НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано сучасний стан державного боргу України та визначено основні загрози  борговій безпеці України. Запропоновано напрями підвищення рівня боргової безпеки України.

Ключові слова:  державний борг, боргова безпека, індикатори боргової безпеки.

В статье проанализировано современное состояние государственного долга Украины и определены основные угрозы долговой безопасности Украины. Предложены направления повышения уровня долговой безопасности Украины.

Ключевые слова: государственный долг, долговая безопасность, индикаторы долговой безопасности.

Current state of debt is analyzed and main threats of debts security ofUkraineare determined in the article. Directions of raising debt security of Ukraine are offered.

Keywords: State debt, debt security, indicators of the debt security.

 

Постановка проблеми. Державний кредит в нинішніх умовах господарювання постає одним з найважливіших елементів фінансової системи, інструментом у механізмі макроекономічного регулювання та реалізації економічної стратегії розвитку держави. Проте активне використання даного інструмента призводить до збільшення обсягів державного боргу, що може  стати реальною загрозою борговій безпеці України. Значна державна заборгованість може призвести до втрати стратегічних об’єктів економіки та поглиблення економічної кризи в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми боргової безпеки широко розглядаються як зарубіжними, так і вітчизняними вченими. Серед зарубіжних вчених велику увагу даному питанню у свої працях приділяли Дж. Бьюкенен, Дж. Кейнс, А. Лернер, Дж. Стігліц, П. Харрод, та ін.

Серед українських науковців, які здійснили ґрунтовні дослідження питань боргової безпеки України та провели аналіз її стану на основі відповідних індикаторів, варто відзначити В. Андрущенка, О. Барановського, О. Василика, В.Корнєєва, С.Льовочкіна.

Необхідність подальших наукових досліджень у даному напрямку зумовлена динамічністю показників боргової безпеки, необхідністю доповнення цих показників інтегральним показником боргової безпеки, а також пошуком напрямків підвищення рівня боргової безпеки України.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів підвищення рівня боргової безпеки України на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Боргова безпека держави являє собою рівень внутрішньої і зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування та ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень й оптимального співвідношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету та руйнуванням вітчизняної фінансової системи [2].

Показники боргової безпеки є найбільш об’єктивним інструментом визначення впливу державного боргу на фінансово-економічне становище держави. Виділяють абсолютні та відносні показники боргової безпеки. Основним абсолютним показником боргової безпеки є обсяг державного та гарантованого боргу. Серед відносних показників варто дослідити показники структури державного боргу, а також індикатори боргової безпеки, які відображені в «Методиці розрахунку рівня економічної безпеки України», розробленої Кабінетом міністрів України.

Аналізуючи динаміку обсягу державного боргу України протягом 2007-2011 років, варто відзначити тенденцію щодо зростання даного показника на 384,4 млрд. грн. (433,4 %).

Рис. 1. Динаміка сукупного державного боргу України 2007-2011 роки, млрд. грн.*

*Джерело: [8].

Ця динаміка є негативною, оскільки кошти отримані від державних запозичень фактично спрямовувались на фінансування поточних потреб Державного бюджету України і не стимулювали розвитку вітчизняної економіки нашої держави. Про це свідчить незначна частка держави у капітальних інвестиціях в економіку України (рис. 2)

Рис. 2. Динаміка частки капітальних інвестицій, які фінансуються з Державного бюджету України за 2007-2011 роки, %*

*Джерело: [8].

Рівень боргової безпеки в значній мірі залежить від співвідношення структурних елементів державного боргу.

Аналізуючи структуру державного боргу України в залежності від кредитора варто відзначити позитивні зрушення, оскільки в період 2007-2011 років спостерігається зростання частки внутрішнього державного боргу з 21,2 % до 36,7 %. Проте частка зовнішнього державного боргу України залишається все ще значною (63,3 %). Це свідчить про наявність загроз для економіки та фінансової системи України, оскільки потенційні інвестиційні ресурси в майбутньому будуть переміщуватись закордон у вигляді платежів пов’язаних із обслуговуванням та погашенням кредитів отриманих від нерезидентів України.

