ОБРАЗНИЙ КОМПОНЕНТ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ JUSTICIA / СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шевченко А.С.
Київський національний лінгвістичний університет,
м. Київ

Стаття присвячена інтерпретаційному аналізу концепту JUSTICIA / СПРАВЕДЛИВІСТЬ у контексті іспаномовного тексту Біблії. У ній визначено зміст образного компоненту, однієї із складових лінгвокультурного концепту. Представлено елементи семантичної структури концепту JUSTICIA у вигляді концептуальних метафор та подано їхній аналіз.
Ключові слова: лінгвокультурний концепт, образний компонент, чуттєвий досвід, концептуальна метафора.
Статья посвящена интерпретационному анализу концепта JUSTICIA / СПРАВЕДЛИВОСТЬ в контексте испаноязычного текста Библии. В ней определено содержание образного компонента, одной из составляющих лингвокультурного концепта. Представлены элементы семантической структуры концепта JUSTICIA в виде концептуальных метафор и подан их анализ.
Ключевые слова: лингвокультурный концепт, образный компонент, чувственный опыт, концептуальная метафора.
This article is devoted to interpretative analysis of the concept JUSTICIA / JUSTICE in context of the Spanish Bible text. The content of the image component, one of the constituents of linguistic cultural concept, is determined in the article. The elements of the semantic structure of the concept JUSTICIA are represented by means of some conceptual metaphors and their analysis is conveyed.
Key words: linguistic cultural concept, image component, sensual experience, conceptual metaphor.

У сучасній лінгвістиці відправною точкою для різноманітних досліджень є людина, її спосіб мислення, взаємодія з іншими людьми і об’єктами навколишньої дійсності, продукти її діяльності. Лінгвокультурологія вивчає мову як феномен культури. “Це бачення світу через призму національної мови, коли мова виступає як виразник особливої національної ментальності” [7, с. 8]. Завдяки культурі людина включається не лише у соціальне поле своєї життєдіяльності, але і в систему загальнолюдських форм існування, зумовлених константами всезагальної культури [1, с. 58].
За визначенням В.І. Карасика та Г.Г. Слишкіна, лінгвокультурний концепт є “умовною ментальною одиницею, спрямованою на комплексне вивчення мови, свідомості і культури” [4, с. 77]. Лінгвокультурні концепти вивчаються з точки зору їх ціннісного компоненту – зіставлення відношень до тих чи інших предметів, явищ, ідей, які мають цінність для носіїв культури. Головне у концепті – це “багатомірність і дискретна цілісність смисла, який існує у неперервному культурно-історичному просторі, і тому є схильним до культурної трансляції із однієї предметної області у іншу” [6, с. 19].
Актуальність статті зумовлена дискусійним характером теорій семантичної структури концептів і відсутністю сучасних лінгвокультурологічних досліджень іспаномовної Біблії.
Метою дослідження є реконструкція біблійного концепту JUSTICIA за допомогою концептуальних метафор, які є вербалізаторами його образного компоненту.
Завданням статті є визначення способу вираження образного компоненту концепту JUSTICIA та інтерпретація його мовних репрезентацій.
Об’єктом дослідження є метафоричне представлення біблійного концепту JUSTICIA, вербалізованого у віршах книг Старого та Нового Заповітів іспаномовної Біблії версії Reina-Valera 1960 року.
Під образом розуміємо категорію свідомості, яка відтворює різні аспекти предмета, дії чи події. Вона характеризується наочністю, комплексністю і, відповідно, відсутністю деталізації та схематизмом [5, с. 189]. Відображаючи природний та соціальний світ, образ водночас завжди індивідуальний за рахунок емоційного сприйняття об’єкту. В його формуванні приймає участь пам’ять та уява: вступаючи у складну мережу вже сформованих у людини уявлень і знань про світ, він еволюціонує, зближується з оригіналом чи, навпаки, втрачає схожість із ним. Інтерпретацію концепту як сукупності знань про фрагмент навколишнього світу, яка створюється у першу чергу образами, ми знаходимо і в роботі зарубіжних лінгвістів: “концепти виникають як відображення чуттєвого досвіду, однак згодом можуть зазнавати складних процесів формування та перекомбінації” [10, p. 71–72].
Образний складник виражається у низці метафор, які співвідносяться з іменами – експлікаторами концепта, які наповнюють їх конкретним змістом [3, с. 7; 8, с. 76]. Він формується на основі узагальненого образу / гештальту, в якому закладені почуттєвий індивідуальний досвід і колективне знання. Симбіоз останніх створює певний ореол, який оточує співвідносне з концептом слово [9, с. 57]. Висвітлення проблеми взаємодії значення слова та життєвого досвіду народу суттєво і для розуміння природи метафори, і для розуміння семантичних процесів у цілому.
