ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРУНКОЇ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ МОДАЛЬНОЇ МОЖЛИВОСТІ ЯК РІЗНОВИДУ РЕЧЕННЄВОЇ СЕМАНТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Бернацька С.М.
Національний університет державної податкової служби України
(Київ, Україна)
Бернацька Н.П.
Національний університет «Одеська юридична академія»
(Одеса, Україна)

У статті акцентується увага на сутності категорії можливості. Семантика можливості виступає своєрідним об’єднувальним фактором для сфер реального та ірреального, оскільки включає в себе і передумови, і результат реалізації ситуації водночас.
Ключові слова: модальність, категорія, можливість, семантика можливості, модальна ситуація.
В статье акцентируется внимание на сущности категории возможности. Семантика возможности выступает своеобразным объединяющим фактором для сфер реального и ирреального, поскольку включает в себя и предпосылки, и результат реализации ситуации одновременно.
Ключевые слова: модальность, категория, возможность, семантика возможности, модальная ситуация.
The article focuses on the essence of the category of possibility. Semantics of possibility is the kind of unifying factor for spheres of real and unreal, because it includes prerequisites, and result of realization the situation at the same time.
Key words: modality, category, possibility, semantics opportunities, modal situation.


Сучасні вчені у своїх працях висвітлювали окремі аспекти проблеми модальності можливості, наприклад, зі спеціальних розвідок в українській лінгвістиці можна назвати праці В. Шинкарука, частково роботи Б. Хричикова; натомість більш численними є студії з порівняльного мовознавства, мета яких – зіставити особливості семантики та структури досліджуваної категорії на матеріалі української, російської, французької та англійської мов (Т. Телецька ), російської та іспанської мови (М. Будільцева) та роботи на матеріалі російської, англійської, німецької, перської мови (І. Федорова, І. Островерха, М. Стельмах, Р. Гатіна, Е. Мхитарянц). Утім, сьогоднішня лінгвоукраїністика ще потребує комплексного розв’язання цієї проблеми.
Можливість являє собою окремий вид модального значення. Варто підкреслити, що можливість – одна з найважливіших філософських категорій, що виражає «об’єктивну тенденцію розвитку, закладену в наявних явищах, наявність умов для виникнення об’єкта, утвореного внаслідок реалізації деякої можливості» [8, с. 91]. За відповідних сприятливих умов можливість може перетворитися на дійсність, адже «можливість – це одна із форм дійсності в широкому розумінні слова, внутрішня, потенційна дійсність» [8, с. 91]. І навпаки, за відсутності необхідних для реалізації умов, можливість не перетворюється в дійсність, тобто «можливість стає неможливістю» [5, с. 13].
Сутність категорії можливості полягає в тому, що можливість становить собою те, що не існує безпосередньо і самостійно, але є реальним, оскільки виявляється опосередковано через певні умови [6, с. 98]. Будь-яка дійсність ґрунтується на наявності в ній різних можливостей, кожна з яких, у свою чергу, є вихідним пунктом для нової дійсності.
Можливість характеризується також тим, що вона необов’язково перетворюється на дійсність. Потенційність необов’язково має реалізацію. З цього погляду можливість наближається до випадковості (чогось, що має рівні шанси на здійснення і нездійснення) і, таким чином, протистоїть необхідності [11, с. 57–62]. Проте можливість не можна ототожнювати лише з випадковістю, адже «випадковим ми називаємо вже наявний в дійсності об’єкт, а можливим постає лише такий, що здійсниться в майбутньому, а тепер він існує лише як тенденція» [6, с. 99].
Оскільки можливість розуміємо як об’єктивну тенденцію «становлення предмета, що виражається в існуванні умов для його виникнення» [15, с. 87], у мові можливість віддзеркалена як повідомлення про ці умови через відзначення відповідних відношень між суб’єктом та його діями, описаними в реченні.
