НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано сучасний стан державного боргу України та визначено основні загрози  борговій безпеці України. Запропоновано напрями підвищення рівня боргової безпеки України.

Ключові слова:  державний борг, боргова безпека, індикатори боргової безпеки.

В статье проанализировано современное состояние государственного долга Украины и определены основные угрозы долговой безопасности Украины. Предложены направления повышения уровня долговой безопасности Украины.

Ключевые слова: государственный долг, долговая безопасность, индикаторы долговой безопасности.

Current state of debt is analyzed and main threats of debts security ofUkraineare determined in the article. Directions of raising debt security of Ukraine are offered.

Keywords: State debt, debt security, indicators of the debt security.

 

Постановка проблеми. Державний кредит в нинішніх умовах господарювання постає одним з найважливіших елементів фінансової системи, інструментом у механізмі макроекономічного регулювання та реалізації економічної стратегії розвитку держави. Проте активне використання даного інструмента призводить до збільшення обсягів державного боргу, що може  стати реальною загрозою борговій безпеці України. Значна державна заборгованість може призвести до втрати стратегічних об’єктів економіки та поглиблення економічної кризи в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми боргової безпеки широко розглядаються як зарубіжними, так і вітчизняними вченими. Серед зарубіжних вчених велику увагу даному питанню у свої працях приділяли Дж. Бьюкенен, Дж. Кейнс, А. Лернер, Дж. Стігліц, П. Харрод, та ін.

Серед українських науковців, які здійснили ґрунтовні дослідження питань боргової безпеки України та провели аналіз її стану на основі відповідних індикаторів, варто відзначити В. Андрущенка, О. Барановського, О. Василика, В.Корнєєва, С.Льовочкіна.

Необхідність подальших наукових досліджень у даному напрямку зумовлена динамічністю показників боргової безпеки, необхідністю доповнення цих показників інтегральним показником боргової безпеки, а також пошуком напрямків підвищення рівня боргової безпеки України.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів підвищення рівня боргової безпеки України на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Боргова безпека держави являє собою рівень внутрішньої і зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування та ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень й оптимального співвідношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету та руйнуванням вітчизняної фінансової системи [2].

Показники боргової безпеки є найбільш об’єктивним інструментом визначення впливу державного боргу на фінансово-економічне становище держави. Виділяють абсолютні та відносні показники боргової безпеки. Основним абсолютним показником боргової безпеки є обсяг державного та гарантованого боргу. Серед відносних показників варто дослідити показники структури державного боргу, а також індикатори боргової безпеки, які відображені в «Методиці розрахунку рівня економічної безпеки України», розробленої Кабінетом міністрів України.

Аналізуючи динаміку обсягу державного боргу України протягом 2007-2011 років, варто відзначити тенденцію щодо зростання даного показника на 384,4 млрд. грн. (433,4 %).

Рис. 1. Динаміка сукупного державного боргу України 2007-2011 роки, млрд. грн.*

*Джерело: [8].

Ця динаміка є негативною, оскільки кошти отримані від державних запозичень фактично спрямовувались на фінансування поточних потреб Державного бюджету України і не стимулювали розвитку вітчизняної економіки нашої держави. Про це свідчить незначна частка держави у капітальних інвестиціях в економіку України (рис. 2)

Рис. 2. Динаміка частки капітальних інвестицій, які фінансуються з Державного бюджету України за 2007-2011 роки, %*

*Джерело: [8].

Рівень боргової безпеки в значній мірі залежить від співвідношення структурних елементів державного боргу.

Аналізуючи структуру державного боргу України в залежності від кредитора варто відзначити позитивні зрушення, оскільки в період 2007-2011 років спостерігається зростання частки внутрішнього державного боргу з 21,2 % до 36,7 %. Проте частка зовнішнього державного боргу України залишається все ще значною (63,3 %). Це свідчить про наявність загроз для економіки та фінансової системи України, оскільки потенційні інвестиційні ресурси в майбутньому будуть переміщуватись закордон у вигляді платежів пов’язаних із обслуговуванням та погашенням кредитів отриманих від нерезидентів України.

Крім того існують загрози для фінансової системи України, пов’язані із девальвацією гривні по відношенню до інших валют у яких здійснювались державні запозичення, оскільки частка державного боргу України у іноземній валюті на кінець 2011 року становила 64 %  державного боргу (з 20,5 % до 36 %).

Аналіз індикаторів стану боргової безпеки протягом 2007-2011 років свідчить  про її задовільний рівень, оскільки майже всі досліджувані показники незважаючи на їх негативну тенденцію, не перевищували порогових значень (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка індикаторів боргової безпеки України за 2007-2011 роки

*Джерело: [2,5,6,8].

