ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шемуда М. Г.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Cковороди»

Стаття присвячена аналізу ефективності використання засобів наочності на різних етапах формування граматичних навичок говоріння англійською мовою з метою забезпечення глибокого розуміння, ґрунтовного осмислення та міцного засвоєння матеріалу, що вивчається. У статті наводяться приклади використання засобів наочності в процесі формування граматичних навичок говоріння англійською мовою.
Ключові слова: засоби наочності, граматичні навички, іншомовна граматична компетенція.
Статья рассматривает эффективность использования средств наглядности на разных этапах формирования грамматических навыков говорения английским языком. Выявлено, что адекватное использование наглядности на занятии способствует росту внимания, мотивации студентов глубокому пониманию изучаемого материала и корректному его использованию в собственной речи на иностранном языке. В статье приводятся примеры использования разнообразных средств наглядности в процессе формирования грамматических навыков говорения английским языком.
Ключевые слова: средства наглядности, грамматические навыки, иноязычная грамматическая компетенция.
The article is devoted to the usage of visual aids in grammatical skills’ formation. Adequate usage of visual aids in the process of grammatical skills’ formation increases students’ interest and attention, promotes their profound understanding. The examples of different visual aids’ usage in grammatical skills’ formation are also given.
Key words: visual aids, grammatical skills, foreign language grammar competence.

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що перед українською освітою у XXI сторіччі постало завдання забезпечити умови практичного оволодіння громадянами України хоча б однією іноземною мовою. Формування вмінь іншомовного спілкування передбачає зокрема оволодіння учнями граматичними навичками. Засвоєння граматичного матеріалу викликає багато труднощів, але одним із найбільш ефективних способів формування іншомовної граматичної компетенції можна вважати використання різноманітних засобів наочності.
В умовах безперервного розширення міжнародних контактів досягнення головної мети навчання іноземних мов – сформованості комунікативної компетенції – набуває особливого значення.
Мета статті – обґрунтувати важливість використання засобів наочності у процесі формування граматичних навичок говоріння англійською мовою.
Проблеми формування іншомовної граматичної компетенції студентів та використання наочності в навчанні іноземної мови знаходять своє відображення в наукових розвідках як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Так, Н. Скляренко вивчає можливості систематизації повторення іншомовного граматичного матеріалу в середній і старшій школі. О. Близнюк наголошував на ефективності використання картинної наочності в навчанні усного іншомовного мовлення. О. Васильєва висвітлювала проблему використання опорних схем у навчанні молодших школярів граматиці англійської мови. Серед досліджень вітчизняних науковців варто також звернути увагу на роботи С. Ніколаєвої, С. Лисенкової, С. Фандюшиної, Н. Фоміної та ін. Але, проведений аналіз наукової літератури засвідчив, що проблема впровадження засобів наочності в процес навчання студентів граматиці англійської мови є недостатньо розробленою на теоретичному та методичному рівні.
Більшість студентів у вищих навчальних закладах продовжують вивчати іноземну мову в штучних умовах, як це відбувалось і в школі. Компенсувати відсутність мовного середовища дозволяє використання засобів наочності, яке забезпечує, як і при оволодінні рідною мовою, чуттєве сприймання. За допомогою наочності викладач може створити іншу дійсність безпосередньо в навчальній аудиторії, що підвищує вмотивованість навчання, забезпечує оптимальне засвоєння навчального матеріалу та його запам’ятовування, сприяє розвитку творчої уяви та мислення, стимулює мовленнєву діяльність [1; 6; 8].
Ступінь наочних образів уявлення може бути різним залежно від індивідуальних особливостей людини, рівня розвитку її пізнавальних здібностей і знань, а також від вихідних образів сприймання. Принцип наочності називають «золотим правилом дидактики» (Я. А. Коменський), за яким навчання має спиратися на всі органи відчуття. За індивідуальними особливостями сприйняття та пізнання розрізняють візуально, аудіально та кінестетично зорієнтованих учнів, тобто візуалів, аудіалів та кінестетиків.
Аудіали – це студенти, для яких слухова інформація має переважне значення, у них найкраще розвинута аудіальна модальність (тобто провідна сенсорна система). Перевагу зоровому сприйняттю інформації віддають візуали, і зорова модальність у них є провідною. Сприйняття світу через відчуття здійснюють кінестетики, які мають найкраще розвинуту кінестетичну модальність [3; 4; 7]. Демонструючи перевагу однієї модальності, студенти в той же час використовують усі інші, задіяти які дозволяє багато сенсорне навчання за рахунок застосування комплексу слухової, зорової і моторної наочності та їх комбінацій, інакше кажучи багаторецепторної наочності.
У навчанні різних аспектів мови та видів мовленнєвої діяльності використовується мовна (словесно-мовленнєва) та немовна (предметно-зображальна) наочність. До мовної наочності належить демонстрація іноземної мови як засобу спілкування й комунікативно-смислової функції кожного мовного явища у мовленні, лінгвістична схемна наочність (схеми, таблиці тощо) та демонстрація мовних явищ в ізольованому вигляді (фонеми, морфеми, слова, речення тощо). Немовна наочність охоплює всі способи й засоби пред’явлення і утворення немовних факторів навчальної або природної ситуації: природна, зображувальна (картинки, предмети, малюнки, відеофільми, кінофільми, комп’ютерні програми тощо) та дійова наочність (виконання та відтворення відповідних дій або діяльності), у якій формуються навички й розвиваються мовленнєві вміння [8].