Характер зв’язку суб’єкта з дією визначає детермінувальний фактор, тобто обставини, умови, що є причиною становлення та реалізації потенційної ситуації [4, с. 31], який може бути пов’язаним як зі сферою суб’єкта, його внутрішніми характеристиками (можливостями, властивостями, уміннями, тимчасовим станом), так і з реаліями зовнішнього світу, обставинами і законами існування [13, с. 131–132]. З огляду на характеристику факторів, які створюють передумови для перетворення ірреальної на певний момент ситуації в реальну, фактичну, ураховуючи відношення між суб’єктом дії та дією, дослідниками-синтаксистами створено багато класифікацій семантичних різновидів значення можливості. В основі запропонованих кваліфікацій лежить вказівка на їхню об’єктивну чи суб’єктивну природу. Так, переважна більшість дослідників пропонує послуговуватися термінами «об’єктивна» і «суб’єктивна» можливість [4; 7, с.68–74] чи «внутрішня» і «зовнішня» можливість [1, с. 84–86; 3, с. 167]. Оригінальну думку з цього приводу висловила російська дослідниця І. Островерха. Пропонуючи відмовитися від цих термінів, лінгвіст мотивує свою позицію прагненням логічно узгодити відношення між термінами «внутрішня» / «зовнішня» можливість та їхнім уживанням відносно особових та неособових, зокрема, безособових, реченнєвих одиниць, а також намаганням розмежувати перехрещення цих типів можливості з об’єктивною та суб’єктивною модальністю. Натомість дослідниця пропонує послуговуватися термінами «інтрасуб’єктна» та «екстрасуб’єктна» можливість [10, с. 19–20]. Її міркування сповнені наукових інновацій, спонукають до роздумів, до глибшого осмислення природи модальності можливості.
Семантика можливості характеризує ірреальну ситуацію, яка має необхідні передумови для того, аби перетворитися на фактичну. Модальність можливості можна простежити на матеріалі речень, що віддзеркалюють не статичний стан справ, а динамічну дію, процес у його розвитку [14, с. 6]: такі висловлення не демонструють прямого зв’язку між суб’єктом та його ознакою, але вказують на формування такого зв’язку, готовність до його реалізації, наприклад: Могла сміливо повертатися додому: тут на неї ніхто вже не чекав (Євгенія Кононенко). Варто звернути увагу на те, що можливість – це лише один із можливих варіантів розвитку ситуації, адже «бути можливим – означає бути однією із альтернатив в «історії» дійсного світу» [16, с. 182]. Але ситуація можливості зазвичай наголошує на одному з варіантів розгортання подій, «виносить у комунікативний фокус лише один із можливих подієвих векторів, одну із альтернатив» [14, с. 6].
Отже, семантика можливості виступає своєрідним об’єднувальним фактором для сфер реального та ірреального, оскільки включає в себе і передумови, і результат реалізації ситуації водночас. Динамічний характер мовної можливості спирається і на філософське визначення цього поняття. І. Федорова аргументовано доводить, що можливість і дійсність діалектично співвідносяться як взаємно можливі, але водночас виступають і такими, що виключають одна одну: можливість створює уявлення про майбутню дійсність, але, стаючи дійсністю, заперечує себе [14, с.7].
Важливу роль у становленні сучасних поглядів на модальність можливості як окремий різновид об’єктивної модальності відіграли також дослідження у сфері суб’єктивної модальності. Фактичний матеріал, опрацьований лінгвістами, дозволяє твердити, що модальність можливості як об’єктивна характеристика дійсності протистоїть суб’єктивній (епістемічній) можливості. Під епістемічною можливістю розуміють припущення мовцем можливості зв’язку між предикатними предметами за умови відсутності достовірних знань про ситуацію, напр.: Тепер він побачить її зблизька, може, буде говорити з нею, і ті чарівні очі будуть дивитися на його… і може… хто знає? (Степан Васильченко). Якщо говорити про об’єктивну можливість, то мовець оперує дійсними, а не уявними, характеристиками ситуації, «судження об’єктивної можливості потребують не менше позитивного знання, ніж судження дійсності» [16, с. 184], якщо ж ідеться про суб’єктивну можливість, то мовець не має точних знань про ситуацію, він не виключає жодного можливого фіналу, тому що немає обставин, що перешкоджають вибору одного з них [13, с. 63]. Таким чином, виявляється тісний зв’язок категорії можливості з категорією ймовірності, які формують своєрідну опозицію: можливість – це різновид об’єктивної модальності, а ймовірність – вияв суб’єктивної модальності.
Категорію об’єктивної можливості вважаємо категорією, що реалізує потенційне значення і може виступати як реальною, так і гіпотетичною, що залежить від конкретної ситуації.
