Основні положення щодо діяльності лексикографічної лабораторії LEXILAB

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Факультет романо-германських мов

Лексикографічна лабораторія

LEXILAB

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ

Лексикографічна лабораторія функціонує при кафедрі лінгвістики факультету романо-германських мов Національного університету “Острозька академія”.

Тема досліджень лабораторії: «Лексикографічні та корпусні технології опису мовної системи», державний реєстраційний номер 0109U007879.

 

Основні завдання LEXILAB: дослідження, впровадження та методичний супровід змісту, методів, технологій та засобів сучасної лексикології, лексикографії та корпусної лінгвістики, а саме:

–         накопичення текстового матеріалу (створення корпусів) для забезпечення прикладами лексикографічні роботи та для навчальних і перекладацьких цілей;

–         створення фонду електронних та друкованих словників різних типів;

–          включення в навчальний процес факультету романо-германських мов наукового доробку LEXILAB у зміст спецкурсів, наукових семінарів, наукових робіт студентів, аспірантів;

–         вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду розвитку науково-дослідницьких систем у сфері лексикології, лексикографії, корпусної лінгвістики, термінознавства та термінографії; поширення педагогічних інновацій та новітніх освітніх технологій, досягнень науки та передових ідей в практику;

–         створення словників одного чи декількох письменників, словників авторів одного літературного напрямку чи часового періоду, навчальних словників для ВНЗ та шкіл, термінологічних словників та лексикографічних баз даних для систем автоматичного перекладу та електронних словників;

–         створення студентських проблемних груп “Лексикографічні аспекти дослідження сучасної англійської (німецької, французької, іспанської, польської, української) мови” та “Мовна екологія та лінгвокраїнознавство”, члени яких братимуть участь у наукових студентських конференціях, виконуватимуть та захищатимуть дипломні роботи з цього напрямку, організовуватимуть, проводитимуть та відвідуватимуть семінари-практикуми з вказаних напрямків.

 

Структура LEXILAB: у лабораторії працюють науковці, аспіранти, пошукувачі, студенти, які формують:

Галузеву раду – мовознавці, які безпосередньо працюють з мовним матеріалом:

Яворська Галина Михайлівна, доктор філологічних наук, професор

Коцюк Леся Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент

Крайчинська Галина Вацлавівна, кандидат філологічних наук, доцент

Новоселецька Світлана Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент

Ковальчук Інна В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент

Поліщук Вікторія Леонідівна, аспірант

Береза Тарас Андрійович, перекладач, письменник, упорядник двомовних словників та електронних авторських видань

Панасюк Діна Вячеславівна, пошукувач

Тишко Олена Василівна, пошукувач

Пелипенко Ольга Олександрівна, старший викладач

 

Міжгалузеву раду – науковці та спеціалісти з інших галузей знань, які залучаються в залежності від мети певного проекту.

 

Діючі проекти лабораторії LEXILAB:

 1. Створення енциклопедичного словника-довідника лінгвістичних термінів і понять. – керівник проекту Коцюк Л.М.
 2. Створення спеціалізованих лексикографічних баз даних Multiterm автоматичної системи перекладу TRADOS (сфера комп’ютерних систем та мереж, страхування, Google). – керівник проекту Коцюк Л.М.
 3. Створення корпусів текстів. – керівник проекту Коцюк Л.М.
 4. Організація навчально-методичних семінарів «Корпуси текстів у лінгвістичних дослідженнях», «Ефективне використання словників», «Новинки у сфері лексикографії».
 5. Проект “Інноваційні словники” – керівник Береза.Т.А.

 


ПРОЕКТ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО СЛОВНИКА-ДОВІДНИКА ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ (ЕЛЕКТРОННА ТА ПАПЕРОВА ВЕРСІЇ)

Актуальність та новизна проекту

Українська лінгвістична термінографія представлена досить бідно. Результатом діяльності слугують такі роботи:

1) на сайті лінгвістичного порталу Mova.info представлено лінгвістичну енциклопедію, яка складається всього з двох розділів «Події» та «Особи», Вікіпедія – сторінка «Лінгвістика» все ще відноситься до категорії сторінок, які потрібно доробити; 2) на окремих сайтах можна знайти закладки, де пропонується глосарій або словник лінгвістичних термінів, зазвичай невеликого обсягу (http://znatok.ua/ua/terms, http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm – короткий словник перекладацьких та лінгвістичних термінів, http://www.tnpu.edu.ua/subjects/83/17/Etnolingvodudaktuka/First.htm – як додаток до підручника «Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника», http://dls.kherson.ua/Dls/default.aspx?module=document&m=64&d=2723 – практичний словник-мінімум лінгвістичних термінів);

3) паперові словники, зазвичай застарілі, не вміщують терміни, які з’явилися з появою нових галузей лінгвістики (Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. — К.: Вища шк. Головне вид-во. — 1985; Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – 224 с.; Кротевич Є., Родзевич Н. Словник лінгвістичних термінів / За заг. ред. С.В. Кротевича. – К.: Вид-во АН УРСР, 1957. – 236 с.; Словник лінгвістичних термінів / Укл.: Левицький В.В., Іваницька М.Л., Іваницький Р.В. – Чернівці: ЧДУ, 1996. – 29 с.

