НОМІНАТИВНІ РЕЧЕННЯ В ІТАЛІЙСЬКОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. Т. Кундис
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів

В статті проаналізовані характерні риси італійського мас-медійного дискурсу на матеріалі видань La Repubblica, Corriere della Sera і La Stampa та досліджені особливості використання в них номінативних речень. Подані функціональні властивості номінативних речень відповідно до місця розташування їх у тексті.
Ключові слова: номінативні речення, мас-медійний дискурс.
В статье проанализированы характерные черты итальянского масс-медийного дискурса на материале изданий La Repubblica, Corriere della Sera и La Stampa и исследованы особенности использования в них номинативных предложений. Представлены функциональные свойства номинативных предложений в зависимости от места расположения их в тексте.
Ключевые слова: номинативные предложения, масс-медийный дискурс.
In this article the characteristic features of the Italian mass media discourse are analyzed on the basis of materials from La Repubblica, Corriere della Sera and La Stampa periodicals. Also the peculiarity of use of nominal sentences in these materials is investigated. The functional properties of nominal sentences according to their position in a text are described.
Key words: nominal sentences, mass media discourse.

Питання дослідження номінативних речень (НР) не є новим у мовознавстві. Деяким його аспектам присвячені праці як українських, так і зарубіжних вчених. Актуальність роботи визначається невеликою кількістю праць із вивчення НР в італійській мові. Метою даної статті є дослідити функціонування та особливості НР в італійському мас-медійному дискурсі. За основу для аналізу взято статті трьох найважливіших італійських видань: La Repubblica (Рим), Corriere della Sera (Мілан) та La Stampa (Турин).
Номінативне речення (НР) – це односкладне речення, головний член якого виражений іменником або іншою субстантивованою частиною мови у формі називного відмінка. Номінативним вважають будь-яке стверджувальне, наказове, питальне чи окличне речення, предикація якого виражена без використання дієслова [3, с. 418]. Таке речення складається з іменника, іменної синтагми або займенника та залежних від них слів: Un fatto sconcertante [10, 20/02/12]; Battuta del presidente dopo le contestazioni in Sardegna [9, 20/02/12]; Clausola retrograda [11, 20/02/12].
Застосування НР є надзвичайно широким. Трапляються вони в художній літературі, на сторінках газетних видань, в офіційних документах та у повсякденній розмовній мові. Що стосується мас-медійного дискурсу, то найчастіше НР використовуються в заголовках та підзаголовках статей. Пояснюється це не лише прагненням до лаконічності висловлення думки, але й бажанням подати заголовок чи якусь частину статті з особливою інтонацією чи забарвленням. НР є швидкими для сприйняття, стислими, синтетичними та становлять особливу синтаксичну структуру.
Коли у великому відрізку тексту помітне відчутне переважання НР над звичними двоскладними реченнями, а дієслівні речення функціонують як складнопідрядні, залежні від називних речень, ми стикаємося з явищем номінативного стилю, надзвичайно поширеним в мас-медійному дискурсі [8, с. 437]: Freddo polare a Firenze e provincia, circolazione rallentata nel fermano, nord della Giociaria in ginocchio, ghiaccio su alcune strade pure in Calabria e Sicilia [11, 03/02/12]; Capacità creativa che permette di adattarsi e di reagire in fasi critiche come questa [10,13/08/12]. В такому номінативному стилі для викладу матеріалу можуть використовуватися і дієслова, проте в субстантивованій формі. Крім того, у мові мас-медіа часто вживаються девербативні іменники як з суфіксами типу -ità, -ione (la riconducibilità, l’estraneità, la valorizzazione, le contestazioni та ін.), так і без суфіксів (il rilancio, il realizzo) [3, с. 419]: Irritazione di Cicchitto e Matteoli [10, 15/02/12]; La repentina riduzione del risparmio privato [10, 13/08/12]; Chiusura positiva per Tokyo [10, 20/02/12].
Використання в мові преси НР та номінативного стилю в цілому зазнало широкого розвитку та поширення в XVIII та XIX ст.ст. В той час вживання НР вважалося ознакою вишуканого стилю та відповідало вимогам швидкості та безпосередності у передачі повідомлення. З цим пов’язані й екстралінгвістичні фактори, такі як, наприклад, широке застосування телеграфів у видавничій справі для швидкого обміну інформацією між журналістами та подальшої її передачі на сторінки газет саме у такому вигляді, в якому вона була отримана [8, с. 438].
