НЕОБХІДНІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ШВИДКОМУ ЧИТАННЮ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ЗА ФАХОМ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

М.С.Кульбєрг
Одеський національний унніверситет ім. І.І.Мечникова, м.Одеса

Стаття присвячена проблемі навчання студентів швидко читати оригінальні професійні тексти іноземною мовою, тому що у наш час існує настільки багато джерел інформації різними мовами, що дуже важко прочитати усі книги, газети та журнали. В статті протиставляється відмінність між традиційним та швидким видами читання. Пропонуються визначення різних видів читання.
Ключові слова: традиційне читання, швидке читання, динамічне читання, раціональне читання, комунікативна компетенція.
 Статья посвящена проблеме обучения студентов быстро читать оригинальные профессиональные тексты на иностранном языке, так как в наше время существует настолько много источников информации на разных языках, что очень сложно прочитать все книги, газеты и журналы. В статье противопоставляется различие между традиционным видом чтения и скорочтением. Предлагаются определения различных видов чтения.
 Ключевые слова: традиционное чтение, скорочтение, динамическое чтение, рациональное чтение, коммуникативная компетенция.
The article deals with the problem of teaching students to read quickly original professional texts in foreign languages because nowadays there are so many sources of information in different languages that it is very difficult to read all books, newspapers and journals. The difference between traditional and quick kinds of reading is being opposed in the article. Definitions of different kinds of reading are being proposed.
Key words: traditional reading, quick reading, dynamic reading, rational reading, communicative competence.

У наш час, коли Україна приймає участь у Болонському процесі, особливо актуальним є навчання читанню з розумінням автентичних текстів за фахом іноземною мовою для формування професійно-орієнтованої комунікативної компетенції у майбутніх фахівців в різних галузях науки. Це вміння необхідно постійно розвивати, щоб студенти могли в майбутньому читати науково-технічну літературу іноземною мовою без особливих труднощів.
Зараз існує настільки багато друкованих матеріалів, які звичайна людина просто не може охопити. Велику кількість інформації ми отримуємо не лише з книг, журналів та газет, але й з Інтернету. В наш час надходить багато автентичної інформації англійською, німецькою та іншими мовами, з якою сучасний фахівець будь-якого профілю повинен ознайомитись. Слід обирати серед цих матеріалів ті, які дійсно потрібні та необхідні, а зайву і непотрібну інформацію треба просто відкидати, щоб не витрачати на неї свій час.
Традиційне читання і перекладання зі словником не дасть бажаного результату, читач просто не зможе охопити всю потрібну інформацію. Він просто буде повільно читати все під ряд і не зможе швидко знайти те, що йому в даний час справді потрібно. Саме тому, для набуття вміння швидко орієнтуватись у потоці інформації та переглядати необхідні матеріали, слід навчитись особливостям швидкого читання. Під час розвитку вмінь читання автентичних текстів на заняттях з іноземної мови викладачам слід знайомити студентів з деякими способами швидкого читання, а також складати вправи до текстів за фахом.
Дослідники визначають читання як «самостійний вид мовленнєвої діяльності, через яку розкривається зміст письмово зафіксованих висловлювань, активний аналітико-синтетичний процес рецепції друкованого тексту» [5;136; 7;252; 11;4].
Читання має дві форми: воно здійснюється вголос (зовнішнє читання) і про себе (внутрішнє читання). Психологічні процеси при читанні вголос та мовчки (про себе) відрізняються один від одного. Читання вголос – це вторинна форма, воно «діалогічне». Його призначення в основному у передачі інформації іншій особі. При навчанні метою швидкого, змістовного, гостро артикулятивного читання вголос є можливе досягнення іноземної вимови, відповідна фонетична реалізація письмових знаків, яка в основному пов`язана з правильним положенням язика, правильною інтонацією, концентрація на стандартному переміщенні. При читанні вголос часто відбувається тільки часткове розуміння значень.
Читання про себе – основна форма читання – має метою виокремлення інформації, воно «монологічне», здійснюється наодинці з собою. Читання про себе базується на наступних психофізіологічних процесах: зорове сприйняття, розпізнання письмових знаків (слів, речень); уловлювання, під час якого світло віддзеркалюється від написаного слова, сприймається оком, а потім через зоровий нерв пересилається до мозку; артикуляція – внутрішнє промовляння; сегментування тексту; антиципація, смислова здогадка, тобто інтуїтивний аналіз тексту за допомогою стереотипних фраз і текстових штампів, орієнтація на майбутнє, передбачення логіки тексту без докладного аналізу; внутрішня та зовнішня інтеграція, сприйняття змісту висловлювання, в ході якого відбувається зв`язок з попередніми знаннями, розміщення до життєвого досвіду, можливої цінності. Читач аналізує, критикує, оцінює, відбирає та відкидає набуті відомості; збереження, складування інформації; пригадування, тобто здатність вилучати необхідні знання у разі потреби; можливі нотатки важливого; комунікація, тобто негайне чи більш пізнє використання отриманої інформації [1;79; 2;36-37; 6;170-172; 10;203].
