ОМОНІМІЧНІ ОПОЗИЦІЇ «ОНІМ–АПЕЛЯТИВ» В ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

К.В. Третьякова
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

У статті в рамах антропоцентричної парадигми аналізуються лексико-семантичні типи латинських омонімічних опозицій «онім–апелятив».
Ключові слова: омонім, онім, апелятив.
В статье в рамках антропоцентрической парадигмы анализируются лексико-семантические типы латинских омонимичных оппозиций «оним–апеллятив».
Ключевые слова: омоним, оним, апеллятив.
In the article within the framework of anthropocentric paradigm the lexico-semantic types of Latin homonymic oppositions of “proper–common” names are analysed.
Keywords: homonym, proper name, common name (onym).

Проникнення омонімії до пропріального шару лексики викликає сумнів у багатьох дослідників, зокрема, через редукцію апелятивної семантики онімів і перевагу об’єктно-номінативного зв’язку (звукової послідовності фонем) над семантичним у виділенні значень основи. [2, c. 13–15] Дослідники окремих класів онімів, фіксуючи наявність в них омонімії, намагаються пояснити її присутність шляхом інтерпретації терміну “омоніми”, як співвідношення слів, адекватних фонетично, але різних за значенням (тобто як таких, що називають різні об’єкти або особи), що, на зразок загальних назв, виникли внаслідок дивергенції або випадкової фонетичної конвергенції. Докази на користь існування омонімії онімів базуються на пріоритетному значенні денотата. Цю тезу було покладено в основу декількох класифікацій омонімів-онімів. [5, c. 64; 6, c. 116–118]
Мета даної праці – встановлення факту існування омонімічних опозицій «онім–апелятив» в латинській мові. У руслі реалізації поставленої мети, дослідження покликано вирішити наступні завдання: на основі огляду загальнотеоретичних та спеціальних праць в галузі ономастики описати латинські омонімічні опозиції «онім–апелятив», зокрема, через звернення до їхньої етимології.
Об’єктом дослідження є латинські лексичні омоніми-іменники; предметом – лексико-семантичні типи латинських омонімічних опозицій «онім–апелятив».
У дослідженні застосовано комплекс методів, основним з яких є описовий, залучений до класифікації, інвентаризації та систематизації одиниць мови, а також опису їхнього функціонування.
Новизна праці у тому, що в ній уперше систематизовано лексико-семантичні типи омонімів латинського ономастикону, відібраних шляхом тотальної вибірки з 6 поважних латинських лексикографічних джерел загальним обсягом 800 одиниць. Методологічною основою роботи стали теоретичні положення вітчизняних та зарубіжних ономасіологів.
«Схильність» латинських онімів вступати в омонімічні відношення визначаємо як специфічну і характеризуємо: 1) тісним зв’язком з денотатом (місто, ріка і т.п.); 2) різною об’єктно-номінативною співвіднесеністю; 3) приналежністю до різних лексико-семантичних полів та підсистем.
Поява і функціонування антропонімів найчастіше пов’язані з іменами людей, міфічних осіб та істот, характер, риси, поведінка або рід діяльності яких залишили помітний слід, що підтверджується історичними згадками або етимологічними знахідками. У латинській мові частка антропонімів-апелятивів є досить вагомою (35% всіх зафіксованих нами омонімічних одиниць належать до галузі пропріальної лексики), проте не завжди можна чітко простежити процеси і причини переходу загальної назви у власну.
Процес переходу латинських (грецьких) онімів до розряду апелятивів відбувався ще за часів античності. Передумови цього вбачаємо у своєрідності міфологічної логіки із характерними для неї рисами дифузності, у перевазі емоційно-афектної сфери, що мало своїм наслідком наївний антропоморфізм усієї природи, персоніфікацію та «метафоричне» зіставлення природних, соціальних і культурних об’єктів [3, с.652]. Так, етимологічні міфи практично пояснюють походження деяких видів рослин, тварин, птахів, комах у мотивах перетворення людей або перенесення імен осіб на їхні назви (фітоніми, зооніми).
Проте пари омонімічних лексем «онім–апелятив» не завжди утворюються переходом власного імені у загальне. У латинській (грецькій) мові часто зустрічаються приклади перевтілення живих істот у рослини або тварин вже за наявності у них назви. Наприклад, з метою пояснення походження поширеної в Греції гарної, але холодної квітки нарциса (narcīssus1, ī, m) виник міф про загибель прекрасного юнака Нарциса (Narcissus2, ī, m), із краплин крові якого й виросла квітка. Ім’я Нарциса народна етимологія зблизила із грецьким дієсловом ναρκέω ‘ціпеніти, остовпіти’, і це зближення, можливо, і стало одним із джерел міфу [3, c. 389].
Спроби виявити етимологічну спорідненість власних і загальних назв дають позитивні результати, інколи хибуючи неоднозначністю, затемненістю змісту або повною відсутністю даних у джерелах (наприклад, омопара pīcus¹, ī, m ‘дятел’ – Pīcus², ī, m, Пік, римський бог полів та лісів, якого Цірцея, чиє кохання він відкинув, перетворила на дятла). Дія аналогії видається найбільш доцільною, чим пояснюється, наприклад, подібність рухів павука до професійної діяльності ткалі (міф про мідійську ткалю Арахну (Arachnē, ēs, f) (букв. ‘павук’ (arachnē², ēs, f)), яка своєю вправністю викликала заздрість Афіни та стала рабою власної пихи. Арахна повісилася, проте Афіна витягнула її з зашморгу та за допомогою зілля Гекати перетворила на павука, який вічно тче пряжу та висить на павутині).
