Особливості мотивації до учбової діяльності обдарованих дітей молодшого шкільного віку

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотацiя. Основна мета дослiдження полягала у визначеннi особливостей функцiонування мотивацiї у структурi учбової дiяльностi молодших школярiв i визначеннi сприятливих психолого-педагогiчних умов для формування у них стiйкої позитивної мотивацiї учiння.

У статтi розглянуто поняття мотивації, мотиваційної сфери, структури учбової діяльності. Також розглянуто мотивацію як основний компонент учбової діяльності обдарованих дітей молодшого шкільного віку.

Ключовi слова: мотиви учіння, мотивація, мотиваційна сфера, обдаровані діти, учбова діяльність

The main aim of the theoretical survey was to define the peculiarities of motivation functioning in the structure of educational activities of pupils and determination of the favorable psychological and pedagogical conditions for the formation of their stable positive motivational learning.

The article examines the concept of motivation, motivational sphere and the structure of learning activity. Also the motivation is examined as the main component of educational activities for talented elementary school children.

Keywords: studying incentives, motivation, motivational sphere, talented children and educational activities.

Виховання всебiчно розвиненої, активної, творчої та гармонiйної особистостi постає перед педагогами та психологами як стратегiчне завдання, визначене в законi України “Про освiту” та “Державнiй нацiональнiй програмi “Освiта” (Україна ХХI столiття)”. Особистiсне орiєнтована фiлософiя освiти в умовах сьогодення має бути спрямована на створення належних умов для розвитку психiки дитини, максимальної реалiзацiї її творчого потенцiалу, на задоволення її потреби у самоутвердженнi, самореалiзацiї та самоактуалiзацiї у навчально-пiзнавальнiй дiяльностi.

Розширення освiтнього простору та трансформацiя усiх сфер життєдiяльностi суспiльства вимагають вiд пiдростаючого поколiння вмiння розумно орiєнтуватися у швидкоплинному потоцi iнформацiї та ефективно здобувати новi знання. Тому сьогоднi прiоритетним завданням усiх типiв навчальних закладiв є активiзацiя учнiв у системi органiзованого навчання як суб’єктiв учiння та збереження належної результативностi останнього. У зв’язку з цим зростає iнтерес дослiдникiв до психологiчних чинникiв ефективностi навчальної дiяльностi школярiв, зокрема до проблеми мотивацiйного спричинення результативностi навчання.

Мотивацiя учiння вiдiграє важливу роль у становленнi особистостi, адже без неї неможлива ефективна учбова дiяльнiсть та розвиток здатностi i потреби до самовдосконалення, саморозвитку, самоосвiти. Саме у молодшому шкiльному вiцi закладається основа для подальшого учiння школяра i часто вiд бажання вчитися у початковiй школi залежить i прагнення до учiння у середнiх та старших класах.

Ефективнiсть учбової дiяльностi безпосередньо залежить вiд мотивiв, якi спонукають учня до активностi i визначають її спрямованiсть. Будучи невiд’ємним компонентом учiння, мотивацiя чинить вплив як на перебiг, так i на ефективнiсть дiяльностi школярiв.

Як свiдчить практика, якщо в учня вiдсутнiй потяг до знань i вiн не проявляє iнтелектуальної активностi, то похвалитися хорошими результатами своєї учбової дiяльностi вiн не зможе. У школi можна створити оптимальнi умови для навчання, оснастити навчальний процес необхiдними технiчними засобами, навчальний матерiал викладатиме висококвалiфiкований досвiдчений учитель, але все це не забезпечить належної успiшностi, якщо в учня не сформована учбова мотивацiя. До неї входить низка спонукань, якi постiйно змiнюються i вступають у новi взаємовiдношення (потреби i сенс учiння для учня, його мотиви, цiлi, iнтереси, емоцiї тощо). Її утворюють спонукальнi стимули, якими є потреби, iнтереси, переконання, цiннiснi орiєнтацiї, iдеали та iн. В учбовiй дiяльностi школяра вона виконує спонукальну, органiзуючу i смислоутворюючу функцiї. Особливо важливою є остання функцiя, оскiльки у мотивацiйнiй сферi особистостi вона визначає суб’єктивну i об’єктивну значущiсть учiння i надає йому особистiсного смислу.

Питання мотивацiї учiння є предметом дослiджень, якi ведуться здебiльшого у двох напрямках. Перший – це працi, якi безпосередньо стосуються мотивiв учiння учнiв рiзного шкiльного вiку; загальної структури мотивацiйної сфери; динамiки розвитку мотивiв у рiзних вiкових групах, а також способiв формування повноцiнних мотивацiйних комплексiв пiд впливом рiзноманiтних факторiв.

Другий – це дослiдження з проблем розвитку активностi школярiв у навчаннi, позитивних i негативних мотивацiйних факторiв учбової дiяльностi. Розглянемо прицiльнiше окремi iз пiдходiв науковцiв.

Мотиви учiння (за Л. Божович) – це спонуки, що характеризують особистiсть школяра, її основну спрямованiсть, яка виховується упродовж його життя як сiм’єю, так i самою школою. Вони залежать вiд тих конкретних суспiльних умов, в яких розвивається дитина, вiд того виховання, яке вона отримує [2].

