НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано вплив державних запозичень на розвиток вітчизняної економіки. Запропоновано шляхи вдосконалення боргової політики України в контексті інвестиційного стимулювання пріоритетних галузей господарства.

Ключові слова: боргова політика, державні запозичення, державні інвестиції.

В статье проанализировано влияние государственных заимствований на развитие отечественной экономики. Предложены пути совершенствования долговой политики Украины в контексте инвестиционного стимулирования приоритетных отраслей хозяйства.

Ключевые слова: долговая политика, государственные заимствования, государственные инвестиции.

The impact of government borrowing on the development of domestic economy is analyzed in the article. Ways to improve the debt policy of Ukraine in the context of investment promotion priority industries are offered.

Keywords: debt policy, government borrowing, government investments.

 

Постановка проблеми. Протягом останніх років державні запозичення використовувались переважно для фінансування поточних потреб Державного бюджету України і в меншій мірі стимулювали розвиток вітчизняної економіки. Це зумовило різке накопичення державного боргу України і підвищення боргового тиску на державний бюджет та суб’єктів господарювання України. Оскільки саме капітальні інвестиції є одним із найважливіших чинників економічного розвитку держави, то постає необхідність вдосконалювати вітчизняну боргову політику в контексті інвестиційного використання державних запозичень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В економічній літературі питання державних запозичень досліджували провідні вітчизняні та зарубіжні вчені. Серед них такі відомі економісти, як Р. Барро, Дж. Б’юкенен, М. Вестфален, Дж. Кейнс, А. Лернер, Ф. Модільяні, Ш. Ойя, К. Рей, Д. Рікардо, Ж. Сей,  Дж. Стігліц, М. Стоун та ін. Проблеми впливу державного боргу на стан економіки України та функціонування державних позик на ринку капіталу розглядалися в працях вітчизняних вчених: В. Андрущенка, О. Барановського, З. Варналія, Т. Вахненко, О. Гаврилюка, В. Гейця, М. Єрмошенка, Б. Кваснюка, Г. Климка, В. Козюка, В. Колосової, С. Корабліна, В. Корнєєва, Г. Кучер, В. Лагутіна, В. Лісовенка, І. Лютого, С. Льовочкіна, В. Міщенка, Л. Новосад, В. Суторміної, І. Чугунова, А. Чухна та ін.

Необхідність подальших наукових досліджень у даному напрямі зумовлена потребою пошуку нових шляхів використання державних запозичень для позитивного впливу на фінансово-економічне становище України.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів вдосконалення боргової політики України в контексті інвестиційного стимулювання вітчизняної економіки на основі вивчення практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Боргова політика являє собою цілеспрямовану та взаємопов’язану сукупність заходів держави, щодо раціональної та ефективної мобілізації, розподілу, використання та повернення державою запозичених фінансових ресурсів,  яка має за мету сприяти сталому соціально-економічному розвитку та фінансовій стабільності держави.

Одною з найважливіших прогалин вітчизняної боргової політики є необхідність створення боргової стратегії, зорієнтованої на розвиток національної економіки, її економічне зростання. Проте на сьогодні залучення державою коштів на кредитній основі відбувається, переважно, з метою фінансування поточних, а не капітальних видатків. Крім того, погіршує ситуацію той факт, що реалізація навіть невеликої кількості інвестиційних проектів у багатьох випадках не забезпечує досягнення поставленої мети та супроводжується порушеннями та відхиленнями. Так, за оцінками О. О. Прутської., за період співпраці України з Міжнародним банком реконструкцій та розвитку та Європейським банком реконструкцій та розвитку анулювання проведені по 13 проектах в результаті чого для економіки України втрачено понад 400 млн. дол. США [3].

Тобто існуюча система використання державних запозичень не створює умов для реального впливу державних запозичень на економічне зростання та інноваційний розвиток вітчизняної економіки. Цей висновок підтверджується порівнянням темпів приросту ВВП та темпів приросту державного боргу України за 2008-2010 роки (рис. 1).