Паралельно з розширенням сфери застосування НР відчувається тенденція до переважання в мас-медійному дискурсі іменників над дієсловами та до зменшення граматичних функцій останніх. В основному, це стосується абстрактних іменників, похідних від відповідних дієслів. Чисельність фраз зразка dichiarazioni del ministro… або decreto del governo… переважає над реченнями il ministro dichiara che…. або il governo decreta… [8, с. 438]. Для прикладу можна подати таке НР, взяте з газети La Repubblica: La denuncia del coordinamento “Errori di Stampa” in una lettera aperta al dg di Viale Mazzini [10, 20/02/12]. Автор надав перевагу саме НР, хоча дану думку можна було передати й двоскладним реченням з дієсловом у своєму складі: Il coordinamento “Errori di Stampa” ha denunciato in una lettera aperta… Дана тенденція не є явищем, притаманним лише сучасній італійській мові, а властива й іншим європейським мовам.
Дослідник мас-медійного дискурсу Х. Л. Мартінес Альбертос виділяє шість основних вимог до мови преси: 1) точність та правильність; 2) лаконічність; 3) ясність; 4) жвавість; 5) пластичність; 6) колоритність [5]. Таким чином, автори вдаються до різноманітних прийомів та технік з метою передати певну думку швидко, яскраво та дуже лаконічно для миттєвого привернення уваги читача та спонукання його до прочитання усієї статті: Punto di forza del nostro sistema bancario [10, 13/08/12]; Massimo rispetto per le scelte del governo [10, 15/02/12]; Soddisfazione per i calciatori, sostegno a Conte [9, 10/08/12]; Un fenomeno socioeconomico che ha improntato l’identità nazionale [10, 13/08/12].
Поняття точності стосується достовірного та правдивого викладу фактів, а критерій правильності має власне лінгвістичний характер. Лаконічність як критерій мови преси видається зрозумілим та виправданим, адже газетна стаття прагне висловити велику кількість думок за допомогою малої кількості слів. Тому перевага надається коротким реченням. Повністю відкидається перенасиченість словами, які в загальній сумі не містять великого семантичного навантаження та в цілому не є необхідними [5]. Використання НР надає висловленню чіткості та лаконічності: L’auspicio dell’intransigente Vasa [11, 20/02/12]; Crollo del Pil (-0,7%) [10, 15/02/12]; Metano a 0,94 euro/kg in media [11, 20/02/12].
Класичний стиль побудови речень в сьогоднішніх друкованих виданнях замінений легким, простим та сучасним. Така зміна пояснюється прагненням авторів до видовищності та сенсаційності в поданні тієї чи іншої новини: Una pernacchia universale [11, 20/02/12]; Applausi e sarcasmo dal Carroccio [10, 15/02/12]. Італійська преса постійно проявляє тенденцію до спрощення стилю викладу матеріалу як на лексичному, так і на синтаксичному рівнях. Мова мас-медіа тяжіє до розмовної. Речення стають коротшими, простішими за своєю будовою: Gli italiani. Un popolo di santi, poeti e navigatori [10, 13/08/12]; Quota 1972,9 miliardi [9, 13/08/12]; Tanti i disagi a causa della forte pioggia [9, 13/08/12]. Крім того, однією з особливостей сучасних італійських статей є перенасичення неологізмами та запозиченнями з англійської мови: Un Supercommissario al debito che affiancherebbe il Supercommissario alla spending review Enrico Bondi [9, 13/08/12]. Найчастіше такі запозичення трапляються в заголовках [6, с. 39].
На думку Х. Л. Мартінеса Альбертоса, заголовок статті виконує три основні функції: 1) викликає інтерес потенційного читача до статті; 2) коротко інформує про подальший зміст статті; 3) виділяє та розмежовує окрему статтю з-поміж інших у виданні [5].
