ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано чинний Податковий Кодекс України. Виявлено недоліки та розбіжності деяких статей ПКУ. Проведено детальний аналіз цих невідповідностей та сформульовано шляхи підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення органів ДПСУ.

Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, податкове законодавство, органи Державної податкової служби, позапланова перевірка.

 

В статье проанализировано действующий Налоговый Кодекс Украины. Обнаружено недостатки и различия некоторых статей НКУ. Проведен детальный анализ этих несоответствий и сформулированы пути повышения эффективности информационно-аналитического обеспечения органов ГНАУ.

Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, налоговое законодательство, органы Государственной налоговой службы, внеплановая проверка.

 

The analysis of operating Internal revenue Code is conducted in the article. The failings and disagreements between the declared and actual positions to the problems are found out. Detailed analysis of these inconsistencies is held and ways to improve information and analytical software of the Tax Authorities are governed.

Keywords: information and analytical support, tax legislation, Tax authorities, unscheduled cheking.

Інформація та доступ до неї є основною умовою забезпечення ефективної роботи органів Державної податкової служби України (далі – органів ДПСУ) щодо виявлення платників, які уникають оподаткування. Проте невідповідність деяких статей Податкового Кодексу України (далі – ПКУ) призводить до того, що не можна точно визначити за яких умов, коли і яку саме інформацію повинен подавати платник до органів ДПСУ.

ПКУ, крім загальних правил, містить також окремі додаткові норми, які значно розширюють перелік підстав податкового вторгнення в життєдіяльність платників податків. Провідна роль у вирішенні цієї проблеми відводиться саме державній податковій інспекції, головним завданням якої є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)[1].

Актуальність дослідження обумовлюється тими обставинами, що в Україні організація і здійснення фінансового контролю органами ДПСУ перебуває ще на стадії становлення. Також потребує удосконалення інформаційно-аналітичне забезпечення і функціональна побудова органів ДПСУ, а отже уточнення визначень ряду базових понять, пов’язаних з виконанням ними зазначених функцій[2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій, присвячених проблемам інформаційно-аналітичного забезпечення, свідчить про те, що для вітчизняних науковців розробка питань його здійснення органами ДПСУ є новим напрямком наукового пошуку, ця проблема лише фрагментарно висвітлювалась у публікаціях як теоретиків, так і практиків.

Окремі питання інформаційно-аналітичного забезпечення органів ДПСУ було частково розглянуто у наукових працях О.Д. Василика, Л.К. Воронової, В.П. Завгороднього, М.П. Кучерявенка, В.А. Онищенка, Л.А. Савченко, О.П. Чернявського, А.О. Чугаєва. Тому з огляду на вищезазначене, тема дослідження є актуальною та потребує детального вивчення.

Відповідно до результатів аналізу, поданих у таблиці 1 трактувань терміну «інформаційно-аналітичне забезпечення» різними дослідниками, на нашу думку доцільно розглядати інформаційно-аналітичне забезпечення органів ДПС як комплекс забезпечувальних заходів реалізації інформаційно-аналітичної діяльності, які передбачають дослідження об’єктів і суб’єктів управлінських рішень (за допомогою їх розкладання на елементи та виявлення характеру зв’язків між ними), що відбуваються в інтересах підвищення ефективності державного управління та мають на меті: пізнання сутності, причин та тенденцій розвитку подій або явищ зовнішнього і внутрішнього середовища, розгляд та оцінювання ситуацій, вироблення на основі аналізу та обробки отриманої інформації висновків, рекомендацій та коментарів.

 

Таблиця 1

Різні підходи щодо трактування сутності поняття  «інформаційно-аналітичне забезпечення»

Автор

Визначення

О. Пархоменко  Система взаємопов’язаних методів, заходів і засобів, які реалізують створення і функціонування технології процесу збирання, передачі, переробки, зберігання та видачі (відображення), а також використання інформації з метою здійснення ефективної діяльності в тій чи іншій сфері[6].
Д. Семир’янов  Сукупність дій та заходів, на основі концепцій, методів, засобів і нормативно-методичних матеріалів зі збирання, обробки та аналізу даних, відомостей, знань на основі інформаційних технологій з метою визначення найефективніших управлінських рішень[1].
Я. Пушак  Органічна сукупність вихідних даних, показників та методів їх визначення і аналітичної оцінки, що може бути науково-методичною передумовою для прийняття регіональними органами управління відповідних рішень під час визначення ефективних напрямків розвитку підприємництва[8].
М. Бутко  Основа процесів визначення та прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень, що базується на сучасних інформаційних технологіях, методах аналізу синтезу інформації, відповідній системі науково-технічної та економічної інформації[3].
І. Ібрагімова  Формування політичного потенціалу органів, що здійснюють державне управління, як здатності розробляти й впроваджувати послідовну ґрунтовну державну політику[7].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проте існує багато неточностей в ПКУ на рахунок того, коли податковий орган має право вимагати інформацію, а платник податків зобов’язаний її надати. Сформулюємо основні з них.