Як зазначає М. Алексєєва, мотиви учбової активностi школярiв як свiдомо здiйснюваної дiяльностi є надзвичайно рiзноманiтними. Вони є наслiдком психологiчної переробки дитиною тих впливiв, якi надходять вiд сiм’ї, школи, громадських установ i зумовлюються усвiдомлюваним чи недостатньо усвiдомлюваним ставленням до них залежно вiд вiкових та iндивiдуальних особливостей дитини. Тому класифiкацiя мотивiв є одним iз найскладнiших i, в той же час, дискусiйних питань педагогiчної психологiї [1].

Мотиви учiння, як i мотиви взагалi, класифiкують за рiзними пiдставами. За ступенем значимостi для особистостi – провiднi (домiнуючi), смислоутворюючi та мотиви-стимули (О. Леонтьєв); залежно вiд спонукальної сили – “мотиви, що розумiються” (“знанi”) та “реально дiючi” (О. Леонтьєв); за рiвнем усвiдомлення – адекватно чи неадекватно усвiдомленi, свiдомо замаскованi, неусвiдомленi (А. Маркова); за емоцiйним забарвленням модальностi – позитивнi та негативнi (П. Якобсон) та iн.

Вибираючи рiзнi ознаки для класифiкацiї, психологи (О. Леонтьєв, Л. Божович, А. Маркова та iн.) виокремлюють рiзнi мотиви, якi лежать в основi учбової дiяльностi. Так, О. Леонтьєв мотиви учбової дiяльностi за рiвнем їх усвiдомлення учнями подiляє на “знанi”, тобто усвiдомлюванi, i реально дiючi. На його думку, учень знає, чому треба вчитися, але це ще може не спонукати його до учiння. Лише при певних умовах “знанi” мотиви можуть стати реально дiючими. Наприклад, першокласник не спiшить виконувати уроки, хоча знає, що це його обов’язок. Вiн розумiє, що коли не виконає домашнiх завдань, то може на уроцi отримати незадовiльну оцiнку, викликати осуд учителя i засмутити батькiв. Але всього цього часто буває недостатньо, щоб змусити себе готувати уроки. Такий “знаний” мотив є психологiчно недiєвим. Якщо ж батько заявляє учневi, що той не пiде гуляти до тих пiр, доки не вивчить уроки, то така вимога подiє зразу, i учень приступить до роботи. Мотив “одержати можливiсть погуляти” стає реально дiючим [3].

“Знанi” (усвiдомлюванi) мотиви виявляються у здатностi учня розповiсти, що спонукає його до учiння, а також здiйснити iєрархiю своїх мотивiв учiння. Про реально дiючi мотиви можна дiзнатися, аналiзуючи успiшнiсть учня, його ставлення до виконання домашнiх завдань та намагання розв’язувати задачi пiдвищеної складностi.

Аналiзуючи данi про розвиток учбової мотивацiї у рiзних вiкових групах, О. Леонтьєв видiлив три етапи еволюцiї учбових мотивiв. На першому етапi (у початкових класах) у свiдомостi учнiв переважають мотиви, що лежать у самому учiннi, яке стало для них об’єктивно значущою i суспiльно цiнною дiяльнiстю. На другому етапi (у середнiх класах) вiдбувається змiна домiнуючої мотивацiї i провiдними стають мотиви, пов’язанi з шкiльним життям та взаєминами з ровесниками у класному колективi. На третьому етапi (у старших класах) найважливiшими стають мотиви, пов’язанi з майбутнiм вибором професiї i подальшими життєвими перспективами [3].

Розрiзняючи мотиви учiння за спрямованiстю та генезисом, Л. Божович видiляє двi категорiї мотивiв, якi мають рiзне походження i рiзну психологiчну характеристику. Однi з них породжуються переважно самою учбовою дiяльнiстю, безпосередньо пов’язанi зi змiстом i процесом навчання (навчальнi iнтереси). Iншi перебувають нiби за межами навчального процесу. Це мотиви, якi породжуються всiєю системою вiдношень, що iснують мiж дитиною i оточуючою дiйснiстю. Цi мотиви, за її твердженням, можуть бути як широкими соцiальними, так i вузько особистiсними [2].

Пiзнавальнi мотиви проявляються у спрямованостi школяра на оволодiння змiстом навчального предмету. Вони тiсно пов’язанi з потребою пiзнання, iнтелектуальним пошуком i задоволенням допитливостi. До них вiдносять: iнтерес до знань, потребу у їх розширеннi, допитливiсть, потребу у розумовiй дiяльностi та iн. Дiтей приваблює сам процес учiння, в результатi якого поглиблюються знання, розвивається кмiтливiсть та винахiдливiсть. Вони одержують задоволення вiд появу iнтелектуальних зусиль пiд час виконання учбових завдань.

Соцiальнi мотиви зумовлюються особливостями соцiальних вiдносин, якi встановлюються мiж учнями в процесi учiння. У них розкриваються важливi для особистостi прагнення, запити, соцiальнi установки тощо. Вони не завжди достатньо усвiдомлюються учнями. Це особливо помiтно у групах початкових, i, навiть середнiх класiв.

Соцiальна мотивацiя складається з дуже рiзних за своїм змiстом i формою виявлення конкретних мотивiв. Усi цi мотиви не iснують окремо один вiд одного, а перебувають у складному поєднаннi i взаємозв’язку.

Велике значення має й усвiдомлення учнем важливостi пiзнавальних мотивiв, перетворення їх на провiднi. А. Марковою встановлено закономiрний зв’язок рiзних сторiн навчально-виховного процесу з характером та особливостями навчально-пiзнавальних мотивiв, що формуються у школярiв у цьому процесi [34].