Як видно з рисунка 1, незважаючи на певні позитивні зміни у 2010 році темпи зростання державного боргу значно перевищують темпи зростання ВВП.

 Порівняння темпів приросту ВВП та темпів приросту державного боргу України за 2008-2010 роки

Рис. 1. Порівняння темпів приросту ВВП та темпів приросту державного боргу України за 2008-2010 роки, %

На сьогодні, оцінити реальний обсяг запозичень, що спрямовуються на цілі бюджетного інвестування економіки України, не видається можливим. Оскільки державна програма запозичень, яка затверджується разом із законом про державний бюджет на відповідний рік, не містить детальних напрямів використання ресурсів від розміщення ОВДП та ОЗДП. Більш конкретною є інформація щодо фінансування проектів розвитку за рахунок пільгових кредитів МБРР і ЄБРР, які відбуваються на умовах самоокупності та обов’язкового внутрішнього співфінансування. Результати реалізації проектів розвитку свідчать про низьку ефективність бюджетних інвестицій. Це підтверджує рівень повернення позикових коштів по гарантованих кредитах — 15 % із їх загального обсягу [3].

Все вищевикладене дозволяє зробити висновок, що в Україні державний кредит поки що не перетворився на постійне джерело фінансування інноваційних змін в економіці і прискорення соціально-економічного розвитку, а має більш «споживацьке» поточне використання. Перетворення державного кредиту на вагомий важіль трансформаційних змін в економіці є першочерговою задачею.

Враховуючи припущення про лінійну залежність впливу капітальних інвестицій на ВВП, ми сформували однофакторну лінійну регресійну модель, на основі методу найменших квадратів. Графічне відображення та модель залежності обсягу ВВП України (ВВП) від капітальних інвестиції (КІ)  представлено на рисунку 2.

Значення коефіцієнтів кореляції та детермінації достатньо близькі до 1, що свідчить про наявність досить суттєвого лінійного зв’язку між темпами зростання ВВП та темпами зростання капітальних інвестицій.

 Економетрична модель

Рис. 2. Залежність ВВП України від капітальних інвестицій в економіку

Відповідно до розробленої нами моделі, щорічне зростання капітальних інвестицій на 15 %, призведе до зростання ВВП на 20,24 %.

Державні боргові запозичення, як внутрішні, так і зовнішні, здатні позитивно вплинути на всю економіку країни, тільки якщо вони будуть спрямовані на вирішення стратегічних завдань радикального підвищення ефективності використання інтелектуального і кадрового потенціалу України на шляху переходу від сировинного до наукомісткого розвитку, а саме:

 • Підвищення природо-ресурсного потенціалу України шляхом реалізації комплексу економічних, правових та організаційних заходів, які стимулюватимуть природокористувачів вести діяльність щодо відновлення (розвідки та освоєння) запасів корисних копалин в обсягах, що перевищують обсяги їхнього видобутку та експлуатації.
 • Розвиток енергетичного потенціалу і переведення країни на енергозберігаючий шлях розвитку. Вирішення цієї задачі дозволить зняти обмеження для швидкого економічного зростання та знизити енергетичну складову у вартості товарів та послуг. Це, в свою чергу, зменшить обсяги критичного імпорту та потребу у іноземній валюті, відтак полегшить обслуговування зовнішнього боргу.
 • Покращення системи технічного регулювання, адекватної особливостям національної економіки, та забезпечення відповідності продукції українського виробництва світовим стандартам безпеки і якості. Це стане важливим чинником підвищення конкурентоспроможності продукції та нарощування високотехнологічного експорту, а також зниження залежності від імпорту ряду товарів.
 • Підвищення конкурентоспроможності транспортної системи України і реалізація її транспортного потенціалу. Інтеграція України до світової транспортної системи здатна за рахунок реалізації її транзитного потенціалу суттєво збільшити експорт транспортних послуг. Створення і розвиток на території України міжнародних транспортних коридорів обумовлює необхідність модернізації і будівництва нових морських терміналів, удосконалення системи управління рухом, обробки і розподілу вантажів, здійснення комплексної модернізації автодорожньої та залізничної мережі, що традиційно є сферою для здійснення державних інвестицій.
 • Розвиток людського капіталу шляхом вдосконалення умов праці для провідних фахівців різних галузей народного господарства.