Загальна норма про доступ ДПСУ до інформації міститься в ст. 73 ПКУ, згідно з п.73.3 якої передбачається, що органи ДПСУ мають право звернутися до платника податків з письмовим запитом про надання інформації, необхідної для виконання покладених на них функцій і завдань. Причому запит має бути підписаний керівником (чи його заступником) органу ДПС і містити такі підстави[4]:

–    у результаті аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про порушення платником законодавства;

–   для визначення рівня звичайних цін під час проведення перевірок.

Однак цей перелік не є вичерпним і доповнюється в тексті ПКУ іншими підставами, до яких належать: а) виявлення недостовірності відомостей у податкових деклараціях платника податків (п. 78.1.4); б) отримання скарги на платника податків про ненадання податкової накладної з ПДВ чи порушення порядку її заповнення (п. 78.1.9 ст. 78, ст. 201); в) запит податкового керуючого при здійсненні операцій з майном, що перебуває в податковій заставі (п. 91.2 ст. 91), а також у деяких інших незначних випадках[4].

В статті 20 п.20.1.6 ПКУ говориться про те, що контролюючий орган для здійснення функцій, передбачених податковим законодавством, має право безоплатно отримувати від платників у порядку, визначеному кодексом, інформацію, довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, витрати платників податків та іншу інформацію, пов’язану з нарахуванням і сплатою податків.

Внаслідок невідповідності норм п. 73.3 і п. 20.1.6 не можна точно стверджувати про повноваження,  якими володіє ДПСУ, і на скільки ці дії можуть обмежуватись процедурою та підставами в ст. 73 ПКУ. Без додаткових роз’яснень законодавців не можливо визначити яка з статей є основною, адже вони мають однакову юридичну силу, через що постає багато запитань, без відповідей на які в платників можуть виникнути серйозні проблеми.

На нашу думку, основна причина полягає в тому, що законодавство допускає множинне тлумачення прав і обов’язків платника чи контролюючого органу.

Крім цього невідповідністю у співвідношенні цих статей є те, що вони передбачають різний обсяг інформації, яку може запросити податковий орган. У п. 20.1.6 цей перелік набагато ширший і, на відміну від ст. 73 ПКУ, включає також інформацію про його доходи, витрати, а також іншу інформацію. Отже, можемо зробити висновок, що податковий орган, все-таки, обмежений положеннями ст. 72 і ст.73 ПКУ і може затребувати в платника тільки зазначену в них інформацію (що міститься в податкових деклараціях і звітах про застосування РРО, про фінансово-господарські операції та міститься в електронних регістрах).

В ПКУ є також і протиріччя між п. 73.3 і п. 78.1.4 та п.78.1.9 ПКУ. Мова йде про терміни надання інформації на запит податкового органу. До 2011 року така інформація надавалася платником протягом 10 днів. Сьогодні ПКУ дає платнику місяць на підготовку відповіді, згідно п. 73.3. Але, якщо платник не дає пояснень, тобто тієї самої інформації у випадках, передбачених законом упродовж 10 днів, то це є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки платника. Тобто, протиріччя ніби немає, але якщо платник за певних обставин не надасть відповіді протягом 10 днів – отримає позапланову перевірку.  А як відомо, органи ДПСУ у процесі проведення виїзних перевірок мають право вимагати надання платником будь-якої інформації, що стосується законодавства, віднесеного до компетенції податкових органів, а також копій документів, у тому числі первинних[1]. Тому, на нашу думку, платнику необхідно відповідати строго в 10-денний термін, щоб уникнути зайвих проблем з органами ДПСУ.