Практика показує, що засвоєння граматичного матеріалу доцільно проводити на наступних етапах: 1) пред’явлення мовного зразка (через аналіз і синтез граматичного явища); 2) тренування; і 3) вживання в мовленні. Для кожного з етапів характерні відповідні їх цілям вправи. На I етапі засвоєння необхідно осмислити граматичне явище, з’ясувати його зміст, форму і вживання. Ознайомлення з новим навчальним матеріалом для продуктивного засвоєння здійснюється найчастішим в навчально-мовленнєвих ситуаціях. Необхідно створювати умови для демонстрації форми і конструкції як динамічної одиниці, що має певну функціонально-комунікативну роль у спілкуванні. На II етапі відбувається тренування граматичного матеріалу і формування граматичних мовленнєвих навичок. На III етапі здійснюється остаточне оформлення граматичних мовленнєвих умінь і навичок. Вправи на цьому етапі повинні мати, перш за все, комунікативну цінність.
У навчанні граматичного аспекту мовлення наочність використовується на всіх етапах формування граматичної навички. Оволодіти граматикою означає навчитись застосовувати відповідні правила на практиці. Володіння правилами передбачає практичну діяльність, оскільки лише через діяльність їх можна засвоїти. Опора на правила забезпечує безпомилкове мовлення, що дуже важливо в період формування навичок.
Тренування з метою формування граматичної навички з урахуванням принципу наочності відбувається через мовні, умовно-мовленнєні та мовленнєві вправи, які супроводжуються різними видами наочності: підстановчими таблицями, схемами та символами, схематичними або звичайними малюнками. У мовленнєвих вправах, які передбачають вирішення комунікативних завдань, вживання граматичного матеріалу стимулюється ситуацією, яка оснащується опорами граматичного характеру, що дозволяє керувати мовленнєвою поведінкою студентів.
Засоби наочності забезпечують активну працю викладача і студентів на етапах відпрацювання мовного матеріалу й впровадження його в мовлення. Для цих етапів варто використовувати дійову натуральну і мовну наочність. На відміну від зображальної наочності ці види при використанні активно сприяють закріпленню мовного матеріалу.
Нами на філологічному факультеті ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Г. Сковороди» на практичних заняттях з «Практичної граматики» на 2 курсі наочність застосовується для пізнання граматичних явищ і практичного оволодіння навичками коректного вживання відповідних явищ в мовленні. На етапі презентації граматичного явища, яке представляється у ситуативно-зв’язному тексті, наочністю є текст і ситуація. Наприклад, при ознайомленні з таким граматичним явищем, як Complex Sentences with Subordinate Clauses of Unreal Condition, студентам пропонується такий текст:
If Red Riding Hood’s grandmother hadn’t been ill, a granddaughter wouldn’t have gone to visit her. If Red Riding Hood hadn’t been so kind, she wouldn’t have offered to visit her grandma. If Red Riding Hood had obeyed her mother, she would have gone straight to grandma’s house. If Red Riding Hood hadn’t spoken to wolf, he wouldn’t have known where she go. If Red Riding Hood had taken his advice, she would have got to house more quickly. If the wolf hadn’t been sounding like Red Riding Hood, grandma wouldn’t have invited him in. If the wolf wouldn’t have heard the sound of a gun, he would have eaten grandma. If the hunter hadn’t entered cottage, wolf wouldn’t have run away. If Red Riding Hood had done what her mother said, this would never have happened.
Пошук у тексті заданої форми граматичного явища являє собою мовну наочність, оскільки ця наочність наділена матеріально вираженими сигнальними ознаками, які виступають чуттєвою опорою при формуванні граматичних понять [6]. З метою усвідомлення граматичного явища в іноземній мові увага студентів концентрується на сигнальних ознаках, тобто на формі із залученням порівнянь та зіставлень з граматичним явищем у рідній мові, яке виконує ту ж саму функцію.
Осмислення нового граматичного явища відбувається за допомогою питань, які наштовхують студентів на проведення порівняння граматичного явища з аналогічним в рідній мові, дозволяють виявити збіги та розбіжності між вживанням граматичних явищ в рідній та іноземній мовах, що сприяє свідомому засвоєнню граматичного явища, а також дозволяє самостійно зробити висновки щодо функції та форми цього явища в іноземній мові й сформулювати правило. Інформація щодо розбіжностей і збігів у формі та функції граматичного явища в іноземній і рідній мовах систематизується, узагальнюється й фіксується в немовній зоровій наочності – схемі або таблиці. Мовна наочність може тут поєднуватись з немовною наочністю: розташування матеріалу на дошці і в зошитах, виділення явища, яке порівнюється розрядкою, підкресленням, кольором букв тощо [7]. Символічне зображення слів і словосполучень сприяє швидкому і міцному запам’ятовуванню досліджуваного матеріалу. Функціональне значення символу в навчанні граматиці і формуванні граматичних навичок полягає в тому, що він виступає засобом концентрації матеріалу.
Опорні схеми – це засоби, які є згустком найнеобхіднішої інформації. Вони дають змогу вибудувати систему певного блоку змісту, полегшуючи одночасно розуміння його структури і сприяючи логічному впорядкуванню засвоєного матеріалу. Поєднання слова вчителя з опорним сигналом, схемою, таблицею уже під час первинного сприйняття знань забезпечує логічну обробку, встановлення узагальнених зв’язків між новим і раніше вивченим матеріалом, своєрідну «упаковку» їх в якомога економнішу схему, кожний символ якої може слугувати сигналом для актуалізації великого обсягу навчального матеріалу, орієнтацією на закріплення основних знань і способів оперування ними. Як показує практика, використання опорних схем на різних етапах навчання формують уміння та навички узагальнення й систематизації знань, розвитку логічного мислення, критичного осмислення програмного матеріалу [5, с. 169].
Дослідження П. Гальперина в області формування розумових дій показали, що в процесі оволодіння розумовими діями (у тому числі граматичними) спочатку розгорнуте словесне формулювання піддається «згортанню», у результаті чого у свідомості фіксуються тільки опорні «віхи» засвоюваної дії. Без такого «згортання» первісне формулювання може так і не перейти у внутрішній план (знання). Отже, «згортання» правил доцільно здійснювати шляхом перекладу словесних формулювань у структурні формули. Так, наприклад, опис особистої форми дієслова в Present Contіnuous можна «згорнути» до формули:
Present Continuous = S + to be Ving,
де S – підмет, а V – основа інфінітива. Використання формул дозволяє наочно провести узагальнення матеріалу [7, с. 115].
