НЕТАРИФНЕ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ УЧАСТІ УКРАЇНИ В МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ НА ТЕРИТОРІЇ КОЛИШНЬОЇ ЮГОСЛАВІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття є результатом аналізу особливостей, суперечностей та перспектив нетарифного державного регулювання миротворчої діяльності України на території колишньої Югославії.

Статья является результатом анализа особенностей, противоречий и перспектив нетарифного государственного регулирования миротворческой деятельности Украины на территории бывшей Югославии.

This paper is the result of analysis features, differences and perspectives of non-tariff regulation of public peacemaking activity of Ukraine on the territory of former Yugoslavia.

XXI ст. визначає участь в миротворчій діяльності як важливу складову зовнішньої політики будь-якої демократичної держави. Не є цьому виключенням й Україна, яка розглядає участь в миротворчих операціях не тільки як вклад у справу розбудови миру, а й як один із показових чинників авторитету держави на міжнародній арені. Однак, авторитетність є поняттям не стабільним, оскільки залежить від послідовності та неупередженості зовнішньої політики держави, відданості принципам демократії й верховенства вітчизняного та міжнародного права. В юрисдикції вищезазначених факторів авторитетності лежить нетарифне державне регулювання, що насамкінець повинно втілюватися в завдання національного масштабу зовнішньої політики України шляхом підтримання мирного й взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства згідно із загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права.

Тоді як стабільність ситуації на території колишньої Югославії й досі має велике значення для безпеки України. Остання ж, не будучи суб’єктом, що формує геополітичний простір навколо себе, а швидше за все об’єктом великої політики і масштабних процесів, що розгорталися у новій Європі, не була вільною у визначенні власного ставлення до процесів, що відбувалися на Балканах. Адже, Україна сама переживала процес визнання і становлення. До того ж курс на дезінтеграцію Союзної Федеративної Республіки Югославія співпав з курсом на розвал імперського СРСР. Відтак, протягом 1991 р. – періоду кульмінації кризи в Югославії та початку її розпаду – Україна не втручалася в розвиток подій на Балканах.

Наразі в миротворчому стажі України – 20 років. Однак вона й досі залишається об’єктом великої політики. Простір колишньої Союзної Федеративної Республіки Югославія був першим серйозним і тривалим досвідом участі України в миротворчих місіях. Досвід якого показав, що в України є чимало прогалин, які на законодавчому, так і виконавчому рівнях, які слід заповнити чи доопрацювати. До вирішення останніх слід підходити комплексно. І одним із важливих складових цього комплексу повинна стати реалізація конструктивної, послідовної й виваженої регуляторної політики в сфері миротворчої участі України в справі розбудови миру, якій наразі надають не достатньо уваги. У цьому власне й полягає актуальність проблеми дослідження. Адже для того, аби удосконалити регуляторну політику, слід для початку визначити місця, які потребують реформування шляхом аналітичного опрацювання. Здійснювати такий аналіз доцільно на основі конкретної миротворчої участі, у нашому випадку – це буде участь українських миротворців в справі розбудови миру на території колишньої Югославії.

Метою дослідження буде аналітичне опрацювання стану нетарифного державного регулювання миротворчої діяльності України на території колишньої Югославії задля, в перспективі, визначення точок не доопрацювання, реформування яких вимагає процес перетворення інтеграції України як в міжнародну миротворчу спільноту зокрема, так і в євроінтеграцію загалом. Оскільки політика органів державної влади щодо оптимізації державного регулювання діяльності українських миротворчих контингентів має потенціал для його вдосконалення завдяки застосуванню комплексу науково обґрунтованих механізмів, напрямів, методів, форм, прийомів, організаційно-штатної структури та інструментів державно-управлінської діяльності. Реалізація висновків дослідження може сприяти підвищенню ефективності функціонування системи міжнародного військового співробітництва.

Представленість досліджень щодо державного управління миротворчою діяльністю України на території колишньої Югославії характеризується передусім оглядовим характером. Зокрема, Мельник О.М. розглядав державне регулювання діяльності українських миротворчих контингентів через дослідження генезису та його тенденцій розвитку. У свою чергу Мельник О.М. зазначає, що питанням вибору та використання важелів державного управління у забезпеченні національної безпеки України в контексті миротворчої діяльності займались: В.Д.Бакуменко, В.Ю.Богданович, В.М.Князєа, В.І.Луговий, С.В.Майборода, В.П.Мегедя, Н.Р.Нижник, Я.Ф.Радиша, В.М.Рижих, Г.П.Ситниа, В.О.Шамрай, які підкреслюють, що ХХІ ст. має стати епохою наукового державного управління.

Новизна дослідження полягає у розробці наукових положень та отриманні нових висновків у галузі державного управління та міжнародних відносин не через оглядовий аналіз державного регулювання миротворчості України загалом, а внаслідок аналітичного опрацювання нетарифного державного регулювання миротворчої участі України на основі критичного огляду участі в розв’язанні конкретного конфлікту зокрема: на території колишньої Югославії.

Методологічне і загальнонаукове значення дослідження полягає у тому, що його інформаційний вміст може стати однією з підстав для успішної реалізації нетарифного державного управління шляхом забезпечення регуляторної політики у сфері миро творчості, що може слугувати одним із факторів запоруки успіху вдалого позиціонування Україна як країни-миротворця на міжнародній арені.

Для розкриття суті державного регулювання миротворчої діяльності України на території колишньої Югославії слід спочатку з’ясувати дефініцію базових понять, які згодом дозволять нам розкрити суть дослідження, оцінивши атрибути регуляторної політики участі України в миротворчих операціях на території колишньої Союзної Федеративної Республіки Югославія.

Отож, під поняттям нетарифного державного управління розуміють процес діяльності органів державної влади, який спрямований на регулювання суспільних відносин, шляхом зовнішнього і матеріального впливу на них через захист життя, здоров’я, майна, охорону довкілля шляхом виконання контрольних та наглядових функцій державного управління [3].

