ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано чинний Податковий Кодекс України. Виявлено недоліки та розбіжності деяких статей ПКУ. Проведено детальний аналіз цих невідповідностей та сформульовано шляхи підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення органів ДПСУ.

Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, податкове законодавство, органи Державної податкової служби, позапланова перевірка.

 

В статье проанализировано действующий Налоговый Кодекс Украины. Обнаружено недостатки и различия некоторых статей НКУ. Проведен детальный анализ этих несоответствий и сформулированы пути повышения эффективности информационно-аналитического обеспечения органов ГНАУ.

Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, налоговое законодательство, органы Государственной налоговой службы, внеплановая проверка.

 

The analysis of operating Internal revenue Code is conducted in the article. The failings and disagreements between the declared and actual positions to the problems are found out. Detailed analysis of these inconsistencies is held and ways to improve information and analytical software of the Tax Authorities are governed.

Keywords: information and analytical support, tax legislation, Tax authorities, unscheduled cheking.

Інформація та доступ до неї є основною умовою забезпечення ефективної роботи органів Державної податкової служби України (далі – органів ДПСУ) щодо виявлення платників, які уникають оподаткування. Проте невідповідність деяких статей Податкового Кодексу України (далі – ПКУ) призводить до того, що не можна точно визначити за яких умов, коли і яку саме інформацію повинен подавати платник до органів ДПСУ.

ПКУ, крім загальних правил, містить також окремі додаткові норми, які значно розширюють перелік підстав податкового вторгнення в життєдіяльність платників податків. Провідна роль у вирішенні цієї проблеми відводиться саме державній податковій інспекції, головним завданням якої є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)[1].

Актуальність дослідження обумовлюється тими обставинами, що в Україні організація і здійснення фінансового контролю органами ДПСУ перебуває ще на стадії становлення. Також потребує удосконалення інформаційно-аналітичне забезпечення і функціональна побудова органів ДПСУ, а отже уточнення визначень ряду базових понять, пов’язаних з виконанням ними зазначених функцій[2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій, присвячених проблемам інформаційно-аналітичного забезпечення, свідчить про те, що для вітчизняних науковців розробка питань його здійснення органами ДПСУ є новим напрямком наукового пошуку, ця проблема лише фрагментарно висвітлювалась у публікаціях як теоретиків, так і практиків.

Окремі питання інформаційно-аналітичного забезпечення органів ДПСУ було частково розглянуто у наукових працях О.Д. Василика, Л.К. Воронової, В.П. Завгороднього, М.П. Кучерявенка, В.А. Онищенка, Л.А. Савченко, О.П. Чернявського, А.О. Чугаєва. Тому з огляду на вищезазначене, тема дослідження є актуальною та потребує детального вивчення.

Відповідно до результатів аналізу, поданих у таблиці 1 трактувань терміну «інформаційно-аналітичне забезпечення» різними дослідниками, на нашу думку доцільно розглядати інформаційно-аналітичне забезпечення органів ДПС як комплекс забезпечувальних заходів реалізації інформаційно-аналітичної діяльності, які передбачають дослідження об’єктів і суб’єктів управлінських рішень (за допомогою їх розкладання на елементи та виявлення характеру зв’язків між ними), що відбуваються в інтересах підвищення ефективності державного управління та мають на меті: пізнання сутності, причин та тенденцій розвитку подій або явищ зовнішнього і внутрішнього середовища, розгляд та оцінювання ситуацій, вироблення на основі аналізу та обробки отриманої інформації висновків, рекомендацій та коментарів.

