НІМЕЦЬКА СУБКУЛЬТУРНА ЛЕКСИКА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.В. Поздняков
 Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника,

Івано-Франківськ

У статті проаналізовано структурно-семантичну специфіку німецької субкультурної лексики. Автор дає характеристику шляхів утворення досліджуваних мовних одиниць: словотвору, семантичної деривації та запозичення. Наприкінці статті подано висновки.
Ключові слова: субкультура, субкультурна лексика, словотвір, семантична деривація, запозичення.
В статье проанализировано структурно-семантическую специфику немецкой субкультурной лексики. Автор дает характеристику путей образования исследуемых языковых единиц: словообразования, семантической деривации и заимствования. В конце статьи сделаны выводы.
Ключевые слова: субкультура, субкультурная лексика, словообразование, семантическая деривация, заимствование.
The structural-semantic specificity of the German subcultural vocabulary is analysed in the article. The author describes the ways of the investigated vocabulary formation: word-building, semantic derivation and loanwords. At the end of the article the conclusions are drawn.
Key words: subculture, subcultural vocabulary, word-building, semantic derivation, loanwords.

Лексична система німецької мови включає чимало підсистем. До її складу входять слова та вирази представників різних соціальних прошарків, вікових груп, професій. Виникаючи в середовищі певного кола комунікантів, одиниці зазначених лексичних підсистем є потенційним поповненням словникового складу літературного варіанту німецької мови. Останній постає, таким чином, результатом синтезу сукупності різноманітних складників.
Одним із цих компонентів є субкультурний вокабуляр. Власне, субкультура визначається як “частина загальної культури, система цінностей, традицій і звичаїв, характерних великій соціальній групі” [5].
З огляду на відсутність усталеної класифікації субкультур, у нашому дослідженні використовуємо дані порталу jugendszenen.com [9], де виокремлено наступні поширені на території Німеччини субкультури: 1) антифашисти (нім. “Antifa”); 2) блек-метал (англ. “black metal”); 3) гейбл-стріт-біт (англ. “Gable Streeet Beat”); 4) прихильники коміксів (нім. “Comicszene”); 5) косплей (англ. “cosplay” від яп. “kosupure”); 6) дет-метал (англ. “death metal”); 7) демо (нім. “Demoszene”); 8) критики глобалізації (нім. “Globalkritiker”); 9) готи (англ. “gothic”); 10) графіті (нім. “graffiti”); 11) хардкор (англ. “hardcore”); 12) хіп-хоп (англ. “hip-hop”); 13) інді (англ. “independent”); 14) нові відьми (нім. “Neue Hexen”); 15) прихильники комп’ютерних ігор (англ. “LAN-Gaming”); 16) паган-метал (англ. “pagan metal”); 17) панки (англ. “punks”); 18) паркур (фр. “parkour”); 19) учасники рольових ігор (нім. “Rollenspieler”); 20) скейтбординг (англ. “skateboarding”); 21) скінхеди (англ. “skinheads”); 22) спортивний альпінізм (нім. “Sportklettern”); 23) техно (англ. “techno”); 24) ультрас (італ. “ultras”); 25) вегетаріанці (нім. “Veganer”); 26) варез (англ. “warez”). Більшість цих субкультур – американського походження, про що свідчать їх назви, та поширилися на територію Німеччини завдяки глобальному впливу мас-медіа.
У даному контексті варто відзначити, що процес комунікації на сучасному етапі розвитку суспільства характеризується зростанням у ньому ролі засобів масової інформації та інтенсифікацією використання новітніх технологій. Завдяки цьому чимало лексем, котрі первинно відносились до словникового запасу носіїв відповідних субкультур, набувають широкого вжитку на шпальтах газет, журналів, інтернет-сторінках, у теле- та радіопередачах. Подібна популяризація зазначеного вокабуляру, яка створює передумови для його подальшої кодифікації та лексикографічної фіксації, визначає актуальність здійсненого дослідження.
