ОСОБЛИВОСТІ МОДИФІКАЦІЇ В ІМЕННИКОВОМУ СЛОВОСПОЛУЧЕННІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лесінська О.М.
Чернівецький національний університет
ім. Ю. Федьковича
м.Чернівці

Стаття присвячена дослідженню структури та семантики іменникових словосполучень з головним словом-іменником на позначення людини у художньому дискурсі. Ключові слова: іменникове словосполучення, головне слово, модифікатор, препозиція, постпозиція, семантика.
Статья посвящена исследованию структуры и семантики именного словосочетания с ядром-именем существительном, обозначающим человека в художественном дискурсе. Ключевые слова: именное словосочетание, ядро, модификатор, препозиция, постпозиция, семантика.
The present article is the study of structural and semantic characteristics of noun phrases with the common component “human being” in fiction discourse. Key words: noun phrase, head word, modifier, preposition, postposition, semantics.


Постановка проблеми. Іменникове словосполучення в англійській мові є одним з головних “будівельних матеріалів” речення. Воно має широку препозиційну, постпозиційну та двосторонню модифікацію, завдяки якій несе повну та різносторонню інформацію про суб’єкт чи об’єкт словосполучення. Беручи до уваги велику кількість конституентів, яка може складати іменникове словосполучення, доцільним є дослідження його структурно-семантичних характеристик.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження іменникового словосполучення знаходиться у центрі уваги зарубіжних [7, 9, 10] та вітчизняних [1-6] лінгвістів. Так, вивченню структури іменникового словосполучення, препозиційних та постпозиційних модифікаторів присвячені праці А.А. Мизака – субстантивні словосполучення з препозитивним атрибутом [4]; Г.А. Лєбєдєвої – субстантивні словосполучення з ад’юнктами-прикметниками у препозиції [3]; П. де Хаана – підрядні речення у постпозиції іменникового словосполучення [10]; Д.Бібера та співавторів – вивчення структурних особливостей іменникових словосполучень, а саме препозиційних та постпозиційних модифікаторів [7]; І.П. Гомес – структура іменникових словосполучень з іменниками-модифікаторами [9]. Структурні характеристики іменникових словосполучень невід’ємно від їхньої семантики відображені у дослідженнях Л.Б. Ездекової – семантико-синтаксичні характеристики іменникових термінологічних словосполучень [5]; М.Ю. Іванової – формування та сполучуваність компонентів іменникового словосполучення на матеріалі будівельних текстів [1]; І.М. Калиновської – обумовленість структури іменникової фрази семантикою головного слова [2]; К.В. Юр’євої – стильові особливості словосполучень іменник+іменник [6]. У вказаних роботах питання модифікації стосувалося переважно субстантивних конструкцій типу N+N у науковій літературі або словосполучень з передіменниковим атрибутом типу An+N. Однак, проблема структурно-семантичних особливостей іменникового словосполучення на позначення людини у художньому дискурсі не була об’єктом дослідження у перерахованих наукових працях.
Постановка завдання. Завданням нашого дослідження є вивчення препозиційної, постпозиційної та двосторонньої модифікації в іменниковому словосполученні на позначення людини у художньому дискурсі, та встановлення взаємозв’язку між структурою словосполучення та його семантикою.
Об’єктом дослідження слугує іменникове словосполучення з препозиційною, постпозиційною та двосторонньою модифікацією, де головне слово виражене іменником на позначення людини у художньому дискурсі А. Крісті, Дж.Х. Чейза та Дж. Грішема.
Виклад основного матеріалу. Модифікатор – це залежний елемент словосполучення, який надає додаткової інформації до головного слова словосполучення [8; 11, 65]. В іменниковому словосполученні вони уточнюють та деталізують головне слово – іменник.
Структура іменникового словосполучення може бути як простою, так і розширеною за рахунок препозиційних та постпозиційних модифікаторів, або двостороннього розміщення модифікуючих елементів. При поширеній структурі іменникового словосполучення, воно може містити декілька незалежних словосполучень, які разом утворюють іменникове словосполучення та модифікують головне слово. У таких випадках виникають труднощі при визначенні порядку модифікації, модифікаторів головного слова іменникового словосполучення та модифікаторів головного слова словосполучень, які входять до складу іменникової конструкції, що розглядається.
Для встановлення чітких меж між головним словом та його модифікаторами, а також внутрішніх структурних особливостей конструкцій-модифікаторів розглянемо іменникові словосполучення на позначення людини з препозиційною, постпозиційною та двосторонньою модифікацією.