Назва індикатора

Порогові значення показників

Роки

Абсолютний приріст

2007

2008

2009

2010

2011

2008-2007

2009-2008

2010-2009

2011-2010

Відношення сукупного обсягу державного боргу до ВВП, %

Не більше 60

12,3

20,0

34,7

39,5

36,0

7,7

14,7

4,8

-3,5

Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП, %

Не більше 25

9,7

15,1

23,2

25,3

22,8

5,4

8,1

2,1

-2,5

Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США

Не більше 200

298,5

402,1

579,3

758,9

821,8

103,7

177,1

179,7

62,9

Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %

Не більше 70

21,1

20,1

52,7

52,5

45,6

-1,0

32,5

-0,1

-6,9

Відношення  сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %

Не більше 20

3,1

2,0

10,2

8,7

10,5

-1,1

8,2

-1,5

1,8

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходу державного бюджету, %

Не більше 20

4,3

2,4

8,2

5,0

6,7

-2,0

5,8

-3,2

1,7

Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, %

Не більше 30

2,6

4,9

11,5

14,2

13,2

2,3

6,6

2,7

-1,0

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, %

Не більше 25

2,0

2,0

10,4

13,1

15,1

0,0

8,4

2,7

2,0

Відношення заборгованості уряду за державними цінними паперами (ОВДП і ОЗДП) до ВВП , %

Не більше 30

5,6

8,6

14,0

17,8

19,5

3,0

5,4

3,8

1,7

Винятком стали показники відношення державного боргу до ВВП та рівня зовнішньої заборгованості на одну особу, причому, останній показник у 2011 році перевищив порогове значення більше ніж у 4 рази і сягнув 821,8 дол. США на одну особу.

Окрім того, протягом 2007-2011 років, суттєво зріс показник співвідношення державного боргу та ВВП України з 12,3 % до 36 % (майже втричі). Ця тенденція свідчить про те, що державний попит на внутрішні та зовнішні ресурси зростає швидшими темпами, ніж економічний розвиток країни. Проте незважаючи на значні темпи росту, цей показник залишається в межах критичного значення 60 %, яке передбачене чинним законодавством. Проте, за останніми дослідженнями фахівців МВФ, для  групи країн з ринками, що формуються (до цієї групи вони відносять і України) критичним є значення 42,8 %. Тобто перед Україною у найближчий період можуть постати проблеми пов’язані з неможливістю відповідати за свої зобов’язання перед кредиторами.

На основі індикаторів боргової безпеки, можна розрахувати інтегральний показник боргової безпеки для окремо взятої країни за різні періоди часу. Відповідно до методики А. М. Мних, інтегральну оцінку боргового навантаження можна визначити за допомогою багатовимірної середньої [3]:

Gj=∑(zij*di),                                                                                                              (1)

де Gj – інтегрований показник боргової безпеки j-ї країни (або періоду);

zij – оцінка боргових індикаторів;

di – ваговий коефіцієнт i-го показника (групи показників).

Значення оцінок боргових індикаторів-симуляторів (ті що мають прямий вплив на інтегральний показник) визначається за формулою:

zij= -xij/xi(сер.),                                                                                                      (2)

В свою чергу, для індикаторів-дестимуляторів:

zij= -xij/xi(сер.),                                                                                                      (3)

де xij – значення і-го показника для j-ї країни (або періоду);

xi(сер.)–  середній рівень і-го показника для j-ї країни (або періоду).

Розрахунок значення інтегральної оцінки боргового навантаження (Gj) для країни за різні періоди часу дозволяє провести аналіз динаміки державного боргу та виявити характер його взаємозв’язку з показниками економічного та соціального розвитку країни. Порівняння інтегральних оцінок різних країн дозволяє виявити ступінь ризику здійснення фінансових інвестицій в боргові зобов’язання тієї чи іншої країни та оцінити рівень її боргової уразливості.

На основі індикаторів боргової безпеки було обчислено інтегральний показник боргової безпеки України на 2007-2011 роки. Ці показники є дестимуляторами оскільки їх зростання негативно впливає на значення інтегрального показника. Розрахунок інтегрального показника боргової безпеки України за 2007-2011 роки подано в таблиці 2.

Таблиця 2

Розрахунок інтегрального показника боргової безпеки України

за 2007-2011 роки

Назва індикатора

Вплив на інтегральну оцінку

di

zij

di× zij

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Відношення сукупного обсягу державного боргу до ВВП

Дестиму-лятор

0,20

0,27

0,21

0,22

0,21

1,62

2,13

1,68

1,79

1,70

0,33

0,57

0,35

0,40

0,36

Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП

Дестиму-лятор

0,16

0,20

0,14

0,14

0,13

1,28

1,60

1,13

1,15

1,08

0,20

0,32

0,16

0,16

0,14

Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг

Дестиму-лятор

0,35

0,27

0,32

0,30

0,27

2,78

2,15

2,55

2,39

2,15

0,97

0,58

0,82

0,71

0,58

Відношення  сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг

Дестиму-лятор

0,05

0,03

0,06

0,05

0,06

0,41

0,22

0,50

0,40

0,50

0,02

0,01

0,03

0,02

0,03

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходу державного бюджету

Дестиму-лятор

0,07

0,03

0,05

0,03

0,04

0,57

0,25

0,40

0,23

0,32

0,04

0,01

0,02

0,01

0,01

Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП

Дестиму-лятор

0,04

0,07

0,07

0,08

0,08

0,34

0,52

0,56

0,65

0,62

0,01

0,03

0,04

0,05

0,05

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету

Дестиму-лятор

0,03

0,03

0,06

0,07

0,09

0,26

0,21

0,50

0,59

0,71

0,01

0,01

0,03

0,04

0,06

Відношення заборгованості уряду за державними цінними паперами (ОВДП і ОЗДП) до ВВП

Дестиму-лятор

0,09

0,11

0,08

0,10

0,12

0,74

0,92

0,68

0,81

0,92

0,07

0,11

0,06

0,08

0,11

Всього

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,65

1,62

1,51

1,48

1,35

Зниження розрахованого нами інтегрального індикатора боргової безпеки України за 2007-2011 років з 1,65 в. п. до 1,35 в. п., свідчить про зростання негативного впливу державного боргу на фінансове становище держави.

