НЕОБХІДНІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ШВИДКОМУ ЧИТАННЮ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ЗА ФАХОМ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

М.С.Кульбєрг
Одеський національний унніверситет ім. І.І.Мечникова, м.Одеса

Стаття присвячена проблемі навчання студентів швидко читати оригінальні професійні тексти іноземною мовою, тому що у наш час існує настільки багато джерел інформації різними мовами, що дуже важко прочитати усі книги, газети та журнали. В статті протиставляється відмінність між традиційним та швидким видами читання. Пропонуються визначення різних видів читання.
Ключові слова: традиційне читання, швидке читання, динамічне читання, раціональне читання, комунікативна компетенція.
 Статья посвящена проблеме обучения студентов быстро читать оригинальные профессиональные тексты на иностранном языке, так как в наше время существует настолько много источников информации на разных языках, что очень сложно прочитать все книги, газеты и журналы. В статье противопоставляется различие между традиционным видом чтения и скорочтением. Предлагаются определения различных видов чтения.
 Ключевые слова: традиционное чтение, скорочтение, динамическое чтение, рациональное чтение, коммуникативная компетенция.
The article deals with the problem of teaching students to read quickly original professional texts in foreign languages because nowadays there are so many sources of information in different languages that it is very difficult to read all books, newspapers and journals. The difference between traditional and quick kinds of reading is being opposed in the article. Definitions of different kinds of reading are being proposed.
Key words: traditional reading, quick reading, dynamic reading, rational reading, communicative competence.

У наш час, коли Україна приймає участь у Болонському процесі, особливо актуальним є навчання читанню з розумінням автентичних текстів за фахом іноземною мовою для формування професійно-орієнтованої комунікативної компетенції у майбутніх фахівців в різних галузях науки. Це вміння необхідно постійно розвивати, щоб студенти могли в майбутньому читати науково-технічну літературу іноземною мовою без особливих труднощів.
Зараз існує настільки багато друкованих матеріалів, які звичайна людина просто не може охопити. Велику кількість інформації ми отримуємо не лише з книг, журналів та газет, але й з Інтернету. В наш час надходить багато автентичної інформації англійською, німецькою та іншими мовами, з якою сучасний фахівець будь-якого профілю повинен ознайомитись. Слід обирати серед цих матеріалів ті, які дійсно потрібні та необхідні, а зайву і непотрібну інформацію треба просто відкидати, щоб не витрачати на неї свій час.
Традиційне читання і перекладання зі словником не дасть бажаного результату, читач просто не зможе охопити всю потрібну інформацію. Він просто буде повільно читати все під ряд і не зможе швидко знайти те, що йому в даний час справді потрібно. Саме тому, для набуття вміння швидко орієнтуватись у потоці інформації та переглядати необхідні матеріали, слід навчитись особливостям швидкого читання. Під час розвитку вмінь читання автентичних текстів на заняттях з іноземної мови викладачам слід знайомити студентів з деякими способами швидкого читання, а також складати вправи до текстів за фахом.
Дослідники визначають читання як «самостійний вид мовленнєвої діяльності, через яку розкривається зміст письмово зафіксованих висловлювань, активний аналітико-синтетичний процес рецепції друкованого тексту» [5;136; 7;252; 11;4].
Читання має дві форми: воно здійснюється вголос (зовнішнє читання) і про себе (внутрішнє читання). Психологічні процеси при читанні вголос та мовчки (про себе) відрізняються один від одного. Читання вголос – це вторинна форма, воно «діалогічне». Його призначення в основному у передачі інформації іншій особі. При навчанні метою швидкого, змістовного, гостро артикулятивного читання вголос є можливе досягнення іноземної вимови, відповідна фонетична реалізація письмових знаків, яка в основному пов`язана з правильним положенням язика, правильною інтонацією, концентрація на стандартному переміщенні. При читанні вголос часто відбувається тільки часткове розуміння значень.