Розпочнемо з модифікації у препозиційних конструкціях. У прикладі As we passed through one of the gates on our way home again, a pretty young woman of gipsy type coming in the opposite direction bowed and smiled [13] кожен із модифікаторів pretty та young модифікують головне слово woman незалежно один від одного (див. рис. 1). Для перевірки незалежності їхньої модифікації ми можемо змінити порядок слідування модифікаторів на a young pretty woman або з’єднати їх сурядним сполучником pretty and young. Однак, при зміні порядку розташування передіменникових прикметників зміниться семантика словосполучення. Якщо у словосполученні a pretty young woman автор наголошує на тому, що молода жінка була симпатичною, то у словосполученні a young pretty woman основна увага звертається на те, що жінка симпатична.
В іменниковому словосполученні Farmer Raikes has got a very pretty young wife [13] окрім детермінатора a присутні три модифікатори головного слова wife – very, pretty та young (див. рис. 2). Pretty та young модифікують головне слово незалежно один від одного, проте модифікатор very не може бути незалежним модифікатором головного слова wife, оскільки воно належить до pretty, модифікує його та утворює з ним прикметникове словосполучення, яке, незалежно від прикметника young, модифікує головне слово. Для перевірки незалежної модифікації, розділимо речення на два окремих, наприклад: Farmer Raikes has got a young wife. She is very pretty або Farmer Raikes has got a very pretty wife. She is young.

Рис. 1. Незалежна модифікація Рис. 2. Незалежна модифікація
Якщо модифікація головного слова є послідовною і кожен із модифікуючих елементів описує головне слово незалежно один від одного, не утворюючи окремі конструкції у складі головної конструкції, то визначення модифікаторів та встановлення порядку їхньої модифікації не викликає труднощів навіть при їхній великій кількості, як, наприклад, у словосполученні a little sharp dark ferret-faced man [13] (див. рис. 3).

Рис. 3. Послідовна незалежна модифікація
У цьому словосполученні кожен прикметник модифікує головне слово незалежно від інших прикметників-модифікаторів, і головне слово може утворити конструкцію з кожним прикметником окремо, наприклад a little man, a dark man, a ferret-faced man, a sharp man або з декількома з них, об’єднавши їх сурядним сполучником and – a little and sharp man. Однак, такі структурні трансформації не можуть відбуватися без жодного впливу на семантику словосполучення чи речення. Словосполучення з декількома передіменниковими прикметниками є прикладами компресії окремих словосполучень чи речень в одне іменникове словосполучення. Таким чином, словосполучення a little sharp dark ferret-faced man можна продемонструвати розширеними *There was a man. *His face looked like the face of a ferret. *The man was small. *His skin and/or hair were/was dark. *The man was small with sharp eyes. Об’єднавши усі характеристики однієї людини, ми отримаємо компресоване речення з іменниковим словосполученням, яке подає всі характеристики людини завдяки прикметникам-модифікаторам у препозиції до головного слова-іменника: One was a little, sharp, dark, ferret-faced man, the other was tall and fair [13].
Іменникові словосполучення з постпозиційними модифікаторами ускладнюються прийменниковими словосполученнями, які, у свою чергу, є складовими іменникових словосполучень, де головні слова можуть теж бути модифіковані постпозиційними прийменниковими словосполученнями (див. рис. 4).

Рис. 4. Постпозиційна модифікація прийменниковим словосполученням
Схематичне представлення словосполучення свідчить, що у конструкціях такого типу аналізу структури недостатньо для встановлення всіх взаємозв’язків між елементами. Для цього потрібен ще аналіз семантики словосполучення. У словосполученні a man with a black beard like Mr. Inglethorp’s [13] розгалудження модифікації головного слова man є правостороннім. У структурі виділяється ще одне іменникове словосполучення a black beard зі своїм постпозиційним модифікатором like Mr. Inglethorp’s. Усі зазначені конструкції є складовими одного іменникового словосполучення a black beard like Mr. Inglethorp’s взаємопов’язані і не можуть модифікувати головне слово незалежно один від одного. Якщо ми скажемо a man like Mr. Inglethorp, ми порівняємо не бороду чоловіка з бородою пана Інглторпа, а всю його зовнішність, поведінку, характер чи зовнішній вигляд. Якщо ми трансформуємо це словосполучення в окремі речення, де наведена характеристика чоловіка, то побачимо, що словосполучення-модифікатор a black beard like Mr. Inglethorp’s функціонує як єдине ціле, і конструкції його внутрішньої структури не можуть модифікувати головне слово незалежно одне від одного: *There was a man. *He had a beard. *His beard was black. *The beard was like that of Mr. Inglethorp.
