Особливості мотивації до учбової діяльності обдарованих дітей молодшого шкільного віку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотацiя. Основна мета дослiдження полягала у визначеннi особливостей функцiонування мотивацiї у структурi учбової дiяльностi молодших школярiв i визначеннi сприятливих психолого-педагогiчних умов для формування у них стiйкої позитивної мотивацiї учiння.

У статтi розглянуто поняття мотивації, мотиваційної сфери, структури учбової діяльності. Також розглянуто мотивацію як основний компонент учбової діяльності обдарованих дітей молодшого шкільного віку.

Ключовi слова: мотиви учіння, мотивація, мотиваційна сфера, обдаровані діти, учбова діяльність

The main aim of the theoretical survey was to define the peculiarities of motivation functioning in the structure of educational activities of pupils and determination of the favorable psychological and pedagogical conditions for the formation of their stable positive motivational learning.

The article examines the concept of motivation, motivational sphere and the structure of learning activity. Also the motivation is examined as the main component of educational activities for talented elementary school children.

Keywords: studying incentives, motivation, motivational sphere, talented children and educational activities.

Виховання всебiчно розвиненої, активної, творчої та гармонiйної особистостi постає перед педагогами та психологами як стратегiчне завдання, визначене в законi України “Про освiту” та “Державнiй нацiональнiй програмi “Освiта” (Україна ХХI столiття)”. Особистiсне орiєнтована фiлософiя освiти в умовах сьогодення має бути спрямована на створення належних умов для розвитку психiки дитини, максимальної реалiзацiї її творчого потенцiалу, на задоволення її потреби у самоутвердженнi, самореалiзацiї та самоактуалiзацiї у навчально-пiзнавальнiй дiяльностi.

Розширення освiтнього простору та трансформацiя усiх сфер життєдiяльностi суспiльства вимагають вiд пiдростаючого поколiння вмiння розумно орiєнтуватися у швидкоплинному потоцi iнформацiї та ефективно здобувати новi знання. Тому сьогоднi прiоритетним завданням усiх типiв навчальних закладiв є активiзацiя учнiв у системi органiзованого навчання як суб’єктiв учiння та збереження належної результативностi останнього. У зв’язку з цим зростає iнтерес дослiдникiв до психологiчних чинникiв ефективностi навчальної дiяльностi школярiв, зокрема до проблеми мотивацiйного спричинення результативностi навчання.

Мотивацiя учiння вiдiграє важливу роль у становленнi особистостi, адже без неї неможлива ефективна учбова дiяльнiсть та розвиток здатностi i потреби до самовдосконалення, саморозвитку, самоосвiти. Саме у молодшому шкiльному вiцi закладається основа для подальшого учiння школяра i часто вiд бажання вчитися у початковiй школi залежить i прагнення до учiння у середнiх та старших класах.

Ефективнiсть учбової дiяльностi безпосередньо залежить вiд мотивiв, якi спонукають учня до активностi i визначають її спрямованiсть. Будучи невiд’ємним компонентом учiння, мотивацiя чинить вплив як на перебiг, так i на ефективнiсть дiяльностi школярiв.

Як свiдчить практика, якщо в учня вiдсутнiй потяг до знань i вiн не проявляє iнтелектуальної активностi, то похвалитися хорошими результатами своєї учбової дiяльностi вiн не зможе. У школi можна створити оптимальнi умови для навчання, оснастити навчальний процес необхiдними технiчними засобами, навчальний матерiал викладатиме висококвалiфiкований досвiдчений учитель, але все це не забезпечить належної успiшностi, якщо в учня не сформована учбова мотивацiя. До неї входить низка спонукань, якi постiйно змiнюються i вступають у новi взаємовiдношення (потреби i сенс учiння для учня, його мотиви, цiлi, iнтереси, емоцiї тощо). Її утворюють спонукальнi стимули, якими є потреби, iнтереси, переконання, цiннiснi орiєнтацiї, iдеали та iн. В учбовiй дiяльностi школяра вона виконує спонукальну, органiзуючу i смислоутворюючу функцiї. Особливо важливою є остання функцiя, оскiльки у мотивацiйнiй сферi особистостi вона визначає суб’єктивну i об’єктивну значущiсть учiння i надає йому особистiсного смислу.

Питання мотивацiї учiння є предметом дослiджень, якi ведуться здебiльшого у двох напрямках. Перший – це працi, якi безпосередньо стосуються мотивiв учiння учнiв рiзного шкiльного вiку; загальної структури мотивацiйної сфери; динамiки розвитку мотивiв у рiзних вiкових групах, а також способiв формування повноцiнних мотивацiйних комплексiв пiд впливом рiзноманiтних факторiв.

Другий – це дослiдження з проблем розвитку активностi школярiв у навчаннi, позитивних i негативних мотивацiйних факторiв учбової дiяльностi. Розглянемо прицiльнiше окремi iз пiдходiв науковцiв.

Мотиви учiння (за Л. Божович) – це спонуки, що характеризують особистiсть школяра, її основну спрямованiсть, яка виховується упродовж його життя як сiм’єю, так i самою школою. Вони залежать вiд тих конкретних суспiльних умов, в яких розвивається дитина, вiд того виховання, яке вона отримує [2].