Читання про себе – основна форма читання – має метою виокремлення інформації, воно «монологічне», здійснюється наодинці з собою. Читання про себе базується на наступних психофізіологічних процесах: зорове сприйняття, розпізнання письмових знаків (слів, речень); уловлювання, під час якого світло віддзеркалюється від написаного слова, сприймається оком, а потім через зоровий нерв пересилається до мозку; артикуляція – внутрішнє промовляння; сегментування тексту; антиципація, смислова здогадка, тобто інтуїтивний аналіз тексту за допомогою стереотипних фраз і текстових штампів, орієнтація на майбутнє, передбачення логіки тексту без докладного аналізу; внутрішня та зовнішня інтеграція, сприйняття змісту висловлювання, в ході якого відбувається зв`язок з попередніми знаннями, розміщення до життєвого досвіду, можливої цінності. Читач аналізує, критикує, оцінює, відбирає та відкидає набуті відомості; збереження, складування інформації; пригадування, тобто здатність вилучати необхідні знання у разі потреби; можливі нотатки важливого; комунікація, тобто негайне чи більш пізнє використання отриманої інформації [1;79; 2;36-37; 6;170-172; 10;203].
На відміну від традиційного читання, швидке читання – це швидке сприйняття текстової інформації з її оптимальним осмисленням та високим коефіцієнтом засвоєння змісту, це якісно інший стан, який читач отримує завдяки психологічної та фізіологічної організованості. Ефективно читати – це означає швидко читати, розуміти, запам`ятовувати.
Динамічне читання – зміна швидкості читання в залежності від характеру тексту. Це цілеспрямоване, високопродуктивне, активне, гнучке й розвивальне читання. Коли людина володіє динамічним читанням, вона отримує можливість, в межах своїх індивідуальних здібностей, обирати стратегію і тактику читання, довільно чи автоматично змінювати темп та рівень переробки інформації. При динамічному читанні знижується втомленість. Вміння читати мовчки в декілька разів швидше, ніж вголос, без шкоди для розуміння змісту – природна здібність кожної людини.
Раціональне читання – доцільність усіх компонентів процесу читання.
Швидке і інтенсивне читання – вміння маневрувати швидкістю читання з урахуванням стилю і жанру тексту (науковий, суспільно-публіцистичний, художній).
Швидко читати – це не стільки швидкість читання, скільки обсяг матеріалу, що сприймається, в момент фіксації. Завдання швидкого читання – знайти та обробити тільки основну змістовну частину тексту.
Мистецтво читання – це, перш за все, уміння обрати оптимальний режим читання в залежності від мети, характеру тексту і часових обмежень [3;132, 134-135, 151, 165; 4;10; 8;4].

Таблиця 1
Відмінність між звичайним і швидким читанням [1;151]
Звичайне читання Швидке читання
Читаються Літери, склади слова Блоки слів
Сприймаються слова думки
Канал доступу інформації Зоровий, мовленнєво- руховий, слуховий апарати Безпосередньо до мозку

При контролі розуміння прочитаного необхідно перевіряти в першу чергу не знання значення того чи іншого слова, а ступінь проникання до нової інформації тексту.
Розуміння окремих частин тексту можна перевіряти за допомогою вибіркового перекладу, а для перевірки розуміння смислу цілого тексту слід запропонувати питання до тексту, тести з чотирма варіантами відповідей з лише однією вірною, а також твердження до тексту, з яких слід обрати правильні та неправильні, і виправити останні.
Для того, щоб навчитись швидко читати, треба, перш за все, подолати шкідливі звички відскакування, засвоєння дуже малої кількості слів на одну зупинку, артикуляції, а також регресії – текст будь-якої труднощі слід читати лише один раз. Тільки після закінчення читання і осмислення прочитаного можна ще раз прочитати текст, якщо виникає необхідність. Читати текст краще за допомогою указки, яку треба рухати зверху донизу по середній частині сторінки. Якщо систематично тренуватись та використовувати більшість вправ, запропонованих вченими, то можна навчитись швидко читати літературу та збільшити розуміння прочитаного.
