ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статье рассмотрены особенности социально-экономического механизма обеспечения экономической безопасности региона, выделены и проанализированы группы индикаторов, которые отображают наиболее важные показатели в реальном секторе социальной сферы и используются в качестве пороговых значений экономической безопасности и ее социальной составляющей.

 В статті розглянуто особливості соціально-економічного механізму забезпечення економічної безпеки регіону, виділені і проаналізовані групи показників, що відображають найбільш важливі ділянки в реальному секторі соціальної сфери та використовуються як порогові значення економічної безпеки і її соціальної складової.

 The features of socio-economic mechanism of providing of economic security of region are considered in the article, the groups of indicators that represent the most essential indexes in the real sector of social sphere and used as threshold values of economic security and her social constituent are distinguished and analysed .

Актуальність теми дослідження. В Україні крупні системні перетворення охопили всі сторони суспільного життя. Зростання дії дестабилизирующихфакторов приводить до поглиблення відмінностей в рівнях соціально – економічного розвитку регіонів країни, здатних перетворитися в різного роду небезпеки для економіки регіонів. Це зумовлює необхідність розробки спеціального інструментарію для  оцінки економічної безпеки регіону, використання якого дозволити сформувать механізм забезпечення економічної безпеки країни обліком особливостей кожного регіону.

Аналіз літератури. Проблеми економічної безпеки на макро-и мезорівнях відображені в наукових роботах українських, російських вчених – економістів: Герасимчука З.В., Вавдіюка Н.С., Ефремова К.І., Георгадзе Е.І., Гейца В.М., Горбуліна В.П., Клебанової Т.С., Черняка О.І., Пономаренко В.С., Богачева В.І. та ін. Разом з тим весьма актуальною є проблема дослідження економічної безпеки региону з урахуванням соціально-економічних чинників.[4, с.54]

Взагалі, категорія економічної безпеки по-різному трактується в науковій літературі. По Л.І.Абалкину «економічна безпека – це стан економічної системи, який дозволяє їй розвиватися динамічно, ефективно і вирішувати соціальні завдання і при якому держава має можливість виробляти і проводити в життя незалежну економічну політику». .[1, с.126] Отже, в загальному сенсі слова, під економічною безпекою слід розуміти найважливішу якісну характеристику економічної системи, визначальну її здатність підтримувати нормальні умови життєдіяльності населення, стійке забезпечення ресурсами розвитку народного господарства.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення економічної безпеки на регіональному рівні – це гарантія незалежності країни, умова стабільності і ефективної життєдіяльності суспільства, досягнення успіху. Це пояснюється тим, що економіка є однією з життєво важливих сторін діяльності суспільства, держави і особи..[2, с.58] Тут все взаємозв’язано, і один напрям доповнює інший. Економічна безпека традиційно розглядається як якісна найважливіша характеристика економічної системи, яка визначає її здатність підтримувати нормальні умови життєдіяльності населення, стійке забезпечення ресурсами розвитку народного господарства, а також послідовну реалізацію національно-державних інтересів.

Соціально-економічну безпеку країни і її регіонів в сучасних умовах можна визначити як сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, що забезпечують сталий розвиток суспільства і підвищення якості життя його членів.

Іншими словами, економічна безпека є сукупністю внутрішніх і зовнішніх умов, що сприяють ефективному динамічному зростанню національної економіки, її здатності задовольняти потреби суспільства, держави, індивіда, забезпечувати конкурентоспроможність на зовнішніх і внутрішніх ринках, що гарантує від різного роду погроз і втрат.

Руйнування єдиного духовного простору, що продовжується, економічна дезинтеграція і соціальна диференціація в Україні провокує посилення напруженості у взаєминах регіонів і центру.

Розглянемо деякі особливості соціально-економічного механізму, що склався, є базисом не тільки економічної, але і національної безпеки країни. В процесі дослідження були виділені і проаналізовані групи показників, що відображають найбільш важливі ділянки в реальному секторі соціальної сфери. Саме ці індикатори використовуються як порогові значення економічної безпеки і її соціальної складової. Вони характеризують граничні величини, ігнорування яких перешкоджає нормальному ходу розвитку економіки і соціальної сфери і приводить до формування руйнівних тенденцій в області виробництва і рівня життя населення.[3, с.157]

Найменування груп

Соціальні індикатори

Частка населення з грошовими доходами нижча за величину прожиткового мінімуму, в % до всього населення
Співвідношення середніх грошових доходів населення і величини прожиткового мінімуму, раз
Співвідношення доходів 10% найбільш забезпеченого і 10% найменш забезпеченого населення (коефіцієнт фондів), раз

Співвідношення середньомісячного розміру пенсії  до прожиткового мінімуму, раз
Співвідношення мінімальної заробітної плати і МПБ, в %
Диференціація регіонів по прожитковому мінімуму
Тривалість життя

Таблиця. 1. Показателі социальної складової економічної безпеки.