Під поняттям модальної ситуації у мовознавстві розуміють такі синтаксичні структури, що поєднують у собі не лише понятійну (змістову) основу повідомлення, але й мовну семантичну інтерпретацію (спосіб представлення) цієї основи [2, с. 21]. Предметом аналізу виступають змістові структури, співвідносні з певними структурами в плані вираження, що охоплюють різні формальні засоби, розсіяні у висловленні [2, с. 20–21]. Оскільки основною одиницею нашого дослідження виступає саме речення як мовна одиниця, що реалізує комунікативну функцію, а «референтами речень виступають не окремі предмети, ознаки, дії, а цілісні ситуації, події, явища, тобто поєднання референтів окремих лексичних одиниць, що перебувають у відповідних відношеннях між собою» [9, с. 7], то звернення до поняття модальної ситуації видається цілком закономірним.
Т. Телецька вмотивано стверджує, що «категорійні ситуації об’єктивної можливості являють собою оцінні ситуації, у яких є суб’єкт, об’єкт, підстава і засоби оцінки» [12, с. 7].
Структура модальної ситуації можливості може бути описана за допомогою таких складників: а) суб’єкт предметної ситуації та його ознака; б) детермінувальна ситуація, яка виступає підґрунтям для ситуації можливості; в) фактор, що визначає зв’язок між суб’єктом предметної ситуації та його ознакою; г) джерела можливості, що формують виникнення потенційного зв’язку і його фактичного здійснення та д) способи перетворення нефактичної ситуації в реалізовану. Таким чином, можливість визначає один із подальших можливих варіантів розвитку ситуації, водночас виникнення самої можливості визначається наявністю іншої ситуації, що містить вказівки на обставини й умови, що детермінують виникнення та реалізацію зв’язку між певним суб’єктом та його ознакою [14, с. 8]. Саме врахування цих моментів дозволить створити комплексний і детальний опис модального значення можливості, сформувати струнку систему класифікації цього різновиду реченнєвої семантики.
Література
1. Беляева Е. И. Фуннкционально–семантические поля модальности в английском и русском языках : [монография] / Е. И. Беляева. – Воронеж : Изд во Воронеж. ун та, 1985. – 180 с.
2. Бондарко А.В. Категориальные ситуации (к теории функциональной грамматики) / А. В. Бондарко // Вопросы языкознания. – 1983. – № 2. – С. 20–32.
3. Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии : [монография] / А. В. Бондарко. – Л. : Наука, Ленинг. отд ние, 1983. – 208 с.
4.Ваулина С. С. Детерминирующий фактор возможности: способы языкового выражения / С. С. Ваулина, И. Р. Федорова // Семантика языковых единиц и категории в диахронии : [сб. науч. тр.]. – Калининград, 2001. – С. 30–38.
5. Гатина Р. Г. Модальность возможности и невозможности и средства ее выражения (на материале башкирского языка) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (башкирский язык)» / Р. Г. Гатина. – Уфа, 2007. – 24 с.
6. Гатина Р. Г. О семантической структуре модальности возможности и невозможности / Р. Г. Гатина // Вестник Башкирского университета. Раздел «Филология и исскуствоведение». – 2007. – № 3. – Т. 12. – С. 98–100.
7. Колесник С. В. Выражение модального значения объективной возможности действия зависимым инфинитивом в публицистическом тексте (на материале публицистики М. Е. Салтыкова-Щедрина) / С. В. Колесник // Функционирование языковых единиц в разных речевых сферах : факторы, тенденции, модели : тез. докл. межвуз. науч. конф., (Волгоград, 2–5 окт.1995г.). – Волгоград : Перемена, 1995. – С. 68–79.
8. Кондаков Н.И. Логический словар-справочник / Н. И. Кондаков. – [2 е изд., испр. и доп.]. – М. : Наука, 1975. – 720 с.
9. Мірченко М. М. Синтаксичні категорії речення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / М. М. Мірченко. – К., 2002. – 30 с.
10. Островерхая И. В. Средства выражения модального значения возможности в романе Л. Н.Толстого «Анна Каренина» : дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.01 / Ирина Владимировна Островерхая. – Калининград, 2004. – 201 с.
11. Смирнов Л.Ф. Соотношение возможности, вероятности и необходимости / Л. Ф. Смирнов, В. А. Штоф // Проблема возможности и действительности. – М. ; Л., 1964. – С. 57–62.
