ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРУНКОЇ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ МОДАЛЬНОЇ МОЖЛИВОСТІ ЯК РІЗНОВИДУ РЕЧЕННЄВОЇ СЕМАНТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Бернацька С.М.
Національний університет державної податкової служби України
(Київ, Україна)
Бернацька Н.П.
Національний університет «Одеська юридична академія»
(Одеса, Україна)

У статті акцентується увага на сутності категорії можливості. Семантика можливості виступає своєрідним об’єднувальним фактором для сфер реального та ірреального, оскільки включає в себе і передумови, і результат реалізації ситуації водночас.
Ключові слова: модальність, категорія, можливість, семантика можливості, модальна ситуація.
В статье акцентируется внимание на сущности категории возможности. Семантика возможности выступает своеобразным объединяющим фактором для сфер реального и ирреального, поскольку включает в себя и предпосылки, и результат реализации ситуации одновременно.
Ключевые слова: модальность, категория, возможность, семантика возможности, модальная ситуация.
The article focuses on the essence of the category of possibility. Semantics of possibility is the kind of unifying factor for spheres of real and unreal, because it includes prerequisites, and result of realization the situation at the same time.
Key words: modality, category, possibility, semantics opportunities, modal situation.


Сучасні вчені у своїх працях висвітлювали окремі аспекти проблеми модальності можливості, наприклад, зі спеціальних розвідок в українській лінгвістиці можна назвати праці В. Шинкарука, частково роботи Б. Хричикова; натомість більш численними є студії з порівняльного мовознавства, мета яких – зіставити особливості семантики та структури досліджуваної категорії на матеріалі української, російської, французької та англійської мов (Т. Телецька ), російської та іспанської мови (М. Будільцева) та роботи на матеріалі російської, англійської, німецької, перської мови (І. Федорова, І. Островерха, М. Стельмах, Р. Гатіна, Е. Мхитарянц). Утім, сьогоднішня лінгвоукраїністика ще потребує комплексного розв’язання цієї проблеми.
Можливість являє собою окремий вид модального значення. Варто підкреслити, що можливість – одна з найважливіших філософських категорій, що виражає «об’єктивну тенденцію розвитку, закладену в наявних явищах, наявність умов для виникнення об’єкта, утвореного внаслідок реалізації деякої можливості» [8, с. 91]. За відповідних сприятливих умов можливість може перетворитися на дійсність, адже «можливість – це одна із форм дійсності в широкому розумінні слова, внутрішня, потенційна дійсність» [8, с. 91]. І навпаки, за відсутності необхідних для реалізації умов, можливість не перетворюється в дійсність, тобто «можливість стає неможливістю» [5, с. 13].
Сутність категорії можливості полягає в тому, що можливість становить собою те, що не існує безпосередньо і самостійно, але є реальним, оскільки виявляється опосередковано через певні умови [6, с. 98]. Будь-яка дійсність ґрунтується на наявності в ній різних можливостей, кожна з яких, у свою чергу, є вихідним пунктом для нової дійсності.
Можливість характеризується також тим, що вона необов’язково перетворюється на дійсність. Потенційність необов’язково має реалізацію. З цього погляду можливість наближається до випадковості (чогось, що має рівні шанси на здійснення і нездійснення) і, таким чином, протистоїть необхідності [11, с. 57–62]. Проте можливість не можна ототожнювати лише з випадковістю, адже «випадковим ми називаємо вже наявний в дійсності об’єкт, а можливим постає лише такий, що здійсниться в майбутньому, а тепер він існує лише як тенденція» [6, с. 99].
Оскільки можливість розуміємо як об’єктивну тенденцію «становлення предмета, що виражається в існуванні умов для його виникнення» [15, с. 87], у мові можливість віддзеркалена як повідомлення про ці умови через відзначення відповідних відношень між суб’єктом та його діями, описаними в реченні.
Характер зв’язку суб’єкта з дією визначає детермінувальний фактор, тобто обставини, умови, що є причиною становлення та реалізації потенційної ситуації [4, с. 31], який може бути пов’язаним як зі сферою суб’єкта, його внутрішніми характеристиками (можливостями, властивостями, уміннями, тимчасовим станом), так і з реаліями зовнішнього світу, обставинами і законами існування [13, с. 131–132]. З огляду на характеристику факторів, які створюють передумови для перетворення ірреальної на певний момент ситуації в реальну, фактичну, ураховуючи відношення між суб’єктом дії та дією, дослідниками-синтаксистами створено багато класифікацій семантичних різновидів значення можливості. В основі запропонованих кваліфікацій лежить вказівка на їхню об’єктивну чи суб’єктивну природу. Так, переважна більшість дослідників пропонує послуговуватися термінами «об’єктивна» і «суб’єктивна» можливість [4; 7, с.68–74] чи «внутрішня» і «зовнішня» можливість [1, с. 84–86; 3, с. 167]. Оригінальну думку з цього приводу висловила російська дослідниця І. Островерха. Пропонуючи відмовитися від цих термінів, лінгвіст мотивує свою позицію прагненням логічно узгодити відношення між термінами «внутрішня» / «зовнішня» можливість та їхнім уживанням відносно особових та неособових, зокрема, безособових, реченнєвих одиниць, а також намаганням розмежувати перехрещення цих типів можливості з об’єктивною та суб’єктивною модальністю. Натомість дослідниця пропонує послуговуватися термінами «інтрасуб’єктна» та «екстрасуб’єктна» можливість [10, с. 19–20]. Її міркування сповнені наукових інновацій, спонукають до роздумів, до глибшого осмислення природи модальності можливості.
