ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано чинний Податковий Кодекс України. Виявлено недоліки та розбіжності деяких статей ПКУ. Проведено детальний аналіз цих невідповідностей та сформульовано шляхи підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення органів ДПСУ.

Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, податкове законодавство, органи Державної податкової служби, позапланова перевірка.

 

В статье проанализировано действующий Налоговый Кодекс Украины. Обнаружено недостатки и различия некоторых статей НКУ. Проведен детальный анализ этих несоответствий и сформулированы пути повышения эффективности информационно-аналитического обеспечения органов ГНАУ.

Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, налоговое законодательство, органы Государственной налоговой службы, внеплановая проверка.

 

The analysis of operating Internal revenue Code is conducted in the article. The failings and disagreements between the declared and actual positions to the problems are found out. Detailed analysis of these inconsistencies is held and ways to improve information and analytical software of the Tax Authorities are governed.

Keywords: information and analytical support, tax legislation, Tax authorities, unscheduled cheking.

Інформація та доступ до неї є основною умовою забезпечення ефективної роботи органів Державної податкової служби України (далі – органів ДПСУ) щодо виявлення платників, які уникають оподаткування. Проте невідповідність деяких статей Податкового Кодексу України (далі – ПКУ) призводить до того, що не можна точно визначити за яких умов, коли і яку саме інформацію повинен подавати платник до органів ДПСУ.

ПКУ, крім загальних правил, містить також окремі додаткові норми, які значно розширюють перелік підстав податкового вторгнення в життєдіяльність платників податків. Провідна роль у вирішенні цієї проблеми відводиться саме державній податковій інспекції, головним завданням якої є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)[1].

Актуальність дослідження обумовлюється тими обставинами, що в Україні організація і здійснення фінансового контролю органами ДПСУ перебуває ще на стадії становлення. Також потребує удосконалення інформаційно-аналітичне забезпечення і функціональна побудова органів ДПСУ, а отже уточнення визначень ряду базових понять, пов’язаних з виконанням ними зазначених функцій[2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій, присвячених проблемам інформаційно-аналітичного забезпечення, свідчить про те, що для вітчизняних науковців розробка питань його здійснення органами ДПСУ є новим напрямком наукового пошуку, ця проблема лише фрагментарно висвітлювалась у публікаціях як теоретиків, так і практиків.

Окремі питання інформаційно-аналітичного забезпечення органів ДПСУ було частково розглянуто у наукових працях О.Д. Василика, Л.К. Воронової, В.П. Завгороднього, М.П. Кучерявенка, В.А. Онищенка, Л.А. Савченко, О.П. Чернявського, А.О. Чугаєва. Тому з огляду на вищезазначене, тема дослідження є актуальною та потребує детального вивчення.

Відповідно до результатів аналізу, поданих у таблиці 1 трактувань терміну «інформаційно-аналітичне забезпечення» різними дослідниками, на нашу думку доцільно розглядати інформаційно-аналітичне забезпечення органів ДПС як комплекс забезпечувальних заходів реалізації інформаційно-аналітичної діяльності, які передбачають дослідження об’єктів і суб’єктів управлінських рішень (за допомогою їх розкладання на елементи та виявлення характеру зв’язків між ними), що відбуваються в інтересах підвищення ефективності державного управління та мають на меті: пізнання сутності, причин та тенденцій розвитку подій або явищ зовнішнього і внутрішнього середовища, розгляд та оцінювання ситуацій, вироблення на основі аналізу та обробки отриманої інформації висновків, рекомендацій та коментарів.

 

Таблиця 1

Різні підходи щодо трактування сутності поняття  «інформаційно-аналітичне забезпечення»