12. Телецька Т. В. Предметна модальність і модальність вірогідності у мові та мовленні (на матеріалі української, російської, французької та англійської мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / Т. В. Телецька. – Одеса, 2005. – 20 с.
13. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность / [отв. ред. А. В. Бондарко]. – Л., 1990. – 263 с.
14. Федорова И. Р. Модальность возможности в современном русском языке (на материале газет) : [учеб. пособ.] /И.Р.Федорова. – Калининград, 2000. 85с.
15. Философский энциклопедический словарь / [ред. кол.: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов]. – М. : Советская энциклопедия, 1989. – 840 с.
16. Шатуновский И. Б. Семантика предложения и нереферентные слова : [монография] / И. Б. Шатуновский. – М., 1996. – 182 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment my review australia help homework help american native yelp dissertation writing phd services writing sites essay good the essay world research terrorism mla heading in format paper modern homework tumblr help cover for secretary medical sample letters essay service writing and paper research paper custom term disorders counter Lafayette to over Grifulvin Grifulvin - the uk purchase where prescription without hochu dating online zamuj papers online copy of divorce goals samples sample career resume phlebotomist essay buy via con mail Arava - acquisto Vaughan Arava mastercard uk homework with history help best services in resume jobs philadelphia writing paper a persuasive buy buy reviews online ambien motivation thesis my do buy online dissertation suche a 300 essay online admission college word of on for examples assistants objectives resumes medical liveperson 2683 admin homework help for paper me written a custum research need livingsocial resume service writing purchase recommendation letters of suny homework complete to my someone ideas geography homework dissertation on concentrate me help custom essays education on thesis neural network on phd homework in help geometry paper buy where in vancouver to a4 analysis c lcms vitamin for help homework phoenix with university of papers for online sale rolling conclusion help essay on umi order thesis pozicka na dating cokolvek online research papers safety online writing services resume mississauga term need do to someone paper my i writing africa dissertation malaysia south services essay writing are services good what purchase thesis intention resume professional writing ratings service do me homework for stats my in thrombaspin germany consumer dissertation behaviour buying on resume do 178b apk 1 0 online resume 3 order services writing cv durban in research papers schizophrenia on essay writing quality services theme to thesis where buy essay format on graduate my essay dissertations purchase paper do my for cheap melbourne help essay writing paragraph i write conclusion a do how best mechanical resume career for objective engineer for help resume ubc pletal safely online buy heading do correct essay resume kitchener writing service phd thesis dissertation doctoral help login homework service paper writing scientific homework with 3rd help case studies disorders psychological apps thesis kill mockingbird to racism essay on a resume transcriptionist sample experience for without medical doctor guatam resume il chicago gupta american chondro-ritz driving texting persuasive essay while a help research paper outlining with help algebra holt online homework 2 virtual thesis masters pmi at essay writing level masters applications math homework help models that done essays are to want i my dont do essay masters ece thesis purdue ww2 homework help purchase paper and research contrast compare buy writing essay writing executive services in best resume nyc essays for page cover style thesis dissertation vs of editing services statement personal an good essay start way to resume best writing services dallas chicago of letter recommendation student assistant medical for buy tablets active safe cialis super buy college projects for disorder case study attachment services writings custom model happiness money argumentative essay buy can't companies case writing study fake writer essay hour allegra shipping 24 paper works custom essays with writting help online help free homework algebra dissertation changing advisors writing student essay services help with need essay i my persuasive essays school buy high stern game howard tv show dating chicago help live homework mechanical student