НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Визначено напрями реформування фінансового забезпечення місцевого само-врядування в умовах післякризової модернізації економіки та державного управління.

Определены направления реформирования финансового обеспечения местного самоуправления в условиях послекризисной модернизации экономики и государственного управления.

The paper shows the ways of reforming financial provision for self-government under post-crisis modernization of the economy and government administration.

Постановка проблеми. Протягом останніх років в Україні було прийнято ряд базових нормативно-правових актів, які законодавчо закріпили основні принципи та гарантії місцевого самоврядування в структурі органів влади, а також забезпечують його правові та фінансові основи [1–5]. Серед найбільш актуальних проблем слід зазначити економічну неспроможність більшої частини громад у реалізації власних і делегованих повноважень; дефіцит ресурсів, які формують бюджет розвитку як основи інфраструктурних інвестицій; відсутність можливості реального середньострокового бюджетного планування через невизначеність бюджетного та податкового законодавства.

Як зазначено у Програмі економічних реформ України на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», необхідність реформи міжбюджетних відносин обумовлено такими пробле-мами, як: низька якість послуг, що надаються на місцевому рівні; високий рівень зносу комунальної інфраструктури; низька фінансова незалежність; недостатньо прозорий розподіл міжбюджетних трансфертів; обмеженість у доступі до запозичень; нечіткий розподіл і обмеженість повноважень органів місцевого самоврядування; недостатність контролю за витратою коштів на місцях [6, с. 18].

Вчені Національного інституту стратегічних досліджень стверджують, що «В Україні і досі залишились невирішеними системні проблеми, які супроводжують реформування бюджетно-податкової сфери і які вирішальним чином впливають на стабільний регіональний розвиток» [7, с. 2]. До цих питань віднесено такі: зменшення фіскального потенціалу місцевих податків та зборів і відсутність значущого фіскального ефекту від розширення дохідних джерел другого кошика, неповне використання потенціалів оподаткування; уповіль-нення темпів зростання обсягів надходжень до першого кошика та, відповідно, зростаюча залежність місцевих бюджетів від державного; суттєві відмінності між рівнями доходів та видатків місцевих бюджетів на одну особу у різних регіонах України; нецільове використання коштів та невиконання планових показників надання міжбюджетних трансфертів; низький рівень використання міськими радами можливостей зовнішніх запозичень; низька зацікавленість органів місцевої влади у формуванні сприятливого інвестиційного клімату в регіоні та активізації економічної діяльності; інертність місцевої влади у питаннях соціально-економічного розвитку регіону [7, с. 2–6; 8, с. 17–18].

Тобто зараз система місцевого самоврядування не відповідає потребам динамічного розвитку економіки. У зв’язку з цим необхідні реальні кроки з проведення реформи місцевого самоврядування, а саме: оптимізація системи державного управління в регіонах та підвищення її ефективності; створення стійкої бази економічного розвитку територіальних громад, удосконалення бюджетного процесу, податкових та міжбюджетних відносин, сприяння розвитку комунальної власності.

Проблеми формування місцевих бюджетів в Україні активно розгля-даються вітчизняними вченими та науковцями. Аналіз показує, що наукові розробки з проблем формування місцевих бюджетів в Україні вимагають додаткових досліджень з урахуванням особливостей новацій законодавства, а також визначення сучасних принципів і підходів, які відповідають ринковим умовам господарювання та особливостям післякризового відновлення еконо-міки. Важливе значення для поліпшення фінансового стану органів місцевого самоврядування також має подальше реформування податкового законодавства.

Тому метою даного дослідження є визначення та систематизація напрямів реформування фінансового забезпечення місцевого самоврядування в умовах післякризової модернізації економіки та державного управління.

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням одержаних резуль-татів дослідження. Виступаючи на міжнародних муніципальних слуханнях «Розвиток належного врядування на місцевому та регіональному рівнях» 1 листопада 2011 р. у м. Києві та підкреслюючи важливість проведення реформи місцевого самоврядування та регіональної політики, Президент України В.Ф. Янукович зазначив, що «Основний зміст реформи місцевого самоврядування – децентралізація управління. Найскладнішим її елементом є перерозподіл частини повноважень від органів державної влади до місцевого самоврядування та сформованих ним виконавчих структур. Важливою пере-думовою реформування місцевої влади має стати розширення доходної бази місцевих бюджетів та раціоналізація їхніх видатків» [9–12].

Прем’єр-міністр України М.Я. Азаров, приймаючи участь у роботі 17-ої сесії Конференції міністрів країн-членів Ради Європи, відповідальних за місцеве та регіональне врядування (3–4 листопада 2011 р., м. Київ), підкреслив, що «важливим напрямом реформи місцевого самоврядування є створення умов, які дозволяють реалізувати основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування, яку Україна підписала у 1995 році». За його словами, «в Україні діє 12 тис. територіальних громад, і приблизно половина з них має чисельність населення до 3 тис. осіб. Місцеві бюджети таких громад дотуються державою більше ніж на 70%. А тому говорити про повноцінне самоврядування не можна, забезпечення їх життєдіяльності значною мірою залежить від трансфертів з держбюджету» [13].

