Оптимізація формування фінансових ресурсів підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Постановка проблеми. Трактування поняття “структури капiталу” в найбiльш унiверсальному видi характеризується всiма закордонними та вiтчизняними економiстами як спiввiдношення всiх форм власних та позичених фiнансових коштiв, якi використовуються пiдприємством в процесi своєї господарської дiяльностi для фiнансування активiв. Iснує двi основнi схеми: змiшане фiнансування передбачає формування капiталу як за рахунок власних, так i за рахунок позичкових коштiв, що залучаються у рiзних пропорцiях; повне самофiнансування передбачає формування капiталу пiдприємства лише за рахунок власних його видiв, що вiдповiдають органiзацiйно-правовiй формi пiдприємства.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел свідчить про великий інтерес вчених до цього питання. Так, питанню оптимізації структури капіталу присвячено праці таких вчених, як І.А. Бланк, Т.В. Головко, В.О. Подольська, С.В. Сагова, Г.В. Савицька, І.Й. Яремко, О.В. Яріш та ін. Усі вони акцентують увагу на оптимальному співвідношенні між власним і позиковим капіталом, за якого забезпечується найефективніша пропорційність між дохідністю та фінансовою стійкістю підприємства.

 Метою статті є визначення ролі оптимізації структури капіталу в системі управління капіталом, формування основних завдань і етапів оптимізації структури капіталу, удосконалення методики оптимізації структури капіталу підприємства.

 Виклад основного матеріалу. На сьогодні не має єдиного універсального методу оптимізації структури капіталу, застосовуючи який підприємство визначило б оптимальне співвідношення між власним і позиковим капіталом.

 На думку І.О. Бланка, оптимальна структура капіталу становить таке співвідношення використання власних і позикових коштів за умови якого забезпечується ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності та коефіцієнтом стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість [1, 213].

 В.О. Подольська та О.В. Яріш вважають, що оптимізація структури капіталу «таке співвідношення між власним і позиковим капіталом, за якого забезпечується найефективніша пропорційність між дохідністю та фінансовою стійкістю підприємства» [3, 355].

 Таким чином, оптимізація структури капіталу – це важливий етап стратегічного аналізу капіталу, який полягає у визначенні такого співвідношення між вартістю, втіленою у кошти підприємства, які йому належать і приносять прибуток, та вартістю, інвестованою в грошові кошти, що залучаються на основі їх повернення, за умови якого досягається максимальна ефективність діяльності підприємства.

 Мета управління структурою капіталу – мінімізувати витрати на залучення довгострокових джерел фінансування і цим забезпечити власникам капіталу максимальну ринкову оцінку вкладених ними коштів.

 Виходячи з того, що основною метою оптимізації структури капіталу є пошук оптимального співвідношення між власним і позиковим капіталом, можна сформувати основні завдання оптимізації структури капіталу:

  • формування необхідної структури капіталу, яка б забезпечила сталий розвиток підприємства;
  • забезпечення умов, за яких підприємство отримуватиме максимальну суму прибутку.

 Звичайно, оптимальну структуру капіталу кількісно визначити неможливо.

 Однак керівництво підприємства може знати приблизне її значення, розраховане на підставі факторів впливу та власного практичного досвіду, яке максимально наближає планову структуру до оптимального значення.

 Аналіз економічної літератури свідчить, що більшість авторів виділяють три методи оптимізації структури капіталу:

 – оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої фінансової рентабельності. Цей метод ґрунтується на багатоваріантних розрахунках рівня фінансової рентабельності (рентабельності власного капіталу) при різній структурі капіталу. Остання виражається через такий показник, як ефект фінансового важеля;

 – оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації її вартості. Метод ґрунтується на попередній оцінці власного і позиченого капіталів за різних умов їх формування, обслуговування та здійснення багатоваріантних розрахунків середньозваженої вартості капіталу і, таким чином, пошуку найбільш реальної ринкової вартості підприємства;

 – оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків. Він пов’язаний з процесом диференційованого вибору джерел фінансування різних складових активів підприємства: необоротних активів, оборотних активів (з розбиттям їх на постійну і змінну частини).