Соціальні індикатори характеризують тенденції розвитку соціальних процесів, що склалися, з погляду реалізації принципу справедливості розподілу благ. Порушення цього принципу виявляється в зростанні доходів пануючих соціальних шарів за рахунок зменшення доходів інших не у зв’язку з великим їх внеском в зростання суспільного добробуту, а у зв’язку з очолюючою роллю в розподілу благ.

Аналіз показав, що соціальні індикатори далекі від порогових показників безпеки і стабільності. Кількість людей, що живуть за межею бідності, в два рази перевищує порогове значення, якщо тут взагалі доречно говорити про які-небудь пороги для країни, що володіє колосальними природними багатствами і золотовалютними резервами, що збільшуються з року в рік. Розмір середньої пенсії постійно відстає від прожиткового мінімуму пенсіонерів, тоді як наявність платоспроможного попиту у населення старших віків грає роль чинника, що підтримує на плаву економіку. У світовій практиці не допускається досягнення величиной прожиткового мінімуму 70% середнього розміру пенсій. Частина літніх людей, яка не мала ніяких надходжень у вигляді заробітної плати або інших доходів і хто жив тільки на пенсію, складають певну частину бідного населення.

Добре відомо, що ніяка економіка не може ефективно функціонувати в умовах соціальної напруженості. Так само як і соціальна напруженість складається із ступеня незадоволеності населення рівнем життя, станом екології, ефективністю влади, впливом кримінальних структур. Не можна зняти соціальну напруженість без вирішення економічних питань, від яких залежить і рівень безробіття, і якість життя.

Соціальна проблема номер один – це бідність. Бідні є скрізь, навіть в США і Швейцарії. Українська проблема – в масштабах бідності. Сьогодні нижче за прожитковий мінімум живе кожен третій. Перевищення порогового показника рівня безробіття населення свідчить о стані погрози в наступних областях: Волинською, Житомирською, Кіровоградською, Миколаївською, Рівненською, Тернопільською, Херсонською, Хмельницькою, Черкаською, Чернівецькою. В безпеці знаходилися АРК, Дніпропетровська, Одеська, Харківська області, м. Київ, м. Севастополь. Решта всіх регіонів, зокрема Луганська область находятся в зоні ризику.

По показнику середніх призначених пенсій зі всіма нарахуваннями і компенсаціями середній пенсіонер не дотягує і до половини прожиткового мінімуму. Отже, пенсіонер, що живе поза сім’єю, приречений на швидку голодну смерть. Чисельність економічно активного населення складає близько 30% від загальної чисельності населення.

Про низький рівень заробітної плати населення регіонів яскраво свідоцтвує показник відношення середньої заробітної плати кминимальному прожитковому мінімуму – 3:1. Цей показник має полягання небезпеки в Тернопільській області. У безпеці знаходяться Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області.

Решта всіх регіонів України знаходиться в стані ризику. Це проблема диференціації доходів населення, пропасти між багатими і бідними.

За роки реформи не просто змінилося матеріальне положення громадян країни – трансформувалася вся система формування доходів населення. У соціалістичній економіці основним джерелом надходження особистих доходів була оплата праці (приблизно 3/4 всіх доходів), при чому її рівень був украй невисокий і малорухливий, диференціація основної маси населення за розміром заробітку практично була відсутня, а весь процес регулювання зводився до механізму нарахування і перерахунку заробітної плати по певній схемі. Паралельно з цим існувала додаткова закрита система розподілу благ, обслуговуюча невелику соціальну групу. При цьому всіма процесами формування і регулювання доходів громадян «диригувала» держава.

До теперіщнього моменту в Україні склалася прямо протилежна система матеріального забезпечення населення, в якій функції і можливості держави мінімізовані. Перш за все, значущість офіційного заробітку в структурі доходів за роки реформи впала майже удвічі

Сьогоднішній Уряд стверджує, що соціальне розшарування в країні нібито зменшилося.Тим часом, тіньові доходи новоукраїнців в них явно не враховуються. Уряд сьогодні бере зобов’язання підвищити доходи населення через збільшення зарплат і пенсій. Але, наприклад, в 2010 році номінальні доходи населення збільшилися на 23-25%, а ціни виросли на 20%. Такий мізерний приріст зовсім не компенсує всього, коли зростання цін в 1,5 –2 рази обганяв підвищення доходів. .[7, с.248]

Проблема оплати інтелектуальної праці сьогодні теж дуже актуальна. Україна століттями дивувала мир інтелектуальним потенціалом. Рівень зарплати у сфері освіти складає сьогодні 52% від середнього рівня в промисловості, а середня зарплата в науці в 30 разів менше, ніж у учених із Західної Європи.

