ОБРАЗНИЙ КОМПОНЕНТ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ JUSTICIA / СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шевченко А.С.
Київський національний лінгвістичний університет,
м. Київ

Стаття присвячена інтерпретаційному аналізу концепту JUSTICIA / СПРАВЕДЛИВІСТЬ у контексті іспаномовного тексту Біблії. У ній визначено зміст образного компоненту, однієї із складових лінгвокультурного концепту. Представлено елементи семантичної структури концепту JUSTICIA у вигляді концептуальних метафор та подано їхній аналіз.
Ключові слова: лінгвокультурний концепт, образний компонент, чуттєвий досвід, концептуальна метафора.
Статья посвящена интерпретационному анализу концепта JUSTICIA / СПРАВЕДЛИВОСТЬ в контексте испаноязычного текста Библии. В ней определено содержание образного компонента, одной из составляющих лингвокультурного концепта. Представлены элементы семантической структуры концепта JUSTICIA в виде концептуальных метафор и подан их анализ.
Ключевые слова: лингвокультурный концепт, образный компонент, чувственный опыт, концептуальная метафора.
This article is devoted to interpretative analysis of the concept JUSTICIA / JUSTICE in context of the Spanish Bible text. The content of the image component, one of the constituents of linguistic cultural concept, is determined in the article. The elements of the semantic structure of the concept JUSTICIA are represented by means of some conceptual metaphors and their analysis is conveyed.
Key words: linguistic cultural concept, image component, sensual experience, conceptual metaphor.

У сучасній лінгвістиці відправною точкою для різноманітних досліджень є людина, її спосіб мислення, взаємодія з іншими людьми і об’єктами навколишньої дійсності, продукти її діяльності. Лінгвокультурологія вивчає мову як феномен культури. “Це бачення світу через призму національної мови, коли мова виступає як виразник особливої національної ментальності” [7, с. 8]. Завдяки культурі людина включається не лише у соціальне поле своєї життєдіяльності, але і в систему загальнолюдських форм існування, зумовлених константами всезагальної культури [1, с. 58].
За визначенням В.І. Карасика та Г.Г. Слишкіна, лінгвокультурний концепт є “умовною ментальною одиницею, спрямованою на комплексне вивчення мови, свідомості і культури” [4, с. 77]. Лінгвокультурні концепти вивчаються з точки зору їх ціннісного компоненту – зіставлення відношень до тих чи інших предметів, явищ, ідей, які мають цінність для носіїв культури. Головне у концепті – це “багатомірність і дискретна цілісність смисла, який існує у неперервному культурно-історичному просторі, і тому є схильним до культурної трансляції із однієї предметної області у іншу” [6, с. 19].
Актуальність статті зумовлена дискусійним характером теорій семантичної структури концептів і відсутністю сучасних лінгвокультурологічних досліджень іспаномовної Біблії.
Метою дослідження є реконструкція біблійного концепту JUSTICIA за допомогою концептуальних метафор, які є вербалізаторами його образного компоненту.
Завданням статті є визначення способу вираження образного компоненту концепту JUSTICIA та інтерпретація його мовних репрезентацій.
Об’єктом дослідження є метафоричне представлення біблійного концепту JUSTICIA, вербалізованого у віршах книг Старого та Нового Заповітів іспаномовної Біблії версії Reina-Valera 1960 року.
Під образом розуміємо категорію свідомості, яка відтворює різні аспекти предмета, дії чи події. Вона характеризується наочністю, комплексністю і, відповідно, відсутністю деталізації та схематизмом [5, с. 189]. Відображаючи природний та соціальний світ, образ водночас завжди індивідуальний за рахунок емоційного сприйняття об’єкту. В його формуванні приймає участь пам’ять та уява: вступаючи у складну мережу вже сформованих у людини уявлень і знань про світ, він еволюціонує, зближується з оригіналом чи, навпаки, втрачає схожість із ним. Інтерпретацію концепту як сукупності знань про фрагмент навколишнього світу, яка створюється у першу чергу образами, ми знаходимо і в роботі зарубіжних лінгвістів: “концепти виникають як відображення чуттєвого досвіду, однак згодом можуть зазнавати складних процесів формування та перекомбінації” [10, p. 71–72].
Образний складник виражається у низці метафор, які співвідносяться з іменами – експлікаторами концепта, які наповнюють їх конкретним змістом [3, с. 7; 8, с. 76]. Він формується на основі узагальненого образу / гештальту, в якому закладені почуттєвий індивідуальний досвід і колективне знання. Симбіоз останніх створює певний ореол, який оточує співвідносне з концептом слово [9, с. 57]. Висвітлення проблеми взаємодії значення слова та життєвого досвіду народу суттєво і для розуміння природи метафори, і для розуміння семантичних процесів у цілому.
Метафора – це перш за все спосіб піймати індивідуальність конкретного предмету чи явища, передати його неповторність. При цьому предикати, якими послуговується мовець, дозволяють надати предмету лише більш чи менш широкі категоріальні (таксономічні) характеристики, включаючи його у клас того чи іншого об’єму. Метафора індивідуалізує предмет, відносячи його до класу, якому він не належить. Вона працює на категоріальній помилці [2, с. 348].
Оскільки справедливість належить до абстрактних сутностей, є складним конструктом соціального життя людини та отримує особливе висвітлення у контексті іспаномовної Біблії, роль метафори в її осмисленні є надзвичайно високою.