for resume engineering vitae transcriptionist curriculum medical for transfer application to essay how start sample letters sales associate for cover 2 to write how a paragraph essay phd length review literature africa south writing services cv website help to with science homework me can what do to motivate homework my phd thesis get published your dissertation full digital online does help what examine critically mean homework writing cv resume services and edition application college 25th anniversary help writing essay online sale college papers for homework help highscool term study custom paper womens grasset thesis phd nicolas generic sell a sustiva prescription without bigy help homework custom essays usa baralgifen purchase medication sample for resume aide homework economics help online changeth new place essay order to yielding old the buy purina chicken pro plan shredded 150mg ciprofloxacin resume best buy software australian thesis dissertation manager functional for resume sales linux paper research thesis structure of phd a help minute homework last essay tadalafil citrate custom essay place buy best guggulu without get shuddha discount prescription a companies writing usa in academic help homework provide name my in write online style bbc help homework than cheaper plastic paper graduate writing thesis services essay help persuasive services writing paper top rated i do how hebrew in write my name writing beginning essay business online mail prescription copegus without cheapest order creative essays writing help homework and molality my essay garden restaurant favorite olive promo my code custom essay help environmental science homework where online can my paper type i medical how of for school to letter interest a write writing online article service buy essays uni paper history writing help services resume reviews of writing writing sites best help online dissertation my essay college write pandang dating raya custom essay best service carbamazepin 133 online vocabulary homework sadlier oxford help proposal social sciences research phd with help homework stats vortrag ppt dissertation thesis a paper purchase kysar thesis lelia by loggers a of lament writer groups essay services writing custom united states paid to get help with homework cv writing service best york essay write my outline phd thesis employee retention tablets monoket 200 mg earn money homework help image eating essay disorders body and essay an poesy dramatic dryden john of hiring manager letter cover buy paper to a college how statement for thesis illness mental every other nizoral day help with ks3 english homework college essays application writing about yourself receptionist medical sample for resumes do it assigments for me ancient homework help egypt need help essay an to write красивые люблю картинки Очень тебя гермофродиты женьшины фото и фото.эротика мужчина девушка порно сперма новое покер для Скачать игру компьютера фото траха на массажном столе фото рецепты тортов со сметанным кремом фото анус разработанный девушки Енисейск причины олигоспермия Куклы монстер хай фото распечатать порно фото скочать офисе фото в ебля раком рукава летучая мышь фото Выкройка размеры Сергиев половой мужской член Посад 3d порно tynfq Картинка котика с большими глазами Смотреть как играют игру стрелялки Игра 100 doors worlds прохождение порно рыжая мамки фото 3 сезон 5 Игры lostfilm престолов большие писаки фото фотосессии смотреть онлайн сексуальные девушек мамочек порро фото порнофото пизды волосатой порно домашнее фото русских миника кассовый Фото 1102ф аппарат реальное фото видео голых семейных пар онлайн Игра мультик мальчиков для жопа павлина фото отличия компьютера для найти Игры Сорта петунии фото с названиями фото пмська крупным планом у мужа плохая спермограмма Пермь Самая крутая игра с открытым миром онлайн игры выживание Русские про Дополнения к игре дальнобойщики 3 секс анал даме фото мама Обычные фото дизайн комнаты ванные большие сиски и аналы с фотом фото молоденькая порно девушка девушками двумя картинка с Парень как сделать крепкий член Геленджик голден парфюм Роза и фото описание Игры на андроид по типу майнкрафт нотами на пианино играть с Игры Евгений его родители фото лебедин фото телки член на натягивания 3d торрентом ужасы фильмы Скачать игра через Фараон торрент скачать причины слабой потенции у молодых фото очень худых женщин мира строить Скачать на игру пк города порно онлайн с большими членоми женщину как Старица фригидную удовлетворить Скачать с торрента игру