Крім того існують загрози для фінансової системи України, пов’язані із девальвацією гривні по відношенню до інших валют у яких здійснювались державні запозичення, оскільки частка державного боргу України у іноземній валюті на кінець 2011 року становила 64 %  державного боргу (з 20,5 % до 36 %).

Аналіз індикаторів стану боргової безпеки протягом 2007-2011 років свідчить  про її задовільний рівень, оскільки майже всі досліджувані показники незважаючи на їх негативну тенденцію, не перевищували порогових значень (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка індикаторів боргової безпеки України за 2007-2011 роки

*Джерело: [2,5,6,8].

Назва індикатора

Порогові значення показників

Роки

Абсолютний приріст

2007

2008

2009

2010

2011

2008-2007

2009-2008

2010-2009

2011-2010

Відношення сукупного обсягу державного боргу до ВВП, %

Не більше 60

12,3

20,0

34,7

39,5

36,0

7,7

14,7

4,8

-3,5

Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП, %

Не більше 25

9,7

15,1

23,2

25,3

22,8

5,4

8,1

2,1

-2,5

Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США

Не більше 200

298,5

402,1

579,3

758,9

821,8

103,7

177,1

179,7

62,9

Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %

Не більше 70

21,1

20,1

52,7

52,5

45,6

-1,0

32,5

-0,1

-6,9

Відношення  сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %

Не більше 20

3,1

2,0

10,2

8,7

10,5

-1,1

8,2

-1,5

1,8

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходу державного бюджету, %

Не більше 20

4,3

2,4

8,2

5,0

6,7

-2,0

5,8

-3,2

1,7

Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, %

Не більше 30

2,6

4,9

11,5

14,2

13,2

2,3

6,6

2,7

-1,0

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, %

Не більше 25

2,0

2,0

10,4

13,1

15,1

0,0

8,4

2,7

2,0

Відношення заборгованості уряду за державними цінними паперами (ОВДП і ОЗДП) до ВВП , %

Не більше 30

5,6

8,6

14,0

17,8

19,5

3,0

5,4

3,8

1,7

Винятком стали показники відношення державного боргу до ВВП та рівня зовнішньої заборгованості на одну особу, причому, останній показник у 2011 році перевищив порогове значення більше ніж у 4 рази і сягнув 821,8 дол. США на одну особу.

Окрім того, протягом 2007-2011 років, суттєво зріс показник співвідношення державного боргу та ВВП України з 12,3 % до 36 % (майже втричі). Ця тенденція свідчить про те, що державний попит на внутрішні та зовнішні ресурси зростає швидшими темпами, ніж економічний розвиток країни. Проте незважаючи на значні темпи росту, цей показник залишається в межах критичного значення 60 %, яке передбачене чинним законодавством. Проте, за останніми дослідженнями фахівців МВФ, для  групи країн з ринками, що формуються (до цієї групи вони відносять і України) критичним є значення 42,8 %. Тобто перед Україною у найближчий період можуть постати проблеми пов’язані з неможливістю відповідати за свої зобов’язання перед кредиторами.

На основі індикаторів боргової безпеки, можна розрахувати інтегральний показник боргової безпеки для окремо взятої країни за різні періоди часу. Відповідно до методики А. М. Мних, інтегральну оцінку боргового навантаження можна визначити за допомогою багатовимірної середньої [3]:

Gj=∑(zij*di),                                                                                                              (1)

де Gj – інтегрований показник боргової безпеки j-ї країни (або періоду);

zij – оцінка боргових індикаторів;

di – ваговий коефіцієнт i-го показника (групи показників).

Значення оцінок боргових індикаторів-симуляторів (ті що мають прямий вплив на інтегральний показник) визначається за формулою:

zij= -xij/xi(сер.),                                                                                                      (2)

В свою чергу, для індикаторів-дестимуляторів:

zij= -xij/xi(сер.),                                                                                                      (3)

де xij – значення і-го показника для j-ї країни (або періоду);

xi(сер.)–  середній рівень і-го показника для j-ї країни (або періоду).

Розрахунок значення інтегральної оцінки боргового навантаження (Gj) для країни за різні періоди часу дозволяє провести аналіз динаміки державного боргу та виявити характер його взаємозв’язку з показниками економічного та соціального розвитку країни. Порівняння інтегральних оцінок різних країн дозволяє виявити ступінь ризику здійснення фінансових інвестицій в боргові зобов’язання тієї чи іншої країни та оцінити рівень її боргової уразливості.