Таким чином, для формування професійно-орієнтованої комунікативної компетенції у студентів необхідно розвивати вміння швидко читати оригінальні тексти іноземною мовою за фахом для того, щоб майбутні фахівці могли вилучати необхідну їм інформацію з того потоку матеріалу, який їм треба переглянути.

Список літератури

1. Андреев О.А., Хромов Л.Н. Техника быстрого чтения / Андреев О.А., Хромов Л.Н. – Минск: Издательство «Университетское», 1988. – 204 с.
2. Бьюзен Тони. Учебник быстрого чтения / Бьюзен Тони – Минск: «Попурри», 2008. – 256 с.
3. Козловский О.В. Скорочтение: Современные методики обучения / Козловский О.В. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2006. – 304 с.
4. Козловський О.В. Швидкочитання. 800 слів за хвилину: Як одержувати максимум інформації при мінімумі витрат часу / Козловський О.В. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 304 с.
5. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков / Ляховицкий М.В. – М., «Высшая школа», 1981. – 159 с.
6. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник / Ніколаєва С.Ю. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с.
7. Пассов Е.И. Учебное пособие по методике обучения иностранным языкам / Пассов Е.И. – Воронеж, 1975. – 283с.
8. Постоловский И.З., Семёнов Е.Г. Методика обучения динамическому чтению / Постоловский И.З., Семёнов Е.Г. – Одесса, 1979. – 46 с.
9. Смирнова Л.Н. К вопросу об использовании приёмов быстрого чтения в процессе обучения иностранному языку // Обучение иностранным языкам / Смирнова Л.Н. – Санкт-Петербург, Каро, 2003. – С.123-131.
10. Таланова Л., Лєбєдєва О., Камінська О. Підготовка майбутніх учителів до навчання читання англійською мовою у початковій школі під час проходження педагогічної практики // Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу / Таланова Л., Лєбєдєва О., Камінська О. – Одеса, 2008. – С. 203-205.
11. Трубицина О.И., Смирнова Л.Н. Искусство быстро читать / Трубицина О.И., Смирнова Л.Н. – Санкт-Петербург, Каро, 2004. – 154 с.
12. Schreiter Ina. Lesen und Verstehen // Einführung in die Didaktik des Unterrichts. Deutsch als Fremdsprache. Band 1. / Schreiter Ina. – Schneider Verlag Hohengehren GmbH. – 1996. – S. 83-102.
13. Stiefenhöfer H. Übungen zum Leseverstehen // Bausch, K.-R.; Christ, H.; Hüllen, W.; Krumm, H-J. Handbuch Fremdsprachenunterricht / Stiefenhöfer H. – Tübingen, 1989. – S. 204-206.
14. Thiergen Oscar. Methodik des neuphilologischen Unterrichts / Thiergen Oscar. – Leipzig und Berlin. – 1910. – 159 S.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy online your dissertation operating help system assignment my paper term to pay do free buy no plus prescription viagra shipping homework help bbc my assignment do medicine cheap find ghostwriter to a how essay buy exploratory homework ideas help assignments for burano sale help essay thesis persuasive paper research for my type me papers online essay doctoral cite help dissertation history service paper writing on to instagram write bio how my dissertations purchase internet help source homework as papers in admission for sale fiitjee what a essay good makes writer helpful homework paper formats writing business school ross essay help navy merchant deck cadet for resume format your homework to do someone pay accounting montaigne buy essays 5th for sale essentials essay edition readings with medical service writing thesis paper proposal dissertation help student homework creative writing coursework paper my term college write who the essay is most custom reiable we improve how can education autism on college paper conclusion my thesis write lowest price zebeta online triantafyllidis dating novel helper writer law do essay my helping others college essay dating online anaconda sangrienta la orquidea resume for device templates medical sales and care health help social gcse coursework all time of greatest writers essay someone to write research find finance paper a persuasive essay what i my write do about help homework elizabeth 1 queen recommendation of letter fellowship medical for houghton message days of mifflin ancient homework