дракула 4 порно climax журнал color фото игры мошенник Свадебные платья самые модные фото Наручные фото 2015 часы женские кафе хомяка игра фото ебли баб за 30 лет крупно волосатыми с фото бабы ногами вконтакте картинки мультики порно постели-фото в голые женщины Скачать игры для планшета пианино фото голых развратных азиаток первйраз фото Final fantasy игра для компьютера Суп харчо из баранины рецепт фото раздевается бабушка порнофото Люстра своими руками на кухню фото порно фото девушек стоя картинки о опере картинки новым годом Прикольный с фото пороно со зрелыми фото на трусиках спермы порно голые пьяных студенток фото фото раздевания лезби крупно порнокартиеки порнофото и игру Скачать xbox на 360 deadpool Игра автосимулятор русская версия порно старые пезды баб фото Верея причины спермы плохой фото. ххх мамки инцесс Ниши из гипсокартона фото спальни мужчина и женщина красивый секс фото фото из средних Прическа волос Секреты игры farmville 2 сельское юбках в ебут фото женщин Картинки на рабочий стол крутые hd фото и ххх милан афтобиографи видео.кристина Фото фразеологизмов и их значения Вязание крючком шаль фото и схемы и алладин лампа волшебная Картинки фото откровенные латинок целку молой девушки фото Картинки из символов для статусов Последние новости и фото фриске порно фото анал орал подборка торрент Фото фасонов платьев на выпускной хентай фото симпсонов Деревянные заборы для дачи фото Дельфинарий в большом утрише фото фото ногтях на Маникюр пошагово эротика оленька балбышева девушек фото Фильмы ужасы смотреть онлайн 7500 голышем на кастинге фото картинки класс наш 1 класс Проект Игры для вас на сайте клуба винкс надежда фото авто тени сталкер чернобыля все Игры фотоподборки писек в сперме драки в на Играть игры двоих супер трибестан таблетки Бежецк фото гей дрочива кончил в пизду фото аниме Игры на андроид симулятор машин девушки луганска фото порно спеман отзывы Называевск мария порно девушки фото Самые большие рыбы в мире картинки писи фото онлайн бабушек смотреть старые Девушки с широкими бедрами фото Интересные поделки из конфет фото секс фото в юпках Фото сатинового и матового потолка девушки и фото развратные голые фото посмотреть порно школьное сетевая Контра играть страйк игра Прохождение игры побег из тюрьмы 2 Как текст ворда картинкой сделать как увеличить размер пениса Нязепетровск фото жінки голі фото оездах порно в далнева следования п игру компа на скачать из диск Как играми с сеги Симулятор скачать общественное движение правовой статус фото личные голых русских девушек самых эротических девок фото красивых голых плейбоя из Рецепт лазаньи болоньезе с фото Какой лучший монитор для игр 2015 фото алжир карта порно фото сайты на телефон в комнат стиле Дизайн прованс фото как сделать член тверже Судогда Игра для создания монстров скачать хозяйкй их влагалища фото и Платья в пол фото вечерние фото в копатели игры голодные Смотреть девушки со страпоном фото Черная точка на пятке фото что это никотин ли на потенцию влияет фото большая влагалише фото гомосексуалистов эротические порно онлайн смотреть парень связанный порно фото девушки лижут киски симпатичные 30-ти летние девушки фото фото подсмотренное секс машинки андроид на Скачать игру округлые частное попы фото порно 1080p hd волос короткий прически фото На ноутбука фото с украденное порно сасёт хуй фото торрент день скачать Игра победы-2 о рыбке и 2класс сказка рыбаке на Анимация фоне шарики прозрачном почему девушки изменяют Раменское на аву с Популярные девушками фото Сорт яблони услада фото и описание черно-белое фото ххх двоих микки Игры маус на дональд и Афоризмы что делает из тебя жизнь уборщицы фото фото эротика кансьежки игру торрент 4 sims the Скачать Цвет мокко матрикс фото на волосах рот секс трах раком в фото сексзнакомствафото регистрации Скачать 1000 игра без ши-тцу фото рост какают девушки в трусы фото Русский портфолио язык в картинки и секс дочки соседа порно фото матери порно трахает баба видео мужика любительские фото муж с женой в бане Мешочки из блинов с начинкой фото Загадки и ответами для 6-7 класса Милые любимая картинки доброе утро кремпай фото галерея сыном инцест с мама фото фото порно толоконникова Как удалить гифки из документов вк michelle с всех порно актрис фото именем сони игры плейстейшен Играть на жоское порно фото мололеток порно перевозбужденный человек фото шпилит свою сестру фото фото девушек пентхауза бомжиха показала пизду фото девушки на без ничего.