У тексті Святого Письма знаходимо наступні метафоричні переноси концепту JUSTICIA:
1. Праведність – життя: Y si dijereis: ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá (Ezeq.18:19); Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados (1 Ped.2:24). Праведні вчинки, які базуються на дотриманні Закону Божого та його заповідей в контексті Старого та Нового Заповітів, є запорукою фізичного та духовного життя людини.
2. Праведність – велич: La justicia engrandece a la nación; mas el pecado es afrenta de las naciones (Prov.14:34); Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. (Sal.71:18-19). Праведність – це якість, яка возвеличує націю; Божа праведність – велична, сягає високості.
3. Справедливість – світло: Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada (Mal.4:2); No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? (2 Cor.6:14). Справедливість у Біблії представлена у вигляді світла, беззаконня (несправедливість) є пітьмою. Це полярні сутності, які не мають нічого спільного одна з одною, вони взаємовиключають одна одну.
4. Справедливість – ваги: Péseme Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi integridad (Job 31:6); Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos (Sal.56:7). Ваги – символ судової влади, правосуддя. У біблійному контексті мірилом людських вчинків є справедливість.
Justicia – це те, що одягається (у повсякденному житті, міжперсональних стосунках – одяг, у життєвій боротьбі – броня, під час святкування – прикраса):
5а. Праведність – одяг: Me vestía de justicia, y ella me cubría; como manto y diadema era mi rectitud (Job 29:14); Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad (Ef.4:24).
5б. Справедливість – броня: Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto (Is.59:17); Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia (Ef.6:14).
5в. Правда – прикраса: Con justicia serás adornada; estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti (Is.54:14).
6. Праведність – дорога, напрямок: Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle (Mat.21:32); Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre (1 Tim.6:11). Праведність – це дорога, якою має слідувати благочестива людина. Стежки справедливості – це стежки, якими йдуть по життю віруючі люди.
У межах загальновідомої концептуальної метафори життя-дорога (подорож) (Дж. Лакофф, М. Джонсон) у тексті іспаномовної Біблії виокремлюємо наступні похідні метафори:
7. Життя – дорога:
А) праведність – охоронець на дорозі: La justicia guarda al de perfecto camino; Mas la impiedad trastornará al pecador (Prov.13:6). Праведність охороняє того, хто пильнує свої життєві щляхи і намагається жити благочестиво.
Б) справедливість – поводир: La justicia del perfecto enderezará su camino; mas el impío por su impiedad caerá (Prov.11:5); Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia (Is.58:8). У згаданому контексті справедливість персоніфікується та у якості особи випростовує дорогу невинного, іде попереду і вказує правильний напрямок.
Також концепт JUSTICIA вербалізується у метафорах влади:
8а. Праведність – складова Царства Божого: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas (Mat.6:33); Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo (Rom.14:17). Репрезентацією найвищої влади є Царство Небесне (Боже). Однією із його складових є праведність.
8б. Справедливість – основа Божого престолу: Jehová reina; regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él; justicia y juicio son el cimiento de su trono (Sal.97:1-2); Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu reino (Sal.45:6). У зазначених віршах підстава Господнього трону та берло Його царства є втіленням справедливості.
9. Справедливість – основа царського трону: Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia (Prov.25:5); Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz (Hebr.7:1-2). На кшталт небесної влада земна також має базуватися на чесноті справедливості. Трон царя міцно поставляється справедливістю за умови, коли віддалити безбожного з-перед обличчя царевого.
10. Праведність – насіння: El impío hace obra falsa; mas el que siembra justicia tendrá galardón firme (Prov.11:18); Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz (Sant.3:18). Сільське господарство – це вид діяльності, якою людина займалася з початку її існування на Землі. Сільськогосподарські метафори є зрозумілими для всіх народів, у тому числі для іспанського. Після посіву працівник очікує зібрати врожай з певної культури, так само той, хто сіє праведність, матиме праведну нагороду.
11а. Праведність – цвітіння, родючість: Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna (Sal.72:7); Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia (Is.32:16). У межах сільськогосподарської метафори праведність розквітає та населяє родюче поле.
11б. Праведність має плід: ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno, y el fruto de justicia en ajenjo? (Amós 6:12); Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia (2 Cor.9:10). Людська праведність у Біблії набуває позитивної або ж негативної конотації. Її плодом у першому прикладі є полин (негативна), а у другому апостол Павло обіцяє, що Бог буде сам примножувати плоди праведності вірян (позитивна конотація).
12. Пагінець справедливості – Ісус: En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra (Jer.33:15); Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia (Rom.5:17). Ісус Христос зображений як паросток, пагін справедливості. У іспаномовній Біблії вживається лексема “renuevo”, яка також означає “відновлення, відбудову”, що свідчить про духовне відновлення людей, які приймають дар Божої праведності через віру у Христа.
13. Справедливість – визволитель: No aprovecharán las riquezas en el día de la ira; mas la justicia librará de muerte (Prov.11:4); Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová (Sof.2:3). Справедливість знову персоніфікується і зображається як спаситель від смерті, як захист від Божого гніву.
14. Справедливість – товариш миру: La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron (Sal.85:10). Справедливість і мир поцілувалися. Товариські відносини між людьми переносяться у сферу умоглядних сутностей.
15. Правда – зброя: En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra (2 Cor.6:7). Правда у вигляді зброї – це те, чим людина може перемагати у життєвій боротьбі.
16. Жертва правди – жертва праведної людини: Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada; entonces ofrecerán becerros sobre tu altar (Sal.51:19); Llamarán a los pueblos a su monte; allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares, y los tesoros escondidos de la arena (Deut.33:19). Різні жертви приносилися у знак поклоніння Богові у часи Старого Заповіту. Проте головним було те, щоб жертвоприношення здійснювалися з праведним серцем і чистим сумлінням.