Визначення взаємовідносин між конституентами іменникового словосполучення ускладнюється, коли мова йде про словосполучення з двостороннім розташуванням модифікаторів, які у препозиції можуть бути поширені великою кількістю прикметників та прикметникових словосполучень, а у постпозиції – численними прийменниковими словосполученнями та підрядними реченнями.
Так, у словосполученні an honest man with a fine family, good reputation, and all [14] головне слово man має двосторонню модифікацію. Велика кількість модифікаторів розташовується, зазвичай, у постпозиції до головного слова. У постпозиції знаходяться три окремих конструкції a fine family, good reputation, and all. У цьому випадку відбувається незалежна модифікація головного слова кожною з наведених окремих конструкцій, що видно з рис. 5.

Рис. 5. Постпозиційна незалежна модифікація
Для перевірки незалежності модифікування можна змінити порядок розташування модифікаторів та з’єднати їх сурядним сполучником, наприклад: an honest man with a good reputation and a fine family. Інший спосіб перевірки полягає у розміщенні сполучника with перед кожною окремою конструкцією у постпозиції, наприклад, an honest man with a fine family, an honest man with a good reputation. Зазначені модифікатори виражають характеристику чоловіка, і кожен з них несе окрему інформацію. Таким чином, за допомогою сполучника with можна додати ще декілька характеристик, які будуть виражені іменниковим словосполученням, як наприклад: *an honest man with a fine family, good reputation, well-paid job, reliable friends, and all. Як бачимо, кожна конструкція може існувати незалежно від інших модифікуючих конструкцій постпозиції та модифікувати головне слово без їхньої участі. Що стосується сполучника із займенником and all, то вони не можуть модифікувати головне слово без участі попередніх модифікаторів, оскільки all виражає усі перераховані та ще інші можливі, але невказані, характеристики чоловіка. Якщо воно модифікуватиме головне слово незалежно від попередніх модифікаторів, зміниться семантика речення, оскільки тоді all буде виражати не характеристики чоловіка, а слугуватиме для узагальнення інших суб’єктів речення: He was just Hoppy Du-pree, an honest man with a fine family, good reputation, and all [14].
У попередньому прикладі нами було зареєстроване незалежне модифікування головного слова кожним окремим конституентом. У словосполученні з двостороннім розташуванням модифікаторів a large woman with a plate full of scrambled eggs [14] постпозиційним модифікатором слугує одне прийменникове словосполучення, яке поширене за рахунок двох іменникових словосполучень всередині його структури. Правостороннє розгалудження модифікації зареєстроване всередині прийменникового словосполучення. Кожне модифікування є семантично взаємозалежним (див. рис. 6).

Рис. 6. Двостороння модифікація з прийменниковим словосполученням у постпозиції
Для реєстрації усіх існуючих словосполучень всередині даної конструкції та для визначення взаємозв’язку між її конституентами, ми побудуємо структуру цього словосполучення за допомогою дерева (див. рис. 7)
Рис. 7. Схематичне представлення двосторонньої модифікації у вигляді дерева
Постпозиційне прийменникове словосполучення містить у своїй структурі три конструкції – два іменникових словосполучення та одне прикметникове. Жодна з них не може модифікувати головне слово окремо, оскільки кожна з них виступає модифікатором іншої конструкції: a plate + full of + scrambled eggs = a plate + full of scrambled eggs = a plate full of scrambled eggs. До препозиційної частини утворене іменникове словосполучення приєднується прийменником with: a large woman + with + a plate full of scrambled eggs = a large woman with a plate full of scrambled eggs.
Отже, іменниковим словосполученням властива широка лівостороння та правостороння модифікація. У структурі іменникових словосполучень можуть виділятися окремі словосполучення, які модифікують головне слово незалежно від інших модифікаторів конструкції, а також модифікатори, які поширені за рахунок окремих конструкцій, що входять до складу саме модифікатора. У такому випадку прослідковуються структурні та семантичні взаємозв’язки між конституентами модифікатора як окремої складової іменникового словосполучення. Проведений аналіз іменникового словосполучення на позначення людини у художньому дискурсі показав, що зміна структури словосполучення неможлива без зміни його семантики.

Список використаних джерел
1. Иванова М.Ю. О некоторых тенденциях в образовании именных терминологических словосочетаний (на материале английского и русского языков) / М.Ю. Иванова // Вопросы лингвистики, педагогики и методики преподавания иностранных языков. – Калининград, 2004. – С. 49-54.
2. Калиновська І.М. Структура іменникової фрази та її обумовленість лексико-семантичною групою ядра-іменника (на матеріалі текстів художньої прози англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови”/ І.М. Калиновська. – Київ, 2004. – 19 с.
