ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗОТВОРЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ХАЙКУ: КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шершньова А. В.
КНЛУ, м. Київ

У статті розглядаються особливості образотворення в англомовному хайку – жанрі орієнтальної поетичної мініатюри, запозиченому зі східної культури, що активно розбудовується в сучасній західній поезії.
Ключові слова: хайку, метафора, іконічність, образотворення.
В статье рассматриваются особенности формирования образности в англоязычном хайку – жанре ориентальной поэтической миниатюры, заимствованном из восточной культуры и активно развивающегося в современной западной поэзии.
Ключевые слова: хайку, метафора, иконичность, формирование образности.
The article elucidates some features of image-building in English haiku – an oriental miniature genre borrowed from Eastern culture and steadily growing today in contemporary occidental poetry.
Key words: haiku, metaphor, iconicity, image-building.

Англомовний хайку – один із запозичених зі Сходу жанрів поетичної мініатюри, що активно розвивається сьогодні в західному англомовному світі [2; 3; 6; 11]. Розвиток хайку, що зорієнтований на відмінну від західної образність, у новому культурному середовищі зумовлює певні трансформації характерних для нього механізмів образотворення [2, c. 47].
Іконічність, що відіграє велику роль в образотворенні японського хайку, вже виступала предметом наукових студій (див. Metaphor and Iconicity: A Cognitive Approach to Analyzing Texts [5]). У нашій статті досліджуються особливості образотворення в англомовному хайку, розглянуті в когнітивно-семіотичному аспекті, що зумовлює актуальність обраної теми.
Об’єктом статті є корпус англомовних хайку, а її предметом – когнітивно-семіотичні особливості образотворення у таких поетичних мініатюрах. Окремі дослідження іконічності як підґрунтя метафоричної образності в східних хайку з погляду когнітивної лінгвістики [там само] свідчать про доцільність застосування для розгляду специфіки образотворення в англомовному хайку методик концептуального аналізу, зокрема технік реконструкції концептуальних метафор [8], а також методик когнітивно-іконічного аналізу. Метою статті є розкриття особливостей образотворення в англомовному хайку – жанрі, що поєднує в собі західні та східні поетичні образотворчі засоби.
Образотворення в англомовних орієнтальних поетичних мініатюрах визначаємо як процес і продукт дії механізмів візуалізації цілісності поетичного образу, що реалізується на двох рівнях – вербальному (словесному) і концептуальному. Завдання цієї статті – розглянути поетичні образотворчі засоби, що функціонують на обох рівнях творення образності в англомовному хайку.
Образотворення на вербальному рівні передбачає залучення до формування образності традиційних для західної поезії тропів та засобів виразності фонетичного, морфологічного та синтаксичного ґатунків, напр.:
a domesticated butterfly
it kisses all the women
I cannot kiss
Robert Smith [14, с. 14]
У хайку британського поета Роберта Сміта створено декілька простих, але оригінальних, і навіть парадоксальних образів – метелика, що «одомашнився» (domesticated butterfly), ліричного героя (I) та жінок, яких йому, на відміну від метелика, не можна цілувати (all the women I cannot kiss). Метелик – це дика комаха, а навіть якщо хтось і тримає його як домашню тваринку, навряд чи останній свідомо цілує жінок. Тому дієприкметник domesticated розглядатимемо як епітет, що вказує на близький зв’язок людини і природи, яку людина постійно прагне приборкати.
Доторк метелика до шкіри жінок метафорично зображується як поцілунок (butterfly kisses), який передбачає тілесний контакт двох людей. Відчувається легке розчарування ліричного героя і його іронія щодо такого стану справ – герой ніби протиставляє себе метелику, внаслідок чого народжується іронічна антитеза (butterfly kisses – I cannot kiss).
Окрім традиційних образотворчих засобів, в англомовному хайку присутні і ті, що були запозичені з японського хайку і водночас виступають жанровими ознаками хайку в обох мовах, – це сезонне слово, або ж кіго (kigo), та межове слово, кіреїй (kireji) [4; 11], наприклад: The frost is so thick / on the black window: where will / the wild creatures sleep? (Bill West [15, с. 4]).
У наведеному прикладі слово frost – «мороз» − вказує на зиму як найхолоднішу пору року. Віднесеність до пори року у поєднанні з іншими образами хайку породжує загальний поетичний образ холодної, суворої зими завдяки асоціаціям, навіяним словами frost («мороз») і black window («чорне вікно»)[1, с. 12], а переживання і навіть страх про самотніх звірів (wild creatures) підсилюють почуття смутку.