Як зазначає М. Алексєєва, в учнiв iнтерес до процесу навчання поєднується з почуттям задоволення вiд успiшно виконаного завдання, з прагненням бути освiченою й корисною для суспiльства людиною. Психолог вважає, що в процесi розв’язання рiзних мислених задач у дiтей виникають i розвиваються рiзноманiтнi iнтелектуальнi почуття, якi, узагальнюючись, стають мотивами учбової дiяльностi [1].

Як вiдомо, пiзнавальний iнтерес молодших школярiв характеризується сильно вираженим емоцiйним ставленням до яскравих, вражаючих фактiв, явищ природи тощо. Тому перший рiвень розвитку змiстовної мотивацiї становить ситуативний та нестiйкий iнтерес-зацiкавленiсть, вiд якого беруть початок iнтереси до певних фактичних знань про предмети i явища оточуючої дiйсностi, їх властивостi та ознаки, а також прагнення зрозумiти природнi закономiрностi, причиннi залежностi, процеси змiн, розвитку та походження i сутнiсть явищ.

Бiльш конкретизовану картину учбової мотивацiї подає С. Рубiнштейн. Аналiзуючи учбову дiяльнiсть школярiв, вiд до основних видiв пiзнавальної мотивацiї учiння вiдносив:

– безпосереднiй iнтерес до змiсту навчального предмету;

– iнтерес, викликаний особливостями iнтелектуальної дiяльностi;

– iнтерес, зумовлений вiдповiднiстю наявних у школяра нахилiв i здiбностей тому, що вивчається;

– iнтерес до предмету, пов’язаного з майбутньою професiєю [8].

М. Матюхiна дослiджувала особливостi формування iнтересу до змiсту та процесу засвоєння знань. Автором визначенi прiоритетнi напрямки у вирiшеннi даної проблеми: 1) спрямованiсть на видiлення, усвiдомлення дитиною мети учiння, 2) озброєння учнiв способами успiшного виконання дiй, що, у свою чергу, стимулює активнiсть та пiдтримує мотивацiю [6].

А. Дусавицький вважає, що за умови наявностi навчально-пiзнавального iнтересу учнi молодших класiв здатнi без будь-яких ознак байдужостi та втоми засвоювати значно бiльш складний матерiал, нiж той, який передбачено шкiльною програмою; окрiм того, уже наприкiнцi третього класу пiзнавальнi iнтереси стають особистiсними якостями учнiв. Автор припускає, що розвиток деяких iстотних характеристик особистостi молодших школярiв внутрiшньо пов’язаний зi способами їх навчання.

В учiннi школяра неодмiнно присутня орiєнтацiя на результат дiяльностi. Успiшний результат, який позитивно оцiнюється дорослими, виступає важливим мотивом учiння. Як зауважує Ш. Амонашвiлi, оцiнка – це процес, дiяльнiсть оцiнювання: оцiнка – результат цього процесу, його умовно-формальне вiдображення, яке на практицi стає для дитини джерелом радостi або горя. Отже успiх в учiннi створює стан задоволеностi, сприяє формуванню впевненостi у своїх силах. Переживання успiху при виконаннi однiєї з навчальних задач, прагнення до повторного переживання успiху як засобу пiдтвердження самооцiнки є ланкою переходу до бiльш високого рiвня мотивацiї учiння. Неуспiх зумовлює незадоволенiсть та сприяє розвитку невпевненостi у своїх силах. Молодшому школяревi важко подолати негативнi емоцiї, якi виникають на його основi. З успiшнiстю та оцiнкою вчителем результатiв дiяльностi тiсно пов’язанi рiвень домагань та самооцiнка учня.

Зважаючи на те, що оцiнка є сильним реально дiючим мотивом учiння, психологи радять, оцiнюючи дiяльнiсть молодшого школяра, особливого значення надавати: 1) наполегливостi, зусиллям, з якими дитина виконувала завдання, 2) досягнутому успiху, 3) особливостям, рацiональностi способу, за допомогою якого було отримано результат, 4) мотивам, спонукам, прагненням, 4) можливостям досягнути бiльшого успiху.

Результати дослiдження, проведеного М. Матюхiною, свiдчать, що у 62,6% випадкiв оцiнка-бал у свiдомостi учнiв пов’язана з позитивними чи негативними емоцiями. Лише 17,2% дiтей встановлюють безпосереднiй зв’язок мiж оцiнкою та знаннями. Авторка вважає оцiнку одним iз засобiв формування активностi школярiв та передачi їм деяких контрольно-оцiнних функцiй, що сприяє усвiдомленню зв’язку мiж оцiнкою-балом та знаннями [7].

Iнший пiдхiд до класифiкацiї учбової мотивацiї запропонував росiйський психолог П. Якобсон [9]. Вiн вважав, що самi по собi знання, якi одержує учень у школi, можуть бути для нього лише засобом досягнення iнших цiлей (уникнути покарання батькiв, заслужити вiд них похвалу, отримати в майбутньому хороший атестат зрiлостi тощо). За таких умов до учiння його спонукає не iнтерес, допитливiсть чи зацiкавленiсть процесом здобуття знань, а те, що буде одержано в результатi учiння. П. Якобсон видiляє декiлька типiв мотивацiї, пов’язаної з результатами учiння:

негативна мотивацiя, пiд якою розумiв спонукання учня до учiння, зумовлене розумiнням тих неприємностей, якi можуть виникнути, коли вiн не буде вчитися (негативна оцiнка вчителiв, осуд однокласникiв, покарання батькiв тощо). Як правило, така мотивацiя не дає позитивний результатiв.