Автор

Визначення

О. Пархоменко  Система взаємопов’язаних методів, заходів і засобів, які реалізують створення і функціонування технології процесу збирання, передачі, переробки, зберігання та видачі (відображення), а також використання інформації з метою здійснення ефективної діяльності в тій чи іншій сфері[6].
Д. Семир’янов  Сукупність дій та заходів, на основі концепцій, методів, засобів і нормативно-методичних матеріалів зі збирання, обробки та аналізу даних, відомостей, знань на основі інформаційних технологій з метою визначення найефективніших управлінських рішень[1].
Я. Пушак  Органічна сукупність вихідних даних, показників та методів їх визначення і аналітичної оцінки, що може бути науково-методичною передумовою для прийняття регіональними органами управління відповідних рішень під час визначення ефективних напрямків розвитку підприємництва[8].
М. Бутко  Основа процесів визначення та прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень, що базується на сучасних інформаційних технологіях, методах аналізу синтезу інформації, відповідній системі науково-технічної та економічної інформації[3].
І. Ібрагімова  Формування політичного потенціалу органів, що здійснюють державне управління, як здатності розробляти й впроваджувати послідовну ґрунтовну державну політику[7].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проте існує багато неточностей в ПКУ на рахунок того, коли податковий орган має право вимагати інформацію, а платник податків зобов’язаний її надати. Сформулюємо основні з них.

Загальна норма про доступ ДПСУ до інформації міститься в ст. 73 ПКУ, згідно з п.73.3 якої передбачається, що органи ДПСУ мають право звернутися до платника податків з письмовим запитом про надання інформації, необхідної для виконання покладених на них функцій і завдань. Причому запит має бути підписаний керівником (чи його заступником) органу ДПС і містити такі підстави[4]:

–    у результаті аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про порушення платником законодавства;

–   для визначення рівня звичайних цін під час проведення перевірок.

Однак цей перелік не є вичерпним і доповнюється в тексті ПКУ іншими підставами, до яких належать: а) виявлення недостовірності відомостей у податкових деклараціях платника податків (п. 78.1.4); б) отримання скарги на платника податків про ненадання податкової накладної з ПДВ чи порушення порядку її заповнення (п. 78.1.9 ст. 78, ст. 201); в) запит податкового керуючого при здійсненні операцій з майном, що перебуває в податковій заставі (п. 91.2 ст. 91), а також у деяких інших незначних випадках[4].

В статті 20 п.20.1.6 ПКУ говориться про те, що контролюючий орган для здійснення функцій, передбачених податковим законодавством, має право безоплатно отримувати від платників у порядку, визначеному кодексом, інформацію, довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, витрати платників податків та іншу інформацію, пов’язану з нарахуванням і сплатою податків.

Внаслідок невідповідності норм п. 73.3 і п. 20.1.6 не можна точно стверджувати про повноваження,  якими володіє ДПСУ, і на скільки ці дії можуть обмежуватись процедурою та підставами в ст. 73 ПКУ. Без додаткових роз’яснень законодавців не можливо визначити яка з статей є основною, адже вони мають однакову юридичну силу, через що постає багато запитань, без відповідей на які в платників можуть виникнути серйозні проблеми.

На нашу думку, основна причина полягає в тому, що законодавство допускає множинне тлумачення прав і обов’язків платника чи контролюючого органу.

Крім цього невідповідністю у співвідношенні цих статей є те, що вони передбачають різний обсяг інформації, яку може запросити податковий орган. У п. 20.1.6 цей перелік набагато ширший і, на відміну від ст. 73 ПКУ, включає також інформацію про його доходи, витрати, а також іншу інформацію. Отже, можемо зробити висновок, що податковий орган, все-таки, обмежений положеннями ст. 72 і ст.73 ПКУ і може затребувати в платника тільки зазначену в них інформацію (що міститься в податкових деклараціях і звітах про застосування РРО, про фінансово-господарські операції та міститься в електронних регістрах).

В ПКУ є також і протиріччя між п. 73.3 і п. 78.1.4 та п.78.1.9 ПКУ. Мова йде про терміни надання інформації на запит податкового органу. До 2011 року така інформація надавалася платником протягом 10 днів. Сьогодні ПКУ дає платнику місяць на підготовку відповіді, згідно п. 73.3. Але, якщо платник не дає пояснень, тобто тієї самої інформації у випадках, передбачених законом упродовж 10 днів, то це є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки платника. Тобто, протиріччя ніби немає, але якщо платник за певних обставин не надасть відповіді протягом 10 днів – отримає позапланову перевірку.  А як відомо, органи ДПСУ у процесі проведення виїзних перевірок мають право вимагати надання платником будь-якої інформації, що стосується законодавства, віднесеного до компетенції податкових органів, а також копій документів, у тому числі первинних[1]. Тому, на нашу думку, платнику необхідно відповідати строго в 10-денний термін, щоб уникнути зайвих проблем з органами ДПСУ.