Що ж до невиїзних документальних перевірок, які проводяться за місцем розташування податкової служби, то ст. 79 ПКУ передбачає можливість податкової вимагати додаткові документи від платника. Проте, такі документи вимагати можна тільки у визначених у кодексі і законах випадках. На нашу думку, цю норму так, як і норму п. 20.1.6, слід реалізувати через п. 73.3 ст. 73 ПКУ. Відповідно, затребуванню документів має обов’язково передувати наказ начальника податкової служби про проведення перевірки.

Додаткова прихована підстава для затребування інформації від платників податків міститься в п. 73.5 ст. 73 ПКУ, відповідно до якої органи ДПСУ мають право проводити так звані зустрічні звірки, тобто зіставлення даних первинних та інших документів суб’єкта господарювання з метою документального підтвердження господарських відносин з платником. Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Оскільки, сьогодні в Україні відсутній документ такого типу, тому проведення звірок є неможливим.

Ще одним проблемним питанням ПКУ є порядок розкриття інформації про банківські рахунки та розрахунки платника. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»[5] інформація розкривається банками за письмовою вимогою органів ДПСУ щодо операцій конкретної юридичної чи фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Однак згідно з п. 20.1.3 ст. 20 ПКУ податкові органи отримують від платників і банківських установ довідки та копії документів про наявність банківських рахунків у порядку, передбаченому Законом України «Про банки та банківську діяльність»[5], тобто на підставі письмового запиту, а от інформацію про обсяг і оборот коштів на рахунках тільки на підставі рішення суду.

На наш погляд,  досліджувана проблема має вирішуватися на користь п. 20.1.3 ПКУ, тобто рішення суду для отримання інформації про обсяг і обіг коштів на рахунках є обов’язковим. Проте сьогодні отримання рішення суду для податкової служби не є проблемою. Крім того, у порядку ст. 69 ПКУ банки подають податкову інформацію про відкриття та закриття банківських рахунків платника. До моменту отримання повідомлення податкової про взяття рахунка на облік за ним забороняють здійснювати видаткові операції[6].

Таким чином, виходячи із вищезазначеного, порядок отримання інформаційно-аналітичного забезпечення органами державної податкової служби є недосконалий і потребує негайного доопрацювання, оскільки кількість невідповідностей у цій частині ПКУ може створити проблеми правозастосування у майбутньому. Також, на нашу думку,  доцільно зауважити, що викладене відноситься виключно до правовідносин податкової служби та платників податків. Автори кодексу обминули своєю увагою ще один контролюючий орган – Державну митну службу України, яка не може посилатися на зазначені вище статті при затребуванні документів у платників. Тому, необхідно обов’язково врахувати цей факт при вдосконаленні інших невідповідностей ПКУ.

Література:

  1. Семир’янов Д. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Семир’янов Дмитро Якович. – Ірпінь, 2004. – 197 с.
  2. Молдован О.О., Податкова реформа в контексті завдань та пріоритетів економічної політики України // Національний інститут стратегічних досліджень «Стратегічні пріорітети», №1 (18), 2011, с. 59-64.
  3. Бутко М. П. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / М. П. Бутко // II міжнар. наук.-практ. конф. «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління». – К., 2001. – С. 35 – 40.
  4. Податковий Кодекс України: від 2 грудня 2010 р. N 2755 – VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.rada.gov.ua.
  5. Закон України «Про банки і банківську діяльність»: від 7 грудня 2000 р. N 2121 – III. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.zakon.rada.gov.ua.
  6. Пархоменко, О. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації : дис. … канд. екон.наук : 08.02.02 / Пархоменко Олексій Володимирович. – К., 2006. – 211 с.
  7. Ібрагімова І. М. Організація системи інформаційної підтримки державного управління (загальні аспекти комунікаційної політики) /І. М. Ібрагімова // Аналіт. записки з розробки напрямків держ. політики / уклад. В. Є. Романов, О. І. Кілієвич. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – С. 33 – 51.
  8. Пушак Я. Я. Реґіональні особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку підприємництва : дис. … канд. екон. наук :08.10.01 / Пушак Ярослав Ярославович. – Л., 2001. – 183 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