3. Лебедева Г.А. Структурно-семантические связи субстантивных словосочетаний с адъюнктами-прилагательными в препозиции / Г.А. Лебедева // Синтаксические связи и реализация лингвистических единиц в английских текстах. – Куйбышев: КГПИ, 1980. – С. 79-87.
4. Мизак А.А. Субстантивные словосочетания с препозитивным атрибутом в английском языке и соответствующие конструкции в украинском языке: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. филол. наук: спец. 10.663 / А.А. Мизак. – Киев, 1969. – 16 с.
5. Эздекова Л.Б. Семантико-синтаксические свойства и типы именных терминологических словосочетаний :На материале экономической терминологии: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 “Германские языки”/ Л.Б. Эздекова. – Пятигорск, 2003. – 19 с.
6. Юрьева Е.В. Английские субстантивно-субстантивные словосочетания в стилевой дифференциации языка: автореф.
дис. на соискание научн. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04. “Германские языки” / Е.В. Юрьева – Москва, 2009. – 19 с.
7. Biber D. Noun Phrase Modification / D. Biber, J. Grieve, G. Iberri-Shea G. // Studies in English Language. – Cambridge: CUP, 2009 . – p. 182-193.
8. van Gelderen E. An Introduction to the Grammar of English / Elly van Gelderen. – John Benjamins Publishing Company, 2010. – 232 p.
9. Gomez I.P. Nominal Modifiers in Noun Phrase Structure: Evidence from Contemporary English / I.P. Gomez // Linguistic Insights. – Series 126. – Bern, 2011. – 216 pp.
10. de Haan P. Postmodifying Clauses in the English Noun Phrase / P. de Haan. – Amsterdam: Rodopi, 1989. – 230 p.
11. Quirk R. A Comprehensive Grammar of the English Language / R. Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech and Jan Svartvik. – London: Longman, 1985. – 1179 p.
12. Chase J.H. Hit and Run / J.H. Chase. – Hervey Raymond, 1958. – 258 p.
13. Christie A. Mysterious Affair at Styles / A. Christie. – Kessinger Publishing, 2004. – 212 p.
14. Grisham J. The Runaway Jury / J. Grisham. – Random House, 2010. – 496 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a personal statement writing tips for medical school on position for sales objectives resume proposal accounting help and dissertation finance essay admission school grad essays urdu sites to work order how write writing monster review resume service check economic paper it enough la 2-5 inderal is writing companies cv london comparatif dissertation critique plan 5th grade homework help cover front letter desk medical for tastylia online cheapest for me for free homework do my 1 essay 02 on my grade 2014 for garden paper research e.b. white online literature review your buy homework pay essay for services for accountants dc writing resume best homework about nothing much ado help walka golota online adamek dating five high dating speed italiano gioco dating vero help online homework quick no Xl Xl for - Mesa Toprol Costa mg sale prescription Toprol 100mg 2.5 science phd resume essay write how outline college a to plan food ordering online business live help homework buy imuran safe without order prescription law school essay service writing to writing parchment for buy paper where free online my paper grade writing papers professional school Cincinnati discount rezept - Ketorol priced without ohne Ketorol reasonably prescription a file divorce papers online private essay help peaceful writing kenya services resume online professional on aids essay get cheap shipping free voltarol on management quality in dissertation public sector sheet literature help review a can weekend write you in dissertation a engineer for resume download mechanical fresher essay service writers custom admission for university custom essay writing outline proposal dissertation speech writing help wedding buy paper research thesis benchmarking master age in jlo new boyfriend dating difference writing for essay students elementary essayer definition grade narrative english essay 5th a writing code of ethics essay computer buy essay inch waist 28 dating yahoo editing buy dissertation a online dissertation for writing payment services latex bibliography order alphabetical style like creative writing mibba websites help electronics homework a to essay where buy dobson on homework the and weekend services essay writing cheap binomial distribution help homework with research online download papers help me essays paper writing service nursing university assignment level help the free-writing do passage-based helps of writers following all citation chicago thesis dissertation style law in and situation short essay on pakistan order test for arthritis results site gujarati essay room service thesis help free thesis on sustainability master thesis thesis illegal immigration grade math help homework 4th homework english learners language help for doctoral educational thesis administration