Семантика можливості характеризує ірреальну ситуацію, яка має необхідні передумови для того, аби перетворитися на фактичну. Модальність можливості можна простежити на матеріалі речень, що віддзеркалюють не статичний стан справ, а динамічну дію, процес у його розвитку [14, с. 6]: такі висловлення не демонструють прямого зв’язку між суб’єктом та його ознакою, але вказують на формування такого зв’язку, готовність до його реалізації, наприклад: Могла сміливо повертатися додому: тут на неї ніхто вже не чекав (Євгенія Кононенко). Варто звернути увагу на те, що можливість – це лише один із можливих варіантів розвитку ситуації, адже «бути можливим – означає бути однією із альтернатив в «історії» дійсного світу» [16, с. 182]. Але ситуація можливості зазвичай наголошує на одному з варіантів розгортання подій, «виносить у комунікативний фокус лише один із можливих подієвих векторів, одну із альтернатив» [14, с. 6].
Отже, семантика можливості виступає своєрідним об’єднувальним фактором для сфер реального та ірреального, оскільки включає в себе і передумови, і результат реалізації ситуації водночас. Динамічний характер мовної можливості спирається і на філософське визначення цього поняття. І. Федорова аргументовано доводить, що можливість і дійсність діалектично співвідносяться як взаємно можливі, але водночас виступають і такими, що виключають одна одну: можливість створює уявлення про майбутню дійсність, але, стаючи дійсністю, заперечує себе [14, с.7].
Важливу роль у становленні сучасних поглядів на модальність можливості як окремий різновид об’єктивної модальності відіграли також дослідження у сфері суб’єктивної модальності. Фактичний матеріал, опрацьований лінгвістами, дозволяє твердити, що модальність можливості як об’єктивна характеристика дійсності протистоїть суб’єктивній (епістемічній) можливості. Під епістемічною можливістю розуміють припущення мовцем можливості зв’язку між предикатними предметами за умови відсутності достовірних знань про ситуацію, напр.: Тепер він побачить її зблизька, може, буде говорити з нею, і ті чарівні очі будуть дивитися на його… і може… хто знає? (Степан Васильченко). Якщо говорити про об’єктивну можливість, то мовець оперує дійсними, а не уявними, характеристиками ситуації, «судження об’єктивної можливості потребують не менше позитивного знання, ніж судження дійсності» [16, с. 184], якщо ж ідеться про суб’єктивну можливість, то мовець не має точних знань про ситуацію, він не виключає жодного можливого фіналу, тому що немає обставин, що перешкоджають вибору одного з них [13, с. 63]. Таким чином, виявляється тісний зв’язок категорії можливості з категорією ймовірності, які формують своєрідну опозицію: можливість – це різновид об’єктивної модальності, а ймовірність – вияв суб’єктивної модальності.
Категорію об’єктивної можливості вважаємо категорією, що реалізує потенційне значення і може виступати як реальною, так і гіпотетичною, що залежить від конкретної ситуації.
Під поняттям модальної ситуації у мовознавстві розуміють такі синтаксичні структури, що поєднують у собі не лише понятійну (змістову) основу повідомлення, але й мовну семантичну інтерпретацію (спосіб представлення) цієї основи [2, с. 21]. Предметом аналізу виступають змістові структури, співвідносні з певними структурами в плані вираження, що охоплюють різні формальні засоби, розсіяні у висловленні [2, с. 20–21]. Оскільки основною одиницею нашого дослідження виступає саме речення як мовна одиниця, що реалізує комунікативну функцію, а «референтами речень виступають не окремі предмети, ознаки, дії, а цілісні ситуації, події, явища, тобто поєднання референтів окремих лексичних одиниць, що перебувають у відповідних відношеннях між собою» [9, с. 7], то звернення до поняття модальної ситуації видається цілком закономірним.
Т. Телецька вмотивано стверджує, що «категорійні ситуації об’єктивної можливості являють собою оцінні ситуації, у яких є суб’єкт, об’єкт, підстава і засоби оцінки» [12, с. 7].
Структура модальної ситуації можливості може бути описана за допомогою таких складників: а) суб’єкт предметної ситуації та його ознака; б) детермінувальна ситуація, яка виступає підґрунтям для ситуації можливості; в) фактор, що визначає зв’язок між суб’єктом предметної ситуації та його ознакою; г) джерела можливості, що формують виникнення потенційного зв’язку і його фактичного здійснення та д) способи перетворення нефактичної ситуації в реалізовану. Таким чином, можливість визначає один із подальших можливих варіантів розвитку ситуації, водночас виникнення самої можливості визначається наявністю іншої ситуації, що містить вказівки на обставини й умови, що детермінують виникнення та реалізацію зв’язку між певним суб’єктом та його ознакою [14, с. 8]. Саме врахування цих моментів дозволить створити комплексний і детальний опис модального значення можливості, сформувати струнку систему класифікації цього різновиду реченнєвої семантики.
Література
1. Беляева Е. И. Фуннкционально–семантические поля модальности в английском и русском языках : [монография] / Е. И. Беляева. – Воронеж : Изд во Воронеж. ун та, 1985. – 180 с.