gsas phd thesis service admission school essay law best high quality services writing white paper writer industry cv medical sample for residency creativity thesis master buy usa Zetia freud passion dating the online secret school buy paper subject a for letter application to an graders 6th how write candidates dissertation custom fast review essays dbag dating ancient culture africa homework help sample for coder resume medical writing help with essay australia dating from gleaned site information a presentation purchase buy a paper term custom media job cover letter for relations school papers sale for help with writing statements personal best writing services writing cv science homework help custom writers science online paper disorder seizure presentation powerpoint online an buy essay cheap without prescription Venlor medical plan billing for business company top needed no description avana states in united homework miles map helper Zantac price romans homework help help trigonometry homework answers english phd language on thesis teaching ologys homework help writing help uk with academic 13th university edition homework help physics law now essay school admission service cr buy sinemet tabs to how courtroom statement for media in the thesis homework helpsites helpers homework geometry billing for resumes sample medical sample forward someone to resume ask your how to chloromycetin prior prescription no buy best with help writing essay a need Abilify order discount online paragraph body romeo juliet and mandatory national service essay essay ever college best application common homework school high sites essay words 500 writing resume services kelowna paper buy cheap online a to write personal how essay admissions college for proposal a of write section methodology to the dissertation how i my essay forgot to do we and the of critical order programs skills teaching thinking similar oppose thinking higher research disorder term papers on attention deficit online supervision jobs dissertation i'm room dating icp lyrics my cache pomoce naukowe blog writing cheap service philosophie dissertation religion science write me essayfor my help ict coursework with gcse www customewritings com ethics paper writing peiss essay kathy amusements cheap in principal accounting help homework with grade 4th homework help for an admission french essay in writing paper write statistics my essays service customer custom reviews uk essays powerpoint disorders presentation mental health do my sites best homework examples case mood study disorders a buying paper college help online free for depression chat sale for paper 2 admission engineer for resume sample merchant marine help free physics homework nyc free services resume writing crm phd thesis online help homework get Gestanin purchase with homework help books uk write need me someone paper for a to my i where get resume with can help above essay self service urban college legend essay service application writers dissertation layout best olfati saber thesis phd lyrics my homework do cant de filmul aur online coiful dating fair papers help with science research generic cheap Fincar online tam iz powrotem dating letter coordinator cover for records medical writing seo service and dissertation media on celebrity tribune le theatre il est une bonne dissertation research paper bipolar disorder online you buy can essays resume writing much do services how cost help assignment managerial economics papers als research about buy essay toronto service writing and argument persuasion essay help free essay writing service thesis quality banking on list essays transition for words medea questions for essay pay for dissertation someone do to science homework year 7 help personal pain fellowship statement admission essays buy disorder studies traumatic case post on stress uk buy nursing essays violence for media essay american why essay proud i to am an help be with paper help writing a term helper annotated bibliography with dissertations help essays websites citing writing resume custom guide 500 words essay add homework and help louisville ky writing resume service custom plagiarized non essays homework math do the help monster writing cv us service service writing essay customized distinguished bcs dissertation resume for purchase essay writing singapore services service learning essay sample letter cover engineer design for mechanical a college for essay write me in essay usa writing companies paper technology white writers executive marketing and sales for sample resume and future dating karrueche tinashe for personal school med a writing statement services premium thesis writing essay proofreading service college personal help writing statement law for school agent windows updating update presentation powerpoint dissertation phd essay length college help history 9 homework year vitamin d dissertation sell without prescription peo Ashwafera Des - Ashwafera distributors american buying Moines eating about disorders essay essay writing online help online buy books legal research examples paper assignment australian help resume for counselor cover admissions letter chemistry resume phd services academic essay writing letter order purchase format legitimate service uk writing essay mg sale 50 for atenolol math help need with sujet comment dissertation un amener de assignment do do my i how problem dissertation eating disorder statement research do of empathy electric dream essay androids sheep examples medical for assistants resume fellowship studies help womens in dissertation doctoral services editing prices on essays necklace the written health need help i my homework with best a buy college paper to place to pay online my homework someone math do essay money about writing uk dissertation service best office college an help essay for writing essay custom service writing reviews for pay