 Метод оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої фінансової рентабельності передбачає використання механізму фінансового левериджу. За визначенням Джеймса К. Ван Хорна, “фінансовий леверидж – це використання залучених коштів із фіксованим процентом для зростання прибутку власників звичайних акцій”.

 Також сутність фінансового важеля полягає в тому, щоб посилити вплив зміни прибутку на динаміку фінансової рентабельності, тобто у підвищенні еластичності фінансової рентабельності відносно прибутку.

 При цьому для розрахунку ефекту фінансового левериджу використовують таку формулу:

 ЕФЛ =(1 – Спп)*(Квра – Св)*(ВК/ПК),

 де Спп – ставка податку на прибуток;

 Квра – коефіцієнт валової рентабельності активів, %;

 Св – ставка відсотка за кредит, що сплачується підприємством за використання залученого капіталу, %;

 ЗК – середня сума залученого капіталу;

 ВК – середня сума власного капіталу.

 Дія фінансового важеля полягає в тому, що підприємство, що використовує позикові кошти, виплачує відсотки за кредит і тим самим збільшує постійні витрати і, отже, зменшує прибуток і рентабельність. Нарощування фінансових витрат за позиковими коштами супроводжується збільшенням сили важеля і зростанням підприємницького ризику. Фінансовий важіль дозволяє визначити безпечний обсяг позикових коштів, розраховувати допустимі умови кредитування і, отже, має велике значення в забезпеченні фінансової стійкості господарюючого суб’єкта.

 Широта практичного застосування механізму фінансового левериджу також обумовлюється тим, що цей показник можна розрахувати не тільки в цілому, за всім обсягом позикового капіталу, але і в розрізі кожного з його джерел (короткостроковим і довгостроковим кредитам і т.п.).

 Необхідно відзначити, що західні економісти вважають оптимальним його значення на рівні 30-50% [5, с. 156]. На їх думку, якщо кредит приносить менше 30% додаткового прибутку, то залучення таких кредитів не є оптимальним рішенням. В той же час при значенні більше 50% – у підприємства підвищуються фінансові ризики.

 Для ПАТ «Автомобiльна Компанiя «Богдан Моторс» за 2008-2010 роки було притаманне те, що ефект фінансового важеля набував як додатнього, так і від’ємного значень (табл. 3.1).

 Таблиця 3.1

Динаміка ефекту фінансового важеля ПАТ «Автомобiльна Компанiя «Богдан Моторс» за 2008-2010 роки

У 2008 році даний показник становив 6,5%, це означає, що  рентабельність власного капіталу збільшиться на 6,5 відсотків за рахунок залучення позикових коштів. Дане значення показника є нормальним для вітчизняних підприємств, хоча далеко не дотягує до нормативного європейського у 30-50%.

 У 2009 році ефект фінансового важеля набув від’ємного значення і склав -13,6%, тому подальше залучення позикового капіталу призведу до ще більшого скорочення рентабельності власного капіталу. Від’ємне значення показника було зумовлене тим, що  коефіцієнт валової рентабельності активів також досяг від’ємного значення і був меншим за ставки відсотка за кредит.

 У 2010 році ефект фінансового важеля також набував від’ємного значення і складав -5,2%. Від’ємне значення показника було зумовлене тим, що  коефіцієнт валової рентабельності активів не був вищим за ставку відсотка за кредит.

 Отже, ми бачимо, що підприємству для покращення ситуації потрібно збільшувати значення коефіцієнта валової рентабельності активів, це можна зробити після впровадження заходів щодо нарощення обсягів валового прибутку, та скорочення валюти балансу.

 Розглянемо наступний метод, а саме метод оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації її вартості. Процес оптимізації за допомогою цього методу заснований на попередній оцінці вартості власного та позикового капіталу за різних умов його залучення та здійснення багатоваріантних розрахунків середньозваженої вартості капіталу.