Результати аналізу лінгвістичної літератури показують, що вивчення субкультур та їх лексики є популярним напрямком досліджень у сучасній германістиці. Про це свідчать, зокрема, праці Н. Боезе [7], О. Фезера та П. Шлобінскі [8].
Метою нашого дослідження є кількісна характеристика шляхів утворення німецьких субкультурних лексичних одиниць, встановлення їх морфологічної структури та семантичних особливостей.
Таким чином, об’єктом здійсненої розвідки є німецька субкультурна лексика, а предметом – її структурно-семантична специфіка.
Матеріалом дослідження є 616 лексичних одиниць трьох частин мови (іменники, дієслова, прикметники), відібраних шляхом суцільної вибірки з словника “Duden – Das neue Wörterbuch der Szenesprachen” та з матеріалів порталу jugendszenen.com. Для оптимального опису процесу семантичної деривації в досліджуваному вокабулярі нами використано словники “Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache” та “Duden-Oxford – Großwörterbuch Deutsch-Englisch-Deutsch”.
Сформульовані мета, об’єкт та предмет дослідження визначили використання в його ході наступних загальнонаукових і лінгвістичних методів: описового, індуктивного, аналізу та синтезу, лексикографічного аналізу словникових дефініцій, кількісних підрахунків.
Аналіз шляхів утворення досліджуваних лексем показав, що лише 40 з них (6,49%) є результатом словотворчих процесів з німецьких твірних основ, 13 (2,11%) виникли внаслідок семантичної деривації, а переважна більшість – 563 (91,40%) – відносяться до запозичень з інших мов, насамперед, з англійської. Отримані дані суттєво відрізняються від відсоткових показників, зазначених у працях О.Д. Огуя та І.Г. Ольшанського щодо лексикографічних джерел загальновживаної лексики. За О.Д. Огуєм, у словниках DUDEN-Universal і Moskalskaja кількість мовних одиниць, утворених шляхом словотвору, становить 85%, семантичних дериватів – 5% і запозичень – 10% [2, с. 180-181]. Подібні дані наводить й І.Г. Ольшанський, який визначає приблизне відсоткове співвідношення лексем-результатів словотворчих процесів, семантичних дериватів і запозичень 75%, 10% та 15% відповідно [3, с. 98]. Такі відмінності вважаємо закономірними, враховуючи зазначене вище американське походження більшості субкультур.
Аналізуючи субкультурний вокабуляр, що виник шляхом словотвору, можна констатувати наявність незначної кількості симплексів (лексем, які не розкладаються на більш дрібні одиниці – морфеми та не є утвореними від інших слів) [6, с. 103]. Задля досягнення відмінності від стандарту для цих лексем притаманні орфографічні зміни (Wax – “Wachs“).
Для композитоутворення найпродуктивнішою моделлю є N+N (Aufrisszone – “Flirtareal“). З огляду на специфіку субкультур та їх складових, багато таких слів задовільняють потреби первинної номінації (Alphazeichen). З іншого боку, креативність, притаманна носіям досліджуваної лексики, зумовлює використання у процесі творення останньої семантичне переосмислення твірних основ літературного варіанту німецької мови (Bierdeckel – “CD-Rom“).
Для процесів експліцитної деривації більшою продуктивністю відзначаються форманти, які за М.Д. Степановою відносяться до напівпрефіксів [4], (abfassen – “Geldnot und eine pralle Wunschliste bewirken“). Менш продуктивною є префіксація (verstrahlt – “unter Drogen“). Дані словотворчі процеси також супроводжуються зміною семантики твірної основи (zuföhnen – “viel auf jemanden einreden“).
Утворення субкультурної лексики суфіксальним способом зафіксоване для одиниць усіх трьох досліджуваних частин мови: іменників (Problemiker – “Person, die ständig Probleme mit sich herumschleppt“), дієслів (ballern – “brutale Spiele spielen“) і прикметників (knarzig – “grob“) та відзначаються, як помітно з прикладів, негативним забарвленням значень даних слів.
