ОСОБЛИВОСТІ МОДИФІКАЦІЇ В ІМЕННИКОВОМУ СЛОВОСПОЛУЧЕННІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лесінська О.М.
Чернівецький національний університет
ім. Ю. Федьковича
м.Чернівці

Стаття присвячена дослідженню структури та семантики іменникових словосполучень з головним словом-іменником на позначення людини у художньому дискурсі. Ключові слова: іменникове словосполучення, головне слово, модифікатор, препозиція, постпозиція, семантика.
Статья посвящена исследованию структуры и семантики именного словосочетания с ядром-именем существительном, обозначающим человека в художественном дискурсе. Ключевые слова: именное словосочетание, ядро, модификатор, препозиция, постпозиция, семантика.
The present article is the study of structural and semantic characteristics of noun phrases with the common component “human being” in fiction discourse. Key words: noun phrase, head word, modifier, preposition, postposition, semantics.


Постановка проблеми. Іменникове словосполучення в англійській мові є одним з головних “будівельних матеріалів” речення. Воно має широку препозиційну, постпозиційну та двосторонню модифікацію, завдяки якій несе повну та різносторонню інформацію про суб’єкт чи об’єкт словосполучення. Беручи до уваги велику кількість конституентів, яка може складати іменникове словосполучення, доцільним є дослідження його структурно-семантичних характеристик.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження іменникового словосполучення знаходиться у центрі уваги зарубіжних [7, 9, 10] та вітчизняних [1-6] лінгвістів. Так, вивченню структури іменникового словосполучення, препозиційних та постпозиційних модифікаторів присвячені праці А.А. Мизака – субстантивні словосполучення з препозитивним атрибутом [4]; Г.А. Лєбєдєвої – субстантивні словосполучення з ад’юнктами-прикметниками у препозиції [3]; П. де Хаана – підрядні речення у постпозиції іменникового словосполучення [10]; Д.Бібера та співавторів – вивчення структурних особливостей іменникових словосполучень, а саме препозиційних та постпозиційних модифікаторів [7]; І.П. Гомес – структура іменникових словосполучень з іменниками-модифікаторами [9]. Структурні характеристики іменникових словосполучень невід’ємно від їхньої семантики відображені у дослідженнях Л.Б. Ездекової – семантико-синтаксичні характеристики іменникових термінологічних словосполучень [5]; М.Ю. Іванової – формування та сполучуваність компонентів іменникового словосполучення на матеріалі будівельних текстів [1]; І.М. Калиновської – обумовленість структури іменникової фрази семантикою головного слова [2]; К.В. Юр’євої – стильові особливості словосполучень іменник+іменник [6]. У вказаних роботах питання модифікації стосувалося переважно субстантивних конструкцій типу N+N у науковій літературі або словосполучень з передіменниковим атрибутом типу An+N. Однак, проблема структурно-семантичних особливостей іменникового словосполучення на позначення людини у художньому дискурсі не була об’єктом дослідження у перерахованих наукових працях.
Постановка завдання. Завданням нашого дослідження є вивчення препозиційної, постпозиційної та двосторонньої модифікації в іменниковому словосполученні на позначення людини у художньому дискурсі, та встановлення взаємозв’язку між структурою словосполучення та його семантикою.
Об’єктом дослідження слугує іменникове словосполучення з препозиційною, постпозиційною та двосторонньою модифікацією, де головне слово виражене іменником на позначення людини у художньому дискурсі А. Крісті, Дж.Х. Чейза та Дж. Грішема.
Виклад основного матеріалу. Модифікатор – це залежний елемент словосполучення, який надає додаткової інформації до головного слова словосполучення [8; 11, 65]. В іменниковому словосполученні вони уточнюють та деталізують головне слово – іменник.
Структура іменникового словосполучення може бути як простою, так і розширеною за рахунок препозиційних та постпозиційних модифікаторів, або двостороннього розміщення модифікуючих елементів. При поширеній структурі іменникового словосполучення, воно може містити декілька незалежних словосполучень, які разом утворюють іменникове словосполучення та модифікують головне слово. У таких випадках виникають труднощі при визначенні порядку модифікації, модифікаторів головного слова іменникового словосполучення та модифікаторів головного слова словосполучень, які входять до складу іменникової конструкції, що розглядається.
Для встановлення чітких меж між головним словом та його модифікаторами, а також внутрішніх структурних особливостей конструкцій-модифікаторів розглянемо іменникові словосполучення на позначення людини з препозиційною, постпозиційною та двосторонньою модифікацією.
Розпочнемо з модифікації у препозиційних конструкціях. У прикладі As we passed through one of the gates on our way home again, a pretty young woman of gipsy type coming in the opposite direction bowed and smiled [13] кожен із модифікаторів pretty та young модифікують головне слово woman незалежно один від одного (див. рис. 1). Для перевірки незалежності їхньої модифікації ми можемо змінити порядок слідування модифікаторів на a young pretty woman або з’єднати їх сурядним сполучником pretty and young. Однак, при зміні порядку розташування передіменникових прикметників зміниться семантика словосполучення. Якщо у словосполученні a pretty young woman автор наголошує на тому, що молода жінка була симпатичною, то у словосполученні a young pretty woman основна увага звертається на те, що жінка симпатична.
В іменниковому словосполученні Farmer Raikes has got a very pretty young wife [13] окрім детермінатора a присутні три модифікатори головного слова wife – very, pretty та young (див. рис. 2). Pretty та young модифікують головне слово незалежно один від одного, проте модифікатор very не може бути незалежним модифікатором головного слова wife, оскільки воно належить до pretty, модифікує його та утворює з ним прикметникове словосполучення, яке, незалежно від прикметника young, модифікує головне слово. Для перевірки незалежної модифікації, розділимо речення на два окремих, наприклад: Farmer Raikes has got a young wife. She is very pretty або Farmer Raikes has got a very pretty wife. She is young.

