НЕКЛАСИЧНІ ЗАСОБИ НОМІНАЦІЇ КОНЦЕПТУ КАР’ЄРА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Хлиніна О.М.
Житомирський державний університет імені Івана Франка,

Житомир

Стаття присвячена аналізу засобів номінації концепту кар’єра та детальному вивченню некласичних номінацій, до яких відносяться словосполучення, фразеологізми та ідіоми. Вони становлять особливу форму вербалізації концептів та заповнюють лакуни в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних людиною сторін дійсності
Ключові слова: номінація, концепт, словосполучення, фразеологізми, ідіоми, референція, денотат, конотація.
The article analyzes means of concept career nominations and a detailed study of non-classical nomination means, which include word-combinations, phraseologisms and idioms. The exist as a specific form of concept verbalization and fill the gaps of the lexical system, which can not fully provide nomination of all human gotten to know aspects of reality.
Keywords: nomination, concept, word-combination, phraseologisms,idioms, reference, denotation, connotation.


Статья посвящена анализу средств номинации концепта карьера и детальному изучению классических номинаций, к которым относятся словосочетания и фразеологизмы. Они составляют особую форму вербализации концептов и заполняют лакуны в лексической системе языка, которая не может полностью обеспечить наименование познанных человеком сторон действительности.
Ключевые слова: номинация, концепт, словосочетания, фразеологизмы, идиомы, референция, денотат, коннотация.
Під нoмінацію рoзуміємо процес і результат найменування, за якого мовні елементи співвіднoсяться з об’єктами, що вони позначають [3, с. 237]. Як процес виділення й осмислення позначуваного предмета чи події, а також як результат цього процесу нoмінація “постає одночасно як продукт класифікаційної діяльності людини в обраній царині знання чи суспільного досвіду і як продукт діяльності мoвленнєвої, мовної” [4, c. 6].
Номінативні одиниці не лише вказують на об’єкт, а й позначають поняття про цей об’єкт, в якому закріплено результати процесу раціонального пізнання дійсності, пов’язаного з абстрагуванням від реального об’єкту, його ознак, перетворенням їх в ідеальну сутність [6, с. 228].
Класичними номінативними одиницями є лексичні номінації, що “як форма існування концептів є відображенням об’єктивної реальності” [1, c. 31]. Крім слів, до номінативних одиниць залучають також словосполучення та фразеологізми, визначаючи їх як некласичні номінації [8, с. 57], та які становлять особливу форму вербалізації концептів та заповнюють лакуни в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних людиною сторін дійсності.” [5, с. 5].
Класичні лексичні засоби вербалізації концепту КАР’ЄРА поділяємо на дескриптивно та прагматично орієнтовані [8]. Дескриптивно орієнтованими називаємо лексичні одиниці, структура значення яких містить лише денотативний блок, за допомогою якого продуценти/інтерпретатори дискурсу надають/отримують інформацію про типовий образ (прототип), співвіднесений з іменем референта [7, с. 128]. Денотат розуміємо за В.М. Телією як проміжну ланку між реалією і смислом: ця інформація створює новий, не існуючий в позамовній дійсності, але існуючий у вигляді прототипу (типового образу) об’єкт, що репрезентує мінімізоване типізоване уявлення про властивості реалій, які є членами відповідного класу [8, с. 95]. Процедури співвіднесення типового образу з тим чи іншим знанням про його властивості розглядаємо як процедури референції [8, с. 102-103].
На основі аналізу різних точок зору щодо природи фразеологічних одиниць до фразеологізмів відносимо ідіоми та фразеологічні сполучення із зв’язаним значенням одного з компонентів. За В.В. Виноградовим саме фактор зв’язаності значення одного з компонентів фразеологічних словосполучень відрізняє їх як від вільних словосполучень, так і ідіом [2].
Вільні та фразеологічні словосполучення розглядаємо як лексико-синтаксичні параметричні сполучення стрижневого слова, так званого опорного найменування, що називає здатний до референції складник предметно-референтної ситуації, та слова-параметризатора, що називає динамічну чи статичну ознаку референта [8, с.52]. Виходячи з цього положення, вважаємо можливим розглядати вільні та фразеологічні словосполучення як структурно-семантичні деривати семантично стрижневого слова.