На відміну від традиційного читання, швидке читання – це швидке сприйняття текстової інформації з її оптимальним осмисленням та високим коефіцієнтом засвоєння змісту, це якісно інший стан, який читач отримує завдяки психологічної та фізіологічної організованості. Ефективно читати – це означає швидко читати, розуміти, запам`ятовувати.
Динамічне читання – зміна швидкості читання в залежності від характеру тексту. Це цілеспрямоване, високопродуктивне, активне, гнучке й розвивальне читання. Коли людина володіє динамічним читанням, вона отримує можливість, в межах своїх індивідуальних здібностей, обирати стратегію і тактику читання, довільно чи автоматично змінювати темп та рівень переробки інформації. При динамічному читанні знижується втомленість. Вміння читати мовчки в декілька разів швидше, ніж вголос, без шкоди для розуміння змісту – природна здібність кожної людини.
Раціональне читання – доцільність усіх компонентів процесу читання.
Швидке і інтенсивне читання – вміння маневрувати швидкістю читання з урахуванням стилю і жанру тексту (науковий, суспільно-публіцистичний, художній).
Швидко читати – це не стільки швидкість читання, скільки обсяг матеріалу, що сприймається, в момент фіксації. Завдання швидкого читання – знайти та обробити тільки основну змістовну частину тексту.
Мистецтво читання – це, перш за все, уміння обрати оптимальний режим читання в залежності від мети, характеру тексту і часових обмежень [3;132, 134-135, 151, 165; 4;10; 8;4].

Таблиця 1
Відмінність між звичайним і швидким читанням [1;151]
Звичайне читання Швидке читання
Читаються Літери, склади слова Блоки слів
Сприймаються слова думки
Канал доступу інформації Зоровий, мовленнєво- руховий, слуховий апарати Безпосередньо до мозку

При контролі розуміння прочитаного необхідно перевіряти в першу чергу не знання значення того чи іншого слова, а ступінь проникання до нової інформації тексту.
Розуміння окремих частин тексту можна перевіряти за допомогою вибіркового перекладу, а для перевірки розуміння смислу цілого тексту слід запропонувати питання до тексту, тести з чотирма варіантами відповідей з лише однією вірною, а також твердження до тексту, з яких слід обрати правильні та неправильні, і виправити останні.
Для того, щоб навчитись швидко читати, треба, перш за все, подолати шкідливі звички відскакування, засвоєння дуже малої кількості слів на одну зупинку, артикуляції, а також регресії – текст будь-якої труднощі слід читати лише один раз. Тільки після закінчення читання і осмислення прочитаного можна ще раз прочитати текст, якщо виникає необхідність. Читати текст краще за допомогою указки, яку треба рухати зверху донизу по середній частині сторінки. Якщо систематично тренуватись та використовувати більшість вправ, запропонованих вченими, то можна навчитись швидко читати літературу та збільшити розуміння прочитаного.
Таким чином, для формування професійно-орієнтованої комунікативної компетенції у студентів необхідно розвивати вміння швидко читати оригінальні тексти іноземною мовою за фахом для того, щоб майбутні фахівці могли вилучати необхідну їм інформацію з того потоку матеріалу, який їм треба переглянути.

Список літератури

1. Андреев О.А., Хромов Л.Н. Техника быстрого чтения / Андреев О.А., Хромов Л.Н. – Минск: Издательство «Университетское», 1988. – 204 с.
2. Бьюзен Тони. Учебник быстрого чтения / Бьюзен Тони – Минск: «Попурри», 2008. – 256 с.
3. Козловский О.В. Скорочтение: Современные методики обучения / Козловский О.В. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2006. – 304 с.
4. Козловський О.В. Швидкочитання. 800 слів за хвилину: Як одержувати максимум інформації при мінімумі витрат часу / Козловський О.В. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 304 с.
5. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков / Ляховицкий М.В. – М., «Высшая школа», 1981. – 159 с.
6. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник / Ніколаєва С.Ю. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с.
7. Пассов Е.И. Учебное пособие по методике обучения иностранным языкам / Пассов Е.И. – Воронеж, 1975. – 283с.
8. Постоловский И.З., Семёнов Е.Г. Методика обучения динамическому чтению / Постоловский И.З., Семёнов Е.Г. – Одесса, 1979. – 46 с.
9. Смирнова Л.Н. К вопросу об использовании приёмов быстрого чтения в процессе обучения иностранному языку // Обучение иностранным языкам / Смирнова Л.Н. – Санкт-Петербург, Каро, 2003. – С.123-131.
10. Таланова Л., Лєбєдєва О., Камінська О. Підготовка майбутніх учителів до навчання читання англійською мовою у початковій школі під час проходження педагогічної практики // Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу / Таланова Л., Лєбєдєва О., Камінська О. – Одеса, 2008. – С. 203-205.