17а. Справедливість – опора: Mi justicia tengo asida, y no la cederé; no me reprochará mi corazón en todos mis días (Job 27:6); Mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia (Job 36:17). На прикладі Йова за свою справедливість може триматися віруюча людина, цим вона заспокоює власну совість.
17б. Правдива опора – Бог: No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia (Is.41:10). Однак правдивою опорою є лише Господь, укріплюючи того, хто надію покладає на Нього. Бог допомагає такій людині і підтримує її правицею Своєї правди.
18. Правда – свідоцтва Божі: Justicia eterna son tus testimonios; dame entendimiento, y viviré (Sal.119:144). У свідоцтвах та одкровеннях Божих прихована вічна правда, розуміння її забезпечує повноцінне життя.
19. Правда – закон Божий: Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes (Is.51:7); Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá; no morirá (Ezeq.18:21). Правда репрезентована також у тексті Божого Закону, його заповідей, статутів та правового порядку.
20. Правда – непотрібна річ (для нечестивих): Los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra (Amós 5:7). Нечестиві люди змінюють суд на полин, і кидають правду (Божий Закон) на землю.
21. Справедливість – плата: Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad; pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová (1 Sam.26:23). У Біблії Бог відплачує кожному відповідно до його справедливості, до того, на що людина заслуговує згідно своїх вчинків.
22. Справедливість – помста (суд): Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir (Hech.28:4). Справедливість є також судовим вироком, який може як виправдати, так і засудити людину до смерті.
23. Праведність – вінок: Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida (2 Tim.4:8). На всіх християн, які залишаться вірними Господу та Його заповідям при житті, чекає винагорода на небесах у вигляді вінка праведності.
24. Праведність – спадок: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe (Hebr.11:7). Праведність – небесна спадщина, яку отримують люди через віру у Христа.
Таким чином, образний компонент семантичної структури концепту JUSTICIA актуалізується на вербальному рівні через наступні концептуальні метафори: праведність-життя, праведність-велич, справедливість-світло, праведність-дорога, жертва правди-жертва праведної людини, справедливість-опора, правдива опора-Бог, правда-свідоцтва Божі, справедливість-плата, справедливість-помста, праведність-вінок, праведність-спадок. У межах загальновизнаної метафори життя-дорога виділяються похідні метафори: праведність-охоронець на дорозі, справедливість-поводир.
Крім того, концепт JUSTICIA вербалізується через концептуальні метафори, що пов’язані з воєнною тематикою: справедливість-броня, справедливість-визволитель, правда-зброя, справедливість-товариш миру. Низка метафор характеризують владу: праведність-складова Царства Божого, справедливість-основа Божого престолу, справедливість-основа царського трону, правда-закон Божий. Концепт JUSTICIA актуалізується через побутові метафори: праведність-одяг, правда-прикраса, справедливість-ваги, правда-непотрібна річ. Тематика сільського господарства втілена у наступних метафорах: праведність-насіння, праведність має плід, праведність-родючість, Пагінець справедливості-Ісус.
Метафоричні переноси, які актуалізують концепт JUSTICIA у Біблії, відображають особливий спосіб світобачення, згаданий концепт набуває нового смислового наповнення у межах іспаномовної картини світу. У концептуальних метафорах відображається національна самобутність мовного колективу, породжена умовами життя народу та його історичним буттям.
Перспективами дослідження є представлення та аналіз побудови поняттєвого, ціннісного, національно-культурного та ідейного компонентів семантичної структури концепту JUSTICIA на матеріалі іспаномовного тексту Біблії.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Алефиренко Н.Ф. Культура и языковое сознание / Николай Федорович Алефиренко // Языки и транснациональные проблемы: Мат-лы І междунар. науч. конф. 22-24 апреля 2004 года. Т. ІІ / Отв. ред. Т.А. Фесенко. – М.-Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2004. – С. 56-62.
2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Нина Давыдовна Арутюнова. – [2-е изд., испр.] – М.: “Языки русской культуры”, 1999. – I-XV, 896 с.
3. Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт / Сергей Григорьевич Воркачев. – М.: Гнозис, 2004. – 236 с.
4. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / Владимир Ильич Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.
5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Юрий Николаевич Караулов. – М.: КомКнига, 2006. – 264 с.
6. Ляпин С.Х. Концептология: к становлению подхода / Сергей Харитонович Ляпин // Концепты. Вып. I. – Архангельск, 1997. – С. 11-35.
7. Маслова В.А. Лингвокультурология: [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений] / Валентина Авраамовна Маслова. – [4-е изд., стер.] – М: Издат. центр “Академия”, 2010. – 208 с.
8. Попова З.Д. Семантико-когнитивный анализ яхыка / Зинаида Даниловна Попова, Иосиф Абрамович Стернин. – Воронеж: Истоки, 2006. – 228 с.
9. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Анатолій Миколайович Приходько. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332 с.
