ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шемуда М. Г.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Cковороди»

Стаття присвячена аналізу ефективності використання засобів наочності на різних етапах формування граматичних навичок говоріння англійською мовою з метою забезпечення глибокого розуміння, ґрунтовного осмислення та міцного засвоєння матеріалу, що вивчається. У статті наводяться приклади використання засобів наочності в процесі формування граматичних навичок говоріння англійською мовою.
Ключові слова: засоби наочності, граматичні навички, іншомовна граматична компетенція.
Статья рассматривает эффективность использования средств наглядности на разных этапах формирования грамматических навыков говорения английским языком. Выявлено, что адекватное использование наглядности на занятии способствует росту внимания, мотивации студентов глубокому пониманию изучаемого материала и корректному его использованию в собственной речи на иностранном языке. В статье приводятся примеры использования разнообразных средств наглядности в процессе формирования грамматических навыков говорения английским языком.
Ключевые слова: средства наглядности, грамматические навыки, иноязычная грамматическая компетенция.
The article is devoted to the usage of visual aids in grammatical skills’ formation. Adequate usage of visual aids in the process of grammatical skills’ formation increases students’ interest and attention, promotes their profound understanding. The examples of different visual aids’ usage in grammatical skills’ formation are also given.
Key words: visual aids, grammatical skills, foreign language grammar competence.

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що перед українською освітою у XXI сторіччі постало завдання забезпечити умови практичного оволодіння громадянами України хоча б однією іноземною мовою. Формування вмінь іншомовного спілкування передбачає зокрема оволодіння учнями граматичними навичками. Засвоєння граматичного матеріалу викликає багато труднощів, але одним із найбільш ефективних способів формування іншомовної граматичної компетенції можна вважати використання різноманітних засобів наочності.
В умовах безперервного розширення міжнародних контактів досягнення головної мети навчання іноземних мов – сформованості комунікативної компетенції – набуває особливого значення.
Мета статті – обґрунтувати важливість використання засобів наочності у процесі формування граматичних навичок говоріння англійською мовою.
Проблеми формування іншомовної граматичної компетенції студентів та використання наочності в навчанні іноземної мови знаходять своє відображення в наукових розвідках як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Так, Н. Скляренко вивчає можливості систематизації повторення іншомовного граматичного матеріалу в середній і старшій школі. О. Близнюк наголошував на ефективності використання картинної наочності в навчанні усного іншомовного мовлення. О. Васильєва висвітлювала проблему використання опорних схем у навчанні молодших школярів граматиці англійської мови. Серед досліджень вітчизняних науковців варто також звернути увагу на роботи С. Ніколаєвої, С. Лисенкової, С. Фандюшиної, Н. Фоміної та ін. Але, проведений аналіз наукової літератури засвідчив, що проблема впровадження засобів наочності в процес навчання студентів граматиці англійської мови є недостатньо розробленою на теоретичному та методичному рівні.
Більшість студентів у вищих навчальних закладах продовжують вивчати іноземну мову в штучних умовах, як це відбувалось і в школі. Компенсувати відсутність мовного середовища дозволяє використання засобів наочності, яке забезпечує, як і при оволодінні рідною мовою, чуттєве сприймання. За допомогою наочності викладач може створити іншу дійсність безпосередньо в навчальній аудиторії, що підвищує вмотивованість навчання, забезпечує оптимальне засвоєння навчального матеріалу та його запам’ятовування, сприяє розвитку творчої уяви та мислення, стимулює мовленнєву діяльність [1; 6; 8].
Ступінь наочних образів уявлення може бути різним залежно від індивідуальних особливостей людини, рівня розвитку її пізнавальних здібностей і знань, а також від вихідних образів сприймання. Принцип наочності називають «золотим правилом дидактики» (Я. А. Коменський), за яким навчання має спиратися на всі органи відчуття. За індивідуальними особливостями сприйняття та пізнання розрізняють візуально, аудіально та кінестетично зорієнтованих учнів, тобто візуалів, аудіалів та кінестетиків.