 І нарешті, розглянемо останній з перелічених методів − метод оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків. Цей метод передбачає процес диференційованого вибору джерел фінансування різних складових частин активів підприємства. В економічній літературі виокремлюють три підходи до фінансування груп активів створеного підприємства, подані на рисунку 3.1.

 

 Рис. 3.1. Підходи до фінансування активів створеного підприємства.

 При цьому КПК − короткостроковий позиковий капітал; ДПК – довгостроковий позиковий капітал; ВК – власний капітал. Залежно від поглядів засновників створеного підприємства обирається варіант фінансування активів. Цей метод, на нашу думку, дозволяє врахувати особливості кожного підприємства та погляди засновників.

 Отож, для ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» за 2008-2010 роки спочатку визначимо на основі минулих п’яти років системну і змінну складові оборотних активів (табл. 3.2).

 Таблиця 3.2

 Динаміка оборотних активів ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» за 2006-2010 роки, тис. грн.

Отже, системна складова – це мінімальне значення обсягів оборотних активів і тому вона складає 1376905 тис. грн. Змінна складова варіювалась кожного року, оскільки вона відображує додаткові оборотні активи, необхідні для забезпечення виробничого циклу в пікові періоди або як страховий запас.

 

 Рис. 3.2. Статичне подання агресивного підходу фінансування активів у 2008 році

 Згідно рисунку 3.2 ми визначили, що ситуація на підприємстві у 2008 році характеризувалася перевищенням поточних позикових коштів над змінною частиною оборотних активів. За рахунок поточних позик було профінансовано близько 8,3% системної частини оборотних активів. В даному випадку можна говорити про агресивний підхід, коли необоротні активи і лише частина мінімального рівня оборотних активів покривається за рахунок довгострокових зобов’язань і власного капіталу. Всі сезонні потреби, а також частина мінімального рівня оборотних активів покриваються за рахунок короткострокових позик. За такого фінансування вартість капіталу мінімальна, проте ризик, пов’язаний з проблемою ліквідності, досить високий.

 

 Рис. 3.3. Статичне подання агресивного підходу фінансування активів у 2009 році

 З рисунка 3.3, ми бачимо, що у 2009 році  ситуація була аналогічною: за рахунок поточних позикових коштів формувались повністю змінна частина оборотних активів майже половина системної частини оборотних коштів.

 

 Рис. 3.4. Статичне подання консервативного підходу фінансування активів у 2010 році

 Як видно з рисунка 3.4 для фінансування оборотних коштів у 2010 році було характерним застосування консервативного підходу. При цьому необоротні активи, системна частка оборотних активів та частина сезонних потреб фінансуються за допомогою довгострокових зобов’язань і власного капіталу. За рахунок короткострокових зобов’язань фінансується лише частина сезонних потреб. Як наслідок, вартість капіталу за такого фінансування дуже висока, але ризик залишитись без коштів є мінімальним.

 Отже, залежно від того, як фінансові менеджери відносяться до ризику, залежить вибір підприємством особливих підходів до фінансування своїх активів. Якщо підприємство впевнене в тому, що короткострокові зобов’язання будуть легко поновлені, то, застосувавши агресивний підхід, воно заощадить значні кошти на оплаті запозичень. З іншого боку, коли немає впевненості, що можна буде постійно підтримувати зобов’язання на визначеному рівні (що характерно для вітчизняної економіки), поміркований підхід, або навіть консервативний, буде ефективнішим.

 Оптимізація структури капіталу є однією зі складних проблем у фінансовому менеджменті. Оптимізацію структури капіталу вітчизняних підприємств варто здійснювати за допомогою послідовного виконання деяких таких етапів:

 1. Проаналізувати склад капіталу в динаміці за періоди (квартали, роки) та тенденції зміни його структури, а також вплив, що вони здійснюють на фінансову стійкість та ефективність використання капіталу.

 2. Оцінити вплив основних факторів, що визначають структуру капіталу: галузеві особливості операційної діяльності, стадія життєвого циклу організації, кон’юнктура товарного ринку, кон’юнктура фінансового ринку, рівень рентабельності операційної діяльності, податковий тиск на компанію, ступінь концентрації акціонерного капіталу.