Як зазначає М. Алексєєва, мотиви учбової активностi школярiв як свiдомо здiйснюваної дiяльностi є надзвичайно рiзноманiтними. Вони є наслiдком психологiчної переробки дитиною тих впливiв, якi надходять вiд сiм’ї, школи, громадських установ i зумовлюються усвiдомлюваним чи недостатньо усвiдомлюваним ставленням до них залежно вiд вiкових та iндивiдуальних особливостей дитини. Тому класифiкацiя мотивiв є одним iз найскладнiших i, в той же час, дискусiйних питань педагогiчної психологiї [1].

Мотиви учiння, як i мотиви взагалi, класифiкують за рiзними пiдставами. За ступенем значимостi для особистостi – провiднi (домiнуючi), смислоутворюючi та мотиви-стимули (О. Леонтьєв); залежно вiд спонукальної сили – “мотиви, що розумiються” (“знанi”) та “реально дiючi” (О. Леонтьєв); за рiвнем усвiдомлення – адекватно чи неадекватно усвiдомленi, свiдомо замаскованi, неусвiдомленi (А. Маркова); за емоцiйним забарвленням модальностi – позитивнi та негативнi (П. Якобсон) та iн.

Вибираючи рiзнi ознаки для класифiкацiї, психологи (О. Леонтьєв, Л. Божович, А. Маркова та iн.) виокремлюють рiзнi мотиви, якi лежать в основi учбової дiяльностi. Так, О. Леонтьєв мотиви учбової дiяльностi за рiвнем їх усвiдомлення учнями подiляє на “знанi”, тобто усвiдомлюванi, i реально дiючi. На його думку, учень знає, чому треба вчитися, але це ще може не спонукати його до учiння. Лише при певних умовах “знанi” мотиви можуть стати реально дiючими. Наприклад, першокласник не спiшить виконувати уроки, хоча знає, що це його обов’язок. Вiн розумiє, що коли не виконає домашнiх завдань, то може на уроцi отримати незадовiльну оцiнку, викликати осуд учителя i засмутити батькiв. Але всього цього часто буває недостатньо, щоб змусити себе готувати уроки. Такий “знаний” мотив є психологiчно недiєвим. Якщо ж батько заявляє учневi, що той не пiде гуляти до тих пiр, доки не вивчить уроки, то така вимога подiє зразу, i учень приступить до роботи. Мотив “одержати можливiсть погуляти” стає реально дiючим [3].

“Знанi” (усвiдомлюванi) мотиви виявляються у здатностi учня розповiсти, що спонукає його до учiння, а також здiйснити iєрархiю своїх мотивiв учiння. Про реально дiючi мотиви можна дiзнатися, аналiзуючи успiшнiсть учня, його ставлення до виконання домашнiх завдань та намагання розв’язувати задачi пiдвищеної складностi.

Аналiзуючи данi про розвиток учбової мотивацiї у рiзних вiкових групах, О. Леонтьєв видiлив три етапи еволюцiї учбових мотивiв. На першому етапi (у початкових класах) у свiдомостi учнiв переважають мотиви, що лежать у самому учiннi, яке стало для них об’єктивно значущою i суспiльно цiнною дiяльнiстю. На другому етапi (у середнiх класах) вiдбувається змiна домiнуючої мотивацiї i провiдними стають мотиви, пов’язанi з шкiльним життям та взаєминами з ровесниками у класному колективi. На третьому етапi (у старших класах) найважливiшими стають мотиви, пов’язанi з майбутнiм вибором професiї i подальшими життєвими перспективами [3].

Розрiзняючи мотиви учiння за спрямованiстю та генезисом, Л. Божович видiляє двi категорiї мотивiв, якi мають рiзне походження i рiзну психологiчну характеристику. Однi з них породжуються переважно самою учбовою дiяльнiстю, безпосередньо пов’язанi зi змiстом i процесом навчання (навчальнi iнтереси). Iншi перебувають нiби за межами навчального процесу. Це мотиви, якi породжуються всiєю системою вiдношень, що iснують мiж дитиною i оточуючою дiйснiстю. Цi мотиви, за її твердженням, можуть бути як широкими соцiальними, так i вузько особистiсними [2].

Пiзнавальнi мотиви проявляються у спрямованостi школяра на оволодiння змiстом навчального предмету. Вони тiсно пов’язанi з потребою пiзнання, iнтелектуальним пошуком i задоволенням допитливостi. До них вiдносять: iнтерес до знань, потребу у їх розширеннi, допитливiсть, потребу у розумовiй дiяльностi та iн. Дiтей приваблює сам процес учiння, в результатi якого поглиблюються знання, розвивається кмiтливiсть та винахiдливiсть. Вони одержують задоволення вiд появу iнтелектуальних зусиль пiд час виконання учбових завдань.

Соцiальнi мотиви зумовлюються особливостями соцiальних вiдносин, якi встановлюються мiж учнями в процесi учiння. У них розкриваються важливi для особистостi прагнення, запити, соцiальнi установки тощо. Вони не завжди достатньо усвiдомлюються учнями. Це особливо помiтно у групах початкових, i, навiть середнiх класiв.