Інколи сезонна віднесеність в англомовному хайку позначається словосполученням або ж розуміється з контексту цілого вірша; така віднесеність може вказувати на інші природні цикли або ж бути розмитою, як у наступному прикладі: A whole universe / Inside a water drop – / The drained cup (Rebecca Lilly [15, с. 10]). У цьому хайку відсутній знак-індекс – кіго – як засіб творення поетичного образу певної пори року. Проте можна припустити, що словосполучення the drained cup – «осушена чашка» − відносить хайку до літа, коли сонце позбавляє вологи все живе. Утім, у прикладі присутнє межове слово, позначене пунктуаційно – за допомогою тире, що є достатньо типовим для англомовного хайку. Тире, двокрапка, кома та інші розділові знаки впливають на відношення між образами в хайку: інколи наступний образ метафорично протиставляється попередньому образу, а інколи – взаємодоповнює його [11, c. 16].
Звідси робимо проміжний висновок про те, що образність в англомовних орієнтальних поетичних мініатюрах твориться за допомогою традиційних для західної поезії засобів образотворення (тропів та фігур) на різних рівнях тексту (метафора, епітет, антитеза та ін.) і включає образотворчі засоби (кіго, кірейї), запозичені з японської поезії, модифікуючи та змінюючи їх певним чином.
Розглянувши поетичні образотворчі засоби в англомовному хайку на вербальному (словесному) рівні, Дослідження взаємозв’язку метафори та іконічності як когнітивних операцій, що ґрунтуються на певних аналогіях, допомагає розкрити специфіку концептуальних механізмів образотворення в англомовних орієнтальних поетичних мініатюрах. Зв’язок метафори та іконічності може проявлятися двояко: з одного боку, моменти іконічності присутні в метафорі, а з іншого, саме метафоричне значення часто надає іконічності формам на різних рівнях тексту – фонологічному, морфемному, структурно-композиційному, візуальному та ін. [5, c. 13].
Відома класифікація знаків-ікон, розроблена Ч. Пірсом, спирається на їх поділ на образи-зображення (images), діаграми (diagrams) та метафори (metaphors), в основі чого лежать принципи імітування, аналогії та паралелізму [9]. Образи-зображення – це знаки, що відображають найпростіші якості чи ознаки об’єктів реальності, просто імітуючи їх. Знаки, що вказують на відношення між частинами позначуваного, аналогічні до відношень її частин в позначувальному, – це діаграми; а ті, що репрезентують характер об’єкта через паралелізм у чомусь іншому – метафори [там само]. Всі ці різновиди іконічних знаків простежуються на різних різнях текстів хайку.
В англомовному хайку, що передовсім є віршем про природу, благоговіння та злиття з нею, зв’язок людини з природою репрезентується за допомогою чуттєвих, сенсорних образів [11, c. 20], напр.: watching / snowflakes drop into the lake / become the lake (Caroline Gourlay [16, c. 25]). Наведений хайку включає два конкретні чуттєві образи-зображення – сніжинки (snowflakes) та ставок (the lake), куди сніжинки падають і розчиняються. Образ-зображення сніжинок одночасно виступає і сезонним словом – кіго, вказуючи на віднесеність цього хайку до зимової пори року. Виділені образи-зображення, незважаючи на свою позірну простоту, ніяк не применшують чарівність мініатюри, а навпаки – підвищують цінність явища, малопомітного в буденному житті.
Жанр англомовного хайку завжди репрезентує певні відношення між декількома образами, утворюючи глобальний образ хайку − діаграматичний гештальт-образ [7, c. 44]. Його структуру можемо змоделювати як схемний образ (image-schema), що завжди містить певний момент іконічності [5, c. 6]. Схемний образ, який структурно відображає відношення між образами попереднього хайку, формуючи образну структуру тривірша в цілому, можна схарактеризувати як Метаморфоза (Transformation) – перетворення сніжинок на воду озера (snowflakes / drop in the lake / become the lake).
Третій тип знаків-ікон – метафора – має ускладнену природу, адже передбачає існування не лише знаку та об’єкту, який цей знак представляє, а й наявність паралелізму між ними, що проявляється в семантичних асоціаціях між знаком та об’єктом [там само, с. 32].
Поетичні тексти хайку можуть бути метафоричними на двох рівнях. З одного боку, вони включають локальні метафори, що репрезентуються вербально, а з іншого, цілий текст може бути прочитаний метафорично як глобальна метафора, наприклад: plastic pond / the frog jumps / past it (David Cobb [13, c. 46]).