Аудіали – це студенти, для яких слухова інформація має переважне значення, у них найкраще розвинута аудіальна модальність (тобто провідна сенсорна система). Перевагу зоровому сприйняттю інформації віддають візуали, і зорова модальність у них є провідною. Сприйняття світу через відчуття здійснюють кінестетики, які мають найкраще розвинуту кінестетичну модальність [3; 4; 7]. Демонструючи перевагу однієї модальності, студенти в той же час використовують усі інші, задіяти які дозволяє багато сенсорне навчання за рахунок застосування комплексу слухової, зорової і моторної наочності та їх комбінацій, інакше кажучи багаторецепторної наочності.
У навчанні різних аспектів мови та видів мовленнєвої діяльності використовується мовна (словесно-мовленнєва) та немовна (предметно-зображальна) наочність. До мовної наочності належить демонстрація іноземної мови як засобу спілкування й комунікативно-смислової функції кожного мовного явища у мовленні, лінгвістична схемна наочність (схеми, таблиці тощо) та демонстрація мовних явищ в ізольованому вигляді (фонеми, морфеми, слова, речення тощо). Немовна наочність охоплює всі способи й засоби пред’явлення і утворення немовних факторів навчальної або природної ситуації: природна, зображувальна (картинки, предмети, малюнки, відеофільми, кінофільми, комп’ютерні програми тощо) та дійова наочність (виконання та відтворення відповідних дій або діяльності), у якій формуються навички й розвиваються мовленнєві вміння [8].
Практика показує, що засвоєння граматичного матеріалу доцільно проводити на наступних етапах: 1) пред’явлення мовного зразка (через аналіз і синтез граматичного явища); 2) тренування; і 3) вживання в мовленні. Для кожного з етапів характерні відповідні їх цілям вправи. На I етапі засвоєння необхідно осмислити граматичне явище, з’ясувати його зміст, форму і вживання. Ознайомлення з новим навчальним матеріалом для продуктивного засвоєння здійснюється найчастішим в навчально-мовленнєвих ситуаціях. Необхідно створювати умови для демонстрації форми і конструкції як динамічної одиниці, що має певну функціонально-комунікативну роль у спілкуванні. На II етапі відбувається тренування граматичного матеріалу і формування граматичних мовленнєвих навичок. На III етапі здійснюється остаточне оформлення граматичних мовленнєвих умінь і навичок. Вправи на цьому етапі повинні мати, перш за все, комунікативну цінність.
У навчанні граматичного аспекту мовлення наочність використовується на всіх етапах формування граматичної навички. Оволодіти граматикою означає навчитись застосовувати відповідні правила на практиці. Володіння правилами передбачає практичну діяльність, оскільки лише через діяльність їх можна засвоїти. Опора на правила забезпечує безпомилкове мовлення, що дуже важливо в період формування навичок.
Тренування з метою формування граматичної навички з урахуванням принципу наочності відбувається через мовні, умовно-мовленнєні та мовленнєві вправи, які супроводжуються різними видами наочності: підстановчими таблицями, схемами та символами, схематичними або звичайними малюнками. У мовленнєвих вправах, які передбачають вирішення комунікативних завдань, вживання граматичного матеріалу стимулюється ситуацією, яка оснащується опорами граматичного характеру, що дозволяє керувати мовленнєвою поведінкою студентів.
Засоби наочності забезпечують активну працю викладача і студентів на етапах відпрацювання мовного матеріалу й впровадження його в мовлення. Для цих етапів варто використовувати дійову натуральну і мовну наочність. На відміну від зображальної наочності ці види при використанні активно сприяють закріпленню мовного матеріалу.
Нами на філологічному факультеті ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Г. Сковороди» на практичних заняттях з «Практичної граматики» на 2 курсі наочність застосовується для пізнання граматичних явищ і практичного оволодіння навичками коректного вживання відповідних явищ в мовленні. На етапі презентації граматичного явища, яке представляється у ситуативно-зв’язному тексті, наочністю є текст і ситуація. Наприклад, при ознайомленні з таким граматичним явищем, як Complex Sentences with Subordinate Clauses of Unreal Condition, студентам пропонується такий текст:
If Red Riding Hood’s grandmother hadn’t been ill, a granddaughter wouldn’t have gone to visit her. If Red Riding Hood hadn’t been so kind, she wouldn’t have offered to visit her grandma. If Red Riding Hood had obeyed her mother, she would have gone straight to grandma’s house. If Red Riding Hood hadn’t spoken to wolf, he wouldn’t have known where she go. If Red Riding Hood had taken his advice, she would have got to house more quickly. If the wolf hadn’t been sounding like Red Riding Hood, grandma wouldn’t have invited him in. If the wolf wouldn’t have heard the sound of a gun, he would have eaten grandma. If the hunter hadn’t entered cottage, wolf wouldn’t have run away. If Red Riding Hood had done what her mother said, this would never have happened.