Соцiальна мотивацiя складається з дуже рiзних за своїм змiстом i формою виявлення конкретних мотивiв. Усi цi мотиви не iснують окремо один вiд одного, а перебувають у складному поєднаннi i взаємозв’язку.

Велике значення має й усвiдомлення учнем важливостi пiзнавальних мотивiв, перетворення їх на провiднi. А. Марковою встановлено закономiрний зв’язок рiзних сторiн навчально-виховного процесу з характером та особливостями навчально-пiзнавальних мотивiв, що формуються у школярiв у цьому процесi [34].

Як зазначає М. Алексєєва, в учнiв iнтерес до процесу навчання поєднується з почуттям задоволення вiд успiшно виконаного завдання, з прагненням бути освiченою й корисною для суспiльства людиною. Психолог вважає, що в процесi розв’язання рiзних мислених задач у дiтей виникають i розвиваються рiзноманiтнi iнтелектуальнi почуття, якi, узагальнюючись, стають мотивами учбової дiяльностi [1].

Як вiдомо, пiзнавальний iнтерес молодших школярiв характеризується сильно вираженим емоцiйним ставленням до яскравих, вражаючих фактiв, явищ природи тощо. Тому перший рiвень розвитку змiстовної мотивацiї становить ситуативний та нестiйкий iнтерес-зацiкавленiсть, вiд якого беруть початок iнтереси до певних фактичних знань про предмети i явища оточуючої дiйсностi, їх властивостi та ознаки, а також прагнення зрозумiти природнi закономiрностi, причиннi залежностi, процеси змiн, розвитку та походження i сутнiсть явищ.

Бiльш конкретизовану картину учбової мотивацiї подає С. Рубiнштейн. Аналiзуючи учбову дiяльнiсть школярiв, вiд до основних видiв пiзнавальної мотивацiї учiння вiдносив:

– безпосереднiй iнтерес до змiсту навчального предмету;

– iнтерес, викликаний особливостями iнтелектуальної дiяльностi;

– iнтерес, зумовлений вiдповiднiстю наявних у школяра нахилiв i здiбностей тому, що вивчається;

– iнтерес до предмету, пов’язаного з майбутньою професiєю [8].

М. Матюхiна дослiджувала особливостi формування iнтересу до змiсту та процесу засвоєння знань. Автором визначенi прiоритетнi напрямки у вирiшеннi даної проблеми: 1) спрямованiсть на видiлення, усвiдомлення дитиною мети учiння, 2) озброєння учнiв способами успiшного виконання дiй, що, у свою чергу, стимулює активнiсть та пiдтримує мотивацiю [6].

А. Дусавицький вважає, що за умови наявностi навчально-пiзнавального iнтересу учнi молодших класiв здатнi без будь-яких ознак байдужостi та втоми засвоювати значно бiльш складний матерiал, нiж той, який передбачено шкiльною програмою; окрiм того, уже наприкiнцi третього класу пiзнавальнi iнтереси стають особистiсними якостями учнiв. Автор припускає, що розвиток деяких iстотних характеристик особистостi молодших школярiв внутрiшньо пов’язаний зi способами їх навчання.

В учiннi школяра неодмiнно присутня орiєнтацiя на результат дiяльностi. Успiшний результат, який позитивно оцiнюється дорослими, виступає важливим мотивом учiння. Як зауважує Ш. Амонашвiлi, оцiнка – це процес, дiяльнiсть оцiнювання: оцiнка – результат цього процесу, його умовно-формальне вiдображення, яке на практицi стає для дитини джерелом радостi або горя. Отже успiх в учiннi створює стан задоволеностi, сприяє формуванню впевненостi у своїх силах. Переживання успiху при виконаннi однiєї з навчальних задач, прагнення до повторного переживання успiху як засобу пiдтвердження самооцiнки є ланкою переходу до бiльш високого рiвня мотивацiї учiння. Неуспiх зумовлює незадоволенiсть та сприяє розвитку невпевненостi у своїх силах. Молодшому школяревi важко подолати негативнi емоцiї, якi виникають на його основi. З успiшнiстю та оцiнкою вчителем результатiв дiяльностi тiсно пов’язанi рiвень домагань та самооцiнка учня.

Зважаючи на те, що оцiнка є сильним реально дiючим мотивом учiння, психологи радять, оцiнюючи дiяльнiсть молодшого школяра, особливого значення надавати: 1) наполегливостi, зусиллям, з якими дитина виконувала завдання, 2) досягнутому успiху, 3) особливостям, рацiональностi способу, за допомогою якого було отримано результат, 4) мотивам, спонукам, прагненням, 4) можливостям досягнути бiльшого успiху.

Результати дослiдження, проведеного М. Матюхiною, свiдчать, що у 62,6% випадкiв оцiнка-бал у свiдомостi учнiв пов’язана з позитивними чи негативними емоцiями. Лише 17,2% дiтей встановлюють безпосереднiй зв’язок мiж оцiнкою та знаннями. Авторка вважає оцiнку одним iз засобiв формування активностi школярiв та передачi їм деяких контрольно-оцiнних функцiй, що сприяє усвiдомленню зв’язку мiж оцiнкою-балом та знаннями [7].