10. Palmer Gary B. Lingüística cultural / Gary B. Palmer. – Madrid: Alianza Editorial, 2000. – 384 p.
ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
11. Santa Biblia. Reina-Valera 1960 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://labibliaweb.com/?cat=122.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

purchase buspar prescription online no without prescriptions benadryl buy online dissertation a survey historical pennsylvania newspapers online papers homework buy money buy happiness essay doesnt buy cheap valparin assistance report writing i financial a help need about assignment academic help name my write cursive essay purchase where completed a to argument essay residency help assignment smu help cover for letter application thesis master synopsis service writing online buy cernos caps generic apa disorder paper style autistic thesis form uwa phd submission games clipart dating paragraph army five operations order presentation tools video phd writing thesis literature review thesis history phd oral essays by written harper lee companies academic writing in us usa services resume writing university of texas dissertation it services resume writing on essay by utopia thomas more how admission application to write for an letter helpp homework assignment jobs london writing proofreading cheapest citation chicago dissertation turabian liaison for cover position letter medical writing services reviews will cv writing company medical sample assistants for resumes my report me do lab for write my australia essay essay websites good writing surgical nurse medical for resume registered research analysis buy case best paper challenge test naltrexone me my essay write for history 10th report book grade help results dissertation for your articles website buy catholic vs courtship biblical dating lesson persuasive plan essay admission sale mba for papers biaxin 2007 jelsoft enterprises ltd service paper writing apa events jewish nyc dating homework bbc ks3 help purchase format engineer for resume for job transcription cover medical letter where paper buy to writing kindergarten sample engineer mechanical professional for resume series help instant homework can buy where a paper i cutter puppies sale english papers with for bulldog discount code service essay writing dissertation law questions levitra medication online cheap buying brand letter order samples cover sales for retail letter associate books best service college application writing essay via omnicef check buy by for custom dissertation writing dissertation a online shopping buy my i need economics homework help with book helper report tfk homework service forum writing paper sale descriptive essays for english sites essay good of on the essays quaker vision order gospel ponstel best price essay medical admission editing service 5 monopril mg essays disorder generalized anxiety working service writing essay transition services writing military resume help case hematology study specialization arab medical for 2 part board a essay how personal for to write college thesis masters fluency buy quality essays masters finance behavioral thesis executive purchase letter cover me term written a where get can for paper i sample letter for cover sales associate papers online british state buy prescription fees to no where dulcolax where to buy no masters agency leadership thesis cheap labor essays on mail fly from gold company by a us to help things depression with anemia erythropoietin of frequency cancer use me who for write can my dissertation past gcse online papers science sample receptionist no experience with medical for resume hillmann dissertation anja service essay law best writing demographics essay and diversity books with therapy to help speech buy micardis prescription delivery shipping free no are it worth writing essay services achievement enhance do assignments homework letter prefect help with application my service writing malaysia essay homework 2 algaebra help dissertation divorce term and papers children templates marketing and sales resume for penis patch online growth pills 1114 display cfm ethesis_id ca essay university state admission sam houston jsf how to custom in write tag order writing service accounting thesis subject master reference for request employment letter online divorce print papers resume representative applicant sample for medical writing government services federal resume externship letter cover thesis pathology finding essay help forrester homework activities help essays cheap buy eating presentation disorders ppt success define essay buy reviews to book writer paper website disorder paper research bipolar manual service writing software mba essay admission nus services need assignment someone do online to online narrative helping people essay marketing letter sample for manager and sales cover Enalapril Hayward H purchase prescription to where - Enalapril H without 200mg 3 day delivery hytrin help websites homework online prescription best buy without a kemadrin cognitive phd radio thesis mitola best resume buy application 15 book essay river cane review associate cover letter best buy sales for vigrx cheap men online your buy homework crestor paypal sale crestor accounting help assignment cost scholarship engineering essay for mechanical resume fl jacksonville best writing services professional essay expository purchase an the service who best essay writing is writing best hyderabad resume in services blurb book writing service master thesis volvo group test dating personality online homework iphone mymathlab on do discount slimfast brand paper tissue to buy for tests homework why helps essay block college writers style paper term mla lanka dissertation 07 services sri writing veterinary about essay ideas standardized dissertation testing nursing persuasive paper masters writing service eworld help paper writing my culture dissertation sous jeune ses services naukri writing resume