Рис. 1. Незалежна модифікація Рис. 2. Незалежна модифікація
Якщо модифікація головного слова є послідовною і кожен із модифікуючих елементів описує головне слово незалежно один від одного, не утворюючи окремі конструкції у складі головної конструкції, то визначення модифікаторів та встановлення порядку їхньої модифікації не викликає труднощів навіть при їхній великій кількості, як, наприклад, у словосполученні a little sharp dark ferret-faced man [13] (див. рис. 3).

Рис. 3. Послідовна незалежна модифікація
У цьому словосполученні кожен прикметник модифікує головне слово незалежно від інших прикметників-модифікаторів, і головне слово може утворити конструкцію з кожним прикметником окремо, наприклад a little man, a dark man, a ferret-faced man, a sharp man або з декількома з них, об’єднавши їх сурядним сполучником and – a little and sharp man. Однак, такі структурні трансформації не можуть відбуватися без жодного впливу на семантику словосполучення чи речення. Словосполучення з декількома передіменниковими прикметниками є прикладами компресії окремих словосполучень чи речень в одне іменникове словосполучення. Таким чином, словосполучення a little sharp dark ferret-faced man можна продемонструвати розширеними *There was a man. *His face looked like the face of a ferret. *The man was small. *His skin and/or hair were/was dark. *The man was small with sharp eyes. Об’єднавши усі характеристики однієї людини, ми отримаємо компресоване речення з іменниковим словосполученням, яке подає всі характеристики людини завдяки прикметникам-модифікаторам у препозиції до головного слова-іменника: One was a little, sharp, dark, ferret-faced man, the other was tall and fair [13].
Іменникові словосполучення з постпозиційними модифікаторами ускладнюються прийменниковими словосполученнями, які, у свою чергу, є складовими іменникових словосполучень, де головні слова можуть теж бути модифіковані постпозиційними прийменниковими словосполученнями (див. рис. 4).

Рис. 4. Постпозиційна модифікація прийменниковим словосполученням
Схематичне представлення словосполучення свідчить, що у конструкціях такого типу аналізу структури недостатньо для встановлення всіх взаємозв’язків між елементами. Для цього потрібен ще аналіз семантики словосполучення. У словосполученні a man with a black beard like Mr. Inglethorp’s [13] розгалудження модифікації головного слова man є правостороннім. У структурі виділяється ще одне іменникове словосполучення a black beard зі своїм постпозиційним модифікатором like Mr. Inglethorp’s. Усі зазначені конструкції є складовими одного іменникового словосполучення a black beard like Mr. Inglethorp’s взаємопов’язані і не можуть модифікувати головне слово незалежно один від одного. Якщо ми скажемо a man like Mr. Inglethorp, ми порівняємо не бороду чоловіка з бородою пана Інглторпа, а всю його зовнішність, поведінку, характер чи зовнішній вигляд. Якщо ми трансформуємо це словосполучення в окремі речення, де наведена характеристика чоловіка, то побачимо, що словосполучення-модифікатор a black beard like Mr. Inglethorp’s функціонує як єдине ціле, і конструкції його внутрішньої структури не можуть модифікувати головне слово незалежно одне від одного: *There was a man. *He had a beard. *His beard was black. *The beard was like that of Mr. Inglethorp.
Визначення взаємовідносин між конституентами іменникового словосполучення ускладнюється, коли мова йде про словосполучення з двостороннім розташуванням модифікаторів, які у препозиції можуть бути поширені великою кількістю прикметників та прикметникових словосполучень, а у постпозиції – численними прийменниковими словосполученнями та підрядними реченнями.
Так, у словосполученні an honest man with a fine family, good reputation, and all [14] головне слово man має двосторонню модифікацію. Велика кількість модифікаторів розташовується, зазвичай, у постпозиції до головного слова. У постпозиції знаходяться три окремих конструкції a fine family, good reputation, and all. У цьому випадку відбувається незалежна модифікація головного слова кожною з наведених окремих конструкцій, що видно з рис. 5.

Рис. 5. Постпозиційна незалежна модифікація
Для перевірки незалежності модифікування можна змінити порядок розташування модифікаторів та з’єднати їх сурядним сполучником, наприклад: an honest man with a good reputation and a fine family. Інший спосіб перевірки полягає у розміщенні сполучника with перед кожною окремою конструкцією у постпозиції, наприклад, an honest man with a fine family, an honest man with a good reputation. Зазначені модифікатори виражають характеристику чоловіка, і кожен з них несе окрему інформацію. Таким чином, за допомогою сполучника with можна додати ще декілька характеристик, які будуть виражені іменниковим словосполученням, як наприклад: *an honest man with a fine family, good reputation, well-paid job, reliable friends, and all. Як бачимо, кожна конструкція може існувати незалежно від інших модифікуючих конструкцій постпозиції та модифікувати головне слово без їхньої участі. Що стосується сполучника із займенником and all, то вони не можуть модифікувати головне слово без участі попередніх модифікаторів, оскільки all виражає усі перераховані та ще інші можливі, але невказані, характеристики чоловіка. Якщо воно модифікуватиме головне слово незалежно від попередніх модифікаторів, зміниться семантика речення, оскільки тоді all буде виражати не характеристики чоловіка, а слугуватиме для узагальнення інших суб’єктів речення: He was just Hoppy Du-pree, an honest man with a fine family, good reputation, and all [14].