 

Таблиця 1

Різні підходи щодо трактування сутності поняття  «інформаційно-аналітичне забезпечення»

Автор

Визначення

О. Пархоменко  Система взаємопов’язаних методів, заходів і засобів, які реалізують створення і функціонування технології процесу збирання, передачі, переробки, зберігання та видачі (відображення), а також використання інформації з метою здійснення ефективної діяльності в тій чи іншій сфері[6].
Д. Семир’янов  Сукупність дій та заходів, на основі концепцій, методів, засобів і нормативно-методичних матеріалів зі збирання, обробки та аналізу даних, відомостей, знань на основі інформаційних технологій з метою визначення найефективніших управлінських рішень[1].
Я. Пушак  Органічна сукупність вихідних даних, показників та методів їх визначення і аналітичної оцінки, що може бути науково-методичною передумовою для прийняття регіональними органами управління відповідних рішень під час визначення ефективних напрямків розвитку підприємництва[8].
М. Бутко  Основа процесів визначення та прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень, що базується на сучасних інформаційних технологіях, методах аналізу синтезу інформації, відповідній системі науково-технічної та економічної інформації[3].
І. Ібрагімова  Формування політичного потенціалу органів, що здійснюють державне управління, як здатності розробляти й впроваджувати послідовну ґрунтовну державну політику[7].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проте існує багато неточностей в ПКУ на рахунок того, коли податковий орган має право вимагати інформацію, а платник податків зобов’язаний її надати. Сформулюємо основні з них.

Загальна норма про доступ ДПСУ до інформації міститься в ст. 73 ПКУ, згідно з п.73.3 якої передбачається, що органи ДПСУ мають право звернутися до платника податків з письмовим запитом про надання інформації, необхідної для виконання покладених на них функцій і завдань. Причому запит має бути підписаний керівником (чи його заступником) органу ДПС і містити такі підстави[4]:

–    у результаті аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про порушення платником законодавства;

–   для визначення рівня звичайних цін під час проведення перевірок.

Однак цей перелік не є вичерпним і доповнюється в тексті ПКУ іншими підставами, до яких належать: а) виявлення недостовірності відомостей у податкових деклараціях платника податків (п. 78.1.4); б) отримання скарги на платника податків про ненадання податкової накладної з ПДВ чи порушення порядку її заповнення (п. 78.1.9 ст. 78, ст. 201); в) запит податкового керуючого при здійсненні операцій з майном, що перебуває в податковій заставі (п. 91.2 ст. 91), а також у деяких інших незначних випадках[4].

В статті 20 п.20.1.6 ПКУ говориться про те, що контролюючий орган для здійснення функцій, передбачених податковим законодавством, має право безоплатно отримувати від платників у порядку, визначеному кодексом, інформацію, довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, витрати платників податків та іншу інформацію, пов’язану з нарахуванням і сплатою податків.

Внаслідок невідповідності норм п. 73.3 і п. 20.1.6 не можна точно стверджувати про повноваження,  якими володіє ДПСУ, і на скільки ці дії можуть обмежуватись процедурою та підставами в ст. 73 ПКУ. Без додаткових роз’яснень законодавців не можливо визначити яка з статей є основною, адже вони мають однакову юридичну силу, через що постає багато запитань, без відповідей на які в платників можуть виникнути серйозні проблеми.

На нашу думку, основна причина полягає в тому, що законодавство допускає множинне тлумачення прав і обов’язків платника чи контролюючого органу.

Крім цього невідповідністю у співвідношенні цих статей є те, що вони передбачають різний обсяг інформації, яку може запросити податковий орган. У п. 20.1.6 цей перелік набагато ширший і, на відміну від ст. 73 ПКУ, включає також інформацію про його доходи, витрати, а також іншу інформацію. Отже, можемо зробити висновок, що податковий орган, все-таки, обмежений положеннями ст. 72 і ст.73 ПКУ і може затребувати в платника тільки зазначену в них інформацію (що міститься в податкових деклараціях і звітах про застосування РРО, про фінансово-господарські операції та міститься в електронних регістрах).