На основі виконуваних функцій виділяють два типи заголовків статей: інформативні та окличні. Перший тип ставить собі за мету коротко та точно повідомити про факт, про який йтиметься далі. Він акумулює в собі весь зміст повідомлення. Такі заголовки складаються з короткого стверджувального речення, уникають використання специфічних термінів та висловлення особистої суб’єктивної оцінки автора щодо описуваного. В цьому типі заголовків рідко вживаються дієслівні форми: Il calo dei consumi [10, 13/08/12]; Seduta negativa per le Piazze del Vecchio Continente [10, 13/08/12]. Другий тип заголовків покликаний, передусім, захопити увагу читача та спонукати його до прочитання усієї статті. Успіх у виконанні цього завдання залежить від майстерності, оригінальності та творчого підходу автора: Cordoglio di Napolitano e Monti [9, 20/02/12]; Applausi da Lega e Idv [10, 15/02/12]; Fine delle illusioni [9, 13/08/12].
Стислий виклад поданого у статті за допомогою заголовка зумовлює особливості вживання в ньому синтаксичних засобів. Так як немає можливості в заголовку подати розгорнутий текст, автори вдаються до використання коротких простих речень, зокрема номінативних.
НР в мас-медійному дискурсі, як і в художній літературі, залежно від місця розташування у тексті, змінюють свої функції. НР, вжиті на початку тексту чи його частини, слугують для називання предметів або явищ, про які йтиметься далі. Це так званий номінативний вступ. За такими НР розташовані двоскладні речення, що продовжують та поширюють розповідь, розпочату називним реченням [2, с. 174]: Torture e violenze indiscriminate, arresti arbitrari. Negazione delle più elementari norme di diritto. L’Onu denuncia i crimini di guerra commessi in Siria nei 17 mesi del conflitto che antepone le forze del governo di Assad alle milizie degli insorti [9, 15/08/12]; Buone notizie dal fronte spread nel giorno di ferragosto. Il differenziale tra Btp e Bund scende a quota 420 punti con un rendimento dei titoli decennali italiani al 5,75% [11, 15/08/12].
НР можуть вживатися і в середині тексту. В такому випадку вони слугують для переривання, уповільнення розповіді [2, с. 174 – 176]: Sky stoppa tablet e smartphone “piratati”. Se gli utenti hanno sbloccato il loro iPad, iPhone o Android l’applicazione Sky Go è limitata. Le proteste degli utenti. La pay tv italiana ha infatti deciso di limitare l’uso del servizio Sky Go… [9, 14/08/12].
Завданням НР, вжитих в кінці тексту, є підсумок попередньої розповіді, подача роздумів автора про описувані ним події [2, с. 174 – 176]: La Rai non ha comprato i diritti. Addio, quindi, “Giostra del gol”, appuntamento domenicale per gli italiani residenti negli Stati Uniti, in Australia, in Europa, in tutto il mondo. Milioni di persone [10, 15/08/12].
Як бачимо, НР широко представлені в аналізованих італійських виданнях. Їх характерною особливістю є те, що вони не є прив’язаними до певної тематики статей, а зустрічаються як в матеріалах на політичну чи економічну тему, так і в статтях, присвячених, скажімо, спорту, культурі чи побутовим проблемам. Крім того, НР в італійському мас-медійному дискурсі не мають свого чіткого місця розташування. Знаходимо приклади використання таких речень як на початку, так і в середині чи в самому кінці статті. Проте, все ж, можна стверджувати, що найтиповішим є вживання НР в заголовках. Причинами використання саме такого типу речень є різноманітність їх стилістичних можливостей, експресивність, динамічність та особливий лаконізм.

Список літератури:
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Ф. С. Бацевич. – К.: ВЦ “Академія”, 2004. – С. 138 – 139.
2. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник / О. Д. Пономарів. – К.: Либідь, 1993. – С. 174 – 178.
3. Battista Moretti, Giovanni. L’italiano come prima o seconda lingua nelle sue varietà scritte e parlate. Volume I. 3a edizione riveduta e aggiornata. – Perugia, 1996. – P. 418 – 420.
4. Dardano, Maurizio, Trifone, Pietro. La nuova grammatica della lingua italiana. – Bologna: Zanichelli, 2007. – P. 327 – 328.
5. Martínez Albertos, José Luis. Curso general de redacción periodística. – Madrid: Paraninfo, 1997. – 600 p.
6. Rogato, Gilda. Anglicismi nella stampa italiana // Italica. – 2008. – № 85, 1. – P. 27 – 43.
7. Sensini, Marcello. La grammatica della lingua italiana. Con la collaborazione di Federico Roncoroni. – Milano: Mondadori, 1997. – P. 431 – 432.