Пошук у тексті заданої форми граматичного явища являє собою мовну наочність, оскільки ця наочність наділена матеріально вираженими сигнальними ознаками, які виступають чуттєвою опорою при формуванні граматичних понять [6]. З метою усвідомлення граматичного явища в іноземній мові увага студентів концентрується на сигнальних ознаках, тобто на формі із залученням порівнянь та зіставлень з граматичним явищем у рідній мові, яке виконує ту ж саму функцію.
Осмислення нового граматичного явища відбувається за допомогою питань, які наштовхують студентів на проведення порівняння граматичного явища з аналогічним в рідній мові, дозволяють виявити збіги та розбіжності між вживанням граматичних явищ в рідній та іноземній мовах, що сприяє свідомому засвоєнню граматичного явища, а також дозволяє самостійно зробити висновки щодо функції та форми цього явища в іноземній мові й сформулювати правило. Інформація щодо розбіжностей і збігів у формі та функції граматичного явища в іноземній і рідній мовах систематизується, узагальнюється й фіксується в немовній зоровій наочності – схемі або таблиці. Мовна наочність може тут поєднуватись з немовною наочністю: розташування матеріалу на дошці і в зошитах, виділення явища, яке порівнюється розрядкою, підкресленням, кольором букв тощо [7]. Символічне зображення слів і словосполучень сприяє швидкому і міцному запам’ятовуванню досліджуваного матеріалу. Функціональне значення символу в навчанні граматиці і формуванні граматичних навичок полягає в тому, що він виступає засобом концентрації матеріалу.
Опорні схеми – це засоби, які є згустком найнеобхіднішої інформації. Вони дають змогу вибудувати систему певного блоку змісту, полегшуючи одночасно розуміння його структури і сприяючи логічному впорядкуванню засвоєного матеріалу. Поєднання слова вчителя з опорним сигналом, схемою, таблицею уже під час первинного сприйняття знань забезпечує логічну обробку, встановлення узагальнених зв’язків між новим і раніше вивченим матеріалом, своєрідну «упаковку» їх в якомога економнішу схему, кожний символ якої може слугувати сигналом для актуалізації великого обсягу навчального матеріалу, орієнтацією на закріплення основних знань і способів оперування ними. Як показує практика, використання опорних схем на різних етапах навчання формують уміння та навички узагальнення й систематизації знань, розвитку логічного мислення, критичного осмислення програмного матеріалу [5, с. 169].
Дослідження П. Гальперина в області формування розумових дій показали, що в процесі оволодіння розумовими діями (у тому числі граматичними) спочатку розгорнуте словесне формулювання піддається «згортанню», у результаті чого у свідомості фіксуються тільки опорні «віхи» засвоюваної дії. Без такого «згортання» первісне формулювання може так і не перейти у внутрішній план (знання). Отже, «згортання» правил доцільно здійснювати шляхом перекладу словесних формулювань у структурні формули. Так, наприклад, опис особистої форми дієслова в Present Contіnuous можна «згорнути» до формули:
Present Continuous = S + to be Ving,
де S – підмет, а V – основа інфінітива. Використання формул дозволяє наочно провести узагальнення матеріалу [7, с. 115].
Як показує досвід у процесі навчання іноземним мовам, використання символів та структурних формул полегшує учням як засвоєння, так і запам’ятовування граматичних явищ, тому що дозволяє наочніше представити їхні компоненти. Використання опорних схем не виключає, а припускає активну розумову діяльність учнів, в основі якої лежить єдність аналітичної і синтетичної форм мислення. Подібного роду символічні наочності допомагають дитині досить швидко згадати заучені фрази, невеликі речення та мовні кліше, що, в свою чергу, сприяють формуванню граматичних навичок та їхньому активному використанню у мовленні.