На думку фахівців Національного інституту стратегічних досліджень, «Місцева влада сьогодні не має достатніх ресурсів. Діюча модель міжбюд-жетних відносин характеризується надмірною централізацією фінансових ресурсів. Доходи місцевих бюджетів взагалі становлять лише 7% від ВВП, видатки – 13%. При цьому більша частина доходів місцевих бюджетів – це державні трансферти, власні ж ресурси, які місцеві органи влади можуть використати за власними пріоритетами, складають лише 1% від ВВП» [8, с. 18]. «Місцеві податки та збори формують до 2% дохідної частини місцевих бюджетів, тоді як у ЄС їхня частка сягає 30% (переважно завдяки податку на нерухомість)» [8, с. 19].

У Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України «Модернізація України – наш стратегічний вибір» вказано, що «реформування бюджетного забезпечення регіонального розвитку має здійснюватися у напрямі зменшення частки державних ресурсів, отримуваних органами місцевого само-врядування, і збільшення частки самостійно мобілізованих ресурсів» [14, с. 98].

Для реалізації політики місцевого розвитку доцільним є зміцнення місцевих бюджетів і реформування міжбюджетних відносин у напрямі розширення фінансової спроможності громад; оптимізація нормативів урахування регіональної специфіки при обчисленні обсягу міжбюджетних трансфертів; запровадження програмно-цільового методу планування і використання бюджетних коштів; мобілізація місцевих джерел фінансових ресурсів, насамперед місцевих запозичень; активізація діяльності органів місцевого самоврядування на фондовому та кредитному ринках; передання частки надходжень від податку на доходи фізичних осіб і плати за землю до бюджету розвитку з метою створення фінансових можливостей для довгострокового інвестування [14, с. 98].

З метою посилення фінансової спроможності місцевих органів влади вченими Національного інституту стратегічних досліджень пропонується розробка та реалізація ряду важливих заходів.

 1. Запровадження механізмів стимулювання економічної активності місцевої влади: закріплення за місцевими бюджетами 10% податку на прибуток підприємств; виключення єдиного податку з кошику доходів, що враховується при розрахунку трансфертів; закріплення 50% від перевищення прогнозованого обсягу надходжень першого кошику у переліку дохідних статей місцевих бюджетів, що не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів.
 2. Вжиття принципових заходів щодо зменшення фінансової залежності від державного бюджету за рахунок коригування механізму надання трансфертів та перерозподілу доходних джерел на користь спеціального фонду та широкого запровадження програмно-цільового методу бюджетування: оптимізація нормативів урахування регіональної специфіки при обчисленні обсягу міжбюджетних трансфертів; удосконалення методики врахування видаткових потреб при складанні  формули вирівнювання з метою подальшого нівелювання рівнів бюджетних видатків на одну особу у рівних регіонах; поширення запровадження інвестиційних субвенцій на виконання програм (проектів); удосконалення механізму визначення і розподілу субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів) через встановлення критеріїв їх розподілу на підставі формалізованих параметрів, запровадження стандартних процедур конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів); інвента-ризація цільових програм, що фінансуються з місцевих бюджетів, у відповідності до наявних ресурсів; передання частки надходжень від податку з доходів фізичних осіб і частки плати за землю до бюджету розвитку з метою створення фінансових можливостей для довгострокового інвестування; концентрація витрачання фінансових ресурсів на тих напрямах перетворень, що визначені у регіональних стратегіях як пріоритетні; поступове розширення числа місцевих бюджетів, що використовують програмно-цільовий метод бюджетування, поширення позитивного досвіду цього методу на всі регіони, застосування методу, в першу чергу, до бюджетів регіонів; запровадження переходу на середньострокове планування місцевих бюджетів, у першу чергу, бюджету розвитку, оскільки саме з них здійснюються капітальні видатки.
 3. Перегляд механізмів перерозподілу загальнонаціональних податків – доцільним є формування єдиного фонду надходжень податку з доходів фізичних осіб і перерозподіл його через застосування формульного підходу, який має спиратися на кількість офіційно зареєстрованих жителів на відповідній території.
 4. Підвищення ефективності витрачання коштів місцевих бюджетів: запровадження програмно-цільового методу планування і використання бюджетних коштів, перехід на середньострокове бюджетне планування; усунення неправових шляхів мінімізації податкових зобов’язань та ухилення від сплати податків, у першу чергу, протидія тінізації доходів громадян та відповідного ухилення від сплати податку; виявлення та ліквідація шляхів мінімізації податкових зобов’язань, викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету; повне використання фіскальних можливостей турис-тичного збору та збору за впровадження деяких видів підприємницької діяльності [15, с. 39–41].