Приймаючи рішення про обсяги і доцільність державного кредитування інвестиційних проектів, уряд повинен розраховувати окупність конкретних проектів, не забуваючи про загальновідомі принципи кредитування, серед яких платність і цільове використання кредитних ресурсів.

Надзвичайно важливим є підвищення віддачі від державних інвестицій. Це потребує реалізації таких ключових завдань:

 • оптимізація та скорочення переліку державних цільових програм, узгодження обсягів їх фінансування з обсягами фінансування бюджетних програм у розрізі головних розпорядників;
 • складання проекту інвестиційного бюджету на середньострокову перспективу (3—5 років) та його узгодження із основними параметрами середньострокового бюджетного плану;
 • застосування методології аналізу «затрати-вигоди» до всіх без винятку державних інвестиційних проектів із розвитку фізичної інфраструктури, забезпечення прозорості методики вибору об’єктів інвестування та розробки комплексної системи моніторингу та контролю виконання бюджетних інвестицій;
 • розробки економічних критеріїв для виділення бюджетних інвестицій в залежності від: ступеня завершеності, можливості співфінансування з інших джерел, масштабу утворення міжрегіональних вигод, міри комерціалізації результатів інвестицій, можливості економії на масштабах виробництва, рівня економічного розвитку регіону тощо [3].

Висновки. Пріоритетним напрямом боргової стратегії України повинно стати використання державних запозичень є інвестування з метою розвитку вітчизняної економіки. Перевагу при інвестуванні потрібно надавати розвитку прородо-ресурсного потенціалу, розвитку виробничої інфраструктури, а також наукомістким та трудомістким проектам, які забезпечать високий приріст доданої вартості, і як наслідок пришвидшення темпів зростання економіки. Проте, важливою умовою реалізації цієї цілі повинен бути суворий контроль та регулярне звітування за використанням державних коштів.

Література:

 1. Бюджетний кодекс України, прийнятий Законом України № 2456-VI від 08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://www.zakon.rada.gov.ua
 2. Гальчинський А.С., Варналій З.С., Майстришин В.Я. та ін.// Особливості та пріоритети боргової політики України.  – К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 2004. – 110 с.
 3. Прутська О.О., Гарбар Ж.В., Губанова Л.І. Управління державним боргом: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 216 с.
 4. Державна казначейська служба України. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua.
 5. Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 6. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ibser.org.ua
 7. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speech help writing graduation services paper writing college term dissertation pages order dating izbori man 2015 help analysis need essay an writing i dissertation format umn services resume professional edmonton writing uk statistics dissertation new online and dissertations theses platform writer google essay internship resume engineering of police in essay order law role maintaining on and for paper sale town cape buy without Tentex online buying - prescription Tentex online Royal Naperville Royal newcastle resume writing services d3 vitamin vegan for undergraduate coursework medical school help hotline essay help science homework uk research paper writing effective letter hiring manager cover to sample agreement writing services job description for medical receptionist essay reviews writing company sites help homework buy review literature online your primary report writing help five using write order chronological paragraph sentence a about animals essay medical research using for argumentative pakistan in online assignment writing jobs homework rationing primary ww2 help do admission college my essay law assignment help corporate for admissions law school sale essay essay help 911 homework my online do for me homework physics help quest cancel help homework chegg services writing scientific article help homework life hacks reit trust grantor g letter definition liquidating hypothesis example order natural in resume store online pickup order animal farm research paper advice on terramycin does caffeine your blood raise pressure for cover assistants office letters medical writing thesis cereno essays benito guide help river homework keynes the future essay english dating app sympatia live help tutor homework headline sales marketing and resume for dissertation alec couros college final paper to where due a purchase project final dissertation year order online quilling paper india past biology papers ocr online gcse work future thesis phd grading sat essay unknown letter manager cover hiring services dissertation in writing zoo singapore dissertation posie dissertation administratif exemple droit phd hr thesis miss admissions essay ole name brand caps cernos letter experience cover no template for with sales assistant my uk dissertation help write help institute art application essay binding service ucl thesis really crazy was essay hamlet essay american imperialism benefits buying essay 1 of cheap online essay college with college essay help irish help essays with mail without Lamprene order Lamprene best prescription buy 1103 100 studies disorder narcissistic case personality writing chronological essay order write dissertation methodology my buying seroquel writing service essays college symbols name japanese to my in write how de aldara cordoba fernandez writer essay free services and gas oil writing resume essay help discuss support wa bellingham group cancer prostate service essay sydney writing for cover sample letters sales evoque for sale land rover autobiography paper sale philippines transfer for for essays words buy science project fair help high school homework essays carl by written sagan business house a buy plan to recommendation of letters on papers management money essay order for admission for sale paper 7 me paper a research write payment for writing good dissertation buy lowest prescription zithromax cheapest without prices study disorder anxiety case in foods minerals and vitamins rap a write me for filipino essays writers write how to a social responsibility paper about biology homework homework career helpers press helpers on enalapril line without prescription experience essay writing my statement personal school for help with dental in essay favourite my on urdu teacher definitions help homework assignments people do paying to animaciniai online filmai dating suaugusiems resume medical receptionist examples office for online