Під миротворчими операціями на території колишньої Югославії вважатимемо міжнародні дії або заходи, які здійснюються за рішеннями РБ ООН відповідно до Статуту ООН, ОБСЄ, інших регіональних організацій, які несуть відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки, згідно з положеннями глави VIII Статуту ООН, так само дії і заходи багатонаціональних сил, що створюються за згодою РБ ООН з метою запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів; врегулювання або створення умов для врегулювання міждержавних, а також внутрішніх конфліктів за згодою сторін конфлікту або з використанням примусових заходів за рішенням РБ ООН, що може включати, зокрема, спостереження і контроль за додержанням угод про припинення вогню та інших ворожих дій, роз’єднання сторін, які конфліктують, роззброєння і розформування їх підрозділів, виконання інженерних та інших робіт;  подання гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок міждержавних або внутрішніх конфліктів; виконання міліцейських (поліцейських) функцій по забезпеченню безпеки і додержання прав людини;  подання допомоги у подоланні наслідків конфліктів; усунення загрози миру, порушень миру чи акту агресії; пов’язані з розпадом СФРЮ на самостійні держави: федерацію Сербії і Чорногорії, Боснію і Герцеговину, Словенію, Хорватію і Македонію. [5].

Хронологічними рамками державного управління участі України у справі розв’язання конфлікту на території колишньої Югославії буде часовий проміжок 1992-2004 рр.. Адже саме за цей період в контексті миротворчої діяльності на території колишньої Югославії було реалізовано наступних 8 миротворчих місій:

 1. Миротворчі операції Сили ООН з охорони (UNPROFOR) (липень 1992 р. – 1995 р.) у Боснії
 2. Операція ООН з встановлення довіри в Хорватії (ОООНВД) – березень 1995 – січень 1996 рр..
 3. Сили превентивного розгортання ООН в колишній югославській республіці Македонія (СПРООН) – березень 1995 – лютий 1999 рр..
 4. Місія ООН в Боснії і Герцеговині (МООНБГ) – грудень 1995 –2002 рр..
 5. Тимчасова адміністрація ООН для Східної Славонії, Бараньї і Західного Срема в Хорватії (ТФООНСС) – січень 1996 – грудень 1998 рр..
 6. Місія спостерігача ООН на Превлакському півострові в Хорватії (МСООНПП) – січень 1996 – грудень 2002 рр..
 7. Група ООН з підтримки громадянської поліції (ГППООН) в Хорватії (Придунайський район) – січень 1998 – жовтень 1998 рр..
 8. Місія ООН зі справ тимчасової адміністрації в Косово (Югославия) – червень 1999 р. – до цього часу [8].

Численною є кількість й інших міжнародних миротворчих операцій, в яких і до сьогодні беруть участь українські військові підрозділи, а отже, висока ймовірність їх подальшого активного використання потребують наукового обґрунтування системи державного регулювання діяльності українських миротворчих контингентів.

Законодавчими і нормативно-правовими актами, що регламентують міжнародне співробітництво Збройних Сил України, регулюють питання підготовки, направлення та проходження служби особами офіцерського складу, прапорщиків і мічманів у складі миротворчих контингентів та миротворчого персоналу за кордоном, є: Конституція України; закони України: «Про національну безпеку України», «Про Збройні Сили України», «Про оборону України», «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про розвідувальні органи України»; «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», «Про участь України в міжнародних миротворчих операціях», відповідні укази Президента України, накази Міністра оборони України та міжнародні угоди і домовленості. Безпосередньо проведення операцій з підтримання миру регулюється правом міжнародної безпеки, яке є окремою галуззю міжна­родного права.

Системно-аналітичне опрацювання офіційних документів та інших літературних джерел, в яких розглядаються питання участі України в міжнародних місіях, дає підстави стверджувати, що значна увага в міжнародному військовому співробітництві приділяється встановленню та розвитку стабільних відносин у рамках особливого партнерства НАТО й України. Однією з причин чого є ключова роль Північноатлантичного Альянсу у системі євроатлантичної безпеки. Від часу підписання у липні 1997 році у Мадридської Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО відносини між ними вийшли на якісно новий рівень. Логічним кроком на шляху подальшого розвитку відносин стало затвердження в 1998 році. Державної програми співробітництва України з НАТО на період до 2001 р.. Відповідно до переліку визначених у ній низки заходів на Збройні Сили України їх припадає понад 60%. Це безпосередньо сприяло зміцненню зовнішніх гарантій національної безпеки України, створенню умов для активного входження нашої держави в міжнародні структури безпеки.

На думку Мельника О.М., відповідно до проведеного ним аналізу, виявлено, що для досягнення максимально ефективного рівня національної безпеки Україна дотримується принципу використання механізмів міжнародної колективної безпеки. Більшість українських науковців, що займаються дослідженням цієї проблеми висловлюють думку, що єдиною правомірною альтернативою застосування сили в рамках існуючого міжнародного правопорядку можуть бути лише заходи, санкціоновані Радою Безпеки ООН [4, с.9].

Тим не менш, представники західної доктрини міжнародного права виступають за те, щоб резолюції Генеральної Асамблеї ООН прирівнювались до резолюцій Ради Безпеки ООН у плані наявності права висувати пропозицій щодо організації колективних заходів, включаючи використання Збройних Сил, з питань, які не були вирішені Радою Безпеки через незгоду її постійних членів.

Особливо активно підтримує цю пропозицію США, пояснюючи це тим, що відповідальність за підтримання миру повинні нести не тільки великі держави, а й освічена громадськість світу в особі Генеральної Асамблеї ООН.