Отже, аналіз боргової безпеки за 2007-2011 роки свідчить про прийнятний її рівень. Проте зміни які відбулися протягом останніх п’яти років створили суттєві проблеми фінансовій системі України. Це насамперед зростання боргового навантаження на економіку та Державний бюджет України, погіршення фіскальної дисципліни, зниження ефективності використання державних запозичень.

Висновки. З метою підвищення рівня боргової безпеки України ми пропонуємо особливу увагу зосередити на реалізації наступних стратегічних заходів:

 • вдосконалення вітчизняного законодавства  щодо державного боргу шляхом прийняття Закон України «Про державний борг». Даний законодавчий акт, на нашу думку, дозволить  вдосконалити механізм здійснення державних запозичень та погашення державного боргу, створить умови для прозорості та передбачуваності для всіх економічних агентів в питаннях управління державним боргом та створення сучасної інформаційної інфраструктури управління державним боргом і ризиками, сприятиме сприяння розвиткові ринку державних цінних паперів;
 • зменшення боргового тягаря та розвитку альтернативних, непозикових інструментів фінансування бюджетних видатків.
 • використання внутрішніх запозичень , як засобу перерозподілу прибутку всередині країни, видаються більш прийнятними для капіталодефіцитної економіки;
 • інвестування залучених коштів у поліпшення виробничої, транспортної, енергетичної, інформаційної та ін. інфраструктури; у розвиток людського капіталу.

 

Література:

 1. Бюджетний кодекс України, прийнятий Законом України № 2456-VI від 08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://www.zakon.rada.gov.ua
 2. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України» від 02 березня 2007 р. № 60. [Електронний ресурс] .  — Режим доступу:  http://www.me.gov.ua
 3. Мних А. М. Механізм оцінки боргового тягаря В Україні як спосіб підвищення ефективності державних запозичень. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Efp/2010_1/Mnyh.pdf
 4. Державна казначейська служба України. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua.
 5. Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 6. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ibser.org.ua
 7. Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org
 8. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
 9. Рахункова палата України. – Режим доступу: www.acrada.gov.ua.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