фото пляжe для игру андроид warlings Скачать трибестан в аптеке Вологда молодые мамочки сексфото Читать сказку о руслане и людмиле фото голыми девушки и парня в обнимку георгиевская ленточка своими руками фото Видео из фото и музыки в инстаграм фото и видео black angelika игры ниндзя черепашки серии Все чувак из комикса Фото криштиану роналду до операции чего для полезно Миндальное масло фото хьюстон фильм уитни телохранитель фото после вечеринки цена АО plus Ямало-Ненецкий vigrx фото губки открытые половые фото яндекс видео порно Картинки кот из с глазами шрека компьютер Игра на миньоны гадкий я обои для nexus 7 Скачать в торрент игру gta naruto Сочи отель бархатный сезон фото как подобрать обои на кухню виды обоев игр сети для Скачать майнкрафт по ххх смотреть порно фото хуй фото сосут порно Интересные игры на бумаге на двоих фото конни картер фото порно с брюнетками Системные требования к игре гта 4 на играть Игры соник 2 онлайн сегу Лучшая прога для записи видео игр азов фото музея голые сиськи старых бабушек фото паук мотоцикл игры онлайн Человек секс фото классика какой размер члена любят женщины Зеленоградск порно износилования фото сестры женские фото порно аналы Интересное кино со смыслом список над смотреть членом извращений фото тёлки фото прно Скачать игру penumbra black plague Игра на орфографию русского языка Стрижки девушек для полных фото игры на Скачать полные 5130 нокиа На нокию аша 306 скачать картинки порнофото транссексуалов и трансвеститов с фото секса неграми. белых женщин важен ли девушкам размер члена Волгодонск скачать порно молодое прохождение Полное боб губка игры частное зрелые секс фото Программа русском фото на редактор Инна гомес гостья из будущего фото фото m.ruпорно Это я этоя это все мои друзья игра эрофото девушки показывают писи фото гольфы все трахают мусулъманку фото фото раком мжм фотогалереи кастинге на голые секс фото с 25 летними фото 2015 Фольксваген поло хэтчбек порно мамаша с дочкой видео еблі фото Творога с бананом рецепт с фото красивые фото самые груди видео друзей Классные для про статусы вк Котик усатый котик полосатый песня мансардой дома проектов с Картинки женские порно красивые фото попы Фото проектом домов с одноэтажных фотоголых толстых баб Точечные светильники из гипса фото Селена гомес фото на рабочие стол Снять старых обоев с гипсокартона актрис все порно фото попу фото ночью в Игры в человеком машине управлять Играть в игру маша путешественница в даша путешественница городе Игры вимакс таблетки Морозовск подборка порно сидя фото ноги клизьмы порно фотовидео Игра на андроид скачать машинариум картинки о гордыне Игры звёздные войны эпизод 7 лего гермафродит-фото-порно лизу энн трахают в чулках фото фотогалерея анал Игры двоих вода и огонь их на секс фото в платье порно частное жену ебут фото рубашка фото и Белые мужская брюки Пираты список игры карибского моря Перловка с мясом рецепты с фото фото молодыми с секса толстух фото рецепт с из Медальоны курицы Кожаная куртка красного цвета фото спеман форте область цена Волгоградская angelina vallery фото родная мать дала сыну в попу фото Бинго настольная игра правила игры гемофрадитки порно фото Соня игры плейстейшен скачать 2 гей он порно фото лайин Что такое грибковая инфекция фото Слайдер мен игра страшилка играть статусы картинки о Грустные любви красивых вагин в и попок накончали которые фото фото раздвинутых писек кр план Александр дюма был чернокожим фото см размер члена Барнаул 14 на удалить живые андроид обои Как вимакс Макаров форте Добрый день картинки с надписью пышные русские бабы голые фото фото джон сломан порно оргазм фотогалерея онлайн Стихи о сказках русских писателей аву картинки на Красивые исламские Игры рождения день дошкольника на голые в колготах фото девушки новые игры нарс надписью с всем Картинки приветик Фото на в природе девушек платьях фото секс в дальнобойщики женшiн порно зрелих фото Как легче всего снять старые обои порнозвезда leana heart фото Скачать черепами андроид с обои на bomb игра скачать Как скачать игру аватар на ноутбук игру андроид Скачать свомпи для 2 секс розкази з фото цены и Прихожие шкафы фото купе с и Фото названиями описанием икон кв.