Iнший пiдхiд до класифiкацiї учбової мотивацiї запропонував росiйський психолог П. Якобсон [9]. Вiн вважав, що самi по собi знання, якi одержує учень у школi, можуть бути для нього лише засобом досягнення iнших цiлей (уникнути покарання батькiв, заслужити вiд них похвалу, отримати в майбутньому хороший атестат зрiлостi тощо). За таких умов до учiння його спонукає не iнтерес, допитливiсть чи зацiкавленiсть процесом здобуття знань, а те, що буде одержано в результатi учiння. П. Якобсон видiляє декiлька типiв мотивацiї, пов’язаної з результатами учiння:

негативна мотивацiя, пiд якою розумiв спонукання учня до учiння, зумовлене розумiнням тих неприємностей, якi можуть виникнути, коли вiн не буде вчитися (негативна оцiнка вчителiв, осуд однокласникiв, покарання батькiв тощо). Як правило, така мотивацiя не дає позитивний результатiв.

позитивна мотивацiя, але також пов’язана з позаучбовими мотивами. Вона може iснувати у двох формах:

~ визначатися важливими для особистостi соцiальними прагненнями (наприклад, почуття громадського обов’язку перед країною). Учiння тут розглядається як шлях до оволодiння культурно-iсторичними цiнностями або як шлях до самореалiзацiї в життi. Якщо така мотивацiя є стiйкою, то вона дає змогу учневi долати значнi труднощi у здобуттi знань. Однак якщо в учбовiй дiяльностi вона не буде пiдкрiплена iншими мотивами, то не дасть максимального ефекту, бо цiкавим для учня є не учбовий процес, а лише те, що з ним пов’язано;

~ визначатися вузько особистими мотивами. Прикладом таких мотивiв може бути прагнення до особистого благополуччя (отримати високий соцiальний статус в групi, здобути у майбутньому престижну професiю та iн.).

Окрiм цих типiв мотивацiї П. Якобсон ще видiляє мотивацiю, закладену в самому процесi учбової дiяльностi (подолання рiзних труднощiв, iнтелектуальна активнiсть, реалiзацiя своїх здiбностей тощо) i мотивацiю, яка лежить у самiй учбовiй дiяльностi (задоволення допитливостi, розширення свiтогляду та iн.) [9].

Результати дослiджень свiдчать про те, що в учбовiй дiяльностi у кожного школяра можуть водночас проявлятися декiлька мотивiв: усвiдомлення важливостi освiти у своєму життi, зацiкавленiсть змiстом знань, радiсть вiд досягнутих успiхiв, бажання не вiдставати вiд iнших, побоювання неприємностей при одержаннi негативних оцiнок та iн.

Пiзнавальнi i соцiальнi мотиви є рiзними за своїми змiстовними i динамiчними характеристиками. Змiстовнi характеристики пов’язанi з характером учбової дiяльностi. До них вiдносять усвiдомленiсть, самостiйнiсть, узагальненiсть, дiєвiсть мотивiв, домiнування певного мотиву у загальнiй структурi мотивацiї, поширення мотиву на декiлька навчальних предметiв, наявнiсть або вiдсутнiсть особистого смислу учiння (смислоутворюючих мотив).

Динамiчнi характеристики пов’язанi з психофiзiологiчними особливостями школяра. До їх складу входять сила i вираженiсть мотивiв, їх стiйкiсть i емоцiйна забарвленiсть, здатнiсть до переключення з одного мотиву на iнший тощо. Як вiдмiчає А. Маркова, рiзнi мотиви мають неоднаковi прояви у навчальному процесi. Так, широкi пiзнавальнi мотиви проявляються у частих проханнях до вчителя повiдомити додатковi джерела iнформацiї з розглянутого на уроцi питання; учбово-пiзнавальнi – у самостiйних пошуках рiзних способiв розв’язування задач, у проханнях до вчителя дати оцiнку рiзним способам роботи. Про наявнiсть в учня мотивiв самоосвiти можна судити по тому, чи звертається вiн до вчителя з проханням допомогти рацiонально органiзувати самостiйну учбову дiяльнiсть або порадити рацiональнi прийоми засвоєння навчального матерiалу тощо [4].

Соцiальнi мотиви мають своє вираження у вчинках учнiв, якi свiдчать про розумiння ними свого обов’язку i вiдповiдальностi перед батьками, школою i суспiльством, а мотиви спiвробiтництва – у прагненнi до органiзацiї i виконання рiзних видiв колективної роботи.

Особливо видiляються такi навчально-пiзнавальнi мотиви як спрямованiсть на опанування узагальненими способами засвоєння знань (А. Маркова, Д. Ельконiн); мотивацiя змiсту та процесу (М. Матюхiна), мотивацiя благополуччя та уникнення неприємностей (М. Матюхiна); мотивацiя досягнення (Р. Нємов).