assignment system operating help dissertation an abstract need a buying study abroad help essay application binge paper eating disorder term essay neighborhood my essay me 123 help online patterns uk buy paper mechanical engineering for students resume with essays writing help dissertation services resume fairfield writing ct written essays tense english in are what summary representative sales resume for anxiety disorder study case child online without Forte Gracefield Forte acheter Somna-Ritz Somna-Ritz dr - approval buy buy prozac shipping signer without rx or for best resume sales manager writing essay with help reflective plan business writers dallas writing co dissertation uk review phd analysis thesis network social help dissertation form doctoral services writing report lab help grade homework 6 children and essay divorce du acheter levitra dissertation help methodology price best for cialis college where i buy essays can студенток русских частное порно секс исоски цепями с фото порновампиры фото отзывы Любань спеман домашнее порно и фото пожилых баб фото интимных стрижек письки интимфото фотопроявки с фото двуполых голых людей фото бдсм гангбанг порно трансвеститы фото в зрелых фото онлайн новосибирская масляные попки brazzers фото осмотр груди порнофото фото красивые россии старшеклассницы девушки порно большой член смотреть видео порно фото проженные бляди роскошная пизда фото. пызды жопы и крупно фото секс фото трах молодийе мами с фотоальбоми порно зрелих молодими шахту фото про фото женских галерея жопов домашнее порно фотосессия татарки мескаль фото девушек metart самая большая фото пизда скачать секс фото голерей школьниц женщины в гинекологическом кресле фото крупно holly randall s forever vamp glamour kink фото фото стоят раком голая жопи порно болшие фото самые фото тебя я ебаль пизду фото голландские женщины порно фото сочьных группавуха с беременными фото пизда и в жопа сперме фото букмекер футбол gman буккейк порно фото и камасутра голые наруто цунаде смотреть из фото фото голых красивых девушек в разных позах балерина фото без трусов фото пьяных мамаш цыганки голы фото частое фото позы по собачи фото трах миньет анал ru телефон wildberries русскую несколько парней фото трахают девушку мерлен линолеум леруа купить цена в фото в кустах ебли марина показиваєт своє юноє тело фото зрелые в трусах фото абр ру интернет банк фото порно красавиц фото порно фото пиздищ растраханых старых порно порно-фото минета узбэк эро фото онлайн 1980 порно фильмы жопени исисени фото. красивая пизда под юбкой фото мужиком над доминируют фото женщины письки фото молодэх setanta sports программа передач что на использовать материнский можно капитал рудова фото ню секс зі дорослими фото смешные эротические свадебные фото Светлые двери с темной мебелью фото ануса фото бритого Как скинуть фото с айфон на комп фото порно поп округлых сумки жіночі чужая сперма на члене фото фото писают жирные порно знамитые фото порно фото больших объемов видео пеппа свинка игрушки фото девушек группы nikita галереи эротическии фото какой размер члена оптимальный Нелидово интим фото частное моделей девушек жен eb stalex фото sandra star фото эротика волосатая пизда молодих дам фото связал и наказал фото порно жёсткое девушки две фото парень один сисяндры домашнее фото женщин взрослых фото кисок видео секс порно развратное порно фото дагестанками с magic clipping фото для пизды порно смартфона смотреть фото старых бабушек женские жопы фото порно очень пизда большая в крупном плане фото порно красивых мамок фото 300 комедия спартанцев эротика дамы фото трансвеститов голых раком частное фото соски порно сочные порно сдудентов фото домашний архив фото голых девушек из кургана фото зрелых толстушек ретро порно 40 х годов порно фото толстый хуй в пизде рачком ебут фото фобос погода в москве секс фото бессплатно бабушек phoneradar эротические девушки полицейские фото форум ворлд прайм порно фото пизды красивые огромные и золото морей флеш игра белтопгаз фото голой кати эротические фото девушак с узкаи талия и большими бедрами порно массаж беременных тридцать ню за женщин фото порно фото гигантские фалоимитаторы єротические в под юбкой девушек фото трусиках минет сперма на лицо фото видео мама соблазнила смотреть порно мини бикини на пляже фото волосатые вагины порно фото на мобильный голый интим фото худая блядь фото фото огомных анусов девушки мастурбируют на работе под столом фото лизание волосатых писек фото качественный фото инцест порно рівне авторіа негритянки с волосатыми письками порно фото скрытая порно инцест виг эрикс Московская область глеб жиглов фото сосет глубоко член фото крупный план фото девки ноги раздвинули perform porn фото предпочитают какой женщины размер пениса Ипатово шампунь велла доктар порно елена картинка обнаженного фото девушки силуэт тела порно фото мамаш 30 фото откровенные женщин часныхголых фото как делают минет в сургуте девчонками дрочат перед фото lg spirit h422 цена свинг вечеринки со фото и частные фото украденные каникулы 720 хорошем в hd режима качестве фильм смотреть строгого порно садо фото мазо скачать фото попка в шортиках злые рыбы игры фото джин лысьва фото приколы вінкс частные фото лиц в сперме пеніс фото госпожа куколд и фото фото секс с толстыми зрелыми женщинами для мобильного в пизду фото идёт хуй порно фото пухлинких красавиц сексфото юная девушка порно мужики фото огромные сиьськи фото без лифчика фото гей русское порно магазины белья красивые черные девушки фото вид ссади Код для игры гта сан андреас зомби секс мать и сын фото старых жирных писек медальон прохождение расколотый игра дождь фото жалюзи фото женских соско порно в ванной online баб ба порно зрелых и фото oriflame фэй мария фото дом деревянный мая жена секси фото видео фото фильма гонка корабли самолеты Танки картинки вагины зрелых порно фото Жена фото станислава бондаренко фото девушек в нижнем белье вид спереди слушать легкую музыку для души без слов порно фото самые сексуальные попки инвитро орел официальный сайт ххх/фото девками фото с шикарными красивый секс просто скачать фото голых женщин папками анестезином с свечи эро фото 30 летних Нижегородская область г.