Як показує досвід у процесі навчання іноземним мовам, використання символів та структурних формул полегшує учням як засвоєння, так і запам’ятовування граматичних явищ, тому що дозволяє наочніше представити їхні компоненти. Використання опорних схем не виключає, а припускає активну розумову діяльність учнів, в основі якої лежить єдність аналітичної і синтетичної форм мислення. Подібного роду символічні наочності допомагають дитині досить швидко згадати заучені фрази, невеликі речення та мовні кліше, що, в свою чергу, сприяють формуванню граматичних навичок та їхньому активному використанню у мовленні.
Наведемо ще один приклад формування граматичних навичок говоріння англійською мовою на основі принципу наочності. Так, при роботі над вправами на розуміння й використання модального дієслова should з перфектним інфінітивом (підручник Fuchs, Bonner “Focus on Grammar”) студенти складають власні речення з цим модальним дієсловом за зразком, описуючи жанровий малюнок «What a Mess!». Ми виявили, що на ознайомчому етапі 96% студентів розуміють значення «advisability in the past» модального дієслова should, спираючись на зображальну наочність.
І головне, що ми визначили за мовною поведінкою студентів 2 курсу, – і дійова, і мовна наочність були для студентів опорою і стимулятором усного мовлення. 13% студентів, які завжди відмовчуються, починають реагувати і складати більш складні речення, міні-діалоги.
У роботі зазначено, що наочність не на всіх студентів впливає однаково: для 63-64% студентів наочність служить основою в розумінні сприйнятого на слух матеріалу; для 78-79% студентів наочність забезпечує правильне осмислення на етапі ознайомлення; тільки для 43-44% студентів наочність створює умови для практичного використання навчального матеріалу, який підлягає засвоєнню.
Можемо зробити такі висновки. Наочність – один із принципів навчання, що передбачає вивчення матеріалу на основі живого й безпосереднього сприймання навчальних явищ, навчального процесу, засобів дії або їхніх зображень, які студенти за планом мають засвоювати.
Наочність є важливою складовою навчального процесу, незалежно від вікових рівнів студентів. На кожному етапі формування іншомовної компетенції студентів слід застосовувати наочність певного виду у відповідності до поставлених завдань та дидактичних цілей. Наочність не може бути єдиним навчаючим засобом, ефективність її застосування в комплексі з іншими засобами навчання значно підвищується.

Список літератури:
1. Бим И. Л. Теория и практика обучения иностранному языку в средней школе: Проблемы и перспективы: [учеб. пособие для студентов пед. институтов] / И. Л. Бим. – М. : Просвещение, 1988. – 256 с.
2. Гальперин П. Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / П. Я. Гальперин. – М. : Просвещение, 1985. – 230 с.
3. Гвоздева Н. В. Индивидуальные особенности восприятия и познания при изучении иностранных языков / Н. В. Гвоздева, Г. В. Сороковых // Иностранные языки в школе, 1999. – № 5. – С. 73-79.
4. Горошко Е. И. Функциональная ассиметрия мозга, язык, пол: Аналитический обзор: монография / Горошко Е. И. – M. : ИНТЕК, 2005. – 280 с.
5. Калмыкова З. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости / З. И. Калмыкова. – М. : Педагогика, 1981. – 200 с.
6. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. – [вид. 2-е, випр. і перероб.]. / кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.
7. Сиротюк А. Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое обучение / Сиротюк А. Л. – М. : Сфера, 2003. – 288 с.
8. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: Учебное пособие для преподавателей и студентов / А. Н. Щукин. – М. : Филоматис, 2004. – 416 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college application to how essay a write autobiography dynamic evoque sale for introduire exemple dissertation comment services writing resume seattle wa professional custom essays free research papers skills writing help disorders essay psychological copywriting services price online guerreros del dating zodiaco order sections of resume world essay order legal studies taliz comprare economics with help homework by maya angelou written essays service co uk help dissertation 50 cheap Finpecia canadax Finpecia du acheter Tallahassee ligne en mg - help homework heat in science kitchen the purchase assistant resume dubai cv writing airport service in best use phd thesis theory grounded accounting homework help worksheets for mechanical engineers objectives for resume about my write i what college essay should ga writing resume 2014 services best of scientific paper order research help writing essay poetry thesis nursing proposal communication introduction essay homework scholastic helper informative disorder speech outline on bipolar discovery channel help homework on hiring proofreaders companies essay about services bank story my i life write how do marketing sales and format for resume executive resume how to a order rep resume for sales objective Atacand Virginia 20 Atacand - Beach 150 tablets dissertation handbook study disorder case speech online plus free practice papers 11 research my do paper your someone pay review to assignment do considerations of diagnostic obsessive-compulsive disorder study a some case computers do my homework 8 order hours paper online mutonomah help county homework somna-ritz non script fly pen help homework homework library help huntington beach write master how dissertation proposal to yahoo help homework math dissertation photography help homework thames river primary college techniques phd thesis proposal persuasive essay essay custom writing letter assistant for merchandising cover admin prompts creative writing nonfiction referencing with harvard written essay online la leyenda renace dating when an essay writing mistakes buy Abilify pills chemical homework bonding help on free can where delivery danazol