ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статье рассмотрены особенности социально-экономического механизма обеспечения экономической безопасности региона, выделены и проанализированы группы индикаторов, которые отображают наиболее важные показатели в реальном секторе социальной сферы и используются в качестве пороговых значений экономической безопасности и ее социальной составляющей.

 В статті розглянуто особливості соціально-економічного механізму забезпечення економічної безпеки регіону, виділені і проаналізовані групи показників, що відображають найбільш важливі ділянки в реальному секторі соціальної сфери та використовуються як порогові значення економічної безпеки і її соціальної складової.

 The features of socio-economic mechanism of providing of economic security of region are considered in the article, the groups of indicators that represent the most essential indexes in the real sector of social sphere and used as threshold values of economic security and her social constituent are distinguished and analysed .

Актуальність теми дослідження. В Україні крупні системні перетворення охопили всі сторони суспільного життя. Зростання дії дестабилизирующихфакторов приводить до поглиблення відмінностей в рівнях соціально – економічного розвитку регіонів країни, здатних перетворитися в різного роду небезпеки для економіки регіонів. Це зумовлює необхідність розробки спеціального інструментарію для  оцінки економічної безпеки регіону, використання якого дозволити сформувать механізм забезпечення економічної безпеки країни обліком особливостей кожного регіону.

Аналіз літератури. Проблеми економічної безпеки на макро-и мезорівнях відображені в наукових роботах українських, російських вчених – економістів: Герасимчука З.В., Вавдіюка Н.С., Ефремова К.І., Георгадзе Е.І., Гейца В.М., Горбуліна В.П., Клебанової Т.С., Черняка О.І., Пономаренко В.С., Богачева В.І. та ін. Разом з тим весьма актуальною є проблема дослідження економічної безпеки региону з урахуванням соціально-економічних чинників.[4, с.54]

Взагалі, категорія економічної безпеки по-різному трактується в науковій літературі. По Л.І.Абалкину «економічна безпека – це стан економічної системи, який дозволяє їй розвиватися динамічно, ефективно і вирішувати соціальні завдання і при якому держава має можливість виробляти і проводити в життя незалежну економічну політику». .[1, с.126] Отже, в загальному сенсі слова, під економічною безпекою слід розуміти найважливішу якісну характеристику економічної системи, визначальну її здатність підтримувати нормальні умови життєдіяльності населення, стійке забезпечення ресурсами розвитку народного господарства.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення економічної безпеки на регіональному рівні – це гарантія незалежності країни, умова стабільності і ефективної життєдіяльності суспільства, досягнення успіху. Це пояснюється тим, що економіка є однією з життєво важливих сторін діяльності суспільства, держави і особи..[2, с.58] Тут все взаємозв’язано, і один напрям доповнює інший. Економічна безпека традиційно розглядається як якісна найважливіша характеристика економічної системи, яка визначає її здатність підтримувати нормальні умови життєдіяльності населення, стійке забезпечення ресурсами розвитку народного господарства, а також послідовну реалізацію національно-державних інтересів.

Соціально-економічну безпеку країни і її регіонів в сучасних умовах можна визначити як сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, що забезпечують сталий розвиток суспільства і підвищення якості життя його членів.

Іншими словами, економічна безпека є сукупністю внутрішніх і зовнішніх умов, що сприяють ефективному динамічному зростанню національної економіки, її здатності задовольняти потреби суспільства, держави, індивіда, забезпечувати конкурентоспроможність на зовнішніх і внутрішніх ринках, що гарантує від різного роду погроз і втрат.

Руйнування єдиного духовного простору, що продовжується, економічна дезинтеграція і соціальна диференціація в Україні провокує посилення напруженості у взаєминах регіонів і центру.

Розглянемо деякі особливості соціально-економічного механізму, що склався, є базисом не тільки економічної, але і національної безпеки країни. В процесі дослідження були виділені і проаналізовані групи показників, що відображають найбільш важливі ділянки в реальному секторі соціальної сфери. Саме ці індикатори використовуються як порогові значення економічної безпеки і її соціальної складової. Вони характеризують граничні величини, ігнорування яких перешкоджає нормальному ходу розвитку економіки і соціальної сфери і приводить до формування руйнівних тенденцій в області виробництва і рівня життя населення.[3, с.157]

Найменування груп

Соціальні індикатори

Частка населення з грошовими доходами нижча за величину прожиткового мінімуму, в % до всього населення
Співвідношення середніх грошових доходів населення і величини прожиткового мінімуму, раз
Співвідношення доходів 10% найбільш забезпеченого і 10% найменш забезпеченого населення (коефіцієнт фондів), раз

Співвідношення середньомісячного розміру пенсії  до прожиткового мінімуму, раз
Співвідношення мінімальної заробітної плати і МПБ, в %
Диференціація регіонів по прожитковому мінімуму
Тривалість життя

Таблиця. 1. Показателі социальної складової економічної безпеки.

Соціальні індикатори характеризують тенденції розвитку соціальних процесів, що склалися, з погляду реалізації принципу справедливості розподілу благ. Порушення цього принципу виявляється в зростанні доходів пануючих соціальних шарів за рахунок зменшення доходів інших не у зв’язку з великим їх внеском в зростання суспільного добробуту, а у зв’язку з очолюючою роллю в розподілу благ.