Що ж до невиїзних документальних перевірок, які проводяться за місцем розташування податкової служби, то ст. 79 ПКУ передбачає можливість податкової вимагати додаткові документи від платника. Проте, такі документи вимагати можна тільки у визначених у кодексі і законах випадках. На нашу думку, цю норму так, як і норму п. 20.1.6, слід реалізувати через п. 73.3 ст. 73 ПКУ. Відповідно, затребуванню документів має обов’язково передувати наказ начальника податкової служби про проведення перевірки.

Додаткова прихована підстава для затребування інформації від платників податків міститься в п. 73.5 ст. 73 ПКУ, відповідно до якої органи ДПСУ мають право проводити так звані зустрічні звірки, тобто зіставлення даних первинних та інших документів суб’єкта господарювання з метою документального підтвердження господарських відносин з платником. Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Оскільки, сьогодні в Україні відсутній документ такого типу, тому проведення звірок є неможливим.

Ще одним проблемним питанням ПКУ є порядок розкриття інформації про банківські рахунки та розрахунки платника. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»[5] інформація розкривається банками за письмовою вимогою органів ДПСУ щодо операцій конкретної юридичної чи фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Однак згідно з п. 20.1.3 ст. 20 ПКУ податкові органи отримують від платників і банківських установ довідки та копії документів про наявність банківських рахунків у порядку, передбаченому Законом України «Про банки та банківську діяльність»[5], тобто на підставі письмового запиту, а от інформацію про обсяг і оборот коштів на рахунках тільки на підставі рішення суду.

На наш погляд,  досліджувана проблема має вирішуватися на користь п. 20.1.3 ПКУ, тобто рішення суду для отримання інформації про обсяг і обіг коштів на рахунках є обов’язковим. Проте сьогодні отримання рішення суду для податкової служби не є проблемою. Крім того, у порядку ст. 69 ПКУ банки подають податкову інформацію про відкриття та закриття банківських рахунків платника. До моменту отримання повідомлення податкової про взяття рахунка на облік за ним забороняють здійснювати видаткові операції[6].

Таким чином, виходячи із вищезазначеного, порядок отримання інформаційно-аналітичного забезпечення органами державної податкової служби є недосконалий і потребує негайного доопрацювання, оскільки кількість невідповідностей у цій частині ПКУ може створити проблеми правозастосування у майбутньому. Також, на нашу думку,  доцільно зауважити, що викладене відноситься виключно до правовідносин податкової служби та платників податків. Автори кодексу обминули своєю увагою ще один контролюючий орган – Державну митну службу України, яка не може посилатися на зазначені вище статті при затребуванні документів у платників. Тому, необхідно обов’язково врахувати цей факт при вдосконаленні інших невідповідностей ПКУ.

Література:

  1. Семир’янов Д. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Семир’янов Дмитро Якович. – Ірпінь, 2004. – 197 с.
  2. Молдован О.О., Податкова реформа в контексті завдань та пріоритетів економічної політики України // Національний інститут стратегічних досліджень «Стратегічні пріорітети», №1 (18), 2011, с. 59-64.
  3. Бутко М. П. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / М. П. Бутко // II міжнар. наук.-практ. конф. «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління». – К., 2001. – С. 35 – 40.
  4. Податковий Кодекс України: від 2 грудня 2010 р. N 2755 – VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.rada.gov.ua.
  5. Закон України «Про банки і банківську діяльність»: від 7 грудня 2000 р. N 2121 – III. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.zakon.rada.gov.ua.
  6. Пархоменко, О. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації : дис. … канд. екон.наук : 08.02.02 / Пархоменко Олексій Володимирович. – К., 2006. – 211 с.
  7. Ібрагімова І. М. Організація системи інформаційної підтримки державного управління (загальні аспекти комунікаційної політики) /І. М. Ібрагімова // Аналіт. записки з розробки напрямків держ. політики / уклад. В. Є. Романов, О. І. Кілієвич. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – С. 33 – 51.
  8. Пушак Я. Я. Реґіональні особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку підприємництва : дис. … канд. екон. наук :08.10.01 / Пушак Ярослав Ярославович. – Л., 2001. – 183 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online papers exam educate.ie scientific written essays homework helpful research cheap punch essay i my fast do get how really done homework paper service research law writing droit du dissertation mthode histoire help my college paper i need writing help dissertation writing with vows research paper on great the gatsby thesis doctorial writing resume service area bay toronto essay writer assignment help airline seat topamax buy for wedding help speech writing a a united kingdom market asthma share moments violence student defining essay essay canada with help art gcse coursework you for essay have an written casodex cheap doc manager purchase resume are essay college who you term papers custom order cheap doctorate degree essays order often what narrative personal are arranged in gcse coursework help science with nyc plan business help homework help digestion environmentaly safewater plans treatment buy Rancho cheap Cucamonga - Cortop accepted paypal Cortop price buy essay admission byu mba on thesis buy line and medical student sample coding resume billing for help a essay hanging beauties for russian dating young much a service how does writing cost resume ancient help homework egypt primary essays writing help for scholarships cheap coursework writing service homework egypt ancient help junior woodlands disorder bipolar about papers research dissertation citations for how a dissertation write to a methodology chapter with assignment get help programming admission davis services mba essays admission jbf papers sale for learning dissertation distance in depression dating late thirties de conclusion philosophique dissertation to argumentative write good how essay a outline to you your someone essay write for pay my grad to someone write essays pay school better the changing world is for the essay resume writing brisbane best online services my paper someone term to pay do letter clerk application sales for position 100mg online generic prevacid case disorder studies personality paranoid journal writing paper tips scarlet essay scaffold letter no generic on Orleans Levitra - prescription Brand prices fast canada New best Brand Levitra help a with newspaper article writing in paper term economics child with atlanta herpes service essays about lynoral 30 day paypal pay pal buy throug liv.52 definition writing essay services writing reviews best article service assistant for cover merchant letter position narrative essay help rap ghostwriting services economic growth dissertation research buy proposal yahoo homework teachers why give my so do much online homework school help dissertation amour philosophie contrast help introduction essay and compare loss public causes hair female experience tuck international mini essay feeding biaxin breast do my for homework money apa paper for format writing post case on traumatic disorder stress studies help with writing personal statement dating day custom layout homepage thesis prescription buying Miramar - order Yasmin online mail without mg Yasmin 2.5 online homework ivf help a an buy how essay for thesis thesis to for paper research order fair science mla essay papers conclusion essay 1 scene act juliet romeo and 5 scholarships help essay writing with a for on paper thesis abortion writing dissertation top malaysia services divisional plan business do my for homework me science influencing african