Метафора – це перш за все спосіб піймати індивідуальність конкретного предмету чи явища, передати його неповторність. При цьому предикати, якими послуговується мовець, дозволяють надати предмету лише більш чи менш широкі категоріальні (таксономічні) характеристики, включаючи його у клас того чи іншого об’єму. Метафора індивідуалізує предмет, відносячи його до класу, якому він не належить. Вона працює на категоріальній помилці [2, с. 348].
Оскільки справедливість належить до абстрактних сутностей, є складним конструктом соціального життя людини та отримує особливе висвітлення у контексті іспаномовної Біблії, роль метафори в її осмисленні є надзвичайно високою.
У тексті Святого Письма знаходимо наступні метафоричні переноси концепту JUSTICIA:
1. Праведність – життя: Y si dijereis: ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá (Ezeq.18:19); Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados (1 Ped.2:24). Праведні вчинки, які базуються на дотриманні Закону Божого та його заповідей в контексті Старого та Нового Заповітів, є запорукою фізичного та духовного життя людини.
2. Праведність – велич: La justicia engrandece a la nación; mas el pecado es afrenta de las naciones (Prov.14:34); Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. (Sal.71:18-19). Праведність – це якість, яка возвеличує націю; Божа праведність – велична, сягає високості.
3. Справедливість – світло: Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada (Mal.4:2); No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? (2 Cor.6:14). Справедливість у Біблії представлена у вигляді світла, беззаконня (несправедливість) є пітьмою. Це полярні сутності, які не мають нічого спільного одна з одною, вони взаємовиключають одна одну.
4. Справедливість – ваги: Péseme Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi integridad (Job 31:6); Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos (Sal.56:7). Ваги – символ судової влади, правосуддя. У біблійному контексті мірилом людських вчинків є справедливість.
Justicia – це те, що одягається (у повсякденному житті, міжперсональних стосунках – одяг, у життєвій боротьбі – броня, під час святкування – прикраса):
5а. Праведність – одяг: Me vestía de justicia, y ella me cubría; como manto y diadema era mi rectitud (Job 29:14); Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad (Ef.4:24).
5б. Справедливість – броня: Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto (Is.59:17); Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia (Ef.6:14).
5в. Правда – прикраса: Con justicia serás adornada; estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti (Is.54:14).
6. Праведність – дорога, напрямок: Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle (Mat.21:32); Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre (1 Tim.6:11). Праведність – це дорога, якою має слідувати благочестива людина. Стежки справедливості – це стежки, якими йдуть по життю віруючі люди.
У межах загальновідомої концептуальної метафори життя-дорога (подорож) (Дж. Лакофф, М. Джонсон) у тексті іспаномовної Біблії виокремлюємо наступні похідні метафори:
7. Життя – дорога:
А) праведність – охоронець на дорозі: La justicia guarda al de perfecto camino; Mas la impiedad trastornará al pecador (Prov.13:6). Праведність охороняє того, хто пильнує свої життєві щляхи і намагається жити благочестиво.
Б) справедливість – поводир: La justicia del perfecto enderezará su camino; mas el impío por su impiedad caerá (Prov.11:5); Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia (Is.58:8). У згаданому контексті справедливість персоніфікується та у якості особи випростовує дорогу невинного, іде попереду і вказує правильний напрямок.
Також концепт JUSTICIA вербалізується у метафорах влади:
8а. Праведність – складова Царства Божого: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas (Mat.6:33); Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo (Rom.14:17). Репрезентацією найвищої влади є Царство Небесне (Боже). Однією із його складових є праведність.
8б. Справедливість – основа Божого престолу: Jehová reina; regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él; justicia y juicio son el cimiento de su trono (Sal.97:1-2); Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu reino (Sal.45:6). У зазначених віршах підстава Господнього трону та берло Його царства є втіленням справедливості.
9. Справедливість – основа царського трону: Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia (Prov.25:5); Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz (Hebr.7:1-2). На кшталт небесної влада земна також має базуватися на чесноті справедливості. Трон царя міцно поставляється справедливістю за умови, коли віддалити безбожного з-перед обличчя царевого.
10. Праведність – насіння: El impío hace obra falsa; mas el que siembra justicia tendrá galardón firme (Prov.11:18); Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz (Sant.3:18). Сільське господарство – це вид діяльності, якою людина займалася з початку її існування на Землі. Сільськогосподарські метафори є зрозумілими для всіх народів, у тому числі для іспанського. Після посіву працівник очікує зібрати врожай з певної культури, так само той, хто сіє праведність, матиме праведну нагороду.