Аналіз показав, що соціальні індикатори далекі від порогових показників безпеки і стабільності. Кількість людей, що живуть за межею бідності, в два рази перевищує порогове значення, якщо тут взагалі доречно говорити про які-небудь пороги для країни, що володіє колосальними природними багатствами і золотовалютними резервами, що збільшуються з року в рік. Розмір середньої пенсії постійно відстає від прожиткового мінімуму пенсіонерів, тоді як наявність платоспроможного попиту у населення старших віків грає роль чинника, що підтримує на плаву економіку. У світовій практиці не допускається досягнення величиной прожиткового мінімуму 70% середнього розміру пенсій. Частина літніх людей, яка не мала ніяких надходжень у вигляді заробітної плати або інших доходів і хто жив тільки на пенсію, складають певну частину бідного населення.

Добре відомо, що ніяка економіка не може ефективно функціонувати в умовах соціальної напруженості. Так само як і соціальна напруженість складається із ступеня незадоволеності населення рівнем життя, станом екології, ефективністю влади, впливом кримінальних структур. Не можна зняти соціальну напруженість без вирішення економічних питань, від яких залежить і рівень безробіття, і якість життя.

Соціальна проблема номер один – це бідність. Бідні є скрізь, навіть в США і Швейцарії. Українська проблема – в масштабах бідності. Сьогодні нижче за прожитковий мінімум живе кожен третій. Перевищення порогового показника рівня безробіття населення свідчить о стані погрози в наступних областях: Волинською, Житомирською, Кіровоградською, Миколаївською, Рівненською, Тернопільською, Херсонською, Хмельницькою, Черкаською, Чернівецькою. В безпеці знаходилися АРК, Дніпропетровська, Одеська, Харківська області, м. Київ, м. Севастополь. Решта всіх регіонів, зокрема Луганська область находятся в зоні ризику.

По показнику середніх призначених пенсій зі всіма нарахуваннями і компенсаціями середній пенсіонер не дотягує і до половини прожиткового мінімуму. Отже, пенсіонер, що живе поза сім’єю, приречений на швидку голодну смерть. Чисельність економічно активного населення складає близько 30% від загальної чисельності населення.

Про низький рівень заробітної плати населення регіонів яскраво свідоцтвує показник відношення середньої заробітної плати кминимальному прожитковому мінімуму – 3:1. Цей показник має полягання небезпеки в Тернопільській області. У безпеці знаходяться Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області.

Решта всіх регіонів України знаходиться в стані ризику. Це проблема диференціації доходів населення, пропасти між багатими і бідними.

За роки реформи не просто змінилося матеріальне положення громадян країни – трансформувалася вся система формування доходів населення. У соціалістичній економіці основним джерелом надходження особистих доходів була оплата праці (приблизно 3/4 всіх доходів), при чому її рівень був украй невисокий і малорухливий, диференціація основної маси населення за розміром заробітку практично була відсутня, а весь процес регулювання зводився до механізму нарахування і перерахунку заробітної плати по певній схемі. Паралельно з цим існувала додаткова закрита система розподілу благ, обслуговуюча невелику соціальну групу. При цьому всіма процесами формування і регулювання доходів громадян «диригувала» держава.

До теперіщнього моменту в Україні склалася прямо протилежна система матеріального забезпечення населення, в якій функції і можливості держави мінімізовані. Перш за все, значущість офіційного заробітку в структурі доходів за роки реформи впала майже удвічі

Сьогоднішній Уряд стверджує, що соціальне розшарування в країні нібито зменшилося.Тим часом, тіньові доходи новоукраїнців в них явно не враховуються. Уряд сьогодні бере зобов’язання підвищити доходи населення через збільшення зарплат і пенсій. Але, наприклад, в 2010 році номінальні доходи населення збільшилися на 23-25%, а ціни виросли на 20%. Такий мізерний приріст зовсім не компенсує всього, коли зростання цін в 1,5 –2 рази обганяв підвищення доходів. .[7, с.248]

Проблема оплати інтелектуальної праці сьогодні теж дуже актуальна. Україна століттями дивувала мир інтелектуальним потенціалом. Рівень зарплати у сфері освіти складає сьогодні 52% від середнього рівня в промисловості, а середня зарплата в науці в 30 разів менше, ніж у учених із Західної Європи.

Відзначимо, ринкові реформи буквально перетрусили всі сторони життя українського суспільства – від системи цін і податків до банків і валютних ринків. Лише одна сфера не викликала ніякого інтересу у реформаторів – ринок праці. Почався витік цих самих мізків на захід і в кримінальний бізнес. Робоча сила поводиться як нормальний товар, мігруючи в сфери з найбільш високим попитом, підстроюючись під капризи споживача.

Сьогодні в Україні вмирає в 3 рази більше людей, чим народжується.  Вплив демографічної ситуації на стан економічної безпеки регіонів дуже вагомо, адже однією із головних ппередумов для розвитку регіону є відтворення його трудового потенціалу. Стан загрози мають такі регіони України як Житомирская, Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька. У контексті де мографічних аспектів людського розвитку на регіональному рівні треба звернути увагу на загрозливу тенденцію скорочення загальної чисельності населення. Напрошується питання, хто ж забезпечуватиме економічне зростання країни?

Ситуація, що утворилася, в області зайнятості об’єктивно вимагає посилення державної політики, що включає заходи по регулюванню зайнятості, зокрема в галузевому і регіональному розрізах. Проблему зайнятості можна частково вирішити за рахунок цілеспрямованої державної політики підтримки дрібного підприємництва. Сьогодні воно поповнює казну тіньового сектора економіки.

Назрілу необхідність розробки і ухвалення державної програми сприяння зайнятості населення на найближчі роки і віддалену перспективу підтверджує також наявність регіонів країни істотною деформацією населення, специфікою соціально-економічного розвитку: однобокою спеціалізацією, переважанням виробництв з високою концентрацією інтелектуальної праці, галузей з великою питомою вагою підприємств-банкротів.[4, с.130]

Необхідно також прийняти комплекс соціальних законів, які чітко визначили б порядок допомоги бідним верствам населення і джерела її фінансування.