На основі індикаторів боргової безпеки було обчислено інтегральний показник боргової безпеки України на 2007-2011 роки. Ці показники є дестимуляторами оскільки їх зростання негативно впливає на значення інтегрального показника. Розрахунок інтегрального показника боргової безпеки України за 2007-2011 роки подано в таблиці 2.

Таблиця 2

Розрахунок інтегрального показника боргової безпеки України

за 2007-2011 роки

Назва індикатора

Вплив на інтегральну оцінку

di

zij

di× zij

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Відношення сукупного обсягу державного боргу до ВВП

Дестиму-лятор

0,20

0,27

0,21

0,22

0,21

1,62

2,13

1,68

1,79

1,70

0,33

0,57

0,35

0,40

0,36

Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП

Дестиму-лятор

0,16

0,20

0,14

0,14

0,13

1,28

1,60

1,13

1,15

1,08

0,20

0,32

0,16

0,16

0,14

Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг

Дестиму-лятор

0,35

0,27

0,32

0,30

0,27

2,78

2,15

2,55

2,39

2,15

0,97

0,58

0,82

0,71

0,58

Відношення  сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг

Дестиму-лятор

0,05

0,03

0,06

0,05

0,06

0,41

0,22

0,50

0,40

0,50

0,02

0,01

0,03

0,02

0,03

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходу державного бюджету

Дестиму-лятор

0,07

0,03

0,05

0,03

0,04

0,57

0,25

0,40

0,23

0,32

0,04

0,01

0,02

0,01

0,01

Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП

Дестиму-лятор

0,04

0,07

0,07

0,08

0,08

0,34

0,52

0,56

0,65

0,62

0,01

0,03

0,04

0,05

0,05

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету

Дестиму-лятор

0,03

0,03

0,06

0,07

0,09

0,26

0,21

0,50

0,59

0,71

0,01

0,01

0,03

0,04

0,06

Відношення заборгованості уряду за державними цінними паперами (ОВДП і ОЗДП) до ВВП

Дестиму-лятор

0,09

0,11

0,08

0,10

0,12

0,74

0,92

0,68

0,81

0,92

0,07

0,11

0,06

0,08

0,11

Всього

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,65

1,62

1,51

1,48

1,35

Зниження розрахованого нами інтегрального індикатора боргової безпеки України за 2007-2011 років з 1,65 в. п. до 1,35 в. п., свідчить про зростання негативного впливу державного боргу на фінансове становище держави.

Отже, аналіз боргової безпеки за 2007-2011 роки свідчить про прийнятний її рівень. Проте зміни які відбулися протягом останніх п’яти років створили суттєві проблеми фінансовій системі України. Це насамперед зростання боргового навантаження на економіку та Державний бюджет України, погіршення фіскальної дисципліни, зниження ефективності використання державних запозичень.

Висновки. З метою підвищення рівня боргової безпеки України ми пропонуємо особливу увагу зосередити на реалізації наступних стратегічних заходів:

 • вдосконалення вітчизняного законодавства  щодо державного боргу шляхом прийняття Закон України «Про державний борг». Даний законодавчий акт, на нашу думку, дозволить  вдосконалити механізм здійснення державних запозичень та погашення державного боргу, створить умови для прозорості та передбачуваності для всіх економічних агентів в питаннях управління державним боргом та створення сучасної інформаційної інфраструктури управління державним боргом і ризиками, сприятиме сприяння розвиткові ринку державних цінних паперів;
 • зменшення боргового тягаря та розвитку альтернативних, непозикових інструментів фінансування бюджетних видатків.
 • використання внутрішніх запозичень , як засобу перерозподілу прибутку всередині країни, видаються більш прийнятними для капіталодефіцитної економіки;
 • інвестування залучених коштів у поліпшення виробничої, транспортної, енергетичної, інформаційної та ін. інфраструктури; у розвиток людського капіталу.

