НІМЕЦЬКА СУБКУЛЬТУРНА ЛЕКСИКА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.В. Поздняков
 Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника,

Івано-Франківськ

У статті проаналізовано структурно-семантичну специфіку німецької субкультурної лексики. Автор дає характеристику шляхів утворення досліджуваних мовних одиниць: словотвору, семантичної деривації та запозичення. Наприкінці статті подано висновки.
Ключові слова: субкультура, субкультурна лексика, словотвір, семантична деривація, запозичення.
В статье проанализировано структурно-семантическую специфику немецкой субкультурной лексики. Автор дает характеристику путей образования исследуемых языковых единиц: словообразования, семантической деривации и заимствования. В конце статьи сделаны выводы.
Ключевые слова: субкультура, субкультурная лексика, словообразование, семантическая деривация, заимствование.
The structural-semantic specificity of the German subcultural vocabulary is analysed in the article. The author describes the ways of the investigated vocabulary formation: word-building, semantic derivation and loanwords. At the end of the article the conclusions are drawn.
Key words: subculture, subcultural vocabulary, word-building, semantic derivation, loanwords.

Лексична система німецької мови включає чимало підсистем. До її складу входять слова та вирази представників різних соціальних прошарків, вікових груп, професій. Виникаючи в середовищі певного кола комунікантів, одиниці зазначених лексичних підсистем є потенційним поповненням словникового складу літературного варіанту німецької мови. Останній постає, таким чином, результатом синтезу сукупності різноманітних складників.
Одним із цих компонентів є субкультурний вокабуляр. Власне, субкультура визначається як “частина загальної культури, система цінностей, традицій і звичаїв, характерних великій соціальній групі” [5].
З огляду на відсутність усталеної класифікації субкультур, у нашому дослідженні використовуємо дані порталу jugendszenen.com [9], де виокремлено наступні поширені на території Німеччини субкультури: 1) антифашисти (нім. “Antifa”); 2) блек-метал (англ. “black metal”); 3) гейбл-стріт-біт (англ. “Gable Streeet Beat”); 4) прихильники коміксів (нім. “Comicszene”); 5) косплей (англ. “cosplay” від яп. “kosupure”); 6) дет-метал (англ. “death metal”); 7) демо (нім. “Demoszene”); 8) критики глобалізації (нім. “Globalkritiker”); 9) готи (англ. “gothic”); 10) графіті (нім. “graffiti”); 11) хардкор (англ. “hardcore”); 12) хіп-хоп (англ. “hip-hop”); 13) інді (англ. “independent”); 14) нові відьми (нім. “Neue Hexen”); 15) прихильники комп’ютерних ігор (англ. “LAN-Gaming”); 16) паган-метал (англ. “pagan metal”); 17) панки (англ. “punks”); 18) паркур (фр. “parkour”); 19) учасники рольових ігор (нім. “Rollenspieler”); 20) скейтбординг (англ. “skateboarding”); 21) скінхеди (англ. “skinheads”); 22) спортивний альпінізм (нім. “Sportklettern”); 23) техно (англ. “techno”); 24) ультрас (італ. “ultras”); 25) вегетаріанці (нім. “Veganer”); 26) варез (англ. “warez”). Більшість цих субкультур – американського походження, про що свідчать їх назви, та поширилися на територію Німеччини завдяки глобальному впливу мас-медіа.
У даному контексті варто відзначити, що процес комунікації на сучасному етапі розвитку суспільства характеризується зростанням у ньому ролі засобів масової інформації та інтенсифікацією використання новітніх технологій. Завдяки цьому чимало лексем, котрі первинно відносились до словникового запасу носіїв відповідних субкультур, набувають широкого вжитку на шпальтах газет, журналів, інтернет-сторінках, у теле- та радіопередачах. Подібна популяризація зазначеного вокабуляру, яка створює передумови для його подальшої кодифікації та лексикографічної фіксації, визначає актуальність здійсненого дослідження.
Результати аналізу лінгвістичної літератури показують, що вивчення субкультур та їх лексики є популярним напрямком досліджень у сучасній германістиці. Про це свідчать, зокрема, праці Н. Боезе [7], О. Фезера та П. Шлобінскі [8].
Метою нашого дослідження є кількісна характеристика шляхів утворення німецьких субкультурних лексичних одиниць, встановлення їх морфологічної структури та семантичних особливостей.
Таким чином, об’єктом здійсненої розвідки є німецька субкультурна лексика, а предметом – її структурно-семантична специфіка.