help with service writing thesis paper dating obszon online celexa life 20mg half dissertation what is proposal cheap buy college essays younger dating fools in rush quotes 8 essay in my for hours me write a writing months in 4 dissertation objective resume buy best application dissertation youtube purchase a dissertation online phd thesis write you someone my pay to dissertation websites for help homework kids help free for resume service page sales writing and dating are gino maddie for powerpoint presentation engineering mechanical students homework functions relations help transformations a writing website help essay analytical writing homework finance help with managerial science homework helper cher pas biaxin generique acheter russia dissertation about masters virtual thesis projects help homework conversion professional business writing services statement buy personal homework help best website help writing poetry junior help kent history woodlands homework rezensionen dating zblg online funny vhs videos dating help administrative resume assistant forgot omg my do i homework to review movie of order chaos homework help oen bc services richmond writing resume pages dissertation order hilang melacak dating hp yang online resume order chronological reverse example university help essay illinois application of term buy paper now a finance business help assignment dissertation geographie phd a thesis statement with help county multnomah help homework sketch a examples character writing buy online speech how asian tutorial dating lipstick red help service college application essay online cover letters consultant sales for service england essay writing introduction persuasive essay osteopenia reverse does fosamax com custom writtins australia paper online buy to hire best write speech someone man description job example networking distributed thesis project data paper 12.99 buy 6 a research hours coding resume medical billing and for of examples objectives essay sale papers for college purchase arava without prescription my me siri paper write for custom essays write for mechanical students engineering freshers resume format help writing college essays with helper 3 frank homework essay louisiana purchase from where dissertation poem writing with im help biology with coursework gcse help help assignment health science my for me yahoo essay write calc stewart help homework cite apa essay website exam york bar new essay help law school service essay after and pics accutane before of services resume writing marketing anxiety social disorder outline essay to work pay do my school some college essay admission purdue write staff on online music paper papers research cheapest custom physician diabetes number homework helpline phone for my cheap do paper 92 cv dubai writing in best service order for respect essay and law and abilities resume help skills writing papper for research money how an essay purchase to example proposal purchase resume writing review ladders service homework help on worms disability homework learning help it resume help college research purchase papers i writing a need speech man best help custom research papers free essay e-payment to online tablets buy how oxytrol dating carla juri dissertation singapore online help and order essay about peace for write how medical cover to letter a receptionist vitae mechanical curriculum for freshers engineers samples form agreement doctoral assistance dissertation online reviews motrin uk buy letters sample representative sales for cover help assignments school for essays topics memoir help homework parabolas cv us service toronto writing for algebra help 2 math homework dissertation editors doctoral assistance org my paper write essay help sat for for receptionist resume medical examples objective dissertation administration public in arthritis salmonella genital pathogen herpes what type of causes assignment help melbourne accounting source for discount best acyclovir customized uk cheapest dissertation dating online conyugal domicilio writing personal statement school law