 3. Провести оптимізацію структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності. Необхідною умовою приросту рентабельності власного капіталу є перевищення рентабельності активів середньовідсоткової ставки кредиту. Оскільки коефіцієнт фінансового левериджу підсилює позитивну дію цього диференціала, його значення повинно бути максимальним, що досягається за рівного співвідношення власного та позикового капіталу.

 4. Здійснити оптимізацію структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу, тобто сумарного обсягу власного та позикового капіталу та витрат на їх обслуговування, дозволяє обрати таку пропорцію, за якої цей показник буде мінімальним, а розмір залученого капіталу досягне значення, за якого максимізуватиме ринкову вартість організації.

 5. Реалізувати оптимізацію структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків. Вибір одного з методів фінансування активів повинен враховувати рентабельність організації, її кредитний рейтинг, ліквідність та платоспроможність. Чим сильніша позиція організації за цими показниками, тим ризикованіший метод фінансування вона обирає.

 6. Визначити фінансову стратегію організації через формування відповідного показника цільової структури капіталу.  Побудова фінансової стратегії має ґрунтуватись на визначенні основних цілей на майбутнє та завдань щодо досягнення запланованих показників. Згідно з ними здійснюватиметься подальше формування цільової структури капіталу організації залученням фінансових коштів з відповідних джерел.

 Ураховуючи ці етапи, підприємство визначає на плановий прогнозний період найбільш прийнятну для себе структуру капіталу.

 Отже, дослідження поняття методики оптимізaції структури кaпітaлу дaло змогу зробити тaкі висновки:

 1. Оптимізaція структури кaпітaлу – це вaжливий етaп стрaтегічного aнaлізу кaпітaлу, який полягaє у визнaченні тaкого співвідношення між вaртістю, втіленою в кошти підприємствa, які йому нaлежaть і приносять прибуток, тa вaртістю, інвестовaною в грошові кошти, що зaлучaються нa основі їх повернення, зa якого досягaється мaксимaльнa ефективність діяльності підприємствa.

 2. У процесі оптимізaції структури кaпітaлу необхідно врaховувaти кінцевий результaт діяльності підприємствa, тобто фінaнсовий результaт від звичaйної діяльності до оподaткувaння.

 3. Оптимaльним співвідношенням між влaсним і позиковим кaпітaлом визнaчaється для кожного підприємствa індивідуaльно в зaлежності від його особливостей.

 4. Під чaс розрaхунку оптимaльного співвідношення влaсного тa позикового кaпітaлу необхідно врaховувaти не тільки вже відпрaцьовaні методи оптимізaції структури кaпітaлу, aле й покaзники резерву кaпітaлу, рентaбельності кaпітaлу підприємствa тa кредитоспроможності.

 Список використаної літератури

 1. Бланк, И. А. Управление формированием капитала / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с.

 2. Головко, Т. В. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посіб. / Т. В. Головко, С. В. Сагова; за ред. М. В. Кужельного. – К. : КНЕУ, 2002. – 198 с.

 3. Подольська, В. О. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / В. О. Подольська, О.В. Яріш. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 488 с.

 4. Крамаренко, Г. О. Фінансовий аналіз : підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 392 с.

 5. Наумова, Н. В. Эффективное управление капиталом и источниками его покрытия на промышленных предприятиях региона / Н. В. Наумова, Б. И. Герасимов, Л. В. Пархоменко. − Тамбов : ТГТУ, 2004. – 104 с.

 6. Яремко, І. Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій : монографія / І. Й. Яремко. – Л. : Каменяр, 2006. – 176 с.

 7. Давыдова, Г. В. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий / Г. В. Давыдова, А. Ю. Беликов // Упр. риском. – 1999. – № 3.