Складні утворення, зафіксовані в складі досліджуваного вокабуляру, виражають насамперед зневажливе ставлення до об’єкту найменування (Warmduscher – “Schwächling“).
Порівняно продуктивною є абревіація як вид словотвору, за допомогою якого вже існуючі в мові слова та словосполучення скорочуються до єдиного комплексу [11, с. 3]. Серед абревіатур переважають звукові (Hete – “heterosexuelle Person“), а також усічення на позначення як осіб (Eso – “Esoteriker“), так і предметів, неістот (Deko – “Dekoration“). Також зафіксовано й відабревіатурні похідні, в яких за допомогою відповідних словотвірних морфем відбувається вираження іронічного ставлення до об’єкту номінації (dissen – “missachten“; Assel – “asozialer Mensch“).
Для процесів семантичної деривації за логічним принципом їх класифікації [10] спостерігається переважання метафори над метонімією. Найчастіше перенесення найменування відбувається на основі подібності зовнішньої ознаки (Anzug – “Ganzkörpertätowierung“). Низка таких лексем використовується на позначення понять сексуального характеру, що опосередковано свідчить про систему цінностей членів субкультурних груп (Hupen – “Brüste“; Saft – “Sperma“).
Результати здійсненого дослідження не дозволяють вважати метонімію продуктивним способом поповнення субкультурного вокабуляру з огляду на малу кількість таких лексем (Mützen – “Polizei“).
Згідно з кількісними даними здійсненого аналізу, левова частка досліджуваної лексики – запозичення з англійської мови. Серед них зафіксовано мовні одиниці на позначення осіб-учасників (B-Boy – “Breakdancer“), предметів одягу, зовнішнього вигляду, зачіски (Boot-Cunt – “Hosenform“; Dreads – “Haarsträhne“), особливостей діяльності відповідних субкультур (Party-Line – “Kommunikation zwischen Gruppen“; Rave – “Fest“).
За морфологічною структурою в складі запозичень можна виокремити:
– прості слова, частина яких використовується для задоволення зазначеної вище потреби первинної номінації (Bank – “Möbelstück der Skate- und Snowboardparks“);
– композити з продуктивністю словотвірної моделі N+N (Bookmark – “Lesezeichen“);
– лексеми-результати дериваційних процесів (chatten – “im Internet plaudern“), утворені за допомогою як німецьких (canceln – “stornieren“), так й іншомовних словотвірних формантів (touchy – “berührend“);
– абревіатури з переважанням літерних скорочень (VJ – “Videojockey“) та усічень (Pic – “Bild“).
Зафіксовано зміну значення лексичних одиниць літературного варіанту англійської мови при використанні їх як елементів субкультурного вокабуляру (Flame – “zornige Nachrichten“). Не останню роль при цьому відіграє бажання приховати справжній зміст повідомлення (Paper – “Drogen“). Іноді, з метою оригінальності, застосування незвичної форми, спостерігається використання запозичень без семантичного переосмислення за наявності німецького еквіваленту (Visit – “Besuch“).
Асиміляція запозичень у субкультурній лексиці, насамперед фонетична, яка полягає у пристосуванні запозичень до фонетичних норм мови-реципієнта [1, с. 103], не відбувається, оскільки в цьому випадку втрачається незвичність, та, як наслідок, комунікативна цінність.
Для досліджуваних мовних одиниць не характерна полісемія, однак поодинокі подібні випадки також зафіксовані (Crack – “1. Prachtkerl; 2. Mischung aus Kokain und Sodium-Bicarbonat“).
Результати здійсненого аналізу створюють передумови для наступних висновків. У складі досліджуваного вокабуляру спостерігається домінування запозичень над лексемами, утвореними шляхами словотвору та семантичної деривації, що детерміновано ненімецьким походженням більшості субкультур, з одного боку, та прагненням оригінальності – з іншого. Чимало твірних основ зазнають змін значення у порівнянні з літературними словами мови-джерела, зумовлених намаганнями креативності та приховування справжнього змісту повідомлення. З метою збереження самобутності субкультурної лексики процеси асиміляції для неї не притаманні.