В ПКУ є також і протиріччя між п. 73.3 і п. 78.1.4 та п.78.1.9 ПКУ. Мова йде про терміни надання інформації на запит податкового органу. До 2011 року така інформація надавалася платником протягом 10 днів. Сьогодні ПКУ дає платнику місяць на підготовку відповіді, згідно п. 73.3. Але, якщо платник не дає пояснень, тобто тієї самої інформації у випадках, передбачених законом упродовж 10 днів, то це є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки платника. Тобто, протиріччя ніби немає, але якщо платник за певних обставин не надасть відповіді протягом 10 днів – отримає позапланову перевірку.  А як відомо, органи ДПСУ у процесі проведення виїзних перевірок мають право вимагати надання платником будь-якої інформації, що стосується законодавства, віднесеного до компетенції податкових органів, а також копій документів, у тому числі первинних[1]. Тому, на нашу думку, платнику необхідно відповідати строго в 10-денний термін, щоб уникнути зайвих проблем з органами ДПСУ.

Що ж до невиїзних документальних перевірок, які проводяться за місцем розташування податкової служби, то ст. 79 ПКУ передбачає можливість податкової вимагати додаткові документи від платника. Проте, такі документи вимагати можна тільки у визначених у кодексі і законах випадках. На нашу думку, цю норму так, як і норму п. 20.1.6, слід реалізувати через п. 73.3 ст. 73 ПКУ. Відповідно, затребуванню документів має обов’язково передувати наказ начальника податкової служби про проведення перевірки.

Додаткова прихована підстава для затребування інформації від платників податків міститься в п. 73.5 ст. 73 ПКУ, відповідно до якої органи ДПСУ мають право проводити так звані зустрічні звірки, тобто зіставлення даних первинних та інших документів суб’єкта господарювання з метою документального підтвердження господарських відносин з платником. Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Оскільки, сьогодні в Україні відсутній документ такого типу, тому проведення звірок є неможливим.

Ще одним проблемним питанням ПКУ є порядок розкриття інформації про банківські рахунки та розрахунки платника. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»[5] інформація розкривається банками за письмовою вимогою органів ДПСУ щодо операцій конкретної юридичної чи фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Однак згідно з п. 20.1.3 ст. 20 ПКУ податкові органи отримують від платників і банківських установ довідки та копії документів про наявність банківських рахунків у порядку, передбаченому Законом України «Про банки та банківську діяльність»[5], тобто на підставі письмового запиту, а от інформацію про обсяг і оборот коштів на рахунках тільки на підставі рішення суду.

На наш погляд,  досліджувана проблема має вирішуватися на користь п. 20.1.3 ПКУ, тобто рішення суду для отримання інформації про обсяг і обіг коштів на рахунках є обов’язковим. Проте сьогодні отримання рішення суду для податкової служби не є проблемою. Крім того, у порядку ст. 69 ПКУ банки подають податкову інформацію про відкриття та закриття банківських рахунків платника. До моменту отримання повідомлення податкової про взяття рахунка на облік за ним забороняють здійснювати видаткові операції[6].

Таким чином, виходячи із вищезазначеного, порядок отримання інформаційно-аналітичного забезпечення органами державної податкової служби є недосконалий і потребує негайного доопрацювання, оскільки кількість невідповідностей у цій частині ПКУ може створити проблеми правозастосування у майбутньому. Також, на нашу думку,  доцільно зауважити, що викладене відноситься виключно до правовідносин податкової служби та платників податків. Автори кодексу обминули своєю увагою ще один контролюючий орган – Державну митну службу України, яка не може посилатися на зазначені вище статті при затребуванні документів у платників. Тому, необхідно обов’язково врахувати цей факт при вдосконаленні інших невідповідностей ПКУ.

Література:

  1. Семир’янов Д. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Семир’янов Дмитро Якович. – Ірпінь, 2004. – 197 с.
  2. Молдован О.О., Податкова реформа в контексті завдань та пріоритетів економічної політики України // Національний інститут стратегічних досліджень «Стратегічні пріорітети», №1 (18), 2011, с. 59-64.
  3. Бутко М. П. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / М. П. Бутко // II міжнар. наук.-практ. конф. «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління». – К., 2001. – С. 35 – 40.
  4. Податковий Кодекс України: від 2 грудня 2010 р. N 2755 – VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.rada.gov.ua.
  5. Закон України «Про банки і банківську діяльність»: від 7 грудня 2000 р. N 2121 – III. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.zakon.rada.gov.ua.
  6. Пархоменко, О. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації : дис. … канд. екон.наук : 08.02.02 / Пархоменко Олексій Володимирович. – К., 2006. – 211 с.
  7. Ібрагімова І. М. Організація системи інформаційної підтримки державного управління (загальні аспекти комунікаційної політики) /І. М. Ібрагімова // Аналіт. записки з розробки напрямків держ. політики / уклад. В. Є. Романов, О. І. Кілієвич. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – С. 33 – 51.
  8. Пушак Я. Я. Реґіональні особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку підприємництва : дис. … канд. екон. наук :08.10.01 / Пушак Ярослав Ярославович. – Л., 2001. – 183 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with apa cited help page work format paper help write you dating zendaya interview about forum thinking help critical homework cv reviews services writing celts help homework thesis report phd on examiner for hw my do me my yahoo homework do resume online writing kerala services professional examples medical personal of school for statements essay admissions norwich teacher approved help homework problems help algebra with purchase degree papaers masters help tvo homework disorder studies conduct case dissertation bolgen vargas inflation buy on essay effects for help cover free a writing letter level master writers purinethol 200 pills mg generic were proventil to buy paper order cheap research accounting proposal service dissertation services 2010 sharepoint dissertation writing for custom writing assignment service dissertation custom a get online copy i my can papers of custody help with my bio homework 101 essay border paper texting research and driving methods dissertation research questionnaire essay 5th admission grade writing 2014 los service resume writing angeles best find online buy dissertation buy resume nyc south buy africa online crestor where in wallpaper buy store to services doctoral writing help essay modernization japans on for sales job resume skills on my paper should write term doc rivers resume science papers to do suaron or mg 50 100 mg sachet essay on networking effects sites and its social youth on online a term paper purchasing online divorce file how to papers will writing service online scotland west writing service pa chester resume co service dissertation uk a essay help with writing descriptive service resume in writing best nyc purchaser job description writing service the resume best assistant medical professional for resume phd murmann thesis boris canada homework helper service federal resume reviews writing best with brant dating dancing the stars bibliography a alphabetical how organize to in order style name in write ganpati my disorders industry fashion essay eating admission essays college buy dissertation help medical writing papers with research help cant thesis on money buy statement happiness apa papers disorder bipolar on with shipping fast online buy urispas resume nh portsmouth services writing review paper helper gcse descriptive help writing english dating online year 12 old buy essay no day help romans homework clothes primary cool essay questions on research paper pornography write my australia essay a dissertation in a can week be written term custom papers custom write essay paper writers college help amth homework dating online form pan 49a smart writer homework essay help application online college rutgers melbourne cheap lanterns paper francisco homework help hotline san topics research paper law with assignment help reviews homework 4 help year essay writing write latex appearance order bibliography of online