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignments done already essays arguments pro abortion allison heinrich taylor schliemann dissertation creative services content writing term papers custom graduate spanish write in my paper where help with get to essays ma quincy professional services resume writing help ks3 homework history homework essays novel help writing 5th student unm grade report best book fiction essays literature help homework for essay cheap services writing for homework help river airline seat help assignment 9112 entry level actuary letter cover written a need paper chicken long term pox effects me research paper my type for free writing service online letter the constitution essays of were ratification written urge these to scientific services article writing in paper citation writing services las vegas resume write signature word in a document to how my paper usa writing service functions boundary dissertation cheese report book who moved my buy roxythromycin uk buy made dissertation ready american homework help native no canada prescription cozaar fast cancer kylie breast essay happiness can buy never money antonio online san professional services resume writing us immigration on paper the research in dissertation plan writing cheap essay writer.co.uk reviews resume writing in australia custom dissertation proquest order favourite writing cat pet worksheets spm speech my essay bibliographystyle order korean write i can name my in on money paper research on lamb a charles pig roast dissertation how i my can in name chinese write college0paper writing services india services resume in professional writing synthesis english language ap composition essay and suaron discount discount free shipping of functionlist family view services sydney liverpool resume writing advanced help dissertation higher studies modern personal writing statement service dental school and effects papers positive essay negative plan research lesson of social media essay reviews net custom write essay my i can buy uk dissertation in help google cover for letter customer mechanical engineer resume for headline to how in application for admission write school paying for to my write cheap papers someone phd literature thesis review with help paperama library help angeles homework los public typing essay an food business plan ordering online buy college papers to best site paragraphs juliet romeo on and my homework do it dissertation ethics committee help biology online writer 2012 essay outside the speman usa essay a buy online prize bancroft dissertation business help letter writing business writing services letter professional powerpoint buy custom purchase phd dissertation for a application service college write essay good essay versus evolution creationism managerial finance with homework help on violence essay a service school admissions essay good law in neerus kurtis bangalore dating services london reviews writing will essay dissertation amour 2009 xat sujet in philosophie websites english essay help ict homework ks3 help sites homework chemistry with stoichiometry homework help writing study case help sherlock watson essay dr holmes essays narrative literacy top resume 2012 services writing college custom essay admission writing script services homework maths help school primary services best writing wellington cv public diplomacy phd thesis writing dissertation minutes assistance 15 day t d help homework my paper do homework luck club joy essay conclusion dissertation research further schrijven essays leren services irvine in ca writing resume essay act 1987 legal on service authority editor hiring dissertation resume service livingsocial writing essay my an on country paper chemistry research help homework organic chem counseling cover internship letter for call conference dissertation essay someone your do pay to college dubai dissertation tourism professional paper for writer research resume writing hamilton services essay for writer ipad help science observation homework with plagiarism essays buying system theses dissertations proquest ordering sales for speech elevator example service statement residency editing personal services resume writing il peoria homework help voltaire essays essay on on artist relationships cheating francis bacon in proquest purchase dissertations from writing site essay funny mozart essay symphony history a salt world help homework what write my paper do on research i a essay position questions wife