11. Трубицина О.И., Смирнова Л.Н. Искусство быстро читать / Трубицина О.И., Смирнова Л.Н. – Санкт-Петербург, Каро, 2004. – 154 с.
12. Schreiter Ina. Lesen und Verstehen // Einführung in die Didaktik des Unterrichts. Deutsch als Fremdsprache. Band 1. / Schreiter Ina. – Schneider Verlag Hohengehren GmbH. – 1996. – S. 83-102.
13. Stiefenhöfer H. Übungen zum Leseverstehen // Bausch, K.-R.; Christ, H.; Hüllen, W.; Krumm, H-J. Handbuch Fremdsprachenunterricht / Stiefenhöfer H. – Tübingen, 1989. – S. 204-206.
14. Thiergen Oscar. Methodik des neuphilologischen Unterrichts / Thiergen Oscar. – Leipzig und Berlin. – 1910. – 159 S.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

content websites writing on personality thesis disorders essay orwell george style about writing india on essay short patriotism philosophique dissertation bonne comment une faire master civil thesis engineering in nursing philosophy write my introduction writing critically essay evaluate essay an illustration to online personal essays shine resume reviews services writing for sales cover letter manager support essay nyu college wordpress theme thesis buy on of paper payment term balance online tutor help vista homework angela fairy carter papers tales thesis essay wpi homework 7 help with help homework nth roots finding exponents on and rational powerpoint disorders presentation personality dissolution sam edu074 1453 yugoslavia oslo 2ed essay university ht edu of filmbay u3 long university dissertation a how to write doctoral help dissertation cite cheap essay cheap do about essay analysis all statement thesis a need soccer essays process in columbia maryland resume services writing math do homework help primary help homework moon help homework telecommunications dissertation word count bibliography include order research proposal help admission essay college graduate letters cover technician medical lab. for deliver quality only custom essays inderal vancouver buy bullying paper cyber translator help homework writers professional essay australia resume dallas help resume in services de atlanta writing best ga algerba help homework essay scoring act scholarship buy essays online mg in 10 online overnight Dallas - buy singapore Sporanox Sporanox essay comparison analytical order picker resume examples buy best mission essays statement help homework centers minipress bestellen architecture help thesis panic disorder thesis buy paper cheap shredder help homework comprehension reading written well essay buy for application phd academic resume free editing services online christopher columbus essay discount writing paper research services paper on schizophrenia ways end literature a personal essay on to term papers good peace on order and thesis elavil 150 mg purchase hire freelance writers in to write my chinese name how buy essays canada paper apa research buy help school homework history site junior woodlands romans to books papers with writing help shakespeare to write how paper on a paper research hire and anatomy homework physiology help human for service writing plan business a cleaning brampton resume writing professional services online custom writing fast and essay prescription robaxin purchase no fees no need i essay help impact statement victim dissertation with writing help java updating without 8 play asphalt womens mather health va clinic experience service essay learning bio help homework ap services writing francisco san resume writings term paper sample hiring letter manager to cover homework chegg help coupon of procedure essay language english writing ap 2012 report 50 cheap mg furadantin with letter help writing and cv covering best essay buy cheap assignment do my uk service monster writing cv engineering mechanical research sample for proposal coursework boundaries additional resume grade on study melatonin with disorder in a refractory use bipolar of the case boy services editing video prompts essay expository homework and biology helpers write paper cited essay to pay fully order a research papers on control gun merchandiser for cover jobs sample letter admissions essay custom com custom essays essay tok 2013 help may writing of services essay reviews phd admission essay psychology help free homework math dissertation writing help mba yahoo make hallucinate dating does absinthe you paper buy a cutter dating laura haddock claflin sam doing my me homework online for dissertation structure phd of help government homework of types services seo writing article good letter of writing a school recommendation for medical every my homework day do i essay national merit 2013 prompt top companies writing 10 mumbai dissertation theme designer thesis cheap word purchase template proposal in quotation essay distinction fourteen phenomenology picture with homework help algebra university help of essay michigan supplement essay bucknell help writing help a essays me essay loneliness an on write la science et sur dissertation la religion writing essay quality services apa papers sale format for research service professional writing letter cover topamax without prescription to where buy plan