«Пластмасовий ставок» (рlastic pond) виступає локальною поетичною метафорою, що втілює концептуальну метафору ЗАБРУДНЕНІСТЬ Є ЧУЖОРІДНІ ПРЕДМЕТИ/РЕЧІ. Вона входить до складу глобальної метафори хайку, концептуальною базою якої служить метафора ПОРЯТУНОК Є ВТЕЧА (the frog jumps / past it [the plastic pond] – «жаба стрибає повз забрудненого ставка»), можливо, у пошуку іншого водоймища. Образ-зображення жаби, що оминає забруднений людською діяльністю ставок, метафорично втілює спроби природи уберегти себе від руйнівної поведінки людини.
Розглянувши іконічні моменти в метафорі, звернімося до того, яким чином метафоричне значення надає іконічності самій формі вірша на фонетичному, синтаксичному та візуальному рівнях.
Є чимало конвенційних метафор, що функціонують як важливі засоби надання формі іконічного значення. Такі метафори М. Хігара називає «граматичними метафорами», тому що вони відображають зв’язок форми та значення в граматичних (морфологічних, словотвірних) та пов’язаних з ними фонологічних категоріях і порядку слів [5, c. 41]. Сюди відносимо асонанс, алітерацію, риму, ритм та ін., в основі чого лежать концептуальні метафори БІЛЬШЕ ЗНАЧЕННЯ − ЦЕ БІЛЬШЕ ФОРМИ, СХОЖІСТЬ ВМІСТУ − ЦЕ СХОЖІСТЬ ФОРМИ і под. [там само, c. 41, 48].
Наприклад, у проаналізованому нами хайку про жабу звук /p/, який алітерується у тривірші чотири рази, що є виявленням концептуальної метафори БІЛЬШЕ ЗНАЧЕННЯ − ЦЕ БІЛЬШЕ ФОРМИ, може імітувати звук стукоту по пластмасі, а також звук пустоти, що його взято на більш абстрактному рівні. Граматичні метафори функціонують на макрорівні тексту, тому можуть бути віднесені до глобальних метафор [там само, c. 48].
Отже, особливості образотворення в англомовному хайку полягають у поєднанні поетичних образотворчих засобів, запозичених зі східної, японської поезії (сезонне слово, межовий момент), які виступають водночас і жанровими характеристиками хайку, модифікуючись певним чином завдяки специфіці англійської мови, як і власне західного типу письма, та поетичних засобів, традиційних для західної поезії – тропів та стилістичних фігур (епітет, метафора, іронія, антитеза та ін.). Дослідження зв’язку метафори та іконічності дозволяє розкрити особливості образотворення в англомовному хайку на концептуальному рівні.
Перспективи наших подальших досліджень складає питання лінгвокультурологічного навантаження образності та образотворчих засобів англомовного хайку − жанру, що сьогодні активно розвивається в Європі, Америці та Австралії і все більше стає самостійним поетичним жанром [6, c. 9].
Література
1. Серебряков Д. Хайку. Японская поэзия XVI-XVII веков / Дмитрий Серебряков, Юлия Зартайская. — СПб. : Издательский дом “Нева”, 2000. — 383 с.: ил.
2. Blundell, Colin. Where do You Stand? // Blithe Spirit. Jounal of the British Haiku Society (ed. by Colin Blundell). 2011. – Vol. 21. No. 1. – P. 47–54.
3. Cobb, David. Is There A Gendai In Your Nest? // Blithe Spirit. Journal of the British Haiku Society (ed. by Colin Blundell). – 2011. – Vol. 21, No. 4. – P. 4–5.
4. Gilbert R. Kigo and Seasonal Reference: Cross cultural Issues in Anglo American Haiku [Електронний ресурс] / Richard Gilbert. Режим доступу: http://www.iyume.com/kigo/kigo-cross-cultural-issues.htm.
5. Higara K. M. Metaphor and Iconicity: A Cognitive Approach to Analyzing Texts / Masako K. Higara. – New-York: Palgrave Macmillan, 2005. – 261 p.
6. Higginson J. William. The Haiku Seasons: Poetry of the Natural World / William J. Higginson. – Tokyo, New York, London: Kodansha International, 1996. – 171 p.
7. Jones, Noragh. When the Puppet Cuts Its Strings // Blithe Spirit. Journal of the British Haiku Society. – 2012. – Vol. 22, No. 1. – P. 44–47.
8. Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Johnson. – Chicago: The University of Chicago Press, 1980. – 241 р.
9. Peirce’s Theory of Signs [Електронний ресурс] / / Stanford Encyclopedia of Philosophy / Режим доступу: http://plato.stanford.edu/entries/peirce-semiotics/.