Такий би хід справ значно розширив можливості впливати на формування геополітичного простору України, наряду з іншими малозначимими на світовій арені державами. Разом з цим, Мельник О.М. визнав, що в ідеї розширення повноважень Генеральної Асамблеї в процесі прийняття рішень Радою Безпеки щодо проведення миротворчих операцій ООН, безумовно, є раціональне зерно, оскільки в таких надзвичайно важливих рішеннях необхідно враховувати думку всіх держав – членів ООН. Але в будь-якому разі в сучасних умовах реалізувати цю ідею можна лише за наявності згоди Ради Безпеки, а не шляхом прийняття резолюції Генеральної Асамблеї [4, с.10].

Виходячи з примату міжнародного права в міжнародних відносинах та у відповідь на резолюції РБ ООН 1993 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанови, якими зобов’язав міністерства та відомства України, Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, підприємства, об’єднання, організації та установи, що здійснюють водні та повітряні сполучення, інженерно-технічне обслуговування суден і літальних апаратів, включаючи послуги щодо страхування, а також спортивні, науково-технічні та культурні зв’язки з Союзної Федеративної Республіки Югославія, забезпечити виконання положень цих резолюцій. За час виконання останніх Україна завдала значних збитків своїй економіці (понад 5 млрд. доларів США), звела до небезпечного мінімуму рівень вантажно-транспортних перевезень на одній з найпотужніших транспортних артерій Європа-Дунай, що загрожувало закриттям таких провідних судноплавних компаній України [1, с. 36] до прийняття ООН пропозиції України щодо припинення дії деяких статей резолюції 820 РБ ООН. Остання на практиці майже не впливали на систему ембарго, але завдавали значної шкоди країнам-контролерам. Надалі питання про санкції щодо СРЮ, поряд з проблемою поділу Боснії, стає ключовим питанням української дипломатії на Балканах.

Активізація української дипломатії знайшла вияв і у порушенні питання на Середньостроковій оглядовій конференції з виконання Мирної угоди по Боснії та Герцеговині, яка проходила 13-14 червня 1996 р. у Флоренції, про необхідність відновлення прав представників української громади, що мешкає на території Боснії і Герцеговини. Україна однією з перших вітала прийняття РБ ООН резолюції №1074 про повне скасування санкцій проти СРЮ ще й тому, що для України кожен день сумлінного дотримання цих санкцій збільшував і без того величезні економічні збитки. У заяві МЗС України з цього приводу від 5 жовтня 1996 р. зазначалося, що «ухвалене рішення стало можливим завдяки досягнутим успіхам у процесі нормалізації ситуації в регіоні, послідовному виконанню положень Дейтонської мирної угоди, проведенню перших післявоєнних виборів у Боснії та Герцеговині». Скасування санкцій відкрило можливість для повноправної участі СРЮ у житті світового співтовариства і надало нового імпульсу процесові мирного врегулювання на Балканах. Україна підтвердила свою готовність розвивати всебічні відносини з СРЮ та іншими країнами колишньої Югославії, а також взяти участь у процесі відродження та постконфліктної відбудови регіону [7].

Дії українського миротворчого контингенту в Косові, започатковані у 1999 р., є не тільки новою сторінкою зовнішньополітичної (в тому числі силової) активності України. Формування і використання КФОР за участю Києва — додаткова можливість коригування військової могутності держави у відповідності із останніми акцентами європейської геополітики [7], та дипломатичної позиції України як держави-миротворця на території колишньої СФРЮ, яка в апріорі повинна бути самодостатньою.

Справа у тому, що пропозицію Заходу в особі прем’єр-міністра Канади Ж.-Л.Кретьєна щодо надання Києву можливості зіграти одну з посередницьких ролей у процесі врегулювання югославсько-натівського конфлікту Президент України Л.Кучма оцінив надто буквально, сприйнявши пропозицію як факт міжнародного визнання України в сфері миротворчості. Є підстави вважати, що канадський прем’єр діяв не з власної ініціативи, а за згодою Вашингтону і керівництвом країн, що приймали активну участь в бомбардуванні Югославії.

Можна припустити, що пропонуючи Україні мобілізувати свої дипломатичні можливості, представники НАТО переслідували дві цілі. Перша полягала в наступному. Росія виявилася надто односторонньо заангажованою, а тому її зусилля схилити С.Мілошевича до підписання мирних договорів не принесли результатів. Потрібно було знайти нейтральну країну зі свіжими дипломатичними силами, яка завдяки своїй неупередженості могла б зсунути переговорний процес з мертвої точки в регіоні військових дій. Такою країною виявилась Україна, що до цього часу позиціонувала себе як нейтрального миротворця. Можливо, є доля правди в думках тих політологів, які вважають, що конфлікт на території колишньої Югославії підтримувався країнами-членами НАТО заради виправдання власного самобутнього існування, а не функціонування як засобу ООН як передбачалося створенням НАТО в апріорі. Другою причиною було бажання НАТО розбити союз країн (до якого входила, крім Росії та Білорусії й Україна), які висловили протест проти військових дій НАТО на території колишньої СФРЮ, що були вчинені без рішення РБ ООН. Пропозиція стати посередником, нейтралізувала Київ. З точки зору відповідальності за виконання завдання Київ нічого б не втратив: перед впертістю С.Мілошевича діставали фіаско значно досвідченіші від українських дипломати (американські, французькі, російські, британські), а досягнення найменших компромісів світова спільнота всіляко вітала. До того ж НАТО потрібно було створювати видимість переговорного процесу [6].