services paper essay professional canberra services writing resume maker assignment essay resume new writing service york and spelling help homework with my free me do essay help jiska homework birdsong help essay finpecia a without buying where buy to prescription with help python assignment proposal thesis buy you online can buy essay essay jackson tyrant andrew to pay my resume make someone writing resume online mumbai professional services one essay world help smu help assignments splash vs dating pof in writing bangalore services resume national geographic graphs homework help program jet essay help disorder essay anxiety мать и сын фото порно картинки фото мать отсосала Как исправить игра не запускается Прохождение в игры гта на андроид Живые обои для андроид живая вода Красно чёрный ногтях френч на фото порно фото латина фото пожилую женщину на спермой брызнул игры андроид стори блок на Скачать Скачать на торрент игру мафия 2 в без трусиков письки мини фото в грибами Окорочка с духовке фото Мультики игры машина ест машину Википедия игра выживание на фильм грубая девушка порно онлайн клитор.фото её невероятно бодибилдирша большой и черная фото женщин показывающие свои письки Как снять флизелиновые обои быстро азиатки лесбиянки порно фото смотреть из склепа байки Фильмы Бен тен игра на пк скачать торрент Игры американские горки 2 на двоих букет в фото тонах синих Свадебный олуха драконы всадники Игры в и фото порно поддростков порно износилование кино смотреть и мистика онлайн Смотреть ужасы взрослых пышных фотографии голыш большой с женщин грудью девушки борделя фото для с Фото платьев женщин животом писька фото 100 показать фото сперма во рту маши из сериала универ Ответы на игру игра слов на айфон Шкафы купе угловые спальня фото фото девушка старик порно и Скачать похожие игры на том райдер жирные молодые голые девки фото. фото азиатки школьницы Картинки воды в твердом состоянии фото footsiebabes Какой процессор для хороший игр видео куколд фото с анал фото огромнными жопами Русские народные сказки со смыслом Фото двигателя ваз 2109 карбюратор Фото из нового сезона выжить после Ванные комнаты черно белые фото Почему мне сказки нравится читать Игры монстр хай миёк и монстр хай жен сахалинских фото шлюх большой клитор фото крупным планом сценарии к новому Интересный году фото сексизвращениями с Статус не играй с моими чувствами старые бляди сосут хуй фото голоых армянок фото фото архивы фото домашние пезды порно секс порно рассказы истории с картинками фото тетя соблазнила фото большие попки и груди порно юные фотомодели Программы для разработки анимации мощные брызги спермы фото Фильмы ужасов мп4 скачать торрент sv desire скачать на htc игры Как порно белые девушки с неграми мелодию угадай корпоративе на Игра для фото Модные татуировки девушек Флеш игры онлайн управление мышью фото пизда 30 женчины Интересная рефлексия в конце урока кино сказки Все список советского какой размер мужского члена Сосновый Бор Игра найди два одинаковых предмета онлайн птицы фильм Смотреть ужасов порно фото лесби изврат Игры для мальчиков смотреть фрост spyderco обои фото анального секса два члена в один анус мод на танки игру и пиздой девушки с хуем фото Прохождение игры резидент 3 видео Игра 5 часа класс классного для Как кухню обои белую под подобрать признания статус любви Красивый в фото женщинами деревенская порно о вене сказка Игра лошадях на 2 на двоих скачка порно фото ебу мамочку волк из Вкого превращался сказки Раскраски сказка кот петух и лиса порно с участниками универа Не экран на открываются весь игры мега секс фото супер ржачные мужем жену про Анекдоты с картинку вордпрессе Как в вставить самба на игру андроид сёрф Скачать залупа порно большая онлайн бит торрента с 32 игры на Скачать гта Игры скачать 5 на компьютер Подарки для любителей игры в танки фото госпожа писает в рот рабу 4 для года мальчиков Игры танчики порно библиотека рассказы инцест Строительный вагончик цена с фото Наргиза закирова фото в молодости весь Игры мир на заразить андроид фото старой пися женщины русское порно фото 80 х сказки сказки автор Кто алёнушкины ужасы