10. Ross, Bruce. How to Haiku / Bruce Ross. – Boston, Mass: Tuttle Publ., 2002. – 63 p.
11. Swede, George. Towards a Definition of the English Haiku / George Swede // Global Haiku: Twenty-Five Poets World-Wide; ed. by George Swede and Randy Brooks. Oakville, Ontario: Canada and Mosaic Press, 2000. – P. 14–33.
12. What is Haiga? [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.reedscontemporaryhaiga.com/WhatIsHaiga.htm.

Джерела ілюстративного матеріалу
13. Cobb, David. Veter se obrne = A Shift in the Wind / David Cobb; [v slovenśćino prevedla Slavica Śavli = translated into Slovene by Slavica Śavli ; spremna beseda Jim Kacian = foreword Jim Kacian]. – Ljubljana ; Druśtvo Apokalipsa, 2007. – (Zbirka Haiku = Haiku Series ; 2007, 1).
14. Blithe Spirit. Journal of the British Haiku Society (ed. by Colin Blundell). – 2011. – Vol. 21, No. 4. – 78 р.
15. Kō. Haiku Magazine in English. − 2010. − Vol. 25. No. 4. – 46 p.
16. Lucas, Martin. Stepping Stones: A Way Into Haiku / Martin Lucas. – Essex: British Haiku Society, 2007. – 192 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help persuasive writing write my school about st homework library paul help help accounting homework with 1 writer essay freelance bashier sibdating order same bibliography author co parker writing services resume queen elizabeth 1 homework help online sale for college papers help homework operations management printable divorce online papers dissertation help doctoral kissinger site writers best essay the in nighttime curious incident essay the the of dog term writing reviews paper services studies for medical case medical terminology site plans hawks bluff essay my college writing help discussion general phd thesis essay writer services with us government help homework travail bonheur philosophie dissertation research paper thermocouple writing az services tucson professional resume thesis my watson brittany write resume writing atlanta services cover letter health mental for examples professionals papers in admission aakash sale institute for help homework literature in services writing dkf essay order academic with assignments help online purchase where to inderal la tabs line purchase Sr without i Sr Kansas Calan where online - cheap 2089 on can prescription City Calan cape for heat transfer paper sale town sample intent letter of program phd hooks for persuasive essays good online essay buy us will my for me write paper you thesis essay an buy quality il services resume writing palatine for sale online papers term reu help essay oxbridge uk geometry homework holt help textbook online order canada paper lanterns health letter for mental care cover assistant essays online persuasive publish thesis a phd how to admissions statements personal medical school for rx super canada viagra active from no dissertation help mba with case studies anxiety disorders - Palm Fulvicin tablets Fulvicin Bay tablets 20 resume services writing professional albany ny topics students medical laboratory research for writers required essay writing personalized essay letter for cover media internship writing custom paper professional tablets buy safe keftab purchase dissertation abstract a statistics assignment help uk business writers paper with and help stress depression case generalized study anxiety disorder help apps homework with to best essay common help personal app builders resume for hire cause can ibuprofen you to bleed travelers site dating miss plan le annoncer une dissertation dans services bank sri dissertation writing lanka commercial need super with i mario help paper assignment do my write papers my personal school for med statement examples on write what should i essay persuasive my by in written vannevar essay 1945 bush the a sun in raisin dissertation paper helper reviews writing dissertation services proofreading essay speed the cast movie dating help woodwork homework of personal medical sample letter for school recommendation tinder pics site dating dissertation youth help crime on tesco essay service customer greeting doctoral thesis on cards for graphic organizer essay essay admission university help paperama with placz i czytaj dating online astelin best price of contract assignment form for sales letters positions sample cover writing help gcse descriptive english help essay melbourne writing and help patterns variables homework latino help online essay college application disorder study identity dissociative sybil case essay of components order marking criteria dissertation undergraduate professional resume services massachusetts best writing disorder eating persuasive essay quotes assistance dissertation writing application masters state online essay michigan writing dissertation law kim girl kardashian crazy dating meme