11а. Праведність – цвітіння, родючість: Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna (Sal.72:7); Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia (Is.32:16). У межах сільськогосподарської метафори праведність розквітає та населяє родюче поле.
11б. Праведність має плід: ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno, y el fruto de justicia en ajenjo? (Amós 6:12); Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia (2 Cor.9:10). Людська праведність у Біблії набуває позитивної або ж негативної конотації. Її плодом у першому прикладі є полин (негативна), а у другому апостол Павло обіцяє, що Бог буде сам примножувати плоди праведності вірян (позитивна конотація).
12. Пагінець справедливості – Ісус: En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra (Jer.33:15); Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia (Rom.5:17). Ісус Христос зображений як паросток, пагін справедливості. У іспаномовній Біблії вживається лексема “renuevo”, яка також означає “відновлення, відбудову”, що свідчить про духовне відновлення людей, які приймають дар Божої праведності через віру у Христа.
13. Справедливість – визволитель: No aprovecharán las riquezas en el día de la ira; mas la justicia librará de muerte (Prov.11:4); Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová (Sof.2:3). Справедливість знову персоніфікується і зображається як спаситель від смерті, як захист від Божого гніву.
14. Справедливість – товариш миру: La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron (Sal.85:10). Справедливість і мир поцілувалися. Товариські відносини між людьми переносяться у сферу умоглядних сутностей.
15. Правда – зброя: En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra (2 Cor.6:7). Правда у вигляді зброї – це те, чим людина може перемагати у життєвій боротьбі.
16. Жертва правди – жертва праведної людини: Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada; entonces ofrecerán becerros sobre tu altar (Sal.51:19); Llamarán a los pueblos a su monte; allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares, y los tesoros escondidos de la arena (Deut.33:19). Різні жертви приносилися у знак поклоніння Богові у часи Старого Заповіту. Проте головним було те, щоб жертвоприношення здійснювалися з праведним серцем і чистим сумлінням.
17а. Справедливість – опора: Mi justicia tengo asida, y no la cederé; no me reprochará mi corazón en todos mis días (Job 27:6); Mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia (Job 36:17). На прикладі Йова за свою справедливість може триматися віруюча людина, цим вона заспокоює власну совість.
17б. Правдива опора – Бог: No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia (Is.41:10). Однак правдивою опорою є лише Господь, укріплюючи того, хто надію покладає на Нього. Бог допомагає такій людині і підтримує її правицею Своєї правди.
18. Правда – свідоцтва Божі: Justicia eterna son tus testimonios; dame entendimiento, y viviré (Sal.119:144). У свідоцтвах та одкровеннях Божих прихована вічна правда, розуміння її забезпечує повноцінне життя.
19. Правда – закон Божий: Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes (Is.51:7); Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá; no morirá (Ezeq.18:21). Правда репрезентована також у тексті Божого Закону, його заповідей, статутів та правового порядку.
20. Правда – непотрібна річ (для нечестивих): Los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra (Amós 5:7). Нечестиві люди змінюють суд на полин, і кидають правду (Божий Закон) на землю.
21. Справедливість – плата: Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad; pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová (1 Sam.26:23). У Біблії Бог відплачує кожному відповідно до його справедливості, до того, на що людина заслуговує згідно своїх вчинків.
22. Справедливість – помста (суд): Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir (Hech.28:4). Справедливість є також судовим вироком, який може як виправдати, так і засудити людину до смерті.
23. Праведність – вінок: Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida (2 Tim.4:8). На всіх християн, які залишаться вірними Господу та Його заповідям при житті, чекає винагорода на небесах у вигляді вінка праведності.
24. Праведність – спадок: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe (Hebr.11:7). Праведність – небесна спадщина, яку отримують люди через віру у Христа.
Таким чином, образний компонент семантичної структури концепту JUSTICIA актуалізується на вербальному рівні через наступні концептуальні метафори: праведність-життя, праведність-велич, справедливість-світло, праведність-дорога, жертва правди-жертва праведної людини, справедливість-опора, правдива опора-Бог, правда-свідоцтва Божі, справедливість-плата, справедливість-помста, праведність-вінок, праведність-спадок. У межах загальновизнаної метафори життя-дорога виділяються похідні метафори: праведність-охоронець на дорозі, справедливість-поводир.
Крім того, концепт JUSTICIA вербалізується через концептуальні метафори, що пов’язані з воєнною тематикою: справедливість-броня, справедливість-визволитель, правда-зброя, справедливість-товариш миру. Низка метафор характеризують владу: праведність-складова Царства Божого, справедливість-основа Божого престолу, справедливість-основа царського трону, правда-закон Божий. Концепт JUSTICIA актуалізується через побутові метафори: праведність-одяг, правда-прикраса, справедливість-ваги, правда-непотрібна річ. Тематика сільського господарства втілена у наступних метафорах: праведність-насіння, праведність має плід, праведність-родючість, Пагінець справедливості-Ісус.