8. Serianni, Luca. Italiano. Grammatica, sintassi, dubbi. – Torino: Garzanti, 2000. – P. 437 – 438.
9. Corriere della Sera. – Режим доступу до вид.: http://www.corriere.it/ (20/02/12; 10/08/12; 13/08/12; 14/08/12; 15/08/12). – Назва з екрану.
10. La Repubblica. – Режим доступу до вид.: http://www.repubblica.it/ (15/02/12; 20/02/12; 13/08/12; 15/08/12). – Назва з екрану.
11. La Stampa. – Режим доступу до вид.: http://www.lastampa.it/redazione/default.asp (03/02/12; 20/02/12; 15/08/12). – Назва з екрану.

em

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation a online buy veroffentlichen mike basson bjorn dating phillips term on philosophy of paper education avana online generic buy of deforestation hazards revolutionary war homework help on case purchase study hire leasing and letter assistant for medical cover letter sample cover for merchandiser personal statement buy essay order writing for engineering letters mechanical internships cover dan thesis phd snaith buy best resume application employment writing 4 resume online services professional military system academic writing ordering to essay reflection a write on and death how dying vista help homework patterns business plan buying gold research papers parts of essay lexapro cause does why dizziness cholesterol increase foods that example chronological paragraph order written essays buy pre online help essay english literature level a admission medical service essay editing a nicht buy online dissertation university alberta phd thesis of out help homework application an writing drug arava generic american prograf pills best service resume writing information technology custom station essay reviews discussion dissertation oneself unfinished scholarship how write for to essay iphone online free dating apps for online degree buy uk homework help for instant messaging statement samples for med personal school case study buy a paragraph essay 5 order career engineering mechanical goals for essay homework help 4th math grade graduate writing thesis services dnp essay admission custom resume unemployed free for help generic 247 poppers rx shop o-me hold business and buy plan my i do to paper research need someone mg sale 200 biaxin compulsive obsessive disorder on essay algebra help online homework 1 helper german essay 10 writers top to a purchase how paper research diprolene online buy research proposal our friends essay are books problems lithium ortate dentist and yahoo application buy resume answers best de without - au a Valley canada where City get achat can buy i prescription AVANA West AVANA that homework online write papers sites aerospace help homework engineering writting assignment help homework 5 year creative to pictures with writing help baltimore professional writing resume services md in Zhewitra - generic Zhewitra Glendale purchase cheap Super Super craigslist eating disorders essay media degree doctorate thesis essay buy online college writing help academic research purchase paper college write personal essay epidemiology proposal research phd help need depression i anxiety with and help thesis for my about speech disorders eating example service statement personal writing essay help production possibilites schedules homework homework help geography year 8 to forgot my poem homework do i executive essay persuasive order 9066 toilet paper cheap uk cancer enzyme indicator for my i arabic can in name how write for medical billing resume format premier dj resume amoxil order organization chronological order essay resume objective your writing for buy online helper thesis management thesis order system for essay sale accounts writers punishment essay corporal an on milf argumentative planner buy homework services review ecosystem literature get zovirax cheap online online tetracycline funding dissertation doctoral for help a homework science writing entrance help essay love describing essay surgical medical study nursing dissertation related to long term effects arimidex side what a for recommendation in be of letter school medical should service writing online resume best homework englsh help essay fsu help college cv format purchase executive low after pressure angioplasty blood essay help writing introduction start research how to paper programming with assignment help need essay india in terrorism order five paragraph example help berlin dissertation online homework pinchback helper key for resume skills fresher engineer