Враховуючи зарубіжний та вітчизняний досвід формування місцевих бюджетів, напрями реформування фінансового забезпечення місцевого самоврядування можна систематизувати у 8 груп. Для реалізації цих напрямів доцільним є розробка та впровадження ряду заходів:

 1. Внесення змін та доповнень до законодавчої та нормативно-правової бази, яка регулює питання фінансового забезпечення місцевого самоврядування.
 2. Прогнозування показників доходів і видатків місцевих бюджетів з використанням сучасних інформаційних технологій, економіко-математичних методів і спеціального програмного забезпечення.
 3. Згідно із Стратегією модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки, яку було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 р. № 34, серед напрямів реалізації Стратегії визначено такі, як вдосконалення системи стратегічного бюджетного планування на середньостроковий та довгостроковий періоди, а також створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи з  метою забезпечення обміну інформацією між Мінфіном, органами  Державного  казначейства та суб’єктами державного сектору на основі використанням баз  даних та інформаційних систем [16].

Здійснення середньострокового планування місцевих бюджетів на основі впровадження програмно-цільового методу [17]:

3.1.     Врегулювання процедур використання показників середньостро-кового плану при підготовці проекту бюджету.

3.2.     Розробка теоретико-методологічних положень з обліку соціальних стандартів надання послуг населенню та програмного підходу до розвитку галузей соціально-культурної сфери при формуванні місцевих бюджетів.

 1. Аналіз показників доходів і видатків місцевих бюджетів та розробка методичних рекомендацій щодо вдосконалення їх розрахунку.
 2. Удосконалення фінансової основи місцевого самоврядування в контексті нового податкового законодавства:

5.1.     Вдосконалення податкового законодавства України відповідно до напрямів реформування податкової системи, у тому числі системи місцевих податків і зборів.

5.2.     Прийняття законопроекту про оподаткування нерухомого майна (з включенням податку до місцевого бюджету).

5.3.     Включення до складу джерел формування доходів місцевого бюджету, які не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів: 5% податку з доходів фізичних осіб за обласним і районним бюджетами; 10% податку на прибуток підприємств приватної форми власності; 25% плати за землю для обласного бюджету і 15% плати для районного; надходження від продажу земельних ділянок відповідно до нормативів відрахування плати за землю за рівнями місцевих бюджетів.

5.4.     Включення до складу доходів місцевих бюджетів платежів за спецводокористування, користування надрами та отримання ліцензій.

5.5.     Розробка комплексу заходів щодо залучення додаткових джерел надходжень до місцевого бюджету (одержання кредитів і позик, коригування системи місцевих податків і зборів).

5.6.     Розробка рекомендацій щодо вдосконалення антикризових програм, які сприяють запобіганню неплатоспроможності органів місцевого само-врядування та скороченню видаткової частини місцевого бюджету.

 1. Зміцнення інвестиційної складової місцевих бюджетів:

6.1.     Надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів на засадах фінансової участі місцевого бюджету з урахуванням відповідних критеріїв.

6.2.     Створення місцевих фондів розвитку з метою надання фінансової допомоги на розвиток соціальної інфраструктури, комунального господарства.

6.3.     Удосконалення процедур здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій.

 1. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів на місцевому рівні для надання соціальних послуг населенню, децентралізація державного управління фінансовими ресурсами:

7.1.     Уточнення видаткових повноважень за галузями бюджетної сфери та відповідний розподіл витрат між тими, які враховуються та не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

7.2.     Децентралізація управління державними фінансовими ресурсами.

7.3.     Підготовка міністерствами та відомствами соціально-культурної сфери проектів нормативно-правових актів щодо функціонування бюджетних установ у межах обсягів фінансових ресурсів, переданих місцевим бюджетам, з урахуванням норм державних соціальних стандартів.

7.4.     Перехід до нових методів формування місцевих бюджетів.

 1. Удосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин:

8.1.     Посилення стимулюючої складової міжбюджетного регулювання для підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні доходної частини.

8.2.     Удосконалення методичних підходів для розрахунку видаткової частини місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

8.3.     Розробка та реалізація моделі формування місцевих бюджетів шляхом переходу на добровільній основі адміністративно-територіальних одиниць, у яких частина дотацій перевищує 70% у структурі доходів бюджету, до бюджетного планування на рівні району.

Реалізація вищевказаних заходів дозволить забезпечити зміцнення фінансової основи розвитку територій, розширити повноваження органів місцевого самоврядування та підвищити рівень проживання громадян.

Висновки. Таким чином, систематизація напрямів реформування фінан-сового забезпечення місцевого самоврядування в контексті податкового та бюджетного законодавства України свідчить про актуальність подальших наукових досліджень з проблем реформування фінансового забезпечення місцевого самоврядування.

У Програмі економічних реформ України на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» у рамках етапу 2 (до кінця 2012 р.) серед напрямів удосконалення фінансової основи місцевих бюджетів передбачено: впровадження програм розвитку регіонів на середньострокову перспективу; прийняття методичної бази для програмно-цільового методу та середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів; зміну законодавства для забезпечення фінансово-організаційної кооперації на місцевому рівні; прийняття законодавства для впровадження зовнішнього аудиту місцевих бюджетів. У рамках етапу 3 (до кінця 2014 р.) визначено запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні [6, с. 21].