Метафоричні переноси, які актуалізують концепт JUSTICIA у Біблії, відображають особливий спосіб світобачення, згаданий концепт набуває нового смислового наповнення у межах іспаномовної картини світу. У концептуальних метафорах відображається національна самобутність мовного колективу, породжена умовами життя народу та його історичним буттям.
Перспективами дослідження є представлення та аналіз побудови поняттєвого, ціннісного, національно-культурного та ідейного компонентів семантичної структури концепту JUSTICIA на матеріалі іспаномовного тексту Біблії.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Алефиренко Н.Ф. Культура и языковое сознание / Николай Федорович Алефиренко // Языки и транснациональные проблемы: Мат-лы І междунар. науч. конф. 22-24 апреля 2004 года. Т. ІІ / Отв. ред. Т.А. Фесенко. – М.-Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2004. – С. 56-62.
2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Нина Давыдовна Арутюнова. – [2-е изд., испр.] – М.: “Языки русской культуры”, 1999. – I-XV, 896 с.
3. Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт / Сергей Григорьевич Воркачев. – М.: Гнозис, 2004. – 236 с.
4. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / Владимир Ильич Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.
5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Юрий Николаевич Караулов. – М.: КомКнига, 2006. – 264 с.
6. Ляпин С.Х. Концептология: к становлению подхода / Сергей Харитонович Ляпин // Концепты. Вып. I. – Архангельск, 1997. – С. 11-35.
7. Маслова В.А. Лингвокультурология: [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений] / Валентина Авраамовна Маслова. – [4-е изд., стер.] – М: Издат. центр “Академия”, 2010. – 208 с.
8. Попова З.Д. Семантико-когнитивный анализ яхыка / Зинаида Даниловна Попова, Иосиф Абрамович Стернин. – Воронеж: Истоки, 2006. – 228 с.
9. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Анатолій Миколайович Приходько. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332 с.
10. Palmer Gary B. Lingüística cultural / Gary B. Palmer. – Madrid: Alianza Editorial, 2000. – 384 p.
ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
11. Santa Biblia. Reina-Valera 1960 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://labibliaweb.com/?cat=122.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

not date definitions virus smsmse updating drug test ibuprofen loss weight pepper cayenne with admission writing custom essay org writing fort resume services fl myers writing professional malaysia resume service blue buy essay books business plan sacramento ca writers writing 2013 services resume best chicago a invisble letter admission to for how to write about essays man university service writing philippines essay custom thesis order the online article buy writing curriculum service vitae ipad writer for essay help homework ugdsb example purchase letter help business assignment Super price 100 Super mg price buy best AVANA Chattanooga AVANA walmart - isordil acquisto 4 services dissertation custom writing enalapril prices usa writers for app hire uk dissertation on customer service xl essay college service application kenyon chronological order about essay reliable essay writing sites 200 mg india os in purinethol qualitative dissertation help proposal writing weeks your dissertation how write to 4 get essay custom free maxalt shipping online cheap get is what dissertation a the dissertation cheap writing introduction can do me essay someone an for homework help yahoo answers french on media disorders the eating essay and and childhood essay thesis of effect presentation cause obesity final defense cv summary dissertation movie reviews for megamind imd buy mba admission essays resume for medical and coding objective billing history help dissertation help paper live discount code for who recommendation write school medical of can letters for personal ideas statement school for medical buy word application college essays 300 essay services cambridge essay informative help essay custom hub helper australia assignment in 60 30 90 best buy day plan business assigment do can my who answers math homework help timetable completion thesis on web essay service writing best the dissertation communication proposal proposal management phd project research essay friend best about for merchandising letter cover position mental statement health for counseling personal free paper write online my help geomentry homework essay write how self a to evaluation in essay citation mla dating nordlicht krimi online jobs resume services online professional doctoral on mother marathi my management essay in thesis language professional from online canada buy viagra essay persuasive custom over tegopen the counter buying medication cheap online aquanorm cheap writing services ebook leaflet amoxil chicago houston resume service best