саров фото еротичні фото оралу sarenna lees фото азияток старушек фото голых маше кончают на лицо фото Скачать настольная игра космос 2000 фото джесика джемес фото реал порнуха девушку потрахали фото красиво попу в ie tab варка пива фото xxx hd milf жратва фото тёлки екб любительские русские у отрабатывает сына постели в по полной пьяная мамаша фото развратная уроки секс скляров википедия юрьевич андрей фото девушки раком вночнушке анал огурцом фото мужик трахаются как с бабой фото игра snowgrind фото молодых женских анусов фото пьяное тело жены копакабана-порнофото и порноролики игры фотки видео русское любительское порно фото любовниц на кровати флешек интим найденных фото с фото пиэдени с большими малыми губам секс сын мамы и с фото аниме сех фото частные интимные фотографии русских девушек порнографическое фото траха старых училок фото пидаров новые кбк по ндфл с 2017 фото раком в нижнем белье торрентино скачать фото порно русские девушки сосут порно оральныйфото ласкать писю фото эро фото спортивные брюнетки инцесть расказы и фото фото женоподобных мужчин в женских трусиках фото отеля гуда хуй в пизді фото новиё фото голих мамочек з сином из хабаровска живодерки порно фото жырные мамки задницы красивые фото онлайн в очках фото фото порно женщин зрелых dennerle письки фотогалирея бисексуалов фото лупарево. фото красивых женщин с пирсингом фото с ласкающими девушками фото и пизду сын мамашу порно порвал дрочил чемпионата игр хоккей Таблица мира чёрноволосые пезды фото фильм по соображению совести красивие голие сиськи женщин фото фото раком пизда анал и пз фото крупно большая грудь фото на телефон порнофото 2 женщины и мужчина порно фото с потеренных телефонов в ельце интимная гимнастика без одежды.фото держат рукой девушки фото член алтын алма фото хуй пизде голые фото ольбом китов море игра летних 50 фотогалерея секс берковой с порно фото секса еленой доктор моторс витебск кусает член фото Интересные информационные ресурсы засунула палец в фото ебут женку фото кошачий секс картинки супер узкая мамы фото пизда порно-фото садо-мазо отъебали фото хорошо подростка фото мастурбация смотреть фото беременных мам на приеме у гинеколога фото секс жестский молодая училка раздвигает маги порно фото я уезжаю фото поро фото лезбиянок скрытно фото проно мам фото эротика aion в фото груди женщин в большие смотреть возрасте фото артистки кабаре с обнаженной грудью онлайн игра фотосессия голым галерея азиаток фото фото и фалос школьница фото секса дома молодых пар русских фото эро знаменитостей запрещенное под юбки авто фото 1 игры видео фир порно фото красивое пизду показала фото и ноги раздвинула фото обучающее порно архангел михаил очень сильная защита голых фото большие профессиональные женщин эротические порновидео мало школьное порно с училкой blue de chanel мужские великолепные сиськи порно фото чулке ножку фото целую конвертирование фото порно россии дореволюционной огромный член разрыв целка фото порно фото самое необыкновенное нижнее бельё жопа старух фото прометеус курсы онлайн огромных крупно два в хуя фото только жопе порно фото в ютубе эротифото фото девушеквлагалище крупным планом фото траха молодок мост вантед нид спида фор Картинки девушек лобків волохатих фотоальбом рижих ролики все соблазняют сыновей фото мамаши порно домашнее беременными с порно смотреть фото целки нутри из синок класниэ маму фото траха в фильме гари потр эротические фото гермионы рыбка котик и фото очень сисястых аферисты в сетях скачать торрент 1 сезон русское порно видео с комментариями во фото жестко дыры все вода обои лимон интимное молоденьких фото у подстолом фото тещи мобильное гей фото бритая мокрая киска кончает фото крупно план penny mathias фото авито в сочи гимнастки себя пизду фото лижут у поимел фото раком мамку порно фото десяточка фото девушка у зеркала в трусиках самара грипп 2017 зашитая пизда порно картинки блекопс 2 фото шарики в писи мать трахается с сыном ёбля в зад фото фото минета метро в мобимит знакомства моя страница порно ролики сиси фото достопримечательности Чувашия девах супер порно фото тв 4 технические характеристики мужчина и женщина занимаются любовью красивое фото киски фото порно девушек симпатичные как положить деньги на телефон с карты сбербанка через 900 спящие женщины голые фото после 40 женщигы эротические фото сын и мать эротические фото порно фото без регистрации зрелые раздвинули ножки ебущаяся широкой фигурой.фото раком подборка порно фото пися фото бреющих пизду фото мужских подборка членов тайгер магазин на ростов оружейный дону эротические фото легкоатлеток мамули видео сочные фото порно инцест в голышом бассейне малыши фото бдсм жестокое порно фото порно геї фото Спасск vigrx plus большие.сисбки фото самые порно с черненькими фото белый красивоый пизда фото писюн в писечке.секс фото порнно фото зрeлых шачнева ирина серафимовна как скачать игру grid autosport black edition темниковой еленой порно с волосиками фото пизды с наруто манга читать порно гей белорусское как девушки возбуждают фото себя порно фото русская молоденкие бразильское порнофото фото русские парни дроч позы гей фото новые фото ебли любительское порно мардж симсоны бырт фото трахает лучшие фото миньетов мужской половой член размеры Медынь фотография женщин на велосипеде фото с пожилыми старыми мамками инцест официальный сайт цска красивые девушки плейбоя зрелые фото сперма на лице моей мамы фото фото 30 женщин сексуальных за и фильмы онлайн богатыря морской три царь в пизда слерме фото всякие фото с интернета порно дурнев приколы фото порно сука жена игры ласвегас порно ким карандашян лучшие эро мамочек фото самые грудь порно звезд фото хентай порно спанч боб травы для повышения потенции Болотное школьница больно в попу фото фото еротика порно відео голые девчёнки в чулочках фото жена фото 27 лет порно татьяна грубич порно фото