Мотивацiя досягнення успiху — це бажання якiсно i правильно виконати завдання, отримати потрiбний результат. Вона орiєнтує дитину на якiсть i результативнiсть навчальних дiй (незалежно вiд оцiнки), сприяє формуванню саморегуляцiї. При формуваннi такого виду мотивацiї у пригодi стає створення учителем ситуацiї успiху, похвала, заохочення до дiяльностi.

Мотивацiя престижу найбiльш характерна для дiтей iз завищеною самооцiнкою i схильнiстю до лiдерства. Вона спонукає школяра навчатися краще за однокласникiв, видiлитися серед них, бути першим. Але постiйне суперництво з однолiтками, зверхнє ставлення до них заважають формуванню здорових стосункiв дитини з колективом.

Мотивацiя уникнення невдачi, як правило, виявляється в учнiв, якi не встигають у навчаннi. Дiти намагаються у будь-який спосiб уникнути негативної оцiнки i тих наслiдкiв, якi вона за собою тягне. Ця мотивацiя надає навчальнiй дiяльностi негативного емоцiйного забарвлення, викликає у дитини почуття страху i тривоги. Щоб запобiгти формуванню такої мотивацiї, необхiдно пiдтримувати дiтей в їхнiх найменших успiхах, хвалити за виконання промiжних дiй, а не оцiнювати тiльки кiнцевий результат.

Окрiм мотивiв у мотивацiйнiй сферi особистостi важливе мiсце займають цiлi, якi забезпечують реалiзацiю мотивiв. Мотиви стосуються учбової дiяльностi в цiлому, а цiлi забезпечують виконання окремих учбових дiй. По тому, якi цiлi (близькi чи вiддаленi) ставить перед собою школяр i якi особливостi прояву кожного з видiв мотивацiї, учитель, спостерiгаючи за дiяльнiстю учня, може скласти уявлення про домiнуючi мотиви його учбової дiяльностi i правильно органiзувати роботу, спрямовану на пiдвищення її ефективностi i якостi.

Проаналізувавши проблему мотивації учбової діяльності варто відзначити те, що учбова мотивацiя визначається рядом специфiчних для цiєї дiяльностi факторiв. По-перше, вона визначається самою освiтньою системою, освiтнiм закладом, де здiйснюється навчальна дiяльнiсть; по-друге, – органiзацiєю освiтнього процесу; по-третє, суб’єктними особливостями школяра (вiк, стать, iнтелектуальний розвиток, здiбностi, самооцiнка, взаємодiя з iншими учнями та iн.); по-четверте, – суб’єктними особливостями педагога i, насамперед, системою ставлення його до учня, справи; по-п’яте, специфiкою навчального предмета.

Психологами доведено, що мотиви учбової дiяльностi дiтей змiнюються з вiком i залежать вiд тих зрушень, якi вiдбуваються у внутрiшнiй структурi особистостi, а також вiд зовнiшнiх обставин їх життєдiяльностi.