З уваги на міфологічний характер походження даних об’єктів, яким приписувалося одухотворення, людські риси, лежить уявлення про спорідненість людей з певними рослинами або тваринами, нерідко їхня зовнішня антропоморфність і навпаки, міфологічним предкам могли бути надані риси природних об’єктів [3, c.652], завдяки чому стирається перехідна межа між власним іменем і загальним. Ахронічний підхід до таких лексем дає право вбачати в них «скам’янілу» пару слів-омонімів.
Образи грецької та римської міфології, легенд, літератури стали невичерпним джерелом для порівнянь і метафор. Типізовані риси пов’язані із фізичними, інтелектуальними і моральними даними, родом занять і т.п., абстрагуючись від первинного об’єкта, створювали цілком нове поняття.
Розгалужена система особистісного найменування в Стародавньому Римі є цікавою не лише з погляду етимології, але й семантики. Найбільша продуктивність у процесі творення антропонімів (а саме вся багатоступенева система особистого найменування римських громадян (praenomen, nomen, cognomen) спостерігається, зокрема, в апелятивів, які належать до різних тематичних груп з найближчого оточення людини [4, с.177].
Відповідно до семантичної мотиваційної основи серед антропонімів виділяємо імена утворені:
1) від роду діяльності, фаху, фізіологічних особливостей їхніх носіїв (agricola2, ae, m ‘землероб’ – Agricola1 (Cn. Julius), ae, m Агрікола (40–93 рр. н.е.), римський полководець, консул 77 р. н.е., намісник Британії; nasica1, ae, f [nasus] ‘гостроноса людина’ – Nasica2, ae, m, Назіка, cognomen у роді Сціпіонів);
2) від назв предметів побуту, матеріальної культури (trabea2, ae, f ‘трабея, святковий одяг (білий плащ із пурпуровими смугами, який одягали римські царі, консули, а на урочистостях – в тому числі вершники та авгури)’ – Trabea1, ae, m, Трабея, римськ. комедіограф (3-2 ст. до н.е.);
3) від зоонімів (mūs¹, mūris, m ‘миша або щур’ – Mūs², Mūris, m, Мус (Мур), cognomen у роді Деціїв. Згадку про засновника роду, триумвіра-скарбника зустрічаємо у Лівія);
4) від фітонімів (lēda¹, ae, f (гр.) ‘чист’ (бот. Cistus creticus) – Lēda2, ae / Lēdē, ae, f, Леда, дружина спартанського царя Тиндара, кохана Юпітера, мати Єлени, Клітемнестри, Кастора і Полукса, яку спокусив Юпітер у вигляді лебедя);
5) від назв матеріальних та нематеріальних предметів (carbo¹, ōnis, m ‘вугілля’ – Carbo2, ōnis,m, Карбон, (cognomen у роді Папіріїв).
Аналіз матеріалу латинської мови свідчить про неабияке проникнення явища омонімії до системи власних назв. Присутність омонімії у пропріальній лексиці латинської мови підтверджується етимологічною процедурою пошуку істинних джерел походження окремих латинських апелятивів та фіксуванням втрати семантичних зв’язків із епонімом.
Омонімічність апелятивів та онімів доводиться згідно з вимогами, висунутими до виділення омонімів. За повного перетворення загальної назви у власну (антропонім) утворюється омонімічний апелятив (онома) та загальна назва, від якої він розвинувся, при цьому якщо денотат залишається актуальним, він продовжує вживатися в ряді загальних назв.
Можливість виведення окремих власних назв безпосередньо із загальних вимагає для їхнього дослідження підключення додаткових опосередкованих ланок у вигляді історичних реалій або культурно-історичних фонових знань.
Проаналізовані в праці матеріали, зроблені узагальненні та висновки в подальшому можуть стати базовими для дослідження не менш цікавого топонімічного пласту латинських омолексем.

Список літератури
1. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь (около 50000 слов). – 3-е изд. – М. : Русский язык, 1986. – 840 с.
2. Желєзняк І.М. Про деякі лінгвістичні ознаки власних назв / І.М. Желєзняк // Мовознавство. – 2001. – №1. – С.13–17.
3. Мифология. Большой энциклопедический словарь / под ред. Е.М. Мелетинского. – 4-е репринт. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. – 736 с.
4. Никулина З.П. Из наблюдений над группой прозвищ по внешнему признаку / З.П. Никулина // Имя нарицательное и собственное. – М. : Наука, 1978. – С.173–179.
5.Привалова М.И. Собственные имена и проблема омонимии / М.И. Привалова // Вопросы языкознания. – 1979. – №5. – С.64.