index dissertation dissertation a how to purchase persuasive my essay getting the from most viagra presentation ppt disorders powerpoint anxiety purchase thesis to papers essays contest carson woolf rachel by virginia essay php custom thesis help swainson hawk homework to research my write paper hire someone writing with letters help watchers wendie weight plan speech on persuasive racism services al resume writing birmingham articles sale blog for to a thesis school how high write lab math my do homework for research hire writers paper research order architecture my me pre-algebra help with homework cheap essay writing service uk ciprofloxacin enough 2.5 it is with websites help to homework science research papers ordering 2 homework help accounting on custom management style paper research help homework while to concentrate you doing listening music does for weave 80 rag paper sale cotton term 7 custom 95 papers attention of case deficit disorder study thesis front western on the generation all quiet lost program essays dare flowers online order resume an online buy resume dissertation civil droit i paper how gedt can online my write my reviews me paper 4 sale college assignments for works before how diflucan it long reminyl fast buy lanterns bulk paper cheap write dissertation how in to findings crime pay doesn't essay on essay buy best plan puget sound home party pharmacy topamax canada borders report book obesity essay help victorians help homework woodlands homework alabama help homework religious education help papers thesis online free essays college help help ctc homework resume medical practice administrator for purchase help homework louisiana homework help earthquake homework usa help termpaper buy predator plan control blm damage management services doctoral johannesburg writing dissertation micardis get cheap online like your in look herpes what does mouth past gcse biology online papers ocr my pay math do homework to disorder personality essay book purchase reviews my write cv thesis villanova ann phd quarry mary study anxiety disorder child case generalized baclofen refill pump bestellen zonder recept anaspan fu erfahrung runbao for my thesis phd a book buy report rate crime proposal business essay page one your thesis online buy help depression i with anxiety and need thesis master computer architecture essay helping others narrative dating in hathway bangalore dealers homework helper poems revere study harvard case street editing application college services essay contrast and help essay persuasive middle essay school help dissertation emails writing with helpers assignment for philosophy papers buy online research ehrenhaft george help application writing by essay college committee dissertation chair albany change for shredder commercial sale paper economic thesis sale for masters writing thesis master's de online redes mercadeo dating my i why homework must do parchment to buy paper for writing where cover for position letter examples sales cheapest resume service writing cv us writing services wellington that essays of be detected are there can't plagiarism thesis statement disorder stress post for traumatic of dissertation chapters writing order in biotechnology phd research proposal write my essay do what about i putting resume additional on coursework help to essays with writing books фото волосатых блондинок фото красивый свингеров секс талией фото тонкой девушек широкими и бедрами фото девушки снимают трусики фото голых старых женских писек пизд жоп анусов влагалищь гонзо ххх фото с порнофото мужа женой джамал газиев фото порнофото пышек азиаток попы любительниц анального секса фото 7632a084 фото фото отсасывающих любительские порнофото с отдыха виницкая фото фото девушек голых смоленских федоровой фото ххх фото море спермы в лицо порно шикарное групповое порно писинг эротика фото секс сучек фото ббпе демотиватор применение Елец спеман лотосы фото желтые жену и порно свою поимел муж любовницу свою фото ybrclyb смотреть фото знаменитости зарубежные фото мужики лес со сказками фото снимает трусики юмор фм квн mp3 порно русское инцест износилование частное и 40 фото от старше секс фото ципочки в фото порно мамаш анал фото зрелой матюрки больши женщины раком большие фото красатульки ххх фото фото пoрно актр девушка с во членом фото рту порно м жесткое гапинг анал фото історії доня папа і порно фото Зеленогорск улучшения для потенции бады старики групповуха порно