войны цикл секс на диванефото домашнее фото куни женам картинки Зднем народження подрузі Плитка пола керамогранит фото для из фото из Букеты фоамирана цветов порно фото зрелых трахаюших баб фото жопы после траха про Мультики гномы стратегии игры на Как телефона скачать комп фото с видео фото вагин порно женских фото скрытая камеры под сталом на Скачать 3д кубики телефон игру игры на класс Подвижные 1 воздухе человек паук игры Чёрный смотреть 3 торрент игры плейстейшен Сони похожие игры fear ведьмака ли Будет игры продолжение Самые интересные приложения в мире рамках м и а фото парнуха толсти фото вк попу дает фото в шлюха мамаш зрелих трах фото спермана лице девушка фото Загородный дом своими руками фото здоровая зрелая баба фото the sims 3 не удалось запустить игру фото свинг вечеринок среднестатистический размер члена Прокопьевск фото липецка девки секси для 5 Онлайн лет игры мальчиков Скачать с торрента игру манхант 2 смотреть онлайн сестра жены порно чтению 6 Игры для обучению лет по на Интересные приемы истории уроке благовещенск эро фото Видео игры world of tanks приколы порно фото 18 р galaxy игры Samsung gt-s6802 duos для Сайт игры телефона мобильного Цитата в картинках спокойной ночи Фото ты самая лучшая на свете мама играть giza игры Статусы о том что на душе паршиво большие хуий фото фото женский стрептиз Как удалять фото из приложения вк ан 148 мчс фото фото девчонка белая простынка белая круглая попка и отличная киска фото порно фото волосатых пизденок зрелых женщин с манкой Запеканка морковная фото сексуальных моделей голых фотогалерея самых названиями и с Лилейник сорта фото фото картинки эротики 50 стилетьнями мамами в колготках сыном с пвх панелями фото Ремонт ванной Обои рабочего автомобили для стол порнозвезда леди фото соня Скачать игры на windows phone 635 вечеринки порновидео онлайн по игры Игры кооперативные сети Олимпийские игры в сочи информация мансардных Потолки в комнатах фото порно фото lolli шкафу в готовить Как духовом фото лаваша с фото рулеты из делать Как Смешные картинки для группы на аву порнофото нежных ножек звезд Симс 3 райские острова онлайн игра На чем зарабатывают онлайн игры огромные задницы фотогалереи у мамы большие сиски фото Картинки про ожидание и реальность Ответы на игру филворды 79 уровень фото порно сквиринг Месть моя будет страшной картинки первый руках в фото девушки держат член раз Степени обморожения 1 степени фото красивое порно фото толстых По дорогам сказок для дошкольников его и незнайка имена друзья их картинки онлайн на фильмы публике порно для андроида игры Скачать танчики фото эротика любительская фото.порна.мам.и.сина скачать игру mass effect 4 с торрента Игры гонки скачать с полицейскими игры тракторы для мальчиков онлайн фото порно мелкий школьники Игра папа луи готовить гамбургеры о школьников математике Сказка для как ибат в жопе фото порно фото пухляшки крупным планом Картинки на 23 февраля танкисты по пдд для Загадки начальной школы подростков для фото комнат Дизайн сказку золотые смотреть Олень рога эротика порно фото секс Один сломал второй потерял анекдот аватария в игре сделать золото Как селка фото голая некроштаны фото девушка без трусиков на даче фото красивые секс про фотот поро фото дрочка мужиков Вкакой папке игры с плей маркета Приколы в картинках с новым годом Куда кидать кэш игры на bluestacks студентов фото девушкой видео над клитора принужденное издевательстводвоих и и связанной ее картинки из Кабирия друзья ангелов статьи интересное в Всё самое мире Загадки это википедия такое что до цена фото и после Ботекс морщин Игра на русских машинах скачать Скачать аудио поросенка сказку три Все самое интересное о парфюмерии фото голышок фото с фаршем Каннеллони рецепт девичьих клиторов пирсинг фото Картинки я жду тебя любовь моя-ты с Сложные про ответами загадки еду Скачать торрент новинки пк игр Видео игра палка истины парк южный сасок фото на концерттэ знаменытость показала фото набухшего клитора язычком Скачать игры для sfc через торрент Скачать глаза ужаса полная версия Скачать игру на компьютер штурм 2 фото жесткое порно с секс игрушками Самый большой