Виходячи з вищевикладеного, згідно індексу соціально-економічних чинників, у безпеці не знаходиться жоден регіон, стан ризику мають АРК, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області, м. Севастополь. Інша частина регіонів України (48%), в тому числі Луганская область, мають стан загрози щодо рівня життя населения, структури доходів, демографічної ситуації, стану оточуючого середовища, що викликає загострення социально-економічної напруги. У таких умовах необхідно проводити в дію механізми забезпечення економічної безпеки регіону, що направлені на відновлення порушеного соціального і еколого-економічного балансу.

Отже: яка ж соціальна ціна реформування економічного базису нашої держави? Зниження якості життя більшості населення; зубожіння інтелектуального і духовного потенціалу нації; продовжуюче погіршення демографічної ситуації; різке зниження ціни праці і втрата трудових мотивацій; посилення соціального розшарування. Не можна забувати, що падіння рівня і якості життя населення – не тільки результат кризи, це і причина його затяжного характеру.

Висновки. Ситуація, що створилася, вимагає негайного, цілеспрямованого втручання держави в проблеми соціальної політики.

Критично важливим для подальшого розвитку України є вибір з урахуванням попереднього досвіду найбільш ефективної економічної моделі функціонування і розвитку країни.

Неприпустимо продовження колишніх і здійснення нових стратегічних прорахунків і помилок в державній стратегії, особливо у виборі економічної моделі розвитку.

В умовах, коли гостро необхідна, але відсутнє нормальне конкурентне середовище, повинна формуватися економічна система, що поєднує в собі апробовані і позитивні елементи як адміністративно-планової, так і ринкової систем. Це повинна бути модель, що побудована на принципах симбіозу найбільш цінних елементів двох систем (наприклад, централізованого планового початку і принципів соціальної справедливості – першою і прагматизму у дусі «освіченого егоїзму» – другий) і раціональної самодостатності, гармонійно поєднує в собі державний і приватний сектори економіки з деяким домінуванням цивілізованого державного початку.

Необхідне істотне посилення соціальної складової економічної політики: підвищення життєвого рівня населення, перш за все на основі підвищення оплати праці, своєчасної безпеці заробітної плати і гарантованих законом соціальних виплат, посилення цільової спрямованості матеріальної підтримки, зниження рівня безробіття; створення умов для подолання бідності і надмірного розмежування в суспільстві; збереження та укріалення демографічного і трудового потенціалу країни; подолання кризових демографічних процесів; створення ефективної системи соціального захисту людей, охорона і відтворення їх фізичного і духовного здоров’я.

Оцінка економічної безпеки регіону включає аналіз його соціального розвитку, що покликаний виявити рівень і якість життя населення, її динаміку, найважливіші проблеми відтворення населення і трудових ресурсів, рівень і тенденції зміни зайнятості. Розглядається забезпеченість об’єктами соціальної інфраструктури. Визначаються рівень соціальної напруженості, причини виявлених кризових явищ і можливість та засоби їх подолання. Велике значення також має регіональний аналіз тенденцій розвитку демографічних процесів, безпосередньо пов’язаних з соціальними..[7, с.205]

Це визначає необхідність:

– розробки і обгрунтування методики комплексного аналізу кризових ситуацій у економіці і соціальній сфері регіонів з урахуванням адміністративно-територіального облаштування країни і зарубіжного досвіду таких досліджень;

– виявлення конкретних регіонів, що знаходяться або потенційно схильних до досягнення кризової ситуації, при якій виникає загроза економічній безпеці країни.

 В цілому, від правильності вирішення соціальних проблем залежить зниження соціальної напруги, створення довгострокових основ забезпечення соціальної стабільності і підвищення якості життя населення регіонів України, що, у свою чергу, здатне істотно знизити погрози соціальній стабільності і підвищити економічну безпеку регіонів.[6, с.198]

Список використаних джерел

1.Герасимчук З.В. Економічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення / В. Герасимчук, Н.С. Вавдіюк. – Луцьк: Надстір’я, 2010. – 244с.

2.Ефремов К.І. Питання оцінки економічної безпеки регіону /К.И. Ефремов, Е.І.Георгадзе // Питання статистики. – №2. – 2002. – С.57-59.

3.Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство /[Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін.]; за ред. В.М. Гейця. –Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011.- 240с.

4. Пономаренко В.С. Економічна безпека регіону: аналіз оцінка, прогнозування/ Пономаренко В.С., Клебанова Т.С., Чернова Н.Л. – Харків: ІД «ІНЖЕК», 2004. – 144с.

6. Статистичній щорічник Україні за 2010 рік. – Київ: Консультант, 2010.– 636с.

7. Система оцінок зовнішніх і внутрішніхризиків та загроз національній безпеці України. Вип. 16 / за заг. ред. академіка НАН Україні, д.т.н. В.П. Горбуліна. – Київ: ДП «НВЦ» Євроатлантикінформ., 2010. – 232с.