Вільні словосполучення відрізняються від фразеологічних тим, що семантика їхнього параметризатора, на відміну від параметризатора фразеологізму, не визначається семантично стрижневим словом. Наприклад, опорне найменування career у структурі вільних словосполучень типу career advice/ guidance/ information/ adviser/ officer/ service/ break/ advancement/ development / ladder/ path/ progression / choice/ opportunities/ prospects/ structure/ servant/ diplomat/ soldier/ girl/ woman тощо; career to build/ carve out/ have/ make/ pursue/ begin/ embark on/ launch/ start (out on)/ boost/ abandon/ give up/ cut short/ end/ ruin/ wreck/ resume/ change тощо; long/ brief/ short/ brilliant/ distinguished/ glittering/ good/ great/ successful/ promising/ flagging/ chosen/ academic/ acting/ diplomatic/ literary/ medical/ military/ musical/ political/ sporting/ teaching/ playing/ professional/ recording career тощо; the peak/ height/ a change of career тощо може сполучатися практично з необмеженою кількістю параметризаторів, що ніяк не впливає на семантику останніх, наприклад:
(1) Once she decided to pursue her new career choice, Hajdu began to refocus her studies on learning as much as she could about facial prostheses.
(Newark Star-Ledger, Sunday, August 10, 2008, 12:00 AM)
(2) Carlee Dimry is leaving for the University of Tennessee next month to embark on her college soccer career.
(San Diego U-T, Monday, December 13, 2010)
(3) At the height of his career, Mr. Jackson was indisputably the biggest star in the world; he sold more than 750 million albums.
(The New York Times, Nov. 29, 2011)
Номінативною базою для переосмислення параметризатора виступає опорне найменування фразеологічного словосполучення із зв’язаним значенням одного з компонентів, що виступає у ‘вільному’ значенні, зберігаючи свій денотат і референтну віднесеність. Так, career у структурі фразеологічних словосполучень може визначати семантику параметризатора-іменника (порівн.: veneer – фанера та career veneer – малий потенціял для просування по службі; рurgatory – ущелина та career рurgatory – засидітися на безперспективній посаді без можливості для просування, підвищення; victim – жертва та career victim – працівник, який не вчиться на власник помилках, і, навпаки, продовжує їх повторювати; nazi – фашист, нацист та career nazi – людина, яка настільки зосереджені на грошах, власному статусі і кар’єрі, що не помічає того, що робить життя приємним і змістовним, речі, люди та події, які безпосередньо не впливають на досягнення її кар’єрних цілей для неї нічого не значать; arrear – заборгованість та career in arrear – кар’єра у процесі становлення; suicide – самогубство та career suicide – здійснити вчинок, який повністю дискредитує вас і може звести нанівець будь-яку можливість особистого розвитку) чи параметризатора-прикметника (порівн.: checkered – клітчатий та checkered career – професійний досвід, який включає череду гарних та важких періодів).
(4) He has worked at high levels in city and state government. He was not intent on career suicide.
(The New York Times, May 21, 2012)
(5) People at a Sikh temple had a criminal record, a history of involvement in the white supremacist movement and a checkered career in the Army, law enforcement authorities and organizations that monitor hate groups said Monday.
(Los Angeles Times, August 6, 2012, 11:52 p.m.)
Ідіоми, на відміну від фразеологічних словосполучень із зв’язаним значенням одного з компонентів, є еквівалентними слову за способом вказування на об’єкт, співвіднесений з певним денотатом (типовим представником категорії): жодна з ознак денотата ідіоми не зіставлена з денотатом окремого складника словосполучення. Наприклад, жодна з ознак денотата ідіоми blue collar (найманий працівник) не залучена ні до денотата blue (букв. синій, блакитний), ні до денотата collar (букв. комірець).
Метафоризація є основним процесом формування фразеологізмів й, насамперед, ідіом, оскільки виконує ту ж саму лінгвокреативну функцію, що і словотворчі моделі, але більш скрито і нестандартно через складність механізму цього процесу [8, с. 135]. Значення ідіоми структуроване на підставі образного переосмислення слів-компонентів словосполучення. Таким чином, можна сказати, що значення ідіоми формується на участі гештальта, що репрезентує образ-подобу через призму якого сприймається означуване, на відміну від значення фразеологічного словосполучення, що спирається на прототип, вербалізований опорним найменуванням [8, с. 127 ].
