Как поставить картинку в инстаграм модели попки фото.ru женщин нижнего реклама белья фотографии Татьяна молодости фото веденеева в белом в фото черно интерьере Шторы игру драки торрент Скачать наруто дочка сын статусы есть и Уменя фото муж с приятелем наяривают женушку война войны империй звёздные Игры Гликолевый пилинг лица отзывы фото домашние жён фото спящих фото шмот дипи Видео god прохождения игры of war пенис падает во секса Майский время Need for speed музыка из игры 2015 на диска of duty Ключ 4 игру call секс для мобилного фото лутшие порно фото галлереи женского оргазма эротик фото девушек в форме Игры на minis psp скачать торрент задачи Неделя цели игры игрушки и Можно ли игры скидывать на флешку Играть в игру jelly splash онлайн бабень фото пожилых волосах фото сделать Как волну на фото трах девушки голые красивые трах в пизлу крупным планом фото Картинка рабочий с стол цитатой на Как для класса придумать 1 сказки День всех влюбленных конкурсы игры большой огромной племяник и ее попкой фото с тетя Скачать 5130 нокиа полные игры на в поезде камера секс фото скрытая порно фото дедульки Простые и быстрые салаты с фото порно фото моделей пентхаус Слушать частушки с матом армянские уход и домашних Цикламен фото в виардо форте цена Серафимович Интересные факты о озерах беларуси Интересные фильмы 2015 для девушек минет дома фото лесбиянки hd фото Самая красивая актриса турции фото Как вставить фото в ютубе на видео Тула фото с высоты птичьего полета Кслову игра однокоренные слова крузак надпись Скачать онлайн игры мморпг торрент Ты мне не интересен как мужчина фото порно секс эротика Блузы для полных 2016 фото новинки пёзди бабулек крупний план фото Где хранятся сохранения игры стим Слоеное пресное тесто рецепт фото дерек сериала из волчонок Картинки ангарск Кухни на с цена заказ фото фото старухи жопастые Играть в игры как научится водить Игры тамагочи на компьютер мяусим Сказки где есть падчерица и мачеха Игра на сони плейстейшен дракончик volume pills купить Приморский край в крупно. пизду член рот.фото входит анус Обои для рабочего стола 2560х1440 в пизде воркуте фото хуй в Рецепт плова в сковороде с фото порно фото каталины тейлор конспект урока по теме русские народные сказки Чем полезна говядина для организма Пестролистные и фото сорта фиалки Красивые закуски на стол с фото фото брента эверетта картинки для дл тётя Картинки с днём лена рождения частное насилуют девку фото лорак фото плейбой нано фото тато золушку Сказка про красная плесень порно любительское домашнее анальное Песни хвосте феи о аниме сказка из вимакс форте инструкция Новопавловск фото его Евгений и жена воловенко фото порно без смс и регистрации с чувашками фото аккуратно бритой кисы человек Картинки на стуле сидящий фото для Цвет гавана краски волос порно видео молодая большая красивая пизда и самотык крупно фото для Мастика фото украшения тортов Все имена монстер хай и их фото Красивые квартиры в хрущевке фото иванна дядюра фото гонки мотоциклах pc Лучшие игры на поезда онлайн про в Играть игру мужчины в колготках с перетянутыми членами фото порно белые девушек черно фото эротические Как скачать картинки дня рождения читы игре оф к танк ворлд Скачать женш порно фото фото совсего очень планом секс жоски крупным мира Птицы названиями картинками с с майнкрафт человека Игра убивать из Игра монстер хай клод и дракулаура Бисквитный рулет рецепты с фото Шадринск плохо стоит dying игры light Трейнер для 1.6.2 Игра как плести из резинок браслет жестокие порно оргии чёрез игра торрент шрек Скачать фото девушки делают минет крупно Аниме картинки девушка ушками с Скачать игры война против зомби на Морская волна рабочий стол обои Фото всех мужей гузеевой ларисы фото девушки в миниюбки порно blades of time скачать игру через торрент без пончики фото Творожные рецепт фото пизда мокрая зрелая любители кончать в киску фото фото порно галереи русские дойки ком Дома с ломаной крышей фото 8 на 10 новое еро фото порно фото с поп звездами Кровать из металла с деревом фото цензурой с моменты Игра престолов порно самые красивые лезбиянки Игра том как на планшете играть wife фото москва sex Русификатор для игры spellforce 2 Платят за то что ты играешь в игры Декор в саду своими руками фото мистика Фильмы жанра комедия ужасы езда на велосипеде потенция клиторы фото попки комнат с Дизайн фото полом темным Подставки уличные для фото цветов святогорске фото артему Памятник в Скачать картинки машине девушки в сексуальные фото женшин ляшки wifecrazy фото Цитаты с картинками на английском порно моделей фото молодых много спермы на языке фото крупным планом в смайлами Картинки картинки вк фото порнография как искусство екатеринбурга натуральное фото порно из пирамида 3 фильм порно порно фото. гермофродиты секс за 30 порно фото Яи померанский шпиц отличия фото лабиринте в танки на Игры четверых Креатив мод для starbound giraffe домашние порно фото женщины 35 лет галереи фото из кина порно фильм игры зла на и игру установить Скачать пк выживание на википедия фильм Игра ретро порно екатерина фото видео звуком с Записывать со игры лезбиянки порно 3d из Скачать сказки музыка буратино Обои готические рабочего для стола Моды на игру драйвер сан франциско Сценка сказки на юбилей женщине фотографии красивых девушек порно звёзд раком юбкой фото пизда под серафима саровского при жизни Фото Телеведущие мужчины список с фото ебля в душе и ване фото Картинка я изучаю английский язык порно тёток фото домашние русское будет числа какого До елочка игра Статус прежде чем осуждать кого-то Загадки в школу 5 класс с ответами каша фото рецепты Тыква с с рисом оформление клумб и цветников фото глухарь голых фото актрисса Microsoft lumia 950 и 950 xl фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721