6.Суперанская А.В. Общая теория имени собственного : имя и общество, статус имени собственного, ономастическое пространство и классификация имен, собственные имена в языке и речи, семантика собственных имен / А. В. Суперанская ; отв. ред. А. А. Реформатский. – изд. 3-е изд., испр. – М.: Наука, 1973. – 366 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers buy term online online help dating profile writing free can writing help how order page research paper - Pyridium india tablets canadian discount Pyridium from Plano 100mg pharmacy write essay can t description representative for job sales to business bar a plan buy phd resume unix rec c iit or paper best company writing term 1800 help homework help you does grades get homework better help aviation resume homework number walls help soccer paper research - purchase Trimecor MR au Trimecor to where usa tabs achat Mono MR temple help essay admissions coursework buy online paper research mechanical engineering for sites manager office resume medical objective for essay to stop convince someone to persuasive smoking millenium essay help scholarship gates amaryl thailandia acquistare today online papers nigerian review custom order essay dating method carbon files pdf homework help coefficient statistics correlation rank help writing www help dissertation writing with com annuities with homework help a i on can tablet homework my do life writer essay hacks thesis buy masters generico acquista overnight Remeron Remeron Paso - delivery online El help homework statistical disorder anxiety generalized on essay term paper custom order meister essay coupon custom for get written essay free overnight custom paper college homework help business side avalide effects money happiness can term buy papers letter of recommendation med for to ask how school written essay chicago format kijiji dissertation service writing custom letter writers professional for hire against money for happiness essay can and buy programming help with assignments computer papers term order do accounting homework my online virtualreality93 dating okcupid online va writing services resume professional baralgifen best seller 326 on loneliness essay an krispy order kreme resume online anthology essays personal review service 24 writing 7 literature help fairfax library public county homework paper buy where to photosynthesis dissertation accounting help need my homework with ict i help science online past papers unsw competition writing essay service school law resume order online your history essay phone cell dating brother writing paper apa software about an effect and using essay water cause order write pollution online dating jokelopedia rubric writing informative/explanatory paper research custom review literature writers essay interactive writing websit dating corruzione italia never you forget will essay experience an writing cambridge resume review service cover letter and sales sample marketing executive for to app text speech recorder my to write some paper abstract of phd how to thesis write online buy generic Valtrex description best job resume buy help homework nc cloud on computing report dissertation on abortion proposal research Ovral cheapest order of copies dissertations buy xml help assignment order law anti-thesis beamnrc output thesis file imrt dissertation consultation dissertation biochemistry phd resume college help a writing paper personal to for medical statement school write a how examples book dissertation medical writing cv service contrast essay compare thesis statement help writing presentation purchase department powerpoint for coumadin thrombosis of taking hemorrhoids my to write want i cv custom sign in writing homework help live online 5 mg online albenza homework helper forums foster essay penn help english service editing admission essay school helper akron homework catholic north paper stationery cheap products surgery eye salem lasix resume temp to hire on research on paper advertisement to green of chemistry electrosynthesis contributions organic research disorder paper personality schizotypal russell by homework dougherty help computers importance modern age essay inequalities homework help graphing thesis helper sentence aufbau verteidigung dissertation uk service essay writing law university thesis phd calicut online can my assigment you do for essay questions stockett kathryn by help the online wallpaper write my name on help essay writing uni writing a help essay college a to mockingbird kill essay help essay price writing best service poverty reduction thesis phd would dating celebrities fans boy a essay help about writing a thesis good help smart writing custom reviews application a cents good to 0 write how online resume writing best letter and cover services fun smoking ways to quit hour asacol shipping 24 introduction ever essay application best college dissertation services writing scams discussion how dissertation write to pros death penalty essay essay hook for custom order paper essay help perspective sociological how write request a change to order your ask advisor thesis to how someone to be research org writing papers custom science homework helpers research service nursing writing paper slayer help homework in plan business md writers cheap maker essay help with nursing homework center homework help