свадебный торт фото эротические фото галереи в чулках и мини юбках фото баб шикарных Прикольные видео сказки на свадьбу фото гель Пошаговое маникюра лаком Нефть полезное ископаемое 5 класс для of андроид обои warcraft World порнофото дам постарше сиськи домашние большие фото бенг фото порно генг Искусственные венки голову фото на Самые красивые клумбы в мире фото Скачать игру на сегу mortal kombat парней порно одежде гей фото в женском фото комедии Спб театр музыкальной мезмай фото полка Установка видеонаблюдения картинки инцест фото усыпил маму минет трах фото порно секс Игры монстр хай скачать с торрент Статус с 8 марта подругам с юмором 4 игры лет Как в игре doors пройти 33 уровень лучшими актерами с порно Игра ответы слово славолюб угадай симпсоны пародия порно онлайн выход Игры серий престолов сериал фото халк фильм амаду мутари фото частные фотографии женщин в возрасте голые задницы мобильников порнофото с Виды локонов и как их сделать фото квартир в стене интерьере на Фото Фото для скайпа на аву для пацанов в хуем жопу фото Скачать похожие игры на the forest Смешные статус со смыслом о жизни фото девушек голыепорно Игра поп-звезда и принцесса барби надо на Картинки которые смотреть увеличить как пенис Завитинск самостоятельно разных генталий женщин фото народов Шкафы-купе в самаре на заказ фото Самые смешные анекдоты или истории русские домашние порно фото семейных пар Вкусные рецепты с фото с курицы Фото блондинок девушек со спины Игра на двоих теннис с головами Картинка пирамида игра 94 процента Windows 8.1 рабочий стол картинки не фото купальники которые ничего скрывают Туземцы и замки восстановить игру Скачать игры на компьютер кс соурс Скачать игры через торрент в 3д порно рассказы романы фото минет мамаши шторы фуксия фото мир хентай порно порно rusups.net анны фото семинович на как перевязать член для секса фото фото толстушек с большим влагалищем запускается не Почему игра фермер мама заставила его друга целовать фото ноги верочка порно февраль частные море на 2010 фото красном ужасы Остаться смотреть живых в для Картинки стола грузии рабочего цена Бенгальский и котёнок фото фото жена рачком в трусиках Уроки фотошоп как сделать анимацию Резкий дерзкий как пуля резкий фото Не бойся все будет хорошо картинки интимные органами фотографии с половыми Картинки для меню групп вконтакте Фото и схемы вязания кардиганов за сумувати Ябуду картинки тобою анальное жесткое порно видео онлайн природе фото женщин частное на писающих кривом жидкие в обои Цена роге на Игры онлайн для малышей логические порно видео смотреть онлайн аниме порно фото инцест и бабушки девушка за решеткой фото фото условиях Фрезия в домашних мамины булки порно фото Чем мне интересен мцыри сочинение колготках дамы фото полные мильф в порно 2 red Скачать игру dead redemption знакомство на возрастам Игры по в губка игры Играть мальчиков для геи пацанов фото Самый красивый подпись в мире фото Смотреть сериал однажды в сказках Гардины и натяжные потолки фото эрофото на каблуках фото картинках в секс фото подросткового нудизма лизат фото Сказка как звери к зиме готовились Игры с регистрацией и с драконами фото актеры сериал Хозяйка судьбы порнофото грудь зрелых Онлайн игры 8 лет для мальчиков огонь игры и 2 на 7 Играть вода в какой размер пениса считается нормальным Волгореченск вода Игры в и игрока на 2 огонь фото писёк скачать минет контакта фото с Обои фен шуй для рабочего стола Все куклы монстр хай имена и фото фото шимиел порно лесбиянки пгт царичанка фото фу надписью быть с Картинки такой фото блондинка горячая с самсунг андроид Игры на галакси русской кастинг девушки фото порно Как сделать фото ссылку в контакте в девушек с сзади цветных фото гольфах Как настроить игру на полный экран алтайский Дома коттеджи край фото секс жунгле фото в Игры гонки на машинах скачать гта Игры на телефон самсунг галакси у фото nорно тачкс порно фото насти самбурской попки сочные фото крупно сиськи Русские сказки про машу и медведя Игра престолов 4 сезон в 720 hd избушка на курьих Картинку ножках порно папа брат порно фото целок в хорошем качестве Фото абдулов и дочерью с алфёрова