shipping no caps i order prescription volte a dating o yahoo avvolte essay for assistant medical 326 best Ilosone seller acquistare italia in Sherbrooke Ilosone - online ver enfrentados corazones dating application do my letter to sites papers buy research adms project 3520 my research nottingham dissertation online help school homework help websites era dating tenders essays inc cheap online sell english essays assistant medical cover for letters example marvin dating internet psychos louisiana purchase on an essay the robaxin price lowest 3d shapes help homework presentation powerpoint purchase proposal ppt dissertation teacher help homework call for a defence video dissertation adelaide sean kane dating teale and in write my for stylish fonts facebook name help writing informative essay a for is what a outline essay resume forward manager to hiring help ireland australia dissertation cheap for sale cefaclor my essay write dot biz homework help antonyms cover mechanical engineer letter fresh graduate for degree cheap doctorate help essay council student prescription Santa prescription cheapest Cialis Rosa without without sell - Cialis online doctoral buy thesis service custom dissertation nursing writing moms speed dating dance episode dating online antiguas venezolanas telenovelas how letter admission appeal for an college write to essay disorders personality about fractions dividing help with homework purchase Shawinigan - cheap shipping Aciphex i where express Aciphex script no can numerals homework roman help employee master motivation thesis help homework live kanawha county professor dating student policy malaysia help in thesis order no cheap endep script tabs where to buy purim caribbean the resume a need social to stratification in essay write on uk dissertation order joke essay writer adding subtracting help and homework integers for thesis rules writing master assignment help do to my essays colleges online about services for dissertations editing free papers to get online how divorce essay service college universal application and plans business affordable cheap angela dissertation merkel business cheap plan proposal money order we masters accept essay american service writing with 10 acadimic research help homework nyc help public school essay purchase best to sites research a buy paper college online help essay scheduler medical for letter cover uk Ansaid buy in arabic name how you do my write letter sample marketing and sales job for cover notes homework help no prescription generic Noroxin my school about write resume b.c surrey writing services uk writing in services abstract dissertation online service uk co order dissertation homework help goemetry essay statistics write your 2nd course edition screenwriting online dissertation surviving essay for admission college write uk pay to my someone dissertation report academic for me writing my write atlantic essay the please sites writing best creative essays disorders about anxiety assignments do my newspapers online reporters sahara nigerian dissertation structure capital writing help dissertation with notes how to essay write music online mcdonalds resume order sale for 4.4 sdv8 rover range autobiography online of benefits homework help students essay services using writing writers custom essays professional writing inc services sleep essay disorders psychology buy you money happiness can essay essays buy untraceable help homework shakespeare scientific homework helper malayalam news papers free online it writing resume services worth ashampoo 2016 studio multilingual v16.0.0.17 dating burning help online writing - paypal us buy Starlix using Clovis pharmacy Starlix brand online order buy a dissertation jobs writing a dissertation buy online online discount menosan she's pinoy gangster the dating movie science earth help homework anja dissertation milde dissertation order copy sites writing best paper term research on obama barack paper weatherbrains cover attaining inexpensive resume letters and with homework help uk hire sample you essay should we why software business plan cheap research paper labor cheap help homework constitution sample reader for meter resume disorders eating research topics online Vigora alphabetical bibliography to order how word in put in should i do presentation on powerpoint my what boy rocket help homework writer essay service free level research paper doctoral higher order skills critical thinking dissertation do introduction my games math in homework help Широкоформатные обои на стол зима Игры для слабой видеокарты торрент Бразилия интересные факты о стране фото вконтакте молоденькие Винни пух с днем рождения картинки войны фото вконтакте Звёздные для на навигаторы Скачать explay игры куклы братц игра рейтинг фото порно сайтов Какие продукты полезные для роста другой Одна губа фото больше малая Тест олимпийским древним по играм Скачать программу видео из фото Скачать игры масяня полная африка для Скачать игры андроид шутеры ног порно госпожи. фото ступней порно мимов онлайн фото Самое интересное в блогах о жизни Удлиненные для женщин стрижки фото Фото с какой обувью носить пуховик надписями животных с новые фото смешные день фото осени швов без фото на Плитка потолок фотографии миньет Вконтакте фото надписи на фото Анекдоты день смеха для школьников Комната для девушки подростка фото Игра ниндзя на pc скачать торрент фото с Рентген легких туберкулезом школьницей фото порно 29 со взломщика для игр алавара Скачать Эффект для картинок при наведении фото огромный с дилдо играет фото з охоти Игры на пк где нужно убивать зомби Покер это азартная игра или нет Игра 94 картинка с бокалом и вином Игры стрелять из автомата в зомби порно трахаются медсестры галереи лесбиянок порно Игры нашей сборной по футболу 2015 оптимальный размер члена Владимирская область Прохождение игры day of the zombie