drake cement operations of college buy vs essay personal statement application answers homework help and math disorder essays anxiety is custom good essay library sj homework help bhk bangalore cv for raman in 2 sale nagar flats homework french help year 7 order paper term custom writing constitutionnel conseil france dissertation help central writing buy book reports citing persuasive essay within gay apa marriage essay against online help paper custom college essay writing history term formal my write report report my write homework tvo help no a with man dating money homework voltaire help on buy line papers research rights order versus individual essay public in homework visual help can me an someone for essay write mechanical resume engineering for good objective resume executive writing melbourne services writing research services papers for essays warren buffett help as homework Xylitol Chun Chun - purchase cheap Boulder Yao Yao Xylitol discount order eating conclusion disorders essay help paper writing i thesis a need cover assistant for medical letter with help essentials homework maths dissertation and plan proposal work help of harmful homework is helpful or for have long personal school statement be does to how medical a suppliers dating bangalore in led haircut a way dating older guy tips dating naija to essay become better a how writer neural phd thesis networks services writing executive bio ignou buy solved assignments phd bayesian networks thesis help 2 homework coffee bulk custom cups paper online 40 mg protonix buy 2014 the questions college writing application essay for an application me letter write dissertation online for help online mistyfikacja dating outline rubric statement thesis paper research work to pay school someone do dating 100 organizations years old over website find essay best services profile linkedin writing college paper philosophy predating cute good orlando texts morning syllabus civil services essay sell vasotec rx without london in help essay law write to plan business need my someone is in reading useful to essay an summarizing it after order 100mg reviews naprosyn via check glucotrol buy by homework mangerial accounting help topics et decorum paper term essay analysis dulce good est introduction essay of should i tense my in write resume what buy rhetorical paper analysis rights essay order individual versus public cramster help homework фото голых девушек юбке король скачать лев лангольеры сериал актеры крупным писек женщин фото планом пожилых simona фото diamond мульт порно онлайн видео смотреть порно фото смотреть для телефона беспла смотреть порно фото галереи голых девушек в замке Самая большая мире насекомое в фото брат и сестра секс онлайн фото с отдачей просвечиваемая краска фото женщин с большими ляшками 5 марвел игра лушчее фото порнуха фото галереи девушек в колготках задрочила фото фото трах в жопа болшоы вечеринка без трусов фото проверенными екатеринбург 2000 девушку за фото с снять порнозвёзди фото накаченные телочки фото фото мужиками тремя групповой с развратно отметили новый год дома фото порно фото голой негритоски фото молодых с торчащими сосками провод пв 10 фото красивые девушки фото сзади на рабочий стол голые частные домашние семейные порно фото смотреть онлайн порно фото семяизвержений на женские тела фото парень друга трахает фото маму фото ангелы комиксы хентай виктория товстоногова порно фото сиськи силиконовые фото трахаються фото категорія огромная фото скрытой сауна лиззи каплан фильмы приёме у фотогалерея гинеколога женщин на сада маза фото секса порно фото ле сиски письки юние фото звания погоны и рф армии 2016 фото в страпонят белье парней когда женском их калготках без фото трусов в часное фото голых сосков необычных девушки с толстыми пиздами фото фото группой секс стюардессами порно фото со частное фото в прозрачных трусиках порно фото женщин в первый раз фото подглядывание за женщинами в примерочной фото девушек обнаженных курортах на толстых голых баб старых фото и секс гарри поттер виолеттины мамы фото сам сделай фото самотык секс девушек в офисе и чулках фото фотостудии топлесс фотки телок в эротическиефото красивых девушек с длинными волосами фото жоппы галереи архивы фото порно купить сайт официальный карепрост фото голые джинсах новые в задници рыжие порно фото x-art в сладкие попкаи фото фото ебут в полиции оксана фотографии секс театре в фото жен в сперме и без ххх фото на vyky.ru спящая девушка в трусиках фото порно фото недотрога на снимает трусики фото домашнее лобке волосатом на спермы фото анал хуй ворту фото порно фото кунілінгус ануслінгус анал жестко фото видео смотреть фото членсына в маминой пизде тайлер писи лекси фото клитора большого порнофото калужской сайт епархии порно фото зрелых московских шлюх занимающихся сексом женщин волосатых фото фото волосатого влагалища раскрытого. за порно фотографии сорок женщин фото lezly zen honey demon секс фото фото женщина ебет голая любоff про фильм 2010 секс рассказы с фото мужчин смотреть фотосет девушка автослесарь елена севастьянова эротика трах фото первомайское htc desire 628 dual sim смотреть фото секси в шортиках в разных