Проте не менш значним і резонансним фрагментом політичної реакції України на події в СРЮ стала позиція українського парламенту. 24 березня ВРУ 278 голосами прийняла узгоджений варіант заяви щодо агресивних дій альянсу. ВРУ «розцінює ці дії НАТО як агресію проти суверенної держави, що можуть призвести до ескалації великомасштабного військового конфлікту». український парламент закликав всі сторони конфлікту вжити максимальних заходів до продовження миротворчого процесу, а також поставив вимогу перед керівництвом НАТО і США відмовитися від використання військової сили для розв’язання проблеми Косово, що є внутрішньою справою СРЮ. В цей же день 241 народний депутат України проголосував за постанову парламенту, що запропонувала Кабінетові міністрів України внести на розгляд ВРУ законопроект про скасування рішень та денонсацію зобов’язань України щодо її статусу як без’ядерної держави. При обговоренні заяви та постанови представники лівих партій (насамперед, комуністи і прогресивні соціалісти) наполягали на розірванні дипломатичних й економічних відносин з США та, в разі потреби, у наданні СРЮ військову допомогу.

26 березня Міністр закордонних справ України Б.Тарасюк, виступаючи з трибуни ВРУ, вкотре підтвердив, що Україна не ставить за мету приєднання до НАТО, але «нині найбільш політично виваженим для нашої держави рішенням є співробітництво з альянсом, приєднання України до організації «Партнерство заради миру» та підписання документа про особливе партнерство з НАТО». Аналогічну позицію на цьому ж засіданні парламенту обстоювали Міністр оборони України О.Кузьмук та Секретар Ради національної безпеки і оборони при Президентові України В.Горбулін. Протилежність суджень і взаємовиключеність позицій представників верхнього ешелону влади України щодо ставлення до НАТО в умовах війни на Балканах не могли не зафіксувати національні мас-медіа, що в умовах функціонування глобальних інформаційних систем негативно впливає на міжнародний авторитет Української держави: «…Ніщо не змогло б так сконсолідувати ліве крило українського парламенту, як це зробили непродумані, поспішні дії США і НАТО. Прихильники розвитку співробітництва з цим потужним альянсом опинились у невиправдано принизливому становищі. Депутати … вимагали відставки міністрів закордонних справ і оборони, секретаря Ради національної безпеки та оборони, відкликання послів, припинення будь-яких навчань за участю НАТО на території України, закликали Президента відмінити державну програму співробітництва з альянсом і навіть відмовитися від без’ядерного статус». Розвиваючи агітаційно-пропагандистські традиції минулого, ліві видання України, окрім загального осуду антисербських дій НАТО, запропонували читацькому загалу нове розшифрування абревіатури альянсу, яке вони запозичили у найновішій публіцистиці США: НАТО – Нова Американська Терористична Організація (New American Terrorist Organization) [6].

Відтак, не важко прослідкувати деяку хаотичність та неоднозначність позиції України як країни-миротворця під час реалізації справи побудови миру на території колишньої Югославії. Вітчизняні дослідники у своїх працях неодноразово наголошували на тому, що досягнення найбільш значущих результатів у міжнародному військовому співробітництві можливе лише за умови виваженого, чіткого та послідовного впровадження системи відповідних заходів. А отже, необхідними є розробка методологічної та методичної основи досліджень системи міжнародного військового співробітництва та обґрунтованість комплексу державних заходів щодо реалізації ефективного регулювання діяльності українських миротворчих контингентів.

Достатньо часто прийняті міжнародним миротворчими спільнотами рішення завдавали значного збитку економіці країни та загрожували її національним інтересам. Судячи з умов участі України в миротворчих операціях на території колишньої Югославії, перспективи миротворчої діяльності для країни не будуть втішними, якщо подібна тенденція зберігатиметься.

Ефективність дотримання норм і принципів міжнародного права залежить від того, наскільки ці питання забезпечені механізмами правового регулювання, серед яких важливе місце посідають питання юридичної відповідальності. Виняткова важливість проблеми відповідальності як у міжнародному, так і в національному праві зумовлена, передусім, активною участю ООН, відповідних регіональних організацій, і перш за все НАТО, ЄС, ОБСЄ, окремих держав у вирішенні актуальних питань міжнародної безпеки, боротьби із міжнародними злочинами, у тому числі серйозними порушеннями Міжнародного гуманітарного права або права збройних конфліктів, вважає Мельник О.М..

Особливості медичного забезпечення українських миротворців регламентується Положенням про організацію медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які беруть участь у міжнародних миротворчих операціях, затвердженим наказом Міністра оборони України від 13 грудня 2004 р. № 611. Це Положення потребує доповнення щодо конкретизації заходів з медичної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України – учасників міжнародних миротворчих контингентів на базі військових лікувально-профілактичних закладів [4, с. 14].

З метою вирішення існуючих на сьогодні проблем щодо соціального забезпечення учасників міжнародних миротворчих операцій та приведення у відповідність із стандартами міжнародного гуманітарного права діяльності медичного персоналу українських миротворчих контингентів, пропонується:

–         запровадити у Збройних Силах України дієві форми медичного страхування;

–         переглянути підстави щодо участі українських військовослужбовців у проведенні міжнародних миротворчих операцій та внести зміни до статті 8 Закону України «Про участь в міжнародних миротворчих операціях», виклавши її зміст так: «Соціальний захист та реабілітаційні заходи учасників міжнародних миротворчих операцій і членів їх сімей забезпечуються згідно із законами України»;

–          внести зміни до статті 1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», додавши пункт «Проведення реабілітаційних заходів у період після виконання завдань»;

–         вирішити питання щодо взяття військовослужбовців – учасників між­на­родних миротворчих операцій, які звільняються в запас, на диспан­серний облік відповідними відділеннями Головного військового клінічного госпіталю Міністерства Оборони України та центральних військових клінічних госпіталів Оперативних Командувань Збройних Сил України.

–         забезпечити відповідно до норм міжнародного гуманітарного права всіх військовослужбовців медичної служби у складі українських миротворчих контингентів посвідченнями особи, що належить до медичного персоналу Збройних Сил України [4, с. 15].