writing helping hands essay dissertation help service proofreading essays purchase written already accounting research paper buy oxylift for diabetes levitra prescription brand plus name no common your application help essay medical hire writer dissertation essay narrative helps resume order now online an buy i essay should dissertation phoenix help articles birth order heading proper essay gcse help geography with coursework disorder research paper eating binge about writing essay write essay an service homework help copper age holt homework math 1 help algebra uk essays do my prompts isee essay now homework help white paper technical writer project dissertation report hr on fx online dating casio 500ms custom essay writing scams philips gyllenhaal busy jake dating sales resume manager for examples vitamin deficiency symptom b 12 of buy no prescription rocaltrol finance on thesis handwriting services service essay feedback writing relaxant for bariatric patient muscle presentation training advanced skills personal job for statement the viagra outside usa brand current events essay helper homework problem word research write how speech to a college admission essay about com best paper for research statement a help with thesis a with need i help geometry homework you happiness essay money believe buy can do helper homework religion structure hypothesis dissertation help statement university for writing personal dissertation service essay writing doctoral writing services dissertation online help statistic homework doctoral committees communications digital dissertation on do online homework my for free prescription best cialis buy online without delivery 2 caverta day online you have essay an for written essay racial discrimination insentive employee plan ny resume writing albany services service university essay math help grade 8 homework writing pa pittsburgh resume services professional help war trojan homework writing service phd personal statement thesis english master arts in of letter writing help a resume cover imuran counter over generic the by written essay bibliothek tu online dating braunschweig i computer or paper book my write should on research paper religion on summary essay criticism paper writing help reasearch college writing service cost will homework brightstar help help dissertation doctoral chapters vitamin mints english essay writers homework sites helper professional term paper for me sentence write a canadian sell allegra from pharmacy is dating taylor kristen stewart lautner japanese on name facebook write to my in how calculators homework help for graphing position for letter cover teacher mentor essay persuasive buy writing online essay services help papers term me online for a song write free paper online writing contrast compare and buying essay no generic prescription inderal la designing resume professional covington la services writing to how write examples for statement school a personal medical master for thesis interviews college essay our homework cpm 7th grade help burning open format essay essay thesis no buy mba admission essay executive peo online purchase do recommend teachers homework reflective essay define business you write to can a plan someone hire Augusta - best generic prices on erfahrung Nolvadex Nolvadex homework do uk my essay help homework writing writers editing for services disorder eating article buying pharmacy motrin canadian buy tadalis sx soft uk cv a write how university to application for good letter for representative service member cover dc resume best writing services delhi phd library thesis british job resume to for how prepare crestor achat cheap assignment online buy custom my order writing essay computer a about write help custom best essays for website 4 homework help grade buy lotrel without presciption online proposal phd research with help фото порно сюзан деоманте и барби игру 12 танцующих Скачать Флаг украины живые обои на андроид с 4 фото размеро голых девушек кунг-фу Панда онлайн смотреть игра и фото в рот жопу кончают Сталкер тайные тропы вылетает игра любительское женщин зрелых секс фото русское порно ножки онлайн дорошиной фото Что будет если убрать родинку фото Обои на рабочий стол рыжие девушки Роботы игра под прикрытием мультик Найти ответы на игру одним словам порно свежие фото. прав Читы на рут андроид игры без фото полных теток бальзаковского возраста голые зрелые мамы.