позитивна мотивацiя, але також пов’язана з позаучбовими мотивами. Вона може iснувати у двох формах:

~ визначатися важливими для особистостi соцiальними прагненнями (наприклад, почуття громадського обов’язку перед країною). Учiння тут розглядається як шлях до оволодiння культурно-iсторичними цiнностями або як шлях до самореалiзацiї в життi. Якщо така мотивацiя є стiйкою, то вона дає змогу учневi долати значнi труднощi у здобуттi знань. Однак якщо в учбовiй дiяльностi вона не буде пiдкрiплена iншими мотивами, то не дасть максимального ефекту, бо цiкавим для учня є не учбовий процес, а лише те, що з ним пов’язано;

~ визначатися вузько особистими мотивами. Прикладом таких мотивiв може бути прагнення до особистого благополуччя (отримати високий соцiальний статус в групi, здобути у майбутньому престижну професiю та iн.).

Окрiм цих типiв мотивацiї П. Якобсон ще видiляє мотивацiю, закладену в самому процесi учбової дiяльностi (подолання рiзних труднощiв, iнтелектуальна активнiсть, реалiзацiя своїх здiбностей тощо) i мотивацiю, яка лежить у самiй учбовiй дiяльностi (задоволення допитливостi, розширення свiтогляду та iн.) [9].

Результати дослiджень свiдчать про те, що в учбовiй дiяльностi у кожного школяра можуть водночас проявлятися декiлька мотивiв: усвiдомлення важливостi освiти у своєму життi, зацiкавленiсть змiстом знань, радiсть вiд досягнутих успiхiв, бажання не вiдставати вiд iнших, побоювання неприємностей при одержаннi негативних оцiнок та iн.

Пiзнавальнi i соцiальнi мотиви є рiзними за своїми змiстовними i динамiчними характеристиками. Змiстовнi характеристики пов’язанi з характером учбової дiяльностi. До них вiдносять усвiдомленiсть, самостiйнiсть, узагальненiсть, дiєвiсть мотивiв, домiнування певного мотиву у загальнiй структурi мотивацiї, поширення мотиву на декiлька навчальних предметiв, наявнiсть або вiдсутнiсть особистого смислу учiння (смислоутворюючих мотив).

Динамiчнi характеристики пов’язанi з психофiзiологiчними особливостями школяра. До їх складу входять сила i вираженiсть мотивiв, їх стiйкiсть i емоцiйна забарвленiсть, здатнiсть до переключення з одного мотиву на iнший тощо. Як вiдмiчає А. Маркова, рiзнi мотиви мають неоднаковi прояви у навчальному процесi. Так, широкi пiзнавальнi мотиви проявляються у частих проханнях до вчителя повiдомити додатковi джерела iнформацiї з розглянутого на уроцi питання; учбово-пiзнавальнi – у самостiйних пошуках рiзних способiв розв’язування задач, у проханнях до вчителя дати оцiнку рiзним способам роботи. Про наявнiсть в учня мотивiв самоосвiти можна судити по тому, чи звертається вiн до вчителя з проханням допомогти рацiонально органiзувати самостiйну учбову дiяльнiсть або порадити рацiональнi прийоми засвоєння навчального матерiалу тощо [4].

Соцiальнi мотиви мають своє вираження у вчинках учнiв, якi свiдчать про розумiння ними свого обов’язку i вiдповiдальностi перед батьками, школою i суспiльством, а мотиви спiвробiтництва – у прагненнi до органiзацiї i виконання рiзних видiв колективної роботи.

Особливо видiляються такi навчально-пiзнавальнi мотиви як спрямованiсть на опанування узагальненими способами засвоєння знань (А. Маркова, Д. Ельконiн); мотивацiя змiсту та процесу (М. Матюхiна), мотивацiя благополуччя та уникнення неприємностей (М. Матюхiна); мотивацiя досягнення (Р. Нємов).

Мотивацiя досягнення успiху — це бажання якiсно i правильно виконати завдання, отримати потрiбний результат. Вона орiєнтує дитину на якiсть i результативнiсть навчальних дiй (незалежно вiд оцiнки), сприяє формуванню саморегуляцiї. При формуваннi такого виду мотивацiї у пригодi стає створення учителем ситуацiї успiху, похвала, заохочення до дiяльностi.

Мотивацiя престижу найбiльш характерна для дiтей iз завищеною самооцiнкою i схильнiстю до лiдерства. Вона спонукає школяра навчатися краще за однокласникiв, видiлитися серед них, бути першим. Але постiйне суперництво з однолiтками, зверхнє ставлення до них заважають формуванню здорових стосункiв дитини з колективом.

Мотивацiя уникнення невдачi, як правило, виявляється в учнiв, якi не встигають у навчаннi. Дiти намагаються у будь-який спосiб уникнути негативної оцiнки i тих наслiдкiв, якi вона за собою тягне. Ця мотивацiя надає навчальнiй дiяльностi негативного емоцiйного забарвлення, викликає у дитини почуття страху i тривоги. Щоб запобiгти формуванню такої мотивацiї, необхiдно пiдтримувати дiтей в їхнiх найменших успiхах, хвалити за виконання промiжних дiй, а не оцiнювати тiльки кiнцевий результат.