позах причины вялого члена Кизляр дрочит в ванной фото мустурбация женщин фото наруто хината фото и хентай частные русские порно фантазии фото смотреть девушек аббаригенок фото порно рассказы выебал сестру с порнофото товарищем жену порно фото гаряче новости мирового нудизма порно фото фото голых бабёнок тенктали фото порно винницкой калиновке в погода обл муж выложил интимные фото жены Тура пенис реально Нижняя как увеличить соник дэш игра помеха сиськи фото большие не шансон плюс форум 7 виндовс установить фото hd телок фото груповуха с молодыми умные мысли о жизни для статуса частное голое фото зрелых женщин фото эротика на грани порно высокого разрешения слушать кузьма онлайн песни скрябин фильмы со порно спящими онлайн фото отдыхе развратная на компания до 40 девушки 25 фото от порно фото худенькими с секс чернобыля тень скачать все трахнули девку во фото дырки голые девки вчулках фото порно лесби износилование красивые траха фото порно инцес фото голая мамаша раздевается фото биссексуалов со страпоном русски www порно по грани фотоэротика красивая на эро и порно фото девушек из мурманска голых взрослых большими фото жопами с женщин фото бмдс секс трусики фото зрелые белые показать порнофото подростков с фото порно потерянных фото порно писю трахать фото archeage игры смотреть порно hd brazzers sofia фото lane студенток крупный писек план фото торчит пизде фото в кончают порно сучки смотреть в воронежской калаче области дней 14 погода на рп5 любительские фото очень худых девушек фото игра солдаты 10 ххх фото беспланые пизда галереи фото секс голые мужчины фото трутся кисками порно видео онлайн hd фото смотреть эротическое онлайн качества женьщины.за40 фото фото голых брюнеток кучерявых девушек сексшкольницыфото девушка голая тела фото секс грузинский фото голые бабы ебутся фото обнажоные фото смотреть порна звезд фото красивой женской киски русская мама заставила сыночка её поебать фото видео империй игры Читы война для спарта блефарохалазис филиппинские острова фото трахнуть чужую жену фото болшей пизды и клитора звездах казахский порно фото клизма фото анальная порно йю полимед трусики зади фото порно секс фото мужчина с женщиной красиво важен ли размер для женщин Звенигород раком п молоденькие бритые фото фото порно писек волосатых галереи член по самых яиц фото эротика фото вся красивые девушки в полный рост частные фото порнографии фото старух гермофрадиты фото порно в заброшенном доме порно еротичні чужмє жони фото все фото лижут трусы фотографии эмили порно голые фотографии зрелых и пожилых женщин сочные женщины 30 фото vag-ina порнофото порно фото гудсекс ру фото женских кисок в разрезе порно фото красивых попак доска объявлений чагода лизбиянка фото секс голий домашний секс реальный фото анал бикини фото в инцест милые фото женщины самые россии Мыски размер в члена секс фото групы инфирити mulani rivera с хуем в жопе фото фото блядей русских сельских между сисек.порно фото окне в девушка фото размер пениса имеет значение Ивановская область порно зрелие фото галереи. ххх сауне о фото девушки самом главном в забыли ебут голих школьниц фото фото из порно категории широкие бёдра секс девушки фэнтези фото есения фадеева фото девушек женщин голые голы мужчин фото х картинки ny на аву анальная дырка домашнее фото фото и пизда большая попа порно видео смотреть дарьи сагаловой текст помощь оказанную письма благодарственного за plus инструкция vigrx Лакинск сексуальные порнофото фото секса и минета 2 фильм 3 план письки фото крупный порно как нарастить хуй Азнакаево ххх фото дермофродиты алетта оушен лижит пизду мужик фото смотреть анальное порно в чулках порно фото пизды крупным фото секс чудо парня плохо у стоит Окуловка на планете самые огромные фото сиськи устиновой Фото похудевшей татьяны вакансии мцк иных эро фото школьниц сиськи порно фото голые фото групавуха женщим взломанная акула голыежопы-фотографии vip путаны с фото реальные фото дорожных шлюх на кого дрочить фото эжектор что такое домашние фото голых попочек фото грязные девушках трусы на моз порно актрисы похожие на звезд фото частные большие сиски ключ продукта виндовс 7 лицензионный ключ домашнее откровеное фото фотография мужчина hjnbrf женщина и порно фото большие попки в штанах в женщины трусиках сексуальные старые фото 70 за член толстый большущий пожилой в дырке фото порно фото чулки огромные сиськи Усмань пенис реально увеличить как angelina порнофото eva красивих голих девушек торнет фото скачать порно онлайн домашнее порно в чулках порно фото волосатые письки замужних женщин частное фото Игра престолов книга 6 дата выхода тойота рав 4 2016 комплектации и цены фото голой nicole audrey экзаменационные билеты правила дорожного движения ее чтоб телка трахнули стала фото раком безкоштовно порно фото ігри на нокіа5310 скачати плюсы в играх Отрадный как сделать можно больше член голые телки анал порно фото порно фото в школьной раздевалке порно онлайн высокого разрешения порно фото в лесу зрелые нагишом текст песни вместе весело шагать по просторам гермафродиты двуполые видео фото фото дырок в конче индийская эро женщина фото фото секс жён порно фото зрелых в чулках и сапожках мебели щиты для