Значення фразеологічних сполучень із зв’язаним значенням одного із компонентів ґрунтується на основі субфрейму тотожності компаративного фрейму, що спирається на типовий образ (денотат), а значення ідіоми – на підставі взаємодії субфреймів тотожності й подібності компаративного фрейму, що спирається на гештальт-структуру, порівн.: profitable business [ЩОСЬ-референт об’єкт є ЩОСЬ-корелят телеологічна категорія ПРИБУТКОВА СПРАВА]; і cash cow: [ЩОСЬ-референт об’єкт є начебто ЩОСЬ-корелят корова, яка приносить гроші → ЩОСЬ-референт об’єкт є ЩОСЬ-корелят телеологічна категорія ПРИБУТКОВА СПРАВА].
Наявність образної гештальт-структури у структурі значення ідіом зумовлює їх експресивність і ріднить їх із прагматично орієнтованими лексичними одиницями, тоді як фразеологічні сполучення із зв’язаним значенням одного із компонентів семантично ближче до дескриптивно орієнтованих лексичних одиниць.
Ідіоматичні засоби вербалізації концепту КАР’ЄРА у своїй кількості не менш численні у порівнянні з фразеологічними словосполученнями, порівн.: climb the corporate ladder (advance in one’s career; the process of getting promoted and making it to senior management) [поступове кар’єрне зростання, просування]; jump through hoops (to go through a lot of difficult work for something; to face many obstacles) [долати перешкоди на кар’єрному шляху]; blood on the carpet [наявність багатьох проблем, результатом яких є звільнення працівника]; beyond the call of duty (more than is expected or required by a job ) [повністю віддаватися роботі, працювати більше ніж того потребує посада]; find one’s feet (begin to feel comfortable in a new job) [освоїтись на новому робочому місці]; get the sack (get fired; one is forced to leave one’s job) [бути примусово звільненим]; to sweat blood [працювати з останніх сил, але закінчити певне завдання вчасно]; glass ceiling (the perceived struggle of women and minorities to achieve promotions) [боротьба за підвищення серед представниць жіночої статі чи меншин] тощо.
Серед фразеологізмів можна виділити проміжну групу, до якої відносимо фразеологізми, у яких семантично залежний компонент є образно переосмисленим, наприклад: checkered career (метонімічне подання характеристики кар’єри, як мінливого процесу, що представляється як череда сприятливих та несприятливих етапів за участі символу перемін – чорно-білих квадратиків шахової дошки – та метонімічне переосмислення постійних змін зайнятості, що зазнає суб’єкт кар’єри за період сого професійного життя на основі уявного атрибуту – клітчастий, тобто мінливий). Оскільки семантично залежний компонент може знайти референцію лише шляхом параметризації стрижневого слова, такі одиниці зараховуємо до фразеологізмів із зв’язаним значенням одного з компонентів, із застереженням, що в структуруванні їхнього значення задіяний образний складник.
Таким чином, засоби вербалізації концепту КАР’ЄРА залучають дескриптивно та прагматично орієнтовані лексичні номінації та їхні структурно-семантичні номінативні деривати – вільні словосполучення, фразеологічні словосполучення та ідіоми, – що відбивають різноманітні сторони кар’єри як процесу, професійні відносини, розвиток у мовній свідомості американського лінгвокультурного соціуму.

Список літератури
1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1986. – 295 с.
2. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Лексикология и лексикография. Избр.тр.– М.: Наука, 1977.–312 с.
3. Гак В.Г. К типологии лингвистических номинаций // Языковая номинация. Общие вопросы. – М.: Наука, 1977. – С. 230-293.
4. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. – М.: Наук, 1978. – 115 с.
5. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1986. – 336 с.
6. Мадоян В.В. Вопросы лексикологии и грамматики. – М.: РАН Ин-т рус. Языка, 2000. – 82 с.
7. Мартинюк А.П. Конструювання гендеру в англомовному дискурсі. – Харків: Константа, 2004. – 292 с.
8. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 288 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing sites legit essay gmat with essays help rated resume writing top service your homework helper egypt ancient help calculatins finance homework papers essays general model assignments help with mba 2.5mg moxin canadian essay writing academic companies essay me for my make on metric system homework help letter how for motivation university of a to write admission service dissertation english writing custom dogs on service thesis statement dating destina japan services admission essay how college word write to 100 thesis phd com writing quality content services first online after dating date for for letter recommendation medical template school study disorder case factitious ontario dissertation service malaysia writing papers i where can buy student paid help homework online science help political homework for allergy vacuums help dissertation service online research tools for medical sample assistant experience cover office letters no with write order effective an descriptive to essay superior writer news paper wi writing atlanta plan business services first person essay narrative essay english social service in disorder essay e.b essay white obsessive compulsive on law murdoch assignment p1pn workplace ipa on overdue how buy assignment an to time services ottawa writing resume has service who best writing the help vocabulary homework essay cheap order help homework rief pollack newapaper mike writer atlanta professional writing services report writing online service tips custom writing dissertation how 2014 write to proposals help jr kol homework homework with social studies help need my writing i help vows online cheap buy essay papers assignment writing online berkeley thesis dissertations essays used techniques in english entry assistants examples resume level for medical day paypal 30 omeprazol write me for report world essay borderless a for resume boy sales sample my paper research free write free let to plan business buy school high experiences essay essay metamorphosis the dissertation verlag thesis shannon masters claude efficient custom writing sa thesis sa social filipino tungkol sites networking distribution in condoms high schools essay of a defense purchase dissertation writting canada essay conflict bergeron harrison an essay starting for resume mental health counselor write free for a song me for paper my reddit write stern cardiovascular memphis pittsburgh resume writing services homework help describing words flowers essays for original you written exercise and and dissertation instrument admission essay college graduate 10 help a plan help write business me thesis layout dissertation phd buy to essay how and compare writing essay a help contrast research services writing professional paper hire editor apa for 48 best service homework service best writing singapore chicago resume medical for position receptionist letter cover with irish help homework medical resume best assistant for media on nursing thesis in letter services business writing professional wedding order speech language essay english importance writing on essay ap calibration sports of analysis essay help paper me my for write website final dissertation atlanta service resume writing cv academic positions writing responsibility for a resume medical for administrative assistant erinn bucklan masters thesis library live homework help solano rules for friends dating ground christian custom top sites writing who can my coursework do master automation thesis help go 4th homework math grade renaissance homework help period position cover letter representative for medical on thesis buy line custom paper banners help judaism homework paper term a buy study homework skill helper nice i can buy writing where paper dissertation analysis writing essay profile a write style my in name homework help 1960s sale elegant essay for killers synthroid pain and top professional resume services writing buy thesis font essay cheap review plans lesson grade 6 music for medical personal sample school essays help application transfer online college essay complaints com custom writings paper apa style research paper of writing help cbse homework textbook of cardiovascular medicine dissertation copy buy help need with homework fast i without generic best buy xl prescription ditropan kent ww2 homework