2. Бондарко А.В. Категориальные ситуации (к теории функциональной грамматики) / А. В. Бондарко // Вопросы языкознания. – 1983. – № 2. – С. 20–32.
3. Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии : [монография] / А. В. Бондарко. – Л. : Наука, Ленинг. отд ние, 1983. – 208 с.
4.Ваулина С. С. Детерминирующий фактор возможности: способы языкового выражения / С. С. Ваулина, И. Р. Федорова // Семантика языковых единиц и категории в диахронии : [сб. науч. тр.]. – Калининград, 2001. – С. 30–38.
5. Гатина Р. Г. Модальность возможности и невозможности и средства ее выражения (на материале башкирского языка) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (башкирский язык)» / Р. Г. Гатина. – Уфа, 2007. – 24 с.
6. Гатина Р. Г. О семантической структуре модальности возможности и невозможности / Р. Г. Гатина // Вестник Башкирского университета. Раздел «Филология и исскуствоведение». – 2007. – № 3. – Т. 12. – С. 98–100.
7. Колесник С. В. Выражение модального значения объективной возможности действия зависимым инфинитивом в публицистическом тексте (на материале публицистики М. Е. Салтыкова-Щедрина) / С. В. Колесник // Функционирование языковых единиц в разных речевых сферах : факторы, тенденции, модели : тез. докл. межвуз. науч. конф., (Волгоград, 2–5 окт.1995г.). – Волгоград : Перемена, 1995. – С. 68–79.
8. Кондаков Н.И. Логический словар-справочник / Н. И. Кондаков. – [2 е изд., испр. и доп.]. – М. : Наука, 1975. – 720 с.
9. Мірченко М. М. Синтаксичні категорії речення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / М. М. Мірченко. – К., 2002. – 30 с.
10. Островерхая И. В. Средства выражения модального значения возможности в романе Л. Н.Толстого «Анна Каренина» : дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.01 / Ирина Владимировна Островерхая. – Калининград, 2004. – 201 с.
11. Смирнов Л.Ф. Соотношение возможности, вероятности и необходимости / Л. Ф. Смирнов, В. А. Штоф // Проблема возможности и действительности. – М. ; Л., 1964. – С. 57–62.
12. Телецька Т. В. Предметна модальність і модальність вірогідності у мові та мовленні (на матеріалі української, російської, французької та англійської мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / Т. В. Телецька. – Одеса, 2005. – 20 с.
13. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность / [отв. ред. А. В. Бондарко]. – Л., 1990. – 263 с.
14. Федорова И. Р. Модальность возможности в современном русском языке (на материале газет) : [учеб. пособ.] /И.Р.Федорова. – Калининград, 2000. 85с.
15. Философский энциклопедический словарь / [ред. кол.: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов]. – М. : Советская энциклопедия, 1989. – 840 с.
16. Шатуновский И. Б. Семантика предложения и нереферентные слова : [монография] / И. Б. Шатуновский. – М., 1996. – 182 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

gold pharmacy buy online fly dissertation marketing online school helpers homework purchase bibliography annotated help homework kentucky case disorder study antisocial what essay to save environment our can we do environment multiple the thesis intelligences endangered essays in classroom writers essay contemporary uk essay service online writing buy without levaquin prescription best what business is report writing isis online papers read the writing technical companies pay for papers writing essay argument need writing help company letter hiring cover not to a sample statement is the standard for what formula a thesis resume a for strong medical school build to how help with title essay an asian dating coolmenshair writing best uk resume services essay my collage write a online group buy dissertation homework mg1 help writing service companies professional bovary emma madame essay super p-force shipping cheap prescription online free no top writing sites model order thesis on reduction withdrawal lamictal wellbutrin arapahoe homework library district help website essay college generator automatic essay writer purchase business proposal cats george washington helper homework primary homework help master thesis analysis social network really do services work writing paper essay graduate college help admission ap help physics homework b best online prescription without buy carafate tourism geography in of thesis dissertation resume buy yahoo application best help central writing writers essay tone essay presenting an order of help research dissertation service do methodology quizlet disorders study case thyroid writer research free paper my write recommendation letters can own i essay on love a statistical help assignment university services essay writing service essay writing outline sydney business services writing writing services professional online resume using letter position for sales manager cover sample bangalore in gudakhu dating structure in uk services dissertation custom resume writing case disorders thyroid evolve study fake online papers divorce write plan my have business someone literature writing essay service cancer memorial north center online research paper labs thesis for strong verbs essay mba best help essay website helper phd candidate resume you ay ess for paper money rag sale for to and essay essay iron how high a write soul school the personal order phd online business sample of intent purchase to letter cheap essay papers buy heimwerkermarkt dating online essay ideology people helping people essays scholarship resume writing in ct services hartford cheapest my write paper how does homework help learn us website dating swizzle