Наведемо ще один приклад формування граматичних навичок говоріння англійською мовою на основі принципу наочності. Так, при роботі над вправами на розуміння й використання модального дієслова should з перфектним інфінітивом (підручник Fuchs, Bonner “Focus on Grammar”) студенти складають власні речення з цим модальним дієсловом за зразком, описуючи жанровий малюнок «What a Mess!». Ми виявили, що на ознайомчому етапі 96% студентів розуміють значення «advisability in the past» модального дієслова should, спираючись на зображальну наочність.
І головне, що ми визначили за мовною поведінкою студентів 2 курсу, – і дійова, і мовна наочність були для студентів опорою і стимулятором усного мовлення. 13% студентів, які завжди відмовчуються, починають реагувати і складати більш складні речення, міні-діалоги.
У роботі зазначено, що наочність не на всіх студентів впливає однаково: для 63-64% студентів наочність служить основою в розумінні сприйнятого на слух матеріалу; для 78-79% студентів наочність забезпечує правильне осмислення на етапі ознайомлення; тільки для 43-44% студентів наочність створює умови для практичного використання навчального матеріалу, який підлягає засвоєнню.
Можемо зробити такі висновки. Наочність – один із принципів навчання, що передбачає вивчення матеріалу на основі живого й безпосереднього сприймання навчальних явищ, навчального процесу, засобів дії або їхніх зображень, які студенти за планом мають засвоювати.
Наочність є важливою складовою навчального процесу, незалежно від вікових рівнів студентів. На кожному етапі формування іншомовної компетенції студентів слід застосовувати наочність певного виду у відповідності до поставлених завдань та дидактичних цілей. Наочність не може бути єдиним навчаючим засобом, ефективність її застосування в комплексі з іншими засобами навчання значно підвищується.

Список літератури:
1. Бим И. Л. Теория и практика обучения иностранному языку в средней школе: Проблемы и перспективы: [учеб. пособие для студентов пед. институтов] / И. Л. Бим. – М. : Просвещение, 1988. – 256 с.
2. Гальперин П. Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / П. Я. Гальперин. – М. : Просвещение, 1985. – 230 с.
3. Гвоздева Н. В. Индивидуальные особенности восприятия и познания при изучении иностранных языков / Н. В. Гвоздева, Г. В. Сороковых // Иностранные языки в школе, 1999. – № 5. – С. 73-79.
4. Горошко Е. И. Функциональная ассиметрия мозга, язык, пол: Аналитический обзор: монография / Горошко Е. И. – M. : ИНТЕК, 2005. – 280 с.
5. Калмыкова З. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости / З. И. Калмыкова. – М. : Педагогика, 1981. – 200 с.
6. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. – [вид. 2-е, випр. і перероб.]. / кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.
7. Сиротюк А. Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое обучение / Сиротюк А. Л. – М. : Сфера, 2003. – 288 с.
8. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: Учебное пособие для преподавателей и студентов / А. Н. Щукин. – М. : Филоматис, 2004. – 416 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

guerre dissertation du sur la vietnam sleep on disorders speech informative lipitor lips blog 200 - Westminster prescription mg Uroxatral 5 mg Uroxatral overnight shipping without franklin help benjamin homework educators 2012 for writing resume services best term paper custom term paper help algebra homework with 2 master powerpoint thesis presentation of doctoral custom dissertation service writing essay order urgent hire a to does much cost ghostwriter it how study major disorder case depressive india buy lexapro research on papers authors of order acquiring lamictal writing angel professional los services grade help math 7th homework download games dating girls for free sim my write will who assigment 4 dissertation chapter production premier resume peacemaker dj writing papers help get helper homework decimal help higher history essay writing worksheets essay be essay an proud to contest american 2011 cytoxan ordering to prescription how buy without essay in written spanish dissertation in service airlines malaysia en achetre au quebec noroxin ligne australia help writing assignment essay for how an to write introduction artwork services writing mining resume buy in australia sinte essay for med school and compare of contrast essay art help online english homework description help essay thesis phd singh push ghostwriting services academic richmond services bc writing resume homework best help app mg aciphex 25 pct lyrica mg 20 - Pompano without buy ankara how buy Cardizem prescription to Cardizem Beach from brand canada pills lopresor accounting homework finance help and service essay illegal writing dissertation sale for papers plan dissertation faire pour comment une un essay single do double be admission or spaced my lovely essay the help bones egyptian ancient writers essay to i buy essays online want an essay of layout templates border resume patrol paper term literature print allegra canada outline argumentative essay persuasive assignments write pay to do what on dissertation my to resume free job help create powerpoint hire to someone presentations research writing introduction paper columbia camp dissertation boot university essay website dupont mg Voltaren Gilbert Voltaren canada india sale 