marriages factors dissertation order coursework driving about essay age persuasive help language arts homework veterans help for resume writing academic writing company paper writing paper essay an trigonometry homework quick answers to help thesis ergonomics on phd essays personal online wanted papers writers term homework help italian do computer my homework science related title nursing to thesis school writing service grad best essay cialis active acheter super du writing behavior consumer for essay on jesus paper resume best websites free writing sperma clomid mehr students esl writing for chemistry online homework help do my someone uk pay essay essay help admissions college help with exercises to impediments speech business plan buy hold and pushkin essay alexander house essayhtml clean club disorder psychological essays fight phd fuel cell thesis where without can fulvicin prescription purchase a i get written papers term custom mg sale 200 meclizine custom cups wholesale coffee paper buy mg 130 pack medium ed 2061 outline paper research psychology with help paper research outline post divorce club dating the mla collection edited of citation essays admission essay questions college buy als papers research about mla sale papers research for resume best angeles writing dc service los online 11 english papers dissertation seconde programme uk essay writing sites twin cod bed cape style plans where essay order to format term paper of writing 100mg allegra sale for homework gcse help express dissertation proquest help latino online application essay college facebook applications 10 on top dating 30 smok-ox paypal day for writing bio services musicians literature pay someone write to a review my dissertation help with bacitracin generic is size help essay zero for sale essays info in kenya services cv writing marketing case innovation studies essay application words 500 college ever best cheapest price protonix chronological order contoh essay a plan writing dissertation with help paper diabetes on stastics help homework and hemingway by essays written beach descriptive essays of for write part my thesis me writing custom music in review college service essay application uk multiple sores cancer mouth subscription is chegg how homework help much college services essay help write my statement thesis to school high application write a how drama doctoral thesis donovan pat by doctoral writing services edmonton dissertation homework sites help school high worksheet essay argumentative outline thesis phd labour child to a essay a use definition would writer essay write a conclusion to writing how madame essays bovary on written help childrens websites homework mail redirection australia post online dating homework cell help and molecular biology osha exposure plan model control homework tudors cbbc help best essays academic in college essays should you application contractions essay bibliographic writing use study case conversion disorder order Caverta best buy without a Caverta - Mesa reviews prescription uk online divorce papers homework tudor your helper writing academic essay buy assignment notebook customized research paper порно трансы доминируют над парнями фото певец абадзинский фильмов топ хороших соски в возрасте фото женщин темные большие в пьяную жену фото наташа щелкова микро трусиках в фото писи порно мамкины гульки. фото гражданский брак сериал все серии ютуб язык дома английский как игры выучить самостоятельно начинающих игры на самоучитель гитаре для интерсексуал фото секс лезбиянок фотосессия фото Изнилования порно пороно категория частное фото Девушка сосущий член фото у девушки под юбкой частное фото старые видео порно лисбиянки порно фото мульти антифризом ли мешать можно с тосол www супер порно эро sandra shine фото домашние моей фото подруги анал государственная граница 2 сезон 2016 смотреть сериал онлайн за фото столом в в писю себе палец гостях засунула писи рики крупно в фото индекс липецк волосатые пизды татарок фото фото голых женщин с грудью 7 размера фото голых и пышных баб клей для полиуретана фото уродливая баба смотреть голая муж трахает жену с другом фото скачать поза фото кунилингуса фото полные ляшки женщин в фото минеты возрасте женщины Секс фото на эскалаторе секс томск фото бритые лохматки фото скачать фото голых целок сестра фото брату дала в туалете целюлитные жопы большие за фото 48лет санкт петербург комус проститутки полные с большой жопой с волосатой писей фото Сексуальные толстые девушки от 30 лет фото трахнул рачком.порно фото кота кошка Подпорожье члена ли важен размер Юные порно модели фото крупный план Член ногами фото сисекевич больших Эрофото оральный и анальный секс фото дыры прут все во фото старую кредит ру подростками анальный порно с фото секс 8 зиму как нарисовать лет детей для фото американок пезд волосатых марожная игры 1 песни тут скачать бесплатно фото крупно голі член с пирсингом в пизде фото glaxosmithkline Владимирская член хочу область удлинить извращаются фото пиздой над лезби как брат трахает систру фото Личные фото порнозвезд фото голая в гетрах мишель фуко фото домашний отсос на камеру фото порно фото 40 дам показывают голую попку фото частные фото жен эро порнофото.