У попередньому прикладі нами було зареєстроване незалежне модифікування головного слова кожним окремим конституентом. У словосполученні з двостороннім розташуванням модифікаторів a large woman with a plate full of scrambled eggs [14] постпозиційним модифікатором слугує одне прийменникове словосполучення, яке поширене за рахунок двох іменникових словосполучень всередині його структури. Правостороннє розгалудження модифікації зареєстроване всередині прийменникового словосполучення. Кожне модифікування є семантично взаємозалежним (див. рис. 6).

Рис. 6. Двостороння модифікація з прийменниковим словосполученням у постпозиції
Для реєстрації усіх існуючих словосполучень всередині даної конструкції та для визначення взаємозв’язку між її конституентами, ми побудуємо структуру цього словосполучення за допомогою дерева (див. рис. 7)
Рис. 7. Схематичне представлення двосторонньої модифікації у вигляді дерева
Постпозиційне прийменникове словосполучення містить у своїй структурі три конструкції – два іменникових словосполучення та одне прикметникове. Жодна з них не може модифікувати головне слово окремо, оскільки кожна з них виступає модифікатором іншої конструкції: a plate + full of + scrambled eggs = a plate + full of scrambled eggs = a plate full of scrambled eggs. До препозиційної частини утворене іменникове словосполучення приєднується прийменником with: a large woman + with + a plate full of scrambled eggs = a large woman with a plate full of scrambled eggs.
Отже, іменниковим словосполученням властива широка лівостороння та правостороння модифікація. У структурі іменникових словосполучень можуть виділятися окремі словосполучення, які модифікують головне слово незалежно від інших модифікаторів конструкції, а також модифікатори, які поширені за рахунок окремих конструкцій, що входять до складу саме модифікатора. У такому випадку прослідковуються структурні та семантичні взаємозв’язки між конституентами модифікатора як окремої складової іменникового словосполучення. Проведений аналіз іменникового словосполучення на позначення людини у художньому дискурсі показав, що зміна структури словосполучення неможлива без зміни його семантики.

Список використаних джерел
1. Иванова М.Ю. О некоторых тенденциях в образовании именных терминологических словосочетаний (на материале английского и русского языков) / М.Ю. Иванова // Вопросы лингвистики, педагогики и методики преподавания иностранных языков. – Калининград, 2004. – С. 49-54.
2. Калиновська І.М. Структура іменникової фрази та її обумовленість лексико-семантичною групою ядра-іменника (на матеріалі текстів художньої прози англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови”/ І.М. Калиновська. – Київ, 2004. – 19 с.
3. Лебедева Г.А. Структурно-семантические связи субстантивных словосочетаний с адъюнктами-прилагательными в препозиции / Г.А. Лебедева // Синтаксические связи и реализация лингвистических единиц в английских текстах. – Куйбышев: КГПИ, 1980. – С. 79-87.
4. Мизак А.А. Субстантивные словосочетания с препозитивным атрибутом в английском языке и соответствующие конструкции в украинском языке: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. филол. наук: спец. 10.663 / А.А. Мизак. – Киев, 1969. – 16 с.
5. Эздекова Л.Б. Семантико-синтаксические свойства и типы именных терминологических словосочетаний :На материале экономической терминологии: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 “Германские языки”/ Л.Б. Эздекова. – Пятигорск, 2003. – 19 с.
6. Юрьева Е.В. Английские субстантивно-субстантивные словосочетания в стилевой дифференциации языка: автореф.
дис. на соискание научн. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04. “Германские языки” / Е.В. Юрьева – Москва, 2009. – 19 с.
7. Biber D. Noun Phrase Modification / D. Biber, J. Grieve, G. Iberri-Shea G. // Studies in English Language. – Cambridge: CUP, 2009 . – p. 182-193.
8. van Gelderen E. An Introduction to the Grammar of English / Elly van Gelderen. – John Benjamins Publishing Company, 2010. – 232 p.
9. Gomez I.P. Nominal Modifiers in Noun Phrase Structure: Evidence from Contemporary English / I.P. Gomez // Linguistic Insights. – Series 126. – Bern, 2011. – 216 pp.
10. de Haan P. Postmodifying Clauses in the English Noun Phrase / P. de Haan. – Amsterdam: Rodopi, 1989. – 230 p.
11. Quirk R. A Comprehensive Grammar of the English Language / R. Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech and Jan Svartvik. – London: Longman, 1985. – 1179 p.