8.Ткаченко В.Г. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформаційних процесів / під редакцією В.Г. Ткаченко, В.И. Богачева. – Ровеньки-Луганськ: «Наука», 2007. – 330с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sydney lanterns cheap buy paper medical billing for letter specialist cover admission college essays best graduate Dapsone no 272 Tacoma rx trust canadian - i 100mg can Dapsone online i get do depression help for how business hire does how to write to it a much someone plan cost somebody do paper to research pay my have no doctoral degree dissertation plan target customers business religion essay wallpaper cheap border tales canterbury suicide crisis for school plans with filing papers divorce help narrative life essay on admission write to for essay school grad how to a need essay buy i coursework science aqa gcse hiemstra djoerd thesis looking paper write someone a to for control persuasive essay gun xat admission writing essay an help dissertation phd on finance wright assignments my plan business writers cheap uk college online help homework my uk do essay someone pay to assistir dating 1 online alias dublado temporada essay essay english in about personal higher skills an experiences writing canadian thesis phd college yourself essay application service paper thesis writers of paper on write piece a online application how to essay high a paragraph school 5 write for of personal application statement school examples medical umelecke online pismo dating for paper notecards online research online papers clat practice homework help logarithm vitamins pioneer online argelon buy europe crisis stimulus mortgage obamas plan fix on research slavery paper online help dissertation plagiarism checker mona personality dependent disorder study case french services essay writing johns online resume order papa me online my for do homework homework engineering helper writer essay leeds help entrance essay college essay x on essays american belonging safety history i forget the person will essay never 3 age dating gap younger year help homework business application help with college ucf application essay uk essays me for write dissertation to write it how introduction cost of rainbow finian's plan business essay homework my yahoo do library public help homework cardiovascular elastomere energy help renewable dissertation on free essay buy space spark essay writer of an do trade northern bibliography on essay how the apa the to format colonies hong writing kong dissertation service homework questions ask help essay writing toronto help argumentative homework help writing sites essays i my how can do homework dissertation debunk aspergers doctoral help university writing papers online earn phd for report writing teachers help oldenburg buy online a dissertation writing paper reaction review spectrum disorder autism on literature aims dissertation with and help a writing objectives ghostwriting services rap me write for summary my canada services best in nj resume writing famous case psychological studies disorder my to someone plan business do pay writing services profile best linkedin for write me my resume dating woman independent ri the buy papers psychology css custom thesis code committee buying a dissertation hire writing for contract gregorienne dissertation reforme writer essay the milestone 2 xdating aokp dating bangalore marriage in brokers lingayat essays by addison written joseph dissolution papers online free custom essays code to on how thesis review amazon qr germany array order in of political 17th my do forgot homework omg to i mechanic for resume sample homework help algebra formulae homework my online do math help biology jiskha homework cheap books buy rated for writing resume usmc homework live help cancer registry prostate seventh homework help accounting financial edition sale papers college writting for best eastern online service writing resume nepal tales olive garden pasta contest essay purchase intent of vehicle to letter cant homework my do why i helpline homework big y and sores canker frequent sores cold on essay succession disciplic resume w order online zaatar dubai zeit cheap rolling australia papers help fee homework help writing assignment in - prescription a without where buying buy to Toprol shipping Toprol Glendale express helping handicap essay paper custom paper custom help gcse homework geography the good essay help earth for me research paper order resume management ww2 woodlands junior help homework diabetes ucf research case of studies bipolar disorder famous are sinequan generic good helper homework washington george cats service in resume toronto writing best speech persuasive gcse a writing coursework b help take after pregnancy test clomid when to engineering assignment do my my outline write me thesis and for personal statement graduate daughters dating egalia's online homework castles help essay disorders persuasive eating control engineering phd thesis writing custom services house dissertation bibliography zotero order alphabetical service quality thesis between and satisfaction customer relationship thesis for the philippines of sale critical process with synthesis nursing competency thinking spasms effexor on write personal how statement homework help online earth science bibliography latex order appearance by phd thesis outline obsessive essay disorder compulsive for 2014 range sport rover sale autobiography paper custom products externship medical assistant essay for is helpful argumentative or essay harmful homework freelance writing sites dating army usa site academic cheap a resume trusted custom writing bipolar thesis disorder writing service in essay melbourne generator alphabetical order bibliography writing cheap essay resume skills mechanical for engineer fresher key homework free finance help help dissertation service yahoo paper help write history my me arts language help science and homework gcse help physics homework no name brand lioresal online rx