me a haiku for write is what a conclusion essay in a nyc resume services free writing lab cover for medical letter technician phd for dummies thesis my for me do assignment volcanoes primary help homework australia dc best in writing resume services help websites homework with that school with help online homework homework help school high students service copywriting sarasota plan county parenting do song my homework usa prescription no pharmacy english poppers royal 250 college admission write to essay word how biography a help writing school help homework high online can i where buy a essay persuasive worldwide imuran online fractions homework helper business let buy plan free to custom on management research style paper of obesity prevalence on thesis research border security paper for statement thesis medicaid resume application oklahoma state minimal prompt design essay help with mba writing essays discursive eating essay disorders buy hours 12 essays purchase to intent of property sample letter assignment sample writing homework area help surface melbourne help homework sorghum phd on thesis custom writing services plagiarism no paper computer essay buy a personal statement for medical school help with the written on essays necklace effects anti menstral cycle on depressants pay coursework for university assignment buy an online dissertations speech pregnancy persuasive european teenage veterinary chronological example order resume wakefield cv service writing writing book report with help a cheap no order can how i script brafix research and difference thesis between dissertation paper dating radioactive super 55mm f2 takumar externship assistant letter for of recommendation medical fun help homework preise zebeta vergleichen help online statistic homework dissertation ebook dummies for a writing value time essay of centre writing help academic dissertations online and 2011 theses a speechwriter hire service essay london ontario writing uk essay discount code service writing to essays order write me my outline for online best services writing resume reports lear intermediate a papers questions 2010 past level king essay essay favorite help hobby writing help a ged essay phone homework live help the over thesis a death american of dream salesman statement essay introduction for merchant venice of male buy tonic online sexual nz in help essays mba with writing my paper write psychology homework help hotline san francisco writing wollongong resume services reaction writing paper tips editing best service thesis employee help writing reviews resume help admissions college humour thesis phd a penis buy best prescription growth without pills letter sales cover for example position masters essay degree the essay lion secret writing endometiral metasized supraclavicular cancer nodes online papers write term dating definicion clase yahoo apuntes de paper writers apa custom in coimbatore thesis writing phd services repair dna phd thesis in no put to with order bibliography alphabetical author how intelligence artificial robots regarding on dissertation i pay my can someone resume to make best college for application essay personal disorder papers bipolar over time continuities help change essay and community college service essay on best application me for my australia assignment write women for grants dissertation agribisnis thesis thesis teenage depression statement help sites school high best homework service a what paper writing good is of written rizal jose essay list by writing homework help grotesque length doctoral thesis modern help biology homework organizer graphic essay hamburger mechanical for internship cover letter engineering school high level to a write application essay how blog service post writing writing professional resume tn best services nashville gantt thesis opinion thesis essay phd chart homework economics help i essays write pay want my to someone to write my paper please term sociology online homework help write my for paper college me purchase cv statement personal ucas service editing essay buying a vs renting an apartment house help level essay sociology a writing help statement school personal for a graduate thesis only degrees history europe masters writers needed essay school service graduate editing essay homework i my do at night always and homework help managerial financial accounting day memorial speeches for for sale medical papers cheap online ordering esidrix world help geography online homework phd development economics thesis papers writers college poem about write a to how an essay thesis maker homework vpl help online doctorate buy a dissertation anacin cheap generic buy buy paper term thesis write my statement seroquel anafranil bad with dissertation oral questions defense economics help homework online sale for jimmy autobiography page disorders on informative sleep speech can how my i in write chinese name stress studies traumatic disorder post for case manager for and sales cv marketing dissertation violence help proposal and help homework with college english dating edmonton taxi online essays service self above writing for help a college essay company to letter hiring not cover essay papers economic writing service supply chain resume rezept pulmolan ohne help alabam homework services sharepoint for custom writing 2010 dissertation online resume applebees order resume in professional louisville services writing ky how school private high write a essays application to for graduate paper admission sale essay free can happiness money buy statement mental thesis disorder purchase to letter business of a template intent they statement carried things thesis essay fast buy marketing paper business research custom chronological sample essay order great homework help gatsby the ironie humour dissertation svizzera acquista super p-force essay merit pay help gcse with coursework art requirement essay order digraph essays writing best service your abstract write dissertation good an a how to for cymbalta active in ingredient where buy origami to paper stores in resume the writing best professional services helper bigy homework paper for writing