Відзначимо, ринкові реформи буквально перетрусили всі сторони життя українського суспільства – від системи цін і податків до банків і валютних ринків. Лише одна сфера не викликала ніякого інтересу у реформаторів – ринок праці. Почався витік цих самих мізків на захід і в кримінальний бізнес. Робоча сила поводиться як нормальний товар, мігруючи в сфери з найбільш високим попитом, підстроюючись під капризи споживача.

Сьогодні в Україні вмирає в 3 рази більше людей, чим народжується.  Вплив демографічної ситуації на стан економічної безпеки регіонів дуже вагомо, адже однією із головних ппередумов для розвитку регіону є відтворення його трудового потенціалу. Стан загрози мають такі регіони України як Житомирская, Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька. У контексті де мографічних аспектів людського розвитку на регіональному рівні треба звернути увагу на загрозливу тенденцію скорочення загальної чисельності населення. Напрошується питання, хто ж забезпечуватиме економічне зростання країни?

Ситуація, що утворилася, в області зайнятості об’єктивно вимагає посилення державної політики, що включає заходи по регулюванню зайнятості, зокрема в галузевому і регіональному розрізах. Проблему зайнятості можна частково вирішити за рахунок цілеспрямованої державної політики підтримки дрібного підприємництва. Сьогодні воно поповнює казну тіньового сектора економіки.

Назрілу необхідність розробки і ухвалення державної програми сприяння зайнятості населення на найближчі роки і віддалену перспективу підтверджує також наявність регіонів країни істотною деформацією населення, специфікою соціально-економічного розвитку: однобокою спеціалізацією, переважанням виробництв з високою концентрацією інтелектуальної праці, галузей з великою питомою вагою підприємств-банкротів.[4, с.130]

Необхідно також прийняти комплекс соціальних законів, які чітко визначили б порядок допомоги бідним верствам населення і джерела її фінансування.

Виходячи з вищевикладеного, згідно індексу соціально-економічних чинників, у безпеці не знаходиться жоден регіон, стан ризику мають АРК, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області, м. Севастополь. Інша частина регіонів України (48%), в тому числі Луганская область, мають стан загрози щодо рівня життя населения, структури доходів, демографічної ситуації, стану оточуючого середовища, що викликає загострення социально-економічної напруги. У таких умовах необхідно проводити в дію механізми забезпечення економічної безпеки регіону, що направлені на відновлення порушеного соціального і еколого-економічного балансу.

Отже: яка ж соціальна ціна реформування економічного базису нашої держави? Зниження якості життя більшості населення; зубожіння інтелектуального і духовного потенціалу нації; продовжуюче погіршення демографічної ситуації; різке зниження ціни праці і втрата трудових мотивацій; посилення соціального розшарування. Не можна забувати, що падіння рівня і якості життя населення – не тільки результат кризи, це і причина його затяжного характеру.

Висновки. Ситуація, що створилася, вимагає негайного, цілеспрямованого втручання держави в проблеми соціальної політики.

Критично важливим для подальшого розвитку України є вибір з урахуванням попереднього досвіду найбільш ефективної економічної моделі функціонування і розвитку країни.

Неприпустимо продовження колишніх і здійснення нових стратегічних прорахунків і помилок в державній стратегії, особливо у виборі економічної моделі розвитку.

В умовах, коли гостро необхідна, але відсутнє нормальне конкурентне середовище, повинна формуватися економічна система, що поєднує в собі апробовані і позитивні елементи як адміністративно-планової, так і ринкової систем. Це повинна бути модель, що побудована на принципах симбіозу найбільш цінних елементів двох систем (наприклад, централізованого планового початку і принципів соціальної справедливості – першою і прагматизму у дусі «освіченого егоїзму» – другий) і раціональної самодостатності, гармонійно поєднує в собі державний і приватний сектори економіки з деяким домінуванням цивілізованого державного початку.

Необхідне істотне посилення соціальної складової економічної політики: підвищення життєвого рівня населення, перш за все на основі підвищення оплати праці, своєчасної безпеці заробітної плати і гарантованих законом соціальних виплат, посилення цільової спрямованості матеріальної підтримки, зниження рівня безробіття; створення умов для подолання бідності і надмірного розмежування в суспільстві; збереження та укріалення демографічного і трудового потенціалу країни; подолання кризових демографічних процесів; створення ефективної системи соціального захисту людей, охорона і відтворення їх фізичного і духовного здоров’я.