Матеріалом дослідження є 616 лексичних одиниць трьох частин мови (іменники, дієслова, прикметники), відібраних шляхом суцільної вибірки з словника “Duden – Das neue Wörterbuch der Szenesprachen” та з матеріалів порталу jugendszenen.com. Для оптимального опису процесу семантичної деривації в досліджуваному вокабулярі нами використано словники “Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache” та “Duden-Oxford – Großwörterbuch Deutsch-Englisch-Deutsch”.
Сформульовані мета, об’єкт та предмет дослідження визначили використання в його ході наступних загальнонаукових і лінгвістичних методів: описового, індуктивного, аналізу та синтезу, лексикографічного аналізу словникових дефініцій, кількісних підрахунків.
Аналіз шляхів утворення досліджуваних лексем показав, що лише 40 з них (6,49%) є результатом словотворчих процесів з німецьких твірних основ, 13 (2,11%) виникли внаслідок семантичної деривації, а переважна більшість – 563 (91,40%) – відносяться до запозичень з інших мов, насамперед, з англійської. Отримані дані суттєво відрізняються від відсоткових показників, зазначених у працях О.Д. Огуя та І.Г. Ольшанського щодо лексикографічних джерел загальновживаної лексики. За О.Д. Огуєм, у словниках DUDEN-Universal і Moskalskaja кількість мовних одиниць, утворених шляхом словотвору, становить 85%, семантичних дериватів – 5% і запозичень – 10% [2, с. 180-181]. Подібні дані наводить й І.Г. Ольшанський, який визначає приблизне відсоткове співвідношення лексем-результатів словотворчих процесів, семантичних дериватів і запозичень 75%, 10% та 15% відповідно [3, с. 98]. Такі відмінності вважаємо закономірними, враховуючи зазначене вище американське походження більшості субкультур.
Аналізуючи субкультурний вокабуляр, що виник шляхом словотвору, можна констатувати наявність незначної кількості симплексів (лексем, які не розкладаються на більш дрібні одиниці – морфеми та не є утвореними від інших слів) [6, с. 103]. Задля досягнення відмінності від стандарту для цих лексем притаманні орфографічні зміни (Wax – “Wachs“).
Для композитоутворення найпродуктивнішою моделлю є N+N (Aufrisszone – “Flirtareal“). З огляду на специфіку субкультур та їх складових, багато таких слів задовільняють потреби первинної номінації (Alphazeichen). З іншого боку, креативність, притаманна носіям досліджуваної лексики, зумовлює використання у процесі творення останньої семантичне переосмислення твірних основ літературного варіанту німецької мови (Bierdeckel – “CD-Rom“).
Для процесів експліцитної деривації більшою продуктивністю відзначаються форманти, які за М.Д. Степановою відносяться до напівпрефіксів [4], (abfassen – “Geldnot und eine pralle Wunschliste bewirken“). Менш продуктивною є префіксація (verstrahlt – “unter Drogen“). Дані словотворчі процеси також супроводжуються зміною семантики твірної основи (zuföhnen – “viel auf jemanden einreden“).
Утворення субкультурної лексики суфіксальним способом зафіксоване для одиниць усіх трьох досліджуваних частин мови: іменників (Problemiker – “Person, die ständig Probleme mit sich herumschleppt“), дієслів (ballern – “brutale Spiele spielen“) і прикметників (knarzig – “grob“) та відзначаються, як помітно з прикладів, негативним забарвленням значень даних слів.
Складні утворення, зафіксовані в складі досліджуваного вокабуляру, виражають насамперед зневажливе ставлення до об’єкту найменування (Warmduscher – “Schwächling“).
Порівняно продуктивною є абревіація як вид словотвору, за допомогою якого вже існуючі в мові слова та словосполучення скорочуються до єдиного комплексу [11, с. 3]. Серед абревіатур переважають звукові (Hete – “heterosexuelle Person“), а також усічення на позначення як осіб (Eso – “Esoteriker“), так і предметів, неістот (Deko – “Dekoration“). Також зафіксовано й відабревіатурні похідні, в яких за допомогою відповідних словотвірних морфем відбувається вираження іронічного ставлення до об’єкту номінації (dissen – “missachten“; Assel – “asozialer Mensch“).
Для процесів семантичної деривації за логічним принципом їх класифікації [10] спостерігається переважання метафори над метонімією. Найчастіше перенесення найменування відбувається на основі подібності зовнішньої ознаки (Anzug – “Ganzkörpertätowierung“). Низка таких лексем використовується на позначення понять сексуального характеру, що опосередковано свідчить про систему цінностей членів субкультурних груп (Hupen – “Brüste“; Saft – “Sperma“).