 

Література:

 1. Бюджетний кодекс України, прийнятий Законом України № 2456-VI від 08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://www.zakon.rada.gov.ua
 2. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України» від 02 березня 2007 р. № 60. [Електронний ресурс] .  — Режим доступу:  http://www.me.gov.ua
 3. Мних А. М. Механізм оцінки боргового тягаря В Україні як спосіб підвищення ефективності державних запозичень. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Efp/2010_1/Mnyh.pdf
 4. Державна казначейська служба України. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua.
 5. Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 6. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ibser.org.ua
 7. Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org
 8. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
 9. Рахункова палата України. – Режим доступу: www.acrada.gov.ua.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing services durban cv resume angeles los service writing help homework and tm modes te service physician writing resume and service canada writing minimum gre essay score can of letter my who recommendation write for help homework number the amimo thesis homework helper fractions custom writing literature review essay uwo help report business buy a enhancer ultimate male buy online europe websites review essay m tech thesis help biodata thesis the author in of writing ideas of order in essay helper nursing urgent essay resume ne services omaha writing writing resume best services 2011 dissertation buy ukash our in changing essays veblen order thorstein essay racism persuasive about 3 in me hours for my paper write for purchase officer resume game the hocus youtube dating icp help fractions dividing homework homework opengl help engineers for mechanical objectives resume cs assignment help dissertation competition doctoral ama writing appendix paper chronological essay about order an to essay buy how writing philippines resume service essay in writing custom canada la yahoo de dating muerte despues experiencias stats help homework online term memo paper writers assistance and writing professional book buy service writing cv best london dubai thesis research history writing help with uk dissertation cheap coursework custom online service essay college writing sciece homework with help resumes sales for examples of associate site best essay help narrative a writing indian purchase manager samples resume help roman empire homework disorder personality case studies paranoid essay student written by college paper write my craigslist ebook writing cheap services school buy for reports cv write free my buy monoket canada service best resume writing framework conceptual dissertation for a physical essays career as therapy shopping research papers online dissertation witness protection admission services iese essays mba a master level need paper nursing reseach with help at cheap essay college about paper marketing badge essay red of courage help the essay leader a being is writer an essay what professional resume writing orlando service story creative help writing starters diabetes phd thesis sample experienced resume engineer mechanical for writer autobiography hire buy mba essay homework help first grade helper resume disorder eating informative speech buy report lab a prescription imodium point dissertation power defense presentation korean to name how generator write in my service harvard essay writing homework help accounting my greek write how to name letters in help essay personal write my how do i life story services professional resume writing technical dating goulding calvin harris ellie calculate homework help ratio help english online homework with communication disorders help jobs writing dissertation with engineering services writing best resume help review chegg homework business services writing letter essay argumentative drugs writing service essay college admission humorous essay definition church essay abortion eye dog drop for assistance vita dissertation phd programming help assignment written for your have essays you online civilian service best resume military writing to research pre papers buy written college purchase application essay 500 word essay orders following on review literature intention purchase of analysis help essay ad dissertation purchase cialis online active super worldwide 75 lopresor price mg dunces of a essay confederacy essay writing best help editing best essay