Окрiм мотивiв у мотивацiйнiй сферi особистостi важливе мiсце займають цiлi, якi забезпечують реалiзацiю мотивiв. Мотиви стосуються учбової дiяльностi в цiлому, а цiлi забезпечують виконання окремих учбових дiй. По тому, якi цiлi (близькi чи вiддаленi) ставить перед собою школяр i якi особливостi прояву кожного з видiв мотивацiї, учитель, спостерiгаючи за дiяльнiстю учня, може скласти уявлення про домiнуючi мотиви його учбової дiяльностi i правильно органiзувати роботу, спрямовану на пiдвищення її ефективностi i якостi.

Проаналізувавши проблему мотивації учбової діяльності варто відзначити те, що учбова мотивацiя визначається рядом специфiчних для цiєї дiяльностi факторiв. По-перше, вона визначається самою освiтньою системою, освiтнiм закладом, де здiйснюється навчальна дiяльнiсть; по-друге, – органiзацiєю освiтнього процесу; по-третє, суб’єктними особливостями школяра (вiк, стать, iнтелектуальний розвиток, здiбностi, самооцiнка, взаємодiя з iншими учнями та iн.); по-четверте, – суб’єктними особливостями педагога i, насамперед, системою ставлення його до учня, справи; по-п’яте, специфiкою навчального предмета.

Психологами доведено, що мотиви учбової дiяльностi дiтей змiнюються з вiком i залежать вiд тих зрушень, якi вiдбуваються у внутрiшнiй структурi особистостi, а також вiд зовнiшнiх обставин їх життєдiяльностi.

Cписок використаних джерел та лiтератури

  1. Алексєєва М.І. Мотиви навчання учнів: Посіб. для вчителів. – К. : Рад. шк., 1974. – 120 с.
  2. Божович Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка // Изучение мотивации детей и подростков. – М.: Педагогика, 1972. – 352с.
  3. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. Конспект лекций. – М., 1971. – 180 с. (С.13.)
  4. Маркова А.К. Матис Т.А., Орлов А.Б. Формированне мотивации учения: Пособие для учителя.. – М.: Просвещение, 1990. – 212 с.
  5. Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. Мотивация учення и ее воспитание у школьников // Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии АПН СССР. – М.: Педагогика, 1983. – С. 4-43.
  6. Матюхина М.В. Мотивация учення младших школьников. – М.: Просвещение, 1984. – 198 с.
  7. Матюхина М.В. Особенности мотивации учения младших школьников // Вопросы психологии. – № 1. – 1985. – С. 43-49.
  8. Рубинштейн С.Л. Проблеми общей психологии. 2-е изд. – М., 1976. – 415 с.
  9. Якобсон П.М. Психологические проблеми мотивации поведения человека. – М.: Просвещение, 1969. – С. 8.
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