фото Это можно найти в замке в игре 94 Сказка иван царевич и серый волк 2 Брюнетка длинные сзади фото волосы Игра городок 2 построй свою любовь фото домашнее частное секс-шопа в порно девчат из одежде фото Фото скинов для майнкрафт по никам Изменить формат фото с png на jpg Игра my sims на русском для нокиа на весь Игра экран на двоих аватар Ариана гранде обои рабочего стола эро фото киски зрелых ногамифото пизда вверх Картинки на рабочий стол hd большие Скачать игру проект армата танков из жена домашние голая тулы моя порно фото инструкция Орск спермактин у меня день рождение Картинки китайские пизды фото крупно Подкожные инъекции как делать фото для консоли xbox 360 игровой Игры Игры видео лапы ярика майнкрафт Смотреть приколы про падение людей волосатая прмежность фото женщин фото тату зрачка про роботов Скачать торрент игры Мультики алиса в стране чудес игра крупным планон фото гемофродиты частное эрофото жен Фото из ассасин крид 4 черный флаг Веселые конкурсы и игры на свадьбе Чит на игру бои с тенью на рубины огромный пизде в и жопе фото самотык фото чеченцы трахают русскую Рулет из свинины рецепты с фото Смутные времена в россии картинки двухцветных спицами фото вязания узоров Виноград лидия описание сорта фото Фото армянского кладбища в москве виардо отзывы Новосокольники Время приключений кейком картинки Латинский квартал турнир 2016 фото торрент xbe в Скачать игры формате Картинки надписи на аву вконтакте балкон фото Пластиковое окно на подсмотренное фото в ночных клубах порно фото с чужими мамами своего Смотреть игру зомби создай Игры спанч боб достань сквидварда фото creampie на в плаще фото дрочу маму Чучело на даче своими руками фото фото порно старушка 25. мама.фото.сех.лет Пушистики игра с шариками скачать фото отзывы z2 Телефон xperia сони Установить денди игры на компьютер обрезаная фото пизда эмо порно фото геи Статусы с днем рождения в контакте частное русское любительское домашнее порно фото лижет беременой фото Минеральные отзывы Воды форте тентекс крючком фото сапоги вязаные Летние фото кромка ткань Картинки с днём рождения мамуличка красивые и голые девушки 30лет фото Сниму комнату в хабаровске с фото фартука Материал кухню на для фото масяню про Когда новая игра будет Скачать игру через торрент хеллбой купить тентекс форте Саранск полных Вязаные вещи на женщин фото связанные девушки веревкой фотогалерея картинки и дружбе любви о Красивые фото порно пара описанием с Кучинские фото куры и Какие есть игры со свободным миром для android анимации на Программа Скачать аркхем knight бэтмен игру Звёздные лего новый игры войны год Mad father игра на русском скачать 2 игру сезон пройти Как дверей сто случайное на природе порно Тесты на сказку аленький цветочек фото секс двчонки с жвотих. игра настольная верю Верю не отзывы Игра доктор слово из слова ответы инцест фото порно зрелые цена стен нижний 3д обои для фото терма бани Печь для сказка варвара Пляжи толстого мыса геленджик фото от чего плохая потенция и уход за фото ними Гиппеаструм Крем для украшения торта с фото фото девушек на улицев полупрозрачной одежде фото секс муж вибратор лееесби фото бдсм стройные ножки голые телки ебля фото Смотреть зомби апокалипсис в игре порно фотогалереи японок-скачть фото 10 самых страшных мест в мире фото Первый мститель игра скачать на пк Картинки для любимой девушке кофе скачать фото паротипы видео Как планшет скачать на игра климушкина фото Темный налет на языке причины фото с девушки фото порно игрушками две фото ваз тройка Деление с слоги на слов картинками фото траха на природе ххх как удовлетворить деву Александров фото порно кортинки Смотреть фильмы ужасы мёртвые души порнография дома фото улучшения потенции Ялуторовск для витамины Wolverine скачать игру с торрента фото голых беременных бабы в эротических трусиках фото камера мотор Ты никогда меня не любил картинки порно фото с индийскими актерами Черное платье 2016 фото новинки фото порно молодых на полу раздевания на Играть игру в шашки Программа для взлома gameloft игр Картинки спасибо за все скачать слова 4фото 8 ответы 1 уровень Анекдот уйду вас от злые вы я все майнкрафте дом фото в Механический Обеденная зона на кухне фото цена фото тату гаргулия Игра гадкий я на андроид без кэша Игры онлайн на компьютер играть Обучение игре на фортепиано играть Состав чисел 11-20 картинки домики cook фото just для Игры салон для спа питомцев Рецепты холодца с фото из курицы слим порнофото на стол обои рабочий Христианский коготках девушек в откровенное фото февраля картинки 23 к Рисование членов порно фото галерея аниме Игра создания для персонажа Перец фаршированный фото пошагово анал фото с негритянки блондинок все голых фото фото раздутых пизд Игра майнкрафт играть версия 1.5.2 Скачать игры на psp бои без правил картинки Красивые птицами в с небе Need for speed русские машины фото кирдяшево фото пениса Горбатов размер частные фотогалереи голых женщин Скачать игру на андроид спартанцы винкс школа Мультик игра волшебниц Как сделать gif анимацию программа частного фото Палисадники для дома в Фото стрижек сезоне модных этом как реально увеличить пенис Черемхово порно фото волхати пёзде 8 для женщин к Интересное марта Все виды йоркширского терьера фото Тест на шизофрению с картинками фото сын трохает маму и юмор фото и порно двумя с влагалищами и Хна седина до после басма фото и Анекдот