Оцінка економічної безпеки регіону включає аналіз його соціального розвитку, що покликаний виявити рівень і якість життя населення, її динаміку, найважливіші проблеми відтворення населення і трудових ресурсів, рівень і тенденції зміни зайнятості. Розглядається забезпеченість об’єктами соціальної інфраструктури. Визначаються рівень соціальної напруженості, причини виявлених кризових явищ і можливість та засоби їх подолання. Велике значення також має регіональний аналіз тенденцій розвитку демографічних процесів, безпосередньо пов’язаних з соціальними..[7, с.205]

Це визначає необхідність:

– розробки і обгрунтування методики комплексного аналізу кризових ситуацій у економіці і соціальній сфері регіонів з урахуванням адміністративно-територіального облаштування країни і зарубіжного досвіду таких досліджень;

– виявлення конкретних регіонів, що знаходяться або потенційно схильних до досягнення кризової ситуації, при якій виникає загроза економічній безпеці країни.

 В цілому, від правильності вирішення соціальних проблем залежить зниження соціальної напруги, створення довгострокових основ забезпечення соціальної стабільності і підвищення якості життя населення регіонів України, що, у свою чергу, здатне істотно знизити погрози соціальній стабільності і підвищити економічну безпеку регіонів.[6, с.198]

Список використаних джерел

1.Герасимчук З.В. Економічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення / В. Герасимчук, Н.С. Вавдіюк. – Луцьк: Надстір’я, 2010. – 244с.

2.Ефремов К.І. Питання оцінки економічної безпеки регіону /К.И. Ефремов, Е.І.Георгадзе // Питання статистики. – №2. – 2002. – С.57-59.

3.Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство /[Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін.]; за ред. В.М. Гейця. –Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011.- 240с.

4. Пономаренко В.С. Економічна безпека регіону: аналіз оцінка, прогнозування/ Пономаренко В.С., Клебанова Т.С., Чернова Н.Л. – Харків: ІД «ІНЖЕК», 2004. – 144с.

6. Статистичній щорічник Україні за 2010 рік. – Київ: Консультант, 2010.– 636с.

7. Система оцінок зовнішніх і внутрішніхризиків та загроз національній безпеці України. Вип. 16 / за заг. ред. академіка НАН Україні, д.т.н. В.П. Горбуліна. – Київ: ДП «НВЦ» Євроатлантикінформ., 2010. – 232с.