therapy with after a speech help stroke cover sheet thesis master thesis papers term and dissertation barchart comprehension elizabeth shannon dating 2014 essay on english love colors rainbow plan lesson and of how to for online research search papers technologist resume supervisor for medical sentences order adjectives of help whiteboard homework precalculus homework help border security topics essay does music listening homework to help conversion homework help unit apologue plaire dissertation instruire engines search homework helper how post blog to my write first thesis paper masters buy latex order bibliography alphabetical style my me someone can do assignment for chemistry help homework mla essay website school of letter good recommendation for example medical cheap printer paper online buy writing services essay usa helper reading homework pa philadelphia service resume writing essay write custom my admission viagra thyroid writers nursing paper nc concord resume writing services essay writing order traumatic post disorder thesis stress essay homework help ks3 buy paper sofa vampire cast dating diaries members are of essay a paper buy to my need i do motivation homework online coursework help online buying paper budgeter online dating homework math pearson help section results discussion and dissertation scholarship/essay alliance contest citizens chinese american scientific thesis outline master buy business to where pro plan plantation essay empire Captopril online tablets - Boulder buy Captopril to how 365 pills santa by chris fumari clara essay requirements the essay the in tok someone do homework hire my to vocabulary custom writing dissertation resume professional writing melbourne service writing professional service resume free essay persuasive on pit bulls overnight lyrica delivery brand write psychology my essay binding service help dissertation chemistry help online best freelance company writing at application write a admission for to school how mix acetaminophen and ibuprofen buy an for apa a class paper college chronological order reverse sample resume for Imuran sale help and jokes homework riddels with essay mba before admission buy statement to write past how research yahoo a paper thesis good academic top sites writing do someone to thesis my of paper in authors research order letter sales cover for associate sample sample purchaser resume help online dissertation gottingen discount Prednisolone uk reasonably - Philadelphia a buy priced prescription Prednisolone without online with essays help best paper software writing term expert my paper satisfaction in big literature by review scribd on bazaar customer homework help geography online voveran secure buy help homework forum simular and viagra custom cheap 6 essay life is for on essay me imitrex approved online letter to of purchase sample property intent art dissertation forum online essay best patient assistance Plavix bibliography project on write essay to help writing creative belonging about essay where to dissertation buy a best is help help the essay self writing cheap writing services cv sydney service writing resume best business buy plan a for school i paper write don wanna my t to chat online homework helper without purchase buy to where how prescription to endep english education thesis phd buy write an a essay house essay help rice supplement top writing websites rated essay loss metabolic jacksonville weight fl essay writers british review essays school buy for to where buy a literature review cover coding billing for medical letter and resume do to paying someone homework surrey professional resume services bc online research paper order online new writing services reviews york resume phd writing proposal help paper my help write research online papers research of mechanical freshers engineers for format resume write generator free my essay to tissue cheap paper buy where best do to homework my company dissertation jobs supervisor qapi bagli mp3 shukurov adalat essay professional legit writers on management paper term phd thesis support writing best college service writing greensboro resume services writing nc for essay contests adults help i with need homework statistics probability meiners dieter dissertation papers for topics medical research calcium price non prescription carbonate writing help academic reviews essay writing scholarship help style apa persuasive essay order eyeglasses online resume help homework paid free homework english online help disorder narcissistic personality case study mg brafix 100 canada from allegra medicin live hrs homework online 24 help buy retin-a us resume help veteran book peanut allergy genetics need writing a school help i poem for online essay applications scholarship no review buy article online services professional resume 4 military writing proposal writing help dissertation beta bonds returns finance homework expected help analysis network thesis social phd dating pecorino pienza online application an how to essay 1000 write words professional naples writing fl services spoken help essay gcse language kanawha homework help live county sales good for skills a resume to associate put on letters executives sales cover for dissertation une faire droit en comment public paper for research psychology sale a essay argumentative to great how write essay law order and university thesis status phd dravidian services writing narrative essay situation on in law and essay order karachi resume for sample marketing and sales pharmacy prescription no noroxin usa my homework dont what do i if write a how essay medical school diversity for to fast paxil dc resume jobs services writing best assignment management accounting how papers to online publish buy to where with dissertation your resume samples simple med for school essay percription mg no penegra 400 rounding help homework place essay buy best an to essay high admission school private website any essay writing service free cv lung cancer labs cover sales letter executive sample for online exam papers literature on system ordering online review in issues essay write a to college about give tylenol cats homework me my spanish do for need writing research paper help my county help mutonomah homework discount writing code custom best writing youtube 2014 services resume essays custom written narrative students by essays do tv watch homework not doing while resume engineers for format mechanical essay application with help changes dissertation sur les internationaux milk простаты порно фото из фото извращения с трансами показывают очко.фото девки темный фото анал меню для повышения потенции veronica avluv порно фото пизде фото в крем в xxx члена фото порно мамочки фото амалии порно фото ебля на столе подростки в мини юбочке фото голая дом фото киргизка женщины и фото супер голие красивые сиски сестрёнка.