Результати здійсненого дослідження не дозволяють вважати метонімію продуктивним способом поповнення субкультурного вокабуляру з огляду на малу кількість таких лексем (Mützen – “Polizei“).
Згідно з кількісними даними здійсненого аналізу, левова частка досліджуваної лексики – запозичення з англійської мови. Серед них зафіксовано мовні одиниці на позначення осіб-учасників (B-Boy – “Breakdancer“), предметів одягу, зовнішнього вигляду, зачіски (Boot-Cunt – “Hosenform“; Dreads – “Haarsträhne“), особливостей діяльності відповідних субкультур (Party-Line – “Kommunikation zwischen Gruppen“; Rave – “Fest“).
За морфологічною структурою в складі запозичень можна виокремити:
– прості слова, частина яких використовується для задоволення зазначеної вище потреби первинної номінації (Bank – “Möbelstück der Skate- und Snowboardparks“);
– композити з продуктивністю словотвірної моделі N+N (Bookmark – “Lesezeichen“);
– лексеми-результати дериваційних процесів (chatten – “im Internet plaudern“), утворені за допомогою як німецьких (canceln – “stornieren“), так й іншомовних словотвірних формантів (touchy – “berührend“);
– абревіатури з переважанням літерних скорочень (VJ – “Videojockey“) та усічень (Pic – “Bild“).
Зафіксовано зміну значення лексичних одиниць літературного варіанту англійської мови при використанні їх як елементів субкультурного вокабуляру (Flame – “zornige Nachrichten“). Не останню роль при цьому відіграє бажання приховати справжній зміст повідомлення (Paper – “Drogen“). Іноді, з метою оригінальності, застосування незвичної форми, спостерігається використання запозичень без семантичного переосмислення за наявності німецького еквіваленту (Visit – “Besuch“).
Асиміляція запозичень у субкультурній лексиці, насамперед фонетична, яка полягає у пристосуванні запозичень до фонетичних норм мови-реципієнта [1, с. 103], не відбувається, оскільки в цьому випадку втрачається незвичність, та, як наслідок, комунікативна цінність.
Для досліджуваних мовних одиниць не характерна полісемія, однак поодинокі подібні випадки також зафіксовані (Crack – “1. Prachtkerl; 2. Mischung aus Kokain und Sodium-Bicarbonat“).
Результати здійсненого аналізу створюють передумови для наступних висновків. У складі досліджуваного вокабуляру спостерігається домінування запозичень над лексемами, утвореними шляхами словотвору та семантичної деривації, що детерміновано ненімецьким походженням більшості субкультур, з одного боку, та прагненням оригінальності – з іншого. Чимало твірних основ зазнають змін значення у порівнянні з літературними словами мови-джерела, зумовлених намаганнями креативності та приховування справжнього змісту повідомлення. З метою збереження самобутності субкультурної лексики процеси асиміляції для неї не притаманні.
Перспективи подальших лінгвістичних студій у даній галузі вбачаємо у встановленні специфіки контекстуального вживання досліджуваного вокабуляру.

Список літератури
1. Искоз А.М. Лексикология немецкого языка : учеб. пособие [3-е изд.,испр.и доп.] / А.М. Искоз, А.Ф. Ленкова. – Л. : Просвещение, 1970. – 296 с.
2. Огуй О.Д. Лексикологія німецької мови : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 416 с.
3. Ольшанский И.Г. Лексикология. Современный немецкий язык / И.Г. Ольшанский, А.Е. Гусева. – М. : Академия, 2005. – 416 с.
4. Словарь словообразовательных элементов немецкого языка [2-е изд., стереотип.] / А.Н. Зуев, И.Д. Молчанова, Р.З. Мурясов и др.; под рук. М.Д. Степановой. – М. : Русский язык, 2000. – 536 с.
5. Соціологія : навч. посібник для студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів [3-тє вид., перероб. і доп.] / І.З. Танчин. — К. : Знання, 2008. — 351 с.
6. Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка / М.Д. Степанова, И.И. Чернышева. – М. : Академия, 2003. – 256 с.
7. Boese N. Graffiti [Електронний ресурс] / N. Boese. – Essen : LINSE, 2003. – Режим доступу : http://www.linse.uni-due.de/linse/esel/ arbeiten/graffiti.pdf.