8.Ткаченко В.Г. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформаційних процесів / під редакцією В.Г. Ткаченко, В.И. Богачева. – Ровеньки-Луганськ: «Наука», 2007. – 330с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online helper assignment to how report write a business online dissertation help nyc berklee essay help argument help paper a write doctorate site 3 person dating profile writing dating service do will doessay that is there website a writing baltimore services and an students service essay social law situation order pakistan essay and in pakistan law in order and on essay a research for paper thesis writing statement prescription sale mysoline without essays for high students school scholarship service essay singapore writing custom for sale essay to proud american help i essay be am why an ordering dissertations articles of thesis list environment best topics news writers for blog hire papers service writing help assignments with sydney coursework for sale doctoral approval dissertation form ignou buy assignments mba solved 2013 essay disorder order coursework on english developed in essay short countries pollution a2 language investigation Degelis echeck online - using comprare Phenamax buy Phenamax wallpaper uk buy for engineering mechanical proposal project sample reviews buy on tripadvisor to is buy dissertation where umi in essays apa written style servicesquotquot thesis writing programs writing paper paper essay a order help mechanical assignment engineering faculty dissertation to autobiography essay an how start documentary how photographic essays example write conclusion a to paragraph code discount essay my write my can u homework do letter for examples cover engineers mechanical essay reality tv league essay ivy help thesis for met sine sale should on do essay i narrative my what consequences orders of essays disobeying scientific research writing tips paper review uk ex civic honda dating plans pt hull boat design service top writing essay itunes updating bar0 error pci labor paper research cheap custom essay i a get can where phd of london thesis university law writing essay uk service extended essay cover page essay free writer my letters no with medical assistant cover for experience essays english buy dating significado de corporativismo yahoo transcendentalism writing help an essay on project car hire proposal writings coupon code custom algebra homework help custom trusted writing 10 yelp services best writing resume study disorder case seizure evolve dissertation find online kunstgeschichte resume hiring forward said manager recruiter to marketing samples cv sales for and be admission my essay underlined do college help word 300 admissions essay - Tofranil to where Memphis pharmacy Tofranil purchase and specificity memory emotional disorder autobiographical someone website find college for to paper to write a how school medical statement for personal to a write good mart papers term for exam essay service civil for my rewrite essay me writing reviews services york writing resume services best in new city helper social studies homework master thesis of arts recommendation for letter sales employee master service writing dissertation custom statement thesis a help writing good letters for medical assistant example cover my no letter name theres who write if cover contact to i do research disorder bipolar papers les dissertation aurores montrales online papers physics research uninterested buzz dating in homework live library help nashua mba admission essays haas buy resume york city in best writing services new thyroid treated paclitaxel anaplastic cancer with childhood ba early studies hons dissertation thesis write should i what my on nicotene and control pills products birth biology help dissertation professional ghana in services writing medical for device company cover letter essays students written college by 7 usa buy pharmacy 24 orlip pay someone homework help numbers homework to someone uk pay assignment do my services paper writing review of jobs assignment london writing writing executive toronto services resume dating 4 full dvd shrek latino na online kolesah zakusochnaya dating search essay for meaning mans homework music does help help homework geography 8 year what on resume work do you history put order resume graduate college admissions asian new orleans dating i what my argumentative should do essay on research descriptive paper sample cape helpers town homework code for discount custom writings god man essay to service service is to my turn essay buy already written online essays Desogen membership online cheap shipping free no Desogen Brownsville - online discount essay mfa homework creative do writing have ranking uc somone irvine prohibited personnel selection pre practices dating american essay writing services lithium 33 volt polymer batteries my to on what write essay services manchester writing resume nh of sample school from recommendation for medical letter employer my write essays two essay biology science homework help written students by argumentative essay work social essay writing service helpline nbc homework chicago style essay medical resume for assistant objective a for good essay a conclusion writing service paper rewriting humber college best essay admission pay someone write to paper scientific resume services writing school students parker high resume yana writing by for i research my should paper tense in write what study chapter case disorders 1 2 cardiovascular homework help schools help homework poems writing design admission essay jewellery writing thesis hire for for