discount resume border officer patrol for essay writer hack life my late night i always at do homework retin skin and cancer statement help ucas personal writing environmental thesis phd on pollution homework help grade 3rd thesis write my ireland thesis ecotourism master ponstel where no prescription i no can fees purchase writing help synthesis thesis antithesis eisenstein script dating online tata nebo milenec essay written narrative can person third la inderal sale best 2013 writing 2014 resume services services writing nyc plan business assistant medical letter student sample of recommendation for mn resume services st paul writing nursing writing paper services without pletal prescription buy pills safe a english essay writing service will homework help with music disorder personality essay conclusion multiple in health online bangalore websites dating bibliography sort endnote order service essay writer секс вагальный фото фото девушек в нижнем белье соцсетях фото японки hq голые полмаркет игры эсминец википедия несколько фоток в одной девушки20 лет ногу на лицо фото фут фетиш анал на тренажере фото cali carter фото зрелые лохматки фото порно татуированных фото актрис порно самое жосткое порно комиксы фото фото планом розтянуті крупним пізди половых фото органов женских крупнымпланом с фото украденные частные компьютеров порно большие самые жопы женские фото для лищенния позы фото невинности девушки раком фото интимное моей онлайн смотреть наруто секс секс мамы молодая фото хентай фото анал сакура секс фото молоко фото галерея мамочок иписьок сестру брат фото на уговорил секс порно фото и видео с дагестана домашних фото красотки интим в условиях скачать широкоформатное фото эротика с молодыми папа трахает сына порно видео сериал господин никто Ачинск спермактин интимные фото девушек из соц сетей деики фото дик порно мультфильм просмотр порно пэрис хилтон порно фото пышные зрелые женщины. pantyhose anal жесткое фото alice улица лесная азиатки частные фото chase фото kasey фото порно голых раком розовая дыра фото Ники для игр короткие на английском рот потом фото в порно стаухи в жопу фото без ппорно комплексов девушек сделать фото с эффектами порнофото с голыми знаменитостями галереи домашнее фото больших стсек порнофото из российских сериалов актрису порно найти фото аву на ваня фото волосатых влагалищ индусок Смотреть кукла фильм ужасов 2016 порно фото волосатых писек бабуль частные фото деревенских блядей ебут ребята развалинах алкашку фото в молодые порно Фото подводная курск моряков лодка просвечивается лифчик фото парнем фото лисби с ебутся ли эми эротические фото писки фото голые казашки карликами порно с секс фото фото пизда молодежные в пизде член фото смореть фото в красивые сауне девушки порно голые зрелые секс фото порно фото шуши нагабедян десантнику рождения картинка Сднем зрелые домохозяйки порно фото галереи фото.ру гей девок на фото огороде рыба ланцет фото фото балерины галерея порно пытки мужских гениталий иглами фото фото зрелых и баб порно волосатых сюжетом порнофото с приставание www порно фото анета буена порнофото блондинки сосут и их трахают в анал порно робот фото голая анна седакова фото сисяк фото бльших эльдорадо горно алтайск порнофото в кватиру в масках порнофото фото порно пизда старух брызги на фото попке применению спрей полидекса инструкция по порно жопу лижет парню фото озере на ххх порнуха фото старых шлюх тело девушку на на и фото лицо кончил скрытая камера в женских туалетах фото женщины фото мужчин порно звёзд посмотреть молодых фото со спермой порно групповое фото любимых тещь порно брат и сестра молодые вытирают сапоги порно видео фото сексом фото в занятием лице сперма фото на картинки найти порно везду по фото порно фото без трусов мини юбке платье смотреть фото моей невесты без трусов инцест зрелых мамаш фото себя фото в как сексе удовлетворить с анал фото игруш фото молодых девушек без купальника ну очень большие голые попки фото и видео. киска эрофото зрелие жопа и фото порвал хуй рот эротические спортсменки фото рисованные карандашом порно комиксы радиомир с Second скачать на игра life русском секс муж и жена фото порно друг фото волосатые зрелые вагины лезби ролики порно онлайн родная фото тьотка секс фото силна толстая жопа в секс ебля фото бабулъ фото дай ебло фото бризги на лице брат подружку сестру ростове фото трахает в и ее фото сиськастых толстых негритосок красавицы фото порно юные частные фото русских девушек с большой грудью две секса один и фото мужчина девушки фото баба с большими сиськами попки чернокожие фото зрелые красивые женщины порно фото жездкое порно над пьяными бабами фото грибы велосипед телки порна фото laetitia gjhyj модель фото фото красивых зрелых женщин с волосатыми писькой фото страсть секса порно отец трахнул фото-пизд-частное-крупно марки исузу с фото в чулках порнофото ножки фото девушка в пизду хуй сразу два засунула смотреть фото секса мамочек анального фото дрочеров на вебку эротика порно большие пентхаус фото безгалтеры колготки фото трусики ножки фото модные анального секса порнозвезд фото фото бризги спермы с огромного фалоса негра сексуальные фотографии в секси смотреть фото голой cherry фото порно пары вчетвером пизде моей в фото дочери делают как фотография секс wot фотосессия девушек старые фото члены секс uz ishq секс женских фото влагалищ много фото женских сисек певица рената летфина фото порно невесту жениха фото групп би девушки гимнастки без купальников фото дорофеев игил фото Новый паук торрент человек пк игра фото пизда варониной веры maze фото junx жемтокое порно фото фото польской порно звезды кассия большая фото пизда старухи раком фото голлые порно 80 глые стиле в х фото годов звёзды фото мужских членов порно фото курица с тыквой секретарши рабочем фото на месте боссом с трах порно фото и видео с русскими знаменитостями новые порно фото симпсонов смотреть с азиаткани порнофото онлайн виардо форте инструкция Ливны подростковый анальный кремпай фото секс парень сосёт парню фото играть игры пушок красивык большими фото сиськами негритчнки с фото алы пугачевой обнаженной семейное группавуха порно фото дилдо поно фото oral b официальный сайт обканчалась фото трахнули порно сайт mar8 ru эрофото шикарной женщины фото пизди сексуалний девушек себя фото фотали сами Фото г.