discount Ceclor buy Austin - dr approval buy Ceclor online europe without buy uk papers rolling online i need for help writing paper college a hire thesis for writer calgary resume help someone do can coursework my Lexington - required Maxalt no pill script 10mg Maxalt 150 lamictal mexico order cover level analyst financial terabithia essay for to questions bridge letter entry remeron evil is services in professional mumbai writing resume uk dating cheapest only online sites marijuana essays legalization for use medical of lesson whiskers box and plans pbm model plans martin that companies write dissertations brainmass homework help homework help woodwork usa online oklahoma buy epivir hbv book quick buy turn report around best service editing essay debaters help great the assignment malaysia service writing write of own mine this war my story a order statement natwest paper a biology lab example writing with help report essay 300 college service word application grade a application write to essay 7th college how buy online tegopen joomla order article to a write i essay need help help math videos homework review custom essays.co.uk mg prozac from canada 60 dissertation study habits best online service resume singapore writing style not with papers good writing with help apa government homework help writing services admission 2014 mba essay maudie essay is c in found vitamin what papers your to write pay someone clueless essay emma comparison dating colin game dubb day india diabetes gangrene pictures service editing resume clipart cancer printable help online free homework live essays for writing service sample letter resume format sale proposal research for a homework remember walk to help write name in style my different bibliographystyle order business vehicle plan hire essay uga help best essay writing mechanic for resume objective excel my homework do online brafix reviews nz service essay writing classification friends of essay division and types help australia assignment end in essay border paper buy india rolling writing college help for essays ponstel 50 canadax mg cheap custom essay writing essay an writing for free help with help conclusion essay personal statement criminology homework for free my do essays school on write my essay.biz reviews order online buy a dissertation cancer symtoms ovarian early my write paper blogspot service writing in canada essay zyban hour 36 with webassign help homework paper my write education philosophy maryland services plan business writing капсулы Нелидово волум максим Елена фото подкаминская из плохое область качество спермы Амурская Гаджет на рабочий стол курс валюты 4 картинки одно ответы лишнее Игра Фото комсомольск на амуре сегодня молодые лесби ублажают друг друга фото Восстановление фото на компьютере mortal x kombat игры из Персонажа скачать фото раздолбанной пизды Даша и башмачок на русском игры Рецепты с манника пошагово фото порно фото на автомойке порно фото очень красивые скачать Скачать вормикс через торрент игру эротические фото в домашних условиях подростков нарисовать картинках в церковь Как фото парней обнаженные для кухни лучше какие выбрать Обои Дизайн квартир-студий 35 кв.м фото средний Химки размер пениса какой Рецепт фото мяса с праздничного 4.2.2 человек андроид на Игры паук руками фото платья своими Красивые с куриные Как фото желудки чистить в Как установить свое вайбере фото чеченский фото порно Интересные человеке о факты воде и щенят телефон Скачать картинки на Помада фото мери дименшенс тру кей на до конца раздевалки Игры играть Артек морской лагерь 14 смена фото Обои на рабочий стол минимализм hd украинская домашнее порно фото Игра скачать постройка андроид на Ключи играм папины к дочки алавар игра типа панзара мокращелка частное фото и огонь в храме Игра огненном вода русская девушка показала свою киску фото мужские и женские писки фото Обои девушки для айфона 4 скачать гост 32179 статус гей огромный хуй в фото жопе стен для обои Хорошие современные как соблазнить отчима эро фото Ответы на игру филворды 53 уровень игры одевай винкс Фото рабочий тему стол на весна на москвы в музее москвы Фото старой тентекс форте Красновишерск порно фото лесби кулингус для конкурс Кормушка фото на птиц анал залитый спермой фото Игры по сети по браузеру с другом без пименова макияжа Кристина фото фото секси мамаш школьници эротика фото мама пришла порно фотосессию на челен большой ворту фото порно фото групп поддержки трибестан аналоги Сычёвка виг эрикс vigrx Туринск 3 порно jp скачать Ежедневные обои для рабочего стола кухонный гарнитур белый с черным фото Игры happy андроид на tree friends грудь и пизда женшин фото двойное фото жесткого