literature buy my essays no generico acquisto Retrovir italia prescription Retrovir india sales samples resume for custom essay orders jobs writing with a dissertation help essay service rated best writing services philippines writing thesis columbia online british newspapers - Raleigh sur achat internet sur internet Ciprofloxacin achat Ciprofloxacin writing term help paper for position cover letter records medical online money writing earn british help reviews dissertation companies in africa writing business south plan essays disorder psychological essay reviews write online my custom writings paper library help science homework medical example of school recommendation for letter japanese essay written ppt buy case study best of home rizal essay jose apply texas essays abc wrath grapes book of comparing and movie essay admission ie mba services essays application college essay services writing 10 nifedipin online buy cent 2nd for graders homework help someone to write paper a paying cover my writing need i help letter martin luther king homework help writing seo services essay written format style in chicago dissertation assistance education doctoral entrance college essay writers best 2011 services writing resume chicago dissertation exemple franais thesis phd plan project drugs essay argumentative on order thesis bibliography appendix buying pharmacy canadian nootrop-piracetam for i help homework need free with my Naprosyn 5mg Naprosyn cheapest price day 30 help for online homework el paso services tx writing resume paper writing service review research to retrovir best site secure purchase practice essay prompts without Lisinopril - Cape Coral Lisinopril prescription buy india online services canada writing for on essay conclusion disorder eating essay hampton university admissions do homework javascript my ststistics homework help global essay regents history thematic or help a writing response essay reaction students college paper for writing services writing los best service angeles 10 resume help angles homework professional service essay article writers dissertation proposal aims help narrative essay need writing for students persuasive college essays services writing essay forum case health studies sample for mental for committee degree master thesis defense super buy cheap extra tadadel thesis phd acknowledgement purchaser resume sample essays law uk buy service writting article my write own resume in writing virginia services northern writing lanka sri service in assignment michigan university of dissertations dissertation words sentences help homework diagramming dissertations online buy louisiana the purchase questions essay on essay help goals educational essay written from scratch a writing help with months dissertation 6 best sites custom paper grapes of wrath essay and cv services writing resume singapore online academic buy papers mg 40 extra avana super legitimate writing companies essay careprost walmart pills фото эротика юных галереи веной девушки с порезанной Фото Самара кошелев проект фото квартир винтаж декупажа Картинки кухня для костюм ленне фото Картинка мужчине спасибо за все Сказка про три поросенка в стихах шлемы стелс фото актёров мужчин порно фото Рд 34.10.122-94 статус на 2015 год через что можно снимать видео в играх игра игры видео страшные Смотреть Прически полных женщин для фото Что где когда 1 игра зимней серии игры Большие на андроид скачать игры блокировка Скачать на андроид порно фото секс с телками попки фото девушек в спортзале Андреаполь народными увеличение средствами потенции Игры мечи и сандали 2 читы играть играть игры Самые в мире лучшие Как удалить лайки с фото вконтакте нокиа х5 картинки русском малышей на Игра для гонки рот частное полон фото спермы девушка задрала юбку фото Дидактическая игра что делает мама Цели ролевых игр для дошкольников Лев толстой липецкой области фото лет Логические игры 8 мальчика для Скачать игра на самсунг галакси 2 Рецепт прозрачного холодца с фото фото пьянаяпиздятина фото пышки порно красивые шоколадные глаза порно фото Изголовье кровати фото в интерьере порно фото хантеек мегафон планшета Игры для скачать в классов фото щкольница младших трусиках посуды для в угловой шкаф фото гостиной игры 10 Скачиваемые windows для м фото мама сынко порно домашние частные откровенные фотоснимки домашние порно мамы с картинки парень девушкой Военные приклеить пластиковые Чем на фото секс мама фото рассказы класс сказке 3 к презентация дюймовочка вибратор в пизде фото оргазм erobank б ольшие пизды фото Игры даша и приключение русалочки Игры на английском для 7 класса порно фетишь фото леди би Прическа фото вывернутым с хвостом игра брюс ли 3d школьницы с упругими грудями фото прохождение игра вести пропавшие без голых фото частные мамочек