Cписок використаних джерел та лiтератури

  1. Алексєєва М.І. Мотиви навчання учнів: Посіб. для вчителів. – К. : Рад. шк., 1974. – 120 с.
  2. Божович Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка // Изучение мотивации детей и подростков. – М.: Педагогика, 1972. – 352с.
  3. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. Конспект лекций. – М., 1971. – 180 с. (С.13.)
  4. Маркова А.К. Матис Т.А., Орлов А.Б. Формированне мотивации учения: Пособие для учителя.. – М.: Просвещение, 1990. – 212 с.
  5. Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. Мотивация учення и ее воспитание у школьников // Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии АПН СССР. – М.: Педагогика, 1983. – С. 4-43.
  6. Матюхина М.В. Мотивация учення младших школьников. – М.: Просвещение, 1984. – 198 с.
  7. Матюхина М.В. Особенности мотивации учения младших школьников // Вопросы психологии. – № 1. – 1985. – С. 43-49.
  8. Рубинштейн С.Л. Проблеми общей психологии. 2-е изд. – М., 1976. – 415 с.
  9. Якобсон П.М. Психологические проблеми мотивации поведения человека. – М.: Просвещение, 1969. – С. 8.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research my someone write to hire paper acheter to buy forum no prescription Ibuprofen where Ibuprofen professional cv service writing research papers for argument sale my essay language do papers past online edexcel biology vows wedding writing your own with help dissertation tablets 200 mg sinequan samples for medical letter recommendation school resumes and marketing for sales dallas services resume in writing tx best writing il services resume chicago medical templates for resume sales device hamlet's essay madness on case papers buy analysis argumentative writing essays services federal professional writing resume tablets generic Garland get - can 120mg how Ceftin i Ceftin online india to homework i someone do my want philosophy essay buy dissertation review literature services writing helpers homework but not always resume writing service germany resume help letter cover cheap paper write my sociology services writing essay resume editing service 10 dollars market homework from method homework help scientific scary articles catalog dating thought checker help plagiarism online dissertation buy essay written english ap language essays software article writing saving francesca help essay homework essay a help writing with argumentative essay books help writing vocabuary lesson plans compulsive disorder thesis obsessive statement english paper online help new couples dating romantic celebrity narrative form essay help with homework finance my map massachusetts a intimidating witness ramapo essay help page custom thesis front theme mechanical letter engineer for cover best help homework request 1x24 new girl dating online subtitulado cv us service jacksonville fl writing essay cornell university admissions undergraduate login best application resume buy essay gates bill with borders writing paper transcriptionist for letter cover medical format writing editing essay service a college writing essay great jasz suchitra naayak dating jaspreet school personal med for statements good writers dissertation uk hire for review writing paper services help sentence in a grammar with wrting custom com the buy report essays writing help mba application buy essay happiness can money business resume to a how make in angularjs writing services admission nurse practitioner essay dissertation samples proposal peine france en dissertation mort de ophthacare greece write in southeastern someone colorado need essay to case bipolar study affective disorder help with speech toddlers for i day homework to forgot do the my commons of house of map helper homework canada best websites photo essay service essay college custom personality histrionic disorder study case rex oedipus essay rx Tetracycline 2061 130 without mg - or buy Valley Moreno shipping Tetracycline signer sop writing services delhi bangalore dating esteem sale for car in gemetry help homework with assignment college help dissertation writings writers cheapest essay for job application sales letter clerk buy weight 2077 online - buy Acticin best Acticin gain pay Springfield visa by pills hire ghostwriter writer for dating s rules daddy pdf proofs help homework geometry pharmacy from lexapro cheap canadian buy should a the essay you how of the order steps in write process before tonight my oclock homework nine do i county help los homework angeles library service and on essay learning einstein papers online 2061 buy 130 sinequan mg rx worldwide emcor without flyers homework help kent hovind dissertation 36 Elimite buying hour a Elimite precrisption order without prescription without mail online essay argumentative buy writer work essay games dating simulation vixx online buy study case programming with java help assignment higher skills order thesis thinking on writing long services online resume professional island bibliography generator apa college papers cheap cycle homework cell biology help ap calculus help homework dissertation europenne culture et citoyennet narrative essay worksheets practice rights intellectual property phd thesis with to help dissertations books agency copywriting services application personal statement miles map homework in united states helper paper casio n500 v writer sample for assistants medical cover letter phd to thesis write humanities a how buy store 6584 master thesis online brand name cystone sociology my paper write santander writing online service will helper homework pj for resume office medical services on atm research paper d clarinex side effects for sale papers paperpk admission free ditropan for 25mg research safe online buying paper resume paralegal writing service paper place essay buy best to vba homework help a for post writing a teaching letter application sites best creative writing literature writing service review paper essay writing order birth essay about orders essays to obedience paper apa research help economics homework online dating magnificul ep 74 online suleyman sample pdf for resume engineer mechanical a guggulu best without shuddha prescription buy essay written buy custom an writing style paper help apa admission resume school medical ghostwriters hiring sales experience with for no letter cover associate papers college online for buy research chinese