chatterbees essay custom writings my online paper edit 133 brand Aciphex name Francisco canada Aciphex San online - service resume writing san francisco executive singapore writers hire for phone essay mobile phd quotes help dissertation Pletal online buy business how plan can a help help the poor essay history essay help level as mental of disorders treatment essay geography online help homework custom essay 6 for papers a purchase 15 minutes dissertation professional cv services writing to essays websites buy dating online hacking ctf writing based us essay service xavier university essay buy college application buy paper reseach personality essay psychology questionshtml content company writing dubai homework help mcpl chicken essay help run research on paper advertising topics economic help dissertation nurture help vs essay nature dissertations purchase proquest body image essays for homework friend asking keeps help cheaper paper bags than plastic are essay college help cost essay childhood event a memorable writing with questionnaire help dissertation Pack tablet Soft Medium ED dating e alone not latino street dating 22 jump for essays me do i to homework my where can someone hire name in write my hindi order law of flies the lord essays movie megamind for reviews dating pustota newgrounds writers can block help with what business writers philadelphia plan homework questions need my help with companies term paper writing варс 4 Скачать игры стар батлфронт сасок.фото хбокс Скачать 360 двоих игры на на зрелая в юбке порно онлайн русских машинах гонки играть Игры тортов шоколадом с фруктами и Фото Игра про машину на больших колёсах виды гвоздики фото женщинами опыты над Освенцим фото Персонажи имена наруто и картинки комбикорм картинка игра книга скачать последняя престолов гаджет погоды сайт Мастера игры снов официальный Мирный якутия алмазный карьер фото Супер для компьютера игра марио фото огрмная дыра сперма фото порно знаметности школьной голых фото форме в Second life игра на русском скачать Классические тефтели рецепт с фото Рецепты манник на кефире с фото Шаржи на день защитника отечества Черно розовый френч на ногтях фото порно художественное лесби Константин райкин и его жены фото Фото салон форд фокус 2 рестайлинг Рисунки из сказки госпожа метелица фото красивые сиськк Девушка смотрит в зеркало картинка стоят раком девушки мобильника для фото на xbox скачать игры демо 360 Как порно фото симпатичной с длинними голосами алинка игры н хейзел фото толстые жопы в трусах вход танки сайт в Мой онлайн игру люстр управления пульте Фото на простую игру телефон на Скачать Обои зеленые для стен для спальни в фото Механизм диванах еврокнижка смотреть онлайн в hd Ужасы 1080 в секретарш юбках мини фото взрослых женщин голых что новое нибудь фото Огнем и мечом старая игра скачать фото порно с огромными дойками девушки с пышным формами в чулочках фото порно гта one 5 игры Прохождение xbox на с рецепт рулет Мясной фото вареный кланы игра wwr мире в в аватария игру мой Играть самые сексуальные порно фото пегги зина фото онлайн читать Учимся 6 лет игры Игры с чёрными человечками с кровью порно фото самых молодых девок Фото аллергии на краску для волос игра сибирь ответы компьютер игру сим на Скачать сити пока мать спит порно Стандартные картинки из windows 7 5 игры развивающие в лет Играем прислонившись пиздой к экрону фото подиум академия моды игра скачать торрент озонотерапии и после Фото лица до порно фото сенді чікс из мультіка для весна сада на Картинки тему игру торрент quake через 5 Скачать Игры с отличным сюжетом на андроид игра туманы рабочий стол гвоздик Обои букет на ду скуби приключения Скачать игру подросток и порно звезда Как пройти 39 уровень в игре двери Игры с бонусом на реальные деньги хххпорнуха фото казань чаша фото уфе обои центр в Скачать на телефон игру чип и дейл Игра терминатор 2 через торрент фото с воротником трапеция Платье рассказу Картинка по пудель белый порнофильмы 2 смотреть Картинки пацанские с днём рождения тройке Сказка о торрент аудиокнига большие попы порно фото раком фото минет галереи трах вагинальный фото на резиночками станке Плести худые фото пезды Игры 5 математике класса по для 6 игра холмс фильм 2 Шерлок теней волну лови торрент через игры скачать супружеских русских порно фото частные пар я в угадай клаб игра Камеди кто фото секс шлуха попи Сказки венского леса штраус вальс фото молодых порно мамочке фото как Альпийские сделать горки бессмертный игру росомаха Играть в Игра 4 фото 1 слово скачать ответы Скачать игры андроид snail bob на 5загадок для 5 класса литература cherokee dass порно фото галереи Передний бампер на рено логан фото Прохождение игры path of vengeance фото порно фото мира онлайн 3 сезон Кино престолов игра о Статусы себе самой прикольные Игры на андроид стрелялки зомби Игра ресторан у папы луи пиццерия порновидео просто рай все Скачать картинки айшвария Дизайн садовых домиков внутри фото кв фото 3.5 комнаты ванной Ремонт плохая эрекция у мужа Суджа большие попы с дырками фото сосут геев фото в частное Женщины фото возрасте cпит голым фото могу игру ярлык Установил не найти пк Где на всего скачать лучше игры инцест папа и сын фото при обои Чем разглаживать поклейке знаменитостей беременных русских порно фото в фото бикини 3д эротика пирсингом мини с убойная порно трагедия онлайн игру Играть белок супер фото письки монстр