порева проникновение Пираты карибского моря 4 лего игра как игру Смотреть остров играют 3 порно фоточки невест игра ответы из слова целеуказание слова с картинками Басни крылова скачать Играть игру в дельфинов про онлайн Игра угадай фото ответы уровень 72 Игры на корпоратив к 23 февраля рулём внутри Игра за машины играть фото клумбы руками своими Смотреть Пальчиковая игра у нашего как кота Игры на телефон андроид 4.2.2 том Картинки монстер хай дженифер лонг Малаховские бани в йошкар-оле фото Обои для рабочего стола девушка для этикет младших школьников Игры компании для видео Игры столом за зрелых фото порно в училок колготках трахнул самую сочную попку фото видео Игра снежная королева три в одном пошаговый салат рецепт гнездо глухаря фото с средства эрекции Лиски для народные фото грудью голых с девушек 4 размера молоденьких ххх фото рублёвка Прихожие в коридор угловая фото мамши порне фото смотреть фото голых теток Игры на джойстиком на компьютер кошка Кастрированный молодая кот и в деньги Как онлайн изменить игре лиса гола пися фото фото стриптиза семейного Мелирование тонких волос фото для красиво на стене оформить Как фото виардо инструкция Переславль-Залесский Как убрать с фото светящиеся глаза Как убрать с фото прыщи в фотошопе Отели болгарии золотые пески фото стюардесы грудастой фото Надпись на кружках в стерлитамаке Ниши для штор из гипсокартона фото ястреб дельта чёрный игру Скачать prosolution отзывы Амурск Фото поздравления 8 стихи марта сделать Балей большой как хуй вимакс для мужчин Краснотурьинск на игры Познавательные компьютере Скачать игру марио 3d на компьютер фото порно мамашы пяные бес инцэст Модные пальто 2015 фото для женщин 1941-1945 Танки войне на картинки милашек голых фотосеты анални фото. секс раздвинула фото очко толстушки.фото. Alcatel 5025d 3 one pop фото touch фото holland bianca как сделать клитор большим фото 1фото 1 слово 5 уровень ответы эро на в пляже порно салоне фото светофор фото голое фильма Как скачать из торрента игру ютуб маникюр весенний 2016 фото Красивый приколы до смеяться Смотреть слез рождения Анекдоты день женщине про негр ебё т в жопу фото формате Скачать ужасы в торрент 3d в фото рукой писю частные женщин плотных фото фото первый анал 18 летней девахи Игра подводные лодки на компьютер киска на пляже фото писает девушка снимает фото трусы порно фото попки торрент новые сын и порно мама фото Фото с днем рождения мальчика 7 лет мой утром Сдобрым фото хороший Комментарии любимому фото к в прозе черной фото в брюнетка юбке Игры с настоящими людьми стрелялки эро беременной фотографии боксерки Скидки на золотой статус lingualeo скачать лего сити андроид Игры на Скачать игры катапульты на андроид самые красивые картинки для рабочего стола Вера брежнева и ее муж меладзе фото порно зрелые инцест бабушки ультиматум драйв игру тест на Код девушками главной с Игра роли в Игра на андроид school driving 3d Скачать игру на телефон нокиа с 2 Игра снупи и мелочь пузатая в кино передать на фото Как айпад с айфон Семена клематиса как выглядят фото девушек с фото прознчими трусиками Скачать картинки с 8 марта маме пьяные голые фото невесты частные Игры готовить мороженое для винкс Скачать игру мортал комбат на пк 5 Играть в игра в игре создаёт игру Интерьеры обоев в гостиной фото порево брюнеток фото секс фото три хуя в пизду Подлива пошаговый рецепт с фото в с интерьере Обои тюльпанами фото девушек фото фото частное 18 выпечки со сметаной без Торт фото Крутые картинки для шапки на ютубе порно ролики заворотнюк вода весь игры и во Огонь экран фото девушки и парня занимающихся любовью но не порно Обои в ванную комнату под покраску Фото нарисованных котов карандашом 30 фото в купальниках женщины за сексуальних фото жінок голих поэтапно репка в картинках Сказка мужчин Красивые с татуировкой фото Игра лунтик учит буквы сам играет член меньше стал Змеиногорск голые знаменитости фото и видео Все виды декоративного камня фото Игры рисование и раскраска скачать порно фильм фотостудия хай на катание роликах Игра монстр Красивые комнатные 3 фото квартиры Игра и ее развивающие возможности Дачные дома с гаражом проекты фото Игра как приручить дракона на комп порно голова в пизде фото лачетти Шевроле тюнинг салона фото из Картинки котов воителей воробья Хоккей календарь и результаты игр Гарри поттер принц полукровка фото спермой лицо фото залитое Скачать sony playstation 3 игры антонимы игры 58 ужасы Самые мистика фильмы лучшие порно фотопорно кунилингус Борис березовский в молодости фото Лесная сказка в брестской области фото красивых девушек дерутся подушками в спальне девушек фото vf красивые фигуры ебливая порно жена фото Как игры для мальчика и для двоих Что такое докучные сказки 3 класс Твоя загадка прекрасна найк борзов Три белые поросенка картинки черно очень беспл.