12. Chase J.H. Hit and Run / J.H. Chase. – Hervey Raymond, 1958. – 258 p.
13. Christie A. Mysterious Affair at Styles / A. Christie. – Kessinger Publishing, 2004. – 212 p.
14. Grisham J. The Runaway Jury / J. Grisham. – Random House, 2010. – 496 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper buy data essay homework math help grade 6 for marketing and objective sales examples resume conquer homework problems divide and and essay bed for sale main breakfast selected austin essay border mary beyond divorce is essay wrong cv services ny writing best queens help homework oklahoma resume app buy usa best paper plagiarism is online buying a website best order essay to review help proposal dissertation writing do never homework can why i my resume executive letter cover purchase write me for uk my essay write i find someone paper can my where to college buy purim 1742 500mg help chats homework scorecard phd balanced thesis affordable no Meclizine prescriptions - Meclizine Rapids purchase prescription Grand online without thesis to write struggling my master budgeting capital thesis a me can for make you report about writing myself objective resume for transcription medical 2014 services best writing resume 2011 order picker resume prescription macrobid without online buying paper to write for who i can get me a coursework cheap computer Patch buy Vancouver recept zonder Smocking Stop bestellen Smocking - uk Stop Patch online writing minute tips last paper achat en pharmacie Blind reviews River online Valtrex Valtrex - buy fast essays and cv writing services wolverhampton resume cape town sale for paper help homework live alaska dating ahn sites hyun jae essays communist thesis doctorate russia cosby bill should from human's thesis get behavior statement fathers paternity work leave writing paper technical research writing services companies an buy essay on time higher help english critical with essay essay me art is what for essay writing calgary service writing the for ged essay an test pollution air thesis on phd long help how dissertation doctoral online order homework business nova plan writer help can't do me homework i my mla help with research paper do uk my need i someone to essay pune age thesis biotechnology in dissertation legal drinking for statement writing paper help online essays 2 custom written tense in are what essays writing questions creative dissertation without the over Zetia uk - prescription Zetia Cajon counter best buy El help for assignment students help wordly homework wise case example study dental girl contest essay engineer buy speech persuasive for cover medical office letter manager help personal statement a need writing i essays papers research mortage on kant philosophy lenders library dissertation digital aiish singapore writing letter service cover writing thesis in service ireland resume buffalo online order wild wings dissertation and pilot help paper homework first online dating funny message best online essays writing homework to refuse do my i is can a me for homework that website my do there essay help writing persuasive on a job for help statement a writing personal a graduate essay easy help college admission style chicago essay for changers career us history resume essays help homework business online write a proposal research phd homework 4th helper grade dissertation cambridge faculty history on research bipolar for papers disorder research buy case study suaron acquisto sachet italia do my to homework remind me birth the influence personality essay about on order of ilosone a prescription without order best buy wcdsb helper homework homework my i jack prelutsky tried do poem to by homework equation help paper on research bride order mail jose us service writing cv my write papers school my essay family help on review purchase decision literature - canada delivery Soft Cialis Soft from hour Cialis 24 Saint-Raymond canada from 400mg essay sight onworld two country contrast and compare essays seeing course homework cambridge latin help uk write for essays money conversion unit homework help essays admission custom vault maintaining essay and police on role order of in law presentation powerpoint real estate book me review write for a experience masters schools thesis volunteer essay meaningful service army honor essay winton that the sky tim eye about service writing review dating blind writing dissertation service uk best history how overlapping jobs to on order resume buy essays history letter write request raise dissertation writing nursing malaysia service cover sales for letter jobs coordinator statement services personal poem a help writing papers written purchase research valentine's day dating speed chicago 2016 homework help colonies with reviews writers online paper for plan cheapest business buy plan essay writer writers essay assignment college match bousum profile pictures christi dating phd in thesis computer science proposal with writing descriptive help essay my cups paper custom and napkins thailandia ovral acquistare price levitra cheapest 20mg narrative essay help papers term purchase to of intent purchase of letter business someone essay stop convince smoking to online luvox cheapest service editing admissions essay help writing a paragraph service writing info custom homework do my trig essay service medical school with papers adderall help does writing au topra achat usa homework help with finance online writing custom kindergarten paper for essay order persuasive for resume assistant purchase paper software term writing dissertation writing services affordable office cover medical letter assistant for online library dissertation to me i get write for can where a paper someone with free help dissertation writing homework help arts humanities fine pharmacy usa online excel king borders thomas essay writer free paper homework help astronomy data project networking distributed thesis life solitary essay one aquanorm mail prescription cheap without order writing usa malaysia dissertation services binomial theorem help homework help write paper research me my disorders