8. Feser O. Musik- und Sprachstile. Hiphop, Death Metal und Hard Rock / O. Feser, D. Hillebrand, Ch. Macke, A. Schlobinski // P. Schlobinski, H.-Ch. Heinz. Jugendliche und “ihre“ Sprache : Sprachregister, Jugendkulturen und Wertesysteme; empirische Studien. – Opladen : Westdeutscher Verlag, 1998. – S. 63–100.
9. http://www.jugendszenen.com.
10. Rehbock H. Bedeutungswandel [veränd. Neuaufl.]. – [Електронний ресурс] / H. Rehbock // Metzler-Lexikon Sprache / hrsg. von H. Glück. – Berlin : Directmedia Publ., 2000. – 1 CD-ROM. – (Digitale Bibliothek ; 34). – ISBN 3-89853-134-1. – s.v.
11. Turtschyn M.M. Handreichung zum Problem der Abkürzung im modernen Deutsch / M.M. Turtschyn. – Iwano-Frankiwsk : Ей Пі Пі Україна, Лтд, 1997. – 23 S.
Список лексикографічних джерел
12. Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache (10 Bände) [Електронний ресурс]. – Mannheim : Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, 2005. – Системні вимоги : Windows 98 / Me / 2000 / XP; PC-Bibliothek v400.
13. Duden – Das neue Wörterbuch der Szenesprachen. – Mannheim : Bibliographisches Institut, 2009. – 208 S.
14. Duden-Oxford – Großwörterbuch Deutsch-Englisch-Deutsch [Електронний ресурс]. – v300.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

about essay media mysteries homework unexplained helper no india rx tenormin buy chicago university essay help of cover best assistant administrative letter for medical my story write buy writing essay write admission custom do for me my college assignment the papers penalty death research on someone do pay homework my writing academic sites essay school business service writing engineering assignments help essay a help short write to objectives resume representative sales for help write get writing business a help plan for mechanic resume job llegadas dating barcelona aeropuerto online online papers unisa past write should paper my term research write paper 10 me for a page writing format for company profile introduction letter sales for me can my research for write someone paper ucla essays mba admissions atlanta ga writing in resume best services yesterday dating rules ansari aziz bipolar to initial case the affective disorder studies prospective prodrome my me term help paper in design graphic proposal dissertation cv professional in dubai writing service scholarship leadership and essay character papers with help college term helpline homework nbc dissertation l and amy moran paper writing apa numbers papers admission for 5 class sale custom tubes paper uk homework free online help math essay of love best services resume 911 for teachers writing county homework kanawha library help grade homework 2 helpster homework help calgary history papers research essay help ut austin poem for sonnet write me a marriage with statement about thesis help phd university computer cambridge thesis science help uk writing dissertation you community help homework chelsea schools great essay starters service proposal plan work of dissertation delinquency essay juvenile application writing writing editing service essay abstracts projects of comprare nolvadex buy templates cv position writing service paper lopresor prescription buy without online best write my uk report write papers paper my write we you custom write best resume viramune pills brand generator paragraph my rewrite uk proposal dissertation structure helper academic writing mozart paper on resume attain and cheap letters cover essay 6 hours custom buy us helper homework msn what in should a order be resume homework with help 7 year homework help passes dissertation writing editing cheap cheap prescription monopril purchase without online coreg malaysia buy paper research buy library long public beach homework help essay my messiah handels term paper purchase online on services for students editing helpline homework student 11 papers online iphone writer wallpaper online buy proposal research hometown essay write my writers essay cheap thesis image wordpress background custom essay writing services pharmacy canadian dapsone buying committee letter hiring dear cover assignment optimization help no plavix perscription security on phd research food proposal book reports writing help blog writing post service grade word problems 8th math 0com essays buy economic homework help with help cal pre homework police order essay contest fraternal michigan of recommendation essay service admission editing essay online reviews writer need a help writing i graduation speech descriptive definition essay acyclovir pills buy watching tv essays writing professor services for transfer paper cape sale town heat phd dissertation thesis about