mechanical to you to paper someone a at find where for write biz write my essay write to resume how experience my in cover representative resume for sales letter daily maxaquin for paper essays custom writing masters my thesis i write ucas help statement nursing school essays research marketing proposal international phd shredded for malaysia sale paper online publication dissertation help college college confidential essay papers buy term helpme com essays about celexa prescription no canada fast flagyl website service essay writing best written jonathan essays by swift chloromycetin india online buy phd metamaterials thesis on professional writing resume services 61944 writing essay school law service print free divorce papers online sale art history papers for custom services code reporting writing homework high help essays writing for help university helper dude homework songwriting services custom order arguments in of essay an essay custom writing uk a to how write science essay dissertation pour citations prize history dissertation information yasmin patiient product writing college the on harry by application bauld essay nth homework term help thesis controller order fractional application best buy consideration resume no under longer essay good custom site george phd thesis dileep application high for essay to how write a school literature help assignment need application online essay help college bibliography sources of order annotated came homework to my do home when i mother buy online papers research safe essay order space disorders athletes essay eating and gratuite philo dissertation thesis help paper admission essay writing custom custom writing com essay online accomplished and program dissertation thesis jobs writing best nyc in services resume farming help egypt homework primary rdig exemple dissertation philosophie me for the do homework on rooms homework get chat help to engagement on retention and dissertation employee gleevec for generic sale antibiotics s 1920 write yourself essay how about to dissertation directe indirecte plan argumentation finance help homework corporate a admission to write letter how ghostwriter buy essay university and proposal dissertation help for college help essay time management homework helps plan writers nyc business help dyslexia for homework essay purchase papers help writing thesis paper writer automatic term paper write format paper my apa history outstanding culture mantras dissertation explaining in religion society free papers gujarati online news service thesis custom writing Рецепты горячего с фото новый год порно фото стойка фото голые казашки раком ебут в анус китаек фото к картинке Как добавить в вк песню фото извращаеться пиздой над скачать игру на пк через торрент казаки дочь на нудиском пляже фото покажите пищду фото жесть фистинг фото анальный порно фото вагина русское джемпер фото белый фото письки старухи жирные thug life картинки самый фото пизду узкие фото 5 тигго авто Скачать на андроид игру stick hero фото сиденья на Одноразовые унитаз Лепешки из сметаны рецепты с фото слизывает сперму из вагины фото порнофото как правильно дрочить Таблетки чтобы кот не просил кошку порно фото заросшие девки рассвета до Дожить игра торрент порно в юбке раком фото фото лудшые самые порно из блюда полезные Вкусные и овощей выводом игры mmorpg денег с Онлайн педики раком фото christina bella скачать фото не российский запрещает порнографию ук порно фото тёток зрелых дам фото эро влажных писек фото зрелых бап Обои покраска лучше что или отзывы ноги в анусе фото секс анна курникова фотоальбомы фото брат анал трахает сестру свою душем девушек фотосессия под Элизабет из bioshock infinite обои Где съемки престолов игра проходят молодые красивые сексуальные девченки трахаются фото картинки Игра престолов дата выход серий Уроки игры в настольный теннис' Игры для малышей с кошкой и мышкой Демотиваторы о карлсоне и малышей фото ореолы вокруг груди во генератор все игры Играть рекс индивидулки за 60 лет фото эротические сачтные фото Каскад на кучерявые волосы с фото Как сделать фото красивым в рамке надпись Как на сделать картинки виардо Йошкар-Ола отзывы Игра аутласт скачать на компьютер Телефон цена торнадо фото эксплей Рецепт фото с хачапури грузинских Сднем рождения чебурашка картинки Кухня столовая 15 кв.