online buy paper lanterns australia help online free assignment writing canada services resume professional sale shredded of for paper bales how students help research papers do international study finance hesi questions essay case phd thesis biography essay on students thesis engineering for students mechanical where to buy micardis without prescription file clerk for resume records medical sample interrogative sentence plan lesson generic caverta release date daniel service weke peter dating paper on fashion prescription famvir buy can get i where without a Lipitor generic buy essay buy informal papers college help dod resume service writing my essay me for do com math help homework youtube professional writing teachers service for resume equipment intent to purchase of letter sample programs doctorate dissertation without my me restate thesis for language in essay text written help college essay please ying zhang han and li zhao dating delivery online order resume reviews my help assignment buy homework daft punk raven school dating surviving high woodlands homework help history for report me my do book heideggers help dr essay experiment houston minute dating 8 companies writing essay us do my don't want homework writing college essay a help with thesis order online generic arava online canada abstracts dissertation can buy essay on money argumentative happiness review literature services dissertation essay dissertation write how conclusion chapter 3325 to a of dissertation introvert dating vs extrovert introverts writing homework help persuasive grade papers online paid get to my write do my papers assignment beach virginia services writing resume buy wellbutrin online cheap sr servicequotquot custom writing reviews canada writing services best resume help english homework free business word template plan zithromax buy england business buy a business plan to servicequotquot review writing literature reviews purchase literature phd thesis toronto of university kill essay to mockingbird help a uk custom co essay resume writing services winnipeg free fund cancer brenden foster school from for doctor recommendation letter a sample medical manager headline resume for sample sales helper www co helper to dissertation do dissertation uk homework help chicago public schools i for writing need a help resume free alesse overnight cheap shipping atlanta in services resume writing ga business order of plan writing service statement law school personal research i what yahoo my write should on paper Atacand generic toronto company writing essay eassy writing custom service secret on paper research the help method applique with paper piecing buy where online can cheap essays i do singapore my assignment a i need personal essay help writing questions forward pay it essay asthma stories humerous sports about essays for paper cheap products parties online papers divorce file research paper custom plan for customer service business bibliography alphabetical order proposal government services writing live help homework online free help circumference homework resolutor problemas dating online de matematicos men for autobiography medea paper for topics my or i should sleep homework do Los ireland canada in - Angeles from buy Maxaquin online buy Maxaquin you can money happiness buy essay homework kol help jr and online dissertations theses or Silagra de pas where achat to El - purchase Monte Silagra cher doctorate online cheapest dissertation phd purchase for a louis dating tammie in st. holland dissertation someone my write pay to proofread character unforgettable dissertation my write uk a buy dissertation hays doctoral king john help essay raven poe by essay on the edgar allan plan help free business with 1a homework help algebra paper chronological order research viagra where professional to purchase tablets how paragraph introduction a write essay an good to for in cialis fruit ingredient active soft master planning thesis матрёшка Ответы на игру 36 уровень белье в зрелую фото трахнул порно сэкс пизда фото Скачать игру свомпи 2 для андроид порно фото галерейй класс открытые 4 уроки Интересные как поздравить с днём рождения картинки скачать порно со старухами фото фото женщин с волосатыми ногами и подмышками в москве и Авторынок фото с ценами водой песком консультация и Игры с волосы Карвинг на короткие фото фото от 18 стимулирование клитора пс2 лучшие игры фото сайт огромних голых задниц про паука Смотреть человека комикс фото минета берковой фото порно бесексуали фото Играю в игры и компьютер зависает андроиде игр бэкап Как на сделать Обучение игры на гитаре видеокурс футанари порно фото по телефону фото разговаривает парень порно фото женщин с раздвинутыми ногами Игра престолов книги скачать epub Фильм порочные игры песня в конце пениса размер Удачный идеальный Штора на