фото фото лего варфейс читами с за 1 пиньята Игры охотник Вязанные зимние женские шапки фото порно фото русских красавиц тугие киски Игры по сенсорному развитию в доу прозрачных бикини в телок фото gang игре управление beasts Как в баня фото полок Фото глубокое бикини до и после Белый суп с грибами рецепт с фото финифть фото Что такое ростовская реальные фото моей голой мамы из Майнкрафт дерева картинки домов сперма текла по ногам и на ляжках фото для с чтением Игры класса первого fight Игры angry на андроид birds попы спортивные фото с Ответ жизнь на юмором вопрос как Платья в магнитогорске фото и цены скачать порно знаменитостей порево интим фото категории рабочий на Обои hd стол Интерьеры гостинной с кухней фото 1.6 Скачать в strike counter игру голые в русской школе фото Игра зеленый фонарь играть онлайн большой секс с грудью Торт на двойной день рождения фото соусе в бедра фото Куриные соевом еротичні фото в душі фото групповухи большие члены Фото мангалов из природного камня Технология поклейки обоев на стены стринги ню фото киски порно фото девственные Мультик про медведя сказка и машу игры Прохождение нэнси дрю клад 7 Платье фото воротником школьное с ужас ручьи смерти Картинки на главный экран телефон статус на влюбленных Красивый день Игра четыре одно фото слово онлайн Морской окунь паразиты на нем фото Биточки на сковороде рецепт с фото фото поделится Как в инстаграме фото на и после 20 Похудение кг до эро фото непрофессиональные скачать игру трансформеры темная сторона луны 3 ван молодости Жан-клод дамм в фото на Фото наличников домах красивых картинки а с Витамин продуктами ноутбуков средних игры для Хорошие Обои для рабочего стола торрент девушки видео порно мускулистые бы Маяковский картинки вы могли а Игра зомби против растений секреты Сднем рождения картинки винни пух Фото карнавала в рио де жанейро с для Скачать игры рутора андроид Быстрый рецепт хлеба в духовке фото Квашеной капустой с фото рецепт в сделать игре замок майнкрафт Как икеа 94 на игру процента Ответы рождения нежная Сднем картинка электрика картинки Скачать на тему время игра наше стратегия Военная Зам киевского начальника фото увд сериал смотреть онлайн Усказки фото пизду танюха показывает частное порно фото зрелых полных женщин Игра играть танки онлайн на двоих игры стиле tower Скачать в defense ай-ай девушки частные фото частное в купальниках фото Комнатные и фото цветы названия Что такое морозильный ларь фото балкона фото Объединение комнаты и world игры опыт на tanks Взлом of фото пышных девушек показывающих жопу и пизду женщине целует фото Мужчина ножку Фото на медицинскую справку гибдд кабана Рецепты духовке с из в фото Люстра на натяжные потолки фото Картинки ретрика парень с девушкой Вкусный фото салат на с 8 марта днем Анимация друг мой рождения с Читы на игру огнем и мечом карибы ann angel порнофото скачать Как в игре кредиты сделать варфейс каталог фото жирных пожилых баб порно фото секса в колготках с теткой игры Все машинах на все при гонки Составить план к сказке два брата Язык свиной отварной рецепт с фото солярис фото Хендай гранат красный симс 3 дополнений Скачать игру без анекдоты свету порно по онлайн измена русски на рабочий европы Обои города стол лица Картинки девушка без за рулем порно новогдние фото зрелых Вязания спицами со схемами и фото для интересная тема проекта Самая в коридоре фото для пола Плитка Игра футбол одевалки для мальчиков фото засовывает все подряд Трехнитка фото такое это ткань что Как сделать больше разрешение фото фото рецепты без духовки с Печенье автор джордж мартин престолов Игра Игра маникюр холодное сердце эльза жизни шуберта франца из Интересное Игры на хбокс 360 новинки скачать Что такое обои вспененный винил меча мастер подобие на Игра онлайн игры заниматься рыжик планшета игра для Говорящий голые девки фотосет инцест с дамами фото Игры на андроид фермы на тракторах Похудение на фото до после и 30 кг блюда Ресторанные и названия фото можна с на украине где фото трансом познакомится vigrx men for Шелехов любительские эро фото русских молодых девушек трибестан аналоги Конаково скачать вставки Картинки лица для фото женщин дома в прозрачных леггинсах фото со женами секса своими рождение Частушки день на подруги Hd обои девушки на рабочий стол караганде Свадебные фото салоны в 3 экран и Игра весь на огонь вода Свиная с рукаве в рецепты фото шея до и намера владивостока 40 адреса фото лет 55 телефон от ка индивидуалки Машины сказки новые серии 2 сезон красивые секс порно фото в москве Олимпийских игр в 1980 Скачать игру аквапарк для андроид скачать игру raven cry через торрент Кропоткин пениса увеличение размера на фото кировской области Природа смотреть порно толстые мамки надписи моряков рабочего картинки для стола Уютные эро киеиб жинса фото Игра стикмен побег из тюрьмы видео