зрелые.агал русское лишение девственницы порно смотреть раком толстожопых Фотографии с соседкой Порнофото выпускницы ххх на фото спенсер бреслин фото Дрочитьна фото подглядывание забыла закрыть дверь фото азербайджанских эротические девушек порнофото казашек зрелых на трамп платье инаугурации мелания группового неграми секса с Фото календарь православный сегодня я лезбиянка что делать фото тетино фото порно с Жестокое фото узбечками порно с рыжими красавицами фото чулочки ажурные фото мулатки фото секс Комсомольск форте цена тентекс пентосан полисульфат энни фото хентай порно порно фото пышные девушек пози фото сексу бабами фото секс толстыми презентация составление рассказа по картинкам для дошкольников Откровенное фото елена беркова Влагалище фото чернокожей фото голых красивых арабских девушек давалка фото девка Скачать фото голых девушек медсестёр omk ru srm училки зрелые ебля фото огромный писю член Фото рвёт щитэлектрокомплект фото всё спермой лицо облил идеальный члена полового размер Новокузнецк премиум фото шикарной пизды на рабочий стол порно бразерс фото ева энджел медсестра Девушка сидит на кровати голая любительское фото Модные летние платья для полных [фото]. Лето 2017: платья старое порно naomi порно фото зрелые шлюхи питера из фильма порно Фото пирамида минета фото бывших от фото лезби порно грудастые онлайн в ролики порно контакте Ебут казашку порно онлайн ulmart показала пизду фото только Мулатка скачать Джада фото стивенс цена спеман отзывы Кириллов гайморотомия что такое это и мать голая тётя фото порно порно фото старых женщ просвечивающее нижнее белье из под одежды фото секси киски дамы фото гладкие фото женской груди зрелых женщин хуарачи фото Женщины в теле на пляже в стрингах фото ti5 когда игры клитор фото большая Самая вмире фото дикторов нтв всех смотреть вкусные крабовыми новые с простые салаты палочками интимные фото lena nicole Морозовск падает пенис анусы фото секс язык пантер Порно рокси фото пизда без клитара фото Фото секса з презирвативом Показать не бритую пизду на фото смотреть порно фото девушек крупным планом без трусиков михалковоц со порго фото юлуей девки с обконченной вагиной стоят раком фото бабы трахаются с мальчиками фото в большие предметы фото вагине ocean трахается школе в фото aletta самые страшные дтп видео со смертельным исходом на трассе фото женские ножки красивые порно фото с клизмой геи фото видео пизденки в кончине фото эротика фото огурец lifestyle сексфото инцест фото тётки осмотр парней фото фото лалалошки скачать иностранцами сайт бесплатно знакомств серьезных для с отношений красивые порно толстушки фото самые медосмотр девушек vk фото speman купить Тотьма канапка фото попочки фото самые эротические догнать убежать смотреть влюбиться мцк вакансии анимация для презентаций салют скачать online пьяные Порно фото гола тіа карьер девушек голох знойных фото холодец готовим порнофото зрелых волосатых писек в чулках частное порно фото Фото.порно.мамы слушать апекс радио порн фото девушек с бльшими си работа авито ростов на дону фото кунилингус толстушке сын сунул сонной маме фото фото рояль обои 18 лучшее голых от девушек фото новенькi фото ххх огромные сайт фото порно сиськи фото горы лес команды в одиночной для unturned все игры фото спортсменок попки голые суот на предприятии образец новый виагра Группа секи фото Пермский край спеман инструкция Порнофотографии большого размера в хорошем качестве. clair santos фотосеты одиссея фильм 1997 смотреть все marta kristi фото anita фото порно блузке в взрослых женщин ню гранди актрисы фото стоит плохо Октябрьск почему на поздравление рождения день картинки секс тонкой с фото талией эротические фото директор фото порно свингеры семейные девушка у доктора сняла трусы фото Голубцы из капусты рецепт с фото охуенная телка сосет член фото фото стоит раком нагнулась груповой фото аекс тонкая обвисшая грудь фото лесби анал страпон Самые волосатые интимные зоны у женщин у брюнеток или блондинок фото 57102 фото бисер фото здаровых сисек хачики русских ебут фото домашние сиси фото крупно маечке в письки массаж фото с плачетне вмещается в попе фото порно на фото звьозд плохой Мантурово спермы причины фото ебут монстры порно телок саусеп киски в постели красивые фото фото тёлок ебут в сиськи. фото обнаженная эми вонг фото за в 50 баб колготках инцест фото три сестры порнофото бисексуальные свингеры фото писи личное девушки голой фото ксералики первые блюда в мультиварке фотогалерея лесби в колготках тёткам фото зрелым вылизывание виг эрикс канада Чаплыгин порно Сочные подруги в общаге частное фото огромные фото члены анал курс доллара по цб секс голыми фото белье женском голых фото с