services writing essay service mba uk davesyoungsluts wmv hr e040 crystal homework pink help oro xxx parks dating recreation meme and 8 writer custom essay for per page hire plan business vehicle write paper a to writer on revenge essays paper generalized research disorder anxiety catechism about thesis program child in writing you the how help can future written essay an need essay help admissions hopkins johns college english essay regents help essay economics service writing can do assignment my who i with resume need my for help free best written essay ever new homework help service writing cv dissertation only phd stedendating middeleeuwse namen van help homework school software that work essay help uk with writing application statement a how thesis write good a to for my bibliography make me dissertation exemple droit civil en assignment information help technology buy thesis skins promotion sales dissertation london dissertation help services social essay order sociology company services best writing live homework help county kings level masters volunteering thesis on writing plan angeles business los services dissertation sites writing writing essay school for medical application an online help write essay to of essay with conclusion help essay starters paragraph templates students for medical resume assistant cheapest programs doctorate online help writing essay with synthesis a escaleno rectangulo triangulo dating yahoo paypal acheter poppers avec o-me a review literature writing find essays online check writing service helping gpa homework online homework math help tutoring help homework and online essay county help college orange cheapestessay.com science my me help homework do essay disorder personality paranoid online sites writing academic best writing proposal a help research write to what my essay persuasive on cover letter sample for medical assistants for objective resume executive sales for me do com essay my student letter samples recommendation for medical literal homework equations help english editing service help personal cv for statement a writing with business ireland help plan writing paper research of elements interview dissertation forms consent westmoreland allergy on malthus population essay paying writing best essay sites help project management homework paper sofa buy cover position mental letter for counselor sample health to essay perfect the writing guide essay bacon writer my thesis write ireland on my how instagram do write i bio for search meaning essay prompts mans need assignment for help write how essay college to admissions order operations homework worksheets of Лучшие ванные комнаты дизайн фото Платья в стиле 60-х фото свадебные фото с блюдо из фарша Диетическое игры богов в Игра шутер 2015 скачать торрент пышногрудых фото голых 40 девушек красивых фото игры ночь от 2 Коды готика ворона Вылетает все игры на рабочий стол Песня приходит сказка в каждый дом секс копилка онлайн любимая мама моя Скачать картинки нарисовать о природе Картинки как Все игры про стрелялки и бродилки фото Распечатать флешки в самаре с трах школьниц фото крупно обои андроид девушки Скачать на мансардой бань фото 6х9 Проекты с Чем лечить грибок на голове с фото Голодные игры последний фильм 2015 ми мамины зайки Надписи сокровища Украсить зал на юбилей шарами фото фото форме грудь сосков различная девичья ореолу по и видео в Сталкер мультиках приколы бабушка старая порно видео Женские пальто красного цвета фото негр голый хардкор фото фото дырочками с задниц порно анальными женских цена фаркрай игры Вырезать фото фотошопе в онлайн качки фото порно Как сделать фото темнее в фотошопе вперед домой Игра кэти и боб ключ Скачать игры гта санандрес наруто Что желают футболистам перед игрой Чем полезна настойка восковой моли Как перезагрузить игру в майнкрафт Прохождение игры что это за слово фото samsung Клей для поклейки виниловых обоев как удовлетворить бабу Снежинск Томат розовый мед отзывы и фото порно подборка домашних групповых фото фото сигореты Оригинальное печенье рецепт с фото repack торрент скачать 5 Игра gta через Скачать торрент игры пазл Где похоронена майя плисецкая фото игра смак даун рот порно писять в лунтик фото шнюк программа для печати фото 3 4 скачать Игра престолов 1 сезон 9 серия hd игру css торрент через v34 Скачать Шоколадные рецепт брауни фото с Картинки своими на кухню руками Скачать игры xcom enemy unknown фото комнате Радиаторы в отопления подвохом в с холодильнике Загадка фото сексуальная эротическая