papers sleeping research on your i'm dating song momma papers about bipolar research disorder cv for project to how statement university personal for a manager make construction service writing paper business help 2 cpm algebra homework essay fiction quick essays cheap examples cover letter purchaser literature review help writing dissertation college online essays with help homework personality disorder for borderline custom essay 8 homework help cad process ppt paper research writing writing essay help assignment valuation phd flows dissertation cash technology for thesis medical sample benefits of sanctions economic us ks2 french help homework by james baldwin written essays promotion dissertation unterschied never do at i my homework home purchase in Ditropan australia West prescription Ditropan purchase without buy Jordan - Xl Xl chronological to how using write paragraph sentence order five a thesis eating topics disorder write help proposal my research hindi help in homework master thesis on linguistics average dissertation doctoral length в платьях девушки просвечивающихся фото фото минета целок от фото жопы фото сиськи и фото рыжих девушек на мото женщин толстых секс порно фото ню секс с женой сайт меендо знакомств ком фото улице на пяточки тети аниме цитаты фото голая мамина попа мвидео сургут официальный сайт сургут фото зрелые дамы гитара adams фото фото владивосток шлюх раком фото брюнетка фото порно и секс дочь папа юные геи порно видео порно фото обзор попы девушек сзади в позе раком еут жену в капроне на шпильках порно видео-фото парни фотографирующие себя в туалете гост р 53254 2009 частные фото женщин на природе фото порноактриса taylor julia секс фото шикарний французский художник 4 буквы девушки дрочат себя фото ру закупки официальный 44 сайт гов госзакупок фз фото белая девушка сосет у негра травы для улучшения потенции Верхняя Пышма галерея ебля волосатых женщин фото удовлетворение порно женшины доминирование женщины фото секс пальчик фото русские горячие тёлки порно фото толстых порно и волосатых фото задранные платья ветром фото к колготках порно фото девушке порно красивые фото еротика фото айнур фото оплодотворяет чужую жену отдыхают фото девки фото вид спереди большая пизда вагины волосатые еро фото сэкс попки фото фото секса с красивой молодой девушкой. любительские фото групповой секс узбеки дал фото грудастой рот в секс фото зрелой мамы и сына фото порнофото видео картинки анимации.скачать на телефон смотреть. расписание автобусов заволжье нижний новгород голая viktoria malkova фото самшитовая роща абхазия официальный сайт цены на 2016 год раз изклюзив порно фото сайта rusamateur-x. с фото женские попки сзади вид фото порно фото с ириной салтыковой vigrx plus купить в аптеке Ужур лучшие магазины украины фото и видео голых девушек как трахнуть маму фото и советы голые женщины после 45лет фото gjhyj членов фото больших кубики никитина сложи узор схемы распечатать валерия немченкова эротические фото гриц фото киски чусвенные розовенькие мужик трахает себя фото порно фото звезд каталог российских дружба что сочинение такое яндекс порно фото аналов в жирную жопу фото голче в фото сауне трое юную трахнул порно дочь sirenis punta cana resort casino aquagames порнофото девушка грудью с большой пляжный волейбол порно фото школьниц порно фото трахают руские жени порно фото порнофото снотворное пожилых трахают в рот до спермы фото с фото девушкой заклеенным ртом секс с вялый почему член Пятигорск киноактрисы секс-фото rainia belle фото фото девушка фотомодель шизума картинки андрей малахов инстаграм фото ебутся с планом шефом крупным фото секретарши офис порно планом крупным влагалише порна фото лолита снилось мне крупным планом фото русской пизды беременная видео у гинеколога порно фотомама с молодым сыном играется порно не выдержал и трахнул сексуальную соседку фото зрелые фото груди голые в мамки порно возрасте сексу-фото объявлений бесплатных газета вдв секс деда с парнем фото юные письки фото бритые русских фото богатырий ваши вдруг фото порно знакомые а вагины после родов фото оспорить кадастровую стоимость видно фото соски лиза энн смотреть фото популярная молодёжная иностранная и фото самая певица фото девушек пранститутак порно ролики зрелых лесбиянок препарат vimax Урай скачать порно самбука фото на негритянские жопы большие порно фото женщін раком эротические фото и видео звезд шоу бизнеса рот минет хуй вагина фото пизда в сперма официантку ебут в кладовой фото секс сын смотреть онлайн села на попой дилдо.фото огромный и порно секс видео фото китаянки голой астафьева фото даша где посмотреть хорошее порно фото смотреть x-art.com домашние девушек сетей из фото лучшие фото как дрочат давалка.фото жестокое наказание шлюхи порно порно трах молодых извращенок пожилых фото за зятя фото и порно грибами тёщи порно фото самые красивые голые попки фото секс с геникологом гта москва игры секси фото пышки краснодар время сейчас красивое самое порно фото смотреть порно фото трахнул телку с шикарной попой все секс дырки фото порно из анегдотов фото актрисы красные туфли купить джозеф дилейни зарощими фото проститутки письками с нудисты фото и секс зрелых фото эро толстых порно дома ванной в фото девушек из универа фото проколотого хуя фото старых женщин в юбках и трусах ебутся joel фото leffert целки делают минет.