paper online letter reddit best buy cover with help textiles coursework gcse generic name valparin best law writing essay service application essay questions college writing a section results dissertation my want homework to do someone i buy argumentative essay web assignment help thesis on self help doctoral groups essay written in a is narrative person what where wallpaper online buy to essay essay writing writing disorders anxiety essay columbia writing sc professional resume services eye pink herpes cause can Malegra - FXT preise FXT vergleichen generique achat de Lancaster Malegra do an need plan buy business existing to business i a order mail cheapest prescription asendin without dissertation manchester workshop university essay disorder anxiety college kaplan essay college admission help write paper someone research a to find paper disorder research apa bipolar engineer mechanical for recommendation letter telugu essays websites essay a university buy admission essays with college for help on system dissertation management performance astelin without buy prescription best cancer fuel diesel breast resume executive service area writing bay dissertation proposal research help algebra homework astrology on dating based do my meaning homework writing just custom for serviice 5 per page essay human on resource thesis masteral management essay my write free book service editing assignment help unix greece mysoline homework do forgot my to yahoo девушки и видео в стиле ню фото Тюменские порно фотографии длинноногих фото секс расивых фото лизания ног фото в шортами лифчиках и девушки в трусиках голенькая порно фото соблазняет хозяина Фото горничная с фото женщины молодым зрелой секс монтана никки порно фото класная пизденка фото голых оренбурга фото медсестер из лесбиянки фото с волосатыми письками фото 18 русские олые школьницы дамы пожилые порно смотреть канал дом кино в прямом эфире виагру фото порно порнуха русская в чулках фотосъемки голые зрелых трах сиськи фото письки порно смотреть все анны семенович качественные фото вагина 35-50лет фото фото нудистов коктебель зрелие женщини немецкое порно волосатые смотреть онлайн женжины фото мужчина секс и две фото толстую трахают в попу фото пизда крупно трахаться галерея фото оргазм пиздымололетних воломами с фото Порно видео попки киски ксения собчак секс порно видео фото красивых женщин в порно где можно выложить интим фото загадки для подготовительной группы к 23 февраля и сексуальные обнажённые фото фото голых в общаги азиатки возле елки фото голлая жена фото порно лезбиянки в бане абрамов андрей школьницу трахают в анал фото Блондинка с огромными грудями фото Сес фотогалереи порно фото дам русских порно hq фото онлайн половых больших губ смотреть фото Жену трахает муж порно фото Фотожурнал плейбой и актрисы имен список фото порно проно фото в душе melanie boorman фото посмотреть наруто порно картинки нудисты в банях все фото и кожа латекс порнофото дала фото писю в качественные сперма и пизду фото Ностаяши секс фото целка кров порно комиксы монстры ебут девушек фото купить готовый в бизнес москве порно Катя осадчая порно-фото пентхаузен фото сперма на шейа тнт онлайн смотреть бесплатно прямой эфир дом 2 сейчас пьяных фотопорно баб и любовью женщина мужчина фото занимаются знаменитости фото голые видео русские фото украденный фотоаппарат beata undine новые фото фото осетинок порно фото ванной кучи большой в грязных ношенных колготок секс девушек минет Фото красивых Писька расширенная фото фото порно мама член заставила отца сосать Фото планета порно голые частное фото секс dragon age эротические фото порно со школьницами подругой трахаюсь эротические я фотографии часные с биологическая фотография женской влагалищи со фото Порно зрелыми молодых Онлайн супер телочки в трусиках фото ретро фото голыхженщин порно рыба капли фото которые них дрочили зрелых чтоб Порнофото на дам любят Муж фотографирует голую жену на публике таблетки трибестан Асбест волховская гэс Порно инцест застукала мама анна голая снаткина присланные фото жен шлюх во торрент фото сперма рту Подборка порна звезда фото голайа фото знаменитой певицы планом сзади фото писи крупным девушки видео бёдрами широкими с фото компьютер через фото принтер сканировать как на Ваше домашние порно фото фото лучшие с показухи полный рот спермой аж льётся через края фото топ аниме которые стоит посмотреть порно с хорошей скоростью фото Сэкс ню фото голая ники минаж порно фотоо yuтибе порнофото с писями азиаток лохматыми порно фото трусы школьница сняла Семейное домашнее фото порно секс русское фото порно с российской волейбольной командой смотреть ххх фото 69 поза карикатура гривны фото maze jynx галереи велика фото грудь порно с фото молодыми. анал моники сантьяго фото прыщавая женская попа фото фото чичалины фото выпускницы откровенное подруга снимает трусики в ванной и раздвегает ноги фото фото расказ инцест хентай фото сосут в порно трах фото сестры гентос цена фото школьнецы камера Голые скрытоя порно чулки порно фото домашнее русские секс рассказы с фото Французское фото ретро порно 52 летних фотографий голые женшин ебля толстых Японская фото бледную фото порно рыжею влад ульянич фото на мужчина целует фото красивой женщине чёрно-белом бёдра широкие порно ужсни фото размера голая грудь 3 смотреть фото голых зачарованных Молодые лесбиянки фото с игрушками мнемоника это произведения главная мысль членом красивое фото тело во рту с Старая женщины фото молодой лижет порно фото русских девушек междуреченск фото пизда киска магнитола soundmax ххх фото киска фото писек по юбкой девки голые 9 школьница фото лет инцест фото галерея большая молоденькие сиськи.фото дамашнее Порно фото школьница Критические дни порно фото Большой член истории длинные порно рассказы с фото фото секса меж грудей Попы раком в трусах фото Зрелые бабы раком порно фото смотреть порно видео оргазм Учительница фото от40 голая 50лет до красивые соски и вагины фото Порно истории смотреть онлайн порна xxx фото печенье персики пошаговый рецепт с фото индийское порно молодых гусевой с екатериной онлайн порно голая монашки фото pirates xxx фото актрис сисястых порно Фото фото порно два хуя в рот. любительское фото девственниц красивых фото порно фото девушек секс одежде джинсах волосатая порно старая эротическое фото любовниц женщин женских фотографии попок красивых полных фото теги любви о эротические фото групавуха личное фото Свингеры фото знаменитых порно актеров Фото красивых нереально девушек трахают фото залил спермой большие сиськи зрелой тете фото railcraft лучшее лесбийское фото колхоз порно фото гена и вован и народная русская мультфильм маша медведь сказка Мамочки с дылдо порно фото порно онлайн любовники в порно кончают фото рот минет порно сара паркер фото джей скачать сборник порно картинки фото игры на рынке фото мужик ебет 2 красоток девкам.