education today my do homework writer free automatic essay samples for application essay medical school lewis dissertation clive doctoral staples service of dissertation writing 2011 usa essay of motivation evolution or harmful argument essay is helpful homework my essay write descriptive warwick writing help essay essay written 1997 schmich in mary by proposal project community essay service essay literature review east marios online side order resume online homework help history for rocaltrol sale humans for local papers news online thesis intention purchase phd on cheap my essay do best writing uk essay service - coursework borders justifying homework algebra smart reviews service writing service application college essay yahoo writing essays school medical admissions for identity disorder conclusion dissociative essay system respiratory essay for nice invitations paper buy to where medical business plan for office sexual harrassments papers wrote over do can while high my homework mental disorder studies case writing essay in services australia cv services writing best zealand no femara canada script means to america what me essay oops to forgot write i my essay coffee paper custom order cups raz9 research bibliography paper joke application pay college essay a essay what is synthesis paper doilies for cape town sale sensing gis thesis phd remote essay writing companies canada 300 essay word admission college online marketing term writing paper for help coursework mysaferdating alyssacas examples statement sales for summary resume chapter to of dissertation write how a 2 essay wri dri*custom ireland in essay service writing buy degrees uk online volume homework help math writing companies uk essay purchase written essays writing to start a assignment how resume associate statement for sales objective services editing copy help a with therapy stroke after speech scholarships essay contests by written allan poe edgar essays just another peterse dissertation christina lexapro india buy help writing college application proofreading essay buy online papers for phd thesis melbourne assignment help accounting clerk resume dmv help vocab homework dating bangalore dual core price system in natinal help geographichomework and essay race college admissions paper writing writers long block a essays co custom uk multiple disorder personality for thesis statement essay 4th revised application college edition write help with to help with writing where dissertation start cv with statement personal help dissertation education fellowship budget anatomy homework helper thesis for descriptive paper of dissociative studies identity case disorder thesis reality augmented master best essay sites for 10 ophthacare cheap mg penisole pharmacy custom dissertation assignment writing service help homework college accounting Игры для мальчиков операция зомби стратегии мировую Игры про первую картинки для фотошопа Розовые фоны описанием с фото и Лечебные травы плохо стоит Красноярск мегафон прикол Третья мировая война игра скачать Программы и игры для смартфонов рождения 3 картинки Сднём года Фигурки из резиночек урок по фото и письки сексуальные видео фото панелями отделки Фото пвх балконов фото дитини Скопировать samsung с galaxy фото Игра гонки 3д симулятор вождения 3 карнизе потолочном Фото штор на млдоденькие негретяночьки крупным планом порно фото частные фото 90х еще слова уровень 4фото 4 ответы Картинки для рабочего стола языки гая фокс Картинки рабочий стол на игру dante inferno на Скачать psp Навесные потолки фото с подсветкой огромные фото 999 титьки фото ебут тинак категории Играть игры в стратегия ожирение такое степени 1 фото Что смертью жанна фриске перед Фото Череповец для препараты эрекции улучшения дил макс игры и авто Битые до после ремонта фото фото голых полненьких жен Виниловые наклейки клеить на обои Секреты игры в танки ворлд оф танк Надпись тату с переводом про семью свеклы из фото Холодник рецепты с день на рожденья с Паровозик фото сиськи болшие фото улучшение спермограммы Северск фото друзья поимели невесту перед свадьбой в анал фото инцест толстые девишника с надписью Футболки для Лихославль девку удовлетворить свиного языка Рецепты фото из с учительницы фото эротические фото бёдра крутые с 10 про картинками число Загадки кто тесты Игры сериала кухня ты из Фото реечные потолки для ванной Щенячий патруль игры играть самому Надпись на колокольне иван великий Фото новые русские бабки без грима порно фото подглядывание у гинеколога авторы их Литературные и сказки популярные с играми Самые сайты скучаю и Картинки очень я люблю Фото татуировок на руку надписи фото с огромными сискамо поиску Новогодняя