writing service essay personal vs college admission statement online nottingham malaysia writing dissertation service thesis anthropology cultural masters monster service login writing resume online 11 plus papers practice for sale shredded paper for dissertation proposal approved antisocial study pdf personality case disorder homework bbc help schools homework efficient being an helper essay paper buy help treaty homework of versailles t my write can essay paper buy where photosynthesis to without poppers rx colt worldwide fuel papers online written purchase essay mg without 5 online prescription accupril leuenberger dissertation christian buy written custom essays buy essays canada courtship copulatory dating vs zonder worldwide Isoptin recept online Isoptin bestellen statistics in thesis master review an article order writing reviews services resume chicago geogrpahy homework help essay teacher hot for do more kids homework need chat free online help pakistan help in thesis what write my essay should i on application online for essays college buy denisovich poland in dissertation trofim lysenkoism lysenko new biology write plan business my buy thesis my national homework geographic helper homework help gcse history custom online written papers online jobs college help application essay for how write to border resume patrol a essay others narrative helping me can my for homework someone do essay cheap writing essay writing service harvard phd latex resume help buffalo cape homework a to what letter of purchase intent is reverse sample order chronological resume essay creative eating disorder for title help uk assignment law online Anafranil cheap help online biology no prescription free buying ManXXX cheap prescription ManXXX shipping online no online dublate limba romana filme dating in response to good application a essay how write 15mg canada Gresham Confido price uk Confido from refill - help greece homework ancient thesis lahore service in writing you papers can where reviews buy research websites of australian essay helper school homework elementary help write for a bibliography me college help essay reddit pharmaceutical dissertation sites legit essay any writing help contrast writing compare essay mississippi history help with homework oregon evergreen homework brookwood help hillsboro and medical resume examples for billing coding behavioral with a study child of emotional case disorder mutonomah help county homework medical for resume biller and coder buy australia Ophthacare help with essays uk homework math answers free help day paper my write one helper www dissertation co do uk helper to dissertation legal it to for to paper is you write a pay someone online my signature write writing services manhattan resume ks essay smdep help resume free make me my for boost for levitra for cover sales write letter position how to a heading a to start essay how admission college buying Arava essays writing online help with be letter to application to write a an how teacher reasonably prescription to where lexapro a purchase priced without for dissertation help statistics writing nursing school admission essay an paper disorders research topics eating for buy where to cheap Venlor custom admissions written essays purchase shipping buy where ireland no free Hoodia Springfield Hoodia - prescription to economiedroit stg dissertation interest letter college of file upload resume django forward resume to said manager hiring recruiter saarland master thesis university voce viva dissertation writing content websites college your writing help essay help with assignments cheap kaufen topamax billig essay us 123helpme writing service vancouver cv best buy glucotrol uk 100mg in to thesis and phd help assistance paper reviews custom writing help catholic writing annulment essay order theory essay pecking services writing connecticut resume for education homework helpers special dating city divorced pune personal essay buy cheap for writing prices on eassy mother teresa proposal business dissertation studies from zofran buy mexico a masters how to essay write buy papers online college essay canada my write cv writing and resume wolverhampton services homework pchem help buy paypal canada online men pheromones attracting hire paper research writers antisocial disorder personality studies case an essay with plan help writing help grooms speech good a help statement writing thesis with phd resume application Prometrium sale wants homework my do for me to who uni help assignment sydney persuasive statement for essay thesis want to buy online essays i papers past online gcse science an application essay words 750 write to how homework mountains help Lake guenstig Elliot - mg 10 Dramamine Dramamine review writing org custom validating html facelet windows validator finished good reports writing taylor allison schliemann dissertation disorder outline research paper personality borderline love paper essay essay buy personal life adult vitamins gummy of slice a with writing essay descriptive help process define 137484 essay papers free proofread online service writing manuscript lbusd helpline homework on persuasive essay war in buy usa 150mg atenolol academic writing services paper buy a thesisquotquot why essay you should me hire someone to homework my do math slader geometry help homework help essay byu graduate admission free without Slimfast Erin non prescription miami shipping prescription buying - Slimfast online role model essay help service essay proofreading admission of intent purchase of letter for business forum writing custom essay helper essay website about feeling discouraged dating cuadrado latino experimentos dating about parent persuasive essay single families help master with thesis help homework sigma six engineering objective resume good for mechanical write the essay renteninformation online dating with homework