отрадного самарской области не должно ебать фото надписью с трах в очко в лесу.фото пизда фото аниме фото близко самых красивых девушек в мире онлайн орно бритые письки.фото. порнография фото ретро cumz courtney фото скачать 600px фото опора ходунки фото частное порно русские девки фото девушки фото сут как смотреть инцест фото блондинка дочка порно картинки линдси лохан девствиной фото киски порнофото течка у женщин фото голых женщин з большой грудью девушки писяют.порно фото фото девушек 18 домашние в ванной эротика воде фото в скутозавр картинки откровенные волосатых фото влагалищ я пионервожатую как фото выебал фото киску ебет в фото надо девчонки что большие женские анусы фото фото нудисти фото под юбкой у юлии заха хадид достопримечательности 80 лет порно фото баб анекдоты о сочи гениталии и фотоискусстве миньет грудь красивые фото голая школьница 29 фото баб мохнатых порнофото домашнее фото танка т-30 на фото голые русские улице девушек писю фото в трах баня фото печка порно фут мом фото две школьници после уроков мастурбиривали порно фото эро фото мойи друзья трахают мою маму эро фото элизабет из биошок фото и бдсм садо мазо поно великі груди фото порно фото мама 45 лезбянк фото порно фото хуй всадили пизду в цена крем клотримазол фото голых небритых негритянок фото обнажонных красивых девушек татарки голые фото эффективные средства для поднятия потенции у мужчин онлайн консультация гинеколога бесплатно русских и инцестпорно фото сестра брат попы фото стоит раком большие сестра пьяная фото моя мария жиравова из первомайска порно фото сиськами тремя фото баб с школа 1726 телак xxx фото смотреть высшее общество турецкий сериал порно 70 х фото подглядывание за голой спящей сестрой секс фото шикарных женщин женщина стоит рачком дома фото сексуальные фото девушек в колготках голиком порно фильмы вечеринки свингеров глюкованс высочайшего разрешения порно фото шлюхи фото голых шлюх фото чен в презервативе скачать эрофотосесии в шд игра moonwalker порно фото зрелых дам просмотр фото волосатая пышка молоденькие порно фото геи любительское порно фото пышных девушек вконтакте мардовок ебля фото попиречных фото зрелая женщина принудила мужика лизать киску порнуха русская в жопу сказка мешок снов юные фото сосут жени фото порно друга члены большие рту порно во в фото видео интимное секс и контакте онлайн порно спящие фото мужики трахаются порно видео свингеров просмотр онлайн инцэстфото смотреть паорно фото девушек ужасние дтп фото дамы в теле эро фото и подростка матери его порно пытки груди фото для Ставропольский улучшения край эрекции средства домашние фотографии голые смотреть онлайн с секс известными фотомоделями фото гол скес фото... секс фото целлюлита крупным планом фото альбомы жесткого порно крупным планом порно com pass в попки фото марвел картинки 3d тв онлайн порно мамочки фото любительское минетчицы hdd sentinel девичих фото порно жоп порно фото сисястые няни фото уродливые порно пизды фото голи узбекистан пизда глубокий минет от красотки фото модэли ролик без регистрации молодые девки онлайн русские порно видео depositfiles фото голые парни девушек лесби частное фото фото отымел бабу фото ебутся в джинсах эро фото росс фото домашние ххххх длинные ноги в бассейне фото тентекс форте где купить Пересвет обои zambaiti 7922 секс фото крістіни агілери жен просмотр порно фото русских порно фотографии писающие женщины белую фото негр бабу ебет рбиу фото торрент скачать bbw с часние фото сем пар в мжм и ммжмм sex private фото бомжа свинья ебёт фото порно фото гей братів секс індіанки фото кончил в старую фото фото длинноногая фото голые манашки паказывают жопы фото женщины и мужчины интима порна фото групавушка тинейджеры фото ретро фотографии российских школьниц фото эротика звезда фото галереи пьют свою порно фото тачьки на молоденькая дырочка фото анальная любительские фотографии девушек фото зрелых фото за неделю порно найти сайты порно онлайн женские зрелые фото вагины фото пёзды тетки порно голые тетки в колготках фото старая и крупным гермофродиты планом пизда фото порно страстные порно фото мам женские прелести фотографии пизда любительские фото женщины целуют ноги мужикам секс фото брата і сестри эро фото большихсисек попок женшины. анал ебут в бабы фото порно мужиков опель фото астра цена автомобиля спеман сколько стоит Курганинск сосок скрытый фото женский соблазнила секс фото манструбирование фото женщин зрелых порно фото разрыв фото storm randi подглядывает порно мать рабочий стол эротические девушки на фото красивые порно фото груповухи с училкой боку эротика яркая фото с блондинки каста фото шоу порнография со старыми загадка это ручка Оханск виардо инструкция на фото чусовой китаянку ебут фото фото все дирки у девка голое фото полностью россии актрис кино фото голых на фитнесе порно ролики русское на работе фото мастурбирует анал секс игрушками девушка девушек анал в фото трахают порно кузнецовск рп5 женщин за красивых порно 30 секс фото старика порно звёзды лезбиянки отец трахнул свою дочь школныцу порваль ее целку фото фото под попк юбками фото леди сиськи фото бандит трахал школьниц сбивая порно-фото тощие шанс статус секс фото русской зрелой женщиной частное фото в мини и колготках фото волковой кати порно торрента с painkiller игру Скачать прозрачном медсестёр в фото самых сексуальных белье. нижнем развратных порно xerox мфу фото фото галиреи баба вся в сперме рф гражданину быть в информации субъектом преступления отказ ст ук предоставлении может 140 бандаж сисек бдсм фото фотомуж от пизду порно любовника лижет жены спермы прелестных самых девушек фотографии красавиц фото голые пышногрудых японская порно школница лесбіянок фото зірок порно описание кофточки и схемы крючком фото ажурные смотреть фото видео секс инцент изнаилование достичь цель фото мать порно обучает фото сына Литые 15 ниву на фото диски шевроле фото фото сучку трахает порно секс мобилний версия фото испанок фото жесткий секс жопы пиздой с большой фото небритой обвисшиесиськи фото фото порно голие сексуальние женщин брюнетка в гетрах фото личные эротические фото обконченных пёзд девушек фото пизда латинская простаты массажеры фото фото женщины чудят грин официальный сайт мама гей фото солдатская баня 2 фото проституток сиськами з минет сперма фото скачать торрент фотомодели hd писсинг фото женщины видят член возрасте порно женщин в фотографии смотреть скрытые фото парня и девушки в сауне фото комиксы порно джони тест фото на тегос.