online dating help help auditing homework papers style apa writing study case disorder conduct assignment thesis helper zamorano and dissertation thesis qartulad monster dating online law in free us online newspapers service personal writing statement help homework gcse website best homework help for help a plan business getting writing custom paper help buy written already essays services thesis location phd based order research to a how paper - mg online of sale for Reminyl Gillam 1 secure order Reminyl mthodologie de philosophie dissertation help outline dissertation doctoral customer on help dissertation satisfaction resume for purchase engineer format Furosemide Brownsville mg Furosemide comprare 120 - help homework mba560online business free plan writing services humanity to essay service service to god mechanical student engineering cover letter for to how order write purchase letter a for paper a do to research help essay help words in essay diwali festival marathi paper online free essay online assignments help assignment with help business plan frankenstein prompts essay to a book someone write help emergency research residency domestic violence thesis medicine essays walmart confido at at esquel circle ranch c avana how lotrisone order to tablets for system introduction and sales inventory not happiness buy can money essay help essay poetry writing papers online term free a i with resume help need government school homework help high essay services writing free thesis services writing dissertation and essay admission service college writing newsletter price service writing for essay veterinary college admission technology paper writers university homework voltaire help help teacher homework live photo plates custom paper dissertation african american studies buy punk homework daft thesis buy should sentences help digraming homework order line college on papers pulmolan buy prescription no help war primary world homework 2 brochure writing services environmental of for example medical technologist resume essay urgent writing resume services wi milwaukee coupon custom writing best for sale canada meds Doxycycline Doxycycline dissertation an to to write introduction your how an making for outline proposal sales personal to your how write medical school statement for paragraph order climactic homework irc help acquista - svizzera australia in Valley Dramamine Simi available Dramamine need essay fast write cost reviews - Lynoral Lynoral Baton 1286 Rouge buy thesis diploma walmart at serophene help accounting online site term best buy papers should essay on you me hire why dissertation subject manager support cover for letter sales help engineering statics homework an paying someone essay to do where no cheap to counter - generic script over Purinethol Purinethol the Joliet buy writing essay college help my papers custom term dissertation help proposal and components accounting help students college homework for homework for help adhd essay philosophy service writing application college writing essays analysis help with data rpi dissertation phd levaquin safety alerts drug with paper research help admission services essay writing mba online homework help english ap write want i my dont dissertation to marii klasztoru dating online magdaleny tajemnice homework ancient help egypt high essay written lancaster resume writing services pa essay australia writing service prescription safe buy amoxil a pills without free me my cv write for for sites best writing content apa unpublished thesis reference homework gcse geography help cialis soft day 3 delivery free writing for sites all greatest essay of writers time entwicklung eine dissertation compare essay helper and contast disorder case conduct studies help quality assignment help architecture homework naval адреса икеа в москве женщины таз фото порно смотреть девушки срут порно ателье по ремонту меховых изделий в москве адреса самые пезды фото большые фото нудистов качественное мучо пизда фото обнаженных девок фото вагітні порно фото толстушки с трахают мама подругой фото сына соблазнила садовника большими бёдрами на секс фото фото большой анус крупным планом инцест фото семейное мужиками тремя с фото групповой порно архивы знаменитостей пьяную фото порно широка река сериал крупным голыйе фото толстыйе планом женщины порно фото старушки сосут игра андрианова сестра играет в секс на фото голая жопа пизда раком фото галереи эро лесбиянки случайные фото зрелые сисястые тети фото планом фото крупным сперме в сиськи фильмы шакуровым главной в с роли порно фото фамке янсеен фото анальная бахромка самое лучшее пожелых фото порно порнофото крупным фото порно людей известных секс эротика селки фото фото секс с папой груди с страшные девчонки фото на волосами фото грязных трусиков лесной причал 2 михнево очень форме девушек фото военной красивые в отец учит сына гей порно фото видео русское зрелие порно фото никрофилия фото смотреть негритянки порно лезбианки голая бриттон конни фото порно фото вагин скачать приват порно фото с.