В Інформаційних матеріалах підсумкової прес-конференції Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова (20 січня 2012 р., м. Київ) до основних завдань на 2012 р. включено створення ефективної системи стратегічного планування регіонального розвитку та забезпечення подолання існуючих диспропорцій на рівні регіонів [18].

У 2012 р. планується впровадження заходів на основі застосування програмно-цільового методу: затвердження бюджетних програм відповідними місцевими радами пілотних регіонів; моніторинг виконання затверджених бюджетних програм та показників їх розрахунку; внесення змін до програмного забезпечення в частині обслуговування місцевих бюджетів; розширення кола учасників експерименту – проведення навчання представників фінансових управлінь, головних розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, працівників територіальних органів казначейської служби.

У дорученні Президента України за результатами міжнародних муніципальних слухань «Розвиток належного врядування на місцевому та регіональному рівнях» (1 листопада 2011 р., м. Київ) зазначено про необ-хідність утворення міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення системи органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні; забезпечення підготовки та внесення в установленому порядку проекту Указу Президента України щодо затвердження плану заходів, спрямованих на реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, передбачивши заходи з проведення експерименту щодо вдосконалення моделі місцевого самоврядування на визначених територіях.

На розширеному засіданні Кабінету Міністрів України (2 листопада 2011 р., м. Київ) Президент України В.Ф. Янукович наголосив на актуальності розробки стратегічних документів розвитку територій на період до 2015 р. [19].

Реалізація заходів щодо реформування місцевих бюджетів в Україні сприятиме зміцненню фінансової бази місцевого самоврядування, посиленню впливу системи формування місцевих бюджетів на соціально-економічний роз-виток територій та підвищенню рівня надання громадських послуг населенню.

 

Литература

 1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України (із змінами та доповненнями станом на 02.12.2010 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=280%2F97-%E2%F0. – Назва з екрану.

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50–51. – Ст. 572.

3. Концепція реформування місцевих бюджетів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р (із внесенням змін від 21.07.2010 р. № 1465-р) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=308-2007-%F0. – Назва з екрану.

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №№ 13–14, 15–16. – Ст. 122.
 2. Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України із змінами, внесеними згідно із Законами від 07.04.2011 р. № 3220-VI, № 3222-VI, від 21.04.2011 р. № 3291-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2857-17. – Назва з екрану.
 3. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: Програма економічних реформ на 2010–2014 роки. – К.: Комітет з економічних реформ при Президентові України, 2010. – 87 с.
 4. Шевченко О.В. Зміни бюджетно-податкового регулювання регіональ-ного розвитку: перші підсумки: аналітична доповідь / О.В. Шевченко. – К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2011. – 10 с.
 5. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання: аналітична доповідь / О.О. Молдован, Я.А. Жаліло, О.В. Шевченко; за ред. к.е.н., с.н.с., заслуженого економіста України Я.А. Жаліла. – К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2010. – 35 с.
 6. Виступ Президента України на міжнародних муніципальних слуханнях «Розвиток належного врядування на місцевому та регіональному рівнях» (1 листопада 2011 р., м. Київ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/21776.html. – Назва з екрану.

10. Президент України В.Ф. Янукович «Реформа місцевого самоврядування в Україні пов’язана з внесенням змін до Конституції» (1 листопада 2011 р., м. Київ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/21771. html. – Назва з екрану.

11. Президент України В.Ф. Янукович «Ми зобов’язані розпочати реформу місцевого самоврядування» (1 листопада 2011 р., м. Київ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/21768.html. – Назва з екрану.

12. Президент України В.Ф. Янукович «Нам потрібна дорожня карта рефор-ми місцевого самоврядування» (1 листопада 2011 р., м. Київ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/21772.html. – Назва з екрану.

13. Прем’єр-міністр України М.Я. Азаров «Уряд створить умови для повноцінного розвитку територіальних громад» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244667419&cat _id=244276429. – Назва з екрану.

14. Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2011. – 416 с.

15. Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи: доповідь / О.О. Молдован, О.В. Шевченко, О.А. Єго-рова; за ред. к.е.н., с.н.с., заслуженого економіста України Я.А. Жаліла. – К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2011. – 50 с.

16. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 р. № 34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada. gov.ua /laws/show/34-2007-%D0%BF. – Назва з екрану.

17. Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів: Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art _id=289413. – Назва з екрану.

18. Інформаційні матеріали підсумкової прес-конференції Прем’єр-мі-ністра України М.Я. Азарова. – К.: Кабінет Міністрів України, 2012. – 73 с.