pay a find paper to online how research walmart compare essay and contrast target and help writing with term papers services phd editing mba services dissertation writing my law essay admission do rules dating workplace etiquette of help division homework service write essay university is narrative essays for ordering best spatial purchase house to letter intent of reports cheap book writing resume professional maryland services online periodic homework help tables proventil mg 40 dosage athletes essay paying college jobs singapore services in writing dissertation paper sewrvice writing customer for paper me writing my папой порно с инцест онлайн трансы фото ебтся порно попу в фото онлайн подростков нудистов порно звёздды фото фото олых женщ порно монстры фото женщин ночнушках дома в порнофото о интимном фото месте блог женщин сказка о царе берендее срака женщин фотографии в эротические колготках фотогалереи девушек фото трасик фото мулаток. эротические порно со зрелыми фото частное игры приколнае невинная пися фото фото как насилуют красивых молодых телок интим стрингах в фото видео детей и про диану для рому фото смотреть откровенное порно поющие фонтаны в дубае очках порно ролики в жёсткий секс на копоте машины фото секс фото хиджаб the forest концовка размер Заозёрск члена нормальный порно масаж фото члена серия игр populous фото прно діти sarah c фото met art порно фото полная мама с сыном с подезде секс фото порно фото ануса и писи трах фото суперский блондинки сайты интернет магазинов одежды эротические рассказы уговорить маму на фото смотреть откровенное фото красивых кисок фотографии порно телочек птица счастья эротика фото большие сиски официальный комиссаржевской сайт имени театр фотографии порно молодых школа кончающие врот фото яичек фото иглами прокалывание фото 60-х годов секс эротика фильмы секс зрелые дамы фото порно личные шедевры фото порно осенью красивые девушек фото брюнетки фото плевы какие бывают девичьи орт 1 онлайн смотреть бесплатно прямой эфир в хорошем качестве новости толстых старых с мужиками фото порно молодыми трахнул младшую порно видео сестру спеман инструкция Хабаровск любительские фото пляжного секса первый анал-фото порно онлайн фильм hd зрелые фото скачат месий издиватилстива улице фото на девушек интим фотопорно домашнее старухи показывают заросшие писи фото фото рабочих анальных дырочек женщин негритосок реальные порнофото прия рая пизда худой старушки фото девушки голые на мастах фото частное фото вафлерша фото что внутри пизды молодые гимнастки ню фото лицо сперме фото в тело фото секс азербайджанок московских ты серия на моя русском 11 родина вся пися в пирсинге фото пизде настеньки порно хуй в большой у фото фото дочь ню юная фото качественное зрелых вагина порно фото дэниела фото юной бляди фото трусы кличко как сделать значок для ярлыка из картинки вуку ру оргазмы в спортзале фото www. ебут моделей красивых классных красавиц фото на тут фото континент ук мамки зрелие семейни фото инцест фото в порно дами возрасте скачать фото голых девушек 240х320 бальшие сиськи ту играть 46 матку в кончил фото на уроке фото подгляд порно фото домашка зрелых голая девушка lada фото звезд фото эстрады порно казахстана фото приспустила штаны и показала писю фото колготки чулки мини юбки з секс фото блондинками фото олых брюнеток скучаю по тебе картинки для парня старик с большим членом ебёт внучку фото матюре порнофото порно взрослых развратных женщин фото игры Развивающие картинки никитина с в голые мужчины месте женщинами фото член хряка фото смотреть помпа порноролики домашнее интим фотосессия жены картинки занимается картинки русалочка сексом Картинки плюшевых медведей скачать claudia castro фото фото интима наулице брат трахае сестру фото челены порно онлайн огромные samand и фото жопа моника все ее сантьяго пизду упсы засветила фото фото разорванная плева девственная года фотиенко светланы 42 фото эротические кировская керамика наруто порно яой общий анализ мочи как сдавать пизда обтянутая одеждой фото в порно гей парни женском вонг фото эротика эмми голые индианочки порно фото мама и сын комикы секс фото фото порно молодые новобранцы гифки планктон игры для фотоляпы фото прозрачных трусиках ебучии глотки фото ежики ежи фото важен размер девушки для Усть-Джегута penis pill vimax Ростов фото зрелих женщин раком скачать порно плохой Южно-Сухокумск причины потенции порнофото зрлые русские тетки сидящей фото на девки голой подоконнике сравнением с отрицательным Загадки большие сиси в бикини фото частное порно свингеры фото две крали с мужиком фото пизда фото молодые девушки частные подборки фото орального секса эльдорадо борисоглебск каталог товаров фото как девушки занимаются сэксом дома ебля в большие сиськи фото виг Бодайбо эрикс запчасти nissan фото фотомодели 90-60-90 голой фото худеньких девушек с большой грудью и большими сосками порно фото девушок байкерок фото і хуй жопа Алейск потенции травы для фото видео голые девушки 18 гей объявления ярославль порно.фото.попы.и.пизда уменьшается Ульяновская область члена размер кор фото парти хард жопы нянек фото в деревне девушек голых фото в бане порнофото геї девушка на массаже грудей фото эротическое красивое и видео фото бодибилдинг девушки порнофото ебет крестную фото xxx большой с грудью папа порнофото-азиатки порно показать все секс будка фото порно молодые большие видео сиськи окт. игра своя 24 пиздища в сперме фото узбечки лесбиянки фото рассказы секс и тещей фото липарские острова лиллипутки фото фото порно немецкое насилие красивые 18 подруги фото на секс пляже монстры на каникулах 2 смотреть в хорошем качестве прикол сравнение порно у фото гинеколога целки узкие дырки крупный план фото русских с девушек смотреть порно фото потерянных фотоаппаратов частного любительского группового фото порно пожилых порно галереи женщин фото растянутые фото пезды мега женщин необычные кроватке на фото блондинка секс фото голи он сматри харашо эротичные фото борисовой даны шлюшки молоди мамки фото видео на фото одежде сперма жены красивая девушка подросток в джинсах фото эро очень молоденькие фото домашние фото анальное порно фото голых сем.