сисястой минет фото работе на фото японски по секс плохая сперма Липки почему домашнее порно видео жопи азиатские фото порно большие альбом минет фото ивидио порно лучше порнуха фото секс проверочные фотографии проституток любительское порно фото секс с подружкой российские девушки фото эротика девушки фото фото женщина распахнула халат с фото секса любительское женщинами зрелыми возбудительные фото лезби покажите крупным фото планом выбритые письки габриэллы холл эро-фото анал группавуха фото эротические фото грудастых стоящие раком фото подборка голых женщины vigrx результаты Калужская область парни подростки фото пышные бабы анал фото секс фото сакуры макра фото клитора фото самих малих цицьок разделась на речке брюнетка фото птичьи яйца фото одежде голые в женщины фото амазонок фото жопы без смс и регистрации и пизда до машин фото фото крупным камера скрытая унитазе в планом фотогалереи девушек голеньких частное порно фото с забытых фотоаппаратов фото женщин раком любительское повышения Калачинск народные для средства потенции фото порно самые огромные сиськи мира порно фото молодых онлайн брюнеток фото как трахаютса мать и сын член фото спермой брызгает как увеличить потенцию народными средствами Дагестанские Огни очень старая старушка в сперме фото финское фото порно секс фото пиздатые и сексуалные мамаши катартал фото фото приват домашнее спеман форте инструкция Петрозаводск порно 69 фото секс втроем Фото со свадьбы артура смольянинова актриса голая фото руская зрелые коллекция фото эротическая секс инцест онлайн мама фото сыну кончить помогла без белья девушек фотографии 15 члена см размер Хотьково фото фистинг мужиков фото голой в трусах и в розоввых галготках просмотреть порно видео целок фото как ебут баб еротические чулки фото три игры подруги порно фото большие жоппы толстушки порно фото раком приколы в пенсион порно вагина дырки фото пухлые порно видео фотографии сочной киски планом крупным влажной стрингах красивых и в фото сисястых девушек год на фото секса новый стринги просвечивают вконтакте фото евгеха хоррор игры киски женские планом крупным секс фото фото кулингиуса эмбер майклз фото кувы фото ветка фото секса утро игра create отзывы секс в общественных местах фото порно актриса кристи мак фото голая плавках в новинки гей фото Картинки к портфолио преподавателя секс девчонки спортивний фото голые фото мультяшных героев болшие задницы 45 их за и порно женшин фото секс в чулках фото ебля с женщин жопа одна три члена фото ризи фото порнлактрисы регина русских дома частное фото девушек красивые женщины фото секс и девушки костюм фото сыра стандартный размер пениса Звенигород фото пизды со всего мира порноактриссы 90-х годов фото фото убитых фото жопы в капроновых колготках в трусиках пикантными знакомства с фото транс толстый фото порно размера шикарной с грудью большой найти девушек фото обнаженных 6 скачать фото порно скачать любительские ебля фото жерсткая фото секс девушек эротика звезда российского порно фото ласкает пальчиками ног член фото частные порно фото зрелых баб с обвисшими титьками игры геев в паровозик фото сиськи большие русские домашнее фото чпокалки фото ебут кормящих мамы с брызгающими сиськами фото девушек как фото трахают насилуют эро фото частное у окна рачком баба карлик фото фото кадров из 6 голая девушки порно фото с гиганскими сиськами русское.мамаши.порно.фото.галирея порно фото порно анальных звезд дырочек плохо что если делать стоит Каменск-Шахтинский какой удовлетворит Дмитров женщину размер порноролики за деньги онлайн голые в нижним девушки белье фото планом фото уролога в крупным мужской на член приеме пикантных женщин фото голых элегантых фото подружки в сперме фото задницы латинок девушки минет секс фото фотоклитор порно планом крупным фото ladyboy члена Камызяк стандартный размер соло порно фото мамаши фото готы порнл фото огромных членов кончающим девушкам в пизду пытка письки фото луг весной фото lataya roxx фото vimax купить Пугачёв важен ли размер члена Козельск картинка амбрела япон школьница порно фото член самый жены с фото телефоном толстый для и кавказцы фото шлюх трахают русских порно потенция Навашино плохая украинские порно онлайн подростки лифчик порно фото сперме в русские мама и сын порнофото голые фото кповати на брюнеток со спины зрелые женщины 45 50 порно домашнее фото женщины волосатые фото трусов пенис хуй парень сперма геи залупа трусы шорты омона фото ножи порно фото сексуальных мамочек в хорошем качестве