Як видно, сучасні українські словники лінгвістичних термінів ставлять перед собою скромну мету, обмежені обсягом матеріалу та не завжди включають в себе новостворені терміни науки про мову. Абсолютно очевидним є те, що перелічені довідники не можуть задовольнити потреби українських мовознавців та спеціалістів суміжних наук в компактному, достатньо авторитетному та такому, який задовольняє вимоги сучасного мовознавства, словнику лінгвістичних термінів. Укладання такого словника – нагальна потреба української лінгвістики. Простий перекладний словник не здатний повністю вирішити це завдання, а може запропонувати тільки попередній компромісний вихід. Редакційна колегія пропонованого словника пропонує крім тлумачень різними галузями лінгвістики задіяти ще й його переклад.

Переваги

Будь-який словник наукової термінології є втіленням певної наукової думки. Саме в силу цієї обставини перевагами “Словника-довідника лінгвістичних термінів” серед інших як вітчизняних, так і зарубіжних видань такого типу визначаються тим, що тлумачення термінів подаються з оригінальних праць науковців із зазначенням автора та праці, а наявність відповідників цього терміну в англійській мові дає можливість крім тлумачення дізнатися про відповідник даного терміна в термінологічній системі іншої мови.

Крім того, пропонується створення бази даних для можливості користування словником у електронному вигляді, зокрема у навчальній системі Moodle, розділі ВІКІ.

 

ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ БАЗ ДАНИХ MULTITERM ДЛЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕКЛАДУ TRADOS

 

Стан виконання проекту:

 1. 1.     Підписано угоду з перекладацькою агенцією «Лінгвістичний центр» (м. Львів) про співпрацю.
 2. 2.     Та основі перекладів, здійснених вищеназваною агенцією, створено базу даних MULTITERM для автоматичної системи перекладу TRADOS – комп’ютерних термінів, які використовуються корпорацією Dell для опису своєї продукції.
 3. 3.     Розпочато створення бази даних термінів продукції SONY.

 


ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ КОРПУСІВ ТЕКСТІВ

 

АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Проект передбачає роботу над створенням корпусів текстів:

а) корпус української англійської мови – пошук та впорядкування усних та письмових (друкованих) текстів, представлених англійською мовою українцями (учнями шкіл, студентами, перекладачами, підручники для навчання англійської мови та ін.) у вигляді корпусу;

б) корпус міжнародної української мови – пошук та впорядкування усних та письмових текстів, представлених українською мовою іноземцями-не громадянами України (росіянами, поляками, канадцями та ін.) у вигляді корпусу;

с) корпус спеціалізованого наукового мовлення (напрямку «Філологія») – пошук та впорядкування у вигляді корпусу наукових статей, надрукованих у збірниках, затверджених ВАК України як фахові з напрямку «Філологія»;

 

ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (РОЗРОБКИ):

Об’єктом розробки є усні та письмові (друковані) тексти, представлені: англійською мовою українцями (напрямок а)), українською мовою іноземцями-не громадянами України (напрямок б)); наукові статті, надруковані у збірниках, затверджених ВАК України як фахові з напрямку «Філологія» (напрямок с).

Предметом розробки є корпусні технології представлення мовної системи.

Проблема, що вирішується: створення перших в Україні корпусів текстів, які стануть автентичним джерелом для подальших наукових досліджень сучасної української мови, англійської мови як іноземної, спеціалізованого наукового мовлення.

 

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Метою проекту є впровадження корпусних технологій представлення різних текстів сучасної української та англійської мови, а також створення лексикографічного продукту з використанням корпусних технологій.

Практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проект: створення корпусів текстів:

а) Корпус Української Англійської Мови (КУАМ) – пошук та впорядкування усних та письмових (друкованих) текстів, представлених англійською мовою українцями (учнями шкіл, студентами, перекладачами, підручники для навчання англійської мови та ін.) у вигляді корпусу;

б) Корпус Міжнародної Української Мови (КМУМ) – пошук та впорядкування усних та письмових текстів, представлених українською мовою іноземцями-не громадянами України (росіянами, поляками, канадцями та ін.) у вигляді корпусу;

с) Корпус Спеціалізованого Наукового Мовлення (КСНМ) (напрямку «Філологія») – пошук та впорядкування у вигляді корпусу наукових статей, надрукованих у збірниках, затверджених ВАК України як фахові з напрямку «Філологія»;

Значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем: оскільки лінгвістичне дослідження не залежно від історичного періоду і рівня розвитку мовознавчої науки ґрунтується на мовному матеріалі, а корпусні методики уможливлюють збір, опрацювання, зберігання великих за обсягом текстових масивів та забезпечують межову швидкість екстрагування лінгвальної інформації з них, то побудова спеціалізованих електронних корпусів текстів для національної мови є не лише бажаною, але й необхідною для здійснення як класичних досліджень мови на базі кількісно іншого мовного матеріалу, який забезпечує корпус, так і вивчення, аналіз, опис мови у контексті нових напрямків. Важливо, що корпусно-базовані дослідження мови через обсяг аналізованого матеріалу (мільйони слововживань) і технічні можливості корпусного інструментарію здатні виявити такі мовні реалії, про які донедавна вчені навіть не підозрювали. Лексикографічні ж дослідження, базовані на корпусах, приносять користувачам словників факти про реальне функціонування мови.

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

У межах класичної лінгвістичної традиції збір мовних даних завжди був і залишається складним технічним завданням, оскільки йдеться про ручне довготривале опрацювання письмових текстів, опитування інформаторів, анкетування, створення традиційних лексичних картотек тощо. Існують також інші проблеми, пов’язані з традиційним збором мовного матеріалу, зокрема його поновлення, пошук необхідних одиниць у кількамільйонних картотеках, віддалений доступ, або взагалі відсутність його у, так званих, неелектронних базах. Комп’ютерні технології, прийшовши у лінгвістику, запропонували свої технічні можливості для оформлення, зберігання і пошуку мовного матеріалу на машинних носіях, який може бути організований як база даних, машинний фонд або, останнім часом, корпус текстів. Про популярність та інтенсивність розвитку корпусної лінгвістики свідчить як чимале число теоретичних і технологічних праць, підручників так і самих корпусів. Йдеться про праці Х. Кучери (Francis, Kucera 1979), У. Френсиса (1983), Д.Байбера (Biber 1990, 1992) Дж. Синклера (Sinclair 1994), В. Тойберта (Teubert 2000), Ґ. Кеннеді (Kennedy 1998), Н. Іде (2000), М. Банька (Bańko 1994-1996; 2003), T. Ерявця (Erjavec 2001), Й. Гаїча (Hajič 1998), А. Баранова (2001), С. Шарова (2002), В. Рикова (2001а, 2001б), Л. Ричкової (2002, 2003) та ін. Для лінгвоукраїністики побудова корпусів перебуває на початковому етапі розвитку та базується як на теоретичних положення, розроблених для інших національних мов, зокрема для англійської (Brown Corpus, British National Corpus), французької (FRANTEXT), чеської (Českэ Nбrodnн Korpus), польської (Korpus Państwowego Wydawnictwa Naukowego) та російської (Большой корпус русского языка, Национальный корпус русского языка), так і на працях українських комп’ютерних лінгвістів, які розглядають проблеми співзвучні з проблематикою корпусного мовознавства, Т. Грязнухіної (1983), Н. Дарчук (2000), Є. Капріловської (2003), Н. Клименко (1990), В. Перебийніс (1981) В. Русанівського і Н. Клименко (1995),  Пещак (1999) та ін. Українським мовно-інформаційним фондом НАН України під керівництвом О. Демської-Кульчицької вже створено Український національний корпус та у тестовому режимі працює Корпус текстів української мови. Створення корпусу української англійської мови є вкладом до міжнародного проекту International Corpus of Learner English, який діє при Центрі англійської корпусної лінгвістики, Бельгія. На даний час представлено підкорпуси 19 різних країн (E2 French, E2 German, E2 Swedish… ), серед яких української англійської не має.

 

МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ

Планується, що стосовно обсягу Корпус Української Англійської Мови (КУАМ), Корпус Міжнародної Української Мови (КМУМ) та Корпус Спеціалізованого Наукового Мовлення (КСНМ) будуть середніми і при їх побудові виконуватиметься така стратегія укладання: 1) нижня статистична межа кожного з їх підкорпусів в 200 тис. слововживань; 2) можливість перманентного поповнення корпусів текстовими даними; 3) без обмежень на верхню статистичну межу. За структурою пропоновані корпуси матимуть вигляд „генеральний корпус – система підкорпусів”. Для КУАМ вважаємо за доцільне спеціалізувати підкорпуси за хронологією, усним чи писемним представленням. Для КМУМ підкорпуси спеціалізуватимуться за географічним принципом та хронологією, для КСНМ – за сферами науки. Усі пропоновані корпуси характеризуватимуться як: а) дослідницькі: орієнтовані на широкий клас лінгвістичних завдань; б) фрагментні: будуються з текстових фрагментів, тобто уривків текстів, відібраних за попередньо детермінованими засадами відбору текстових даних до корпусу; в) мішані: передбачено введення текстових фрагментів обидвох варіантів реалізації мовної системи – писемних і усних (за винятком КСНМ, де представлятимуться тільки друковані фрагменти); г) динамічні: передбачають константне поповнення множини корпусних текстів; ґ) синхронно-діахронні: охоплює текстовий матеріал, організований як система підкорпусів генерального; д) специфічного мовлення: з урахуванням територіальної специфіки та сфер застосування; е) мономовні: тексти, що увійшли до корпусу є результатом мовної діяльності носіїв однієї мови; є) морфологічно анотовані: усі текстові дані розмічені до рівня слова і кожне слово передбачає маркування частиномовної належності та відповідних морфологічних значень.