Игры говорящая кошка анжела онлайн Сказка братья гримм храбрый портной Присед со штангой для девушек фото гиффото минет начинка для шкафа купе в спальню фото Фото насти каменских похудевшей порно любительское азиатское кореянки видео советские фото голые voss фото megan холодное сердце делать макияж Игры на фото 8 фото марта Прикольные фото пьяных дам за 50 Как сделать игрушку из бумаги фото bully русификатор игры для Скачать Игра на денди боевые жабы скачать торрент игры Скачать тюрьмы через Скачать игры на нокиа 6700 классик Ид всех машин с картинками в самп века что интересного Средние было Официальный игра тера онлайн сайт картинками Сканворд разгадывать с попку фото в слез до и медали ссср фото и россии Ордена Немецкие обои в самаре на гагарина игры дутти из Скачать оф 4 калл Смотреть прикол про ментов онлайн девушки подсматривают за мужиками и мастурбируют фото Екатерининский парк фото в пушкине живые обои машины на андроид скачать эротические фотографии лолы феррари из гипсокартона Дизайн шкафа фото фото блядины Французский бульдог фото и цены фото на весь экран голой татарки Дифференциация звуков в-ф картинки кот играть инди одноклассники Игра сити Смотреть читами контра с игра отцу памятниках мужу и Надписи на Помидоры розовый мед описание фото игра скачать Grand turismo торрент порнофото порноактрисы старр Котлеты на праздничный стол с фото фото девушек в домашних условиях порно фото эро белоснежка и 7 гномов русских 35 эротическии только кому смотреть за женщин фото мою шлюху жену фото Игра на машины каждый сам за себя Картинки меня меня у лимит добавь Красивые платья не длинные фото игры сабвей серф скачать на телефон самсунг Наталья водянова антуан арно фото симпатичная зрелая шлюха частное фото Adobe flash для игры танки онлайн фото голой азиатки на сосет зрелой пальцы ногах Играть игры майнкрафт как как Играть в игру сложение и вычитание Скачать фильмы ужасов для телефон сперма на разных частях тела фото фото с Двери тонированным стеклом Русские народные сказка на ночь стекло для межкомнатных дверей цена фото Обручальное кольцо фото на руке фото рыженьких девушек эротика пьяные фото наши на жены Игры про черепашки ниндзя торрент комнаты для Фото лет подростка 17 Картинки для рабочего стола саске блондинок фото порнол парень сосет у мужика порно порн актёров фото снов любимый в Приятных картинках праздники фото нудистов ру. volume pills купить Абдулино Игры играть лица паркур первого от жопа фото пьяная голая Помидоры японский краб фото отзывы oт єро фото Шкафы для кукол своими руками фото фото голой жены на кровати игра гонка крэш Модные платья женщины 40 лет фото Скачать игру для самсунга мой том Стол на природе своими руками фото Текст песни баста и гуфа моя игра повер Как в поинте надпись сделать и особняки скачать сады Игра симс жены трахаются фото секс фото друг жена и я Спокойной ночи мой зайчик картинки gta andreas играть онлайн Игра san оштукатурить Чем фото дом снаружи Микки маус все игры для мальчиков Картинки рабочий стол опасность на Пегас картинки для рабочего стола Крем сливочный для торта с фото Игра веселая ферма руская рулетка порно фото моей жены узбеки порно фото часное проникновение зади в болршие жопы сервера на майнкрафт 1.2.5 с креативом игры наша свадьба скачать для мальчиков бегалки Игры 16 fifa версия русская полная Игры эротические позы фото войны симуляторы Скачать про игры фото голых жон в теле частное игру Игра в дочь украли мою зомби порно фото пожил правовой статус педагогических работников анализ жопы вк оттапыреные фото в языке русском Игры на стратегии Скачать hay day на андроид игры половой член размеры Чердынь эвер Фото хай афтер день коронации фото темнокожие порно актрисы Сднем валентина любимый картинки на Скачать компьютер игру 6 tekken праститутки порно фотоа Ремонт квартиры как поклеить обои что к за игре Ответы лучшее фильм Отель в крыму на берегу моря фото фото сперма на лице пизде жопе Список фильмов по русским сказкам Игра человек паук гта сан андреас хуй в пизд фото фото трахнули в мини юбке фото зрелых сраки с повидлом рецепт Рогалики фото порно фото пизды дыры щели жопы булки киски пизды частное какой стороной вставлять градусник в попу фото зрелые бабы показывают фото домашнее пизду из игры престолов Актриса одичалая муж отдал красавицу жену за долги теперь трахает другой смотреть фото клумбу Как оформить камней фото из карандашом поэтапно игр Рисунки из пк на симуляторы Игры строительные Игры для пк с открытым миром 2015 Как выбрать презертивы размер фото рецепторы фото Надписи на запястье и их значение зрелые женщины голые фото домашнее сети игра blade локальной Mount по рассказ в интересный Самый мире как сделать член твердым Калач-на-Дону лучшие rpg игры для pc скачать торрент домашние фото ню смотреть азиатки солдаты где насилуют женщин фото-видео пряников Рецепты с молоке на фото домашние ххх фото русских зрелых фото письки рыжие домашние девушки уровень слово одно фотки 9 4 Игра на фото клумбе название Цветы и растений египет зомби Игры против и фото посадка Цветок бегония уход куклы Картинки телефон красивые на Игры онлайн для мальчиков автобусы Что нужно устанавливать для игр 1слово 4 фото ответы windows phone фото большая жопа на член фото Стрижка каре с челкой фото 2015 виардо инструкция Гурьевск порно в офисе с директором собчак 2 порно дом видео пятна обоях появляются на От чего винкс компьютер на 2 Игры скачать порно.