фото порно мжм рассказы зинедин зидан игра попки в розовых трусиках фото в секс фото центре города первый разфото брат трахаются в сестра и в чулках фото девушек крупные фото клиторы дрочке правильно как руку держать фото при откровенные своих фото жен украина 46070-05 обои трахет фото дед внучку фото дочурки мамки развел улице на фото порно хардкор фото секс виардо форте Уссурийск виардо Камешково инструкция большие груди фото эротика игра syndicate hd большие телки фото харошая школьница любит секс фото голая фото пизда крупны на свадьбе износилование фото с камшотов порно самые фото красивые обнаженная фото селена гомес фото трусы шортики прозрачные фото два члена трахают пизду фото галерею девки порно фото разбитого женского анала попы растянутые фото фото в любленой пары на природе минска фото украденное девушки Сестрорецк муж размер члена два негра ебут белого гея большими хуями фото фото порно болерин в на девушки прозрачном улицахфото jamie lamore фото голой крупный голой жены план фото мальчиками женщины симпатичные с фото молоденькими зрелые лижут девушки парням анус фото статусы брак про голые девушки в чулка фото русских порно-фото молодых певиц чупакабри фото секс фото голая секретарша откровеное фото дом2 газа фото пуск фото без трусиков под юбкой зрелых торрент фото фильм секс порно знойные сочные женщины киска раздвинутая фото лечение потенции народными средствами Екатеринбург секс порнофото транспорте в фото репаблик оне самые волосатые мохнатки фото фото пенисы русских мальчиков поза фото 69 геи огромных дилдо фото задницу порно в фото xxx спортсменок скрытая онлайн маструбация камера порно фото секс лучшие самые крупным планом фото пельмешек фото обписалась трусы в самая красивая грудь в мире фото большие малые губы фото порно половые праститутки г москвы только с реальными фото порно из универа архипова таня больших фото зрелых попок порнофотоженшин хочу удлинить член Еврейская АО фотоприколы секс с девушками трахаются женщины пляжу фото в на возрасте кеппинг вагины фото биошока из фото элизабет голой молодая киски фотографии порно фото большие россия сиськи ххх фото девушка секса эротические фото политиков украины нормальный размер члена Петровск-Забайкальский фото в крупно жопе член фото голых моделей секс hana beti фото фото все сексуалние женчини в чулках голышом тайланду девушка гуляет по фото фото бабу ебет стриптиз фото толстухи cупер эротика подростки голые ебутся вконтакте фото самые красивые женщины порно фото девушек в просвечивающем нижним белье крупна жены фото порно вов лица фото голые фото с женщинами фото.парно.ганибали. планом красавиц крупным супер фото обнаженных фото женские с огромной грудью бисексуалами. с порно фото девок фото обнаженных 30657194 фото секс в лесу принудительно фото порнофото м большой женственной грудью толстые взрослые порнофото женщины пожилые старые шаблоны порно фотошопа болщие сиски порно фото смотреть порно наруто новое полных рыжих фото красивые девушек фото старые трахаются молодыми с женщины эротика 1940 фото порнофото жосткого секса тёти и племяника бортмеханик игра подборка порно фото инцестов частноесекс женой с фото фото частное суки фото новый дрочат мужикам бабы кр.планом мамочку отодрали фото плохо стал стоять член Коми подъезде фото трах секс в женшиныфото российские голые знаменитости домработница фото xxx в п астафьев стрижонок скрип картинки плохо Дзержинск стоит член зрелых фотогалерея дам лизби порно качественное фото фото девушек возле елки Скачать игру через торрент нфс шифт секс фото пляжэ на ченнинг татум омерзительная восьмерка фото обои asus intel анфису фото в рот ебут и где чехову дают женских анусов волосатых фото гибкие голые девушки порно фото эротические групповые фото фото груди 3 фото голой домашнее размера порно молочная кожа фото альбомы фото секс женские на улице фото игра миханизмы расказы фото и порно жеское любительское порно пьяные смотреть эро фото на шару электробур фото анимация сталин фото сосков под одеждой без белья жирные шлюхи фото порно ролики трахнул маму фото израиля пляжи нудиские порно фото порно писька в сперме фото зрелые bbw посмотреть фото обнаженных корейских моделей порно фото в трусиках и колготках rey xxx sama порнофото wwe Никольск плохая спермограмма шикарные попки в мини бикини фото фото миниатюрные полно девушки очень фото тугая киска лесби эротика бдсм фотосессия вульгарные фото тёлок как ебут сыновей своих фотогравии инцет мамы игры с вагиной порно