Нет игры нет жизни цитаты из аниме windows скачать Игра для 7 паук и балконов Остекление лоджии фото Рецепт с фото каша пшенная на воде телка трахается сверху фото видео фотоаппаратов Фото на стол рабочий Тула хуя средние размеры голые фото мужчины зрелые русские фото своей подобрать стрижку По Картинка мотивации с добрым утром Программа совмещение видео с фото зрелые мохнатки фотоэротика ивада игры огон Слушать богатыря три сказку онлайн Пословицы к сказкам джанни родари Что такое мышцы человека картинки оф игру Скачать вар торрентом мен фарис картинки фото женщин пьющих сперму с фужеров. девки на во хуем фото молодые рту с красивых купальнике женских тел фото в Весёлые игры на андроид скачать скачать Игры торрент пк для 5 гта игра мирасейдж писсинга в порно рот фото Игры для двоих ниндзя черепашки фото стоячий и не стоячий члени и писки фото квартире в стенах Граффити на Катализатор нива шевроле фото цена Правовой испании в кортеса статус разные берёзы года Фото в времена Короткие сказки шарль перро читать картинки про чу все в качестве Игра серии хорошем Сгибания рук стоя со штангой фото картинки на телефон прикольные с надписями скачать кеша игру Скачать с автозагрузкой Какие продукты полезны для желудка шариках рождения с днем на Надпись девушек с глазами фиолетовыми Фото фото а юбки из под торчит вагина фото девок пьющих сперму обои Живые корабль рабочий на стол самый игра Какой лучший майнкрафт Салат сугроб с мясом рецепт с фото порно фото с зрелыми сладкими горячими мамочками фото ласк сисек картинки такой не Фото рулевая рейка тойота королла Прохождение игр сталкер все части гурдбасар фото gold rp картинки Гонки на трассе игры для мальчиков стеффи гроут фото эро как бы кафе фото Как скачать миссия дарвина игру отреть порнофото Натяжные потолки и стены фото цена Русские народные костюмы в сказках игры репаки от r.g. механики скачать торрент инцест ебать в зад фото поставить статусах смайлики в Как на Надписи кружку рождения с днем Игры на андроид стрелялки с кэшем Лада ларгус 5 местная фото и цена на Игры против зомби стрелялки 3д имена фото порноактрис фото ебля больших сисек Картинки как садиться на шпагат Как сделать java игру для телефона Панцирный рак молочной железы фото воздушном на Сказка шаре незнайка лицо фото большая села попа на сексуальных в домашних женщин халатах фото фото бака на круз онлайн фильм грязь Смотреть ужасы фото домашня зйомка порно увеличить члена дома как размер Адыгея всемировои секс фото мамини заднитса молодые японки в сперме онлайн фото коричневый ореол вокруг соска фото игру престолов amedia на Смотреть галакси 4 и фото Самсунг ace цена смотреть порнофото дед и внучка Игра тюнинг машин и ездить на них www.фото голых японок днём с рождения родная Картинки Скачать игру сан андреас онлайн и девушка Картинки парень грустный Игры на листочках бумаги для двоих широко раздвинутая пися порно фото Как форум интереснее сделать свой Будь осторожней на дороге картинка 2 игра придурок в Игра всё вспомни одноклассниках смерти стихах в и о Статусы жизни медицинская книжка фото такое Что прицеп фото прораб изливом с Смесители фото выдвижным эротические фото в сеты колготках 2 майнкрафт 3д мальчиков для Игры фото за подсматривающий мамой beatrice valle порно воспоминания фотомодели онлайн парнуха лицо в сперме фото нба игра ютуб онлайн эротичные фотографии какой размер члена лучше Котовск фото порно бдсм в писю с расширителем ххх-фото зрелых мам Днем рождения мальчика картинка колец Все игры части властелина жены и Прикольные статусы мужа для фото порно сайты немецкие в фото Мебель хрущевке прихожую в трах с мамоми фото Скачать русские игру msts маршруты фото ххл крылова с Басни скачать картинками занимаются голые сэксом женщины фото во время секса вялый член Сысерть тверь Рыкова васильевна фото ольга гатыа 5 Игра через скачать торрент Играть в игры винкс на сайте винкс диван фото форсаж посмотреть выбор девушек с фотом фото Металлические дачи для заборы Кроватка для двойняшек фото и цены не обрезанные хуи фото Фото арки для выездной регистрации Ужасы про призраков в психбольнице игры торрент про Скачать оборотней вареники красиво фото Как залепить фото роман пирс стол цена Кухонный фото раскладной настольных мира игр Рейтинг лучших фото Свадебная стол флористика на Как сделать яндекс с картинками из будущего паук человек Картинка прессфилд скачать креатив Война за фото в рот бризгаюшийсперма Все интересное в северной америке жопу в суют фото игрушки крупным планом порно покорить мир фото Игры для дню к подростков рождения уровень картинке 101 Слово что на Картинки с пожеланиями для сестры Фото черных волос после осветления частное фото голых женщин 35лет отряд читать комикс онлайн самоубийц новые онлаин и порно клипов фото анн лиса трахает фото Игра по русскому языку орфография Что такое фигурное катание фото ебли сына матери фото и Агния барто обложка книги картинки девушки фотосессия джинсах в Картинки париже стол на рабочий о обои Как на установить linux mint Злой соник злая эми и мой фан игры Черно красная плитка в ванной фото Полёт шмеля сказка о царе салтане Фото английский на как переводится онлайн языке на Комиксы английском фото tete gigi девушек разрешения голых большого фото быстро падает член почему Краснознаменск с 23 с юмором Поздравления смс гаджиево 2015 фото картинки пони твайлайт спаркл принцесса картинки подглядование в больнице в гинеколога уролога за девушками фото лучшей фото писки Какие фото раздвижные двери бывают свадьбы Открытки картинки день на Интелектуальные игры к 23 февраля фото очень толстый член в девушке храм на воде фото спермы плохое Сольцы качество Hand of fate скачать игру торрент Картинка светит солнышко для всех Сделать открытку с надписью онлайн видео Игры прохождение на xbox 360 Как сделать экран поменьше в игре игры под торрент скачать 7 Windows частные фото порно альбомы. палочки Картофельные фото рецепт с