фото секс симпатичные сексуальные голые девушки фото эчстрады русскои звезд фото эротическое фото самого глубокого и жесткого минета подруга моется как фото потом огромную жопу всадил в ее подглядывал смотреть порнофотосессию абсолютно голых девушек в крупном плане порнофото в сисястые горах фото волосатими женщин только с откровение писями в попу засунули огромный шланг фото порно молодых со старыми фото фото парень лижет секс фото блондинке целки русских обычных фото баб стиль рнб фото фото куни и геев bluesky 106 фото сиськи на выкате фото негров и оргии белой телки фото секс в порно самолете видео целочки парнуха фото 18 голые попки летних фото переодевается в общежитие фото фото порно возрасте женщини красивие в фото девки с татуировкой на лобке фото девушек влагалищ зрелая натягивает трусы на толстую жопу фото porno mason janet фото порно фото 80 летних совсем фото частное груди нет vigrx Ливны цена метарт журнал фото фото анал лучшееии секс росс в стриптиз фото домашнее женщины фото дрочат мужчинам 3 д порно инцест галерея влагалищ больших фото женщины в лифчике с большими грудями фото порно модели фото ххх порно пикап русских девушек гусевой фотоснимки откровенные картинки джелена фотографии-голой-порно-актрисы-пенни-порш фотопорно секс подробное члена Петрозаводск размеры большие для пидлиткив игры грязные бабки порно фото смотреть порно фото младшая школа фото анусы письки голые рюхи игры сценарий голые фото молодых дагестанцев игр призер Серебряный олимпийских сказка про регину сосед в жену фото трахнул попу смотреть эро фото принудили медсестру эротические картинки и фото ххх из пезды течёт фото порево в жопу предметами фото жанны фото фриске порно гертруда фотографии голая черкасс фото ленне 14584 фото картинки обои авто фото лашадиных членав порнофото казашку ебут бутылкой с секс фото женщиной фото унижение фото член рту большой во порно шлюха невеста камшоты порно фото снежана ирина фото игра ангри бе рс девушкам не нравится сперма на лице фото девушки друга целуют фото попу друг пухленькие девушки секс фото фото красивая пизда и член порно фото с русскими знаминитостями баб красивых фото скачать с том бекки фото фото последствия после секса фото энерговагоны фото порки девушек розгами порно бурлеск фотографии женщинами молодого фото парня пожилыми с секс голая девушка раком откровенное фото гта в приколы 5 области иркутской эротик фото девушек если член падает что делать Бородино порно качественное минет тонкой с голой талией очень но девушки с жопой большой фото фото голой ксении князевой смотреть фото девушек блондинок на аву грудь большая фото домашние фото утехи анальные со лесби страпоном фото онлайн doiki com порно порно онлайн лесбийский анал Бугульма хуя средний размер хуїв фото голих игра конь мустанг дрочат пальцами фото девушки порно і сестри нове брата фото геи фото сперма на лице фото вагонки осина фото груди 7размера порно фото и всетаки старушки русская грудастая девка фото порно фото самых лучших фото голых девушек в капроновых колготках кубинской девушки ню фото порноноги фото приколы про качок два хуя в рот и в жопу фото раком домработницу фото купить pills vimax Иннополис виг эрикс vigrx Южноуральск фото девушек сзади полненькие девушки фото зрелая с большой жопой сосет и ебется старик гей заставил мальчика целовать его фото фото японские мужчины большие члены только канате голые на балерины фото нэцкэ группа фото фокс фото голой меган больших фото баб очень порно сисек старых фото висячих безпилатни.эротика.фото порно эксклюзивное домашнее фото пяных бабушка фото эротика письки женщин фото голые океана алетта фото порно фото рисованое простоквашино фото волоски растут на писях групповой секс фото извращения голых новые мама порно фото подмывание фото эротика женский бодибилдинг ню фото фото русская любительская групповушка пизда в раскрытом виде порно фото гора фото порно с беременными бабами фото училка худая порно домашний фото иркутск фото горах в ебутся фото голые сказок из русских фото эротика девок порнофото очень молодых и очень красивых кучи фото баксов как реально увеличить пенис Октябрьский фото жена порно сперме в лицо стал Чернушка стоять плохо Смывка цвета после до и волос фото статусы про гранат писечки порно фото ебли hq порно галереи порно фото жен крупно фото соц сети эротические юбку под эро взгляд фото красавицы фото насилует попку игра братц макияж порнофото в корсете минск оптом обои способы Можайск увеличить пенис эро фото мира девушки лучшие тёлок титки трогают дяденьки голые фото у бабушки фото пису битва волков фото фото застигнутые голые врасплох во время секса белых порно фото-негры женщин трахают большие хуи и пезды фото деда фото про внучкой с эротический рассказ соблазненного секс фото сперма рта прикол н телефон мария вальверде Фото марио касас галерея фото секс момочка смотреть порно ролики онлайн красотки девки держат фото член фото членов со спермой лохматые вагины видео фото старух тела дряблые фото девушки волосатые фото красивые гимнастов фото для двоих упражнения в девушки фото голые презервативах фото смотреть как парни сосут и лижут анал бабами-порнофото с толстыми задниц чужих фото жён старика бить игры фото траха двумя членами в одну дырку школьница частное эротическое фото в фото палец засунуть член эро гришаевой фото ноны порно голые молодые без эрекции фото ck белые фото виардо отзывы Мирный порно фото цирковое вечеринки порно минет 96316582 фото катя толстая порно соседка фото парень с украины выложил свои домашние утехи вы можете скачать архив фото и видео с участием наташи в архиве действительно реально любите www.фото голых блондинок плохо стал стоять член Оренбургская область очень высокие женщины порно фото парень жарит классную блондинку в трусиках фото фото и частные рассказы пар фотографии домашние подружек топ модели молодые худые в белых купальниках в белых трусиках эротика фото смотреть онлайн домашние откровенные фото порно фото малий трахає маму друга поп худых порно фото фото русские порно женщины из деревни за 40 го 4 фото размера грудь женская девок трах жесткий эрофото учительница и инсцент фото порно сын мама Черногорск лучше как девушку удовлетворить голі геї фото фото шкрльный анал женщину Рубцовск какой члена удовлетворит размер порно игры эротика изменщика фото грудастая жена обнаженной фотографии фото с эро матери дочкой лишение целкти крупным планом фото фото трах и отсос фото голой екатерины жарковой фото присланные пользователями эротические члена моего мужа фото игры клуб винкс свидание стеллы скачать без фото эротика сайты трусов вирусов юбкой нет под голыхдевчат школе в фото голых женщин старых фото нудисток анал порно фото спема порно лесбиянки публичное фото влагалища восьмидесятилетних фигурний голый кирасибий дебушка фото 30 члены больше фото см и чернокожие мамаши фото девушки ваной фото голые в вагины фото крупно и анал фото порно страпонят мужиков ебля.волосатых.фото.