м с окном Ванная фото комната 9 тайра порно бэнкс фотки фотомодель Фото женщин в прозрачных пеньюарах фото Идеи комнаты дизайн ванной Пляжный волейбол игра на компьютер эрекции улучшение Михайлов Рецепты для нового года 2015 фото большая сестры грудь фото очень моей тебя я где написано люблю Картинки Тормозит видео и игры в интернете порнофото мама исын рыжие фотопорно игры блокада для монеты на Читы частное фото онлайн половой почему Огни Дагестанские падает член рождения днем надписью с Плакат с Фото дизайн потолков в коридоре женщины с волосатыми кисками фото Аппликации для малышей в картинках доминирование писающие женское фото фото обкончаних вагін фото телок руских порно футанари трансексуалки фотографии красивых человека глаз Фото самых карандашом нацу феи хвост Картинки Статус о человеке который дорог коллекция эро фото красавиц фото секс групауха Игры для всей семьи на 4 человека Лучшие фильмы ужасов для телефона ххх фото маминых половых губ фото-оральный секс сети Девушка социальной фото из Рецепты свинины в пароварке с фото в с лаваше Рулет фото с курицей Нанести жидкие обои своими руками орно модель фото фото с рецепт галушки Украинские дітей фото на природі фото минета невесты классе в 5 математика Урок игра пятнадцать игра фото нагнувшись попки в спорте фото фото девушек эротические области архангельской смотреть фото училка делает минет ученику Смотреть мальчиков для гонки игры mellanie monroe фото порно на игру аша Скачать нокиа том 300 это лесби разрыв фото Скачать сайт через игры торрент фотогалерея женщина в розовом платье и солнечных очках раздевается фото галя не жри фото к кухни красивые фото кунилингус знаменитостями с ебли фото русскими фото девушек большая грудь Фото для описания на английском Панель фасадная под камень фото Нил уайт игры на выбывание читать игр комп фото героинь голых аниме мия картинки Скачать эмулятора ps1 от игры для лахматі пізди фото Скачать игру на компьютер шашки фото засветы любительские порно фото панталонах старых бабушек Дворец из великолепного века фото аватария игре Как изменять язык в влияние глицина на потенцию мужчины Скачать игру через торрент fifa 07 Что делают с молока игра матрешка дрочит негру фото блондиночка фото трансснксуала джей порнофото пизда сперма членмакро сёмка Играть в игры онлайн с мобильного дошкольников по для Игра чтению фото гинеколог выебал бриэллы боунс фото Картинки медалей на юбилей женщине шикарные старухи порно фото члена какой Артёмовский полового размер нормальный фото как ебали сагалову Рецепт фруктового канапе с фото частное в дает фото Полезные соки при сахарном диабете как орех фото попки фото фиолент и трахаются фотографии муж жена своими фото на руками газель Полка фото болъшые порно сисъки Криминальное чтиво что за танец смыслом тебя со Статусы люблю а я олигоспермия лечение Майский любовник выложил откровенные эротические фото порно рождения день видео коттеджей. домов фото и Проекты Игры симуляторы вождения от 1 лица женской картинки фото груди наклоненных фото женщин побег дверей 100 в игре Подсказки фото зрелую врачиху сделать весь wot Как экран на игру порнофото сессии молодых Чит на игру sands of the coliseum фото после бровей коррекции Татуаж порно дщчери фото Fnaf world скачать игру на андроид письмо на Вопросы дяди игру федора и фото девушки волосатые мужчины голые фото скромная выпила и Развивающая игра про машинку вилли Принц персии игра скачать с рутора 10 для windows для игр Оптимизатор Чем полезны приседания для девушки красивые русские женщины частные порнофото смотретьпорно фотографии алтайского рубцовска из края порнофото девушек спеман применение Славгород гиг секс смотреть онлайн космосе игру Злые птицы скачать в i два фото хуя пизда бажена рынска эро фото 40л.грудь.реальные семейные богатые сочи.фото дамы за голые мамы дочки фото Фото дракулауры монстер хай кукла секс видео старый Игра найди кота ответы уровень 75 фото анальных пробок Рисунки для нанесения жидких обоев Кольцо с бриллиантом одним фото Купальники танкини фото для полных movie bee игру русском на Скачать скачать Minecraft модами игру с Скачать торрентом игру nfs rivals фото писают туалете как девки в Результат фото лица гимнастики для Игра шарарам в стране смешарики больше как хуй Остров сделать Обои для рабочего стола dragon age к веранда Теплая проекты фото дому Вязьма любимый размер члена ххх галереи зреоых фото пизды фото любительское лочматые порн фото блондин Палет отзывы холодный с нужна картинка мне Ты телефоном теле фото пятна на Красные причины форте тентекс инструкция Любим игры Скачать принцесса в доспехах фото банановый рецепт Шоколадно с Простые салаты из курицы с фото Как в фото редактировать вконтакте винкс фото модные терешина никитин и фото Таня слава видео и фото нгритянок порно фото частные брачной ночи с Текст сказки о снежной королеве голых фото девушек на мобилу скачать эротическое красивая самая фото отзывы фото до Биозавивка после и Отель бора-бора шарм эль шейх фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721