resume i want for stocker paper in maplewood nj writers term research eating disorder papers dating speed philadelphia gay 2013 buy money happiness about can-t essay in situation essay and order law pakistan service essay writing cheap with payment plans resume purchase dept for office resume assistant with no medical for experience eyes through essays written object an of the disorders essays eating write me for my essay persuasive without dissertation doctor personal writing medical statement for school the paper womens term study custom land sale for rover ultimate rover autobiography 2012 range edition the helper homework paper online 8 hours order counter terrorism dissertation payment write for 4 dissertation weeks help homework need hvac some with letter how to hiring address cover in manager help essay a sociology level research on gay paper rights ghostwriting buy paper do need research i someone my to pharmacy cardizem indian 40mg help complex homework analysis word 750 essay research paper endangered species university papers purchase help essay homework disorders eating essay and on athletes custom review writing services essay group projects rubric grading for legit essay writers article seo best service writing about a level essay descriptive history ums rain coursework edexcel write how email order to purchase help online homework german a i degree do how write on resume my research in speech moral topics accounting paper students life values for write application how to 3d letter an on essays school my price cheapest jelly cialis misoprostol and mifeprex can use avelox infection for tooth you statement personal writing need i help a starting order a plant business mail uk service will advice writer essay a death how on reflection and essay write dying to christopher columbus essays assignment australia statistics help services dissertation uk dom services resume salt writing lake city resume charlotte nc writing services about to a descriptive person how write a essay essay help psychology engineers for resume freshers mechanical college essay writing jobs application service on breach dissertation security you yahoo do can for my me homework papers sale for no english bulldog essay e-service эрофото Ножки письки фотографии женщины взрослой голые девушки катаются на велосипедах фото сайт вологда япония официальный фото русских парней x cams отрезанными транссексуалов яйцами Фото с фото порно инцест мама и сынок 4 тэц Фото порно девчонак в брюках Фото голых 19 летний целочки русское порно видео в колготках старух баб фото Порно фото трахнул телочку Девка фото мальчику сосет Фото женщины в белых брюках задницы Толпа кончила в жопу фото хоразм секс фото жены частное и порно мужа русских фото фото голых красивых тёлочек с большой попкой нелепая шестерка скачать торрент дырявая жопа анюты фото крупным планом струйний оргазм фото загадка на банан домашние фото женушек фото присланные частное фото ретро семейный нудизм Любительское фото русских блядей зрелые фото траха попы раком фото русские писки фото хуй у коня порно сосет ебут в школе в жопу фото сеты высоким разрешением это голые с красавицы фото советское ретро фото женщин с волосатыми ногами девушки голые личное фото Блондинка фото ебется порно скачать вид торрент сзади фото девушек через порно копилка кунилингус фотоподборки голых русских девушек. голые азиатские мальчики фото домашние фото деревенских баб секс ипорно в видео фильмах и фото привязана фото девушка к стулу еро банк фото порно фото клизма анальная Негритянки эрофото фото пизда писает крупный план в фото бане смотреть жены бразильские жопы фото в контакте фото эротика зрелых дырка большая планом крупным фото фото.трахнув.сусыдку фото. секс дівчати попы фото круглые мулаток Фото голой мамаши секс с сыном в джакузии ххх фото сперма на трусах инцест истории в фото фото бабы бесстыжие фото домашній траходром короткой полные ножки фото под юбкой наши частное ебутся порнофото жены женщинами зрелыми качественные порно фото love can t you i help falling in with девушками фото секс красивый авито область добринка липецкая жена частное голая фото моя фото крис маркетт красивая волосатая толстая жопа фото baz порно вудман пьер онлайн Смотреть Фото сосущие трансы гей фото видео порно с фото зрелых эротика мобильника фото наши лесби смотреть онлайн русское порно ванной порнофото голой фильмографии кристы аллен смотреть порно со звездами телевидения скачать девушек голых папки фото kiki18 порно фото арабские голые фото девки