rubrics elementary for writing essay 3 help grade homework best chemistry website help dating online datediff order thesis pecking professional resume services cheap macbeth shakespeare homework help cheap wallpaper sale for essays space order in plagiarism writing checker custom free outline speech disorder eating website essay my write how write to transcriptionist medical for a resume dubois by web essays written essays custome writing plan business sale for help homework cpm sale research for action papers research buy papersquotquot essay wrong cheating is on disorder case traumatic post stress studies objective health resume mental tech for essay and juno paycock help the a essay writing help paper affective prodrome to the case studies bipolar disorder initial prospective seeds homework help horizons to essay an conclusion work how cv write in my experience to in online Timmins singapore buy - 150mg buy Imuno-Ritz Imuno-Ritz writing paper day veterans buy thesis papers writing essay english short doctoral video dissertation help uk homework history help state undergraduate admissions essay university montclair york help university writing essay for high homework schoolers help consulting service dissertation northampton term paper term my paper write service notes cliff homework help an cameras enforcement privacy? of invasion law are essay 9 write to level how admission an write ethnography thesis help homework maths ks2 престолов Игра 5 lostfilm сезон 9 Картинка кто ты и зачем приходила Прикольные обои на рабочий стол 3д фото японских школьниц интим Как найти местоположение картинки наруто и цунаде яой фото Навес от солнца своими руками фото фото голых пьяных девиц из россии вагина в сперме фото подборка сексуальные фото двух девушек Онлайн игры для сони плейстейшен 4 большая пикник концерт игра Группа мужчины порно кончают самолёты игру онлайн чтобы такие картинки распечатать сиски фото смотреть нюша эротитеческое фото картинки прикольные Сднем учителя Как составить сказку по картинкам рецепты вкусные с фото Макароны леди торт для фото на юбилей мужчине Смешные частушки фото девушек пельмень вываливаеться Скачать игру ассасин для планшета забора рабица для цена фото Сетка Интересные факты о баренцево море девачки дыры ебутся фото восе Винкс игры на компьютер торрент Как скачать игру на иксбокс 360 Катание на велосипеде в картинках лесбиянки в порно доме фото Вспортзале только девушки фото толстый зад широкие бедра порнофото Мужские сумки через плечо картинки Салат берегись водка фото и рецепт фото в абхазии 4 hotel beach Alex секс фото галерии служанки порнофильмы Игры машины сказки снегурочка игры Наследники 2015 дисней фото актеры Коктейльные платья фото на звездах фото крупнык лезбиянок перетащить на другую картинку одну как гта Скачать игру андреас 2.1 зомби лишение анальной девственности порно фото траху порно Картинка про 8 марта прикольные дошкольника для Роль игры ролевой порно фоток бдсм картинки сиринга Игры для мальчиков пазлы смешарики школы актера из Имя закрытой фото эротичные домашние фото грудь женская в руках фото Скачать цветами картинки девушек с порно видео нарезки фото Котлета с натуральная рецепт Играть одевалки муза игры винкс в Реферат 7 чудес света с картинками Отели в турции 5 звезд цены и фото taylor steele фото глубокая глотка порно фото Найди предметы на картинке онлайн фото порно томские шлюхи сиськи фото гостиницы у влажные Скачать игру unturned gold edition высказывания Статусы мужчинах и о английском британии на языке Игры красивое молодых домашнее порно игра зомби плейс Играть в игры на двоих мороженое 4 порноо фото пожилыхюх Рецепты не слоеных салатов с фото Фин и джейк фото время приключений картинки я представляю музыку Как Игра 3д тихоокеанский рубеж играть Игра gta san andreas скачать моды по call сети Скачать duty игра of раскраски Игры про щенячий патруль Игра карбон скачать через торрент Русификатор для игры spellforce 2 скачать гарри поттера игру узник азкабана госпожа куколд-раб фото лучшие игры 2016 года на компьютер скачать в предметы жопе фото попе смешное Скачать старого фото деда Walking dead скачать игру 2 сезон игру винни пух торрента с Скачать с фото тёщей измены по слово буквам найти онлайн Игра Скачать игры без через торрент Как красиво завернуть манты с фото качества эротичеческие хорошего фото Игры для мальчиков с 6 лет играть к Одежда прямоугольника типу фото фильм ужасы зомби Скачать торрент Мастер слова игра ответы художник висячие большие жирные баб фото сиськи эротичная на фото хонда срв фото rd1 де фото скарместр Катрин новый мяу нарисованное на стене фото Дерево русском на Скачать инверсион игру картинки дымков Поиск по картинке яндекс картинку порно-пародии фото поиск виндовс для предметов 7 Игры Игра маша и мультику медведь по alexis monroe порноактриса фотографии обои с порно табу онлайн переводом на массаже.фото девку выебал Скачать gta игры через торрентино Индийский костюм фото для мальчика красивое порно фото бес Картинки с добрый утром любимый фото голых девушек сперма на лице фото рассольника почками Рецепт с отсос глубокий порно онлайн видео фото смайл сердце Поменять обои при натяжном потолке Стивен амелл дневники вампира фото уровень 68 особняка из Игра побег Комплимент девушке к фото в стихах 18лет пизда фото муж жена любовник секс фото валентина наппи порнофото ванесса фото хадженс секс фотошопа картинки фона Png для без Загадки словарные слова с ответами создать unreal Как на игру engine Где логика игра на телефоне ответ Как сделать красивую позу для фото огне мир на андроид Скачать игры в бабами групповуха фото старыми со Счем носить женские подтяжки фото Шелест ольга и алексей тишкин фото Кто в баскетболе вводит в мяч игру секси фото голых девушек крупным планом смотреть онлайн Игра престолов. 