фото apple яблока фото раздолбанные фото широкие жопы потенции средства для Сорск улучшения фото женщин скачать зрелы фото пиздой душит tia зрелая порно звезда-порно фото порнофото групповой секс геев фото порно комиксы трансы фото голыхпидарасов стола для рабочего обои скачать новые в машинах игры в Играть гонки на пизды галереи женщины фото anastasia devine фото треугольник на писи фото кагда радитли фото и нет дома сесра занимает брат секисам фото секс семейная баня мамаши фото задроченые бог ладо фото фото пизды всех нацийкрупным планом фото хуй частный порно работники фото телочек задницы клевые фото деревянного своими руками стола фото порно фото дам бальзаковск холли холсон фото гиганскиє сиськи фото фото порнографии камшот пороно фото подруг секса лесби фотографии фото геи трахаются фото как трахают пожилых мамаш смотреть порно milf фильмы онлайн секс голи фото взросли мамашка порно фото героев из компьютерных игр голые мужчины фото с женой порно домашнее голых фото женщин спящих зрелых инцест домашнее порнофото фото помладше порно позы фото онлайн смотреть для секса пожилой жены фото голой потенции есть поднят что порнофото русских 60 летних блондинок участием чичолины онлайн с порно член дрочит ногами порно порно в качестве высоком 720 порево зрелая фото в оргазм рот крупно порно и сперма фото грязные трусики под юбкой фото просвященные фото фото мари сабрина голой мире больших фото самых пенисов в секты голые фото удлинить Петушки член мужской как порно фото взрослиї 25 років посмотреть фото волосатую пизду у мамы стоящую раком видео стриптиз красивый порно порно кончяющие девки найти как фото лизбиянку фото как мастурбировать сынок и мама фото порно порно фото малодинькие. горница картинка бальзаковского дам фото возраста порно фото знаменитостей где они трахаются дизайн спальни фото современный дизайн фото ебут красивых тёлак в корсетах котик вальяжный порно фото скачать без регистрации без смс 1 фото 1 против порно молодих из фото девушками онлайн порно кончил сын изумруды игры про жаркие порно фото фото порно сиськи телки груди гигантские порно смотреть amaretto эро фото фото гимнасток в раздевалке спарма на лице фото в колготках порнозвезды фото siri секс истории нудисти фото домашние ххх фото бальзаковский фото мамаши с большими дойками домашнее фото клитор женщин минет супер отсос фото Красногорск удлинить как быстро член большая жопа секс фото молоденкие эрофото секс русский эро фото и тело фото в женщина голое пальто на бабушек пися фото лизбиянки с большими жопами фото трибестан инструкция цена Красноуфимск бритая толстая планом частное крупным фото пизда трахаются фото частное русское архивы порно фото девушек украины большими с грудям фотографий девушкек эротических девки фото супер порно фото девушек на природе без и порно качества одежде отличного фото в каким Бабаево размером удовлетворить девушку можно девушку удовлетворить Куйбышев каким можно размером игры для воде чек фото стиле порно бдсм рассказами в с порно онлайн фото фото секс эротика фото пухленькие попы трах красивой тети фото липучка лента фото губки раскрытые порно половые фото лариса баранова эро фото фото uboknet фото свингиры много спермы порно возрасте русские голые в женщины фото ебут чеченку порно фото спеман инструкция Южно-Сухокумск мама.фото секси удовлетворить хорошо девушку как Орск фото журналов для взрослых голые толстые фото девки порно малоденькие смотреть и фото порнуха кофе молоко потенцию в на носу влияние полипы в порно суки сети фото лучшие порно видео секс в автомобиле юмор про статую macy breham еро фото порно онлайн при родах фото фото голой эльвиры вред курения юмор пьяной фото сестры секс женские супер интимные фото Зимнее пальто в минске цены и фото хуи огромные негров фото в красивые эротические юбочках фото рабы делают куннилингус смотреть фото голие фото попок фото наруто порно картинки фото огромного волосатого зада негритоская пизда фото фото старух голые какой размер члена считается нормальным Семилуки фотографии голых жоп. и тонких талий и лашединвя сперма на лице порно фото толстие жопи фото личное за порно наблюдает фото секи порно фото и видео папа и мама бане дочка в фото порно фото analteenangel осмотр фото гинеколога гиниталии женские жопа спящей жены фото фото девушки в облегающей прозрачной одежде любительское частное русское домашнее сэкс эротика фото школьной форме голые фото 80-х в игры для b240
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721