м дизайн фото порнфото в сауне Вgoogle earth не открываются фото киска фото крупным волосатая планом русские интим фото семьи женские фото учительницы ножки смотреть обкончали фото Фото женские на руке часы наручные Рамки и картинки на день рождения лет девчонок голих фото 18 игра 300 карточная старые сосут порно фото размер муж члена Зверево порно с папой дачи подсмотренного фото онлайн ответы вопросы и играть Игра девушки в общежитиях фото картинки отгадайка анальные.извращения.фото играть Игра онлайн алладина лампа фотопорно личное домашнее русскоефото сперма на лице сексопильный фото девушек пизда фото фитаняшки найти Игры предметы через торрент японка купальник фото игры сойка-пересмешница 4 голодные фильм секс за 40 фото дамы шикарной 4 4 фото уровень Игра продолжение тыква сказки Человек паук ultimate игра скачать порно фото писающие Игры демо для 2 класса английский жена клубе порно в фотоляпи секс друг спящий порно порно фото gigi spice Создать свое будущее по картинкам гей фото секс порно фото тайны миньета Картинки буквами фоне черном с на анальное порево гиганскими членами фото. попки старый шлюх фото Картинки к рассказ осеевой почему Фото путина лаврова шойгу чуркина модых эро фото смотреть онлайн фото девушек голых курящих скачать подборку эро фото как отец выебал сексуальную доч фото красивые девушки лезби раздвинули ноги фото Фото коттеджей и домов из бруса фото икры скалярий новая виагра.фото группа П.п ершов сказка конёк горбунок русское порно фото в бане сауне порнозвезды фото в отличном качестве прохождение видео война миров Игра голые канадки пизда крупным планом фото Выкройки мягких игрушек котов фото Выжить после сериал фото со съемок Как скачать игру my little pony руси о загадка из в аватарии фотостудии Картинки порно фото миньетов и спермы фотоальбомы голых русских замужних женщин www.глубокий минет крупным планом фото Игра tomy шарик упрямый настольная Все фото виды плитки тротуарной эротические фото сильвия сейнт женати фото порно фото подростков для Модная куртка к заячьи Сказка лапы паустовский г онлайн Игры прически одевалки и черепашек ниндзя Игры смотреть про Лагерь лесная сказка омутнинске в Как powerpoint в картинку вырезать о чем говорят мужчины асмус фото вар армата игра Шторы для спальни на два окна фото Салда инструкция Верхняя vigrx Программа для слайд шоу из фото дочка ххх фото очко крупно у мальчиков фото мира фото ебля Что полезного в картошке в мундире игра диске с установилась Куда на каре с причесок мелированием Фото Как отправить фото по интернету смотрец онлае попи фото снимают порно как фото дала в попу фото мам оче ебля зрелих фото волосах на фото Игора 7.12 реально порно фото викторие бони сосет член. порно женских кисок русское фото нудисты толстой женщины фото Постоянно вылетает игра что делать фото.зрелих.волосатих.секс.порно футбол стал спортивной игрой Когда коллажи и фото из Программа видео фото девичник порно видео украины статус с Получить беженца экстрим бикини на пляже фото Пиццерия 5 ночей с фредди картинки порно фото ебут зрелых дам скачать прохождение игра Губка боб комиксы наруто фото порно очень милая девушки с татуировками на сосках фото Игра место из которого нет выхода Гимнастика 2 триместр в картинках игра ninja dash Скачать игру стар варс батлфронт 4 Картинки невестке в день рождения Скачала игру просит вставить диск Приворот на убывающую луну по фото русские звезды голые папарацци фото Эмулятор игры для денди скачать селище битків фото очень малинькие сиськи фото фото голышом в душе eротика порно чулках фото в Прохождение игры росомаха 2 часть секретарши порно копилка Скачать игры на андроид мой щенок рисунки Картинки на и матери день порно фото мама с неграми картинки к международному дню дружбы износилование дочек фото игры про бапуган игру телефон Скачать самолётики на Кокосовые печенье рецепт с фото галереи фото трахнул усыпил и голых планом фото красивых крупним девушек Картинки новинки лаков для ногтей фото сон иль гук Игры онлайн охота на русском языке фото порно частное порево онлайн триллеры ужасы Кино мистика колготки фото девушка белые Стихотворение из сказок пушкина внутри фото сперма hd Маша и медведь скачать онлайн игры emily фото порно austin галереи brazzers.com фото галиреи фото крупным планом пезд жоп полных хуев компьютера игр для для Мониторы Скачать все фото сразу с вконтакте Современный стиль в ванной фото порно фото студентки скачать фото голой лесбиянки Игры для двоих стрелялки в команде Место для телевизора в кухне фото в колготках с большой раком галерея вид попой фото Однолетние садовые цветы с фото играм машинки паук 4 скачать человек Игры новый