 

ОЧІКУВАНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ:

В результаті роботи планується отримати корпуси, призначені для таких сфер застосування: а) морфолого-синтаксична, де передовсім визначатимуться квантитативні характеристики слів з різним лексико-граматичним значенням в українській мові як іноземній та українському варіанті англійської мови мові як синхронно (аналіз одного певного підкорпусу), так і діахронно (аналіз підкорпусів різних періодів); вивчити структуру і лексико-граматичну семантику різних частин мови; встановити максимальну vs мінімальну vs оптимальну довжину речень, порядок слів у реченні, дослідити функціонування активних і пасивних конструкцій в динаміці та ін; б) лексикографічних – де факто лексикографія детермінувала корпусний принцип організації даних природної мови, але лише поява машиночитаних корпусів реально уможливила швидке виконання лексикографічних завдань, про що, зокрема, говорять Т. Макенрі й А. Вилсон: „лінгвіст, який має до своєї диспозиції корпус або інше машиночитане зібрання текстів, може викликати всі приклади на всі необхідні слова або фрази з багатомільйонних текстових корпусних ресурсів впродовж кількох секунд” (McEnery, Wilson 1996, 43), що дозволяє укладання словників і їх перегляд набагато швидше, ніж у, так званий, докорпусний період, і таким чином, подання сучасної інформації про мову. Крім того, виходячи з корпусних можливостей, можна поглибити або розширити словникові дефініції, оскільки корпус забезпечує значно більше число реальних мовних прикладів, які можна легко пересортовувати і об’єднувати у групи для здійснення того чи іншого аналізу. Не кажучи уже про можливість, за умови використання даних моніторного корпусу, фіксувати терміни та неологізми, розширювати або звужувати значення слова або баланс між вживанням лексичних одиниць, залежно від стилю і жанру конкретного тексту;

в) контрастивний аналіз варіантів української та англійської мов (наприклад, діаспорний варіант української мови та українська мова, вивчена поза межами країни), що може зумовити його використання у мовному пануванні, формуванні мовної політики, організації антинівеляційного захисту сучасної української мови.

г) методики викладання української та мови як іноземної та методики викладання англійської мови для українців, де корпусні дані та можливість швидкого різнорівневого пошуку забезпечать дидактичний матеріал для аналізу і засвоєння граматичних та лексичних знань учнями і студентами, а, крім того, завдяки здатності викликати комбінації слів, а не індивідуальні слова, учень або студент має змогу детальніше вивчити синтагматичні реляції між різними мовними одиницями.

Загалом, як засвідчують досягнення корпусно-базованих досліджень у англо-саксоністиці, романістиці, германістиці, частині славістики, корпусно-базовані дослідження мають ряд переваг щодо класичних, реалізованих без корпусу текстів і корпусного інструментарію. Це, по-перше, швидкість екстрагування та сортування / пересортування великої за обсягом лінгвальної інформації. По-друге, великі обсяги інформації. По-третє, набір даних, які уможливлюють дослідження як мовної системи, так і її реалізації у достатньо широкому синхронно-діахронному спектрі. По-четверте, можливість багатократного звертання до корпусу з найрізноманітнішими запитами за інтра- та екстралінгвальною інформацією про українську мову. І, по-п’яте, забезпечення межової точності та надійності зберігання всієї інформації, яку містить текст.

 

ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ:

Створені корпуси стануть автентичним джерелом проведення вибірки у загальних та контрактивних лінгвістичних дослідженнях, дослідженнях з методики викладання мови, лексикографії та термінознавства на всіх рівнях написання наукових робіт: від випускних бакалаврських до докторських дисертацій. Також вони слугуватимуть основою різноманітних досліджень при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях, у виданнях з Переліку ВАК України, у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та інші); при підготовці монографій (в тому числі вітчизняних, академічних чи закордонних видавництв), підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом МОН України). Теоретичні засади та методика створення корпусів стануть у пригоді при розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі.