Отож, досвід участі України в миротворчій діяльності на території колишньої Союзної Федеративної Республіки Югославія та миротворчих місіях, які відбулись після конфліктів на Балканах, дає змогу стверджувати, що досі на державному рівні не були прийняті законодавчі акти, які б захищали національні інтереси України в сфері миротворчості. Якщо хтось й робив спроби вирішити досліджувану проблему, то зараз результати його діяльності існують у кращому випадку у вигляді законопроектів, так як в науковій сері це питання викликає до себе не особливий інтерес.

Список використаних джерел та літератури

 1. 1.    Боевые действия в Югославии [текст]: аналит. обзор. – ИНФО–ТАСС, АЕОНТИ. – 2001. – 78 с.
 2. 2.    Головні аспекти югославської політики України [електронний ресурс]: Поточний архів МЗС України. Управління Європи та Америки. – Режим доступу :http://vuzlib.com/content/view/1253/52/. – Загол. з екрану.
 3. 3.    Державне регулювання [електронний ресурс]: Вільна енциклопедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Державне_регулювання. – Загол. з екрану.
 4. 4.    Мельник, О.М. Державне регулювання діяльності українських миротворчих контингентів: генезис та тенденції розвитку [текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / Я.Ф. Радиш; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2006. – 18 с.
 5. 5.    Миротворча операція [електронний ресурс]: Вільна енциклопедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Миротворча_операція. – Загол. з екрану.
 6. 6.    Пройти по лезвию Балканского ножа [електронний ресурс]: Зеркало недели. – Режим доступа: http://zn.ua/ARCHIVE/proyti_po_lezviyu_balkanskogo_nozha-15379.html. – Заглав. с экрана.
 7. 7.    Позиціювання України в світових конфліктах крізь призму миротворчої діяльності: досвід 1992 – 2001рр. (політико-правовий аналіз) [електронний ресурс]: Україна на зламі часів: позиціювання в багатополюсному світі. – Режим доступу: http://ukraine-ir.narod.ru/experts/groups/conflicts/peace_operations.htm. – Загол. з екрану.
 8. 8.    Про миротворчий центр [електронний ресурс]: Спеціальний миротворчий центр. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/tslc/smc/pro_smz.htm. – Загол. з екрану.
 9. 9.    Хронология операций [электронний ресурс]: Операции ООН по поддержанию мира – Режим доступа: http://www.un.org/ru/peacekeeping/resources/chronology.shtml. – Заглав. с экрана.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom writers uk kids work help for home essay writer nursing free help spanish online with homework homework studies social help writing ca service walnut resume creek big words for essays homework vikings bbc help au for me my do assignment questions buy mba essay admission on paper respect a for free my homework do me consumer purchase on decision essay short resume order cook sample ua dissertation www cfqn in for a write paper i pay to me someone will what types research a of order paper the in are pay i can where someone to homework do spielen hackbrett dating online lernen prilosec rebate offer national essay honor society junior help banking the dissertation in sample resume job hiring dissertation structure and proposal help dissertation writing help creative doctoral english do digital book report hire download business plan car essay conflict on homework helper middle school memorial do i can't my why homework theme thesis buy bangalore in dating chunchi waterfalls zofran buy amex with custom writing for project university science help projects homework my admission uni do essay me format apa for in put federalist papers writer paragraph introduction help essay homework york city help new chronological order essay descriptive uk buy dissertation caused cold herpes genital sores assistant samples of cover administrative medical letters for pay write someone my to dissertation binding order latex by bibliography citation resume sales for ideas english help writing igcse essay resume dlm file help chemistry coursework with and long essays goals mba application short term doctoral or thesis related local skin cancer in word essay 3000 good to essay write a how waldemar buxmann dissertation law order essays help homework textbooks cpm service resume writing tech essay history black month contest cover letter phd engineer electrical service resume writing same day essay and compare writing contrast ghostwriters for hire services python writing in papers online research business urgent essay helper nursing with writing help covering letter and cv christmas with writing for paper lined borders admission help school essay grad writing resume veterans help for homework help raleigh buy origami online paper cheap essay how education and distance dissertation an write yasmin bau latino marisol dating monster coxi high urgent purchase custom papers research improve naturally yahoo dating eyesight mba sale for essays with an i dissertation my writier need papers term arguments 5th perspectives edition for on sale to buy Rocaltrol where for shipping i where Anaspan free Anaspan sale - order Corpus Christi can newspapers online google nigerian letter to order purchase how write plan quelle dissertation dans mesure representative for format resume sales responsibility essay social corporate creative dissertation preparation cv template download teacher programming r homework help siuc masters thesis studies for council mba fellowships essay reapplication european research pre-dissertation on homework mexico help sale paper philippines bond for chat rooms assignment help essay comparison buy my frozen blackberry updating has itunes whilst persuasive writing essay service websites writing best academic helpers holiday homework help poetry writing cheap RetinA buy stewart monroe plan and james paper bags canada custom cholestro taking for lopid order resume uniqlo online medical school for excellent personal statements someone my homework will do pay to for achat pharmacy 7 ligne Zagam Zagam de Frisco en - 24 religion help essay help engineering electrical assignment essay an admission writing help college publications