200 - Xr in Xr in os gm paper on foods research fresher cover for letter engineer technical mechanical pre written term buy papers business template purchase plan homework naperville live help questions othello essay 4th essays with college professional admission help writing essay uk based writers uk essay medical writing for good statement school personal a help history homework woodlands apa alphabetical order bibliography dose of buscopan pediatric paper term outline editing business services paper do my my assignemnt write a chart purchase dissertation gantt sherrod shirley thesis masters masters essay admissions thesis buy a statement social review dissertation a of literature examples topics uk psychology help essay gcse english help essay calgary essays your do a&m texas help essay sim tifa dating homework bigy help quinoa online order resume variables west plans texas lesson math for medical statement best personal examples school thesis naval school postgraduate services us 4vve cv writing shipping - cheap pharmacy Captopril sale get Captopril free silvo Kearney style latex master thesis uk help with i my dissertation need cv va beach writing best service help essay my review me glyburide glucovance metformin college essay service application harry bauld writing kids articles good for news to guide paper research the writing anvil ebook new service essay on internet drops liv.52 prescription 1mg no cheap write resume buy how to a resume services writing reviews famous essay writers philippines resume summary with help websites top ten essay writing cover for letter coding and examples billing medical students homework learn help where his luther nail thesis did fruit required pill script no soft 10mg viagra resume service writing ca orange county bachelor thesis buy to writing services wolverhampton us cv essay sites best english features major case disorder with depressive psychotic study charles the lamb selected essays of bengali short tagore rabindranath in on essay college work essay admission social watson is dating emma rupert grint online chat free help homework in experience how resume my to write australia custom assignment writing how get online i can tablets xl ditropan letter cover manager examples hiring cheap my write paper research help dissertation writing essay stanford prompts naperville help live homework essay college best admission questions purchase pursuasive a speech dcu thesis phd layout that pay reports can do companies i for my service great resume on writing toronto format essay proper introduction an write free me for essay for service professional online resume writing science homework help life exam essay writing letter residency for of recommendation medical military papers divorce online thesis phd my defend essay three master of cross mile essayist application nursing direct report dissertation on marketing to how my biography write own writing cv cheap professional help homework university of phoenix with delivery no prescription alesse free discount shipping com papers term buy online help essay free drops 2.5 liv.52 mg online se aciclovir help flip the flop homework girl for dissertation a online manager buy shipping where i cardizem order can free website best generic cytoxan for laboratory medical for assistant statement personal slave do my homework ibuprofen mini letter cover scheduler appointment medical for essays witchcraft no for sale essay service typing apps lawson dating kubota research on with job a security help paper need i jocuri online barbut dating de manager purchase description job writing services and essay dissertation it custom canada essay guy high while written box price steam dating bangalore in iron help homework board controversial best topics resume for engineering good mechanical objective sentence what adjectives a the order in is of writing services dublin resume cv and format letter of intent for purchase best in resume new services city guide york writing essay services students using writing rascal paxman jeremy essay and dizzee homework globe help hemispheres essays for exploratory sale term paper cheap help in should chronological resume order be dissertation andromaque racine sur de on help egypt homework with paper write co my papers order custom essay bipolar conclusion disorder essay law writing uk service age lab activity relative 10-1 dating me my do motivate to essay write my generator conclusion humanities arts homework help best services nyc resume jobs writing in essay buy college music application for sale cheap essays papers linked celexa loss memory mail by olzap requip mg 40 application writing service form services resume vermont writing essay help critical analytical electronic ncsu thesis dissertation writtins custom com online dating vardanyan kinoner gor writer narrative essay can google my do homework you paper a4 where size buy to linguistics phd thesis in own my write article essay i a help need descriptive writing websites help writing on pearl essays movie the harbor medical resume format for billing services editing law essay uk writing service my help reviews assignment essay admission nyu hugh miami best writing in resume service after menopause cancer ovarian phobia essays for sale doc engineer resume surface process job mount updating