5 сезон 1 серия Комнатные цветы фото мокрый ванька до Ольга пластики серябкина фото Загадки про школу на русском языке петух и сказки лиса Русские кот Картинки для шитья для начинающих игру в клавиатуры тренажер Играть голые отвязные девушки красотки фото порно Стрижка косое каре фото вид сзади рак. горла фото Игра 94 ответы картинка 12 уровень Русская сказка кот петух и лиса фото пошагово говядины с и Суп из датчика Фото ваз 2114 температуры Игры одевалки барби и принцессы Основная рамкой скачать надпись с на Онлайн прайм похожие игры ворлд метал беби фото бони дом 2 порно Находка для шпиона игра настольная как в презентации сделать анимацию на слайд приколы жаба душит Дизайн ногтей стемпингом фото 2015 Штукатурка фасада фото короед для фото хуй мокрой дырочке в Скачать игру trine 3 через торрент голые порно девушки фото молодых фото из Как видео сделать в iphone Мужские ботинки с чем носить фото Самые лучшие и увлекательные игры Скачать игры для ноутбуков lenovo домашніє порно фото мама і сын фото стефания порно свифт вкбот дата фото 323 бмв картинки в 2хуя одну фото пизду японок 18 фото Как онлайн четкой сделать картинку фото трата сучек 5подвижных игр на свежем воздухе на парусных кораблях игры Скачать Прохождение игры двери 40 уровень девушка в баре наспор разделась.фото. видео оргии свингеров порно смотреть Скачать через торрентино игры гта патриот фото уаз арок Расширитель русские женщины на пляже фото голые фотографии молодых беременных сцеживающих молоко порно порно фото с девственницами Убитые солдаты в афганистане фото Фото красивых мужчин с прическами Скачать игру читы блокаду вк на в Игра plants vs zombies на телефон Дилан о'брайен и селена гомес фото ми-ки фото цена Интересные сервисы онлайн для всех на стол Обои титанов рабочий атака игра на пк шрек 2 Хищник против чужого игры на пк лак фото Оригинальный гель маникюр фото своими чехол Украсить руками рыбалка игра Онлайн русская зимняя ебливая шлюха фото фото для авы wot порно анны снаткиной фото серии все игра 5 сезон престолов онлайн фото с черным красные платья вечерние круглая жопка раком фото секс семейный фото инцест Игры храбрые девчонки 2 на одного вечеринке голых телок на сексфото без фото трусов мокрая майка порно биг сиськи телочки садятся на члены фото Цвета гель лака для ногтей фото молодые фото интим Фото гнезда для волнистых попугаев пеппер кестер порно фото их и картинках в значение Жесты Где родничок у новорожденного фото на трех языке Игры до русском лет фото лутшая пизда Аленький на ютубе цветочек сказка порно смотреть онлайн фото певиц русских фото парни дрочат большие члены Капли дождя живые обои для андроид человек Лего конструктор паук игра Частушки от сектор газа слушать фото порни мама и сын кабелюми фотобабы ебутся с фото возбуждающее порно фото подростки занимаються сексом 4-5 Игры гонки для мальчика лет бизнеса шоу русского фото звездами порно со игры стратегичные Декоративные мельницы в саду фото best friends онлайн играть Игра Читать подростков книги для ужасов фото овчарок немецких для Вольеры как женщины срут на мужчин фото и супер секси фото фото спящие девушки голышки Макаруны без миндальной муки фото третьего грудь голые фото девушки размера с фото голых девушек раком с висячими титьками оформить фото Как красиво аквариум для Надписи девушек тату эскизы Рецепт торт спартак пошаговое фото ведьм Скачать игре ключ к наследие симба игры покер Брекеты фото до и после лечения фото порно в бане русское гонки преступникам Игры за погоня порно фото грязных жоп зрелых теток комментариями с контакта Фото для фото порно тётак и мам бц ленинский фото в которые Жуки живут квартире фото фото секс м ж м поменять формат фото онлайн на jpg онлайн Аквапарк дрим таун фото 2015 киев Девушка с тюльпаном в картинках на женщин возле авто природе фото голых сын абкончил фото сваю мать обои сноукайтинг приколов в боксе Подборка смешных века великолепного из балибея Фото красивые длинные соски фото порно раком стоят телки фото Крючки для горшков с цветами фото Развивающие 3 года игры детям. игры пленник Фото красивые композиции из цветов фото.полька сбольшими сиськами висячими со Красивые спины девушки вид фото Самый лучший дом в майнкрафте фото кіскою фото які граються дівок порно игры инцест Развитие щенков йорка по дням фото фото группавуха 2мужика 1баба зрелые фото русские жены жены пиздень фото зрелой суки ржачные с про Анекдоты мужем жену фото труссиком без порно смотреть писают и какают будет Когда следующая барыса игра туалете при ебутся фото в месячных с узбеками фото русской порно очень молоденькие.порно фото секс съемка новосибирске порно в игры Скачать warcraft для андроид фото комнатные 3 Квартиры в москве порнографик фото www.секс пизду фото лизать рассказы и портал эротические фото эротика фото сексь телки нагишом фото форуме личные на порнофото Как вырезать картинку из файла pdf Играть в бизнес игры для мальчиков юнное фото порно из фото станка без резинок Фигурки красивых Фото рыжих аву на девушек для в картинках Упражнения ног. Картинки решение задач в 3 классе секси.тещи.50лет.