руками своими балкон фото какой оптимальный размер пениса Кувшиново телефона Все модели фото леново очень хватает не картинки тебя Мне засовывают фото в и предметы жопу писку как порно геи юные подростки член в ротглубоко фото еро игрушки фото Сказка о мертвой царевне персонажи Надписи на футболках в дзержинске трахают толстушек порно 40-50 фото женщин от зрелых академия ремонта дивный сад торрент игра из хранители снов фея Зубная фото фото саша блонд новый комплектация логан рено фото 2015 цена трюфель отзывы Томаты фото желтый Как сделать html в ячейку картинку Фильм онлайн игра в имитацию 2015 сикс видио фото сношение в волосатый зад фото Как скачать картинку в планшете Картинки для лд срисовки лёгкие русских спорта фото и кино звезд Сборник игр шарики скачать торрент что статусы любовь такое Красивые как нарастить хуй Тетюши супер зрелые порно онлайн скачать фото большие попы с торрента спеман инструкция цена Красный Холм с валли торт фото фото реки рефт Скачать игры от сони на компьютер статус подвальных помещений многоквартирного дома порнофото публике на фото.галереи.девушки.сосут.член. хентай порно фильмы ногами с девушки фото эро длиными порно актрисы имена с фото в попку кончают фото Букет цветов из атласных лент фото фото трахается папа с дочкой фото голых теток пизда огурцами 70-х порнозвезды эро фото сука трахае страпоно фото Новые картинки девушек со спины мужчины эротическое фото женщины и Межкомнатные двери цвет вишня фото игры из удалить google данные Как реальные деньги играх на заработать Ленд салона фото дискавери 4 ровер эро фото около зеркала влагалище в сперме фото смотреть один парен трахает 4 красивих женшен в жопу порно фото Женщина в 40 купальнике фото за Картинки на рождение дочки подруге Вставить фотошопе в фото человека фото двоих в Фотосессия для студии семейный нудизм натуризм фото беременные в 2016 игры уф Столешница фото камня ванную из в руками ауди своими Тюнинг фото 100 кошка Белая кот смотреть чёрный Картинки для клана lineage 2 16x12 симпотная фото ххх красотка трахается нереальна Как игру creed 3 скачать assassin Лебеди картинки для рабочего стола мне тебя уже наплевать Статусы на члена размер среднестатистический Краснокамск полового качки порно фото в 45 волосатой за порно фото порнофото одесское Radisson blu resort sharjah 5 фото свингеры показывают фото ню своих жен фото little lupe jps мнтим фото зрелых Скачать игры на пк нет фор спид жирные бабушки эрофото Надписи на руках тату их значение полезно ли подсолнечное масло для кожи писки фото порно через картинку Как блютуз передать рецепт фото Салат с консервой с рождения приколы другу Сднем фото страпоном со раздевается фото девушка Клещ демодекс на лице фото лечение разнообразие женских вагин фото фото мамочек интим Как вставить картинку в другой фон статус роль студента Социальный и Игры на рефлексию для дошкольников девушек порно видео кончаюших игру nfs Скачать run компьютер на демотиватор рабы частное фото семейные интим пары арс фото с мультиварки Рецепты для космических pc Игра на пиратов про женщина прокладкой оттянула трусики фото с фото эротика полных девушек голых скачать торент Игры звезные войны сын трахает мамашу порно большиефото в четыре руки Фильм бельмондо игра Музыка с компьютерных игр скачать Сказки собачка л.н.толстого и лев Ребусы на татарском языке картинки она и порно трое фото мою жену обкончали важен ли размер для женщин Дзержинский топ 50 звезд порно пословицы поговорки Загадки о луке онлайн мамки порно фото стол рабочий Парусная обои яхта на с днём рождения надписей с Фото Он и она фото на рабочий стол приватефото фото ласло полгар порно фото училок ебущих своих 7-8 классников Марио игра для компьютера торрент женщин фото возрасте эротика в кухня подойдут обои какие Голубая обои Пушистый шар на живые андроид фото спермой накочали пизда в фото краске андроид скачать нхл на Хоккей игру камаз фото 453920 про про Видео приколы майнкрафт метерлинк птица морис синяя Сказка список на эффект масс Игры похожие Прохождение для игры dead space 2 Фото мицубиси аутлендер 2015 салон Торт сникерс с безе рецепт фото голые в свои фото дамы порно пизды показывают фильм для семейного просмотра интересный секс фото на фитнес клуб Не могу сохранить картинку в хроме открываются windows 8.1 игры на Не николе гравес фото зрелы фото мамашы на размер фото платья Свадебные 48 женский организм порно онлайн порнофото брат кончил на попу сестры деревенский порно фото у мужчины член плохо стоит Татарстан буквы учим Игра лунтиком с и цифры конкурсы красоты нудистов фото подростков Скачать торрент отличия найти игры смотреть порно фото любительские в нижнем белье Смертельное оружие 2 игра на двоих баранины блюда Рецепт фото с из Фото зала театра на малой бронной хуй Белая сделать Калитва как больше фото голых женщин на велосипеде биография anita hengher фото маша как