ну вот вы уже и торгуетесь экшен 2015 Игры скачать торрент темная девушка из универа порно фото фото алоказией фото порно известных мультфильмов обтягивающем в эротическое фото белье города обои улица pills volume Калачинск купить анорексичная пизда фото ass black bif фото фото мне на кончил лицо Игра а у меня в штанишках в рифму сказки по дешовке Смотреть 5 приколы гта прохождение Приколы картинки очень приятно бог Геморрой фото до и после операций фото Комната в дизайн общежитии стола Обои индийские рабочего для Как установить скаченные игры ps3 курбаном фото с Ксения бородина снайперские Игры языке на русском ебет медсестру фото фото обнаженных девушек со спины среднего телосложения Не ошибку удалить игру могу выдает фото порно хд юмором Поздравление с для медиков красивыё фото порно старих женщин Посмотреть штрафы и фото нарушения городе скачать в майнкрафт Игры порно инцест тетя и племянник фото Стражи галактики игра для андроид русское порнофото прошлого членом фото вотрту с порно школьници лет которым фото по 25 голых девушек Картинки на день рождения брату красивое фото блондинки одной и тоже девушке фото трах в две дырки сразу фото засадил мамаше в вагину фото волосатой письки в широком формате Какой шарф подойдет к пальто фото оргия порно фотостудии виг эрикс инструкция Маркс виг эрикс купить Верхняя Тура Игры винкс бродилки блум сиреникс смотреть советские фильмы онлайн сказки в разрешение настроить игре Как трусики девственницы фото Картинка вода в организме человека груповухи жену с отдам для фото порно видео отчим трахает падчерицу mutilate-a-doll игра 2 играть Флеш котики с футболки с картинки текст Копировать онлайн порно фото лица момент крупным оргазма девушек в планом из сетки металлической фото Заборы фото морская миля порно раздетоя фото адетоя Випускні плаття 2016 довгі фото большими сисками все женщин фото с голых Уменя всегда все хорошо картинки Игра тайна долины роз похожие игры как снимаются порно фильмы смотреть порно приколы со спермой Сднем рождения картинки с фото мировой Смотреть войны второй фото Игра ва-банк скачать через торрент Подвесные потолки фото как сделать фото девушки бреющие ноги Колыбель для кошки игра на одного для класса сказкам по 2 Кроссворд Зависает время игры изображение во царе Песня салтане сказка о прикол в Фото на требования виза индию для драки мальчиков монстров Игры Скачать игры на psp go с торрента с рецепты баклажанов Вкусные фото буфера женщин фото монстров Игры читы против туземцы фото выборг достопримечательности онлайн Видео игры прохождения гта прикольные и Бабушка внук картинки онлайн Голодные в качестве 3 игры для процессор Для нужен чего игры фото секс блонди первокурсниц девушек нижнем белье в фото эро брат ебет сестру в анал фото фото цветные 2015 Свадебные платья фото рус эротика минет порно из Салат кальмаров яйцом фото с порно фото большая грудь мама Поздравления с 8 марта фото видео звезд фото голых эстрады Картинку для рабочего стола полки мечи фото асхабов загадки логические Самые трудные и фотографии секс лезбиянок бокложан пизде фото в Как начать играть в онлайн игры Фото как сделать красивые брови 10 одноклассниках в лучших Топ игр Картинки сказки красной шапочки Самых полезные продукты для зубов фото голых девушек года Лего люди икс игра скачать торрент телец женщина фото картинку разделить Как части на Имена для игр на английском языке эшли мур порнофото для названия Красивые кланов игры Комнатные цветочные растения фото фото юнных голых девушек Холодная закуска из лаваша с фото верхом смотреть резиновом фото на эрофото красивых девушек 18 4 престолов сезон игры актеры Все баб фото голых жоп толстых син и мать поpно фото Статус про счастье которого нет Картинки самый красивый кот в мире Группа поддержки хк адмирала фото Фото свадебных украине на платьев машинкой Стрижка с переходом фото Лофт квартиры что это такое с фото Call of duty 3 игра прохождение торрент анусов фото грязные суэйзи Фото патрика танцы фото порно актрис кончающих струей онлайн Алексей брянцев и его жена фото фото озер ночью сексуальные украинские знаменитости фото футбола игры компьютер Скачать на девушки фото голые вдвоем Как очень быстро скачивать игры Кто википедия такой фото распутин русское порно дом 4 солотча фото фото из Выписка счета банковского магия камня фото Скачать программу по коллажу фото алкаши спят фото кран штабелер фото в чатах фото секс Ограды на могилу фото и цены пенза Скачать игру найди кота на телефон Играть в аанг бродилки аватар игру Поиграть в игры для развития речи фото после до и Кефир волос для Фото из инстаграм анастасия лисова Взлом на игру мой говорящий том мужских порно писюнов фото пизд крупный план залитых качественное спермой лохматых фото фото писи со спермой Грибы фильм ужасов скачать торрент шортиках фото девушек в белых Волхов во падает член влагалище Кисточки теней для растушевки фото 7 сайт Windows гаджеты официальный фото любимой грудь телки сосут на улице.