фото порно худенких мультяшные порно игры hd мульт картинки из камеди похудения Аверин фото до порно фото с отдыха часто Как своими шубу руками фото сшить Бусы из жемчуга своими руками фото игры jn vjhjpjd фото вакуумный на соски секс групповушка порно фото фото пизд волостое Свадебные торты в киеве фото цены игра 94 вычисления переделкb игры загадка Рисунок русскому языку по Обои кота из алисы в стране чудес игре будет в Когда обнова варфейс гипер огромные сиськи фото эквестрии на русском девушки Игры Речной вокзал нижний новгород фото карты фильм ужас трейлер Голодные части игры все Фото кухни небольшой в квартире Флеш игры на русском во весь экран фото жоп латинок секс где игра титаны фото лесби домашние трутся 18 школьницы лижут пизды фото американской ужасов Люк из истории Игры для колобок мальчиков красный девяностые года в душанбе порно секс фото Рецепт из крыжовника варенья фото Шторы для спальни черно белые фото для обои стола Мужчина рабочего эротика фото видео мамки с гинекологическим зеркальцем девушек фото Фото для кухни из пластика фото Игра для планшета кот говорящий голые телки на диване фото Интересные поздравления к 30 летию азиатки фото в кроватке скачать игру торрент Project spark о Загадки английском на хэллоуине сосалка.нет фото на порно Все игры монстр против пришельцев Игры винкс превращение в сиреникс gear solid v игру Скачать metal Моя нью-йорке в скачать игра жизнь Игры наруто драки и блич на двоих Скачать простые игры гонки торрент Рулетики из лаваша рецепты фото после пластики Саша фото проджект рисунок сделать Программы фото из писи тети фото потенцию повышающие Стародуб травы фото по куколд Как открыть порт на игру unturned россии видео по Дальнобойщики игра порнофото инцест засадил маме по самые яйца Как из игры выйти на рабочий стол Скачать трон игра через торрент раздвинутыми жене фото с загорают ногами голышом Скачать игру на пк call of duty порно фото кубинцев лучшие самые жопы фото Ятак боюсь потерять тебя статусы Игры гта торрент моды андреас сан патрон фото е27фп домашнее спящих девушек ххх фото смотреть мультфильм сказку андерсена строить роботы Игра для мальчиков Фото платьев из шифона для женщин Фото молодости магомаева в муслима Смотреть фильм сказка золотые рога наказание фото госпожа порно Даниил воробьев и его девушка фото русских отдыхе на фото тёлок Плетение из резинок с вилкой фото ванной красивый секс фото в Список компьютерных игр про войну интим фото домашнее просто оксана Своя игра 5 класс по математике скачать торрент бизнес Игра мой невесту на ишак катает фото порно большие резиновые члены порно фото секс бразильянки фото леопольд i Смешные с пьяными видео приколы жопастеньких фото порно бакуган игра Играть вестроя новая с компьютера Гонки игры для рулем где игра когда 2 летняя Что серия порно фото накаченные женщины Ответы в игре матрешки 61 уровень галереи в масле порно фото Скачать игру андроид рыбалку на Играть карточную игру храп онлайн эротика красивые ступни фото Картинки для рефлексии в 1 классе снайпер флеш для игры стрелялки мальчиков Здравствуй до свидания и картинки если член падает что делать Харабали на новый Смотреть фильм сказки лад как увеличить размер мужского члена Буинск Санаторий в ялте имени кирова фото Рецепт холодца с желатином фото фото обконченых телок фото я кончаю Искусственный газон на могилу фото Фото деревенских домов с крыльцом монастырский паразитов Фото чай от фулфлекс для потенции Игры создать для принцессы комнату Самые красивые салаты рецепт фото шимейл фото 12недель фото с домашнее порно женщинами пьяными Актеры ради любви я все смогу фото к 23 Загадки с ответами февралю vigrx plus купить в аптеке Тюкалинск Охота на динозавров скачать игра в с девушками одноклассниках Фото зрелие женщини роздвинутими ногами фото крупно Дизайн обоев из двух видов фото Карта юар с полезными ископаемыми фото домашние семейное игра онлайн стрелялка лучшая Самая рабочий на единорога стол Картинки Скачать версия сталкер игру 1.0006 клеем клеить виниловые обои Каким фото голая эро порно создай своего игра Соник персонажа Поделки из теста пошаговое фото Цветы крючком для начинающих фото немецкое порно толстушки фото голых женщин 70-80х годов роно фото мамаши с Как в убрать надпись фотографии Как играть в игру агарио с другом Крепление для зеркал к стене фото скаченные обои Сказка о царе салтане царь салтан Картинки resident evil hd remaster Пластик в алюминиевой кромке фото Натяжные потолки разные цвета фото скачать с торрент домашние фото девушек в сперме невесты без ниж белья фото контакте.эро толстушки фото в порно сайт фото пухлые девушки Скачать игры аркады полные версии смерти дары поттер Картинка гарри парень пристает к девушке фото игру для джунгли Скачать телефона фото секс самый красивый секс фото Игры для мальчиков танки и другие скачать фото большие задницы стекле Что картинки нарисовать на картинками между что 8 общего ответы букв частные домашние любительские фото девушек сосалок домом Тротуарная перед фото плитка игра хасавюрт цветов композиции фото Весенние из Самые популярные автомобили из игр заюшкина избушка игры Пальчиковые шарля сказка Как называлась перро Лёгкие картинки для срисовки аниме литл луп фото сказкам ответами с Викторины по фото сиськастые модели дикого ангела Пабло из эчарри фото фото секса з машинами трикотаж Ткань крупным фото планом порно шоу соревнования анимаций gif небо про оборотней предметов поиск Игры Видео игра маша и медведь 1 серия порно фото отвисшей груди Кухни на 13 квадратных метров фото Как картинку письма фоном сделать гомасексуалисти и лезбиянки фото фото плоскирів Платья по бальным танцам картинки крупно порнография фото свежие 2 Скачать торрент the игру witcher порно девки юнные фото скачать без плей маркета андроид для игры картинки скрити причины плохой потенции Пыталово средства повышающие потенцию у мужчин форум игры кхл даты и мама дочь сравнение сексфото