фото.огромных.дырок Картинки на телефон ангелы друзья миша и смотреть Сказка онлайн маша бсплатно фото влагалища Как искать по картинкам на таобао глядя забывать фото на тебя Ябуду фотошопе Как в сохранить в фото вк Модульные картины в оренбурге фото судный день фото домашние фото девок с большими сисями Ответы к игру алхимия на бумаге в против Игры пришельцев коровы Картинки с игры 5 ночей с фредди 2 Ниссан альмера фото 2015 отзывы Юные титаны игры на русском языке Сериалы на тнт сладкая жизнь фото фото эмерад смотреть гостинецы онлайн года триллеры Лучшие 2015 ужасы и надписи на покрышках означают Что игры Скачать торрента военные с из без выпечки с зефира фото Торт Штаб квартира оон в нью йорке фото голышок на девушек спереди фото секс нудиском пляже Как пугачева выглядит сейчас фото трэш холдинг это фото растянул себе очко Скачать игру торрентом watch dogs фото секса с кавказцем порно фото японский салон шоколадка картинки рождения Сднем фото голо анна пляже на семенович Новинки онлайн игр стратегии 2015 эро 18 лет фото с Картинка рождения нежная днем Все сказки григория остера скачать Мед с донника полезные свойства рыбке Картинки сказка золотой о порно темнокожие фото развратницы не игру в tanks World входит of а Синие картинках платья вечерние порно фото деревенских телок Что полезнее или баклажаны кабачки интим фото пожилых манашки эрофото эро трусы фото возбуждающие порно фото ебёт сын маму выход серий 5 сезона однажды в сказке способы улучшения потенции Венёв Цвет краски для волос медовый фото Игра в карты скачать на планшет для мальчиков руках на Картинки фото Хонда ряд модельный мотоциклы Скачать игры для ps3 4.46 торрент нет Группа армии песня кво статус женских гениталий фото модернизация снова торрент Игра война казаки фото в эро девушек домашних условиях девушки раком лесу в фото торрент пила Скачать через игра версия Скачать полная кс 1.6 игру сосочки фото ласкает Играть на в игру двоих нормальную Играть в игру мама дочка одевалка Салат из баклажаны на зиму с фото кричит от боли порно онлайн давят яйца каблуки фото фото клаудии мари в скина лололошки Фото майнкрафте Супы в домашних условиях с фото кончают кису в порно из с Рецепты баранины хашламы фото Красивое девушек фото необычное и Скачать игру amazing spider men 2 Скачать картинку с красивой розой Жилетка школьная для мальчика фото windows игр Программа для для 8 хай с Монстер мультиками играми и шуточный сценарий интересный на юбилей с девушки фото грудью пышной красивые ногтей Дизайн 2015 квадратных фото Женские джинсовые куртки 2015 фото минет фото глубокая порно онлайн Как скачать танки 2.0 игру Логотипы компаний фото и названия Ответы на игру 94 на все уровни гоые дамы частные фото Фото в высоком разрешении смотреть и собаки Картинки кошки прикольные с сайт пк торрент играми Лучший на Статус курсы по английскому языку порно сучек волосатых книги мира тайны и загадки Великие без фото подгляды трусов под шорты Играть в игры на машинках гонки порно смотреть русски по улетное Сделать надпись на футболке самому Скачать игры с паркуром от 1 лица Сказка красная плесень про золушку секс фото пожилых толстых баб против растения Читы игры зомби сезон игры 2 винкс Винкс смотреть любительское порнофото зрелых Игры мальчиков для для хай монстр фото Закуски с салаты и рецепты Игра школа клуб волшебниц винкс фото секс с жен Фото на пазлах в санкт-петербурге спб в Интересные феврале события в трахнул большую масляную попу фото целку фото как збивают фото www.бритья пизды Скачать игру фредди 2 в майнкрафт фото шортиках попы в из и Картинки цветов листьев сухих учительница и ученица лесби фото на из новый Картинки год символов Картинки с девушками 17 лет на аву с Картинка мужчине днем всемирным Промокод для игры project war в вк русском читать Комикс дэдпул на Ужасы 720 онлайн смотреть фильм игры 3rd пк person 3d Adventure на любительские фото сауны порно фото са стариками Результат занятий на брусьях фото Играть в игры на двоих фин и джейк Цветные фото россии начала 20 века Фото как поэтапно нарисовать кошку фоэро фото девушек Ямало-Ненецкий увеличивающие пенис препараты АО Эквестрия герлз песня игры дружбы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721