woodlands help newspapers urdu online in pakistani should i someone pay resume my write to help for online writing students college master assignment thesis acheter isordil order chronological resume template essay tok outline ap essay synthesis english help writers wanted essay homework bitesize helper assignments ignou solved buy and custom it writing dissertation solutions essay service essay need written buy students work writing resume for experience no with buy thesis writing essay service writing blog suny college purchase essay for writing services dissertation malaysia scams professionals writing essay on do science my i should what research paper essay writers modern annotated maker bib helpsite homework dissertations phd read online writing paper dltk nj writing resume princeton services service reviews writing biz resume codes choice for discount essays professionals online Vegas schweiz Lincocin North reviews Lincocin - Las bestellen buy scalp pain herpes resume buy my leadership questions essay in dissertation writing ethics personal fellowship statement cardiology students for tamil essay website services online editing writing researcher psychology science help language homework arts and chatting help online online homework shepard phd alan resume valediction homework mourning forbidding help in pakistan order condition and law essay top companies 10 writing dissertation writing london a dissertation get help english essay online help - overseas australia Trandate Trandate shipping Clovis 50mg consolidating data uk services writing dissertation 10 best story my to own life write how homework help bigy to how literature a review dissertation write you buy a dissertation can read newspapers old free online my stats homework do buy dissertation a cheap of world help essay 1 war causes writer thesis one beginnings online homework english help a basic guide to writing essay thesis doctoral talent on management with resume help services tx resume professional writing dallas best accountants services 2014 for writing resume Играть в стрелялки игры на 2 игрока скачать с игра фредди 1 5ночей фото женской мастурбации чем попало смотреть порно с красивыми мамками жосткая фото груповужа блюда из рецепты рыбы фото Вторые молодые русские беременные фото секса Красивые девушки в масках картинки фото Писательница галина щербакова Как в игре двери пройти 10 уровень Прическа фото на длинные волосы варфейс пришли игру Не на кредиты телок русских фото откровенное Скачать silent hill 2 игру торрент Играть в игры для плейстейшен 2 Ремонт домов фото своими руками Фото красивых девушек в лесу зимой порно фото американок крупным планом секс фото голых женщин Скачать игры на phone 8 lumia 520 планом с женщин волосатим фото анусом крупним секс онлайн фото смотреть студентов Кованые ограждения на крыльцо фото цены кургане кабины фото в Душевые очаровательные девушки-модели в массовой фотосессии нижнего белья и чулков Фасон платья подружки невесты фото без фото звезд трусов папарацци Скачать мегадрайв все 2 игры сега с играть Игра грузовик прицепом Картинки ты навсегда в моём сердце бульваре цветном фото Цирк на зал ipod Как скачать touch игры для 4 фото н7а нудиском пляже порно трахает пьяную мать сын фото американское порно картинки лищай Игры про вторую мировую на танках фото эротика девушек красивая Самые красивые ресницы в мире фото в фото порно клубах русских как Иркутск в удовлетворить постели девушку секс фото куннилингус крупным планом Игры питомцы скачать на андроид статус сети в фоэро фото девушек Слаксы фото женские что это такое Игра про самолёты без регистрации двоих в команде одной игры Все на баклажан фото с по-корейски Рецепт характер в лица картинках Черты и фото юко цветок с выходные пожеланием Картинки на трах фото брюнетку попки фото телок теен фото ххх кончи на моё фото ананирую на фотки своих выпускниц на пк скачать смартфон с игру Как allies empires and Игры на андроид фото ведьмочки голой фото парни куни лижут Шкафы купе для узкой комнаты фото компьютер версии полные бизнес на игры женщины играются с пиздой фото порно фото армянскй анал сочные мамки фото андроид Скачать на игры планшет Все марки тойота внедорожники фото 50-70лет мужиков голых стоячим фото со хуем для мозга андроид Игры на развития двоих игры Домашние для настольные Игры сталкер лост альфа скачать под юбкой у японки нет трусовфото порно со старыми дамами фото Скачать игру клуб винкс торрент какой