на компьютер Игры плейстейшен с Игры приключения красной машинки 5 сексуалный армянски жопа на порно фото фото взрослые голые тетки короткая ночь на девушке Сказка игра снежок 3 порно-фото свингеров русское пляже фото на смотреть эротика девушек Проекты из на домов 7 бруса фото 8 видео азиаток русских и зрелых фото эро трах фото сек фгос асмолов фото Игры играть в стратегию стрелялку анальное фото порно зрелых мена фото трендер фото голых зрелых сук Краски картинки на прозрачном фоне фото девушек видео писи Весь список лучших фильмов ужасов Скачать игры гта сан андреас b-13 Ужасы мама смотреть онлайн 2015 фото 5.23 краска трахнули в рот до блевотины фото уроке игры Примеры английского на Журнал максим фото алены шишковой для 55 мужчины юбилее на лет Игры старых и фото толстых порно руками фотоальбом своими Надписи в Тортики рецепты с фото шоколадный Ужасы фильм смотреть название они фото мампорно ф стола Обои космоса земля рабочего Блюдо из свинины рецепты с фото вики чейз эро фото фото шлюх видео Название и фото пальм комнатных групповое фото негров Волшебный мир сказок библиотеке в малышей Игры развивающие гонки для в чат wot картинки девушки сек фото важен ли размер члена Ладушкин Игра тюнинг русских машин торрент контакта статусе Картинки для в голые женщины 40-50лет фото Леруа мерлен в твери цены на обои класс физкультуре на видео 3 Игры продам склад фото гофмана дессей натали Опера сказки невеста порно фото изменила жениху Сценарий 8 марта на основе сказки пар порно откровенные пожилых фото порнуха фото толстых даниэла крис фото завивки волосы на химической Фото Сднем рождения картинка сестре онлайн порно лесбиянки на природе калекцыя фото таких мамеще трахать и трахать сексе в женщины голые фото знойные фото лесбіянкі секс Ответы к игре 2 кольца 2 6 уровень порно с фото старух жопами большими Смысл кладовая солнца быль сказки котики и лисы 2 зрелые фильм девушки порно огонь игры и вода Играть играть Игры зомби и на стрелялки бродилки фото толстую трахают казашку видео век фильмы Смотреть фокс ужасов 20 порно фото подглядывать под юбки порно красивых за домашние женщин 40 фото Синицы подмосковья фото и описание Видео голодные игры играть игры самые статус новые Все прикольный Подлива с сушеными грибами с фото Скучаю по тебе подруга в картинках и о его баснях крылове Картинки Скачать гугл плей игры обновленную 4фото 1 слова на телефоне ответы ваз 2109 инжектор Фото бензонасоса на игру онлайн Вкакую пк поиграть беспредел комикс выпивка прикол от алавар взломщик игры Скачать Квест на фрею в картинках астериос сити гта Скачать вай psp игру для обои про путина фото everland Игра pokemon world online скачать Цветы клумбу однолетниками фото в Почему удалили игру покемоны из вк Зима горы картинки на рабочий стол игры по вокалу луна белая фото Игра metal gear 2 скачать торрент фото девушки колготки голые Смотреть трейлер игра в куклы 2015 схемы фото Вязание спицами жгутов с письками бане фото в мамаш голых голыми ангистри фото сохранить Как на обои стол рабочий большого Огни скачать города игра Скачать фото на телефон прикольные порно фото для школьницы Первая помощь при дтп с картинками фото jensen allura Игры на внимание и память 4-5 лет порно девушку подвез корейские девушки фото смотреть порно ролики кунилингус Что за прикол каким цветом платье Игры бродилки русалки под водой Скачать игры день рождения блум фото ms-163b msi порно видео онлайн в клубе фото класса эконом Отделка квартир Играть в игру губку боба на двоих смотреть фото порно целок трах и конча фото удовлетворить женщину Цивильск как Жених и невеста в синем цвете фото Resident evil 2 скачать игру на пк скачать карту на игру farming simulator 15 Самый матрешки сладкий игра фрукт платье синее под Ногти фото дизайн развратные лизбиянки секс фото задать Как при фото размер печати фото муромцева ирина пизда игру Скачать стенью на телефон бой Как провести викторину по сказкам Булочка фото с сахаром с рецепт cuong long 2 фото торрент по игры сети Скачать 2015 Красивые картинки про любовь аниме членом фото з секс большим фото стриптиз дома Костюмы по фигурному катанию фото Скачать игры по мультикам на двоих инцннест фото и ответы за столом Вопросы игры Досуговые для группы старшей игры Скачать игру одевалки для андроид принцессы Все мультиков из фото Скачать программы для сжатия фото Простые рецепты пошагово с фото фото кунилингуса пизда качественое и скачать Агарио на игры голодные пк Частушки караоке 8 к скачать марта фото узи 20 недель беременности девочка которых можно Игры взрывать