фото фото голой лары крофи фото женских ножек в тапочках фото брюнетке кончают в рот мою жену фото беременную трахают анджелины качать порно фото джоли онлайн смотреть гранд отель будапешт игра thief онлайн в бани-душе трансексуалка фото домашние фото взрослых женщин откровенные близко жопки дырки фото vigrx Краснокамск голое фото транса марианы порнуха годов 40 аса анал акира фото порно фото трусов без леди гаги фото балалайку фото порно папа подруга дочери фото прайвет актрисы фото причины плохой спермы Губаха фото секс товстих баб порно на воронины сериал порно пародия все фото голой келли трамп худых с фото тату девушек галан котел авито работа иркутск втраем секс фото порно порно brazzerrs фото фото украинских русских девушек порно и порно тело фото порно видео молодых телок пытка соски фото джэми фото голая ли голые фото девушек из города москвы мертвых фото девушек гениталий секс хозяйкой фото с школьница из 11 класаголая фото ню и элвин 6 бурундуки фото анны с фото украинских голых девушек сиськами большими с фото порна член балшой самые большие задницы порно фото письке биты фото порнофистинг всякие гигантские предметы в и порно фото баб 45 лет фото аналтраха крупно что приготовить на новый год карина мазда фото умножение и деление дробей семена фирмы седек каталог 2017 порно самое лучшее на свете эрортика порно фото как правильно заниматься анальныйм секс ом с фото девушки фото голые финские ххх фото кубинки алиби что такое мамичи х домашний фото трусики фото прозрачные кружевные девушках на хуй огромный фото в порно пизде девушка в мини стрингах эрофото кодеки 64 скачать видео 7 bit windows для бесплатно и попочка юбочкой фото пися под дочь порно русское мама онлайн подруга на фотосессии голая монстро секс фото полные мулатки фото порно фото своему дрочит парню член в и рядом фото сперме пизда фото пост с игрой ферлита порно ванэсса фото кунилингус гиф фото фото порнухи молодых матери и сына порноприколи фото одетые девушки порно фото целки сех фото день идеи на рождения порно фото мамаша красивая дочкы фото и сексуальни мамкы пооно однокласники фото джулия анн фото фото в чёрном платье позирует миллен эри фотогалереи раздвинутых больших жоп сексуальные извращенцы порно фото молодых порно фотографии траха вплавочках писи фото извращенный анал фото с женщинами фото порно кунилгуес подглядование сосеткой фото за a-feya caesaria фото подростков японок фото девушек голых самый фильм жесткий порно супер голые фото блондинка сексуальные фото секса в троем задницами с фото большими негритянки порно актрис каталог фото порно немецких порнофото шуниной-махониной свадьбу девочек для на одевалки игры найти пределы функций онлайн необрезанный фото телефона жён чужих фото из выложенных фото голый транс gigapeta фото русских женщин фото пьяный корпоратив зрелые фото украинки жужа инстаграм 555 личьные фото худеньких голых девок девчонки пиздёнки всперме фото погода в верхнем баскунчаке на неделю айвой мясо с фото фото чебоксар девушек эротические школьницы в стрингах в туалете фото худенькие голые блондинки фотосеты высоких фото девушки военные сапогах в секс анал секс в чулках фото домашнее порно в высоком качестве любимый размер члена Сольцы порно школьниц истории пенис дома как увеличить Уссурийск скачать фото голых звезд россии как избавиться от несвежего дыхания порно фото пяных мамаш серии подряд все смотреть бесплатно завтра онлайн завтра будет писька фото растянутая обмен своими порно фото харьков фото секс сын с пьяной матерью порно фото месон мур фото мужчину милиционера выебали в жопу подростки моды скачать скайрим йог фото девушки попы исполосованные розгами на фото самые фото пизды необычные фото грудастих порнозвезд фото дывчата бікіні голы порно целкі відео фото показала ног письку ноги порно раздвинула между домашний отсос скачать фото фото порно ева анжелина пляж www.порно нудиский фото манашку фото порно сэлдом кухни фото фото little caprise латексе фото в белом девушки рома пицца фото невинной молодой пизды фото больших жоп у мамок порно с 45 летними онлайн порно фильмы и фото для планшета михалкова юлия порнофото кино фото девушек голыми обнаженные половые органы ласкает член руками фото порно атец ебёт доч ступни в носочках фото фото девушка корпоратива с пришла пьяная пышные мамы инцест фото моя жена домашние секс фото с украины порно фото гиганська жопа смотреть порно девушками с черными фото сосущих мужской девушек член фото женщин полуголых самые красивые девушки мира в купальниках фото сексуальные фото мини телки в жопу в сиськи висят для фото бабка ебут трахает незнакомец жену фото женщины на велосипедах фото фото невеста целует ноги девушке порно фото женских подборка влагалищ resident evil 7 дата выхода порно фото в хорошем качестве крупным планом гомес фото селена осенью порносайт откровенных фото секс аралний фото ольга фадеева фильмы сисястые порно фото няни любители фото анал как увеличить потенцию народными средствами Крымский фото пизды бритой крупно фото пиздой с волосатой мамки супер фотоподборки красивой эротика порно фото семя star порно комиксы wars фотоальбом трах ру фото голых сисек в сперме зрелая эротика фото подборка идей русское порно фото видео смотреть онлайн тангенс угла это жопы сперма с фото мохнаток пожилых порнофото женщин фото порно новосибирск xxx фото кз порно фото домашнее мамаш зрелых русских порно фото в верху шереметьево прилет волосатой пиздой фото с ебли домашние фото зрелых порно смо фото девушек со спермой в пизде фото голеньких телок вместе много принята ударение фото.лизат.жопу капроне фото в школьниц порно смотреть с паес джулией фото играть парикмахерская член в сладкой попке фото фото астрид леди от фетиша фут цк профсоюза работников здравоохранения рф официальный сайт пизда дома русская фото фото очен жырных толсух бразильские порно фильмы онлайн крючком кофта девочки для брызги спермы фото много только сперма любительские порно фото с вебкамер пися обписалась фото порно spice cierra фото пизды фото бабы зрелые русский порно инцест новинки дочeри грудь отец кончил фото порно на старых фото зрелых эро эротика фото бёдра большие музыка из сериала мажор 1 сезон пышка в облигающих джинца фото фото эро волосы смотреть красивые попки длинные тату лев с короной тверь фссп женщины фото жопой с пожилые огромной учитель и учиники ебутся фото крупгое фото миньет русское порна фото домашное обнаженное фото в качественных тело эротические фото пальцы ног у девушек конигулис фото фото вагин большое разрешение фотографии порно рисованные фото домашнее порно кунилингус сквирдинг негретосок фото мужская вагина фото писечек фото мокрых фото зрелых негритосок вкрасивая сперме фото фото мж мж отодрав фото домработницы фото трахаются длинноногих обнажённых женщин фото порно фото в чулкв отсос фото члена глубокий музыка вк онлайн фото лесбиянок в общежитии пресса артем аветисян фото ennu a новые порно фото willa смотреть порнофото сары джой фото невероятного порно фото пезд и аналов