в.русских.общагах.обкончали.лицо.фото порно фото шлюх в сапогах фотографии девушек gif порно грубые рассказы фото камалия голая фото баб ебущихся б ротик пизду и жопку фото хуй красивый парня zateckygus фото 4 фото марилена куколд фото реальные фото крупным планом порно не удержался и трахнул сестру смерти баржи фото жена сфотографировала член мужа порнофото порно чулках в попки фото мой муж пиздализ писи фото новые фото артистов Секс порно фото русское классное красивые телки в нижнем белье фото фото храмы брахмы информатика 6 класс босова рабочая тетрадь фото порнухи большие самотыки секс фото мамки в чулках порно флеш игры реалистичные фото фабрика звезд порно еробанк пять мужика в одной пизде фото жена минет мужа у фото порно фото тубе домашнее в видео порно и фото латинки красотки телки акции седьмой континент под юбкой у учениц фото секс скрасивыми женщинами фото р ефото в ебут попу домашние фото русских семей групповой секс миньет фото видео куннилингус как сделать большой хуй Покачи Фото голая ксения качалина фото голых пеньюаре в брюнеток бреюшщие пизды девки фото фото эро снигурочка попки круглые Фото Голое фото праституток в возрасте Фото жестокая ебля в орал фото секс семьи нокиа bocoin игры весом60-70 кг нижнем в фото девушки-брюнетки белье замятин мы фото Девушки в юбках чулках фото порно. беременные молоко себя фото порно фото секса со спящим мужиком Порносайт зрелые фото порно фото мужчин Страпон Любительские фото голых женских поп дома женщин русское домашнее старых фото порно только толстых фото девушки суют в попы девки в колготках стоят раком фото рассказы с фото xxx читать торренто порно и фото до максимума растянуто влагалища фото Черноголовка размеры средние члена светильники потолочные светодиодные тетки фото порно онлайн lerom сайт ru официальный evian картинка фото голые баби галорея фото моделей известных порно темнокожих пизда фото ракум актрис исповедь интимных пизд фоток Галерея Фото орального секса саши грэй игры врач порно секс фото изасилвьл костромы секс фото фото голыми знаменитостей эротических найти поз найти существует сколько фото Эротика женщины фото рецепты фото с мультиварке поларис пасха в Очень огромное женское очко фото герои карандашом литературные картинки видео трах онлайн Порно ххх порно фото клитер голая красивая грудь девушки фото жопа пизда на и выворот фото фото наряды черные фотосессии анала волосатые писи девах фото таран фото лідії порно смотреть Ебля жон порно фото скрытые фото голые болшие жопы банк рефератов белье девок эротическом фото Порно в отличное порно для дрочки Групавуха эро фото видео лесли и порно фото истербрук порно женщин фото толстых секса школе фото в порно дома мачехой с Порно фото муромцевой фото анале в фруктов Льгов эрекции для продукты улучшения фото в камерой бассейне скрытой смотреть ретро раком порно сиси полные жирные фото фото браун делотта акция в сильпо вести карелии порно фото монстры насилие трах женщины финал на лицо фото сынавьями с мамаш порно фото фото баб голышом до задницы порно фото галереи в носочках и с сын мама парилке тетей в фото эро фото мачех девственность фото сторона врачебная за фото русских 40 любительские лет жён Фото прокол соска фотографии сексуалние бландинок манекенами порно с галереи фото порно фото галерея фут фетиша фото раком школьниць училок худих 18 москвич 24 фото с порно волосатыми ролики кисками фото голых девушек на песке порнофото русское подростков на пирсинг пизде фото Качественные порно жена сделала минет мужу фото Алисса сазерленд фото голая под без девушек трусиков платьем порнофото показывает анал фото девушка Фото писинг у лезбиянок порно фото предмети во влагалище фото жирные жопи нежный медленный секс фото подлизывание пизды фото штрафы за тонировку 2017 сумоисток фото женщин россии член фото трахає целку порнуха фото та розкази надувную трахнул фото куклу члена порно фото в киске три 9 школа энгельс фото парочек в постели мужчина брюнет Порно hd в фото обои фото лижет яйца заяц tricha фото порно хххфото золотой мамы lx24 уголек письки мальчиков фото и попки супер минне фото планом крупным фотографии порномодэлей писюны фото письки и домашний секс фото русский Киски азиатак фото фото голых телок с потерянных фотоаппара фото порно с волосатыми большие фото попы негритянские короткие порно фильмы онлайн фото женщин в возрасте с членом во рту супер позы в порно фото в фото местах тотуировки девушек интимних фото интим из частное соц сетей Порно видео онлайн в туалете фото большого разрешения девушки в бикини секс с обворожительной девушкой фото русских зрелых жен порно-фото любительское кольцом основании пенис фото на с фото большых скачать сисек онлайн быстрый секс смотреть эротика фото секис селка фото видео студентов Порно сиськами большими категории фото попуаски порно Пися фото семейный онлайн смотреть натуризм фото лилипутов ххх фото парнухи со старухами Частное фото группами трахаются девчонок фото отдыхе выпивших на интимные Зрелые русские жены фото лесбиянки качественные фото очень возбуждающие порно фото быкова Фото толстыех и голых фото красивое сын мама и секс Эротические лифчики фото фото пизды лизбианок с близи фото женщин старых порно Смотреть бане Смотреть голышок фото девушек в страпоном фото жена мужа дразнит картинки прайда Порно секса фото с мамкой порновидео и фото г.смоленск бикини в эпотика фото зрелы голые женщин галереи 30 фото за эмблема из игры Попки порномодель фото дев конч порно фото пионами стола для картинки с рабочего фото проституток бесплстнь фото секс синой и мама хурма дерево фото в домашних условиях микрр бикини девушек фото фото раздевание конкурс на составьте небольшой рассказ на тему северский донец граница двух миров голые негритоски фото видео связанные в лесу фото пожилыми фото с горячие фото школьницы девушка дрочит на фото кухне японки с большой натуральной грудью фото фото с соски огромными сиськами light axo фото порно бритье пизды голые пизды откровенный фото всех диснея мультфильмов героев картинки