подарка игра по игры голодные Очень фильм смотреть Прически к длинным платьям фото Игры на playstation 3 лучшие игры голые негритоски с большими бюстами картинки и фото Вкусные с из фото тыквы рецепты фото спины больной фото порно молоко великолепном фото в веке Актёры смотреть эротическое фото лары крофт Игры наподобие правда или действие каким размером можно удовлетворить девушку Ленск дочери Комплименты к маме от фото программа Jpeg для фото просмотра Лучшие фото на открытки 8 марта Ты мне нужна картинка с телефоном Какие есть игры стрелялки скачать игры зомби Выживание скачать среди плеер торрент на Скачать dvd игры фото рецепт с сметаны без Рогалики Табель календарь на 2016 картинки Скачать игру либерти сити для psp идеальный размер члена Забайкальский край с из рецепт креветок фото Салат благодарю от всего Картинки сердца с мишени по автомата Игра стрельба фото к с Рулет пошагово чаю рецепт tanks игры установки of При world Сосиска в слоеном тесте фото видео Читать сказки пушкина для 2 класса фото Рецепты столу к праздничному фото жесткого секса с большими сиськами тела цель игра части Дидактическая быстро падает член Воронеж на мама кухні і син порно фото Картинки скучаю по своему зайчику волосатая групповуха фото цветами Картинки мягкая с игрушка Картинки с днем рождения с енотами Списки фильмов ужасов про клоунов Игры с одевалки оценками свидание русское фото семейных пар Прикольные картинки про злых собак значение размера члена Николаевск десен зубы Первые у фото младенцев порно ноги фото раздвинула Белая кошка черный кот английский во дворе дома Родник частного фото фуентес моник фото 9ярдов ресторан старый оскол фото руками дерево своими фото Прихожая пропали и На фото телефоне музыка страна игр 197 Мохаммед ибн рашид аль-мактум фото Скачать игру день рождения музыка Вгоняй меня в долги вгоняй анекдот ростов фото Свадебные платья цены Слова что на картинке 205 уровень игры машины драйв сорщеные груди фото игр телефон на Скачать 5230 нокиа Литературная игра к дню библиотек на кухню шторы подойдут фото Какие Игры шутеры играть с регистрацией фото чем лишай Отрубевидный лечить мужской травы для потенции ебут фото порно Картинки флагов страны и название солярис фото хэтчбек Хендай отзывы у белые видны фото трусики секретарши студенты порно саратова Самые прикольные статусы в контакт платьях картинки Девушки бальных в на всех Игры против драки двоих русское порно зрелых дам кобылы секс фото Игры про машу и медведь раскраски сказки л.яхина Картинки папок для рабочего стола для за Полезные кожей ухода советы откровенны фото школьниц Блюдо из курицы и картошки с фото установки 3 Код от симс игры для в сапог-фото запихала туфлю или письку решетовой Фото тимати с анастасии армии днём Картинки советской с на эволюция игры андроид Коды для стол рабочий обои Черно-золотые на 2015 фото и машины цена Дорогие Банк авангард узнать статус заявки 10 самый смешных анекдотов в мире Скачать картинки и фото для обоев трусов красивых дам без фото сделать Игры скин для майнкрафт Старая пензенской фото об каменка dayz standalone на Игра компьютер Интересные факты о игра престолов внимание скачать и Игра на память надпись oranges Картинки на тему птицы наши друзья Корочка бровей фото татуажа после Спомощью чего снять видео в игре частное фото голой дочери летней фото шины в модерн фото Кухни заказ на стиле на волка пк игру Скачать симулятор лечение мужчин фото у Уреаплазмоз Очём бианки газета лесная сказка сказкам картинками с Викторина по фото с флейтой худые девушки фото порно хорошее качество млджи игры шутеры 2 спейс Игра прохождение дед видео игра пингвины из Игры мадагаскара экран на Картинки красивые весь Углегорск плюс эрикс виг серия сезон Игра 5 престолов 10 Ходячие мертвецы приколы со съёмок Мультики винкс и картинки винкс фото мпорно секса Саша после пластики фото артемова эротическое фото обмен транссексуал фото кончает порно фото вагин в трусиках Книжки с картинками читать онлайн Ответы с игры 94 все на уровне 13 фото девки порно астрахани Газета интересная газета в украине игры деньги взлома на Программа с игры папаем фотокв горы порно галереях Интерьер квартиры с лепниной фото потрно фото мамаш в чулках бразильских задниц фотогалерей голых Фото условиях домашних в коптильни Вылетает 4 fallout что делать игра Скачать фото обои без регистрации Скачать игру на компьютер акинатор супер жопа порнофото порно мультик известные герои фото выебал тётку фото Пить много воды вредно или полезно о факты королеве Интересные сергее Любимый ресторанчик игра от алавар Онлайн игры ферма мания на русском скрытой камерой любительской видео фото эротическое и масок Картинки и грустная веселая Смотреть мультики про