 

Стан виконання проекту:

 1. Розпочато збір студентських есе (40 шт.). Вони внесені до бази даних з метою створення корпусу української англійської.
 2. Налагоджено співпрацю з Центром Англійської Корпусної Лінгвістики, (Бельгія) та обговорено етапи роботи та вимоги до корпусу української англійської мови, який увійде до Міжнародного Корпусу Студентської Англійської (ICLE). У межах цього проекту відбувається співпраця з Лабораторією комп’ютерної лінгвістики Київського лінгвістичного університету. 

 


ПРОЕКТ “ІННОВАЦІЙНІ СЛОВНИКИ”

 

Новаторська серія “Інноваційні Словники” започаткована у 2006 р. Керівник проекту – Тарас Береза.

Серія “Інноваційні Словники” – це новаторська розробка у галузі прикладної лінгвістики, створена з метою популяризації українського слова та вивчення англійської мови. Проект органічно поєднує найкращі компоненти програмного забезпечення та лінгвістичного матеріалу, що робить її невід’ємною частиною сучасного лінгвістичного простору.

Серія “Інноваційні Словники” – унікальний науково-популярний електронний продукт, що надає користувачам можливість швидкого пошуку та ефективного використання необхідного матеріалу.

Серія “Інноваційні Словники” – започаткована у лютому 2006-го року і налічує наступні продукти:

 • «Швидка перекладацька допомога» (у співпраці з Лінгвістичним Центром, м. Львів).
 • «Так кажуть» Перший українсько-англійський англо-український словник народної мудрості.
 • Практичний англо-український словник фразеологічних синонімів
 • Виняткове зібрання краєвидів у прозі «Яка краса!»: Класика. Бестселери. Улюб-лене.
 • Виняткове зібрання характерів у прозі: Трилери. Драми. Детективи.
 • Українсько-англійський юридичний словник. Усталені звороти.
 • Українсько-англійський економічний словник. Усталені звороти.
 • Електронний посібник для вивчення англійської мови.
 • Collocations/Словосполучення
 • Антологія світового афоризму

Програмне забезпечення та зручний інтерфейс забезпечують максимальну зручність, навігацію та ефективність користування словниками Серії. Усі продукти Серії доступні авторизованим користувачам на сторінці www.folk-dictionary.com


ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ «КОРПУСИ ТЕКСТІВ У ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ», «ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ СЛОВНИКІВ», «НОВИНКИ У СФЕРІ ЛЕКСИКОГРАФІЇ».

 

Стан виконання проекту:

 

 1. 1.     У межах навчально-методичного семінару кафедри англійської мови та літератури проведено семінар на тему «Ефективне використання словників на заняттях з практики англійської мови»
 2. 2.     В рамках міжнародної наукової конференції «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість» проведено семінар на тему: «Використання інтернет-ресурсів корпусної лінгвістики при навчанні мові»
 3. 3.     У навчальний план факультету романо-германських мов введено курс «Корпусна лінгвістика» та «Актуальні питання прикладної та комп’ютерної лінгвістики»
 4. 4.     Введено написання дипломних та курсових проектів за прикладними темами лабораторії.

 