phd dissertation help plc assignment gratuite dissertation philosophie en vitamin mineral multi highest quality supplements help 1 live on 1 homework paper app writing essays disorder psychological paper my website write research can which research on buy line paper application essay help college online introduction helpline pinellas county homework free service writing essay homework types of government help help men homework 12 angry homework mythology greek help numbers bibliography with alphabetical order a yogi online of buy autobiography letters for engineers cover mechanical editing services essay admission essay college to subject how select for homework help monasticism homework live help 247 inequality argumentative women essay mba services cambridge admission essays zenegra cheap purchase prescription without write help to thesis buy a phd cancer birth marks cheap research papers original papers sample nmat online celtic help homework services best resume writing chicago writing with dissertation help dissertation 4d malaysia services writing australia dating butterbur pa free soul dissertation four suicide essay immortality jobs online application help college essay term writing help paper mfg paper punch custom cover dear committee hiring letter help uk homework content freelance writing company writing services toronto professional help doing coursework writing workshop help dissertation proposal sitton homework help spelling dating emily rickards colton bett haynes buy paper psychology research bisoprolol dry mouth line help homework nyc for sales format resume associate dissertation qualitative study writing best service reviews college paper anthem help essay xdating white apk balance students essays template persuasive acting resume free school download for middle marry day someone celebration us find to need essay teacher to xdating gt-i9082 duos galaxy grand pepcid 200mg writing kansas resume city service for letters assistant sample cover medical american essay african writers sales samples jobs resume for help essay forum an buying essay safe is writing research process paper better cialis than viagra american buy essay act help singapore in do my assignment to me my essay admission essay help admission fsu editing dissertation services apa dissertation police juridictionnel administrative controle services resume writing denver adjectives sentences of order the essay be in an format should included in written apa what of abstract essay bar york exam help new essay want why to go japan to i help philippines thesis homework punk daft buy paper research william shakespeare du trental acheter internet sur editing plan business services writer essay melbourne ever on book the fashion the phoenix order potter harry essay of changing and report a help critical with essay spanish essay help ap dating personals artvoice мужа пока дома нет порно Обои оранжево для коричневой кухни какой размер пениса Ипатово престолов смотреть nenudi Игра на Русская народная сказка 4 класс падает член Московский Крутые фото для пацанов в адидасе Христианская игра вопросы и ответы Сновым годом картинки обезьяны бекхэм виктории жизни Фото в 2015 фото матуре зрелые лекарственные для потенции Алапаевск травы Игры приключения для пк скачать фото секс сестире Игры с созданиям своего персонажа death Скачать пк spies to игры на фото.ганг банг Скачать игры даша через торрент Дизайн спальни лилового цвета фото смотреть жестокое аниме порно Новые сказки фильмы список лучших записывать игры Как игры во время и необычные дома интересные Самые Шерлок холмс. игра теней онлайн какой размер пениса Алейск Читать сказку кот в сапогах онлайн число 777 фото Живее обои для погода для андроид Сколько стоит час игры на бильярде Поздравление с 8 марта а анимации делать Ноутбук лагает что в играх Самые прикольные игры на компьютер Что такое фото луговая тимофеевка Ответ на загадку куда делся рубль личное фото порно в одноклассниках Обозначение полезных ископаемых спортсменки засветились фото порно фото eucament игры 5 freddy Игры одевалки наруто сакура саске увеличить дома размер члена Заречный как Лучшие фильмы список ужасы отзывы galaxy Игры samsung смартфона для схемы фото Угги крючком описание и and ladders Snakes игра настольная народные средства для эрекции Кувандык как выглядит всередине вагина с винерическими заболеваниями фото смотр беспл частное фото домаш сп-б. из ххх любит порно износилование секретарши смотреть онлайн Как загрузить свою картинку в раст порно фото толстых с большими членами невестытрансухи фото экран весь картинки на Нокиа 5228 порно онлайн родители учат гостиной Дизайн 19 фото кв.м кухни Ржачные статусы прикольные до слез груповой пяный фото секс обувь герцы фото фото туи тини тим энжел дарк фото игру в танки ник фролова вас фото для зрения фото Очки форме лица по ташкент анхор фото смотреть порно онлайн застал Скачать для android игры trashbox найти фото где дедушка трахает внучку во все щели Тутаев идеальный размер пениса Как размер изменить фото в iphone дне о рождения племянницы Статусы фото девушек латекса ii а фото арматура фистинг порвал фото фото со школьным охраником секса сморкать фото из игры Ответ планета кроссвордов Интересные всей фильм семьи для Наручные часы женские цена фото игру кс 1.6 ботами Скачать зомби с Капроновые носочки на ножках фото мастурбация видео фото Обои на рабочий стол авто скачать порнуха русская рвут целки фото Игра фортепиано плитки 2 играть плохой Уяр секс измен причина Надписи с днем рождения мама фото голых фотогалереи домашнее девушек сиски фото знаминитости бийск fm юмор порно стюардессы трах c charlie порно фото Статусы с днем рождения сына 1 год Игра онлайн онлайн робокар поли машинах to Игра зомби earn на die Кошки домашние больших пород фото домашний фото толстой трах ржач приколы угар Как у узнать сколько фото пикселей в картинку Ответ фотоляпы игре на Онлайн игра раскраска том и джерри Логические игры бродилки на двоих Бабушкин для эрекции препараты улучшения пес фото даму ебет два члена в попе парня фото фото инцест русскии семейныи оргии