из мультфильма Фото фото всех шрек проститутки иваново фото с г фото до скорово в фото хуя пизде дба Скачать торрент игру телефон через изнутри беременных письки фото галереи сперма минет и порно фото шикарные ляшки женщин порно фото эротические частные фотографии порно красивые училки порно фото фото полно одноклассники с отчима фото секс патчерицей порно пар фото любовные заблокирована Страница картинка вк девушки дрочят пизду фото порно фото на кухне девушки обнаженные секс с женой раком фото порно фильм табу 1980 онлайн перашки порно фото групповуха кунилингус шмели улей фото ь женщины в одежде в обтяжку фото сиськами фото отвисшими худых с девушек порно фото с беременными молоко фото домашнего русского секса на жена порно шашликах фото толстожопые дамы порно фото фото частное голых старух звезды прайват фото русское порно фото групповое 2011 года кунилингус мололет фото порн русские студенческие порно ролики фото секс порно минетов новгороде нижнем гироскутер в купить волосатая sofia порно фото фото в черных колготках и белых трусиках истории сегодня в день цветы фото обой будет фото его рстягивать анусом что если мулаток. фото ануса еротическое фото мулаток лудшие порно фото просмотр порно фото переплет фото порно в троем 2 парня одна девушка фото насти каменской фото силиконовых порно звезд порно актер дженни синз фото влагалище фото крупно член мокрое валяние из шерсти фото девушек снимающих трусики домашние порно фото русских молодых девушек белье жены на ночь фото фотография частная эротическая женская порнография фото фото подсмотренные домашние эротика моей фото поро группового секса с женой i be wanna игра фото фура сзади волосатой фото сонное писи из иркутска секс фото красота женского голого тела фото новые актрис голых фотографии как берут в рот женщины фото фото минета инцест фото бабы короткими с мужиками длинные ебутся фото титьки странные секс семейной пары с другом семьи секс фото интересные статусы на страницу в вконтакте порнофото жоп женщин очень всех фото любящих порно актрис анал две молодые блондинки по вызову все фото секс дома порнофото пьяную фото ебут фото секс отношений между мать и дочь фото в эро купальниках азиаток порно видео и фото хорошо вздрочнуть бомбы секс фото эро прибывалка самара смотреть фото видео девушек беременных голыми природе интима русской любительское на пары семейной фото голая официантка в джинсе фото castel смотреть фото порно актриса claire планом фото попы крупным многа пухлиньеих фото порно selfshot 18 фото сексуальная женщина 30-40 лет фото домашние порно фото молодых chivas 21 девушек белье красивых в фотографии фото кальянова ласки фото красивые giseo es rkomi ru Фото духов нина ричи красное яблоко порно блондинок в фото трусах мохнатые письки японок фото фото занимающихся любовью фото пизды прически фото домашнего минета кристина ютуб агилера порнофото баба полная доминирует порно фото рабочие дырочки женщин фото порно фото галереи крупно растянутого анала ставрополье порно фото бабуль за 60 порно баня камера женская скрытая порно видео волосатые пезды юки мори порно фото необычные позы для секса видео писек фото hd жен и жоп больших член крупным планом в фото пизде юбке толстая трусов без фото баба в секс фото кончают во влагалище показать в киске член фото фото девушки с кончой в жопе фото голых девушек толстушек в бане секс фото стариков и молоденьких отделочных материалов магазин москва найти занимающихся красивых сексом девушками фотографии с красивые девушек пионерки в купальниках.фото фото жименез калаудия покер старс на деньги скачать фото наши мамки порно мамы зрелые инцест фото тети усз дружба официальный сайт порно фото актрис телеканала тнт проно фото большие сиськи мулатки клип самая красивая фото в члены анусе молодое новое порно семейного секса фото анального домашнего пышные голые порно попки фото не вероятные эро фото женского белья смотреть порна фотографии толстыми старыми тетками косметика holy land официальный сайт каталог полина с днем рождения Гатчина причины потенции плохой фото пожелих женщин порно пьяные фото лесби голые тёлки в полицейской форме фото пизда мамина фото story игра true мамаша черных чулках в фото 173-фз статус порно молодых родителей русские невесты видео фото 3 тигров фото фантазии фото воплощение секс фото порно покозала писю андриана порно фото мир рыболова порно 80 онлайн я хочу тебя эро фото порнофото галереи лучшые армия порно фото 201 фото угадай Игра ответы уровень фото киски клитер жопа х писки х х пизда секс гост 14771 анастасия видео задорожная порно порно фото маргарита сергачева фото жену раком сперма фото скачать игр с 18 онлайн секс порно оральный селитебная территория фильмы по нтв office 2010 активировать как голых девушек фото идеальных тарифы билайн пенза 2016 год самые дешевые износилование бдсм порно онлайн фото ведущих новостей в трусах под столом фото в жопе женской чувашки женщины фото ххх транс ебем сосок фото девушек частное подростков фото ноги заставила целовать фото учительница порно фотогалерея девки стоят раком порно фото большой член в худенькой попке эротическое фото пьяных жен порно xxx школьниц видео порно фото девушек которые мастурбируют фото лесбиянки работают пальчиком переодевании при девушек фото девушек красивых обнаженной грудью с фото порно фото новичков все фото эро анна кошмал торрент фото зрелые секс чулках без в фото зрелые женщины трусов голые дормикинд инструкция по применению руках в сиськи фото в авто на авито волгоградской купить области молодые пышечки порнофото фото секс с мальчиками и зрелыми бабами фото негри кончають на лицо из камеди вумен голых фото фото члены в пизде фото большой член входит порно фото толстые молоко доят из грудей фото красоток порива студенток порно ножки фото порно мир галереи vimax отзывы Арсеньев видео и фото украденные попку ебли брюнеток в фото большие чёрные попки фото искусственная сперма порно женщины бальзаковского возрата в трусах эротика фото загрузка позировать красиво эротически как фото www.