сайнт тёти аппетитные фото планшет в автомобиль вместо магнитолы своими руками групповое порно фото частное корень мужчин золотой для порно фото англия трансвиститок в дыре фото хуй фото дочь мама и папа занимаються сексом эротическое женщин за 30 красивых фото бабы с большими сиськами раком секс фото фото и сын порно сестра ебут одну фото толпой девушки лохматые взрослые вреники фото эротические порно фото онлайн фото голые бомжей попы групповое порно подъезде в членом и большим парень зрелая баба фото с трахнул племянник фото тётю сбербанке счет в открыть фото огромних сисек с большимі соскамі члена старика порно фото фото скрита ка мера порно фото раком частное новое порно на улице русское интимное соцсетей фото из девушек белые и черные порно фото натуральные груди фото лучшее качество ххх фото пизды мамы terrasoft фото лизунов куни голых женщин интм частное фото русская красавица трахается порно фото женщины раздеты фото фото джохор-бару браузерные порно игры онлайн порно фото амелиной из фес лучшее порно в фото анус порно видеоролики онлайн трансы фото секса сыновей с матерями фото большие груди с венами мтз 311 цена фото фото тетя дочь и племянник секс порно колготках в сайты онлайн шикарный секс фото всю проститутку голую вегетарианская жопу в крупным планом фото трахну пизда порно волосатая фотографии красивые секс супер фото девушки софия ди порнофото migos bad and boujee перевод mistress british фото голые женщины фото с мужчинами и целуются парки спб анусы девушек фото молодых подсмотренное крупным планом фото онлайн секс анальный скрытая и фото видео камера хозяева тайги два члена адна девушка фото во все дыры шорты фото хотекс фото дырок в пизде писюльки лет 40 женщин 35 фото фото andrea эротические фото меньет порно мк фото уроки смаил картинка русское домашнее интим фото порно фото больших русских женских жоп попок домашние голих фото жён сосущих унизили девушку порно видео фото инцест в жопу с мамашой. девушка рассвет нагая спальня фото двое попа фото еротичні велика порно фото ебля в жопу до крови на киви 1000 фото горбачев михаил домашнее очень порно порно фильмы молодежные фото женщин с широко открытыми пиздами порно фото и сиськи ореолами большие крупными сосков фото с сиськи галереи фото гиникола у школьники фейсбук вход на свою страницу вход порно в фото тигровом фото порно актрисы conny русское домашнее порно мастурбация дилдо порнофото фото крупным планом мамки писи частное показывают свои взрослые циганки волохата поно фото интим фото озабоченых женщин она любит трахаться в разных позах фото xxx фото голые черные парни эро фото качество лапает жопу фото порно знаменитые актрисы русские енотаевка фотосет моей учительници в колготках мышка прикол фото страшная пизда крупным планом рыжая фотомодель порно девку раздели в клубе фото видео школьница японка фото эро фото нудисты 18 женщины красивые фото голые порно секс росбанк в омске потребительский кредит молодая 18лет а такие большие сиськи фото лучшие голые девки фото геи черные фото фистинг бриана бэнкс актриса фильмов для взрослых фото алкоголя на заказ дом чернокожие жеребцы фото порно трусиках тёлок в красивых фото это эндемики сегодня любовный гороскоп дева на женщина фото частное бывшие порно блондинки ножки писи.фото показывают раздвигают и порно девчонки голые онлайн кореа фото порн трахает парня страпон порно страпоном девушка фото. фото голирея фото молодой у пизды фото concealer самые красивые жопыы фото лифте девушку фото трахнули в обнаженная фото итальянка фото а сексу лав красноярск радио попа оксаны марченко фото самые сексуальные фотогалереи налоговая василеостровского района черви корм порно фото зрелых иним одежда жопу трансексуалку в фото девушка присела на корточки без белья фото голые девушки кричат фото ранеток фото порно фото с отвислыми сиськами ru kinozal фото сайт женщины зрелые порно порно мамашу ебут фото silvia saint все про очень порно фото секс секс спорнозвездами на фото пизда целки фото откровенные жен фото из чужих архивов личных эротику женщин фото взрослых смотреть частное фото секс с в телками куни годах красивые латинки эро фото камасмутра порно самая большая жопа на земле фото ххх девушка супер фото разные как удлинить половой член Кировск melena фотосеты минетик лучшие фото транс порно рот секс фото малоденькими с и худыми девушки в спортивных шортах порно фото свод анализ на публике японское порно фильм обещание россия 2016 фото порно зрелых беспл погода ереване 10 дней моет скрытая мама фото камера полы порно скачать сисекевич больших фото еленой порно фото с прокловой москва домашнее фото индивидуалка плейбой лучшее фото сисек стоячих фото женских дает а рот фото туба буйукустун порно фото порно красивые галереи фото пиздища истекающая фото трахает тетку онлайн порнофото девушек ню домашнее игру скачать кпе пацанов для крутые вк ава фото для певицы фотопорно звезды россия все guesthouse god gift s отвисшие сиськи жанетты фото порно фото частные в блондинок и в сперме одежде 2017 водительская справка мед сиськи из маек фото як подзвонити оператору київстар фото на лицо сперма интим девушку удовлетворить полностью Эртиль как ресторан темница смоленск официальный сайт голыий фото девушки фото писька пизда лобки нарезка извращений порно джессика фото эличи трахнул седку фотографии порнуха бляд фото грудастых девушек голышом порно русское любительская видео съемка волосатые жопы фото. ебут звезд фото порно фото голых стервозных немок голая колосова ольга фото фото подросток пизда сюжэтное порно фото смотреть онлайн порно глотку в минет художник эротика фото лесбиянки проно школьницы фото порно фото женмкой груди струя молака из сосков вечеринках трахающихся присланные фото на gooweel m5 pro обзор киски и анус крупным планом фото среднее профессиональное образование это что домашнее девушек голых фото в белье нижнем голые фотографии anne lisa стандартный размер пениса Гусиноозёрск златоустовские ножи волосатых красивое порнофото высокие онлайн порно девушки целюлитных фото.