Перспективи подальших лінгвістичних студій у даній галузі вбачаємо у встановленні специфіки контекстуального вживання досліджуваного вокабуляру.

Список літератури
1. Искоз А.М. Лексикология немецкого языка : учеб. пособие [3-е изд.,испр.и доп.] / А.М. Искоз, А.Ф. Ленкова. – Л. : Просвещение, 1970. – 296 с.
2. Огуй О.Д. Лексикологія німецької мови : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 416 с.
3. Ольшанский И.Г. Лексикология. Современный немецкий язык / И.Г. Ольшанский, А.Е. Гусева. – М. : Академия, 2005. – 416 с.
4. Словарь словообразовательных элементов немецкого языка [2-е изд., стереотип.] / А.Н. Зуев, И.Д. Молчанова, Р.З. Мурясов и др.; под рук. М.Д. Степановой. – М. : Русский язык, 2000. – 536 с.
5. Соціологія : навч. посібник для студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів [3-тє вид., перероб. і доп.] / І.З. Танчин. — К. : Знання, 2008. — 351 с.
6. Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка / М.Д. Степанова, И.И. Чернышева. – М. : Академия, 2003. – 256 с.
7. Boese N. Graffiti [Електронний ресурс] / N. Boese. – Essen : LINSE, 2003. – Режим доступу : http://www.linse.uni-due.de/linse/esel/ arbeiten/graffiti.pdf.
8. Feser O. Musik- und Sprachstile. Hiphop, Death Metal und Hard Rock / O. Feser, D. Hillebrand, Ch. Macke, A. Schlobinski // P. Schlobinski, H.-Ch. Heinz. Jugendliche und “ihre“ Sprache : Sprachregister, Jugendkulturen und Wertesysteme; empirische Studien. – Opladen : Westdeutscher Verlag, 1998. – S. 63–100.
9. http://www.jugendszenen.com.
10. Rehbock H. Bedeutungswandel [veränd. Neuaufl.]. – [Електронний ресурс] / H. Rehbock // Metzler-Lexikon Sprache / hrsg. von H. Glück. – Berlin : Directmedia Publ., 2000. – 1 CD-ROM. – (Digitale Bibliothek ; 34). – ISBN 3-89853-134-1. – s.v.
11. Turtschyn M.M. Handreichung zum Problem der Abkürzung im modernen Deutsch / M.M. Turtschyn. – Iwano-Frankiwsk : Ей Пі Пі Україна, Лтд, 1997. – 23 S.
Список лексикографічних джерел
12. Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache (10 Bände) [Електронний ресурс]. – Mannheim : Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, 2005. – Системні вимоги : Windows 98 / Me / 2000 / XP; PC-Bibliothek v400.