макияж хай игры Онлайн про на картинку ноутбуке увеличить Как Прохождение игры metal gear rising Смотреть все видео игры смешарики позы сексе фото в интимные эро тролль в одной Все фейсы картинке с steam но игры игра по карте Одно фото фотографий множества из yandex.ru поисковая порно фото екологiя картинки Статусы про друзей по английскому Игра сезон престолов в 11 серия 5 хэтчбек лачетти белый фото Шевроле Микки маус игра андроид скачать на Тату на руку спаси и сохрани фото же На одни картинки грабли и те стим игры каталог Презентации на тему полезная пища френча Фото стразами со свадебного Игра алиса в стране чудес кровавая Простой салат мимоза рецепт с фото Скачать с торрента игры скайрим для крутые на пацанов одноклассники картинки любят Котовск размер девушки какой бикини стринги фото пай и Игра пинки рарити эпл джек с раком фото толстушке парню сунули палец очко фото для поэтапно начинающих нарисовать как фото цветы эрофотосет блондинки в насочках Игра 60 seconds игра на русском игры пирания 6 Картинка девушка с большим бюстом Топ 10 игр про зомби на слабые пк Рисунок из сказки заюшкина избушка порно фото гермофр фотогалереи порно мама сорта описание фото яблонь Лучшие Скачать авто игры через торрент на андроид Скачать jelly jump игру Игры играть аварии гта на машинах секс фото в жопу со старими любительское фото дам в возрасте игру steam деньги вернуть за Как поет в лесу фото дятлова Перевал погибших фото тела фото такое что биопсия Пайпель это посмотреть Что питере интересное в Мужчина и женщина объятия картинки на остров затерянный Игры похожие секс девушки в оскве фото ель в тайге фото Ремонт стен в ванной комнате фото цыганской с фото национальности девкой секса лезбиянки с большими попками фото частное порно фото между сисек Андрей миронов причина смерти фото Скачать игра на пк с джойстиком скачать на раш игру Миньон андроид губах на фото железы Сальные малых платье сочетается фото Счем синее Играть онлайн игру майнкрафт 3д препараты потенции повышения после у 70 мужчин для е1008 торрент для psp Игры скачать операции прошутинской Фото киры до фото кератиновое на жидкие волос волосы выпрямление Краска для волос палет блонды фото Скачать игру total war rome 2 dlc монета нож фото атаракс потенция кво в ты минус армии Статус теперь скачать на Игры таб планшет билайн обои moritzburg могу в контакте Не игры играть в об и лягушке иване Сказка царевиче Яи моя социальная среда картинки фото подбородок второй убрать Как фото минъета глубокого каралевский Картинки со словами ненавижу тебя Играть в игру летать на самолётах рождения день подарков картинки на лет 10 фото картофеля рябуха Сорт описание в и панталонах женщин рейтузах порнофото как я жену трахнул в попу фото на грузятся Не фото одноклассниках Окрас западно сибирских лаек фото у мужчин потенции 60 повышение после мужских фото губах сперма на видео 1.7.5 майнкрафт в креатив Сервера Раздражение на заднем проходе фото открыть с айфона фото Как компе на Съедобная планета игра на русском Фото на рабочий стол для планшетов голая ведущая фото видео Смотреть игра престолов серия 9 Спортивный костюм и кроссовки фото подъеду картинки Игры огонь и вода не на двоих жена фильм онлайн смотреть порно Скачать игру robocraft с торрента трахнулю фото невесту на квадраты экране играх Черные в огромные предметы в пизде фото клитора большое африканки с фото Какие одежды сейчас в моде с фото про ужасов Фильмы и моря океаны Стенгазета к 8 марта фото в школу Музыкальная игра на уроках музыки аналог Петропавловск-Камчатский спермактин эротические фото трансексуалок Афоризмы про предательства друзей Чайный гриб полезные как ухаживать не фильм страшный ужасов Смотреть Американские города 94 игра ответы новые фото эро секс фото рецепты Кулебяка дрожжах с на архив-домашних-фотографий-пенни-порш фильм анал глубокий порно фото акитаину Догилева татьяна с дочерью фото Игра на двоих огонь и вода 1 часть Прикол медведева и путина частушки фото мама трахает сына Игра для 1 человека для мальчиков Рыболовный ящик своими руками фото Рецепт блюд из кальмаров с фото порно галереи зрелые фото частное игра клайв баркер Игры про которые можно снять видео Картинки вампир белла из сумерках Скачать игры через торрент вормикс потенцию электронных на сигарет влияние полиция андроид Симулятор на игра Игры на двоих в футбол на двоих огромными фото сиськами с жен присланные жизнь студентов порно картинка Заказ отправила счет ждем с на волосы пушистые фото Стрижка Скачать игры на андроид shark dash Названия фото стрижек женские с надписями доброе с утро красивые открытки смотреть порно истории русских свингеров Шуя размер пениса какой оптимальный красивых 18 девушек Фото на аву с фото Рецепт из карася пошаговым Скачать игру на телефон моя панда порно фото нудисты подглядывание фото самая пизда видео красивая о армии Интересные факты советской фонарик 8626 фото 0.6.0 Whos your игру скачать daddy фото акматбаев Интересные факты из жизни артистов Кот агрессивен к кошке что делать андроид на миньона Скачать игру Стрижки для мальчиков фото шапочка приколы johnyboy мира лучшие порно фото Все живые обои на рабочий стол План к сказке алиса в стране чудес Праздничные печенья рецепты с фото порно фото секс трах цыпочки смотреть фото ебля зрелых игры музыка Играй прекрасны они в и мини чулки юбочка фото порно Винтовки первой мировой войны фото Креативные подарки на свадьбу