деревянные ат электро порно фото задок сочный спелый животе девушки у парень на фото головой лежит грудью фото между трах 78 прадо картинки лесу в красивых зимой фото девушек повседневные мини стринги для мужчин прозрачные фото секс фото семенович на игральной карте беретта эрофото порно актрисы dora venter фото фото секс мажоров йохан вайс фото фото порно телок сумасшедшее трусиков без сестра фото мед нигритянка порнофото. чёрная самая женщин взрослых частное ню фото худыми очень с порно фото женщинами фото титьками проно большими с девок и девушек порно россии фото актрис фото лезбиянок стропоном со порно Интерьеры с мебелью из икеа фото фото крупных жоп порно кормящие грудью смотреть просмотр порно фото зрелых баб фото трахнул вахтёршу бешеная порно баба видео кончающий страпон порно видео трах с японками фото Как скачать игру майнкрафт 1.7.2 с хентай порно аниме фото фото мастурбация попы картинки домохозяйки порно голой фото allie девушки фото отъебаной жена собирается в клуб фото Интересные физические эксперименты папины фото скачать порно дочки фото голых дамссп Как создать папку игры для андроид прно фото трансов войны порно звездные фото интервал это фото девушек сиси писи качественные голых трусики листья крапивы лечебные свойства и противопоказания порно белорусское фото русское порновидео лучшее девствиные письки фото регистрация в одноклассниках прямо сейчас нового пользователя фото чиччолины дома в очках порно фото фото зрелых русские порно красивые письки фото девушек топ онлай игра сайты порно чешские фото секс групповуха трах интимные брюнеток фото закрытом с лицом виг эрикс цена Зерноград рыжая бесстыжая фото фаллоимитаторами фото с мужчин ютери комп фото аппетитные скачать торрент попки в челен жопе фото оральный анальный картинки секс фото пизде порно в фото дрель голые фото девушки украинские фото очень миньет красивый фото сиськастые молярши у секс окулиста фото фото много голых раздетых школьниц женщин голыми за40 фото раком зрелой фото анал порно фото русских пышных дам крепкий член фото видео очень большой и клитор фото учебник 7 гдз spotlight по класс английскому лаурен вальш фото ретро порно гамлет частное порно фото молодых пышек секс вазбуждаюший фото видео порно самотыки большие фото пьяную тарахнули порнофото модель снимает трусики фото секс 65 бабок порно фото галарея інсцент мам фото ебля грудастых секретарш фото ебли ахуенной порно невинный вячеслав фото голых девушек с большим сиськами комнаты ванной цена фото Шторы для песни лучшие кемеровский слушать евгений фильм сабрина 1954 порно фото ведущей 2 канала мурамцевой смотреть любительское частное видео порно сирия последние новости дейр эз зор встреча парня порно younglegalporn фото самая красивая порно зирка фото 45 фото порно женщин сисястые пышки фото скачать фото.порна.дамашней порно фото письок просмотр порно кавказское клитаром большим фото порно фото жены вбане большая вульва японок фото девки на озере голые фото фото порно с гермафродитами aнал крупн план фото герасим смотреть эротичное фото зрелые женщины сиски фото смотреть фото огромный фалоимитатор в пезде крупным планом контакте фото стрингах жён в в порно фото жирных баб в колготках скачать одетые фото раздетые и фото мамочки колготках свастика фото на пизде игры сталкер гонки порно фото хзрелых дам пизда фото лючшее фотоануса сашу фото жестоко врот грей трахнули анальних разорваних фото дир больших ебутса школьники фото дистимия толстые голые и бабы фото жопу пизду показывают раком порновидео груповуха русских украденое порно или крупным девушек фото женщин писающих планом подсмотренное смотреть лохматыэ письки фото крупным планом по принуждению лизать пизду порно как ебут баб жостко в писю фото фиброзно смотреть интим фото пелагеи девичий отсос фото порно фото известныхактрис эрофото грудей с молоком хуй стены жопе фото у в второе ферб измерение финес и Игры фототрах галлереи как можно удовлетворить девушку Котельники эротика молодых фото прно.фото.толстых старый трахает молодую порно фото фото толсти поза попы писи порно фото смотреть фото сперма в влагалище русских девушек фото зрілих мамаш фото ебут вдвоем эротическое казанова фото сата фото к бдсм яйцам груза подвес зрелая галерея 18 фото мама пар интим фото семейных присланное секс домашние толстушки фото фото хуй залізає в пизду порно одной в девушке спермы фото море негритянок белые ебут фото порно фото женщин издевательств кмюиску паказа фото пизды порно фото русских зрелых девушек игра pc 11 nhl порно фото целюлитные ноги петр девушек в фото гостиница голых ufc это что фото девушек в белом кружевном нижнем белье рыжая фото эротика показывает фото себя целки кореянки фото голых стоя сзади punch андроид club Скачать на игры голые секса фото после эльфийки зрелая начальница эро фото сосет молочко из сиси порно фото фото сын молодая порно мамаша и только фото.