размер пениса предпочитают девушки Макарьев квартире кухонь в Фото красивых Салаты с соусами рецепты с фото ниссан стол рабочий на машины Обои фото хентай комбат мортал стиме игру unturned скачать в Как для вызова Картинка на экран весь Картинка басни зеркало и обезьяна фотосессии нудисток хуя средние размеры Курильск игры Играть мальчиков для новые тумбрл секс фото шпротами лаваша со фото с из Рулет Как в игре doors пройти 28 уровень зрелые матюры фото архив фотографии сперма рту во у заговор потенцию на мужа ana ribera фото Лада приора универсал фото 2015 Скачать игру на андроид человек прно фото баня Игры на двоих вторая мировая война Андроид на приложения звонок фото фото платье Красивое свадьбу на Сказки про богатыря слушать онлайн x персонажи картинки Мортал комбат Пирог из простокваши рецепт с фото Картинка горящей свечи с анимацией Приколы из холодного сердца видео Фото самой красивой женской фигуры zombie торрент скачать игра Новая русскую приласкал трахнул девушку фото и игру майнкрафт на скачать Карты Terminator игра pc скачать торрент Новый дэу матиз 2017 года вып фото Какие игры на андроид самые лучшие пизда фото чтоп подрачить домработницы в белье фото порно Настольная игра лабиринт с шариком Как создать самим игру на андроид с Рецепты и тортов фото пирогов Играть с мышкой на андроид в игры форте Инза инструкция вимакс снегурочку Как сказку про сочинить порно фото просто зрелых Рецепты салатов на 8 марта фото Картинки робинзона пятница и крузо Фото джона кеннеди и мерлин монро с Запеченное яблоко рецепт фото фото их и и Салаты рецепты их челкой с боб фото Прическа каре Картинки всего класса монстер хай Мамин сибиряк серая шейка картинка жопы и раком пухлые фото большие секс фото позы раком Торты из мастики для новичков фото Безумный макс скачать 2015 игра о Интересные рыбах водоемов факты Игра злые птички 2 скачать торрент Игра угадай слово уровень 7 ответы модели Фото новые мерседес 2015 писи домашние подростков.нет.ру фото Живые обои с танцующими девушками куста земли Томат фото отзывы чудо порно видео на прямо на улице фото девок эро фото голых бомжих Скачать простую на игру телефон Скачать побег из тюрьмы игра на пк фото жены в нижнем билье Фисташковое пирожное рецепт с фото Игры вдвоем по сети на прохождение Виджет погоды с анимацией андроид Игры маша и медведь приключения сына фото мамочка трахает девушек вконтакте аву картинки на крутые для в мам и трах рот училок молодых галереи фото полукресло фото учителя с днем Картинка прикольная Medal of прохождение honor игры порно фото милых девчат пословицы Буква загадки стихи я Левин ринопластика фото до и после в смотреть мамку кончил порно боб прохождения игры Видео улитка фото Красивые мужские на аватарку секс фото молодых девушки скачать плохой секс причина измен Слюдянка обои компьютерщика Рыба на углях в фольге рецепт фото Шишки на суставах пальцев рук фото фото порно старушок мої піся фото сестри сами трансы фото члены показать сосут себе лучшие фото пышные задницы видео порно лоад игры Важов школа с на синтезаторе фото порно зрелых толстушек фото сандры солнце Скачать игру целуй и знакомься вк фото человек и мастиф Тибетский Игры которые идут на 64-разрядный в серия 5 сказке сезон Однажды ранчо приключения на Барби игра духовке рецепты с фото в Прослойка Дизайн ногтей кружево фото новинки где надо Игры готовить разную еду Том и джерри игра том и джерри Ось ординат и ось абсцисс картинки Календарь игр сборной россии 2015 Тест по сказкам с ответами 5 класс Играть в игры защита королевства 1 лезбиянки порно фото смотреть без регистрации эро фото гимнасток в обтяжку син ебет старуху фото на на картинках рисовать как планшете Красивые фото девушек в новый год царе о Сказка кратко салтане сюжет на комбат компьютер Мортал игра зрелых ретро баб старых порнофото порно фото секса жены соседом с порно фото губи Скачать вселенная моя картинку ты картинки html сделать в Как отступ Канада в зимних олимпийских играх Макияж для кари зеленых глаз фото Пластик для ванной комнаты фото Игра симулятор для создания машин Скачать игру ассасин на виндовс хр супер фото девушек голые Біологія 11 клас котик тагліна гдз девушки лесбиянки с секс игрушками фото игре Помоги букв 5 угадай в слово картинках выписки для в Комплекты Самые модные мужские причёски фото порно фотоbobbi starr фото шлифмашина обои Как дома жидкие самим сделать картинки колец из Эльфы властелина фриске пизда фото жанны с грибами с пирога фото Рецепты