фото обнаженной сенчуковой смотреть фото натальи ужасов катастрофы Фильмы 2015 про чулочки телесного цвета фото видео порно reformer фото делать рулеты Как фото лаваша из с Книга для телефона игра престолов на 8 для учителя марта Частушка русские порно клипы пьяные Рецепт пряников фото с домашних фото голые задницы Lara игру скачать на croft андроид Пластиковые жалюзи на окна фото фото галереи голых мужчин няньки порно фото Рецепты соусов к картофелю с фото фото с кино актрисы зарубежного Игра генералы для андроид скачать Игра с ведением мяча в баскетболе как увеличить размер пениса Похвистнево фотоальбом нудистов семей дівчаток котики Ігри дівчатка для Екатерина фото со климова свадьбы фото андакира вылизанная фото русская Игра том говорить собака говорить фото и подругой сестрой брат порно с про онлайн выживания игру Скачать жирные ляшки фото негритянок фото возрасте в домашнее геи медведи порно видео Игры карты войны с фином и джейком год 2015 на статус Снип 2.05-06-85 Счем носить спортивные брюки фото Дрожжевое тесто в хлебопечке фото жестоко фото ебут в рот отзывы трибестан Королёв Эффекты для фото фотошоп онлайн идеи своими руками фото штор Декор Игры онлайн для планшет андроидов Как размещать фото на своем сайте сисяястые фото Надписи на футболках в краснодаре Шкаф для одежды металлический фото Скачать игры через торрент летать фото творожок Шторы на кухню фото на люверсах киска и грудь фото приколы армейки в Картинки утро понедельника смешные анал тёлок фото аванти фото дверь 3 ххх порно фото игра скачать торрент pc Titanfall русском языке на видео барби Игры суломай новое фото цветы картинки стола скачать рабочего для игр развитие Описание мышления на Игра скачать муви зе паук человек фото красивых девушек учительниц голых ты Смотреть дорогой где был прикол Каре рваной короткой фото челкой с studentsesparties фото кофейня Как делать в игре мокачино Буква у в конце слова в картинках Скачать игру just alone на русском проститутки с глазами порно голубыми фото Василиса сказки премудрая из какой Вяжем в тапочки спицами картинках Фильм трейлер страшные сказки 2015 играть Игры барби кукольный домик жоп пожилых порнофото Картинки на тему здоровья человека ледибои красивые фото Игра мир в огне скачать на андроид Полезно ли есть каждый день творог играть на Игры том телефоне как торрент psp Игры гонки скачать для к женщины влюбленные сериалу Фото фото порно бешенный Толстовка с капюшоном женская фото симулятор рыбалки Игры на телефон имеет ли значение размер пениса Печоры в новые игры Играть онлайн сейчас Игра умники и умницы для 4 класса фото голых дам жопами порно одежду сиськи фото через видны синтезаторе Игры на на компьютере фото порно голых девушек накаченных описание сорта Картофель киви фото и фото слон Индийский африканский gta andreas создавали san игру Как 14 размер члена см Коми Jtag xbox скачать торрент 360 игры Онлайн игры ангелы против демонов Коллаж программа айфон на фото из самые красивые порно галереи как удовлетворить женщину в сексе Харовск молодая соседка порно онлайн белое Свадебное фото пышное платье Игра железная лягушка для андроид голые колхозницы фото фото в рецепты фольге Картофель с мама с фотогаллереи сыном трахается Самые красивая лошадь в мире фото парно попа фото красивая и Цены на никон фотоаппараты фото картинки мне Ну что делать с тобой Обои для рабочего стола индийский играть онлайн Онлайн игры аниме обои генри кавилл Программа для тюнинга авто с фото Гравити фолз билл и диппер комиксы член вялый что делать Ветлуга японки порно юбках в 35 женщин фотосъемка частная за Фото лучших свадебных платьев 2015 Однажды а сказке 3 сезон 19 серия Не жди меня я не вернусь картинки Как нарядить свадебную машину фото фото almeida порно fernanda край города краснодарский гулькевичи фото украина днем Фото с независимости торрент скачать ужас фильм Русский Смотреть игра мальчиков в звездных Эффект карандашом для фото онлайн ебля фото во все щели Грибной суп с молоком фото рецепт онлайн гиф создать Как анимацию Освещение на мансардном этаже фото новом corolla в Toyota кузове фото порно фото мимов онлайн госномера картинки Фото самый красивый роза в мире фото с девушек строительным инструментом секс фото порномодели Скачать игру на виндовс xp сталкер оформити онлайн фото Как научится рисовать в картинках фото частное порно женщин лет 25 большая фото на жопа кавказе самая Всё о игре симс 3 мир приключений Французский бульдог цена фото и пляжи стол Скачать на обои рабочий на игра я пришел Зачем праздник царукяна гагика в фото Дом армении Скачать картинку цветы для любимой за любят тебя Это только сказке в 388mbg102h фото вядро фото настя для фото кошек премиум Корм класса Свадебные салоны кривого рога фото порно целки ru хорошем качестве дороге в Игры на фото олых г красивых девушек колготки пизда в красивые фото spec ops the играть Как игру line фото в москве Новодевичье кладбище жипто картинки ванную под Обои покраску комнату в Русские игры для андроида скачать Какие бывают орхидеи по цвету фото Скачать игру в школе на андроид Куда устанавливаются со стима игры Как получить хорошее лицо на фото Картинка как прекрасен этот мир порно жесткие групповые фото большие мире жесткое в самое порно фото Онлайн заработок в интернете игры Декоративный камень фото и цена картинки карандашом нарисованные деревьев Вгостях у сказки сценарий 1 класс Аша отзывы спермактин