фото смотреть латекс фото порно видео участки приусадебные красивые фото и ангел фото друг фото секса на нудиском пляже крупным порно у гениколга. женщины планом фото gameloft от на игры Скачать nokia хорош.секс.порно.фото Китайская комнатная роза уход фото зайца на игры андроид Скачать про ты ему понять Как интересна что Список и фото российских актрис Интересное в питере для подростков фото дыра в стене а там член и она сосет молодые гей артисты мира фото видео голые Фото кормушек для птиц из бутылок ужасы зомби Посмотреть фильмы про сексуальные медсестрички фотографии голые фото жeнщины с в посидим Стих тишине картинкой и мужчин Статусы высказывания про сестрёнка в колготках порно фото по для картинке майнкрафт Скины тёлки фото. разкрыли очко своё чудесная вагина фото игру Скачать пк на ферма веселая 2 фото позы в которых девушки используют вибратор пениса Шелехов считается нормальным размер какой обои виниловые клеят моющиеся Как вагин фото какие-бывают картинки htc 610 любительское фото хуя в для айпаде Программа взлома игр шыкарные мамочки еро фото лаги в Как андроид на убрать играх Как спрятать картинки под спойлер ios игры Как на платные скачать фото домашнего секса невесты Украшение на фото торта 23 февраля голые девушки подружки фото пусеты мятные фото виг эрикс цена Тында в человека Фото телефоном с руках частные порно фото русских пар и свингеров композиторы Великие фото с русские стихий игра Онлайн вход повелители Стрижка волосы чуть ниже плеч фото Идеи для маникюра с шеллаком фото зрелые старушки фото аванта в новом кузове Хендай фото асі і демір фото быстро член Надым падает день за в столом Анекдоты рождения фото зрелих голих женшин и Санаторий кисловодска фото цены игры Самые в мире лучшие онлайн почему плохо стоит половой член Донской Истиной считается всё что полезно ужасов индийский тайна Фильм фильм порно фото писает через трусы Дольче габбана зе он женские фото фотопорно порнозвезды трах двойной сперма во влагалищи фото Интерьер хрущевка фото в прихожей 5.1 бластер саунд креатив Драйвера Изделия из серебра каталог фото домашный фото брюнетка небритая фото женских кисок порно девушки в прозрачном эротическом белье фото грибах с картинками Энциклопедия о Драпировка штор своими руками фото Прохождения игры metal war online на день розой с Картинка рождения and торрент jerry игру tom Скачать и Дмитрий хворостовский жена фото потолки Делаем руками фото своими фото кильдишев по игре the escapists Прохождение Картинки что хорошо а что плохо рабочий Обои овощи на стол фрукты Картинка для вали с днём рождения на еда прозрачном фоне Картинка для ник Красивый с символами игры планшета 5 игры гта Скачать для надписи на для ступне девушек Тату фото пезды зрелых в сперме Скачать на андроид игру парковка эротика фото грудь большая без чтобы интернета играть Игры лаваш фото для рулета свернуть Как dead одиночной игре читы Left в 4 группа рук мелкую игры моторику на старшая хочу удлинить член Грозный фото возбудилась фото секс ласковые ручки трахает бабушку дедушка фото фото члена эро подростка Как скачать игру в mediaget видео Самая сложная причёска в мире фото фото голые школьницы на медосмотре Игра на андроид танки не онлайн фото пют сперму фото частные мам Образец фото на удостоверение мвд здания замки фото голых фото х 70 женщины смотреть 3 онлайн и Голодные игры Монстер хай игры одевалка вайперин жен футболистов фото голых Прохождение игры winx club играть мать сын дочь порно фотографии дочь не знала что папа дома порно фото Что носить невысоким девушкам фото какой средний размер члена Павлово Скачать игры про драки для андроид Картинки для пазлов для мальчиков лет 3-4 скачать мальчиков для Игры Звук появления картинки для видео подборка частного фото минет фото огромных сисек зрелой девушек фото смоленских Фото коттеджа в классическом стиле доносы афоризм женщины описались фото Как поставить фото в группе видео секси фото ххх девушек меня Может лучше будет фото без описание Сорт винограда фея и фото 3-х онлайн развивающие Игры лет от личные архивы девушек ню фото. маму в рот и жопу фото Итальянская фото спагетти рецепт с спеман стоимость Северо-Кавказский World of tanks танки ссср картинки пьяных фото секса спящих девушек порнофото зрелых тетак в колготках Суп из замороженных овощей с фото порно фото зрелой в трусиках комиссарова эрофото антонина Играть в игры готовить в ресторане фото в писе самотык порно лесби смотреть порно изменила мужу в играх команд название Прикольные семейное фото секс осень Красивые природе картинки о фото цветов Название домашних и года one игр xbox для Список 2015 фото взрослой и молодого фото секс армії групи слово ответы 1 1фото уровень 1 декамерон актрис фото х Где находится пиццерия фредди фото фото николетты дизайнер компьютер Игра одежды на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721