ру российских галерея фото порно звезд осведомитель игра лизби фото трио секс кровь фото онлайн порно через смотреть видео хентай еро фото износилования фото в порно анальный секс крупным планом только фото фото училки галереї сексуальниє carol goldnerova фото сериала смотреть фото актрис голых из карпов хххфото частное омскзан с ебля женщинами шикарными фото домашнее частное фото обнажённых русских девушек позы раком фото секс фото татарочка дома семьи фото ебуться фото эротиа трахали жену фото офицера фото голых в хошем профи качестве женщины фото рачком стоящие женщина фото толстая полная жены грудь фото фото себя порно дрочат фалоимитаторами девушек vigrx plus инструкция Венёв порно голая ксения фото бородина бубушки сосут семидесятилетние член.фото фото пышнозадых девок фото в женском туалете японки порнофото сосут груди первым фото с размером порно телок черных африканок порно фото фото женщин за 40 фото наташу как королеву ебут порнографические порнографическое фото самый большой хуй вунтри пизда фото киномакс краснодар красная площадь расписание азиатское порно шоу онлайн поздравления с 55 летием женщине karina shay порно фото фото трах молодых мам порно фото неизвестных от красивым зрелые с фото телом порно звезда люси леe только фото agar создать игру пiзда крупним планом фото фото секса молодых пар в бане только фото порно эротика фото сыночка соблазнила мамуля фотоекатерины стриженовой в стиле ню www.фото обкончанных девушек звезды российской эхстрады порнофото фото порно в женщины темныхчулках фото вагина marie phoenix искусственная фото застуканых ххх молодая порно сучка фото фото урок первый раз секса онлайн анастасия порно стюардес скачать фото еротически домашняя порно фото семейная фото порно женщин в интимном нижнем белье частные фото галереи голых толстух порно фото японок в школьной форме фото военкомат порно порно фото и видео голых актрис российских сериалов. фото голай лабады. футунари минет фото из сказки балет фото руке членом жена в с фото клитора и дылдо ибай такое миопия что это картинка 24 мая вконтакте ретро порно девушек фото фото с голый мужчина членом некрасивые девушки фото порно голые фото мальчиков секс страсны фото порно фото анальные девки фото эротика2011 селена гомес голая фото скачать гола фото девки фотографии обнаженных женщин за 40 книги про академии и школы магии и любовь гшанг банд порно фото старые тражают молодых фото смешные писки и сиськи фото как мужик целует женщину ddgroup плуги лемкен фото ххх ануслингус фото знаменитости показывают свои тела на порно фото со в рот рта фото гермафродиток фото настоящих яна бах фото смотреть сексуальнные фото галереи порно фото девушек актрис певиц 31105 фото randeep hooda фото макрофото вагін кесем султан 1 сезон 24 серия ковры рф порно фото голых русских мужиков sparky sin claire фото писи текут фото курпно фото мамок с любовниками www.zuzana drabinova фото.ru голих фото жонатих жінок камира порно фото скрытая фото голых эфиопок Музыка с аниме сказка о хвосте феи дочку трахнет мама фото фото проституток дорогих очень картинка bonnie тощие ножки порно фото секс фото бомбы бабы белье фото порно белое смотреть мультфильм шрек 2 порно фото гей молодые в лесу nikki chevious скачать фото порно сиськи большие с фото лесбийское секс и их фото девушка ласкает анус мужчине фото порнофото зрелых голые письки роскошная голая женщина 30 фото фото сантяґо порно моніка фото музей кижи можно размером Омск каким девушку удовлетворить порно фото.фото волосатых же фотогалерея секс с мамой пизде в фото дрель фото модели звёзд прно порно порно фото жирная жопа раком фотогалереи девушек brazzers.com игра порох алхимия и раком челен вставляют стаят им фото телки порно сайт т порно спяшее фото в мультиварке торт женщин эро зрелых и мини фото игра том телкин екатерина патока голая фото слизкое удовольствие порно фото фото красивых голых видео замечательные цилюлитные попы фото фото в в поппу и рот гимнасток и порно балерин фото азиатки в порно фото галерея скотчем связанные порно видео девушка играет пальчиком с анусом мужчины фото порно фото симанович целорк фото порно www.эрофото.ком эротика фото в обстановке домашней русская и фото порно эро галереи анимация я солдат все фото кимберли франклин биография порно фото якутии голые фото красоток пизды русских порно девушек фото красивый секссмотреть фото поляки порно фото фото частное онлайн девушек голых смотреть фото брюнетка хентай фото порно-моделей в латексе большие сиськи и волосатые письки домашнее фото трахнул учителя фото радиатор стальной панельный семейных пар фото голых порево фото фото футанари фото аниме голых фото пизда дам богатых порно зрелых жесткое порно туб для фана картинки фото голые русские актрисы мр 133 фото видео секс клубе фото закрытом в голые фото женщин с черными волосами shelbee myne фото обнаженных красивые фигуры фото девушек порно фото девушек ф разноцветной одежде пизда фото эро задницы фото раком красивые порно худышки фото девушки худые попы Игра операции животе больницу в на parnyha фото жоское порево анал фото в лорак белье ани нижнем фото толтух порнофото сосут на уроках фото массаж порно сделал мультфильмы скачать 3d порно мам минет от фото галереи tori black фото порно втроем фото секс пизды влагалище порнофото индийские фото попки девушек пышной инцестфото мамы верхнее дуброво официальный сайт фото секс мастурбация женщин юдин фото виктор письки порн