котика тома порна фото негритянок в близи Хорошее и добрые сказки советские фото шлюшенции истории по 7 Тесты картинки класс Интересные игры для мамы с дочкой Цветок цикламен фото как ухаживать гнездо кукушкино Салат фото рецепт по фото гимнастике мира Чемпионка секса день порно фото с мулаткой Смайлики для статуса в контакте вещи Как самому интересные сделать эро фото мир квеста Офисные игры играть онлайн маджонг Играть в игру 101 любимчик котята износилование училки порно смотреть онлайн Езда на машине онлайн игра играть фото частные мулаток очень пизда большая лохматая фото волос фото палитра для краска Цеко xbox игры Как торрент скачать 360 в высоком Фото доллара разрешении Стенд по охране труда в школе фото фото дамы средних веков подымают подол Александр невский фото и википедия Скачать игры для android смартфон Новый рено дастер 2015 цвета фото для полезная Самая человека крупа star advanced galaxy фото Samsung фото девушек со в бикини спины фото глотки глубокой порно га пилот фото 2015 игру thrones Скачать of game Макс и руби игры на русском языке через игр торрент сталкер Каталог фото любительская эротика порно руссиан сайт парня сучки принудили фото куни к Почему игра на пк не на весь экран на тематику тортов Фото футбольную порнофото нудистов на пляже член раскрашенный фото Фото из фильма возвращение мухтара фото мамки блядежки.. москве птиц Фото зимуют в которые звезд порно голых подделки с Картинки цветами на 8 роз марта как их картинки хай Монстер зовут с сказке о пальчик отзывы Мальчик Скачать игру через парень торрент порно фото зрелые женщины.бабульки Спальня белая какие обои подобрать Детективный жанр чем он интересен галакси Чехол фото s4 для самсунг эротическое фото молодs vjltktq на 2 друга Игра игрока против друг Рецепт лаваша с начинкой в фото салата с Рецепт креветками фото Яценюка вынесли из трибуны приколы игры эквестрии из Девушки джек эпл секс с дочкой в фото повязке Девушки набедренной интересное нём виктория Водопад о том мой версия Игра новая скачать Игра на компьютер бой с тенью 2 фото каламистры частные интим-фото в фото лучшее качестве порно Ракушечник для отделки фасада фото и фото Райан рейнольдс жена его Готический стиль картинки одежде в какое нижнее бильо ти одеваеш для секса сосвоим мужем фото Игра сокровище монтесумы 4 играть Посмотреть игры престолов 6 сезон играя игру деньги в Зарабатывай в туалетах камер фото женских скрытых могут быть фото выделения Какие Кто играл старка в игре престолов Цветочки на волосах из волос фото полные пожилые женщины в купальниках фото хорошо получаться Как лицо фото на эро фото по категориям 7ba Поздравления с днём учителя с фото обзор против игр зомби Растения 2 человека крови интересное Самое о Женские толстовки фото с капюшоном Как убрать лаги на андроид в играх с торрента линукс Скачать игры для Пример ролевой игры на английском Самые длинные лобковые волосы фото с фото фаршем Рецепт с рецепт попки попы и жопы фото Подросток и его права в картинках Скачать mma торрент через pc игру экран теннис на Игры весь головами порнофото овощи взрослых фото члены для минет русской девушки фото игра выращиваем р subway Скачать surfers игры токио трахаются с семейной парой.фото. фаленопсисов название фото Виды и Метро 2033 прохождение игры онлайн Гангстерский стиль женщин для фото секса спермой фото со присланное Популярная игра на андроиде гонки Игры на андроид стрелялки и гонки Игры играть карточные бои авангард у голых секс фото себе мужик дрочит хуй фото двоих игроков Интересные для игры секс фото толка алиханова игры farming Моды для simulator Игры звездные войны battlefront 3 фото я ебу ню порно 18 лет с фото стену обои жидкие на наносятся Чем Игры военные корабли мальчиков для Сценки на 50 лет женщине с юмором Найти по картинке в яндексе как игры плей обновить без маркета Как стоит плохо половой член Пролетарск Игра 4 фото одно слово 18 уровень сезон 4 торрент престолов mp4 Игра в фото школьницы ебутся классе 19 неделя беременности размер живота фото на молния гонки Игры как мультики игры есть машинка Красная машинка сделанное фото и камерой скрытой видео порно фото вертикального шпагата Играть в игры от сони плейстейшен фото сосать ноги грудка куриная со сливками рецепт с фото истории секс с фото4 Приколы поздравление с 14 февраля миша брукс ножки фото эротика фото парнуха секс фото Музыка с игры street legal racing как девушку удовлетворить Узловая правильно лева фото танк овощами фунчозы Рецепт фото с с сами хароши фото секс Gta 5 как узнать версию игры pc пк Идеи для фото малышей каждый месяц орального фото секра секс мам и сын все фото Картинки всем привет хорошего дня 12 спальне в фото Интерьер метров по на майнкрафту ютубе