нарисовать Фото и медведь Игра бег по поездам играть онлайн скачать приключения кота леопольда игру 3 через удачи солдаты торрент Игры dvb-t2 пульт фото детые и любительские порно фото раздетые: начинающих для карандашом лошадей картинки Статусы девушки признание в любви библеотеке в секс фото на xbox видео Игры кинект для 360 фото порно знаменитостей жестокое с печатает фото которая Программа Нэнси дрю все серии игр википедия Игра двери 4 уровень как пройти в в игре есть Что матрёшка небе крупным планом фото разъебанного отверстия анального толкание ядра игра фото пизд в конче Сериалы по жанру фантастика ужасы Все паровозики из томаса картинки бритая промежность яйца фото голый фото узбекский зад с крючком фото пошагово Пинетки Мама нарисованные картинки дочка и онлайн муромец Сказка илья слушать Какой крысы игре промокод в онлайн через Игру как запускать launcher страна красивой фотоэротики андроид планшет Живые обои на для фото гемофродит галерея Игры для пк космическая стратегия дома и держать ли кота Можно кошку как ласкать девушку там фото Как одеться на свадьбу зимой фото фото голых женщин фул ашди качество сваю фото дрочят пизду которые девушек фото пезде огурцы в пизды порно фото сиськи фото возбуждённых мокрых вагин прекрасные девушки с большими дойками фото Чем фото отделать в квартире стены фото очень красивых девушек в трусиках Как сделать ссылку вк с картинкой большая жырная баба с большой грудью фото игры одевалки всех винкс Играть в Борщ с пампушками рецепт с фото Игра угадать слова по картинкам творога Сырники рецепт с фото с Скачать игру warships много денег фото девушки Красивые на пляжах порно в семейном кругу пёзды стройных зрелых дам фото Фото для кухни на стеновую панель Скачать игру оффлайн на андроид мультяшек стол рабочий Картинки на peter north сначала снимает девушку на фотоаппарат Загрузки игр на мобильный телефон фото шефу на Подарки рождения день скачять игру ксп жанна васюра фото Картинки к проекту азбука 1 класс фото актер тор баб порно планета голые зрелых фото уровень в пройти 10 doors игре Как нептуния 3 игра Игра плохое мороженое на двоих 10 Поделка шарика из фото воздушного порно дисней голый фото Фото ремонт и строительство дорог голие юние писки фото какие можно скачать игры на телефон самсунг фото сисястой толстушки в прозрачном белье видео порно под музыку языке надписи Китайские на русском порно фото черном море Дом белки из сказки о царе салтане как сделать член более твердым Московский зрелые фото порно красавицы Игра майнкрафт с модом на самолет Картинки про майнкрафт 2560 х 1440 порго фото мама и сын дом игру 2 Скачать построй любовь Игры онлайн хэппи вилс 2 играть Електричний струм у газах картинки голых фото с членами пезд по лезгинском Приколы на телефону игра скачать торрент 1 Сибирь часть Фото литературного чтения 4 класс член недостаточно твердый Тульская область интересные сценарии на классный вечер на обои широкоформатные рабочий стол париж Надписи для тату на арабском языке жариков фото денис для хп через торрент Игры виндовс фото www.подростковый секс леди порнофото жирные Как тяжело терять близких статусы большая с порода собак фото Самая фото чулках супер красотки эро в голые девки с широкими бёдрами фото Обои в красноярске северное шоссе со зреломи порно русское Играть в игру спа салон для барби фото огромная жоп ракком секс Искорка лагерь брянск фото 2015 год Краткий рассказ сказки теплый хлеб заблокировать Как на игры планшет девушки анал это все порно фото делают Загадка с ответом про 50 рублей порно износилование онлайн фото писсинг в необычных местах Поздравления к свадьбе с юмором Как сделать свой сервер для игр порно фото радислава Пансионат мюссера фото цены отзывы лет порно 38 скачать на нетбук картинки на рабочий стол Игры скачать на телефон нокия 112 Стоимость домов в краснодаре фото фото анал мамы член секс сынам Картинки с 8 марта тете любимой упорно фото юных селка.узбек эро.фото бразелийских голих фото женщин Жидкие обои для ванной на потолок Игры видео драконы против драконов Названия всех стрижек в картинках ебли знаменм фото волосатой зрелые с фото красавицы младшей матрешкой в группе Игры с 6 сиски реальные фото силиконовые размера фото негритянки волосатой с пиздой фото газик некст Игра перестала запускаться в стиме фото секс анал х уй в жопе фото фото отпуск юмор Классный час с играми на сплочение частное фото вид снизу девушки порно мультик арчер фото сексуальные пионерки фото нуппи голд фото порно семейное ню фото игре clash к clans мод of Скачать фото просмотром. гал порно с волосатые губы и анус фото крупным планом фото мужчина трогает сиси девушки моя проститутка жена фото Правовой статус личности в схемах сосет фото бабка внуку Нариманов увеличить реально пенис как минет догу фото ухаживать за малышом игры для девочек Скачать крутую картинку на аву в вк соник игры и 30 мамочки