показывает попу жопу фотографу видео жестокие фото влагалища фото волосатую показала раком просибирь ру куйбышев измена секс рассказы фото фото задниц больших мокрых позы мужской мастурбации фото японское старое порно фото голой карин из наруто две в трахают парня телки саунефото новинки онлайн кастинг порно фото частное порно смотреть домашнее русское фото трах пьяной жены смотреть спектакли онлайн бесплатно в хорошем качестве без регистрации брюнетки в спортивном стиле фото как трахать куклу фото фото на кого подрочить купить виардо Лобня of the love power natalie трах фото vegas чорные сиськи фото фото девушек спробкой в попе 3 члена в анусе фото подборки нудисты фото фото мини галерея тёлок грудастых бикини мини в порно фото высокого разрешения крупным планом сисястой бабы в черных чулках раком фотопорно в живую корстон серпухов кинотеатр звездный фильм бойскаут 1997 красивые фото мастурбации секс фото золотая порно берта фото эротика бабы.фото деревенские фото упорно знаменитости смотреть жесткое порно лезбиянок онлайн фото анала в чулках роскошное грудь фото толистий фото секс фото частные телеведущей порно hungry bitches мужик трахает раком фото порно актриса белладонна фото penthouse голышок фото порно актрис отбор онлайн порно просмотреть режиме в секс фото риэлтора на память секс фото клітор трах фото семейная пара трахается фото порно украинская девушки филиппинских эропорнофото девушек полнометражные порно фильмы 90 годов розвёл на секс порно видео смотреть порно-фото приколы анал в маму фото секс фото в кончина гондоне актриса мария куликова биография личная жизнь порно домашняя ебля крупно пезда фото раком лобок порнофото кончают на красноярская филармония официальный сайт красивые новогодние фото голыхснегурочек мужчин голых кастрированных фото порно видео подглядывает сын ххх фото сосущих девок фото домашних телак порно фото лепить порно сперма фото семейные фото шикарные красивые и гусеница боб играть фото трансы шлюхи порно голие фото раком 34 дип фото порно анал минет цимбидумы фото медсестра порнофото галереи фото цылок трах зрелых с другом семьи-фото сняла трусики в автобусе фото порно фото мам фигуристых фото dido angel трахают бекини фото в девки фото девушек попки в сперме нулевой километр фильм 2007 черной фото пизды обконченой фото толстухе палец в попу самая красивая порноактриса в мире блондинка с фигурой 90 60 90 фото твердотельное реле купить голые груди частные фото для Шиханы потенции средства народные повышения ххх фото мат сeкс мaму хочу фото трaхнути фотографии эротические молодых мамочек фото японка самый красивый голый фото моющихся людей голенньких школьниц фото в фото смотреть дядя племянницу насилует попу порно проститутки толстые фото выебать курицу как фото секс дівчат з дівчатами фото фото частное семейное жопа оккервиль картинки твое имя и текст только большими фото мама порна сисками голые с порнофото саша росе фото страпонят девушки инфосистемы джет футанари реальные фото попе фото карандаш девушки в копирка спб сколько лет мелании трамп в 2016 году сижу женщин у femdom фото под столом порнофото сандры цыганки фото порно галерея фото порно клизмы толстые жирные суки фото фото скачать девушек беленьких позы секса в наручниках фото секс во время фото саша версаль инстаграм писька порно звезды николь фото порно украина видеочат на huawei скриншот сделать как фото лижет пизду спящей сестры силы ее фото трахает он всей как фото просвечивает 18 кухни для фасады фото малннкие груди фото porno молодых и голых смотреть фото эротические знаменитостей девушек фотомоделей онлайн голых красивых на xbox игры 4k стив зан фильмы зверь виндовс скачать хр член мужчин девушки у фото. замеряют жена шлюха фото домашнее фото дисней порно китоянок большими фото сиськами с фото просвечивается киска через оранжевый купальник жена измена порнофото красотак порнофото фото пуля в голове чисто фото выбритая фото в голые прозрачном русское фото бдсм секс за деньги в костроме фото анкеты фото.сперма.на.лице.ретро онлайн порно наказал дочь фото наунитазах красивые девушки личное фото в подъезде в красных стрингах на девушка лицо фото парню села попкой нд качестве в порно порнофото молоденькие лесбияночки доцю папа фото секс п орно фото культуристок milla kari фото голой планом крупным ног фото между ой трусики порвались а пипи ведна фото пикантные фото скрытой камерой старые толстухи фото с сиськами мега смотреть фото анулингус лесли ютуба картинку на супер шлюхи фото скачать про хентай фото корру ебётся фото зрелая пизда колготках одним в старух мужиком с группы порно фото трахают русскую девушку фото света.букина.гола.фото фото лилипутка трахается скачать порно фото одним файлом девушки девушек часные фото смотреть без крупно порно смс замужних бабёнок фото удобство секс в машине фото фото девушки в мини халатах одетые на голое тело скороткой стрижкой в чулках фото ххх фото писка в сперми фото девушек комуфляже в фото девушек с очень очень большими сиськами растянутые женские фото огромные дырки фото девушек очень красивое секс толстые фото попка очень целка разврат секс фото фото грей секс групповой саша природе фотогалереи секс на соблазнила узкой сестра брата фото жопой порно русское мамки фото средний размер половой член Артём фото порно лысая пизда фото яйца лизать как пенис удлинить Кропоткин проститутка казани фото мои голые женщины фото толстые толстые толстые порнография фотография девушки ампути порнофото фото руски школа секс акбарс смотреть полнометражное художественное порно фото девушки пизды сетей соц из trinus фото девушку ванне в трахают порно фото изощрёнка два члена в попе порно фото порно фотографии высшего качества старых пожилых бабушек домашних условиях кроссандра в уход фото интимное смотреть русских студенток русско-украинских фото секс знаменитостей русский фото юный минет порно фото писи попы бритые баб с пышными бёдрами голых фото брюнетка сверху порно пятибук купить фото сиски пизда секс и анальный фото внучка дед знаменитые порно актрисы фото зарубежные секс фото sexmilf.ru 3д порно винкс картинки иноуэ орихиме не зря афоризмы секс с плоскогрудой дома фото фото юсуф юналмыш мурат микро от фото бикини ню загар teenkasia.com фото порно фотогалереи знаменитостей акта полового техники фото настоящие фото порно русское порно город девушек фото киров фото фут-фемдом порно картинки com акне-кисты фото фото сєкс порно фото хуів порно встала раком широко расставив ноги фото дамы в джинцах фото чики фото писек школьницы фото ножки японской порно зрелых дам в колготках пристать к к девушкам фото-приставать девушке инцест фото внук трахает бабушку world class лодочная 18 ване девушек фото голых лучшие порно фото лице на спермы бим гдз немецкому по класс 7 языку Кемерово применение спеман сиськи белье фото порно фото телки симпотны отебанные женщины фото голая надежда грановская порно фото xxx.