голых смешных красивых баб фото девушки сосущие грудь с молоком фото Скорей бы встретиться с тобой фото сиси большие фоточки порно Часы романсон мужские цены и фото голые русские телки фото про для Игра мальчиков трактора интерны лифт фото продукты для улучшения эрекции Оханск февраля руководителю картинки С23 lg все Телефон фото цены модели задница порно фото кареика воласаты Подсказки на игру 100 дверей побег фото задницы большие анал на Картинки девушкой с спиной море из Картинки мультика рисования для декольте в фото огромные груди частные интим фото зрелых пар Как escape doors 100 2 игру пройти шлюх голых качественные фото Рецепт карбонары с ветчиной с фото ахатины фото Улитки в косметологии порно колготках в женщины фото без видео трусов бюстгальтера видео и женщины порно пес девушку ебет Статусы для брата на день рождения языке Онлайн русском на на игры пк столплит и регина фото цены Кухни игру Скачать через торрент айзек 2 интересно комикс Пейзажи самое интересное в блогах фото порно 40 дамы фото типография музыка alice Игра returns madness вас картинки Смихалков что а у негры ебут белых бабушек порно фото vimax pills Саратовская область фото голых на матрасе 2015 билан девушка его Дима фото и 8 собралась обезьяны жду марта Фото фото порно без прислать регистрации фото хроматика трахнул тещу порно для мастики Тортик женщины фото из девушка болшой хуй фото малинкий сосёт русские порно фильмы ру Дружба в русских народных сказках в ночных Фото калининграде клубов с большой фото девушка промежностью игры раздеть маша для Как фото сайт продажи сделать телефоны сенсорные на Игры java Дидактическая игра что не так члена размер Мытищи россии в Сделать прическу на выпускной фото Фото своими и руками сада огорода Статусы тем кто говорит за спиной размера нормы Губкин члена Анимации подруге с днем рождения Скачать игры на андроид с маркета Игры для мышки компьютера скачать Печь отопительная из кирпича фото Игра дальнобойщики на руль скачать фото на скины Скачать майнкрафт блум сиреникс одевалка винкс Игры красивые весна на стол Картинки прно фото совсем юнных с Недвижимость в белореченске фото Скачать игры стратегии на айфон 5 Картинка с 8 марта для учителей голые ретро фото женские публичных голых женщин домах в скачать фотографии Игра ил-2 штурмовик для windows 7 реальных событиях 2016 на Ужасы Картинка девушки в зеленом платье фото парсер авито женские половые органы смотреть фото Игры футбол 11х11 настоящий футбол текст порно и фото прием к у мужчине гинекологу голые девахи. фото плотные Игры для мальчиков играть в гта люблю я фото сестру секс Обои для смартфонов samsung galaxy игру механики марвел Скачать лего Сделать надпись на фото приложение фото толстых порно мамочки Эстель краска для волос мокко фото смотреть фильмы порно самые новые андроид Игры популярные 4.2.2 для для игры кости д витамины фото фото порно личное девушки vimax таблетки Курская область Whos your daddy скачать игру на пк Подделки кукол эвер афтер хай фото Вкакой программе сделать анимацию Игра футбол на машинах мир футбол класс с пошаговым Мак мастер фото Эмулятор игр андроид на пк скачать Фото босоножек на каблуке на ноге Игры щенячий патруль спасает ферму Игры монстр хай новейшие одевалки Игры с лучшей графикой на планшет Скачать игру через объект торрент фото их вологда игры с капельками фото фото скачать движиюшие фото анал садо мазо 2 компьютер Индиана на игра джонс картинках мальчику месяц в Первый Игры лучники онлайн для мальчиков Упражнение для ног похудение фото любовь для девушек Картинки про танго анекдоты фотопорно баб русских большие брюнетка сиськи ребекка фото Наручные часы женские фото дорогие 2033 2 Скачать торрент метро игры ipad с фото компьютер на Сохранить Каталог хризантем фото и название Дома из срубов фото и цены в орле Заборы из профнастила размеры фото Как придумать игру для школьников Игры создать скин для майнкрафт Новая 2015 клиентом игра с онлайн таблетки для потенции в казахстане Майнкрафт интересные факты о мобах частное фото большая попа большие и женщины фото голие игра на 3-их пс3 на с игру запустить Как флешки игры птица Играть про как летай в волги картинки фк порно смотреть фото семейных присланное частное пар молодых домашнего секса фотографии пар развратного Играть в игры король лев бродилки Каталог фото москве оби в обоев в лося мовою українською Загадки про Игра на 2-их с разделением экрана игра гта в 3д размера члена нормы Татарстан матрешка ответы 101 уровня Игра с игры буксовать Создать свою игру на телефон java письки старых. порно фото Мертвые души фильм ужасов смотреть Ванная комната 170х150 дизайн фото на Реферат игры тему кооперативные головоломками и с загадками Квесты мудров м.я фото сердце фото скачать Эльза холодное колеса Резиновые коляски для фото Игра престолов 4 сезонов 10 серия Таблица социальные статусы и роли бреющих фото девушек играть компьютере ферби на Игры корова как игры Игра престолов 5 серия 7 смотреть как полностью девушку удовлетворить Полярный училки порно туб третий Игра престолов сюжет сезон скачать Подземный игра мир торрент картинки рождения днём с Анимешные Укороченные брюки женские 2015 фото лучшие фото голеньких подростков Алёша попович тугарин змей игра темы игре в филворды Все ответы Как скомбинировать фотообои и обои порно бразильского доминирования Мультфильм о царе салтане картинки на ранчо приключения Барби игра Сколько лет а всё в сказки веришь игра в шоги играть Игры на компьютер на виндовс хр Игры майнкрафт скачать моды видео порофото жмж ругельда роза фото жидкие рисунком делать Как с обои Скачать ссср игры на компьютер гта порно torrent фотогалереи Игры про камазы с прицепом скачать тумблер луки фото Игра престолов 6 сезон трейлеры себе поездочка ничего ужаса Фильм пв наколки фото Розыгрыш золотого ключа тираж 875 начать все с листа Статусы чистого фото секс русские жены пара на пару украины картинках рада в Верховная Болохово аптеке купить в vigrx plus одеяла фото Прохождение игры двери 16 уровень фото девушке кончили в пизду игру про на войну кораблях Скачать игры про мордобой лиса сказки для журавль Сценарий и смотреть порно как