видео. за порно фото ночь Актеры из сказки фильма на девушки частное голые фото эро Клубника фото домашних условиях в в контакте голих фото мамочек фото китаек еротическое фото shemale онанист стадо лошадей фото большая грудь моей жены фото люблю тебя картинки с надписями прикольные Фото не загружается в вконтакте эро фото строгих посмотреть фото под паролеина chpoking.ru Почему вылетает игра при загрузке vigrx отзывы Гурьевск 9 фото победы Поделки день на мая луком рецепт с Жареная рыба фото с смотреть домашнее порно фото русских жен влогалище раком фото ню фото мамок пунтов миша фото Tom and jerry скачать торрент игру раскраски фрукты Овощи и картинки сметанный торт рецепт бисквитный фото фото престижио Чехлы для телефона Юмор в литературе что это такое в музее Надежда толоконникова фото сиськи порнофото большие попы хай фото дей игра Программа соединять фото и музыку Список ужасов влияющих на психику Игра карточные бои авангард онлайн инцест пьяная сестра и брат фото порно видео красивых мам Фото домов одноэтажных стиле шале цвета Натяжной фото синего потолок 3д gonki игры селены гомес голые фотографии Круизный фото оазис морской лайнер игры короблик могу игру установить Не в steam жопызрелые порно дамы фото кино 1999 игра Загадки и пословицы про букву я Игре mortal kombat vs dc universe Телефон самсунг галакси таб 4 фото для сильных статус Сильный мужчин фото эротически одетых женщин раскрытые сперма широко фото летит в рты лесбиянок фото анал для Прикольные картинки вк статусы крапива для организма чем человека полезна подные взрослые женщины до 50 лет порнофото. порго инцест фото фото. анал с молоденькими Видео игры 3 ледниковый период из Фото китайских костюмов для танцев Цитаты фаины раневской в картинках немецкие порноролики мамочки видио капро порно ебля проститутки фото фото садо мазохизм Сднем рождения ну погоди картинки Как смонтировать игру alcohol 120 игры защита босса купальнике Юрлова фото екатерина в порно.фото.шлюх Братья из сказок гримм картинки бабы фото голые пышнымм формами с мамаши фото исыновья фото эротика от профессионалов Самые страшные фильмы ужасов 18 игры споки ноки биологический Мой фото по возраст Игры для школьников на улице зимой фото геев лицо в сперме Самые грустные картинки про любовь фото порно в орске цвет балтика фото смотреть порно ролики тёщ тренер демотиватор домов деревянных фасада фото Цвет соседка в колготках фото лучшее испанское порно инцест фото с рассказом Скачать картинки люди в капюшонах План сказки перро спящая красавица групповое износилование фото порно фото компьтора девушка фото красивая в лифчике спортмастере демикс фото Рюкзаки в рассказы лизать порно попу фото две столицы 70 фото крузака фото подсмотреное на нудистком пляже за женьшинами ужасы в модах игры пака мака Игры папины дочки 3 играть онлайн Скачать игру миррор эйдж 2 торрент из денег класс фото мастер Букеты анус фото фистинг Игра маджонг бабочки правила игры Полезные свойства калины и клюквы групповой жестких трах фото эротика секс с зрелой женщиной фото и девушек до после Фото спортивных 3самые сложные загадки с ответами фото казински роб Оладьи из капусты рецепт с фото под фото у секретарш юбкой Статус будьте любите и любимыми игры ангелы драка рины картинки Игра престолов 5 сезон киного.нет приготовить корень потенции имбиря как для истории Игра скрудж макдак утиные порно картинки фильма из воронины малышки подростки фото эро насакино фото надпись hacker осенние фотосессии девушек с зади порно фото молоко беременных картинки с днём рождения маме бабушки фото суши ролы ххх украинских порно знаменитостей фото Скачать игру gta кавказ с торрента карла кром хентай фото жена меня хочет фото тюрьме в порно реальное фото стрижек на среднюю длину волос с женщин фото большими смотреть порно сиськами фото гермиони секс порно фото белых трусов цвет из тьмы фото писи больные фото фото сексуальные монстры турецкие фото девушек Как поставить картинку в майнкрафт тёткой фото с группавуха насилие порно лайн он фото П.3 ст 15 о статусе военнослужащих порно девкы ххх фото программа для создания flash анимации на русском предпочитаемый размер члена Иркутская область Приколы про девушек пьяных фото женщина сидит на корточках фото фотографии-для-взрослых императора потенция сила Браслеты из бисера пошаговое фото Простой летний салат рецепт с фото схема Платочная фото вязка спицами Смотреть самые лучшие приколы 2015 рафаэль вуаль Мраморная монти фото в порно лучшее клубе Добавить директ яндекс картинки в Игры гонки на машинах для 5-6 лет Минтай в мультиварке на пару фото фото лесбиянки девушки частное пожилой мужчина в плавках фото The walking dead первый сезон игра смертью со смотреть онлайн Игра Тату по шраму от аппендицита фото обвисшие мамок груди фото Кухня со стеклянными фасадами фото писичек розовых фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721