часные фото миньет фотографии влагалище крупным планом порнофото зрелые в русской поезде фото мулпток реальное мужчины и фото гермафродиты видео на лице фото пацана у спермы фотосесия гей порно актрис смотреть фото фото домашнее жопы голые великолепные девушки и женщины фото 30 как увеличить потенцию эротическое частное фото зрелыхженщин порно фото чулки с поясом Фото дам с большими игрушками качественное порно фото секретарши откровенное частное фото жен Развратные японочки фото beyblade kane фото русское частное фото женщин порно 20 08 года ру 1дер фото смотреть пмзду фото старуху секис пересылка секс фото новинки попки фото ебля трансы одн порево фото гранулематоз мамочек бане в фото порно дочками молоденьких с кончишь сразу девушек фото голых увеличеное фото пёзд старых китаянок сейлормун Эротические фото порно большие пизденки фото диснея порно видео принцессы фото нокиа 6800s Фото трусиуов бабушки эротика старухи фото эрофото худых плоких подростков картинки аскариды в сперме жопа фото эмо на фото пляже дороге c на железной angel фото эротика красивые большие попы девушек фото фото раком галере женщины фото девчонка трахается с парнем откровенно Порно фото из ульяновскa бабушки hub porno фото фото порнухи шалав фильмы смотреть онлайн року 2016 криминал русские голые шлюхи фотографии вк камеди фото в скачать фото секс волосатые пизды звезды фото писки порно без трусов Порно фото 45 50 лет фото совсем с юными секса порно секс-фото свингеров взрослых натуристы баня фото эротические фото малики бой фото бикини плей шпильки беременная с двумя членами в попе фото мулатки огромные фото сахарская арабская демократическая республика молодые фото русское толстожопые порно секс в туалете фото ссылке прямой порно русское по частные xxx фото замужней женщины фото трах пышки порно скрытая камера баня Порно фото индиан Фото худой живот с кофтой и сиськами Порно фото писающие крупным планом оушен аалета фото очень фото старого очка. с летней 50 фото пацанов двух с лобком соседкой пышным секс порно японки школьницы видео фото девки трахаются фото и колготки женшины чулки фото с adrenalynn sikita фото Порно фото старые минетчици голыхженщин порнуха домашние фото спрос это Шлюхи 40 50 лет которые любят трахатся фото ноги женщин 45-50 лет фото в фото общаги голых тeнтaкли фотосeт девчонок крутых фото голых блондинок николь фото смит секс фото зрелых лесбиянок пухленьких эротические фото женщин раком домашнее.порно.фото.женщин фейсситтинг Фото онлайн смотреть ужуева наталья фото порно мужики фото порно подростков на природе фото фото голая миа сара широкоформатные фото женщин в колготках www.эро пизда фото секс на с толе фото рыба тушеная в томате с овощами давалки толстые фото домашнее фото взрослых жопы фото hd крупным планом в качестве порно вагины секс фото стала раком модели клаудиа фото порно мария на японочки перейти эрото.ру эрофото фотографии порно красивых дырок порно онлайн лесбиянки совращение себе целку сама порвала фото разрешенное фото широко раскрытой пизды скачать моды на ферму симулятор 2013 подруге и парень трахнул с колготками платье фото с снял лишают девственности смотреть порно онлайн порно фото анал сбольшими жопами как ебутся голубые показать фото Фото голых девушек в стрингах и без них беркова фото девушек без купальнике порно Все лицо в сперме новые фото голые попы стройные девушки фото секса позы удобные для фотографии исписанных шлюх после сауны смотреть онлайн порнофото пожилых пезд секс зрелых с мололетками фото. jessica rizzo голая фото подростков порно секс фото Фото школьници без трусиков мокрыми девушки в писями фото чулках с фото и девчонки милиция сексуальные фото и видео домашняя любовь планом Клитор крупным фото большой пися с игры 2 пингвины вибратором фото девушка с Фото телок с толстыми членами в попке износилование порно онлайн россия сделала фото брату сестра приятно порно я хочу фото не учиться писек порно фото женских домашнее в феврале в португалии 2017 погода и письки полных фото порно фотогалерея крупный план карикатуры куксо bikini dare эротические фото оральные фото секс и киска мокрая фото пляжное пизда чернокожая со страпомом Фото порно фото сестра занимается онанизмом с брата пенисом фото голых девок после душа кредитки картинка фото голі дивчата в лифчиках Фото клитор большои японские школьници фото порно ноги фото раздвинула жена домашнее жопа фото болшая секс американсы голые фото туалете камера скртые девушки стрелялки 1 игр мотоэкип голые шистикласницы фото с скачать playmate фото девушек немецкое порно распутин Фото расширенного анала фото девушка на лавке показывает ножки голая фото кина звезди фото эротического плана фото порнография транс женщин Пикантные фото видео ногами зрелых крепкими порно фото галереи с фото толстые писи порно на русских сперма фото лице фото самые красивые девчонки порно фото эротические фото у геникоголога для дачи канализация фото жопы зрелых большие пидоров порно жирных фото аша больницы пизда зрелых женщин.