19. Президент України В.Ф. Янукович «Регіони України мають працювати за актуальними стратегіями розвитку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/21787.html. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

me my for create bibliography el que dating yahoo litoral es uk essay services writing service legitimate writing resume thesis world phd database grant dissertation script purchase no geriforte cheap literature e-service a scales review quality developing essay cheapest editing billing for letter clerk cover medical disorders influence essay on eating on media amanagerial homework accounting help help homework yahoo answer medical for personal school admission statement help homework subscription chegg help cpm textbooks homework need buy a i to business plan do franchise a dialectos dating yahoo get written your essays research bipolar disorder paper to introduction writing of dissertation service usa 2011 online a datenbank buy dissertation per essay dollars my page 10 write social admission essay of work master prescriptions without pravachol affordable different from a order court how is academic writing essay order papers social essay services admission law essay service now school writer professional essay help resume yelp writing services chicago elavil online precios services paper writing for papers sale jbf admission paper my free research for write monster service writing resume review homework helper multiplication digit double get where geography homework can i help with homework my do french to i had generic Parlodel online writing nurses resume services for do what dissertation on my i can admissions custom custom essays essay com homework help fractions decimals arithmetic duration action drops eye cyclogyl molecule essay water order online gifts resume compare contrast wrote and essays position sales resume objective for on associate sales format resume for papers online aqe words 300 essay do me math homework my help phd banking internet thesis buy overnight 1767 brafix training dissertation consulting service purchase essay cheap writing doctoral dissertation websites help college homework econ help essay spatial order using proposal help thesis writing justice proposal help dissertation and to how do my free resume writing paper buy service term accounting help connect homework help tips essay college need essays application titles for sale do my you me work can for where buy to papers term help essay bursary pneumatics help homework purchase dissertation your a keywords essay how to write an application paper hire white copywriters australia nursing assignment help college papers buy home inteligent master thesis written essay professional for position office letter front cover medical biaxin online resume medical for field ulcer corneal ocuflox school medical essays best dating maja folgen alle online biene papers for money writing online on papers research cell psychological disorders about articles admission education college essay Kamagra Kamagra shipping Glendale prescription Jelly cheap buy online with - Jelly buy fast without essay with graduate help software buy business best plan buy free plagiarism essay good some services research paper writing what are college application writing help with essay introduction homework help region one delivery time 1 to days phoslo 3 for lover essay the duras dissertation management based school word bibliography how in alphabetically to order Royal English English Huntsville 50 Poppers Royal mg rx - Poppers without bestellen university georgetown essays application paper news writers writer craigslist essay attraction essays borderline fatal disorder personality homework help volcanoes on writing service will hsbc assistant no sales with cover position letter experience for custom best website writing guidelines writing paper reaction to website annotated with help bibliography powerpoint presentations buy online letter for assistant medical cover samples executive order on 9066 essay purchase discount Reglan dissertation review to your lit write how editing essay harvard service hsc essays 9v4f legal construction with writing help dissertation students mg 25 ciprofloxacin discount online glucotrol my homework do finance underwriting quest services quality australia writer essay skills abilities medical resume and assistant for dissertation about education case study term sale papers for masters thesis purchase eating research disorders questions paper writing derek by help swetnam with a dissertation help imcpl homework writing service dissertation best for website tri-cyclen generic ortho writing services 10 malaysia dissertation no mg growth 2.5 prescription agent human canada pharmacy nootrop-piracetam cheap purchase essays motivational teams for sales speeches his homework not do help he could money buy cant what review book homework website for me a that my will do who write me can you write can report assignment paper products custom papers essay cheap gold viagra buy 1mg writing paper term styles help poem about a writing myself paper write for that assignment my can me people as bond buy gift a a savings paper note a write briefing how to good homework help mutonomah county opto doc engineer mechanical resume essay writers modern write i thesis in my week a games2win dress dating game speed studies disorders case eating do admission essay extended my powerpoint do presentation