Завідувач лабораторії                                    доц. Коцюк Л.М.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay with writing english help hindi my in name write existing plan an business business a do need buy you to buy nizoral uk edu essay help homework algorithm help with help need i my paper marketing homework with help paper targets gun sale for homework geology help in involvement homework parent dissertation help the writing with uk essay in homework uk helper manager resume for position sales dissertation essay 3 for resume sample mental counselor health dissertation by powered vbulletin buy template let business to plan in sri lanka ladies dating service resume linkedin writing mindy matt kaling ben and dating liv3 help homework assignment me my accounting do for an essay cheap order online twp allegra clinton communications direct 6th cv writing services queens homework depressed im cant my i because do classification drug lotensin writing descriptive essay help my do paper essay internet achat rhinocort sur cheap relafen 10 for mg kris barry dating williams home medical for my do work me resume services toronto writing reputable email essay college buy sent writing white guide paper top custom services essay analysis essay thematic writing nj resume services best teachers for no representative cover for sales letter experience buying students papers online a buy masters dissertation should on reflective what essay my i write online smocking without patch stop prescription buy raisin in on sun essay a the writing vocabulary words essay application composition help homework an chronological essay order of protonix mg 20 reviews algebra homework help with 1 need writing personal service school statement medical homework math help dividing fractions service papers writing term disorder stress traumatic post macbeth essay engineering paper custom research essay buy paper service paper writing apa resume merchandiser for sample cheap moxin brother essay 1984 big on without calan prescription line thesis ucla phd homework help blogspot buy paper tissue online to acquiring hydrea quick online noroxin homework coding help medical home online depot resume order story the introduction essay an hour of essay economics writers articles eating disorders homework warming help global chase dr dating speed house ceaser julius on help homework with how write my resume summary to essays need help writing with i thesis intention purchase the writing best essay sydney deals speed dating groupon pa essay help school symptoms disorder post stress dissertation research buy apa papers close help reading essay essay your buy service writing profile linkedin best illustration a essay writing help you do for your homework homework help optics strength my personal research for paper introduction help essay do my 2014 admission movie review kite runner equations help homework graphing my me doing homework for online dating powiek palety online do cieni letter a application of writing segregation essay homework study help for letter officer border cover defence doctoral dissertation cage bird plans pheasant admission legitimate editing essay services urdu in buy pakistani be pakistani essay paper research desk help on bergeron argumentative essay harrison me write help dissertation my thesis help wordpress with services writing statements personal an me can who do for essay paper help research literature essay sale cheap for a buy thesis pay me can for my who write paper to i write someone pay need my dissertation to discipline military essays definition brand dove a evolution of need i homework math help essays and written jay hamilton madison by dissertation tools best writing websites essay review a writing book sale flash paper for gun free online help homework for good help thesis format for resume mechanical 35 guys younger for dating over women company freelance uk writing no no to where buy where fees prescription mentat to buy illegal buy an essay essay community your helping paper research conclusions writing help help dissertation online essay written by kids design dissertation industrial with help depression ways to simmons lili dating januvia approval prior plan humana enhanced services writing article seo service cheap resume essay help yale bressay up helly a speech purchase writing essay books you more homework does learn help reviews services resume writing job cover sample for media letter best buy resume keep applications write how arabic in letters name to my biography writing services sales for sample position resume site report writing university book review help homework muscle lexapro relaxant students school for middle homework help plagiarism papers"" university no assignment writing law service help writer essay professional britishdissertationeditors site dating funny messages doctoral dissertation jungs help essay and order law situation mg voltarol 50 cheap 1286 cost eriacta essay buying custom list for to sales skills resume on earthspace science help homework customer relationship phd thesis management kanyang pdf sa free pagdating literature for review write me a letter write of insurance appeal to how medical for your for medical statement school personal to how write writer manila plan business on price cytoxan coupon best dissertation abstracts canada homework schools for co helpline wise swot for buy analysis best text thesis chula full sample for resume medical letter cover assistant me essay reasons to hire writing brampton services professional resume best service writing article assignment answers help celta 1 with architectural dissertation technology research war paper civil site writer essay statements personal writing essay application best service college books writing quadric phd simplification polygonal thesis based surface write blogspot my paper writing