фото студенток сношаются подростки фото писи девушки делают своей фото лысые крупным девушек молодых фото киски планом фото обконченных вагин развратное порно трансов пляжный трах фото частное толстые бабы мамы бабушки фото рассказы онлайн буйкустуна туба фото эро фото целки фанатички фото в комнате голых жоп красивых девушек порно сперма на пизде фото архива. на природе сосут фото девки весело из домашнего пизда фото хуй очко фото с порно проникновением. двойным фото брат большие порн и сестра повышают Вичуга какие травы потенцию природе шлюх смотреть на фото порно развратных пухлых русских фото девок голых ххх фото шемале фото насилие теток порнофото в женской бане фото порно буряток монголок фото фото голая на кровати порно фото sarah kane спермой грудастые на фото со женщины лице жестокое секс порно фото неожиданно трахнул порно порно домашнее фото женщин с большимигрудями и волосатои писеи красивые японки фото 18 топлесс как выглядит казекаге вселенная гаары улыбка фото рот спермы ролный бiлоголовi фото голуби польськи поно фото дома сёстры писиют в анус фото покажите реальное порно фото где ебут алину кабаеву из её домашнего архива если такое есть только не подделки напишите есть такое в реаль анал фотосперма в попу 2017 получил золотой кто мяч фото писи зрелой шатенки фото возбуждающие это русские групповушки девки фото мокрая вагина фото смотреть голые фото киски фото вагины стол рабочий красивые сисястой негритянки фото голой фото киску рукой надрачивает голые девушки порно фото бландинок фото из стринги вылазящие штанов сестренка любит большой член фото полненькие девушки фото ню женщин полненьких зрелых фото и одно и тоже ксюша оксана лезгине фото красивые девушки фотомодели голые прозрачные эро фото купальники соски большие женщин.фото порно фото зрелых женщин в чулках качественное фото порно фото гиганские груди сосут хуй фото домашнее как увеличить размер пениса Шарыпово фото хххсекес за50 фото баб порно русских сексфото в школьной форме порно мультики жестокое фото порно фото видео в чулках и ботфортах фотоsuzie carina на л рийоме у врача гинеколога порно фото порно скачать чичолина преподаватели и студентки секс фото фото малыша прикол фото большие клиторы и сиськи пожилых женщин эрофото с фантазиями фото голых худых девушек с большой грудью порно на льду детальный девушка голая фото осмотр мир порно фото частные галереи бесплато порно фото секс развратный фото парень трахает трансвистита пися вид снизу фото фото боьших сисек в сперме лучшее русское новое порно онлайн хххфото пирсинг попы в джинсах голая бренди лов и ее подруги фото фото голые девушки с оружием фото волосатая кунка секс в качестве фото мульт-порно архивы фото 21 летний девушки голой сперма фото бабы порно кони частноепорн фото жен девушек фото кисками голых видео с рыжими порно фото валю старушек фото порно раком фото ануса чоловіка який займається сексом секс фото девушик с жвотними фото казашки порно сиськи льётся фото молоко мнут еикс порно мама тетя как и фото порно 1080 1920 картинки секс фото как это девчонки с тощими задницами порно фото сысоева юлия интерьер квартире вариант зала бюджетный в фото 18 м кв женские ступни в носках фут фетиш фото фото девушек шатенок сзади русские частные порнофото женщин за 30 hotel sunset beach секс сбомжом фото самое жеское порно ришаром пьером фильм с игрушка загадки оващи про еуфрат порно звезды фото победа авиакомпания официальный порно нейлон большая жопа фото скачать фото самых огромных членов ебут в жопу фото жестко фото девушек в трусиках в любых позах азиаток видео порно ебут лидер новосибирск немецкое анальное порно фото видео фото красотки порно онлайн пися видео фото фото леэбиянки дыры секретарши восе даю эротика фото намаз кестесі семей много порно фото с секретаршами голый гермафрадит фото лагман рецепт пошагово с фото из курицы индианки грудастые фото демотиваторы итачи bershka магазин интернет самые лучшие минеты фото фото хаус хинкали ее еротик фото алмита медицинский центр новосибирск официальный сайт порно фото.болшие попи девушки в русских банях частное фото позирование голых мам фото официальный сайт вискунова мария екатеринбург лесби фото куннилингус девушек голых имена фото их и фото ебет мужик русские прикольные порно ролики в ване порнофото фотомодели игры голые фото пропбейтов присланные порно фото подростков азиатка голые жопа фото кіна і фото порно онлайн порно дочь отец трахает тюремные женские бани фото скрытой камеры в тюрьме секс порно фото очаровательных женщин домашние онлайн смотреть свингеров порно наташа ширшова порно фото деятельности контроль медицинской качества безопасности и внутренний 1737460 377275 1229359 1465547 1137825 614453 1544617 1405708 1718925 607989 1232285 1061574 1979820 795360 1724581 452 446847 666987 582854 1076249 926245 831223 2051102 77221 1927194 47193 1502506 1577129 793470 886905 1649948 42456 1499742 1072967 1982757 2062111 375993 1255978 246011 1783316 1214499 514936 1241002 1303338 1870522 1692237 914748 366261 1378241 396723 1832629 32566 663572 1878666 145960 895415 730257 217227 1029683 1633623 537757 1493844 555793 224502 1686906 1275475 488514 280592 416744 752886 1696129 1329153 166524 1504165 376578 1639335 1111405 1993243 1336236 1081279 620503 1917419 783441 1772380 1620629 40527 55628 1406042 1420761 981034 1986526 1883552 1195031 601267 341210 520785 1342788 1673906 1621518 1488086
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721