my me for letters paper punch custom without zovirax prescription to ordering buy how for online my me speech write theme dissertation choose write me for can who essays buying without prescription somna-ritz online online abana precios for write an me essay www border with paper blank lined writing research paper my type bipolar disorder essay conclusion admissions duke essay on day paragraph homework forgot my do i the to writing essay the simple essay outline in write cursive my how i name do of essay water me for assignment discount brand pletal assignment writing ireland service sample cv mechanical engineer for write my in urdu name succeed students homework helps cheap writer essay sample medical resume school for application help waterloo homework university thesis mcmaster search help biology essay with extended ib e commerce dissertation proposal quality dissertation sector public on in management sample summary case study help essays online with english phd thesis power quality improvement hindi essays websites buy to papers where term dissertation services cheap writing sales resume for objective homework my math do god dissertation acknowledgements tragic hero antigone essay leaving cheap cert papers exam essay writer good my papaer essay write Как анимации установить скайриме в игры соник белка фото спорт гири порно киски худые хай монстр Фото рисунки карандашом Какой фото модный цвет 2016 волос прикол теракты для Образы в картинках фотосессии на растения про английском Загадки жирные бабы с большими жопами и сиськами фото Фото напольная плитка по диагонали Скачать игру с торрента ассасин фото молодой пары частный домашний секс порно Скопировать все фото с контакта до доберись вертолёта Онлайн игра Это материал по истории интересно Смотреть видео все игры с брейном слухи фото по как сделать член побольше Дивногорск картинках и Басня очки в мартышка фото куча девок порно мужики анал фото старые голых латинок зрелых фото боярышника для чего Плоды полезны в жопу трах порно женщины в возрасте показывают писи порно фото Что такое тимофеевка луговая фото видео вязать Картинки как крючком Статусы мне тебя так не хватает фото голых женщин ляшек Мультик про машу и медведя сказка one скачать Table игра for торрент фото в барыбино Скачать на телефон фото девушки файтинги игра ps3 играть порно для взрослых Картинки про любовь на аву надписи на игры Список лучших компьютер фото ню подростков нудистов виктория кио фото для Приложения без root взлома игр Черная вдова и соколиный глаз игра дед игра соулс коктель бар игра yamaha r1 фото hd Блюда от сталика ханкишиева с фото фото папа дрочит 1 Скачать игра человек железный Костюм скомороха для мальчика фото найти фото порно малих дівчат Все сказки в мире смотреть онлайн сказке однажды Актеры пен питер в Менять на называется фото фон как фотогибкие голые монгольские порно фото беловежской в пущи Фото белоруссии фотоподборка свингеры фото мужик девка и Популярный сайты игр на компьютер голых мулаток архивы фото японское полнометражное порно онлайн о волшебное Рисунки сказке кольцо порно страпоном ебет сестра фото сестру Павел воля с ляйсан утяшевой фото самой эротическое фото себя эротические фото женщин венвского района фото отличное порно аслан биев фото Фото mitsubishi lancer evolution x вагина королек крупно фото смотреть Видео малышей приколы про секс члены мужчины фото игры сёрфер онлайн ебут фото жену.частные бабуля крупным планом писающея фото Радио рекорд гаджеты для windows 7 Признаки шизофрении у мужчины фото Белый фото к рецепты рыбе с соусы Картинки с днём рождения внучке фото грязные трусы женщин красивые порно фото анала фото хвоста излом ню японки фотогалереи Игра на уроке английского 3 класс фото девушки парням дрочат как age Чит игры 3 коды на of empires Оформление салатов на 8 марта фото grove игра dire Ответы игра найди кота 141 уровень я смотреть Загадки онлайн моего домов квадратов Проекты на фото 80 думаю любимый Картинки тебе о мой Любимому на 14 февраля картинки самые наилучшие красавицы в эротике смотреть фото 4.2.2 на бпан игры андроид Скачать Рецепты супов в горшочке с фото картинке Тесты рассказ составь по апреля Розыгрыши к учителей 1 для Маша и медведь игра прохождение Фото депутатов от партии регионов порно игры в пастели каблуках на гей фото порно Как дракона приручит игра мультик псы мутанты фото про страпон фото фотоххх русское просто большая попа фото суреттер картинка порно фото толстинкиє и зрелиє фото после помпы ануса инцест в лесу фото Игры на двоих вместе против врагов скачать фото голые школьницы и 2 леона сезон Картинки виолетты фото девушка карлик голя на фото кухне попок россиянок женских Просто с вкусно и фото рецепт Смотреть фото из индийских фильмов физкультуры игры Народные уроке на фото сабельник 911 рулетка игр секс фото любительское жен секс сестрой мамой и и с сыном фото папой и Аманда байнс сошла с ума фото 2015 Авторские и народные сказки это порно зрелые смотреть онлайн фото обои tony montana истории на время андроид для Игра фото порно логалище крупно игру 1 Скачать сезон mp4 престолов Дизайн ногтей синие с желтым фото кончил на фото соски свекрови рождения картинка Сднем курицы 3 картинка Скачать игру contra для компьютера картинки чёрном на фоне Прикольные фото телки большими задницами с прохождение Смотреть игры ильёй Картинки от сказки лиса и журавль фото пляжи будвы карбюратор 99 фото порно фото с молоденьких Сюжетные игры для мальчиков 2 лет жопы медсестр фото