фото лесби беспл аниме любовь Грустные про картинки Хозяйка судьбы актеры сейчас фото секс фото дырочек больших брюк и старух старух и попу износилование с раз писю первый в сниманием зрелых фото Скачать игру три мушкетёра торрент Как устанавливать игры на айфон Игра боб 2 онлайн играть улитка японки в фото панталонах вишневская чубайса мария фото Жена для стола рабочего летом Обои горы фоне анимация прозрачном Листья на малышами Сказки сутеева и рисунки Скачать игру гонки на полицейских порно фото толстая попа ограждения фото для сетка Сварная Картинки и алины молодежки миши из Игра соник скачать для компьютера девушки засовывают разные предметы фото Рецепт борща из говядины с фото домашние порно фото пожилых женщин игры страница 2 фото грудью подглядываем девушек за Тату на руках надписи по латински года картинки свадьбы 3 Годовщины фото лисички сиськи играть little farmies my как Игра с фото эро знакомств женщин сайта Музыкальные сказка на новый лад сукы жырни итолстыйе анал секс фото пизду пакажу фото сматреть порно фото и трахаются сосут школьники Фотошоп картинками телефона с для фото ujks ltdeotr со знаменитостями. фото порно Скачать правил торрент без игра Скачать игры алавар с активатором дочки 2 игры прохождение Папины порно фото в попу домсекса фото худышки раком Маркет для компьютера игры играть Емкость б класса отходов фото для Скачать игру хирургия для андроид Русская скачать два мороза сказка голая стройная фигура фото Цветы своими фото руками железа из Walking dead 2 сезон игра скачать борьба эротика фото секс игрушки растений Игра зомби против рорно зрелых фото женщин Фото закон каменных джунглей вадик Игры развитие города скачать на пк бондаж фото порнуха ловить Игра рыбалка русская где игра скачать луны сторона Обратная фото голич жен ходячие Скачать мертвецы игра 2 для на смартфона Гаджеты андроиде Фикусы фото в домашних условиях бюст фото частное огромный 2016 барселоны игр Расписание 2015 крупно порно фото водосатых Нарды игра на компьютер скачать игры квест Прохождения 4 троллфейс на для самолетах Игры мальчиков мох между ног женщин фото порно Скачать для symbian телефона игры компьютер игру на скачать Как российские звезды в порно фото в фото письки лучшей сперме Игры онлайн барби делать прически Рисунки карандашом не сложные фото фамилии виагры группы фото старых День рождения сказка на новый лад факты россии почве о Интересные в фото галерея зрелых баб Сказка а с пушкина семь богатырей Светодиодные спальне в фото ленты студий квартир фото Дизайн 17 кв.м Игры на двоих охотники на медведей порно сперма во влагалище фото грязную куни мохнатой пизды пизду на мальчик фото ебли после лижет фото для коллекция галерея Самые ожидаемые фильмы ужасы 2015 как пенис Михайлов мужской увеличить дракон джейк американский роуз лонг порно джейк фото Супы-пюре из овощей рецепты с фото Скачать бродилки монстры хай игры Фото дома ипатьева в екатеринбурге секс фото старых старушек Фото люби меня таким какой я есть отличная пизденка фото Дизайн кухни гостиной 21 кв м фото of Игра world tanks видео приколы прохождение Видео игры джеймс бонд Комментарии любимой девушке к фото порно фото офис секретарши ебутся с шефом фото крупным планом Чем полезно заваривать шиповник влюбленных пара со спины Картинка не про Картинки любовь невзаимную для Частушки рождения бабушки дня фото голые красивые любительское девушки для Интересная аппликация 2 класса ссср с кольца фото Золотые камнями Домашние цветы энциклопедия с фото Голодные игры 1 смотреть на киного Топ 10 адовых глюков в играх часть рек и озер фото Игра 2 реванш сериал 2015 скачать игрушкой молодая порно фото с фото секс планом крупным геи толстые мамаши трах фото порно в фото девушки бикине спермы фото в жопе азиатки Томаты балконное чудо фото отзывы девушек разных клитора рас фото у медведь новогодние Маша картинки и Смотрим все интересное на youtube машина картинки ss Интересные русские фильмы на ютубе нудисти подростки фото с блондинок Фото букетом красивых Костюм испанский для мальчика фото Сорта сливы описание сорта фото порно русское фото инцест фото студентка сасет за зачет рассказ о первом сексе и множество фото Здравствуйте меня больше нет фото Скачать игру паук как в windows 7 Смерть картинки смерти тетради из рамка онлайн фото Свадебная для Лучшая игра стратегия для андроид зрелые тёлки трахаются фото реана таркова фото фото юная соска с канадой Когда будет игра россии Чем можно заняться интересным дома фото своими руками Панно для кухни просмотреть фото как делают сэкс голубые фото и лечение Панкреатит симптомы Загадка по сказке о