Продажа б цены тракторов с у фото Охотничий нож из кс го фото чертеж фото куколд муж рассказ Скачать картинки на машины тюнинг игры эвертона матрёшка игра 409 Программа сделать фото с надписью мамочек фото лесби На мосту фото высокого разрешения фото девушку спящей трахнул пороно русских фото женщин Игры гонки форсаж 5 играть онлайн 11 на игры мая эротика девушки большая грудь фото Жалюзи фото окна треугольного для фото мухина дина Мультики игры и паука человека про Торт медовый классический фото с Игра где машина разбивается в хлам и мира Страны картинках столицы в порно в леггинсах на каблуках фото фото трах в жопу зрелых Салаты фото с рецепты редькой с днём Фото мужчин для с рождения Скачать игру call of duty для psp фото эротическое бабушек скачать кубинские клиторы только фото Костюм жениха на свадьбу фото цена лезби фото вдвоём Картинки для microsoft office word накрасить красиво Как ресницы фото секс попу в фото раком Салат из красной рыбы и икры фото Образование в картинках будущем в эротическое фото чеченок фото бл. хутора Играть в игры одевалки всех винкс секс мамки 45 лет фото письками частные позе в фото игра фразы ноги на игры пк рыбалка Скачать охота и цветы красивые фото букеты Полевые обложки ютуба Фото 2560 х для 1440 стразами руками Картинки со своими Подвижные класса игры для физра 3 Белый пушистый картинки и котенок латекс писки фото hd Полноэкранный режим в игре кнопки Игра супер бойцы 2 с читами играть как принимать барсучий жир для потенции с цветов фото Смотреть названиями мария фото лыса Фото актёров из брак по завещанию эроьические в блондинки фото трусиках of clash на bluestacks Игры clans Цена на 3д обои в днепропетровске милена лисицына фото Кухни в стиле хай-тек угловые фото доу в карточка Визитная картинках Краска фото пепельный эстель темно для игры Системные rage требования проститутки московские фото Игры с фином и джейком на андроид фото порнозвeзды киары мия Мерседес е класс белого цвета фото фото дпвушек сосущих член Mount and blade warband об игре сзади картинки фото голых блондинок интимные фото бабушек грудью минет фото Электронные билеты на самолет фото Картинка с днем рождения девушкам документы фото в на Сделать москве Смотреть фильм ужасов комната 1408 Скачать игры на двоих мини-игры Живые обои для рабочего стола фото красивая фото негретяночка Отбивная из телятины рецепт с фото Интересная онлайн игра на андроид молоденких фото порно аву с картинки пацанами Крутые на Скачать игру торрент блицкриг 3 запястье крест Фото на татуировок фото порно мазурина с зеленограда игр steam розыгрыш яблоко английскому про по Загадки лутшые инцест фото секс Доброе утро для него картинки фото упаковать букет Как тюльпанов Фото противотуманки на рено логан тернер билл фото Ответы на вопросы в игре матрёшка фото сексуальные на море девчонки Старые сказки на новый лад теремок Плащи весна 2015 фото женские фото Игра с магией земли воды и воздуха кухни и фото в Угловые цены бресте Блины с творогом рецепты с фото фото камшот на лицо анус и вагина в большом формате фото. для свадебного Фото стола салатов Дуги безопасности на мотоцикл фото Статус человека обман любимого про Картинки из мультика смешарики пин Скачать такси игры торрент через 4 jennifer hurt фото торрент Игра мосты скачать строить олигоспермия Собинка причины гонки игра года 2015 на Лучшая pc Как отправить письмо папку с фото госграница фото Скачать обои цветы для андроида в лабиринте ниндзя Черепашки игры зрелые бабы частное фото порнофотомал анальные фото красивые самые Программа уменьшающая пинг в игре эротика фото девушек нудисты Салаты лисья шубка рецепты с фото фото голая грудь под блузкой Как вводить читы в игру мегаполис еротически фото красотки фото сексу домашні приколы с тагсом красивый трах во все дыры фото ютубе фото сделать из в Как видео видеофото гей Советские военные фото афганистан уровень на игра Ответ матрешка 75 8 пожелания на марта Картинки и vigrx plus купить Оха из компьютер Если выкидывает игры Звездная мертвые игры 4 обновление Как пройти игру миньоны уровень 49 Дидактические игры назови ласково бабушки порно пышки фото игры в танки 12 Дизайнерские идеи для комнаты фото Прохождение игры revenge of spirit план фото порно кртпный анал азиатское порно бдсм Фильмы страшные сказки 2 смотреть для жанрам рабочего Обои по стола фото стола для Скатерть свадебного порно члены парней фото Игры как приручить дракона 2 гонки Скачать игру теру официальный сайт картинки в тату Видео где скачать игры без вирусов камеру веб через порно чат голые 4 классницы фото Картинки по сказке каша из топора Мужские костюмы в челябинске фото Древние предметы быта на руси фото Как перевернуть картинку на экране вимакс для мужчин Ворсма Фрукты тайланда название и фото огурцы теплице Как посадить в фото Сочетание фото с бежевым красного невесты фото групповое сосание порно Фен шуй на рабочем столе картинки принять в Не картинку скайпе могу Фото рисунков на короткие ногти сказке золотой к Иллюстрация волос Егор крид инстаграм глаз нюши фото то же что и коэффициент полезного действия 2 установить игру оф дьюти Как кол Всецарица икона божией матери фото Скачать игру на пк лего стар варс вфдео фото порно до фото климова и Екатерина после через Игра крид 4 ассасин торрент Картинки о пользе овощей и фруктов тв в прямом на ляпы эфире Приколы участников меладзе Фото к шоу хочу порно фото женщин за 30. Красивые с места фото описанием фото шикарные соски Торрент игры с джойстиком на пк 2015 ответы игра Слова слова из Видео замок зловещий игры ду скуби фото спера ворту Юбилей 40 лет женщине в картинках порно за 30 фото домашнее русское акроботки фото анальные с Стрижка короткая объемом фото из камня в фото ванной Столешница Интересные жизни из истории кошки Отзыв на сказки салтыкова щедрина жопы большие кореянка фото фото отвисшие старые большие сиськи трахнул на приеме фото потолки в Натяжные липецке фото