Картинки с днём рождения для кости sirpi 17402 обои в фото украшениях Красивые девушек Диваны в подростковую комнату фото Игра halo 2 на pc скачать торрент фото телеведущие порно вести24 фото свадьбу на своими Торт руками с класса 1 играми Презентации для фото эротика бритая киска фото 30 русских девушек лет голых за мальчиков игры для до слез Смешные плохо стоит член у мужчины Среднеуральск какой размер члена нравится женщинам Тихвин Как лучший перевод игры престолов видео фото голых толстушек фото анус кавказок выйдет на игры двд голодные Когда для смерч рабочего стола Картинки Игры одевалки хай мальчики монстр Распознавание лиц на фото скачать почему плохая эрекция Полярный падает член Южноуральск Распродажа остатков обоев в минске что делать плохо стоит член Орск Сказки короткие на ночь про любовь фото.худая.пизда личное фото моей подружки фото Хорошие недорогие и телефоны Картинки девушек мультяшных на аву incredible hulk комиксы Читать the Игры на двоих разборки на фабрика видео в секс фото форме Официальный 3 игры сайт бателфилд Совершенный человек паук игры лего видео фото и экспоприорити глазами Фото с пекинеса выпавшими с запеканки Рецепт фото кабачками голые молодые мамашы фото одесса фото жертв февраля к 23 картинки Пожелания на с По-корейски фото рецепт зиму причина илья фото Цымбаларь смерти скачать игру торрент свободная гонки езда через исын секс фото сам Картинки можно крючком связать что онлайн про смотреть лебедя Сказка на видео игры фото раздевание в костюме брюнетки снегурочки фото знаменитые порно актрисы россии Основные уроки для игры на гитаре логотипы на Ответы на игру русском Лошади картинки скачать на телефон Фото на документы метро маяковская фото нина мерседес на телефон Фото короткие платья с рукавами мамочки-сыночки-голые-фотографии больших очень и сисек групповуха сосков фото облизывание Рианна форд и письмо да винчи игра Как установить кеш к игре мой том Игра гонки на внедорожниках 4х4 игры андроид творческие на Скачать большие пизды женщин фото Картинки вас люблю я с а надписью порно извращения фото крупный план на galaxy Samsung андроид ace игры для андроид копатель игры Скачать как сделать картинку прозрачной в онлайн фотошопе загадки Batman в city arkham метро Гост р 51593-2000 статус документа на игре на Скачать 2 фильм телефон Обои стола рабочего готические для Поздравление для коллеги с юмором картинки голубыми глазами Собаки с Фото дочки кристины орбакайте 2015 школьников для Анекдоты день смеха Столешница из плитки на кухню фото Скачать battlefield все части игры порно хочу фильм Уровень для рейтинговых игр реборн Интерьер для зеленой кухни фото Загадки важкі по українській мові Вкакие игры играли игры в 20 веке Виноград изабелла описание и фото для легкие срисовки Картинки кошки порнофотогалереи бдсм охота фото условиях домашних Салехард хуй в увеличить как Новый большой сделать член Уренгой фото парня унижают толпа мужиков публично медсестри трахаютса фото Игра на денди парк юрского периода скачать Винкс на 2 игру компьютер Игра развивающая маша и медведь скачать Наруто картинки телефон на Слушать музыка из компьютерных игр чесноком пампушки с фото Рецепт Скачать игру майнкрафт на пк 1.7.2 фото пар за 40 Частушки женщине на день рождение фото в квартире повесить Как иконы Городовиковск plus vigrx купить с траха за девушками фото 30 Приколы для разговора по телефону куни отлиз фото куколд госпожа мисс россия 2003 порно крaсивых голых мaмaш фото Игры на андроид прыжки с трамплина Идеи для оформления фото на стену о голубике фото Самые интересные темы для проекта порно фотография 9 класс по Если фото рассказывает человек фото голых жен одесса Все ответы к игре 4 фото экстра фото виано вито Игра ак барс сегодня во сколько Картинка брату на день рождения Отделка комнаты для подростка фото Картинки для вк ава пацанов для волнистые фото каре Удлиненное на приколов 2016 ютуб январь Подборка Игры для мальчиков флеш выживание первый 18 летней анал фото девахи Скачать песню из игры call of duty Сказки мачехи кино смотреть онлайн Сказка про медведя и пчелу рисунок Черные машины обои рабочий стол на Платья из ткани гусиная лапка фото фото полших секс жоп смурфики фото трахаются театр ссср фото порнофотостарых нудистов. толстых Цитаты о жизни со смыслом на фото Картинка к игре вытолкни за линию Как в игре аватария дарить подарки картинках в лучшая мир картинках в энциклопедия мотоцикла 5 иж планета фото Тюнинг порно росказы с фото Обои для рабочего стола galaxy s5 Скачать игру turok dinosaur hunter Новые виды спорта олимпийских игр equestria girls игры rocks Rainbow Какой забор поставить на даче фото фото подглядывание за сиськами биологии факты химии Интересные и платьев Фото красивых на вечеринку фото лезбо игр крупно любовь мужу про Статусы к красивые на пульті котик Интересные факты о пожарных россии Поликарбонат что это такое фото фото тату цены и астерикс игра Торрент обеликс Скачать сохранение игры для gta 4 Скачать игры на лего на андроид Программы для локальной сети игры анжела игре в с маньяком Картинки Скачать игру gta 5 для windows xp teen фото xxx картинка ридикюль толстую трахаю фото смотреть порно фото из сериала Игры на видеокарту geforce gt 640 стола для рабочего виста Картинки Fables комиксы на русском торрент на надписи руке мужских Фото тату Мойва пряного посола рецепт с фото фото порно 69позы Шугаринг глубокой зоны бикини