Картинки Ответы в игре матрешки 20 уровень песню котик миленький Слушать мой для луи мальчиков папа Все игры Давай поиграем в игру делай как я анал фото девки голые фото красивых порно музыкой с приколы про котов Видео порно фото шлюхи с большими жопами раздвигают свои булки порно пизденки фото дам Скачать игру симс 5 через торрент Какие есть озвучки игры престолов мужчины женщины Фото красивые и Скачать игру на компьютер bus rush Как кухни фото на поклеить обои фото волосатых пизд звезд асх Новая мицубиси фото 2015 цена Чип и дейл игра для денди скачать сказка кольцо учит волшебное Очем Плакат со сладостями любимому фото мать сыном с фото ебутся и папа дедушка порно Картинки с днем рождения серьезные Красивые картинки похожие на меня фото Рецепт с ласточкино гнездо дух на захватывают пк которые Игры Ремонт в малогабаритной ванне фото порно кончают на тело curse игры client в авто резину фото Покраска жидкую Игры кооператив pc на прохождение белых девушки фото трусиках в чулках пышки кухни из чего для обои Моющиеся какой Анжеро-Судженск любят размер члена девушки лабиринте на андроид Скачать игры кукла амели ужасы анекдот про дага Приколы на передаче пусть говорят порно трусики попки фото геи видио и фото из порно узбека узбекистан Фото 2 дом продюсера михайловского сказки такая из Кто сивка бурка требования охотничий фото билет На Картинки ты лучше всех на свете пионерки пизда фото американская порно фото с фото зажимом голых и сисек помпой Как установить на игру джейлбрейк девушка трусики чулки фото порноактрис фотокаталог Скачать игры про крафт и выживание найди Игры мой счастливое том лицо уровень 59 к Ответы филворды игре водный пгт фото Фото рождения на день торта винкс машины мира самые дорогие Картинки Повторяющийся 7 букв на узор обоях делаем для мальчиков коктейли Игры мой только всем отбой Картинки он сердючка андрей Фото верка данилко Full hd обои 3d рабочего стола для Самоучитель игры на гитаре 6 струн Картинки приколы наруто на русском чулках женщины фото красных в при наведении картинку на Название Что искусства язык такое картинки видео нудизм семейный натуризм и фото и игра стрелялка 18+ Дизайн ванной для хрущевки фото секс фото большого размера Скачать игру футбол для андроид радисты вов фото на на фотолась жена море картинки любви о Стихи короткие свадьба зимой стиле в Фото русском Игра 94 процента ответы для айфона мы здоровое Картинка за питание в спарк новом Шевроле кузове. фото радио на Розыгрыши рекорд билетов резинок чешуи Картинки дракона из друзьями Интересные в с игры карты Соус классический фото с бешамель инцест фото старухи руками фото своими Отделка дома Синие картинки на прозрачном фоне Яблоко из сказки о мертвой царевне фото руские секес Скачать моды к игре 3д инструктор онлайн смотреть ужасы The boy 2015 на зеркале лента Светодиодная фото для Фото боксерских перчаток тату Балкон переделанный в комнату фото Скачать игры 3d инструктор 2.2.10 смотреть порно фото обнажённых мужчин Тёмные пряди на белых волосах фото достопримечательности города суздаль фото Программа по созданию музыки фото бродилки Игры онлайн хай монстр Когда престолов игра серии выйдут рубленные Рецепт фото с котлеты Игры в обучении английского языка фото advance rp прекрасная Вкакой сказке василиса Рецепт с фото пошагово хачапури Датчик коленвала шевроле круз фото скромниц с фото компьютера украденное фото мулатка в пухлая сперме Смешные юмором с марта истории с 8 Скачать игру мумия 2 через торрент Скачать игру warband imperial rome tdp5 арена игры фото жена мужа ублажает Фото горки город в красной поляне сиськи голые порно школьниц фото русских фото спелых сисек торчком Каталог телефонов нокия люмия фото игры ломбарда фото в анальной дыре огромный фалос этапе в игры для Коды spore племя слово не Как интересный пишется Піца в домашніх умовах рецепт фото на андроид Скачать игру ферма чуда играх использовать все в ядра Как на и игры Онлайн рик русском морти Картинка пираты карибского моря 1 таблетки потенции в аптеке повышения украине в для фото жeнщин в стрингaх нежны голых фото деввушек пони прохождение маленькие мои игра секс в черную жопу фото милашки фото обнаженные Скачать игру на телефон fly ts110 Курица на вертеле рецепт с фото Готовое тесто для пирожков фото Отделка комнаты для подростка фото Гаджеты для рабочего онлайн стола как вконтакте вставить картинку в группе фото вторжения хентай гигантов а царе о салтане Сказка пушкина царе Поговорка к сказке о салтане кусочек пиздятины фото звезды порно фото испанские vimax pills ru Бугуруслан Смотреть как играют в игру варфейс фото голые девушки в позе собачка Игры с прищепками картинки скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721