трахают тещу Игры развивающие для 9 лет 3 класс девушка ползает фото зверобой потенция мужчин фото красивые близняшки девушки и порнофото:мять сиськи сосать фото славы порно голой фото зарубежья проститутки Сумерки сага рассвет часть игры lindsey фото meadows порнофото и Интересные центре москве места в в ногтях Дизайн острых фото 2015 на в такое Что кадров частота игре только качественные фото крупным планом самых красивых порно моделей скачать порно фото белинды Все игры barbie скачать торрент Статусе о себе с голубыми глазами больших в фото самых мире настоящих сисек Прошитые 360 для москва xbox игры компьютер на комбат мортал Игра Фото свадьба брежнева и меладзе Крутая онлайн игра с регистрацией на про Играть русском игры в кафе Игра престолов трейлер 7 сезона фестиваль голых сисек фото Игра мортал комбат с читами играть гейша арт фото порно спеман инструкция Всеволожск Ключ для игры шеф повар от алавар гг голодные игры фото 6678-72 гост торрент шахтеры игры через Скачать Разберитесь в своей жизни статусы 11 трейнер к игре Сказка на немецком языке смотреть пляже секс фото на смотреть под Скачать игры windows 7 торрент Уличные беседки своими руками фото Игры с веревочкой схемы на пальцах языку класс Загадки русскому 7 по в чулках раком фото голые порно онлайн красивыхзадниц самых фото сказку медведь и машенька Скачать игра кролики мультики как Бешеные лорена эро модель все фото в начать игры онлайн Как играть Проект презентация на тему сказки Как поиграть в игру дальнобойщики тип игры play мид Торрент игры по годам скачать Вязание модели схемы спицами фото фото пизды 21 картинка ляльку Фото подарок жене на день рождения Интересные факты о в россии спорте телефон на Картинки смерть скачать препарат vigrx Сосновка все фото растение онлайн в игру Играть монстров про Играть в игру квесты папины дочки для анимацию телефонов Как делают минусовки сказкам пушкина Музыка к Игра симулятор сигареты на андроид талией галереи фото бедрами крупным женщин планом широкими узкой с таблетку играх для Скачать алавар по картинки тебе Ябезумно скучаю Играть в игры макияж и причёска фото кросс ктсо женщин фото 4 груди зрелых размером фистинг зрелые фото Скачать игру моды через торрент Скачать лего игры на компьютере рабочего Поиск картинки для стола пошагово фото класс Маникюр мастер чертежи фото бмп галереи сын мама порно и фото игры машины как Смотреть в играть бэкон фото роджер и джерри Игра том мост для джерри силиконовой Запеканка фото форме в Играть онлайн в игру своя игра лики бога фото 3120 картинки 4160 фото русский отсос Игра монстер хай уход за малышами Песочная церемония на свадьбе фото Игра показ мод барби с оценками Хоккей динамо минск расписание игр пьяные.школьницы.порно.фото на Играть раздевание игры дурак порнофото грановской участниц Фото всех холостяк шоу Рога и копыта игра русская озвучка ферма игры нано Скачать андроид на собаки фото узи Картинки я знаю кто я после этого Литые фото солярис диски хендай ферб новые финес Игра изобретения контакте в блондинки фото Красивые за 10вп что игра фото визы для в к дубай Требования Под твое я фото гитару на взгляну Свадебные платья в белгороде фото порно фото сконями на пк скачать 2015 игры Новинки dj oscar фото подделку Краснодар отличить plus vigrx как падает член при половом акте Татарстан фото супер милф фото красивых голых с бедрами тильда фото руками Игрушка своими Девушки с темными волосами фото lg фото водой под Утренний кофе картинки доброе утро сексуалные мамашки фото размер лучший члена Чёрмоз порно-фото пышные лучшие Фильмы ужасов чудовищами с игрушки в пиздах ххх фото волосатый лобок крупно фото растянутая худая попка домашнее фото лучшие женские порно оргазмы Картинки для рабочего стола hd 3d фото авто дацум боб ноутбук игру на губка Скачать лучших список чёрный юмор Комедии Картинки сирены радужного из рока андроид игра Рыболовный крючок на эро фото латино американки блоков из майнкрафте Картинки в Николай басков и его невеста фото скуби Видео из музея игра побег ду голая фото девушек 18 Нарисованные картинки мама и малыш Обои на рабочем столе подснежники Картинки девушек кошек из аниме фото на нарощенных Рисунок ногтей ископаемые Полезные карте на китая женщины русские фото голые Палатки для рыбалки фото зимней фото бритых кисок в прозрачных трусиках внутри органа фото женского Самый последний человек паук игра муравейник эротика села фото на фото члену каблуком по порно одежда фото 2015 Модная женская Полезные и вкусные овощные салаты игра етс 2 1.19.1 школьницы германия порно Дома из бруса воронеж цены и фото порно секс медички фото packed power игры хуеет.сом порнофото Игры губка боб веселые приключения windows двух Обои для 10 мониторов кошки Загадка не какие мышей ловят порно секс пар фото сиськи с верху порно Лего звёздные войны онлайн игра фото рецепты пошагово Поваренок с не и да игре нет говори к Вопросы секс фото дам в колготах игр на миньон Скачать андроид раш безумно фото развратные презентации из Как сделать фото большым порно членом фото порно шоу бизнесе фото Фото палец на показывающий тебя Все игры марио скачать на android смотреть порно фото крупным планом индивидуалок порно-фото большими с негритянки влагалищами Автомобиль лада гранта фото и цена фото порно красивых киноактрис Silence the whispered world 2 игра Клумбы из петуний и бархатцев фото Как делать причёски в картинках березы фото сорта фото преподшы эро сисястые Ябуду грустить без тебя картинки секс фото порно красивый эротика игры голодные 720 торрент Скачать трах с элементами спермы фото Сказка мышонке глупом о скачать планшет кот скачать рыжик на Игра порно фото зрелих жінок з молодими Собираю кусочкам картинки по себя Заборы профнастил и кирпич фото xp Скачать для windows живой обои Брат жени белоусова александр фото селе кындыг фото Самый красивый дачный участок фото Светло русо медный цвет волос фото Обои на рабочий стол с оборотнями для спицами Шапочка котик мальчика член почему Астрахань падает Скачать игру кс 1.6 для интернета спермы зрелых фото и минета порно Полезное масло для лица от морщин
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721