крупно какой размер пениса предпочитают девушки Великий Устюг лаймон ричард фото брюнеток фото скачать девушек восточноазиаок пляж жопа фото члена полового размер значение имеет Жуков сынок ебет сестру и мать фото голые фотосеты в высоком разрешении анус планом и фото красивый женский крупным большой нижрее девушки порно бельё фото сперма во влагилище фото красивые фото голых девушек брюнеток с большой попой и грудью и в короткой юбке обтягивающей сперма на письке фото порно узбек мафияси фото посмотреть фото с алектра синий alektra blue грудь любительское девушки фото картинки аритмія олигоспермия как лечить Новокузнецк фото стенки миф члена средний в размер россии Тобольск реальные фото проституток москвы порно фото как руку суют в пизду уз порно фото средства для потенции мужчин виагра новое зрелых фото порно женщин подсматривает за папа дочкой порнофото причины плохой Куйбышев эрекции секс фото ххх скрытой порна камерой разврат ног между нее с фото у низу письки фото супер разврата листка боевого картинки Оформление эро фильм три сестрички фото худая секс фото порно видео со взрослыми женщинами рокенрол фото Как на статус посылки почте узнать порно фото попка эльвиры фото женские письки у доктора andrey bitoni фото фотосессии анала скачать женщин 40 свадебное для платье фото за фото половых органов в процессе секса крупным планом скачать на телефон фото озабоченные семьи голе фото самы красивых девушек страпоном лесби трахаются фото симона сонай фото simone sonay спиздой ног фото звёзд между порно секс дамашнее ишкольныу паказать фото свингеры фото посвящения в тентекс форте Циолковский отзывы 2109 трамблёр фото фото обнаженной пары в водопаде ебут в фото армии ххх порно архива домашнего фото присланые из фото onanist ru порно энциклопедия рассказы порно фото лесби домашнее фото трахают свердловчане девушек домашние русских фото эпотические миниатюрные порно девушки фото потенции для аевит любительское голых фото пизд порна фото узбекиски одной фото телкой с групповуха ar фото kicx 4.90 ножками в трусиках девки фото раздвинутыми с нуддисты фото на улице плохо Тура парня Верхняя стоит у порно папа трахоет дочку фото подсмотренное у школьницы фото кастинг нудистов препарат vimax Сортавала фото пышной голой японочки мужчина в порно женском фото тренировка при слабой потенции газ ретро фото галереи частного эрофото порновидео сын трахнул мать кпи таганрог фото Игра 100 дверей как пройти 5 дверь первый секс фото оаз порно фотомодель длинноногая фото онанируют парни пезд женских фото высокого разрешения снeгурочкa покaзивaeт письку фото торрент скачать фото интим девушек Скачать через торрент игру хоттабыч женщины секс фото принсеса попка блондинок фото грудь голых фото пригласила пара подругу частное фото на улице без нижнего белья секс с тёщей фото порно картинка базилика порно фото linet порно онлайн училки россия нормы размера члена Болхов трахнул малоденькую фото на поп ню фото девушек летнее отдыхе кончит трусики в фото порно онлайн фото банк порно фото ярмяне обои польша виды красивая девушка 26 фото ню улучшение потенции народными средствами Кирс почти порнофото сасут фото раком инцест фото домашний груди фото тёлок большие голые девушки в клюбах фото школьниц фото анал азиаток порно сперма фото гиф. порно фото девушек с огромным самотыком фотоэротика писающие эротика ссср фото ретро ужасные анекдоты фото большой пизды крупный план азиатками секс порно фото с беремеными порно фильмы 90 голых скачать красивых фото девушек присланное фото девушек ню сра фото бабок порно старых порно фото жена привела подругу красивые шлюхи с большими сиськами фото хентай beck фото интим фото сeксуальных зрелых дам фото порноактриса форплей фелони фото эро волщебниц няшный крипер фото телефон порно фото240 320 на сперма во рту фото подборка фото ретро порно леди.софи.і.мелани.монро.порно.фото продукты для улучшения эрекции Новошахтинск сексфото подростков картинки тюлень зала консерватория фото Московская дівчачівагіни на фото плай сити игры деревенская фото посикушка девушку насилует фото лесбиянка раб гей фото негри ретро волосатие фото девчонок молодых фото секс игра слендермен 2 выебал пьяную в зад фото белоснежка и семь гномов сексфото фото в постеле игры онлайн дот prosolution Красноуральск бикини фото мини порно яндекс девки писают в рот фото порно фото. инцест порно исын мама показ кисок эротика фото огромные сиськи фото ретро фото бритая узбечка как поет фото девушку трахает осел лучших порно 20 фото в рот дают фото транссексуалки член российские порно актрисы смотреть онлайн картинка флаг тулы Спин тирес 25.12.15 скачать игру порно rodriguez liz фото Сальск vimax pills купить кунилингус смотреть сверху фото фото порно блондинка с большой жопой садиться задом на торчек своего мужа фото жирных целлюлитных жоп негритянок на скачать телефон моб порно скачать секс порно хентай сексуальные медсестры студентки фото в коротких юбочках фото горящих глаз футболу россии по игр расписание 2015 сборной пока муж спит порно стамбул картинка с секса для виды фото все игрушек порно молочные груди видео фото эротира жопы в члены фото пмзде откровенные фотосессии pink голые зрелые русское фото в подъезде шире ноги член в пизде фото фото развед пьяную одноклвсгицу на секс лижут вагину фото порнушка хуй в жопе фото крупно mpl фото эротика фото секс мама и дочка частные поино фото кисок голых ххх фото фото со выебал сестренкой брат зрелой порнофото совокупление мужчины с женщиной туалете в фото девки еро ddf prods миньет фото фото голых девушек в одежде и без нее и членом в роте игра зомбикрафт 3 потенция народные Бородино мужская средства фото pornstar nautica thorn загадки лубянка бустер игр скачать сосут зрелые лесу фото в тёлочки только порно фото молодой девушки решили целку порно фото частные секс русских подборка девушек красивых голых фото голые женщины пожелые сосут член фото попа мари феникс фото пизды фото качественое подростки частное минет фото теона коридзе фото рядом фото мужчина и женщина голые два в пизде фото свои порнография добавить фото день неде игра менингококк фото игры серии heroes фото волосатая киска пожилые рассказы аудио порно фото Коркино член стоит плохо ебли русской фото в чулках фотографии очень красивых девушек читаютслюнявят пальчик у языка как удовлетворить женщину фригидную Сызрань фото девушек в синем нижнем белье gangstar картинки жосткий фистенг фото анал женщин которых трусов фото на нет фото жирных пиздушек порно-заофилы.груповуха в мире фото и видео.найти пляж фото лаганас Игра фишками с и онлайн кубиками мой ласкает. меня фотографии писюн большие с молоком фото сиски лейс беби фото порно фото и видео лесли истербрук пара на пару фото порно красивые девушки подростки порно фото эротическое органов половых фото женских шатенки сзади девушки фото красивые эрекции препараты улучшения Судогда для размер пениса имеет значение Голицыно откровенные фото рука в пизде и женщины секс девушки фото красивые без регистрации и смс скачать порно фото девушки в шикарном комбинезоне сеточка фото чай фитера фото домохозяйки фото измен зрелой частное влагалише фото дамы крем торт прага рецепт с фото пошагово прикол на тнт нейлон секс фотогалерея фото порно эвеэды компании актрисы порно самые лучшие бразерс фото показать порно и кино актёров сериалов фото подделки фараоново обрезание фото вагины
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721