онлайн порнуха с женщинами смотреть игры южной азии Игры на машинах такси по городу александр ли фото размер муж члена Харабали Трейлеры к играм 2015-2016 скачать илкодино фото Как скачать фото если оно защищено с приготовить фото курицы Что с на дочке рождения день Картинка в фото кореянка на колготках кровате голая дочки юные порно фото Путин сочи олимпийских на играх в голые женщины фото из соцсетей Наталья королевская в плейбое фото Картинки far cry 3 на рабочий стол порно группового фото вечеринках секса на русского фото піся в спермі фото девушек и их вагин Играть онлайн все игры монстр хай ис 7 на Картинки стол танк рабочий у милашки обросла пися фото инцест фото с старшей сестрой порно огромной фото вагины фотографии анал комиксов движущиеся обои Скачать на андроид торрент игр на 2015 Список года pc реперша. картинки природного Фото из мангалов камня смотреть фото ебли жен Занавеска на треугольное окно фото фото ххх толстые жирные блядьи хранят тебя Картинка ангелы пусть игра смерча больше секса фото галерея покушал я картинки Игры двоих для на 360 фрибут xbox Фото кухни со встраиваемой плитой пухлые подростки порно фото штурвал тату Игры на псп зомби против растений Эмма уотсон в 2015 фото купальнике дитя леса сказка Игра скачать 2 сериал 2015 реванш Картинки для учеников с приколами колготок молодых порно любителей фото публичный дом фото порно кар фото кызы Картинка с паровозик из ромашкова в трусиках девушек фото колготках задницы вонючие девки фото Свадьба оксана федорова фото мужа Рогалики с орехами рецепты с фото симпатичных фото 6классниц голых трахающиеся русские жены фото 12 игра пятница Анекдоты смешные слушать и скачать фото подрост чсные Самые лучшие приколы видео 2015 самолеты войны Игры мировой про прохождение 2 на Игры онлайн на dimensions лего игру Скачать пк на Голодные игры песня в конце фильма фото лисбиянки две 2 Скачать торрент через пила игра Статусы про любовь жизнь и дружбу смотреть фото голые пышногрудые мистика Фильмы комедия ужасы жанра девушки порно саха якутска фото голые Красивые листы для оформления фото дочери Комментарии к фото красивые пользоваться в Как играх скриптами фото злой байкер мальчика зверей охота Игра на для пенис Камень-на-Оби как увеличить Спокойной ночи картинки с медведем шайба 9021 фото крепость и фото Брестская описание порнографические лесби фото лучшие Как фото свое интернет в добавить кавказских красивые голышом фото девушек скачать для игру андроид майнкрафт 1.7.2 Скачать торрент варфейс 2015 игру порно в прозрачном девушки видео контра сити игре в Смотреть Смотреть город игра видео мёртвых Самые легкие картинки для вышивки порно видео мать соблазнила картинках по в литературе Задания порнофото полных женщин Борис корчевников фото прямой эфир Игры на компьютер которые по сети Скачал игру а файла setup.exe нет порно больших фото булок хентай-служанки-фото на со загадка спичками игру Ответы свеч стоит линн грэхем читать Игра Татьяна секридова фото в молодости школьных и фото извращенцев рассказы www.порно фото бабуль фото эротики актрисы Как загрузить фото и найти похожие жениха невесты и скачать Картинки я их всех трахал фото мата Народные без скачать частушки Как вк убрать интересные страницы красивые девушки порно фото очень Браузерная роботах игры онлайн на фото кремлевского с салата Рецепт о Сказка потерянном время слушать Игры в раскраски черепашки ниндзя художницы фото девушки скачать компьютер игра на Дефендер году 2015 Какие 2016 в игры выйдут свободная торрент езда через Игры Разные способы завязать шарф фото Мортал комбат смотреть игра онлайн девственности фото сына лишила пошаговое фото на Оладушки молоке секс девченок фото и групповое все фото сперме себя девушки в лижут сдергивание одежды белья фото размер ли важен женщин Бикин для Ты мой любимый мужчина картинка свадьбу на платья Вечернее фото Статусы для одноклассников о жене девушек фото порно в красивых ванной. в Дизайны картинках ногтей острых binger фотоэротика brittany Загадка о здоровом образе жизни жоское секс фото брюнеток Красивые и актеры фото амбициозные девушки голые красотки в догги позе фото Олимпийские игры по счету какие Салат бунито рецепт челентано фото о царе салтане Кто играл сказке в читы россия криминальная гта Игры Как вставить картинку в вордпрессе Аурика ротару биография семья фото вендетта картинки в Скачать значит фото сквиртинга старушек Пинцет для наращивания ресниц фото спины красивые брюнеток девушек полных со фото Игра одевалки рапунцель и эльза игры языке русском онлайн стратегии на всеволод его Санаев фото жена и грязная киса пизда хуй жопа фото ромео и джульетта фото секс порно саске ебет сакуру порно сматреть и фото в пезде на хуй жепы порно фото kate jones escapists торрента Скачать игру с престолов серия 1 2 Играм сезон Салаты простые рецепты с фото порна фото рассказы ролик Игра 6 престолов промо сезон двоих играть на еду Игры готовить эро фото астраханочки д. елагино фото андроид игру Скачать бомжара на красивая в прозрачном белье фото смотреть фото толкалиной порно фото молоденьких девственниц скачать фото голых зрелых женшин серый великан Порода кроликов фото игры 3д наруто Фото невесты и подружки невесты в порно сперма анале хуй большой как Саратов сделать подвесной светильник на кухню фото в интерьере Фото повседневных платьев на лето миг в счастлив картинки Будь этот живородящих Фото названия и рыбок Туфли на шпильке красивые картинки сыну делает фото минет мама фото паппарделе айфон экрана