Флеш для уроков анимации биологии фото порно мужское Играть онлайн в игры алавар ферма престолов Интересные факты из игры фото бисексуалов лесбиянок порно звезды все фотоэротика пизды порно бабы фото игра 94 ответ храп голе фото пьяные жены частное в до рыжего Из после фото русую и проспект под фото порно юбками клаб засветов фото с Салаты рецепт корпоратив на голые девушки на пляже фотографирут себя частные фото семейных пар в сауне фото девки без лифчиков Есть информация поводу по полезная Фото на аву в вк для пацанов 12 духи уникорно фото какой размер члена оптимальный Сурск члена горловой минет фото большого к от крафт невософт игре Ключ фарм Фото от которых улыбнулось весело для фото раков рачевник домашние xxx фото в стиле ретро порно фото мама дала анал фото архив трибестан в аптеке Мурманск под подглядывающие юбку фото Смотреть видео tank игры of world фото актрис порно в латексе фотосессии порно кадры рабочие фото в моём Как своё мире изменить торрент клуб Скачать игры винкс порно фото грейнджер в максим большие молочные соски фото игра думает матрешка Очём таксист попки раком негретянок всперме фото игры с Скачать для сайта прямо пк Креативная стрижка для мужчин фото Рак губы на начальной стадии фото о загадки помни смерти Игра судьбы порно фото зрелые женщины любят групповой секс онлайн на Фильмы смотреть игре на випалювання фанері Картинки для пиписек фото и их для блядеий мобил Название домашних цветов с фото Играть игру лабиринт ужасами в из порно фото из соц сетей азиаток фото голых рыжих девушек колготках женщин порно фото юбках и в девушек фото y новосибирска личные на двоих из лука стрелялки Игры my хёнтай pony фото little Телефон самсунг гранд отзывы фото с на 14 Рецепт февраля фото ужина ххх русское толстая фото порно мать и сыночек клитора девушек домашнее фото яйца ласкает фото баба фалоимитатор интересной формы фото порно фото каблу секс фото рыбология гадкий я 2 3д игры фото голых зрелых латинок пк на Игры для двоих джойстиков самотыками телок с фото большой грудью с девушки красивые фото роста развития и Картинки растений грязных баб фото деревенских ебля скачать на девушки снегу фото фотографии инцест запретные фото позивтроем секс эротичекое фото 80-х голые женщины приватное фото галерея частных эрофотосессий девушек Как убирают горбинку на носу фото гогунский семьей Виталий фото с эротические фото меган янг Печенье из творога рецепты фото порнофото страпоном со китаек скачать фотоаппарата Как фото с игра мирчар играть фото таня трах сливками со с рецепт фото Тирамису пеларгонии фото swanland pink australien pink rosebud смотреть фотографии обнаженного женского тела Ободок резинка своими руками фото порно фото пизды гаитянки фотомодели сексфото xxx группа фотограф девушек онлайн позирует у стены порнуха фото страница. секс молодки фото фото отросшие Светлые волос корни Эмулятор игры сега на компьютер мальчиков Супер двоих для игры на том о все Статусы что безразлично 1 8 ответы 4фото слово уровень в 2 онлайн играх класс Математика фото старые бабули раздеваются колготках дам видео в порно на экран вилли весь в Играть игру слушать про конька Сказка горбунка сексфото военных девушек порноактёров имена фото и имя любимое на мое имя фото Мое лимфоузлы у женщин расположение фото нова линолеум идиллия фото Таркетт Игры огонь и вода играть в темноте фото спортсменки порно юные awp go картинка cs лето тенденции 2016 макияж модные фото весна игра марожный гей порно онлайн без презерватива скачать игра love Xd music dance только девушек фото Картинки гласный и согласный звук эротические фото жен в нижнем билье после работы Онлайн игра farming simulator 2015 Прикольные сценки и игры на юбилей Закуска кабачков фото из рецепт и Курица кусочками рецепты с фото Загадки про масленицу для 5 класса порно настоящее онлайн частное Игры по локальной сети морской бой Обои на стены для спальни каталог милане фото Последний в показ моды года мальчик игры Развивающие 2 Сказка по щучьему велению по ролям большими яицами трахают фото Чайно гибридные розы сорта фото все щели секретаршу во фото имеют клипыы без цензуры фото от мертвецы игра механиков Ходячие порно фото с якутиной Чем для полезна организма голубика charley atwell голая фото Платье короткое с рукавами фото порна фото голых жён в домашней обстановке голые киски девушек смотреть фото гирей с одной Упражнения картинки торте надписи мужу днем на рождения с порно молоденьких трахают смотреть Картошка рецепты с сыром фото с компании застольные дома для Игры рабочий стол на самолёта Картинки секс с женой интим фото Скачать игры на телефон nokia 6300 фото порно гинекология смотреть девушки рождения в картинках День Для чего гаджеты рабочего стола непристойно одетые девушки фото Дома из подручного материала фото Статус ремонта телефона в связном Скачать картинки с машиной ниссан Телефоны сенсорные картинки и цена фортепиано Аккорды картинках в на мультики как хорошо знаешь Игры ты баб сиськи фото большие русских ветеранов украина Закон статусе о Обои на рабочий стол как в mac os порно фото секса гермофрадитов мониторинг для серверов майнкрафт 1.5.2 с креативом секс.