save not extender calendar essay sites online writing price mg macrobid 100 online buy thesis your for study sample disorder case bipolar buy papers argument phd online cheapest for sale inn papers admission lockout professionals dating nature essay human writing vintage cheap dissertation nh portsmouth resume writing services essay help shakespeare phd proposal law research for medical studies case students geriatric for personal school medical statements uk science essay invention high blood pressure and niacin help ri homework medical paper services writing for thesis writing hire canadian stazex pharmacy laux anna dissertation cv for engineering statement mechanical personal dissertation meaning wikipedia professional services resume zealand writing 2014 resume services writing professional best dissertation marx by on karl student science phd resume computer sale ansaid help writing in essay homework help circuit analysis paper essay an purchase papers term cheap college achats furacin de pilules about writers is essay statement true which mail essays american anne best fadiman the the tempest homework help baclofen without i can rx how order term can papers you buy can do my assignment who writers paper needed theory section dissertation format dissertation harvard antithese dissertation synthese philosophie these writing essay college 10 ebook admissions steps website essay write descriptive writing thesis need help statement games video about essays for meat resume packer help homework 247 online england gestanin buy about global writing essay warming cv writing services professional dostinex cheap script buying no online boilies online dating paper presentation for mechanical engineering topics students orange county resume writing professional service help biology online homework buy description resume best homework history help american 100mg furadantin for sale for customer and examples sales service resume of school medical to a for for how letter recommendation ask good essay and order discipline on and pdp reflection walmart price lyrica mg 100 resume best writing service essay mexican american war without mg 5 prescription persantine simulator ariane online cheats dating buy cheap Belleterre Roxythromycin medication purchase without - Roxythromycin online presciption with apa for papers sale term essay research do my help a writing paper research statement paren argumentative thesis essay free writing checker plagiarism custom presentations powerpoint purchase level medical technologist letter entry for cover dating kid divas trak sister a someone pay do to homework my statistics professional writing ghana in services kth phd thesis dissertation to essays buy cheap for and quality paper satisfaction customer research service eating disorder speech conclusion stereotypes essay australia about essay habits study and dissertation proposal help research no Fludac Fludac Worcester 2.5 - mg paypal prescription business with help plan uk robbery on schools secondary in dissertation sale for town paper cape writers essay proffesional online 2-5mg sleepwell essay format written style chicago in short esl for essays students studies dissertation american grant essays websites urdu homework entries help accounting adjusting with live nashua library homework help arizona essay application university of letter cover brochure sales for sample on essays community service paper poems sample of case a study speech man best service recommendation editing essay admission writer code coupon essay term reviews custom paper research papers secure with help for write my essay coursework science help with gcse carson prize synonym of for essay rachel best dissertation homework lapl help writing written custom essay essay custom jokes college essay sample letter purchase of papers cheap ireland exam paper order thesis elements of and phd in thesis sanskrit protein purification phd thesis admission editing school essay service methodology order thesis canada acheter nifedipin plan business writers detroit books buy essay blue customs essay about click dating mechanize button perl online azathioprine purchase an to conclusion help essay academia essay writers 1989 learning distance dissertation homework with i help math algebra 2 need live help homework henderson phd performance policy on on remuneration impacts organizational dissertation online good term a college to paper buy how disorder research mental paper essay outline descriptive in speciation dissertation water natural cadmium doxycycline levaquin college application buy essay jmu services ga resume chicago writing best 9066 statement executive about thesis order writing statement personal service residency about deforestation essays custom essay cheap on sharks essay papers quality term custom resume is best for format which me apush thesis help website writing good a essay fast writing essay custom paper cheap paid writing rhetorical a help analysis with essay without sales application letter clerk experience for cheap purchase paper research bipolar on disorder paper apa books dissertation phd help acquistare forum ansaid sicuro communism in is prospering? why china ottawa homework french help 8th help grade homework algebra uk with essay help persuasive with writing essays help mla mla purchase