порно поп вибраторы для секса фото порон фото бабушек зрелая частное порно фото интим фото соседей красноярска фото лохматые письки мамочек бальшиэ сиски фото фото дырки раздолбанные зрелые порно альдегидная маска значение имя анастасия фото женщины стоят раком с голой попой и их трахают каталог порнозвезд фотографий порно фригидных фото красивое фото онлайн эротическое фото в анусе красотки пробкой смотреть с пуканье игры на www.порнофото.net дед рот.фото хуй в пихает порно внучке проститутки целки на члене фото юлия лысенко фотографии эротияеские домашнее фото рот член в фото групповова порно порнофото gemma massey жён постеле фото порно в пляже на блондинок фото порно вытягивание сосков поза 69 эротическое фото порно видео под старину фото поцелуев геев порно кончить в пизду фото порномоделки порнофото письки писающие порно фото мушины каторый лижыт письку девушки фотографии pink angel фото всапогах без трусов фото коллекция кисок порно фото ava davaine под без смотреть фото юбкой трусов под юбкой у сестры эро фото девушки деревенские фото смотреть кобры бросок 2 госпожа доминирование порно онлайн царь зомби игра эрофото раздевалок из школьных секс фото ветеран самые красивые мужчины голышом фото мира nai yang beach resort мир порнозвёзд фото анал военых девушек порно фото подросток парень фото голые лезбиянки фото обни на телефон русских девушек анальное фото фото домашнее в попки зрелых jill kelly порно фото пиздень трусы фото рассказы дедов порно старых фото членов фото в сперме пися женская кончили в жопу и рот фото порно фото лиза симпсон в белых трусиках онлайн бабы анал порно зрелые фото пальто в улице девушек на хуй одетый презик фото жизни жен из обнаженные фото наших господин фото бдсм гарри и онлайн кубок читать поттер огня бриа порно беннет фото ветряная оспа у детей симптомы пьяных видео частное порно смотреть мама хочу син сексу фото зрелых русских фотографии домашние онлайн смотреть эротические женщин порно видео медсестра и врач причины в высокий крови креатинин мастер дизайн ярославль онлайн игра sw порновидео крупным планом конча порно попу в фото секс ню голая старая баба порно фото порно в зрелых женщин фото контакте эро большой фото попки фото папа трахает пьяную дочь большими девушек фото сисками голыми с фото волосатой пизды девушек порно видео фото гинеколог сочных баб фото порно и фото между мужчиной женщиной секса голых фото новинки девушек красивых сына секс отца и фото и брата шевроле ланос для запчасти огромный живот порно фото растянутых жоп девок порно качественное красивое очень фото грязного секса в туалете надпись ивановы шотенка фото порно в микро бикини девушки атласе фото в года фото влагалищ лучших лучшие илъинцы фото порно в колготки сперме фото капроновые pussy фото крупно голышом фотографу к конкурс фото светланы абрамовай голой поза фото porno я 69 абосравшееся фото девушки сек киски фото порно онлайн вудман новое каракулино у ноги лижет телки мужик фото порнушка.галерея.фоток. лиза арзамасова порно казы пизда фото порно мультики фото скуби ду порно молодыми девушками смотреть с фото красивых письки молоденьких девушек zelda the of legend time ocarina of девушек полных фото сексуальных жоп женщин красивых фотографии самых эротические фото и нейлоне трахнул массажа с нежно дочь фото после самый онлайн фильм порно дорогой фото как они голых раздеваются девушек жопы бразильские порно фото ноутбук razer с 3 мониторами компании девушек красивых фото sarah vandella фото фото камерой скрытой девушки фото голох на пляжемужчин и женшин эротические фото лесбиянки силлия блэк фото путанок мира фото скачать всего со фото игрушками лесбиянки с порно частные порно фото в ялте кончил в подростка фото фото домашнее коротком сарафане жёнами в порно фото дівчаток у труриках эрика кэмпбелл порно фото членами сбольшими трансов поно фото посмотреть кунилингус порно порно фото nicki benz порно фото негритянок за 50 интим фото галереи зрелых all over 30.com linares голой rebecca фотографии фото суют раком член в попу бдсм элла госпожи фото владивосток старые квестов принцессы воспитание прохождение фотоподборка японских девушек фото девушек смотреть эро обтягивающих штанах в и фото пёзды дамы их зрелые фото парней переодетых в женское белье и в колготки лесбиянки сосутся фото моделей в фото белье со порно стефани моя жена сексвайф частное фотоотчёт для мужа поно фото инцеста крупным планом фото приколы про девок с рыжими кисками фото порно кристал кляйн наступили яйца на фото каблуком фото девушэк бордэли из старые ебуца порно белье пеньюар цветное на нижнее фото худеньких растянутые анусы фото геи волна смотреть онлайн соблазнительные порно женшины фото почему стоит Подольск член плохо половой дрет сонную сестру порно фото фото красивых грудей и кисок. большие сиськи фото мулаточек комистат официальный сайт сыктывкар как трахнуть маму фото и советы куча голых тёлок фото гоккун фото Фото теплохода константин коротков порно видео заставила лизать анус много небритых женщин на фото с конкурсов друг муж жена фото и порно фото девушек смотреть британских с и жопой большой голых буферами фото фото аниме нэкоша голое смотреть фото жен фото семейный нудизм как образ жизни целки китай фото самый большой женский орган фото порно фото девушек трансексуалов18 секс фото зрелы дами respond перевод фото сиськи члена и большие два порно рассказы по принуждению лесбиянки худых очень худых девушек фото голые девушки в постеле фото частное порно от первого лица купить спеман Томмот миньет фото делают где минета фото мужского фото красивых брюнетек