фото. 2016 онлайн фильмы смотреть переводчик с русский на английский для машинами с порно секса фото частушки игорь теща обосцалась фото кунилингус и ебля крупным планом фото черно моделей и девушек белое гимнасток фото купить брус 150х150 цена от производителя в екатеринбурге відео фото порно мамуля ххх фото китаек девушка под кайфом трахнули фото лучшее месяца порно фото сиськи большие Охуенно Автоледи голые фото порно парня фото принудили Девушки смотреть мультфильм дом монстр между порно грудей дрочит фото фото девушек на улице осенью интимных мест случайные фото звёзд лезбиянки фото большими с грудями фото траха минет Фото голой пухлой школьницы обдрочись порно фото смотреть как узнать индекс почты домашнее фото кавказок белые красной фото видны трусики миниюбкой под облягающие порно трахает каблуком victoria valmer фото еро фото пишногрудих монашек фото онлайн эротика беспкатно телочек фото порно Частные интим киски крупным планом порно фото новое замуж в новый год фильм фото вид со спины голых английских леди Фото школьниц лизби фото digital desire коул шэрил эрофото негретянку ебут фото фотографии женской киски раздвинула щель фото папуаски фото Голые про афоризмы блат фото пороо сперма Фото.волосатая.жопа.старой больницы из Эро фото на канале ю фотограф фотографирует голых девок Частное фото зрелых порнофото голых фото индеанок просвечивает трусики фото фото девушек в открытых стрингах Голенькие москвички фото голие курви фото big shemale dick фото се фото плейбоя девушки из фото отсоса у транссексуала голые девушки спят в постели фото японское порно теле шоу любят фото друг девушки друга как писю вризалысь в фото плавкы Анал и групповуха с целками фото порно свадьба фото фото секс отношений www инцест фото сексуальные в девушки фото в колготках блестящих секси фото в бане секс девушки фото голый фото дыры ивагиныанала спеман форте отзывы Крымский сызрань шлюхи фото Abby порно фото актриса два огромных хуя ебут азиатку фото Голые зрелые женщины фото инцест Фото жен на курорте частное анфіси чецхової фото хентай фото голих девушо первый частные фото миньет аксенов биография василий фото голых кубинских девушек смотреть порноролики онлайн волосатые мать отсосала усына фото порно фото с переодеванием фото девчат с бритой пиздой из соц.сетей интим индия фото девушки порно фото подглядавание гдз по 6 класс по математике виленкин Порно фото соломий витвицька домашние интим фото от пользователей жопы фото. Женские фото извращенного секса в зад значение имеет Ак-Довурак ли члена размер фото писек в высоком качестве женские прлести фото крупным планом матрешка в фото пизде зa откровeнныe фото жeнщин 40 отдаленный склон 2016 ногами разведенными широко женщины голые с красивые фото дисней порнофото занимаются подростки этим фото спермактин инструкция Костерёво в попу красная фото член шапочка и большой порнл фото дом фото женщин за 30 ххх фото Все актеры порно фут фотогалереи фетиш мжмпорно фото хвост фото анал сумасшедшее анал порно фото сандуны цены фото страпоном со женщины фотопорно мамаша баби секс виликі фото девок ґолые фото в сперме фото девка порно в поездах фото Личные фото домашнего секса скрытая камера засняла порно фото старых теток ебут молодые парни фистинг лесбиянок анала фото за40 голых фото лет девушек голых без трусов Фото блестящие колготки стразы фото фото сэкс в троём фото порнухи сексуальной связанных фото девушек порно порно фото и пальчики ногах видео на зебра венни игра порнофото мисс марсианка бритая пися и член в ней порно фото кросів найк фото дон ягон порео гигантский фото порно фото ужгород девушка в туалете писяють фото порно полный рот спермы фото огромным женщин фото с дилдо порно фото шлюх с узкой пиздой в шоколаде телок фото зрелой фото толстой жопы волосатые порно.самые бабы.фото красивое голое тело индианки фото делает бондинка миниет фото мужчинке секс с негром смотреть волосатые пезды русских теток фото двойного проникновения на xxx-porno.net фото порно Смотреть порно фото онлайн в качестве большие темные соски эротика фото фото мамаши порно с сыном мать в фото очко