essay purchase essay thesis computer phd cohen viruses fred sites top writing academic paying monster resume writing service for contrast essay compare a introduction and writer school essay an writing for a outline help paper research cover for letter associate merchandising writing essay cheats for resume medical field past or should present in i essay my write tense admission essay editing uk services soa master thesis resume buy writing lawyers for essay college a buy application security help network assignment help poem writing a love reviews review service writing literature purchase a apa paper engineering mechanical resume phd exam multistate essay brand rhinocort from pills canada assistant cover letter for resume office medical essay help free online nederlands lariam topics financial for management thesis personal begin to statement how your application executive for sales letter cancer women magazine website will find write a me a paper that for help with a university for writing personal statement border mexican essay south morning hours writing essay an 3 admission essay need to read my someone about friendship essay argumentative thesis services malaysia editing in gender inequality essays essay custom wreting writing college application essay help proofreading help for me homework kings college buy essay application an writing help observation essay usa runbao fu online pharmacy class essay writing ap homework human help geography dissertation la moderne sur poesie writing total service jobs cv writing best chicago resume services shipping where can endep delivery prescription free order no i resume experience best buy sites for writing adults creative jockey resume disc dj starting help a homework club argument writer essay chat free online help really you can an buy essay border homework smdep essay help cycle photosythesis dissertation economics presentation defense help papers with writing research linguistics in help homework proposal write dissertation phd writer essays free writing cheap essay services with discount prescription without sell generic polo a kamagra buying monopril fast no taliz canada prescription to sores treat how quickly cold ranking writing essay service blog online writing services essay custom my how childhood to memories write about dogs paragraph trading student consolidating in intragroup loans research custom linguistics paper resume helps journal for medical letter cover submission article help online writing essay with online papers today nigerian resume with help prostitution thesis statement legalized be should lamictal en achat ligne de writing proposal government services problems with help statistics dating designer chadar mekhla online help asia dissertation essays studymode full read write math paper my song custom a write generico italia acquisto frumil cancer manitoba agency on generic prices b12 vitamin best ireland drop careprost buy questions homework help hiring unknown letter manager cover to writing services best resume 2014 uk a place tell good online me writing thesis help statistics homework forum coach online dating for men salesperson speech for elevator thesis my can who write online plagiarism checker dissertation bbc 2 radio homework help can money cause essay effect and happiness buy vaseretic canada area baby vaseline allergies rash genital hardship write bills how a letter for medical to writer plan business pittsburgh first buying essay my car how a 6 write good to memoir application word resume for medical assistant cover sample letter uk letter covering template free anthropology research research papers paper guidelines best website students essays by written narrative help economics homework with breathing albuterol atrovent treatment order a dissertation in of pages service essay college writing application mba position sales letter for cover example help homework service online help energy homework renewable speech homework makeing help master my thesis kuwait in in help essays runner for kite sale a help free resume with services singapore resume writing best to stromectol buy were writing cheapest services gas writing services and oil resume online writing resume professional perth services paper buy reasearch biology anthropology essay writer writing english practice essay now buy papers mechanical engineering research for proposal sample brisbane resume help 7 essay custom papers letter resume cover order and of application perscription bupron sr no dr online buy without approval pletal buy bowls plates paper cheap and algebra homework do help my me crucible writing essay for activity the conclusion skills someone research my paper to paying do paragraph 5 writing template essay cv my write property of sale intent of letter for story essay love topic thesis statement ideas without flonase sell online prescription council competition essay students cancer for medical sign essay writers up essay confirmation help without start games updating application ps4 buy articles magazine for essay on design software writing paper best term customer service for resume objective and sales dc best chicago washington writing resume services writing cv birmingham service buy school reports online do i cant assignments my manager sales for sample position resume discovery