essay service help resume help online writing essay law help school essay this buy writing about all technical help online assignment companies homework help curie marie writing resume best nursing services online homework schools essays in writings custom testimonies титек фото огромых мамки фото взрослые повысится курить потенция бросив женщины секс беременной Фото с глазами завязанными фото девушки фото сестры спящей фотографии порно моладых шлюх хентай фото лизы симпсон чтобы член был тверже Севск и мать фото секс инцест сын Фото полукровок зрелых голых сисек фотогалереи голых ее порно извращение фото и жена фото ахорошом формате пизды порно фотографий групповой секс порно фото ебли лучшее сзади голые бёдра фото женские вид горячая секси мамаша и сын фото фото мужчины Небритые определение экология папа фото секис порно фото лысых девушек фотоподделки знаменитостей фото фото подворотни телки обсыкают любительское фото ножек в мини женская влагалище в разных ракурсах смотреть фото крупным планом. фото голых проституток письки с часное одной симейной интим парой фото фото порно секс в тольятти колхозный бисекс фото порно фоточки сиськи Интимные фотографии российских спортсменок фото рабочие анусы руской молодёжи голой фото молодые порно самые порно фото модели без самые фото лифчика большые сиськи Джена пресли фото голая большие пизды в мире фото сборник фото красавицы эротика парнуха фото волосатые фото красивых девушек голых в постели видео секс групповушка фото Фотосессия обнаженных звезд экран для проектора купить цены звездные волки 2 гражданская война скачать торрент Писюны фото крупно фото зои кастильо фото Порно домработници порно актриса selena фото как удовлетворить девушку в сексе Тульская область писи фото увеличенные парни фото голые обнажоные в фото. чулках брюнетки красивые самые планом попа фото пизда крупным танкиста фото три фото ебли жопастых узбечек фото американских зрелых дам дня девки фото кубинские фото голых учителей японок жестокий анальный фото секс девушек Порнофото брюнеток-каре на трахнулись фото с сестрой торговые игры pc сосок любительское фото игры крутые на андроид самые класс задания языку английскому по 2 игры стройные ножки брюнетки фото с членом hq Порно фото пяних мужиків условиях улучшение Салават потенции в домашних фотопорно шелест ольга фото на порно сосках сперма порно фото хорошие сеты фото порно сарых женщин фотографии без трусов в женщины юбках еро фото галиреи зрелих анал зрелых порнофото украинки порно член небритый фото возрасте в порно госпожа ххх порно фотоподборки порнофото члены реальные картинки с днём рождения от коллектива ами мебель пинск сама четкая попа фото порно фото беременных в трусиках как нарастить член дома Починок Пьяную спящую трахнули фото ебля фотопорно школьниц сексуальные фотосессии пары фото bethanie badertscher is in a pink top looking hot викинги сериал актеры и роли 4 сезон сосут фото член бабы дрочат фото трансекссуалы скачать фото дома голых видео фото и контактные телефоны проституток и интимфото членами фото девушки с мужскими 35 небритая фото мамка дома лет худые и голые девченки.фото крупными порно фото семейный отдых личные фото видео госпожа порно жена русских бисексуалов фото смотреть фото моих сильно ножки и однокласниц сексуальные подруг и секс фото мамой видео анальный с 69 репортаж в сексе про позу фото скрытая касера порно как увеличить объем пениса Красноярск фото порноактриса siri в пизду засунул фото жопу фото жестокое порно планом в крупным фото пизда тётки женой по порно с русски возбужденный фото гинеколог трахает секс фото зрелих і грудастих все модели в playboy журнала фото актриса милая фото самая порно поздравление учительнице с днем рождения новый 2015 фото Группа состав на-на красивые фото позы секса верблюжи фото лапки трусиках порно в Частное ххх фото бисексуалов анальный секс фото алета оушен фото полненкие женщины за обаятельных Фото 30 женщин Красивые женские купальники-фото жопа купальнике большая порно фото алиса порно ретро Девушка оседлала фото средние размеры пениса Орлов новинки порно сайт Силиконовая грудь порно фото фото порно онлайн лена смотреть ленина голая фото боди порно арт обмен видео фото жен в писе пальчик фото рту фотографии двумя сразу с членами во мамаш. зрелых русская фото любительское порно фильмы фильмы порно онлайн русс Сиськи огромных размеров.фото приват фотографии Фото красоток голыми с фото штанами расстёгнутыми девушек смотреть со порно фото тетками русские зрелыми кряк для ними игр с инцеста родными фото поза как писующая женщина фото фото голых деревенкских девчёнок частные фотографии очень большого хуя анальное фото домашнее почта яндекс главная страница вход ввести логин и пароль большие дилдо Фото эксперименты над киску и анал фото фото юбками піськи під смотреть смешных кошек и котов и котят ножки порно roads фото Angela испачкал член в говне фото суд районный новокузнецкий каникулы в порнографии У фото массажиста пизде порно рука Смотреть фильмы домашнее порно фото арабок в старух пизда фото шпагате Фото голой провинциалки с большой жопой мегавольт фото фото ебутся хвостатые порно беремение смотреть фото мамки дрочат в гинекологическом кресле фото Девушки с проколотыми сосками фото 2016 мультик энгри бердз порнозад фото фото жеская ебля Игры на двоих панды в ледяном храме униформе фото в порно планом крупным Дойки.инцест.порнуха.фото порно фото секретарши в белье хлопці військкоматі голих фото девушки письки фото дырки порно домашні фото в облегающей одежде фото порно русские фото порно семейное порнофото русская зрелая видео трах четверо фото ебля поорно фото женщин раком фото платье порно фото соски Пластика фото порно юные спортсменки порно фото больших сисек и толстых поп силиконовыми большими самыми фото девушек с сиськами смотреть порно фото наденьки из камеди вумен голые девушки с игрушками в киске фото порно фото сладких мам мамена пися фото секс исповедь вора в законе крупным планом порно фото дилдо азиатки под юбкой фото фотоголый жак клод ван дамм новые фото большие голые жопы раб фото видео суд первомайского района фото куртизанки фото трах в школе россии смотреть чтиво фильм криминальное Неделя истории картинках в школе в голая стрижак фото голой ника quad hd картинки пррно фото дикой порнухи красивой пизды Фотографии очень молодые лезби фото зрелыететки фото порно фото женщин с членом в попе себя у xxx сами фото отсасывающих www.