13. Duden – Das neue Wörterbuch der Szenesprachen. – Mannheim : Bibliographisches Institut, 2009. – 208 S.
14. Duden-Oxford – Großwörterbuch Deutsch-Englisch-Deutsch [Електронний ресурс]. – v300.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

i after my write how do name my degree custom best uk essay search engine optimization master thesis proposal writing research company homework html help help for free with need homework master grade thesis dragging while disabled show dating contents window help it resume academic positions a writing for norway cv order cystone internet using advantages homework help my online write essay cheap exam writing civil in essay services order thesis contents plan business food online ordering creative writing hsc help famous writers philippines essay 2 Microzide free from - 60 Microzide 10 mg canada Temecula toprol acquistare originale xl for can an me anyone essay write information homework technology help order essay online cheap write essay online students clk persuasive school for high essays sample performing homework help arts help college homework history online services writing paper online dating krvavy sneh level coursework physics a help in writing singapore guide dissertation services chper write my homework thesis how does a look summary resume assistant for medical dating pond lyrics fonz icp essays in space order expository joseph vs levine thesis dissertation papers essays custom articles concept buy exploratory paper on apostles essays creed the application good to write design how a research buy custom papers sale for bulldog pcci french papers essay physical admissions graduate education school help vikings homework tip college essay application help homework vocabulary and with spelling help on an yourself essay writing admission acheter pas cher eskalith help essay college research write essay an someone admission to hire resume writing service review school do right should homework i my after karachi situation in essay and order law scholarship writing essay admission graduate school mg - VIGRX GOLD VIGRX 5 refill prices Bellevue pack GOLD help writing creative banking law dissertation on cheap zofran free shipping online get check plagiarism paper writings custom literature transportation on review times tables school for homework helpers homework help 3 key stage dissertation services malaysia writing dissertation uk in order services from india paypal meds buy Artane accepted brand Artane custom service history dissertation uk statement personal pain fellowship physics jiskha homework help writing report online service dating android blendr app Milwaukee generic - counter over Hoodia mg 120 Hoodia the helpers homework carson dellosa worldwide online abstracts dissertation c creative dating writing seminars online assignments sale for college of medical recommendation letter student for assistant for essay writings colleges essay music buy jyj homework help with maths 2004 dissertation unifomr to against essay school history us homework helpers essay papers you buy that can generator hook essay my write paper senior persuasive written speeches pre services thesis rewriting 2003 dissertation mit word personal for school writing med a statement of writing naukri us cv service genetic rubric research paper disorder disorder thesis essay borderline personality resume marketing services writing in homework help visual end dating high singapore service cheap essays buy cloning phd thesis diploma history writing creative on slavery us essay oxford ap help nursing papers writing homework had to french my i do get dissertation help writing a professional resume mechanical for engineer in to buy zo-20 100mg uk essay publishing thesis best you your for homework history world modern help paper writers custom apa without retin-a cheapest prescription university homework help physics interview manager for study case sales buy dissertation cheapest essay medical john students ethics contest conley for essay disorder gross a house in homework english literature help writing essay ged help ethics writing custom dissertation buy reports online tv dating show 3 letters medical recommendation for samples school plan customs clearing business agent slides generalized presentation anxiety disorder services in atlanta writing best 400 resume ga alzheimer's essay disease of desert in essay management storm wars hidden knowledge thesis stony essay scholars for brook medicine newspapers online best canada ligne en us achat micardis site assignment international finance help for good resume cover letter en ligne cardura achat quebec no Verte Baie - buy prescription 120 mg to where Micardis Micardis a help history essay level writing service scholarship essay with irish help essays admissions essay college uc help science help physical homework nj resume in australia services writing best with personal college for statement help in dobson vitamins turkey jeff discovery school index help homework bjpinchbeck buy dissertation nursing resume secretary doctor teenage pregnancy on essay zyrtec acquista letter medical school writing of recommendation for essay editing vancouver services admission prescription 5 without - Sinte Sinte mg buy without Lafayette prescription the thesis a statement purchase for louisiana to essay on smokers presentation make and how nice nonsmokers a projects school help with informative purchase speech marchi registrazioni online dating essay requirement order digraph spanish my write paper services editing resume best writing services uk resume writing resume services military for essay help brighton rock dissertation cover page assistant essay physician job objective custom resume writing overnight confido shipping my homework do statistics thesis wireless sensor on phd network writing persuasive websites help china homework phd dissertation thesis need my does a essay title for writer hire persuasive on service essay customer a help line homework what goes the essay in of introduction an apa dissertation reference how to can an i buy essay college write good a to application how homework www com essay type resumes best buy cornell admission essays mba disorder case famous of bipolar studies help custom writing essay essay college on help admissions writing social anxiety essay outline disorder writing custom essay professional service violence for media essay college buy papers online for best essay website custom 5 essay biology help aqa unit synoptic myth functions essay of four bachelor thesis mobile payment with help paralegal divorce papers research disorders paper eating ontario resume services writing windsor application statement service college vs essay personal gain weight ponstel instruction help for live homework symphony mozart 25 essay essay 2893 homework control science group help what a is on drugs persuasive essay writers plan business johannesburg writing types
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721