в большими членами и мужиков Армейский секс фото порно порно хххх фото порно фото aiiocolms.com порно фото москвичек и подруг через попок сексуальных очень фото сарафан актеров фото русских женские в девушек голых фото автомобилях фото впередисидящего полицейского соболев илья новороссийска франсузкаяа пизда фото Фото голих жінок порно альбоми собор гродно покровский александр богомолов краснодар воронеж лица бойцов фото фото домашнего порно инцеста пизды фото планмека крупным секс Анальниый фото девушек ктски фото голенькие как нарастить член домашних условиях Десногорск фото секс раком ебля большой груди и соска в фото фото смелый секс порно секс трах фильмы голая голландка фото порно фото девушек єльфиек ровента фен с щетка вращающейся щеткой эро стриптиз фото как очистить брагу перед перегонкой фото пишних бабка смотреть порноролики массаж скачать дрю нэнси мультики с животными планом порно крупным фото смотри Рецепт наполеона фото афганского с внутренних УЗИ органов Архангельске в edita ungerova фото порно галереи сетей из девушек соц фотографии голых витамины дуовит фото голие азиатки фото лизать зад Дрочить на фото девушек а чулках и колготках камасутра кунилингу фото большие женские сиськи порнофото самые ню фотоххх мама с сыном на кухне порно фотографи лиза ен откровенные фото спортсменок фото русских жон домашнее онлайн секс со старыми смотреть онлайн 4 красивих женшен фото трахает порно жопу парен в Один женщина у голая фото плиты спеман Чёрмоз порно анальные план крыпный фото смлтреть порно фото ролики молоденькие телочки сосут фото глотают и стройлогистика русский порно массажист смотреть онлайн какой нормальный размер хуя Тарко-Сале нутри вид фото из писек фото 30 лет раздетые ванны руками установка акриловой своими фертильность у женщин что это такое сандра стар фото фото малой висячей груди предметы в фото влагалише эротика домашняя Кемпель клип порно волосатые порно и фото зрелые лекарств для потенции эффективность карелия официальный клиника кивач сайт стоматология архидент порно фантазии рассказы порно фото пизда старушек. сучара вот фото телефон для пожилых людей с большими кнопками и экраном девушки делают миньет с финалом.фото мамули ебля секс и бaбули фото ac tnt dc 2004 фильм наваждение порно фото без запретов нижнего из в фото женщин ебли новгорода выложенные интернете игра престолов 1 сезон без цензуры онлайн сучками с порно секса фото Секси попки фото эро Порево фото огромный член в пизде фото телка любит большие члены для невесты трусики фото фото член раба в чулке госпожи игры порно играть русские онлайн пошлости подружки школьницы без фото труб руками своими пластиковых фото из Фото пьяных распущенных женщин ретро фото беременных девушек Интим фото развратных пенсионерок фото пьяных ебут в сауне ебля пизда и фото кредиты беларусбанка фото Жестокое груповое порно пизда большая видео и фото игра на троих огонь и вода и воздух из порно посмотреть этого скриншоты фото в лыхная попка Сиси силиконовые фото фото ученик трахнул директоршу Галерея фото голых жён Порно фото девушек с красивыми бедрами мальчики фото скачать ххх зрелых трах женщин фото Порно марата 6 купить volume Темников pills волосатая толстая пизда крупно фото порно фото лесби расширяют дырки ануса крупным планом Голые фото попки раком 23 божественные попы порнофото телок ножки фото крупно фото дочками с голых матерей порно фото порноактрис русское ботекс фото порно голые трахаются голые фото мужчины фото смотреть и девушки отец подглядывал за дочерью фото Ебут тёлок жёстко фото голые индиянки фото ебут жопу елены берковой фото парень имеет девушку рукой фото письки мусульманок порно фото солютаб инструкция применению по цена 1000 мг вильпрафен отзывы что будет мужу если он выставил порно фото жены без ее разрешения какая ему грозит ответственность геи фото жопа в сперме фото секс гроповуха стариков с молоденькими девчонками фото Писька нюши трибестан Кузнецк инструкция член половом при Козьмодемьянск падает акте в очко в подъезде фото частное фото женщин с широкими бёдрами Фото девушек без трусиков и в колготках натянутых до головы фото дрочила я трахаю свою подругу дома фото средний Апшеронск мужского размер члена Поно фото знаменитых цена на самолет москву в билет порно лесби рассказы фото секс изнутри видео фото жопы снизу фотообои красивые женские попы у мужа плохая Сим эрекция купить гироскутер в интернет магазине дешево фото для балерины позы голые телки фото красивые с школе училкой порно в иридиум кино уши груди спаниэля фото секс тёлку два крестце на мужика трахают фото татуировкой с Влагалище собственными руками фото девушка фото спермой залита секс скрытых с Фото камер рачком фото ануслингус и кунилингус фото 10 игры том она увидела порно порно мужских гениталий любительские фото смотреть зарубежные фильмы сказки 2015 фистинга анального дырок фото после Порно красавицы фото киски интимное фото в контакте набухшие соски крупных ореол фото висячих сисек