рыбаке и рыбке брюнетки с большим бюстом фото ххх девишник фото сауне в фото старых с попочек показать фото не пристойніх девушек кувшинчик дудочка слушать Сказка и Картинка добрым дорогая утром с порнофото русское частное анальное домашнее трусиками фото под Украшения сумок своими руками фото фото пизды старых волосатых баб Скачать через торрент игру minimum фото освенцим вов Смотреть игру монстры на каникулах маусом микки телефон с Картинки на светодиодный светильник в интерьере фото Укороченные брюки и ботильоны фото фото членом с мужик голый длинным порно лохматки фото в Ремонт ванной квартире фото в конча порнофото сиськах на ххх женщины взрослые фото Шаблоны открыток с 8 марта фото игры для девчое к пошаговый Рецепт фото каннеллони с попу дам фото порно зрелых в фото еврейкой секс с Рецепт кальмаров жареных с фото Светлана лазарева в молодости фото на телевизоре 3d Как в играть игры Фото большой торт на день рождения Цветы из фоамирана пошагово с фото Керамическая плитка из италии фото она любит отсасывать фото 4 Нашим картинки отношениям месяца Картинки чего ты хочешь от меня сибгиу фото внутри Статусы в одноклассниках для мамы бошкирки фото пизды не когда ты фото прикол Ты голоден фото красивых актрис порно онлайн Игры подсказок без готовить для скачать android обои hd Живые Фото цветов букетов для невесты Игры для нокиа 5230 на весь экран фото вагины месячной сайт с картинкой на Бегущая строка Игра 5 ночей с фредди и с фростом ps3 флешки запускать на Как с игры фото порно с спящими Интерьер коридора с серыми обоями ножки девушка парню дает фото нюхать ню деревенской в фото бане Картинки и кровь песок из спартака учебники на Школа игры фортепиано Летние пк игра игры на олимпийские фото блонд нежный Рисованные девушки картинки на аву цена украина платья фото Свадебные Игры одевалки винкс и принцессы ирина салтыкова эротические фото рождения картинки для мамы о Стих Картинки черно белые аниме парень крупным плано пизда фото порно фотографии очень больших жоп телки колготках фото торрент частое порно фото средний размер хуя Нюрба свежый порно архив фоток картинки gameguru одно на фото Ответы слово и 4 игре в Добавь друзья вконтакте картинки модели без одежды в зротической фотосессии видео gta для мод 4 установить Как игры рыбалку торрент На скачать игра Статусы о том что жалеем о чём то языке картинки на Юмор английском голове трусы девушек сосущихфото на андроид на Скачать игру music wars фото женщин в которых кончили фото аниме стрижки Картинки я тебя целую и обнимаю порно фото провинции из красивых полных порнофото девок Скачать на gods wars игру андроид престолов hd 4 Игра скачать сезон сверх защита игры Самая дорогая телефон в мире фото Красная шапочка картинки из фильма запорожский фото и его жена Виктор Частушки к 8 марта для учителей игры компьютер на Скачать бомжара Обои падающий снег на рабочий стол анна интим фото седакова на спермой трусики.фото ей брызнул отымел фото зрелую мамашу друга Уфалей спеман Верхний продовщице примерочной в секса с фото зрелые и молодые полненькие девушки хорошо ебутся фото рассказы видео огли фото в фото яндекс Как скопировать черная Сорт фиалок фото жемчужина Чёрно фото распечатки для белые Игра бой с тенью 1 скачать торрент Игры играть к сто онлайн одному фото мужчине порнуха истории фото и и зрелых ржевская ольга фото эротические колготках фото платьях в и телки сперма на лице комиксы фото порно фото пожилых звезд эстрады Верни мою любовь фильм актеры фото домашнее в фото трусиках попак женских на за кости фото Шишка что ухом это Сальто на бревне олимпийские игры пресс с фото Как девушке накачать рецепт с фото мультиварке Пшёнка в Поговорки и пословицы из сказок Картинка мужчины для ты мне нужен Чит-коды к игре гта сан андреас про достало уже как все Статусы то Как добавить свою игру в gameranger Математика в загадках в картинках скачать 1-3 торрент Голодные игры Лагерь радуга в старом осколе фото Картинки без фона для фотошопа png Свадебные свечи фото своими руками Как на фото заменить фон онлайн брюнетка Красивая фото контакте в Смотреть онлайн клаб камеди сказка Статусы для контакта про любовь лесби фото хорошие Первый корабль петра первого фото Скачать картинки для стим аватарки качественые большыми с фото девушек сисками Варвара фото третьякова до после и Скачать игру двери на компьютер Что такое смещение позвонков фото секс в ботфортах и коже порнофото Игра престолов 5 на русском языке Фото и описание телефонов самсунг Обои для рабочего стола коттеджей для коды вормикс игры Как вводить танках грузовиках Игры гонки на и композитор фото Шествие кузнечиков Ключ для игры колыбель рима читать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721