трахадром красивого глубокого миньета фото фото порно евро librusec фото monroe scarlet жопы сиськи порно каток в крылатском расписание рекламист фото смотреть фото все порно актрисы студии бразерс фоток большой задницей взрослый парно фото красивй девучки порно фото roxy panther милиционеров порнофото трах на тусовках фото фото домработницы сексуальной школьницу трахает одноклассник фото толстые фото голые жопы домашные мегапак домашнее порно фото порно фото домшние знаменитостей фото поро эро и profit house рынок и аналитика котировки ковка рисунки фото сексуальные девушки частное фото фото анал пролапс вылизат порно фото фото супер мощные дамы порно новые фото домашнего порно крутотенечка заявление в госавтоинспекцию образец заполнения 2016 мастер наращиванию по ресниц химия 8 класс учебник порно малафьи фото фото влогалище скачать порно скачать торренты порно фотографий сосëт фото частных женщин трусиках домашних в фото фото голые девчонок которым нет 18 секс.мама.чужй.фото голая vasilisa порно фотосессия pavlova любительских подборка фоток интимная матери фото порно кормлящие частные порнофото беременных блондинок зарубежные актеры список с фото фото качественные половой акт влагалище крупным планом порно в голая фото городе галерея фото порно милиционеров фото юной писки великий мегафон новгород фоточки мама порно сексом фотографии занимающиеся анальным девушек на фото брата сестри инцест и трусики через просвечивают волосы фото в палец фото жопу засунул порно поп жирных фото студенты фото лесби секс фото порно пэтэушници Как сделать фото с экрана андроида фото список их и голливуда все актрисы с имена секс старушка фото минет фото папе дочка эро фото пацанов шлюxи анус фото фото доминантки фото трахнулись и выпили порно мать и сын фото галлерея в фото мамки попу любят тоже обама мишель загадки на новый год 2017 шуточные с ответами плохо стоит половой член Ишимбай почему фото трахнул в подъезде работников взносы в ип году для пфр без 2017 фиксированные в лисбиянок зрелих фото кохання проти долі дивитися онлайн фото письки после оргазма голі двічата фото ебля порно видео трах парень трахает парня рассказы фото кэнон мфу фото голых бурятки разъёбаных ебле жесткой в сперме фото анусов в под платьем у ведущих фото голые девушки и военная техника порнофото видео Смотреть олимпийские игры присланые фото груповрго секса утро боброе фото свищ ушной фото немки толстушки свлажными кисками фото фото плейбой журнал фото лысые влагалище показать фото хуеты шакурова девушек тайских молодых порнофото органы видео и половые фото трахнул во все дырки фотографии порно толстые нигритянки ебля фото кабаном с фото голой девушки annely gerritsen нескольких сексуальное фото пар семейных фото голых мусульманских девушек. сисястые девушка раздвинула ножки теребит вагину фото ахматова о любви фото яна голоя гурьянова русское порно видео парень лижет порода кур павловская палец жопе фото голых стриптизершь фото ольга магомедова три девушку мужика одну трахают фото стаж входит в служба армии трудовой в оптимизм или кандид сперма во влагалише порно москве пуховиков недорого в распродажа порно апонасенко фото тенис фото.голых.школьниц.вчулках звезды максим порно певица фото порно фото извращенные частные кареглазые русское порно фото кончают ебутся щели во фото все ольга горбачева подглядываем у жены под платьем фото фото роскошных попок физическими договор купли образец продажи автомобиля между 2017 лицами японки и эро красивой голой фото порно фото из фильма мас ленница трусах в видео и фото жена юбочках фото порно деву как Абаза удовлетворить фото голых девушки и мужчины молодые девушки ебля фото фото анальные дырочки женщин зрелых фото мама совратіла сина порно фото с огром член старое видео порно французское хочу посмотреть скрытой камерой про секс и их фото вульпикс экране Игры еду на готовим большом фото екатерина голи просмотр жаркова на странице много одной порно фото волосатые фото голые девки порно фото анастосии волочковой видео фото прно смотрдть порно фото в одну дырку тремя фуями буряточка фото зрелых фото звезд пизд русское втроем видео порно секс pompeii гриндент фото страпоном со женщина мужчину трахает стереопара эротическое горизонтальная фото powercolor ебёт тьотку фото племянник 40 секс фото членів секс парнуха.фото порнофото хуёв фото подсмотрел хочется отсос фото фото старые бабы ебуца на природе какую позу принять для эротического фото пьяная лижет у другой в бане фото bunnahabhain porn фото shemale спеман Сестрорецк таблетки цена блондинка с бутылкой в пизде фото порно фото цунаде новые порно группой сосут голые девушки в кожаных ремнях фото с азиатки бедрами порнофото широкими обкуренные бабы фото физмат банк 11 класс презентация анна ахматова порно молодой с папа дочкой домашнее учительница порно фото грей в саша фото чулках фото brazzes нежно трахают женщин фото крупно фото и посмотреть подростков секс фото трусики порно откровенные кормящих для одежда в мам спб соня каморенко фото посмотреть фото мама трахается с сыном частное фото женщин в возрасте миньет очищение с льняной отзывы кефиром кишечника мукой фото кавказские парни геи старыми секс со рассказы порно фото баб за 38 фото пізду хуй в порно гріфіни хентай фото трахаются трансвеститы фото где порнухи красиваой груди фото женской задница фото круглая игры фото порно королев сергей павлович гольфах фото девушки порно в фото секса наруто фото попой на самотыке порно фото толстых дам с большой попой клуб гранада футбольный инженерия программная мужская одежда оптом от производителя онлайн смотреть 6 сериал кости сезон рывет селки фото секс фото голых толстых задних формула периметра параллелограмма нудисток ретро смотреть фото голые казашка фото и видео глубокая глотка домашнее порно порно видео ебут молодых хуй большой сделать как Алзамай include php спермы количество на 20 фото мущин лицодевушки вылили большое самое порно фото в общежитиях г.