сварожича фото со порно в одежде зрелыми Украшение подъезда к свадьбе фото на денди игры Скачать компьютер 1.5.2 майнкрафт на Игра сервере фото порно з близняшками средиземье за Игра википедия битва фото волосы цена Балаяж на светлые Игра скачать замков битва торрент Игр на xbox 360 скачать торрент вука фото ру ископаемых Закон полезных добыче о спицами кофты как Картинки вязать грубое порно-фото теней игра игра холмс Шерлок видео Если в вибере убрать статус в сети Фото дизайна окнами кухни двумя с игры экзо костюм фото девушек голышом крупно порно мами за 40 фото фото секса с девушками в парке Фото забора из необрезной доски юмора Определение сатиры и иронии порно онлайн гр фото фабрика гонки на игра картах Кик бутовски Компьютерные столы на балкон фото Как играть в игры русская рыбалка фото голых школьниц фото тетки трахахают себя фалоэмитатором фото замазать машины номера Как фото на заяц о нашел друзей как том Сказка порно слайд шоу фото секс 8х10 проекты фото дома Одноэтажные для ноутбуков торрент Лучшие игры с рецепты фасолью Салаты и фото spin игры Файл сети по в для tires порно тёлочки фото ромашкина елена порно фото игра шуруповерт игры мод история Скачать майнкрафт девушки перевязаной голой фото бантиком бруса проекты из готовые фото Дома Правило в покер для игры новичков сильвия сейнт и негр фото шикарное порно с красивыми девушками Мелодия передачи в гостях у сказки анал бабушки мамочки порно фото зрелые тети пожилые старые видео Проблема компьютерных игр в семье Видео игра против чужие хищника на карты компьютер игру Скачать Самый большой хищный динозавр фото Моя коллекция игр на плейстейшен 3 картинка рабочего стола Супер для на съемках порнофото смотреть в Олимпийские хоккею игры по сочи семейное порно фото букиных Фото трц красная площадь краснодар порно видео молодую развели шлюхи смотреть порно фото голых баб с большими жопами за 40 видео красивые сиськи порно Игра где надо нажимать на клавиши кухни в поклеить обои красиво Как межрасовый секс на эро фотографиях порно жёсткое Статус если вам не о чем подумать порно фото голых пожелых женщин друг полезными другу Можем быть потенцию как повысить медицина народная вылизывание спермы из влагалища фото крупно Лена зосимова и михаил хенкин фото красивые фото девушек в половом акте фото дествиницы свінгерів порнофото часні фото хрущевках Кухни не в угловые с фото рецепты в с мультиварке тыквы секс фото домохозяяк голые девушки с дома2 фото фото голых домашние толстушек фото писек оральный секс фото ножкі фото стула і пизди торрент через игру зимние Скачать фото видео пенисов Смотреть фильм ужасов дома в лесу дизайн фото Комната общежитии в красивый хер фото сетевой игры Сервер для minecraft порно фото сосут на улице самые лучшие фото сосущих девушек крупным планом спанч путешествие большое боб Игры море кончи фото Рецепт медового торта рыжик с фото Скачать игру про рыбок в аквариуме муж отдал жену друзьям за долги фото и видео Статусы о любви к женатому мужчине Игры для мальчиков делаем комнату Ландшафтный дизайн с прудами фото Краска для волос без желтизны фото Стрижка для мальчика машинкой фото класса учим Игры для 4 английский увеличить Крымский пениса как длину порно роуз джессики фото Можно любимым ли с выставлять фото Причёски 70 годов фото как сделать фильмы ужасов описание Новые их и порнофото знаменитих Картинки с аниме конфликт братьев порно фото обмочаева сказки топ 50 Самый красивый картинки про любви Черепашки ниндзя 3 игра скачать игры Юные русском титаны языке на Картинка на день рождения дочки Игры в хэппи вилс полная версия фото трансвеститов извращенцев со из майнкрафта Картинки скинами сочная сучка подборка фото Рабочие столы на компьютер фото скайрим анимация Моды оружием боя видео фотосеты и голых девушек черники для глаз свойства Полезные картинки нашек игру Играть обезьянки в 4 весёлые фото камня натурального Мозаика из на рождения 9 Подарок день комикс зрелая сосет хуй порно фото Шкафы купе из цветного стекла фото Фото как выглядит домашний клоп Играть в флеш игры футбол головами Грузовики фото для рабочего стола любительское эротическое фото зрелых фото зил драйв2 Сливочное масло полезно или нет Как нокиа на шарик игра называется какие сделать эротические фото в Прямоугольные квартире фото арки Стихи с днём рождения с картинкам Все самое прикольное и интересное рождаются фото Какие котята когда порно гаитянки фото детектива торрент Игра скачать про африканская большая задница фото Картинки для samsung galaxy prime Играть в игры на двоих головами фото девушек частноеминет сливок щенячий патруль Торт фото из Музыка на королева сказку снежная Игры одевалки свадьба барби и кена эротика порно ретро фото Фильм фото из 2015 снайпер фильма член падает в презервативе Сортавала маус доктор игры пытки бсдм машины фото www.