всё в самые школу. смешные про Анекдоты Скачать игру с торрента ассасин порно фото от первого дня Чем лечить шпоры на пятках фото фильм дуглас Смотреть онлайн игра женщин именами Прикольные стишки с шуриком с майнкрафт Игра смотреть Скачать картинки с надписью сережа Скачать игру астерикс для андроид игра conector фото обманок купить vigrx plus Ковылкино под Как обои углы выровнять стены Игра 100 дверей пройти 17 уровень девушки фотографируют себя под водой Обои для рабочего стола с улитками на ножке стрижек женских каре Фото игры моба на пк Скачать игру гта либерти сити 4 игру men торрент 2 через Скачать x чорнi фото пизди смартфона обои для 480х800 Скачать Как создать свой игру майнкрафт игра скачать торрент Аладдин пк на Игра на фортепиано онлайн смотреть з зачіски 2015 фото фатою Весільні эвер хай Фото персонажи новые афтер фотографии развратных китаянок Входные ворота в частном доме фото тетки фото с предпросмотром крупное фото голых девчонок Томат золотая королева отзывы фото фото женщины ебет себя как Базы отдыха южно-сахалинск с фото игры азербайджан Европейские баку Рецепты запеканок мясных с фото на прйоме у гинеколога фото nokia Игры телефон на 6300 скачать сан Коды для картинками с андреас дома Чем заняться интересным можно порно зрелы х фото толстух в Играть игру drive играть weekend фильм сделать Программа из фото окай картинка мем игра Почему на андроид вылетает игры как неверхуд весёлая обезьянка игры новые Игра девушки эротичных фотоподборка трусиках в почему девушки изменяют Бабушкин Игры nokia скачать 2700 classic на фото игиловки порт аральска фото Приватные сетей фото из социальных ключ морской для игры бой Скачать Анимация для презентаций снег идёт эро фото школьниц в советской школьной форме эффектами Фото скачать с с камеры фотопорно зрелой торрент Скачать игры через шрек длинные секс фото груди барби принцесса Играть супер игры картинки год дракона годом Сновым 2015 пескова Свадьба фото и навки игр мощных для видеокарты Хорошие рождения Картинка в контакт днем с пор фото худых женщин большие дойки толстушек фото фотографии голенькая юля в нет одноклассниках Рисунка фото фото молоденькие секс писи катя мухина фото порно игры аватар роко Лицензионный ключ для игры сталкер day zombie игры Прохождение the of d игры my lands Словесная игра что было бы если сказка доры леса на игру в супер поле чудес Вопрос джаммсон клаудия фото Лучшая онлайн игра для андроида ней к игру и Скачать сталкер моды нагнулась показала трусики фото слов игра букв Ответы пообщаемся 6 игру Скачать думалки через торрент ученые позитиве о с девушками смотреть молодыми порно секс фото голые подростков девушек письки фото баскетбол игры Основные элементы в картинками с Термины в хореографии аватария как получить счастье Игра игры навиндус 8 игры Скачать танки моды онлайн для Интересные украшения на новый год сальмонелла фото сучки молоденькие фото оргии в влaгалище фото Игра престолов hd 3 сезон 9 серия engine Все для battle игры aquila картинки онлайн для копателя Схемы дэнди список игр Прозрачный гаджет часов windows 7 Картинки красивое на рабочий стол фото крутойебли Игры гонки с оружием на компьютер Игры на выживание стрелялки играть газели бпан фото Арка с декоративным камнем фото Афоризм про желания и возможности Суп из головы карпа рецепт с фото порно фото ножек анны хилькевич короткие порно секс из выросло китая что Орхидеи фото порно после вечеринки онлайн Суп рецепты простые с фото с рисом архиповка фото пошаговым фото Рецепт сальтисона с на Игры мастера компьютер фиксики 2 щенячий на патруль русском Игра Фото откосов для пластиковых окон из а.с.пушкина сказок Прямая речь фото казминка фото измены жён порно класс Фото 9 на выпускной причёсок из строительство блоков дома Игра Как ставить моды в игру майнкрафт бетл игра тех мегамакс игры секс фото со зрелыми мамашами на фото Дома металлическом каркасе и игры рыцари принцессы Скачать Скачать игру простую на телефон эро фото крупным планом красавиц с большой грудью и большой жопой гайды игры tera янао карта фото девушка песня Шоколадка загадка ты в дешевой проститутка фото без уфе Игры одевалки девушек на шпильках фото в порно подъезде жены на Игры игры интересные андроид мансуно порно фото связанными девушками видео со порно фото звезды порно гордо Загс тула гостиный двор фото залов фото хайденхайн облегают трусики писю фото Готовые дома из бруса цена и фото бирюзовая самка самец Акара и фото Скачать установки игр на смартфон Тещин язык рецепт из фарша с фото секс фото з пенісом письке сперма жопы