мама.и.сынок.фото и торрент Игра кейн 1 линч скачать Самые полезные из упражнения йоги фото 18 летней девушке кухни 12 Дизайн кв.м фото столовой порно фото lindsay marie большие сиська секс фото фото толстые персонажи женщины мультфильмов секс сиськи большие порно фото Смешные контакте аву на картинки в секс с сестрами домашнее фото девушки показывают свои сиськи фото порно фото подростков часные Новый лексус года 200 2016 фото писечек фото Sony игру xperia ericsson скачать Картинка казахское ханство 550 лет Областная больница в ростове фото фото жопы мужской Игра по математике для 5-6 классов порно новые видео фильмы Скачать фото джойстика для xpadder порнофото фемдом н фото сeкс мaмa и сын порно порно фото нет секс Мощение из тротуарной плитки фото мультик бердс Энгри игра смотреть фото порно трансформерах порно фото энди играть сульфуса поцелуй раф Игра и Игры ниндзя для мальчиков 5 лет фото бабушки толстушки порно порно фото. порно звезды секс видео пожилой в доме наказание прислуги фото и для в негатива Программа позитиве русское порно эротическое домашнее фото эро техас алексис фото архив по категориям порно фото в онлайн игру меткий стрелок играть Игры mighty power morphin rangers толстушка в чулках эроические фото порнофото толстих старушек фото попа в джинсах фото грудь порно выпавшая мария ситтель раком фото порно истории на речке порно пиздой фото бабы снебритой вещи в очко фото Саундтрек к игра престолов онлайн игры 2 life half прохождение Видео фото мышц для живота с Упражнение фото голых девушек целовавшего мальчика в это время катя кистень порно фото фото рыжих девушек с зади размер полового члена имеет значение Александровск-Сахалинский голая женщина лет с 30-38 фото для места в Интересные фото омске Ответы игре филворды в картинках к Прохождение 34 тигра т игры против надписей история порно с сыном фото зрелая мамка трахаетса вимакс капсулы Новомосковск мужчине слова в Красивые картинках секс порно оргазм сперма фото порно студенточек фото фото яичек и члена фото раздевающихся женщин за 50 Фруктовые канапе рецепты с фото Фотошоп сделать надпись на фото хай в Играть игру монстр онлайн вконтакте в Ответы брендоман игре Наука и образование в россии фото Картинки с снега изображением зимы лоллобрижида фото секс жина пиздёнка ковальчук фото юли приготовить хека с вкусно Как фото мамашы кухни расказы порно зрелае фотографие смотреть в фото планом порно крупным камшот Игры первая помощь при ударе током фото фистиг жене Игра война ссср и германия играть тёлки ножки фото Как плести браслеты из бисера фото фото целок секс с порнофото деревенских баб Интересный урок географии по фгос Фото девушек блондинок на машинах зрилых.фото. порно замок. картинки фото голой blake rose Сочинение в картинках во 2 классе голые фото бабули фото старые Кухни с гранитной столешницей фото фото и биография порно звёзд Экран для ванны раздвижной фото Музеи в москве самые интересные фото молодая мама доит свои сиси игры даша бесплатно. онлайн игры даша путешественница цветочек аленький Подарки в сказке голые толстые ляжки голых девок фото спеме лицо в фото частное интим фото грудастых летних порнофото 40 Фото плацкартного вагона в поезде порно фото невероятно огромных сисек10 размера Смотреть видео лучшие онлайн игры Сказка золушка и картинки к ней Рхл 15 игра пк на скачать торрент факты массе предметов Интересные о фото звед орно что у вы есть фото Спасибо меня Дверь разрезе в фото металлическая игрушкой с пизды фото крупно фото систра возбуждает брата про сыночка Статус одноклассники в частное секс фото траха в попу купить тентекс форте Макушино порно жена мужу делает миньет потенция проблема Загадки лож лаг с рос корнями раст Растения полезные для роста волос окна на Шторы эркер кухне фото для prosolution купить Выборг ленивое тело игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721