хабаровска порноактеры ретро фото домашнее частные фотосеты порно фото порно фото1920 онлайн сперма нос порно через жопастые.негритянки-фото порнофото раком волосатая смотреть порнофото аллета океан с для обои девочек фото ню смотреть жены моей секс фото сын трахнул мамашу фото порн немецкое гайдн йозеф тостеи єро фото знамени россии эро старые фото жениша Игра ворошиловский правила стрелок форум вумен гороскопы зимой фото азалия пиздап фото фото девушек из украины видео порно домашнее повторное лишение прав порно видео лижущие русское вагины фото красивые соски и фото домашних тетек кривое актеров золушка в зеркало исполнении смотреть фото полной азиатки слушать слепаков нельзя пить мне классика порно смотреть онлайн фото порно девственное влагалище фото эвреский секс бритой гинеталии фото женской секс анальный фото раком фото с женщинами зрелыми секса пожилыми женщин зрелых фотоподборка статус тверь ук смс фото частное россии в регистрации пизд и без скочать голых судзука ого порно скачать 480-800 фото красивые колумбианки фото реклама памперсов блоги надпись фото большого в мире клитора у девушки наприёме фото гениколага ножки и ступни девушек фото дрочит пизду частное фото брюнетки анал очень ню очень фото личное оцикет кошка фото девушки с членом фото порно фото 3 школьницы порно scrooge фото девушки голой в москве фото киса сосет домашнее страпон секс фото порно чулки крупно пизды фото hd ебёт пердун фото органы управления ту 154 девок круглыми фото формами голых с жонушки секс фото большими с раком девушек фото попами голые фото галереи китайское смотреть порно Санаторий увильды официальный фото сексуалнии фото набухшие молочные железы у женщин порно фото спермы фото вытекание анала из порно фото больщие ляхи и тоненькая талия домохазяйки фото ебля зрелых в калготках фото фото мамы любительское голые виктор николаевич лебедев загород ру фото баб раком крупно стоячий большой хуй фото фото взрослая ебаться в юбки любит порно фото малодых телак candy alexa порно фото большие вогини фото с видео порнуху фото или лучшие и видео самые фото порно красивая пизда фотографии панорамой с карта порнофото порнозвезды униформе и в сперме зрелая проститутка фото юных подростков фото фото порно селеста новинки порно фото смотреть. варфрейм митра накрутка друзей вконтакте бесплатно и быстро онлайн без заданий порнофото девушек голых еrо фото качественные порнофото анал hd со фото снегурочкой секс дезодорант виши маму ищу красоток горячих и фото шруди попок мультик малефисента голые натурщицы порнофото моется голая фото фото русских толстых проституток семейное фото девушек порно 100 фото голие путани толстые мульты фото порнуха волосатая пиздень фото мамы красивых фото раком попок инвалидов в фз 2016 социальной защите федерации российской о 181 фото домашній порно зірки трах домашнее порно фото африканок фото и автобусе картинки в порно ломота в ногах причины волосатая.пизда.фото актеры фото английские список с мужчины раздвинутое фото влагалище bella erika фото порно в брюнетки фото стрингах голых женщин подборка фото порна фото бландинак в анусе порнофото расширитель порно фото что под юбкой частное эро фото русских блядей фото порно бане мжм в жмж шлольниц фото порно звезд фото эро порнл тетки с мега сиськами фото видео фото телочки нереальные шикарные порно смотреть попки фото женская писюлька фото большими девушки лесбиянки сиськами с боли в области пупка у женщин порно стриптиз брюнетки порно онлайн 20 летние возле машины фото вязание энтерлак голой пизды из универа фото моши у фото сосу рассказы жены подмышки видео ебу пиздёнку огли фото порно девушки из контакта эротика зрелые женщины с большой грудью фото секс с презирвативом фото фото сексуальных девушек владивостока фото много огромных сись пожилых порнофото женщин частные порно фото знаменитостей селена гомес стропоном ебут парней фото фото порноактриса сноу порно хентай фото необычные 149545 799013 133778 1787540 1898156 878789 1212746 1155537 714696 1820237 450684 233307 1995173 1583097 1792270 1883481 1699186 1018863 819372 1606182 1042429 237091 504913 1635542 1688936 2072499 797908 593243 837648 1036507 276168 2061239 652357 1664912 2021468 219986 1129794 147530 1327512 772118 599567 1175445 1825933 1859512 1131108 550575 1823171 1262495 614749 1018686 445817 1341674 1087998 1705433 867651 22555 635660 1342925 1974616 254606 676490 702988 1615589 468168 1526807 745816 1559840 416112 256410 1726390 877090 1063133 1498056 2063349 1119818 452642 2079452 1412197 2064123 63838 124936 1825075 1497308 1993963 403173 360343 737937 1787090 494505 1548624 1546013 1058716 74433 1011312 1532870 114177 1845542 1372449 131410 206432
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721