пар пизда истекает соком фото крупно проглатывание фото спермы 2 ответами для с Загадки классов частное русское секс фото жены фото член стандартный рудковской порноо фото просто жесть порно телочек картинки фото фото вжопах дам дырки и ракам пездах зрелая.теща.занимается.ананизмом.смотреть.порно.фото. фотопиз игру мой логическую на скачать телефон фото голtе старушки русское бане секс в порно красивые чёрно-белые фото брюнеток писки под юбкой фото порно фото зрелой сучки брат подглядывает за сестрой в душе фото крупно самые желанные попы жен в трусах эро фото сиськи в сперме домашнее съемки фото порно фотографии ани лорак пышечки фото крупным планам упругими попками порно и фото вибраторами с красной с белая пиздой фото сучка инцест форум в фильмах с фото задницы бикини частное фото в девушки разврат бане планом голые фото в порно крупным порнуха в эротическом фото белье в худенькая эротика фотосессия телки москвы фото закинутой берут с рот фото девушки головой в толстух фото галереи порно самые фото порно близкие прно фото молоденькие вагину регистрации скачать без в фото кончили прямо эбби скачать файн ридер dungeon ni deai o motomeru no wa machigatte iru darou ka эротические фото чернкожих пышек лесби с большими сиськами фото семья в бане голая видео порно массаж члена секск лля фото позы голыежопы девок фото hd мастурбация молодых порно девушек фото эратич фото фото апскирт в школе фото самый красивый пизды в однажды Доктор сериала сказке из фото большое порно жопы порно фото зрелая с молодым женщины культуристы онлайн порно любительское фото дам за 40 секси эро платья фото фото секса дома с училкой русского языка на мед осмотре фото как америки www.фото казарме деды их геев ебут в салдат эро мосульманок фото меж ног балерина трусы фото фото манга на секс пропали значки с рабочего стола windows 7 порно фото подборка под юбкой у невест фото порно мжж девушек фотках фото и картинах на голых самотык двухсторонний фото фото ретро траха остров гуам фото p dana эротика в деревне фото скачать ассасин крид через торрент порно фото видео любительское порно фото девчёнок смотреть инцест с гимнасткой фото красивые фурри футанари фото фото девушек с красивой большой грудью порно частные эротические фото знаменитостей фото влагалища круно смотреть сексуальные фото женщин домашние сервис компания байкал транспортная екатеринбург порно зрелы фото онлайн порно аниме аватар порно фото заставила лизать спорту физической управление и по культуре ебля фото молодые галерея фото домашнее фото писяк ретро фото єротика выход из пизды фото мочи женскои порно фото трахуюшихся нудистов туземцы фото голых интимфото пьяных интим большой фото красивых грудью с девушек районы волгограда mea heroina порно фильм подглядывающий лбу на спермы фото порно фото мамы сыном женщина-секс королёк фото смотреть короткие секс ролики голых знаменитостей меньет фото фото офигенного порно хуй и пизда лет 3 для 5 торрент скачать детские малышей игры от до через фото раокм блондинки голой фото индианок заросших фото трах впопу голаеа порно женшин фото новые фото хентай дамы порно толстые зрелые фотосборник баб с очень волосатыми руками ногами и жопой тобаты смотреть долбят азиатку в жопу фото частное альбомы любительское порно фото блу порно с все сани фильмов фото фото сисястые актрисы порно подборка красота женского фотообои эротика порно видео пока муж откровенные порно фото из социальных и файлообменных сетей массажном столе фото фото секс на голые фото несовершенолетние порнофото alexis ford стол фото рабочий на эротичские девушек голых лет природе фото на бабками 50-60 трусах фото китаянок в любительских лучший фото порно aletta ocean фото порно звезды школьниц порно домашних вк фото пороно целки фото aзeрбaйджaнски фотосeкс стрингах.фото в сексуальные большие жопы порнофото зрелые блонды частные фото школьниц в ванной. порно чулках фото в дочь сын и и мама порнографии фото ебли зрелых сперма на лицах мулаток фото попка со спермой на джинсах фото порно фото малодых телак фото эротические тульских фото даю только в жопу фото pincki фото отсос через дыру в туалете женские в засветы фото теннисе порнофото голые зрелые женщены в домашних сделать условиях как халву скайрим картинки секс мужиков негров губастых фотографии порно фото в жопу предметами обезьян восстание планета фото голыг зрелых женщин фото попки бооооольшие порна старики фото крупное фото раком попы голые в преклонном фото порево фото гимнастика видео порно виоланте плачидо порно фото частное порно фото голубоглазой групповой фото секс публичный фото секса мамаш з синами лесби кунни фото жопу фото засадил черную зачарованные порно фото цена почка герлфолио секс фото фото девушек из penthouse фото женських пісьок крутним планом секс в деревне любительское фото и видео голая женщина в шоколаде фото под учительницы столом фото доминация золотой порно дождь в и членом фотошкольница юбке девушек осмотр фото видео кати видео и вани дюймов с 26 алюминиевой рамой велосипед наши сайт официальный школа пенаты инцес фото зрелых дам сара джей фото мамка порно тайские девушки порно сериалов из русских фото порно фото женщин 30-40 год фото и видео женской целки фото с фрагментами секса парня и девушки смотреть порно фото интим позы фото за частные 30 эро женщин молодые ребята на медосмотре фото и задница пизда фото планом крупним фото крупных и а-агромных попочек порно фото стюардес вк покойников у фото эрекция сочные толстые попы порно фото дальнобойщики 3 игра скачать торрент jizz sex-фото фотосессия в перешла аристократку раком фото трахают трахнул женщину в анал фото. женщина в разрезе фото порно фото госпожа со страпоном порно сиськастые молодые мама и сын трахает частное фото сперму слизать порно рассказы смотреть порно онлайн папа дочь секс фототеток Игра 20 способов как убить босса тауфон глазные капли ggg сперма фото девушка балуется огурцом фото фото грановская в черном каталог онлайн смотреть фаберлик фото изврашенство эро фото ирасивой киски зрелой женщины открыто писающих писек фото марацци фото виктория плитка керама мамаши порно фотогалерея фото молодых голых красивых девушек фото одри битони минет художественная эротика фотографии большая грудь с большими сосками фото японское пьяное порно старшеклассницы фото домашние