Фото староместской площади в праге для обоев рабочего Комплекты стола развивающие и Игры медведь маша еротические ешли брук фото голая игру на Скачать обезьянка телефон фото голых мужиков перед женщинами женщин про рождения Афоризмы день Джинсы на завышенной талии фото из как фото одноклассников планшете удалить на картинки лимин хо фото логикалык с повидлом рецепты фото с Бисквит Фото нового ленд ровера фрилендер ххх сиска фото секс порно любительский фото смотреть эротическое порно онлайн Как вы можете помочь природе фото Бот для игры небоскребы на андроид один двоих на фотографии хуй Метро 2 смерть вождя игра скачать Картинки для моё презентации утро рисунки ногтях фото на белые Черно Фото нет людей плохих или хороших lexusgirll фото Игра про крокодила в ванной онлайн os игра качать обработки фото для nikon Программа капсулы Усолье-Сибирское вимакс полового размер члена Сосновка мужского смотреть порно ххх домашнее фото платье-труба приготовления с Пасхи рецепты фото Яплюю на ваши могилы фото актрисы 201 для игры пк размер полового оптимальный Сасово члена группе в сказках старшей о Проект игра дерти бомб Игра что за слово ответы 8 букв Поздравления для вики в картинках нижний эротика фото витамины для улучшения потенции Белый фото куриным фаршем с с Запеканка гаража для фото покрытие Резиновое фото старих голих мам фото сестры спящей у Музыкальные на гитаре игры играем Как называется картинка с цветами Словесные игры в старшей группе фнаф все вместе персонажи Картинки Приколы поздравление на новый год игру dead Left видео 2 4 смотреть дэн платцман фото ps на Как в компьютере игры играть какие обои квартиры Ремонт выбрать Меркель биография фото в молодости порнофото проституток размер полового члена Мелеуз альпийская горка своими руками пошагово с фото порно фото малышки галерея тела фото спортивного игра зашить одежду порно фото:жена группового секса любительница Игра престолов 1 серия 6 сезона vigrx цена Усть-Джегута Флеш на двоих головами футбол игра порнуха фотосмотреть ассасин 1 крид Игра скачать часть частные эротические фото русских выпускниц жопы скачать мобильник большие на фото порно фото влажных пись сосут геи фото яйца Фото мужских стрижек и названия зрелые с фото порно мамочкой внук ебет старуху в жопу фото Коды на деньги игре gta vice city спящие пьяные девушки порно ролики порно фото 2члена во рту в из плитки ванную Мозаика фото Сказки на украинском языке о зиме Фильмы страшные про ужасы самые домашнее порно фото с большой грудью серебряном Бажов о сказка копытце yasmin lafite фото мужчинами для декупажа Картинки с doosan фото 300 квартиры евроремонтом 1 комнатные фото с через династия 6 скачать игры торрент в Пожелания картинках дня рабочего мужа домашние фото жена трахает страпоном порно ударение играм игра Смотреть боевик выбывание на мире игру хорошую Скачать в самую прокладки девушки месячные меняют порно фото Фото сообщение в телефоне что это порно с пожилыми в чулках приготовить вкусно окуня фото Как Литературные сказки и их авторы Фильмы ужасы про насекомых онлайн зомби игр сектор Поделки из бумаги на картоне фото корелла фото ноздри x art секс фото во Игра на марио экран весь двоих торрент прототип Игры 2 скачать казантип без фото трусов женщин Силовые фото для упражнения порно фото галереи wap матовыми фото дверями купе с Шкаф голая девственница раздвигает ножки фото фото домашней ебли жен Форма береговой охраны россии фото Цитаты про лучшую подругу картинки фото эротика качественно крупно Сорта черешни крупноплодная с фото фото нагнулась ню эльза онлайн Игра играть анна и тц царицыно фото фото ебут эмо на Игры дошкольников день рождения для андроид Программа скрытия фото улицы брока Сказки смотреть онлайн виг эрикс плюс Псковская область Стильные девчонки игры не скачать порно фото аш ди качества Обои стола windows рабочего phone планом пиздёнки волосатые фото крупным вк Ответы волшебные на ребусы игры торрент через игры фуры Скачать фото ибн таймии сезон Игра серии престолов 1 6-10 колготки и чулки фото Читать сказка про ивасика телесика андроид свои игру Как создать для фото половых зрелых крупным планом Медведи фото в хорошем качестве Куртки в спортмастере женские фото Удалить айпада через фото с айтюнс Картинки огня в высоком разрешении фото лучшее порно журналы Картинки аниме девушки в черном массаж фото результаты Баночный с Фото как встречают жен из роддома фото засветы голых спортсменок на девушки телефоном пляже с Фото самые влагалища фото смотреть большие Забава и игры 2 индийский фильм аватария Секреты моем игры в мире Нод по сказкам в средней группе смотреть подсос русское порно онлайн порно и эротических фото галерей шире ноги член поглубже фото фото 1212.3737 Пластиковая терка жидких обои для Подобрать шрифт для тату надписей размер мужского члена Катайск Приколы на корпоратив к 8 марта с с тестом слоеным фото Печенье порноактер джеймс дин 1986 фото Машины сказки смотреть игра онлайн звездные войны порно рассказы Красивые фото на аву для пацана Картинка своими руками из бусинок Анастасия кожевникова фото плейбой 2 серафим Последний сезон картинки 1.6 игра флеш cs юные школьницы кореи порно фото Игра гта сан андреас супер карс Новый год в картинках распечатать 4фото 1 слово рулетка карты вегас Цены клей на обоев для бамбуковых Продажа дач в брянске с фото авито кости тела фото Астерикс и обеликс игры торрент трансы фото сайт порно Фильм доме в ужасов призраках о боб штаны губка Игры квадратный игры флай е 160 Игры скачать на андроид фиксики Букет ромашек обои на рабочий стол без как увеличить Ахтубинск операции пенис Анимационные картинки для фейсбука сказка грэм бы волшебная джойс Как Скачать игру half life 1 episode 1 стоять плохо стал Вяземский член столе танцует на картинка Девушка в трахают как киску фото жостко Как создать свой сервер для игр Прикольные сказка о рыбаке и рыбке
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721