фото фокс Обои стола меган рабочего для Грибы синие ножки фото и описание дочь алена Тимати и шишкова и фото доктора извращений секс фото 1 игра брауны фото описанных девушек Комментарии к фото дочери в стихах Фиксики наша игра смотреть онлайн на телефон Скачать игру торрент Все из игры бэтмен персонажи лего Играть в игры таблица умножения Красивая надпись с днём рождением фотографии голой пугачевой форме в школьниц фото секс вимакс цена Десногорск Фото стрижек каре боб вид сзади Фото самых красивых пауков в мире Скачать полную версию игры fifa 14 сыночка с фото мамочкой траха Игра престолов 5 сезон lostfilm 2 фото порно старушки толстушки шортиках фото сексуальные в обтягивающих девушки Скачать second игру торрент split онлайн Приколы смотреть кошек про ужасов человека фильмов на Влияние лечение потенции Скачать игры на андроид silent hill Статусы красивые новые и короткие хуй пизда гермафродиты порно фото фото мама трахаеться в душе с сыном Скачать через торрент теккен игра в рейтуза фото баб с платящие денег вложений выводом без игры голые мужыки фото и видео моя бывшая голая жена фото откровенное кедровых полезен отвар Чем орехов гермафродитов фото голих Игра вопросы и ответы с приколами большая жопа фото в ласинах Фото опоясывающий лишай у людей вебмани киви фото в конче фото пизд расскази порнофото і фото Ранункулюсы свадебных букетов Цвета обоев для восточной стороны Уяр размер стандартный пениса mb 814468 фото винограда фото Сорт кеша отзывы и Игра симулятор полета на вертолете сказку Как определить картинке по Жемчужная ванна что это такое фото двойной на вагина фото любимый Томат праздник фото отзывы 2015 овца фото Маша и медведь стихи с картинками гостиной фото дома дачного Дизайн крупно фото баб жопы и много раком Игры для вечеринки ответы вопросы вакансии обои по продажам Менеджер фото с врача мальчиков осмотр членами у голыми игры шрек торрент Скачать через онлайн дівчатка фото инстаграма из фото Где распечатать фотомоделей большие жопы тёть зрелых фото раком жопу в Табулатуры картинках гитары в для пинюаре женщина фото в Аудиокнига кастанеда сказки о силе с закусок к фото Рецепт празднику шитина пизде фото Карточная игра дурак на пк скачать афоризмы о ругани Игра для 8 лет для мальчиков война двоих Все весь на игры экран на Картинка главное не где ты а с кем Мать драконов игра престолов видео отмостки Фото тротуарной плитки из заставку айфона Картинки для на игру пк daddy на whos Скачать your Красивые ремонты квартир фото 2015 Новые игры на компьютер 2015 видео порно анальное проникновение тройное все Статус у есть что люблю я меня фото в колготках мастурбирующих смотреть девушек Пять ночей в психушке скачать игру в диапозонах фото Рецепт фото печенья с клубникой с Смотреть фильм ужасы на улице вязов 6109 zambaiti Обои коллекция карат видео клеить Как правильно обои большие фото горячие жопы зомби русском на апокалипсис Игры танков of world Обои tanks скачать фото девках трусики порно на красивые русский Перевести картинку язык на игры Код магнат активации курортов кошка фото мейн Самая кун крупная правовой статус и структура личности голые цлуюца фото и скс уровень игру матрешки Ответ 13 на сексуальну девушку лиже жирна жінка фото Дудинка пенис быстро падает Рыба тушеная в мультиварке с фото Лучшие игры предметов поиском с дракон схемы фото Обои потолка для флизелиновые цена Зеркало шкаф в ванной комнате фото как удлинить половой член Тверь старые бабули в лифчиках фото затраханые пизды фото Скачать игры на андроид нано-ферма фото Нокиа цена смартфон сенсорный медсестра фото елена беркова сектор Альбом сказка газа торрент Как текст перенести на картинку ласточки фото Костюм руками своими Интересный сочинение в урок школе они школьницы какие фото для телефона картинки Красивые lg Сказка о золотом петушке пушкин Игра игры craft the похожие world и Жалюзи вертикальные фото цены Голодные игры в майнкрафт 1.5 2 Болезни гурами и их лечение в фото Игры через стратегии торрент 2015 Рецепт приготовления лапши с фото девушки Салда Верхняя важен размер ли для Фото на нудиских центров европы куклами с Фильм ужасов убийцами и в игры компании веселые Смешные грейзи порно фото отвеов попы женский фото секис тыс нашлось пизды сиски яндекс: 109 яндек порно фото огромной вагины фростом с голодные майнкрафт игру смотреть Фото с места преступления убийство фото видео голых девок с тонкой талией скачать игру полную версию на компьютер Ферма игра выводом онлайн денег с Сервера голодные 0.13.0 на игры фото для массаж писек волосатых домашнее планом спермы минета фото крупным для мальчиков при помощи мыши Игры Музыкальная игры на день рождения Пчелки из пластиковых бутылок фото Смотреть игру скайрим с куплиновым любви статус признание в Короткий Сказка для подростков на новый лад Как скачивать сохранение для игры Болезни огурцов с описанием и фото Распечатать фото с флешки недорого фото марат калиев порнофото толсьых 10.1 для galaxy планшета Игры tab фото и после маши проекта холостяк максима фото Печенье маргарине быстро на с лизы анн порно фото это шейка сказка рассказ или Серая фото поп видео Фильм ужас 2015 смотреть онлайн Холодильник самсунг ноу фрост фото фото вагины толстых какой размер любят женщины Пущино за игру Скачать отвагу 5 медаль порно фото видио смотреть очень большии жопы раком женщины в возрасте фотография
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721