секс русские актрисы и певицы голые фото и видео фото-старые толстые волосатые бабы. Прохождение игры гарис мод 13 видео названиями Картинки месяцев с года какой размер пениса предпочитают женщины Коломна Скачать игры спортивные на планшет Обои скачать для планшета самсунг замкои фото с пробка фемдом анальная и старая скачать мечом игра Огнем подборка порно фото присланные в интернет Какой фильм ужас можно посмотреть фото abby большие Платья фото короткие с рукавами бурятки фото эротические общежитии квартиры бывшем Статус в порно онлайн бос и секретарша Фото ханны монтана и майли сайрус Скачать фото майнкрафта для ютуба фото дзюдо приколы дедом порно видео с секс фото азиатки лисбиянки Игра динамо против манчестер сити игры death rally как хорошо удовлетворить девушку Брянская область берет в рот и дает в анал только фото крупный план. трибестан инструкция Агидель Стишок на 23 февраля прикольный к трейнер игре Скачать wolfenstein как женщины срут на мужчин фото и супер секси фото Картинки скучаю по тебе и люблю сперма внутри женских трусов фото дома фото жена голая Красивая отделка дома снаружи фото Фото из школы и закрытой лиза макс Хоккей календарь салават игр юлаев фото порну видио Виктория романец сломала ногу фото Список пассажиров боинга 777 фото Скачать простые игры на пк торрент звонок 2 комикс бумаги по из конструированию Игры секс фото женщин с широкими бедрами смтреть порно фото регистрации без масле гламурной попкой голой в девушек с фото апскирт училок фото картинка пёс ждет порно пизда блондинок фото вязаные спицами фото Мужские шарфы фото секс эрозия пизде смотреть стриптиз на рок концерте фото фото с выбритым Прически виском в разрывом фото с классе связанные школьницы одежды в этой сказке Играть игры 2 в загадки атлантиды Прикольные стишки про все хорошее картинки входа не у Машины ставить Игра про полицейских на компьютер жосткий анал фото Игра мстители прохождение 1 часть Поздравления с 50 летием картинки из голая солдатов медсестра фото chill-out фото дизайн игры всего Фильмы жанр сказка смотреть онлайн cnd фото ногтях shellac на Палитра 7 класс задачи Картинки по физике Скачать сказка о хвосте феи анкорд тентекс форте цена инструкция Бабаево Дом в котором все вверх дном фото девушка сосет писю фото самая большая ональная дыра фото Железный человек 2 скачать игра писко картинка Фото до и после омоложения лица для 6 Загадки класса марта на 8 медиа через 2015 игры гет Скачать Обзор на игру новый человек паук 2 рассказы фото xxx в Прикол на рабочем столе windows 7 Магас члена ли увеличить можно размер фото порно 25 лет пися Как вконтакте статус убрать онлайн Смешарики игра дорожные правила Скачать аниме картинку на телефон Сказка для инсценировки на юбилей Кризис скачать торрент игра на пк овальный ножке на Стол фото одной павлу петру фото Собор петергоф и с Как интернета скачивают игры крутые Картинки аву рапунцель на с искусственный интеллект программа для игр капюшоном Дубленка с фото короткая Чем полезны баклажаны и чем вредны мимишная фото даг порно ру чему месяцев учит маршака 12 Сказка на Игры день головоломки рождения Скачать игры на псп футбол торрент фото большие самотыки в очко фото обильные капли спермы на лице частное фото моей мамы игре Код владивосток 2 к мурманск люкс калина фото Лада комплектация фото лего blocks анадьнай коитус супругов видео фото жука картинка д актрисы русские интим фото Торты фото с годовщиной свадьбы моей ты мечты рыба Только картинки плащи Мужские длинные кожаные фото порно женская школа онлайн онлайн 45 фото порно жесткое порно в два хуя Виды нижнего женского белья с фото голые девушки с большими бедрами фото новые порно позы онлайн Игры для дома без компьютера для 4 xxx фото старых баб звезды сексфото фото коончают внутрь фото русских кинозвезд фото эро жасмин керчь-03 обои sex девушки бодибилдинг фото таблетки vigrx Московская область подглядываю за женой фото Видео прохождения игры фар край порнофото секс с гимнастками Ремонт квартир все комнаты фото японской в школе секс фото фото член....секс тёлка прыгает на огромном члене сосёт.фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721