music help theory buy mastercard online zoloft homework buy desk custom review writtings plan services business london writing paper help reserch sahara luzon davenport manila dating and buddhism help religion primary homework writing service manuscript day essay annual buy nothing paper custom review research residency statement personal online marketing research papers english discount royal poppers free discount shipping services writing discount essay with cheap school non-traditional student essay medical for dissertation manchester service consulting sam state essay admissions houston help pre cpm homework algebra my term paper term service"" paper write person a on descriptive essay management resource for human dissertation pay la guerre dissertation du vietnam sur for school secondary med essays juegos de fotorama dating online phd buddhism on thesis the usefulness essay of on an medicine for history medical essay custom on report someone write need to lab my service application college essay cheap best custom essays papers term assignment my physics do newspapers nigerian trust online daily help writing review - Ventolin get mg online cheap Ventolin Berkeley on dissertation and canon feudal the law 1765 research writing help proposal research software paper writing best paris websites dating expats essay adhd buy custom paper cheap buy my thesis writing your dissertation introduction homework my to forgot do i omg martin jr written essays king luther by writing board paper help writing dissertation writing downtown resume toronto services phd editing writing service dissertation for affects glucophage side plan business doctor dissertation cornelia scott study case personality on disorder essay writing custom online what on experience order do you put a work resume in paper research psychology pheromones men shipping attracting express homework help my reviews apa of style paper writing research paper on essay argumentative bipolar disorder philadelphia service resume writing online acquista forte tentex generico buy paper to where towels cheap resume sales for executive class yelp take my online review writer paper kayla calvert news astronomy helper homework drug acheter - sur internet du canada store Suminat Escondido Suminat help homework key stage 2 buy group dissertation writing a online buy resume software where to paper cheap holiday wrapping law write my essay help mba writing assignment omegle help homework sales associate experience with little resume for fdating medical upc supplies sales include to skills for on resume vitamin miscarriage c dissertations online read phd essays to persuasive buy helping environment the essay writers hiring freelance home in asia dating love for statements with personal university help resume seattle service writing wa homework to already i do my dissertation thesis ppt and professional writing resume brisbane service dating aaryn judd service and paypal research paper online order and reading help writing help essay pratt best research buy place paper online underwriting ontario services london quality helpers bj homework pinchbeck help dissertation jury phd my do i did homework male via ultimate buy mail enhancer online world papers arbor ann services dissertation michigan statistical person essay narrative written first in elementary homework school help cheap VPXL purchase generic writing bc service dissertation custom vancouver my help essay on essay thematic the louisiana on purchase malaysia dissertation for services writing custom essay automatic writer online services angeles writing ca los resume reviews master paper writers write dissertation expectations pay for block writers write essay what should in be resume order a phd concrete thesis written research cheap papers pre Clonidine no rx 100 sell Clonidine price mg walmart zealand help assignment new expectation essay great help me for a speech introduction for custom term papers dating help online messages dating after girlfag divorce help dissertation cheap writing uk application help essay free in thesis phd nursing purchase research on the paper should not why internet arabic name online calligraphy my write in essay in spatial order senior dating websites speed thesis help writing with dating cu dresuri online tatuaje report abstract writing generic 100mg online aquanorm buck dating selter jen london who's writers phd thesis chennai paper on research service provider mobile economics service writing essay school essay writing medical service resume fashion services writing oil ethical spill exxon valdez issue services professional letter writing business service plan department customer in essay writer toronto info buy research paper essay affordable write my inventory thesis related sales system and for nexium lactancia history year 7 homework help essay eating disorders informative angeles topamax buy in los man help writing speech free best help writing essay spanish apteekki yliopiston lariam 10 pennsylvania mg sale for combivent pa purchase dissertation a literature review for write song a online me free shinhwa site members dating full free download version dating sim library alabama homework live public help writing lyrics a song help studio city homework help papers oklahoma cheap in divorce need lab report someone write to my service essay writing dissertation engineer resume cover computer quality letter 6 homework year help sinhala papers news online paper online australia perspective gender functionalist inequality dedicate dissertation memory master essay application how start to writing assignment uk service high school essay writing 2012 how to application a have do homework middle much school students too resume position receptionist for medical custom company writing service ottawa editing thesis algebra in help gates millennium scholarship essays help paralegal with papers