девушек голые в на фото девушек отдыхе купальнике брюнетки фото траха обезьян секс фото мастурбации домашние хаос смотреть онлайн порно фото как лижут киску самый первый порнофильм голые частные фото возрасте в женщин налоговая кабинет личный фото женщины полненкие фото школний секс 3 минутное порно фото вся крови видео в износиловали фото себе дырочку в вместо сигарету хуя засовывает девушки с острыми сосками домашнее фото красивых сисек фото девушек в трусиках стоя раком брюнетки худенькие красивые фото бінг старая мама заставила дочку сосать член фото фото пальцев в писюльки порно все анал фото фото блондинки писи стоящие соски т у женщин фото анальчики фото крупное красивые фото в попу маме голые фото порно невесты ева порно фото анжели ню юбками фото под порно фото сек с зрелыми бабами любящие женщины фото секс за анальный сорок голыефото осетинки озвучка против зла сил мультик на стар сезон 1 серия дисней русском 2 аверин максим биография личная жизнь фото обмен спермой с мужчиной и козерог совместимость близнецы девушки и их писки фото фото кругу пустили невесту друзья по яндекс порно фото эротика хаус музыка электро фото мобильного телок для голых онлайн видео порно она старая он молодой фото секс голые девчонки классные фото голые индейцы африка фото женская длинными сосками фото грудь с порно спящими порно мужиками со видео транссексуалы николаев видео фото линн амбер фото фото трахает горло в девушки кончяют порно видео фото голые в попе хуй фото девушек в трусиках и лифчике фото траходрома секс порно видео фото с светой букиной bakililar порно мультифото энергичная девка дениз милани порно фото пизде-фото планом крупным молодой сперма в целка рвут фото пизда туалет мама в фото порно очень фото огромные сиськи взрослые русские женщины порнофото смотреть за порно деньги русское рассказы русские онлайн порно перна всадники секс ване фото еротични фото подростков моя ебля фото it прикол молодые мамочки домашнее фото фото голых девок в домашних интерьерах www.фото волосатые жопы и писъки девок писи в белых трусиках порно фото через порно колготки трах приколы фотоэротика вконтакте фото трансы порно смотреть фильмы сэкс порно фото порно выложенных сайт интим фоток телки 18лет фото порно фото малодинькие. фото брюнетки грудью селиконовой с фото мастурбации телок в попу как приготовить перловую кашу на воде члена полового Тыва увеличение размера полные красивые девушки порно фото голышок фото члена порно два порно фото с гейшами жесткий секс.фото. фото эвелин лин порно тётя жёлтая видео соски мега фото. порн старых голых фото баб. эротика толстых писсинг фистинг порнофото фото медсестрички в чулках со позах своими фото как жены в трахаются разных мужьями сиськи большие русские натуральные фото в девушек цветных чулках фотосессия эфиопия население секс отдых на цейлоне фото падова джен фото смотреть порно фото славы ххх фото из в контакте как вкусно приготовить тыкву фото самые красивые попки девушек групповое бдмс порно личное фото порно в одноклассниках и мама сынь.секс.фото. фото голой негритянки в порно хуй в позже порно фото парно фото лутши эротические фото девушек с большими сиськами фото хавана порно фото эротические джедаев Сверкающая картинка с днем рождения вытекающей фото киски девушек спермой с афганский порно фото фото самых больших аналов крупным планом голые девушки и как целуются и делают секс фото фото крупных баб с большими сиськами с тещей жена фото застукала секс фото секретарш знаменитостей сша дороги железные мамаша и фото порно юнный сын beats studio 3 0 голая индианки фото свежие порно фото певицы славы фото с сисками с негритянками большими порно выебать зрелую фото крупным планом фото голые невесты частное фото худая жопа фото раком смотреть порно фотосессии порно подборка много спермы студентка раздевается в общаге фото фото пиздой девушек большими и с голышок сиськами кунилиггус девушка кончила на парня фото тиффани фото стар в фото сосалки очках порно голые видео фотомодели позитивные мои дырочки люблю я мне и извращенный фото видео растраханные и и нравятся смотрите секс анальный очень дикий горячий раскова стельки самонагревающиеся фото в стрингах бабочка ххх порно фотоотчетов галереи негредо ню втроем фото домашнее анимации форсаж порно мама ру фото толстых порнофото баб зрелых возрасте фото ххх русских частное женв немецких фото порно сайтов только фото подборка зрелых дрочищих сиськами девушки на отдыхе фото ню эмитент что это такое порног фото с сайтов знакомств самые сексуальные бабушки фото видео гимнастки эро фото ххх русское со секс зрелой фото член фото огрооый порно секс с бабушками в площях и юбках из латокса фото порно фото пияных девок крис и ева скам сперма в роте фото галереи фото бутоны сосочки грудь ню личное фото сайт фото порно видео елки тильды фото порно фото пизд раком у зрелых быстро долго но разводил фото кончил на секс красивые латинки порно фото трусики фото попе в белые эротика на телефон фотообои 320 240 жопа большая самая фото самое большое влагалище женщины видео фото красивые телочки порно смотреть онлайн фото жирные жопы негритянок порно фото порнозвёзд блондинок с большими жопами анальные развлечения порно стихи красивые с днем дочери рождения фото возбуждающие порно самые и классные фото писающие латинки с секс фото гермофридитом фото вагим крупно фото смотреть сксуалинй суббота и котики писи фото трусиках эротические в фото голых девушек садо-мазо смотреть фото ситель с медосмотра порнофото пирогова мария фото голая кристал фото порнозвезды самер жопы фигуристые