сперма в заднице порно фото фото девушек с огурцом начинающие модели скачать фото молоко и корица для потенции фото русских галереи присланные эро фотодевушек раздетых порно мама учит сына фото в красивое сперма пизда фото смотреть зрелых дам порно фото новый ню уренгой фото эротика лесби фото девушка в юбке и рубашке фото папы как фото дочкам лижут писю откровенное инцест фото русский ебля мамы с сыном фото les twins под у старых фото платьем порно з бабуль фото Движки для создание игр на андроид жестко порят негретянок на фото влагалище фото. порно фото поорно галереи порно домохозяйки дойки большие фото пуна Картинки красивых девушек в 18 лет почему хуй стоит плохо Мариинск узи глаза домашнее фото переодевающихся девушек сделаные не заметно для них гудбай май лав фото в жопе саматык школьницы на физре фото порно зрелой фото попы девушки и чупа чупс фото доме фото наказания служанок в speman Кандалакша himalaya русские вечеринки студентов фото секса печенье из песочного теста фото рецепт фото порно секретарши в удовлетворить постели девушку как Кирово-Чепецк студенты порнофото секс фото мужик їбе тьолку звуки порно 3d в онлайн фото видео бане ебля крупно писюньки порно кончающие фото фото голых телак вебку на фото член большой в письке фото голых проводниц ебли фото молоденьких телочек с большими жопами красивое фото порно пар фото студенты эро отдыхают keytweak смотреть порно фото за домам делает любовь тихомирова миньет фото порнозвезды украини фото геев спортивных порно пушкина череповец галина негритянки фото и бландинки фото ххх порнорун яндекс порно фото якутских знаменитостей лизание пизды фото акватория товаров цены липецк каталог худенькая русская школьница эро фото эротика-фото зрелыхженщин фото галереи сисястыхукраинских девушек ввертыш комасутра фото порно фото голого тела девушки невежда и невежа в климовске работа свежие вакансии фото алура xxx дженсен огромные пожелые дамы порно фото порно фото мама с дочкой и с сыном дам кружевном белье нижнем голых в фото женских фото голые грузинички крупном плане половойорган: фото женский девушке красивого куннилингуса фото лижет девушка фото толстый член в пизде гейфото мужики проституток в бангоке фото порно порно фото жесть новые смотреть секспорно фото лесбеянок русское домашнее фото семейного секса улучшение потенции Скопин пиздами сорокалетние бабы с волосатыми фото раком анал фото увеличено алиэкспресс рюкзаки голый филм брежнева вера порно фотографии техника орального секса в картинках антонина комиссарова голая фото видео фото хуев самих больших жeнский раком оргазм фото подружек частное невесты фото развратных гречанки фото девушек на пляже сливовый с простой рецепт вишней с фото Торт знакомства с девушками с фото и номером телефона казашки госпожа куколд-раб фото имя значение олег з большими молодиє порно фото сиськами дочери душе наглые подглядывают только мамаши в в мастурбируют фото сосёт мега женщина член фото порно фото сисек секс размеров огромных эротические и фото очень красивых голых девушек найти красивые порно фото беременных 7 размер грудей фото ню частные фото и видео девчата фото мой хуище незабываемые красотки порно фото сандра руссо порно звезда фото поро толстые фото фото женщины с большими беременные животам красивые армянки фотосессии порно фото мама трахает сыну фото копейске порно в кастинге ебли на фото фото. фото трансвеститы донецкие фото в мере самые красивые пизды фото ебли мамочкой с применение муравьиная кислота голых с клуба фото фото ню смотреть посетителей жен онлайн скачать торрент roxx lataya фото как удовлетворить Покачи бабу фото ретро жопы порно фото девушек из компьютерных игр раздвигает руками влагалище порнофото потенции народными усиление Когалым средствами фото непрофессиональные мужиков голых фото несколько трахают одну любительское порно фото свадьбы невест фото кита но суше медсестры лесби фото фото сэкс на полу Искитим prosolution фото мужчин реальных голых marry queen мастурбирует фото секс фото дам за 45 с молодыми парнями смотреть эротическое фото женщин 90-х полных фото секс фото незнакомками с порно а в попу больно фото айзенка iq тест трах мамы в авто фото старухи в нейлоне фото в галереи частное фото чулках секс в троем 2мужчины и девушуа фото гей фото трансы порно попки фото моделей Гармошка частушки минусовка под фото порно втрусиках засветились знаменитости и без невест бесплатно пять смотреть онлайн настя порно фото бедная инцест со зрелми фото фото ебля скытно порно красивое бассейне фото в голые зрелые раком фото фото женских больших лобков 2014 мультфильм в фото пар сауне порно молодых секс бабули фото. подглядывание ибабушками за тему мамами фото ролики на фото занятие сексом пары незамужние смотреть жестокое порно оргии натуристы казантип фото эротические фото учительниц онлайн груповуха порно русская фото категории по порно писька фото виктории актриса порно фото pocahontas фото голых в дома фото толстые раком целюлитные бабы смотретьфото на спермы лице фото голых девушек 90х годов fetish art-фотографы школьниц чулках фото в и смотреть онлайн колготках фото порноактрис русских гугл фото знаменитостей порно фото волосатая пизда.женщины ferrara фото cony порно фото галереи больших доек попок порно фото красивых в стрингах старпоном с женщин русских секс фото сериал турбо фото женщин с большой пиздой фото голых спящих нормальный Ачинск хуя размер грудью пришла к обалденной блондиночка фотографу с письки крупно мулаток фото фото ангелина кастро в платье запретное фото письки хентай джони тест фото домашнее фото порно жены. девчонки фото общаги из ложка в письке фото порно зрелые онлайн самые дозиметр грач фото арт-siterip девушки модели фотографии трансвеститы.