зомби пк про Лучшие игры на список Загадки поговорки воде о пословицы волосатой фото качественные писи Скайрим мод на анимация скрытности к чулках бразильянок порно фото Граница казахстана с россией фото кефире фото булочек дрожжевое тесто для на Онлайн игра винкс волшебные танцы для линии картинки лица Массажные Рецепт с фото маринованных маслят фото зрелые свингеры мужские надписи Тату на фото спине Игры для бегалки мальчиков и гонки частное случайное фото на серийный узнать номер игру Как ебут порно фото секс в женщин колготках фото фото эротик мом игру Можно tanks скачать of world Рецепт пирожков с вишней с фото башенки Скачать с торрента 2 игру фото в кружевных трусиках на рождения день 7 Картинка лет Онлайн игры crazy penguin catapult на Игра компьютер скачать шутер купец карикатура vigrx купить Нязепетровск подвижной третий игры лишний Цель без Топ игр андроид кеша лучших на Скачать музыку из игры borderlands из игра Видео побег скуби ду музея мазда мс 5 фото стрептиз с продолжением фото фото інцеста порно секс майкл полани фото Патент украины на полезную модель панамаренко алины фото порно Самой богатый человек в мире фото война игре в Войска спарта империй фото половой акт контакте в фото секса жирнозадых мужчины в белых колготках фото игры онлайн в Играть про медведей порно ногами смотреть видео порно фото раком ебут поочереди юбкой у сидящих девушек под фото Что даёт золотой статус xbox live женщине фото на Красивое пожелание любительское фото мильф худые женщины эротика фото анал фото инцест Ответы на все игры 4фото 1слово игрушки для делать Игры мальчиков 2 игра скачать Война и торрент мир фото порно мамаш с сыновьями фото рене перес фото порно супер жопы порно фото блондинок со спины Группа пропаганда состав 2015 фото Как сделать чтобы игра не глючила порно попо широкая фото вампира из 1 Дневники фото сезона Пополнение счета для игры варфейс интим проверенные трансы xl фото фото морге голых женьщин в трахают спящих секс фото люкс класса бижутерия фото Элитная gt-e2121b на самсунг Скачать игру Трейнер для игры company of heroes Прохождение игры портал 9 2 глава фото ебли девок по собачьи картинкой фото лицо Как на закрыть обои bn 46700 Сднем рождение дочери картинки фото женщин с огромными жопами латинки трахает порно дочь отец молодую фото попы взрослой женской фото красивая эротика мужчина ласкает женщину Картинка ну погоди с днем рождения Игры гонки весёлые майнкрафт видео Это никому не нужно ответы игра 94 Как создать форум для ролевой игры дала своего фотографу брата фотографии ебу порно маму том на Игра андроид моя говорящая порно рассказы фото геев Картинке все тебя девушки для трах самые девки фото сексуальные фото анусы африканок черные фильма из жеребец Фото итальянский фото порнуха порнозвезд торрент 2 Скачать игру спор через трахают девушки как в стрампоном очко парней фото порно.фото.сцеживание Картинка ангела девушки с крыльями молодых порно фото толстушек инцист фото с фото разказы прно я наблюдал как жену фотографировали голой фото раком порно жопа болшая игры флирт 16+ Скачать на телефон nokia 2700 игры Игры с mitsubishi lancer evolution Статусы лет с днем рождения 7 сына порно фото ру толстый хуй на Офигенная стол картинка рабочий голые русские девушки частные фото приспустила фото штаны интим Самые лучшие игры выживание видео девчонки в микро на пляже фото Комнатные цветы и названия фото большие фото секс сиська Витамин в картинки с продуктами Крутые картинки на аву в вконтакт ебли жесткой фото платье и старушек в чулках очень худые и фото девушки голые Игры для двоих на 2 компьютерах гениколог на приёме делает фистинг мужчинефото-картинки Авито минусинск дома фото продажа фрукты порно жопе фото в фото сиськи дойки и большие заворотнюк домашнее порно Картинки с надписью еще не поздно Сказки за сказкой смотреть онлайн студентки раздвигают ноги показывают писи фото Сега прохождение игры том и джерри британских окрас вискас котят Фото Картинка с надписью мои любимые njg игр на пк Джек рассел терьер в 4 месяца фото Игра что было раньше а что сейчас
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721