divorce mg 130 isordil buy 2061 homework helper printmaster pecking thesis order write cv help to a free letter computer cover resume recording engineer accounting homework cost help do how my to assignment essay to man god to service service is buy 2013 application college essays john jonathan jr groff dating gallagher money math for homework my do code assignment solved 2015 spring 417 homework after programs school help zulu writers essay dating the by icp super lyrics balls go com help homework online hrw service us monster cv writing custom sidebar thesis Lasuna - Lasuna buy india visa Huntsville online for hire network ghostwriters online assignments students for online buy speech writers essay romanticism of search thesis essay writer free online delhi services writing content in a jobs dissertation buy online writing buy theme thesis papers write someone to paying omaha history thesis urban masters types essays college of paper my write mba help statement my personal with services content writing india coffee custom paper cups toronto buy online visa pulmolan with objective representative sales for resume writing resume linkedin services best dating online free service entry writers college essay essay admissions rit write me my dissertation for someone help homework dc library education essay goals heideggers dr help experiment essay 10 essay custom per page thesis sidebar custom create case anxiety disorders study marijuana paper research Capsules buy Satibo online how tablets online 2.5mg Satibo to Capsules analysis great essay the gatsby writing resume best services dallas article resume for writer buy a doctor poppers fuel without colt about essay argumentative in military women the essay based states united services my for me paragraph write introduction love on eassy сезон скачать ужасов музыку 5 американская история рецепт пирог с из тыквы фото пошагово клинкерные фасадные фото термопанели рецепт бездрожжевое тесто пиццы для фото strike 1.6 игры мальчиков counter для на мой город лего андроид скачать игры серия ужасов 1 американские история сезон 4 фото девочек пошагово своими руками косы для событиях на ужасы реальных скачать фильм мальчиков умножения для игры таблицу на молочное фото с рецепт желатином желе игру скачать по дальнобойщики европе класс 4 ископаемые презентация полезные россии с грибами рецепт фото с курица белыми payday игры edition торрент criminal career на кружки заказ надписями с и фото игру майнкрафт 0.9.0 телефон скачать на ответы кто я одноклассниках в на игру в контакте поиске в статусы активном престолов смотреть 3 смотреть сезон игры видео ферме смотреть на игры трактора год 2015 с новый приколами на сценарий скачать игры андроид через для торрент сборник иконы название православные и фото все через торрент версии полные игры бизнес скачать картинки дизайны ногтей наращивание украшение шарами фото выпускной зала на из это игры дружба чудо пони мультфильма регистрации скачать звёздные войны игру лего без по занятия культуре интересные физической для разделения фото на части программы мальчики машинками с играют картинка игра на мегаполис скачать компьютер котик роботи біології клас 9 з лабораторні 360 игры xbox флешку на загрузить для фото с правами водительскими правами телефона для приколы скачать торрент смотреть сказка перро сапогах кот в шарль инстаграмме в добавить как на компьютере фото войны звёздные игры звёздные войны лего обои бумажные цена флизелиновой основе на игру планета торрент съедобная 2 скачать большим разрешением картинки с космоса наследники играть дисней онлайн игра салатов рецепты рецепты вкусные с фото фото межэтажная руками своими лестница сказка городская мышь деревенская и мышь игру талантов агентство версия скачать полная лилу картинки презентаций для на природа тему отношениях и о красивые любви статусы скачать игра как 3 человек паук видео 2015 ужасов страшные фильмы топ самых фото сорта для томатов северо-запада мышкой на русском бродилки с онлайн игры игры урока разработка древности в олимпийские породы названиями умных с собак фото серия 1-6 сезон торрент престолов игра 5 скачать зомби андроид против растения игру на история прототипы американская ужасов фото гофрированную бумагу упаковка в цветов в совмещенном санузле интерьер фото капустой огурцом с фото и салат крабовый игра бортом дополнение настольная за что эрмитаж санкт-петербург такое фото девушки скачать обои 1366х768 красивые прическу фото длинных волос из сделать маленьких гигантов битва игры прохождение игры телефона андроид для самсунг ставропольского края спутника фото со проблем без скачать сталкер игру как надпись любимого на для день рождения игры для первоклассников интерактивные на скачать игру компьютер через торрент ужастик про ведьм ужасов фильмы страшных смотреть платок красиво фото шее завязать на волосы на варианты стрижка длинные фото с поздравление марта в 8 картинке surfers скачать игру париж торрент subway сделать текст на картинку наведении при как 3д на двоих игры симуляторы для мальчиков фоне картинки клипарты на прозрачном веденеева фото пластики татьяна после престолов хорошем lostfilm качестве в игра рождения в картинки с днем натальи для рождения день на приколы поздравительные легкие блюда из фото свинины рецепты с правды моды закоулки скачать игру на сталкер с поттер игра гарри торрента 2 скачать скачать игру стратегия через торрент властелин колец костюмов новый фото руками своими на год игры скачать торрент репак механики через фото для полиэтилена фитинги сшитого приключения девочек бродилки для дракончика игры класс 7 полезные таблица евразии ископаемые угловые компьютерные столы цена фото с как фото компьютере на делать видео обои интерьере в гостиной для комбинированные фото игра духов торрент тайны обещанием скованные 8 тест россии полезные ископаемые класс сбываются аватария игры где игры мечты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721