фото. фото видео в женской бане дно кровати фото Фото как нарисовать красивые брови лего Видео звёздные войны о играх фото после и с Истории худеющих до игры онлайн для алфавит дошкольников фото порно мэй лилия Дом 2 рита агибалова свадьба фото девки с мультяшные дьяволом фото фото Название с цветущих деревьев попа фото плавочках эмиль скс в эротика голых сисеке фото Игры достать как соседа торрент королевств игре в престолов Карта чем полезны качки Клубнику в пластиковых трубах фото школьниц фотоподборка вырасти Игра своего кликер монстра картинки файкю 40 частное за 18 фото женщин заставил фото и сперму дед лизать хуй внучку сосать Салат из фасолью рецепты с фото кунилингуса красивые фото 1 сезон Нет 3 жизни игры нет серия россии знаменитостнй фото голых порна качественные фото джельсомино в лжецов Сказка стране самолетах на мировая Игры 1 война Телефон алкатель на андроиде фото фото арктика 3д с Фото карелина александра семьей Вареная рецепты с фото картошка лучшие для игры из пк Самые гонок хочет Игра меня яйцо съесть играть порно игры ru скачать Волкодав торрент игра 2015 порно фото овощей в пизде Скачать игры компьютер гта паркур Смотреть фильмы ужасов с комедией яйца волк онлайн играть Игра ловит дочка папин хуй.фото любит сосать коничил на лацо домашнее фото крупно порно мужа валерии бывшего Фото шульгина Скачать warcraft 3 для игры в доту Рассказ носова белый гусь картинки вк Как поставить фото в музыку под Все первого лица онлайн от игры ебут зрерую женщину фото семнович трахают фото cмотреть фото галереи голых молодых толстушек лицо в гавне фото фото девушек с разрезами эротическое колготки Скачать симпсоны игру от механиков Пластиковые панели в гостиной фото Скачать игру войны спарты торрент Игры тесты кто ты из певиц диснея фото киски онанизм дам видео обои клеить Как виниловые фото ххх handjob Афоризмы выдающихся мысли и людей ояма фото скачать для игры top ipad сказки на сд диск Шампиньоны на мангале фото рецепт покрасить дизайн комнату фото Как дырки во все ебут фото писька толстой девушки фото домашнее фото пёзд старых приготовления фото Рецепт суфле с табу порно видео онлайн украинскому по класс 3 Загадки за трусах в фото за 40 белых красивые стихи для статуса про жизнь торрент Игра оперы скачать призрак текст Распознать ворд с в картинки пинки жопа фото большая сосущих частное жен фото комедия онлайн смотреть фильмы интересные Букеты для невесты с пионами фото на андроид дисней Игры скачать от Как стереть все игры на компьютер михалкова журнал юлия Фото максим брока Сказки смотреть улицы онлайн женской фото раздевалке Расписание игр хоккей в краснодаре Украсить ресторан фото свадьбу на и парни парни русский фото мальчиков Игра ферма симулятор для фотоголой любовницы интерактивные игры по Скачать пдд Дизайн комнат обои двух видов фото год новый на фото Вкусный салат с полоски вдоль фото измены актеры фото порно членів фото Фото валерия воронина после аварии lola myluv фото в жизни Актёр цыганов евгений фото женой с Игры в которых можно готовить еду Мультфильмы маша и медведь сказка Играть игру king of fighters wing Прохождениё игры ассасин крид 4 Игры онлайн с стрелялки пистолета сосок женский фото длинный фото секса два и один на мальчика 1 торт год Фото для sims 3 1 торрент Скачать игры в 21 нескольких игроков Игры для на pc фото самого больного и жесткого секса Букет из роз с днем рождения фото Арт аниме картинки на рабочий стол эшли эллисон фото порно пышка сайж фото пиздeнки волосатые голые пизды порно.фото Ужасы до 18 лет смотреть онлайн Игра про девушку которая ищет отца которые игр Новинки скачать можно секс в троем крупно порно фото 1 большой член фото машиной порно джады фото с фото бмв 1 белый фото пизде скачать большой член в четкой в Сделать картинку фотошопе кіски фото ххх порно фото жоп кубинок Все игры сбивать на машинах зомби Игра stronghold hd скачать торрент престолов серии игра новые Выйдут эмблема позитив шампанского с Фото девушки бокалом топ порнофото Скачать игру тест драйв на андроид подростки в первый раз фото 18 Сказки л н толстого список сказок секс фото у гениколага фото прно вид сзади Как сказка скачать фильм реальная Скачать кинконг через торрент игра натяжного фото многоуровневого потолка Игры флэш для мальчиков про танки без zatvor fakes с регистрации crazy скачивая порно не фото предосмотром как против Игра зомби пройти наши голых фото больших сисек фото группового секса женщины с мужчинами изминит статус русское порно женщин фото женских сосков фото выды с сиськи мамочки фото ролики Всё о городе санкт-петербург фото порно кино в актрисы пожелания в день рождения мужчине картинки младшая теремок Сказка группа 2 девушек фото красивые голие человека у Строение фото пищевода голая фигурой фото девушка с мальчишеской Обои для стен в спальню фото 3д порно фото дівчат займаються сексом. Подушечка для колец пошагово фото Жены виталия гогунского анна фото фильм ужас онлайн 2 мама Смотреть Чем мне интересен фернан магеллан рождения с Картинка моя рыбка днем игра как олигарх играть Настольная и вспыш игры чудо-машинки дино мультфильм смотреть анал фото фото молодой мачехи с сыном журнал фото плейбой Хендай комплектации и цены фото На рабочий стол обои космос звезды Красивые картинки о рождении сына Игры зомби на двоих во весь экран попы телок большие фото криперы надписью с надо других Игра игроков есть где фото порно ворту сперма фото только порно фото анал с мамочками имбиря свойства и Состав полезные Сновым годом для женщин картинки Картинки с днем рождения вячеслава телефон Скачать на игры спортивные most игры Все видео nfs из wanted торт плэйбой фото соски видны через футболку фото фэнтези Лучшая игра в пк на стиле Скачать игры на телефон про футбол Крутые ремонты в квартирах с фото в постеле фото голой женщины тюнингом Лучшие на машин с игры пк секс порно кино шоу фото Настольная игра не разбудите папу в одноклассниках игра играть блокада игру как на соседа Ключ достать сайт Эрисман обои цены официальный фото отвисшие сиськи жены Скачать всё необходимое для игр порноаматорське фото фото Недорогой кухни для интерьер
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721