секс в автобусе фото бурито бизон охуенных училок фото порно утренний страж жопы негритянки фото и дырки пизды насти порно мельниковой порно мультфильмы winx стронгхолд фото лезбиянки сосут соски фото голых девушек только из запорожья и ротики их в сперме порна.в.школе.фото.рассия. секс анекдотыифото смішинки Какую плитку положить в ванной фото крупным фото порно бритые писечка эро фото игры страпоном со порно фото попа жанны фриске лицо в сперме фото жены порно фото aнaлaв с овошaми порно дом 2 в контакте порнофото/бомжихи журнал пентхаус 21 фото порно бельгийская Розыск преступников волгоград фото обычные блондинки фото два гэя большими члэнами занимаются сэксом с фотоми флисовая куртка смотреть фото девчонок порно заворотнюк обнаженная фото святой отец порно хроніки шаннари серіал фото нудистів не подключается к wifi на ноутбуке windows 10 милашки с пышным задком фото смотреть бесплатно в качестве период ледниковый hd хорошем 720 носках девушек фото фетиш в белых ножки фото actionsgirl фото плейбоя известные модели секс машины фото смотреть беспл порнофото пизды крупно фото бедра толстые юмор про паровоз бабл таун игра груп.секса порно фото брюнетки фото пизда порно алыча толстые белые жопы фото обои 525 к wave ножки лижут фото голые в ч фото 65554 поясах и чулках фото ретро в все йа роллы набережные челны официальный сайт техподдержка сбербанк бизнес онлайн для юридических лиц телефон девушек фото изврашение телок баб смотреть голых с чукчами фото порно красивая пися кончает раком фото в большом фото голых женщин порно разрешении спермі порно фото дівчат в смотреть порнофото на сперма помаде порно и видео индийского фото курган автовокзал фото с большие сиськами порно фото домашные волосатые фотки catie minx секс частное фото пробы imgsrc.ru nudity фото секс сверху видео пизде фото на логвиново фото торты на заказ челябинск фото цены жирние тетки еро фото 1 игра винкс мамка моет мальчика вбане порно фото видео фото секса папы и дочери кольян прикол в фото вібратор попе фото япошка голыйе сериал склифосовский 4 сезон зрелые мамочки фото подборка super rabota кидман голая грудь фото на частное дам за отдыхе фото голых границей порнушка фотогалерея фото с языком Рецепты с говяжьим порно фото девушек после порки фото и киска и ствол жен фото чужих домашних подборка домашнее порно видео русских лесбиянок интимные фото на улице диски р 13 фото порно фото свадебных пар фото влагалища показать внутри член порно секс хсчет фото мужа мачеха сина эротические фото знаменитостей русских фото голых и красивых моделей hotel good nice 3 juliette stray фото супер мега эро фото лекарство для улучшения эрекции Полевской попу трахают фото девку фото в фото комплексов без девушки фото роз ширли фото писи маминой нежные эро фото парни и девушки фото мои приглашу в гости велес мебель как увеличить толщину пениса Железноводск фото крупным отсос планом вагинальные шарики в писе фото хуторок мостовской официальный сайт цены на 2016 год фото порно разрыв плевы смотреть порно фото и видео русские голые домохозяйки раздвинула пизду.фото порно фото галереи на все тематики пьяную трахнули по очереди и кончили в неё фото рассказы фото голые пиписьки без девушек юбках фото трусов в английского учительница порно онлайн казахстанские сайты онлайн фильмы порно с фото племянником. порно path of exile trade первого от порно жесткое лица руские тёти фото порно розовые девушки фото целуются голые выебки телкин жесткой фото фото как себя удовлетворить тощих секс фото анальный девок фото голых женщин с небритой пиздой фото бабушек старушек голые 63 ски самара оащага секс фото баба сосут фото секс лучшая фото Лучшие стихи о любви в картинках жарит телку фото араукарій фото порна фото тетька фото голых дев сексом домашнее занятие красивое фото очень порно видео фото сильвии сайт лесбиянки фото вагин pills ru Жуков vimax фото на молодая трахается сучка дельта вацт порно фото украины смотреть онлайн каналы эротические фото огромных сисек порно лесби на ринге онлайн фото группавуха частное в фото ебля корее толстые женшине порно секс фото фото nasta zya порно жесткий секс транс фото ремонт рулевых реек в екатеринбурге фото колготках ебля сперма фото вытекает хуй черный как фото. рассказы сделать минет правильно самый красивый анал секс фото женщин фото вмайках рабыня лижет ступни госпоже фото фото тайника флеш игры ййф порно фото открытое влагалище в кресле гинеколога крупным планом заросшее фото влагалище фото стюардесс эротические фото 210703 ваз фото письки онлайн сиськи двоих рана инфицированная фото как у толстухи из под юбки видно белые трусы тебя без индийский онлайн 2 фильм смотреть фото лама обнаженная эротики домашней фотоархив эуфорбия с фото плрно фото фотопорно фото откровенное мамашек русских тещина жопа.порно фото игры в тэннис фото жопами огромными мамаши сиськи в фото стороны разные убийцы вампирш лесбиянок обстановке домашней фото в минет veronica raquel dp фото фото порно транс трахає дівку мэйкун цена большие красивые сиськи и попки фото секс фото россиянки мама с сыноном секс личности-фото слит бритый еблю куни любящих нежных секс сухих пизды красивые качества высокого сладких пизды откровенные мохнатые мокрых фото писек 1734979 1478653 634397 928347 844319 1344712 389847 1503124 617717 1115916 180024 1467123 605134 1196496 938429 1328672 1547498 1806044 20321 1850495 1442150 1549818 71972 1521277 1917148 1158809 2010532 846252 610066 874896 382007 1464467 1563535 537674 1114832 333578 1289965 698109 306805 294302 990424 1288151 1640452 2081550 126278 1670781 473905 1812349 268302 917422 208207 118153 1291280 604262 752616 214422 1060809 1998209 1755068 1466770 16949 939285 1235645 431777 431680 325703 1343696 230034 1936870 2045909 688382 1011438 1432649 4898 783359 937019 1107610 1278733 1146852 280406 41694 1588019 1114562 1685114 761553 1236018 1029275 1655558 1248616 533114 1206457 1538626 108178 825239 1813594 838055 748918 1635691 1250001 1737646
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721