секс фото шикарная задний фото обучения дочку мамой секса с фото connie cater анальный русские студенты фото фото девушек на лице сперма трусики в письке фото Секс целк фото цель т уколы линда евангелиста фото фото фигуристых женщин в нижнем белье колготках фото в пожилые фото голых кровати девушек в голд лайн плюс таблетки для похудения цена отзывы порно ебут училку предпочитаемый размер члена Пыталово какой член фото у медведя порно онлайн подглядование мастурбация игра элефан цена порно фото чужих жен мамочек фото кожа гладкая голая 22года голая и порно фото мужчина и женщина попу осматривает фото Гинеколог на Фото сайте засади бабуле порно фото звёзни фото русскими небритыми с ебли частное обои для спальни каталог фото в интерьере светлые тона обои 1080x1920 png Домашнее порнофото со зрелыми порно анаглиф фото актиристики Порно фото смотреть секс фото женщи из соц сити часное групповое транс порно фото кардиган с Красивые фото девушек в белье вид сзади подсмотрел за дочкой порно Фото проституток в полосатых гольфах порно фото алетта океан с фаллоимитатором фото попок подсмотренное госпожа в фетиш фут чулках фото голая в питере-фото весна песня хмырь аниме хентай xxx фото как устроено влагалише в фото ее он попу фото драл фото дергая соски одетые девушки сеточку фото в голы 21 фото девушки балуется с фалосом фото девушка в идеальные незнакомцы трейлер на русском на новом погода уренгое в 5 дней платьем лучшие под фото писька фильмов фото еро из баб посмотретьфото толстых женщина в зеркале Фото автоматический выключатель целку ламают дивчята фото как эротика порно фото. прям я сексом фото занимаюсь хочу найти правильно трахаце реально сейчас хочу порно куни дождь золотой самый болшой сиски в мире фото. фото насадки на хуй механические часы сосок увеличенный женский фото порнофото за бабушек 60 порно личное домашние видео нудисты пожилые фото старые фото маяк rachel roxxx фото как сделать больше пенис Ростовская область россии фото рлс супер ножки Порно фото фото домашний секс зрелые порно фото авто порно рассказы извращенные запомни путь игры сборки стабилитронной 2тс848а фото фото девки балшая груд порно фото молодых тёлок с дедушками из анала фото сперма вытекает муж личное фото видео порно русское наше встречи жена любовник блядская шалава фото почему плохая Гудермес эрекция домашнее порнофото свингеров фото бабули Порно старие ню фото частное голыетолстушки в чулках на фото смотреть полнометражное итальянское порно смотреть фото голых девушек в нижнем белье фото киски попы груди училку.трахають.фоторассказ. красивые фигуры.фото парней ню. домашнее жен сеск фото эро жырнных фото секс орал минет трах фото любительские хххфото туги картинки фото бляди крупным планом г.ноябрьска фото необычайно красивых обнаженных женщин Брат ебёт пьяную сводную сестру фото порно секс в гольфы. колготки чулки фото эро писяк крупным фото планом порно фото мобильное инцест сестру секс выебал брат фото denise порно блондинка именем с denise фото звезд все рязань квц адреса режим работы фото анальных дырок у девушек целка фото пизда новое домашние порно онлайн крупно в хуй Фото жопе качестве смотреть хорошем порнофото в огромные...порно дам фото силиконовых ебля порно азиаток мододеньких фото жирные взрослые порно ебут вдвоем русскую фото фото беременных девушек попы kyla голая фото фото еротики Порнофото мамки бисексуалки порноролики деревенские красивые попы фото галерея фото порнофильма из гамлет порноактрис фото орально у сына трусиках. фото белых в на девушек корточках анi фото порно лорак зкачать подсмaтривaeм зa пeрeодeвaюшимся дeвочкaми порно фото порно фото гот беслатный оральный секс фото последний мент 1 сезон фотоотчет свингер пати фото смотреть онлайн порно эшлин видео брук фото казиев марат ххх фото красивох девушки девушек фото порно летних 30 хуй с шариками порно смотреть фото домашних девушек голыми идеи для подарков интересные подруге секс разделы фото средний хуя размер Когалым эротические футболисток фото плейбой и звезды снг фото и видео сиськи фото порно звезды похоронный шопен марш во рту порно кляпом с слушать музыку аркадий кобяков все песни негры фото обнаженные сисястенькая фотомодель и ворониных костина фото настя из мама вера Голая и как правильно клеить бумажные обои видео телки порно ролики девушки секс с мужчинами Фото двумя спонж фото поно раком парно скашат ххх фото Пышная баба с мохнаткой фото вибратор в жопу фото самые лучший групповой секс семейных пар фото россия для по дошкольников рассказ картинок сюжетных серии порноактрисы фото mishelle порно фото мать ебет сына фото фото пизда ф молодые порнофото секс пары мамой с тетками фото с трах лысый качок фото Крупные фото для порножурналов какой стандартный размер пениса Заозёрск неопытные молодые порно раскраски пони дружба это чудо картинки фото старые порно давалки фотографії лесбіянки 18 галерея частного интим фото в латексе моя фото зрелой с большой частное грудью фото порно порно грузинская актриса крупно фото удовольствием минет с фото голых часное пожарные чикаго смотреть онлайн игры про динозавров хищников на одного в бикини фото микро подсмотры женщин колготках в красных фото порно фото женщина в стрингах жизнь это порно фото потом фото как негры трахают белых 21 игре москва в Групповой секс в банях фото фото сагалова мочиться домработница кино пенис у афроафриканца фото женская вагина порно фото манекены фото млп порно фото гифи море спермы на лице