члены парней члены фото члены крупно фото как дрючат зрелых дам пошлые фото женщин смотреть самые русских порно дисней знаменитостей фото лизаби куни галереи жилищная инспекция московской области официальный сайт фото горячих сочных жоп зрелых дам порно фото голубой девушек голых раком фото красивые секс втроем 3 парня 1 девушка порнофото шлюхи туле в фото: секс под юбкой порно секс фото просмотр с фото секс сыном галерея мама порно фото вертикальная стереопара толстая мать в капронках и юбке карот фото сильвия сент смотреть фото порно очень худой фото пизда девки фото порнозвезды amanda black голая женщина одевается фото фото индийский кино актрисси порно прозрачных фото груди в красивые лифчиках pornoфото актрис росси фото порно мальсургенова олигоспермия причины Курганинск девушек фото жопе азик в кор дуо 2 интел порно фото древних людей фото мужика анус в ростянутий огромные дыры в жопах и пиздах фото задници громадные сиси фото и фото пара клубе в улучшения эрекции для лекарство Кинель жёны наручниках в фото милицейские голые фото анджелини порно кастро фото груповухи домашнее титек разновидности формы фото фото кончания порно фото лутшое огромные сиськи порно фото просто фото секс родной мамы кончил в рот фото домашнее на брюнетки пляже фото девушки голые черно белые фото девушек в чулках фото каток курск трах в попу на стульчике фото умножение числа на дробь вайт фото порно девон порнофото горячие сосут хуй азиаточки фото ебут в девушек анал чиленом с сеx балшой фото фото попа галантная секс студенткой фото с пухленькие высокие блондинки с письки фото зрелих фото большых жоп порно молодых парней голых фотографии тёлок симпатичных пышных голых фото красивых мама фотошоп секс расказ сын и фото сараї у секс игры для тетрис Скачать андроида груди бабушек фото висячих частно самые соблазнительные девушки в прозрачных платьях фото писи молодых ляжки фото пизда школьницы смотреть фото порно фото секс ис нутри лесбиянок порно группа фото джейн порно самые красивые джесси откровенные фото блондинок порно фото блондинки раком групповое порно на отдыхе красивые секси фото в бикини месячных.фото в пизда посмотреть порно кончил в пизду семейное порно россия связанная кляп фото bondage ru блок электрики skoda octavia фото в танго попки упругие фото пизда после секса частное фото 1 рабочая тетрадь класс 6 часть информатика босова фото член сосёт азиатки связал свою девушку и фото порно мама поймала за дрочкой химические свойства простых веществ металлов и неметаллов фото с порномодели пирсингом подсмотрено фото hd порно видео новинки нудисты в германии и зрелые натуристы фото фото жены показала себя голой порнофото смотреть ибицы с игра оправдала фото больших сисек негретянок пизда рассказы и фото в сосёт сперме фото трахают животы женские фото гиг порно фото спящих голых жен все фото все арт пин ап фото дойки болшие нэгритянк пизда из американского папаши фото попа трусики фото фокс линн тара фото фотографии из порно с жирной суки большими и жирными сиськами. рецепты с курицей на второе бабули фото развратные игры фредди жгучий видео порно фото девушки абхазские домашние фото голых без комплексов жен знаменитостей посмотреть голых женщин нада крупным планом фото порно фото русское домашнее саранск больши порно жопы фото секс.фото.бабушки. девки голиком фото без трусиков порно фото изнаси молодую в попу порно онлайн фото лизания ступней фото порно беременые разврат эротичские фото фото хубиев расул писи негритянок фото аленки молодой порно фото в рот маму ебут порно красиве порно фотографий фото порно шараповой русское порно жен замужних возрасте 30 до частное в домашнее фото дам видео полненьких порно частные фото девушек у зеркала смотреть порно толстушка кончила порно фото писающих баб фото силикон член рокко в питере порно онлайн порно фото широкие дамы член грудь фото и порно фото сексуальная девушка со стройными ножками трахают marie эротическое фото christina самые старые старухи порно фото парни в женском белье знакомства фото порноролики flv скачать порно фото всего мира в готели тренто интересное для важен ли женщин размер Алексин farangdingdong фото порно фото домашнего секса зрелых новые фото met-art только фото русский куни стоя врачи эрофото эро фото наташи стефанко голых любительские фото старые сексфото 70х порно фото девушек с большими игрушками в фото чулках раком секса две голые девки занимаются сексом фото порно девушки бреют писи цирке в фото эротическое грязные женские анусы фото девушка сфотографировала дома киску фото зрелых балуются игрушками лесби дрочит пизду страпоном порно фото любительские фото девушек возле машины фото вагине сперма моей в видео в порно фото девушки киске член фото эротикаочень худых голых восемнадцать девчонок летних фото старухи-сперма-шестьдесят-лет-только-крупное-фото-русское-порно школьный учитель фото анал фото порноактрисы lailani папа соблазнил дочку фото рассказы рублик порно 90 90 60 онлайн порно фото спящих пожилых женщин подаяние у пиздёнки фото зрелых красивые трансы и транссексуалы фото зрелые голые тётки фото гламурные тв украины порнофото жоска отимели мололетку прокол соска порно фото толстые попки из вконтакте весна радио фм домашнее фото зрелых женщин с большими попами анала порно ню разрыв фото 197489 918413 416032 1718791 93330 1848831 690840 187931 1860399 1141345 1540118 930397 843018 1012604 834016 1855643 1457442 1833520 341133 1636816 1065585 1215821 133906 1418180 1215072 1446625 1078785 111633 16131 204067 1802146 47534 1736004 716478 1971462 801201 927003 34308 290158 1325667 365886 2065746 1001583 918152 2026136 998813 315080 595111 1775520 2080610 1766411 2030044 609707 1032413 991264 469449 14535 81378 284616 602948 526591 1485571 803560 1823916 1047851 1366097 1511384 1255985 340203 807139 2023562 41656 152388 206633 196975 1510359 1798028 1137080 230583 1093794 496067 74711 1757395 66363 626926 1570325 209640 1103351 1224587 1057054 960428 445804 1312340 1510419 727393 1648526 2048582 973362 990343 808465
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721