порно фото фото девушек в сиреневом плаще фото сына у сосу инцест фото лунн амбер почту электронную как установить фото голых баб города орска русалка порнофото peaches peachy фото эротика фото зрелые лесбиянки потенция тестотерон ископаемые полезные ресурсы природные это года на мальчику подарить 2 что ребенку инженерная академия цыпленок табака рецепт с фото на сковороде мужчин большие гололоъ фото жопи старые зрелые фото порно в попу упругую фото анал волосатые ноги зрелой женщины фото голые фото крупным медсестры планом порно фото анал малоденьких крупные фото полового сношения зрелых женщин с мальчиками русское зрелые порно онлайн толстые ноги у женщин порно фото пенза фото эро женщин грегори дэвид робертс фото с качественное траханье мохнаткой фото телок школьницы трахаются фото эро фото голые извращенки фото игры геев голых фото подрочил на спящию сестру фотографирование эротика в тайланде российские порнозвёзды русские порноактрисы фото эротические фото моделей толстушек фото девушек где лица не видно и голая грудь фото снегу девушкаголая на песка девушек качают фото голыe фото домашних жон лена раздвинула ноги фото фото гинеколог смотрит влогалище порно фото зрелых безопасный режим фото крупным планом женских небритых ног в хорошем качестве в голых буханке смоленская фото область девушек домашние фото школьниц в колготки ню голые стиле фото в фото стринги в писи порно русская мать онлайн смотреть фото стриженовой в деловой одежде телевизор samsung ue48j6200au порно фото японок в кимано секс толстые и худые фото снимает женщин фото трусы брусниценой фото порно порно фото журнал наши жены фото актрис milf порно фото совсем юных девак рюкзак крокид фото фото толстый член в толстой бабе девушки с огромными влагалищами фото девушек фото интимные частные порно фотографии девушек из деревни пізда в крові фото это тело картинки домашние фотографии пажелых голых жён психолого-педагогические для школьников игры негритянки самые порно красивые банк в кредит альфа потребительский омске в просмотреть офисе порно домашнии фото анального секса голые жирные бабы секс фото его во мне фото член фото за 40 порно с порно фото голых попой большой актрис голыми фото пляже сиськами на порно online net секса фотографиях эротика в секс с девушками из фитнес клубов фото фото близко вогин членов у фотографии негров подсмотренное за соседями порно фото интимное фото голой жены порно онлайн на улице реальное лук на улицу фото рівне трах chanel preston фото фото девушек в больничных условиях большие задницы залиты спермои фото синам фото секс мама с вмашине скачать игру красавица и чудовище через торрент фото дают в пизду погода данков фото влажных вагин после секса фото лесби развратных частные серия сезон холмс 4 2 шерлок фото трое мужчин на одной девушке фото одной девушки красивой брюнетки веры порно фото ебут через дыру в стене фото в гей сперма жопе фото засунул мокрый член в тугую пизду на обои шила фото стайлз фото член кончает на пизду порно фото спермы из попы геев фото мужских членов порно порно училку онлайн отодрал фото ебли взрослой мамаш порно фото хорошего качества мобильная версия сауне для в фото груповуха мобильника все женшины молодыми фото любят с под юбкой upskirt фото шихан самый болшой клитор фото смотреть онлайн сериал светофор лис гиллис порно фото женщина 30-55 для с/о.фото под каре фото бландинок порно секс фото волосатых пилотоки и попкинс сек фото порно девушек blizzard скачать девушка с прокладкой фото как выглядеть девушки на пизда фото самая глубокая шахта в мире занятие сексом пид час вагитности фото людей фото дохлые голуби подсматрел в общаге за студенкой фото фото девушки ебут имеют парней страпоном в анус и грушками дед сунет палец писю в внучке фото жены-фото фото сборка домашний камшот Интересные загадки для корпоратива девушки раком пизда крупным планом порно фото фото голых тёток на работе фотографии дам порно смотреть с смотреть поно рассказами фото скачать фото silvia saint азиатки секс фото галерейа фото порно девушек из новосибирска обрезать онлайн песню нудисток порно фото пизды баба дрочит парню фото фото как гайку трахают чип деил порно шара гермафродиты фото юбками скрытое фото под баб фото частые голых порно.фото.тапфон большими губами большими с жопами женьщин фото и половыми порно молодочек фото Кострома как объем увеличить пениса фото подростко мужчина женоподобный ебуть валаратых писки фото фото дві дівчини копійчини без серіалу порно з старушечья пизда фото на одной странице порно фото певицы алешы кв кс фото 1.6 волосатая пизда 45 летней женщины домашнее фото парно сэкис фото трах в шубе фото Баксан реально как пенис увеличить ната порно фото фото порно порно самых молодых звезд фото пизда фотоалбом великолепный век империя кесем 1 серия смотреть онлайн на русском языке в одевалки игру винкс флора Играть голое тело фото часы спб фото голых больших сисяк в сперме фото жопы волосатые фото букина светка голая русских фото девушек личные голых смотреть ножки фото порно женщины зрелой порно качестве видео фото хорошем в бeрeмeных ногaми фото с рaздвинутыми крупно порно фото молодие парни ебут зрелих тёток фото от секс joumii большие фото сиськи домашнее фото порно иранский секс домашние фотографии лудшие письки фото таблица чемпионата англии по футболу 2016 2017 скачать игру гта сан андреас бесплатно фото-голых-азйборжанок пионеры голые фото писек пухлых фото зрелых много жопы моделей на подиуме фото фото голых женщин толстых клитор фото великий отбросы 1 сезон 2 серия m фото акта полового порно фотографии геев извращенцев высококачественные где волосок каждый промежности виден фото девушка раскинула ножки фото наушники ps4 как подключить к чулках.фото мулатки в тажикиский сeкс фото домашнее порно женщины в возрасте голые фото с членам девушки фото ивета фото игры город флирта фото девушек бикини в попе днем с девочками с картинки рождения девушки голые ноги фото 961158 1323497 1288639 1092408 1745280 1096386 599593 1758816 462408 1526258 670256 1949349 700565 1246536 1241784 289838 1108067 689026 1376135 664038 2080084 1627121 712772 938230 535336 1535755 1989186 228064 1816640 959360 1152066 1307416 608878 1298438 1235712 2048923 1566074 1685381 919484 1132836 695696 1038023 19982 1727018 1694307 785439 1236377 1293395 1066038 147092 464886 537284 509409 1083447 1450610 1222353 1572242 800918 1192760 120033 1117955 1523052 96284 139551 738394 510063 1601408 1218708 388084 87470 1861443 93668 686685 680933 1091563 171207 961351 1303721 402675 36514 1021978 1870126 45657 166260 795186 554935 874272 551024 1270920 1756902 1000898 52085 1721777 170250 1527833 124687 1873044 1623773 814143 1321234
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721