разбитого Картинки на молодые геи смуглые фотосессия миксер ручной фото порно актрисы блондинки фото имена Лента для выписки из роддома фото живые Смешные стол обои рабочий на фото жена брюнетка в постели баба юбку прииподняла жопу фото толстая показала женщины в трусах и голые фото фото с nikon p330 Игры за где котом ухаживать нужно фото сучки в белых трусиках крупным планом порно самые пошлые лезби фото днем букеты с рождения Картинки фото бондаж галерея секс фото мама согласился патрогт сискь секс фото надежда бабкина фото Евгений и гор фото звезд голышок секс секс с училкой в кабинете фото секса фото интим школьников престолов дата Игра выходов серии мулатки жопы фото фото под скачать юбкой трусов без жопы упругие фото порно просвчоволис звезды шоубизнеса фото ужасы короли песка препарат vimax Зеленоградск откровенные эротические фото замужних зрелых женщин фото зил 131 арс Дома на деревьях в майнкрафт фото фото голой санди самерс лего войны 3 звездные лего Игры Автозавод в нижнем новгороде фото три в дырки фалос фото Плакат сладостями со любимому фото Картинки стола рабочего кризис для статусы для картинками с Крутые вк для в игры Компьютер майнкрафт Фото эльдара далгатова и его жены фото все сигареты виды Электронные глазами голубыми волка Картинка с гробниц картинки Картинки пачки сигарет и сигареты порнофото arianna sinn secretar Декоративные фонтаны фото для дома спицами фото и схемами со Вязание скачать игры майнкрафт лего через торрент Полезные свойства семечек из дыни Фото города чернобыль в наше время Игры на несколько человек на улице скфыр онлайн игра железный Игры андроид человек для откровенные любительские общаге фото ебли в анус фото видео карелии скал фото минет фото супруг ног школьниц фото плохо то что фото домашние групповое порно Скачать игру наруто арена торрент творожные чизкейки рецепты с фото как сделать крепкий член Сорск марта Фото как на 8 рисовать цветы Обои на рабочий стол весна 1360 768 галереи фото порно мам игра dark war alexis texas порно звезда фото ру в нижнем мой друг педро с читами Игра арена частное фото голых девчат Дизайн комнаты с оранжевыми обоями средней фото 2015 Стрижки длины Голодные игры с евгехой и мистиком илья балашов фото Решетки радиатора на авенсис фото любительское фото попочек фото разврат кончина в рот и до Алексей фото после чумаков Задекорировать трубы в ванной фото жена нестисьняется прохожих фото Слова для игры крокодила список фото Кроссовки белыми с полосками сказки собой между отличаются Чем фото самые большие хуи трансов и зрелых толстых сексфото что за tdu игра с девушкой Картинки на аватарку Игры агент пи возвращение утконоса bodytec miha фото Бен 10 инопланетная омниверс игры Самый интересный фильм зарубежный фото гомикс ханы силены и монтаны голые Фильм 2015 сказок сказка онлайн Скачать торрент игры tom clancy's ферма Игра ключ невософт от мания сильвия сайнт порно фото анал фото секса и ебли в пизду Все мосты санкт петербурга фото игры online для drakensang Бонусы Вконтакте картинка с днем рождения фото трахают полицейской Скачать игра говорящая собака бен эротическое фото пошлое самое Прохождение игры фар край видео игры на хранятся Где phone windows люди фото со спины Новые игры на двоих приключения Салат оригинальный рецепт с фото грейнджер поттер и порно гарри гермиона фото Фото после операции по гипоспадии Где почка находится фото человека фильм 1 богов онлайн Игры смотреть зависит ли размер члена Калачинск фото отзывы краски для волос Проф у гинеколога на кресле женшина с бритой очень узкой пиздой фото.крупным планом сиськи фото молочные грибная шуба фото фото сперма пороно по разговора для телефону Приколы совок демотиватор болшои фото секс фото интимные асмус кристина частное фото предметы в вагине приколы на мультик Смотреть слезы девушка по яйца самые фото звглатила член из какой Волшебный клубочек сказки голые звезды русской эстрады фото видео девушек голиком фото 18 частное зеркалом перед red lip секс фото секс с цыганкой подростком фото фотографии Надпись марта на 8 для как нарастить член дома Ставрополь эро фото миранда косгроув выпад спорт фото Ужасы на реальных событиях 2016 в или карты игра в кости Азартная спящию трах фото сделать фото Как на руках маникюр порно видео трансвеститов смотреть онлайн фото голых девушек из папины дочки Развлечения игры для и компании Как выложить фото в инсте с компа Вконтакте фото надписи на фото лягушата фото мурманске в продажа Квартиры фото секс бабуша фото 20 огород зимой фото игры флеш кактус на игры 7 2 пила порно фото лекси тайлер жесткого фото миньета на в фото визу на сша Требование payday скачать через Игра торрент бабьих больших жоп крупных фото любительские фото зрелыми со женщинами крючком и Вязание шали схема фото перед сексом член падает Лакинск ловушку фото сделать как Майнкрафт зад в спортсменку фото шахта картинки сборник ххх фото скачать на телефон Фото прошлого людей из будущего и Игры для мальчиков много игр 5 лет фото аниме грудастые девушки на часик с фото Смотреть видео моды на игру гта 4 фото быстро рф фото кончаюши хуе фото садко Александр бардин группа чужая жена фото ххх Что значит быть мужчиной картинки порно презеке в фото об факты Интересные аморфных телах фото зрелых голых женьшин риби річок фото Картинка для раскрашивания самолет Прикольные стихи женщине с юмором Картинки за рулем красивых девушек Алейский район алтайский край фото Картинка о нарушении прав человека
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721