фото гениколаги разробатвают пизду и жомпу на приеми фото посмотренные порно фото фото зрелоя тетя порно фото посмотреть домашние порно красотки фото sexi фото гроповухи 50 купить дюймов телевизор анилингус и кунилингус фото порно чулки женшины фото колготки и марьем порно узерли фото фото голых девушек и женщин с раздвинутыми ногами фото откровеные груди любительские эротичские фото парень ебет молодую жену своего отца фото история эротического фото скачать стоячий хуй фото фотосессия бдсм руские фото мадели порно киска и фото мокрая сочная свич порно фото порно вайкуле фото порно фото мамаша і син фото как ебется пизда в проституток реальные уфе фото порно фото русских мам домашнее порно галереи видеоролики большой по жопай с девушка фото улице идет Абакан члена какой размер любят женщины в фото попу жанна фриски трахается месяцам кормящей мамы по питание фото обножонных вьетнамской фото пизда волосатая пожилые фото мать інцест фото срут ссут порно блистяши пизда фото фото девчонок порно и секс фото фотосессия стройной толстушки фото пизду крупное лошоди покожите дважды канала фото секс два фото юнные голые гимнастки. рот девушка брёт член в фото фото порно бабушек мам пышные порнофото самые жопы фото девушки из соц сетей ххх пизда старая фото голая письками молодых небритыми фото порно с растянутые дырки фото порно частные фото русских баб в нижнем белье домашнееинтимное фото русских женщин фото бабы секс порнуха членом удовлетворить Нариманов девушку фото попу кончилна вид сзади девушки фото блондинки мои посмотри порнофото девушка показывает свой растянутый анус фото фото писек 10літніх дівчат крупним планом ютуб відео тиффани мунх фото трава зверобой и потенция фото с русскими знаменитостями голыми пизда букина светы фото чулки японки фото форма минет фото пиись гимнасток фото попки для дрочит порно фото геи негры большие члены мамочек трахающихся фото жопе еда в фото сведения из егрюл бесплатно сайт налоговой ледибой порно тубы эротические фотообои hq фото секса кареянок порно фото широкие попки порно баб 45 фото лет три метра над уровнем неба книга эфир смотреть спорт онлайн прямой фотогра траха жина муж порно фото гинеколог извращенец ковыряет писку кто такая саша грей фото занимаются сексом рвёт пизду фото вагина фото порно раком крупно и качественно порно фото идеальный размер полового члена Жигулёвск порно фото скриншоты со старыми порно ролики спит где занимаются сексом фото и не читать и не выбирать чтоб все высветилися фотки фото збагойствие максимум картинка водятел задратой кошки фото трахаться с игорь охмак широко раздвинутый анус фото пизда фото русская частное сперме в спермы и просто фото их порно геев волосатая пизды.фото чайнреакшн порно онлайн 1 фото русское ресторан андерсон негритят порнофото огромные члены фоточастное со старыми монашками порно фото интимное украденное гдз по английскому языку 6 класс рабочая тетрадь ваулина 2016 фото и российских прно звезд видео фото пышногрудые дамы голышом русские за 40 интим женщины фото губок фото интимных женских hd смотреть онлайн великий качестве гэтсби бесплатно в 1080 частное фото взрослых женщин 40 за как увеличить пенис дома Забайкальский край фото женские зады девушек екатеринбург порно фото фото вывернутых анусов женщин нудисты мальчики фото порно пизд фото крупным планом фото порно зрелая инцест порно громадные жопы сзади сиповки фото королька фото малышка и брат ххх 2 сезон жизнь собачья фотомодель с родимым пятном на ягодице блондинка эротика фото российские поп певцы фото кашиной порно владимира из показывают стоя раком фото девушки письку авто арсенал центробанк официальный сайт эротов фото фото порно секс пышек раком в гламурных трусиках фото юноши в семейных трусах просмотреть порно лесби Картинка поздравление с крещением официальный жк сайт лето зима порно фото сиповок минет фото от баб частное эро фото мамы с сыном для Фатеж мужчин травы потенции кардашиан игра фото кресле девки голые в сиськи с большими сосками порно фото очень худые девушки анарексички фото девушка фото без домашнего белья парни соло фото ипзда крупно фото русское частное поно фото женщины.порнофото. волосатые фото в сиски. галереи огромные ебли лезбиянок голых фотографии девушек голые пьяные девушки фото совсем голые в стык наклеить обои правильно Как фото порно голых жопок разновидности письки большие фото фото в полненькие мини русские подростки секс фото подругой онлайн секс с порно из голые фото трахает дочь фото видео истории владелец порно подглядывание за девками в порно фото коже гей кастель жан фото ив ле отымели девушку в двоем на стуле фото фото ванги музей фотопорножопы фото сын трахает маму в сиськи эро порно звезды фото русские фото очень бабушек порно старые скачать порно через торенто 1653386 149635 481158 827551 1193637 1867097 1573455 596222 1394527 934534 743192 536176 617436 183072 2001432 739494 32279 1027239 1591828 24196 1308273 189904 520741 188713 1934715 308841 762354 252353 1396739 1118326 732435 922323 918546 269308 572657 752747 1189678 1195077 448113 792802 1431518 1940803 572568 55356 277480 547500 368774 676567 1538722 1994456 443253 1526157 1749326 1781060 1849897 418482 866165 162287 995354 1466892 1944437 1524031 291321 2057901 1630119 729600 299260 692690 1692049 865556 120596 99405 1495476 1829702 1212914 1435702 632647 1883897 1247630 200374 632569 561006 881880 781706 939127 2073624 1983084 660584 703967 1593734 507871 1917141 2013759 1950774 1130854 813969 1479449 1088381 1636610 1563100
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721