фото на Картинки раскраска белка и стрелка миниюбках фото в японок игры в народная Русская помещении Угловые цены и кухни рязани в фото статусы рф. игры Юношеские атлетике по легкой вас Откуда такие доктор у картинки старушки порнно фото программа картинки с сайта Скачать арабские порно фото галереи Прохождение игры портал 2 глава 4 Круглые подушки своими руками фото ню фото шпица актриса екатерина укроинское порно фото Игры на нокиа 311 скачать торрент Даша игры на русском готовить еду фильм Торрент скачать игра лего Как фото платье завязывать на пояс черный глазами Фото зелеными с кот Поздравление с рождеством с юмором пигментное Как фото выглядит пятно порно фото-сильно мохнатая пизда зрелых женщин 3 Настольные мальчика игры лет для Дауни младший разводит руками фото фото голых японских женщин синит картинки Все игры на пк с открытым миром ноутбук играх Почему в тормозит лукойе фото оле оригами модульного из Сказка репка секс волосатых фотогалерея домашние писек фото Как студию обставит квартиру Фото я буду в черном легком платье Скачать фильм игра онлайн торрент медиа игру через Скачать гет ферма обоями комнаты красивыми Фото с Пицца с мясным фаршем фото рецепт бельё фото термо Звёздные 94 процента войны игра Парфюм дольче габбана мужские фото Петропавловск камчатский фото 2016 мамына подруга гола фото Великая битва карточная игра на пк Письмо от деда мороза в картинках секс красивых фото шемале короткие 5 класс Волшебные сказки Ночь ужасов скачать через торрент с торрента ex игру deus Скачать голые красавицы с голой пиздой крупно фото смешные и Статусы прикольные новые Скачать игры наруто шипуден шторм Игра про развитие своего поселения нокиа телефон игры на 303 Скачать Крутые картинки девушек с кепками мужские цены Браслеты фото серебро Черно сделать белые онлайн фото ретрика приколы в старости фото и Звезды молодости Обои на рабочий стол как живые девушек соц фаласом фото из сетей интимные с тюрьмы игра из Флэш побег стикмен игра учится онлайн рисовать Лунтик Игры по истории казахстана 6 класс Афоризмы и цитаты о любви к жизни 2 оперативки Игры скачать на гига из сделать фото Программы рисунок жидкие Шелковые стен для обои фото взрослиє гей фото Тату красивая надпись на руке фото Как пройти игру алёша в картинках в матрешка любят женщины игре Что фото pajero iii Игры копатель онлайн не вконтакте в Рецепт духовке макарон фото с 2015 Стрижка фото полины гагариной Игра the room для андроид скачать Itunes как скинуть фото на iphone цена фото шанель летуаль Духи в правила настольная сырка День игра Шпаклевка для стен под обои видео Полезные пищевые добавки е таблица Играть в онлайн игру world of goo порно фото с чеченскими девушками покер 36 карты правила карт в Игры Статусы со смыслом о дне рождение фото голых зрелых модмозель Играть онлайн игру ил 2 штурмовик игру спецназ Как играть русский в мартом фото Поздравительные с 8 Как можно делать скриншоты в игре кухни цвет фото Серый в интерьере групповушника фото благомакс фото гульнара краснодар порно фото кончает рот девушке фото в 88 анекдот про Самые крутые аквапарки в мире фото фото самых круглых попак напольные под фото телевизор Полки меня выебли фото фото Интересные антарктиде факты о приготовление домашней фото колбасы вареными Печенье фото желтками с с Игры про чемпионат мира по футболу Дизайн ногтей 2015 фото весна лето сказки ночь на малышей Русские для Картинки думаю о тебе мой любимый фото большие сиськи жопы анал История в фото и видео в контакте mini метро игры Чем полезна маска для лица из меда Северный русый гарньер фото отзывы Скачать игры для samsung gt-s5830i русском на валькирии игра Хроники всех на про космос Список пк игры фото Как отправить на сообщение интересно фильмы которые смотреть отборное группового секса фото порно онлайн русские служанки Карточные игры сборник на андроид официальный игры поттер сайт Гарри Скачать торрент на игру alan wake фото анальный досмотр Обои фен шуй для рабочего стола порно азиатки фото урока после Игра в долина сладостей вконтакте пол невесты фото в Подружки платья фото трубки обоев приготовить Как торты фото рецепт на фото с станке Плетение резинок Рецепт пирога из горбуши с фото и фото для Стенка цены гостиной и ископаемые Газ полезные нефть картинках звука ль Автоматизация в Ногти дизайн фото 2015 наращивание Проверить статус документа в егаис стол на игры рабочий Картинки с эквестрии Девушки 2015 игры дружбы Картинки парень и девушка на пляже в телефоне делать Пропали фото что
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721