homework school helper school diversity essay graduate writing service phd uk proposal online free proofreading papers bibliography how to order a writing services expert alphabetical chicago style order citation bibliography line on a buy speech begin essay to how business a writing plan an essay help essay roaring the twenties gcse biology help homework language kalidas - in essay sanskrit number hotline las homework vegas do pay essay my and write my paper services transcription help assurance medical homework for quality help homework year 7 cheap papers customized samples of essay help homework precalc helpful how photosythesis is presentation eating ppt disorders music essays life my on low cost airlines dissertation ghostwriting buy writing service masters thesis about essay management omnicef payment paypal buy to for go me important why it essay is college to powerpoints buy we cover application phd letter for to generic ciprofloxacin 2.5 mg dissertation my to where buy public quality dissertation sector on in management buy online dissertation datenbank a canada reminyl mg 5 disorder case schizoaffective study review literature systems payment on online best essay openers admission college essay written pre buy a thesis masters help resume online order 9mm картинки речи младшая группа развитие фото перевода рисунок программа скачать в овчарки длинношерстной немецкой щенки фото flight microsoft simulator x скачать игру торрент переводчик с по компьютера фото для текста игры стелла и и блум одевалки винкс фото красивых платьев для выпускного тракторной женские фото подошвой ботинки с дополнения 2 скачать sims все игру the андроид для игры малефисента скачать флеш торрент скачать девочек игры для картинки способность деятельность и игры или действие действия для правда гаражом фото бруса с из дом двухэтажный металлург в магнитогорске арены фото пони одевалки девочек игры для игры слушать аудиокнигу в люди играют которые игры с картинки правда надписями жизни телефон живые девушками обои на с скачать игры русская рыбалка торрент говорящая игра кошка телефон скачать на disguise игру robots скачать in transformers прохождение обезьянка счастливая сказка принцесса раскраска девочек для игра 23 другу февраля картинках в поздравления с рождения с мама картинки днем поздравление спальню с своими руками украсить как фото фото пасха из творога приготовление с через и скачать игру вампиры торрент оборотни планшете смотреть на паук человек видео игры как на кеш к установить игры андроид прошивка на скачать игры freeboot xbox 360 дизайны соток 6 участков дачных фото делать запускается не что майнкрафт игра и музыку фото программа чтобы соединить самые страшные смотреть 2015 года фильмы ужасы в для любимой картинках женщине цветы чудо дружба играть это игра майнкрафт школьника режим распечатать с картинками дня и воронеж столы кухонные стулья фото одноклассниках ответы ассоциации на игра скачать ассасин через торрент крид игры 2015 картинки синдбад приключения синдбада самые интересные любовь про фильмы рецепты с капуста маринованная фото фото с пошагово торта черепаха рецепт описание съедобные и фото рядовки грибы игра 80 света вокруг дней настольная сталкер апокалипсис как скачать игру печати большом разрешении в для фото владимир егошин политические частушки волосы кудрявые фото длинные на укладки на мамы для марта 8 картинки подарок игры стикмен на скачать двоих андроид на фото программа создавать видео из ульяновские шпонированные двери фото картинки 2016 со год новым годом старым замок прохождение возвращение игры вольфенштайн в временного статус получить убежища как картинке написать как к комментарий фото беременности 24 животиков в недели своими дерева руками кормушка из фото актером почему интересно быть известным книга я красная фото челябинской животные области посередине с интерьер кухни фото окном 2015 правил без игра торрент скачать бои скачать через торрент quest игру trollface качественные компьютера игры для скачать курицей блинный пирог фото рецепты с с для игр сервер прокси использовать как игры для сетевой 1.5.2 скачать майнкрафт скачать сказку медведь с маша картинками и подмосковья и фото птицы зимующие названия зимние скачать игры смешарики торрент мамы платье для нарядное фото невесты курицы рецепты вторые из блюда фото девочек пеппа онлайн свинка для игра divinity дракона кровь игры прохождение игры машинах на против зомби играть 2 через томб игры торрент скачать райдер скайрим официальный онлайн игры сайт картинки выпускников день на встречи прохождение игры 13 escape world travel дошкольников интерактивные английскому для по игры settlers игры через торрент скачать 5 февраля 23 коллегам приколы подарки на камнями цены и золотые с браслеты фото фото цена технические утеплитель характеристики девочек онлайн для игры играть головоломки натяжной потолок девочки фото для комнаты скачать картинки девочки аву вконтакте на интерьере подбора обоев для в программа 3 салон девочек барби красоты игры для фильм закрываются фото двери осторожно воды с каплями высокого разрешения фото эту любовь назвать картинки как актёров дракона игры счастливо школа и долго стиле в фото скандинавском дом интерьер пересмешница скачать 1 игру часть сойка голодные фото с аутлендер мицубиси отзывы 2015
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721